J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK december 12-i üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. december 12-i üléséről"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK december 12-i üléséről Önkormányzati rendelet: 12-13/2013.(12.12) Határozat: /2013. (12.12.)

2 2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: Csákánydoroszló község Önkormányzata Képviselő-testületének december 12-i üléséről Horváth István polgármester, Bálint László alpolgármester, képviselő Bata László, Kozó József, Szeifert István, Farkas Béla képviselő-testületi tagok Távol van: Zsigovits László Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: dr. Stepics Anita jegyző Horváth István polgármester köszönti a lakosság köréből megjelenteket képviselőket, a jegyző asszonyt. Megállapítja, hogy a 7 képviselő-testületi tag közül 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt órakor megnyitja. Kéri, hogy a Képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendi pontokat fogadja el az A Képviselő-testület a napirendi pontokat 5 igen szavazattal egyhangúan elfogadja és a következő napirendet hagyja jóvá: N A P I R E N D: 1) KÖZMEGHALLGATÁS ( ) 2) Bursa Hungarca pályázatok elbírálása, döntés a támogatottakról. 3) Szilárd hulladékszállításra kiírt pályázatról nyertes kiválasztása 4) Szociális tűzifa kapcsán rendelet elfogadása 5) Beszámoló elfogadása a Közös Önkormányzati Hivatal 2013 évi működéséről. 6) Önkormányzati segély végett szociális rendelet módosítása. 7) Beszámoló a 2013 évi hulladékgazdálkodási tevékenységről. 8) Beszámoló a évi adóztatási tevékenységről Előterjesztő: dr. Stepics Anita jegyző (előterjesztés mellékelve)

3 3 9) Beszámoló Körmend és kistérsége önkormányzati társulásban végzett tevékenységről 10) Beszámoló a Csaba József ÁMK-t fenntartó társulásban végzett 2013 évi tevékenységről 11) Civil szervezet 2012 elszámolása (Műv.Ház felújítás kapcsán) 12) Vas megyei Kormányhivatallal üzemeltetési megállapodás jóváhagyása. 13) Különfélék 14) Szociális ügyek ( Zárt ülés) Előadó Dr. Stepics Anita jegyző (előterjesztés mellékelve) 1. Közmeghallgatás Horváth István polgármester tájékoztatást tart a 2013 évben végzett munkákról, az elvégzett feladatokról. A beszámoló után kérdezi, hogy a beszámolóval kapcsolatosan, vagy más témával kapcsolatosan van-e kérdése valakinek a jelenlevők közül. Fülöp Tibor csákánydoroszlói lakos kérdezi, hogy a Körmendi utcai járda mikor lesz felújítva, illetve az M8-as építéséről van-e információ. Horváth István polgármester elmondja, hogy korábban voltak útpályázatok, ahol több éven keresztül sikeresen pályáztunk, és a legtöbb utcánkat új burkolattal láttuk el. Ha az elmúlt időszakban lett volna ilyen lehetőség, akkor mindenképpen a Körmendi utcai és a Vasút utcai járdák lettek volna felújítva. Önerőből ekkora munkákat nem lehet elvégezni. Az M8-as építéséről csak annyit tudni, amit tavasszal lehetett hallani, hogy az előkészületek folynak, és várhatóan jövőre már indul valami, de ez nem a konkrét földmunkát jelenti. Kiss Sándor csákánydoroszlói lakos kérdezi, hogy mik a település fejlesztési elképzelései a as időszakra vonatkozóan. Horváth István polgármester elmondja, hogy rövid határidő állt rendelkezésre az adatlapok kitöltésére, de a már korábban évekkel ezelőtt - kialakított elképzeléseket foglalta össze, melyet felolvasott. Bálint Sándor csákánydoroszlói lakos kérdezi: Miért vannak ilyen kevesen a gyűlésen? Tavasszal miért nem kaptunk vis maior támogatást az árvízre? Miért nincs egyeztető fórum a község hosszú távú fejlesztéseiről? Hogyan képzeli a képviselő-testület a jövőben a hivatal működését? Horváth István polgármester a kérdésekre a következő válaszokat adja: Azt nem tudja, hogy miért vannak kevesen, de azt tudja, hogy különböző kulturális rendezvényeken, ahol némi ingyen étel és ital is van, ott is nagyon gyér a létszám. A vis maior támogatásból azért nem részesültünk, mivel a káresemény után 3 napon belül be kell jelenteni az igényt. A 3 napos gyors határidő rövidségét, mint problémát jelezte a megyei

