ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS - VÍZIÓ ÉS VALÓSÁG CSÁKI GYULA BALÁZS*

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS - VÍZIÓ ÉS VALÓSÁG CSÁKI GYULA BALÁZS*"

Átírás

1 Sectio Juridica et Politica, Miskolc, TomusXXIV. (2006), pp ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS - VÍZIÓ ÉS VALÓSÁG CSÁKI GYULA BALÁZS* A tanulmány célja, hogy párhuzamba állítsa, és kritikusan bemutassa azt a képet, amely ma a magyar közigazgatásban az elektronikus közigazgatás valóságát tükrözi, és azt a jogi hátteret, mely az információs társadalom víziójának megvalósítása érdekében Magyarországon megalkotásra, kidolgozásra került, de amelyből hiányzik a valós tartalom. Bizonyára megdöbbentő ilyen súlyos szavakat olvasni közvetlenül egy tanulmány első soraiban, a tapasztalataink azonban azt mutatják, hogy az elektronikus közigazgatással kapcsolatos kommunikáció olyan mederbe került, melyben a pozitív jelzők folyama azt az érzetet kelti az állampolgárokban és az üzleti szféra szereplőiben, mintha az információs társadalom kiépítésének útján olyan állomáshoz érkeztünk volna, melyről jó ideig nem szükséges továbblépnünk. A szomorú realitás ezzel szemben - a jogi háttér kellőnek tűnő kidolgozottsága mellett - az, hogy az interaktív közigazgatás megvalósítása még várat magára, hiszen sem a magyar állampolgárok többsége, sem a magyar közigazgatási kar, sem a rendelkezésre álló infrastruktúra nem kellőképpen felkészült erre. 1 Ennek alátámasztására több okot is találhatunk, mely témák részletes kidolgozása álláspontunk szerint önálló tanulmányokat érdemel, így csupán utalni szeretnénk például a számítástechnikai infrastruktúra hiányosságaira, a lakossági személyi számítógép- és internethasználat európai viszonylatban csekély mértékére, valamint az ezekből levonható következtetések jelentőségére. 2 Életünk azonban egyre inkább gyorsul, egyre nehezebb az átlag-felhasználónak is lépést tartania az infokommunikációs fejlődéssel. De hol tartunk most ebben a gyorsuló világban? Hogy rendhagyó módon válaszoljunk erre a kérdésre, nézzük meg, mi volt a véleménye erről a kérdésről Blaha Sándornak, a Közigazgatási kislexikon szerkesztőbizottsága elnökének 1928 novemberében: A szédületes iramban ' DR. CSÁKI GYULA BALÁZS egyetemi tanársegéd Miskolci Egyetem ÁJK, Közigazgatási Jogi Tanszék 3515 Miskolc-Egyetemváros 1 VII. Infokommunikációs Szakmai Nap - E-govemment, e-közigazgatás konferencián elhangzott előadások tapasztalatai, Pécsi Tudományegyetem, Pécs, április 28. " A közigazgatásban 2004-ben dolgozó köztisztviselőre számítástechnikai eszköz jutott, ami azt jelenti, hogy több mint közigazgatás dolgozó nem használ napi rendszerességgel számítógépet a munkahelyén. Ha mindehhez hozzáadjuk azt a tényt, hogy ezen eszközök 49,2%-a három évnél idősebb volt a vizsgált időszakban, egészen riasztó képet kaphatunk a magyar közigazgatás info-kommunikációs felkészültségéről.

