A K.u.K. 68. Jászkun gyalogezred az I. világháborúban Szerbia

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A K.u.K. 68. Jászkun gyalogezred az I. világháborúban Szerbia"

Átírás

1 A K.u.K. 68. Jászkun gyalogezred az I. világháborúban Szerbia Ferenc Ferdinánd trónörökös meggyilkolása (1914. június 28. Szarajevó) olyan láncreakciót indított el, amelynek terjedését a nagyhatalmi érdekek és a végsőkig elmérgesedett ellentétek határozták meg. A Monarchia vezetői a birodalom szétdarabolását célzó orosz és pánszláv tervekkel szemben meg akarták erősíteni belső pozícióikat, illetve ki akarták terjeszteni befolyásukat a Balkánon. A fenyegetettség végleges elhárításában nem, de az erőviszonyok kedvező megoszlásában reménykedhettek: a katasztrófát csak háborúval vélték elkerülhetőnek. A fő szövetséges, Németország diplomáciája először óvatosságra intett, de a német vezérkar szerint Németország katonai készültsége 2-3 évvel megelőzte a franciákét és az oroszokét. A merényletet el nem halasztható alkalomnak tekintették, hogy kedvezőbb pozícióból vívhassák meg a háborút. Július 23-án báró Wladimir Gieslingen, az Osztrák Magyar Monarchia belgrádi nagykövete ultimátumot adott át Szerbiának, amelyre a szerb kormány részben elutasítóan válaszolt. Az osztrák császár és magyar király ezután július 28-án hadat üzent Szerbiának. A mozgósított osztrák magyar haderő parancsnoka Frigyes főherceg gyalogsági tábornok (1914. december 8-tól tábornagy), vezérkarfőnöke pedig Franz von Hötzerdorf Conrad gyalogsági tábornok (1915. július 23-tól vezérezredes) lett. A 68. gyalogezred 1912 óta megerősített határvédelmi feladatot látott el Belgráddal szemben Zimonynál. A harcok július 29-én hajnalban kezdődtek, mégpedig úgy, hogy a szerbek a Zimony Belgrád vasúti híd déli pillérét felrobbantották. Július 31-én a szerbek lőni kezdték a Dunán hajózó FERTŐ és JÓZSEF teherhajókat. Erre válaszul a Monarchia tüzérei augusztus 4-én lőtték a belgrádi erődöt, a Kalimegdánt. A 68. gyalogezred, párban a 38. gyalogezreddel, az érvényes hadrend szerint a osztrák magyar 2. hadsereg 7. gyaloghadosztálya 14. dandárának alárendeltségében harcolt, és ez így is maradt a háború végéig, kivéve a hadsereg-besorolást, amely szükséges szerint változott. A hadosztályt a 2. hadsereg galíciai frontra történő elszállítása után, ideiglenesen az 5. hadsereg (pk. lovag Frank Liborius gyalogsági tábornok) alárendeltségébe osztották be. Az ezred parancsnoka november végéig Bakalarz Viktor ezredes volt. Az ezred békelétszámába 1914-ben 85 fő tiszt, 1561 fő legénység és 6 ló tartozott. Az egység fegyverzetét M 8 mm-es szuronyos ismétlőpuska, tiszteknél kard és forgópisztoly alkotta. Mozgósítás után az étkezési létszám (4 zászlóalj, 12 század, 4 géppuskás osztag, 1 utászosztag, 1 jelentő lovasosztag, az ezredvonat és a zenekar) 4660 főre és 268 lóra emelkedett. Mindegyik gyalogos 100 db töltény, mindegyik altiszt és utász 40-et kapott Minden zászlóaljnál 4, kétfogatú század-lőszerkocsi volt rendszeresítve, kocsinként 9450 tölténnyel (ez puskánként 40 db lőszert jelentett). Századonként 4 utászt föld- és famunkához szükséges szerszámmal látták el (2 csákány, 2 lapát, 2 fejsze, 2 balta, 1 kézifűrész, 4 különféle szerszámokkal ellátott szerszámtáska), illetve rajonként 1 db hegyes csákány, és a gyalogsági ásók is rendelkezésre álltak. A 7. hadosztály (pk. Kasimir Lütgendorf altábornagy) feladata a szemben lévő ellenséges arcvonal lövetése és a Belgrádnál lerakott, a Száva hajózását akadályozó aknák ártalmatlanná tétele volt. Az 5. hadseregnek augusztus 12-én reggel kellett a Drinán átkelnie és Valjevó, valamint Valjevótól délnyugatra a Felső-Kolubara irányába előrenyomulnia, s 17- ére a Valjevó Rogacica vonalat elérnie. Az első csatározások a 68-asok számára a Cigányszigetnél kezdődtek augusztus 12-én. A világháború első halottja Kovács Pál gyalogos, az első sebesült tiszt Knerler János százados volt. A 68. ezred Becmen, Jakovo, Boljevci felé nyomult előre. Szeptember 7-én elérte Silbacot, 14-én Asanját, 17-én Jarakot, majd a Száván átkelve, immár szerb területen, 31

2 Sevaricét. 18-án Pricinovicsnál kisebb harcokat folytatott, majd Metkovicig jutott 45, ahol nyolc napig állóharcot vívott a védelemben lévő szerb csapatokkal. 46 A szerb hadsereg öt hadosztálya állt készen a támadó osztrák magyar 5. hadsereggel szemben ezen a szakaszon: a Duna I, II. a Drina I., II., és a Morava hadosztályok. Szeptember 27-én állásaikat átadták a felváltásukra rendelt alakulatoknak és a Jevremovác Sabác vonal keleti szegélyét elfoglalva készültek fel a támadáshoz. 47 Az egy hónapig tartó lövészárokharc után, október 28-án a 68/I. zászlóalj (pk. Brillich Gyula alezredes) 48 az ellenséget kivetette állásaiból, mire az Sabácig vonult vissza. A november 1-én 0,30-kor kiadott harcintézkedés azt a feladatot szabta, 49 hogy a 29. hadosztály foglalja el Sabácot, szállja meg keleti, délkeleti szegélyét, a 7. hadosztály maradjon általában jelenlegi helyzetében, de készen a 29. hadosztály támogatására.a 7. hadosztály ennek megfelelően a Stitar Sabác utat szállta meg. A 38. gyalogezred Sokinnál, a 68. Majurnál 32

3 állt, a 68/II. zászlóalj tartalékba került. A szerbek előre kiépített állásaikban nagy erőkkel, keményen védekeztek. November 2-ára virradó éjszaka a 29. hadosztály betört Sabác külső kerületeibe, erre Alfred Krauss altábornagy, hadtestparancsnok támadásba küldte a 7. hadosztályt is. A szerbek végül a sabáci méntelepnél lévő védőállásukat nagy veszteségek árán feladták. 2-án a 68/I. zászlóalj bevonult Sabácba. Aznap este elrendelték a továbbtámadást Sabáctól délkelet felé, a 7. hadosztály számára Pricinovic irányába. A szerbek nemcsak a Misari-magaslaton, hanem a Begluk Bara mögött is jól kiépített fedezékekben álltak. A hadosztály november 3-án 10 órakor ért a Sabác Jevremovac országút közelébe, ahol hosszabb tűzharc kezdődött. A 38. gyalogezred elfoglalta az úttól nyugatra lévő szerb állásokat, a 68. pedig valamivel túl is haladta az országutat. Itt esett el Billich Gyula alezredes, az I. zászlóalj parancsnoka. A hadosztály csak ezután kezdte meg az előrenyomulást Misar és Pricinovic irányába. November 5-én a harctevékenység a hadsereg egész arcvonalán többé-kevésbé szünetelt. 6-án, a 6. hadsereg általános támadásának napján a hadsereg parancsnoksága elrendelte, hogy mindkét hadtest 5 órakor az egész arcvonalon erélyesen támadjon. A támadás fő súlyát a Sabác Pricinovic közti magaslatok elfoglalása jelentette. Ennek érdekében a 68. ezredet ideiglenesen átadták az 57. gyalogdandárnak (pk. Jozef Schön altábornagy). A támadás néhány száz lépés után összeomlott, mert a tüzérségi előkészítése gránátok hiányában srapnelekkel történt, ami a beásott szerb gyalogságnak kárt okozni nem tudott. A szerb hadsereg november 10-én a ránehezedő állandó nyomás miatt megkezdte a visszavonulást Valjevó irányába, s az osztrák magyar csapatok folyamatosan követték. A 68. gyalogezred ekkor visszakerült a 7. hadosztályhoz. Az erélyes üldözést a 7. hadosztály. Jevrenovac Cerovac irányába kezdte meg, s estére megszállta a Dobrova patak keleti partját. 11-én Skupljen Jalovik Krnic térségéig, 12-én a Umka Debelo-magaslatig nyomult előre. A szigorú parancsok értelmében az alakulatok nem pihenhettek, amíg Valjevo térségét el nem érik: Addig nincs pihenés. Az összes parancsnokok teljes erélyüket alkalmazzák, hogy a csapatokat odáig vigyék, még akkor is, ha nagyon sok visszamaradó lenne, okvetlen előre kell menni. Valjevo környékén aztán rendezkedés lesz. November 13-án a hadtestparancsnokság, mivel tudta, hogy előtte csupán egy szerb lovashadosztály áll, a 68-asoknak a Kolubara keleti partját tűzte ki menetcélként. Noha az előrenyomulás az igen rossz utak miatt lassan haladt, a szerb II. hadsereg helyzete kezdett reménytelenné válni. Sok volt a dezertálás, s a fegyelem is egyre inkább felbomlott. A 7. hadosztály folytatta az előretörést Osijanj Begova Voda irányába. 14-én este a 68. ezred, támogatva az 1. népfelkelő gyalogezredtől, igyekezett az átkelést kierőszakolni az Ub patakon. 15-én este, egész napos harc után, a 68-asok Kalenicnál álltak. 16-án Potioerek táborszernagy a győzelem örömére parancsot adott ki: Kilencnapi heves harc után egy igen 33

4 szívós, számban fölényben lévő, majdnem bevehetetlen állásokban védekező ellenség ellen, 9 napi menetelés után úttalan hegységekben és feneketlen mocsarakon át, esőben, hóban és hidegben az 5. és 6. hds. vitéz csapatai a Kolubarát érték el s az ellenséget menekülésre kényszerítették. Ezekben a harcokban 8000 szerb katona esett foglyul és 42 löveg, 31 gp. és nagymennyiségű hadianyag a zsákmány. Pihennünk azonban, a nagy áldozatok és hatalmas teljesítmények árán szerzett eredmény dacára még nem szabad, a csapatok kimagasló szelleme azonban biztosítéka annak, hogy feladatunkat Legfelsőbb Hadurunk megelégedésére, hadseregeink dicsőségére és a haza javára diadalmasan fogjuk befejezni. A 7. hadosztály már 16-án este átkelőhelyeket keresett a Kolubara nyugati ágán. A folyót több helyen áthidalták és az utakat javították. A 38-asoknak sikerült a sérült, de gyalogos átkelésre még alkalmas skobalji hídon átkelve hídfőt létesíteniük. 17-én estére szinte az egész hadsereg átkelt a Kolubara keleti partjára. 18-án a 7. hadosztály Crljeni, Vreoci, Sakulja felé támadott. Baumgartner ezredes csoportjának azonban nehézségei támadtak, a 68-asok a Trija és a Crljenire vezető taligaút közötti szakaszon ugyan túljutottak, az átkelést tőlük délre megkísérlő 38-asok azonban nem. A vízszint egyre emelkedett, az utak használhatatlanná váltak a több napja tartó esőzések miatt. A hadosztály előrenyomulása 19-én nem folytatódott, sőt a hadosztályparancsnokság a 68-asok visszavételére gondolt, amit a hadtestparancsnokság nem engedélyezett. 20-án a 7. hadosztály Baumgartner ezredes csoportjával (68. gyalogezred, 12. népfelkelő ezred, 38/I. zászlóalj) kénytelen volt a további támadási iránynak nem megfelelő északnyugat-délkeleti irányban haladni, mivel a Crljeni környéki terület víz alá került. Breit József vezérőrnagy csoportja az időközben megépült fahídon a két 38-as zászlóaljjal és a 21. vadászzászlóaljjal átkelt, majd Beljanica felé fordult, mert a 68-asok balszárnyának biztosítása egyre sürgetőbbé vált. Krauss Alfred altábornagy, hadtestparancsnok november 22-én ismét általános támadásra adott parancsot a Crljeni magaslatok ellen. Baumgartner ezredes csoportja azonban a 68-asokkal az élen nem jutott előre az erős ellenállás, de főképp a bal oldalról jövő ellenséges tűz miatt. 50 Reggel 8 óra felé a 68. ezred két százada egy szerb előállást foglalt el és a visszavetett ellenséget az országútig üldözte. 11 óra tájban egy ellentámadás a 12. népfelkelő ezredet és a 68. ezred részeit kivetette, azonban a 68. ezred tartaléka és a 38. ezred egy zászlóalja a kiinduló helyzetet ismét helyreállította. Treus ezredes Stepojevác irányában támadó csoportja (38. gyalogezred, 21. vadászzászlóalj) szintén elakadt. November 24-én a hideg tovább fokozódott, este nagy havazás állt be. 27-ig minden térnyerés nélkül heves csatározások folytak. Ezután háromnapos pihenő következett, mivel az utánpótlást csak igen nehezen tudták biztosítani a harcoló csapatok részére. A támadás november 30- án tervbe vett folytatására már nem került sor, mert a szerbek éjjel elhagyták állásaikat. A 68-asok azt az utasítást kapták, hogy minden erővel követni kell az ellenséget, s az egész hadosztály vonuljon a Turija pataktól északra lévő területre. A kombinált hadtest kapta december 2-án azt a parancsot, hogy az állományába tartozó 68. gyalogezreddel együtt most már Belgrád irányába előre nyomuljon, és rajtaütéssel foglalja el azt. A péterváradi csoportot egyidejűleg arra utasították, hogy az esetleges támadást Zimonyból tüzérségi tűzzel támogassa. Belgrád azonban már nem védekezett, a várost harc nélkül sikerült megszállni. December 3-án az 5. hadsereg részére új támadási irányt jelöltek ki: Semederovó és Pozsarevác térségét kellett birtokba vennie. 5-én az ezredet Ripanytól délre Bábé, Kosz- 34

