Az óvoda felújítás előtt ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az óvoda felújítás előtt ÖNKORMÁNYZATI HÍREK"

Átírás

1 VI. évfolyam 3. szám március 3. Ára: 100 Ft Az óvoda felújítás előtt ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Január 3-án Az Önkormányzat tárgyalójában Gömbös József szakértő adott tájékoztatást a Vizi Közmű megalakításának technikai részleteiről a szervezők számára, majd ezt követően megalakult a Szervező Bizottság, melynek elnökévé Lunk György polgármestert választották. Január 10-én a Szervező Bizottság ülésezett, megbeszélve a Vizi Közmű szervezésének konkrét feladatait. A bizottsági tagok egymás közt elosztották a megalakuláshoz szükséges teendőket. Február 16-án a helyi községháza termében közösen ülésezett Aka, Ácsteszér és Csatka képviselő testülete. A három Képviselőtestület megtárgyalta és határozattal elfogadta a Körjegyzőség évi költségvetését Ft bevétellel és kiadással. A körjegyzőség dolgozóinak létszámát január 01-től 7 főben határozta meg. A három község által közös fenntartásban üzemeltetett Egészségügyi intézmények évi költségvetését ugyancsak megtárgyalta és bevétellel és kiadással határozatilag elfogadta. A közös fenntartású egészségügyi intézmény dolgo- zóinak a létszámát 3 főben határozta meg. (Háziorvosi szolgálat 2 fő, védőnői szolgálat 1 fő.) Ácsteszér Község Polgármestere a Képviselőtestület rendes ülését február 23-án 17 órára összehívta. Az ülés napirendje: 1./ Tájékoztató az önkormányzat két ülése közötti fontosabb eseményekről, beszámoló az átruházott határkörben hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. E napirendi pont előadója Lunk György polgármester volt. Ennek keretében a lakosságot közvetlenül két dolog érinti: egyrészt a védőnői állás megüresedett, másrészt lakossági igénynek eleget téve, módosult a rendelési idő, a célból, hogy a nappali műszakból hazatérő lakosok, még szükség esetén orvoshoz tudjanak fordulni. A védőnői állás betöltésére több kísérlet is történt, eddig sikertelenül. Az önkormányzat kéri a lakosságot is, hogy akinek a rokoni, vagy ismeretségi körében ilyen végzettségű személy található és hajlandó a megüresedett hely betöltésére az jelezze. A módosult rendelési idő megtalálható egyrészt az orvosi rendelő bejárati ajtóján, másrész a faluújság hátlapján.

2 2. oldal Ácsteszér község havi lapja március Végezetül tájékoztatásképpen jelezte, hogy 7 fővel nőtt a szociális étkezők száma. 2./ A évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosítása. Előadó a polgármester. Az önkormányzati törvény előírásának megfelelően a 2010 évi költségvetést a realizálódott helyzetnek megfelelően minden évben módosítani kell. A módosított paragrafusok felsorolását mellőzve, a fő számok a következők: A Képviselő-testület az Önkormányzat évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét : Ft-ban A költségvetési összes kiadását: Ft-ban állapítja meg. A költségvetés utólagos módosítására egyebek mellett az országgyűlési, és önkormányzati választások pénzügyi lebonyolítása, illetve a közmunkások nagyobb létszámú foglalkoztatásához kapott támogatások, valamint az önkormányzati dolgozók bérkiegészítése miatt volt szükség. 3./ A polgármester illetményének, az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása. Előadó Klupácsné Somogyi Éva körjegyző A társadalmi megbízatású polgármesterek díjazásának törvényi előírásait követve a képviselőtestület a polgármester illetményét Ft-ban állapította meg, mely összeg a múlt évihez képest nem emelkedett. Az alpolgármesternek tiszteletdíjat a testület nem állapított meg, mivel Gubucz Lajos alpolgármester az nem kívánja fel venni. 4./Az önkormányzat évi költségvetési rendeletének megalkotása. Előadó: Lunk György polgármester A költségvetési tételek részletes megtárgyalását követően Ácsteszér Község Önkormányzat Képviselő-testülete az idevonatkozó törvényi meghatalmazás alapján és a helyi önkormányzatokról szóló törvény feladatkörében eljárva az önkormányzat évi költségvetésének: a bevételi fő összegét : Ft.-ban, kiadásának főösszegét: Ft.-ban állapította meg. Itt megjegyezendő, hogy az állam az Önkormányzat támogatását Ft-al csökkentette. A kultúrház felújítása nem szerepel a költségvetésben, mivel a vizsgálat még nem zárult le, így a biztosítási összeg nem ismert, illetve nem áll rendelkezésre. Az összeg ismeretében év közbeni módosítással kerül be a költségvetésbe. 5./ Személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő térítési díj megállapításai. Előadó: Lunk György polgármester. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő térítési díjakról szóló rendeletét, - mely 2011 március 1-jén lép hatályba - az önkormányzat az alábbiak szerint módosítja: Térítés összege Ft/nap (áfa nélkül) Óvodások 210 Csak ebéd napközisek 193 Alkalmazottak, külső személyek 571 Időskorúak: Árpád Vendéglőben 332 Önkormányzat konyhája 351 Az ebéd szállításért fizetendő térítési díj: 125 Ft/alkalom 6./ Helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet megalkotása. Előadó Lunk Gyöegy polgármester Ácsteszér Község Önkormányzat Képviselő-testülete az idevonatkozó törvények felhatalmazása alapján feladatkörében eljárva a következőt rendeli el. A települési önkormányzati képviselők havi tiszteletdíja: Ft. A rendelet február 24-én lép hatályba. Az előbbi ciklusnak megfelelően a képviselők tiszteletdíjukat továbbra sem veszik fel. 7./ A lakosok bérletére vonatkozó helyi szabályokról szóló rendelet módosítása. Előadó: Lunk Gyögy polgármester Ennek kapcsán elöljáróban a polgármester elmondta, hogy, hogy a bérleti díjakat folyamatosan az épületek felújítására költi az önkormányzat, ami természetesen ezeket a költségeket nem fedezik. Az eddigi évekhez hasonlóan az inflációval emelt, mintegy 5%-os emelés mindenképpen indokolt. A Képviselő-testület végezetül úgy döntött, hogy a javasolt emelésen túl az eddigi 30%-os lakbér támogatási kedvezményt megvonja. A döntés az emelkedő fenntartási költséggel indokolható, hogy csak a csatorna projekt kapcsán felmerülő tulajdonosi költséget vesszük, mely ingatlanonként kb Ft.

