ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK"

Átírás

1 Holcim Magyarország Kft. Tel.: H-1138 Budapest Madarász Viktor utca Fax: Budapest, Pf.: ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: október 1-től 1. Az Általános Szerződési Feltételek alkalmazása 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) érvényesek a Holcim Magyarország Kft., mint Szállító (a továbbiakban: Szállító) által írásban megkötött szállítási szerződésekre (a továbbiakban: Szerződés). 2. A Szerződés létrejötte és megszűnése 2.1. A Szerződés létrejön, amint a Felek a Szerződés tárgyában, a vételárban és a teljesítési határidőben megállapodtak. Írásbeli megállapodás történhet egy okiratban vagy külön nyilatkozatokkal (pl. rendelés és rendelés-visszaigazolás) A Szerződés létrejöttével a Felek között a Szerződés tárgyára vonatkozóan korábban folytatott levélváltások, árajánlatok, esetleges megállapodások hatályukat vesztik A Szerződés mellékletei annak elválaszthatatlan részeit képezik Mind a határozott, mind a határozatlan időre kötött Szerződés mindkét Fél részéről rendes felmondással, a másik Félhez intézett írásbeli nyilatkozattal, a nyilatkozat kézhezvételétől számított 30 napos felmondási idővel, indokolás nélkül felmondható. A határozott időre kötött Szerződés felmondás vagy a Szerződéstől elállás hiányában a határozott idő leteltével megszűnik. A már elszállított termék vételárának késedelmes kiegyenlítése szerződésszegésnek minősül, és amennyiben a Megrendelő a részére megküldött fizetési felszólításban megjelölt határidőben sem tesz eleget a fizetési kötelezettségének, úgy a Szállító az érdekmúlásának minden további bizonyítása nélkül elállhat a Szerződéstől. 3. A Szerződés tárgya 3.1. A Szállító a Szerződés alapján az abban meghatározott mennyiségű, minőségű és kiszerelésű terméket ad el, illetve szállít le későbbi időpontban a Megrendelőnek (a továbbiakban: Megrendelő) vagy megbízottjának a Szerződésben meghatározott áron A Szállító szavatolja, hogy a termék minősége az adott termékre vonatkozó Magyarországon érvényes Szabványoknak megfelel. A Megrendelő kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a Holcim Hungária Zrt., a Holcim Slovensko a.s., a VSH a.s., ill. a Holcim Romania AS. által kiadott EC megfelelőségi nyilatkozat -ban és a 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendeletében foglaltakat betartja.

