ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS - VÍZIÓ ÉS VALÓSÁG CSÁKI GYULA BALÁZS*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS - VÍZIÓ ÉS VALÓSÁG CSÁKI GYULA BALÁZS*"

Átírás

1 Sectio Juridica et Politica, Miskolc, TomusXXIV. (2006), pp ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS - VÍZIÓ ÉS VALÓSÁG CSÁKI GYULA BALÁZS* A tanulmány célja, hogy párhuzamba állítsa, és kritikusan bemutassa azt a képet, amely ma a magyar közigazgatásban az elektronikus közigazgatás valóságát tükrözi, és azt a jogi hátteret, mely az információs társadalom víziójának megvalósítása érdekében Magyarországon megalkotásra, kidolgozásra került, de amelyből hiányzik a valós tartalom. Bizonyára megdöbbentő ilyen súlyos szavakat olvasni közvetlenül egy tanulmány első soraiban, a tapasztalataink azonban azt mutatják, hogy az elektronikus közigazgatással kapcsolatos kommunikáció olyan mederbe került, melyben a pozitív jelzők folyama azt az érzetet kelti az állampolgárokban és az üzleti szféra szereplőiben, mintha az információs társadalom kiépítésének útján olyan állomáshoz érkeztünk volna, melyről jó ideig nem szükséges továbblépnünk. A szomorú realitás ezzel szemben - a jogi háttér kellőnek tűnő kidolgozottsága mellett - az, hogy az interaktív közigazgatás megvalósítása még várat magára, hiszen sem a magyar állampolgárok többsége, sem a magyar közigazgatási kar, sem a rendelkezésre álló infrastruktúra nem kellőképpen felkészült erre. 1 Ennek alátámasztására több okot is találhatunk, mely témák részletes kidolgozása álláspontunk szerint önálló tanulmányokat érdemel, így csupán utalni szeretnénk például a számítástechnikai infrastruktúra hiányosságaira, a lakossági személyi számítógép- és internethasználat európai viszonylatban csekély mértékére, valamint az ezekből levonható következtetések jelentőségére. 2 Életünk azonban egyre inkább gyorsul, egyre nehezebb az átlag-felhasználónak is lépést tartania az infokommunikációs fejlődéssel. De hol tartunk most ebben a gyorsuló világban? Hogy rendhagyó módon válaszoljunk erre a kérdésre, nézzük meg, mi volt a véleménye erről a kérdésről Blaha Sándornak, a Közigazgatási kislexikon szerkesztőbizottsága elnökének 1928 novemberében: A szédületes iramban ' DR. CSÁKI GYULA BALÁZS egyetemi tanársegéd Miskolci Egyetem ÁJK, Közigazgatási Jogi Tanszék 3515 Miskolc-Egyetemváros 1 VII. Infokommunikációs Szakmai Nap - E-govemment, e-közigazgatás konferencián elhangzott előadások tapasztalatai, Pécsi Tudományegyetem, Pécs, április 28. " A közigazgatásban 2004-ben dolgozó köztisztviselőre számítástechnikai eszköz jutott, ami azt jelenti, hogy több mint közigazgatás dolgozó nem használ napi rendszerességgel számítógépet a munkahelyén. Ha mindehhez hozzáadjuk azt a tényt, hogy ezen eszközök 49,2%-a három évnél idősebb volt a vizsgált időszakban, egészen riasztó képet kaphatunk a magyar közigazgatás info-kommunikációs felkészültségéről.

2 192 Csáki Gyula Balázs vágtató élet egyre több súlyos terhet ró a közigazgatásra. A régebben is sokoldalú közigazgatási feladatkör kibővülése rengeteg új szabály alkotásával járt. Szinte ijesztő mennyiségű jogszabályt kell tehát ismernie annak, akinek a közigazgatás az élethivatása. Az emberi agy felvevőképességének megvannak a határai. Mindenki el tud emlékezetében raktározni több-kevesebb anyagot, de amikor az irányt szabó intézkedéseknek - úgyszólván végtelen - sorozatával állunk szemben, akkor számolnunk kell az emberi adatmegőrző képességek korlátaival. Ez a megfontolás indította arra világszerte a közigazgatás számottevő tényezőit, hogy az adatok összegyűjtésének, megrögzítésének és célszerű elrendezésének kérdéseit igyekezzenek megoldani és ezzel segédkezet nyújtsanak azoknak, akiknek a kérdéses ismeretekre munkájukban nap-nap után szükségük van." 1 Érdemes elgondolkodni azon, hogy majd' nyolcvan évvel ezelőtt, a számítógép felfedezését megelőzően, akkor, amikor a személyszállító gépjárművek megengedett legnagyobb sebessége 2 belterületen nem volt több mint 25 km/h, miért is merülhetett fel az valakiben, hogy az élet szédületes iramban vágtat". Ma, az internet, a mobil kommunikációs eszközök és a digitalizáció világában szinte nevetségesnek tűnhet ez a felvetés. Valószínű ugyanakkor, hogy majd nyolcvan évvel később, 2080 körül, a jövő kutatói, jogászai, szintén furcsán olvasnának hasonló sorokat a mai korról. A technikai, technológiai fejlődés gyakorlatilag exponenciálisan tör előre. Ezt az iramot pedig egyre nehezebben követi immáron a gazdaság és társadalom, a jogi szabályozásról már nem is beszélve. Új problémák jelennek meg, melyek újszerű megoldást, az eddigiekhez képest más szemléletmódot igényelnek. Sok esetben a gazdaságban és a társadalomban természettől fogva benne rejlő önszabályozási mechanizmus megoldást nyújthat bizonyos konfliktusokra, mégis egyre több olyan kihívással állunk szemben, melyekre megnyugtató megoldást csak a jogi szabályozástól, a jogalkotótól várhatunk. Gondoljunk csak a szoftveróriások elhíresült gazdasági manővereire, a kiadók és a közönség állandó csatájára az elektronikusan, hálózati eszközök segítségével elérhető zeneművek ellenértéke (sok esetben törvényessége) tekintetében, nem is beszélve a személyes adatok védelméről, vagy éppen az információszabadságról. A jogi szabályozás igyekszik követni a változó technikai teret, persze több-kevesebb sikerrel. Ugyanazon kérdés szabályozása ráadásul más társadalmi környezetben teljesen más eredményekre vezethet, mint azt az elektronikus aláírás jogi szabályozásának magyar megoldásánál is megfigyelhettük. 3 A világ tehát változik, és vele együtt változunk mi is, akik benne élünk. 1 Blaha Sándor: Előszó. In: Közigazgatási kislexikon hatóságok, ügyvédek és a jogkereső közönség számár. Pallas, Budapest, 1928, 1. o /1910. B. M. rendelet. 3 Az elektronikus aláírásról szóló évi XXXV. törvény szövege (2001. szeptember 1-i hatálybalépését követően) három hónapot sem élt meg módosítás nélkül.

