ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK"

Átírás

1 Holcim Magyarország Kft. Tel.: H-1138 Budapest Madarász Viktor utca Fax: Budapest, Pf.: ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: október 1-től 1. Az Általános Szerződési Feltételek alkalmazása 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) érvényesek a Holcim Magyarország Kft., mint Szállító (a továbbiakban: Szállító) által írásban megkötött szállítási szerződésekre (a továbbiakban: Szerződés). 2. A Szerződés létrejötte és megszűnése 2.1. A Szerződés létrejön, amint a Felek a Szerződés tárgyában, a vételárban és a teljesítési határidőben megállapodtak. Írásbeli megállapodás történhet egy okiratban vagy külön nyilatkozatokkal (pl. rendelés és rendelés-visszaigazolás) A Szerződés létrejöttével a Felek között a Szerződés tárgyára vonatkozóan korábban folytatott levélváltások, árajánlatok, esetleges megállapodások hatályukat vesztik A Szerződés mellékletei annak elválaszthatatlan részeit képezik Mind a határozott, mind a határozatlan időre kötött Szerződés mindkét Fél részéről rendes felmondással, a másik Félhez intézett írásbeli nyilatkozattal, a nyilatkozat kézhezvételétől számított 30 napos felmondási idővel, indokolás nélkül felmondható. A határozott időre kötött Szerződés felmondás vagy a Szerződéstől elállás hiányában a határozott idő leteltével megszűnik. A már elszállított termék vételárának késedelmes kiegyenlítése szerződésszegésnek minősül, és amennyiben a Megrendelő a részére megküldött fizetési felszólításban megjelölt határidőben sem tesz eleget a fizetési kötelezettségének, úgy a Szállító az érdekmúlásának minden további bizonyítása nélkül elállhat a Szerződéstől. 3. A Szerződés tárgya 3.1. A Szállító a Szerződés alapján az abban meghatározott mennyiségű, minőségű és kiszerelésű terméket ad el, illetve szállít le későbbi időpontban a Megrendelőnek (a továbbiakban: Megrendelő) vagy megbízottjának a Szerződésben meghatározott áron A Szállító szavatolja, hogy a termék minősége az adott termékre vonatkozó Magyarországon érvényes Szabványoknak megfelel. A Megrendelő kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a Holcim Hungária Zrt., a Holcim Slovensko a.s., a VSH a.s., ill. a Holcim Romania AS. által kiadott EC megfelelőségi nyilatkozat -ban és a 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendeletében foglaltakat betartja.

2 3.3. Biztonsági adatlap: A Szállító a termékhez szolgáltatja a 44/2000. (XII.27.) EüM rendeletnek megfelelően a biztonsági adatlapot. A Megrendelő vállalja, hogy eleget tesz a évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és a 25/2000. (IX. 30.) EüM- SzCsM együttes rendelet előírásainak A szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a Holcim Magyarország Kft. az EU szabályokkal (2003/53/ES) összhangban, a magyar 41/2000. (XII.20.) EüM-KöM együttes rendeletnek megfelelően januártól kivételes esetektől eltekintve csökkentett vízoldható króm Cr(VI + ) tartalmú cementeket értékesít. A kivételes esetekre a Megrendelő igénye alapján, csak bizonyos cement típusoknál tud a Szállító lehetőséget biztosítani, ez esetben a Megrendelő írásos nyilatkozatban vállal kötelezettséget arra, hogy a 41/2000. (XII.20.) EüM-KöM együttes rendeletnek megfelelően fog eljárni Az EC Megfelelőségi nyilatkozat a szállítólevéllel együtt érvényes. Az EC Megfelelőségi Nyilatkozat, amely a szállítmányt kísérő okmány, a szállítólevél hátoldalán található, vagy lepecsételve a szállítólevél mellett kerül kiadásra úgy, hogy tartalmazza annak sorszámát. Zsákos termékek esetén az EC Megfelelőségi nyilatkozat a zsákokon is megtalálható A következő dokumentumok a szerződés elválaszthatatlan részét képzik: Árak Általános Szerződési Feltételek Biztonsági adatlapok Termék tanúsítványok 4. Vételár, számlázási és fizetési feltételek 4.1. A vételárat a Felek a Szerződésben határozzák meg. Eltérő megállapodás hiányában a vételár azonos a Szállítónak a Szerződés megkötésekor hatályos ajánlati áraival A vételár eltérő ajánlatnak a Megrendelő részére történő megküldéséig és annak a Megrendelő által történő elfogadásáig a Szerződésben meghatározott időtartamra érvényes A vételárról a Szállító számlát állít ki. A fizetés a Szállítónak a Szerződésben meghatározott számlájára történik, és a Szállító számláján való jóváírással tekintendő teljesítettnek. A fizetés teljesítésével kapcsolatos költségek a Megrendelőt terhelik Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a mindenkori jegybanki alapkamat másfélszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamat fizetésére köteles. Fizetési késedelem esetén a Szállító jogosult a fizetési határidővel kapcsolatban kikötött engedményt egyoldalúan visszavonni és/vagy a Szerződés további teljesítését készpénzfizetéshez vagy fizetési biztosíték nyújtásához kötni, vagy a Szerződés további teljesítését a Megrendelő fizetési kötelezettségének maradéktalan teljesítéséig felfüggeszteni, vagy a Szerződést azonnali hatállyal felmondani. Az itt megjelölt jogokat a Szállító választása szerint együttesen vagy külön-külön is gyakorolhatja. Ezen jogok nem, vagy nem teljes mértékű érvényesítése nem jelenti az azokról való lemondást A Felek a Szerződésben fizetési biztosíték nyújtásában állapodhatnak meg: ez lehet a Szerződésben meghatározott egyidejű összes számlatartozásnak megfelelő összeget vagy annak egy részét fedező akkreditív, bankgarancia, óvadék, letét,

