(7. századi arab kézirat)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(7. századi arab kézirat)"

Átírás

1 ",Ne beszélj így: ez az én lovam mondd: ez az én fiam. (Gyorsabb a viharnál, gyorsabb a pillantásnál. Tiszta, mint az arany... Szeme a sötétben a hajszálat is meglátja, lába a gazellát is utoléri; a sashoz így szól: úgy suhanok, mint te... Oly könnyed, hogy kedvesednek keblén táncolhatna, s még egy karcolást sem ejtene rajta. Futása oly egyenletes, Hogy megihatsz hátán ülve egy csésze kávét bármily szélsebesen.száguld, egy csepp sem fog kilöttyenni belõle." (7. századi arab kézirat)

2

3 Elısz Hogy mikor kezd el valaki lovaskönyvet írni? Például akkor, amikor leesik a lóról. A könyvíráshoz azonban nem elég egy szabályos esés, amibõl valamire való kezdõ lovas életében majdnem annyi van, mint csillaghullás az augusztusi égbolton. Ahhoz, hogy nagyobb lélegzetû dolgozathoz fogjon az ember, testet-lelket felkavaró pottyanás élményében kell részesülnie. Ennek fényében világosodik meg elõtte a dolgok igaz természete. Különösen így van ez akkor, ha az embert sebesülése néhány hétre négy fal közé kényszeríti. Elõbb-utóbb sóvárogni kezd a lovak után. Jobb híján leül hát az asztal mellé, és tollért, papírért nyúl... Valahogy így történt ez velem is. Ahogy lovasélményeimet papírra vetettem, mind gyakrabban vontam párhuzamot tapasztalataim között. Egyre tisztábban láttam: ha nemcsak a gyakorlatban foglalkoztam volna a lovaglással, hanem annak mégoly alapfokú elméletével is, akkor kikerülhettem volna néhány zsákutcát, megúszhattam volna egy-egy csaknem végzetes esetet. Ettõl a felismeréstõl már csak egy lóugrásnyira volt a másik gondolat: akik most kezdenek lovagolni, talán tanulhatnának ezekbõl a kudarcokból. Ezért fejembe vettem, hogy megpróbálom közreadni eredetileg saját használatra készült feljegyzéseimet meg lovasbarátaim - GÁTHY KÁROLY, HETEM SÁNDOR, HUDÁK KÁROLY, KOHÁRY GYÖRGY, NAGY FERENC és MÁSOK - korábban csak nekem szánt tanácsait, amelyeket gyakran írásban is rögzítettem. Hozzáláttam tehát az így összegyûlt anyag rendszerezéséhez. Kiegészítettem a jegyzeteket irodalmi és szakmai olvasmányaim egy-egy részletével, több éven át készített fényképeimmel, szemléltetõ ábrákkal. Jórészt versenyeken fotóztam, de több lovas szabadidejébõl is áldozott arra, hogy kamerám elé vezesse lovát. Most köszönetet mondok hát mindazoknak, akik támogatták e könyv létrejöttét. Külön hálával gondolok DR. HECKER WALTERRE, aki átnézve a kéziratot, több tévhit eloszlatásában, tévedés kiigazításában volt segítségemre. Erre egyébként már csak azért is szükségem volt, mert bármily szenvedély köt a lovakhoz, e tárgyban voltam s maradok - mûkedvelõ. Hogy honnan merítem akkor a bátorságot? Nos, amit a következõ oldalakon leírok, mindazt magam is végigcsináltam. Éveken át gyakorolva igyekeztem tökéletesíteni a fogásokat. Olyan tanácsokat adok, amelyeket magam is kipróbáltam, ellenõriztem a gyakorlatban. Aztán meg - ne vegyék szerénytelenségnek - SZÉCHENYI ISTVÁN példája is szemem elõtt lebeg. "A legnagyobb magyar" a többi között ezt írta Lovakrul címû könyvében: "Senki nálamnál jobban nem tudja, hogy nagyobb elhízottság nincs, mint olly tárgyra oktatni akarni, mellyhez az ember tökéletesen nem ért. És én bizonnyára mondom: ezen tárgynak elõadásában annyi kétségek támadtak elmémben; hogy azokat szinte meg nem gyõzhettem volna, ha más oldalrul ismét valamelly remény nem ápolgatna. De megvallom, nekem úgy látszik, hogy a' mostani környülállásokban mindég valami kis hasznot fogok hajtani..." *** E munkát kézikönyvnek szánom. Kezdõ lovasoknak, akik talán szívesen lapoznak majd vissza egy-egy fejezethez, amikor új jelenséggel, új talánnyal találják szembe magukat, amikor egy-egy friss tapasztalatot szeretnének azonosítani, amikor tanácstalanok: hogyan is fejlesszék tovább lovaglótudásukat. Az elméleti búvárkodást azzal igyekeztem megkönnyíteni, hogy a dolgozatot négy nagy egységre osztottam, a nagy egységeken belüli fejezetcímek alatt pedig rövid tartalomismertetõt közlök. A könyv végén irodalomjegyzék is található. jó tanulást, jó lovaglást! DOMOKOS LAJOS