5 máj, Rogaca térségében találjuk. Időközben a jelentős erősítést kapott ellenség ellentámadást kezdett, ám a 7. hadosztály. tovább támadott Koszmáj irányába. A terv szerint két népfelkelő ezred megszállva tartja a kiinduló állást, a 68. ezred a karbantartott út felől, a 38. pedig a Koszmájt és Kosuticát támadja. A 38/I. és IV. zászlóalj 7 óra tájban már az 520-as magaslaton volt és a Koszmáj keleti lejtőjén teret nyerve délben bevette a csúcsot. A 68. gyalogezred támadása azonban az Ornice-magaslat elfoglalására nem vezetett eredményre. December 9-én az 5. hadsereg támadását beszüntették. Letowsky tábornok, hadosztályparancsnok parancsára megkezdődött az általános visszavonulás. A 68. gyalogezred. visszavonulását az I. zászlóalj fedezte 10-én hajnali egy óráig. Az ezred 13-án Ripanjon át az Avala hegyre vonult vissza, s 14-én a hajnali órákban ért a Topcsider és Kumodrázs közötti hídfőállásba. Elrendelték Belgrád kiürítését is. 51 A 68-asok Banjicán, majd 14-én Belgrádon át Zimonyba érkeztek vissza. Az ezred három hét pihentetés és feltöltés után átvezénylésre került a galíciai frontra. Galícia január 10-én a 68. gyalogezred a szerbiai Volkanban bevagonírozott, 12-én elindult Budapestre, majd 14-én Homonnára, onnan gyalogmenetben 20-án Nagybereznára érkezett. Január 14-én megalakították a Szurmay-csoportot (40. honvéd hadosztály, 75. honvéd gyalogdandár, 128. gyalogdandár, 8. lovashadosztály, 1. népfelkelő lovasdandár, pk. Szurmay Sándor altábornagy), amelybe a 68. ezred az orosz fronton végig tartozott. Ebbe a csoportba osztották be a 7. gyaloghadosztályt (pk. Letowsky tábornok) a 14. dandárral (pk. Baumgartner tábornok) és a 68. gyalogezreddel. (pk. Bischitzky Szigfríd ezredes). Az orosz 8. hadsereg (pk. Alekszej Kalegyin altábornagy) ekkor visszavonulóban volt a Stinszka hegyen át Sianiki Turka irányában. Január 18-án Szurmay altábornagy a 7. hadosztályt Ledomér Takácsi körzetébe rendelte. Az általános támadási terv szerint a hadosztály 71. dandára az 1034-es 785-es magassági pont Malomrét vonalában leköti az ellenséget, míg a 14. mint csoporttartalék, Sóslakon át az Ung völgyében követi a harccsoportot. Az alakulat január 20-án Révhely Kisberezna térségében felváltotta a Sóhát Sóslak közötti gerincet biztosító csapatokat. 25-éig tartalékban volt, 26-án hajnalban felváltotta a nagy hidegben és hóban elfáradt 128. dandárt. További intézkedés szerint a 7. hadosztály zöme elérte az Uzsoki-hágót. Az északi csoport azonban a nehéz terep és a hóakadályok miatt lemaradt, és az éjszakát a Csorma-domb és Kinczky Bukowski közötti hátgerincen töltötte. 27-én a 7. hadosztály elfoglalta a Szczawinkat, valamint az attól északnyugatra fekvő magaslatokat. Itt az ezred 27-éig pihenőt kapott, amire igen nagy szükség volt, mivel az utánpótlás a nehéz terepviszonyok és a magas hó miatt A nem Szurmay-csoport tudott időben utána január menni. 30-ig visszafoglalta az Uzsoki-hágót, és a Moldawska- Wysockó Turuzki Tarnawa vonalon helyezkedett el. 30-án parancsot kapott, hogy az orosz védelmi vonalat Plank altábornagy és Mina ezredes csapataival együtt délről karolja át. A Szurmay-csoport támadási irányaként Turka volt megjelölve. A 68-asok a 14. dandár többi részével mint csoporttartalék Tarnawa térségében gyülekeztek. Február 1-én az ezredet Byczok-Tureczki ellen vetették be, de a kemény ellenállás miatt feladatának csak részben tudott eleget tenni, és súlyos veszteségeket szenvedett. 52 A 7. hadosztály másik ezrede, a 79. az orosz tüzérségi tűz és a fagyások miatt 50%-os veszteséget szenvedett. Rnnek következtében az egész hadosztályt 15-óra körül kivonták, majd átirányították Szczawinka- Byczok körzetébe. A kivonás után a 68. gyalogezred Beniowra került. Február 2-án az orosz gyalogság Jaworow irányában előreszivárgott, ami azt a benyomást keltette, mintha Szczawinka magaslat ellen támadásra készülne. Erre Szurmay altá- 35

6 bornagy a tartalékban lévő 68. és a 78. ezredet a magaslat mögé vonta vissza. 3-án hajnalban, a köd leple alatt a Byczok-magaslaton és attól délre sikertelen támadást indított, ezért visszahúzódott és beásta magát. A támadást a 18 fokos hideg és a metsző szél is bénította. A január 22-e óta vívott harcok és a súlyos veszteségek miatt a Szurmay-csoport a támadást a maga erejéből folytatni képtelen volt. Megsegítéseként a német 3. hadosztály (pk. Alexander Linsingen gyalogsági tábornok) átkaroló beavatkozása jöhetett számításba. A német Déli Hadsereg parancsnoksága ezét hadosztályának már február 3-án azt a parancsot adta, hogy egy ezredét Mochnatén át az 1013-as magassági pont Maguera-magaslatra különítse ki, zömével pedig Tuvhokkán át törjön előre, majd a Szurmay-csoport előtti orosz arcvonal átkarolására Dolzikira nyomuljon előre. A Szurmay-csoport arconalszakaszán február 5-ig teljes nyugalom honolt, sőt az oroszok az elővédeket is bevonták a fő védelmi vonalba. 7-én az oroszok lekötése érdekében a 7. hadosztály kisebb osztagokat előre küldött Butelka irányába. 7-én és 8-án a 7. és a 40. hadosztály előrevetett osztagai eredményt nem értek el, viszont az orosz tüzérségi tűztől érzékeny veszteségeket szenvedtek. A német hadosztály támadása a derékig érő hóban és a 20 fokos hidegben hamarosan elakadt. 10-én Szurmay altábornagy úgy látta, hogy csoportjának nagy kiterjedése és a magas veszteségek miatt, valamint mivel a német hadosztály, amelytől támogatást várt, szintén védekezésre szorult, döntést elérni nem lehet. A további támadást beszüntette, és az állások alapos kiépítését rendelte el. A fontosabb hadműveletek egy időre áttolódtak az északi frontra. Március 5-ig a Szurmay-csoport frontszakaszán viszonylagos nyugalom honolt. 5-én a hadsereg-parancsnokság utasította Szurmay altábornagyot, hogy Sokolikin és Tarnawán át támadjon, és az oroszokat kösse le: ott, ahol azt a felfokozott tüzérségi tűz hatása lehetővé teszi, arcban is igyekezzék előre jutni. 53 A parancsnok úgy határozott, hogy a Tureczkitől nyugatra lévő, valamint a Sokolikitől keletre és északra lévő orosz állásokat támadja meg. Ezen belül a 7. hadosztály a 68. és a 79. gyalogezredével, valamint a 128. dandárral, összesen 10 és fél zászlóaljjal Bycok támadjon irányába, majd az állások elfoglalása után északra fordulva, a 873-as magassági pontnál sodorja fel az oroszok védelmi vonalát. A március 7-ére virradóra elindult támadás azonban csak itt-ott járt helyi sikerrel. A felderítések során kiderült, hogy az oroszok jelentős erősítést kaptak, tehát a csoport a feladatát teljesítette még úgy is, hogy az előtte lévő állásokat elfoglalnia nem sikerült. Március 9-én hajnalban orosz ellenlökés érte az ezredet, amely állásaiban szívósan kitartott. 12-én a hadosztálytól a 68-asokat, más alakulatokkal együtt, Beniowa Bukowiec térségébe irányították. Bischiktzy Szigfríd ezredes új beosztást kapott, Schnetzer Ferenc ezredes került a 68-asok élére. Március én az ezred a hadsereg-parancsnokság tartalékát képezte, majd 19-én ideiglenesen Lieb tábornok csoportjához került mint csoporttartalék, azzal a paranccsal, hogy a 22-én a 873-es magassági pont irányában történő támadásban részt vegyen. Azonban 20-án kora reggel az oroszok támadni kezdtek, mégpedig nemcsak a 33. hadosztály északi szárnyán, ahogyan arra számítottak, hanem egész arcvonalán. Ez megzavarta a 22- ére tervezett saját támadás előkészületeit. Az ejtett foglyok elárulták, hogy az orosz ellenlökést kilenc gyalogezred katonája hajtotta végre. 21-én este báró Lütgendorf altábornagy kiadta a 22-ére szóló támadási intézkedését, mely szerint a 68-asoknak Tarnawa körzetéből támadva kellett a 873-as magassági pont 819-es magassági pont vonalában lévő orosz állásokat elfoglalniuk. Az akció támogatására csak 6 hegyi ágyú ált rendelkezésre, valamint a támadás napján délig beérkezett 4-6 tábori ágyú. A 68. ezred három zászlóalja Tarnawa felöl a keleti 819-es magassági pont irányban támadott, míg egy zászlóaljat a 873-as magassági pontnál lévő orosz állások ellen vezényelték. A 68-asok azonban a rendkívül erős elhárító tűzben csak kb. 300 lépésre közelíthették meg az orosz állásokat, támadásuk délben elakadt. A hadsereg-parancsnokság, értesülvén arról, hogy a Przemyślből ez- 36

7 zel egy időben indított kitörés nem sikerült, az erődöt Kusmanek Hermann gyalogsági tábornok feladta. Ennek folytán a hadtest számára elrendelték, hogy a csapatok maradjanak az elfoglalt helyzetükben, a 68-asok pedig kerüljenek vissza Szurmay altábornagy csoportjába Beniowa Bukowiec körzetében. Március 27-ig viszonylagos nyugalom volt, ám ekkor az V. hadtestet nagy erejű orosz támadás érte. A veszteségek pótlására, a kimerült zászlóaljak felváltására a 14. dandárt, a 68. ezreddel ideiglenesen a 33. hadosztályhoz rendelték. Az ezred ezért 26-án Ligetesre, 27-én Ustrzyki Wolosatere menetelt. Ez a szakasz volt talán a legnehezebben megközelíthető része az arcvonalnak. Bár a térképen a Fenyvesvölgy vasútállomásról kiinduló utat taligaútnak nevezték, a valóságban a Kiesvölgy Wolosate közötti útszakasz nem volt kocsizható, és málhásállatra való átrakással kellett pótolniuk a két pont közötti forgalmat. Március 30-án az ezred átvonult a Halicz Wilki Polonina Carynska gerincállásba. Az egész hadseregre igen nagy nyomás nehezedett, az orosz 8. hadsereg nagy erőkkel támadott a teljes frontszakaszon. A Szurmay-csoport 7. és 40. hadoosztályát és a teljes V. hadtestet érintő visszavonulás irányát az Ung völgye felé jelölték ki. Szurmay altábornagy szerint ez az út csak könnyű országos járművekkel volt járható. 31-én a 33. hadosztály utóvédjét a Wolosaty völgyében utánuk nyomuló ellenség megtámadta és Berezkynél visszavetette. Április 1-én a Wolosate Kiesvölgyi hágó biztosítása miatt az V. hadtest jobbszárnyát képező 33. hadosztályt a Szurmay-csoportnak rendelték alá. Egyedül ez a csoportosítás tudta tartani állásait, a visszavonulás utját így tartották nyitva. A hadsereg-parancsnokság ekkor elrendelte az Uzsoki-hágó kiürítését. Ezt Szurmay altábornagy helytelenítette, és személyesen fordult a 2. hadsereg parancsnokához, Eduard von Böhm-Ermolli gyalogsági tábornokhoz, hogy ne kelljen azt végrehajtaniuk. Végül a visszavonulást mégis kénytelenek voltak elkezdeni. Elrendelték a tüzérség és a lőszerkészlet egy részének hátravonását, a csapatokat azonban meghagyták állásaikban. Szurmay jelentette, hogy majd 3-án hajnalban szállja meg a második utóvéd-állást Halicz Bukowsy Uzsok térségében, és csak 4-én vonul vissza. Ennek feltétele az volt, hogy a 33. hadosztály, benne a 68-asokkal, 3-án estig tartsa Bukowe Berdót és 4-én se hagyja el a Wolosate környékét. Április 3-án estére már csak a Szurmay-csoport volt orosz területen, a német Déli Hadsereg. alárendeltségében. Április 5-én a Határhegyre rendelték a 68-asok két zászlóalját, két tüzér üteggel megerősítve, hogy legkésőbb 6-áig létesítsen kapcsolatot a 128. dandárral. Az oroszok célja, a valószínűleg 6-án kiadott utasítás szerint, Zboró Varannó Csap Huszt vonalának elérése volt. Az orosz 8. hadsereg 6-án felzárkózott az új védelmi állásokra, megkísérelte áttörésüket, s 7-én is folyamatosan támadta a védelmet. A hadsereg-parancsnokság az állások tartására utasított. A 68. ezred arcvonalán például az I. zászlóaljat (pk. Kovacevic őrnagy) a Ceremchán kétméteres hóban hadosztályerejű támadás érte, amit nagy veszteségekkel, de visszavertek. 54 Az orosz offenzíva, amely mint húsvéti csata vált ismertté, azonban lassan kifulladt, és 10-ére az egész arcvonalon megszűnt. A Szurmay-csoport új állása az 1133-as magassági pont Ceremcha-délnyugat Fenyvesvölgy Viharos Felsőrosztoka vonalon húzódott, a helységeket középen kettészelve. Szurmay altábornagy az Uzsoki-hágó április havi sikeres megvédéséért a Katonai Mária Terézia Rend lovagkeresztjét bárói ranggal és az uzsoki előnévvel érdemelte ki. 55 Bár az összehangolt, átfogó támadások az orosz Délnyugati Hadseregcsoport részéről április 8-a után egyelőre elmaradtak, helyi erőkkel folyamatosan nyugtalanították az osztrák magyar 2. hadsereget. Az április 15-ével beállt enyhébb időjárást kihasználva, e között ismét a Szurmay-csoportot érte támadás, amely az Ung völgyébe vezető műutat és vasútvonalat célozta, mivel ott húzódott a hadtest legfontosabb utánpótlási vonala. A Szurmay-csoport ekkor a német Déli Hadsereghez tartozott. Április 25-éig sikerült az orosz betörést elreteszelni. A 68. gyalogezred 21-éig tartotta a Csermenhát, majd két zász- 37

