Az óvoda felújítás előtt ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az óvoda felújítás előtt ÖNKORMÁNYZATI HÍREK"

Átírás

1 VI. évfolyam 3. szám március 3. Ára: 100 Ft Az óvoda felújítás előtt ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Január 3-án Az Önkormányzat tárgyalójában Gömbös József szakértő adott tájékoztatást a Vizi Közmű megalakításának technikai részleteiről a szervezők számára, majd ezt követően megalakult a Szervező Bizottság, melynek elnökévé Lunk György polgármestert választották. Január 10-én a Szervező Bizottság ülésezett, megbeszélve a Vizi Közmű szervezésének konkrét feladatait. A bizottsági tagok egymás közt elosztották a megalakuláshoz szükséges teendőket. Február 16-án a helyi községháza termében közösen ülésezett Aka, Ácsteszér és Csatka képviselő testülete. A három Képviselőtestület megtárgyalta és határozattal elfogadta a Körjegyzőség évi költségvetését Ft bevétellel és kiadással. A körjegyzőség dolgozóinak létszámát január 01-től 7 főben határozta meg. A három község által közös fenntartásban üzemeltetett Egészségügyi intézmények évi költségvetését ugyancsak megtárgyalta és bevétellel és kiadással határozatilag elfogadta. A közös fenntartású egészségügyi intézmény dolgo- zóinak a létszámát 3 főben határozta meg. (Háziorvosi szolgálat 2 fő, védőnői szolgálat 1 fő.) Ácsteszér Község Polgármestere a Képviselőtestület rendes ülését február 23-án 17 órára összehívta. Az ülés napirendje: 1./ Tájékoztató az önkormányzat két ülése közötti fontosabb eseményekről, beszámoló az átruházott határkörben hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. E napirendi pont előadója Lunk György polgármester volt. Ennek keretében a lakosságot közvetlenül két dolog érinti: egyrészt a védőnői állás megüresedett, másrészt lakossági igénynek eleget téve, módosult a rendelési idő, a célból, hogy a nappali műszakból hazatérő lakosok, még szükség esetén orvoshoz tudjanak fordulni. A védőnői állás betöltésére több kísérlet is történt, eddig sikertelenül. Az önkormányzat kéri a lakosságot is, hogy akinek a rokoni, vagy ismeretségi körében ilyen végzettségű személy található és hajlandó a megüresedett hely betöltésére az jelezze. A módosult rendelési idő megtalálható egyrészt az orvosi rendelő bejárati ajtóján, másrész a faluújság hátlapján.

2 2. oldal Ácsteszér község havi lapja március Végezetül tájékoztatásképpen jelezte, hogy 7 fővel nőtt a szociális étkezők száma. 2./ A évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosítása. Előadó a polgármester. Az önkormányzati törvény előírásának megfelelően a 2010 évi költségvetést a realizálódott helyzetnek megfelelően minden évben módosítani kell. A módosított paragrafusok felsorolását mellőzve, a fő számok a következők: A Képviselő-testület az Önkormányzat évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét : Ft-ban A költségvetési összes kiadását: Ft-ban állapítja meg. A költségvetés utólagos módosítására egyebek mellett az országgyűlési, és önkormányzati választások pénzügyi lebonyolítása, illetve a közmunkások nagyobb létszámú foglalkoztatásához kapott támogatások, valamint az önkormányzati dolgozók bérkiegészítése miatt volt szükség. 3./ A polgármester illetményének, az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása. Előadó Klupácsné Somogyi Éva körjegyző A társadalmi megbízatású polgármesterek díjazásának törvényi előírásait követve a képviselőtestület a polgármester illetményét Ft-ban állapította meg, mely összeg a múlt évihez képest nem emelkedett. Az alpolgármesternek tiszteletdíjat a testület nem állapított meg, mivel Gubucz Lajos alpolgármester az nem kívánja fel venni. 4./Az önkormányzat évi költségvetési rendeletének megalkotása. Előadó: Lunk György polgármester A költségvetési tételek részletes megtárgyalását követően Ácsteszér Község Önkormányzat Képviselő-testülete az idevonatkozó törvényi meghatalmazás alapján és a helyi önkormányzatokról szóló törvény feladatkörében eljárva az önkormányzat évi költségvetésének: a bevételi fő összegét : Ft.-ban, kiadásának főösszegét: Ft.-ban állapította meg. Itt megjegyezendő, hogy az állam az Önkormányzat támogatását Ft-al csökkentette. A kultúrház felújítása nem szerepel a költségvetésben, mivel a vizsgálat még nem zárult le, így a biztosítási összeg nem ismert, illetve nem áll rendelkezésre. Az összeg ismeretében év közbeni módosítással kerül be a költségvetésbe. 5./ Személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő térítési díj megállapításai. Előadó: Lunk György polgármester. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő térítési díjakról szóló rendeletét, - mely 2011 március 1-jén lép hatályba - az önkormányzat az alábbiak szerint módosítja: Térítés összege Ft/nap (áfa nélkül) Óvodások 210 Csak ebéd napközisek 193 Alkalmazottak, külső személyek 571 Időskorúak: Árpád Vendéglőben 332 Önkormányzat konyhája 351 Az ebéd szállításért fizetendő térítési díj: 125 Ft/alkalom 6./ Helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet megalkotása. Előadó Lunk Gyöegy polgármester Ácsteszér Község Önkormányzat Képviselő-testülete az idevonatkozó törvények felhatalmazása alapján feladatkörében eljárva a következőt rendeli el. A települési önkormányzati képviselők havi tiszteletdíja: Ft. A rendelet február 24-én lép hatályba. Az előbbi ciklusnak megfelelően a képviselők tiszteletdíjukat továbbra sem veszik fel. 7./ A lakosok bérletére vonatkozó helyi szabályokról szóló rendelet módosítása. Előadó: Lunk Gyögy polgármester Ennek kapcsán elöljáróban a polgármester elmondta, hogy, hogy a bérleti díjakat folyamatosan az épületek felújítására költi az önkormányzat, ami természetesen ezeket a költségeket nem fedezik. Az eddigi évekhez hasonlóan az inflációval emelt, mintegy 5%-os emelés mindenképpen indokolt. A Képviselő-testület végezetül úgy döntött, hogy a javasolt emelésen túl az eddigi 30%-os lakbér támogatási kedvezményt megvonja. A döntés az emelkedő fenntartási költséggel indokolható, hogy csak a csatorna projekt kapcsán felmerülő tulajdonosi költséget vesszük, mely ingatlanonként kb Ft.

3 2011. március Ácsteszér község havi lapja 3. oldal (Folytatás az előző oldalról 8./ Egyebek Szociális támogatások elbírálása. Előadó Klupácsné Somogyi Éva körjegyző Az egyebek napirendi pont keretében Képviselő_testület arról döntött, hogy Aka-Csatka Ácsteszér-Súr községek önkormányzati egészségügyi alapellátás fogszakorvosi szolgálatának közös működtetésére Társulási Megállapodást hoz létre. A fogszakorvosi rendelő helye: Súr, Petőfi u. 58. A rendelő műszervásárlási költségeihez Ácsteszér Önkormányzata már 2009-ben lakosság arányos módon hozzájárult, Ft összeggel, minthogy a működési költségek továbbra is terhelni fogják az önkormányzatot, ami a 2011-es évben Ft-ot jelent Döntés született továbbá a Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás Megállapodásának módosításáról, melynek értelmében Bokonybánk Község Házi segítségnyújtásba való felvételét a testület jóváhagyta. Végezetül az Ácsteszéri Víziközmű Társulat 2011 március 11-én 17 órakor tartandó alakuló közgyűlésének szervezéséről, valamint a március 15-i ünnepséghez kapcsolódó teendőkről tárgyalt a Képviselőtestület. Majd szociális segélyek kerültek elbírálásra. Pintér Gábor LITURGIKUS NAPTÁR MÁRCIUS- BÖJTMÁSHAVA Március 6.: Évközi 9. vasárnap Március 9.: HAMVAZÓSZERDA- A nagyböjt kezdete / A bűnbánat jeleként a pap hamuval keresztet rajzol a homlokunkra és figyelmeztet: Emlékezzél ember, hogy por vagy és porrá leszel. / Március 13.: Nagyböjt 1. vasárnapja Március 19.: Szent József ünnepe. A Boldogságos Szűz Mária jegyese volt, Jézus nevelőatyja lett. Munkára, alázatosságra, tisztaságra bíztat. Március 20.: Nagyböjt 2. vasárnapja Március 25.: Urunk Megtestesülésének hírüladása / Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe/ E napon ünnepli az Egyház a megváltás hajnalát, Krisztus megtestesülését. Március 27.: Nagyböjt 3. vasárnapja. A NAGYBÖJT SZENT NEGYVENNAPJÁRÓL A Nagyböjt Húsvét ünnepe előtt 40 napig, hamvazószerdától virágvasárnapig tartó bűnbánati idő. Liturgikus színe a lila/ viola/ Az Egyház nemcsak megemlékezik Krisztus húsvéti misztériumáról, hanem a liturgiában megújítja azt, hogy a hívők egyesülhessenek Megváltójukkal és felfoghassák az ő kegyelmeit. Krisztus évről évre megvívja harcát híveiért a nagyböjtben. A Nagyböjt sajátos gyakorlatai: 1.A böjt: Elsősorban ételböjt, ez a legkeményebben, leginkább húsbavágóan érinti az embert. Az Egyház ma csak Hamvazószerdára és Nagypéntekre ír elő szigorú böjtöt, nagyböjt péntekjeire hústól való tartózkodást. 2. Az irgalmasság: Az irgalmasság kettőt jelent. a: adni- a nálunk szegényebbek megsegítése. b: megbocsátani- Őszinte szívből, semmi viszonzást és hálát nem várva,mindenkinek, aki ellenünk vétett. Ez is bűnbánati cselekmény. 3. Az imádság: A böjt és a jócselekedet közvetve vonatkozik Istenre. Az imádságban, elmélkedésben a lélek közvetlenül Istenhez emelkedik. A szent Negyvennap megkülönböztetett idő az Egyház liturgiájában. Minden napnak sajátos miseszövege van. A miseruhák színe: viola. A templomot a 4. vasárnap kivételével nem díszítjük, az orgona csak az énekek kíséretére szólalhat meg. A misében elmarad az öröm éneke, a Glória, nincs Alleluja, helyette a komoly hangú Traktust énekeljük, vagy az evangélium előtti verset. / Forrás: Éneklő Egyház/ Bűnbánóknak menedéke! Trónusodhoz eljövünk, Ah! mert máshol nincs üdv s béke, Jézus irgalmazz nekünk. /SzVU 58/ Volf Nándorné Óvodai hírek február 1989-ben történt az óvoda épületében jelentősebb felújítás. Az elmúlt években is voltak belső átalakítások (fejlesztő szoba kialakítása), illetve külső renoválás is, de átfogó külső-belső felújításra az óvoda alapítása óta nem került sor. Most eljött ennek az ideje, ezért óvodásainkkal a volt iskolaépületbe költözünk, átadjuk a terepet az építő munkásoknak. Őszintén szólva, mi így is nagyon szerettük az óvodánkat, nehéz szívvel költözünk ki belőle, de úgy gondoljuk a tervek alapján, hogy nagy öröm lesz majd visszatérni a megújult épületbe, ha eljön az ideje. Reif Jánosné óv.