2 3.3. Biztonsági adatlap: A Szállító a termékhez szolgáltatja a 44/2000. (XII.27.) EüM rendeletnek megfelelően a biztonsági adatlapot. A Megrendelő vállalja, hogy eleget tesz a évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és a 25/2000. (IX. 30.) EüM- SzCsM együttes rendelet előírásainak A szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a Holcim Magyarország Kft. az EU szabályokkal (2003/53/ES) összhangban, a magyar 41/2000. (XII.20.) EüM-KöM együttes rendeletnek megfelelően januártól kivételes esetektől eltekintve csökkentett vízoldható króm Cr(VI + ) tartalmú cementeket értékesít. A kivételes esetekre a Megrendelő igénye alapján, csak bizonyos cement típusoknál tud a Szállító lehetőséget biztosítani, ez esetben a Megrendelő írásos nyilatkozatban vállal kötelezettséget arra, hogy a 41/2000. (XII.20.) EüM-KöM együttes rendeletnek megfelelően fog eljárni Az EC Megfelelőségi nyilatkozat a szállítólevéllel együtt érvényes. Az EC Megfelelőségi Nyilatkozat, amely a szállítmányt kísérő okmány, a szállítólevél hátoldalán található, vagy lepecsételve a szállítólevél mellett kerül kiadásra úgy, hogy tartalmazza annak sorszámát. Zsákos termékek esetén az EC Megfelelőségi nyilatkozat a zsákokon is megtalálható A következő dokumentumok a szerződés elválaszthatatlan részét képzik: Árak Általános Szerződési Feltételek Biztonsági adatlapok Termék tanúsítványok 4. Vételár, számlázási és fizetési feltételek 4.1. A vételárat a Felek a Szerződésben határozzák meg. Eltérő megállapodás hiányában a vételár azonos a Szállítónak a Szerződés megkötésekor hatályos ajánlati áraival A vételár eltérő ajánlatnak a Megrendelő részére történő megküldéséig és annak a Megrendelő által történő elfogadásáig a Szerződésben meghatározott időtartamra érvényes A vételárról a Szállító számlát állít ki. A fizetés a Szállítónak a Szerződésben meghatározott számlájára történik, és a Szállító számláján való jóváírással tekintendő teljesítettnek. A fizetés teljesítésével kapcsolatos költségek a Megrendelőt terhelik Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a mindenkori jegybanki alapkamat másfélszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamat fizetésére köteles. Fizetési késedelem esetén a Szállító jogosult a fizetési határidővel kapcsolatban kikötött engedményt egyoldalúan visszavonni és/vagy a Szerződés további teljesítését készpénzfizetéshez vagy fizetési biztosíték nyújtásához kötni, vagy a Szerződés további teljesítését a Megrendelő fizetési kötelezettségének maradéktalan teljesítéséig felfüggeszteni, vagy a Szerződést azonnali hatállyal felmondani. Az itt megjelölt jogokat a Szállító választása szerint együttesen vagy külön-külön is gyakorolhatja. Ezen jogok nem, vagy nem teljes mértékű érvényesítése nem jelenti az azokról való lemondást A Felek a Szerződésben fizetési biztosíték nyújtásában állapodhatnak meg: ez lehet a Szerződésben meghatározott egyidejű összes számlatartozásnak megfelelő összeget vagy annak egy részét fedező akkreditív, bankgarancia, óvadék, letét,

3 kezesség, zálogjog, a jelzálogjogot is beleértve, a Megrendelő követelésének engedményezése, vagy egyéb biztosíték. 5. Teljesítés, fuvarozás 5.1. A Szállító az árunak a Megrendelő, vagy a Megrendelő megbízottja (fuvarozója, vagy szállítmányozója, a Megrendelő esetleges ilyen rendelkezése esetén az Ő vevője) részére a Szállító telephelyén illetve a Szerződésben meghatározott helyen történő átadásával teljesíti kötelezettségét. A Szállító telephelye a Szállító közlése szerint lehet a lábatlani gyártelep, Ártánd határ, Rajka határ, Tornyosnémeti határ és terminálok Amennyiben az átadás - átvétel a Szállító telephelyén történik, a Megrendelő köteles igényét előzetesen írásban bejelenteni, valamint írásos nyilatkozatban tájékoztatni a Szállítót, hogy a nevében ki jogosult az árut a Szerződésben meghatározott telephelyen átvenni és elfuvarozni, illetve a Szállítónak előzetesen (rendszám szerint) bejelentett fuvarozóval elfuvaroztatni. A nyilatkozat hiányában Szállító jogosult a Megrendelő kiszolgálását megtagadni A Megrendelő a rendeltetési helyet - a cím és a címzett pontos megjelölésével - valamint az igényelt termék típusát, mennyiségét és a szállítási határidőt írásban közli a Szállítóval. A Megrendelő a rendeltetési helyre vonatkozó és a teljesítéssel kapcsolatos közléseit és az abban bekövetkező változásokat megfelelő időben, de legkésőbb az igényelt fuvarozást megelőzően közúti ömlesztett cement fuvarozás esetén a szállítási napot megelőző munkanap 14 óráig, zsákos cement fuvarozás esetén a szállítási napot megelőző 2 munkanappal korábban 14 óráig, vasúti fuvarozás esetén 7 munkanappal korábban a Szállítónak írásban köteles bejelenteni. A Megrendelő a fuvarozás teljesítésével kapcsolatos közléseiért, illetve az azokban bekövetkező változások megfelelő időben történő bejelentéséért felelősséggel tartozik, a pontatlan, vagy késedelmes közlésből eredő költségeket és egyéb károkat köteles megtéríteni. Amennyiben a Megrendelő a kért szállítási időpontnál nem veszi figyelembe a fentebb megadott időpontokat, illetve a leadott megrendeléseket a megjelölt időponton túl módosítja, akkor a Szállító jogosult azt visszautasítani, illetve jogosult olyan tartalommal elfogadni, hogy a szállítás késedelméért nem vállal felelősséget. A Megrendelő külön kérésére 6 órával a szállítás időpontja előtt írásos visszaigazolást küld a Megrendelőnek az előzetesen megadott kommunikációs csatornára. Amennyiben a kért szállítási időpontot a Szállító valamilyen okból nem tudja tartani akkor erről szóban, és ha a Megrendelő külön kéri, akkor írásban is tájékoztatást küld a Megrendelőnek, amelyben jelzi az új szállítási időpontot Amennyiben a fuvarozást a Szállító végzi, a Megrendelő köteles gondoskodni arról, hogy a rendeltetési helyen a kirakodáshoz megfelelő technikai felszerelés és személyzet álljon rendelkezésre, a szállító járművek kirakodása várakozási idő és más akadály nélkül megtörténjen, a kirakodás helyéül szolgáló raktár vagy siló üzemés befogadó-képes legyen, illetve, hogy egy erre felhatalmazott személy készen álljon a kirakodáshoz szükséges intézkedések megtételére, a teljesítés igazolására. Amennyiben a Megrendelő fent megnevezett kötelezettségének nem teljesítéséből bármilyen többletköltsége merül fel a Szállítónak, akkor azt a Megrendelő köteles megtéríteni. 5.5 Az áru átvételének igazolása az alábbiak szerint történik:

