A Maros-völgy edényes növényei I.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Maros-völgy edényes növényei I."

Átírás

1 Crisicum I. pp A Maros-völgy edényes növényei I. Penksza Károly - Kapocsi Judit Abstract Vascular Plants of Maros-valley I.: This publication contains the former vascular flora-lists of the Maros-valley completed with our own data. In the list 1085 taa are published. As a result of the research 22 new plant species were found in the Maros-valley that has not been published before. These are the following: Acinos arvensis, Agropyron pectinatum, Amaranthus chlorostachys, Asclepias syriaca, Avena ludovichiana, Bidens frondosa, Carduus crispus, Care stenophylla, Digitaria ischaemum, Eleocharis mamillata, Festuca valesiaca, Geranium dissectum, Heleochloa schoenoides, Heleochloa bernatskyana, Iva antifolia, Kochia prostrata, Lycopersicum aesculentum, Lythrum tribracteatum, Narcissus pseudonarcissus, Nicotiana tabacum, Panicum capillare, Solidago canadensis. Bevezetés A Körös-Maros Nemzeti Park illetékességi területén az évtől folytatunk florisztikai megfigyeléseket. A Maros menti területek feltárása 1997-ben indult el. A florisztikai munkák során gyakran a pillanatnyi állapot és a terület feltárásának a mértéke nem teljesen ismert, ezért az új adatok megítélésére sincs igazi lehetőség. Jelen dolgozatban törekvés történik arra, hogy egy jól körülhatárolt terület flóráját a pillanatnyinak tűnő állapotban megadjuk, összefoglalva a legfontosabb korábbi irodalmakat, kiegészítve saját kutatási eredményekkel. Jelen dolgozatban nem lehetett felvállalni célként, hogy a terület flóráját teljes egészében felölelő dolgozatot adjunk közre, hiszen kéziratban és magánherbáriumokban is előfordulhatnak még nagyon értékes adatok, csak azt, hogy adni egy pillanatnyilag a publikált irodalmak alapján teljesnek tűnő listát, amit a jövőben kiegészíteni, korrigálni és felülbírálni is lehet. Ebben a munkában a fajlista közzététele és a figyelemfelhívás volt az elsődleges cél, remélve, hogy nem marad el a folytatás és kiegészítés, helyesbítés. A Körös-Maros közti terület florisztikai adatai elsőként Kitaibeltől (GOMBOCZ 1945) származnak. BORBÁS (1881) Békés vármegye flórája megírása mellett több cikkben közöl adatokat (BORBÁS 1880A, 1880B, , 1891). Tótkomlós flóráját JANKÓ (1886) publikálta, melyben 350 fajt közöl. Mivel munkáját még nem tartja teljesnek, ezért csak az egyes főbb formációk szerint csoportosítja a növényeket, melyek a következők: Szárazér, mezők és rétek, szántóföldek és tarlók, szőlők szélei és árokpartok, szikes területek, és az utak környéke. Csanád megyében 35

2 Penksza Károly - Kapocsi Judit készített florisztikai felmérést THAISZ (1903), amiben 241 fajjal egészíti ki a megyéről az ismereteket. SOÓ ÉS MÁTHÉ (1938) a Tiszántúl flóráját írta meg, melyben a korábbi adatok is fel vannak dolgozva. A Körös-Maros közének rendszeres látogatója gyűjtőútjai révén BOROS Ádám, aki 1922 és 1968 között 27 alkalommal járt a területen. Az útinaplóiban értékes, a rizs gyomjaira vonatkozó adatok szerepelnek (1960). Az Alföld növényzetének kutatása mellett TÍMÁR (1952a, 1952b, 1954a, 1954b, 1957) florisztikai adatokat is közöl. KISS (1964, 1969) a reliktum löszgyepi területekről közöl adatokat. BODROGKÖZY cönológiai és talajtani vizsgálatai az egész Alföldre kiterjedtek. A Tiszántúlról Székkutas, Orosháza, Nagylak, Mezőhegyes, és Békéssámson szikes területeit vizsgálta (BODROGKÖZY 1965, 1966, BODROGKÖZY és HORVÁTH 1969), melyekben jellemzi az általa regisztrált növénytársulásokat (pl. Astragalo-Poetum angustifoliae, Achilleo- Festucetum pseudovinae, Artemisio-Festucetum pseudovinae pannonicum stb.) ill. szubasszociációkat, részletes cönológiai táblázatok közlése mellett, melyek értékes florisztikai adatforrásként is jelentősek. MOLNÁR ZS. (1992) a Pitvarosi-puszták florisztikai jellemzését adja meg. CSATHÓ (1986) a Kistompapusztai löszgyep növényvilágáról közöl adatokat. Számos kisebb és a munkánkat közvetlenül nem érintett florisztikai és cönológiai adat, valamint tájtörténeti áttekintés alapos összeállítása KERTÉSZ (1995) bibliográfiájaban található. A löszgyepek cönológiai feldolgozásához SÍPOS és VARGA (1996) szolgáltat új adatokat. A Festuca valesiaca előfordulását ők jelzik elsőként. A Maros árterére vonatkozóan FEICHTINGER (1870), HALÁSZ (1879), és GYŐRFFY (1921, 1922) közöl korábbi szórvány adatokat. A Maros meder vegetációját TÍMÁR (1950) dolgozta fel. TÍMÁR (1950) a hullámtér növényzetét jellemzi, és csak Szeged és Makó között, ami érthető, mert itt alakul ki legszebben a partszegélyi vegetáció. A Maros völgyét TÓTH (1967) kutatta, és jellemezte a Maros ártér jellemző növénytársulásait. Külön érdeme, hogy részletes fajlistát is közöl, ami 509 növényfajt számlál. MARGÓCZI (1993) átfogó jelentést írt a Makó-Landor területről. DRAGULEŞCU (1995) nagyszabású munkájában a Maros teljes hosszának növényzetéről áttekintést ad, és részletes fajlistát közöl. A Maros teljes hosszát 5 szakaszra osztja fel. Az V. szakasz az, amely a magyarországi területet is magába foglalja. Anyag és módszer A Maros mentét 1996-ban kora tavasz és késő ősz között több alkalommal felkerestük, és körülhatárolt területekről teljes fajlistát igyekeztünk készíteni (I. táblázat 5-21.). A mintavételi helyeket az 1/a-1/b ábra mutatja be. Az ábrákon szereplő számok megegyeznek a I. táblázat oszlopainak a sorszámaival. A fajok nevei SIMON (1992) nomenklatúráját követik. DRAGULEŞCU (1995) munkájában szereplő, SIMON (1992) határozójában nem említett taonok a szerző nomenklatúrája szerint kerültek a táblázatba. 36