2 192 Csáki Gyula Balázs vágtató élet egyre több súlyos terhet ró a közigazgatásra. A régebben is sokoldalú közigazgatási feladatkör kibővülése rengeteg új szabály alkotásával járt. Szinte ijesztő mennyiségű jogszabályt kell tehát ismernie annak, akinek a közigazgatás az élethivatása. Az emberi agy felvevőképességének megvannak a határai. Mindenki el tud emlékezetében raktározni több-kevesebb anyagot, de amikor az irányt szabó intézkedéseknek - úgyszólván végtelen - sorozatával állunk szemben, akkor számolnunk kell az emberi adatmegőrző képességek korlátaival. Ez a megfontolás indította arra világszerte a közigazgatás számottevő tényezőit, hogy az adatok összegyűjtésének, megrögzítésének és célszerű elrendezésének kérdéseit igyekezzenek megoldani és ezzel segédkezet nyújtsanak azoknak, akiknek a kérdéses ismeretekre munkájukban nap-nap után szükségük van." 1 Érdemes elgondolkodni azon, hogy majd' nyolcvan évvel ezelőtt, a számítógép felfedezését megelőzően, akkor, amikor a személyszállító gépjárművek megengedett legnagyobb sebessége 2 belterületen nem volt több mint 25 km/h, miért is merülhetett fel az valakiben, hogy az élet szédületes iramban vágtat". Ma, az internet, a mobil kommunikációs eszközök és a digitalizáció világában szinte nevetségesnek tűnhet ez a felvetés. Valószínű ugyanakkor, hogy majd nyolcvan évvel később, 2080 körül, a jövő kutatói, jogászai, szintén furcsán olvasnának hasonló sorokat a mai korról. A technikai, technológiai fejlődés gyakorlatilag exponenciálisan tör előre. Ezt az iramot pedig egyre nehezebben követi immáron a gazdaság és társadalom, a jogi szabályozásról már nem is beszélve. Új problémák jelennek meg, melyek újszerű megoldást, az eddigiekhez képest más szemléletmódot igényelnek. Sok esetben a gazdaságban és a társadalomban természettől fogva benne rejlő önszabályozási mechanizmus megoldást nyújthat bizonyos konfliktusokra, mégis egyre több olyan kihívással állunk szemben, melyekre megnyugtató megoldást csak a jogi szabályozástól, a jogalkotótól várhatunk. Gondoljunk csak a szoftveróriások elhíresült gazdasági manővereire, a kiadók és a közönség állandó csatájára az elektronikusan, hálózati eszközök segítségével elérhető zeneművek ellenértéke (sok esetben törvényessége) tekintetében, nem is beszélve a személyes adatok védelméről, vagy éppen az információszabadságról. A jogi szabályozás igyekszik követni a változó technikai teret, persze több-kevesebb sikerrel. Ugyanazon kérdés szabályozása ráadásul más társadalmi környezetben teljesen más eredményekre vezethet, mint azt az elektronikus aláírás jogi szabályozásának magyar megoldásánál is megfigyelhettük. 3 A világ tehát változik, és vele együtt változunk mi is, akik benne élünk. 1 Blaha Sándor: Előszó. In: Közigazgatási kislexikon hatóságok, ügyvédek és a jogkereső közönség számár. Pallas, Budapest, 1928, 1. o /1910. B. M. rendelet. 3 Az elektronikus aláírásról szóló évi XXXV. törvény szövege (2001. szeptember 1-i hatálybalépését követően) három hónapot sem élt meg módosítás nélkül.

3 Elektronikus közigazgatás - vízió és valóság 193 Ezzel egy időben pedig megváltoznak elvárásaink, megváltoznak bizonyos fogalmak tartalmi elemei is. A demokrácia már nem ugyanazt jelenti mint az ókori poliszokban, és az államtól is sokkal többet vár el a polgár annál, hogy megvédje például vagyonát, vagy éppen biztosítsa a vallásszabadságot. Éppen a fokozódó és folyamatosan változásban lévő, bővülő elvárások késztették arra a végrehajtó hatalmat, hogy másként kezdje kezelni a mindezidáig alattvalóknak" tekintett polgárait. A parancsoló közigazgatás képe már a XX. század első felében megkopottá vált, a hierarchikus viszonyok primátusa körül megjelentek az első szarkalábak. A Max Weber által definiált közigazgatást hierarchikus szervezeti felépítés, igazgatási szakértelem, professzionalizmus és politikai neutralizmus jellemezte, melynek elsődleges célja az állam által kitűzött célok megvalósítása.' Ezen európai gyökerű közigazgatás-felfogással szemben az angolszász modellben más talajon formálódtak a végrehajtó hatalom szerepvállalásának körvonalai. A közérdek feltétlen primátusával szemben itt az érdekek közötti harmonizáció, az egyensúlyi rendszer elsődlegessége került kidomborításra. Utalnunk kell emellett azon törekvésekre is, melyek során először jelent meg a gazdasági tapasztalatok beemelésének lehetősége a közigazgatásba. Gondoljunk csak a racionalizálási, hatékonyság-javítási vizsgálódásokra és törekvésekre Fayol és Taylor munkáiban, melyek olyan hatással voltak, hogy az Egyesült Államokban Hoover elnök is alkalmazta azokat. 2 E fejlődési ívnek olyan komoly hatása volt az adminisztrációra, hogy a nyolcvanas évekre már konkrétan megfogalmazásra kerültek azok a - tudományosan is megalapozott - nézetek, melyek szerint az igazgatási feladatokat érdemes volna a versenyszférának átadni, a hatékonyabb működés érdekében. így jelent meg, és teljesedett ki például később a New Public Managementnek (NPM), illetve New Governance-nak nevezett mozgalom. 3 Az NPM lényegét a valós folyamatok eszközeinek, céljainak, és tapasztalatainak tudományos igényű rendszerezésében, a tapasztalatok új elgondolásokkal és elméletekkel való kiegészítésében lehet meghatározni. Gyakorlatilag a közintézmények modernizációjával, és a vezetés új formáival foglalkozik", célja pedig az állam és a közigazgatás gazdasági modernizációja". 4 Miért is kell ilyen távolról bevezetni témánkat? Azért, mert a mai magyar közigazgatásra, valamint az azon belül jelenleg is folyamatban lévő reformokra alapvetően két erő" fejt ki komoly hatást. Az egyik a fent részletezett, a ' Lőrincz Lajos: Új irányzatok a közigazgatás fejlődésében. Magyar Közigazgatás, (2003) 12, "05. o. Ivancsics Imre - Fábián Adrián: Bevezetés a közigazgatástanba, (egyetemi jegyzet) Pécsi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Pécs, 2004, 50. o. Lásd erről bővebben: Lőrincz Lajos: Új irányzatok a közigazgatás fejlődésében o. Lásd erről bővebben: Ivancsics Imre - Fábián Adrián: Bevezetés a közigazgatástanba o.