8 lóaljával Kiesvölgybe vonult, hogy az ott az orosz túlerő elöl visszavont frontszakaszt visszavegye. 25-én elcsendesedtek a harcok, végre lehetett hajtani a kötelékek rendezését, és átcsoportosítását. 56 Schnetzer Ferenc ezredes, az ezred parancsnoka április 25-én új beosztást kapott, helyette Kovacsevics Viktor ezredest nevezték ki. Május 8-án a figyelők megállapították, hogy az oroszok elkezdték csapataik hátravonását. Az üldözést a 7. hadosztály 8-án déli 12 órakor kezdte meg Halics Tarnica-tető irányában, és a sötétség beálltáig birtokba vette azokat. 9-én a 7. hadosztály (13 zászlóalj, 7300 puska) Wolosate térségében támadásra készült, s 10-én átvette a Turka Uzsok műútig terjedő arcvonalszakaszt. 11-én éjjel elfoglalta a Szainskie Tarnawskie-gerincet és megtisztította azt az orosz utóvédektől. Szurmay altábornagy 12-én 7,30-kor adta ki a további üldözésre szóló intézkedést Turka Wolcze irányába. 57 Az utánpótlás szállítása nem okozott gondot, mivel a csoportparancsnokság 12-én estig az Ung völgyében futó vasútvonalat Sokoliki állomásig, majdnem a küzdőkig helyreállíttatta. A 7. hadosztály 13-án este 9- re, kisebb harcokkal elérte Topornyicát. Ekkor esett el Haltenberger százados és Vadas hadapród. A 14. dandár, a 68-asokkal csoporttartalékként Isaje és Jawora között tartózkodott, és a 40. dandárhoz zárkózott fel. Május 17-én a Szurmay-csoport támadást indított Neudorf Mihalowice irányába. A támadást lelassította, hogy nem állt rendelkezésre elegendő tarack és tüzérségi lőszer (a tarackok csak 19-ére virradóra érkeztek be). Ugyancsak 19-én vonult be a Szurmay-csoporthoz a X. menetzászlóalj, amely harctéri tapasztalatokkal rendelkező tisztek irányítása alatt 9 heti kiképzésben részesült. A 68-asokhoz a várva várt legénység Jankovics százados vezetésével érkezett meg. Az ezred létszáma az előírt hadilétszámnak még így is csak a fele volt. 58 Aznap, 19-én folyamatosan lőtték az igen jól kiépített orosz állásokat, de előre nem jutottak. Május 23-án megindult a támadás Stryj ellen. A 68/III. és IV. zászlóalj Schmid őrnagy parancsnoksága alatt a Drohobycz Stryj vasútvonaltól délre, Gejeroz Letnianka irányába támadott. Az I. és a II. zászlóalj csoporttartalékkot képezett, s a 21. vadászzászlóaljjal a 14. dandár parancsnokának irányítása alatt az ún. lökő csoportot alkotta. A szolnoki gyalogezred elfoglalta a Studeny-majort, de a kitűzött támadási célt a csoport egész arcvonalán nem sikerült elérni, amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy egész nap egyetlen foglyot sem ejtettek. Itt esett el Forinyák főhadnagy, valamint Ratics és Forgács hadnagy. A sikertelenség annál feltűnőbb, mert a német Déli Hadsereg nemcsak tüzérség, de gyalogság tekintetében is erősebb volt, mint a szemben álló orosz 11. hadsereg 4-5 hadosztálya. Az áttörés lehetséges lett volna, ha a hadsereg-parancsnokság valóban támadási tömböket alakít ki (súlyt képez), ám ehelyett minden hadtest egyenként támadott, a fő támadó csoportosítás pedig szánalmasan gyenge volt. Május között a csoport arcvonalán tűzharc bontakozott ki. A 7. hadosztály, tüzérségi lőszer és tartalékok híján védelemre szorítkozott. 31-én a csoport támadási irányát Gaje Wyznén át Medenice felé határozták meg, úgy, hogy súllyal a jobbszárnyon áttörve, sodorja fel az orosz vonalak nyugati részeit. 19 óra körül a 14. dandár elfoglalt egy orosz támpontot és 600 foglyot ejtett, valamint 3 géppuskát zsákmányolt. A támpont elfoglalásában különösen a 68/III. zászlóalj tüntette ki magát, amely közvetlenül arcból rohamozott. 38

9 A 7. hadosztály június 1-én Litynia általános irányban nyomult előre, ezen belül a 68- asok feladata Gajaoz vasútállomás birtokbavétele után a hátráló oroszok Letnáig való követése volt. A hadosztály mindösszes 5000 puska felett rendelkezett ( helyett), ezért szükségessé vált a mintegy 10 km-es arcvonal lerövidítése, és egy kikülönített támadó csoport kialakítása. Ezen felül Szurmay altábornagy utasította a 40. hadosztályt, hogy a 14. dandárral szemben lévő orosz védelmet átkarolja. A Szurmay-csoport a május 17-től június 1-ig tartó harcok alatt 238 tisztjét és 7178 katonáját veszítette el, ebből 144 tiszt és 4600 fő legénység megsebesült vagy hősi halált halt. A 68-asok június 2-áig birtokba vették Krynicát, Medenicét és Radaliczet, majd 6-áig rövid pihenőt kaptak, csoporttartalékot képezve a 21. vadászzászlóaljjal. 6-án az I/68. zászlóalj Kovacsevics őrnagy, a III/68. Jankovich százados parancsnoksága alatt támadást kezdett Radelic, illetve Horuskó ellen. Erősítésként melléjük rendelték a 38. gyalogezred részeit, a 11. vadászzászlóaljat és egy aknavető osztagot. 8-án Szurmay altábornagy folyamatosan jelentette a német Déli Hadsereg parancsnokának, hogy arcvonalát több hadosztálynyi erő támadja, sőt 9-én hajnali 2 órakor váratlanul sűrű orosz rajvonalak jelentek meg a 7. hadosztály előtt, s azt meglepve, behatoltak az árokba. Bár a hadosztály az arcvonal legnagyobb részén hősiesen kitartott, az oroszok Medenicénél és Litynianál helyi sikereket értek el. Ezt kihasználva, virradatkor az említett két helyről kiindulva a hadosztály egész arcvonalát felsodorták. Az ezred számára megkezdődött a lassú visszavonulás, először Königsauig, majd Krynicáig. Ezalatt esett el a III. zászlóalj parancsnoka, Schmid Rudolf őrnagy is. 59 Az ezred veszteségei iszonyatosak voltak. Tizedikén már csak két zászlóalj maradt, Mohr és Jankovich századosok parancsnoksága alatt. Június 14-én Falkhauser Richárd ezredes személyében új ezredparancsnok került az alakulat élére. A visszavonulás során a hadosztály a június 4-i vonalig hátrált, de félő volt, hogy a további orosz előretörés miatt még hátrább kényszerül. 17-én Linsingen gyalogsági tábornok elrendelte a Szurmay-csoport felváltását a Bothmer-hadtest által, és elrendelte, hogy vonuljon Lisiatycsére. A felváltás után, 18-án reggel az oroszok elkezdték kiüríteni állásaikat. A 7. hadosztály ekkor ismét megkezdte az előrenyomulást, 19-én újra elérte a Styr folyót nyugati partját, ám az oroszok a hidakat felégették. A hadosztály még aznap virradatkor átkelt a folyón, majd a part mentén biztosító orosz osztagok gyors visszavetése után Zdzarki északi végének magasságában a hídépítéshez fogott. 39

10 A Szurmay-csoport június 20-án visszakerült a 2. hadsereg kötelékébe. Június 20-án a hadosztályt felváltotta az I. hadtest. A váltás megkezdése előtt azonban mind az I. hadtestet, mind a 7. hadosztályt (pk. Dáni tábornok) orosz támadás érte. Ez három 68-as zászlóaljat éppen akkor ért, amikor azok a zdzarki szűkebb hídfő megszállásra a sötétség leple alatt részben már megindultak. A hátrahagyott utóvédet az oroszok legázolták. A harcok 22 óra körül értek véget, ekkor nyílt lehetőség a rendezetlen csapatrészek gyülekeztetésére. 60 Csak ezután váltották fel a 68-asokat, akik a menetparancs értelmében északra, Lemberg felé meneteltek. A város 10 hónap után, 22-én szabdult fel. A 68-asok június 23-án bevonultak Lembergbe. A lakosság, nem tudván, hogy magyar ezred jön, először Hoch Ausztriá! -t kiáltott, de miután kiderült, hogy a jászkun gyalogezred vonul előttük, hangos Éljen a Magyar! kiáltásokkal köszöntötte a fáradt bakákat. Az ezred két hét pihenőt kapott, amire igen nagy szüksége is lett volna, hiszen egyebek mellett pótolni kellett volna a megfogyatkozott legénységet és fegyverzetet. Ehelyett azonban, már 25-én délben kivonultak a városból, és 27-én támadást intéztek Dziedziellow ellen. Rövid harc után kikergették a falut védő oroszokat és a falu keleti határánál védelmi állást foglaltak. E harcban esett el Kronhauser hadnagy és kapott halálos sebet Gósa százados, akit a 2. gyalogezredből vezényeltek át ideiglenesen. Július 2-ra virradó éjszaka az ezredet végre kivonták az arcvonalból, és Bendiuhára irányították rövid pihenőre. Menet közben érte utol a régen várt utánpótlás: Christó főhadnagy menetszázada, majd Bokros kapitány zászlóalja. Július 4-én a 7. hadosztály elfoglalta új megindulási körletét, felváltva a német 25. tartalék-hadosztályt. A Szurmay-csoport 4. lovashadosztálya a konstantúwkai középső védőkörletet, 7. hadosztálya a csatlakozó északi szakaszt Dab magasságáig, 79. dandára a déli, illetve a Konstantówka és Zubowmosty közötti arcvonalat vette át. 8-ától a Szurmay-csoport az osztrák magyar.1. hadsereg alárendeltségébe került (pk. Paul Puhallo táborszernagy), amely 8 gyalog és 3 lovashadosztály erővel rendelkezett. 12-én az 1. hadsereg parancsnoksága kidolgozta a támadási terveket, miszerint 17-én a fő támadási irány: Horodlowice Szychtory. A főtámadást végrehajtó Szurmay-csoport 14-én 5890 puskával, és 25 könnyű löveggel rendelkezett. 16-án déltől a 7. hadosztály zöme Wojslawice körzetéig nyomult előre, 17-ére a megáradt Bug folyó keleti partjára vetette vissza az oroszokat Pieczygóry és Szychtory között. Ezek a falvakon túl, a Bug keleti oldala már orosz terület volt. A csapatok döbbenten látták, hogy az oroszok mindent felégetnek és megsemmisítenek a visszavonulás során. Az átkelést nem csak a megáradt folyó, hanem a szakadó eső is erősen hátráltatta. Az orosz védelem hatékony volt, a meredek keleti partot drótakadályokkal látták el, sőt még a folyóba is telepítettek akadályokat. Július 19-ére virradóra kedvező fordulat állt be, az oroszok feladva állásaikat a Bug partján, váratlanul visszavonultak. Hajnali 3-kor a 68-asok egy zászlóalja áthajózott, és a Zdzarky északi végében létesített szűk hídfőben biztosította a hídverést. 61 Az oroszok még aznap éjjel ellentámadást intéztek, pontosan akkor, amikor a 68. ezred három zászlóalja megszállta a hídfő környékét, így a hátrahagyott gyenge leplező osztagokat legázolták. Az ezred a starogródi híd irányába húzódott vissza, és a Zdzarkytól északra lévő magaslaton tudott megkapaszkodni. Az oroszok 22 óra után nem folytatták a támadást, így az ezred zavartalanul összeszedhette részeit. 20-án a 68-asok a kecskeméti 38-asokkal együtt tartalékban maradtak. Lényegében 31- éig a csoport arcvonalán nyugalom honolt, sőt, a 7. hadosztállyal szemben lévő orosz IV. lovashadtesttől kivonták a gárda-lovasdandárt, ami azt jelentette, hogy egyhamar nem is fognak támadni. Puhallo táborszernagy kitüntető dicséretben részesítette a Szurmaycsoportot. Különösen a 7. hadosztály magyar ezredeit dicsérte meg 19-én tanúsított derekas magatartásukért. Augusztus 1-én hajnalban az orosz csapatok megkezdték a visszavonulást a Bug keleti partjáról, azonban a 7. hadosztály előtt csak délután kezdték meg a kiürítést. A 68-asok a 40

11 38-asokkal együtt elfoglalták a Zabolotcky és Litowiz közötti magaslatokat. A nap folyamán az 1. hadsereg nyugodtan folytathatta az elrendelt átcsoportosítást, így a 7. hadosztály jobbszárnyától Poturzycáig terjedő arcvonalat a 46. Landwehr-hadosztály szállta meg. 5-én a 7. hadosztály arcvonalával szemben az oroszok kora délelőtt Kol. Gurówot, később Kol. Zygizmundowkát, majd délután Iwaniczyt és Drewinit önként feladták. A 7. hadosztály ekkor megállt, mivel feladata a Luga folyó mentén kialakított állások és hídfők biztosítása volt augusztus 25-ig. Ezt az időszakot az 1. hadsereg feltöltésre használta, ami igen nehézkesen történt. Az egész hadsereg ellátását Belzre kellett alapozni, miután ez a helység volt a vasúti szállítások végső állomása. Innen Krystynopolon át Sokalig csak éjjel használhatták a vasutat, mert a Bug menti folyószakasz az orosz tüzérség tüze alatt állt. Sokalon túl a térképen szereplő vasút még nem készült el. A helyzeten lóvontatású vasúttal segítettek, így naponta 400 tonna anyagot szállíthattak. Az ezen felül naponta szükségelt 200 tonnát kocsioszlopon kellett a rendeltetési helyére szállítaniuk. Augusztus 28-án az ezred harc nélkül átkelt a Luga folyón, majd előrenyomult Poryck, Kuty, Wojmin, Korsiew, Gorka irányába. Szeptember 1-én elérte a Styr folyót, amelyen harc nélkül átkelt. 2-án előretört Pianéig, az erdő nyugati szélén rövid pihenőt tartott, majd 17-kor laza rajvonalba kezdte meg az előrenyomulást az erdő keleti szegélyéig, ahová csak sötét estére ért oda. Rövid pihenő után, hajnali 3-kor felújította a támadást a hepehupás, nehéz, felderítetlen területen. Először a II. zászlóalj indult meg, de csakhamar erős, mint utóbb kiderült, szintén támadni szándékozó orosz csapatokba ütközött. A völgy csakhamar véres kézitusa színterévé vált. A fél órás korytoi ütközetben esett el Christo Miklós hadnagy és Sturm Elemér főhadnagy. Mire kivilágosodott, a 68-asok beásták magukat. Másnap, 4-én erős összpontosított tüzérségi tűz érte az ezred védőkörletét, de komoly veszteségeket nem okozott. 5-én és 6-án már nyugalom volt, sőt 7-én az ellenség visszavonult. Az ezred, az oroszokat üldözve, Rowno irányába vonult előre, és 11-én elérte Moszkowot. Szeptember 12-én az ezredet Boszkiewicayra vonták előre, ahol a 7. hadosztály nagyobb szabású támadásra kapott parancsot, ám végül csak a III. zászlóalj intézett helyi jellegű támadást, Rodowo ellen. 15-én az ezred a Szurmay-hadtest tartaléka volt 16-án megkezdődött az általános visszavonulás a Styr folyó partjára, 62 ahol a védőkörletet Krasnoje Stawrow között jelölték ki. Az oroszok heves ágyútűzzel próbálták megtörni a védelmet, de sikertelenül. Az elhárító harcokban különösen a I. és a III. zászlóalj tüntette ki magát. Szeptember 26-án az oroszok ismét visszavonultak, ám a 68-asok végig a nyomukban voltak. Még aznap este Torgowiczánál ismét átkeltek a Styren. Másnap délelőtt az ellenség megállt, és ágyútűzzel zavarta az előrenyomulást. A 68-asok 27-én este rajvonalban, heves tüzérségi tűzben Kol. Malewankától Kol. Moszkowcziznáig jutottak előre. Az oroszok ott a szeptember 3-ai állásaikban védekezhetett. A 68-asok viszont szintén elérhették szeptember 3-án kiépített állásaikat, és megkezdhették a téli állások kiépítését. Október 7-ig még járőrharcok sem voltak az ezred állásai előtt, így sikerült kialakítaniuk az összefüggő lövészárokrendszert, srapnelbiztos fedezékekkel és többsoros drótakadállyal. Október 6-ról 7-re virradó éjjel a 38. gyalogezred érkezett a 68-asok baloldali szomszédjának felváltására. Ők még nem ismerték eléggé a terepet, így egy meglepetésszerű orosz támadás teljesen váratlanul érte őket. Csak a tartalékban lévő 68/III. zászlóalj bevetése mentette meg a helyzetet. A támadás után a terepszakasz előtti drótakadálysort tizenötszörösére növelték, és megérkeztek a várva várt fényszórók is. Decemberben kialakították a modern, már gránátbiztos fedezékeket is. Az ezred a karácsonyt és az újévet is ezekben a fedezékekben töltötte. E viszonylagos nyugalom idején kapta meg Várkonyi hadnagy az I. osztályú Ezüst Vitézségi Érem mellé az Arany Vitézségi Érmet. 41