4 A l fejlıdøst rtønete Øs fajtæi - LÓÕSÖK: VADLOVAK (PRZSEVALSZKI, TARPÁN) - HIDEGVÉRÛEK (MURAKÖZI, MAGYAR HIDEGVÉRÛ) - SODROTT LOVAK - TELIVÉREK (ARAB, ANGOL) - FÉLVÉREK (KISBÉRI, MEZÖHEGYESI) - MEZÖHEGYESI SPORTLÓ - GIDRÁN NÓNIUSZ - LIPICAI ÜGETÕLOVAK Induljunk el hát a lovardák világába! Szándékosan messzirõl kezdjük barangolásunkat, mert úgy gondoljuk, hogy aki lovagolni akar, az tegyen különbséget ló és ló között. Kanyarodjunk hát vissza a kezdetekhez, vessünk egy pillantást a múltba, a lovak törzsfejlõdésének kezdeti idõszakába! A majdani lovak elsõ képviselõi a földtörténet millió évvel ezelõtti, eocén korában élt, róka nagyságú, ötujjú állatok voltak. Európában elõször 1840-ben egy angliai agyagbányában talált csontok alapján írták le õket, és a Hyracotherium leporinum nevet kapták. Ezzel nagyjából egy idõben azonban Észak-Amerikában is kutattak. Az 1876-ban talált maradványok alapján az õslovat Eohippusnak nevezték. A leletek összehasonlításakor kiderült, hogy az Angliában Hyracotherium néven leírt állat lényegében ugyanaz a faj, mint az amerikai Eohippus. Ebbõl a kettõsségbõl eredhet az a bizonytalanság, amit a lexikonokban, a népszerûsítõ kiadványokban lapozgatva észlelünk, amikor a lovak elsõ képviselõi után nyomozunk. A lovak õsei tehát Eurázsiában és az amerikai kontinensen egyaránt megtalálhatók voltak. Fejlõdésük mégis elsõsorban ÉszakAmerikában ment végbe. Újabb és újabb népességeik onnan vándoroltak át a Bering-szoros helyén hol kiemelkedõ, hol a tengerbe süllyedõ földnyelven Eurázsiába, késõbb Afrikába, majd Dél-Amerikába. Ám ez a fejlõdés korántsem volt egyenes vonalú. Az állat fölépítése és mozgásmódja például átalakította a láb szerkezetét, de különbözõképpen. Az egypatás alakok mellett háromujjúak is éltek. A testméret általános növekedését olykor csökkenés is megtörte, sõt olyan "állovak" is léteztek, amelyeknek közvetlenül semmi közük a lovak fejlõdéséhez, mégis meghökkentõen hasonlítottak hozzájuk. 1. ÁBRA. ILYEN LEHETETT AZ AMERIKÁBAN LEÍRT EOHIPPUS ÉS AZ EURÓPÁBAN TALÁLT HYRACOTHERIUM Amikor megszakadt a szárazföldi összeköttetés Eurázsia és Amerika között, a két földrész lóféléi egymástól eltérõen változtak meg. Aztán úgy 37 millió esztendõvel ezelõtt az óvilágban teljesen kihaltak a Hyracotherium utódai. Néhány millió évvel késõbb azonban a Bering-földhíd újra szárazra került, és Amerikából Ázsiába, majd Európába vándorolt rajta egy háromujjú ló, az Anchitherium. Ez nem sokkal kihalása elõtt, vagy millió éve még találkozott az észak-amerikai bevándorlók újabb háromujjú nemzedékének képviselõjével, a Hipparionnal. Körülbelül 2 millió éve, a pleisztocén, azaz a jégkorszak kezdetén

5 Eurázsiában a Hipparion is kihalt, de eközben -- körülbelül 3 millió éve - a mai ló közvetlen õse, az egyujjú Equus az északi átjárón ismét elérte az öreg kontinenst. 2. ÁBRA. A FRANCIAORSZÁG) LASCAUX-I BARLANG FALÁN LEVÕ LÓÁBRÁZOLÁS Hogy mi történt az Equusszal ezután? A különbözõ forrásmunkákban gyakran eltérõ válaszra bukkanunk. Mi DR. BÖKÖNYI SÁNDOR megállapításaira támaszkodunk. A világhírû magyar archeozoológus Franciaországtól Afganisztánig tucatnyi országban foglalkozott ásatások folyamán elõkerült csontok meghatározásával, így álláspontját okkal tekinthetjük mérvadónak. Szerinte - a német NOBlS 1971-ben megjelent monográfiájában foglaltakkal egyetértve - a pleisztocénban a lovak nagy és középnagy testû formái alakultak ki és éltek egymás mellett. A tízezer esztendeje véget ért pleisztocén - régebbi elnevezéssel diluvium - idõszakban felmelegedések és lehûlések váltogatták egymást. Elõfordult, hogy jégpajzs takarta a mai Európa, Ázsia és Amerika északi vidékeit; az Alpokat, a Pireneusokat, a Kárpátokat a hegységek elõterébe messze lenyúló gleccserek borították. A hideg idõszakok próbára tették az élõvilágot; a drasztikus klímaingadozások miatt a lovak nagy testû típusai kihaltak. A túlélõk egyetlen fajhoz - Equus ferus Boddaert tartoztak, amelyek a legdélibb és a legészakibb részeket kivéve Európában és Ázsiában mindenütt megtalálhatók voltak. Ezt az ásatások leletei mellett a kultikus célokra használt barlangok falára ezer évvel ezelõtt festett, vésett tóábrázolások is bizonyítják. Ilyen rajzok a Pireneusok, a Kárpátok és az Urál egynémely barlangjában mindmáig láthatók, mindegyiken a majdani háziló (Equus caballus) valamelyik közvetlen õse. Közben - valószínûleg a Hipparion leszármazottaiból - kialakultak a lófélék más fajai is: a zebrák (Equus zebra); a szamarak (Equus asinus); a félszamarak (Equus hemionus). Az utóbbiak között a kulánnak vagy dzsigetájnak nevezett fajta, továbbá az onagr vagy onager, a kiang és a már kihalt kvagga. Erre az idõszakra, tehát a pleisztocén végére egy meglepõ fordulat is bekövetkezett. Az amerikai kontinensen - ahonnan Eurázsia évmilliókon át "kapta" õslóutánpótlását - kipusztultak a lófélék. Több ezer évnek kellett ahhoz eltelnie, hogy a Kolumbusz nyomán megjelenõ gyarmatosítók visszatelepítsék õket. Térjünk azonban vissza a barlangrajzokhoz, pontosabban ahhoz a kérdéshez, hogy melyek voltak a mai lovak közvetlen õsei. A kutatók egyike-másika két, három, négy, hat, sõt nyolc lóõst is feltételez. Az általunk mérvadónak tekintett álláspont szerint a háziló vad õse az Equus ferus Boddaert, amely két világosan elkülöníthetõ alfajra osztható: a tarpánra (Equus caballus Gmelini) és a przsevalszkira (Equus caballus Przevalski). Ez utóbbit takinak is nevezik, bár föltehetõen helyesebb lenne az "i"-t elhagyni a kifejezésbõl. DR. ANGHI CSABA, a Budapesti Állatkert egykori fõigazgatója ugyanis azt írja egy helyen, hogy õ a mongoloknál ezt a szót "tach"-nak hallotta kiejteni. Mindenesetre ez az a két alfaj, amely döntõ szerepet játszott a vadlovak háziasításában. Túlélhették ugyan más fajok is a pleisztocén végét - egy elmélet szerint például a nyugat-európai diluviálisok, amelyeknek egyik jellegzetes alfaja az Equus caballus robustus lehetett -, de ezek kis számuk miatt