3 Elektronikus közigazgatás - vízió és valóság 193 Ezzel egy időben pedig megváltoznak elvárásaink, megváltoznak bizonyos fogalmak tartalmi elemei is. A demokrácia már nem ugyanazt jelenti mint az ókori poliszokban, és az államtól is sokkal többet vár el a polgár annál, hogy megvédje például vagyonát, vagy éppen biztosítsa a vallásszabadságot. Éppen a fokozódó és folyamatosan változásban lévő, bővülő elvárások késztették arra a végrehajtó hatalmat, hogy másként kezdje kezelni a mindezidáig alattvalóknak" tekintett polgárait. A parancsoló közigazgatás képe már a XX. század első felében megkopottá vált, a hierarchikus viszonyok primátusa körül megjelentek az első szarkalábak. A Max Weber által definiált közigazgatást hierarchikus szervezeti felépítés, igazgatási szakértelem, professzionalizmus és politikai neutralizmus jellemezte, melynek elsődleges célja az állam által kitűzött célok megvalósítása.' Ezen európai gyökerű közigazgatás-felfogással szemben az angolszász modellben más talajon formálódtak a végrehajtó hatalom szerepvállalásának körvonalai. A közérdek feltétlen primátusával szemben itt az érdekek közötti harmonizáció, az egyensúlyi rendszer elsődlegessége került kidomborításra. Utalnunk kell emellett azon törekvésekre is, melyek során először jelent meg a gazdasági tapasztalatok beemelésének lehetősége a közigazgatásba. Gondoljunk csak a racionalizálási, hatékonyság-javítási vizsgálódásokra és törekvésekre Fayol és Taylor munkáiban, melyek olyan hatással voltak, hogy az Egyesült Államokban Hoover elnök is alkalmazta azokat. 2 E fejlődési ívnek olyan komoly hatása volt az adminisztrációra, hogy a nyolcvanas évekre már konkrétan megfogalmazásra kerültek azok a - tudományosan is megalapozott - nézetek, melyek szerint az igazgatási feladatokat érdemes volna a versenyszférának átadni, a hatékonyabb működés érdekében. így jelent meg, és teljesedett ki például később a New Public Managementnek (NPM), illetve New Governance-nak nevezett mozgalom. 3 Az NPM lényegét a valós folyamatok eszközeinek, céljainak, és tapasztalatainak tudományos igényű rendszerezésében, a tapasztalatok új elgondolásokkal és elméletekkel való kiegészítésében lehet meghatározni. Gyakorlatilag a közintézmények modernizációjával, és a vezetés új formáival foglalkozik", célja pedig az állam és a közigazgatás gazdasági modernizációja". 4 Miért is kell ilyen távolról bevezetni témánkat? Azért, mert a mai magyar közigazgatásra, valamint az azon belül jelenleg is folyamatban lévő reformokra alapvetően két erő" fejt ki komoly hatást. Az egyik a fent részletezett, a ' Lőrincz Lajos: Új irányzatok a közigazgatás fejlődésében. Magyar Közigazgatás, (2003) 12, "05. o. Ivancsics Imre - Fábián Adrián: Bevezetés a közigazgatástanba, (egyetemi jegyzet) Pécsi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Pécs, 2004, 50. o. Lásd erről bővebben: Lőrincz Lajos: Új irányzatok a közigazgatás fejlődésében o. Lásd erről bővebben: Ivancsics Imre - Fábián Adrián: Bevezetés a közigazgatástanba o.

4 194 Csáki Gyula Balázs fejlett államok nemzeti adminisztrációjában korábban indult, és ezért nyilvánvalóan előbbre tartó folyamat, melynek jótékony hatása sok tekintetben igazolható. A másik az Európai Unióhoz történő csatlakozás ténye. Ezzel kapcsolatban a közigazgatás tekintetében sokkal több kihívással kell számolnunk, mint azt a csatlakozás előtt gondolhattuk. Sokáig azzal hitegettük magunkat, hogy a közigazgatási rendszerünk nem igényel átfogó átalakítást csupán amiatt, mert az Európai Közösségek részévé válunk, hiszen tudtuk, hogy az Európai Unió nem fogalmaz meg részletes és konkrét elvárásokat a tagállami közigazgatással szemben, csupán annyit, hogy az legyen átlátható, megbízható, és működjön demokratikusan. A helyzet azonban sokat változott azóta, hogy ez az elv rögzítésre került. Megváltoztak ugyanis - és folyamatos változásban vannak - az Unió korábbi prioritásai e tekintetben. Különösen a bővítés járt nem várt hatásokkal, legalábbis ami az Unió, mint szupranacionális közösség működését illeti. Az már a bővítés pillanatát megelőzően is egyértelmű volt, hogy a működési mechanizmus reformokat igényel. A hosszú és alapos előkészítő munka mégsem járt a várt eredményekkel: az Alkotmány elfogadása zátonyra futott. E fiaskót követően pedig a következő költségvetési ciklus sarokszámainak elfogadása során alakult ki éles politikai helyzet. Mindezeken túlmenően az információs társadalom kiépítése irányába vezető útról is kiderült, hogy nem zökkenőmentes. Mára sajnos be kell látnunk, hogy a Lisszabonban, 2000 márciusában meghirdetett kezdeményezés, mely szerint az Európai Uniónak 2010-re a legdinamikusabban fejlődő tudásalapú társadalomnak kell lennie, a kitűzött határidőre nem teljesíthető. 1 Az Uniónak emellett az új tagállamok kezét is fogni kell (persze nem kivétel nélkül), mert sok esetben a csatlakozás olyan szemléletváltozást igényelt volna, melyen már korábban át kellett volna esniük, ez mégsem történt meg. Sajnos a magunk részéről azt kell mondanunk, hogy Magyarország is azon államok közé tartozik, amelyek látszólag ugyan megfelelnek a kritériumoknak, gondolkodásuk azonban még nem tekinthető felkészültnek ahhoz, hogy a tagság minden előnyét kellőképpen kiaknázhassák. Példaként nyugodtan említhető az uniós költségvetési források kérdése. E tekintetben az állampolgárok felé irányuló kommunikáció sokszor alkalmas arra, hogy olyan sejtelmeket ébresszen, melyek azt sugallják, hogy azok a sarokszámok, melyeket az EU rendelkezésünkre bocsát, alanyi jogon" illetnek meg bennünket, és a meghatározott célra korlátozás nélkül fordíthatók. 2 Ez azonban nem így van, hanem a virtuálisan rendelkezésre álló összegekért komoly csatákat" kell vívnunk, elsősorban saját 1 eeurope - An information society for all, Communication on a Commission Initiative for the Special European Council of Lisbon, March, Vö.: EU-csatlakozás 2004., Külügyminisztérium, Budapest, 2003.