4 194 Csáki Gyula Balázs fejlett államok nemzeti adminisztrációjában korábban indult, és ezért nyilvánvalóan előbbre tartó folyamat, melynek jótékony hatása sok tekintetben igazolható. A másik az Európai Unióhoz történő csatlakozás ténye. Ezzel kapcsolatban a közigazgatás tekintetében sokkal több kihívással kell számolnunk, mint azt a csatlakozás előtt gondolhattuk. Sokáig azzal hitegettük magunkat, hogy a közigazgatási rendszerünk nem igényel átfogó átalakítást csupán amiatt, mert az Európai Közösségek részévé válunk, hiszen tudtuk, hogy az Európai Unió nem fogalmaz meg részletes és konkrét elvárásokat a tagállami közigazgatással szemben, csupán annyit, hogy az legyen átlátható, megbízható, és működjön demokratikusan. A helyzet azonban sokat változott azóta, hogy ez az elv rögzítésre került. Megváltoztak ugyanis - és folyamatos változásban vannak - az Unió korábbi prioritásai e tekintetben. Különösen a bővítés járt nem várt hatásokkal, legalábbis ami az Unió, mint szupranacionális közösség működését illeti. Az már a bővítés pillanatát megelőzően is egyértelmű volt, hogy a működési mechanizmus reformokat igényel. A hosszú és alapos előkészítő munka mégsem járt a várt eredményekkel: az Alkotmány elfogadása zátonyra futott. E fiaskót követően pedig a következő költségvetési ciklus sarokszámainak elfogadása során alakult ki éles politikai helyzet. Mindezeken túlmenően az információs társadalom kiépítése irányába vezető útról is kiderült, hogy nem zökkenőmentes. Mára sajnos be kell látnunk, hogy a Lisszabonban, 2000 márciusában meghirdetett kezdeményezés, mely szerint az Európai Uniónak 2010-re a legdinamikusabban fejlődő tudásalapú társadalomnak kell lennie, a kitűzött határidőre nem teljesíthető. 1 Az Uniónak emellett az új tagállamok kezét is fogni kell (persze nem kivétel nélkül), mert sok esetben a csatlakozás olyan szemléletváltozást igényelt volna, melyen már korábban át kellett volna esniük, ez mégsem történt meg. Sajnos a magunk részéről azt kell mondanunk, hogy Magyarország is azon államok közé tartozik, amelyek látszólag ugyan megfelelnek a kritériumoknak, gondolkodásuk azonban még nem tekinthető felkészültnek ahhoz, hogy a tagság minden előnyét kellőképpen kiaknázhassák. Példaként nyugodtan említhető az uniós költségvetési források kérdése. E tekintetben az állampolgárok felé irányuló kommunikáció sokszor alkalmas arra, hogy olyan sejtelmeket ébresszen, melyek azt sugallják, hogy azok a sarokszámok, melyeket az EU rendelkezésünkre bocsát, alanyi jogon" illetnek meg bennünket, és a meghatározott célra korlátozás nélkül fordíthatók. 2 Ez azonban nem így van, hanem a virtuálisan rendelkezésre álló összegekért komoly csatákat" kell vívnunk, elsősorban saját 1 eeurope - An information society for all, Communication on a Commission Initiative for the Special European Council of Lisbon, March, Vö.: EU-csatlakozás 2004., Külügyminisztérium, Budapest, 2003.