6 nem játszhattak döntõ szerepet. Megfelelõ csontleletek híján igen keveset tudunk róluk, s eddig egyetlen olyan lelõhelyet sem tártak fel, amely alaposan bizonyíthatná a sajátos nyugat-európai ló helyi háziasítását. Mai tudásunk szerint a lovat legkorábban a mostani Dél-Ukrajnában idõszámításunk elõtt 3500 körül háziasították. A Kremencsug várostól 70 kilométerre, a Dnyeper jobb partján feltárt Szrednyij Sztog-kultúra egyik településén, Gyerejivkán talált leletek minden kétséget kizáróan bizonyították ezt. A lelõhely a tarpán elterjedési területének közepén fekszik, a gyerejivkai házilovak az ottani tarpánok szelídített utódai voltak. DR. BÖKÖNYI SÁNDOR A háziló öntörténete c. tanulmányában a tarpánt a következõképpen írja le: "A modern lovakhoz képest a tarpán kis, ám erõteljes ló volt rövid fejjel, széles, lapos homlokkal, kosorral és rövid, hegyes füllel. Színe hamu- vagy egérszürke volt, sötét hátszíjjal.* Sörénye rövid és felálló (ez egyébként rendkívül tipikus a vadlovakra, melyek sörényszõreiket évente váltják), farka rövid volt, a farokrépát teljes hosszában hosszú, sötét szõrök takarták. Õsszel a tarpán szõrköntösében fehér szõrök jelentek meg, úgyhogy télire törzse csaknem szürke lett, feje, sörénye, lábai és farka megmaradtak sötétnek. Ezzel a színezõdéssel nagyon jól beolvadt a hóval borított téli tájba. Ezen az alapon a tarpán nagyon jól azonosítható azokkal a fehér vadlovakkal, melyeket Hérodotosz görög történetíró a Hypanis (mai Bug) folyó mocsarai mellõl leírt negyedik könyvében. Kelet-Európában, különösen az ukrán sztyeppéken a tarpán elég szép számban élt. Ott a tarpánok kis csoportokat alkottak, melyek fias kancákból és több ménbõl álltak (tavasszal a legerõsebb mén elûzte a többieket a csoportból, s ezek kis méncsoportokat alkottak). Amikor azonban az orosz-török háború után a sztyeppék kezdtek benépesülni, a tarpánok száma erõsen lecsökkent. A terület lótenyésztõi ugyanis nem tûrték, hogy a csoportokból kivert, magányos tarpán mének az õ méneseikbõl csábítottak magukhoz kancákat, így féktelen vadászat indult meg a tarpánokra, mely a 19. század végére a kelet-európai vadlóalfaj teljes kiirtásához vezetett. Ma mindössze egy teljes csontváz és koponya maradt fenn a tarpánból szovjet zoológiai gyûjteményekben." * hátszíj = sötét csík a háton; ma szíjalt hát a szakszerúbb megjelölése (a szerzõ). 3. ÁBRA. BUDAPESTEN A HALÁSZBÁSTYÁNÁL LÁTHATÓ SZENT GYÖRGY-SZOBOR A Kolozsvári testvérek Prágába került alkotásának másolata, a 14, századi magyar ló hiteles ábrázolása. Már látszik rajta a nemesítés hatása, de még magán viseli a tarpán ósök jegyeit. A szobrot 1373-ban öntötték Nagyváradon

7 "A másik vadlóalfaj - folytatódik a tanulmány - a taki vagy przsevalszki ló még nem halt ki, bár több példány él belõle állatkertekben, mint a szabad természetben. A taki valamivel nagyobb a tarpánnál, marmagassága centiméter között van. Törzséhez képest feje nagy, arcorri része megnyúlt. Nyaka vastag, törzse is vaskos, marja kevéssé kiemelkedõ. A taki két szélsõ színezõdési típusa közül az egyik a sötét pej, a másik az izabellaszínûre (izabellafakó) emlékeztet, olykor azonban annál világosabb, csaknem deres vagy szürke. A has szõrzete világosabb, a feje és gyakran a nyaka sötétebb. A száj környéke csaknem teljesen fehér, s keskeny fehér sáv veszi körül a szemeket is. A takinál is megtalálható a sötét hátszíj, amely a vállon többnyire egy sötét keresztsávval párosul. (Ez utóbbi azonban sohasem olyan éles, mint a szamaraknál.) A rövid, felálló sörény, a farok és a lábvégek sötétek. Farka egyébként középhelyen áll a lovaké és szamaraké közt, ugyanis tövét rövid, a farokrépa nagyobb részét pedig hosszú szõrök borítják. A przsevalszki lovak eredetileg Közép- és Nyugat-Ázsia nagy területeit benépesítették, ahol 8-15 fõs, a tarpánéhoz hasonló összetételû csoportokban éltek. Miután azonban a mértéktelen vadászat és az egyre terjeszkedõ nomád állattartók erõsen megritkították õket, sivatagokba és megközelíthetetlen hegységekbe húzódtak vissza. Egy idõre el is tûntek az ember szeme elõl, egyesek már a szabad természetben való kihalásukra gondoltak, amikor 1966-ban KASZAB ZOLTÁN, a Természettudományi Múzeum fõigazgatója felfedezte õket a mongóliai Takhyjn Sara nuru hegységben." Amikor a lóõsök kis marmagasságáról teszünk említést, hitetlenül csóváljuk a fejünket. Ezekbõl a "pónikból" alakultak volna ki a mai magas, sõt robusztus állatok, amelyekre oly nehéz a kezdõ lovasnak fölkapaszkodnia? Bizony, így van. Még ennél is meglepõbb, hogy a népvándorlás koráig Európa nyugati felén kisebb termetûek voltak a lovak, mint a Bécs- Velence-vonaltól keletre esõ területeken. A nyugaton tipikusnak tekintett kelta ló marmagassága cm volt. Ez a "vaskos" keletiek mellett fölöttébb aprónak tûnt. A helyzet akkor változott meg, amikor a népvándorlással tömegesen jutottak Európába ázsiai eredetû lovak. Még inkább átformálódott a nyugati ló akkor, amikor a középkor elején a nehéz fegyverzetû lovagok számára tudatos tenyésztéssel alakították ki a hidegvérû lovakat. A temperamentumuk alapján hidegvérûeknek nevezett fajták nagy testû, zömök, nyugodt állatok. A lábuk vastag és viszonylag rövid, de nem túlságosan szívós. Mezõgazdasági munkában, rövidebb úton való szállításban kiváló igások mind fajtatisztán, mind melegvérû fajtákkal keresztezve. Hazánkban elõször a muraközi ló alakult ki. A nyugati, délnyugati országrészeken a múlt század második felében a magyar melegvérû kancákat nóri hidegvérû ménekkel fedeztették, azaz sodrott utódokat hoztak létre, majd ezeket egymással pároztatták. Késõbb ebbõl keletkezett a magyar hidegvérû. A muraközit a századfordulón, illetve a második világháború után belga-ardenni hidegvérû ménekkel fedeztették. Hazánk mostani lóállományának százaléka hidegvérû. A melegvérû fajtacsoportba igen sokféle egymástól eltérõ fajta tartozik. Közös jellemzõjük az élénkebb, érzékenyebb idegrendszer, a karcsú testforma, a finomabb felépítés, a kicsiny, de ellenálló pata, a hosszú és vékony láb, a vékony, de erõs csont és ízületek, a hosszabb élettartam. Ide tartozik az arab, az angol telivér, a nóniusz, a lipicai, a különbözõ félvérek. A telivéreket szigorú tenyésztési feltételek között, "tiszta vérben", fajtatisztán tenyésztik. A félvérek kialakításához angol vagy arab telivéreket használtak. Ilyen magyar félvérek a kisbéri és a mezõhegyesi félvér. Ezek leszármazottaira ma is használják a félvér megjelölést, bár idejét múlta. Az elnevezés a fajták kialakulásának idõszakában volt indokolt, amikor még a telivérek közvetlen ivadékairól volt szó. Az említett lófajtákkal bizonyára mindenki találkozik lovaspályafutása folyamán. Ismerjük meg tehát õket egy kicsit részletesebben! Az arab telivért az újabb kutatások szerint körülbelül a 7. században, föltehetõen az asszírok közvetítésével hozzájuk került nemes fajtákból tenyésztették ki a beduin törzsek. A beduin lótenyésztõ emlékezetbõl tudta a törzsébe tartozó lovak származását, s ismeretlen csõdörrel még véletlenül sem fedeztetett. Ésszerû elvei közé tartozott például, hogy a lónak négy testrésze legyen széles: a homloka, a fara, a szügye és a szárcsontja; négy testrésze legyen hosszú: a nyaka, a marja, a válla és a combja; négy testrésze legyen rövid: a füle, az ágyéka, a csüdje, a farokkocsánya. A lovakkal igen szigorúan bántak. A sivatagi hõségben is bírniuk kellett az iramot, ugyanakkor meglehetõsen kevés eleséget és ivóvizet kaptak. Éppen ezért válhatott a évig is munkaképes, kitûnõen vágtázó arab ló uralkodó tulajdonságává a kitartás, a szívósság, az edzettség, az igénytelenség és a nemes küllem.