5 Elektronikus közigazgatás - vízió és valóság 195 magunkkal- Egyrészről ugyanis jó, uniós szinten is elfogadható projektekkel kell előállni, melyekre pályázatok építhetők, és a pénzeszközök csak ezután hívhatók le ténylegesen. Másrészt a projektekhez a legtöbb esetben komoly önrésszel kell rendelkezni, amely ha nem áll rendelkezésre, úgy a támogatás sem vehető igénybe. Arról már nem is beszélve, hogy a fő elszámolási mód az utófinanszírozás, mely komoly nehézségeket okozhat olyan projektek esetében, melyek hosszú kifútásúak. Fentiek nehézségek" csupán a jéghegy csúcsát jelentik ebben a kérdéskörben, témánk a részletes kifejtését e problémakörnek nem engedi. Mindenképpen érzékeltetni szerettük volna azonban azt a szemléletbeli különbséget, mely az Európai Unió és a magyar gondolkodás között feszül, és amely a jövőben komoly, kézzel fogható financiális problémák gyújtópontjává is válhat. A csatlakozással összefüggő, a tagállamok közeledésével kapcsolatos problémák kezelésében, orvoslásában az ezzel kapcsolatos uniós szintű együttműködésben ugyanakkor egyre komolyabb szerepet kap a tagállami közigazgatás, illetve a közigazgatási rendszerek együttműködése. S mint ahogyan a közigazgatás működése közvetlen hatással van az állampolgárok mindennapi életére, az Európai Unió sem tekinthet el attól a - bár jelenleg még távoli - célkitűzéstől, hogy a tagállamok közigazgatását összehangolja. Az alkotmányozási folyamat zsákutcája azonban azt sejteti, hogy ez a folyamat - bár központi, szupranacionális koordináció mellett - mégis lényegileg alulról" szerveződve fog megvalósulni. Mindezek mellett az is igazolható, hogy a bővítés, és a társadalmi célok közösségi szintű megvalósítása folyamatában a szupranacionális szervek egyre inkább szétfeszítik" a tagállami közigazgatásba való beavatkozás tilalmát. Példa lehet erre a NUTS rendszer szerinti területi egységeknek való megfelelés követelménye, illetve olyan szervek létrehozásának kötelezettsége, melyeket tagállami szinten kell életre hívni annak érdekében, hogy részt vegyenek a Strukturális Alapokból származó források felhasználásának koordinációjában, megkönnyítve ezzel a közösségi elosztás és ellenőrzés feladatait. 1 Témánk szempontjából pedig ilyennek tekinthető az elektronikus közigazgatás megvalósítása tekintetében a tagállamok számára az eeurope kezdeményezés részeként kötelezően előírt 20 (12+8) szolgáltatás elérhetővé tétele elektronikus eszközök útján, melyből 12 szolgáltatás a természetes személyek, 8 pedig a szervezetek számára érhető el. 2 Az állampolgárok számára nyújtott szolgáltatások: - Jövedelemadó bevallás, értesítés a kivetett adóról; ' üsd erről részletesen Torma András: Az egységes területi statisztikai osztályozási rendszer: a NUTS. In: Közigazgatási jog 4. Európai Közigazgatás, (szerk.: Torma András), Virtuóz Kiadó, Budapest, 2005, o., valamint Torma András: Az EU regionális politikájának tagállami közigazgatási intézményrendszere: Magyarország példáján keresztül. In uo o. Budai Balázs Benjámin - Sükösd Miklós (szerk.): M-kormányzat M-demokrácia. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2005, o.

6 196 Csáki Gyula Balázs - Álláskeresés, állásbejelentés interneten keresztül; - Társadalombiztosítási kifizetések (legalább 3 az alábbi 4-ből): munkanélküli járadék igénylése, munkavállalók gyermekei után járó pótlékok igénylése, kötelező egészségbiztosítás ellátásai, tanulói ösztöndíj megállapításai. - Személyi iratok (útlevél és vezetői engedély); - Járműigazgatási ügyek; - Építési engedély iránti kérelem; - Rendőrségi online bejelentések, feljelentések; - Közkönyvtári katalógusok hozzáférhetősége; - Anyakönyvi kivonatok ügyintézése; - Felvételi jelentkezések; - Lakcímváltozás bejelentése; - Egészségüggyel összefüggő szolgáltatások. Szervezetek részére nyújtott szolgáltatások: - Munkavállalói szolgáltatások; - Társasági adó bevallása; - Forgalmi adó bevallása; - Cégbejegyzés, változásbejegyzés; - Statisztikai adatközlés; - Vámáru-nyilatkozatok benyújtása, kezelése; - Környezetvédelmi engedélyekkel kapcsolatos eljárások; - Közbeszerzési eljárás. Mint látható, az Európai Unió részéről sokkal inkább a szolgáltatási jelleg erősítésének elvárását tapasztalhatjuk, semmint olyan követelmények meghatározását, melyek a közigazgatás minden szegmensében lehetővé teszik az elektronikus út igénybevételének lehetőségét. Mi sem igazolja ezt jobban, mint az, hogy maga az Európai Unió is a fokozatosság talaján maradt a különböző szolgáltatások elektronikus úton történő elérésének meghatározásakor. Ennek megfelelően 4 elektronikus szolgáltatási szint került meghatározásra, az alábbiak szerint: 1 - Az információk online elérhetővé tétele. - Egyoldalú interakció biztosítása elektronikus úton (pl. dokumentumok, nyomtatványok letöltése). - Kétirányú interakció biztosítása (pl. adatlapok elektronikus letöltése, és megküldése a közigazgatási szerveknek). 1 eeurope 2002 Impact and Priorities. A communication to the Spring European Council in Stockholm, March COM (2001) 140 final, Brussels, , Annex, 19. p.

7 Elektronikus közigazgatás - vízió és valóság 197 Teljes mértékben elektronikus ügyintézés, beleértve a hatóság döntésének elektronikus közlését, valamint az esetleges illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak elektronikus úton történő megfizetését is. folyamatban komoly szerepet kap az elektronikus közigazgatás kérdése. A jogi szabályozás tekintetében formálisan eleget tettünk a meghatározott követelményeknek. A Kormány a 20 alapszolgáltatás tekintetében 5 prioritás-csoporton belül, 27 konkrét közszolgáltatásban határozta meg az elektronikusan ellátandó szolgáltatások körét, melyek teljes mértékben megfelelnek a 12+8-as felosztásnak, csupán az eredeti" csoportosítás bizonyos pontokon szétbontásra került. A prioritás-csoportok a következők: 1 - Már működő elektronikus közszolgáltatás, melynek Kormányzati Portálba való illesztését még meg kell oldani. - A közigazgatási hatósági eljárásról és szolgáltatásról szóló évi CXL. törvényhez 2 kapcsolódó szolgáltatás, melynél december 31. napjáig - a kormányhatározatban megfogalmazottak szerint - megvalósítható az elvárt elektronikus szolgáltatási szint. - Szintén az eljárási törvényhez kapcsolódó szolgáltatások csoportja, melyek esetében azonban december 31-ig nem (volt) megvalósítható a megfelelő szolgáltatási színvonal biztosítása. - Olyan csoport, mely nem kapcsolódik a Ket.-hez, de a szolgáltatások elvárt minősége megvalósult 2005 decemberéig. - Speciális közszolgáltatások, melyek 2006-ban történő megvalósítása még kérdéses, illetve csak részlegesen biztosítható. A 2005 májusában megjelent kormányhatározat december 31. napját jelölte meg határidőként a 27-re bővített" 12+8-as szolgáltatási lista 13 eleme esetében. 3 Sajnos átfogó, szignifikáns mintán alapuló vizsgálati eredmények jelenleg még nem állnak rendelkezésünkre, sajnos azonban úgy látszik, hogy a vállalt kötelezettségek teljesítése nem sikerült maradéktalanul. Lakcímigazolvány cseréje esetében ugyanis például az elektronikus űrlap kitöltésének lehetősége ugyanis jelentéktelen, mert személyesen minden eljárási cselekményt meg kell ismételni, amelyet az online ügymenet pótolt volna. így az ügyfél részére valós könnyebbséget csupán az elektronikus időpontfoglalás jelent. 4 Az objekti /2005. Korm. határozat a közigazgatás korszerűsítését szolgáló aktuális e-kormányzati feladatokról 2 Rövidítve: Ket. Hatálybalépés: november 1. 3 Lásd a 1044/2005. Korm. határozatot. Itt kell megjegyeznünk, hogy e tanulmány alapját képező kutatás érdekében indított ügyben az elektronikus úton foglalt időpont valódiságát az illetékes okmányirodában nem ellenőrizték, elfogadták a bejelentkezés tényét puszta bemondásra". Ez az ügyintézés menetét természetesen nem akadályozta, mégis a módszer felvet némi problémát. Egyfelől arra következtetünk, hogy az okmányiroda nem volt képes ellenőrizni az időpontfoglalás valódiságát. Másrészt elképzelhető, hogy