3 A Maros-völgy edényes növényei I. Irodalmi adatok: Eredmények A 1. táblázat 1-5. oszlopa a korábbi irodalmi adatokat foglalja össze: 1: HALÁSZ (1889) Makó város és környékére vonatkozó adataiból azokat tartalmazza a táblázat, amelyekre utalás volt, hogy a Maros völgyben előfordulnak. 2: SOÓ és MÁTHÉ (1938) Tiszántúl flórájában szereplő Maros-vidékre vonatkozó adatok vannak felsorolva. Ők a korábbi adatközléseket is feldolgozták (FEICHTINGER 1870, GYŐRFFY 1921, 1922), ezért azon szerzők munkái, amelyek csak néhány adattal gazdagítják e területről az ismeretünket és ebben a munkában is megtalálhatók, nem szerepelnek külön oszlopban. 3: TÍMÁR (1948, 1950) adatai találhatók, amelyek a Maros meder növényeire és a Maros-torkolat környékére vonatkoznak. 4: TÓTH (1967) fajlistája található. 5: DRAGULEŞCU (1995) művében a V. mintaterület adatai fordulnak elő. Itt a Lipova és Szeged közötti területet öleli fel konkrét előfordulási megjelöléssel, ezért került be a jelen felsorolásba is a teljes lista. A szerző nagy alapossággal a faj alatti taonokat és a hibrideket is felsorolja, melyek szintén a lista tagjai lettek. Saját adatok: Az 1. táblázat oszlopa az évi adatgyűjtés eredményeit tartalmazza. A felkeresett szakasz a határ (Nagylak) és Makó között található. A vizsgált területek a következők voltak: 6: Nagylak határában, kubikgödör melletti terület. 7: Nagylak határában lévő kunhalom 8: Csigai-szilvás és a gát közötti gyep, szántó és erdőfoltok. 9: Csigai-szilvás Marossal érintkező parti zónája. 10: Belső Csiga. 11: Bökényi (Bekai) halom. 12: Bökényi (Bekai) halom melletti gyepek. 13: Apátfalva és Magyarcsanád közötti gyep, szántó. 14: Apátfalva és Magyarcsanád közötti régi vasúti töltés. 15: Makó-Landor, nyáras erdők. 16: Makó-Landor, tölgyesek. 17: Makó-Landor, a Luca tanyával szemben lévő nagy tisztás. 18: Makó-Landor, Nagyhajtás. 19: Makó-Landor, Maros parti sávja. 20: A Maros töltés. 21: A Maros szigetei. 37

4 Penksza Károly - Kapocsi Judit 38

5 A Maros-völgy edényes növényei I. Az összesített táblázat 1085 taont sorol fel. Ebből a következő fajok azok, amelyek az 1996-os adatgyűjtések eredményeként újak a területre: Acinos arvensis, Agropyron pectinatum, Amaranthus chlorostachys, Aslcepias syriaca, Avena ludovichiana, Bidens frondosa, Carduus crispus, Care stenophylla, Digitaria ischaemum, Eleocharis mamillata, Festuca valesiaca, Geranium dissectum, Heleochloa choenoides, Heleochloa bernatskyana, Iva antifolia, Kochia prostrata, Lycopersicum aesculentum, Lythrum tribracteatum, Narcissus pseudonarcissus, Nicotiana tabacum, Panicum capillare, Solidago canadensis. Abutilon theophrasti Acer campestre Acer negundo Acer pseudoplatanus Acer tataricum Achillea chritmifolia Achillea collina Achillea millefolium Achillea pannonica Achillea setacea Acinos arvensis Acorellus pannonicus Acorus calamus Adonis aestivalis Adonis flammea Adonis vernalis Aegopodium podagraria Aethusa cynapium Agrimonia eupatoria Agropyron pectinatum Agropyron caninum Agropyron cristatum Agropyron intermedium Agropyron repens Agrostemma githago Agrostis canina Agrostis stolonifera Agrostis stolonifera ssp. gigantea 39

6 Penksza Károly - Kapocsi Judit Agrostis tenuis Ajuga chamaepitys Ajuga genevensis Ajuga lamanni Ajuga reptans Alisma gramineum Alisma lanceolatum Alisma plantagoaquatica Alliaria petiolata Allium atropurpureum Allium oleraceum Allium scordoprasum Allium sphaerocephalum Allium vineale Allyssum desertorum Alnus glutinosa Alnus incana Alopecurus geniculatus Alopecurus pratensis Althaea officinalis Alyssum alyssoides Alyssum desertorum Amaranthus albus Amaranthus albus f. rubicundus Amaranthus ascendens Amaranthus blitoides Amaranthus chlorostachys Amaranthus crispus Amaranthus crispus f. macrophyllus Amaranthus defleus Amaranthus defleus f.scandens 40

7 A Maros-völgy edényes növényei I. Amaranthus hybridus Amaranthus hybridus var.clorostachys Amaranthus lividus Amaranthus lividus var. ascendens Amaranthus retrofleus Amorpha fruticosa Anagallis arvensis Anagallis foemina Anchusa barrelieri Anchusa officinalis Andropogon ischaemum Androsace elongata Androsace elongata Anemone nemorosa Anemone rannunculoides Angelica silvestris Anthemis arvensis Anthemis austriaca Anthemis cotula Anthemis tinctoria Scardi pecten-veneris Anthriscus caucalis Anthriscus cerefolium Anthriscus silvestris Antoanthum odoratum Arabidopsis thaliana Arabis hirsuta Arctium lappa Arctium minus Arctium nemorosus Arctium tomentosum Arenaria procera Arenaria serpyllifolia 41

8 Penksza Károly - Kapocsi Judit Aristolochia clematitis Armoracia macrocarpa Armoracia lapathifolia f.pinnatifida Armoracia rusticana Arrhenatherum elatius Artemisia absinthium Artemisia annua Artemisia maritima Artemisia pontica Artemisia scoparia Artemisia vulgaris Arum maculatum Asclepias syriaca Asparagus officinalis Asperugo procumbens Asperula cynanchica Asplenium ruta-muraria Asplenium trichomanes Aster punctatus Aster tripolium ssp. pannonicum Astragalus austriacus Astragalus cicer Astragalus contortuplicatus Astragalus glycyphyllos Astragalus onobrychis Atriple acuminata Atriple hastata Atriple hastata var.microsperma Atriple hastata var.microtheca Atriple hortensis Atriple littoralis 42