3 kezesség, zálogjog, a jelzálogjogot is beleértve, a Megrendelő követelésének engedményezése, vagy egyéb biztosíték. 5. Teljesítés, fuvarozás 5.1. A Szállító az árunak a Megrendelő, vagy a Megrendelő megbízottja (fuvarozója, vagy szállítmányozója, a Megrendelő esetleges ilyen rendelkezése esetén az Ő vevője) részére a Szállító telephelyén illetve a Szerződésben meghatározott helyen történő átadásával teljesíti kötelezettségét. A Szállító telephelye a Szállító közlése szerint lehet a lábatlani gyártelep, Ártánd határ, Rajka határ, Tornyosnémeti határ és terminálok Amennyiben az átadás - átvétel a Szállító telephelyén történik, a Megrendelő köteles igényét előzetesen írásban bejelenteni, valamint írásos nyilatkozatban tájékoztatni a Szállítót, hogy a nevében ki jogosult az árut a Szerződésben meghatározott telephelyen átvenni és elfuvarozni, illetve a Szállítónak előzetesen (rendszám szerint) bejelentett fuvarozóval elfuvaroztatni. A nyilatkozat hiányában Szállító jogosult a Megrendelő kiszolgálását megtagadni A Megrendelő a rendeltetési helyet - a cím és a címzett pontos megjelölésével - valamint az igényelt termék típusát, mennyiségét és a szállítási határidőt írásban közli a Szállítóval. A Megrendelő a rendeltetési helyre vonatkozó és a teljesítéssel kapcsolatos közléseit és az abban bekövetkező változásokat megfelelő időben, de legkésőbb az igényelt fuvarozást megelőzően közúti ömlesztett cement fuvarozás esetén a szállítási napot megelőző munkanap 14 óráig, zsákos cement fuvarozás esetén a szállítási napot megelőző 2 munkanappal korábban 14 óráig, vasúti fuvarozás esetén 7 munkanappal korábban a Szállítónak írásban köteles bejelenteni. A Megrendelő a fuvarozás teljesítésével kapcsolatos közléseiért, illetve az azokban bekövetkező változások megfelelő időben történő bejelentéséért felelősséggel tartozik, a pontatlan, vagy késedelmes közlésből eredő költségeket és egyéb károkat köteles megtéríteni. Amennyiben a Megrendelő a kért szállítási időpontnál nem veszi figyelembe a fentebb megadott időpontokat, illetve a leadott megrendeléseket a megjelölt időponton túl módosítja, akkor a Szállító jogosult azt visszautasítani, illetve jogosult olyan tartalommal elfogadni, hogy a szállítás késedelméért nem vállal felelősséget. A Megrendelő külön kérésére 6 órával a szállítás időpontja előtt írásos visszaigazolást küld a Megrendelőnek az előzetesen megadott kommunikációs csatornára. Amennyiben a kért szállítási időpontot a Szállító valamilyen okból nem tudja tartani akkor erről szóban, és ha a Megrendelő külön kéri, akkor írásban is tájékoztatást küld a Megrendelőnek, amelyben jelzi az új szállítási időpontot Amennyiben a fuvarozást a Szállító végzi, a Megrendelő köteles gondoskodni arról, hogy a rendeltetési helyen a kirakodáshoz megfelelő technikai felszerelés és személyzet álljon rendelkezésre, a szállító járművek kirakodása várakozási idő és más akadály nélkül megtörténjen, a kirakodás helyéül szolgáló raktár vagy siló üzemés befogadó-képes legyen, illetve, hogy egy erre felhatalmazott személy készen álljon a kirakodáshoz szükséges intézkedések megtételére, a teljesítés igazolására. Amennyiben a Megrendelő fent megnevezett kötelezettségének nem teljesítéséből bármilyen többletköltsége merül fel a Szállítónak, akkor azt a Megrendelő köteles megtéríteni. 5.5 Az áru átvételének igazolása az alábbiak szerint történik:

4 A Magyarországon gyártott és a külföldről behozott, határparitáson vagy belföldi raktárból értékesített cement esetében a Holcim Magyarország Kft. által kiállított szállítólevél, külföldről közvetlenül a Megrendelő telephelyére szállított cement esetében a külföldi kiszolgáló gyár által kiállított szállítólevél szolgál alapul a teljesítés igazolásra. Az áru átvételét a Megrendelő vagy megbízottja a szállítólevélen bélyegzőlenyomattal és jól olvasható aláírással igazolja. Amennyiben valamilyen okból bélyegzővel nem rendelkezik, úgy a szállítólevélen a cégnevet és az aláíró nevét is nyomtatott nagybetűvel fel kell tüntetnie. 5.6 A kiszolgálás rendjéről minden esetben a Logisztikai Osztály értesíti a fuvarozókat. 5.7 A Megrendelő vagy megbízottja köteles a Szállító szerződésszerű teljesítését elfogadni, az árut - mennyiségi és termékfajta szerinti ellenőrzést követően - átvenni. Szállító az ömlesztett cementet szállító tartálykocsikat, valamint a vasúti vagonokat magánzárral látja el, amelyeknek sorszámát a fuvar/szállítólevélen minden esetben szerepelteti. A mennyiségi átvétel ömlesztett termékek esetén a Szállító hitelesített hídmérlegén mért adatok alapján történik. A súlyeltérés megengedett tűréshatára zsákos termékek esetében zsákonként a szabványban előírtak szerint, ömlesztett termékek esetében közúti szállítás esetén szállítmányonként: +/- 0,5 %, vasúti szállítás esetén vasúti kocsinként: +/- 1% lehet. A Szállító megbízásából végzett fuvarozás esetén a Megrendelő jogosult a mennyiséget az áru átvételekor saját költségén ellenőriztetni. Az ellenőrző mérleg hitelesítésének megtörténtét a Megrendelőnek bizonyítania kell. Zsákos termékek esetén a mennyiségi átvétel a zsákok darabszáma alapján történik. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szállító a járműnek csak a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 6.. (1) bekezdésében meghatározott össztömegét meg nem haladó mennyiségű árut adhat ki. Az árukiadással egyidejűleg a Szállító kiadja mindazokat a bizonylatokat, amelyek a fuvarozás jogszerű végrehajtásának elengedhetetlen feltételei. Ezek hiányában a fuvarozás nem kezdhető meg. Ez utóbbi rendelkezés megszegéséből eredő szabálysértési vagy egyéb jogkövetkezmények a Szállítót nem terhelik. 5.8 A Megrendelő vagy megbízottja kérésére a Szállító ellenőrző mérlegelést végeztet. Az ellenőrző mérlegelés költségeit a Megrendelő viseli, kivéve, ha annak során a megengedett tűréshatárt meghaladó súlyeltérés mutatható ki. 5.9 A Megrendelő vagy megbízottja kérésére a Szállító bemutatja a hídmérlegének hitelesítéséről készült jegyzőkönyvet Ha a termék átadása raklapos kiszerelésben történik, a Szállító az MSZ számú szabványnak megfelelő raklapon adja át az árut, megfelelő mennyiségű és minőségű csereraklap ellenében a Megrendelő vagy megbízottja részére. Ha a Megrendelő csereraklapot nem tud biztosítani, a Szállító a mindenkori, a mérlegházban kifüggesztett árjegyzéken feltüntetett eladási áron eladja részére a szükséges mennyiségű és minőségű raklapot. A Szállító csere esetén kizárólag a szabványnak megfelelő raklapot vesz át a Megrendelőtől.