3 2011. március Ácsteszér község havi lapja 3. oldal (Folytatás az előző oldalról 8./ Egyebek Szociális támogatások elbírálása. Előadó Klupácsné Somogyi Éva körjegyző Az egyebek napirendi pont keretében Képviselő_testület arról döntött, hogy Aka-Csatka Ácsteszér-Súr községek önkormányzati egészségügyi alapellátás fogszakorvosi szolgálatának közös működtetésére Társulási Megállapodást hoz létre. A fogszakorvosi rendelő helye: Súr, Petőfi u. 58. A rendelő műszervásárlási költségeihez Ácsteszér Önkormányzata már 2009-ben lakosság arányos módon hozzájárult, Ft összeggel, minthogy a működési költségek továbbra is terhelni fogják az önkormányzatot, ami a 2011-es évben Ft-ot jelent Döntés született továbbá a Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás Megállapodásának módosításáról, melynek értelmében Bokonybánk Község Házi segítségnyújtásba való felvételét a testület jóváhagyta. Végezetül az Ácsteszéri Víziközmű Társulat 2011 március 11-én 17 órakor tartandó alakuló közgyűlésének szervezéséről, valamint a március 15-i ünnepséghez kapcsolódó teendőkről tárgyalt a Képviselőtestület. Majd szociális segélyek kerültek elbírálásra. Pintér Gábor LITURGIKUS NAPTÁR MÁRCIUS- BÖJTMÁSHAVA Március 6.: Évközi 9. vasárnap Március 9.: HAMVAZÓSZERDA- A nagyböjt kezdete / A bűnbánat jeleként a pap hamuval keresztet rajzol a homlokunkra és figyelmeztet: Emlékezzél ember, hogy por vagy és porrá leszel. / Március 13.: Nagyböjt 1. vasárnapja Március 19.: Szent József ünnepe. A Boldogságos Szűz Mária jegyese volt, Jézus nevelőatyja lett. Munkára, alázatosságra, tisztaságra bíztat. Március 20.: Nagyböjt 2. vasárnapja Március 25.: Urunk Megtestesülésének hírüladása / Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe/ E napon ünnepli az Egyház a megváltás hajnalát, Krisztus megtestesülését. Március 27.: Nagyböjt 3. vasárnapja. A NAGYBÖJT SZENT NEGYVENNAPJÁRÓL A Nagyböjt Húsvét ünnepe előtt 40 napig, hamvazószerdától virágvasárnapig tartó bűnbánati idő. Liturgikus színe a lila/ viola/ Az Egyház nemcsak megemlékezik Krisztus húsvéti misztériumáról, hanem a liturgiában megújítja azt, hogy a hívők egyesülhessenek Megváltójukkal és felfoghassák az ő kegyelmeit. Krisztus évről évre megvívja harcát híveiért a nagyböjtben. A Nagyböjt sajátos gyakorlatai: 1.A böjt: Elsősorban ételböjt, ez a legkeményebben, leginkább húsbavágóan érinti az embert. Az Egyház ma csak Hamvazószerdára és Nagypéntekre ír elő szigorú böjtöt, nagyböjt péntekjeire hústól való tartózkodást. 2. Az irgalmasság: Az irgalmasság kettőt jelent. a: adni- a nálunk szegényebbek megsegítése. b: megbocsátani- Őszinte szívből, semmi viszonzást és hálát nem várva,mindenkinek, aki ellenünk vétett. Ez is bűnbánati cselekmény. 3. Az imádság: A böjt és a jócselekedet közvetve vonatkozik Istenre. Az imádságban, elmélkedésben a lélek közvetlenül Istenhez emelkedik. A szent Negyvennap megkülönböztetett idő az Egyház liturgiájában. Minden napnak sajátos miseszövege van. A miseruhák színe: viola. A templomot a 4. vasárnap kivételével nem díszítjük, az orgona csak az énekek kíséretére szólalhat meg. A misében elmarad az öröm éneke, a Glória, nincs Alleluja, helyette a komoly hangú Traktust énekeljük, vagy az evangélium előtti verset. / Forrás: Éneklő Egyház/ Bűnbánóknak menedéke! Trónusodhoz eljövünk, Ah! mert máshol nincs üdv s béke, Jézus irgalmazz nekünk. /SzVU 58/ Volf Nándorné Óvodai hírek február 1989-ben történt az óvoda épületében jelentősebb felújítás. Az elmúlt években is voltak belső átalakítások (fejlesztő szoba kialakítása), illetve külső renoválás is, de átfogó külső-belső felújításra az óvoda alapítása óta nem került sor. Most eljött ennek az ideje, ezért óvodásainkkal a volt iskolaépületbe költözünk, átadjuk a terepet az építő munkásoknak. Őszintén szólva, mi így is nagyon szerettük az óvodánkat, nehéz szívvel költözünk ki belőle, de úgy gondoljuk a tervek alapján, hogy nagy öröm lesz majd visszatérni a megújult épületbe, ha eljön az ideje. Reif Jánosné óv.