8 198 Csáki Gyula Balázs vitás megköveteli persze, hogy e kritikai megjegyzés mellett olyan eredményekről is beszámoljunk, melyek a minden szempontból online úton intézhető ügyek számát szaporítják. Ilyen a magánszemélyek adóbevallásának benyújtása az Ügyfélkapun keresztül (természetesen elektronikus úton le- és kitölthető űrlap segítségével). Persze a valóság árnyalt bemutatásához az is szükséges, hogy ezt a lehetőséget december 31-ig kellett volna biztosítani. Természetesen nem hagyhatjuk figyelmen kívül az adóbevallási határidő majd' féléves eltérését, az online bevallás csak május elejétől volt elérhető. 1 Mint arra már utaltunk, a 4. szolgáltatási szint csak akkor tekinthető megvalósítottnak, ha biztosításra kerül a különböző illetékek és igazgatási szolgáltatási díjak elektronikus úton történő megfizetése. Ezzel kapcsolatban fel kívánjuk hívni a figyelmet arra, hogy immáron évek óta (egyre szélesebb körben) van lehetőség különböző elektronikus fizetési eszközök alkalmazására a hétköznapi életben. Ne csupán az interneten lebonyolítható rendelésekre, az online áruházakra és a bankok internetes portáljára gondoljunk, hanem a bankkártyával elvégezhető megannyi műveletre is. Ezek segítségével adott esetben alkalmanként (tranzakciónként) akár több százezer forint kerül átutalásra nap mint nap, így érthetetlen, hogy az egyes eljárási cselekmények elvégzésével egy időben miért nem lehetett megteremteni a lehetőségét ennek a közigazgatásban is. Gazdaságosságát tekintve az elektronikus fizetési eszközök használatához szükséges infrastruktúra kiépítésének gazdaságosságához sem férhet kétség, ellentétben például okmányirodai postahivatalok felállításával. Kíváncsian várjuk tehát, hogy a várva-várt átfogó közigazgatási reform megvalósítása érdekében milyen lépéseket tesz majd a megalakulás előtt álló kormány. Remélhetőleg néhány év múlva egy hasonló, a közigazgatás információs társadalmi szolgáltatások nyújtására való felkészültségét vizsgáló tanulmányban már nem fogunk tudni ilyen éles kritikát megfogalmazni a magyar közigazgatás állapotával szemben. éppen azért került a központi rendszeren keresztül olyan időpont megadása az ügyfél részére, amikor egyébként nincs ügyfélfogadás, mert így szükségtelennek látszik a bejelentkezések valódiságának ellenőrzése. Mindaddig, amíg a hagyományos ügymenetet több ügyfél választja, nem fog gondot okozni ez a metódus, amint viszont számottevően megnövekszik az online ügyindítás igénye, szembe kell majd nézni e módszer felülvizsgálatának szükségességével. 1 Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal honlapjáról kellett letölteni azt a programot, amely alkalmas volt ana, hogy a bevallás elektronikusan beküldhető legyen. Ennek a szoftvernek a verziószámából kiderül, hogy az csak április 30. napján készült el véglegesen.

Könyvtárosok összefogása a lakosság digitális felzárkóztatásáért. MoodleMoot 2010 Szent István Egyetem, Gödöllő

Könyvtárosok összefogása a lakosság digitális felzárkóztatásáért. MoodleMoot 2010 Szent István Egyetem, Gödöllő Könyvtárosok összefogása a lakosság digitális felzárkóztatásáért MoodleMoot 2010 Szent István Egyetem, Gödöllő Digitálisan két Magyarország létezik: az európai szintű felhasználók otthona, és az információs

Részletesebben

A TakarNet24 projekt

A TakarNet24 projekt országos földhivatali hálózat A TakarNet24 projekt Zalaba Piroska főtanácsos Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztály Jogi keretek Eljárások TAKAROS koncepción

Részletesebben

Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2015. (VI..) önkormányzati rendelete. az elektronikus ügyintézés helyi szabályairól

Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2015. (VI..) önkormányzati rendelete. az elektronikus ügyintézés helyi szabályairól 5. napirendi pont előterjesztésének melléklete Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2. Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2015. (VI..) önkormányzati

Részletesebben

EUGA. EU Pályázati Tanácsadó (EU Grants Advisor) Vicze Gábor EU Üzletfejlesztési tanácsadó v-gaborv@microsoft.com www.microsoft.

EUGA. EU Pályázati Tanácsadó (EU Grants Advisor) Vicze Gábor EU Üzletfejlesztési tanácsadó v-gaborv@microsoft.com www.microsoft. EUGA EU Pályázati Tanácsadó (EU Grants Advisor) Vicze Gábor EU Üzletfejlesztési tanácsadó v-gaborv@microsoft.com www.microsoft.com/hun/euga EUGA projekt háttere Lisszaboni program Az EU 2010-re a világ

Részletesebben

Nemzetközi számvitel. 7. előadás: Lehetőségek és korlátok a hazai számviteli szabályozásban. Dr. Pál Tibor

Nemzetközi számvitel. 7. előadás: Lehetőségek és korlátok a hazai számviteli szabályozásban. Dr. Pál Tibor Nemzetközi számvitel 7. előadás: Lehetőségek és korlátok a hazai számviteli szabályozásban Dr. Pál Tibor Lehetőségek és korlátok a hazai számviteli szabályozásban (Miről lesz szó?) Hazai számvitel környezete

Részletesebben

Az információs társadalom fejlesztésének európai programjai eeurope, eeurope 2002, eeurope 2005. Dr. Bakonyi Péter c. docens

Az információs társadalom fejlesztésének európai programjai eeurope, eeurope 2002, eeurope 2005. Dr. Bakonyi Péter c. docens Az információs társadalom fejlesztésének európai programjai eeurope, eeurope 2002, eeurope 2005 Dr. Bakonyi Péter c. docens A lisszaboni célok és az Információs Társadalom Pozitív válaszok keresése és

Részletesebben

ÁNYK űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás

ÁNYK űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás ÁNYK űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás SZOLGÁLTATÁS LEÍRÓ LAP 2016. március 10. v2 EREDETI 2 Tartalom 1. A SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA... 3 2. A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE... 5 3. A SZOLGÁLTATÁS FELHASZNÁLÁSI

Részletesebben

Elektronikus eljárás az okmányirodai ügyintézésben

Elektronikus eljárás az okmányirodai ügyintézésben Elektronikus eljárás az okmányirodai ügyintézésben Csurgai Katalin Főosztályvezető-helyettes Budapest, 2010. április 16. Tartalom I. Bevezetés II. III. IV. Jogszabályi alapok Elektronikus ügyintézéshez

Részletesebben

A lisszaboni célok és az Információs Társadalom. Lisszaboni stratégia fő politikai célkitűzései. eeurope. eeurope. eeurope

A lisszaboni célok és az Információs Társadalom. Lisszaboni stratégia fő politikai célkitűzései. eeurope. eeurope. eeurope A lisszaboni célok és az Információs Társadalom Az információs társadalom fejlesztésének európai programjai, 2002, Dr. Bakonyi Péter c. docens Pozitív válaszok keresése és megtalálása a XXI. század globális

Részletesebben

Tanulmány az önkormányzat ügyfélközpontúvá történő átalakítására

Tanulmány az önkormányzat ügyfélközpontúvá történő átalakítására Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése ÁROP-3.A.1/B-2008-0016 Tanulmány az önkormányzat ügyfélközpontúvá történő átalakítására Budapest Főváros XVI.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére Budapest Főváros IV. kerület ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT 1041 Budapest, István út 14. 231-3141, Fax.: 231-3151 mszabolcs@ujpest.hu ALPOLGÁRMESTERE www.tuv.com ID 9105075801 Management System ISO 9001:2008 valid

Részletesebben

EU támogatással megvalósuló szolgáltató önkormányzati modell

EU támogatással megvalósuló szolgáltató önkormányzati modell EU támogatással megvalósuló szolgáltató önkormányzati modell e-savaria: elektronikus önkormányzat Szombathelyen és kistérségében Pilot-rendszer bemutató Keringer Zsolt projektvezető Szombathely Megyei

Részletesebben

( T e r v e z e t) A rendelet 13. II. Polgármesteri Kabinet Iroda címhez tartozó g.) pont törlésre kerül.