5 6. Kárveszély-átszállás 6.1. A kárveszély a teljesítéssel száll át a Megrendelőre. 7. Akadályközlés 7.1. A Szállító kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy amennyiben az áru kiadását bármilyen ok akadályozza, akkor a legrövidebb úton erről értesíti a Megrendelőt A Szállító fenntartja magának a jogot, hogy üzemzavar esetén a zavartalan kiszolgálás érdekében az azonos szilárdsági osztályú cementeket és/vagy a kiszolgálóhelyet felcserélheti. 8. Adatkezelés 8.1. A szerződő Felek tudomásul veszik, hogy Holcim Magyarország Kft. a Holcim Csoporthoz tartozó társaságok Szerződéseiből bizonyos adatokat továbbít és tárol. Ezek az adatok tartalmazhatják a Szerződés legfőbb pontját, az üzleti partner nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát és adószámát, továbbá a Szerződés főbb feltételeit, így a vételárat, mennyiséget és szállítási határidőt. A szükséges biztonsági intézkedések védik a továbbított adatok biztonságát és titkosságát. Az új adatfeldolgozók rendelkezésre bocsátott adatokat kizárólag csak a Szerződések adminisztrálására lehet felhasználni, tehát az adatfeldolgozó azokat az üzleti partner engedélye nélkül más célokra nem adhatja át vagy használhatja fel. 9. Reklamációk, jogviták 9.1. Észrevétel, vagy reklamáció bejelentése történhet szóban, írásban (levél, , fax) a Holcim Magyarország Kft. Ügyfélszolgálatánál, valamint az illetékes értékesítési képviselőnél. A szóban (telefonon) tett reklamációs bejelentést írásban is el kell küldeni a bejelentéstől számított 2 munkanapon belül. A termék átvételével vagy a teljesítéssel kapcsolatos bármilyen reklamációt, észrevételt azonnal szóban be kell jelenteni és azt dokumentálni a szállítást kísérő fuvarozási dokumentumon (szállítólevél, menetlevél stb.). A Megrendelő az átvételkor észlelt minőségi reklamációt legkésőbb az áru átvételétől számított 15 napon belül köteles jelezni a Szállító felé. A feldolgozás során, vagy az azt követően észlelt minőségi problémák esetén reklamációt a szállítást követő 3 hónapon belül fogadunk be. A reklamáció helyszíni kivizsgálását a Szállító által meghatalmazott személyek, valamint a Megrendelő megbízottjai közösen végzik. A kivizsgálás időpontjáig a Megrendelő köteles rögzíteni és megőrizni, majd pedig a kivizsgálást végzőknek átadni minden olyan adatot, dokumentumot és információt, ami a reklamációval és annak körülményeivel kapcsolatos. A vizsgálathoz esetleg szükséges mintavételt a közös vizsgáló bizottság végzi. A Felek előzetes megállapodása alapján egy külső független intézetet (vizsgáló laboratóriumot) és/vagy szakértőt is kijelölhetnek a vizsgálatok elvégzésére (lezárt minták ellenőrzésére). A laboratórium/szakértő a mintákat megvizsgálja és megállapítja, hogy azok megfelelnek-e a Szerződésben megjelölt szabvány előírásainak. A mindkét Fél által elfogadott független laboratórium által végzett vizsgálatok eredményét mindkét Fél magára nézve kötelező érvényűnek tekinti.