5 Elektronikus közigazgatás - vízió és valóság 195 magunkkal- Egyrészről ugyanis jó, uniós szinten is elfogadható projektekkel kell előállni, melyekre pályázatok építhetők, és a pénzeszközök csak ezután hívhatók le ténylegesen. Másrészt a projektekhez a legtöbb esetben komoly önrésszel kell rendelkezni, amely ha nem áll rendelkezésre, úgy a támogatás sem vehető igénybe. Arról már nem is beszélve, hogy a fő elszámolási mód az utófinanszírozás, mely komoly nehézségeket okozhat olyan projektek esetében, melyek hosszú kifútásúak. Fentiek nehézségek" csupán a jéghegy csúcsát jelentik ebben a kérdéskörben, témánk a részletes kifejtését e problémakörnek nem engedi. Mindenképpen érzékeltetni szerettük volna azonban azt a szemléletbeli különbséget, mely az Európai Unió és a magyar gondolkodás között feszül, és amely a jövőben komoly, kézzel fogható financiális problémák gyújtópontjává is válhat. A csatlakozással összefüggő, a tagállamok közeledésével kapcsolatos problémák kezelésében, orvoslásában az ezzel kapcsolatos uniós szintű együttműködésben ugyanakkor egyre komolyabb szerepet kap a tagállami közigazgatás, illetve a közigazgatási rendszerek együttműködése. S mint ahogyan a közigazgatás működése közvetlen hatással van az állampolgárok mindennapi életére, az Európai Unió sem tekinthet el attól a - bár jelenleg még távoli - célkitűzéstől, hogy a tagállamok közigazgatását összehangolja. Az alkotmányozási folyamat zsákutcája azonban azt sejteti, hogy ez a folyamat - bár központi, szupranacionális koordináció mellett - mégis lényegileg alulról" szerveződve fog megvalósulni. Mindezek mellett az is igazolható, hogy a bővítés, és a társadalmi célok közösségi szintű megvalósítása folyamatában a szupranacionális szervek egyre inkább szétfeszítik" a tagállami közigazgatásba való beavatkozás tilalmát. Példa lehet erre a NUTS rendszer szerinti területi egységeknek való megfelelés követelménye, illetve olyan szervek létrehozásának kötelezettsége, melyeket tagállami szinten kell életre hívni annak érdekében, hogy részt vegyenek a Strukturális Alapokból származó források felhasználásának koordinációjában, megkönnyítve ezzel a közösségi elosztás és ellenőrzés feladatait. 1 Témánk szempontjából pedig ilyennek tekinthető az elektronikus közigazgatás megvalósítása tekintetében a tagállamok számára az eeurope kezdeményezés részeként kötelezően előírt 20 (12+8) szolgáltatás elérhetővé tétele elektronikus eszközök útján, melyből 12 szolgáltatás a természetes személyek, 8 pedig a szervezetek számára érhető el. 2 Az állampolgárok számára nyújtott szolgáltatások: - Jövedelemadó bevallás, értesítés a kivetett adóról; ' üsd erről részletesen Torma András: Az egységes területi statisztikai osztályozási rendszer: a NUTS. In: Közigazgatási jog 4. Európai Közigazgatás, (szerk.: Torma András), Virtuóz Kiadó, Budapest, 2005, o., valamint Torma András: Az EU regionális politikájának tagállami közigazgatási intézményrendszere: Magyarország példáján keresztül. In uo o. Budai Balázs Benjámin - Sükösd Miklós (szerk.): M-kormányzat M-demokrácia. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2005, o.

6 196 Csáki Gyula Balázs - Álláskeresés, állásbejelentés interneten keresztül; - Társadalombiztosítási kifizetések (legalább 3 az alábbi 4-ből): munkanélküli járadék igénylése, munkavállalók gyermekei után járó pótlékok igénylése, kötelező egészségbiztosítás ellátásai, tanulói ösztöndíj megállapításai. - Személyi iratok (útlevél és vezetői engedély); - Járműigazgatási ügyek; - Építési engedély iránti kérelem; - Rendőrségi online bejelentések, feljelentések; - Közkönyvtári katalógusok hozzáférhetősége; - Anyakönyvi kivonatok ügyintézése; - Felvételi jelentkezések; - Lakcímváltozás bejelentése; - Egészségüggyel összefüggő szolgáltatások. Szervezetek részére nyújtott szolgáltatások: - Munkavállalói szolgáltatások; - Társasági adó bevallása; - Forgalmi adó bevallása; - Cégbejegyzés, változásbejegyzés; - Statisztikai adatközlés; - Vámáru-nyilatkozatok benyújtása, kezelése; - Környezetvédelmi engedélyekkel kapcsolatos eljárások; - Közbeszerzési eljárás. Mint látható, az Európai Unió részéről sokkal inkább a szolgáltatási jelleg erősítésének elvárását tapasztalhatjuk, semmint olyan követelmények meghatározását, melyek a közigazgatás minden szegmensében lehetővé teszik az elektronikus út igénybevételének lehetőségét. Mi sem igazolja ezt jobban, mint az, hogy maga az Európai Unió is a fokozatosság talaján maradt a különböző szolgáltatások elektronikus úton történő elérésének meghatározásakor. Ennek megfelelően 4 elektronikus szolgáltatási szint került meghatározásra, az alábbiak szerint: 1 - Az információk online elérhetővé tétele. - Egyoldalú interakció biztosítása elektronikus úton (pl. dokumentumok, nyomtatványok letöltése). - Kétirányú interakció biztosítása (pl. adatlapok elektronikus letöltése, és megküldése a közigazgatási szerveknek). 1 eeurope 2002 Impact and Priorities. A communication to the Spring European Council in Stockholm, March COM (2001) 140 final, Brussels, , Annex, 19. p.