4 A Magyarországon gyártott és a külföldről behozott, határparitáson vagy belföldi raktárból értékesített cement esetében a Holcim Magyarország Kft. által kiállított szállítólevél, külföldről közvetlenül a Megrendelő telephelyére szállított cement esetében a külföldi kiszolgáló gyár által kiállított szállítólevél szolgál alapul a teljesítés igazolásra. Az áru átvételét a Megrendelő vagy megbízottja a szállítólevélen bélyegzőlenyomattal és jól olvasható aláírással igazolja. Amennyiben valamilyen okból bélyegzővel nem rendelkezik, úgy a szállítólevélen a cégnevet és az aláíró nevét is nyomtatott nagybetűvel fel kell tüntetnie. 5.6 A kiszolgálás rendjéről minden esetben a Logisztikai Osztály értesíti a fuvarozókat. 5.7 A Megrendelő vagy megbízottja köteles a Szállító szerződésszerű teljesítését elfogadni, az árut - mennyiségi és termékfajta szerinti ellenőrzést követően - átvenni. Szállító az ömlesztett cementet szállító tartálykocsikat, valamint a vasúti vagonokat magánzárral látja el, amelyeknek sorszámát a fuvar/szállítólevélen minden esetben szerepelteti. A mennyiségi átvétel ömlesztett termékek esetén a Szállító hitelesített hídmérlegén mért adatok alapján történik. A súlyeltérés megengedett tűréshatára zsákos termékek esetében zsákonként a szabványban előírtak szerint, ömlesztett termékek esetében közúti szállítás esetén szállítmányonként: +/- 0,5 %, vasúti szállítás esetén vasúti kocsinként: +/- 1% lehet. A Szállító megbízásából végzett fuvarozás esetén a Megrendelő jogosult a mennyiséget az áru átvételekor saját költségén ellenőriztetni. Az ellenőrző mérleg hitelesítésének megtörténtét a Megrendelőnek bizonyítania kell. Zsákos termékek esetén a mennyiségi átvétel a zsákok darabszáma alapján történik. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szállító a járműnek csak a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 6.. (1) bekezdésében meghatározott össztömegét meg nem haladó mennyiségű árut adhat ki. Az árukiadással egyidejűleg a Szállító kiadja mindazokat a bizonylatokat, amelyek a fuvarozás jogszerű végrehajtásának elengedhetetlen feltételei. Ezek hiányában a fuvarozás nem kezdhető meg. Ez utóbbi rendelkezés megszegéséből eredő szabálysértési vagy egyéb jogkövetkezmények a Szállítót nem terhelik. 5.8 A Megrendelő vagy megbízottja kérésére a Szállító ellenőrző mérlegelést végeztet. Az ellenőrző mérlegelés költségeit a Megrendelő viseli, kivéve, ha annak során a megengedett tűréshatárt meghaladó súlyeltérés mutatható ki. 5.9 A Megrendelő vagy megbízottja kérésére a Szállító bemutatja a hídmérlegének hitelesítéséről készült jegyzőkönyvet Ha a termék átadása raklapos kiszerelésben történik, a Szállító az MSZ számú szabványnak megfelelő raklapon adja át az árut, megfelelő mennyiségű és minőségű csereraklap ellenében a Megrendelő vagy megbízottja részére. Ha a Megrendelő csereraklapot nem tud biztosítani, a Szállító a mindenkori, a mérlegházban kifüggesztett árjegyzéken feltüntetett eladási áron eladja részére a szükséges mennyiségű és minőségű raklapot. A Szállító csere esetén kizárólag a szabványnak megfelelő raklapot vesz át a Megrendelőtől.