( T e r v e z e t) A rendelet 13. II. Polgármesteri Kabinet Iroda címhez tartozó g.) pont törlésre kerül. Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének./2008. ( ) rendelete a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 43/2006. (XII.22.) rendelet

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 33/2005.(X.27.)KGY. r e n d e l e t e. a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 33/2005.(X.27.)KGY. r e n d e l e t e. a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 33/2005.(X.27.)KGY r e n d e l e t e a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről (egységes szerkezetben a 29/2009.(IX.29.) KGY rendelettel)

Részletesebben

INTERNET FIESTA A LENTI VÁROSI KÖNYVTÁRBAN

INTERNET FIESTA A LENTI VÁROSI KÖNYVTÁRBAN INTERNET FIESTA A LENTI VÁROSI KÖNYVTÁRBAN Ügyintézés otthonról Hasznos linkek ajánlója azoknak, akik szeretnének élni az e-ügyintézés adta lehetőségekkel. ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS Fogalma: a közigazgatási

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.5.11.)

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.5.11.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.5.11. C(2015) 3035 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.5.11.) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a méhészeti ágazatban

Részletesebben

(Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG (2008/C 14/10)

(Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG (2008/C 14/10) 2008.1.19. C 14/27 V (Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG Pályázati felhívás az emberkereskedelemmel foglalkozó szakértői csoport létrehozásáról szóló 2007/675/EK bizottsági határozatra vonatkozóan

Részletesebben

Közigazgatási informatika tantárgyból

Közigazgatási informatika tantárgyból Tantárgyi kérdések a záróvizsgára Közigazgatási informatika tantárgyból 1.) A közbeszerzés rendszere (alapelvek, elektronikus árlejtés, a nyílt eljárás és a 2 szakaszból álló eljárások) 2.) A közbeszerzés

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

aa) az érintett közművek tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter és a belügyminiszter bevonásával, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési

aa) az érintett közművek tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter és a belügyminiszter bevonásával, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési 1486/2015. (VII. 21.) Korm. határozat a Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósításával kapcsolatos aktuális feladatokról, valamint egyes kapcsolódó kormányhatározatok módosításáról 1. A Kormány

Részletesebben

Tartalom. Dr. Bakonyi Péter c. docens. Midterm review: összefoglaló megállapítások. A A célkitűzések teljesülése 2008-ig

Tartalom. Dr. Bakonyi Péter c. docens. Midterm review: összefoglaló megállapítások. A A célkitűzések teljesülése 2008-ig Tartalom i2010 - Midterm review Lisszaboni célok és az információs társadalom Az i2010 program főbb célkitűzései A A célkitűzések teljesülése 2008-ig Dr. Bakonyi Péter c. docens Legfontosabb teendők 2010-ig

Részletesebben

Dr. Bakonyi Péter c. docens

Dr. Bakonyi Péter c. docens i2010 - Midterm review Dr. Bakonyi Péter c. docens Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az i2010 program főbb célkitűzései A A célkitűzések teljesülése 2008-ig Legfontosabb teendők 2010-ig

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

TAKARNET24 szolgáltatásai

TAKARNET24 szolgáltatásai TAKARNET24 szolgáltatásai Szilvay Gergely Földmérési és Távérzékelési Intézet ÖSSZEFOGLALÁS A Digitális Földhivatal k özéptávú fejlesztési terv első lépések ént a befejezéséhez k özeledik az EKOP-1.1.3

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselő-testületének. Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester

ELŐTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselő-testületének. Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester ELŐTERJESZTÉS Sándorfalva Város Képviselő-testületének Előterjesztő: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester Tárgy: A Sándorfalvi Kulturális Központ Petőfi Emlékkönyvtárában ingyenes internethasználat biztosítása

Részletesebben

EGYSÉGES ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI POLITIKA KIDOLGOZÁSÁNAK ELÕKÉSZÍTÉSE TANULMÁNY

EGYSÉGES ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI POLITIKA KIDOLGOZÁSÁNAK ELÕKÉSZÍTÉSE TANULMÁNY EGYSÉGES ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI POLITIKA KIDOLGOZÁSÁNAK ELÕKÉSZÍTÉSE TANULMÁNY KÉSZÜLT A MEGYEI JOGÚ VÁROSOK SZÖVETSÉGE ÉS AZ INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM EGYÜTTMÛKÖDÉSÉBEN Megyei Jogú Városok

Részletesebben

Helyzetértékelés és a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) célkitűzései

Helyzetértékelés és a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) célkitűzései Helyzetértékelés és a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) célkitűzései Dr. Solymár Károly Balázs helyettes államtitkár HTE MediaNet 2013 konferencia 2013. Október 3. Velence Bevezetés Miért volt

Részletesebben

Teljes körűen elektronizált közigazgatás: ÁLOM VAGY REALITÁS? november 9. Nagy Lajos közszolgáltatási elnökhelyettes. kekkh

Teljes körűen elektronizált közigazgatás: ÁLOM VAGY REALITÁS? november 9. Nagy Lajos közszolgáltatási elnökhelyettes. kekkh Teljes körűen elektronizált közigazgatás: ÁLOM VAGY REALITÁS? 2016. november 9. Nagy Lajos közszolgáltatási elnökhelyettes kekkh Elektronizálás a SZEÜSZ-ök segítségével Szabályozott Elektronikus Ügyintézési

Részletesebben

Felhasználói útmutató

Felhasználói útmutató Felhasználói útmutató egyeztetési eljárás kezdeményezéséhez a (volt) biztosítottak részére 2013. január 1-jétől azok a biztosítottak (volt biztosítottak), akik ügyfélkapu regisztrációval rendelkeznek,

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ ÉS PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK. Csáki-Hatalovics Gyula Balázs, Ph.D

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ ÉS PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK. Csáki-Hatalovics Gyula Balázs, Ph.D SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ ÉS PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK Csáki-Hatalovics Gyula Balázs, Ph.D egyetemi docens Szoba: B42 Tel: - E-mail cím: csakihatalovics.gyula@kre.hu Tudományos minősítés: 2010 Állam- és jogtudomány

Részletesebben

A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS

A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS Az Együttműködésről Mi is az az OGP? A Nyílt Kormányzati Együttműködés (Open Government Partnership - OGP) egy önkéntes részvételen

Részletesebben

Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu

Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu Digitális követ az információs társadalom segítésére Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu EU 2020 uniós gazdasági stratégia és Európai digitális menetrend Komoly kihívás

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 25/2005. (X. 28.) Hö. rendelete

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 25/2005. (X. 28.) Hö. rendelete Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2005. (X. 28.) Hö. rendelete az elektronikus ügyintézés bevezetéséről (a módosításokkal egységes szerkezetben) Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A Kormány. 78/2007. (IV. 24.) Korm. r e n d e l e t e. a környezeti alapnyilvántartásról

A Kormány. 78/2007. (IV. 24.) Korm. r e n d e l e t e. a környezeti alapnyilvántartásról A Kormány 78/2007. (IV. 24.) Korm. r e n d e l e t e a környezeti alapnyilvántartásról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110.