7 Elektronikus közigazgatás - vízió és valóság 197 Teljes mértékben elektronikus ügyintézés, beleértve a hatóság döntésének elektronikus közlését, valamint az esetleges illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak elektronikus úton történő megfizetését is. folyamatban komoly szerepet kap az elektronikus közigazgatás kérdése. A jogi szabályozás tekintetében formálisan eleget tettünk a meghatározott követelményeknek. A Kormány a 20 alapszolgáltatás tekintetében 5 prioritás-csoporton belül, 27 konkrét közszolgáltatásban határozta meg az elektronikusan ellátandó szolgáltatások körét, melyek teljes mértékben megfelelnek a 12+8-as felosztásnak, csupán az eredeti" csoportosítás bizonyos pontokon szétbontásra került. A prioritás-csoportok a következők: 1 - Már működő elektronikus közszolgáltatás, melynek Kormányzati Portálba való illesztését még meg kell oldani. - A közigazgatási hatósági eljárásról és szolgáltatásról szóló évi CXL. törvényhez 2 kapcsolódó szolgáltatás, melynél december 31. napjáig - a kormányhatározatban megfogalmazottak szerint - megvalósítható az elvárt elektronikus szolgáltatási szint. - Szintén az eljárási törvényhez kapcsolódó szolgáltatások csoportja, melyek esetében azonban december 31-ig nem (volt) megvalósítható a megfelelő szolgáltatási színvonal biztosítása. - Olyan csoport, mely nem kapcsolódik a Ket.-hez, de a szolgáltatások elvárt minősége megvalósult 2005 decemberéig. - Speciális közszolgáltatások, melyek 2006-ban történő megvalósítása még kérdéses, illetve csak részlegesen biztosítható. A 2005 májusában megjelent kormányhatározat december 31. napját jelölte meg határidőként a 27-re bővített" 12+8-as szolgáltatási lista 13 eleme esetében. 3 Sajnos átfogó, szignifikáns mintán alapuló vizsgálati eredmények jelenleg még nem állnak rendelkezésünkre, sajnos azonban úgy látszik, hogy a vállalt kötelezettségek teljesítése nem sikerült maradéktalanul. Lakcímigazolvány cseréje esetében ugyanis például az elektronikus űrlap kitöltésének lehetősége ugyanis jelentéktelen, mert személyesen minden eljárási cselekményt meg kell ismételni, amelyet az online ügymenet pótolt volna. így az ügyfél részére valós könnyebbséget csupán az elektronikus időpontfoglalás jelent. 4 Az objekti /2005. Korm. határozat a közigazgatás korszerűsítését szolgáló aktuális e-kormányzati feladatokról 2 Rövidítve: Ket. Hatálybalépés: november 1. 3 Lásd a 1044/2005. Korm. határozatot. Itt kell megjegyeznünk, hogy e tanulmány alapját képező kutatás érdekében indított ügyben az elektronikus úton foglalt időpont valódiságát az illetékes okmányirodában nem ellenőrizték, elfogadták a bejelentkezés tényét puszta bemondásra". Ez az ügyintézés menetét természetesen nem akadályozta, mégis a módszer felvet némi problémát. Egyfelől arra következtetünk, hogy az okmányiroda nem volt képes ellenőrizni az időpontfoglalás valódiságát. Másrészt elképzelhető, hogy