5 6. Kárveszély-átszállás 6.1. A kárveszély a teljesítéssel száll át a Megrendelőre. 7. Akadályközlés 7.1. A Szállító kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy amennyiben az áru kiadását bármilyen ok akadályozza, akkor a legrövidebb úton erről értesíti a Megrendelőt A Szállító fenntartja magának a jogot, hogy üzemzavar esetén a zavartalan kiszolgálás érdekében az azonos szilárdsági osztályú cementeket és/vagy a kiszolgálóhelyet felcserélheti. 8. Adatkezelés 8.1. A szerződő Felek tudomásul veszik, hogy Holcim Magyarország Kft. a Holcim Csoporthoz tartozó társaságok Szerződéseiből bizonyos adatokat továbbít és tárol. Ezek az adatok tartalmazhatják a Szerződés legfőbb pontját, az üzleti partner nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát és adószámát, továbbá a Szerződés főbb feltételeit, így a vételárat, mennyiséget és szállítási határidőt. A szükséges biztonsági intézkedések védik a továbbított adatok biztonságát és titkosságát. Az új adatfeldolgozók rendelkezésre bocsátott adatokat kizárólag csak a Szerződések adminisztrálására lehet felhasználni, tehát az adatfeldolgozó azokat az üzleti partner engedélye nélkül más célokra nem adhatja át vagy használhatja fel. 9. Reklamációk, jogviták 9.1. Észrevétel, vagy reklamáció bejelentése történhet szóban, írásban (levél, , fax) a Holcim Magyarország Kft. Ügyfélszolgálatánál, valamint az illetékes értékesítési képviselőnél. A szóban (telefonon) tett reklamációs bejelentést írásban is el kell küldeni a bejelentéstől számított 2 munkanapon belül. A termék átvételével vagy a teljesítéssel kapcsolatos bármilyen reklamációt, észrevételt azonnal szóban be kell jelenteni és azt dokumentálni a szállítást kísérő fuvarozási dokumentumon (szállítólevél, menetlevél stb.). A Megrendelő az átvételkor észlelt minőségi reklamációt legkésőbb az áru átvételétől számított 15 napon belül köteles jelezni a Szállító felé. A feldolgozás során, vagy az azt követően észlelt minőségi problémák esetén reklamációt a szállítást követő 3 hónapon belül fogadunk be. A reklamáció helyszíni kivizsgálását a Szállító által meghatalmazott személyek, valamint a Megrendelő megbízottjai közösen végzik. A kivizsgálás időpontjáig a Megrendelő köteles rögzíteni és megőrizni, majd pedig a kivizsgálást végzőknek átadni minden olyan adatot, dokumentumot és információt, ami a reklamációval és annak körülményeivel kapcsolatos. A vizsgálathoz esetleg szükséges mintavételt a közös vizsgáló bizottság végzi. A Felek előzetes megállapodása alapján egy külső független intézetet (vizsgáló laboratóriumot) és/vagy szakértőt is kijelölhetnek a vizsgálatok elvégzésére (lezárt minták ellenőrzésére). A laboratórium/szakértő a mintákat megvizsgálja és megállapítja, hogy azok megfelelnek-e a Szerződésben megjelölt szabvány előírásainak. A mindkét Fél által elfogadott független laboratórium által végzett vizsgálatok eredményét mindkét Fél magára nézve kötelező érvényűnek tekinti.