Részletesebben

Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens

Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens 1. Projektötlet, előkészítés 2. Megvalósítás Támogatás 3. Fenntartás Helyzetelemzés: igények, szükségletek, megoldandó probléma feltárása Célstruktúra:

Részletesebben

Állam az Interneten. Ismeretterjesztő előadás 4. Rész Előadó:Pintér Krisztina etanácsadó. aniszirk@gmail.com

Állam az Interneten. Ismeretterjesztő előadás 4. Rész Előadó:Pintér Krisztina etanácsadó. aniszirk@gmail.com Állam az Interneten Ismeretterjesztő előadás 4. Rész Előadó:Pintér Krisztina etanácsadó aniszirk@gmail.com öntudatos uniós polgár E-kormányzat elektronikus kormányzat : többet jelent, mint az IKT eszközök

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS INFOKOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERÉNEK VIZSGÁLATI MÓDSZEREI. pv. alezredes

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS INFOKOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERÉNEK VIZSGÁLATI MÓDSZEREI. pv. alezredes MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS INFOKOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERÉNEK VIZSGÁLATI MÓDSZEREI Előad adó: : Leskó György pv. alezredes Nincs teljes biztonság, csak optimális, még elfogadható biztonsági szint. Az információs

Részletesebben

REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA

REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA Dőry Tibor REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA KIHÍVÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON DIALÓG CAMPUS KIADÓ Budapest-Pécs Tartalomj egy zék Ábrajegyzék 9 Táblázatok jegyzéke 10 Keretes írások jegyzéke

Részletesebben

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az Információs Társadalom fogalma, kialakulása Dr. Bakonyi Péter c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az információs társadalom fogalma Az információs és kommunikációs technológiák

Részletesebben

1. A döntési mechanizmus korszerűsítése

1. A döntési mechanizmus korszerűsítése ÁROP-1.A.2. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése A Várpalotai Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Megbízó: Várpalota Város Önkormányzata 1. A döntési mechanizmus korszerűsítése 1b) a polgármesteri

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

AZ IKIR TANULSÁGAI ÉS KITERJESZTÉSE

AZ IKIR TANULSÁGAI ÉS KITERJESZTÉSE AZ IKIR TANULSÁGAI ÉS KITERJESZTÉSE Minta projekt a gördülékenyebb együttműködés reményében 1. Intézményközi Információs Rendszer Adatkommunikációs központ Elektronikusan elérhető tájékoztató és adatszolgáltató

Részletesebben

Önkormányzati kihívások

Önkormányzati kihívások Önkormányzati kihívások Speciális piac, m ködése kihat a teljes társadalomra és a gazdasági szférára Változó elvek, változó közigazgatási, változó telepítésirányítási koncepciók. Új stratégiák, ügyfélközelség,

Részletesebben

Oktatási keretrendszer. Aba 0 perces ügyintézés pilot projekt

Oktatási keretrendszer. Aba 0 perces ügyintézés pilot projekt 1 Aba 0 perces ügyintézés pilot projekt 1 Közigazgatás jelene 2 Problémák Lassú ügyintézési folyamat Államháztartásnak költséges működés Cél Hatékonyság növelése Legyen gyorsabb, egyszerűbb Költség csökkentés

Részletesebben

T/6985. számú. törvényjavaslat

T/6985. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/6985. számú törvényjavaslat a nemzetközi fejlesztési együttműködésről és a nemzetközi humanitárius segítségnyújtásról szóló 2014. évi XC. törvény, valamint a közbeszerzésekről szóló

Részletesebben

Szabályozásában lehetővé, sőt általánossá teszi az elektronikus ügyintézést is.

Szabályozásában lehetővé, sőt általánossá teszi az elektronikus ügyintézést is. Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal J e g y z ő j é t ő l 6600 Szentes, Kossuth tér 6., 6601 Szentes, Pf. 58. Telefon: 63/510-300 01-19520/2005. Tárgy: Jogharmonizáció Ügyintéző: Csányiné

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2012. évi célok

Részletesebben

A KÜLFÖLDÖN TÖRTÉNŐ GYÓGYKEZELÉSEK SZABÁLYOZÁSA. Siófok, 2014. április 3.

A KÜLFÖLDÖN TÖRTÉNŐ GYÓGYKEZELÉSEK SZABÁLYOZÁSA. Siófok, 2014. április 3. A KÜLFÖLDÖN TÖRTÉNŐ GYÓGYKEZELÉSEK SZABÁLYOZÁSA Siófok, 2014. április 3. A MAGYARORSZÁGI JOGI HÁTTÉR 1997. Évi LXXXIII törvény 83. (2) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás. Alaptörvény 15. cikk (1)

Részletesebben

e-aláírás és az e-fizetés bevezetése a földhivatali szolgáltatásoknál

e-aláírás és az e-fizetés bevezetése a földhivatali szolgáltatásoknál e-aláírás és az e-fizetés bevezetése a földhivatali szolgáltatásoknál Weninger Zoltán Földmérési és Távérzékelési Intézet GisOpen 2008. Székesfehérvár március 12-14 Tartalomjegyzék Az e-aláírással és az

Részletesebben

Ipari városok megújulása, városfejlesztési stratégia, köztérfejlesztés, átmeneti (alternatív) iparterület használat

Ipari városok megújulása, városfejlesztési stratégia, köztérfejlesztés, átmeneti (alternatív) iparterület használat IPARI VÁROS - IPARVÁROSOK ÉS VÁROSI IPARTERÜLETEK MEGÚJULÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI Borsod-Abaúj-Zemplén megye meghatározó ipari városainak példáján keresztül Ipari városok megújulása, városfejlesztési stratégia,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére INFOKOMMUNIKÁCIÓÓÉRT FELELŐS KORMÁNYBIZTOS XIX- /1/2009 1 ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a közigazgatási hatósági eljárásokban felhasznált elektronikus aláírásokra és az azokhoz tartozó tanúsítványokra,

Részletesebben

Az elektronikus közigazgatás fejlesztése - különös tekintettel az önkormányzatokra

Az elektronikus közigazgatás fejlesztése - különös tekintettel az önkormányzatokra Az elektronikus közigazgatás fejlesztése - különös tekintettel az önkormányzatokra dr. Kópiás Bence főosztályvezető-helyettes E-közigazgatási Főosztály 2009. március 20. Az elmúlt évek fejlesztései a jogi

Részletesebben

TERVEZET NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM IKTATÓSZÁM: NGM/19819/ /2016.