4 4. oldal Ácsteszér község havi lapja március Iskolai hírek Farsang Február 19-én, szombaton rendeztük meg farsangi karneválunkat. Több mint száz tanuló öltözött különféle maskarába. Egyéni, páros és csoportos kategóriában léptek fel, így összesen 24 produkciót láthattunk. A és 8. osztály tanulói szinte kivétel nélkül színpadra léptek. A kisebbek egyéni illetve páros produkciókat mutattak be. A gyerekeket zsűri értékelte. Az egyéni versenyzők közül 8 tanulót külön jutalmaztak. Az első három helyezett a következő lett: első hely: Harckocsivezető (Tóth Márk 2. o.) második hely: Hastáncos (Virág Imre 2. o.) harmadik hely: Tininindzsa (Laszák János 3. o.) Három páros versenyző is jutalomban részesült: első hely: Táncoló méhecskék (Cseszneki Zita és Szőke Martina 3. o.) harmadik hely: Nyuszik (Győző Alexandra és Hoffer Kitti 1.o.) A csoportos műsorszámok között az alábbi sorrend alakult ki: első hely: Híradó 2031 (8. osztály) második hely: Spongya-Rock (5. osztály) harmadik hely: Aktív stúdió (4. osztály) negyedik hely: X-traktor (7.osztály) ötödik hely: Aloha girls (6.osztály) A csoportos beöltözők egy-egy tortát kaptak jutalmul, a többiek ajándékcsomagot. A 8. osztályosok produkciója tetszett a legjobban a közönségnek, hisz 50 szavazattal ők nyerték meg a közönségdíjat. A rendezvény ideje alatt büfé működött, ahol szendvicset, süteményt és üdítőt lehetett fogyasztani. A jelmezes felvonulás után tombolasorsolás, majd diszkó következett, ahol a zenét Brukker Imre szolgáltatta. Jó volt a hangulat, hisz gyermekeink a rendezvény végéig kitartóan táncoltak. A karnevált szép bevétellel zárta a Diákönkormányzat, melynek összege forint lett. Szeretnénk köszönetet mondani a szülőknek a tombolatárgyakért, a szendvicsekhez küldött alapanyagokért, a finom süteményekért, tortákért, a Közművelődés Házának a helyszín biztosításáért. Köszönjük minden szülő munkáját, aki segítségünkre volt a rendezvény sikeres előkészítésében és lebonyolításában. Panákné Miszlai Margit DÖK segítő tanár második hely: Döbrögi és Ludas Matyi (Vuts Viktória 2. o. és Halász Boglárka 1.o.) Téli sportok Február 11-én, péntek délelőtt tömbösített testnevelésóra keretében 50 gyerek 4 pedagógus kíséretével a győri műjégpályára látogatott. Az itt eltöltött másfél óra alatt lehetett csúszkálni, korcsolyázni. A legtöbben eleinte még csak a palánk segítségével tudtak közle-

5 2011. március Ácsteszér község havi lapja 5. oldal kedni a jégen, a vége felé azonban már bátran beljebb is merészkedtek. Aki szokott görkorizni, az hamar elsajátíthatta a korcsolyázás technikáját is. Akik nem éltek a korcsolyázás lehetőségével, azok a tornacsarnokban töltötték el az időt. Itt játékos sportvetélkedők, sorversenyek zajlottak. Színházi előadás Február 17-én került sor a következő bérletes előadásunkra Székesfehérváron a Vörösmarty Színházban. Scarnacci-Tarabusi Kaviár és lencse című vígjátékát tekintettük meg. Igazi olasz életörömmel, jókedvvel mesélte el a darab Leonida úr történetét, aki nagyon szépen megélt a különböző fogadásokon begyűjtött ételekből. Természetesen történt valami, ami az egész család életét megváltoztatta, a közönséget pedig jól megnevettette. Márciusi ajánló A siker nem az, hogy ez az újság megjelenik. Még az sem, ha hamar elfogy. Az igazi siker ott kezdődik, ha valaki azt mondja: ez valami újat hozott az életünkbe. Öt évvel ezelőtt ezzel a gondolattal indult az Arany Trombita. Azóta megjelenik, és minden hónapban hamar elfogy. Volt benne örömteli és szomorú esemény is tanúskodásnak, ami megtörtént velünk, ácsteszériekkel. De újat is hozott a lap az életünkbe. Az Arany Trombitának nemcsak az ácsteszériek az olvasói. Valamint néhány a község havi lapjában elsőként megjelenő - Ácsteszérről szóló írás megjelent az ország más részén is. Budapesten a Hírhozó című újságban, de olvashattak rólunk a Nyírségi Gondolat című független közösségi magazinban is. Ugyanakkor az Arany Trombita ma már fórumot ad az olyan színvonalas írásoknak is, amelyeknek köszönhetően egy kicsit a kívülálló szemével is láthatjuk magunkat. Március van. Ez alkalommal tisztelettel és szeretettel ajánlom a kedves olvasók figyelmébe Stancsics Erzsébet aktuális írását falunk szülöttéről: Táncsicsról. Ebben megtalálja magát minden tisztelt ácsteszéri is. Borbély Ilona Stancsics Erzsébet: Táncsics Filharmónia Február 23-án a Komárom-Esztergom megyei ifjúsági bérlet keretében a Művész Szimfonikus Zenekar hangversenyezett Kisbéren a művelődési központban. A műsor Erkel és a magyar nemzeti romantika címet viselte, ezzel emlékeztek a 200 éve született zeneszerzőre, karmesterre. A szimfonikusokat Gulyás Nagy György vezényelte. Felhangzott a műsorban az Ünnepi nyitány, Dózsa György esküje, valamint négy tánc: a verbunkos, a fegyvertánc, a palotás és a csárdás. Felcsendült még a nyitány a Hunyadi Lászlóból, valamint a Bánk bánból a híres Hazám, hazám kezdetű ária. Ez utóbbi operát láttuk tavaly a kisbéri Wass Albert Művelődési Központban a révkomáromi Teátrum Színházi Polgári Társulás előadásában. A gyerekek nagy élvezettel hallgatták a darabokat, és mindenkinek nagyon tetszett az előadás. Pintérné Ballabás Márta int.e.vez.-helyettes Környezetemben, akik ismernek, gyakran felteszik a kérdést: miért nem írsz soha Táncsicsról? Nehéz válaszolnom rá, mert magam sem tudom az okát. Talán visszatart az a szemérmes lámpaláz, ami mindig ott van, ha közeli hozzátartozóimról kellene írni. Vannak költők, akikből ömlik a szó, a rím, ha anyjukat kell dicsérni s ezzel mindig belopják magukat az olvasók szívébe s belém fojtják a szót. Én sosem tudtam anyámról, gyermekeimről, unokáimról írni. Visszatartott valami furcsa, szemlesütött szemérem. Talán Táncsiccsal kapcsolatban is ez működik bennem. Bár a rokonsági fok oly távoli, hogy belső, szívbéli, személyes kapcsolatról nem lehet szó, mint a közvetlen családtagoknál. Hiszen nagyanyám nagyapjának a testvére volt, ük-ágon kapcsolódom hozzá. Többször felkértek március 15-i ünnepségek szónoklataira, tanulmányok készítésére, melyben a központi alak Táncsics Mihály volt. Ezzel nem is volt gond, elvégeztem a munkát. De úgy írni róla, mint hozzám