6 A szerződő Felek által elfogadásra javasolt laboratórium: Cemkut Kft. (1034 Budapest, Bécsi u ). A vizsgálat költségét abban az esetben viseli a Megrendelő, ha a vizsgálat indokolatlan, azaz, ha a cement a Szerződésben megjelölt szabványnak megfelel Mennyiséggel kapcsolatos reklamációt az áru átvételét követő 2 munkanapon belül írásban (levél, fax, ) kell jelezni a Szállítónak. Csatolni kell a károkmányokat, a mennyiségi reklamációról készült és - vasúti szállítás esetén - hivatalos szerv által kiállított, lebélyegzett kárjegyzőkönyvet és annak fuvarokmányát Mennyiségi reklamáció alapja a Szállító által kiadott közúti, ill. vasúti fuvarlevélen szereplő súly A közös mintavétel időpontjáig a Megrendelő illetve annak átvevője köteles a saját költségére és kockázatára raktározni a reklamált szállítmányt. A reklamációs igény nem jogosítja fel a Megrendelőt a szállítmány ellenértékének visszatartására A Megrendelő köteles lehetővé tenni, hogy a Szállító képviselője a kifogásolt minőségű terméket megvizsgálhassa, (abból szükség esetén mintát vegyen) a mennyiségi, vagy minőségi kifogás megalapozottságáról meggyőződhessen A Megrendelő vállalja, hogy a kiállított számla tartalmával és alakiságával kapcsolatos bármilyen számlakifogást (így különösen elírás, számítási hiba, pontatlan címzés stb.) a számla kiállításától számított 15 napon belül (a továbbiakban: a Számlakifogási Határidő) rövid úton írásban, ajánlott postai levél megküldésével, a számlakifogás okának megjelölésével bejelenti a Szállító képviselőjének. A Felek egyetértenek abban, hogy a 15 napos időtartam méltányos és elegendő a számla tüzetes megvizsgálására és az esetleges számlakifogási ok közlésére. A Számlakifogási Határidőt követően a Megrendelő sem perben, sem felszámolási eljárásban a számla tartalmi és alaki hibáira nem hivatkozhat. A Számlakifogási Határidő elteltét követően a számlát joghatályosan befogadottnak kell tekinteni. A Szállító képviselője a számlakifogást haladéktalanul megvizsgálja és amennyiben az megalapozott, haladéktalanul intézkedik a számla helyesbítéséről. A számlával kapcsolatos kifogás az esedékesség idejét nem érinti, feltéve, hogy a számlakifogás jogossága esetén a helyesbítő számlát a Szállító az esedékesség időpontját megelőzően megküldi a Megrendelőnek. Amennyiben a helyesbítő számla csak az eredeti esedékesség időpontját követően érkezik meg a Megrendelőhöz, az esedékesség új időpontja a helyesbítő számla kiállításától számított 8. nap. 10. Vegyes rendelkezések A Felek vállalják, hogy a Szerződésből eredő minden jogvitát elsősorban tárgyalások útján, kölcsönösen együttműködve rendeznek. Amennyiben ez nem vezet eredményre, bármely, a Szerződés végrehajtásából eredő jogvitát, beleértve a hatályosságából és érvényességéből eredő kérdéseket, a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Pesti Központi Kerületi Bíróság illetőleg a Fővárosi Törvényszék bírálja el A Holcim Magyarország Kft. kifejezetten kizárja a felelősségét a következmény károkért A Megrendelő nem jogosult a Szállítóval szemben a jelen ÁSZF alapján fennálló bármifajta tartozását beszámítással törleszteni, függetlenül attól, hogy a beszámítás

7 alapjául saját követelést, vagy esetleges engedményezett követelést kívánna érvényesíteni. A Megrendelő nem jogosult a jelen ÁSZF alapján fennálló tartozásait mennyiségi vagy minőségi hibára, avagy egyéb esetleges szerződésszegésre való hivatkozással visszatartani. Az ilyen körülmények elbírálása nem képezi akadályát a számlázásnak és az az alapján történő fizetésnek A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni A Megrendelő ezúton (rendelésben: a megrendelés visszaigazolásával) kifejezetten és felelőssége tudatában nyilatkozik, hogy jelen munkákhoz nem alkalmaz a Szállító alkalmazásában álló munkavállalókat. Ha ezt mégis, megszegi, az a Szállító elállásával a Szerződés azonnali hatályú megszűnését eredményezi. A Megrendelő kijelenti továbbá, hogy tagjai, üzletrész tulajdonosai között nincs olyan természetes vagy jogi személy közvetlenül vagy közvetve, aki a Szállítóval munkaviszonyban állna Korrupcióellenes klauzula A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy nem ígér, ajánl vagy ad pénzt vagy más előnyt a Holcim Magyarország Kft. munkavállalóinak a Szerződés teljesítésével összefüggésben. Amennyiben a Holcim Magyarország Kft. munkavállalója bármilyen előnyt kér a Megrendelőtől, a Megrendelő köteles erről 24 órán belül írásban értesíteni a Holcim Magyarország Kft.-t. Ezen kötelezettség figyelmen kívül hagyásának következménye nem csupán bármely éppen érvényben lévő szerződés felmondása lehet, hanem büntető szankciók alkalmazása végett hivatalos panasszal az arra illetékes szervhez lehet fordulni. A Szerződéssel együtt átvettem:.., M e g r e n d e l ő

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2015. szeptember 1-jétől

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2015. szeptember 1-jétől ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2015. szeptember 1-jétől 1. Az Általános Szerződési Feltételek alkalmazása 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) érvényesek a CRH

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

2.) A Duna-Dráva Cement Kft. Cement Üzletág Általános Eladási Feltételei

2.) A Duna-Dráva Cement Kft. Cement Üzletág Általános Eladási Feltételei 2.) A Duna-Dráva Cement Kft. Cement Üzletág Általános Eladási Feltételei 1. A Szerződés létrejötte, módosítása, megszüntetése 1.1. A Szerződés a mindkét fél által történő aláírással jön létre. 1.2. A Szerződés

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre A jelen Általános Szerződési Feltételek(továbbiakban: ÁSZF) kizárólagos

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek INCHEM ZRT. Industrial Chemicals 1. Ajánlat, megrendelés 1.1. Az Inchem ajánlatai kötelezettség nélkül és beszállítói partnerei teljesítésének fenntartásával értendők. 1.2.

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint a Premier G. Med Kft. (1026 Bp.