4 4. oldal Ácsteszér község havi lapja március Iskolai hírek Farsang Február 19-én, szombaton rendeztük meg farsangi karneválunkat. Több mint száz tanuló öltözött különféle maskarába. Egyéni, páros és csoportos kategóriában léptek fel, így összesen 24 produkciót láthattunk. A és 8. osztály tanulói szinte kivétel nélkül színpadra léptek. A kisebbek egyéni illetve páros produkciókat mutattak be. A gyerekeket zsűri értékelte. Az egyéni versenyzők közül 8 tanulót külön jutalmaztak. Az első három helyezett a következő lett: első hely: Harckocsivezető (Tóth Márk 2. o.) második hely: Hastáncos (Virág Imre 2. o.) harmadik hely: Tininindzsa (Laszák János 3. o.) Három páros versenyző is jutalomban részesült: első hely: Táncoló méhecskék (Cseszneki Zita és Szőke Martina 3. o.) harmadik hely: Nyuszik (Győző Alexandra és Hoffer Kitti 1.o.) A csoportos műsorszámok között az alábbi sorrend alakult ki: első hely: Híradó 2031 (8. osztály) második hely: Spongya-Rock (5. osztály) harmadik hely: Aktív stúdió (4. osztály) negyedik hely: X-traktor (7.osztály) ötödik hely: Aloha girls (6.osztály) A csoportos beöltözők egy-egy tortát kaptak jutalmul, a többiek ajándékcsomagot. A 8. osztályosok produkciója tetszett a legjobban a közönségnek, hisz 50 szavazattal ők nyerték meg a közönségdíjat. A rendezvény ideje alatt büfé működött, ahol szendvicset, süteményt és üdítőt lehetett fogyasztani. A jelmezes felvonulás után tombolasorsolás, majd diszkó következett, ahol a zenét Brukker Imre szolgáltatta. Jó volt a hangulat, hisz gyermekeink a rendezvény végéig kitartóan táncoltak. A karnevált szép bevétellel zárta a Diákönkormányzat, melynek összege forint lett. Szeretnénk köszönetet mondani a szülőknek a tombolatárgyakért, a szendvicsekhez küldött alapanyagokért, a finom süteményekért, tortákért, a Közművelődés Házának a helyszín biztosításáért. Köszönjük minden szülő munkáját, aki segítségünkre volt a rendezvény sikeres előkészítésében és lebonyolításában. Panákné Miszlai Margit DÖK segítő tanár második hely: Döbrögi és Ludas Matyi (Vuts Viktória 2. o. és Halász Boglárka 1.o.) Téli sportok Február 11-én, péntek délelőtt tömbösített testnevelésóra keretében 50 gyerek 4 pedagógus kíséretével a győri műjégpályára látogatott. Az itt eltöltött másfél óra alatt lehetett csúszkálni, korcsolyázni. A legtöbben eleinte még csak a palánk segítségével tudtak közle-

5 2011. március Ácsteszér község havi lapja 5. oldal kedni a jégen, a vége felé azonban már bátran beljebb is merészkedtek. Aki szokott görkorizni, az hamar elsajátíthatta a korcsolyázás technikáját is. Akik nem éltek a korcsolyázás lehetőségével, azok a tornacsarnokban töltötték el az időt. Itt játékos sportvetélkedők, sorversenyek zajlottak. Színházi előadás Február 17-én került sor a következő bérletes előadásunkra Székesfehérváron a Vörösmarty Színházban. Scarnacci-Tarabusi Kaviár és lencse című vígjátékát tekintettük meg. Igazi olasz életörömmel, jókedvvel mesélte el a darab Leonida úr történetét, aki nagyon szépen megélt a különböző fogadásokon begyűjtött ételekből. Természetesen történt valami, ami az egész család életét megváltoztatta, a közönséget pedig jól megnevettette. Márciusi ajánló A siker nem az, hogy ez az újság megjelenik. Még az sem, ha hamar elfogy. Az igazi siker ott kezdődik, ha valaki azt mondja: ez valami újat hozott az életünkbe. Öt évvel ezelőtt ezzel a gondolattal indult az Arany Trombita. Azóta megjelenik, és minden hónapban hamar elfogy. Volt benne örömteli és szomorú esemény is tanúskodásnak, ami megtörtént velünk, ácsteszériekkel. De újat is hozott a lap az életünkbe. Az Arany Trombitának nemcsak az ácsteszériek az olvasói. Valamint néhány a község havi lapjában elsőként megjelenő - Ácsteszérről szóló írás megjelent az ország más részén is. Budapesten a Hírhozó című újságban, de olvashattak rólunk a Nyírségi Gondolat című független közösségi magazinban is. Ugyanakkor az Arany Trombita ma már fórumot ad az olyan színvonalas írásoknak is, amelyeknek köszönhetően egy kicsit a kívülálló szemével is láthatjuk magunkat. Március van. Ez alkalommal tisztelettel és szeretettel ajánlom a kedves olvasók figyelmébe Stancsics Erzsébet aktuális írását falunk szülöttéről: Táncsicsról. Ebben megtalálja magát minden tisztelt ácsteszéri is. Borbély Ilona Stancsics Erzsébet: Táncsics Filharmónia Február 23-án a Komárom-Esztergom megyei ifjúsági bérlet keretében a Művész Szimfonikus Zenekar hangversenyezett Kisbéren a művelődési központban. A műsor Erkel és a magyar nemzeti romantika címet viselte, ezzel emlékeztek a 200 éve született zeneszerzőre, karmesterre. A szimfonikusokat Gulyás Nagy György vezényelte. Felhangzott a műsorban az Ünnepi nyitány, Dózsa György esküje, valamint négy tánc: a verbunkos, a fegyvertánc, a palotás és a csárdás. Felcsendült még a nyitány a Hunyadi Lászlóból, valamint a Bánk bánból a híres Hazám, hazám kezdetű ária. Ez utóbbi operát láttuk tavaly a kisbéri Wass Albert Művelődési Központban a révkomáromi Teátrum Színházi Polgári Társulás előadásában. A gyerekek nagy élvezettel hallgatták a darabokat, és mindenkinek nagyon tetszett az előadás. Pintérné Ballabás Márta int.e.vez.-helyettes Környezetemben, akik ismernek, gyakran felteszik a kérdést: miért nem írsz soha Táncsicsról? Nehéz válaszolnom rá, mert magam sem tudom az okát. Talán visszatart az a szemérmes lámpaláz, ami mindig ott van, ha közeli hozzátartozóimról kellene írni. Vannak költők, akikből ömlik a szó, a rím, ha anyjukat kell dicsérni s ezzel mindig belopják magukat az olvasók szívébe s belém fojtják a szót. Én sosem tudtam anyámról, gyermekeimről, unokáimról írni. Visszatartott valami furcsa, szemlesütött szemérem. Talán Táncsiccsal kapcsolatban is ez működik bennem. Bár a rokonsági fok oly távoli, hogy belső, szívbéli, személyes kapcsolatról nem lehet szó, mint a közvetlen családtagoknál. Hiszen nagyanyám nagyapjának a testvére volt, ük-ágon kapcsolódom hozzá. Többször felkértek március 15-i ünnepségek szónoklataira, tanulmányok készítésére, melyben a központi alak Táncsics Mihály volt. Ezzel nem is volt gond, elvégeztem a munkát. De úgy írni róla, mint hozzám

