ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK"

Átírás

1 Holcim Magyarország Kft. Tel.: H-1138 Budapest Madarász Viktor utca Fax: Budapest, Pf.: ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: október 1-től 1. Az Általános Szerződési Feltételek alkalmazása 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) érvényesek a Holcim Magyarország Kft., mint Szállító (a továbbiakban: Szállító) által írásban megkötött szállítási szerződésekre (a továbbiakban: Szerződés). 2. A Szerződés létrejötte és megszűnése 2.1. A Szerződés létrejön, amint a Felek a Szerződés tárgyában, a vételárban és a teljesítési határidőben megállapodtak. Írásbeli megállapodás történhet egy okiratban vagy külön nyilatkozatokkal (pl. rendelés és rendelés-visszaigazolás) A Szerződés létrejöttével a Felek között a Szerződés tárgyára vonatkozóan korábban folytatott levélváltások, árajánlatok, esetleges megállapodások hatályukat vesztik A Szerződés mellékletei annak elválaszthatatlan részeit képezik Mind a határozott, mind a határozatlan időre kötött Szerződés mindkét Fél részéről rendes felmondással, a másik Félhez intézett írásbeli nyilatkozattal, a nyilatkozat kézhezvételétől számított 30 napos felmondási idővel, indokolás nélkül felmondható. A határozott időre kötött Szerződés felmondás vagy a Szerződéstől elállás hiányában a határozott idő leteltével megszűnik. A már elszállított termék vételárának késedelmes kiegyenlítése szerződésszegésnek minősül, és amennyiben a Megrendelő a részére megküldött fizetési felszólításban megjelölt határidőben sem tesz eleget a fizetési kötelezettségének, úgy a Szállító az érdekmúlásának minden további bizonyítása nélkül elállhat a Szerződéstől. 3. A Szerződés tárgya 3.1. A Szállító a Szerződés alapján az abban meghatározott mennyiségű, minőségű és kiszerelésű terméket ad el, illetve szállít le későbbi időpontban a Megrendelőnek (a továbbiakban: Megrendelő) vagy megbízottjának a Szerződésben meghatározott áron A Szállító szavatolja, hogy a termék minősége az adott termékre vonatkozó Magyarországon érvényes Szabványoknak megfelel. A Megrendelő kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a Holcim Hungária Zrt., a Holcim Slovensko a.s., a VSH a.s., ill. a Holcim Romania AS. által kiadott EC megfelelőségi nyilatkozat -ban és a 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendeletében foglaltakat betartja.

2 3.3. Biztonsági adatlap: A Szállító a termékhez szolgáltatja a 44/2000. (XII.27.) EüM rendeletnek megfelelően a biztonsági adatlapot. A Megrendelő vállalja, hogy eleget tesz a évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és a 25/2000. (IX. 30.) EüM- SzCsM együttes rendelet előírásainak A szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a Holcim Magyarország Kft. az EU szabályokkal (2003/53/ES) összhangban, a magyar 41/2000. (XII.20.) EüM-KöM együttes rendeletnek megfelelően januártól kivételes esetektől eltekintve csökkentett vízoldható króm Cr(VI + ) tartalmú cementeket értékesít. A kivételes esetekre a Megrendelő igénye alapján, csak bizonyos cement típusoknál tud a Szállító lehetőséget biztosítani, ez esetben a Megrendelő írásos nyilatkozatban vállal kötelezettséget arra, hogy a 41/2000. (XII.20.) EüM-KöM együttes rendeletnek megfelelően fog eljárni Az EC Megfelelőségi nyilatkozat a szállítólevéllel együtt érvényes. Az EC Megfelelőségi Nyilatkozat, amely a szállítmányt kísérő okmány, a szállítólevél hátoldalán található, vagy lepecsételve a szállítólevél mellett kerül kiadásra úgy, hogy tartalmazza annak sorszámát. Zsákos termékek esetén az EC Megfelelőségi nyilatkozat a zsákokon is megtalálható A következő dokumentumok a szerződés elválaszthatatlan részét képzik: Árak Általános Szerződési Feltételek Biztonsági adatlapok Termék tanúsítványok 4. Vételár, számlázási és fizetési feltételek 4.1. A vételárat a Felek a Szerződésben határozzák meg. Eltérő megállapodás hiányában a vételár azonos a Szállítónak a Szerződés megkötésekor hatályos ajánlati áraival A vételár eltérő ajánlatnak a Megrendelő részére történő megküldéséig és annak a Megrendelő által történő elfogadásáig a Szerződésben meghatározott időtartamra érvényes A vételárról a Szállító számlát állít ki. A fizetés a Szállítónak a Szerződésben meghatározott számlájára történik, és a Szállító számláján való jóváírással tekintendő teljesítettnek. A fizetés teljesítésével kapcsolatos költségek a Megrendelőt terhelik Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a mindenkori jegybanki alapkamat másfélszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamat fizetésére köteles. Fizetési késedelem esetén a Szállító jogosult a fizetési határidővel kapcsolatban kikötött engedményt egyoldalúan visszavonni és/vagy a Szerződés további teljesítését készpénzfizetéshez vagy fizetési biztosíték nyújtásához kötni, vagy a Szerződés további teljesítését a Megrendelő fizetési kötelezettségének maradéktalan teljesítéséig felfüggeszteni, vagy a Szerződést azonnali hatállyal felmondani. Az itt megjelölt jogokat a Szállító választása szerint együttesen vagy külön-külön is gyakorolhatja. Ezen jogok nem, vagy nem teljes mértékű érvényesítése nem jelenti az azokról való lemondást A Felek a Szerződésben fizetési biztosíték nyújtásában állapodhatnak meg: ez lehet a Szerződésben meghatározott egyidejű összes számlatartozásnak megfelelő összeget vagy annak egy részét fedező akkreditív, bankgarancia, óvadék, letét,