6 A szerződő Felek által elfogadásra javasolt laboratórium: Cemkut Kft. (1034 Budapest, Bécsi u ). A vizsgálat költségét abban az esetben viseli a Megrendelő, ha a vizsgálat indokolatlan, azaz, ha a cement a Szerződésben megjelölt szabványnak megfelel Mennyiséggel kapcsolatos reklamációt az áru átvételét követő 2 munkanapon belül írásban (levél, fax, ) kell jelezni a Szállítónak. Csatolni kell a károkmányokat, a mennyiségi reklamációról készült és - vasúti szállítás esetén - hivatalos szerv által kiállított, lebélyegzett kárjegyzőkönyvet és annak fuvarokmányát Mennyiségi reklamáció alapja a Szállító által kiadott közúti, ill. vasúti fuvarlevélen szereplő súly A közös mintavétel időpontjáig a Megrendelő illetve annak átvevője köteles a saját költségére és kockázatára raktározni a reklamált szállítmányt. A reklamációs igény nem jogosítja fel a Megrendelőt a szállítmány ellenértékének visszatartására A Megrendelő köteles lehetővé tenni, hogy a Szállító képviselője a kifogásolt minőségű terméket megvizsgálhassa, (abból szükség esetén mintát vegyen) a mennyiségi, vagy minőségi kifogás megalapozottságáról meggyőződhessen A Megrendelő vállalja, hogy a kiállított számla tartalmával és alakiságával kapcsolatos bármilyen számlakifogást (így különösen elírás, számítási hiba, pontatlan címzés stb.) a számla kiállításától számított 15 napon belül (a továbbiakban: a Számlakifogási Határidő) rövid úton írásban, ajánlott postai levél megküldésével, a számlakifogás okának megjelölésével bejelenti a Szállító képviselőjének. A Felek egyetértenek abban, hogy a 15 napos időtartam méltányos és elegendő a számla tüzetes megvizsgálására és az esetleges számlakifogási ok közlésére. A Számlakifogási Határidőt követően a Megrendelő sem perben, sem felszámolási eljárásban a számla tartalmi és alaki hibáira nem hivatkozhat. A Számlakifogási Határidő elteltét követően a számlát joghatályosan befogadottnak kell tekinteni. A Szállító képviselője a számlakifogást haladéktalanul megvizsgálja és amennyiben az megalapozott, haladéktalanul intézkedik a számla helyesbítéséről. A számlával kapcsolatos kifogás az esedékesség idejét nem érinti, feltéve, hogy a számlakifogás jogossága esetén a helyesbítő számlát a Szállító az esedékesség időpontját megelőzően megküldi a Megrendelőnek. Amennyiben a helyesbítő számla csak az eredeti esedékesség időpontját követően érkezik meg a Megrendelőhöz, az esedékesség új időpontja a helyesbítő számla kiállításától számított 8. nap. 10. Vegyes rendelkezések A Felek vállalják, hogy a Szerződésből eredő minden jogvitát elsősorban tárgyalások útján, kölcsönösen együttműködve rendeznek. Amennyiben ez nem vezet eredményre, bármely, a Szerződés végrehajtásából eredő jogvitát, beleértve a hatályosságából és érvényességéből eredő kérdéseket, a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Pesti Központi Kerületi Bíróság illetőleg a Fővárosi Törvényszék bírálja el A Holcim Magyarország Kft. kifejezetten kizárja a felelősségét a következmény károkért A Megrendelő nem jogosult a Szállítóval szemben a jelen ÁSZF alapján fennálló bármifajta tartozását beszámítással törleszteni, függetlenül attól, hogy a beszámítás