6 6. oldal Ácsteszér község havi lapja március közelálló személyről, ez sosem sikerült. Talán épp azért, mert időn és téren átívelve, nagyon is közel áll hozzám. Amikor felkerestük a Fiumei úti temetőben a sírját, megdöbbentett az a hozzá méltó egyszerűség, amelylyel a művész parcellában rátaláltunk. Egy ismeretlen szobrász alkotása a mellszobor, amely egy félmagas obeliszk tetején áll, alatta mindössze ennyi írás: Táncsics. Ha tüzetesen végigvizsgáljuk az emlékművet, kiderül, hogy 1948-ban egy XIII. kerületi lányiskola emeltette a szabadságharc 100 éves évfordulójának emlékére. Nem derül ki, hogy családtagjai is ott nyugszanak-e: felesége, Seidl Teréz, aki 23 évvel élte túl férjét, a hat közül egyetlen életben maradt gyermeke, Eszter, aki szülés közben halt meg és egyetlen unokája, Ida, aki megérte a felnőttkort. Kevés embert ismerünk a történelemből, aki anynyit nélkülözött, szenvedett, emberi mivoltában megaláztatott volna, mint Táncsics. Ez a temetői emlékmű, a ránk figyelő arc, kemény tekintet, valamit viszszaad abból a méltóságból, erőből, akaratból, ami végigkísérte hosszú élete folyamán Talán ez az ismeretlen szobrászművész indította el bennem a folyamatot, amiről eddig nem tudtam, nem akartam írni: milyen közel áll hozzám Táncsics? Csak így, egyszerűen: Táncsics, ahogy az emlékműre is írták. Gyerekkorában, Ácsteszéren talán Miska volt, aztán lassan Mihállyá serdült. Az egymást keresztező, két utcából álló, pici faluban bizonyára ismerte mindenki. Mire 70 évesen, gyalogosan ellátogatott szülőfalujába, - mert még akkor is visszahúzta a szíve, - már senkit nem talált, aki emlékezett volna rá. A XX. században, s most, XXI. század elejére viszont ugyanitt akkora ismertsége és kultusza van, amilyenben keveseknek lehet részük! Ha egy morzsányi akkor jutott volna neki ebből, tán egy cseppel kevesebb lett volna a szenvedése Képzeletemben leülök mellé, és megpróbálunk beszélgetni. Biztosan megértenénk egymást, hiszen nemhogy születésétől, 1799-től, de a honfoglalástól sem változott érhetetlenné, értelmezhetetlenné a nyelvünk. Egy hazánk van most is: az anyanyelv. Minden más csak szükségessé válik művelése közben. Mindnyájan a múltból hozzuk tudásunkat, az ősök nyelvéből táplálkozunk, élünk, erre építjük rá mindenkori tudásunkat. Ismervén életpályáját, írásait melyet sajnos csak amolyan szamizdatként készített el az egyik budai, nemrég még nevét viselő középiskola talán nem vizsgáznék rosszul előtte. Táncsics olyan író, akinek éghajlata van, az olvasót menthetetlenül bevonja még ma is bűvkörébe. Igaz, van olyan író, aki írás közben tudja meg, mit akar írni, de van, aki tudja, hogy mit akar, mielőtt tolla megérintené a papírt. Ilyen volt Ő is. Mostanság előfordul, hogy már nem eszmék, hanem szavak írják egymást engesztelhetetlenül, harag és indulat nélkül, a szó szótári értelmében, céltalanul, összegereblyézett halmazba. Ha olvasná most ezeket, vajon mit szólna hozzá? Tán jóhiszeműen azzal indokolná: oka lehet az általános morális csalódás, szorongó várakozás, rettenet a sors bizonytalansága előtt. Ilyenkor nem csak az író, hanem a szellem is visszafojtja lélegzetét. Miről beszélgetnénk, mi, a felelősséggel gondolkodók? Valószínűleg a hazáról, amely sosem lehet trükk, mutatványszám. A hazafiság a legszemérmesebb magatartás, melynek mutogatásával nem szabad tapsokat aratni. De hányan éltek és élnek ma is trükkösített, fröcsögős változatával, mert ez a legbiztosabb szám mindenféle pódiumon! A siker könnyű szárnyú, fényes tollú madara megvillantja a nevet, s hirtelen híres lesz az ügyes helyezkedő, beérkezik a mindenkori politika sodrásába, emelkedésébe. Táncsicsnak nem volt módszere ez, akárcsak nekem. Tán az a bizonyos szemérem, ami visszatartott mindkettőnket, több, mint két évszázad távolságában is. Talán eljön egyszer az a pillanat, mikor, - akik itthon világnézeti gerillaharcokban, sistergő gyűlölettel pusztítják egymást, - megértik, hogy nem pártokról és világnézetekről van szó, hanem akkor is most is: Magyarországról. A kívülállás finom, negyven wattos fényűzését pedig nem nekünk találták ki. Elmondhatnám Táncsicsnak azt is, hogy mára itthon aktivizálódott a virtuális, véleményformáló, szellemi csőcselék. Sunyi irigység és zsigeri gyűlölet böfög és gyomor kell hozzá, hogy félrelapátoljuk utunkból a szellemi szennykupacokat. A gyűlölet több lett, mint a közöny, jövedelmező szakma a köpönyegforgatás. Az újsütetű rasszizmus óhatatlanul mindenkire hatással van, behálózza az agyat, a szavakat, a mozdulást, nincs előle menekvés. Csodálkozna, vagy sajnálkozó mosolya mutatná: Ő mindezt már akkor, előre látta! Kicsi könyvecskéje, a Summárium, amely igazodási pont lehetne, az emberi jogokról és kötelességekről szóló gyűjtemény saját koráról, vajon nem ezt taglalja és foglalja-e össze? Igaz, akkor még utópisztikus fantázia volt a mindenre kiterjedő, jól szerkesztett gondolatcsokor, mely megszívlelendő lehetett volna minden réteg és osztály, iránymutató a gondolkodó és olvasó ember számára. Oly korban élt, amikor bőségesen tört fel a tehetség a magyar művészeti életben, legyen az zene, irodalom, képzőművészet vagy színházi élet. Soha annyi csodá-

7 2011. március Ácsteszér község havi lapja 7. oldal latos író nem született egy időben, mint Táncsics korában! Akkor valóban volt mérce, etalon, kihez és mihez viszonyítható színvonal! Elmondhatnám neki, hogy mára az irodalom és álirodalom határai összemosódtak. Mindig voltak ugyan olcsó tehetségek, kellemes szórakoztatók, igénytelen mulattatók, akik igyekeztek maguknak nyereséget termelni, de mára az értékelés zavaros és megbízhatatlan lett, az átlagolvasó számára a megkülönböztetés lehetősége egyre nehezebb. A színház is feladta rangját. A pletyka, amit a lapok terjesztenek, megakadályozza, hogy valami egészséges érvényesüljön a kóklerséggel szemben, közben a blöffölő kritika álarcban, sunyin járkál az igazi Szellem körül. Táncsics emlékezne ma is a Summáriumra. E könyvecske gyűjteménye által szerette volna hazánk nemzeti és morális értékét beleilleszteni az európai összhangba. Látta, hogy egy kultúra meleg és eleven életformái egy üres civilizáció kerekei között miként válnak közhellyé. Az értelem és szolidaritás ereje mindig nagyobb, az átmeneti - mint mindig, - úgy is elmúlik az időben. Ismerte Hyppokratesz mondását: Ha nem vagy kész változtatni az életeden, nem lehet segíteni rajtad. És Ő mindig segíteni és változtatni akart, főképp az emberek fejében, hogy befogadhassák az új, a haladó, addig ismeretlen eszméket, melyeket mint jó magvető - a nyitott szeműeknek és szívűeknek szánt. Első művei között található a szótárkészítés, amelyhez elengedhetetlen volt a nyelvek iránti fogékonyság, a szép beszéd igénye. Talán elmondaná nekem is, hogy az anyanyelvi rokkantsággal a társadalomnak sokkal kevesebbet vagyunk képesek adni, hiszen a világból is így jóval kevesebbet fogunk fel. Minden tárgy anyanyelvi neve nem csupán szótári anyag, hanem emlékek, hangulatok, érzések edénye is. Kemencék tüze-fénye is ott vergődik lepkeként a szegélyén, amit nem lehet tanult nyelven produkálni. Idegen nyelven meg lehet számolni a pénzt, de nem lehet megkülönböztetni az otthonhoz kötődő érzelmeket, emlékeket, fájdalmat, örömet. Egyetlen fanyar, lobogó, keserű-édes árnyalatot sem lehet kifejezni, mert megmarad szájba épített, szótári, levelezési, társalgási nyelvnek. Az anyanyelvi mozgékonyság milyen megállapodott-megátalkodott, merev rögzöttséggel, bohém etikettszerűséggel, könnyű, kedves hányavetiséggel, de belül laboratóriumi renddel párosul! Nem az a nagy nyelv, melyet milliókra rákényszerítenek, hanem amelyet gazdagon, árnyaltan beszélnek azok, akik szeretik. Mert az anyanyelvük! Ülnénk egymással szemben, talán Ácsteszéren, ahová évente kétszer is ellátogatok köszönhetően a családias környezetnek, fogadtatásnak, a nagy ős leszármazottjának járó rokoni szeretettel, ragaszkodással. Az épülő-szépülő falu gondjait, örömeit szemérmes büszkeséggel osztja meg velem, mintha kicsit késve, rajtam keresztül számolna be Táncsicsnak: mi minden történt azóta a szülőfalujában! Én helyette is örülök, büszke vagyok, dicsérem és szeretem ezeket az embereket. Hiszen közös ősünkért, Táncsicsért tesznek mindent, ami az elfolyó századok alatt a késői elismerés, büszkeség vagy egyszerűen csak szeretet iránta. Talán helyet kapnánk a Táncsics Múzeumban, amely a falu északi irányában az utolsó épület. Itt állt, alig karnyújtásnyira a régi, családi ház, ahol ükapám is született. Bizonyára azért jelölték ki ezt a helyet a szép gyűjteménynek. Csodálkozna, hogy mennyi holmit, berendezést sikerült összeszedni a régi időkből és megőrizni a korhűen felépített múzeumban. Tüzetesen körbenézne a falakra akasztott régi fotókon, plakátokon, saját írásain. Bólogatna, időnként megcsóválná a fejét. Leülvén a kis székre, felidéznénk a múltat s a belőle a mára kinőtt jelent. Elmondaná, hogy csak egyetlen könyv, a Biblia, amely minden időben, átívelő századokon is felelni tud az örök kérdésekre, s válaszával mindenki szívében él tovább olyan egyszerűen, mint az az örök tény, hogy reggel van, naponta elkezdődik az élet, valahogy, valamiért, két háború között, békében is. Néha elakadnak a szavak, elromlik a nyelv, zihál a gondolat, de mégis megy tovább az élet. Itt és most, a XXI. században is! Ugyan nem fog csökkenni a fanatizmus, az antiszemitizmus, a rasszizmus sem bebizonyosodott ez már régen! Ne aggodalmaskodjam, mondaná, ha meglátom disznók fején a babérkoszorút, a haszonleső, iparosított jótékonykodást, a pénz mindenek feletti hatalmát! Hiszen pénzért gátlástalan ügyvédekkel, a sajtó szenzációhajhász, elhülyítési mechanizmusával a legnagyobb gazember is mindenkor tisztára mosható. Körmönfont dörzsöltséggel pedig a patyolat tiszta ártatlan is felakasztható. Ő aztán ezt igazán tudja!... De bohémnak lenni is keserves állapot lehetett: nincs, aki letörölte volna homlokáról a verítéket az utolsó éjszakán. Utolsó esélye a szegény, vándor garabonciásnak, hogy imádkozzék a vén falak között, aztán kimeneküljön az ég alá és eltáncoljon a végtelenbe. Nagyot bólint: tudja, ma már nincsenek ilyenek, rég kihaltak! Hát, igen, a technikai forradalom, a mindentudás, az ember istenné válása irtott ki végérvényesen annyi mindent, amit nem lehet újra teremteni. - Szeletenként hullunk ki a nagy egészből, akik még