3 kezesség, zálogjog, a jelzálogjogot is beleértve, a Megrendelő követelésének engedményezése, vagy egyéb biztosíték. 5. Teljesítés, fuvarozás 5.1. A Szállító az árunak a Megrendelő, vagy a Megrendelő megbízottja (fuvarozója, vagy szállítmányozója, a Megrendelő esetleges ilyen rendelkezése esetén az Ő vevője) részére a Szállító telephelyén illetve a Szerződésben meghatározott helyen történő átadásával teljesíti kötelezettségét. A Szállító telephelye a Szállító közlése szerint lehet a lábatlani gyártelep, Ártánd határ, Rajka határ, Tornyosnémeti határ és terminálok Amennyiben az átadás - átvétel a Szállító telephelyén történik, a Megrendelő köteles igényét előzetesen írásban bejelenteni, valamint írásos nyilatkozatban tájékoztatni a Szállítót, hogy a nevében ki jogosult az árut a Szerződésben meghatározott telephelyen átvenni és elfuvarozni, illetve a Szállítónak előzetesen (rendszám szerint) bejelentett fuvarozóval elfuvaroztatni. A nyilatkozat hiányában Szállító jogosult a Megrendelő kiszolgálását megtagadni A Megrendelő a rendeltetési helyet - a cím és a címzett pontos megjelölésével - valamint az igényelt termék típusát, mennyiségét és a szállítási határidőt írásban közli a Szállítóval. A Megrendelő a rendeltetési helyre vonatkozó és a teljesítéssel kapcsolatos közléseit és az abban bekövetkező változásokat megfelelő időben, de legkésőbb az igényelt fuvarozást megelőzően közúti ömlesztett cement fuvarozás esetén a szállítási napot megelőző munkanap 14 óráig, zsákos cement fuvarozás esetén a szállítási napot megelőző 2 munkanappal korábban 14 óráig, vasúti fuvarozás esetén 7 munkanappal korábban a Szállítónak írásban köteles bejelenteni. A Megrendelő a fuvarozás teljesítésével kapcsolatos közléseiért, illetve az azokban bekövetkező változások megfelelő időben történő bejelentéséért felelősséggel tartozik, a pontatlan, vagy késedelmes közlésből eredő költségeket és egyéb károkat köteles megtéríteni. Amennyiben a Megrendelő a kért szállítási időpontnál nem veszi figyelembe a fentebb megadott időpontokat, illetve a leadott megrendeléseket a megjelölt időponton túl módosítja, akkor a Szállító jogosult azt visszautasítani, illetve jogosult olyan tartalommal elfogadni, hogy a szállítás késedelméért nem vállal felelősséget. A Megrendelő külön kérésére 6 órával a szállítás időpontja előtt írásos visszaigazolást küld a Megrendelőnek az előzetesen megadott kommunikációs csatornára. Amennyiben a kért szállítási időpontot a Szállító valamilyen okból nem tudja tartani akkor erről szóban, és ha a Megrendelő külön kéri, akkor írásban is tájékoztatást küld a Megrendelőnek, amelyben jelzi az új szállítási időpontot Amennyiben a fuvarozást a Szállító végzi, a Megrendelő köteles gondoskodni arról, hogy a rendeltetési helyen a kirakodáshoz megfelelő technikai felszerelés és személyzet álljon rendelkezésre, a szállító járművek kirakodása várakozási idő és más akadály nélkül megtörténjen, a kirakodás helyéül szolgáló raktár vagy siló üzemés befogadó-képes legyen, illetve, hogy egy erre felhatalmazott személy készen álljon a kirakodáshoz szükséges intézkedések megtételére, a teljesítés igazolására. Amennyiben a Megrendelő fent megnevezett kötelezettségének nem teljesítéséből bármilyen többletköltsége merül fel a Szállítónak, akkor azt a Megrendelő köteles megtéríteni. 5.5 Az áru átvételének igazolása az alábbiak szerint történik:

4 A Magyarországon gyártott és a külföldről behozott, határparitáson vagy belföldi raktárból értékesített cement esetében a Holcim Magyarország Kft. által kiállított szállítólevél, külföldről közvetlenül a Megrendelő telephelyére szállított cement esetében a külföldi kiszolgáló gyár által kiállított szállítólevél szolgál alapul a teljesítés igazolásra. Az áru átvételét a Megrendelő vagy megbízottja a szállítólevélen bélyegzőlenyomattal és jól olvasható aláírással igazolja. Amennyiben valamilyen okból bélyegzővel nem rendelkezik, úgy a szállítólevélen a cégnevet és az aláíró nevét is nyomtatott nagybetűvel fel kell tüntetnie. 5.6 A kiszolgálás rendjéről minden esetben a Logisztikai Osztály értesíti a fuvarozókat. 5.7 A Megrendelő vagy megbízottja köteles a Szállító szerződésszerű teljesítését elfogadni, az árut - mennyiségi és termékfajta szerinti ellenőrzést követően - átvenni. Szállító az ömlesztett cementet szállító tartálykocsikat, valamint a vasúti vagonokat magánzárral látja el, amelyeknek sorszámát a fuvar/szállítólevélen minden esetben szerepelteti. A mennyiségi átvétel ömlesztett termékek esetén a Szállító hitelesített hídmérlegén mért adatok alapján történik. A súlyeltérés megengedett tűréshatára zsákos termékek esetében zsákonként a szabványban előírtak szerint, ömlesztett termékek esetében közúti szállítás esetén szállítmányonként: +/- 0,5 %, vasúti szállítás esetén vasúti kocsinként: +/- 1% lehet. A Szállító megbízásából végzett fuvarozás esetén a Megrendelő jogosult a mennyiséget az áru átvételekor saját költségén ellenőriztetni. Az ellenőrző mérleg hitelesítésének megtörténtét a Megrendelőnek bizonyítania kell. Zsákos termékek esetén a mennyiségi átvétel a zsákok darabszáma alapján történik. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szállító a járműnek csak a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 6.. (1) bekezdésében meghatározott össztömegét meg nem haladó mennyiségű árut adhat ki. Az árukiadással egyidejűleg a Szállító kiadja mindazokat a bizonylatokat, amelyek a fuvarozás jogszerű végrehajtásának elengedhetetlen feltételei. Ezek hiányában a fuvarozás nem kezdhető meg. Ez utóbbi rendelkezés megszegéséből eredő szabálysértési vagy egyéb jogkövetkezmények a Szállítót nem terhelik. 5.8 A Megrendelő vagy megbízottja kérésére a Szállító ellenőrző mérlegelést végeztet. Az ellenőrző mérlegelés költségeit a Megrendelő viseli, kivéve, ha annak során a megengedett tűréshatárt meghaladó súlyeltérés mutatható ki. 5.9 A Megrendelő vagy megbízottja kérésére a Szállító bemutatja a hídmérlegének hitelesítéséről készült jegyzőkönyvet Ha a termék átadása raklapos kiszerelésben történik, a Szállító az MSZ számú szabványnak megfelelő raklapon adja át az árut, megfelelő mennyiségű és minőségű csereraklap ellenében a Megrendelő vagy megbízottja részére. Ha a Megrendelő csereraklapot nem tud biztosítani, a Szállító a mindenkori, a mérlegházban kifüggesztett árjegyzéken feltüntetett eladási áron eladja részére a szükséges mennyiségű és minőségű raklapot. A Szállító csere esetén kizárólag a szabványnak megfelelő raklapot vesz át a Megrendelőtől.