8 198 Csáki Gyula Balázs vitás megköveteli persze, hogy e kritikai megjegyzés mellett olyan eredményekről is beszámoljunk, melyek a minden szempontból online úton intézhető ügyek számát szaporítják. Ilyen a magánszemélyek adóbevallásának benyújtása az Ügyfélkapun keresztül (természetesen elektronikus úton le- és kitölthető űrlap segítségével). Persze a valóság árnyalt bemutatásához az is szükséges, hogy ezt a lehetőséget december 31-ig kellett volna biztosítani. Természetesen nem hagyhatjuk figyelmen kívül az adóbevallási határidő majd' féléves eltérését, az online bevallás csak május elejétől volt elérhető. 1 Mint arra már utaltunk, a 4. szolgáltatási szint csak akkor tekinthető megvalósítottnak, ha biztosításra kerül a különböző illetékek és igazgatási szolgáltatási díjak elektronikus úton történő megfizetése. Ezzel kapcsolatban fel kívánjuk hívni a figyelmet arra, hogy immáron évek óta (egyre szélesebb körben) van lehetőség különböző elektronikus fizetési eszközök alkalmazására a hétköznapi életben. Ne csupán az interneten lebonyolítható rendelésekre, az online áruházakra és a bankok internetes portáljára gondoljunk, hanem a bankkártyával elvégezhető megannyi műveletre is. Ezek segítségével adott esetben alkalmanként (tranzakciónként) akár több százezer forint kerül átutalásra nap mint nap, így érthetetlen, hogy az egyes eljárási cselekmények elvégzésével egy időben miért nem lehetett megteremteni a lehetőségét ennek a közigazgatásban is. Gazdaságosságát tekintve az elektronikus fizetési eszközök használatához szükséges infrastruktúra kiépítésének gazdaságosságához sem férhet kétség, ellentétben például okmányirodai postahivatalok felállításával. Kíváncsian várjuk tehát, hogy a várva-várt átfogó közigazgatási reform megvalósítása érdekében milyen lépéseket tesz majd a megalakulás előtt álló kormány. Remélhetőleg néhány év múlva egy hasonló, a közigazgatás információs társadalmi szolgáltatások nyújtására való felkészültségét vizsgáló tanulmányban már nem fogunk tudni ilyen éles kritikát megfogalmazni a magyar közigazgatás állapotával szemben. éppen azért került a központi rendszeren keresztül olyan időpont megadása az ügyfél részére, amikor egyébként nincs ügyfélfogadás, mert így szükségtelennek látszik a bejelentkezések valódiságának ellenőrzése. Mindaddig, amíg a hagyományos ügymenetet több ügyfél választja, nem fog gondot okozni ez a metódus, amint viszont számottevően megnövekszik az online ügyindítás igénye, szembe kell majd nézni e módszer felülvizsgálatának szükségességével. 1 Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal honlapjáról kellett letölteni azt a programot, amely alkalmas volt ana, hogy a bevallás elektronikusan beküldhető legyen. Ennek a szoftvernek a verziószámából kiderül, hogy az csak április 30. napján készült el véglegesen.

AZ ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS ALAPJAI, SZABÁLYOZOTT ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK, IT BIZTONSÁG

AZ ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS ALAPJAI, SZABÁLYOZOTT ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK, IT BIZTONSÁG AZ ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS ALAPJAI, SZABÁLYOZOTT ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK, IT BIZTONSÁG A KORMÁNYABLAK ÜGYINTÉZŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK 5. (E-KÖZIGAZGATÁS ÉS ÜGYINTÉZÉSI GYAKORLAT)

Részletesebben

ELEKTRONIKUS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK A SZEÜSZ-ÖK TÜKRÉBEN

ELEKTRONIKUS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK A SZEÜSZ-ÖK TÜKRÉBEN Publicationes Universitatis Miskolcinensis Sectio Juridica et Politica, Tomus XXXII. (2014), pp. 135 145. ELEKTRONIKUS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK A SZEÜSZ-ÖK TÜKRÉBEN CZÉKMANN ZSOLT CSEH GERGELY Az e-közigazgatás

Részletesebben

DR. TÓZSA ISTVÁN A HATÉKONY ELEKTRONIKUS KORMÁNYZATI KOMMUNIKÁCIÓ NEMZET- KÖZI TAPASZTALATAINAK RENDSZEREZÉSE *

DR. TÓZSA ISTVÁN A HATÉKONY ELEKTRONIKUS KORMÁNYZATI KOMMUNIKÁCIÓ NEMZET- KÖZI TAPASZTALATAINAK RENDSZEREZÉSE * Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 DR. TÓZSA ISTVÁN A HATÉKONY ELEKTRONIKUS KORMÁNYZATI KOMMUNIKÁCIÓ NEMZET- KÖZI TAPASZTALATAINAK RENDSZEREZÉSE

Részletesebben

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 HORVÁTH KATALIN A KÖZIGAZGATÁSI HUMÁNERŐFORRÁS FEJLESZTÉS JELENLEGI GYAKOR- LATA (A FORMÁLIS ÉS NEM

Részletesebben

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Készítette: Kovács Mária Mónika V. évfolyam Konzulens: Dr. Horváth M. Tamás egyetemi tanár Debrecen 2008.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ AZ ADATVÉDELMI BIZTOS 2010. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ AZ ADATVÉDELMI BIZTOS 2010. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ AZ ADATVÉDELMI BIZTOS 2010. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2 BESZÁMOLÓ AZ ADATVÉDELMI BIZTOS 2010. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 4 Adatvédelmi Biztos Irodája Budapest, 2011 Kiadja az Adatvédelmi Biztos Irodája Felelős

Részletesebben

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Tartalom 1 Köszöntő... 4 2 Bevezetés... 6 3 Tervezési és végrehajtási alapelvek... 8 3.1 A tématerület pontos definiálása a tervezés során...

