J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA április 22 -i üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 2014. április 22 -i üléséről"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK április 22 -i üléséről Önkormányzati rendelet: 4-6/2014.(IV.22.) Határozat: /2014. (04.22.)

2 2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csákánydoroszló község Önkormányzata Képviselő-testületének április 22-1 üléséről Jelen vannak: Horváth István polgármester, Bálint László alpolgármester Bata László, Kozó József, Szeifert István, Farkas Béla képviselő-testületi tagok Távol van: Zsigovits László Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: dr. Stepics Anita jegyző Horváth István polgármester köszönti a képviselőket és a jegyző asszonyt. Megállapítja, hogy a 7 képviselő-testületi tag közül 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt órakor megnyitja. Elmondja, hogy Kozó József képviselő jelezte, hogy késni fog. Kéri, hogy a Képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendi pontokat fogadja el. A Képviselő-testület a napirendi pontokat 5 igen szavazattal, egyhangúan elfogadja és a következő napirendet hagyja jóvá: N A P I R E N D: 1) Tájékoztatás az előző ülés óta eltelt időszak munkáiról, lejárt határozatokról. 2) Közbeszerzési szabályzat elfogadása 3) Talajterhelési díjrendelet módosítása 4) Rendelet alkotás Csákánydoroszló község évi költségvetésének végrehajtásáról 5) Rendelet alkotás a filmforgatásról 6) Közbeszerzési ajánlattételi felhívás megtárgyalása mikrobusz vásárlásra 7) Útaszfaltozásra pályázati felhívás megtárgyalása 8) Térfigyelő kamerarendszer építésére pályázat benyújtása 9) Döntés a folyamatban levő perrel kapcsolatosan. 10) Különfélék 11) Szociális ügyek (zárt ülés)

3 3 1) Tájékoztatás az előző ülés óta eltelt időszak munkáiról, lejárt határozatokról. Horváth István polgármester elmondja, hogy a két ülés közötti munkákról szóló tájékoztatás ki lett küldve, amihez nem kíván mást hozzátenni. Kérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatosan van-e kérdés. Szeifert István képviselő kérdezi, hogy a volt napközi épület felújítása miatti hitelfelvétellel kapcsolatos kezességvállalás milyen stádiumban áll? Horváth István polgármester elmondja, hogy a hitelfelvétellel kapcsolatban minden írásos dokumentum továbbítva lett a bank felé, már csak a visszajelzést várjuk. További kérdés, vélemény nem hangzik el. Horváth István polgármester kéri, hogy aki a beszámolóban foglaltakat elfogadja, az szavazzon. A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadja a beszámolót. 2) Közbeszerzési szabályzat elfogadása Horváth István polgármester elmondja, hogy az előterjesztés szintén kiküldésre került, ő hozzátenni nem kíván semmit, s kérdezi a testületet, hogy van-e kérdés az előterjesztéshez kapcsolódóan. Kérdés, vélemény nem hangzik el. Horváth István kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, az szavazzon. A képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadja és az alábbi határozatot hozza. 22/2014.( ) számú határozat 1. Csákánydoroszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat közbeszerzési eljárásainak rendjéről szóló közbeszerzési szabályzatot a mellékelt tartalommal elfogadja. 2. Csákánydoroszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Bírálóbizottság tagjává választja: - Dr. Stepics Anita jegyzőt, akit megbíz a Bírálóbizottság elnöki feladatainak ellátásával is - Varga Csabát, aki a pénzügyi szakértelmével segíti a Bírálóbizottság - munkáját - Forró Szilviát, aki műszaki-szakmai szakértelmével segíti a Bírálóbizottság - munkáját Határidő: azonnal