5 6. Kárveszély-átszállás 6.1. A kárveszély a teljesítéssel száll át a Megrendelőre. 7. Akadályközlés 7.1. A Szállító kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy amennyiben az áru kiadását bármilyen ok akadályozza, akkor a legrövidebb úton erről értesíti a Megrendelőt A Szállító fenntartja magának a jogot, hogy üzemzavar esetén a zavartalan kiszolgálás érdekében az azonos szilárdsági osztályú cementeket és/vagy a kiszolgálóhelyet felcserélheti. 8. Adatkezelés 8.1. A szerződő Felek tudomásul veszik, hogy Holcim Magyarország Kft. a Holcim Csoporthoz tartozó társaságok Szerződéseiből bizonyos adatokat továbbít és tárol. Ezek az adatok tartalmazhatják a Szerződés legfőbb pontját, az üzleti partner nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát és adószámát, továbbá a Szerződés főbb feltételeit, így a vételárat, mennyiséget és szállítási határidőt. A szükséges biztonsági intézkedések védik a továbbított adatok biztonságát és titkosságát. Az új adatfeldolgozók rendelkezésre bocsátott adatokat kizárólag csak a Szerződések adminisztrálására lehet felhasználni, tehát az adatfeldolgozó azokat az üzleti partner engedélye nélkül más célokra nem adhatja át vagy használhatja fel. 9. Reklamációk, jogviták 9.1. Észrevétel, vagy reklamáció bejelentése történhet szóban, írásban (levél, , fax) a Holcim Magyarország Kft. Ügyfélszolgálatánál, valamint az illetékes értékesítési képviselőnél. A szóban (telefonon) tett reklamációs bejelentést írásban is el kell küldeni a bejelentéstől számított 2 munkanapon belül. A termék átvételével vagy a teljesítéssel kapcsolatos bármilyen reklamációt, észrevételt azonnal szóban be kell jelenteni és azt dokumentálni a szállítást kísérő fuvarozási dokumentumon (szállítólevél, menetlevél stb.). A Megrendelő az átvételkor észlelt minőségi reklamációt legkésőbb az áru átvételétől számított 15 napon belül köteles jelezni a Szállító felé. A feldolgozás során, vagy az azt követően észlelt minőségi problémák esetén reklamációt a szállítást követő 3 hónapon belül fogadunk be. A reklamáció helyszíni kivizsgálását a Szállító által meghatalmazott személyek, valamint a Megrendelő megbízottjai közösen végzik. A kivizsgálás időpontjáig a Megrendelő köteles rögzíteni és megőrizni, majd pedig a kivizsgálást végzőknek átadni minden olyan adatot, dokumentumot és információt, ami a reklamációval és annak körülményeivel kapcsolatos. A vizsgálathoz esetleg szükséges mintavételt a közös vizsgáló bizottság végzi. A Felek előzetes megállapodása alapján egy külső független intézetet (vizsgáló laboratóriumot) és/vagy szakértőt is kijelölhetnek a vizsgálatok elvégzésére (lezárt minták ellenőrzésére). A laboratórium/szakértő a mintákat megvizsgálja és megállapítja, hogy azok megfelelnek-e a Szerződésben megjelölt szabvány előírásainak. A mindkét Fél által elfogadott független laboratórium által végzett vizsgálatok eredményét mindkét Fél magára nézve kötelező érvényűnek tekinti.