TERVEZET NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM IKTATÓSZÁM: NGM/19819/ /2016. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM IKTATÓSZÁM: NGM/19819/ /2016. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdés rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült: 2016. június 1-én. TERVEZET az eljárási illetékek

Részletesebben

Ügyfélkapu. etananyag

Ügyfélkapu. etananyag Ügyfélkapu etananyag 1. Bevezető Az Ügyfélkapu a magyar kormányzat elektronikus azonosító- és ügyfélbeléptető rendszere. Biztosítja, hogy használói a személyazonosság igazolása mellett egyszeri belépéssel

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz:

MELLÉKLET. a következőhöz: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.3.23. COM(2017) 134 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

Részletesebben

A Nyitott Koordinációs Módszer, mint az EU oktatáspolitikai eszköze

A Nyitott Koordinációs Módszer, mint az EU oktatáspolitikai eszköze A Nyitott Koordinációs Módszer, mint az EU oktatáspolitikai eszköze Előzmények a Római Szerződésben az oktatásügy kizárólagos nemzeti hatáskörbe tartozó ágazat ennek ellenére a 90-es években elsősorban

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

E-KORMÁNYZAT STRATÉGIA ÉS PROGRAMTERV

E-KORMÁNYZAT STRATÉGIA ÉS PROGRAMTERV E-KORMÁNYZAT STRATÉGIA ÉS PROGRAMTERV 2003. szeptember 16. Tervezet! Miniszterelnöki Hivatal Elektronikus Kormányzat Központ TARTALOM TARTALOM... 2 1. PREAMBULUM... 4 1.1. A stratégiaalkotás célja... 4

Részletesebben

TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN

TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN EURÓPAI PARLAMENT BELSŐ POLITIKÁK FŐIGAZGATÓSÁGA B. TEMATIKUS OSZTÁLY: STRUKTURÁLIS ÉS KOHÉZIÓS POLITIKÁK KULTÚRA ÉS OKTATÁS TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN

Részletesebben

I. Országgyűlés Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

I. Országgyűlés Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság I. Országgyűlés Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság I. A célok és elvárt eredmények meghatározása, felsorolása, számszerűsítése Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

Részletesebben

A műszaki vizsgálatról

A műszaki vizsgálatról A műszaki vizsgálatról A Nemzeti Közlekedési Hatóság a kormány kijelölése alapján felelős többek között a közúti járművek műszaki megvizsgálásáért is. A járművek műszaki megvizsgálásáról rendelkező jogszabályok

Részletesebben

4. Prioritás: Információs társadalom- és gazdaságfejlesztés 4.3. intézkedés: Az e-közigazgatás fejlesztése & MITS e-önkormányzat KKP

4. Prioritás: Információs társadalom- és gazdaságfejlesztés 4.3. intézkedés: Az e-közigazgatás fejlesztése & MITS e-önkormányzat KKP Microsoft Magyarország 2004. szeptember 21. kedd Nemzeti Fejlesztési Terv Gazdasági Versenyképesség Operatív Program 4. Prioritás: Információs társadalom- és gazdaságfejlesztés 4.3. intézkedés: Az e-közigazgatás

Részletesebben

Új kisvállalati adók. 2015/16. I. Dr Lakatos Mária

Új kisvállalati adók. 2015/16. I. Dr Lakatos Mária Új kisvállalati adók 2013-tól alkalmazhatóak 2013-ban új, kisvállalkozóknak szánt adónemekkel bővült az eddigi paletta. KATA, mint kisvállalkozók tételes adója és KIVA, mint kisvállalkozások adója vonult

Részletesebben

Infokommunikációs eszközök szerepe a sikeres pályáztatás illetve megvalósítás érdekében

Infokommunikációs eszközök szerepe a sikeres pályáztatás illetve megvalósítás érdekében Infokommunikációs eszközök szerepe a sikeres pályáztatás illetve megvalósítás érdekében Önkormányzati döntéshozók az e-önkormányzatban Konferencia Miskolc - 2004. február 25. Laky Csaba Ügyvezetõ www.municipium.hu

Részletesebben

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 1 I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) honlapjának működtetéséhez kapcsolódó feladatok és felelőségi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY KIÁLLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES OKIRATOKRÓL (2011.01.01.):

TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY KIÁLLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES OKIRATOKRÓL (2011.01.01.): TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY KIÁLLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES OKIRATOKRÓL (2011.01.01.): 1. Ha a személyazonosító érvényességi ideje lejár 14-70 év között, és 70 év felett (addig, amíg érvényes az

Részletesebben

Dr. Bakonyi Péter c. Fıiskolai tanár

Dr. Bakonyi Péter c. Fıiskolai tanár EU indikátorok Magyarország Dr. Bakonyi Péter c. Fıiskolai tanár eeurope 2005 indikátorok Indikátorok INTERNET INDIKÁTOROK A. Az állampolgárok hozzáférési és használati jellemzıi A.1 Az otthoni internethozzáféréssel

Részletesebben

AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM INFORMÁCIÓ- BIZTONSÁGA

AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM INFORMÁCIÓ- BIZTONSÁGA Dr. Haig Zsolt mk. alezredes egyetemi docens ZMNE BJKMK Információs Műveletek és Elektronikai Hadviselés Tanszék haig.zsolt@zmne.hu AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM INFORMÁCIÓ- BIZTONSÁGA Az előadás az MTA Bolyai

Részletesebben

A Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósítását segítő feltételrendszerek, Jogi akadálymentesítés

A Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósítását segítő feltételrendszerek, Jogi akadálymentesítés A Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósítását segítő feltételrendszerek, Jogi akadálymentesítés dr. Pócza András főosztályvezető Infokommunikációért Felelős Helyettes Államtitkárság Európai Uniós

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA Nemzeti Közszolgálati Egyetem KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA GAZDASÁGI IGAZGATÁS Jegyzet Budapest, 2014 NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Gazdasági igazgatás A tananyagot megalapozó tanulmány megalkotásában közreműkött:

Részletesebben

A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11)

A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11) C 200/58 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.8.25. A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11) A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA üdvözli az előző programoknak

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 7. sz. napirendi pont. 2-31/2016.ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr.

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 7. sz. napirendi pont. 2-31/2016.ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 7. sz. napirendi pont 2-31/2016.ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT Nógrád Megye Integrált Területi Programja módosításának igénybejelentésére

Részletesebben

SZÜKSÉGLET-ELEMZÉS. a Föderalizmus és Decentralizáció Kutató Intézet (ISFD) létrehozása Magyarországon. Készült:

SZÜKSÉGLET-ELEMZÉS. a Föderalizmus és Decentralizáció Kutató Intézet (ISFD) létrehozása Magyarországon. Készült: SZÜKSÉGLET-ELEMZÉS a Föderalizmus és Decentralizáció Kutató Intézet (ISFD) létrehozása Magyarországon c. pályázathoz Készült: az MTA Regionális Kutatások Központja Dunántúli Tudományos Intézetében Pécs,

Részletesebben

JOGI INFORMATIKA AZ E-ÜGYINTÉZÉS ALAPJAI.

JOGI INFORMATIKA AZ E-ÜGYINTÉZÉS ALAPJAI. JOGI INFORMATIKA AZ E-ÜGYINTÉZÉS ALAPJAI. KÉRELEM ELEKTRONIKUS BENYÚJTÁSA elektronikus aláírással, ÁNYK segítségével, ügyintézési rendelkezésben meghatározott egyéb módon. ÁNYK ŰRLAP BENYÚJTÁS TÁMOGATÁSI

Részletesebben

Az Európai Unió KKV politikája. Small Business Act

Az Európai Unió KKV politikája. Small Business Act Az Európai Unió KKV politikája Small Business Act Európai KKV hét Magyarországon Székesfehérvár, 2011. október 7. Németh István, Európai Bizottság Miért fontosak a KKV-k? Tőzsdén jegyzett Nagy Közepes

Részletesebben

Egyéni vállalkozói engedély ügyek

Egyéni vállalkozói engedély ügyek Egyéni vállalkozói engedély ügyek Jogosultak köre: magyar állampolgár, az Európai Unió tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térségről (EGT)* szóló megállapodásban részes más államnak az állampolgára,

Részletesebben

Az ügyfélkapu és az ebev használata

Az ügyfélkapu és az ebev használata Az ügyfélkapu és az ebev használata Második, javított kiadás 2006. november Szerzõ: Jacsó Tamás Lektor: Nagy József ISBN-10 963 638 198 4 ISBN-13 978 963 638 198 1 Kiadja a SALDO Pénügyi Tanácsadó és Informatikai

Részletesebben

Tájékoztató az Ügyfélkapu használatáról

Tájékoztató az Ügyfélkapu használatáról Tájékoztató az Ügyfélkapu használatáról Az Ügyfélkapu a magyar kormányzat elektronikus ügyfél-beléptető és azonosító rendszere. Biztosítja, hogy felhasználói a személyazonosság igazolása mellett, egyszeri

Részletesebben

AZ INFORMATIKA JOGI VONATKOZÁSAI SZABÁLYOZOTT ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK.