4 4 3) Talajterhelési díjrendelet módosítása Előterjesztő: Horváth István polgármester (előterjesztés mellékelve) Horváth István polgármester elmondja, hogy a Képviselő-testület már tudomást szerzett arról, hogy a talajterhelési díj tekintetében jelentős összegű terhek rakódnak a háztartásokra. A tavalyi év során jelentősen, törvényben megemelt összegű talajterhelési díj mára oda vezetett, hogy a Községben a hátralék összege 1,7 millió Ft. Egy-egy háztartásra több százezer Ft teher jut immár, amit nem tudnak a háztartások kigazdálkodni. A Testületnek ösztönöznie kell ebben a helyzetben a rákötést, mert sajnos olyan összegű kintlévőség halmozódik fel, amelyet már kezelni nem lehet. A Testület elé tárt rendelet -tervezet ezen ösztönzést megteremti. Horváth István polgármester kérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van- e kérdés. Szeifert István képviselő elmondja, hogy Ő nem ért egyet az előterjesztésben megírt 24 havi részletfizetéssel, sőt az újonnan épülő háznál nem adna semmilyen kedvezményt. Kérdezi, hogy hány háztartást érint a díjhátralék. Leopoldné Jánoki Judit köztisztviselő elmondja, hogy 19 háztartásnak van hátraléka, de a talajterhelési díjfizetési kötelezettséggel érintett ingatlanok száma sem haladja meg a 25-öt. Dr. Stepics Anita jegyző jelzi, hogy a közműfejlesztési hozzájárulás esetében a kedvezmények megadásakor törvényesen kell eljárni. Mindenképpen aggasztó egy olyan megoldás, amely csak a talajterhelési díjhátralékot felhalmozó személyeknek ad részletfizetési lehetőséget a hozzájárulás megfizetésére, míg a hátralékkal nem rendelkező, újonnan betelepülő családoknak nem. A részletfizetési kedvezményt lehet jövedelemhez kötni, de ilyen szempontú megkülönböztetést, mint amit képviselő úr említett, nem javasol. Szeifert István elmondja, hogy ez esetben módosítja korábbi véleményét, viszont azt javasolja, hogy módosítsák a rendelet-tervezetet akként, hogy csak az idei év végéig történő rákötés esetében illeti meg a talajterhelési díj elengedésének lehetősége az érintetteket, és ugyanígy módosítsák a határozati javaslatot is, hogy csak az idei évben való rákötés esetében biztosított a 24 havi részletfizetési kedvezmény jövedelmi viszonyoktól függetlenül. További hozzászólás nem hangzik el. Horváth István polgármester kéri, hogy aki a módosító javaslattal egyetért, az szavazzon a rendelet-tervezet felől. A képviselő-testület a módosító javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja, és az alábbi rendeletet alkotja:

5 5 Csákánydoroszló község Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2014.(IV.23.) számú rendelete a Talajterhelési díjról szóló 7/2004.(VI.30.) számú rendelet módosításáról (A rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva) Horváth István polgármester kéri, hogy aki a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, az szavazzon. A képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja, és az alábbi határozatot hozza: 23/2014. (04.22.) számú határozat Csákánydoroszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy lehetővé teszi a bruttó Ft. összegű szennyvíz közmű hozzájárulás 24 havi részletekben történő befizetését a lakosság részére a rákötésben érdekeltek jövedelmi, vagyoni helyzetétől függetlenül. A hozzájárulás ÁFA tartalmát az Önkormányzat megelőlegezi, a polgármester a rákötésben érintettekkel a részletfizetésről megállapodást köt. 4.) Rendelet alkotás Csákánydoroszló község 2013 évi költségvetésének végrehajtásáról Előterjesztő: Horváth István polgármester (előterjesztés mellékelve) Horváth István polgármester elmondja, hogy az előterjesztés kiküldésre került, hozzátenni nem kíván semmit és kérdezi, hogy van-e kérdés. Kérdés, hozzászólás nem hangzik el. Horváth István polgármester kéri, hogy aki a rendelet-tervezetet elfogadja, az szavazzon. A képviselő-testület a rendelet-tervezetet 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja, és a következő rendeletet alkotja: Csákánydoroszló község Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2014.(IV.23.) számú rendelete a Csákánydoroszló Község Önkormányzata évi költségvetésének végrehajtásáról (A rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva) 5.) Rendelet alkotás a filmforgatásról Előterjesztő: Horváth István Polgármester (előterjesztés mellékelve) Horváth István polgármester elmondja, hogy a Mozgóképről szóló évi II. törvény alapján Magyarország összes önkormányzatának rendeletben kell szabályoznia azt, hogy a településen milyen feltételekkel lehet filmet forgatni. A törvényi kötelezettség független attól, hogy milyen esélye van annak, hogy ezen forgatás megtörténjék, így Magyarország legkisebb településeinek is meg kell alkotnia a rendeletet.