6 A szerződő Felek által elfogadásra javasolt laboratórium: Cemkut Kft. (1034 Budapest, Bécsi u ). A vizsgálat költségét abban az esetben viseli a Megrendelő, ha a vizsgálat indokolatlan, azaz, ha a cement a Szerződésben megjelölt szabványnak megfelel Mennyiséggel kapcsolatos reklamációt az áru átvételét követő 2 munkanapon belül írásban (levél, fax, ) kell jelezni a Szállítónak. Csatolni kell a károkmányokat, a mennyiségi reklamációról készült és - vasúti szállítás esetén - hivatalos szerv által kiállított, lebélyegzett kárjegyzőkönyvet és annak fuvarokmányát Mennyiségi reklamáció alapja a Szállító által kiadott közúti, ill. vasúti fuvarlevélen szereplő súly A közös mintavétel időpontjáig a Megrendelő illetve annak átvevője köteles a saját költségére és kockázatára raktározni a reklamált szállítmányt. A reklamációs igény nem jogosítja fel a Megrendelőt a szállítmány ellenértékének visszatartására A Megrendelő köteles lehetővé tenni, hogy a Szállító képviselője a kifogásolt minőségű terméket megvizsgálhassa, (abból szükség esetén mintát vegyen) a mennyiségi, vagy minőségi kifogás megalapozottságáról meggyőződhessen A Megrendelő vállalja, hogy a kiállított számla tartalmával és alakiságával kapcsolatos bármilyen számlakifogást (így különösen elírás, számítási hiba, pontatlan címzés stb.) a számla kiállításától számított 15 napon belül (a továbbiakban: a Számlakifogási Határidő) rövid úton írásban, ajánlott postai levél megküldésével, a számlakifogás okának megjelölésével bejelenti a Szállító képviselőjének. A Felek egyetértenek abban, hogy a 15 napos időtartam méltányos és elegendő a számla tüzetes megvizsgálására és az esetleges számlakifogási ok közlésére. A Számlakifogási Határidőt követően a Megrendelő sem perben, sem felszámolási eljárásban a számla tartalmi és alaki hibáira nem hivatkozhat. A Számlakifogási Határidő elteltét követően a számlát joghatályosan befogadottnak kell tekinteni. A Szállító képviselője a számlakifogást haladéktalanul megvizsgálja és amennyiben az megalapozott, haladéktalanul intézkedik a számla helyesbítéséről. A számlával kapcsolatos kifogás az esedékesség idejét nem érinti, feltéve, hogy a számlakifogás jogossága esetén a helyesbítő számlát a Szállító az esedékesség időpontját megelőzően megküldi a Megrendelőnek. Amennyiben a helyesbítő számla csak az eredeti esedékesség időpontját követően érkezik meg a Megrendelőhöz, az esedékesség új időpontja a helyesbítő számla kiállításától számított 8. nap. 10. Vegyes rendelkezések A Felek vállalják, hogy a Szerződésből eredő minden jogvitát elsősorban tárgyalások útján, kölcsönösen együttműködve rendeznek. Amennyiben ez nem vezet eredményre, bármely, a Szerződés végrehajtásából eredő jogvitát, beleértve a hatályosságából és érvényességéből eredő kérdéseket, a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Pesti Központi Kerületi Bíróság illetőleg a Fővárosi Törvényszék bírálja el A Holcim Magyarország Kft. kifejezetten kizárja a felelősségét a következmény károkért A Megrendelő nem jogosult a Szállítóval szemben a jelen ÁSZF alapján fennálló bármifajta tartozását beszámítással törleszteni, függetlenül attól, hogy a beszámítás

7 alapjául saját követelést, vagy esetleges engedményezett követelést kívánna érvényesíteni. A Megrendelő nem jogosult a jelen ÁSZF alapján fennálló tartozásait mennyiségi vagy minőségi hibára, avagy egyéb esetleges szerződésszegésre való hivatkozással visszatartani. Az ilyen körülmények elbírálása nem képezi akadályát a számlázásnak és az az alapján történő fizetésnek A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni A Megrendelő ezúton (rendelésben: a megrendelés visszaigazolásával) kifejezetten és felelőssége tudatában nyilatkozik, hogy jelen munkákhoz nem alkalmaz a Szállító alkalmazásában álló munkavállalókat. Ha ezt mégis, megszegi, az a Szállító elállásával a Szerződés azonnali hatályú megszűnését eredményezi. A Megrendelő kijelenti továbbá, hogy tagjai, üzletrész tulajdonosai között nincs olyan természetes vagy jogi személy közvetlenül vagy közvetve, aki a Szállítóval munkaviszonyban állna Korrupcióellenes klauzula A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy nem ígér, ajánl vagy ad pénzt vagy más előnyt a Holcim Magyarország Kft. munkavállalóinak a Szerződés teljesítésével összefüggésben. Amennyiben a Holcim Magyarország Kft. munkavállalója bármilyen előnyt kér a Megrendelőtől, a Megrendelő köteles erről 24 órán belül írásban értesíteni a Holcim Magyarország Kft.-t. Ezen kötelezettség figyelmen kívül hagyásának következménye nem csupán bármely éppen érvényben lévő szerződés felmondása lehet, hanem büntető szankciók alkalmazása végett hivatalos panasszal az arra illetékes szervhez lehet fordulni. A Szerződéssel együtt átvettem:.., M e g r e n d e l ő

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2015. szeptember 1-jétől

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2015. szeptember 1-jétől ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2015. szeptember 1-jétől 1. Az Általános Szerződési Feltételek alkalmazása 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) érvényesek a CRH

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

2.) A Duna-Dráva Cement Kft. Cement Üzletág Általános Eladási Feltételei

2.) A Duna-Dráva Cement Kft. Cement Üzletág Általános Eladási Feltételei 2.) A Duna-Dráva Cement Kft. Cement Üzletág Általános Eladási Feltételei 1. A Szerződés létrejötte, módosítása, megszüntetése 1.1. A Szerződés a mindkét fél által történő aláírással jön létre. 1.2. A Szerződés

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre A jelen Általános Szerződési Feltételek(továbbiakban: ÁSZF) kizárólagos

Részletesebben

Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint az Univer-Coop Zrt. (6000 Kecskemét,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

Értékesítési Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Hatályos 2015. január 1. napjától

Értékesítési Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Hatályos 2015. január 1. napjától Értékesítési Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Hatályos 2015. január 1. napjától I. Általános rendelkezések 1.) Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF ) alkalmazandóak az ÓAM Ózdi

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek I. Általános tudnivalók I.1. Az Olimpia Szolgáltató Betéti Társaság befektetési aranytermékek forgalmazásával foglalkozó gazdasági társaság. I.2. A jelen Általános Szerződési

Részletesebben

Az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. Általános Szerződési Feltételei

Az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. Általános Szerződési Feltételei Az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. Általános Szerződési Feltételei I. A Szerződés hatálya Jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya kiterjed az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. (továbbiakban SKF Zrt.) által

Részletesebben

Általános Üzleti Feltételek. 1. Érvényességi kör

Általános Üzleti Feltételek. 1. Érvényességi kör Általános Üzleti Feltételek 1. Érvényességi kör (1) Jelen Általános Üzleti Feltételek minden, Bosch Electronic Service Kft. és olyan vevők közti üzletre érvényesek, akik a 2. -ban meghatározott szolgáltatásokat