12 A 68. gyalogezred 1915/1916 telét a 2-es számmal jelölt körzetben töltötte. A térkép Winter András tartalékos hadnagy hagyatékából került a szolnoki Damjanich János Múzeum birtokába januárjában megérkeztek az ezredhez az aknavetők és a kor egyik legmodernebb fegyverének számító lángszórók. Felállították az ezred úgynevezett portyázó osztagát, a Jagdkommandót, amelynek parancsnoka Moser Hans hadnagy lett. Az idő enyhülésével az oroszok egyre inkább közelebb ásták magukat a védelmi vonalakhoz. Az állóharc kezdetén, októberben lépésnyire voltak egymástól, de április közepére ez a távolság lépésnyire csökkent. Az orosz előállás a 68-asok jobbszárnya előtt húzódott 300 m hosszban. A 7. hadosztály parancsnoksága ennek elfoglalására adott parancsot. A feladat végrehajtására a 4. századot és a Jagdkommandót jelölték ki. Április 29-én éjjel az 5. század, rövid tüzérségi előkészítés után rohamot intézett az orosz állás ellen. Rövid, hősies küzdelem után elfoglalta az árkot és 180 fő oroszt, tisztjeikkel együtt fogságba ejtett. Miután a parancs az árok megtartására is vonatkozott, a főállással összeköttetést próbált teremteni. Sajnos az összekötő árkok reggelre nem készültek el, így az orosz ellenlökés minden hősiesség ellenére visszavetetteaz ezredet. Csak kevés 68- asnak sikerült visszajutnia saját állásaihoz. Ebben az ütközetben halt hősi halált Hirsch Gyula hadnagy és Horváth Andor hadapród is. Május végéig már csak helyi jellegű vállalkozások zajlottak a térségben, ugyanakkor a hazai és a külföldi sajtó folyamatosan emlegette a várható nagy orosz offenzívát. Alekszej Bruszilov orosz lovassági tábornok, aki március 17-től az orosz Délnyugati Hadseregcsoport parancsnoka volt, június 4-én 4 hadseregnyi erővel, katonával kezdte meg a várt támadást, amely Bruszilov-offenzíva néven vonult be a hadtörténelembe. Egy ismeretlen magyar baka vagy honvéd (az előbbi a közös Hadsereg katonája volt, az utóbbi a m. kir. Honvédségé) az orosz tömegrohamok láttán ekkor találta ki a mai napig közismert gőzhenger kifejezést. 42

13 Június 4-én megkezdődött a szokásos orosz tüzérségi előkészítés, amely mintegy két órán keresztül zajlott. A 68-asoknak csak az I. zászlóalja feküdt a tüzérségi tűzben. A II. és a III. zászlóalj dandártartalék volt, s csak később vetették be a bal szomszéd 38. gyalogezred támogatására. A katonák bíztak szinte várszerűen kiépített állásaikban és új fegyvereikben. Június 6-án azonban megérkezett a visszavonulási parancs, mivel az oroszok Lucknál áttörtek. Az ezred mindjárt az állások elhagyása után rövid utóvédharcba bonyolódott, ezután azonban nyugodtan folytathatta a visszavonulást, s még aznap este Podgajcynál átkelt a Styren. Torgowica körül, Topule és Lucziczy környékén, sokszor közelharc árán 10-éig lassította az orosz támadást, s 11-én a Lipa folyón átkelve sikerült megállnia. A folyó déli partján, Nowostaw és Holatyn helységek mentén ásta be magát. 12-én kinevezték a 68. ezred új parancsnokát, Krause Lajos alezredest, a 69. gyalogezred addigi parancsnokát. Az I. zászlóalj parancsnoka Diendorfer Sándor őrnagy, a II zászlóaljé Phoser Lipót őrnagy, a III. zászlóaljé Szíj Antal őrnagy, a IV zászlóaljé Zalán Antal őrnagy volt. A 68. ezred számára 16-án elkezdődött a lipai harcok időszaka. A ezred reggel 9-kor kezdte meg támadását, az I. zászlóalj Holatyn, a II. Nowostaw, a IV. Lipa községnél lépte át a folyót. Elsőnek a IV. zászlóalj támadott, és 10,15-kor érte el a magaslatot. Az oroszok itt helyezték el a tartalékot, így Zalán őrnagy visszavonhatta zászlóalját a folyó mögé. A 15. század azonban nem vonult délre a hídon vissza, hanem jobbra kitért és így a támadó oroszokat oldalról tűz alá vette. Ekkor Zalán őrnagy rohamot vezényelt, és a zászlóalj többi részével az ellenállást legyűrve elfoglalta azok állásait. Közben az I. és a II. zászlóalj elfoglalta a keleti partot uraló magaslatokat. Ezen a napon az ezred 3 tisztet, és 500 katonát ejtett fogságba. 17-én az ezred tovább üldözte az oroszokat, és estére elérte a támadási célként megjelölt Zabcze és Smykov községeket. 18-án azonban, felsőbb parancsra, Smolowa helységig vonult vissza. 20-án a 14. dandár parancsnokának utasítására ismét támadott, a nowostawi hídfőtől északra lévő magaslati pont ellen. Kezdetben nem tudott teret nyerni, mivel az oroszok is ekkor próbálták meg a hídfőt elfoglalni. Csak Zalán őrnagy IV. zászlóaljának átcsoportosítása után sikerült a saját támadást elkezdeni. A vállalkozás sikerült, sőt a zászlóalj engedélyt kapott az elfoglalt állások megtartására. A III. zászlóalj a baloldali magaslatot támadta. Az összecsapás hajnali 3 órakor ért véget, a 68-asok diadalával, akik 250 foglyot ejtettek. 25-én megkezdték az elfoglalt állások kiépítését, amit csak időnkénti ágyútűz és néhány kisebb csatározás zavart meg. Június 29-én az ezred ismét előrenyomulásra kapott parancsot, Zabczéig és Smykowig. A 68-asokhoz balra a 38. gyalogezred, jobbra a német Marvitz-seregcsoport csatlakozott. A 30-án 0,30-kor indult támadás során az II. és a IV. zászlóalj érzékeny veszteségeket szenvedett az orosz oldalazó tűz miatt. A mellettük harcoló csapattestek sem jutottak előre. 19 órakor a megerősített I. zászlóalj próbálta áttörni a vonalat, azonban néhány perc alatt 50 hősi halottat és 204 sebesültet vesztett, így kénytelen volt a támadást abbahagyni. Július 1-én a németek heves tüzérségi előkészítés után kezdtek támadást. Az elkeseredett harc délig tartott, az oroszok ekkor kezdtek visszavonulni. A harcba bekapcsolódó 68-asok estére 1 tisztet és 250 legénységi állományú orosz foglyot ejtettek. Július 3-43

14 án az ezred ismét elérte Mihalowkát, de a szárnyak fedezetlensége miatt újra vissza kellett vonulnia a Lipáig. A 3. hadsereg beérkezése, valamint Erdély védelme miatt hiszen Románia hadba lépése ekkor már elkerülhetetlennek látszott átcsoportosításokra került sor. Az 1. hadsereg Erdélybe került, arcvonalát a Marwitz-seregcsoport és a 2. hadsereg között osztották szét. Augusztus elején az orosz 11. hadsereg déli szárnya Zalosce irányában az osztrák magyar 2. hadsereg déli szárnya ellen támadott. A 7-éig tartó csata olyan heves volt, hogy az arcvonalat mintegy 20 km szélességben vissza kellett venni. A Bruszilov-offenzíva augusztus végére ugyan kifulladt, de nagy veszteségei ellenére igen jelentős sikert hozott az Antant számára, hiszen augusztus 27-én Románia is hadba lépett. A román északi hadsereg igen lassan tudott előrehaladni, ezért az orosz 8. hadsereg szeptember 15-én ismét támadta a Szurmay-hadtest vonalát. 21-éig tartó rohamai azonban sikertelenek maradtak. A románok nagyszebeni vereségének hatása alatt Bruszilov október 1-től 5-ig ismét támadásra küldte csapatait. A Szurmay-hadtestet ez idő alatt 17-szer érte eredménytelen, óriási veszteséggel járó támadás. 63 A fronton ezután nyugalom honolt, így az ezred egészen november 10-ig tartalékban volt. 64 November 18-án az ezred ismét a frontvonalba került Vidomkánál, majd 20-án Boroezvénél és 27-én Kalicsán. December 2-tól 1917 február 10-ig Kolomeában hadosztálytartalékot képezett. Itália február 12-én az ezredet Itojanovban bevagonírozták, s az Isonzó frontra irányították. 17-én érkezett Lazára, ahol kirakodott, gyalogmenetben Merzére, 65 majd 26-án Ikofilba érkezett. A 7. hadosztály az 5. hadsereg alárendeltségébe került. A hadosztályparancsnok eligazítást tartott a tiszti állomány számára, amelyben felhívta a figyelmüket a hadszíntér sajátosságaira. Egy intézkedést is kiadtak: Fontos, hogy a rendkívül élénk ellenséges repülőtevékenység miatt, mind az állásokban, mind a tartalék viszonylatában, sőt még hátrább is, mindenki a legnagyobb elővigyázatosságot tanúsítsa. Takarás, álcázás tehát nélkülönözhetetlenül szükséges. A védelemhez alapvetően fontos állások ekkor még gyakorlatilag nem léteztek, csak egymásra rakott kövek, kőrakások képezték a fedezéket, hiszen a sziklás talajban lövészárok kiépítése szinte lehetetlen volt. Március 12-én megalakították a menetoszlopokat és az ezred elindult a frontra. Március 22-én Velikodobra érkezett, ahol már javában folyt a készülődés a közelgő olasz offenzíva elhárítására április 2-től 13-ig a 68. ezred a Hermadavonalban kialakított állásrendszerben teljesített szolgálatot. Az április 13-tól pihenőben töltött idő után hadosztálytartalékba került. Május 1- ig minden időt a karsztvidék sajátos harcmodorának megismerésére és a kiképzésre fordította. 66 E célra a basovizai gyakorlóteret bocsátották felváltva a csapatok rendelkezésére. A hadosztályt hegyi ütközetvonattal látták el. Minden század 3 élelmezési, 4 főzőládás málhás- és 3 vízhordó állatot kapott. Május között az ezred az állásokban várta az olaszok támadását. 11-éig a 68. ezred arcvonalszakaszán különösebb esemény nem történt, a zászlóaljak 10 naponként váltották egymást. A harctevékenység főleg abban merült ki, hogy az olasz támadó állások előretolási kísérleteit az ezred katonái meghiúsították. 7-étől azonban az olasz 44

15 tüzérség tevékenysége felerősödött, és minden jel arra mutatott, hogy a fő támadás mégis az 5. hadsereg sávjában várható. Az olasz haderő a hosszú tél alatt rendkívül megerősödött tavaszán jelentős nyugati hadianyagot és fegyverzetet kapott, és 16 új hadosztályt állított csatasorba, további 6 pedig kiképzés alatt ált. Nehéztüzérsége négy, közepes tüzérsége kétszeresére nőtt május 12-én 28 olasz hadosztály indult támadásba a Hermada Tristelj vonal áttörésére. Az olaszok mintegy kétszeres túlerőt képeztek A harcok kezdetben nem érintették a 7. hadosztályt. 14-én megkezdődtek a gyalogsági támadások, egyelőre főleg a XXIII. hadtesttől északra, a Zagoraszakasz, a Monte San Gabriele és a Monte Santo ellen. A 19-éig ismétlődó támadások nem értek el számmotevő eredményt. Ekkor már nyilvánvalóvá vált, hogy nem ez az olaszok fő támadási iránya én teljes csend volt, ám 23-ára virradóra, éppen amikor a zászlóaljak váltottak, megindult a nagy erejű olasz támadás, kezdetét vette a 10. isonzói csata. A Hermada-irányt a jobbszárnyon a 10. hadosztály, középen a 7. hadosztály, a balszárnyon a 16. hadosztály védte. A 14. dandár (pk. Falkhausen Richard tábornok) az arcvonalban a következőképpen helyezkedett el: a balszárnyon a 38/IV., ettől jobbra a 38/II., majd a 68/III. és a 68/IV. zászlóalj állt. A dandártartalékot a 68/I. zászlóalj képezte a 235-ös magassági pontnál, a 68/ II. pedig hadosztálytartalékként Komarjenál és a 247-es magassági pontnál került kikülönítésre. A heves tüzérségi előkészítés után indított gyalogos rohamot az olaszok 7 támadó hullámban hajtották végre. Elkeseredett harcban áttörtek a 10. és a 7. hadosztálynál, és súlyos veszteségeket okoztak a szívósan védekező 68/III., IV., és 38/III. zászlóaljnak. Ekkor vetették be a tartalékot, amely csak némileg javított a helyzeten. A 68/I. zászlóalj 45