6 6. oldal Ácsteszér község havi lapja március közelálló személyről, ez sosem sikerült. Talán épp azért, mert időn és téren átívelve, nagyon is közel áll hozzám. Amikor felkerestük a Fiumei úti temetőben a sírját, megdöbbentett az a hozzá méltó egyszerűség, amelylyel a művész parcellában rátaláltunk. Egy ismeretlen szobrász alkotása a mellszobor, amely egy félmagas obeliszk tetején áll, alatta mindössze ennyi írás: Táncsics. Ha tüzetesen végigvizsgáljuk az emlékművet, kiderül, hogy 1948-ban egy XIII. kerületi lányiskola emeltette a szabadságharc 100 éves évfordulójának emlékére. Nem derül ki, hogy családtagjai is ott nyugszanak-e: felesége, Seidl Teréz, aki 23 évvel élte túl férjét, a hat közül egyetlen életben maradt gyermeke, Eszter, aki szülés közben halt meg és egyetlen unokája, Ida, aki megérte a felnőttkort. Kevés embert ismerünk a történelemből, aki anynyit nélkülözött, szenvedett, emberi mivoltában megaláztatott volna, mint Táncsics. Ez a temetői emlékmű, a ránk figyelő arc, kemény tekintet, valamit viszszaad abból a méltóságból, erőből, akaratból, ami végigkísérte hosszú élete folyamán Talán ez az ismeretlen szobrászművész indította el bennem a folyamatot, amiről eddig nem tudtam, nem akartam írni: milyen közel áll hozzám Táncsics? Csak így, egyszerűen: Táncsics, ahogy az emlékműre is írták. Gyerekkorában, Ácsteszéren talán Miska volt, aztán lassan Mihállyá serdült. Az egymást keresztező, két utcából álló, pici faluban bizonyára ismerte mindenki. Mire 70 évesen, gyalogosan ellátogatott szülőfalujába, - mert még akkor is visszahúzta a szíve, - már senkit nem talált, aki emlékezett volna rá. A XX. században, s most, XXI. század elejére viszont ugyanitt akkora ismertsége és kultusza van, amilyenben keveseknek lehet részük! Ha egy morzsányi akkor jutott volna neki ebből, tán egy cseppel kevesebb lett volna a szenvedése Képzeletemben leülök mellé, és megpróbálunk beszélgetni. Biztosan megértenénk egymást, hiszen nemhogy születésétől, 1799-től, de a honfoglalástól sem változott érhetetlenné, értelmezhetetlenné a nyelvünk. Egy hazánk van most is: az anyanyelv. Minden más csak szükségessé válik művelése közben. Mindnyájan a múltból hozzuk tudásunkat, az ősök nyelvéből táplálkozunk, élünk, erre építjük rá mindenkori tudásunkat. Ismervén életpályáját, írásait melyet sajnos csak amolyan szamizdatként készített el az egyik budai, nemrég még nevét viselő középiskola talán nem vizsgáznék rosszul előtte. Táncsics olyan író, akinek éghajlata van, az olvasót menthetetlenül bevonja még ma is bűvkörébe. Igaz, van olyan író, aki írás közben tudja meg, mit akar írni, de van, aki tudja, hogy mit akar, mielőtt tolla megérintené a papírt. Ilyen volt Ő is. Mostanság előfordul, hogy már nem eszmék, hanem szavak írják egymást engesztelhetetlenül, harag és indulat nélkül, a szó szótári értelmében, céltalanul, összegereblyézett halmazba. Ha olvasná most ezeket, vajon mit szólna hozzá? Tán jóhiszeműen azzal indokolná: oka lehet az általános morális csalódás, szorongó várakozás, rettenet a sors bizonytalansága előtt. Ilyenkor nem csak az író, hanem a szellem is visszafojtja lélegzetét. Miről beszélgetnénk, mi, a felelősséggel gondolkodók? Valószínűleg a hazáról, amely sosem lehet trükk, mutatványszám. A hazafiság a legszemérmesebb magatartás, melynek mutogatásával nem szabad tapsokat aratni. De hányan éltek és élnek ma is trükkösített, fröcsögős változatával, mert ez a legbiztosabb szám mindenféle pódiumon! A siker könnyű szárnyú, fényes tollú madara megvillantja a nevet, s hirtelen híres lesz az ügyes helyezkedő, beérkezik a mindenkori politika sodrásába, emelkedésébe. Táncsicsnak nem volt módszere ez, akárcsak nekem. Tán az a bizonyos szemérem, ami visszatartott mindkettőnket, több, mint két évszázad távolságában is. Talán eljön egyszer az a pillanat, mikor, - akik itthon világnézeti gerillaharcokban, sistergő gyűlölettel pusztítják egymást, - megértik, hogy nem pártokról és világnézetekről van szó, hanem akkor is most is: Magyarországról. A kívülállás finom, negyven wattos fényűzését pedig nem nekünk találták ki. Elmondhatnám Táncsicsnak azt is, hogy mára itthon aktivizálódott a virtuális, véleményformáló, szellemi csőcselék. Sunyi irigység és zsigeri gyűlölet böfög és gyomor kell hozzá, hogy félrelapátoljuk utunkból a szellemi szennykupacokat. A gyűlölet több lett, mint a közöny, jövedelmező szakma a köpönyegforgatás. Az újsütetű rasszizmus óhatatlanul mindenkire hatással van, behálózza az agyat, a szavakat, a mozdulást, nincs előle menekvés. Csodálkozna, vagy sajnálkozó mosolya mutatná: Ő mindezt már akkor, előre látta! Kicsi könyvecskéje, a Summárium, amely igazodási pont lehetne, az emberi jogokról és kötelességekről szóló gyűjtemény saját koráról, vajon nem ezt taglalja és foglalja-e össze? Igaz, akkor még utópisztikus fantázia volt a mindenre kiterjedő, jól szerkesztett gondolatcsokor, mely megszívlelendő lehetett volna minden réteg és osztály, iránymutató a gondolkodó és olvasó ember számára. Oly korban élt, amikor bőségesen tört fel a tehetség a magyar művészeti életben, legyen az zene, irodalom, képzőművészet vagy színházi élet. Soha annyi csodá-