Részletesebben

Szállítási és forgalmazási szerződés

Szállítási és forgalmazási szerződés 1/5 Szállítási és forgalmazási szerződés mely létrejött egyfelől a Zimmer Hungária Kft. ( adószám: 10832037 2 13; Cg: 13 09 069532, bankszámla szám: Sopron Bank Zrt. 17600011 00203863 00200004 2011 Budakalász,

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A jelen Általános szerződési feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák az ILST-Hungary Kft. ( szolgáltató ) és az által üzemeltetett ilst.hu internetes címen található webáruház

Részletesebben

A Bardor Ajándék Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF )

A Bardor Ajándék Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF ) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A Bardor Ajándék Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF ) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1 A Bardor Ajándék

Részletesebben

A Silex Ipari Automatizálási Kft. továbbiakban: Silex Kft - Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

A Silex Ipari Automatizálási Kft. továbbiakban: Silex Kft - Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) A Silex Ipari Automatizálási Kft. továbbiakban: Silex Kft - Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Silex Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a Silex Kft. és

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. oldal / 6 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Általános tudnivalók: A Brooklyn Divat Webáruházban (továbbiakban: webáruház), kizárólag a www.brooklyndivat.hu webcímen keresztül lehet vásárolni. Ezen címen

Részletesebben

ThyssenKrupp Ferroglobus Kereskedelmi ZRt. Általános szállítási (eladási) feltételei 2013. december 1. napjától

ThyssenKrupp Ferroglobus Kereskedelmi ZRt. Általános szállítási (eladási) feltételei 2013. december 1. napjától ThyssenKrupp Ferroglobus Kereskedelmi ZRt. Általános szállítási (eladási) feltételei 2013. december 1. napjától Az általános eladási (szállítási, szállítmányozási) feltételek (továbbiakban ÁSZF) eltérő

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

Fogyasztói reklamáció intézése a kereskedelmi egységekben. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde

Fogyasztói reklamáció intézése a kereskedelmi egységekben. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Fogyasztói reklamáció intézése a kereskedelmi egységekben Készítette: Friedrichné Irmai Tünde A reklamáció intézése - Kis boltokban az eladó feladata - Nagyobb kereskedelmi egységekben a vezető intézi

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés

Egyedi Előfizetői Szerződés Microsystem-Kecskemét Kft. Kecskemét, Nagykőrösi u. 12. Szerződés szám: VOIP /2009 Ügyfélkód: Értékesítő / Viszonteladó neve: Értékesítő / Viszonteladó kódja: Telefonszáma: TÁVBESZÉLŐ-SZOLGÁLTATÁSRA amely

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru) E szerződés létrejött egyrészről a Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye (a továbbiakban: Megrendelő, cím: 2600 Vác, Kölcsey u. 4, adószám: 15566843-2-13,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Áruszállításainkat és egyéb szolgáltatásainkat jogi és természetes személyek számára az alábbi szerződési feltételekkel nyújtjuk. I. Szerződéskötés, írásbeliség 1. Az MMI

Részletesebben

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés amely létrejött egyrészről a PAPYRUS HUNGÁRIA Kereskedelmi Zrt. Adószám: 10840807-2-43 KSH törzsszám: 10840807-5229-114-01

Részletesebben

A szerződés megkötésének célja a Megrendelő fenti igényeinek minél hatékonyabb kiszolgálása, kihasználva a Vevőkártyás rendszer nyújtotta előnyöket.

A szerződés megkötésének célja a Megrendelő fenti igényeinek minél hatékonyabb kiszolgálása, kihasználva a Vevőkártyás rendszer nyújtotta előnyöket. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a(z) Szigeti és László Mérnöki Iroda Kft. Székhely címe:... Adószáma:... (A további adatokat a 2. melléklet tartalmazza.) mint Megrendelő, másrészről a

Részletesebben

Új kockázatok és lehetőségek az Általános Szerződési Feltételek alkalmazása során, különös tekintettel az új Ptk.-ra

Új kockázatok és lehetőségek az Általános Szerződési Feltételek alkalmazása során, különös tekintettel az új Ptk.-ra Új kockázatok és lehetőségek az Általános Szerződési Feltételek alkalmazása során, különös tekintettel az új Ptk.-ra Dr. Balázs Tamás irodavezető ügyvéd, egyetemi adjunktus Dr. Balogh Mónika jogász, ügyvédjelölt

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ORVOSI SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA Az Istenhegyi Géndiagnosztikai, Járóbetegellátó és Egynapos Sebészeti Kft., mint szolgáltató (a továbbiakban:

Részletesebben

VISZONTELADÓI SZERZŐDÉS

VISZONTELADÓI SZERZŐDÉS VISZONTELADÓI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészt az (2330 Dunaharaszti, Jedlik Á. u. 14., adószám: 12038332-2-13, cégjegyzékszám: 13-09-071637, képviselő: dr. Reith János ügyvezető igazgató), mint szállító

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Fekete Tibor asztalos mester 8351 Sümegprága Sarvaly u. 5. Tel/Fax: 06-87-352-738 Mobil: 06-20-365-15-15 e-mail: info@feketeablak.hu Adjon formát házának ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) mely elválaszthatatlan

Részletesebben

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év HOSZT ITYU-125 125MB web tárterület, 125Mb e-mail tárterület, Ár: 3.735 Ft+Áfa/év ITYU-250 250MB web tárterület, 250Mb e-mail tárterület, Ár: 7.485 Ft+Áfa/év ITYU-500 500MB web tárterület, 500Mb e-mail

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatások beszerzésére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatások beszerzésére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatások beszerzésére Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Megrendelő és Vállalkozó közötti ügyletekre vonatkozó szerződéses kapcsolat szabályait tartalmazzák

Részletesebben

ALVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2016.05.24. MINTA

ALVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2016.05.24. MINTA Iktatószám a Vállalkozónál: Szerződés szám Alvállalkozónál: ALVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2016.05.24. MINTA amely egyrészről a MÁV FKG Felépítménykarbantartó és Gépjavító Korlátolt

Részletesebben

1. A Vállalkozó. 1.9. A Vállalkozó bankszámla száma: Erste Bank 11600006-00000000-16248571. 2. Általános feltételek

1. A Vállalkozó. 1.9. A Vállalkozó bankszámla száma: Erste Bank 11600006-00000000-16248571. 2. Általános feltételek Általános Szerződési Feltételek Astral Signs Kft. Reklámtábla gyártó és forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság Budapest, 2008.12.01. 1. A Vállalkozó 1.1. A Vállalkozó neve: Astral Signs Kft. 1.2. A

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére.