16 vakmerő ellenlökéssel betört az ellenség sorai közé, s még az első vonalon is túljutott. A 38/I. zászlóalj is derekasan küzdött, ám csapatainkat a Jamianótól északra lévő magaslatokra szorították vissza. A támadások 24-én, 25-én és 26-án makacsul ismétlődtek, 27-én pünkösdkor azonban némi szünet állott be. Az olasz támadások ezután már csak a szárnyak irányában folytatódtak. A súlyos harcok a 68. gyalogezred III. és IV. zászlóalját szinte teljesen felőrölték. Az ezred e négy nap alatt 87 tisztet és 2374 legénységi állományú katonát vesztett halottakban és sebesültekben. 28-án az egész 7. hadosztályt kivonták a Hermada-állásból, helyét a felváltására rendelt 9. hadosztály foglalta el. A rövid pihenők egyikében Auguszta főhercegasszony megszemlélte a sokat szenvedett ezredet. A szemle után a 68-asok bevagoníroztak és pihentetésre, feltöltésre Divacsányba indultak. Június 2-án IV. Károly király szemlélte meg az ezredet és megelégedéssel szólt a jászkun bakák háborús teljesítményéről, majd kitüntetéseket és jutalmakat adott át a személyi állomány részére. A 10. isonzói csatában tanúsított hősiességéért Kopp Ferenc zászlós, Palásti Sándor őrmester és Farkas Sándor szakaszvezető (ő már Galíciában is kiérdemelte ezt) Arany Vitézségi Érmet kapott. 67 Erdély és Moldva június 3-án az ezred bevagonírozott Divacsányban, és elindult az erdélyi hadszíntérre. Öt nap múlva érkezett Désre, ahol folytatódott feltöltése és összekovácsolása. A besorolás szerint a 7. hadosztály ekkor az osztrák magyar 7. hadsereg alárendeltségébe került. Június én Kövess Hermann vezérezredes, a 7. hadsereg parancsnoka szemlélte meg a jászkun harcosokat. Július 3-án riadóztatták a hadosztályt, majd vasúton elindították Marosvásárhelyre. Másnap, Krause Lajos alezredes ezredparancsnok jelentése után, József Ágost főherceg, hadseregcsoport-parancsnok szemlélte meg a 68-as bakákat. Az ezred 5- én gyalogmenetben Gyimesbökönyre, majd onnan tovább Kóstelekre érkezett. Július 7-én az ezred a frontvonalba került. Ekkor már javában zajlott a Kerenszkij-offenzíva, amely az orosz haderő utolsó támadó hadművelete volt. A támadás az osztrák magyar 11. és a 7. hadsereg sávjában indult meg, 35 km széles arcvonalon, a Zborow Brzezany terepszakaszról Lemberg irányába. 68 A még az egy évvel korábbi Bruszilov-offenzíva során megismert gőzhenger-taktikára épült, iszonyatos veszteségek árán csak helyi sikereket ért el és 18-ára összeomlott. 19-én Falkhausen tábornok, a 14. dandár parancsnoka felhívást intézett a 68. és a 38. ezred állományához, amelyben a tisztikar és a legénység emlékezetébe idézte az elmúlt év július 16-án Nowy Toknál történt eseményeket, amikor is a dandár a nagy túlerővel végrehajtott orosz támadásnak sikeresen ellenállt. 19-én megindult a Központi Hatalmak ellentámadása. 24-én a 7. hadsereg, a 7. hadosztállyal és a 68-asokkal, elérte a Tatárhágót, valamint a Pruth folyót. Másnap birtokba vették a Ludowa magaslatot is, ahol állásban maradtak augusztus 3-ig. A 7. hadsereg déli szárnya augusztus 5-én 46

17 a Negrissora Gurahoumora vonalig jutott, a közép Radautzot foglalta el, a balszárny pedig Sereth város előtt ált án a hadosztály tüzérségnek a 39. honvéd gyaloghadosztály rohamjárőr-vállalkozását kellett segítenie. A 7. hadosztálynak fel kellett készülnie arra az esetre, ha a 39-esek vállalkozása sikerül. Ebben az esetben a 14. dandárnak a Pricske magaslatot kellett elfoglalnia. A 7-e helyett 8-án végrehajtott vállalkozás azonban nem járt eredménnyel. 10-én a 68/III. zászlóalj felváltotta a 38/I. zászlóaljat faltueaui védőkörletében. 20-áig harctevékenység szinte nem zajlott. 22-én az oroszok heves akna és tüzérségi tüzet zúdítottak az állásokra, majd eredménytelen gyalogsági rohamot intéztek azok ellen. Szeptember elejétől az orosz arcvonalon a háború úgyszólván véget ért. November 7- én a szovjetek puccsal megbuktatták a Kerenszkij-kormányt, és szinte azonnal fegyverszüneti ajánlatot tettek. December 8-án a Monarchia fegyverszünetet kötött az oroszokkal, de hadereje az egész front állásban maradt. Románia 9-én szintén fegyverszünetet kért, így a fegyveres érintkezés gyakorlatilag megszűnt az ellenséggel. Erre az időpontra esett az osztrák magyar gyalogezredek átszervezése, illetve az új gyalogezredek felállítása. A háborús tapasztalatok alapján a 3 zászlóaljas ezredeket találták megfelelőnek a harctéren, ezért minden ezredből kiszakítottak 1-2 zászlóaljat, az így kapott zászlóaljakból pedig új ezredeket alkottak (1860-ban így alakult meg a 68-as gyalogezred is). A 38-asok III. zászlóalját a 68. ezredhez csatolták, abból lett a 68/III. zászlóalj. A 68/III. és 68/IV. zászlóaljat elvették, és a hozzáadott 32/I. zászlóaljjal létrejött egy új ezred, amely a 132. gyalogezred hadrendi számot kapta. Az átszervezést a legfelsőbb parancs értelmében december 29-ével kellett végrehajtani. 70 A 7. hadosztály hadrendje ezek után a következőképp módosult: 14. gyalogdandár (pk. Falkhausen tábornok) a 68. és a 132. gyalogezreddel, 71. gyalogdandár (pk. Schmidt tábornok) a 38. és a 37. gyalogezreddel. December 23-án megérkezett az újabb, ismét Olaszországba rendelő parancs. A 68. ezred gyalogmenetben Kóstelekre, majd tovább Palánkára vonult. 25-én bevagonírozták és Gyimesbökönyre szállították, ahol kirakodott, majd gyalogmenetben ért Mádéfalvára február 10-én Károly király ismét megszemlélte az ezredet, s ezúttal is elismeréssel nyilatkozott a jászkun csapattest katonáiról. Az ezred február 13-án menetet hajtott végre Csíkszépvízre, majd 20-án vissza Kóstelekre. Március 10-én visszatért Palánkára, felkészülni az olasz fontra. 29-én Gyimesbökönyben bevagonírozott, s április 3-án megérkezett Völerdorfba. ismét Itália A kiképzés és az ezred feltöltése Völerdorfban folytatódott február 17-én a 68- asokat ismét bevagonírozták: az ezred elindultak a Piavéhoz. 71 A 7. hadosztályt, benne a 68. gyalogezredet az Isonzó-hadsereg XVI. hadtestéhez osztották be. Az ezred pótkerete ekkor Prágában és Budapesten állomásozott. A német hadvezetőség, IV. Károly minden próbálkozása ellenére, követelte, hogy az osztrák magyar haderő az olasz fronton tehermentesítendő a nyugati fronton indított német offenzívát, támadást indítson. A hadművelethez szükséges seregtestek átszállítása a délnyugati hadszíntérre hatalmas feladatot jelentett a hadvezetőségnek. Hozzávetőleg 1050, száztengelyes vasúti szerelvényt igényelt az a tömeg, amelyet 50 nap alatt okvetlenül a ki kellett juttatni hadműveleti területre. Más anyagi szállítások időlegesen háttérbe szorultak, az 1918-as évre végig jellemző élelmiszer- és üzemanyaghiány többek között ezzel magyarázható. Az egész május hónap az átcsoportosításokkal és a feltöltéssel telt el. Az olaszok tudtak a támadási tervekről, hiszen a Monarchia cseh anyanyelvű legénységének szökései állandósultak, és az is tudott volt, hogy a szökevények mindenről tájékoztatják az ellenséget. Svetozar Boroevia tábornagy, hadseregcsoport-parancsnok élelmi- 47

18 szerhiányra vonatkozó jelentései nyomán az élelmiszer-kiszabatokat júniustól felemelték. A helyzet azonban ténylegesen nem javított a helyzeten, hiszen egyszerűen nem volt mit kiosztani a csapatoknak. Az olaszok, az Antant sürgetésére, letettek a Hétközség-fensík irányába történő támadási terveikről, és megerősítették a Piave védelmére rendelt erőiket. A folyó mentén 50 olasz, 3 angol, 2 francia és 1 cseh gyaloghadosztály, valamint 4 lovashadosztály állt, 7000 löveggel és 2400 aknavetővel, illetve 390 olasz, 76 angol és 20 francia a repülőgéppel. Borevics tábornagy június 15-én adta ki támadási parancsát, amely szerint a támadásnak orkánszerűnek kell lennie, és éjjel-nappal megszakítás nélküli folyamatos előrenyomulással, az Etsch alsó folyásáig kell kijutnia. Az Isonzó-hadseregnek (pk. Wenzel von Wurm vezérezredes) súllyal Oderzo, Trevisio irányában, a 6. hadseregnek (pk. József Ágost királyi herceg) a Montellón keresztül kell áttörnie. A 7. hadosztály csapatai a Livenzától keletre, Pasianö Meduna, illetve Livenges Chions helységek között helyezkedtek el. Amint oda kiérkeztek, azonnal megkezdődött a kiképzés a Piave-hadszíntér sajátosságainak figyelembevételével. A kiképzés legfontosabb célja a folyón való átkelés, a kiépített állások elleni harc, az ellenlökés és a mozgóharc gyakorlása volt. A XVI. hadtest San Michele San Polod között hadseregtartalékként helyezkedett el, így a 68-asok csak közvetve vettek részt az ütközetben. Őket, mint a Hadsereg-főparancsnokság (Armeeoberkommando, AOK) tartalékát, Vittoriónál vonták össze, másik három hadosztállyal együtt. Felettük csak az AOK rendelkezett. Ennek ellenére részt vettek az ütközet biztosításában, a hídépítésben és az utánpótlás-szállításban. A tüzérségi előkészítés hajnali 3-tól 5 óra 10 percig tartott. A támadás az ezredet is érintő arcvonalszakaszon a Papadopoli-szigetről indult meg, az átkelés kierőszakolására. A támadást fogadó olasz 3. hadsereg mögött két hadtest állt tartalékként készenlétben. Az osztrák magyar hadseregcsoport parancsnoka, Boroevia tábornagy az oderzói templom tornyából, az Isonzó-hadsereg parancsnoka, báró Wurm Wencel vezérezredes pedig Spine helységből figyelte a fejleményeket. A Piavén történő átkelés igen nehéznek bizonyult, hiszen a folyó medre ezen a szakaszon rendkívül széles volt, és számtalan kisebb-nagyobb szigetből, homokzátonyból állt. Az olaszok eleinte nem viszonozták a tüzérségi tüzet, Fegyverei a gyalogság megindulásakor szólaltak meg. Az embert próbáló nehézségek ellenére a 106. és a 83. dandár átjutott a túlpartra és felszámolta a védműveket. Végül siker koronázta a hatalmas vérveszteséggel indított támadást, igaz nem Oderzo és Trevisio irányában, hanem a balszárnyon, a 6. hadsereg sávjában, amely sikeresen elfoglalta Montellót. A csata második napján, június 16-án az olaszok, kihasználva légi fölényüket, sikeresen támadták a Piavén felépített hidakat, amelyeken az elöl harcoló alakulataink az utánpótlást kapták. Az olasz hadvezetőség a két napja tartó harcok során azt észlelte, hogy észak felől nem kell komolyan tartania a Conrad-hadseregcsoport támadásaitól, hiszen az lassan abbahagyta az egyébként sikertelen támadó hadműveletét. Ezért átcsoportosításokat hajtottak végre és a tartalékokat a Piavéhez irányították. A helyzetet nehezítette az is, hogy a több napja tartó esőzések hatalmasra duzzasztották a folyót. A sebesülteket és a foglyokat a sérült hidakon átszállítani nem lehetett, új hidakat verni pedig lehetetlen volt Lőszer, élelem alig volt, csapataink folyamatosan éheztek. Várható volt az olaszok ellentámadása, hiszen ők is tisztában voltak csapataink siralmas helyzetével. Legelőször 19-én a Montellót szerették volna visszafoglalni. Ellentámadásuk azonban nem sikerült, sőt a mieink még 800 olasz katonát fogságba is ejtettek, valamint 8 löveget is zsákmányoltak. Június 19-én az udvari vonat IV. Károly törzsével Spilimbergóba érkezett, és oda rendelték Boroevia tábornagyot is. Ő tovább folytatta volna a támadást, de tisztázni akarta a Vezérkarral az utánpótlás és a tiroli fronton felszabadult erők átcsoportosításának kérdéseit. Báró Arz Artúr vezérezredes, az osztrák magyar Vezérkar (Generalstab) főnöke tájé- 48

19 koztatta a királyt és a hadseregcsoport-parancsnokot arról, hogy lehetetlen a kellő mennyiségű utánpótlást biztosítani. Döntés ekkor még nem született. Június 20-án az ellenség tovább folytatta az ellentámadást, sikert azonban ezúttal sem ért el. Az uralkodó személyesen látogatott el a 6. hadsereg és az Isonzó-hadsereg parancsnokságára. A látottak végleg meggyőzték arról, hogy az offenzívát tovább erőltetni felesleges. A főparancsnokság még aznap este döntött: a hadseregcsoport csapatai a Piave bal partjára visszavonandók án éjjel a 6. hadsereg, 21-én éjjel az Isonzó-hadsereg arcvonalszakaszán megkezdődött a visszavonulás a Piave keleti partjára. Az osztrák magyar csapatok további támadó hadműveletet már nem kezdtek, hiszen a gazdaság annyira legyengült a hátországban folyó sztrájkok, nemzetiségi tüntetések, liberális politikai uszítások miatt (amelyek szerint a katonák a fronton éheztek és rongyos egyenruhában harcoltak). Egymás után érkeztek a jelentések a fegyelem lazulásáról is. Egyebek között augusztus 8-án a 68-as gyalogezred Prágában állomásozó pótkereténél is történt egy kisebb lázadás, amely azonban a fronton lévő ezredet nem érintette. Augusztus 1-én a 7. hadosztályt mint az arcvonalszakasz tartalékát, ideiglenesen a IV. hadtestparancsnokság (pk. herceg Alois Schönburg-Hartenstein lovassági tábornok) alá rendelték. Boroevia tábornagy 12-én szemlét tartott a hadosztály felett, és jónak értékelte a csapatok készültségi szintjét. 73 Augusztusban nem történt különösebb esemény. Az Antant már szeptemberben az egész hadszíntéren támadni akart, de az olaszok készültségi szintje igen gyenge volt, így egyelőre csupán Tirol déli és nyugati részein nyugtalanították az arcvonalat, ahol jelentős francia és angol erők voltak. A mi csapataink a legnagyobb nélkülözések és a mostoha viszonyok ellenére is megállták a helyüket a lokális támadásokkal szemben. A 7. hadosztály a 68-asokkal augusztus végétől az arcvonalba került. A hátországban is gyorsan peregtek az események. Az október 2-i közös minisztertanácson elfogadott manifesztum a Monarchia föderatív átalakításáról határozott. 74 Bár a királyt 10-én felkereső magyar politikusok igyekeztek az uralkodót lebeszélni a manifesztum kiadásáról, 16-án Legfelső Kézirat -ot adott ki, amely Ausztria föderatív átalakításáról szólt, de már Magyarország nélkül. Természetesen ezután már Magyarországon is felerősödtek a háborút azonnal befejezni óhajtó erők. A Monarchia csapatai ilyen bizonytalanságok mellett várták az Antant támadását. A XVI. hadtest, állományában a 7. hadosztállyal és a 68-asokkal, Papadopoli szigeténél nézett szembe a Piave túlsó partján készülődő ellenséggel. (10. olasz hadsereg XIV. angol hadteste) A teljes olasz fronton 58 és fél osztrák magyar hadosztály (647 zászlóalj és 6304 löveg) állt szemben 69 ellenséges hadosztállyal. (912 zászlóalj, 6900 löveg). 75 Az olaszok nem csak a hadosztályok számában, hanem létszámában is fölényben voltak. Természetesen ehhez azt is hozzá kell tenni, hogy az Antant-offenzíva megindulásakor a Monarchia már csak papíron létezett. Csapataink éheztek, rongyos egyenruhában harcoltak, és otthonról is csak a bizonytalanság hírei érkeztek hozzájuk. 49