8 4. ÁBRA. KÖZEL-KELETI SZKÍTA ÖVLEMEZ A lovakon egy, a przsevalszkihoz bizonyára közel álló fajta jellegzetességei figyelhetõk meg az arab telivérek száma, s közülük mindössze ezer található az Arabfélsziget középsõ és déli részén. 5. ÁBRA. COLLEONI ZSOLDOSVEZÉR SZOBRA, AMELYET 1488-BAN ÁLLÍTOTTAK FEL VELENCÉBEN A ló a kialakuló hidegvérûek testformáit mutatja

9 6. ÁBRA. HADIK ANDRÁS LOVAS SZ0BRA A BUDAI VÁRBAN A szobrász, ifjú VASTAGH GYÖRGY arab ménen ülve ábrázolta MÁRIA TERÉZIA híres tábornokát, Budavár egykori kormányzóját HAMMERSBERG LÁSZLÓ, az 1900-as évek hippológusa így jellemezte az arab telivért: Kicsi, száraz csukafejû, gyönyörû, nagy, értelmes szemû, szépen ívelt nyakú, finom selymes sörényû és farkú, fényes, rövid szõrû, vékony bõrû, sebes, kitartó ló, amelynél kecsesebb, szebb, kedvesebb állat igazán nincs a természet remekei között." Így vélhette ezt SZÉCHENYI ISTVÁN is, aki megállapította: "A' napkeleti vért ollyannak kell néznünk, hogy annak módos és rendes keverése által, minden más czélokra szolgáló, és más fajtábul való lovakat nemesíteni, és azon czélokhoz közelebbre hozni lehet, mellyekre megkívántatnak." Az arab telivér három típusa a kohejlán (Koheilan - jele: K), a sziglavi (Saglawi - S) és a muniki (Muniqi - M, vagy ahogyan a szovjet irodalomban nevezik: hadban). A fajtához tartozó egyedek marmagassága cm között változik. Hazánkban tenyésztésükkel 1816 óta foglalkoznak az 1789-ben CSEKONICS JÓZSEF által alapított bábolnai ménesben. A bábolnai arab ló Európában, sõt a világban is jelentõs rangot vívott ki magának ban például a párizsi világkiállításon a bábolnai Koheilan I. mént kiemelten díjazták; megelõzte az arab ló eredeti hazájából származó egyedeket is. Ez persze - anélkül, hogy kisebbítenénk honfitársaink érdemeit - arra is visszavezethetõ, hogy a 19. századtól az arab országokban a lótenyésztés szerepe csökkenni kezdett, romlott az állomány minõsége. Ez a folyamat a két világháború között a beduin törzsek letelepedésével felgyorsult. Manapság a földön 100 ezer körül van az arab telivérek száma, s közülük mindössze ezer található az Arab-félsziget középsõ és déli részén. Az angol telivér õsei arab telivérek voltak. A szigetországban a rómaiak óta kedvelt lóversenyeken elõször a 14. században jelentek meg a keleti lovak. Különösen sok mént és kancát hoztak be a 17. század végén, a 18. elején. Byerley Turk-öt 1689-ben a Bécset ostromló törököktõl zsákmányolta és küldte Írországba bizonyos BYERLEY kapitány. Ettõl a lótól származik az egyik törzsalapító, az 1758-ban született Herod. A másik törzsalapító, az 1748-ban született Matchem nagyapja Godolphin Arabian, amely Franciaországból került Angliába. A harmadik, a legnépesebb vonal alapítója az 1764-ben született Eclipse, amelynek õsapja a beduinoktól vásárolt Darley Arabian volt. Ami pedig a kancákat illeti: az angol telivérek több mint ötven kancacsaládhoz tartoznak.