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. mely létrejött egyrészről: Név: Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Cím: 4700. Mátészalka, Rákóczi u.

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe:

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Ipari csuklós villamos járművek forgóváz alkatészeinek szállítása módosított felhívás Budapest, 2012. november 8.

Részletesebben

Mit jelent az elállási jog?

Mit jelent az elállási jog? Megszüntethetjük-e egyoldalúan a már megkötött, általunk aláírt üdülőhasználatra, hosszú távra szóló üdülési termékre vagy üdülési jog cseréjére vonatkozó szerződésünket? Igen, a hatályos jogszabályok

Részletesebben

Vásárlási tájékoztató

Vásárlási tájékoztató Vásárlási tájékoztató Elállási/Felmondási jog Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK. KRAIBURG BULGARIA Eood

ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK. KRAIBURG BULGARIA Eood ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK KRAIBURG BULGARIA Eood A. Általános feltételek 1. Jelen általános üzleti feltételek (ÁÜF) a Bolgár Kereskedelmi Törvénykönyv 1 -a szerinti vállalkozásokkal (a továbbiakban:

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

EKÁER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer

EKÁER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer EKÁER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer Közúti szállítási tevékenység 2015. január 1-jétől csak EKÁER szám birtokában végezhető. A belföldön (nem végső fogyasztónak) történő első adóköteles

Részletesebben

NEMZETKÖZI REKLÁMKIADVÁNY SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

NEMZETKÖZI REKLÁMKIADVÁNY SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI NEMZETKÖZI REKLÁMKIADVÁNY SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos 2012. január 1-jétől 1. Általános rész 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Magyar Posta által

Részletesebben

A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységeként az azt igénybe vevő

Részletesebben

Szoftver karbantartás és üzemeltetés ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. v 2

Szoftver karbantartás és üzemeltetés ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. v 2 Szoftver karbantartás és üzemeltetés ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK v 2 1. A Szolgáltató neve, székhelye, postacíme, cégbírósági bejegyzési száma A szolgáltató neve: Smartsector Kft. Székhely: 1087 Budapest

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (székhely: 1116 Budapest, Tomaj u. 4., aláírásra jogosult képviselője: Lehel László elnök-igazgató), továbbiakban mint

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1033 Budapest, Fő tér 3., képviseli Bús Balázs polgármester, mint megrendelő (továbbiakban,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Megrendelőink szíves tájékoztatására közöljük, hogy a Nyomda termékeit és szolgáltatásait az alábbi feltételek szerint rendelhetik meg. 1. Árajánlat kérése I. A SZERZŐDÉS

Részletesebben

A Duna-Dráva Cement Kft. Beton Üzletág Általános Szerződési Feltételei

A Duna-Dráva Cement Kft. Beton Üzletág Általános Szerződési Feltételei 0. Alapvetés A Duna-Dráva Cement Kft. Beton Üzletág Általános Szerződési Feltételei Beton eladását az eladó kizárólag az alábbi feltételekkel vállalja. A feltételek az első és az utána következő valamennyi

Részletesebben

Általános Vásárlási Feltételek A hatálybalépés időpontja: 2014. június 1.

Általános Vásárlási Feltételek A hatálybalépés időpontja: 2014. június 1. Általános Vásárlási Feltételek A hatálybalépés időpontja: 2014. június 1. Tartalom I. Az Általános Vásárlási Feltételek alkalmazása... 3 II. A szerződés létrejötte... 3 III. Szállítási határidő, kötbér...

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (tej, tejtermék)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (tej, tejtermék) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (tej, tejtermék) E szerződés létrejött egyrészről a Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye (a továbbiakban: Megrendelő, cím: 2600 Vác, Kölcsey u. 4, adószám: 15566843-2-13,

Részletesebben

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi amely létrejött egyrészről a Takarék Alapkezelő Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045577, adószám:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a Heves Megyei Önkormányzat Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézete, mint ajánlatkérő (a továbbiakban, mint megrendelő), Eger, Széchenyi út 27-29., másrészről

Részletesebben

ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS

ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS Az elemek és akkumulátorok hulladékainak visszavételéről szóló 181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet 9. (4) bekezdése szerinti ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a(z) Ramiris Europe Kft Székhely:

Részletesebben

A PEARL ENTERPRISES KFT ÁLTALÁNOS KERESKEDELMI FELTÉTELEI (ÁKF)

A PEARL ENTERPRISES KFT ÁLTALÁNOS KERESKEDELMI FELTÉTELEI (ÁKF) A PEARL ENTERPRISES KFT ÁLTALÁNOS KERESKEDELMI FELTÉTELEI (ÁKF) Jelen Általános Kereskedelmi Feltételeket (a továbbiakban, mint ÁKF ) a Pearl Enterprises Kft adja ki, melynek székhelye: 4028 Debrecen,

Részletesebben

MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság VONTATÁSSZOLGÁLTATÁS

MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság VONTATÁSSZOLGÁLTATÁS MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság VONTATÁSSZOLGÁLTATÁS Budapest, 2014. január 27. Kalmár István vezérigazgató 1 Bevezetés Az MTMG Logisztikai Zrt. (továbbiakban: MTMG Zrt.) Vontatásszolgáltatás