20 Október 24-én megindult a várt támadása. Az Antant csapatai több ponton próbálták a védelmet áttörni. A 6. hadsereg és az Isonzó-hadsereg közötti szakaszon hatalmas tüzérségi előkészítés és aknavetőtűz vezette be a hadműveletet. A támadó XIV. angol hadtest mindenekelőtt a 7. hadosztály védősávjába tartozó Papadopolisziget birtokba vételét erőltette, hogy onnan kedvezőbb pozícióból támadhasson tovább. A helyzet a szigeten még a megszokottnál is kedvezőtlenebb volt. Az október második felében elkezdődött esőzések nyomán a víz teljesen elöntötte a főőrsök és előőrsök amúgy is gyenge fedezékeit. A támadás először a 132-esek I. számú főőrsét érte rajtaütésszerűen, amelyet vissza is szorított. A II. számú főőrs helyzete az így már két oldalról jövő ellenséggel szemben tarthatatlanná vált, így az ezt védő 38-asok kénytelenek voltak visszavonulni. Az új védővonal a sziget közepén húzódott, amit mindenképpen tartani kellett, hiszen a korábban felépített hadihidak még álltak, elbontásukig pedig nem lehetett visszavonulni. Az angol XIV. hadtest újabb támadása 25-én visszaszorította a 68-asokat a 7. hadosztállyal együtt a Papadopoli-szigetről a Piave töltésére. Estére már csak a figyelőőrsök maradtak a szigeten. Még aznap éjjel fél 12-kor az ellenség pergőtűz alá vette a hadosztály teljes arcvonalát. A csapatok hősiesen állták a tüzérségi tüzet, de a hajnalban megindult angol tömegrohamnak ellenállni nem tudtak. A támadást kibontakozását csak a 38. és a 68. ezred makacs ellenállása és ellenlökése akasztotta meg egy időre. Itt érdemelte ki Vági Zoltán főhadnagy az ezred egyetlen Tiszti Arany Vitézségi Érmét. Ekkor a rangban legidősebb Krause Lajos ezredes, a 68-asok parancsnoka vette át az egész, erősen megfogyatkozott hadosztály feletti parancsnokságot. A hadtest parancsnoka, Rudolf Králicek gyalogsági tábornok nem helyezett súlyt a sziget visszafoglalására, erejét inkább a folyó védelmére tartogatta; az olasz hadvezetés pedig a szigetet kiindulópontnak szánta a későbbi átkelési kísérlethez. 26-án reggel, amikor a Piave magas vízállása csökkenni kezdett, erős tüzérségi fedezet mellett, három helyen: Padarobbanál, Vidor és Falze között, illetve a Papadopoliszigetnél sikerült összesen hat fahidat építeniük a folyón. Az október 27-én kora reggel megindult támadás során az angol XIV. hadtest csapatai Saletnolnál, a Papadopoli-szigeten keresztül erőszakolták ki az átkelést a Piavén. A 7. hadosztály, benne a 68-asokkal nem tudott az erős támadásnak ellenállni, és San Polo Tezze vonaláig vonult vissza. 76 Az Antant-erők térnyerése akkor még nem volt aggasztó, hiszen a 6. hadsereg és az Isonzó-hadsereg védelmi állásrendszerei még megvoltak, és jelentős tartalékok álltak rendelkezésre. A tartalékban lévő alakulatok azonban a hátországból jövő hírek hatására már nem akartak harcolni, sőt egyes alakulatok az azonnali hazautazást követelték. A 68-asok is tudtak a Károlyi-féle felhívásról, állásaikat mégsem hagyták el. 77 Október 28-án reggel az angol hadtest mellé csatlakozott a frissen átkelt olaszok IX. hadtest. Együttesen tovább nyomták vissza a 7. hadosztály 68-as és 38-as ezredét. Az egész hadtest visszavonult, és magával húzta a hősiesen védekező XXIV. hadtestet is. A fegyelem lazulása most már egyik alakulatról a másikra terjedt, így a Hadseregfőparancsnokság 28-án este elrendelte az ellenséges csapatok előli kitérést. Az általános harctéri helyzet, a hadsereg állapota, valamint a nemzetiségiek otthoni mozgolódása már 50

1914-18. magyar harcterein. VIII. A Gorlicei csata (1915. május 2-5.)

1914-18. magyar harcterein. VIII. A Gorlicei csata (1915. május 2-5.) Részletek Veress Zoltán 1914-18. magyar harcterein (81-88. o.) VIII. A Gorlicei csata (1915. május 2-5.) A központi hatalmak fő hadvezetésben ismét viták folytak: ismét Falkenhayn ellenében Conrad, Hindenburg

Részletesebben

MAGYARORSZÁG NAGY HÁBORÚJA. Limanowa hősei

MAGYARORSZÁG NAGY HÁBORÚJA. Limanowa hősei MAGYARORSZÁG NAGY HÁBORÚJA Limanowa hősei Muhr Ottmár ezredes és a soproni 9. Nádasdy huszárezred a Limanowa Tymbark melletti harcokban 1914. december 8 11. Soproni Széchenyi István Gimnázium Berecz Zsuzsanna

Részletesebben

Kistarcsai Teljesítmény Túra

Kistarcsai Teljesítmény Túra Kistarcsai Teljesítmény Túra 28 km-es táv útvonal leírása Szeretettel köszöntünk minden kedves Résztvevőt a 3. Kistarcsai Teljesítmény Túrán. Mindenkinek jó szórakozást, kikapcsolódást, sportolást, és

Részletesebben

A szolnoki Magyar Királyi Honvéd gyalogezred története 1920-1945-ig

A szolnoki Magyar Királyi Honvéd gyalogezred története 1920-1945-ig 1 A szolnoki Magyar Királyi Honvéd gyalogezred története 1920-1945-ig A szolnoki helyőrség a román megszállást követően a budapesti katonai körlet parancsnoksághoz tartozott. A helyőrség állományát a vasi

Részletesebben

Az 1945. májusi Cseh Nemzeti Felkelés

Az 1945. májusi Cseh Nemzeti Felkelés Az 1945. májusi Cseh Nemzeti Felkelés Mgr. Tomáš Jakl Egy össznemzeti felkelés gondolata, mint a szövetségeseknek nyújtható leghatékonyabb segítség a CsSzK felszabadításában, gyakorlatilag már rögtön az

Részletesebben

Az aktiválódásoknak azonban itt még nincs vége, ugyanis az aktiválódások 30 évenként ismétlődnek!

Az aktiválódásoknak azonban itt még nincs vége, ugyanis az aktiválódások 30 évenként ismétlődnek! 1 Mindannyiunk életében előfordulnak jelentős évek, amikor is egy-egy esemény hatására a sorsunk új irányt vesz. Bár ezen események többségének ott és akkor kevésbé tulajdonítunk jelentőséget, csak idővel,

Részletesebben

Az óbudai Schmidt-kastély ellenállói

Az óbudai Schmidt-kastély ellenállói KARACS ZSIGMOND Az óbudai Schmidt-kastély ellenállói Az országot 1956. október 4-én a keringõ hírek ellenére váratlanul érte a katasztrófa. Az emberek bíztak a szovjet csapatok kivonulásában, mindenki

Részletesebben

M A G Y A R K O N G R E S S Z U S I I R O D A

M A G Y A R K O N G R E S S Z U S I I R O D A Magyar Turizmus Zártkörűen Működő Részvénytársaság Magyar Kongresszusi Iroda 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. Tel.: (06-1) 488-8640 Fax: (06-1) 488-8641 E-mail: hcb@hungarytourism.hu www.hcb.hu A

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT 2006/0287 (COD) PE-CONS 3648/2/07 REV 2

EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT 2006/0287 (COD) PE-CONS 3648/2/07 REV 2 EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT A TANÁCS Brüsszel, 2008. február 26. (OR. en) 2006/0287 (COD) PE-CONS 3648/2/07 REV 2 ENV 447 ENT 104 CODEC 899 JOGI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: AZ EURÓPAI PARLAMENT

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2011. július 19. (19.07) (OR. en) 13081/11 AVIATION 193

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2011. július 19. (19.07) (OR. en) 13081/11 AVIATION 193 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2011. július 19. (19.07) (OR. en) 13081/11 AVIATION 193 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2011. július 18. Címzett: a Tanács Főtitkársága Biz. dok.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kulturális, Oktatási és Szociális Bizottságának 2015. április 30. napján 15 00 órától a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

2012. Rónaföldi Zoltán: Múltba nézek Légi események Bánréve térségében, 1944. októberben. Amerikai vadászgépek alacsonytámadása 2012.10.21.

2012. Rónaföldi Zoltán: Múltba nézek Légi események Bánréve térségében, 1944. októberben. Amerikai vadászgépek alacsonytámadása 2012.10.21. 2012. Rónaföldi Zoltán: Múltba nézek Amerikai vadászgépek alacsonytámadása 1944. október 21. 2012.10.21. 2 Rónaföldi Zoltán: Múltba nézek Rónaföldi Zoltán Múltba nézek térségében. 1944. október Amerikai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 230 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2015. június 5. napján 9 00 órától a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

SZABÓ József Határvadász zászlóaljak a Keleti-Kárpátok védelmi rendszerében 1940 1944

SZABÓ József Határvadász zászlóaljak a Keleti-Kárpátok védelmi rendszerében 1940 1944 SZABÓ József Határvadász zászlóaljak a Keleti-Kárpátok védelmi rendszerében 1940 1944 A terület-visszacsatolásokat követően, 12 határportyázó osztály és 16 határvadász zászlóalj valamint 1 határvadász

Részletesebben

Tanácsköztársaság: csapda és honvédõ háború (2009 March 21, Saturday) - Csenke László - Básthy Gábor

Tanácsköztársaság: csapda és honvédõ háború (2009 March 21, Saturday) - Csenke László - Básthy Gábor Tanácsköztársaság: csapda és honvédõ háború (2009 March 21, Saturday) - Csenke László - Básthy Gábor 90 éve, hogy megbukott a demokratikus "népuralmi" berendezkedés, de korántsem a kommunisták forradalma

Részletesebben

Kebele árvíztározó. Első árvízi üzem: 2009. február

Kebele árvíztározó. Első árvízi üzem: 2009. február Kebele árvíztározó Első árvízi üzem: 2009. február A magyar-szlovén közös érdekű Kebele árvíztározó vízgyűjtő területére 2009. év elején nagy mennyiségű csapadék, elsősorban hó, hullott. Majd a február

Részletesebben

SOLARCAPITAL MARKETS ZRT. WWW.SOLARCAPITAL.HU SOLAR@SOLARCAPITAL.HU. Összefoglaló

SOLARCAPITAL MARKETS ZRT. WWW.SOLARCAPITAL.HU SOLAR@SOLARCAPITAL.HU. Összefoglaló WWW.CAPITAL.HU @CAPITAL.HU Napi Elemzés 2010. november 9. INDEXEK Záróérték Napi változás (%) Dow Jones IA 11406.46-0.33% S&P 500 1223.23-0.22% Nasdaq 100 2188.94 +0.10% DAX 6750.50-0.05% BUX 23127.36-0.34%

Részletesebben

A VADÁSZREPÜLŐGÉP VEZETŐK KIKÉPZÉSI RENDSZERE HAZÁNKBAN 1961-TŐL A HAZAI KÉPZÉS BEINDÍTÁSÁIG

A VADÁSZREPÜLŐGÉP VEZETŐK KIKÉPZÉSI RENDSZERE HAZÁNKBAN 1961-TŐL A HAZAI KÉPZÉS BEINDÍTÁSÁIG Téglás László A VADÁSZREPÜLŐGÉP VEZETŐK KIKÉPZÉSI RENDSZERE HAZÁNKBAN 1961-TŐL A HAZAI KÉPZÉS BEINDÍTÁSÁIG A vadászrepülőgép-vezetők képzése az egész világon az egyik legbonyolultabb kiképzés, amit a hadseregekben

Részletesebben

Boldva és Vidéke Taka r ékszövetkezet

Boldva és Vidéke Taka r ékszövetkezet A Takarékszövetkezet jelen ben szereplő, változó kamatozású i termékei esetében i kamatváltozást tesz közzé, az állandó (fix) kamatozású i termékek esetében pedig a 2014.08.13-tól lekötésre kerülő ekre

Részletesebben

Boldva és Vidéke Taka r ékszövetkezet

Boldva és Vidéke Taka r ékszövetkezet A Takarékszövetkezet jelen ben szereplő, változó kamatozású i termékei esetében i kamatváltozást tesz közzé, az állandó (fix) kamatozású i termékek esetében pedig a 2014.06.15-től lekötésre kerülő ekre

Részletesebben

A KÖZÉPISKOLÁSOK FELADATAI. 1. 1849. január 1. 2. 1849. január 3. 3. 1849. január 5. 4. 1849. január 8.