8 8. oldal Ácsteszér község havi lapja március szépre álmodták a sivár embert s a vidékét mondaná Táncsics, ahogy sétálunk a főút felé. - Elvándorolt a gyerekkor, a szerelem, a megőrzött emlék, a poros út szaga. Templomok régen mindig nyitott kapui, eltűnt kerítések, terek, házak, a hegyek hónaljában guggoló pincesorok. Lám, csak a Nap az, amely most is sugárzó közönnyel világít meg palotát és viskót, rongyos embereket és gazdagot egyaránt. Rám nézne, aztán tekintete elrévedne a vadló-homlokú messzeségben, s egyszerre szívnánk be a botorkáló ősz korhadó szagát. Művészetével, gondolataival talán Isten átjátszó állomása lehetett volna az emberiség felé, ha akkor hagyják kortársai. gondolom magamban, ahogy szaporázom mellette lépteimet. A Bakonyból szél kerekedik és meglengeti fekete kabátját. Valahol, legbelül üt meg a hang, üzenet a szülőfaluból, ahová még ma is csak mezítláb szabadna belépni február 17. MEGHÍVÓ Ácsteszér Község Önkormányzata és személyesen Lunk György polgármester ezúton is tisztelettel meghívja a község lakosságát március 15-én 10 órakor tartandó ünnepségére. Az ünnepi műsor, illetve megemlékezés jó idő esetén Táncsics szobornál, illetve Táncsics Mihály szülőházánál, rossz idő esetén az iskolában Liszt bicentenárium november 28-án a következő zenekritika jelent meg a nagy tekintélyű pozsonyi újságban a Pressburger Zeitungban: E művész rendkívüli képessége, valamint a legnehezebb darabok gyors áttekintése és megoldása, vagyis hogy mindazt, amit elébe tettek, lapról lejátszotta, általános elragadtatást keltett, és a legragyogóbb reménységekre jogosít. A művész, akiről mindezt írták, akkor éppen kilenc éves volt, s már a második komoly fellépésén volt túl. Ez a kis csodagyerek, október 22-én látta meg a napvilágot Doborjánban ( ma: Raiding Burgenlandban ). Édesapja Liszt Ádám az Eszterházy-uradalom gazdatisztje volt, néhány évig játszott az udvari zenekarban is. Később Doborjánban számtartóként élt családjával. Liszt csodagyerek volt, apja korán felfigyelt fia rendkívüli zenei képességeire, maga kezdte zongorán tanítani. 9 éves korában lép először nyilvánosság elé. Néhány magyar főúr - akiket játékával ámulatba ejt - ösztöndíj alapítványával Bécsben Czerny tanítványa lesz ban Pesten egy díszhangversennyel búcsút vesz hazájától, édesapjával hangverseny körútra indul Angliába, majd Franciaországba, és végül Párizsban telepedik le. 16 éves korában, súlyos csapás éri, elveszíti apját, legfőbb támaszát. Mély depresszió lesz úrrá rajta, évekig a külvilágtól elzártan él. Az 1830-as júliusi forradalom hozza vissza a 19 éves Lisztet az életbe. Magával ragadja a forradalom szele, legközelebbi barátja lesz Chopin és Berlioz ben megismerkedik Marie d'agoult grófnővel, akihez szenvedélyes szerelem fűzi, s 10 éves együttélésükből 3 gyermek - két lány és egy fiú - születik. ( Fia fiatalon meghal, Cosima lányát pedig a híres zeneszerző, Richard Wagner veszi feleségül. )Ez alatt az évtized alatt sokat hangversenyezik, a világ számos országában megfordul, igazi világpolgár válik belőle. Az 1838-as pesti árvíz-katasztrófa mélyen megrendíti, azonnal hazája segítségére siet. Bécsi hangversenyének jövedelméből huszonötezer forintot küld Magyarországra, a 40-es években hazalátogat ben végleg Weimarban telepszik le, 13 évig az udvar zenei vezetője. Életművének java termése itt készül el, és harcol a fiatal és tehetséges zeneszerzők érvényesüléséért ben megalakul Budapesten a Zeneakadémia, melynek egyik alapítója és első tanára volt, az intézmény ma is az ő nevét viseli. Számtalan magyar tárgyú kompozíciója született, amelyben a hősi történelmi múltat örökíti meg. A zongorára írt sorozatával a magyar nemzet nagyjait mutatja be. (Széchenyit, Eötvöst, Vörösmarty-t, stb.) Egyik legközismertebb alkotása Lamartine francia költő Les Préludes című versének hatására komponált szimfónikus költeménye, mely az ember örök sorskérdésével foglalkozik. Az ember érzelmei, eszméi, küzdelmei szólalnak meg a műben, hol sejtelmesen, hol kirobbanó erővel. Tüdőgyulladásban halt meg július 31-én, Bayreuthban. Mintegy 400 eredeti művének zöme virtuóz zongoramű, szimfónia, szimfonikus költemény, mise. Legfőbb törekvése volt, hogy alkotásait megértsék. Sokan vitatják ma is Liszt nemzetiségét. A magyarok, az osztrákok, sőt a szlovákok is magukénak szeretnék

9 2011. március Ácsteszér község havi lapja 9. oldal tudni a világon szinte mindenütt ismert zeneszerzőt. Doborjáni szülőházán ma két márványtábla található. Az egyiken, magyar nyelven, a következő olvasható: Itt született Liszt Ferenc október 22-én. Hódolata jeléül a Soproni irodalmi és művészeti kör. A másik táblán német nyelvű felirat olvasható: Itt született október 22-én Liszt Ferenc. Ezt az emléktáblát a német nép állította a német mesternek Vallomásai, levelezése és egyéb dokumentumok csalhatatlanul igazolják, hogy mindig magyarnak vallotta magát, bár magyarul soha nem sikerült tökéletesen megtanulnia. Öregkorára már könnyebb szövegeket el tudott olvasni és sok mindent megértett, ha elég lassan beszéltek hozzá. Ennek ellenére elkötelezett hazafi volt. A XIX. századi romantikus zenei élet legsokoldalúbb irányító egyénisége, a kor egyik szellemi vezére, minden idők legnagyobb zongoraművésze volt. Előadóművész, virtuóz zongorajátékos, író, igen művelt egyéniség. Kora legkiemelkedőbb zeneszerzője, és mégis ő volt az, aki népszerűsítette, vezényelte kortársai műveit. Új zenei forma megalkotásával gazdagította a zeneirodalmat, sokat tett hazájáért, Magyarországért. Törekvése az volt, hogy a kultúra kincseit, a természet szépségeit műveibe építve visszajuttassa a hallgatókhoz. Olyan alkotó elme volt, aki a látottakból hallhatót teremtett. Sajátos életútja nemcsak művészi szempontból és a magyarság vállalása miatt jelentős számunkra, hanem humanista európaisága miatt is. Ha nem egyszer teátrálisan is lépett fel, ne felejtsük, egész Európa volt a színpad, ahol játszott, ahol az igazi, európai magyar kultúrát képviselte sugárzó hatással. Liszt Ferenc születésének 200-dik, halálának pedig 125-dik évfordulóját ünnepeljük ebben az évben. Gubucz Lajosné Az amatőr történész Magyarország a II. világháború előestéjén (II. rész) A bécsi döntés Magyarországot lehetetlen helyzetbe hozza, hisz a magyar kormány kénytelen beleegyezni az ország területén felállított népi németek szervezetének felállításába (Folksbund) amely a háború folyamán komoly fejtörést okozott a magyar kormánynak. A német politika megosztotta az országot, hisz a birodalom hatalmas előnyökhöz juttatta a népi németeket. Németország nem csak erkölcsileg, gazdaságilag is nagy támogatást nyújtott a népi németnek valló magyar állampolgároknak. Ingyen műtrágyát és gazdasági eszközöket juttatott számukra. A magyar hatóságok jogkörét figyelmen kívül hagyva megtagadták a Magyar Királyi Honvédségbe való bevonulási parancsokat és önként Vermacht kötelékébe vonultak be. Elképzelhető mily feszültség keletkezett Magyarországon a népi német, valamint a magyar német között. Sztálin kormánya nagyravágyó terveket dédelgetett hisz politikájukban Németország megtámadása is napi renden szerepelt. A történelem és a politika néha furcsa dolgokat produkál, hisz a németek támadása a Szovjetunióval szemben megelőző csapásnak számított. A német titkosszolgálat tudott a Szovjetunió terveiről és Németország fokozatosan építette le gazdasági kapcsolatait a Szovjetunióval. A szovjetek segítették a németeket az újra fegyverkezési programban kijátszva az első világháborús békeszerződést. Így a szovjet hadiipar számára elérhető lett a legkorszerűbb haditechnológia. Németország már korábban támadást tervezett a szovjetek ellen, de ezt nem tudta megvalósítani mivel Hollandia, Belgium, Norvégia valamint Franciaország megszállása igénybe vette a német csapatokat. A szovjetek megszállási tervei közt a balkán valamint Románia és Németország szerepelt, de Magyarország megszállása nem volt napirenden, sőt a szovjetek a történelmi Magyarországban gondolkodtak, elismerve Magyarország revíziós törekvéseit. A szovjetek elképzeléseiben Francia ország és Anglia is az ellenséges országok listáján szerepelt, hisz az első világháborút lezáró és megalázó Breszt- Lipőovszki békekötés a fiatal szovjet államot is oly megalázó helyzetbe taszította mint a trianoni békekötés Magyarországot.