7 2011. március Ácsteszér község havi lapja 7. oldal latos író nem született egy időben, mint Táncsics korában! Akkor valóban volt mérce, etalon, kihez és mihez viszonyítható színvonal! Elmondhatnám neki, hogy mára az irodalom és álirodalom határai összemosódtak. Mindig voltak ugyan olcsó tehetségek, kellemes szórakoztatók, igénytelen mulattatók, akik igyekeztek maguknak nyereséget termelni, de mára az értékelés zavaros és megbízhatatlan lett, az átlagolvasó számára a megkülönböztetés lehetősége egyre nehezebb. A színház is feladta rangját. A pletyka, amit a lapok terjesztenek, megakadályozza, hogy valami egészséges érvényesüljön a kóklerséggel szemben, közben a blöffölő kritika álarcban, sunyin járkál az igazi Szellem körül. Táncsics emlékezne ma is a Summáriumra. E könyvecske gyűjteménye által szerette volna hazánk nemzeti és morális értékét beleilleszteni az európai összhangba. Látta, hogy egy kultúra meleg és eleven életformái egy üres civilizáció kerekei között miként válnak közhellyé. Az értelem és szolidaritás ereje mindig nagyobb, az átmeneti - mint mindig, - úgy is elmúlik az időben. Ismerte Hyppokratesz mondását: Ha nem vagy kész változtatni az életeden, nem lehet segíteni rajtad. És Ő mindig segíteni és változtatni akart, főképp az emberek fejében, hogy befogadhassák az új, a haladó, addig ismeretlen eszméket, melyeket mint jó magvető - a nyitott szeműeknek és szívűeknek szánt. Első művei között található a szótárkészítés, amelyhez elengedhetetlen volt a nyelvek iránti fogékonyság, a szép beszéd igénye. Talán elmondaná nekem is, hogy az anyanyelvi rokkantsággal a társadalomnak sokkal kevesebbet vagyunk képesek adni, hiszen a világból is így jóval kevesebbet fogunk fel. Minden tárgy anyanyelvi neve nem csupán szótári anyag, hanem emlékek, hangulatok, érzések edénye is. Kemencék tüze-fénye is ott vergődik lepkeként a szegélyén, amit nem lehet tanult nyelven produkálni. Idegen nyelven meg lehet számolni a pénzt, de nem lehet megkülönböztetni az otthonhoz kötődő érzelmeket, emlékeket, fájdalmat, örömet. Egyetlen fanyar, lobogó, keserű-édes árnyalatot sem lehet kifejezni, mert megmarad szájba épített, szótári, levelezési, társalgási nyelvnek. Az anyanyelvi mozgékonyság milyen megállapodott-megátalkodott, merev rögzöttséggel, bohém etikettszerűséggel, könnyű, kedves hányavetiséggel, de belül laboratóriumi renddel párosul! Nem az a nagy nyelv, melyet milliókra rákényszerítenek, hanem amelyet gazdagon, árnyaltan beszélnek azok, akik szeretik. Mert az anyanyelvük! Ülnénk egymással szemben, talán Ácsteszéren, ahová évente kétszer is ellátogatok köszönhetően a családias környezetnek, fogadtatásnak, a nagy ős leszármazottjának járó rokoni szeretettel, ragaszkodással. Az épülő-szépülő falu gondjait, örömeit szemérmes büszkeséggel osztja meg velem, mintha kicsit késve, rajtam keresztül számolna be Táncsicsnak: mi minden történt azóta a szülőfalujában! Én helyette is örülök, büszke vagyok, dicsérem és szeretem ezeket az embereket. Hiszen közös ősünkért, Táncsicsért tesznek mindent, ami az elfolyó századok alatt a késői elismerés, büszkeség vagy egyszerűen csak szeretet iránta. Talán helyet kapnánk a Táncsics Múzeumban, amely a falu északi irányában az utolsó épület. Itt állt, alig karnyújtásnyira a régi, családi ház, ahol ükapám is született. Bizonyára azért jelölték ki ezt a helyet a szép gyűjteménynek. Csodálkozna, hogy mennyi holmit, berendezést sikerült összeszedni a régi időkből és megőrizni a korhűen felépített múzeumban. Tüzetesen körbenézne a falakra akasztott régi fotókon, plakátokon, saját írásain. Bólogatna, időnként megcsóválná a fejét. Leülvén a kis székre, felidéznénk a múltat s a belőle a mára kinőtt jelent. Elmondaná, hogy csak egyetlen könyv, a Biblia, amely minden időben, átívelő századokon is felelni tud az örök kérdésekre, s válaszával mindenki szívében él tovább olyan egyszerűen, mint az az örök tény, hogy reggel van, naponta elkezdődik az élet, valahogy, valamiért, két háború között, békében is. Néha elakadnak a szavak, elromlik a nyelv, zihál a gondolat, de mégis megy tovább az élet. Itt és most, a XXI. században is! Ugyan nem fog csökkenni a fanatizmus, az antiszemitizmus, a rasszizmus sem bebizonyosodott ez már régen! Ne aggodalmaskodjam, mondaná, ha meglátom disznók fején a babérkoszorút, a haszonleső, iparosított jótékonykodást, a pénz mindenek feletti hatalmát! Hiszen pénzért gátlástalan ügyvédekkel, a sajtó szenzációhajhász, elhülyítési mechanizmusával a legnagyobb gazember is mindenkor tisztára mosható. Körmönfont dörzsöltséggel pedig a patyolat tiszta ártatlan is felakasztható. Ő aztán ezt igazán tudja!... De bohémnak lenni is keserves állapot lehetett: nincs, aki letörölte volna homlokáról a verítéket az utolsó éjszakán. Utolsó esélye a szegény, vándor garabonciásnak, hogy imádkozzék a vén falak között, aztán kimeneküljön az ég alá és eltáncoljon a végtelenbe. Nagyot bólint: tudja, ma már nincsenek ilyenek, rég kihaltak! Hát, igen, a technikai forradalom, a mindentudás, az ember istenné válása irtott ki végérvényesen annyi mindent, amit nem lehet újra teremteni. - Szeletenként hullunk ki a nagy egészből, akik még