Részletesebben

A Selectronic 2000 Hungary Kft. - továbbiakban (Selectronic2k) Általános Szerződési Feltételek - továbbiakban (ÁSZF)

A Selectronic 2000 Hungary Kft. - továbbiakban (Selectronic2k) Általános Szerződési Feltételek - továbbiakban (ÁSZF) A Selectronic 2000 Hungary Kft. - továbbiakban (Selectronic2k) Általános Szerződési Feltételek - továbbiakban (ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.a Az Selectronic2k szállításai és szolgáltatásai - ha az Selectronic2k

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Értékesítés Vevőszolgálat Holcim Hungária Zrt. H-2541 Lábatlan Rákóczi u. 60. H-2541 Lábatlan, Pf.: 17. H-1037 Budapest Montevideo u. 2/c. Tel.: +36 1 398-6088, +36 1 398-6089 Fax: +36 1 329 1094 kapcsolat-hun@holcim.com

Részletesebben

4. Részszállítások megengedettek, amíg ez ellen a Vevő kifejezetten, írásban nem tiltakozik.

4. Részszállítások megengedettek, amíg ez ellen a Vevő kifejezetten, írásban nem tiltakozik. ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK A DG EXPERT Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1222 Budapest Háros utca 12.; Cg.: 01-09-195539) mint Eladó az általa forgalmazott termékek Vevőivel - a továbbiakban:

Részletesebben

határozatlan időre, szállítással

határozatlan időre, szállítással BÉRLETI SZERZŐDÉS határozatlan időre, szállítással Iktató szám: 041/ - /2015. mely létrejött egyrészről az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet (1088 Budapest, Szentkirályi u. 21.), képviseli: Kónya

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Ön a www.tenisztanacsadas.hu internetes áruházában leadott megrendelésével a TENISZ TANÁCSADÓ Kft. vásárlója lesz. Kérjük, tanulmányozza át az alábbi tudnivalókat. Az Általános

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az UNIQA Biztosító Zrt.-vel távértékesítés keretében kötött biztosítási szerződésekhez

TÁJÉKOZTATÓ az UNIQA Biztosító Zrt.-vel távértékesítés keretében kötött biztosítási szerződésekhez TÁJÉKOZTATÓ az UNIQA Biztosító Zrt.-vel távértékesítés keretében kötött biztosítási szerződésekhez Tisztelt Ügyfelünk! A távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről szóló

Részletesebben

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe vételre

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe vételre amely létrejött egyrészről Lakcím/Székhely: --- Számlaszám: --- Adóazonosító jel/adószám: --- Telefonszám: --- Elektronikus levélcím: --- Postacím: --- Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő

Részletesebben

Szállítási Keretszerződés

Szállítási Keretszerződés Szállítási Keretszerződés Szerződő felek: Megrendelő neve: Székhelye: Számlázási címe: Cégjegyzékszáma: Adószáma: Bankszámlaszáma: Szállító neve: ERDÉRT Zrt. Székhelye: 1101 Bp., Pongrác út 15/B Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

2. melléklet A DUNA-DRÁVA CEMENT KFT. KAVICS ÜZLETÁG ÁLTALÁNOS ELADÁSI FELTÉTELEI

2. melléklet A DUNA-DRÁVA CEMENT KFT. KAVICS ÜZLETÁG ÁLTALÁNOS ELADÁSI FELTÉTELEI 2. melléklet A DUNA-DRÁVA CEMENT KFT. KAVICS ÜZLETÁG ÁLTALÁNOS ELADÁSI FELTÉTELEI 0. Alapvetés Kavicsbányászati termékek értékesítését a Duna-Dráva Cement Kft. kavicsbányáiban / telephelyein kizárólag

Részletesebben

A Strauss Metal Kft. által működtetett webáruház Általános Szolgáltatási Feltételei ÁSZF 2014. Hatályos 2014.06.01.-től

A Strauss Metal Kft. által működtetett webáruház Általános Szolgáltatási Feltételei ÁSZF 2014. Hatályos 2014.06.01.-től A Strauss Metal Kft. által működtetett webáruház Általános Szolgáltatási Feltételei ÁSZF 2014. Hatályos 2014.06.01.-től Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák a Strauss Metal Kft (székhely:

Részletesebben

Vállalkozási Szerződés

Vállalkozási Szerződés Vállalkozási Szerződés Iktatószám: AK-06-150/23009. amely létrejött egyrészről az Állami Számvevőszék Székhelye: 1052 Budapest, Apáczai Csere J. u. 10. Törzskönyvi szám: 324766 Bankszámlaszám: Magyar Államkincstár

Részletesebben

MIRE VONATKOZIK? Szerződés értelmezése. AZ EGYESÜLT NEMZETEK EGYEZMÉNYE AZ ÁRUK NEMZETKÖZI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSEIRŐL és a

MIRE VONATKOZIK? Szerződés értelmezése. AZ EGYESÜLT NEMZETEK EGYEZMÉNYE AZ ÁRUK NEMZETKÖZI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSEIRŐL és a AZ EGYESÜLT NEMZETEK EGYEZMÉNYE AZ ÁRUK NEMZETKÖZI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSEIRŐL és a magyar adás-vétel szabályozása (Ptk.) 1987. évi 20. tvr. az Egyesült Nemzeteknek az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. között az alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételek mellett:

MEGÁLLAPODÁS. között az alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételek mellett: MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Székhely: Képviseli: mint önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat), és másrészről a Castrum Network Kft. Székhely: 1053 Budapest, Magyar u. 3. 1. em. 2. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Tárhely Szerződés. Csomagok: Bruttó Havi díj Bruttó féléves díj Bruttó éves díj. Webhoszting Kezdő - 7,064,- HUF

Tárhely Szerződés. Csomagok: Bruttó Havi díj Bruttó féléves díj Bruttó éves díj. Webhoszting Kezdő - 7,064,- HUF Tárhely Szerződés Cégnév: Dynaber Global Kft. Cím: HU-4025 Debrecen, Simonffy utca 4-6. fszt.: 41. Adószám: 24801128-2-09 Cégjegyzékszám: 09-09-025490 Tel: E-mail: webinfo@vizioglobal.hu Valamint Név,

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

A termékek mellett feltüntetett árak nem tartalmazzák az esetleges szállítási költséget.