10 10. oldal Ácsteszér község havi lapja március Szovjetunió diplomáciája az ős ellenség Törökország irányában is megváltozott. A török katonai attasé bármely titkos hírszerzési jelentéshez hozzá jutotta Kremlben. Ez az állapot 1936-ig tartott, mikor is romlottak a török-szovjet kapcsolatok. A fiatal szovjet állam soha nem bocsátotta meg Angliának, Németországnak, Lengyelországnak valamint Finnországnak a kényszerű békeszerződést, valamint a fegyveres beavatkozást belügyeibe. Az Osztrák-Magyar Monarchia csapatai nem vettek részt a Szovjetunió elleni hadjáratban, valamint Törökország sem. Ezt Leninék és a gyilkos Sztálin sem felejtette el, ezen az állásponton csak a magyar kormány hadüzenete után változtattak. A nyugati országok történészei soha nem ismerték el felelősségüket a volt szövetségesük ellen végrehajtott katonai lépésről, valamint egy komoly háborús veszteséget szenvedett ország elvtelen kizsákmányolásában. Nem véletlen, hogy a Szovjetunió azon országok irányában mutatott baráti szándékot, amelyek az első világháborúban ellenségei voltak, kivéve Németország. Imrédi második zsidó törvénye Horthy baráti köreiben nem talált támogatásra, Imrédi elvesztette a politikai bizalmat és Horthyék a rendelkezésükre álló parlamenti eszközök igénybevételével megtettek mindent, Imrédi kormányának megbuktatására. A beterjesztett és elfogadott törvény már nem vallási, hanem faji alapon különböztette meg a zsidóságot megfosztva emberi jogaitól a magyar zsidó állampolgárokat. A törvény hatálya alól kivételt képeztek a magyarországi zsidóság gyárai, hisz egy új erőszakos tulajdonosi viszony kialakítása súlyosan érintette volna a fegyverkezési program, valamint a haditechnikai fejlesztések végrehajtását. Teleki állt a kormányrúdhoz, korának kiemelkedő személyisége a revíziós politikai felfogás egyik vezéralakja, de a német fasizmus tagadójaként tartották számon. Teleki politikájában a német nyomás enyhítése érdekében inkább Olaszország felé közeledett, számára ez elfogadhatóbb volt, mint a német kötelék. Persze a második zsidótörvényt nem módosította, hisz az ő miniszterelnöki kinevezése után fogadta el a magyar parlament. A nyilas pártot betiltatta, de semmit nem tett a más név alatt tündöklő nyilasok ellen. A törvény legszégyentelenebb hatálya a magyar honvédségben szolgáló zsidó származású katonatiszteket sújtotta, hisz erőszakosan távolították el őket a honvédség kötelékéből tiszti rangjuktól megfosztva. Ezeknek a tiszteknek a legtöbbje a legmagasabb katonai kitüntetésekkel rendelkezett, magyarságtudatukban a legkiválóbb emberek közé tartoztak. Horthy Miklós ismét elárulta tiszttársait ez egy katonai parancsnok részéről megbocsáthatatlan bűn, de a későbbi időkben még súlyosabb bűnöket követtek el volt tiszttársaival szemben. Stradl Ferenc Klubélet Ácsteszéren! Dr. M Kiss Péter háziorvosunk lakossági felvetés, illetve saját meggyőződése okán felmérést végzett, minek kapcsán kiderült, hogy igény lenne egy klubszerű szerveződésre, melynek keretében az idősebb korosztály bizonyos rendszerességgel találkozhatna. Többeket megnyert a cél érdekében, olyan személyeket, akik szívesen munkálkodnának a klub életre hívásában. Közülük érkezett a javaslat, hogy a szerveződés központi személye, koordinátora Liebmann Károlyné legyen. Erre kérte Őt az ötletgazda Dr. M Kiss Péter, valamint Lunk György polgármester is. Ennek apropóján kerestem fel Katalin asszonyt, hogy első kézből tájékoztathassam, az olvasókat, hogy hol tart a szerveződés és tulajdonképpen, milyen céllal alakul klub. Elmondta, hogy az ötletet nagyon jónak tartja, ezért is vállalt a létrehívásában és a fenntartásában szerepet. Első körben az lenne a cél, hogy az idősebb generációnak alkalmat teremtsenek bizonyos rendszerességgel a találkozásra, ahol kötetlen formában megbeszélhetnék egymással a mindennapok gondjait, örömeit, kicserélhetnék a receptjeiket, a kötésmintáikat, ahol egészségügyi, társasági, közéleti folyóiratokat olvashatnának, sakk, kártya stb. játékokkal szórakozhatnának. Alkalmanként, igény szerint előadókat, illetve beszélgető partnereket hívhatnának, esetleg egy orvost, egyházi személyt, vagy költőt, írót stb. Az első összejövetel- mondhatni alakuló ülés- időpontja március 17-én 16 órai kezdettel lesz, az iskola ebédlőjében, mely várhatóan 18 óráig fog tartani. A megjelentek ötleteit, javaslatait felhasználva formálódik tovább a klubélet, ezért fontos, hogy minél nagyobb számban jelenjenek meg az érdeklődők, akiket ezúton is nagy szeretettel várnak a szervezők. Talán az olvasók nem veszik zokon, ha az üdvözlendő jó szándék mellé személyes ajánlásom is

11 2011. március Ácsteszér község havi lapja 11. oldal (Folytatás az előző oldalról hozzáteszem: Nem akarom a dolgot közhelyekkel elkomolytalankodni, de bizony az úgy van, hogy minden ötlet annyit ér amennyi megvalósul belőle. Jó szokás szerint ne fanyalogjunk hát, ne utasítsuk el csípőből a kezdeményezést, inkább részvételünkkel tiszteljük meg az ügyért tenni akaró személyeket, pláne ha értünk, életminőségünk, közérzetünk jobbításáért fáradoznak. A szomszéd községekben nagy sikerrel működnek ilyen jellegű klubok, miért éppen Ácsteszér lenne a pellengére állított negatív példa, annál is inkább, mert gyakran hallottam helybeliektől, hogy itt nem történik semmi. Most itt egy lehetőség, hogy történjen! Az önkormányzat évente tíz sikeres rendezvényt szervez, ami azt igazolja, hogy igény van a közösségi megmozdulásokra. Ácsteszér Önkormányzata ezt az újszülött önszerveződést is szívből üdvözli és amiben tudja, támogatni fogja. Az Arany Trombita úgy szintén figyelemmel kíséri az eseményeket és rendszeresen tudósít a klubéletről. Pintér Gábor Házunk Tája Ma még nagyon keményen küzd létéért a tél, a talaj még mélyen átfagyott, de a naptárt nézve erősen közeleg a tavaszi napforduló. Ha eddig pihenhettünk a meleg szobában, most már az eljövő jó időre, a tavaszra és ha kertet művelünk a tavaszi kertészeti munkánkra kell gondolnunk. Elsősorban meg kell terveznünk a tennivalóinkat, számba venni az ősszel elmaradt munkákat - a trágyázást, a talajmunkákat - megtervezni a termelendő növények helyét, nagyságát, meghatározni a termelendő zöldségféléket. Első teendőnk legyen még most a fagyos napokon a vetőmag-kereskedések felkeresése és a vetőmagok beszerzése. Most még sok fajta vetőmag közül választhatunk. A választásnál elsősorban ne az ár határozza meg döntéseinket, hanem vizsgáljuk át a kínált vetőmagtasakokat, nézzük meg mennyiségét, szavatossági idejét, a fajtát és a szaporítási fokát. Ha a tasakon F1 szerepel a fajtanév mellett, az a nemesítői gyakorlatban azt jeleni, hogy első nemzedék, vagyis a két eltérő tulajdonságú szülő kereszteződéséből előállított eminens utódról van szó, amely túlszárnyalja őseit. Ezek terméséből ugyanakkor nem érdemes vetőmagot fogni, mert azt elvetve az utódok tulajdonsága meglehetősen sok irányba hasadhat, a továbbiakban nem adja azt az előnyt, amiért kinemesítették. Az aprómagoknál érdemes drazsírozott vetőmagot választani, mert így megspórolhatjuk a ritkítás nehéz munkáját. Ha valaki a drága piaci árnál olcsóbban akarja előállítani palántáit, már most hozzá kell fognia. Elő kell készíteni a nevelőládákat, melyekbe, tápanyagokba gazdag, átrostált, fertőtlenített, porhanyós, laza földet tegyünk. Nem árt a földet még gombaölőszerrel kezelni is és csak ezután belevetni a magot. A termelőládákat ezután vigyük meleg helyre és ha kikelt, a megfelelő hőmérséklet mellett, biztosítsunk megfelelő fényt is. Erőteljes szép palántákat nevelhetünk, ha a kis növényeket pikírozzuk, azaz tápkockába egyenként átültetjük. Ha kertünk talaja olyan állapotba kerül, hogy rámehetünk, első dolgunk legyen az elmaradt trágyázás és a talajforgatás- ásás- befejezése. A legolcsóbb tápanyagutánpótló az istállótrágya, illetve növényi szervesanyagokból készített komposzt, mert csaknem teljes mennyiségben tartalmazza a növények számára szükséges elemeket. Az állathiányos napjainkon feltétlen ki kell emelnem a kerti és házkörüli szervesanyagokból készített komposzt szerepét. Gyakorlatilag a háztartásban keletkezett szemétből csak a műanyagfélék, üvegek és konzervdobozok valók a kukába a többi szerves hulladék a kert sarkában egykét év alatt a talajerő utánpótlás értékes anyagává válhat, ha egy kis időt energiát fordítunk rá. Amint kertünk talaja elmunkálhatóvá válik a nehezen kelő petrezsejem és sárgarépa magjait vessük cm-es sortávolságra. Ha drazsírozott magunk van szemenként 3-4 cm-es távolságra, ha termelt tisztított magunk van, nem árt azonos fajsúlyú és szemnagyságú anyagokkal pl. darával keverve vetni, mert így várhatóan ritkább lesz a kelés. Nem árt, ha vetőmag közé jelölő növénymagot is kevernünk, pl. salátát, mert a korábban kelő sorjelölő növény mellett a sorközöket könnyen gyomtalaníthatjuk. Természetesen a sorjelölő növényt ha feladatát teljesítette- az ültetvényből távolítsuk el. Fajtakiválasztásnál legyünk figyelemmel a kert talajára, a jó vízgazdálkodású és mélyen humuszos talajokra inkább hosszúgyökerű, míg a kötöttebb tömör talajokra a középes, vagy rövidgyökerű fajták magjait vessük Manapság a petrezselyem termesztése úgy tűnik rizi-