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint az Univer-Coop Zrt. (6000 Kecskemét,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen ÁSZF tartalmazza a Weboldal megrendelési felülete használatának feltételeit az alábbiak szerint: 1. A Weboldal címe http://www.hajnalpirkiado.hu 2. A weboldal üzemeltetőjének

Részletesebben

Értékesítési Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Hatályos 2015. január 1. napjától

Értékesítési Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Hatályos 2015. január 1. napjától Értékesítési Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Hatályos 2015. január 1. napjától I. Általános rendelkezések 1.) Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF ) alkalmazandóak az ÓAM Ózdi

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek I. Általános tudnivalók I.1. Az Olimpia Szolgáltató Betéti Társaság befektetési aranytermékek forgalmazásával foglalkozó gazdasági társaság. I.2. A jelen Általános Szerződési

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

Az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. Általános Szerződési Feltételei

Az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. Általános Szerződési Feltételei Az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. Általános Szerződési Feltételei I. A Szerződés hatálya Jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya kiterjed az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. (továbbiakban SKF Zrt.) által

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A jelen Általános szerződési feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák az ILST-Hungary Kft. ( szolgáltató ) és az által üzemeltetett ilst.hu internetes címen található webáruház

Részletesebben

A Bardor Ajándék Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF )

A Bardor Ajándék Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF ) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A Bardor Ajándék Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF ) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1 A Bardor Ajándék

Részletesebben

ThyssenKrupp Ferroglobus Kereskedelmi ZRt. Általános szállítási (eladási) feltételei 2013. december 1. napjától

ThyssenKrupp Ferroglobus Kereskedelmi ZRt. Általános szállítási (eladási) feltételei 2013. december 1. napjától ThyssenKrupp Ferroglobus Kereskedelmi ZRt. Általános szállítási (eladási) feltételei 2013. december 1. napjától Az általános eladási (szállítási, szállítmányozási) feltételek (továbbiakban ÁSZF) eltérő

Részletesebben

Általános Üzleti Feltételek. 1. Érvényességi kör

Általános Üzleti Feltételek. 1. Érvényességi kör Általános Üzleti Feltételek 1. Érvényességi kör (1) Jelen Általános Üzleti Feltételek minden, Bosch Electronic Service Kft. és olyan vevők közti üzletre érvényesek, akik a 2. -ban meghatározott szolgáltatásokat

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységeként az azt igénybe vevő

Részletesebben

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség)

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: Előadó: KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba vette a

Részletesebben

Szállítási és forgalmazási szerződés

Szállítási és forgalmazási szerződés 1/5 Szállítási és forgalmazási szerződés mely létrejött egyfelől a Zimmer Hungária Kft. ( adószám: 10832037 2 13; Cg: 13 09 069532, bankszámla szám: Sopron Bank Zrt. 17600011 00203863 00200004 2011 Budakalász,

Részletesebben

Fogyasztói reklamáció intézése a kereskedelmi egységekben. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde

Fogyasztói reklamáció intézése a kereskedelmi egységekben. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Fogyasztói reklamáció intézése a kereskedelmi egységekben Készítette: Friedrichné Irmai Tünde A reklamáció intézése - Kis boltokban az eladó feladata - Nagyobb kereskedelmi egységekben a vezető intézi

Részletesebben

A Silex Ipari Automatizálási Kft. továbbiakban: Silex Kft - Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

A Silex Ipari Automatizálási Kft. továbbiakban: Silex Kft - Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) A Silex Ipari Automatizálási Kft. továbbiakban: Silex Kft - Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Silex Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a Silex Kft. és

Részletesebben

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységként

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. oldal / 6 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Általános tudnivalók: A Brooklyn Divat Webáruházban (továbbiakban: webáruház), kizárólag a www.brooklyndivat.hu webcímen keresztül lehet vásárolni. Ezen címen

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatások beszerzésére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatások beszerzésére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatások beszerzésére Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Megrendelő és Vállalkozó közötti ügyletekre vonatkozó szerződéses kapcsolat szabályait tartalmazzák

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Áruszállításainkat és egyéb szolgáltatásainkat jogi és természetes személyek számára az alábbi szerződési feltételekkel nyújtjuk. I. Szerződéskötés, írásbeliség 1. Az MMI

Részletesebben

ALVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2016.05.24. MINTA

ALVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2016.05.24. MINTA Iktatószám a Vállalkozónál: Szerződés szám Alvállalkozónál: ALVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2016.05.24. MINTA amely egyrészről a MÁV FKG Felépítménykarbantartó és Gépjavító Korlátolt

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés

Egyedi Előfizetői Szerződés Microsystem-Kecskemét Kft. Kecskemét, Nagykőrösi u. 12. Szerződés szám: VOIP /2009 Ügyfélkód: Értékesítő / Viszonteladó neve: Értékesítő / Viszonteladó kódja: Telefonszáma: TÁVBESZÉLŐ-SZOLGÁLTATÁSRA amely

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru) E szerződés létrejött egyrészről a Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye (a továbbiakban: Megrendelő, cím: 2600 Vác, Kölcsey u. 4, adószám: 15566843-2-13,

Részletesebben

VITALORG EGÉSZSÉGÜGYI VÁLLALKOZÁSOKAT SZERVEZŐ és SZOLGÁLTATÓ Kft 1131 Budapest, Göncöl u

VITALORG EGÉSZSÉGÜGYI VÁLLALKOZÁSOKAT SZERVEZŐ és SZOLGÁLTATÓ Kft 1131 Budapest, Göncöl u VITALORG EGÉSZSÉGÜGYI VÁLLALKOZÁSOKAT SZERVEZŐ és SZOLGÁLTATÓ Kft 1131 Budapest, Göncöl u. 28-30. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK járóbeteg orvosi szolgáltatás ellátására Jóváhagyva: Budapest, 2016...

Részletesebben

Viszonteladói keretszerződés

Viszonteladói keretszerződés Viszonteladói keretszerződés amely létrejött egyrészről a Smartphone Hungary Kft. (székhely: 4823 Nagydobos, Fő út 46., cégjegyzékszám: 15-09-081563, adószám: 14250734-2-15, bankszámlaszám HUF: 10918001-00000075-88090007

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Újhartyán Községi Önkormányzat Székhely: 2367 Újhartyán Fő u. 21. Képviseli: Schulcz József polgármester mint megbízó, továbbiakban megbízó valamint

Részletesebben

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS Cégnév/Név: [..] Székhely: [..] Adószám: [..] képviseli: [..] mint megrendelő, (a továbbiakban: "Megrendelő") másrészről: KZiTERRA Kft. Székhely: 2051

Részletesebben

A szerződés megkötésének célja a Megrendelő fenti igényeinek minél hatékonyabb kiszolgálása, kihasználva a Vevőkártyás rendszer nyújtotta előnyöket.