A termékek mellett feltüntetett árak nem tartalmazzák az esetleges szállítási költséget. Általános Szerződési Feltételek A cég adatai: Cég neve: Major Légfék Kft. Cégjegyzékszám: 01-09-724623 Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Adószám:13227724-2-43 Székhely és telephely: 1214 Budapest, II.

Részletesebben

A fuvarozási szerződés

A fuvarozási szerződés További jogszabályok, adattárak, infók: www.stampede.hu XXXVIII. Fejezet (38.) A fuvarozási szerződés 6:257. [Fuvarozási szerződés] Fuvarozási szerződés alapján a fuvarozó a küldemény rendeltetési helyére

Részletesebben

A Magyar Posta Zrt. Általános szerződési feltételei a nemzetközi reklámkiadvány szolgáltatás igénybevételére

A Magyar Posta Zrt. Általános szerződési feltételei a nemzetközi reklámkiadvány szolgáltatás igénybevételére A Magyar Posta Zrt. Általános szerződési feltételei a nemzetközi reklámkiadvány szolgáltatás igénybevételére Hatályos 2012.01.01-től 1. Általános rész 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban:

Részletesebben

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint,

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint, LifeBOX SZERZŐDÉS A LifeBOX internetes tartalomszolgáltatás, műsor gyártás-és sugárzás kizárólagos jogbirtokosa a Varga és Zsótér Bt.(székhely : 1117.Budapest, Bercsényi u.26.fszt.3. adószám : 21816408-2-43,

Részletesebben

Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan

Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan Rendelését várjuk: web áruházunkban, személyesen telephelyünkön (2092 Budakeszi, Budaörsi út 11.), e- mailen (ertekesites@ballun.hu), faxon

Részletesebben

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az EXI International Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató

Részletesebben

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a behajtási engedélyek szabályozásáról Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az ELCOMETAL Fémfeldolgozó Kft. (6725 Szeged, Hattyas u. 12/A, Cgj.: 06-09-000141) mint Megrendelő által megkötött szállítási szerződésekhez és egyedi megrendelésekhez 1.)

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szerződés száma:: Szállítási szerződés mely létrejött egyrészről: a továbbiakban Vevő, másrészről az UNIVILL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1147 Budapest, Fűrész u.25. Adószám: 10316007-242 Bankszáma:

Részletesebben

Támogatási szerződés

Támogatási szerződés /2007. (..) Kgy. sz. határozat melléklete Támogatási szerződés Amely létrejött egyrészről a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: Szeged, Széchenyi tér 10-11.) képviselő: Dr. Botka László polgármester

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Viselt név (a bemutatott igazolvány szerint) : e-mail cím : Lakcím: SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Elektronikus aláírással kapcsolatos fokozott biztonságú, közigazgatási célra alkalmas

Részletesebben

ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK Jelen ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban ÁBF) az Antenna Hungária Zrt. (1119 Budapest, Petzvál J. u. 31-33., Levélcím: 1519 Budapest, Postafiók 447., Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Bizományi szerződésminta

Bizományi szerződésminta Bizományi szerződésminta Amely létrejött Megbízó : Bizományos: Név: Név: Capmaci Kft. Cím: Cím: 1032 Budapest, Bécsi út 181. E-mail cím: E-mail cím: capmaci@capmaci.hu Tel.: Tel.: 06 30 401 77 81 Adószám:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A Bíbor Kiadó Bt. (3516 Miskolc, Ginzery S. u. 19.) mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató), a miskolcfoto.hu honlapon található képfeltöltő rendszert használó ügyfelei

Részletesebben

Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi belföldi árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére

Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi belföldi árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére 2. Sz. Melléklet Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi belföldi árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére Szerződésszám: Neve: Székhelye: Levelezési címe: I. A Szerződő adatai

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

1. számú nyilatkozat

1. számú nyilatkozat 1. számú nyilatkozat cégjegyzékszám:.) a... (a továbbiakban: ) 1. Büntetőjogi felelősségem tudatában akként nyilatkozom, hogy: (a) nek Budapest Főváros Önkormányzatával szemben nincs három hónapnál régebben

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:.../2015. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS I. SZERZŐDÉS TÁRGYA

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS I. SZERZŐDÉS TÁRGYA MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött a Veszprémi Főegyházmegye Székhelye: 8200 Veszprém, Vár u. 18. Bír. Bejegyz. Sz. Pk. 60.140/1995/10 Adószáma: 19897253-1-19 Képviseli: Dr.Márfi Gyula, érsek, mint Megbízót,

Részletesebben

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSI MEGÁLLAPODÁS a kereskedelmi engedélyessel

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSI MEGÁLLAPODÁS a kereskedelmi engedélyessel amely létrejött egyrészről cégnév: székhely: bankszámlaszám: levelezési címe: adóig. száma: cégjegyzékszám: KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSI MEGÁLLAPODÁS a kereskedelmi engedélyessel mint földgázelosztói engedélyes,

Részletesebben

MASSZÍV KFT. 1124 Budapest, Vas Gereben u. 11/A Tel.: 1 / 319-6200 Fax: 1 / 319-3393 www.masszivzsalu.hu masszivzsalu@mail.datanet.

MASSZÍV KFT. 1124 Budapest, Vas Gereben u. 11/A Tel.: 1 / 319-6200 Fax: 1 / 319-3393 www.masszivzsalu.hu masszivzsalu@mail.datanet. MASSZÍV KFT. 1124 Budapest, Vas Gereben u. 11/A Tel.: 1 / 319-6200 Fax: 1 / 319-3393 www.masszivzsalu.hu masszivzsalu@mail.datanet.hu Használt és új zsaluzatok eladása és bérbeadása, konténerek bérbeadása.

Részletesebben