10 DR. FEHÉR DEZSÕ és TÖRÖK IMRE A verhetetlen Kincsem nevû könyvében ezt olvasni az angol telivérekrõl: "...a kialakulás korában a régi telivér nem mesterséges, kerített - közepes vagy kisméretû - paddockban és nagy tömegben nõtt fel, hanem a hasas vagy fias kanca a végtelen mezõkön járt; nap mint nap váltogatták a lelegelendõ részt, a birtok más területei pedig idõt kaptak a regenerálódásra. Amit az anyakanca és a lábánál levõ, majd leválasztott csikó megszokott - a napi végtelen út -, az nem változott késõbb, versenyélete alatt sem!" A lóversenyek gyõzteseit ismerték el angol telivéreknek, amelyeket beírtak az elõször 1793-ban megjelent tóanyakönyvbe, a General Stud Bookba. Ebbõl következik, hogy az angol telivéreknek nincs egységes küllemük, bár a gyorsaság követelménye bizonyos vonásokat kialakított rajtuk. A nyak karcsú és izmos, a mar magas és hosszú, a hát középhosszú, széles, izmos, feszes, néha elõremélyedt, a járás térölelõ. Gyorsaságuk közismert. A világrekordot tartó ló az egymérföldes távot óránként 62,8 kilométeres, a kétmérföldes távot óránként 59,4 kilométeres átlagsebességgel tette meg. Az Angliában utazgató SZÉCHENYI ISTVÁNT is elbûvölte a brit lótenyésztõk szakértelme december 13-án ezt jegyezte be naplójába: "Angliában mégis csupán három dolog az, amit az embernek véleményem szerint meg kell tanulnia, és a többi mind semmi: az alkotmány, a gépek és a lótenyésztés." Ennek szellemében WESSELÉNYI MIKLÓSSAL együtt maga is sokat tett a Habsburg-birodalom, benne Magyarország lótenyésztésének fejlesztéséért, a lóversenyek megszervezéséért. Néhány nálunk nevelt, híressé vált angol telivér: Buccaneer és fia Kisbér, Cambuscan és lánya Kincsem, Bona Vista... A kisbéri félvér eredete 1853-ra nyúlik vissza, amikor az osztrák kormányzat BATTHYÁNY KÁZMÉR elkobzott birtokán, Kisbéren katonai ménest létesített. A vegyes fajtájú egyedeket a kiegyezés után következetesen telivér, majd 1914-tõt az elfinomodás megakadályozására ismét félvér ménekkel fedeztették. Leszármazottaikat a military versenyek ideális lovainak tartják, mert kitartóak, gyorsak, s emellett nemes küllemûek. Színük: sárga, pej vagy szürke. Tiszta vérben a sutvényi, a sárvári ménesek tenyésztik. 7. ÁBRA. A LEGHÍRESEBB MAGYAR SZÁRMAZÁSÚ ANGOL TELIVÉR, KINCSEM A szobrot Budapesten a lóversenypálya fõépülete elõtt állították föl A mezõhegyesi félvér fajtát a 19. század derekán Mezõhegyesen fedezõ két telivér, az Angliából hozzánk került The North Star és a magyar nevelésû Furioso indította el. Tekintettel azonban arra, hogy újabban a meghatározó szerepet a Furioso-vér játssza, az egész törzset ma már inkább furioso néven emlegetik. Kitartó, erõs lovak a mezõhegyesiek. Színük pej vagy sötétpej. Különösen alkalmasak nagyobb testtömegû lovasok hordozására és vadászlovaglásra. A gidránt is Mezõhegyesen - az 1785-ben CSEKONICS JÓZSEF által megszervezett ménesbirtokon - tenyésztették ki. Tömeges, nagy, kizárólag sárga színû ló. A fajta õsapja

11 egy Gidran Senior nevû, 1814-ben Arábiából behozott mén, amely spanyol, holsteini, mecklenburgi, erdélyi és moldvai kancákat fedezett. Széles szügyû, széles farú, erõs hátú lovak. Ugrótehetségük, bátorságuk, helyzetfelismerésük igen jó. Mezõhegyesi sportló néven államilag is minõsített fajta lett 1984ben az a populáció, amelyet Mezõhegyesen 1962 óta azzal a céllal tenyésztettek, hogy a lovas ugrósport számára, a military, esetenként a fogathajtó versenyekre alkalmas lovat kínáljanak. A nóniusz fajtával hátaslóként ritkán találkozunk. A Tiszántúlon tenyésztett egyedei a Hortobágy környékén szilárdabb, szívósabb szervezetû, Mezõhegyes körzetében nagyobb, csontosabb lovak. A fajta õse az 1816-ban Mezõhegyesre került Nonius Senior nevû mén. Elsõsorban igásállatként használják õket, de telivérrel fedeztetve megbízható hátaslovak, sõt sportlovak származhatnak tõlük. A lipicai ló könnyen idomítható, mutatós mozgású fajta, amely a 16. században alakult ki. Elsõ egyedei azoknak a spanyol (andalúziai) lovaknak az utódai voltak, amelyeket arab és pireneusi lovak keresztezésével a mórok hoztak létre. Ezek egy része 1580-ban a Trieszt közelében levõ Lipica ménesébe került, hogy szívós, ám tetszetõs, jól idomítható egyedeket neveljenek az 1572-ben Bécsben, spanyol minta szerint létrehozott lovasiskola számára. TÓTH LÁSZLÓ és VÁRADY JENÕ A lipicai ló Magyarországon címû könyvében a mozgásmûvészet mestereinek nevezi ezeket a lovakat, majd így jellemzi õket: "Jellegzetesen akciós járásúak, odavonzzák a tekintetet, felkeltik az érdeklõdést. A test és mozgása nem lágy, hanem energikus. Nem finom, hanem erõteljes, de emellett megjelenít valami rendkívüli harmóniát. (...) E lófajtában olyan testet épített ki a tudatos tenyésztõi munka, az évszázadok folyamán olyan intelligenciát, szellemet, képességeket hozott létre, amellyel fel tudja fogni, megérti az ember lépésrõl lépésre, fokozatosan adagolt kívánságait, amiket puhán, érzékletesen kezével, lábával és ülésével juttat el hozzá!" 8. ÁBRA. SAVOYAI JENÕ LOVAS SZOBRA A BUDAI VÁRBAN A törökverõ hadvezér spanyol jellegû, a lipicaihoz hasonló lovon ül. A lipicai ló nyolc törzse közül - Pluto, Conversano, Favory, Maestoso, Neapolitano, Siglavy, Incitato, Tulipán - kettõ eredete - az Incitato és a Tulipán törzsé - magyar.

12 Tenyésztésükkel 1874-tõl Fogarason, 1912-tõl 1959-ig Bábolnán, 1961-tõl Szilvásváradon foglalkoztak, illetve foglalkoznak. Az ügetõlovakat rövid távok gyors megtételére tenyésztette az ember. Közülük az egyik legismertebb az Oroszországban kialakult Orlov ügetõ, az Amerikai Egyesült Államokban kialakult amerikai ügetõ és a kettõ keresztezésébõl létrejött orosz ügetõtó. Egy közelmúltban megjelent szovjet szakkönyv az amerikai ügetõ 1 mérföldes (1609 méter) rekordját 1 perc 54,8 másodpercben, az orlov ügetõét 1600 méteren 2 perc 0,1 másodpercben adja meg. Illik tudni, hogy a 19. században egy gyorsan ügetõ magyar kocsiló is létezett. Ez volt a jukker; amit sajnos kiszorítottak a gépkocsik.