A KÖZÉPISKOLÁSOK FELADATAI. 1. 1849. január 1. 2. 1849. január 3. 3. 1849. január 5. 4. 1849. január 8. A KÖZÉPISKOLÁSOK FELADATAI 1. TOTÓ Melyik válasz a helyes? a) Mikor szállta meg Windischgrätz a fővárost? 1. 1849. január 1. 2. 1849. január 3. 3. 1849. január 5. 4. 1849. január 8. b) Melyik várost szabadította

Részletesebben

Hajdúböszörmény Város értékvédelmi tevékenysége és a város-rehabilitációs fejlesztés eredményei

Hajdúböszörmény Város értékvédelmi tevékenysége és a város-rehabilitációs fejlesztés eredményei Hajdúböszörmény Város értékvédelmi tevékenysége és a város-rehabilitációs fejlesztés eredményei A város legnagyobb értéke a több évszázad folyamán spontán kialakult formája, a kétbeltelkes gyűrűs - sugaras

Részletesebben

Az Európai Szabadalmi Egyezmény végrehajtási szabályainak 2010. április 1-étől hatályba lépő lényeges változásai

Az Európai Szabadalmi Egyezmény végrehajtási szabályainak 2010. április 1-étől hatályba lépő lényeges változásai DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft. Az Európai Szabadalmi Egyezmény végrehajtási szabályainak 2010. április 1-étől hatályba lépő lényeges változásai A Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület

Részletesebben

ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ

ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ VEZETÉS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNY DR. HORVÁTH ATTILA ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ Egy állam közlekedéspolitikájának alakítását számtalan

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. június 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Észak Dél ellen Published on www.flagmagazin.hu (http://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve

Észak Dél ellen Published on www.flagmagazin.hu (http://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve 2011 április 25. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Furcsa ezt itt és most kimondani, de az egyenlőtlen fejlődés tézise

Részletesebben

Tragédia a fennsíkon Vasvári halála

Tragédia a fennsíkon Vasvári halála 2012 július 12. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Kétszáznegyvenezernyi orosz hadsereg hömpölyödött alá Magyarországra.

Részletesebben

Már nem értékesített hiteltípusok és korábban folyósított hitelek kondíciói Egyéb hitelek (Érvényes: 2015.12.01-től)

Már nem értékesített hiteltípusok és korábban folyósított hitelek kondíciói Egyéb hitelek (Érvényes: 2015.12.01-től) Már nem értékesített hiteltípusok és korábban folyósított hitelek kondíciói Egyéb hitelek (Érvényes: 2015.12.01-től) Tartalomjegyzék Szellemi szabadfoglalkozásúak részére nyújtott (már nem értékesített)

Részletesebben

Kerékpárlabda kvalifikációs szabályzat

Kerékpárlabda kvalifikációs szabályzat Kerékpárlabda kvalifikációs szabályzat Érvényesség kezdete: Junior kategória 2016 június 1 Felnőtt kategória 2016 január 1 Tartalom I. Célja... 3 II. Szabályozás... 3 1) A versenyek meghatározása... 3

Részletesebben

Német Nemzetiségi Önkormányzat Márkó 8441 Márkó, Padányi Bíró Márton tér 5. Jegyzőkönyv

Német Nemzetiségi Önkormányzat Márkó 8441 Márkó, Padányi Bíró Márton tér 5. Jegyzőkönyv 8441 Márkó, Padányi Bíró Márton tér 5. Jegyzőkönyv Készült 2013. április 23-án 8 órakor a Német Nemzetiségi Önkormányzat irodájában a Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselőtestületi ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd Az előzményekről 1526 augusztusában Mohácsnál a Szulejmán szultán vezette törökök megverték a magyar sereget. A csatában odaveszett a magyar király, II. Lajos is. A csata után Szulejmánnak 12 nap is elegendő

Részletesebben

Hadműveleti szintű áttörés az olasz fronton

Hadműveleti szintű áttörés az olasz fronton HORVÁTH CSABA Hadműveleti szintű áttörés az olasz fronton 1917. október november A Nagy Háború 1917. évében mindössze egy hadműveleti jellegű áttörés történt. A központi hatalmak csapatai az Isonzo folyó

Részletesebben

Rajkai mellékágrendszer

Rajkai mellékágrendszer Rajkai mellékágrendszer Tejfalusi mellékágrendszer Cikolai mellékágrendszer Bodaki mellékágrendszer Dunaremetei mellékágrendszer Ásványi mellékágrendszer Bagaméri mellékágrendszer Patkányosi mellékágrendszer

Részletesebben

H I R D E T M É N Y 2015. június 15-től érvényes betéti kamatok

H I R D E T M É N Y 2015. június 15-től érvényes betéti kamatok H I R D E T M É N Y 2015. június 15-től érvényes betéti kamatok Évi bruttó kamat % EBKM % 1./ Lakossági folyószámla -lekötés nélkül sávos kamatozással 150.000 Ft-ig 0.00% 0.00% 150.001 Ft-tól 0.15% 0.15%

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö N Y V Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről

J E GY Z Ő K Ö N Y V Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről J E GY Z Ő K Ö N Y V Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme Felcsút, Fő u 75. Az ülés időpontja: 2014. február 17.

Részletesebben

Nyíregyházi civilek szovjet fogságban A polgári lakosság 1944. november 2-i elhurcolása. SIMON Gábor

Nyíregyházi civilek szovjet fogságban A polgári lakosság 1944. november 2-i elhurcolása. SIMON Gábor 89 Nyíregyházi civilek szovjet fogságban A polgári lakosság 1944. november 2-i elhurcolása SIMON Gábor Inhabitants of Nyíregyháza in Soviet captivity: Deportation of the civilian population on 2 nd November

Részletesebben

Árverés kezelés ECP WEBSHOP BEÉPÜLŐ MODUL ÁRVERÉS KEZELŐ KIEGÉSZÍTÉS. v2.9.28 ECP WEBSHOP V1.8 WEBÁRUHÁZ MODULHOZ

Árverés kezelés ECP WEBSHOP BEÉPÜLŐ MODUL ÁRVERÉS KEZELŐ KIEGÉSZÍTÉS. v2.9.28 ECP WEBSHOP V1.8 WEBÁRUHÁZ MODULHOZ v2.9.28 Árverés kezelés ECP WEBSHOP BEÉPÜLŐ MODUL ÁRVERÉS KEZELŐ KIEGÉSZÍTÉS ECP WEBSHOP V1.8 WEBÁRUHÁZ MODULHOZ AW STUDIO Nyíregyháza, Luther utca 5. 1/5, info@awstudio.hu Árverés létrehozása Az árverésre

Részletesebben

SUBA János. Karhatalom szervezése a Magyar Királyi Honvédségben 1918-ban

SUBA János. Karhatalom szervezése a Magyar Királyi Honvédségben 1918-ban SUBA János Védhírszerzőszolgálat kiépítése 1918-ban SUBA János Karhatalom szervezése a Magyar Királyi Honvédségben 1918-ban A háború utolsó évében a hadsereg több mint fele már nem a frontokon harcolt,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Biatorbágy, 3429/5 hrsz-ú ingatlan vételi ajánlatáról

ELŐTERJESZTÉS A Biatorbágy, 3429/5 hrsz-ú ingatlan vételi ajánlatáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Biatorbágy, 3429/5

Részletesebben

HIRDETMÉNY AKCIÓK, KEDVEZMÉNYEK

HIRDETMÉNY AKCIÓK, KEDVEZMÉNYEK HIRDETMÉNY KONDÍCIÓS LISTÁK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓK MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS VÁLTOZÁSÁRÓL I. A módosítással érintett kondíciós listák és ügyféltájékoztatók A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám.:

Részletesebben

Sándor Iván. Az éjszaka mélyén

Sándor Iván. Az éjszaka mélyén Sándor Iván Az éjszaka mélyén 1914 Felsőtestüket a bársonyhuzatú karosszékekben hátrafeszítve, fejüket magasra emelve, az elnök egy-egy közbevetésére rábólintva hallgatták a miniszterek Pinchon külügyminiszter

Részletesebben

EQ-Skill Humán Tanácsadó és Vezetőfejlesztő Kft. www.eqskill.hu 1022 Budapest, Bimbó út 5.

EQ-Skill Humán Tanácsadó és Vezetőfejlesztő Kft. www.eqskill.hu 1022 Budapest, Bimbó út 5. JELENTKEZÉSI LAP LÓ MEDIÁLTA ÖNISMERETI TRÉNINGPROGRAM 2016. SZEPTEMBER 9-10. PORVA-SZÉPALMAPUSZTA, HOTEL SZÉPALMA ÉS MÉNESBIRTOK Kérjük, gondosan olvassa el az alábbi Jelentkezési lapot, töltse ki, és

Részletesebben

2016. JANUÁR 1-TŐL ÉRVÉNYES MÓDOSÍTÁSOK A DR. NONA INTERNATIONAL TÁRSASÁG MARKETING TERVÉBEN

2016. JANUÁR 1-TŐL ÉRVÉNYES MÓDOSÍTÁSOK A DR. NONA INTERNATIONAL TÁRSASÁG MARKETING TERVÉBEN 2016. JANUÁR 1-TŐL ÉRVÉNYES MÓDOSÍTÁSOK A DR. NONA INTERNATIONAL TÁRSASÁG MARKETING TERVÉBEN 1. 2016.01.01-től megszűnik: kezelési költség éves díj (800,- Ft) Konzultánsi bónusz Direktori bónusz 2. 2016.01.01-től

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. Devizabelföldi magánszemélyek. Devizanem éves Kamat 22,13 % THM 1. 500.000 Ft, 3 év futamidő THM 1. 3 millió Ft, 5 év futamidő

KONDÍCIÓS LISTA. Devizabelföldi magánszemélyek. Devizanem éves Kamat 22,13 % THM 1. 500.000 Ft, 3 év futamidő THM 1. 3 millió Ft, 5 év futamidő KONDÍCIÓS LISTA Devizabelföldi magánszemélyek eire vonatkozóan Hatályos: 2016.július 1-től 2016. július 1-jén vagy azt követően igényelt kölcsönökre vonatkozó feltételek: éves Kamat 22,13 % 24,89 % 24,89

Részletesebben

Eger városában megvalósításra kerülő EU-s társfinanszírozású projektek bemutatása, a város-, helyi gazdaságfejlesztés érdekében

Eger városában megvalósításra kerülő EU-s társfinanszírozású projektek bemutatása, a város-, helyi gazdaságfejlesztés érdekében Eger városában megvalósításra kerülő EU-s társfinanszírozású projektek bemutatása, a város-, helyi gazdaságfejlesztés érdekében Habis László Polgármester 2012. március 8. EU-s társfinanszírozott nyertes

Részletesebben

Véleményezési határidő: 2013. november 26. Véleményezési cím:

Véleményezési határidő: 2013. november 26. Véleményezési cím: Budapest Főváros IV. kerület ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT 1041 Budapest, István út 14. 231-3141, Fax.: 231-3151 mszabolcs@ujpest.hu ALPOLGÁRMESTERE www.tuv.com ID 9105075801 Management System ISO 9001:2008 valid

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. április 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. április 30-i ülésére Gödöllő Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. április 30-i ülésére Tárgy: Javaslat a Gödöllő Város Önkormányzata és a VÜSZI Kht. közötti, parkfenntartási tevékenység folyamatos ellátására

Részletesebben

VÁLTOZÁSOK ÉS EREDMÉNYESSÉG: A DÉLUTÁNIG TARTÓ ISKOLA BEVEZETÉSÉNEK INTÉZMÉNYI TAPASZTALATAI

VÁLTOZÁSOK ÉS EREDMÉNYESSÉG: A DÉLUTÁNIG TARTÓ ISKOLA BEVEZETÉSÉNEK INTÉZMÉNYI TAPASZTALATAI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 EREDMÉNYESSÉG ÉS TÁRSADALMI BEÁGYAZOTTSÁG (TÁMOP 3.1.1. / 4.2.1.) VÁLTOZÁSOK ÉS EREDMÉNYESSÉG: A DÉLUTÁNIG TARTÓ

Részletesebben

1. forduló. MEGOLDÁSOK Pontszerző Matematikaverseny 2015/2016-os tanév

1. forduló. MEGOLDÁSOK Pontszerző Matematikaverseny 2015/2016-os tanév MEGOLDÁSOK Pontszerző Matematikaverseny 2015/2016-os tanév 1. forduló 1. feladat: Jancsi és Juliska Matematikai Memory-t játszik. A játék lényege, hogy négyzet alakú kártyákra vagy műveletsorokat írnak

Részletesebben

Előgyergyártott konzolos és konzolos támfalas közlekedési vasbeton elemcsaládok a kerékpáros és gyalogos közlekedési területek növelésére

Előgyergyártott konzolos és konzolos támfalas közlekedési vasbeton elemcsaládok a kerékpáros és gyalogos közlekedési területek növelésére Előgyergyártott konzolos és konzolos támfalas közlekedési vasbeton elemcsaládok a kerékpáros és gyalogos közlekedési területek növelésére Adott esetben hegy- és dombvidéken, vízparton, hídfőknél az egyetlen

Részletesebben

Előterjesztés. (ifj. Kovács Róbert kérelme)

Előterjesztés. (ifj. Kovács Róbert kérelme) (ifj. Kovács Róbert kérelme) Kérelem: Az 1901/10, 1901/11, 1901/12 hrsz-ú területek jelenleg Mk (mezőgazdasági kert) övezeti besorolású részben külterületi részben belterületi telkek. A tulajdonos három

Részletesebben

Így került le a lófarkas lobogó Buda váráról

Így került le a lófarkas lobogó Buda váráról 2011 szeptember 03. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 1684-ben a Habsburg birodalom, Lengyelország és Velence Szent Liga

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresık számának alakulása Tolna megyében 2009. október - 2011. október

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresık számának alakulása Tolna megyében 2009. október - 2011. október Munkaügyi Központja A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. OKTÓBER 2011. október 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 12 958 álláskeresı szerepelt, amely az

Részletesebben

XII. Kerületi Önkormányzat Hegyvidék Sportegyesülete (sportszervezet) negyedéves előrehaladási jelentése

XII. Kerületi Önkormányzat Hegyvidék Sportegyesülete (sportszervezet) negyedéves előrehaladási jelentése Magyar Vízilabda Szövetség részére Budapest, Margitsziget Hajós Alfréd Sportuszoda 1391 Budapest, Pf. 250 Tárgy: II. negyedéves előrehaladási jelentés 1 (Beadási határidő: 2014.január 8.) XII. Kerületi

Részletesebben

Útmutató a vízumkérő lap kitöltéséhez

Útmutató a vízumkérő lap kitöltéséhez Útmutató a vízumkérő lap kitöltéséhez A vízumkérő lap ( Visa application form of the People s Republic of China, Form V. 2013 ) az egyik legfontosabb dokumentum, amit a kínai vízumra való jelentkezésnél

Részletesebben

Jarabin Kinga LÁBNYOMOK

Jarabin Kinga LÁBNYOMOK Jarabin Kinga LÁBNYOMOK Álmokkal indulunk Már egész kis korban, óvodásként is van arról elképzelésünk, mivel szeretnénk foglalkozni, ha egyszer felnövünk. Álmokkal indulunk az iskolapadba, az iskolapadból

Részletesebben

2010.05.12. 1300 Infó Rádió. Hírek

2010.05.12. 1300 Infó Rádió. Hírek 2010.05.12. 1300 Infó Rádió Hírek 100512 1303 [1127h GAZ MKIK - pozitív index MTI km 100512] Jelentősen javultak a magyar vállalatok várakozásai a következő félévre a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

Részletesebben

Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság. Schmidtka Gábor

Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság. Schmidtka Gábor Schmidtka Gábor főosztályvezető-helyettes Hulladékgazdálkodás Stratégiai és Tervezési Főosztály 2016. május 3. 1 Jogszabályi háttér A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 20. (1)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 2014. június 23. napján 19.00 órakor tartott ülésének könyvéből. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: Tárgy: napirend elfogadása