9 A Maros-völgy edényes növényei I. Atriple oblongifolia Atriple patula Atriple patula L. var. angustifolia Atriple patula L. var. erecta Atriple tatarica Avena fatua Avena ludovichiana Ballota nigra Barbarea vulgaris Beckmannia eruciformis Bellis perennis Berteroa incana Betonica officinalis Bidens cernua Bidens frondosa Bidens tripartita Bidens tripartitus f. minor Bifora radians Bilderdikya dumetorum Bilderdykia convolvulus Bolboschoenus maritimus Bothriochloa ischaemum Brachypodium sylvaticum Brassica elongata Brassica nigra Briza media Bromus arvensis Bromus commutatus Bromus inermis Bromus japonicus var. vestitus Bromus mollis 43

10 Penksza Károly - Kapocsi Judit Bromus secalinus Bromus sqarrosus Bromus sterilis Bromus tectorum Bryonia alba Bunias orientalis Bupleurum rotundifolium Bupleurum tenuissimum Butomus umbellatus Calamagrostis epigeios Calamagrostis pseudophragmites Calamintha clinopodium Calamintha sylvatica Calepina irregularis Callitriche cophocarpa Caltha palustris Calystegia sepium Camelina microcarpa Camelina sativa Campanula glomerata Campanula patula Campanula rapunculus Campanula trachelium Camphorosma annua Capsella bursa-pastoris Cardamine impatiens Cardamine pratensis Cardaminopsis arenosa Cardaria draba Carduus acanthoides Carduus brachyecephalum Carduus canum Carduus crispus Carduus hamulosus 44

11 A Maros-völgy edényes növényei I. Carduus nutans Carduus orthocephalus Carduus personata Care brizoidis Care cariophyllea Care contigua Care divisa Care divulsa Care echinata Care elata Care gracilis Care hirta Care hordeistichos Care leporina Care melanostachya Care praeco Care remota Care riparia Care stenophylla Care sylvatica Care toezensis Care vesicaria Care vulpina Carthamus lanatus Carum carvi Caucalis latifolia Caucalis platycarpos Centaurea banatica Centaurea calcitrapa Centaurea cyanus Centaurea indurata Centaurea jacea Centaurea markiana Centaurea micranthos Centaurea orodensis Centaurea pannonica 45

12 Penksza Károly - Kapocsi Judit Centaurea phrygia Centaurea sadleriana Centaurea solstitialis Centaurea spurria Centaurea szollosii Centaurium erythraea Centaurium pulchellum Cephalanthera damasonium Cephalanthera latifolia Cerastium vulgatum Cerastium brachypetalum Cerastium brachypetalum f. taurinum Cerastium dubium Cerastium fontanum Cerastium glomeratum Cerastium pumilum Cerastium semidecandrum Ceratocephalus testiculatus Ceratophyllum demersum Ceratophyllum submersum Cerinthe minor Chaerophyllum bulbosum Chaerophyllum temulum Chelidonium majus Chenopodium album Chenopodium album f. laciniatum Chenopodium album f. krasani 46

13 A Maros-völgy edényes növényei I. Chenopodium album ssp. spicatum Chenopodium album ssp. striatum Chenopodium bonushenricus Chenopodium botryoides Chenopodium botrys Chenopodium ficifolium Chenopodium glaucum Chenopodium hybridum Chenopodium opulifolium Chenopodium polyspermum Chenopodium urbicum Chenopodium vulvaria Chenopodiun rubrum Chephalaria pillosa Chlorocyperus glaber Chlorocyperus glomeratus Chondrilla juncea Chrysanthemum corymbosum Chrysanthemum leucanthemum Chrysanthemum serotinum Chrysanthemum vulgare Chrysosplenium alternifolium Cichorium intybus Cicrea lutetiana Cicuta virosa Circaea intetiana Circalea lutetiana Cirsium arvense 47

14 Penksza Károly - Kapocsi Judit Cirsium vulgare Clematis integrifolia Clematis recta Clematis vitalba Colchicum autumnale Conium maculatum Conringia orientalis Consolida orientalis Consolida regalis Convallaria majalis Convolvulus arvensis Cornus mas Cornus sanguinea Corydalis bulbosa Corydalis solida Coronilla varia Coronopus squamatus Corylus avellana Crataegus intermita Crataegus laevigata Crataegus monogyna Crepis biennis Crepis rhoeadifolia Crepis setosa Crepis tectorum Crocus heufellianus Cruciata glabra Cruciata laevipes Crypsis aculeata Cucubalus baccifer Cuscuta campestris Cuscuta epithymum Cuscuta europaea Cuscuta lupuliformis Cuscuta trifolii 48

15 A Maros-völgy edényes növényei I. Cynanchum vincetoicum Cynodon dactylon Cynoglossum officinale Cynosurus cristatus Cyperus fuscus Cytisus albus Cytisus banaticus Dactylis glomerata Datura stramonium Daucus carota Deschampsia caespitosa Descurainia sophia Dianthus armeria Dianthus pontederae Dianthus pontederae ssp. giganteiformis Dichostylis micheliana Digitaria ciliaris Digitaria ischaemum Digitaria sanguinalis Diplotais muralis Diplotais tenuifolia Dipsacus fullonum Dipsacus laciniatus Dipsacus sylvester Draba nemorosa Dryopteris fili-mas Echinochloa crus-galli Echinocystis lobata Echinops commutatus Echinops multiflorus Echinops sphaerocephalus Echium italicum Echium vulgare Elatine alsinastrum 49

16 Penksza Károly - Kapocsi Judit Eleocharis acicularis Eleocharis mamillata Eleocharis palustris Entaurium minus Epilobium hirsutum Epilobium montanum Epilobium parviflorum Epilobium tetragonum Epilobium wiessenburgense Epipactis helleborine Equisetum arvense Equisetum palustre Equisetum ramosissimum Equisetumf. obtusatum Eragrostis minor Eragrostis pilosa Erigeron annuus Erigeron canadensis Erodium ciconium Erodium cicutarium Erophila verna Eryngium campestre Eryngium planum Erysimum cheiranthoides Erysimum odoratum Erysimum repandum Euclidium syriacum Euonymus europaeus Euonymus europaeus f. angustifolia Eupatorium cannabinum Euphorbia angustata Euphorbia cyparissias Euphorbia esula 50