13 Mœltbeli Øs mai versenyek - MAGASISKOLA - XENOPHON CAPRILLI - LOVASTÖRTÉNELMÜNK FEJEZETEI - LÓSPORT ÉS LOVASSPORT - FOGATHAJTÓ, DÍJLOVAGLÓ, DÍJUGRATÓ ÉS MILITARY VERSENYEK Aki lovagolni akar, ne kerülje el a versenyeket! Azért ne, mert kitûnõ szórakozástól fosztja meg magát, de azért se, mert a "zöld gyep" szélén sokat tanulhat. Mások mozdulatainak elemzése, megfigyelése jól jön majd akkor, amikor magunk is megpróbálkozunk a lovaglással.. De hogyan igazodjunk el a sokfajta lovasvetélkedõ között? Fejezetünkben ehhez adunk segítséget. Kezdjük ezúttal is kis kitérõvel, az utókor szemében mindig varázslatos múlttal! Az ókori - Egyiptomtól Indián át Japánig mindenütt fellelhetõ - tókultusz Görögországban tetõzött. Itt a lovakat a tenger istenének szent állataiként tisztelték. A kocsi- és a lóversenyeket az olimpiák mûsorába is felvették. A kocsiversenyeket a 25. olimpián (i. e. 680), a lóversenyeket pedig a 33. olimpián (i. e. 648) rendezték meg elsõ alkalommal. A gyõztesnek járó koszorút azonban nem a hajtók, hanem a gazdag tulajdonosok kapták. Az athéni Parthonon dombormûvein ágaskodó lovak arról is tanúskodnak, hogy az i. e. S. században a lovasbemutatókon már a maiakhoz hasonló ' mutatványokat láthatott a közönség. A hippológia, a lovakkal, a lovaglással kapcsolatos tudomány megalapozója az i. e között élt hadvezér és író, a szenvedélyes lótenyésztõ XENOPHON, aki több mûvet is szentelt a lovaglásnak, a lovasságnak. Az ókoriak a lóval elsõsorban mint harci eszközzel számoltak. És nem volt ez másként a késõbbiekben sem. Az idomítóiskolák a hadi kiképzõközpontok árnyékában mûködtek. Az európai lókiképzés központjai Itáliában, Spanyolországban, majd Franciaországban voltak. Késõbb spanyol mintára Bécsben is szerveztek lovasiskolát, ahol a már említett lipicai lovakat idomították, illetve idomítják mindmáig. Bécsben járva ma is képet alkothatunk a hajdani lovasközpontok világáról. Az 1572-ben alapított iskola 55 m hosszú, 18 m széles és 17 m magas lovaglótermében a hagyományok szerint, kürtök hangjaira vonulnak be a lovasok. Öltözékük: barna frakk, fehér szarvasbõr nadrág, térden felül érõ, fekete csizma, szögletes, aranyszegélyû kalap. A kalapot az alapító VI. Károly képmása elõtt megemelik, majd megkezdõdik a régi dallamokkal kísért bemutató. Bizet, Chopin, Mozart zenéjére mozognak a mének. Minden mozdulat mögött sok év türelmes idomítómunkája húzódik meg. A számos gyakorlat közül említsük meg a piaffe-ot, ami helyben való ügetést jelent; a passage-t, amikor a ló ügetésben erõteljesen, magasra emelt lábbal, lendületesen halad elõre. Képzeljük magunk elé a pirouette-et, azaz a perdülést, amikor a ló egyik hátulsó lábán teljes fordulatot végez. A levade-ban a ló befelé húzott mellsõ lábakkal emeli föl testének elülsõ részét, miközben szinte a csánkjára ül. A courbette bemutatásakor a mén két hátulsó lábára áll és felugrik. A capriole jellegzetessége, hogy a ló piaffe-ból vízszintes háttal magasba ugrik, s a hátulsó lábával kirúg. A croupade lényege: a ló az elejét megemeli és hátuljával centiméterrel elõreugrik úgy, hogy végtagjait maga alá húzza. A ballotade ehhez hasonló azzal a különbséggel, hogy a ló lábait nem húzza maga alá, hanem - anélkül, hogy kirúgna - olyan helyzetben hagyja az ugrás után, hogy patkói hátulról láthatók legyenek. A minél bonyolultabb gyakorlatokra való idomítás sokak szemében talán öncélúnak tûnik. Csakhogy annak idején az idomítás titkainak feltárása hozzásegített a katonalovak kiképzéséhez. A lovagoknak, a hadseregnek nagy számban volt szükségük olyan lovakra, amelyeket könnyû irányítani a csata forgatagában, s akár egy tenyérnyi helyen is megfordítani, a harcban szinte fegyverként használni. Végül még egy jelentõs állomásról. Az 1900-as évek elején az itáliai Pinerolo és Tor di Quinto lovasiskolájában az összeszedettséget hirdetõ klasszikus elméletet elvetve a lehetõ legnagyobb szabadságot biztosítják a lovaknak ugratás közben.

MAGYAR LÓTENYÉSZTÔK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE. Fajtaismertetô

MAGYAR LÓTENYÉSZTÔK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE. Fajtaismertetô MAGYAR LÓTENYÉSZTÔK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Fajtaismertetô TARTALOMJEGYZÉK Bevezetô...1 Shagya Arab...2 Lipicai...4 Nóniusz...6 Furioso North Star...8 Gidrán...10 Kisbéri-félvér...12 Magyar Sportló...14 Hucul...16

Részletesebben

KAPOSVÁRI EGYETEM ÁLLATTUDOMÁNYI KAR KAPOSVÁR PANNON LOVAS AKADÉMIA

KAPOSVÁRI EGYETEM ÁLLATTUDOMÁNYI KAR KAPOSVÁR PANNON LOVAS AKADÉMIA KAPOSVÁRI EGYETEM ÁLLATTUDOMÁNYI KAR KAPOSVÁR PANNON LOVAS AKADÉMIA Tanszékvezető: Dr. Hecker Walter A hazai angol telivér populáció ugróképességének vizsgálata a kancacsaládok alapján Szakdolgozat Készítette:

Részletesebben

Mihók Sándor Ernst József A gidrán

Mihók Sándor Ernst József A gidrán Mihók Sándor Ernst József A gidrán 9. LOVASKULTÚRA A gidrán Dr. Ócsag Imre emlékének LOVASKULTÚRA a Magyar Állattenyésztôk Szövetsége szakmai támogatásával megjelenô sorozat Sorozatszerkesztô: Mihók Sándor