A szerződés megkötésének célja a Megrendelő fenti igényeinek minél hatékonyabb kiszolgálása, kihasználva a Vevőkártyás rendszer nyújtotta előnyöket. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a(z) Szigeti és László Mérnöki Iroda Kft. Székhely címe:... Adószáma:... (A további adatokat a 2. melléklet tartalmazza.) mint Megrendelő, másrészről a

Részletesebben

A HELVET Kft. Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban ÁSZF)

A HELVET Kft. Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban ÁSZF) A HELVET Kft. Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban ÁSZF) 1. Az ÁSZF célja HELVET Kft. termék értékesítésére, valamint szolgáltatás nyújtására vonatkozó egységes feltételrendszer rögzítése, valamint

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (tej, tejtermék)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (tej, tejtermék) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (tej, tejtermék) E szerződés létrejött egyrészről a Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye (a továbbiakban: Megrendelő, cím: 2600 Vác, Kölcsey u. 4, adószám: 15566843-2-13,

Részletesebben

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év HOSZT ITYU-125 125MB web tárterület, 125Mb e-mail tárterület, Ár: 3.735 Ft+Áfa/év ITYU-250 250MB web tárterület, 250Mb e-mail tárterület, Ár: 7.485 Ft+Áfa/év ITYU-500 500MB web tárterület, 500Mb e-mail

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére.

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. mely létrejött egyrészről: Név: Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Cím: 4700. Mátészalka, Rákóczi u.

Részletesebben

6. d. sz. melléklet 3. sz. melléklete Szerződésminták Szerződés száma: KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSI MEGÁLLAPODÁSSZERZŐDÉS

6. d. sz. melléklet 3. sz. melléklete Szerződésminták Szerződés száma: KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSI MEGÁLLAPODÁSSZERZŐDÉS KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSI MEGÁLLAPODÁSSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről cégnév: FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. székhely: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20. központi ügyintézés helye: 1101 Budapest,

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek 1. Az ÁSZF hatálya Jelen Általános szerződési feltétételek, ide értve annak mellékletét is (a továbbiakban együtt: ÁSZF) kifejezett eltérő írásos megállapodás hiányában

Részletesebben

Új kockázatok és lehetőségek az Általános Szerződési Feltételek alkalmazása során, különös tekintettel az új Ptk.-ra

Új kockázatok és lehetőségek az Általános Szerződési Feltételek alkalmazása során, különös tekintettel az új Ptk.-ra Új kockázatok és lehetőségek az Általános Szerződési Feltételek alkalmazása során, különös tekintettel az új Ptk.-ra Dr. Balázs Tamás irodavezető ügyvéd, egyetemi adjunktus Dr. Balogh Mónika jogász, ügyvédjelölt

Részletesebben

1. Fizetési feltételek

1. Fizetési feltételek Fizetés, szállítás, garancia 1. Fizetési feltételek 1.1. Általános tudnivalók A Fejlesztő Játékok Webáruházban a minimális rendelési érték: 5000 Ft. Amennyiben a kosárba tett termék(ek) ára eléri vagy

Részletesebben

VISZONTELADÓI SZERZŐDÉS

VISZONTELADÓI SZERZŐDÉS VISZONTELADÓI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészt az (2330 Dunaharaszti, Jedlik Á. u. 14., adószám: 12038332-2-13, cégjegyzékszám: 13-09-071637, képviselő: dr. Reith János ügyvezető igazgató), mint szállító

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Fekete Tibor asztalos mester 8351 Sümegprága Sarvaly u. 5. Tel/Fax: 06-87-352-738 Mobil: 06-20-365-15-15 e-mail: info@feketeablak.hu Adjon formát házának ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) mely elválaszthatatlan

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ORVOSI SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA Az Istenhegyi Géndiagnosztikai, Járóbetegellátó és Egynapos Sebészeti Kft., mint szolgáltató (a továbbiakban:

Részletesebben

Ajánlatkérőhöz az alábbi kérdések/észrevételek érkeztek:

Ajánlatkérőhöz az alábbi kérdések/észrevételek érkeztek: BKV Zrt. 61-es villamos vonal Ördög-árok menti 1.sz. és 2.sz. támfal átépítésének és Riadó utcai KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS NYÚJTÁSA (4. sz.) Ajánlatkérőhöz az alábbi kérdések/észrevételek érkeztek: 1.) Kérdés/észrevétel:

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (székhely: 1116 Budapest, Tomaj u. 4., aláírásra jogosult képviselője: Lehel László elnök-igazgató), továbbiakban mint

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe:

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Ipari csuklós villamos járművek forgóváz alkatészeinek szállítása módosított felhívás Budapest, 2012. november 8.

Részletesebben

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi amely létrejött egyrészről a Takarék Alapkezelő Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045577, adószám:

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 41/2014.(III.13.) önkormányzati határozata. K.m.f.

Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 41/2014.(III.13.) önkormányzati határozata. K.m.f. Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 41/2014.(III.13.) önkormányzati határozata Lőrinci Város Kft-vel történő közétkeztetés szállítási szerződés megkötéséről Lőrinci Város Képviselő-testülete

Részletesebben

A Duna-Dráva Cement Kft. Beton Üzletág Általános Szerződési Feltételei

A Duna-Dráva Cement Kft. Beton Üzletág Általános Szerződési Feltételei 0. Alapvetés A Duna-Dráva Cement Kft. Beton Üzletág Általános Szerződési Feltételei Beton eladását az eladó kizárólag az alábbi feltételekkel vállalja. A feltételek az első és az utána következő valamennyi

Részletesebben

Mit jelent az elállási jog?