17 A Maros-völgy edényes növényei I. Euphorbia falcata Euphorbia helioscopia Euphorbia lucida Euphorbia pannonica Euphorbia palustris Euphorbia paradoa Euphorbia platyphyllos Euphorbia pseudolucida Euphorbia salicifolia Euphorbia segetalis Euphorbia seguierana Euphorbia serrulata Euphorbia villosa Euphorbia virgata Falcaria vulgaris Festuca arundinacea Festuca arundinacea var. mediterranea Festuca gigantea Festuca pratensis Festuca pseudovina Festuca rubra Festuca rupicola Festuca valesiaca Filago arvensis Filago germanica Filago minima Filipendula vulgaris Fragaria vesca Frangula alnus Frainus angustifolia Frainus ecelsior Frainus pennsylvanica Fritillaria montana Fumaria officinalis Fumaria rostellata 51

18 Penksza Károly - Kapocsi Judit Fumaria schleicheri Fumaria vaillantii Gagea lutea Gagea minima Gagea pratensis Gagea pusilla Gagea villosa Galanthus nivalis Galega officinalis Galeopsis ladanum Galeopsis speciosa Galinsoga parviflora Galium aparine Galium boreale Galium cruciata Galium glaucum Galium mollugo Galium palustre Galium rubioides Galium schultesii Galium sylvaticum Galium tricornutum Galium verum Genista tinctoria Geranium columbinum Geranium dissectum Geranium pratense Geranium pusillum Geranium robertianum Geranium rotundifolium Geum urbanum Glaucium corniculatum Glechoma hederacea Glechoma hirsuta Glyceria fluitans 52

19 A Maros-völgy edényes növényei I. Glyceria fluitans var. poiformis Glyceria maima Glycyrrhiza echinata Gnaphalium luteo-album Gnaphalium uliginosum Goniolimon tataricum Gratiola officinalis Gymnadenia conopsea Gypsophyla muralis Heleochloa alopecuroides Heleochloa choenoides Heleochloa bernatskyana Heleochloa schoenoides Helianthus annuus subspont. Heliotropium europaeum Heliotropium supinum Helminthia echioides Heraceum sphondylium Hesperis sylvestris Hibiscus trionum Hieracium auriculoides Hieracium bauhini Hieracium cymosum Holcus lanatus Holcus mollis Holosteum umbellatum Hordeum hystri Hordeum marinum Hordeum murinum Humulus lupulus Hydrocharis morsusranae 53

20 Penksza Károly - Kapocsi Judit Hyoscyamus niger Hypericum hirsutum Hypericum perforatum Hypericum tetrapterum Inula britannica Inula germanica Inula helenium Inula salicina Inula salicina var. glabra Inula salicina var. subhirta Iris pseudacorus Iris sibirica Iris variegata Isatis tinctoria Isopyrum thalictroides Iva antifolia Juglans nigra Juglans regia Juncus articulatus Juncus bufonius Juncus compressus Juncus conglomeratus Juncus effusus Juncus gerardii Juncus glaucus Juncus infleus Kickia elatine Kickia spuria Knautia arvensis Kochia prostrata Kochia scoparia Koeleria cristata Lactuca dichotoma Lactuca saligna Lactuca serriola 54

21 A Maros-völgy edényes növényei I. Lamium album Lamium ampleicaule Lamium purpureum Lappula squarrosa Lapsana communis Lathyrus aphaca Lathyrus hirsutus Lathyrus latifolius Lathyrus paluster Lathyrus pratensis Lathyrus sylvestris Lathyrus tuberosus Lavatera thuringiaca Leersia oryzoides Lemna gibba Lemna minor Lemna trisulca Leontodon autumnalis Leonurus cardiaca Leonurus marrubiastrum Lepidium campestre Lepidium cartilagineum Lepidium draba Lepidium perfoliatum Lepidium ruderale Leucojum aestivum Ligustrum vulgare Lilium martagon Limonium gmelini ssp. hungaricum Limosella aquatica Linaria angustissima Linaria genistifolia Linaria genistifolia var. angustata Linaria genistifolia var. procera 55

22 Penksza Károly - Kapocsi Judit Linaria kocianovichii Linaria vulgaris Lindernia procumbens Linum austriacum Listera ovata Lithospermum arvense Lithospermum officinale Lolium multiflorum Lolium perenne Loranthus europaeus Lotus angustissimus Lotus corniculatus Lotus tenuis Luzula campestris Lychnis flos-cuculi Lycium halimifolium Lycium barbarum Lycopersicum aesculentum Lycopus europaeus Lycopus ealtatus Lysimachia nummularia Lysimachia punctata Lysimachia vulgaris Lythrum hyssopifolia Lythrum salicaria Lythrum tribracteatum Lythrum virgatum Malva neglecta Malva pusilla Malva sylvestris Marrubium peregrinum Marrubium paniculatum Marrubium vulgare Matricaria chamomilla var. salina 56

23 A Maros-völgy edényes növényei I. Matricaria maritima ssp. inodora Matricaria matricaroides Matricaria recutita Medicago falcata Medicago lupulina Medicago minima Medicago sativa Medicago varia Melampyrum arvense Melampyrum barbatum Melampyrum barbatum var. filarszkyanum Melampyrum cristatum Melampyrum cristatum var. ronnigeri Melandrium album Melandrium viscosum Melica transsylvanica Melilotus albus Melilotus dentatus Melilotus officinalis Melissa officinalis Mentha aquatica Mentha arvensis Mentha arvensis ssp. agrestis Mentha arvensis var. austriaca Mentha arvensis var. cuncifolia Mentha arvensis var. foliicoma Mentha arvensis var. pascuorum Mentha arvensis var. politzentis Mentha cf. arvensis 57

24 Penksza Károly - Kapocsi Judit Mentha dalmatica Mentha dalmatica var. skofitzina Mentha longifolia Mentha longifolia ssp. longifolia Mentha longifolia ssp. mollissima Mentha longifolia var. balsamiflora Mentha longifolia var. bartniana Mentha longifolia var. ensidens Mentha longifolia var. hollosyana Mentha longifolia var. incana Mentha longifolia var. leioneura Mentha longifolia var. marisensis Mentha longifolia var. paramecophyllon Mentha longifolia var. planitiensis Mentha longifolia var. wierzbickiana Mentha pulegium Mentha verticillata var. ovatifolia Mercurialis perennis Milium effusum Moehringia trinerria Monotropa hypopitys Morus alba Muscari comosum Muscari neglectum Muscari racemosum Muscari tenuiflorum 58