Részletesebben

A LÓ. -Küllemtan. -Fajtatan

A LÓ. -Küllemtan. -Fajtatan A LÓ -Küllemtan -Fajtatan Bemutatkozás Nevem: Thomka Iván 1980-ban Gödölln végeztem mint agrármérnök majd Kaposváron szereztem lótenyészt szakmérnöki diplomát jelenleg az utolsó állami méntelep vezetje

Részletesebben

ERDÉLYI TUDOMÁNYOS INTÉZET HANKÓ BÉLA

ERDÉLYI TUDOMÁNYOS INTÉZET HANKÓ BÉLA ERDÉLYI TUDOMÁNYOS INTÉZET SZÉKELY LOVAK ÍRTA HANKÓ BÉLA 28 KÉPPEL NAGY JENŐ ÉS FIA KÖNYVNYOMDÁJA KOLOZSVÁR 1943 TARTALOM Oldal Előszó 3 I. Bevezetés 4 II. Visszapillantás 7 III. Irodalmi áttekintés 14

Részletesebben

KORUNK TARTALOM FÓRUM KULTÚRA TUDOMÁNY HARMADIK FOLYAM XXII/10. 2011. OKTÓBER

KORUNK TARTALOM FÓRUM KULTÚRA TUDOMÁNY HARMADIK FOLYAM XXII/10. 2011. OKTÓBER KORUNK FÓRUM KULTÚRA TUDOMÁNY HARMADIK FOLYAM XXII/10. 2011. OKTÓBER TARTALOM KELEMEN ATILLA A megtestesült szépség..................................3 A türelem lovagjai (Beszélgetés Bartha Róberttel.

Részletesebben

Dr. Hecker Walter. A Bábolnai Arab Ménes

Dr. Hecker Walter. A Bábolnai Arab Ménes Dr. Hecker Walter A Bábolnai Arab Ménes Dr. Hecker Walter A Bábolnai Arab Ménes Magyarországi Arablótenyésztők Egyesülete 2014 Tartalomjegyzék A köszönet szava A szerző hálás szívvel köszöni kedves barátjának,

Részletesebben

Békéscsabai Regionális Képz Központ 5600 Békéscsaba Kétegyházi út 1. SZÜLFÖLD ALAP. Oktatási és Szakképzési Kollégium 4142/2008. sz.

Békéscsabai Regionális Képz Központ 5600 Békéscsaba Kétegyházi út 1. SZÜLFÖLD ALAP. Oktatási és Szakképzési Kollégium 4142/2008. sz. Békéscsabai Regionális Képz Központ 5600 Békéscsaba Kétegyházi út 1. SZÜLFÖLD ALAP Oktatási és Szakképzési Kollégium 4142/2008. sz. pályázat KYNOLÓGIA VADÁSZEB FAJTAISMERET Modulfüzet Verzió: 1.0 Összeállította:

Részletesebben

Sajtóanyag 2012.XI.21.

Sajtóanyag 2012.XI.21. Sajtóanyag 2012.XI.21. A lótenyésztés által nyerni és én szépen nyerni kívánok s, hogy minden számlálásaim és eddig volt tapasztalásaim szerintnyerni reménylek is. /Gróf Széchenyi István, Lovakrul.1828,/

Részletesebben

Történelmi, európai, katonai és népi sportok

Történelmi, európai, katonai és népi sportok Szacsky Mihály, Pálinkás Gábor Történelmi, európai, katonai és népi sportok Készült a WESSELÉNYI MIKLÓS NEMZETI IFJUSÁGI- ÉS SZABADIDŐSPORT AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDÉRT KÖZALAPÍTVÁNY támogatásával 1 Kiadja

Részletesebben

Természetjáró szabadidő-szervező és programkoordinátor átképzési- és közszolgálati továbbképzési program Lovas jármód modul tananyaga

Természetjáró szabadidő-szervező és programkoordinátor átképzési- és közszolgálati továbbképzési program Lovas jármód modul tananyaga Természetjáró szabadidő-szervező és programkoordinátor átképzési- és közszolgálati továbbképzési program Lovas jármód modul tananyaga Készítette: Ádám Barnabás ezredes 2014 2 Tartalom I. Bevezetés... 3

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KAR. huszárok. Készítette: Zatykó Jácint

SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KAR. huszárok. Készítette: Zatykó Jácint SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KAR - és huszárok. Készítette: Zatykó Jácint T BUDAPEST 2012 1 Tartalomjegyzék 1.Bevezetés...3 2. Irodalmi áttekintés...3 - és nomádélet hagyományai. 5 2.2 A ló

Részletesebben

A hucul lófajtának a 123/2005.(XII.27) FVM rendelet és a 93/2008. (VII.24.) FVM rendelet alapján egységes szerkezetbe foglalt tenyésztési programja

A hucul lófajtának a 123/2005.(XII.27) FVM rendelet és a 93/2008. (VII.24.) FVM rendelet alapján egységes szerkezetbe foglalt tenyésztési programja Védett őshonos mezőgazdasági állatfajták megőrzésének, fenntartásának tenyésztési programja A hucul lófajtának a 123/2005.(XII.27) FVM rendelet és a 93/2008. (VII.24.) FVM rendelet alapján egységes szerkezetbe

Részletesebben

a szemléletváltás küszöbén Hová tűnt a nyöszörgő mimők? A havasok papagája Okinavai barlangok

a szemléletváltás küszöbén Hová tűnt a nyöszörgő mimők? A havasok papagája Okinavai barlangok kéthavi ismeretterjesztő magazin 2014. július augusztus I. évfolyam 2. szám 495 Ft Hová tűnt a nyöszörgő mimők? A havasok papagája Okinavai barlangok NEMZETI PARKOK a szemléletváltás küszöbén állatvilág

Részletesebben

2009. november 25., szerda 11 óra

2009. november 25., szerda 11 óra 2009. november 25., szerda 11 óra Lázár Lovaspark, Domonyvölgy Nemzeti Fôtámogató Infokommunikációs Partner Tartották: Lázár Vilmos a Magyar Lovassport Szövetség és a Szervezô Bizottság elnöke, Lázár Zoltán,

Részletesebben

TARTALOM. Tisztelt Olvasóink!