7 alapjául saját követelést, vagy esetleges engedményezett követelést kívánna érvényesíteni. A Megrendelő nem jogosult a jelen ÁSZF alapján fennálló tartozásait mennyiségi vagy minőségi hibára, avagy egyéb esetleges szerződésszegésre való hivatkozással visszatartani. Az ilyen körülmények elbírálása nem képezi akadályát a számlázásnak és az az alapján történő fizetésnek A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni A Megrendelő ezúton (rendelésben: a megrendelés visszaigazolásával) kifejezetten és felelőssége tudatában nyilatkozik, hogy jelen munkákhoz nem alkalmaz a Szállító alkalmazásában álló munkavállalókat. Ha ezt mégis, megszegi, az a Szállító elállásával a Szerződés azonnali hatályú megszűnését eredményezi. A Megrendelő kijelenti továbbá, hogy tagjai, üzletrész tulajdonosai között nincs olyan természetes vagy jogi személy közvetlenül vagy közvetve, aki a Szállítóval munkaviszonyban állna Korrupcióellenes klauzula A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy nem ígér, ajánl vagy ad pénzt vagy más előnyt a Holcim Magyarország Kft. munkavállalóinak a Szerződés teljesítésével összefüggésben. Amennyiben a Holcim Magyarország Kft. munkavállalója bármilyen előnyt kér a Megrendelőtől, a Megrendelő köteles erről 24 órán belül írásban értesíteni a Holcim Magyarország Kft.-t. Ezen kötelezettség figyelmen kívül hagyásának következménye nem csupán bármely éppen érvényben lévő szerződés felmondása lehet, hanem büntető szankciók alkalmazása végett hivatalos panasszal az arra illetékes szervhez lehet fordulni. A Szerződéssel együtt átvettem:.., M e g r e n d e l ő

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A Dunapack Papír és Csomagolóanyag Korlátolt Felelősségű Társaság által alkalmazott jelen Általános Szállítási Feltételek (ÁSZF) a Termékek szállítására vonatkozó Szerződések

Részletesebben

MVM OVIT ORSZÁGOS VILLAMOSTÁVVEZETÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MVM OVIT

MVM OVIT ORSZÁGOS VILLAMOSTÁVVEZETÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MVM OVIT MVM OVIT ORSZÁGOS VILLAMOSTÁVVEZETÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MEGRENDELŐI POZÍCIÓJA ESETÉN ÁSZF - 2015. Feltéve, hogy a felek

Részletesebben

A FERROPATENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. FERROPATENT Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A FERROPATENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. FERROPATENT Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság A FERROPATENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A társaság neve, központi címe és tanúsítványai: CÉG TELJES NEVE: SZÁMLÁZÁSI CÍME: SZÁLLÍTÁSI CÍME: ADÓSZÁMA: 13569077-2-17 KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁMA: FERROPATENT

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK Érvényes: 2015. március 18-tól Elérhető: http://mol.hu/hu/kenoanyag-es-autoapolas-old/kenoanyag-aszf oldalon 9. számú melléklet 1. ÁR 1.1 Listaár Az átadási

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezések

1. Értelmező rendelkezések 1. Értelmező rendelkezések Ajánlat ATermékek adásvételére vonatkozóan a Szerződés konkrét feltételeire egyedileg meghatározott rendelkezések. ÁSZF Jelen általános szerződési feltételek. Bizalmas információ