AZ INFORMATIKA JOGI VONATKOZÁSAI SZABÁLYOZOTT ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK. AZ INFORMATIKA JOGI VONATKOZÁSAI SZABÁLYOZOTT ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK. KÉRELEM ELEKTRONIKUS BENYÚJTÁSA biztonságos elektronikus kézbesítési szolgáltatás igénybevételével, ÁNYK űrlap benyújtás

Részletesebben

Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatalának. Szervezetfejlesztési Stratégiája

Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatalának. Szervezetfejlesztési Stratégiája Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatalának Szervezetfejlesztési Stratégiája Kozármisleny, 2008. május. Záradék: Jelen Szervezeti Stratégiát Kozármisleny Város Képviselő-testülete a 62/2008.(VI.16.) számú

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 146/2015. (XII. 03.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 146/2015. (XII. 03.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 146/2015. (XII. 03.) számú KÖZLEMÉNYE az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében a kedvezőtlen időjárással érintett vállalkozások általi csekély összegű

Részletesebben

ELSZÁMOLÁSI SEGÉDLET. ProAnt

ELSZÁMOLÁSI SEGÉDLET. ProAnt ELSZÁMOLÁSI SEGÉDLET ProAnt A kevésbé tapasztalt pályázók körében gyakran nehézséget jelent, hogy a kifizetési igénylések összeállításakor egyes költségeket milyen típusú összesítőn kell elszámolni, valamint

Részletesebben

* * * Fax: (36 1) 216 7295. Dr. Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos Budapest 1051 Nádor utca 22. Tisztelt Dr. Péterfalvi Attila Úr!

* * * Fax: (36 1) 216 7295. Dr. Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos Budapest 1051 Nádor utca 22. Tisztelt Dr. Péterfalvi Attila Úr! Dr. Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos Budapest 1051 Nádor utca 22. Tisztelt Dr. Péterfalvi Attila Úr! A Magyar Természetvédők Szövetsége 2005 év elején kétszer kérte a Pénzügyminisztériumot, hogy hozza

Részletesebben

Ügyfélkapunyitással kapcsolatos ügyintézés Az Ügyfélkapu a magyar kormányzat elektronikus ügyfélbeléptető és azonosító rendszere. Biztosítja, hogy felhasználói a személyazonosság igazolása mellett egyszeri

Részletesebben

HALLGATÓI CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

HALLGATÓI CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ HALLGATÓI CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ FONTOS! A csoportos tanulmányút kizárólag a konvergencia régiók felsőoktatási intézményeiben tanulók számára elérhető! Csoportos

Részletesebben

CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról. Havas András alpolgármester

CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról. Havas András alpolgármester Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 40938-10/2008. CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról Előterjesztő:

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 165/2014. (X. 13.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 165/2014. (X. 13.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 165/2014. (X. 13.) számú KÖZLEMÉNYE az Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról,

Részletesebben

Tantárgy összefoglaló

Tantárgy összefoglaló Tantárgy összefoglaló Tantárgy megnevezése Tantárgy képzési céljai Jogi ismeretek Cél: A hallgatók legyenek tudatában a jogszabályok (azok elérhetőségei) jelentőségének, szerepének és ismerjék meg: - a

Részletesebben

Az e-közigazgatás szolgáltatásai és használata az Európai Unióban

Az e-közigazgatás szolgáltatásai és használata az Európai Unióban 1/134 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu IV. évfolyam 134. szám 1. december. Az e-közigazgatás szolgáltatásai és használata az Európai Unióban A tartalomból 1 Az e-közigazgatás szintjei

Részletesebben

2017. évi törvény. 1. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény módosítása

2017. évi törvény. 1. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény módosítása Jelen tervezet közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során a tervezet koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért a tervezet jelen formájában nem

Részletesebben

Emelt Szintű etanácsadó Képzés

Emelt Szintű etanácsadó Képzés Emelt Szintű etanácsadó Képzés Kulturális innováció az Észak-magyarországi régióban REKÉP Regionális Kultúra Építő Projekt TÁMOP 3.2.3/08/2 Eszterházy Károly Főiskola Nemzeti Fejlesztési Ügynökség www.ujszechenyiterv.gov.hu

Részletesebben

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Desztinációs Menedzsment Nemzetközi Konferencia Budapest, 2007. Február 7-9. Desztinációs Menedzsment Koncepció és Magyarország esete Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Koncepció Desztinációs

Részletesebben

KÖZÉRDEKŰ ADATOK KÖZZÉTÉTELE ADÓOSZTÁLY

KÖZÉRDEKŰ ADATOK KÖZZÉTÉTELE ADÓOSZTÁLY KÖZÉRDEKŰ ADATOK KÖZZÉTÉTELE ADÓOSZTÁLY 2.2. A hatósági ügyek intézésével kapcsolatos adatok Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügycsoportonként (ügytípusonként) és eljárás típusonként

Részletesebben

2. Az elnökség a jelentésben figyelembe vette a delegációk megjegyzéseit, és azt december 3-án benyújtotta az Állandó Képviselők Bizottságának.

2. Az elnökség a jelentésben figyelembe vette a delegációk megjegyzéseit, és azt december 3-án benyújtotta az Állandó Képviselők Bizottságának. Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2014. december 4. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2013/0045 (CNS) 16498/14 FISC 222 ECOFIN 1159 JELENTÉS Küldi: Címzett: az elnökség a Tanács Előző dok. sz.: 16120/1/14

Részletesebben

Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület tevékenységének ismertetése PROJEKT BEMUTATÁSA

Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület tevékenységének ismertetése PROJEKT BEMUTATÁSA Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület tevékenységének ismertetése PROJEKT BEMUTATÁSA 2012. január A projektet az Európai Bizottság / DG-MOVE támogatja Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs

Részletesebben

Az elektronikus ügyintézés

Az elektronikus ügyintézés Az elektronikus ügyintézés 1. Mi az elektronikus ügyintézés? Az elektronikus ügyintézés a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, 2004. évi CXL. törvény alapján a közigazgatási

Részletesebben

CCI-szám: 2007HU16UPO001. EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT MÓDOSÍTÁS 2011. november

CCI-szám: 2007HU16UPO001. EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT MÓDOSÍTÁS 2011. november A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS OPERATÍV PROGRAM CCI-szám: 2007HU16UPO001 Az Európai Bizottság 2007. augusztus 1-jén kelt, B(2007)3791 számú határozatával elfogadva EGYSÉGES SZERKEZETBE

Részletesebben

OPPONENSI VÉLEMÉNY. Nagy Gábor: A környezettudatos vállalati működés indikátorai és ösztönzői című PhD értekezéséről és annak téziseiről

OPPONENSI VÉLEMÉNY. Nagy Gábor: A környezettudatos vállalati működés indikátorai és ösztönzői című PhD értekezéséről és annak téziseiről OPPONENSI VÉLEMÉNY Nagy Gábor: A környezettudatos vállalati működés indikátorai és ösztönzői című PhD értekezéséről és annak téziseiről A Debreceni Egyetem Társadalomtudományi Doktori Tanácsához benyújtott,

Részletesebben