12 12. oldal Ácsteszér község havi lapja március kósabb, amit jól jelez a gyökér magas piaci ára, ezért javaslom a pasztinák vetését is. E növény íz anyagában köztes a sárgarépa és a petrezselyem között. Vetése és ápolása is azokhoz hasonló. További kora tavaszi vetésünk a sóska. Érdemes minden házi kertben vetni, mert kedvező az étrendi hatása, magas a gyümölcssav tartalma. Évelő növény, ezért jó ha a kert félreeső, keveset bolygatott helyén vetjük. A jó tápanyagelátottságú, frissen trágyázott talajon szépen fejlődik, nagylevelű szárat fejleszt. Érdemes korán vetni a spenótot is, mert a melegek beálltával hamar felmagzik. A fagyokra érzékeny, de van őszi vetésű alakja is. Karotinban gazdag, gyomorműködést serkentő növény. Csak a jó táperőben lévő talajon díszlik. Legelterjedtebb növényünk a saláta. Több fajtája van, így ősz vetésű is. Az általában vetett fejes salátáink a Téli Vasfej és a Május királya a melegek beálltával nagy szárat hoznak. Ha késő tavasszal és nyáron is akarunk salátát fogyasztani tépő, vagy madársalátát, illetve jégsalátát vessünk, ezek kevésbé hajlamosak a magszár nevelésre. Ételeink legfontosabb alapanyaga a hagymák- vöröshagyma és fokhagyma.- így a kerti termesztésből nem maradhatnak ki. A vöröshagymát szaporíthatjuk magról és dughagymáról. Napjainkban különösen a külföldi fajták elterjedésével a magról vetés is terjed. A magról szaporított hagyma előnye, hogy tárolás alatt kevésbé hajlamos szárba indulásra, tehát jól eláll. A dughagymáról szaporított nagyobb fejeket hoz. Két éves növény- első évben dughagymát termeljük, a második évben az étkezéshez használt nagyfejeket. Mindkét változat vetése illetve ültetése a fagyok után elmunkált földben történjen, annál is inkább, mert a megfagyott dughagyma fej helyett nagy szárat hoz. Itt kel elmondanom, hogy a dughagymát ültetés előtt hőkezelni kell, ami annyit jelent, hogy a tél beállta után a dughagymát szobahőmérsékleten kell tárolni (kb. 100 napot). Ha üzletben vásároljuk a dughagymát, nagyobb esélyünk lesz a szép termésre. A fokhagymának őszi és tavaszi változata van, de van olyan fajta is melyik a termést a magszáron hozza. Nálunk legelterjedtebb a gerezdel szaporított, termését a földbe hozó növény. Értékes fűszernövényünk, mert étkezési alapanyag és gyógyszerhatású növény is. Javítja az emésztést, csökkenti a vérnyomást, az érelmeszesedést és illóolaja baktériumölő hatású is. Jelenleg a piaci beszerzési ára rendkívül magas, érdemes hát a kertünkben helyet biztosítani számára. Kora tavasszal elültetve június elején már betakarítható. Mindennapi ételeink alapanyagainak fontos növénye a borsó. Magas fehérjetartalmú növény, így levesek, főzelékek készítésére és salátákhoz is alkalmas. Korai és kései változata van. A korai rövid tenyészidejű változatát a fagyok elmúltával vessük, így már májusban terméshez juthatunk, míg a velőborsókat érdemes szakaszosan vetni, hogy folyamatosan legyen friss termésünk. Más zöldségnövényeink igényesebbek a talaj hőmérsékletére, ezért azokat a talaj C-ra történt felmelegedése után vessük. Liebmann Károly Meghívó A szervező bizottság ezúton is meghívja és elvárja a község lakosságát az Ácsteszéri Viziközmű társulat március 11.-én (péntek) 17 órakor tartandó alakuló közgyűlésére, melynek helyszíne az Általános Iskola. Lunk György sk. Szervezőbizottság elnöke A technika ördöge A golyósvadászfegyveren lévő céltávcső fontos kelléke a nagyvadvadászatnak. Alkalmas arra, hogy az optika a vadat közel hozza, elősegítve a pontos célzást, másrészt alkonyati időben, vagy hajnalban, segíti a látást, ugyancsak az előbb említett cél érdekében. Ez a segédeszköz azonban kényes jószág nagyon finoman kell vele bánni, mert ellenkező esetben kellemetlen helyzeteket produkál, és ennek a vadász issza meg a levét. Egy ilyen esetről szól az alábbi történet, amikor a technika ördöge engem is megtréfált, igaz a nem megfelelő bánásmód utólag, itt is tetten érhető. Egy téli reggel, ahogy még sötéttel tűzifáért indultam, a vadászházból kilépve majdnem elvágódtam a síkos járdán, ugyanis az éjszaka ónos eső esett. Mivel autóval közlekedni ilyenkor szinte lehetetlen, a hivatásos vadássz reggeli vadászatra a nem messze lévő 5-ös nyiladékot javasolta, ami gyalogosan 10 perc alatt elérhető. Indoklásul elmondta, hogy már napok óta rendszere-

13 2011. március Ácsteszér község havi lapja 13. oldal sen észlel egy rendkívül nagy disznónyomot, ami az ún. istállói szálasból a kiskormányzói sűrűbe vált be. A kettőt elválasztó nyiladékon a kavicsbánya magasságában álljak meg egy fa mellett így szólt az eligazítás. A hó tetején megfagyott esőtől egyrészt nehézkes, másrészt nagyon zajos volt a járás. Nagy kínnal a kijelölt helyre vergődtem. Tapostam magamnak a jó 30 cm-es hóban álláshelyet. A puskatust beletűztem a hóba, amit a jégburok tökéletesen megtartott Várakozás közben felidéztem, az előző esti vadászat körülményeit, amikor is a Kőkútárokban sikerült lőnöm egy derék vadkant. Egy óra elteltével teljesen kivilágosodott. Már éppen indulni készültem, amikor a szálas felől az ember járásához hasonló, lépteket hallottam. Minden lépésnél, nagyot roppant az átszakadt a jégburok. A hang irányában egy darabig semmi nem volt látható, majd egyszer csak megpillantottam a fák között, a nehéz járástól láthatóan kimerült hatalmas kant, amint zsinórban felém lépeget. Ha tartja az irányt előttem fog keresztben elmenni, úgy 20 m-re. Lenyűgöző látvány volt a vakítóan fehér hóban mozdonyként fujtató koromfekete óriás. A kilehelt meleg pára ráfagyott az orra melletti szőrzetre. Ez, és a meredező agyarak még extrémebbé tették a látványt. Soha nem fogom elfelejteni ezt a jelenést. Egyik legbecsesebb emlékként őrzöm a mai napig a nem anynyira szívmelengető, de ugyancsak emlékezetes folytatással együtt. Szinte már szemérmetlenül ujjongtam magamban, ahogy lassan ráemeltem a puskát. A világosság és a kontrasztok miatt a céltávcsőben nem mindennapi látványt nyújtott. Este kan, reggel kan, megy ez nekem nagyon! vigyorogtam kajánul. Kinek jutott volna eszébe a közmondás intelme, miszerint a szűccsel akkor kell tárgyalni, ha fekszik a medve. Amikor keresztbe elém érkezett, rászántam magam a lövésre. Először a lapocka mögé céloztam, majd eszembe jutott, hogy ilyen körülmények között illik egy szép fültőlövést eszközölni. Így hát ennek megfelelően oda tettem a szálkeresztet. Hatalmas dörrenés törte meg a csendes, békés erdei miliőt. Szokásom volt, hogy a lövés pillanatában azonnal ismételek, szinte a durranás leple alatt. A lövés pillanatában a disznó megállt, és szoborként meredt előre. Én a szálkeresztet a vállapjára tartva, a távcső mellett kukucskálva figyeltem, mikor dől el, hiszen kétségem sem volt a felől, hogy fejbe lőttem. Kis idő múlva arra is gondoltam, talán merevgörcsöt kapott, és mint a fűrészbak, nem tud eldőlni, ugyanis néha ilyen is előfordul. Biztos, ami biztos, az előbbi technikával megismételtem a lövést. Változás semmi. Kezdek pánikolni. Érzem, valami baj van Megismételtem immár harmadszor a lövést. Ebben a pillanatban a kan óriási szökellésekkel meglódult, majd átugrott a nyiladékon, és bement a sűrűbe. Nincs semmi baj! A hóban jól látszik a vér, meg kell ennek lenni! próbáltam magam nyugtatni. A rálövés helyére érve azonban újabb csalódás várt: vérnek nyoma sincs. Na, akkor most lehet vigyorogni, hogy este kan, reggel kan! Visszavánszorogtam a házhoz, ahol Pista bácsi, a vadőr már melegítette a traktort, hogy a reményei szerint elejtett vadakat a házhoz szállítsuk. Na mi volt ez a háború, csak nem magára szaladt egy konda?- kérdezte nevetve. Mindenesetre gratulálok! Látva a fancsali képemet elkomolyodott, és rosszat sejtve kérdezte: Baj van? Elhibáztam a nagy kant vallottam be töredelmesen. No.., de háromszor is? Nem szokott maga ilyent csinálni! Na, ki vele! Mesélje el, hogy volt! bíztatott. Elmeséltem. Na, akkor most lövünk egy próbát a puskájával, mert itt valami disznóság van. Jó a puska! Az este is pontosan vitt próbáltam ellenkezni. Na, mégiscsak hadd lássam azt a moslékkeverőt! Nem rontom el, ne féltse! Kihúzta a zárdugattyút, végignézett a csövön, majd belenézett a távcsőbe. Holdas időben védőgumit szoktam a céltávcsőre húzni az oldalfény kiküszöbölése céljából. Miután ezt lehúzta, fény derült mindenre. Este, mikor hoztuk be az előbbiekben említett vadkant, a traktor utánfutóján, lucernabálákon ültünk. A puskát a lábam közé fogva utaztattam. Valamelyik zökkenőnél a lucernabála csonttá fagyott, éles sarka kifordította a céltávcső lencséjét oly módon, hogy a próbalövéskor 50 m-en fél méter vitt alá. A védőgumi miatt az elváltozás nem volt látható. A jégburok alá becsapódó lövedék sem jelezte, hogy a disznó lába elé lődözök. Így válhat egy vadászatban nélkülözhetetlen technikai segédeszköz a kárhozat tárgyává, mit sem enyhítve a kudarc okozta lelki traumán, hogy mindez kezelői segédlettel történt. Pintér Gábor