Részletesebben

PHANTOM PILÓTAKÉPZÉSI ÚTMUTATÓ

PHANTOM PILÓTAKÉPZÉSI ÚTMUTATÓ PHANTOM PILÓTAKÉPZÉSI ÚTMUTATÓ További információ: Vigyázat Kor FIGYELEM! a forgó alkatrészek sérülést okozhatnak Ez a termék 18 éves kor alatt nem használható. Kérem olvassa el a Gyors Kezdo Útmutatót

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET

ORSZÁGOS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET ORSZÁGOS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET 197 Budapest, Gyáli út 2-6. Levélcím: 1437 Budapest Pf.: 839 Telefon: (6-1) 476-11 Fax: (6-1) 21-148 http://efrirk.antsz.hu/oki/ A PARLAGFŰ POLLENSZÓRÁSÁNAK ALAKULÁSA

Részletesebben

Bombázók Bevetési Jelentései

Bombázók Bevetési Jelentései Bombázók Bevetési Jelentései Az itt következő négy Bevetési Jelentés eredeti leírását az 1945-ös bombázásokról a 15. Légierők Történelmi Kutatóintézetében őrzik mikrofilmen és gépelt formában. Négy csoport

Részletesebben

Csak védelemre épített erődrendszerrel háborút, de még csatát sem lehet nyerni. Hárosy (Haszala) Teofil

Csak védelemre épített erődrendszerrel háborút, de még csatát sem lehet nyerni. Hárosy (Haszala) Teofil Csak védelemre épített erődrendszerrel háborút, de még csatát sem lehet nyerni. Hárosy (Haszala) Teofil Terület visszacsatolások 1938-41 Az 1939-ben a Kárpátalja visszatértével szinte azonnal megkezdődött

Részletesebben

Az Oszmán Birodalom a XIV-XVI. században 13. sz. vége Turkisztánból, határőrök Kisázsiában szeldzsuk din. kihalása 13o1. I. Oszmán - szultán -

Az Oszmán Birodalom a XIV-XVI. században 13. sz. vége Turkisztánból, határőrök Kisázsiában szeldzsuk din. kihalása 13o1. I. Oszmán - szultán - Az Oszmán Birodalom a XIV-XVI. században 13. sz. vége Turkisztánból, határőrök Kisázsiában szeldzsuk din. kihalása 13o1. I. Oszmán - szultán - önállósodik a szeldzsuk törököktől 1389. Rigómező - balkáni

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/233 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail:polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS a torbágyi temető zajvédelméről

Részletesebben

*Sokan a cím állítására bizonyosan felkapják a fejüket. A világ legnagyobb hajó katasztrófája és "Wilhelm Gustloff"?*****

*Sokan a cím állítására bizonyosan felkapják a fejüket. A világ legnagyobb hajó katasztrófája és Wilhelm Gustloff?***** *Sokan a cím állítására bizonyosan felkapják a fejüket. A világ legnagyobb hajó katasztrófája és "Wilhelm Gustloff"?* Szinte mindenkinek, aki a "hivatalos történetírás" műveit olvassa, annak a világ legnagyobb

Részletesebben

Megúsztuk volna a szovjeteket az ügyes kiugrással?

Megúsztuk volna a szovjeteket az ügyes kiugrással? II. világháború Megúsztuk volna a szovjeteket az ügyes kiugrással? Veczán Zoltán, 2015. október 15., csütörtök 19:42, frissítve: péntek 15:46 Bevonuló szovjet csapatok Budapesten. Gépfegyverek, csomagok

Részletesebben

Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. Borpiaci információk. III. évfolyam / 7. szám 2005. április 28. 14-15.

Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. Borpiaci információk. III. évfolyam / 7. szám 2005. április 28. 14-15. A K I Borpiaci információk III. évfolyam / 7. szám 25. április 28. 14- Bor piaci jelentés Borpiaci információk 1-4. táblázat, 1-8. ábra: Belföldi értékesítési-árak és mennyiségi adatok 2. oldal 3-7. oldal

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - JELENTKEZÉSI LAP

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - JELENTKEZÉSI LAP PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - JELENTKEZÉSI LAP 1) A program címe: V e z e t ő i t o v á b b k é p z é s - Kategória: V e z e t ő k é p z é s 2) A program szervezője és jogtulajdonosa: Európai Vezetőképző Akadémia

Részletesebben

A Magyaros tető elfoglalása 1917. március 8-án

A Magyaros tető elfoglalása 1917. március 8-án CSIKÁNY TAMÁS A Magyaros tető elfoglalása 1917. március 8-án A kassai 39. honvéd gyaloghadosztály 1916 szeptemberében a menekülő románokat sikeresen üldözve elérte Csíkszeredát, majd pihenés nélkül tovább

Részletesebben

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM INFORMÁCIÓS MEMORANDUM Kőkút út 7., Hrsz.: 2939/1 3200 GYÖNGYÖS MAGYARORSZÁG INGATLAN SZ.: 008 2011. július Rev.01 Page 1 of 6 Megye Régió Heves Mátra / Gyöngyös Lakosság száma Kb. 35.000 Autópálya csatlakozás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-ei ülésére Szám: 02/79-6/2007 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. szeptember 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Egyszeri ébresztő: Az ébresztő napi egyszeri beállításra alkalmas, hang demonstráló funkció

Egyszeri ébresztő: Az ébresztő napi egyszeri beállításra alkalmas, hang demonstráló funkció 5. oldal: Jellemzők: Idő: óra, perc és másodperc mutatók Stopper: 24 órás stopperóra, másodpercenkénti 1/5-ös beosztással, részidő mérése, amikor a stopperóra mérés eléri a 24 órás időtartamot automatikusan

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRE Ügyiratszám:3738/2015.

ELŐTERJESZTÉS CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRE Ügyiratszám:3738/2015. ELŐTERJESZTÉS CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRE Ügyiratszám:3738/2015. Tárgy: 2016. évi munkaterv Tisztelt Képviselő-testület! Elkészült Csanádpalota város önkormányzat képviselő-testület

Részletesebben

Menetrendgyűjtemény. (ideiglenes raktári jegyzék) (1856-1880, 1894-2013) Terjedelem: 1,97 ifm. Raktári egység: 21 r.e. Jelzete: MG

Menetrendgyűjtemény. (ideiglenes raktári jegyzék) (1856-1880, 1894-2013) Terjedelem: 1,97 ifm. Raktári egység: 21 r.e. Jelzete: MG Menetrendgyűjtemény (ideiglenes raktári jegyzék) (1856-1880, 1894-2013) Terjedelem: 1,97 ifm. Raktári egység: 21 r.e. Jelzete: MG A gyűjtemény belföldi, nemzetközi és szolgálati menetrendeket, valamit

Részletesebben

Fókuszban a formahibák. Konzultációs nap Minőségfejlesztési Iroda 2013. szeptember 18. Fekete Krisztina

Fókuszban a formahibák. Konzultációs nap Minőségfejlesztési Iroda 2013. szeptember 18. Fekete Krisztina Fókuszban a formahibák Konzultációs nap Minőségfejlesztési Iroda 2013. szeptember 18. Fekete Krisztina Néhány számadat 2 Benyújtott kérelmek száma: 127 Formai okokból hiánypótlásra felszólított kérelmezők

Részletesebben

118. Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás

118. Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás BAZ MTrT TERVEZŐI VÁLASZ 118. Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás 1. Szakmai szempontból elhibázott döntésnek tartjuk a Tokaji Borvidék Világörökségi terület közvetlen környezetében erőmű létesítését.

Részletesebben

BAZ MTrT TERVEZŐI VÁLASZ 14/B Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Stratégiai Főosztály Környezetpolitikai Osztály II. A testületileg illetékes KÖFE szakmai véleményét megkaptuk, és figyelembe vesszük

Részletesebben

Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTİL H-3950. Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. - a Képviselı-testületnek -

SÁROSPATAK VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTİL H-3950. Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTİL H-3950. Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - az önkormányzat tulajdonában álló külterületi és zártkerti

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2011. február 28-án 13.00. órai kezdettel tartott nyílt ülésén.- Jelen vannak: Veresné Nagy Margit elnök, Király Lászlóné

Részletesebben

A géppuska Önműködő, sorozatlövés leadására alkalmas lőfegyverek léteztek már az első világháború kitörése előtt is, igazán félelmetes hírnévre azonban 1914 után tettek szert, amikor a géppuskák a lövészárok-háborúkban

Részletesebben

JAVASLAT. Ózd, 2015. április 9. Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke

JAVASLAT. Ózd, 2015. április 9. Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke JAVASLAT a 2015. évi nemzeti ünnepek megrendezésére és egyéb városi rendezvényekkel kapcsolatos feladatok, valamint a testvérvárosi kapcsolatok ápolására előirányzott keretek felosztására Ózd, 2015. április

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 24-én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 24-én megtartott nyílt ülésről. 165/10/2015. Zala Megye Ortaháza Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 24-én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 71/2015(XI.24.) kt. határozat. Tárgykód: El6

Részletesebben

Elhelyezési és kezelési tanácsok

Elhelyezési és kezelési tanácsok A szigetelőlemezeket síkfelületen, időjárási hatásoktól különösen esőtől és nedvességtől védetten kell tárolni. A lemezek legyenek szárazok a felhelyezéskor is. Kezelés és munka közben a széleket óvja

Részletesebben

KATONAI JOGI ÉS HADIJOGI SZEMLE 2014/1. SZÁM

KATONAI JOGI ÉS HADIJOGI SZEMLE 2014/1. SZÁM Schweickhardt Gotthilf A katasztrófavédelmi igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig, különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre A katasztrófák elleni védelem mai tartalmának, szervezetének

Részletesebben

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. augusztus 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

A somogyi rosseb hadosztály a Don-kanyarban

A somogyi rosseb hadosztály a Don-kanyarban A somogyi rosseb hadosztály a Don-kanyarban A somogyi rosseb hadosztály a Don-kanyarban LUKÁCS BENCE ÁKOS SZABÓ PÉTER A SOMOGYI ROSSEB HADOSZTÁLY A DON-KANYARBAN Hadiokmányok, harctéri naplók, tábori

Részletesebben

HIRDETMÉNY AKCIÓK, KEDVEZMÉNYEK

HIRDETMÉNY AKCIÓK, KEDVEZMÉNYEK HIRDETMÉNY KONDÍCIÓS LISTÁK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓK MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS VÁLTOZÁSÁRÓL I. A módosítással érintett kondíciós listák és ügyféltájékoztatók A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám.:

Részletesebben

33. Hét 2009. augusztus. 13. Csütörtök

33. Hét 2009. augusztus. 13. Csütörtök Napii Ellemzéss 33. Hét 2009. augusztus. 13. Csütörtök Összegzés A Fed nyilatkozatai és bejelentett lépései pozitívan hatottak a piacokra, melyek az oldalazásban jelenleg az ellenállás felé vették az irányt.

Részletesebben

A TERÜLETELLENŐRZÉSBEN (TERÜLET MEGTARTÁSBAN) RÉSZTVEVŐ MANŐVERERŐK TÜZÉRSÉGI TŰZTÁMOGATÁSÁNAK TAPASZTALATAI

A TERÜLETELLENŐRZÉSBEN (TERÜLET MEGTARTÁSBAN) RÉSZTVEVŐ MANŐVERERŐK TÜZÉRSÉGI TŰZTÁMOGATÁSÁNAK TAPASZTALATAI VI. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS SZAKMAI KONFERENCIA DR. SZABÓ TIBOR alezredes A TERÜLETELLENŐRZÉSBEN (TERÜLET MEGTARTÁSBAN) RÉSZTVEVŐ MANŐVERERŐK TÜZÉRSÉGI TŰZTÁMOGATÁSÁNAK TAPASZTALATAI Hozzászólásomban, a

Részletesebben

ö ö ö ö ő ö ö ő ö ő ő ő ö ö ő ő ö ö ő ő ű ű ő ő ö ű ő ö ö ő ö ő ö ú ő ö ű ű ő ő ö ű ő ö ö ű ű ő ö ű ő ö ö ű ű ű ű ű ű ű ö ű ő É ö ú ö ö ö ö Ő ö ö ö ö ő ö ö ő ö ö ő ö ö ő ű ö ö ö ö ö ö ő Ö ő ö ö ő ö ő ö

Részletesebben

avagy, hogyan lehetünk hatékonyabbak (nemcsak) a hivatásunkban

avagy, hogyan lehetünk hatékonyabbak (nemcsak) a hivatásunkban avagy, hogyan lehetünk hatékonyabbak (nemcsak) a hivatásunkban Rendszerek, amelyekben élünk: Család Munkahely Baráti kör Iskolai közösség stb. - meghatározott rend szerint működnek rend, törv rvények

Részletesebben

DPR Szakmai nap. 2011. október 17. PTE Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar

DPR Szakmai nap. 2011. október 17. PTE Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar PTE Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar A diplomás pályakövetés eredményei és a lehetséges fejlesztési irányok DPR Szakmai nap 2011. október 17. Horváth Judit A vizsgálat reprezentativitása

Részletesebben

B. Zsákmányolt szovjet távcsöves puska, a távcső nagyítására nem emlékszem. K98 hatszoros nagyítású távcsővel.

B. Zsákmányolt szovjet távcsöves puska, a távcső nagyítására nem emlékszem. K98 hatszoros nagyítású távcsővel. 1 / 9 Pietas et litterae Fekete-fehér fotók színezése» Német mesterlövészek Időpont: 2008. 02. 10. Szerző: decker Kategória: Cikkek 1 hozzászólás» A következő cikk először az osztrák TRUPPENDIENST című

Részletesebben

Spiel der Türme TORNYOK JÁTÉKA

Spiel der Türme TORNYOK JÁTÉKA Spiel der Türme TORNYOK JÁTÉKA A történet a középkori Tornyok Városával kezdődik. A négy hataloméhes nemesi család mindegyike arra törekszik, hogy megszerezzék a befolyást a legerősebb torony vagy még

Részletesebben

AKTUALITÁSOK ÉS GYAKORLATI TAPASZTALATOK A MUNKAJOGBAN

AKTUALITÁSOK ÉS GYAKORLATI TAPASZTALATOK A MUNKAJOGBAN AKTUALITÁSOK ÉS GYAKORLATI TAPASZTALATOK A MUNKAJOGBAN LÉTESÍTÉSE Határozott idejű munkaviszony Meghosszabbítható-e a határozott időre kötött szerződés? Határozott időre kötött munkaszerződés esetén kiköthető-e

Részletesebben

Automata külső defibrillátor

Automata külső defibrillátor Automata külső defibrillátor a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Mentőszolgálat elsősegélynyújtó tanfolyamának jegyzete Készítette: Erőss Attila Dr. AUTOMATA KÜLSŐ DEFIBRILLÁTOR (European Resuscitation Council

Részletesebben