8 8. oldal Ácsteszér község havi lapja március szépre álmodták a sivár embert s a vidékét mondaná Táncsics, ahogy sétálunk a főút felé. - Elvándorolt a gyerekkor, a szerelem, a megőrzött emlék, a poros út szaga. Templomok régen mindig nyitott kapui, eltűnt kerítések, terek, házak, a hegyek hónaljában guggoló pincesorok. Lám, csak a Nap az, amely most is sugárzó közönnyel világít meg palotát és viskót, rongyos embereket és gazdagot egyaránt. Rám nézne, aztán tekintete elrévedne a vadló-homlokú messzeségben, s egyszerre szívnánk be a botorkáló ősz korhadó szagát. Művészetével, gondolataival talán Isten átjátszó állomása lehetett volna az emberiség felé, ha akkor hagyják kortársai. gondolom magamban, ahogy szaporázom mellette lépteimet. A Bakonyból szél kerekedik és meglengeti fekete kabátját. Valahol, legbelül üt meg a hang, üzenet a szülőfaluból, ahová még ma is csak mezítláb szabadna belépni február 17. MEGHÍVÓ Ácsteszér Község Önkormányzata és személyesen Lunk György polgármester ezúton is tisztelettel meghívja a község lakosságát március 15-én 10 órakor tartandó ünnepségére. Az ünnepi műsor, illetve megemlékezés jó idő esetén Táncsics szobornál, illetve Táncsics Mihály szülőházánál, rossz idő esetén az iskolában Liszt bicentenárium november 28-án a következő zenekritika jelent meg a nagy tekintélyű pozsonyi újságban a Pressburger Zeitungban: E művész rendkívüli képessége, valamint a legnehezebb darabok gyors áttekintése és megoldása, vagyis hogy mindazt, amit elébe tettek, lapról lejátszotta, általános elragadtatást keltett, és a legragyogóbb reménységekre jogosít. A művész, akiről mindezt írták, akkor éppen kilenc éves volt, s már a második komoly fellépésén volt túl. Ez a kis csodagyerek, október 22-én látta meg a napvilágot Doborjánban ( ma: Raiding Burgenlandban ). Édesapja Liszt Ádám az Eszterházy-uradalom gazdatisztje volt, néhány évig játszott az udvari zenekarban is. Később Doborjánban számtartóként élt családjával. Liszt csodagyerek volt, apja korán felfigyelt fia rendkívüli zenei képességeire, maga kezdte zongorán tanítani. 9 éves korában lép először nyilvánosság elé. Néhány magyar főúr - akiket játékával ámulatba ejt - ösztöndíj alapítványával Bécsben Czerny tanítványa lesz ban Pesten egy díszhangversennyel búcsút vesz hazájától, édesapjával hangverseny körútra indul Angliába, majd Franciaországba, és végül Párizsban telepedik le. 16 éves korában, súlyos csapás éri, elveszíti apját, legfőbb támaszát. Mély depresszió lesz úrrá rajta, évekig a külvilágtól elzártan él. Az 1830-as júliusi forradalom hozza vissza a 19 éves Lisztet az életbe. Magával ragadja a forradalom szele, legközelebbi barátja lesz Chopin és Berlioz ben megismerkedik Marie d'agoult grófnővel, akihez szenvedélyes szerelem fűzi, s 10 éves együttélésükből 3 gyermek - két lány és egy fiú - születik. ( Fia fiatalon meghal, Cosima lányát pedig a híres zeneszerző, Richard Wagner veszi feleségül. )Ez alatt az évtized alatt sokat hangversenyezik, a világ számos országában megfordul, igazi világpolgár válik belőle. Az 1838-as pesti árvíz-katasztrófa mélyen megrendíti, azonnal hazája segítségére siet. Bécsi hangversenyének jövedelméből huszonötezer forintot küld Magyarországra, a 40-es években hazalátogat ben végleg Weimarban telepszik le, 13 évig az udvar zenei vezetője. Életművének java termése itt készül el, és harcol a fiatal és tehetséges zeneszerzők érvényesüléséért ben megalakul Budapesten a Zeneakadémia, melynek egyik alapítója és első tanára volt, az intézmény ma is az ő nevét viseli. Számtalan magyar tárgyú kompozíciója született, amelyben a hősi történelmi múltat örökíti meg. A zongorára írt sorozatával a magyar nemzet nagyjait mutatja be. (Széchenyit, Eötvöst, Vörösmarty-t, stb.) Egyik legközismertebb alkotása Lamartine francia költő Les Préludes című versének hatására komponált szimfónikus költeménye, mely az ember örök sorskérdésével foglalkozik. Az ember érzelmei, eszméi, küzdelmei szólalnak meg a műben, hol sejtelmesen, hol kirobbanó erővel. Tüdőgyulladásban halt meg július 31-én, Bayreuthban. Mintegy 400 eredeti művének zöme virtuóz zongoramű, szimfónia, szimfonikus költemény, mise. Legfőbb törekvése volt, hogy alkotásait megértsék. Sokan vitatják ma is Liszt nemzetiségét. A magyarok, az osztrákok, sőt a szlovákok is magukénak szeretnék

Önkormányzati Hírek. Búcsú az ovitól

Önkormányzati Hírek. Búcsú az ovitól VI. évfolyam 7. szám 2011. július 5. Ára: 100 Ft Búcsú az ovitól Önkormányzati Hírek Június hónapban egyszer ülésezett a képviselő-testület, ahol Lovasi Péter kisbéri rendőrkapitány egy beszámoló keretében

Részletesebben

Mikor nem értjük Isten gondolatait,

Mikor nem értjük Isten gondolatait, XIX. évfolyam 1. szám Nyíracsád havonta megjelenő lapja 2010. január-február Legyünk Krisztus tanúi! Ökumenikus Imahét 2010 Ez év januárjában a Nyíracsádon szolgáló négy keresztyén felekezet lelkipásztorai

Részletesebben

D eme. c ser. K ör. k é p. Demecser Város Önkormányzatának Időszaki Lapja

D eme. c ser. K ör. k é p. Demecser Város Önkormányzatának Időszaki Lapja K ör D eme Demecser Város Önkormányzatának Időszaki Lapja XI. Évfolyam 2015/1. szám c ser i k é p Általános hírek...3 Kulturális hírek...9 Egyházi események...17 Egyéb információk...20 Tiszteld a nőket,

Részletesebben

Tárnokon 59,46 m²-es társasházi lakások leköthetõk már 14. 870.000 Ft-tól akár 0% önerõvel. 2 szoba+nappali+riasztó+fedett gépkocsi tároló+erkély.