14 14. oldal Ácsteszér község havi lapja március Főzési Tanácsok Hússzelet gombával és csirkemájjal Hozzávalók: 6 szelet karaj, 6 db csirkemáj, 30 dkg gomba, 4dl főzőtejszín, 15 dkg sajt, 1 fej vöröshagyma, só, vegeta, majoranna, szerecsendió, őrölt bors, kakukkfű, margarin. Elkészítés: Egy tepsit jól kikenünk margarinnal. A hússzeleteket kikloffoljuk, befűszerezzük. A gombát megtisztítjuk, majd félbevágjuk, vékonyra szeleteljük. A vöröshagymát apróra vágjuk, majd megpároljuk kevés olajon. Hozzáadjuk a gombát és addig pároljuk, amíg elfő a leve. Ezután a tepsibe egymásmellé tesszük a befűszerezett hússzeleteket, majd mindegyik tetejére teszünk egy csirkemájat és szépen elosszuk tetején a gombát. Felöntjük tejszínnel és fóliával lefedjük. Előmelegített sütőben közepes lángon 1 órát pároljuk, majd a fóliát levéve megszórjuk a reszelt sajttal, úgy hogy a szaftba is kerüljön sajt. Visszatéve a sütőbe szép pirosra sütjük. Jó étvágyat! Bata Lászlóné Arany Trombita Ácsteszér község havi lapja Kiadásért felel: Önkormányzat, Ácsteszér Szerkesztõk: Pintér Gábor, Gubucz Lajosné, Borbély Ilona, Wéber Gáborné KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓK Könyvtár: A tűzeset miatt jelenleg zárva tart. BOLTOK, VENDÉGLÕ, FODRÁSZ. Nyitvatartás Ruff-bolt: hétfõ: ig kedd-péntek: ig szombat: ig vasárnap: ig Rácz Fûszeres: H-P-ig: Sz: ig V: ig COOP ABC: Hétfõ: Kedd-Péntek: Szombat: délelõtt ig délután ig ig ig ig Árpád vendéglõ: hétfõ-péntek: szombat: vasárnap: TUTTI Fagyizó: Hétfõtõl-vasárnapig ig Fodrászat (Ruff Ilona): hétfõ: kedd: szerda: csütörtök: zárva péntek: Benzinkút: hétfõ-szombat: vasárnap: EGÉSZSÉGÜGYI INFORMÁCIÓK Dr. M. Kiss Péter rendel: hétfõ: tõl ig kedd: ig szerda: ig csütörtök: ig péntek: ig (Dr. Papp Éva) Gyógyszertár: Hétfõ: Csütörtök: Kérésre házhozszállítást is vállalnak.

1) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Varga Nándorné igazgatóhelyettes

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 9/2013 szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-2/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13. napján 17 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3-9/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. május 3-án Határozatok: MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Sorszáma: Kódja 35/2012. (V.03.) F5 36/2012. (V.03.) F4 37/2012.

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 3-án megtartott soron következő üléséről. Az ülés helye: Mártírok u.

Részletesebben

Vámosmikola Község Polgármestere M E G H Í V Ó. Nyilvános ülés napirendi javaslatai:

Vámosmikola Község Polgármestere M E G H Í V Ó. Nyilvános ülés napirendi javaslatai: Szám: 10/2011. Vámosmikola Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. november 30-án (szerda) 14.15 órakor tartja soron következő ülését. 1/ A 13/2011. (XII.1.) önkormányzati rendelet a köztisztaságról

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 03.-án megtartott testületi ülésén.

J E G Y ZŐKÖNYV. Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 03.-án megtartott testületi ülésén. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Helye: Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 03.-án megtartott testületi ülésén. Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Köszönti a testületi ülésen megjelenteket.

Részletesebben

Január 23. péntek 16,00 óra

Január 23. péntek 16,00 óra III. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek Január 23. péntek 16,00 óra (SZB. ülés időpontja: január 19 hétfő 16.00 óra (PVB. ülés időpontja: január 20 kedd 16.00 óra Előterjesztések

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. május 21-i ülésére Tárgy: 2007. évi Díszpolgári cím és Pro Urbe Emlékérem kitüntetési javaslatokat véleményező előkészítő bizottság

Részletesebben

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület október 13-án 18 órakor megtartott üléséről.

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület október 13-án 18 órakor megtartott üléséről. Készült a kerecsenyi Képviselő-testület 2010. október 13-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Kerecseny, Deák F. u. 52. Jelen vannak: polgármester, Bonyai József,

Részletesebben

b./ Tanácskozási joggal résztvevők:

b./ Tanácskozási joggal résztvevők: Lovászpatona Község Önkormányzata Lovászpatona, Kossuth tér 2. Szám: 32-2/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. február 12-én 18,00 órai kezdettel

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 7/2014. szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak:

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: JEGYZŐKÖNYV Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2010. augusztus 26.- napján a Községháza tanácskozó termében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Majdanics László polgármester

Részletesebben

3./ A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2011. háromnegyed éves beszámolójának megtárgyalása

3./ A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2011. háromnegyed éves beszámolójának megtárgyalása 5. Jegyzőkönyv Készült: Egyházasdengeleg Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2011. november 04.-én, 13.00 órától megtartott üléséről. Jelen vannak: Egyházas Gyula, Jakus Árpádné, Zsiga Tamás képviselők, Dukáné

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1 fő képviselői hely betöltetlen. Czövekné Duduma Ildikó. Zsobrákné Balogh Mária. Távol vannak: Fiedler Albertné képviselő (Isztimér)

Jegyzőkönyv. 1 fő képviselői hely betöltetlen. Czövekné Duduma Ildikó. Zsobrákné Balogh Mária. Távol vannak: Fiedler Albertné képviselő (Isztimér) Jegyzőkönyv Készült: Isztimér és Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2012. április 23-án 16.30 órakor megtartott együttes üléséről. Az ülés helye: Községháza 8044 Kincsesbánya, Kincsesi

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 1-3. D./ RENDELETEI: - Száma: 1-6/2014. T Á R G Y S O R O Z A T

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 80-82. Száma: 1-115/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1.

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu.

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu. Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről.

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. 1 Jegyzőkönyv Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. Ülés helye: Jelen vannak: Városháza Tanácskozóterme Sásd, Dózsa

Részletesebben

1/E/TD/2013. Tartalmazza: Torony: 5/2013. (II.13.) számú határozatot A Csicsergő Óvoda 2013. évi költségvetésének. elfogadásáról.

1/E/TD/2013. Tartalmazza: Torony: 5/2013. (II.13.) számú határozatot A Csicsergő Óvoda 2013. évi költségvetésének. elfogadásáról. 1/E/TD/2013. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 13-i nyílt együttes ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: Torony: 9/2013. (II.13.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs Száma: 271-10/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 9-én (hétfőn) 18 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének. 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének. j e g y z ő k ö ny v e

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének. 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének. j e g y z ő k ö ny v e T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének j e g y z ő k ö ny v e 42/2008. sz. Képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25-én (szerda) 16 órakor megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25-én (szerda) 16 órakor megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25-én (szerda) 16 órakor megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat az önkormányzat Gazdasági programjára

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten

A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten 2015. október 21-25-e között Magyarországra látogatott A Drezdai Kórusakadémia Gyermekkara. A Singakademie Dresden 130 éves tradiciójával a németországi Szászország

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 3-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 3-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-33/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 30-án

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 45/2011. (V.30. ) KT. sz. határozata

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Az új AJKP generációnak...