TARTALOM. Tisztelt Olvasóink! TARTALOM Tisztelt Olvasóink! Már gyönyörû tavasz van, amikor ez évi elsõ számunkat kezükbe tartják. A tavasz, a megújulás jegyében készült e számunk, mely számos, eddig lezajlott szakmai programunk ismertetése

Részletesebben

Honfoglalás előtt és után

Honfoglalás előtt és után JUHANI NAGY JÁNOS Honfoglalás előtt és után TARTALOMJEGYZÉK HONNAN JÖTTÜNK, KIK VAGYUNK? HOL VOLT AZ ŐSHAZA? AVAROKNAK MONDTÁK MAGUKAT MILYEN VOLT ÁRPÁD NÉPE? ÁLMOS FEJEDELEM KI VOLT ÁRPÁD? A KÁRPÁT-MEDENCE

Részletesebben

Védett, őshonos mezőgazdasági állatfajták megőrzésének, fenntartásának tenyésztési programja A gidrán lófajta tenyésztési programja

Védett, őshonos mezőgazdasági állatfajták megőrzésének, fenntartásának tenyésztési programja A gidrán lófajta tenyésztési programja Védett, őshonos mezőgazdasági állatfajták megőrzésének, fenntartásának tenyésztési programja A gidrán lófajta tenyésztési programja A fajta részletes leírása A gidrán lófajta Mezőhegyes rögén, elődeink

Részletesebben

A vércsoportok jelentősége a magyar őstörténet kutatásában

A vércsoportok jelentősége a magyar őstörténet kutatásában A vércsoportok jelentősége a magyar őstörténet kutatásában Dr. Nagy Ákos Adelaide Tisztelt Hallgatóság! 1 A jelen munka, A vércsoportok jelentősége a magyar őstörténet kutatásában Dr. Nagy Ákos, adelaidei

Részletesebben

A régi Belső-Ázsia története

A régi Belső-Ázsia története A régi Belső-Ázsia története Vásáry, István, Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK, Török Tanszék Szerkesztette Bende, IldikóZimonyi István, sorozatszerkesztő A régi Belső-Ázsia története írta Vásáry, István

Részletesebben

XI. A HONFOGLALÁS KORA

XI. A HONFOGLALÁS KORA XI. A HONFOGLALÁS KORA A MAGYAR HONFOGLALÁS KORI EMLÉKEK RÉGÉSZETI KUTATÁSÁNAK TÖRTÉNETE Mesterházy Károly A magyar honfoglalás kori emlékek régészeti kutatásának története 321 1. Vadasi Jankovich Miklós

Részletesebben

Az Ószövetség-i Szentírásban csupán utalás van a 3. személyre

Az Ószövetség-i Szentírásban csupán utalás van a 3. személyre 2012. május KARCFALVI-CSÍKJENŐFALVI KISÚJSÁG Rejtőző Isteni Személy Pünkösdhöz közeledve és közvetlenül a bérmálás után illő, hogy a harmadik isteni személyről elmélkedjünk. Ugyanis a Pünkösd a Szentlélek

Részletesebben

Észrevételek az OFI által az általános iskolák 5. és 6. évfolyama számára készített kísérleti történelem tankönyvekhez

Észrevételek az OFI által az általános iskolák 5. és 6. évfolyama számára készített kísérleti történelem tankönyvekhez Észrevételek az OFI által az általános iskolák 5. és 6. évfolyama számára készített kísérleti történelem tankönyvekhez A köznevelési államtitkár egy sajtótájékoztatón bejelentette, a tavaly az 1-2., 5-6.

Részletesebben

Acta Historica Hungarica Turiciensia XXIV. évfolyam 1. szám A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 58. sz. kiadványa

Acta Historica Hungarica Turiciensia XXIV. évfolyam 1. szám A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 58. sz. kiadványa UNGARISCH HISTORISCHER VEREIN ZÜRICH Acta Historica Hungarica Turiciensia XXIV. évfolyam 1. szám A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 58. sz. kiadványa A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület kiadványa

Részletesebben

Tisztelt Leendő Állampolgár!

Tisztelt Leendő Állampolgár! 1 Tisztelt Leendő Állampolgár! Könyvünkkel segítséget szeretnénk adni Önnek, hogy mielőbb otthon érezze magát új hazájában. Ismereteket nyerjen az ország régebbi és közelebbi múltjának legnevezetesebb

Részletesebben

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvészettudományi Tanszék. A borászat nyelve. Szakdolgozat. Készítette: Tóth Krisztina v.

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvészettudományi Tanszék. A borászat nyelve. Szakdolgozat. Készítette: Tóth Krisztina v. Debreceni Egyetem Magyar Nyelvészettudományi Tanszék A borászat nyelve Szakdolgozat Készítette: Tóth Krisztina v. év magyar szak 1 Tartalomjegyzék I. Bevezetés 1. II. A borászat története 2- II.1. Ókori

Részletesebben

leopárdok a nagyvilágban Hatvani Holnemvolt Park lakói Az ördögtől sem fél

leopárdok a nagyvilágban Hatvani Holnemvolt Park lakói Az ördögtől sem fél kéthavi ismeretterjesztő magazin 2014. május június I. évfolyam 1. szám 495 Ft Hatvani Vadászati Múzeum Holnemvolt Park lakói Az ördögtől sem fél leopárdok a nagyvilágban állatvilág művészszemmel Szemadám

Részletesebben

A magyar kutyafajták, mint nemzetünk meghatározóan fontos értékei, kiemelten a magyar vizsla

A magyar kutyafajták, mint nemzetünk meghatározóan fontos értékei, kiemelten a magyar vizsla Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Szakközépiskola és Szakiskolája A magyar kutyafajták, mint nemzetünk meghatározóan fontos értékei, kiemelten

Részletesebben

FEJLESZTŐ FELADATOK TANÁRI KÉZIKÖNYV. 7. és 9. évfolyam

FEJLESZTŐ FELADATOK TANÁRI KÉZIKÖNYV. 7. és 9. évfolyam FEJLESZTŐ FELADATOK TANÁRI KÉZIKÖNYV SZÖVEGÉRTÉS 7. és 9. évfolyam A feladatok összeállításában közreműködtek: Árpás Károly Bíró Mária Czecze Enikő Felvégi Emese Gémesi Ildikó Hegedűs Judit Kalina Katalin

Részletesebben

Horváth Andrea Horváth Levente Attila TÖRTÉNELEM. Az emberiség története a középkorig TARTÓS TANKÖNYV. Mozaik Kiadó Szeged, 2013

Horváth Andrea Horváth Levente Attila TÖRTÉNELEM. Az emberiség története a középkorig TARTÓS TANKÖNYV. Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Horváth Andrea Horváth Levente Attila TÖRTÉNELEM Az emberiség története a középkorig 5 TARTÓS TANKÖNYV Mozaik Kiadó Szeged, 2013 A könyvet írta: DR. HORVÁTH ANDREA fõiskolai adjunktus HORVÁTH LEVENTE ATTILA

Részletesebben