25 A Maros-völgy edényes növényei I. Myagrum perfoliatum Mycelio muralis Myosotis arvensis Myosotis caespitosa Myosotis micrantha Myosotis ramosissima Myosotis scorpioides Myosotis sparsiflora Myosotis stricta Myosoton aquaticum Myosurus minimus Myriophillum spicatum Myriophillum verticillatum Myriophillum verticillatum f. pinnatifidum Najas minor Narcissus pseudonarcissus Neottia nidus-avis Nepeta cataria Neslia paniculata Nicotiana tabacum Nigella arvensis Nonea pulla Nymphaea alba Nymphoides peltata Odontites rubra Oenanthe aquatica Oenanthe banatica Oenanthe silaifolia Oenothera biennis Onobrychis viciifolia Ononis arvensis Ononis spinosiformis Ononis spinosa Onopordum acanthium 59

26 Penksza Károly - Kapocsi Judit Onosma arenarium Orchis incarnatus Orchis laiflora Orchis laiflora ssp. elegans Origanum vulgare Ornithogalum boucheanum Ornithogalum kochii Ornithogalum pyramidale Ornithogalum refractum Ornithogalum tenuifolium Ornithogalum umbellatum Orobanche alba Orobanche vulgaris Oalis dillenii Oalis europaea Panicum capillare Papaver dubium Papaver hybridum Papaver rhoeas Rapistrum perenne Paris quadrifolia Parthenocissus quinquefolia Pastinaca sativa Petrophagia prolifera Peucedanum rochelianum Phalaroides arundinacea Phleum pratense Pholiurus pannonicus Phragmites australis Phyllitys scolopendrium Physalis alkekengi 60

27 A Maros-völgy edényes növényei I. Picris echioides Picris hieracioides Dictamnus albus Pimpinella saifraga Plantago altissima Plantago indica Plantago lanceolata Plantago major Plantago major ssp. intermedia Plantago maritima Plantago media Plantago schwarzenbergiana Platanthera bifolia Platanthera clorantha Poa angustifolia Poa annua Poa bulbosa Poa compressa Poa nemoralis Poa palustris Poa pratensis Poa trivialis Podospermum canum Podosperum laciniatum Polycnemum arvense Polycnemum majus Polygala vulgaris Polygonatum latifolium Polygonatum multiflorum Polygonatum odoratum Polygonum amphibium Polygonum amphibium f. aquaticum 61

28 Penksza Károly - Kapocsi Judit Polygonum amphibium f. terrestre Polygonum aviculare Polygonum aviculare erectum Polygonum hyhropiper Polygonum lapathifolium Polygonum lapathifolium f. lanceolatum Polygonum lapathifolium f. brittingeri Polygonum lapathifolium f. tomentosum Polygonum minus Polygonum mite Polygonum patulum Polygonum persicaria Populus alba Populus canadensis Populus canescens Populus nigra Populus tremula Portulaca oleracea Potamogeton crispus Potamogeton gramineus Potamogeton gramineus var. amphibius Potamogeton gramineus var. lacustris Potamogeton gramineus var. myriophyllus Potamogeton lucens Potamogeton natans Potamogeton nodosus Potamogeton pusillus Potentilla anserina Potentilla arenaria 62

29 A Maros-völgy edényes növényei I. Potentilla argentea Potentilla chrysantha Potentilla reptans Potentilla supina Potentilla supina f. limosa Prunella vulgaris Prunus padus Prunus spinosa Pteridium aquilinum Puccinellia distans Pulicaria dysenterica Pulicaria vulgaris Pulmonaria officinale Pycreus flavescens Pyrus pyraster Quercus cerris Quercus robur Quercus robur var. pubtrula Quercus robur var. tardiflora Ranunculus acris Ranunculus aquatilis Ranunculus arvensis Ranunculus auricomus Ranunculus bulbosus Ranunculus carsubius Ranunculus falla Ranunculus ficaria Ranunculus lateriflorus Ranunculus lingua Ranunculus pedatus Ranunculus peltatus Ranunculus polyanthemos Ranunculus repens 63

30 Penksza Károly - Kapocsi Judit Ranunculus sardous Ranunculus sceleratus Ranunculus trichophyllus Raphanus raphanistrum Rapistrum perenne Reseda phyteuma Reseda lutea Reseda luteola Rhamnus catharticus Rhinanthus angustifolius Rhinanthus rumelicus Rhinanthus rumelicus var. simonkaianus Robinia pseudo-acacia Rorippa amphibia Rorippa armoracioides Rorippa austriaca Rorippa barberoides ssp. reichenbachii Rorippa hungarica Rorippa islandica Rorippa sylvestris ssp. kerneri Rorippa sylvestris Rosa canina Rosa corymbifera Rosa dumalis Rosa gallica Rubia tinctorum Rubus caesius Rume acetosa Rume acetosella Rume aquaticus Rume confertus Rume conglomeratus 64

31 A Maros-völgy edényes növényei I. Rume crispus Rume heteranthos Rume hydrolapathum Rume intercedens Rume kerneri Rume maritimus Rume obstusifolius ssp.silvestris Rume obtusifolius Rume palustris Rume patientia Rume pulcher Rume sanguineus Rume stenophylloides Rume stenophyllus Sagina procumbens Sagittaria sagittifolia Sali alba Sali caprea Sali fragilis Sali purpurea Sali rosmarinifolia Sali rosmarinifolia var. ecelsior Sali rosmarinifolia var. palustris Sali triandra Sali triandra f. glaucophylla Sali triandra f. semperflorens Sali undulata Sali viminalis Salsola kali Salsola kali f. tenuifolia 65

32 Penksza Károly - Kapocsi Judit Salvia austriaca Salvia nemorosa Salvia pratensis Salvia verticillata Salvinia natans Sambucus ebulus Sambucus nigra Sanguisorba minor Sanguisorba officinalis Saponaria officinalis Satureja vulgaris Scabiosa ochroleuca Schoenoplectus lacustris Schoenoplectus tabernaemontani Scilla autumnalis Scilla bifolia Scirpus sylvaticus Scleranthus annuus Scleranthus annuus ssp. polycarpus Scleranthus dichotomus Scleranthus erennis Sclerochloa dura Scrophularia nodosa Scrophularia scopolii Scrophularia umbrosa Scutellaria galericulata Scutellaria hastifolia Sedum acre Sedum caespitosum Sedum hispanicum Senecio barbaraeifolius Senecio doria Senecio erucifolius Senecio jakobaea 66

33 A Maros-völgy edényes növényei I. Senecio paludosus Senecio paludosus var. glabratus Senecio paludosus var. tomentosus Senecio vernalis Senecio vulgaris Serratula tinctoria Setaria glauca Setaria pumila Setaria verticillata Setaria viridis Sherardia arvensis Sideritis montana Silene bupleuroides Silene hauffelli Silene noctiflora Silene otites Silene otites var. pseudotites Silene viscosa Silene vulgaris Sinapis alba Sinapis arvensis Sisymbrium loeselii Sisymbrium officinale Sisymbrium orientale Sium latifolium Sium sisaroideum Solanum alatum Solanum dulcamara Solanum nigrum Solidago canadensis Solidago gigantea Sonchus arvensis Sonchus asper 67

34 Penksza Károly - Kapocsi Judit Sonchus oleraceus Sparganium erectum Spergula arvensis Spergularia marina Spergularia media Spergularia rubra Spirodela polyrhiza Stachis sylvatica Stachys annua Stachys germanica Stachys palustris Stachys recta Staphylea pinnata Stellaria graminea Stellaria holostea Stellaria media Stellaria memorum Stenactis annua Stipa capillata Suaeda maritima Succisella inflea Symphytum officinale Symphytum officinale ssp. uliginosum Taraacum bessarabicum Taraacum officinale Taraacum serotinum Teucrium scordium Thalictrum flavum Thalictrum lucidum Thalictrum minus Thersium dollineri Thesium arvense Thesium bavarum Thlaspi arvense 68

35 A Maros-völgy edényes növényei I. Thlaspi perfoliatum Thymelaea passerina Thymus glabrescens ssp. glabrescens Thymus pannonicus Tilia plathyphyllos Torilis arvensis Torilis japonica Tragopogon dubius Tragopogon orientalis Tragus racemosus Trapa natans Trapa natans var. conocarpa Trapa natans var. laevigata Tribulus terrestris Tribulus terrestris var. orientalis Trifolium angulatum Trifolium arvense Trifolium campestre Trifolium dubium Trifolium fragiferum Trifolium hybridum Trifolium medium Trifolium micranthum Trifolium ornithopodioides Trifolium pallidum Trifolium pratense Trifolium repens Trifolium retusum Trifolium striatum Trifolium subterraneum Trigonella procumbens Trinia ramosissima 69

36 Penksza Károly - Kapocsi Judit Tripleurospermum inodorum Turgenia latifolia Tussilago farfara Typha angustifolia Typha latifolia Typha lamannii Ulmus glabra Ulmus laevis Ulmus minor Ulmus minor var. minor f. carpinifolia Urtica dioica Urtica dioica f. pubescens Urtica urens Urticularia vulgaris Vaccaria hispanica Valeriana officinalis Valerianella dentata Valerianella locusta Valerianella rimosa Verbascum austriacum Verbascum blattaria Verbascum densiflorum Verbascum lychnitis Verbascum nigrum Verbascum phlomoides Verbascum phoeniceum Verbena officinalis Verbena supina Veronica acinifolia Veronica anagallisaquatica Veronica anagallisaquatica f. anagallidiformis 70

37 A Maros-völgy edényes növényei I. Veronica anagalloides Veronica arvensis Veronica beccabunga Veronica chamaedrys Veronica hederifolia Veronica hederifolia ssp. triloba Veronica longifolia Veronica opaca Veronica spicata subsp. orchidea Veronica paniculata Veronica persica Veronica polita Veronica praeco Veronica prostrata Veronica serpyllifolia Veronica spicata Veronica spuria Veronica triphyllos Veronica verna Viburnum opulus Vicia angustifolia Vicia cracca Vicia grandiflora Vicia hirsuta Vicia lathyroides Vicia pannonica subsp. pannonica Vicia sativa Vicia sepium Vicia narborensis Vicia grandifolia subsp. sordida Vicia pannonica subsp. striata 71

A 18-19. SZÁZAD VEGETÁCIÓJÁNAK REKONSTRUKCIÓJA AZ ELMÚLT EZER ÉV TÁJHASZNÁLATÁNAK TÜKRÉBEN A HÁRMAS-KÖRÖS MENTÉN

A 18-19. SZÁZAD VEGETÁCIÓJÁNAK REKONSTRUKCIÓJA AZ ELMÚLT EZER ÉV TÁJHASZNÁLATÁNAK TÜKRÉBEN A HÁRMAS-KÖRÖS MENTÉN Crisicum I. pp. 18-34. A 18-19. SZÁZAD VEGETÁCIÓJÁNAK REKONSTRUKCIÓJA AZ ELMÚLT EZER ÉV TÁJHASZNÁLATÁNAK TÜKRÉBEN A HÁRMAS-KÖRÖS MENTÉN Biró Marianna & Tóth Tamás Abstract Landscape history and a reconstruction

Részletesebben

Florisztikai és vegetáció tanulmány a Jaba völgyében (Külsõ-Somogy)

Florisztikai és vegetáció tanulmány a Jaba völgyében (Külsõ-Somogy) Somogyi Múzeumok Közleményei B Természettudomány 17: 69 82 (2006) Kaposvár, 2007 Florisztikai és vegetáció tanulmány a Jaba völgyében (Külsõ-Somogy) SZABÓ ISTVÁN KERCSMÁR VILMOS H. SZÕNYI ÉVA L. NYÉKI

Részletesebben

Adatok Magyarország flórájához és vegetációjához I.

Adatok Magyarország flórájához és vegetációjához I. http://kitaibelia.unideb.hu/ ISSN 2064-4507 (Online) ISSN 1219-9672 (Print) 2014, Department of Botany, University of Debrecen, Hungary 19 (1): 89 104.; 2014 Adatok Magyarország flórájához és vegetációjához

Részletesebben

ID NER NER részletes T_S

ID NER NER részletes T_S ID NER NER részletes T_S T Szántó. Gyomfajkészlete a kultúrától függően változhat. A megfigyelt fajok közé tartozik a pirók-ujjasmuhar (Digitaria sanguinalis), mezei zsurló (Equisetum arvense), kakaslábfű

Részletesebben

Botanikai vizsgálatok a Péterhidai Fás Legelõn BÖRCSÖK ZOLTÁN University of West-Hungary, Faculty of Forest Engineers, Department of Botany; H-9400 Sopron, Ady E. u. 5., HUNGARY; E-mail: borcsokz@emk.nyme.hu

Részletesebben

Régi magyar növénynevek megjelenése a 16-17. század külföldi növényszótáraiban

Régi magyar növénynevek megjelenése a 16-17. század külföldi növényszótáraiban KITAIBELIA VI. évf. 1. szám pp.: 25-36. Debrecen 2001 Régi magyar növénynevek megjelenése a 16-17. század külföldi növényszótáraiban PRISZTER Szaniszló H-1221 Budapest Pék u. 7. A hazai botanikatörténeti

Részletesebben

A Lellei-Bozót és a Szemesi-Berek élõhelyei 1 SZALÓKY ILDIKÓ 2 BÓDIS JUDIT 1 Helikon Castlemuseum, H-8360, Keszthely Kastély u. 1., HUNGARY, E-mail: szaloky.ildi@freemail.hu 2 University of Veszprém, Georgikon

Részletesebben

Ukrán-magyar szakkifejezések. szótára biológiából. словник з біології

Ukrán-magyar szakkifejezések. szótára biológiából. словник з біології Ukrán-magyar szakkifejezések szótára biológiából Українсько-угорський термінологічний словник з біології Készítette: Ur Judit 1 Tartalom Elıszó...3 I. Ботаніка Botanika...4 II. Прокаріоти, Віруси, Гриби

Részletesebben

UJABB ADATOK A BARCSI TÁJVÉDELMI KÖRZET FLÓRÁJÁHOZ

UJABB ADATOK A BARCSI TÁJVÉDELMI KÖRZET FLÓRÁJÁHOZ Dunántúli Dolgozatok Természettudományi sorozat 5: 35-50. Pécs, Hungária, 1985. UJABB ADATOK A BARCSI TÁJVÉDELMI KÖRZET FLÓRÁJÁHOZ JUHÁSZ Magdohut-SZERDAHELYI Tibor SZOLLÁT György JUHÁSZ, M. - SZERDAHELYI,

Részletesebben

A magyarországi Bodrogköz jellemzõ vízi és vízparti növénytársulásai

A magyarországi Bodrogköz jellemzõ vízi és vízparti növénytársulásai FOLIA HISTORICO NATURALIA MUSEI MATRAENSIS 2006 30: 75 89 A magyarországi Bodrogköz jellemzõ vízi és vízparti növénytársulásai SZIRMAI ORSOLYA, NAGY JÁNOS, GÁL BERNADETT, CZÓBEL SZILÁRD, SZERDAHELYI TIBOR,

Részletesebben

A BÁTORLIGETI ÕSLÁP TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLET VEGETÁCIÓJA ÉS ANNAK VÁLTOZÁSAI AZ ELMÚLT 15 ÉV SORÁN

A BÁTORLIGETI ÕSLÁP TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLET VEGETÁCIÓJA ÉS ANNAK VÁLTOZÁSAI AZ ELMÚLT 15 ÉV SORÁN Tájökológiai Lapok 3 (1): 99 117. (2005) 99 A BÁTORLIGETI ÕSLÁP TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLET VEGETÁCIÓJA ÉS ANNAK VÁLTOZÁSAI AZ ELMÚLT 15 ÉV SORÁN TINYA FLÓRA, TÓTH ZOLTÁN ELTE TTK, Növényrendszertani és Ökológiai

Részletesebben

Ehető, vadon termő növények és felhasználásuk a Kárpát-medencében élő magyarok körében néprajzi és etnobotanikai kutatások alapján

Ehető, vadon termő növények és felhasználásuk a Kárpát-medencében élő magyarok körében néprajzi és etnobotanikai kutatások alapján Dunántúli Dolgozatok (A) Természettudományi Sorozat 13 35-76 Pécs, 2013 Ehető, vadon termő növények és felhasználásuk a Kárpát-medencében élő magyarok körében néprajzi és etnobotanikai kutatások alapján

Részletesebben

Javaslat a Zempléni Nemzeti Park megalakítására. Készítette: Zempléni Nemzeti Parkért Szövetség. Szerkesztette: Dr Bihari Zoltán ökológus

Javaslat a Zempléni Nemzeti Park megalakítására. Készítette: Zempléni Nemzeti Parkért Szövetség. Szerkesztette: Dr Bihari Zoltán ökológus Javaslat a Zempléni Nemzeti Park megalakítására Készítette: Zempléni Nemzeti Parkért Szövetség Szerkesztette: Dr Bihari Zoltán ökológus Szakértők: Béres István ornitológus Egri Károly mikológus Erhardt

Részletesebben

A DUNA TISZA KÖZE ÉS A TISZÁNTÚL NÖVÉNYZETE A 18 19. SZÁZAD FORDULÓJÁN I.: MÓDSZERTAN, ERDÕK, ÁRTEREK ÉS LÁPOK

A DUNA TISZA KÖZE ÉS A TISZÁNTÚL NÖVÉNYZETE A 18 19. SZÁZAD FORDULÓJÁN I.: MÓDSZERTAN, ERDÕK, ÁRTEREK ÉS LÁPOK Bot. Közlem. 95(1 2): 11 38, 2008. A DUNA TISZA KÖZE ÉS A TISZÁNTÚL NÖVÉNYZETE A 18 19. SZÁZAD FORDULÓJÁN I.: MÓDSZERTAN, ERDÕK, ÁRTEREK ÉS LÁPOK MOLNÁR ZSOLT MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete,

Részletesebben

Valtozasok es regeneracias eselyek a Tibanyi-felsziget gyepeiben. Szent rstvan Egyerem, Gi5dolI6

Valtozasok es regeneracias eselyek a Tibanyi-felsziget gyepeiben. Szent rstvan Egyerem, Gi5dolI6 NOE:NYTERMELES, 2003. Tom. 52, No. 2. /67 altozasok es regeneracias eselyek a Tibanyi-felsziget gyepeiben t PENK,SZA felaroly- BARCZ ATTLA-2NERATH MELKDA- 3PNTER BALAZS Szent rstvan Egyerem, Gi5dol6 2K6rnyezetvedettni

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM BOTANIKAI ÉS TÁJTÖRTÉNETI VIZSGÁLATOK A TARDONAI-DOMBSÁG TERÜLETÉN. Doktori (PhD) értekezés SZIRMAI ORSOLYA

SZENT ISTVÁN EGYETEM BOTANIKAI ÉS TÁJTÖRTÉNETI VIZSGÁLATOK A TARDONAI-DOMBSÁG TERÜLETÉN. Doktori (PhD) értekezés SZIRMAI ORSOLYA SZENT ISTVÁN EGYETEM BOTANIKAI ÉS TÁJTÖRTÉNETI VIZSGÁLATOK A TARDONAI-DOMBSÁG TERÜLETÉN Doktori (PhD) értekezés SZIRMAI ORSOLYA Gödöllı 2008 A doktori iskola megnevezése: Környezettudományi Doktori Iskola

Részletesebben

13/2001. (V. 9.) KöM rendelet

13/2001. (V. 9.) KöM rendelet - 1 - a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről

Részletesebben

HOSSZÚTÁVÚ TERMÉSZETVÉDELMI FEJLESZTÉSI TERV STATISZTIKAI KISTÉRSÉGEK TERÜLETÉRE

HOSSZÚTÁVÚ TERMÉSZETVÉDELMI FEJLESZTÉSI TERV STATISZTIKAI KISTÉRSÉGEK TERÜLETÉRE TERMÉSZETVÉDELMI ÁLLAPOTÉRTÉKELÉS ÉS HOSSZÚTÁVÚ TERMÉSZETVÉDELMI FEJLESZTÉSI TERV DABAS, GYÁL, MONOR STATISZTIKAI KISTÉRSÉGEK TERÜLETÉRE Készítette: Rekettye Táj- és Természetkutató Egyesület 1078 Budapest,

Részletesebben

Kiegészítések Külsõ-Somogy edényes flórájának ismeretéhez

Kiegészítések Külsõ-Somogy edényes flórájának ismeretéhez Somogyi Múzeumok Közleményei B Természettudomány 17: 31 40 (2006) Kaposvár, 2007 Kiegészítések Külsõ-Somogy edényes flórájának ismeretéhez University of West-Hungary, Faculty of Forestry, Department of

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 128. szám 20903

MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 128. szám 20903 MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 128. szám 20903 A vidékfejlesztési miniszter 100/2012. (IX. 28.) VM rendelete a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok körérõl, valamint

Részletesebben

6. melléklet A szurdokvölgy keleti kijárata: Máriaremete, Pesthidegkúti medence irányába. Háttérben a Hármashatár-hegy

6. melléklet A szurdokvölgy keleti kijárata: Máriaremete, Pesthidegkúti medence irányába. Háttérben a Hármashatár-hegy MELLÉKLET 6. melléklet A szurdokvölgy keleti kijárata: Máriaremete, Pesthidegkúti medence irányába. Háttérben a Hármashatár-hegy 7. melléklet A szurdokvölgy nyugati kijárata Remeteszöllős irányába 8. melléklet

Részletesebben

Nyergesújfalu Város Települési Környezetvédelmi Program

Nyergesújfalu Város Települési Környezetvédelmi Program Nyergesújfalu Város Települési Környezetvédelmi Program 2012. március TARTALOMJEGYZÉK 1. MEGBÍZÁS TÁRGYA...4 2. BEVEZETÉS, JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...4 3. NYERGESÚJFALU TELEPÜLÉS BEMUTATÁSA...6 3.1 A település

Részletesebben

Előzetes megfigyelések az Erdélyi-Mezőség felhagyott szántói táji léptékű vegetációdinamikájának főbb trendjeiről

Előzetes megfigyelések az Erdélyi-Mezőség felhagyott szántói táji léptékű vegetációdinamikájának főbb trendjeiről Crisicum 3. pp.43-56. Előzetes megfigyelések az Erdélyi-Mezőség felhagyott szántói táji léptékű vegetációdinamikájának főbb trendjeiről Ruprecht Eszter Abstract Preliminary observations on the landscape-scale

Részletesebben

RAB JÁNOS TANKÓ PÉTER TANKÓ MAGDOLNA

RAB JÁNOS TANKÓ PÉTER TANKÓ MAGDOLNA RAB JÁNOS TANKÓ PÉTER TANKÓ MAGDOLNA NÉPI NÖVÉNYISMERET GYIMESBÜKKÖN Gyimesből 1968-ban Rácz Gábor és Holló Gábor 1, majd utóbb Kóczián Géza és munkatársai 2 közöltek etnobotanikai adatokat. Saját anyagunk,

Részletesebben

Szikes növénytársulások összetételének és talajának hosszú távú változása a Szabadkígyósi pusztán

Szikes növénytársulások összetételének és talajának hosszú távú változása a Szabadkígyósi pusztán Crisicum 5. pp.71-83. Szikes növénytársulások összetételének és talajának hosszú távú változása a Szabadkígyósi pusztán Margóczi Katalin - Rakonczai János - Barna Gyöngyi - Majláth Imre Abstract: The change

Részletesebben

Növényismeret. (néhány kiválasztott növény jellemzése) v.2014.09

Növényismeret. (néhány kiválasztott növény jellemzése) v.2014.09 Növényismeret (néhány kiválasztott növény jellemzése) v.2014.09 1 HARASZTOK TÖRZSE (PTERIDOPHYTA) Korpafüvek osztálya (Lycopsida) Korpafűfélék családja (Lycopodiaceae) kapcsos korpafű (Lycopodium clavatum)

Részletesebben

Az Alföld erdei a folyószabályozások és az alföldfásítás előtti évszázadban

Az Alföld erdei a folyószabályozások és az alföldfásítás előtti évszázadban KÁZMÉR Miklós (szerk.): Környezettörténet. Hantken Kiadó Az elmúlt 500 év környezeti eseményei történeti és természettudományi források tükrében Budapest, 2009 Az Alföld erdei a folyószabályozások és az

Részletesebben

Az alábbi szöveg a képekkel gazdagon illusztrált, színes könyvben megjelent szöveggel tartalmilag azonos.

Az alábbi szöveg a képekkel gazdagon illusztrált, színes könyvben megjelent szöveggel tartalmilag azonos. Az alábbi szöveg a képekkel gazdagon illusztrált, színes könyvben megjelent szöveggel tartalmilag azonos. Molnár Zs., Varga Z. (2006): Tiszai-Alföld. In: Fekete G., Varga Z. (szerk.): Magyarország tájainak

Részletesebben

Projektgazda: Fővárosi Állat- és Növénykert Főigazgató: Dr. Persányi Miklós Projektvezető: Zsigmond Vince Projektasszisztens: Pálinkás Eszter

Projektgazda: Fővárosi Állat- és Növénykert Főigazgató: Dr. Persányi Miklós Projektvezető: Zsigmond Vince Projektasszisztens: Pálinkás Eszter N a g y tó gre at l ake GROSSER see Fővárosi Állat- és Növénykert Nagytó és Sziklakert, 2010. Kiadja a Fővárosi Állat- és Növénykert, www.zoobudapest.com/fejlesztések Felelős kiadó: Dr. Persányi Miklós

Részletesebben

László Péter Sándor Az erdő-sztyeppe zóna jelentősége elő életünkben

László Péter Sándor Az erdő-sztyeppe zóna jelentősége elő életünkben 1 László Péter Sándor Az erdő-sztyeppe zóna jelentősége elő életünkben A Bevezető elé: az elő-élet - early history - egyre inkább előtérbe kerülésével, -a kutatások során - egyre több soft tudomány kér,

Részletesebben