Tárnokon 59,46 m²-es társasházi lakások leköthetõk már 14. 870.000 Ft-tól akár 0% önerõvel. 2 szoba+nappali+riasztó+fedett gépkocsi tároló+erkély. Tárnokon 59,46 m²-es társasházi lakások leköthetõk már 14. 870.000 Ft-tól akár 0% önerõvel. 2 szoba+nappali+riasztó+fedett gépkocsi tároló+erkély. Akció! 60% befizetés esetén további 2% engedmény a teljes

Részletesebben

INGYENES V. ÉVFOLYAM 4. SZÁM. Szentpéteri. Krónika. Sajószentpéter város közéleti lapja. 2012. október-november-december

INGYENES V. ÉVFOLYAM 4. SZÁM. Szentpéteri. Krónika. Sajószentpéter város közéleti lapja. 2012. október-november-december INGYENES V. ÉVFOLYAM 4. SZÁM Sajószentpéter város közéleti lapja Tisztelt Sajószentpéteriek! Karácsony, Jézus anyja Szűz Mária az angyali üdvözletkor a legteljesebb ószövetségi áldásban részesült, amely

Részletesebben

Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa

Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa 2015. március ÜNNEPELJÜNK EGYÜTT! Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját a március 15-én (vasárnap) 17 órakor a faddi Művelődési Házban tartandó ünnepi

Részletesebben

FORUM MARTINI 2014 /12. 02. oldal 03. oldal KARÁCSONY. 16. oldal ADVENTI VIRÁGKOSZORÚK POLGÁRMESTERI SOROK

FORUM MARTINI 2014 /12. 02. oldal 03. oldal KARÁCSONY. 16. oldal ADVENTI VIRÁGKOSZORÚK POLGÁRMESTERI SOROK MARTONVÁSÁR VÁROS LAPJA FORUM MARTINI XXIII. évfolyam 12. szám 2014. december 15. 2014 /12 02. oldal 03. oldal KARÁCSONY POLGÁRMESTERI SOROK 16. oldal ADVENTI VIRÁGKOSZORÚK Lelkészeink és plébánosunk gondolatai

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXI. évfolyam 2. szám 2014. március Városi Önkormányzat lapja 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE A hosszú, hideg téli napok után mindenki alig várja, hogy tavasz legyen. Évezredek óta

Részletesebben

Kedves Ábrahámhegyi lakosaink, nyaralótulajdonosaink, hozzánk látogató vendégek!

Kedves Ábrahámhegyi lakosaink, nyaralótulajdonosaink, hozzánk látogató vendégek! XX. évfolyam 3. szám 2013. október Kedves Ábrahámhegyi lakosaink, nyaralótulajdonosaink, hozzánk látogató vendégek! 2013-as év háromnegyedén már túl vagyunk, röviden szeretném összefoglalni, illetve tájékoztatni

Részletesebben

BÁBOLNAI. Aranylakodalom (Tudósításunk a 2. oldalon) ..A mi kistérségünk. Sakkrekord (Beszámolónk a 24. oldalon)

BÁBOLNAI. Aranylakodalom (Tudósításunk a 2. oldalon) ..A mi kistérségünk. Sakkrekord (Beszámolónk a 24. oldalon) XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2009. FEBRUÁR BÁBOLNAI Aranylakodalom (Tudósításunk a 2. oldalon) AZ ÖNKORMÁNYZAT HAVONTA MEGJELENÕ LAPJA..A mi kistérségünk Sakkrekord (Beszámolónk a 24. oldalon) Horgászgyûlés Személyes

Részletesebben

KARÁCSONY 2010. HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT

KARÁCSONY 2010. HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT KARÁCSONY 2010. Mozgásba jött a társadalom kicsinye és nagyja egyaránt. A gyermekek megfogalmazták igényüket, kérésüket.

Részletesebben

Régi magyar neve: Böjt elõhava. Székelynaptár szerint: Jégbontó hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, Tisztelt Lakiteleki Lakosok!

Régi magyar neve: Böjt elõhava. Székelynaptár szerint: Jégbontó hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, Tisztelt Lakiteleki Lakosok! XXIV. évfolyam 2. szám Régi magyar neve: Böjt elõhava. Székelynaptár szerint: Jégbontó hava 2012. február 21. Ára: 120 Ft LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN Ismét gyászolunk, Kiss

Részletesebben

Nagymaros. Elõtérben a pénzügyek. Minden kedves nagymarosi családnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendõt kívánunk!

Nagymaros. Elõtérben a pénzügyek. Minden kedves nagymarosi családnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendõt kívánunk! Nagymaros 2006. december 5. - a lap ingyenes! polgárváros, királyi panorámával Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Elõtérben a pénzügyek Interjú Petrovics László polgármesterrel Október

Részletesebben

LAKITELEKI ÚJSÁG. XXVI. évfolyam 1. szám. 2014. január február Ára: 120 Ft. Boldogasszony hava, Télhó, Fergeteg hava)

LAKITELEKI ÚJSÁG. XXVI. évfolyam 1. szám. 2014. január február Ára: 120 Ft. Boldogasszony hava, Télhó, Fergeteg hava) XXVI. évfolyam 1. szám (JANUÁR Boldogasszony hava, Télhó, Fergeteg hava) 2014. január február Ára: 120 Ft LAKITELEKI ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN Anka Balázs rendszerváltó polgármesterünktõl

Részletesebben

SOLTVADKERT! ÁLDOTT ÜNNEPET, TARTALOM. Képünkön Szomor Bíborka és Tóth Benjámin Arany ovisok

SOLTVADKERT! ÁLDOTT ÜNNEPET, TARTALOM. Képünkön Szomor Bíborka és Tóth Benjámin Arany ovisok XXVI. évfolyam, 2014 12. december TARTALOM Ingyenesek a szelektívgyűjtő edények 3. Megújul a Városháza 4. A Király Pékség sikere Olaszországban 5. A felekezetek vezetőinek karácsonyi üzenete 10-11. Csábori

Részletesebben

A 2014. október 12-én megtartott helyhatósági választásról

A 2014. október 12-én megtartott helyhatósági választásról Alapítva 1927-ben XXI. (XXXVI.) évfolyam 10. szám Beköszöntő Jövő áprilisában lesz 88 éve annak, hogy hetilapként 1927- ben útjára indították a Devecseri Ujság -ot (rövid U-val írva továbbra is, ahogy

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft. az irattárból, vagy aki azokat kivette "elfelejtette" viszszaadni!