6 6 Ha Csákánydoroszló területén is egy stáb filmet szeretne forgatni, ahhoz a Vas Megyei Kormányhivatallal kell hatósági szerződést kötnie. A szerződés megkötése előtt a Kormányhivatalnak kötelessége az Önkormányzat véleményét kikérni. Horváth István polgármester kérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzászólása. Kérdés, vélemény nem hangzik el. Horváth István polgármester felteszi szavazásra a filmforgatási rendelet előterjesztést. Kéri, hogy aki a rendelet-tervezettel egyetért, az szavazzon. A képviselő-testület a rendelet-tervezetet 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja, és a következő rendeletet alkotja: Csákánydoroszló község Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2014.(IV.23.) számú rendelete a közterületek filmforgatással összefüggő használatának rendjéről. 6.) Közbeszerzési ajánlattételi felhívás megtárgyalása mikrobusz vásárlásra Előterjesztő: Horváth István Polgármester ( előterjesztés mellékelve) Horváth István polgármester elmondja, hogy az Önkormányzat sikeresen pályázott egy db mikrobusz megvételére. Megkaptuk a határozatot az MVH-tól, így a közbeszerzést el kell indítani. Elmondja, hogy legalább 3 különböző VW autókereskedést kell megnézni, és árajánlatot kérni tőlük közbeszerzés keretében - a mikrobusz megvásárlása céljából. Kéri a képviselőket, hogy tegyenek javaslatot arra vonatkozóan, kiknek kerüljön az ajánlattételi felhívás megküldésre. Hozzászólás, vélemény nem hangzik el. Vélemény hiányában Horváth István polgármester az alábbi cégeknek javasolja a közbeszerzési felhívás megküldést: PORSCHE Győr Pápai u. RING AUTÓ Kft Veszprém Észak keleti útgyűrű 18. VÖRÖS SZERVIZ KFT Szombathely Pálya u. 3. Horváth István polgármester kéri, hogy aki a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, az szavazzon. A képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadja, és az alábbi határozatot hozza:

7 7 24/2014.(04.22.) számú határozat Csákánydoroszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete egy db VW típusú mikrobusz beszerzésére kiírandó közbeszerzési ajánlattételi felhívást megismerte, és azt elfogadja, egyúttal felkéri a jegyzőt a közbeszerzési eljárás lebonyolítására, annak figyelemmel kísérésére. Ajánlattételi felhívást a következő cégeknek küldi meg: PORSCHE Győr Pápai u. RING AUTÓ Kft Veszprém Észak keleti útgyűrű 18. VÖRÖS SZERVIZ KFT Szombathely Pálya u. 3. Felelős: jegyző közbeszerzésért Határidő: április ) Útaszfaltozásra pályázati felhívás megtárgyalása Horváth István polgármester elmondja, hogy a pályázati felhívást legalább 3 cégnek meg kell küldeni a Kis és a Telek utca aszfaltozására vonatkozóan. A közbeszerzési ajánlattételi felhívás kiküldésre került, azt a Képviselő-testület megismerhette. Horváth István polgármester kérdezi, hogy van - e kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban. Kéri továbbá a képviselőket, hogy tegyenek javaslatot arra vonatkozóan, kiknek kerüljön az ajánlattételi felhívás megküldésre. Hozzászólás, vélemény nem hangzik el. Vélemény hiányában Horváth István polgármester az alábbi cégeknek javasolja a közbeszerzési felhívás megküldést: STRABAG KFT Szombathely Vépi u. 27. WEST MACHINE KFT 9700 Szombathely Babits M. u. 47. NÉMETH ÚTÉPÍTŐ KFT Vasvár Alkotmány u. 60. Kéri, hogy döntsön a határozati javaslat felől a Képviselő-testület. A képviselő-testület egyhangúan 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 25/2014.(04.22.) számú határozat Csákánydoroszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Csákánydoroszló, Kis és Telek utca aszfaltozása tárgyában, a közbeszerzést elindító ajánlattételi felhívást megismerte, és azt változatlan tartalommal jóváhagyja. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az ajánlattételi felhívást az alábbi cégeknek kell megküldeni: STRABAG KFT Szombathely Vépi u. 27. WEST MACHINE KFT 9700 Szombathely Babits M. u. 47. NÉMETH ÚTÉPÍTŐ KFT Vasvár Alkotmány u. 60.