Mit jelent az elállási jog? Megszüntethetjük-e egyoldalúan a már megkötött, általunk aláírt üdülőhasználatra, hosszú távra szóló üdülési termékre vagy üdülési jog cseréjére vonatkozó szerződésünket? Igen, a hatályos jogszabályok

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek PixelHosting.eu (Berkeczi Imre E.V., ) mint Szolgáltató vagy Bérbeadó az alábbiak szerint határozza meg az általa nyújtott szolgáltatások igénybevételét: 1. A szerződés

Részletesebben

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés amely létrejött egyrészről a PAPYRUS HUNGÁRIA Kereskedelmi Zrt. Adószám: 10840807-2-43 KSH törzsszám: 10840807-5229-114-01

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (fagyasztott termékek)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (fagyasztott termékek) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (fagyasztott termékek) E szerződés létrejött egyrészről a Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye (a továbbiakban: Megrendelő, cím: 2600 Vác, Kölcsey u. 4, adószám:

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1033 Budapest, Fő tér 3., képviseli Bús Balázs polgármester, mint megrendelő (továbbiakban,

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szállítási szerződés amely létrejött egyrészről Dr. Kenessey Albert Kórház-rendelőintézet (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125-127.) (továbbiakban: Megrendelő) (képviseletében eljár: Dr. Szabó

Részletesebben

1. A Vállalkozó. 1.9. A Vállalkozó bankszámla száma: Erste Bank 11600006-00000000-16248571. 2. Általános feltételek

1. A Vállalkozó. 1.9. A Vállalkozó bankszámla száma: Erste Bank 11600006-00000000-16248571. 2. Általános feltételek Általános Szerződési Feltételek Astral Signs Kft. Reklámtábla gyártó és forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság Budapest, 2008.12.01. 1. A Vállalkozó 1.1. A Vállalkozó neve: Astral Signs Kft. 1.2. A

Részletesebben

A Selectronic 2000 Hungary Kft. - továbbiakban (Selectronic2k) Általános Szerződési Feltételek - továbbiakban (ÁSZF)

A Selectronic 2000 Hungary Kft. - továbbiakban (Selectronic2k) Általános Szerződési Feltételek - továbbiakban (ÁSZF) A Selectronic 2000 Hungary Kft. - továbbiakban (Selectronic2k) Általános Szerződési Feltételek - továbbiakban (ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.a Az Selectronic2k szállításai és szolgáltatásai - ha az Selectronic2k

Részletesebben

A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységeként az azt igénybe vevő

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK. KRAIBURG BULGARIA Eood

ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK. KRAIBURG BULGARIA Eood ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK KRAIBURG BULGARIA Eood A. Általános feltételek 1. Jelen általános üzleti feltételek (ÁÜF) a Bolgár Kereskedelmi Törvénykönyv 1 -a szerinti vállalkozásokkal (a továbbiakban:

Részletesebben

Általános Vásárlási Feltételek A hatálybalépés időpontja: 2014. június 1.

Általános Vásárlási Feltételek A hatálybalépés időpontja: 2014. június 1. Általános Vásárlási Feltételek A hatálybalépés időpontja: 2014. június 1. Tartalom I. Az Általános Vásárlási Feltételek alkalmazása... 3 II. A szerződés létrejötte... 3 III. Szállítási határidő, kötbér...

Részletesebben

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az EXI International Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató

Részletesebben

EKÁER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer

EKÁER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer EKÁER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer Közúti szállítási tevékenység 2015. január 1-jétől csak EKÁER szám birtokában végezhető. A belföldön (nem végső fogyasztónak) történő első adóköteles

Részletesebben

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS Szerződés száma: amely létrejött egyrészről RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.) Székhely: 6724 Szeged, Pulcz u.

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Megrendelő, Megrendelő: Cégjegyzékszám: Bankszámlaszám Képviseli: a továbbiakban mint Megrendelő, másrészről Vállalkozó: Nyilvántartási szám: Statisztikai számjel: Bankszámlaszám:

Részletesebben

A fuvarozási szerződés

A fuvarozási szerződés További jogszabályok, adattárak, infók: www.stampede.hu XXXVIII. Fejezet (38.) A fuvarozási szerződés 6:257. [Fuvarozási szerződés] Fuvarozási szerződés alapján a fuvarozó a küldemény rendeltetési helyére

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a Heves Megyei Önkormányzat Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézete, mint ajánlatkérő (a továbbiakban, mint megrendelő), Eger, Széchenyi út 27-29., másrészről

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az ELCOMETAL Fémfeldolgozó Kft. (6725 Szeged, Hattyas u. 12/A, Cgj.: 06-09-000141) mint Megrendelő által megkötött szállítási szerződésekhez és egyedi megrendelésekhez 1.)

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Megrendelőink szíves tájékoztatására közöljük, hogy a Nyomda termékeit és szolgáltatásait az alábbi feltételek szerint rendelhetik meg. 1. Árajánlat kérése I. A SZERZŐDÉS

Részletesebben

Szoftver karbantartás és üzemeltetés ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. v 2

Szoftver karbantartás és üzemeltetés ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. v 2 Szoftver karbantartás és üzemeltetés ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK v 2 1. A Szolgáltató neve, székhelye, postacíme, cégbírósági bejegyzési száma A szolgáltató neve: Smartsector Kft. Székhely: 1087 Budapest

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az UNIQA Biztosító Zrt.-vel távértékesítés keretében kötött biztosítási szerződésekhez

TÁJÉKOZTATÓ az UNIQA Biztosító Zrt.-vel távértékesítés keretében kötött biztosítási szerződésekhez TÁJÉKOZTATÓ az UNIQA Biztosító Zrt.-vel távértékesítés keretében kötött biztosítási szerződésekhez Tisztelt Ügyfelünk! A távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről szóló