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft. az irattárból, vagy aki azokat kivette elfelejtette viszszaadni! XIX. évfolyam 4. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft A Badacsonyörsi kemping, illetve strand ügye - Válasz a nyílt levélre - A Badacsony Újság márciusi számában a BÖÉE vezetõsége

Részletesebben

HÍRADÓ. Albertirsai ESEMÉNYDÚS HÓNAP HÚSVÉT, A KÖLTÉSZET NAPJA VÁLASZT AZ ORSZÁG HÚSVÉT

HÍRADÓ. Albertirsai ESEMÉNYDÚS HÓNAP HÚSVÉT, A KÖLTÉSZET NAPJA VÁLASZT AZ ORSZÁG HÚSVÉT XXII. évfolyam, 4. szám Április 11. Országgyűlési választás 2010. április Albertirsai HÍRADÓ Közéleti és tájékoztató lap Megjelenik minden hónap első hetében Bővebb információ, archívum a város honlapján:

Részletesebben

Pálmai Bélával. interjú EGYÜTT A GÁTON ÁRVÍZI KÉPRIPORT 4 ZEBE-ZUMM 2013. 16 WALTER GROEN ÉS A FOCI VILÁGA 18. 8. oldal

Pálmai Bélával. interjú EGYÜTT A GÁTON ÁRVÍZI KÉPRIPORT 4 ZEBE-ZUMM 2013. 16 WALTER GROEN ÉS A FOCI VILÁGA 18. 8. oldal ZEBEGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2013. JÚLIUS EGYÜTT A GÁTON POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ AZ ÁRVÍZI VÉDEKEZÉSRŐL 2013. júniusában soha nem látott árvíz vonult le a Dunán. Zebegényben június 1-én kezdődött

Részletesebben

Zászlófelvonás. Szolidaritás a székelyföldi magyarokkal. A 865-ik születésnapon Kerepes története karácsonyra

Zászlófelvonás. Szolidaritás a székelyföldi magyarokkal. A 865-ik születésnapon Kerepes története karácsonyra Zászlófelvonás Szolidaritás a székelyföldi magyarokkal A Kerepesi Polgármesteri Hivatal homlokzatára 4 zászló - magyar, székely, német és szlovák - került elhelyezésre. A február 14-én délután két órakor

Részletesebben

Üllői. Melyik Üllő legszebb utcája? Főszerepben a sport. A könyvtár új vezetője. Szeretetet hirdetnek. Információ autósoknak Ù

Üllői. Melyik Üllő legszebb utcája? Főszerepben a sport. A könyvtár új vezetője. Szeretetet hirdetnek. Információ autósoknak Ù Lakossági járdaépítés A képviselő-testület meghosszabbította a lakossági járdaépítési pályázatot, így akik korábban éltek volna a lehetőséggel, de valamely okból mégsem tudták benyújtani kérelmüket a határidő

Részletesebben

Répcelaki. Hová lesz az izgalommal teli várakozás a december végi ünnepekre,

Répcelaki. Hová lesz az izgalommal teli várakozás a december végi ünnepekre, Répcelaki Répcelak Város Önkormányzatának lapja Hírmondó Megjelenik negyedévente 17. évfolyam 4. szám 2011. december Karácsony Karácsony A keresztény világ a Megváltó születését ünnepli, a Kisdedét, aki

Részletesebben

KÖZMEGHALLGATÁS. Trükkös betörőkkel, parkolással, vasúti aluljáróval, járdákkal és a kismartoni helyzettel kapcsolatos kérdésekre is választ kaptunk.

KÖZMEGHALLGATÁS. Trükkös betörőkkel, parkolással, vasúti aluljáróval, járdákkal és a kismartoni helyzettel kapcsolatos kérdésekre is választ kaptunk. MARTONVÁSÁR VÁROS LAPJA FORUM MARTINI XXIV. évfolyam 2. szám 2015. február 15. 2015 /02 02. oldal 03. oldal MEGHÍVÓ KÖZMEGHALLGATÁS 06. oldal NEMZETKÖZI KONFERENCIA Emlékezzünk csendes gyertyagyújtással

Részletesebben

Alsónémedi Hírmondó. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának és Képviselőtestületének ingyenes tájékoztató és kulturális folyóirata

Alsónémedi Hírmondó. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának és Képviselőtestületének ingyenes tájékoztató és kulturális folyóirata Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának és Képviselőtestületének ingyenes tájékoztató és kulturális folyóirata XXII. évfolyam Alsónémedi Hírmondó Önkormányzati hírek Szarvas bangó (Ophrys scolopax) Kosborfélék,

Részletesebben

SZABOLCS HÍRADÓ. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 166. évfordulójára emlékeztünk. Ember lenni mindig, minden körülményben.

SZABOLCS HÍRADÓ. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 166. évfordulójára emlékeztünk. Ember lenni mindig, minden körülményben. SZABOLCS HÍRADÓ PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAPJA XXIV. ÉVFOLYAM 2014. MÁRCIUS Ára: 120 Ft Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 166. évfordulójára emlékeztünk Tompa Mihály:

Részletesebben

Rákóczifalviak Lapja 2005. Október

Rákóczifalviak Lapja 2005. Október Ára: 130.-Ft Rákóczifalviak Lapja 2005. Október Balról-jobbra: Makai (edző), Ungvári Laci, Barócsi Jóska, Erdei Oli, Szőke Sanyi, Máté Jancsi, Sípos (a kapus), Novothni Béla, Komáromi Jóska, Novothni Miklós,

Részletesebben

SZABOLCS HÍRADÓ. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok minden pusztaszabolcsi honfitársamnak! "Ember lenni mindig, minden körülményben.

SZABOLCS HÍRADÓ. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok minden pusztaszabolcsi honfitársamnak! Ember lenni mindig, minden körülményben. SZABOLCS HÍRADÓ ÁRA:120Ft PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTÚRÁLIS LAPJA XXII. ÉVFOLYAM 2012. JANUÁR MÁRCIUS Kassák Lajos: Harangszó Feltámadott, mondják a népek és Megsüvegelik, Nevét

Részletesebben

A tizennegyedik állomás

A tizennegyedik állomás 1 RÁKÓCZI RÁKÓCZI 2 2 A tizennegyedik állomás Húsvét A nagyböjt liturgiáinak, imádságainak sorában ott találjuk a Jézus Krisztus szenvedésének útját végigszemlélő keresztutat. Igen népszerű elmélkedési

Részletesebben

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII.

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII. SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII. évfolyam 1. szám 2014. március 1848. MÁRCIUS 15. Több, mint másfél évszázada, 166 évvel ezelőtt ezen a napon forradalmi lázban égett a pesti ifjúság. S

Részletesebben

Adjunk értelmet és örömöt egymás életének!

Adjunk értelmet és örömöt egymás életének! XVII. évfolyam 4. szám 2010. december Adjunk értelmet és örömöt egymás életének! Az idő soha meg nem áll, és folyton-folyvást változik. Elmúlt a karácsony ünnepe, és itt az újesztendő! Engedjék meg, hogy

Részletesebben