Részletesebben

Szállítási Keretszerződés

Szállítási Keretszerződés Szállítási Keretszerződés Szerződő felek: Megrendelő neve: Székhelye: Számlázási címe: Cégjegyzékszáma: Adószáma: Bankszámlaszáma: Szállító neve: ERDÉRT Zrt. Székhelye: 1101 Bp., Pongrác út 15/B Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szállítási szerződés Amely létrejött egyrészről a.. Rövid neve: Székhelye: Cégbejegyzési szám: Adószám: Bankszámlaszám: Képviseli: mint Eladó, valamint a TIG TARTALÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ

Részletesebben

A Duna-Dráva Cement Kft. Beton Üzletág Általános Szerződési Feltételei

A Duna-Dráva Cement Kft. Beton Üzletág Általános Szerződési Feltételei 0. Alapvetés A Duna-Dráva Cement Kft. Beton Üzletág Általános Szerződési Feltételei Beton eladását az eladó kizárólag az alábbi feltételekkel vállalja. A feltételek az első és az utána következő valamennyi

Részletesebben

Keskeny és Társai 2001 Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Keskeny és Társai 2001 Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Keskeny és Társai 2001 Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Keskeny és Társai 2001 Kft. adatai: székhelye: 1158 Budapest, Rákospalotai határút 6. cégjegyzékszám: 01-09-701381 adószáma: 12744965-2-42 képviselő:

Részletesebben

A GRUNDFOS Hungária Kft. Általános Szerződési Feltételei

A GRUNDFOS Hungária Kft. Általános Szerződési Feltételei A GRUNDFOS Hungária Kft. Általános Szerződési Feltételei I.Szerződés hatálya Jelen Általános Szállítási Feltételek a Grundfos Hungária Kft. mint Szállító - továbbiakban Szállító - által kiadott ajánlatokkal,

Részletesebben

www.autonet-group.hu officehu@autonet-group.com 36 27 548245 ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI-EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

www.autonet-group.hu officehu@autonet-group.com 36 27 548245 ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI-EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI-EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1.) SZERZŐDŐ FELEK egyrészről az székhely: 2120 Dunakeszi, Pallag u. 43., cégjegyzék szám: 13-09-125172, adószám: 12869996-2-13, bankszámla száma:., képviseli:

Részletesebben

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KONSZIGNÁCIÓS KÉSZLET KERETÉBEN FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KONSZIGNÁCIÓS KÉSZLET KERETÉBEN FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KONSZIGNÁCIÓS KÉSZLET KERETÉBEN FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE (a továbbiakban: Keretszerződés), amely létrejött egyrészről a Székhely:

Részletesebben

SINERGY KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) (Szállítási szerződés 1. számú melléklete)

SINERGY KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) (Szállítási szerződés 1. számú melléklete) SINERGY KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) (Szállítási szerződés 1. számú melléklete) Érvényes 2014.06.20-tól A. FOGALMAK Jelen Általános Szerződési Feltételekben, a továbbiakban ÁSZF, a következő

Részletesebben

általános szerződési feltételek Fogalmak

általános szerződési feltételek Fogalmak általános szerződési feltételek Cégnév: Reklámpark Kft. Székhely: 1119 Budapest, Tétényi út 29. 5em. 32. Postacím: 7623 Pécs, Megyeri út 62/a Adószám: 23863217-2-43 Bank.sz.sz.: 10918001-00000137-54710002

Részletesebben

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Az EGYEDI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN EMELŐGÉPEK, ANYAGMOZGATÓGÉPEK SZÁLLÍTÁSA TÁRGYÚ UNIÓS ÉRTÉKHATÁRT ELÉRŐ NYÍLT

Részletesebben

GELBERT ECO PRINT KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

GELBERT ECO PRINT KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GELBERT ECO PRINT KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GELBERT ECO Print Kft. adatai: székhelye: 1037 Budapest, Királylaki út 46. telephely: 1033 Budapest, Szentendrei út 89-93 cégjegyzékszám: 01-09-071874;