Az új AJKP generációnak... Az új AJKP generációnak...... a csapattól 2007. Vásárhelyi Cseresnyés Kollégium Riport Kiss Pál tanár úrral - Mióta nevelőtanár a Cserkóban? - 5 éve vagyok nevelőtanár a kollégiumban, és egy éve dolgozom

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat étkezési térítési díjakról szóló rendelet megalkotására

ALPOLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat étkezési térítési díjakról szóló rendelet megalkotására BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a Képviselő-testület 2012. december 5-i ülésére. Készítette: Bucella Gézáné Tárgy: Javaslat étkezési térítési díjakról szóló rendelet

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 5/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet A képviselő-testület egyes hatásköreinek átruházásáról

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11. számú JEGYZŐKÖNYVE

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11. számú JEGYZŐKÖNYVE a Képviselő-testületének 11. számú JEGYZŐKÖNYVE 2013. augusztus 26-án 8.00 órától 10,00 óráig megtartott r e n d k í v ü l i képviselő-testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013.08.26-én 8.00

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 16-án 17. 00 órakor a mérgesi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Szilvai Renáta gazdálkodási ügyintéző

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Szilvai Renáta gazdálkodási ügyintéző JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes és Balatonőszöd Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2011. szeptember 19-én 14.00 órakor kezdődő a Balatonszemesi Községházának tanácskozó termében közösen

Részletesebben

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE Öttömös Község Képviselő-testületének 2012. évi MUNKATERVE A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSEINEK HELYE, IDEJE, NAPIRENDJEI A Képviselő-testület üléseire meghívottak a képviselőkön kívül a Szervezeti és Működési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pusztavám Község Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 8066 Pusztavám, Kossuth Lajos u. 64-66. Tel, Fax: 22/417-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pusztavám Község Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013.

Részletesebben

1/ 4. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU

1/ 4. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU 1/ 4 Ikt.szám: 18-204/4/2005. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU J E G Y Z Ő K Ö N Y V PROTOKÓŁ amely készült a

Részletesebben

Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu

Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu Ügyszám: 3984/2012. JEGYZŐKÖNYV mely készült Ságvár község képviselő-testületének

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2012. (IX. 07.) önkormányzati rendelete az önkormányzati kitüntetésekről és elismerő címekről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. sz. Jegyzőkönyve

Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. sz. Jegyzőkönyve Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. sz. Jegyzőkönyve Készült: Szátok Község Önkormányzat Képviselő testületének üléséről, 2014. április 28. napján. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 34-36 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kamond község képviselő-testületének 2013. október 29-én 18 óra 30 perctől megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kamond község képviselő-testületének 2013. október 29-én 18 óra 30 perctől megtartott testületi üléséről. Község képviselő-testület Kamond Szám: 372-14/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kamond község képviselő-testületének 2013. október 29-én 18 óra 30 perctől megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2015.(VIII..07.) önkormányzati rendelet 10/2015.(VIII..07.) önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szegedi Szlovák Önkormányzat Segedínska slovenská samospráva Cím: Nemzetiségek Háza Adresa: Dom národností 6721 Szeged, Osztróvszky u. 6. ul. Osztróvszkeho č. 6, H-6721 Segedín, Maďarsko Tel: (62) 424-248,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-án tartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-án tartott rendkívüli üléséről. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi ülésterve. A testületi ülések helye: Községháza, Bogyiszló, Kossuth utca 28.

Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi ülésterve. A testületi ülések helye: Községháza, Bogyiszló, Kossuth utca 28. Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi ülésterve A képviselő-testületi ülés első napirendi pontja: A polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. szeptember 27-én 9.30 órakor a Humán és Népjóléti Bizottság rendkívüli ülésén. Dorner László

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. szeptember 27-én 9.30 órakor a Humán és Népjóléti Bizottság rendkívüli ülésén. Dorner László A J K A V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A HUMÁN ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG 8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12. (88) 521-111 fax:(88) 212-794 Ügyszám: 1/50-13/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: 214-4/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. április 23-án

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére 3. napirendi pont Nyirád Község Önkormányzata Polgármesterétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: hivatal@nyirad.hu Ügyszám: 87-7/2015. Előterjesztő: Sarkadi-Nagy András

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 29-6/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 23-án (hétfőn) 18 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-6/2011. JEGYZŐKÖNYV

PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-6/2011. JEGYZŐKÖNYV PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-6/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pápakovácsi, Ganna, Döbrönte Kup, Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011.

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VII.21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VII.21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VII.21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A szociális ellátások intézményi térítési díjairól szóló 6/2013.(IV.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. február 14-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. február 14-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 44/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. február 14-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: a személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. július 11-én megtartott rendkívüli üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal félemeleti tárgyalóterme Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. február 12-én (csütörtök), 17.00 órakor, a Közösségi Házban megtartott munkaterv szerinti üléséről Jelen vannak: Bárány Erzsébet jegyző Bárány Pál, Bocskayné Tóth Katalin,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 16/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 26-án

Részletesebben

#( %! ) + + +! ( ) 3 5 4 + 7! % # %! 3 5 4 3 5 (! 3 8 9, 5! # 9 8: ;66 8 9! # = 9.! #

#( %! ) + + +! ( ) 3 5 4 + 7! % # %! 3 5 4 3 5 (! 3 8 9, 5! # 9 8: ;66 8 9! # = 9.! # ! # % # % & #( %! ) + + +,!. / 0 1 2 # 3 4 5 5 3 3 4 6,. ( 3 3 5! # %& %! ( ) 3 5 4 + 7! % # %! 3 5 4 3 5 (! 3 5 3 4 + 8 + % ( 8 9, 5! # 9 8: ;66 8 9! #! 5 < 9 6! #!3 = 9.! # 4 >!?+ ( 1 ?Α & Β5 5, 5 Χ3,

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-15/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Pluhár László (elnök-elek polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendeket tárgyalnánk meg, melyeket ismertetnék:

JEGYZŐKÖNYV. Pluhár László (elnök-elek polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendeket tárgyalnánk meg, melyeket ismertetnék: JEGYZŐKÖNYV Készült: Kistérségi Iroda (5700.Gyula, Damjanich. u.6. sz.) 2010. június. 25-én 10.00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa Rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás MÁTÉTELKI HÍREK 25. szám Mátételke község Önkormányzatának friss hírei Képvisel -testületünk 2006. október 10-i ülésének anyagából 2006. október 17. Közérdek információk! A választási bizottság tájékoztatása

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város 2015.évi Közművelődi Rendezvénytervének elfogadásáról A Képviselő-testület Nyírbátor Város

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Falugazdász tájékoztatója az agrár gazdaság helyzetéről és a támogatási lehetőségekről Írásos előterjesztés a

Részletesebben

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Jegyzőkönyv Készült a Felsőtárkányi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában a Felsőtárkány Roma

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 128. Száma: 3-45/2012. T Á R G Y S O R O Z A T 1.

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 53-20/2013. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 557, 558, 559, 560/2013. (IX. 11.) 2 Jegyzőkönyv Készült

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 8/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete 9/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. november 13. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. november 13. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. november 13. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Kisgörbő Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. február 27-én megtartott üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Kisgörbő Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. február 27-én megtartott üléséről Iktatószám: 235-3/2009. J e g y z ő k ö n y v Kisgörbő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 27-én megtartott üléséről Határozatok: 3 db Rendeletek: 3 db Kisgörbő Községi Önkormányzat

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám:D-17-16 /2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 5-én 18 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról. Ülés helye: Művelődési Ház Doba, Kossuth u.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 2/2013 szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 20-án a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u. 3.) megtartott

Részletesebben

A rendelet hatálya. Intézményi térítési díjak

A rendelet hatálya. Intézményi térítési díjak Egységes szerkezetbe foglalta: Pádár Gabriella Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2015. június 29. Hatályos 2015. július 1-től Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Rendelettervezet. helyi rendelet módosítása Mell.: Hatásvizsgálati lap, rendelettervezet, összehasonlító táblázat

Rendelettervezet. helyi rendelet módosítása Mell.: Hatásvizsgálati lap, rendelettervezet, összehasonlító táblázat Ikt. sz.: 1/288-1/2015/I. Üi.: dr. Ákosi Ádám Gábor Rendelettervezet Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Mell.: Hatásvizsgálati lap, rendelettervezet,

Részletesebben

Barossosok az Európai Parlamentben (és egyéb helyeken)

Barossosok az Európai Parlamentben (és egyéb helyeken) Barossosok az Európai Parlamentben (és egyéb helyeken) A tények: Időpont: 2012. október 10 13. Helyszínek, látnivalók, programok: Dachau: koncentrációs tábor megtekintése Strasbourg: angolosok: részvétel

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. napirendi pont (201. számú): Tájékoztató és vita új pályázati kiírásokról

Jegyzőkönyv. 1. napirendi pont (201. számú): Tájékoztató és vita új pályázati kiírásokról Jegyzőkönyv Készült: Jelen vannak: Napirendi pontok: 2009. január 20-án Etyek Község Önkormányzat Képviselő-testület Vállalkozói és Pályázati Bizottságának nyílt üléséről A mellékelt jelenléti ív szerint

Részletesebben

Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu JEGYZŐKÖNYV

Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu JEGYZŐKÖNYV Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu Iktatószám: 76-6/2014./Önk. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pusztaottlaka Román Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

14/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10- én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

14/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10- én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 14/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10- én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

X. évf. 1. sz. 2013. március. www.kiralyhegyes.hu

X. évf. 1. sz. 2013. március. www.kiralyhegyes.hu X. évf. 1. sz. 2013. március www.kiralyhegyes.hu Tisztelt Királyhegyesiek! Örömömre szolgál, hogy 2013. év elején községünk önállóságának stabilitásáról számolhatok be Önöknek. Az elmúlt időszakban számtalan

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Képviselő-testületeinek 2015. szeptember 7.-én 17 órai kezdettel Segesd községben, a Segesd-Taranyi IV. Béla Király Általános Iskola

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 18-án megtartott

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 09.-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 32-34 d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.) Előterjesztés

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Molnár Krisztina 3 Az angyali üdvözlet Három festmény A KIADVÁNY KHF/4531-13/2008 ENGEDÉLYSZÁMON 2008. 12.

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 11/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete 12/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete

Részletesebben