Részletesebben

4. Részszállítások megengedettek, amíg ez ellen a Vevő kifejezetten, írásban nem tiltakozik.

4. Részszállítások megengedettek, amíg ez ellen a Vevő kifejezetten, írásban nem tiltakozik. ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK A DG EXPERT Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1222 Budapest Háros utca 12.; Cg.: 01-09-195539) mint Eladó az általa forgalmazott termékek Vevőivel - a továbbiakban:

Részletesebben

Vevő: az a természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki/amely a webes üzlettel adásvételi szerződést köt

Vevő: az a természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki/amely a webes üzlettel adásvételi szerződést köt Általános Szerződési Feltételek a www.aproalmok.com webes üzletben történő vásárlásra I. Általános információk 1.1. Az Eladó adatai A www.aproalmok.com webes bolt üzemeltetője: Veréb Csilla Székhely: 2112

Részletesebben

Szállítási Keretszerződés

Szállítási Keretszerződés Szállítási Keretszerződés Szerződő felek: Megrendelő neve: Székhelye: Számlázási címe: Cégjegyzékszáma: Adószáma: Bankszámlaszáma: Szállító neve: ERDÉRT Zrt. Székhelye: 1101 Bp., Pongrác út 15/B Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Amely létrejött egyrészrõl a POINTERNET-DB Elektronikus Kereskedelmi Kft. (székhely: 1029 Budapest, Ördögárok u. 142., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-685342, adószám: 11961143-2-41,

Részletesebben

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint,

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint, LifeBOX SZERZŐDÉS A LifeBOX internetes tartalomszolgáltatás, műsor gyártás-és sugárzás kizárólagos jogbirtokosa a Varga és Zsótér Bt.(székhely : 1117.Budapest, Bercsényi u.26.fszt.3. adószám : 21816408-2-43,

Részletesebben

2. melléklet A DUNA-DRÁVA CEMENT KFT. KAVICS ÜZLETÁG ÁLTALÁNOS ELADÁSI FELTÉTELEI

2. melléklet A DUNA-DRÁVA CEMENT KFT. KAVICS ÜZLETÁG ÁLTALÁNOS ELADÁSI FELTÉTELEI 2. melléklet A DUNA-DRÁVA CEMENT KFT. KAVICS ÜZLETÁG ÁLTALÁNOS ELADÁSI FELTÉTELEI 0. Alapvetés Kavicsbányászati termékek értékesítését a Duna-Dráva Cement Kft. kavicsbányáiban / telephelyein kizárólag

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS I. SZERZŐDÉS TÁRGYA

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS I. SZERZŐDÉS TÁRGYA MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött a Veszprémi Főegyházmegye Székhelye: 8200 Veszprém, Vár u. 18. Bír. Bejegyz. Sz. Pk. 60.140/1995/10 Adószáma: 19897253-1-19 Képviseli: Dr.Márfi Gyula, érsek, mint Megbízót,

Részletesebben

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a behajtási engedélyek szabályozásáról Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

Vállalkozási Szerződés

Vállalkozási Szerződés Vállalkozási Szerződés Iktatószám: AK-06-150/23009. amely létrejött egyrészről az Állami Számvevőszék Székhelye: 1052 Budapest, Apáczai Csere J. u. 10. Törzskönyvi szám: 324766 Bankszámlaszám: Magyar Államkincstár

Részletesebben

ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS

ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS Az elemek és akkumulátorok hulladékainak visszavételéről szóló 181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet 9. (4) bekezdése szerinti ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a(z) Ramiris Europe Kft Székhely:

Részletesebben

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSI MEGÁLLAPODÁS a kereskedelmi engedélyessel

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSI MEGÁLLAPODÁS a kereskedelmi engedélyessel amely létrejött egyrészről cégnév: székhely: bankszámlaszám: levelezési címe: adóig. száma: cégjegyzékszám: KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSI MEGÁLLAPODÁS a kereskedelmi engedélyessel mint földgázelosztói engedélyes,

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szerződés száma:: Szállítási szerződés mely létrejött egyrészről: a továbbiakban Vevő, másrészről az UNIVILL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1147 Budapest, Fűrész u.25. Adószám: 10316007-242 Bankszáma:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Értékesítés Vevőszolgálat Holcim Hungária Zrt. H-2541 Lábatlan Rákóczi u. 60. H-2541 Lábatlan, Pf.: 17. H-1037 Budapest Montevideo u. 2/c. Tel.: +36 1 398-6088, +36 1 398-6089 Fax: +36 1 329 1094 kapcsolat-hun@holcim.com

Részletesebben

MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság VONTATÁSSZOLGÁLTATÁS

MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság VONTATÁSSZOLGÁLTATÁS MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság VONTATÁSSZOLGÁLTATÁS Budapest, 2014. január 27. Kalmár István vezérigazgató 1 Bevezetés Az MTMG Logisztikai Zrt. (továbbiakban: MTMG Zrt.) Vontatásszolgáltatás

Részletesebben

Vásárlási tájékoztató

Vásárlási tájékoztató Vásárlási tájékoztató Elállási/Felmondási jog Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen

Részletesebben

MASSZÍV KFT. 1124 Budapest, Vas Gereben u. 11/A Tel.: 1 / 319-6200 Fax: 1 / 319-3393 www.masszivzsalu.hu masszivzsalu@mail.datanet.

MASSZÍV KFT. 1124 Budapest, Vas Gereben u. 11/A Tel.: 1 / 319-6200 Fax: 1 / 319-3393 www.masszivzsalu.hu masszivzsalu@mail.datanet. MASSZÍV KFT. 1124 Budapest, Vas Gereben u. 11/A Tel.: 1 / 319-6200 Fax: 1 / 319-3393 www.masszivzsalu.hu masszivzsalu@mail.datanet.hu Használt és új zsaluzatok eladása és bérbeadása, konténerek bérbeadása.

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Allnet Hungary Kft. (székhely: Berekfürdő, Búzavirág út 12.; adószám: 12997565-2-16; cgj: 16-09-007196; képviselő: Pereczár Tamás; bankszámlaszám: OTP

Részletesebben