8 8 Felelős: Dr. Stepics Anita jegyző közbeszerzés lebonyolításáért Határidő: május 6. ajánlattételi felhívás megküldésére 8.) Térfigyelő kamerarendszer építésére pályázat benyújtása Horváth István polgármester elmondja, hogy a 28/2014. (IV.1.) BM rendelet lehetővé teszi azt, hogy 100 %-os mértékű támogatást kapjanak az Önkormányzatok térfigyelő kamerák beszerzéséhez. Az előkészületek megtörténtek. Ez a beruházás összességében Ft-ba kerül, melyre természetesen a pályázatot a megadott április 24-i határidőig az Önkormányzatnak be kell adnia. A pályázat során az Önkormányzat 5 db kamera telepítését kéri. A helyszínek: Vasút u. (3 db), Körmendi u - 8-as kereszteződés (1 db), Gasztony felőli település bejárat (1 db). A térfigyelő rendszerhez tartozó számítógép az Önkormányzati épületben lenne elhelyezve. Horváth István polgármester kérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzászólása. Javaslat, kérdés nem hangzik el. Horváth István polgármester szavazásra teszi fel a közbiztonsági rendszer létrehozására vonatkozó határozati javaslatot. A képviselő-testület egyhangúan, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a határozati javaslatot, és a következő határozatot hozza. 26/2014.( ) számú határozat Csákánydoroszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 28/2014. (IV.1) BM rendeletben megjelent pályázati felhívásra pályázatot nyújt be, amelynek tartalmát a mellékelt adatlapban foglaltak szerint hagyja jóvá. Határidő: április 24. (pályázat benyújtására) 9.) Döntés a folyamatban levő perrel kapcsolatosan Horváth István polgármester elmondja, hogy Gasztony és társai Önkormányzatokkal kapcsolatos per esetében az alperesek nem sokat mondó ajánlatot tettek az egyezségre. Az e- mailben megküldött ajánlatot a képviselő-testület részére továbbította. Javasolja, hogy az egyezésgi ajánlatot ne fogadja el a Testület, hanem döntsön a bíróság.

9 9 Javaslat, hozzászólás nem hangzik el. Horváth István polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az alperesek egyezségi ajánlatát ne fogadja el a Képviselő-testület, az szavazzon. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 27/2014.(04.22.) számú határozat Csákánydoroszló község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy Gasztony, Rönök, Vasszentmihály községek, mint alperesek peren kívüli megegyezésre vonatkozó ajánlatát nem fogadja el. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről értesítse az Önkormányzat megbízott ügyvédjét azzal, hogy kérje a per folytatását a Törvényszéktől. Határidő: május ) Különfélék 10/1 Az Országos Mentőszolgálat támogatási kérelme Horváth István polgármester elmondja, hogy a tavalyi évben az Önkormányzat pénzügyi segítséget nyújtott az Országos Mentőszolgálat Körmendi Kirendeltségének, ezért a Mentőszolgálat köszönetét fejezte ki. Az országos mentőszolgálat újabb kéréssel fordult az Önkormányzathoz, hogy ismételten segítséget kér a körmendi mentőállomás részére eszközbeszerzéshez. Horváth István polgármester kérdezi, hogy van-e javaslat támogatás megítélésére. Bata László képviselő javasol ,- Ft támogatást. Horváth István polgármester kérdezi, hogy van-e más javaslat, vagy felteszi szavazásra Bata László képviselő javaslatát. Más javaslat nem hangzik el. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 28/2014.(04.22.) számú határozat Csákánydoroszló község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Országos mentőszolgálat részére a körmendi mentőállomás eszközbeszerzéséhez ,- Ft támogatást biztosít a község költségvetéséből. Határidő: május 5. 10/2 Taródfa Bt ajánlata fűnyírásra