Részletesebben

A MIGRÁCIÓ INTEGRÁLT TÁRSADALMI MEGKÖZELÍTÉSEI SZERKESZTETTE FÓNAI MIHÁLY PÉNZES MARIANN

A MIGRÁCIÓ INTEGRÁLT TÁRSADALMI MEGKÖZELÍTÉSEI SZERKESZTETTE FÓNAI MIHÁLY PÉNZES MARIANN A MIGRÁCIÓ INTEGRÁLT TÁRSADALMI MEGKÖZELÍTÉSEI SZERKESZTETTE FÓNAI MIHÁLY PÉNZES MARIANN ÉSZAK-KELET MAGYARORSZÁGI SZENVEDÉLYBETEGSÉGEKET MEGELŐZŐ EGYESÜLET HUMAN-NET ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, 2009. A PROJEKT

Részletesebben

Dr. Kádár Pál ezredes HM Tervezési és Koordinációs Főosztály főosztályvezető-helyettes

Dr. Kádár Pál ezredes HM Tervezési és Koordinációs Főosztály főosztályvezető-helyettes Dr. Kádár Pál ezredes HM Tervezési és Koordinációs Főosztály főosztályvezető-helyettes A Magyar Honvédség irányításának és vezetésének időszerű jogi és igazgatási problémái Gondolatok egy doktori értekezés

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZIGAZGATÁSI TÉR KIALAKULÁSA (I. RÉSZ) KÁRPÁTI ORSOLYA

AZ EURÓPAI KÖZIGAZGATÁSI TÉR KIALAKULÁSA (I. RÉSZ) KÁRPÁTI ORSOLYA Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXIX/1. (2011), pp. 229 247 AZ EURÓPAI KÖZIGAZGATÁSI TÉR KIALAKULÁSA (I. RÉSZ) KÁRPÁTI ORSOLYA 1. Témafelvetés A tanulmány témája az Európai Közigazgatási Tér

Részletesebben

Emberi jogok kint és bent ombudsmani szemmel

Emberi jogok kint és bent ombudsmani szemmel AJB PROJEKTFÜZETEK Emberi jogok kint és bent ombudsmani szemmel A büntetés-végrehajtás fogvatartottjainak, a külföldiek idegenrendészeti és menedékjogi fogva tartásának alapjogi összefüggéseit, valamint

Részletesebben

AZ INTERNETES TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS EGYES NEMZETI JOGOKBAN

AZ INTERNETES TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS EGYES NEMZETI JOGOKBAN Országos Rádió és Televízió Testület Irodája Stratégiai Igazgatóság AZ INTERNETES TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS EGYES NEMZETI JOGOKBAN 2001. szeptember 27. AZ INTERNETES

Részletesebben

Elektronikus rendszerek a közigazgatásban

Elektronikus rendszerek a közigazgatásban E-Government Tanulmányok Elektronikus rendszerek a közigazgatásban Szerkesztette: Zemplén Bertalan Lektorálta: Budai Balázs Benjámin Kiadja: E-Government Alapítvány a Közigazgatás Modernizációjáért ISSN

Részletesebben

Az Európai Képesítési Keretrendszer megvalósításának néhány fontos kérdése Az EKKR várható hatásai a nemzeti képesítési keretrendszerek fejlesztésére

Az Európai Képesítési Keretrendszer megvalósításának néhány fontos kérdése Az EKKR várható hatásai a nemzeti képesítési keretrendszerek fejlesztésére TÁMOP-4.1.3-08/1-2008-0004 A felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése Az Európai Képesítési Keretrendszer megvalósításának néhány fontos kérdése Az EKKR várható hatásai a nemzeti képesítési

Részletesebben

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON Készítette: Meliorisz Katalin

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola. dr. Váczi Péter. A jó közigazgatási eljáráshoz való alapjog és annak összetevői

Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola. dr. Váczi Péter. A jó közigazgatási eljáráshoz való alapjog és annak összetevői Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola dr. Váczi Péter A jó közigazgatási eljáráshoz való alapjog és annak összetevői Doktori értekezés Témavezető: Dr. Patyi András, PhD tanszékvezető

Részletesebben

Az EU csatlakozási folyamat nyomon követése:

Az EU csatlakozási folyamat nyomon követése: OPEN SOCIETY INSTITUTE EU ACCESSION MONITORING PROGRAM Az EU csatlakozási folyamat nyomon követése: A bírósági ítélkezés feltételrendszere MAGYARORSZÁG 2002 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék Köszönetnyilvánítás...