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

H-1143 Budapest, Hungária köz 5. Tel.: +36-1-467-1724 Fax: +36-1-467-1735

H-1143 Budapest, Hungária köz 5. Tel.: +36-1-467-1724 Fax: +36-1-467-1735 H-1143 Budapest, Hungária köz 5. Tel.: +36-1-467-1724 Fax: +36-1-467-1735 ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK Érvényes 2015. május 07. napjától visszavonásig A FOODNET KFT. (székhely: 1143 Budapest, Hungária

Részletesebben

FAKTORÁLÁSI KERETSZERZŐDÉS. Jelen faktorálási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) 2005.év.hó napján jött létre egyrészről

FAKTORÁLÁSI KERETSZERZŐDÉS. Jelen faktorálási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) 2005.év.hó napján jött létre egyrészről /2005. számú FAKTORÁLÁSI KERETSZERZŐDÉS Jelen faktorálási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) 2005.év.hó napján jött létre egyrészről Cégnév: Székhely: Cégjegyzékszám: Adószám: KSH szám: Cég

Részletesebben

Magyar Lapterjesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Általános Szerződési Feltételek ( ÁSZF )

Magyar Lapterjesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Általános Szerződési Feltételek ( ÁSZF ) Magyar Lapterjesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Általános Szerződési Feltételek ( ÁSZF ) Hírlapok, sajtó és egyéb termékek bizományi formában való kiskereskedelmi értékesítéséről Hatályos: 2012.

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S Szerződő Felek (a továbbiakban: felek) egyrészről Név: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Cím: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 68.

Részletesebben

PLATINIUM Pénzügyi Szolgáltatóház zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

PLATINIUM Pénzügyi Szolgáltatóház zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A PLATINIUM Pénzügyi Szolgáltatóház zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Módosítva: 2014. március 16. A PLATINIUM zrt. Üzletszabályzata A PLATINIUM Pénzügyi

Részletesebben

1.2. A Felek a másik Féltől kapott bizalmas információkat és dokumentumokat a Szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben használhatják fel.

1.2. A Felek a másik Féltől kapott bizalmas információkat és dokumentumokat a Szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben használhatják fel. MVM OVIT ORSZÁGOS VILLAMOSTÁVVEZETÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VÁLLALKOZÁSI, KIVITELEZÉSI, TERVEZÉSI SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MVM OVIT ZRT. MEGRENDELŐI POZÍCIÓJA

Részletesebben

1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége

1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége 1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Feltételek ) alkalmazandók minden egyes, szolgáltatás megrendelése tárgyában

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) elválaszthatatlan részét képezik mindazon szolgáltatási keretszerződésnek (a továbbiakban: Keretszerződés)

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS PSZAF000002320174 Ikt./Ref.: 43374- /2012 VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS Kötelezettségvállalás nyt.száma: KS120256 /2012 amely létrejött egyrészről a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest,

Részletesebben

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ KÉTOLDALÚ VILLAMOSENERGIA- KERESKEDELMI KERETSZERZŐDÉS

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ KÉTOLDALÚ VILLAMOSENERGIA- KERESKEDELMI KERETSZERZŐDÉS TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ KÉTOLDALÚ VILLAMOSENERGIA- KERESKEDELMI KERETSZERZŐDÉS Jelen szerződés létrejött egyrészről az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, mint villamos energia-kereskedő

Részletesebben

FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Módosítva: 2014. március 16. A FIX HITEL Zrt. Üzletszabályzata A FIX HITEL Pénzügyi

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. FEJEZET SZERZŐDŐ FELEK - MEGHATÁROZÁSOK... 2 2. FEJEZET A SZERZŐDÉS TÁRGYA... 2 3. FEJEZET KIVITELEZÉS... 3 4. FEJEZET A MEGRENDELŐ

Részletesebben

A LINDE GÁZ MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZ

A LINDE GÁZ MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZ A LINDE GÁZ MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK, mely feltételek vonatkoznak valamennyi, a LINDE GÁZ Magyarország Zrt. (továbbiakban: LINDE) által gyártott és a Vevő (továbbiakban: Vevő)

Részletesebben