10 10 Horváth István polgármester elmondja, hogy az előző évhez hasonlóan a Taródfa Bt ajánlatot adott a nagy temető fűnyírására vonatkozóan. A doroszlói temető nem szerepel az ajánlatban, mivel e területen a kaszálást a Vas Megyei Temetkezési Kft vállalta korábbi megállapodásunk szerint. Farkas Béla a TARÓDFA BT vezetője ajánlata bruttó Ft. ajánlati összeget tartalmaz, ezen összeg fedezete ilyen döntés esetében az Önkormányzat rendelkezésére áll. Horváth István polgármester javasolja, hogy fogadjuk el az ajánlatot, mivel a téli közmunka program április 30-al befejeződik, és nem tudja, hogy lesz-e folytatás. Erre vonatkozóan a Munkaügyi Központ még nem tudott felvilágosítást adni. Horváth István polgármester szavazásra teszi fel az ajánlatot és kéri, hogy aki a javaslatot elfogadja, az szavazzon. Farkas Béla képviselő bejelenti személyes érintettségét, és jelzi, hogy nem kíván a szavazásban részt venni, az üléstermet elhagyja. A képviselő-testület 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal a következő határozatot hozza: 29/2014.(04.22.) számú határozat Csákánydoroszló község Önkormányzatának Képviselő-testülete a a csákánydoroszlói nagy temető fűnyírási munkáira vonatkozóan elfogadja a Taródfa BT fűnyírási ajánlatát bruttó ,- Ft/alkalom díjért. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására, de a képviselőtestület kiköti, hogy a szolgáltatást csak akkor lehet igénybe venni, ha az önkormányzat fizikai állománya idő vagy létszám hiányában a munkát elvégezni nem tudja. Határidő: május 25. a megállapodás megkötésére. A testületi ülésre megérkezett Kozó József képviselő, így a képviselő-testület 6 fővel folytatja a munkát. 10/3 Dancsecs Kft-nek a napközi épület falszigetelési munkáinak rendezése Bálint László alpolgármester elmondja, hogy a napközi épületének falszigetelési munkáit a képviselő-testület elengedhetetlennek tartotta a folyamatos állagromlás miatt. Az önkormányzat többek között erre a munkára is pályázatot nyújtott be, de az elutasításra került. Mivel a képviselő-testület pályázati lehetőség hiányában is fontosnak tartotta ezen munka elvégzését, így annak fedezetére most költségvetési keretet kell biztosítani. Ez a költség bruttó ,- Ft, melyet el kell végeztetni és ki is kell fizetni az önkormányzat költségvetéséből. Horváth István polgármester az elhangzottakkal egyetért, és kéri a képviselő-testületet, hogy döntsön a szerződés megkötéséről, és biztosítsa a munka elvégzésének fedezetét.

11 11 A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 30/2014.(04.22.) számú határozat Csákánydoroszló község Önkormányzatának képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert arra, hogy szerződést kössön a Dancsecs KFT-vel a napközi épület falszigetelésére vonatkozóan. A képviselő-testület a község költségvetésből biztosítja az elvégzett munka ellenértékének a kifizetését, melynek összege bruttó ,- Ft Határidő: május /4. Bálint László alpolgármester a következő tájékoztatást adja: A plébános úr nagyon köszöni- levélben is megköszönte- az önkormányzat által nyújtott faanyagot, ami a templomi padok felújítására lett felhasználva. Bálint László alpolgármester továbbá elmondja, hogy több beteg kérte, hogy az orvosi és fogorvosi rendelőben a rendelő ajtajának szigetelését meg kellene oldani, hogy a váróban a benti hangok ne legyenek hallhatók. Horváth István polgármester elmondja, hogy ajánlatot kér Bolla László asztalostól az ajtók szigetelésére. 10/5. Horváth István polgármester elmondja, hogy április 25-én egy megbeszélést kellene tartani a falunapi programokkal kapcsolatosan, amire kéri, hogy a képviselők és még a szervezésben érintett személy jelenjen meg. További hozzászólás nem hangzik el. Horváth István polgármester a Képviselő-testület nyílt ülését 17 óra 40 perckor bezárja. K. m. f. Horváth István Polgármester dr. Stepics Anita jegyző

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. december 12-i üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. december 12-i üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. december 12-i üléséről Önkormányzati rendelet: 12-13/2013.(12.12) Határozat: 120-133 /2013. (12.12.) 2 J E G Y Z

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2014. február 3 -i üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2014. február 3 -i üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. február 3 -i üléséről Önkormányzati rendelet: 1/2014.(02.03.) Határozat: 1-4/2014.(02.03.) 2 J E G Y Z Ő K Ö N Y

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. október 31 - i üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. október 31 - i üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. október 31 - i üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 113-117 /2013. (10.31.) 2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 2014. szeptember 17 -i RENDKÍVÜLI üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 2014. szeptember 17 -i RENDKÍVÜLI üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. szeptember 17 -i RENDKÍVÜLI üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 77-83 /2014. (09.17)) 2 J E G Y Z Ő K Ö

Részletesebben

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V 9/2015. ÖKÜ Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 160-8/2014. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 24. napján 18 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. december 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 30-án 18.00

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. - Gáspár Lászlóné, alpolgármester - Balogh Tiborné, települési képviselő - Pete Istvánné, települési képviselő.