4 4 Katasztrófavédelemnek is. Februárban a hivatal átszervezése kapcsán az igénybejelentés elmaradt, valamint ilyen esetekben a tennivalók sokasága miatt kinek jut eszébe azonnal, hogy ezzel foglalkozzon. A mostani árvízzel kapcsolatosan bejelentette az Önkormányzat az igényét, és kedden jönnek helyszíni ellenőrzésre. Az egyeztető fórumra nincs lehetőség akkor, amikor egy adott bármilyen témával kapcsolatos kérdőívet 1-2 napon belül meg kell küldeni az adatokat kérőknek. A hosszú távú fejlesztési elképzelések jelzésére is minimális idő áll rendelkezésre. A hivatal további működtetéséről annyit, hogy önálló hivatalt akar a Képviselő-testület, amihez kisebbségi önkormányzat létrehozásával elegendő a lakosságszámunk. Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért Horváth István polgármester a közmeghallgatáson résztvevőknek megköszöni a megjelenést, és a közmeghallgatást berekeszti. 2. Bursa Hungarica pályázatok elbírálása, döntés a támogatottakról. A képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja, és a következő 120/2013.(12.12.) számú határozat Csákánydoroszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a következő személyeket a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat keretében, személyenként havi 5000,- Ft összegű ösztöndíjtámogatásban részesíti 10 hónapon keresztül: Márton Georgina, Markovics Dóra, Késmárki Flóra Kata, Törő Balázs, Németh Roland, Spaits Márk, Sipos István Krisztián, Miski Péter, Sipos Dóra. Határidő: azonnal Felelős: Stipkovits Imre köztisztviselő 3. Szilárd hulladékszállításra kiírt pályázatról nyertes kiválasztása napirendet,és javasolja az előterjesztést elfogadásra.

5 5 A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a javaslatot elfogadja, és a következő 121/2013.(12.12.) számú határozat Csákánydoroszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a lefolytatott pályázati eljárás alapján, egy évre szólóan, január december 31-e közötti időszakra a Müllex Közszolgáltató Kft-vel köt közszolgáltatási szerződést az előterjesztéshez mellékelt szerződés-tervezet szerint. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy kísérje figyelemmel a hulladékról szóló törvény változásait, és év augusztus 30. napjáig készítsen előterjesztést a közszolgáltatás hosszú távú ellátása kérdéskörében Csákánydoroszlót illetően. Határidő: szerződéskötésre december 20. Felelős: jegyző szerződéskötés előkészítéséért 4. Szociális tűzifa kapcsán rendelet elfogadása napirendet, kéri a Képviselő-testületet, hogy aki egyetért a rendelet megalkotásával, az szavazzon. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő rendeletet alkotja: Csákánydoroszló Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 12/2013 (12.12) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa igénylésének és az igények elbírálásának szabályairól. A rendelet a jegyzőkönyv melléklete. A képviselő-testületi ülésre megérkezett Farkas Béla képviselő, így az ülésen a továbbiakban 6 fő képviselő van jelen. 5. Beszámoló elfogadása a Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal 2013 évi működéséről.

6 6 122/2013.(12.12.) számú határozat Csákánydoroszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Közös Önkormányzati Hivatal évi működéséről szóló beszámolót elfogadja. 6. Önkormányzati segély végett szociális rendelet módosítása. rendeletet alkotja: Csákánydoroszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013 (12.12) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 5/2006. (IV.27.) önkormányzati rendelet módosításáról A rendelet a jegyzőkönyv melléklete. 7. Beszámoló a évi hulladékgazdálkodási tevékenységről. 123/2013.(12.12.) számú határozat Csákánydoroszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a évi hulladékgazdálkodási tevékenységről szóló beszámolót elfogadja. 8. Beszámoló a évi adóztatási tevékenységről Előterjesztő: dr. Stepics Anita jegyző (előterjesztés mellékelve)

7 7 Szeifert István képviselő elmondja, hogy az iparűzési adóbevételeket kevésnek tartja, és javasolja megnézni, hogy ez valójában ennyi -e. Továbbá kérdezi, hogy a talajterhelési díjjal kapcsolatos kintlévőségek behajtására milyen lépések vannak. Horváth István polgármester elmondja, hogy folyamatosan mennek ki a felszólítások, de várható, hogy ez az összeg csak nőni fog. Javasolja, hogy az év elején módosítani kellene a talajterhelési díjról szóló rendeletet, és valamilyen kedvezményt adni azoknak, akik rácsatlakoznak a hálózatra. Ennek a lehetőségét és feltételeit ki kell dolgozni közösen. Horváth István polgármester szavazásra teszi fel a 124/2013.(12.12.) számú határozat Csákánydoroszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a évi tevékenységről szóló jegyzői beszámolót elfogadja. adóztatási 9. Beszámoló Körmend és kistérsége önkormányzati társulásban végzett tevékenységről 125/2013.(12.12.) számú határozat Csákánydoroszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Körmend és kistérsége önkormányzati társulásban végzett tevékenységről szóló polgármesteri beszámolót elfogadja. 10. Beszámoló a Csaba József ÁMK-t fenntartó társulásban végzett 2013 évi tevékenységről

8 8 126/2013.(12.12.) számú határozat Csákánydoroszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a évi Csaba József ÁMKt fenntartó társulásban végzett tevékenységről szóló polgármesteri beszámolót elfogadja. 11. Civil szervezet évi elszámolása (Műv.Ház felújítás kapcsán) Kérdés hiányában Horváth István polgármester elmondja, hogy az MVH által visszatartott összegről a műszaki ellenőrrel, illetve a kivitelezővel kell egyeztetni, ki kell deríteni, hogy kinek a hibájából állt elő az a helyzet, hogy az MVH nem utalta ki teljes összegben az elnyert támogatást, mert ezzel az Önkormányzatnak valaki kárt okozott. Horváth István polgármester szavazásra teszi fel a 127/2013.(12.12.) számú határozat Csákánydoroszló község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy a művelődési ház felújításakor az MVH által visszatartott ,- Ft. összeg miatt megvizsgáltatja a műszaki ellenőr, illetve a kivitelező felelősségét, és az Önkormányzatnak okozott kárt a felelőssel szemben érvényesíti. Határidő: december 31. megkeresésre 12. Vas megyei Kormányhivatallal üzemeltetési megállapodás jóváhagyása. Kérdés vélemény nem hangzik el, így Horváth István polgármester szavazásra teszi fel a napirendi pontot.

9 9 128/2013.(12.12.) számú határozat Csákánydoroszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat, a Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal és a Vas Megyei Kormányhivatal közt kötendő, jelen előterjesztéshez mellékelt üzemeltetési megállapodás megkötését jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a megállapodás aláírására. Felelős: jegyző megállapodás előkészítésért Határidő: december 20. aláírásra Különfélék: Horváth István polgármester elmondja, hogy szóban kíván előterjeszteni egy kérelmet, mivel nem volt lehetőség írásban előterjeszteni. Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány felkereste azzal, hogy kapnográf készüléket kívánnak a körmendi mentőállomásnak adományozni, melyhez anyagi segítséget kérnek. A készülék ára bruttó ,- Ft. Horváth István polgármester javasolja, hogy egy kisebb összeggel támogassuk a gép beszerzését. Bálint László alpolgármester javasol ,- Ft támogatást. Más javaslat nem hangzik el, így Horváth István polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot. 129/2013.(12.12.) számú határozat Csákánydoroszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Országos Mentőszolgálat Alapítványnak ,- Ft egyszeri vissza nem térítendő támogatást nyújt a körmendi mentőállomás részére biztosítandó kapnográf készülék beszerzéséhez. Határidő: december 20. Bálint László alpolgármester elmondja, hogy az elmúlt évben tartottunk az egyedülállóknak karácsonyt. Az idén is meg kellene szervezni annak a főnek, akik az elmúlt évben is eljöttek, és jól érezték magukat a Művelődési Házban. Az időpontnak december 24-e, órát javasol, ahol némi élelmiszert is át kellene adni ajándékként a jelenlevőknek. Javasol jobb minőségű virslit, süteményt, egy kis bort és üdítőt vásárolni. A helyiség berendezését vállalja a művelődési ház vezetővel közösen ,- Ft elegendő lenne a kiadásokra. Horváth István polgármester szavazásra teszi fel az elhangzottakat.

10 10 130/2013.(12.12.) számú határozat Csákánydoroszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy idén is megszervezi az egyedülállók karácsonyát, melyhez ,- Ft összeghatárig támogatást is biztosít a vendéglátás költségeinek fedezeteként. Határidő: december 24. Bálint László alpolgármester elmondja, hogy a napközi külső felújításához a pályázatot benyújtotta a Kormorán Kenu Egyesület, a képviselő-testület jóváhagyásával és egyetértésével. Közben érkeztek számlák a projekttel kapcsolatosan, amiket ki kell fizetni, de az egyesületnek nincs pénze erre. Kéri, hogy a tervezési díjat ,- Ft körüli összeg-, utalja át az önkormányzat a számlájukra. Horváth István polgármester javasolja ,- Ft vissza nem térítendő támogatás adását amiatt, hogy még lesznek apróbb kifizetések, mint pl. tulajdoni lap kikérés stb. Az átadandó összegről természetesen tételes elszámolást kell készíteni. 131/2013.(12.12.) számú határozat Csákánydoroszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kormorán Kenu Egyesületnek ,- Ft támogatást nyújt a napközi épület külső felújításával kapcsolatos pályázat járulékos költségeinek finanszírozásához. Határidő: december 20. Szeifert István képviselő elmondja, hogy arról a területről, amit ajándékba kapott az Önkormányzat a 8-as út mellett, le kell termelni a maguktól megnőtt fákat. Úgyis kellene tüzelő a Művelődési Házhoz, ezért mielőbb célszerű lenne ezt megtenni. Javasolja, hogy a letermeléshez árajánlatot kellene kérni a Művelődési ház udvarába történő beszállítással együtt. Horváth István polgármester elmondja, hogy kér 2-3 vállalkozástól ajánlatot, és a legjobb ajánlattevővel megállapodást köt. Kéri, hogy aki egyetért a javaslattal, az szavazzon. Farkas Béla képviselő elmondja, hogy ajánlatot szeretne tenni vállalkozóként ezen munkára, így nem kíván a szavazásban részt venni. Horváth István polgármester megköszöni az érintettség bejelentését, és megállapítja, hogy a szavazásban 5 képviselő vesz részt. Kéri, hogy aki egyetért a javaslattal, az szavazzon. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 132/2013.(12.12.) számú határozat

11 11 Csákánydoroszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 0228/4 hrsz-ú, külterületi, szántó művelési ágú önkormányzati területről a fát ajánlatkérés után a legjobb ajánlattevővel kivágatja, és beszállíttatja a Művelődési Házba tüzelésre. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ajánlatkérésre, és a legjobb ajánlattevővel a szerződés megkötésére. Határidő: december 20. ajánlatkérésre Horváth István polgármester elmondja, hogy november 25-én árvíz volt községünkben. Épületekben és egyéb ingatlanokban nem keletkezett különösebben kár, de védekezési költségeink voltak. Kárenyhítésre jeleztük igényünket a kötelező határidőn belül az ebr42 rendszeren keresztül ,- Ft védekezéssel kapcsolatos költségeink voltak, melynek kötelező önereje ,- Ft. A Kataszrófavédelem szakemberei a helyszíni szemle és jegyzőkönyv készítése után megállapították, hogy jogos a kérelmünk, de várni kell még a Kormányhivatal és a Vízügy helyszíni ellenőrzésre is, amely után, ha jogosnak ítélik meg, akkor benyújthatjuk kérelmünket a vis maior alapba. Horváth István polgármester kéri, hogy aki egyetért a az igény benyújtásával az szavazzon. 133/2013.(12.12.) számú határozat Csákánydoroszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a vis maior támogatás címen támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz a védekezéssel kapcsolatos költségek megtérítésére. A káresemény megnevezése árvízi védekezés. A káresemény helye: Csákánydoroszló Dózsaliget falurész. 568 hrsz-u utcához tartozó valamennyi ingatlan ( hrsz-u ingatlanok) A károk összes költsége ,- Ft A ,- Ft védekezési költségekből az önkormányzat vállalja a ,- Ft önerőt, így az igényelt támogatás 70% ,- Ft. A testület a saját forrás összegét a 3/2013./II.22./ számú költségvetési rendeletében biztosítja. A testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására. Határidő: január 7. További hozzászólás nem hangzik el. Horváth István polgármester a Képviselő-testület nyílt ülését 18 óra 45 perckor bezárja. K. m. f. Horváth István Polgármester dr. Stepics Anita jegyző

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2014. február 3 -i üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2014. február 3 -i üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. február 3 -i üléséről Önkormányzati rendelet: 1/2014.(02.03.) Határozat: 1-4/2014.(02.03.) 2 J E G Y Z Ő K Ö N Y

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. október 31 - i üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. október 31 - i üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. október 31 - i üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 113-117 /2013. (10.31.) 2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 26. Rendes nyílt ülés

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 26. Rendes nyílt ülés 66-5 /2014. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Rendeletek: Határozatok: 33/2014.(II.26.) 34/2014.(II.26.) 35/2014.(II.26.) 36/2014.(II.26.) 37/2014.(II.26.) 38/2014.(II.26.) 39/2014.(II.26.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Távol (igazoltan): Dr. Mohr Tamás alpolgármester és Talián Bálint Attila képviselő.

Jegyzőkönyv. Távol (igazoltan): Dr. Mohr Tamás alpolgármester és Talián Bálint Attila képviselő. Jegyzőkönyv Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30.-án, 17.00 órai kezdettel a Lászlómajori orvosi rendelőben megtartott, közmeghallgatásos üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés

2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés 588-21 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés Rendeletek: 15/2013. (X.15.) A szociális tűzifa juttatás szabályairól 16/2013. (X.25.) A 2012. évi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. - Gáspár Lászlóné, alpolgármester - Balogh Tiborné, települési képviselő - Pete Istvánné, települési képviselő.

JEGYZŐKÖNYV. - Gáspár Lászlóné, alpolgármester - Balogh Tiborné, települési képviselő - Pete Istvánné, települési képviselő. Sárhida község Önkormányzati Képviselő-testülete 8944 Sárhida, Béke u. 26. Sárhida, 2013. február 05-i nyílt testületi ülés jegyzőkönyv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Sárhida község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. február 27-én a Körjegyzőségi Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti

Részletesebben

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-án (kedden) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-án (kedden) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-án (kedden) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

Megállapítja, hogy a7 fős testület minden tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Megállapítja, hogy a7 fős testület minden tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 9.-én, az önkormányzat házasságkötő termében 17 órai kezdettel megtartott, soron következő nyilvános üléséről.

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 30-án tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 6/2013. (V. 01.) 2012. évi költségvetési rendelet módosítása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 25.-én megtartott rendkívüli, nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság

Részletesebben

11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve.

11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. 11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. Napirend: 1./ Zákányszéki Lengyel téri és az Ó-temető

Részletesebben

KARDOKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. MÁRCIUS 26. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

KARDOKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. MÁRCIUS 26. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE KARDOKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. MÁRCIUS 26. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 1 7/2015. ÖKÜ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Sütő Ervinné polgármester Hajdu Gyula alpolgármester Bodó Ferenc képviselő Madarász Dezső képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Sütő Ervinné polgármester Hajdu Gyula alpolgármester Bodó Ferenc képviselő Madarász Dezső képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült: Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 18-án 18 óra 30 perckor a Bodrogi Önkormányzat megtartott soros nyilvános ülésén. Jelen vannak: Sütő Ervinné polgármester

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27. napján megtartott képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 57/2014.(XI.27.) számú Képviselő-testületi 58/2014.(XI.27.)

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 27-én (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2013. március 27.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza.

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza. 1 Jegyzőkönyv Készült Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 02-án 15.00 h kezdettel a Művelődési Ház tanácskozótermében (8649 Balatonberény, Kossuth tér 1.) megtartott

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének:

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének: 257 Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének: a.) tárgysorozata, b.) jegyzőkönyve, c.) határozata: 59-70-ig.

Részletesebben

LEVÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2007.

LEVÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2007. 1 LEVÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Tartalma: 2/2007. Levél község Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. február 19-én tartott nyilvános üléséről készült jegyzőkönyv Napirend előtt:

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2011/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

1 Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

1 Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről 1 Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Fürjes Pál, Fazekas Zoltán, Boda István,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 18/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2011. december 9-én megtartott üléséről Hozott döntések: 12/2011. (XII.10.) önkormányzati rendelet az önkormányzat ivóvíz-szolgáltatási

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 30-án 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről 2 Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2013. szeptember 12-én. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2013. szeptember 12-én. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2013. szeptember 12-én megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TARTALOM: 44/2013.(IX.12.) számú képviselő-testületi határozat Tiszasas

Részletesebben

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. június 26-i üléséről.

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. június 26-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 11. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. június 26-i üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

Szám: 284-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott üléséről.

Szám: 284-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott üléséről. Szám: 284-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

Iktatószám: T-46-9/2012 Jegyzőkönyvvezető: Kiss Ildikó. Készült: Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2012. március 29-én megtartott üléséről.

Iktatószám: T-46-9/2012 Jegyzőkönyvvezető: Kiss Ildikó. Készült: Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2012. március 29-én megtartott üléséről. V ár os Ö nkormá nyzat k épviselő - testülete 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Iktatószám: T-46-9/2012

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzat képviselőtestületének 2009. február 18-án tartott üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Magyar József polgármester, Kiss

Részletesebben