Részletesebben

Az információhoz való hozzáférés szabályozása és annak érvényesülése a környezetvédelemben

Az információhoz való hozzáférés szabályozása és annak érvényesülése a környezetvédelemben Az információhoz való hozzáférés szabályozása és annak érvényesülése a környezetvédelemben Készült a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium megbízásából. 2008. szeptember 30. Előszó Az információhoz

Részletesebben

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK 12. ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA 2005 ÁPRILIS TÁRSADALMI- GAZDASÁGI HATÁSAI. CZUCZ OTTÓ az Európai Bíróságról

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK 12. ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA 2005 ÁPRILIS TÁRSADALMI- GAZDASÁGI HATÁSAI. CZUCZ OTTÓ az Európai Bíróságról 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890

Részletesebben

Az internet-szolgáltatók hírközlési jogi jogállásának újraszabályozásához

Az internet-szolgáltatók hírközlési jogi jogállásának újraszabályozásához dr. Verebics János: Az internet-szolgáltatók hírközlési jogi jogállásának újraszabályozásához I. Az Internet-szolgáltatások a hatályos hírközlési jogi szabályozása I.1 Az Internet-szolgáltatás, mint hírközlési

Részletesebben

FELMERÜLŐ TÁRSADALMI IGÉNYEK FELMÉRÉSE ÉS A

FELMERÜLŐ TÁRSADALMI IGÉNYEK FELMÉRÉSE ÉS A FELMERÜLŐ TÁRSADALMI IGÉNYEK FELMÉRÉSE ÉS A FEJLESZTÉS ÁLTAL ÉRINTETT TEVÉKENYSÉGEKBE TÖRTÉNŐ BECSATORNÁZÁSA Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése I. ELŐZMÉNYEK Tét Város Önkormányzata

Részletesebben

Terület-és településfejlesztési ismeretek

Terület-és településfejlesztési ismeretek Terület-és településfejlesztési ismeretek Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez Szerkesztette: Dr. Szigeti Ernő Budapest 006. szeptember A TANANYAGOT MEGALAPOZÓ TANULMÁNYOK SZERZŐI: DR. KÖKÉNYESI

Részletesebben

Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában

Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában Tanulmány 2009. szeptember Állami Számvevőszék Kutató Intézete Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI.

Részletesebben

Egy lépés előre, kettő hátra 2. rész

Egy lépés előre, kettő hátra 2. rész Bugarszki Zsolt, Eszik Orsolya, Néray Ágnes, Soltész Ágnes, Szekeres Bertold, Sziklai István Egy lépés előre, kettő hátra 2. rész A nagy létszámú intézmények kitagolása és az önálló életvitel támogatása

Részletesebben

Állami támogatási rendszer különös tekintettel a környezetvédelmi támogatásokra

Állami támogatási rendszer különös tekintettel a környezetvédelmi támogatásokra Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Külgazdasági szak EU kapcsolatok szakirány Állami támogatási rendszer különös tekintettel a környezetvédelmi támogatásokra Készítette: Kovács

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS AJKAY ADRIÁN Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2011 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA KÖZÖSSÉGI GAZDÁLKODÁSTAN PROGRAM

Részletesebben

Kapcsolattartás, mint a gyermek emberi joga

Kapcsolattartás, mint a gyermek emberi joga Somfai Balázs Kapcsolattartás, mint a gyermek emberi joga A gyermekek nem mini felnőttek mini emberi jogokkal ( Building a Europe for and with Children című hároméves Európa tanácsi program egyik jelmondata)

Részletesebben

VEZETŐI FUNKCIÓK ÉS FELADATOK FONTOSSÁGI SORRENDJÉNEK VIZSGÁLATA (felmérés, elemzés)

VEZETŐI FUNKCIÓK ÉS FELADATOK FONTOSSÁGI SORRENDJÉNEK VIZSGÁLATA (felmérés, elemzés) BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet Műszaki Pedagógiai Tanszék Közoktatási Vezető Szakirányú Továbbképzési

Részletesebben

Bíró Endre Nonprofit Szektor Analízis

Bíró Endre Nonprofit Szektor Analízis Bíró Endre Nonprofit Szektor Analízis Civil szervezetek jogi környezete Magyarországon Szerkesztette Márkus Eszter Budapest, 2002 Nonprofit Szektor Analízis Civil szervezetek jogi környezete Magyarországon

Részletesebben

Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás

Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás Szakács Gábor Stratégiai alapú, integrált emberi erőforrás gazdálkodás a közszolgálatban Közszolgálati Humán Tükör 2013 (Ágazati összefoglaló tanulmány)

Részletesebben