JEGYZŐKÖNYV. - Gáspár Lászlóné, alpolgármester - Balogh Tiborné, települési képviselő - Pete Istvánné, települési képviselő. Sárhida község Önkormányzati Képviselő-testülete 8944 Sárhida, Béke u. 26. Sárhida, 2013. február 05-i nyílt testületi ülés jegyzőkönyv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Sárhida község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2012. május 31-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2012. május 31-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. május 31-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 11/2012. (VI.01.) önkormányzati rendelet a szabálysértési rendelkezések hatályon

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. június 26-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. június 26-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve 2014. június 26-án tartott n y í l t ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 5/2014. (VI. 27.) 2014. évi költségvetési rendelet módosítása 6/2014. (VI. 27.) 2014. évi igazgatási szünet

Részletesebben

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-i rendes ülésének 4/2014. számú Jegyzőkönyve

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-i rendes ülésének 4/2014. számú Jegyzőkönyve 1 Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-i rendes ülésének 4/2014. számú Jegyzőkönyve 2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 504-4/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Szentbékkálla

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről Ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácsterme Jelen vannak: Bakai Károly

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ülés helye: Jászszentlászló Községháza tanácskozó terme. J e l e n v a n n a k: Tanácskozási joggal meghívottak közül jelen van:

Jegyzőkönyv. Ülés helye: Jászszentlászló Községháza tanácskozó terme. J e l e n v a n n a k: Tanácskozási joggal meghívottak közül jelen van: Jegyzőkönyv Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek, 2014. szeptember 24-én 15 00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Jászszentlászló

Részletesebben

LEVÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2007.

LEVÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2007. 1 LEVÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Tartalma: 2/2007. Levél község Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. február 19-én tartott nyilvános üléséről készült jegyzőkönyv Napirend előtt:

Részletesebben

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 26. Rendes nyílt ülés

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 26. Rendes nyílt ülés 66-5 /2014. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Rendeletek: Határozatok: 33/2014.(II.26.) 34/2014.(II.26.) 35/2014.(II.26.) 36/2014.(II.26.) 37/2014.(II.26.) 38/2014.(II.26.) 39/2014.(II.26.)

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V ikt.szám: 78-3/2013. Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27-én 18 óra 00

Részletesebben

22/2013. (XII. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL

22/2013. (XII. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL 196 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. december 19-án 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 75/2013. (XII.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Távol (igazoltan): Dr. Mohr Tamás alpolgármester és Talián Bálint Attila képviselő.

Jegyzőkönyv. Távol (igazoltan): Dr. Mohr Tamás alpolgármester és Talián Bálint Attila képviselő. Jegyzőkönyv Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30.-án, 17.00 órai kezdettel a Lászlómajori orvosi rendelőben megtartott, közmeghallgatásos üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Balatonfűzfő Város Önkormányzata 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Telefon: 06/88 596-910 Fax: 06/88 596-901 e-mail: jegyzo@balatonfuzfo.

Balatonfűzfő Város Önkormányzata 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Telefon: 06/88 596-910 Fax: 06/88 596-901 e-mail: jegyzo@balatonfuzfo. Balatonfűzfő Város Önkormányzata 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Telefon: 06/88 596-910 Fax: 06/88 596-901 e-mail: jegyzo@balatonfuzfo.hu Szám: 9/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonfűzfő Város

Részletesebben

01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV

01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV 01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV 2009. május 27-én tartott n y í l t üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26., Dr. Lelkes Ákos alpolgármester, Bíró Attila,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem. Kopcsek Tamás és Mikó Lászlóné képviselők.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem. Kopcsek Tamás és Mikó Lászlóné képviselők. 7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 15-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV amely készült Kövegy Község Önkormányzat képviselő-testülete 2015. február 24-én tartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV amely készült Kövegy Község Önkormányzat képviselő-testülete 2015. február 24-én tartott testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV amely készült Kövegy Község Önkormányzat képviselő-testülete 2015. február 24-én tartott testületi üléséről. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint Galgóczkiné Krobák Mária polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. február 27-én a Körjegyzőségi Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti

Részletesebben

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-án (kedden) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-án (kedden) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-án (kedden) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Halásztelek Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. december 17-én, szerdán 14,00 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi

Részletesebben

Megállapítja, hogy a7 fős testület minden tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Megállapítja, hogy a7 fős testület minden tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 9.-én, az önkormányzat házasságkötő termében 17 órai kezdettel megtartott, soron következő nyilvános üléséről.

Részletesebben

11/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. szeptember 4-én megtartott rendes, nyilvános ülésének jegyzőkönyve

11/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. szeptember 4-én megtartott rendes, nyilvános ülésének jegyzőkönyve 11/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. szeptember 4-én megtartott rendes, nyilvános ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

KARDOKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. MÁRCIUS 26. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

KARDOKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. MÁRCIUS 26. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE KARDOKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. MÁRCIUS 26. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 1 7/2015. ÖKÜ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben