A Maros-völgy edényes növényei I.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Maros-völgy edényes növényei I."

Átírás

1 Crisicum I. pp A Maros-völgy edényes növényei I. Penksza Károly - Kapocsi Judit Abstract Vascular Plants of Maros-valley I.: This publication contains the former vascular flora-lists of the Maros-valley completed with our own data. In the list 1085 taa are published. As a result of the research 22 new plant species were found in the Maros-valley that has not been published before. These are the following: Acinos arvensis, Agropyron pectinatum, Amaranthus chlorostachys, Asclepias syriaca, Avena ludovichiana, Bidens frondosa, Carduus crispus, Care stenophylla, Digitaria ischaemum, Eleocharis mamillata, Festuca valesiaca, Geranium dissectum, Heleochloa schoenoides, Heleochloa bernatskyana, Iva antifolia, Kochia prostrata, Lycopersicum aesculentum, Lythrum tribracteatum, Narcissus pseudonarcissus, Nicotiana tabacum, Panicum capillare, Solidago canadensis. Bevezetés A Körös-Maros Nemzeti Park illetékességi területén az évtől folytatunk florisztikai megfigyeléseket. A Maros menti területek feltárása 1997-ben indult el. A florisztikai munkák során gyakran a pillanatnyi állapot és a terület feltárásának a mértéke nem teljesen ismert, ezért az új adatok megítélésére sincs igazi lehetőség. Jelen dolgozatban törekvés történik arra, hogy egy jól körülhatárolt terület flóráját a pillanatnyinak tűnő állapotban megadjuk, összefoglalva a legfontosabb korábbi irodalmakat, kiegészítve saját kutatási eredményekkel. Jelen dolgozatban nem lehetett felvállalni célként, hogy a terület flóráját teljes egészében felölelő dolgozatot adjunk közre, hiszen kéziratban és magánherbáriumokban is előfordulhatnak még nagyon értékes adatok, csak azt, hogy adni egy pillanatnyilag a publikált irodalmak alapján teljesnek tűnő listát, amit a jövőben kiegészíteni, korrigálni és felülbírálni is lehet. Ebben a munkában a fajlista közzététele és a figyelemfelhívás volt az elsődleges cél, remélve, hogy nem marad el a folytatás és kiegészítés, helyesbítés. A Körös-Maros közti terület florisztikai adatai elsőként Kitaibeltől (GOMBOCZ 1945) származnak. BORBÁS (1881) Békés vármegye flórája megírása mellett több cikkben közöl adatokat (BORBÁS 1880A, 1880B, , 1891). Tótkomlós flóráját JANKÓ (1886) publikálta, melyben 350 fajt közöl. Mivel munkáját még nem tartja teljesnek, ezért csak az egyes főbb formációk szerint csoportosítja a növényeket, melyek a következők: Szárazér, mezők és rétek, szántóföldek és tarlók, szőlők szélei és árokpartok, szikes területek, és az utak környéke. Csanád megyében 35

2 Penksza Károly - Kapocsi Judit készített florisztikai felmérést THAISZ (1903), amiben 241 fajjal egészíti ki a megyéről az ismereteket. SOÓ ÉS MÁTHÉ (1938) a Tiszántúl flóráját írta meg, melyben a korábbi adatok is fel vannak dolgozva. A Körös-Maros közének rendszeres látogatója gyűjtőútjai révén BOROS Ádám, aki 1922 és 1968 között 27 alkalommal járt a területen. Az útinaplóiban értékes, a rizs gyomjaira vonatkozó adatok szerepelnek (1960). Az Alföld növényzetének kutatása mellett TÍMÁR (1952a, 1952b, 1954a, 1954b, 1957) florisztikai adatokat is közöl. KISS (1964, 1969) a reliktum löszgyepi területekről közöl adatokat. BODROGKÖZY cönológiai és talajtani vizsgálatai az egész Alföldre kiterjedtek. A Tiszántúlról Székkutas, Orosháza, Nagylak, Mezőhegyes, és Békéssámson szikes területeit vizsgálta (BODROGKÖZY 1965, 1966, BODROGKÖZY és HORVÁTH 1969), melyekben jellemzi az általa regisztrált növénytársulásokat (pl. Astragalo-Poetum angustifoliae, Achilleo- Festucetum pseudovinae, Artemisio-Festucetum pseudovinae pannonicum stb.) ill. szubasszociációkat, részletes cönológiai táblázatok közlése mellett, melyek értékes florisztikai adatforrásként is jelentősek. MOLNÁR ZS. (1992) a Pitvarosi-puszták florisztikai jellemzését adja meg. CSATHÓ (1986) a Kistompapusztai löszgyep növényvilágáról közöl adatokat. Számos kisebb és a munkánkat közvetlenül nem érintett florisztikai és cönológiai adat, valamint tájtörténeti áttekintés alapos összeállítása KERTÉSZ (1995) bibliográfiájaban található. A löszgyepek cönológiai feldolgozásához SÍPOS és VARGA (1996) szolgáltat új adatokat. A Festuca valesiaca előfordulását ők jelzik elsőként. A Maros árterére vonatkozóan FEICHTINGER (1870), HALÁSZ (1879), és GYŐRFFY (1921, 1922) közöl korábbi szórvány adatokat. A Maros meder vegetációját TÍMÁR (1950) dolgozta fel. TÍMÁR (1950) a hullámtér növényzetét jellemzi, és csak Szeged és Makó között, ami érthető, mert itt alakul ki legszebben a partszegélyi vegetáció. A Maros völgyét TÓTH (1967) kutatta, és jellemezte a Maros ártér jellemző növénytársulásait. Külön érdeme, hogy részletes fajlistát is közöl, ami 509 növényfajt számlál. MARGÓCZI (1993) átfogó jelentést írt a Makó-Landor területről. DRAGULEŞCU (1995) nagyszabású munkájában a Maros teljes hosszának növényzetéről áttekintést ad, és részletes fajlistát közöl. A Maros teljes hosszát 5 szakaszra osztja fel. Az V. szakasz az, amely a magyarországi területet is magába foglalja. Anyag és módszer A Maros mentét 1996-ban kora tavasz és késő ősz között több alkalommal felkerestük, és körülhatárolt területekről teljes fajlistát igyekeztünk készíteni (I. táblázat 5-21.). A mintavételi helyeket az 1/a-1/b ábra mutatja be. Az ábrákon szereplő számok megegyeznek a I. táblázat oszlopainak a sorszámaival. A fajok nevei SIMON (1992) nomenklatúráját követik. DRAGULEŞCU (1995) munkájában szereplő, SIMON (1992) határozójában nem említett taonok a szerző nomenklatúrája szerint kerültek a táblázatba. 36

3 A Maros-völgy edényes növényei I. Irodalmi adatok: Eredmények A 1. táblázat 1-5. oszlopa a korábbi irodalmi adatokat foglalja össze: 1: HALÁSZ (1889) Makó város és környékére vonatkozó adataiból azokat tartalmazza a táblázat, amelyekre utalás volt, hogy a Maros völgyben előfordulnak. 2: SOÓ és MÁTHÉ (1938) Tiszántúl flórájában szereplő Maros-vidékre vonatkozó adatok vannak felsorolva. Ők a korábbi adatközléseket is feldolgozták (FEICHTINGER 1870, GYŐRFFY 1921, 1922), ezért azon szerzők munkái, amelyek csak néhány adattal gazdagítják e területről az ismeretünket és ebben a munkában is megtalálhatók, nem szerepelnek külön oszlopban. 3: TÍMÁR (1948, 1950) adatai találhatók, amelyek a Maros meder növényeire és a Maros-torkolat környékére vonatkoznak. 4: TÓTH (1967) fajlistája található. 5: DRAGULEŞCU (1995) művében a V. mintaterület adatai fordulnak elő. Itt a Lipova és Szeged közötti területet öleli fel konkrét előfordulási megjelöléssel, ezért került be a jelen felsorolásba is a teljes lista. A szerző nagy alapossággal a faj alatti taonokat és a hibrideket is felsorolja, melyek szintén a lista tagjai lettek. Saját adatok: Az 1. táblázat oszlopa az évi adatgyűjtés eredményeit tartalmazza. A felkeresett szakasz a határ (Nagylak) és Makó között található. A vizsgált területek a következők voltak: 6: Nagylak határában, kubikgödör melletti terület. 7: Nagylak határában lévő kunhalom 8: Csigai-szilvás és a gát közötti gyep, szántó és erdőfoltok. 9: Csigai-szilvás Marossal érintkező parti zónája. 10: Belső Csiga. 11: Bökényi (Bekai) halom. 12: Bökényi (Bekai) halom melletti gyepek. 13: Apátfalva és Magyarcsanád közötti gyep, szántó. 14: Apátfalva és Magyarcsanád közötti régi vasúti töltés. 15: Makó-Landor, nyáras erdők. 16: Makó-Landor, tölgyesek. 17: Makó-Landor, a Luca tanyával szemben lévő nagy tisztás. 18: Makó-Landor, Nagyhajtás. 19: Makó-Landor, Maros parti sávja. 20: A Maros töltés. 21: A Maros szigetei. 37

4 Penksza Károly - Kapocsi Judit 38

5 A Maros-völgy edényes növényei I. Az összesített táblázat 1085 taont sorol fel. Ebből a következő fajok azok, amelyek az 1996-os adatgyűjtések eredményeként újak a területre: Acinos arvensis, Agropyron pectinatum, Amaranthus chlorostachys, Aslcepias syriaca, Avena ludovichiana, Bidens frondosa, Carduus crispus, Care stenophylla, Digitaria ischaemum, Eleocharis mamillata, Festuca valesiaca, Geranium dissectum, Heleochloa choenoides, Heleochloa bernatskyana, Iva antifolia, Kochia prostrata, Lycopersicum aesculentum, Lythrum tribracteatum, Narcissus pseudonarcissus, Nicotiana tabacum, Panicum capillare, Solidago canadensis. Abutilon theophrasti Acer campestre Acer negundo Acer pseudoplatanus Acer tataricum Achillea chritmifolia Achillea collina Achillea millefolium Achillea pannonica Achillea setacea Acinos arvensis Acorellus pannonicus Acorus calamus Adonis aestivalis Adonis flammea Adonis vernalis Aegopodium podagraria Aethusa cynapium Agrimonia eupatoria Agropyron pectinatum Agropyron caninum Agropyron cristatum Agropyron intermedium Agropyron repens Agrostemma githago Agrostis canina Agrostis stolonifera Agrostis stolonifera ssp. gigantea 39

6 Penksza Károly - Kapocsi Judit Agrostis tenuis Ajuga chamaepitys Ajuga genevensis Ajuga lamanni Ajuga reptans Alisma gramineum Alisma lanceolatum Alisma plantagoaquatica Alliaria petiolata Allium atropurpureum Allium oleraceum Allium scordoprasum Allium sphaerocephalum Allium vineale Allyssum desertorum Alnus glutinosa Alnus incana Alopecurus geniculatus Alopecurus pratensis Althaea officinalis Alyssum alyssoides Alyssum desertorum Amaranthus albus Amaranthus albus f. rubicundus Amaranthus ascendens Amaranthus blitoides Amaranthus chlorostachys Amaranthus crispus Amaranthus crispus f. macrophyllus Amaranthus defleus Amaranthus defleus f.scandens 40

7 A Maros-völgy edényes növényei I. Amaranthus hybridus Amaranthus hybridus var.clorostachys Amaranthus lividus Amaranthus lividus var. ascendens Amaranthus retrofleus Amorpha fruticosa Anagallis arvensis Anagallis foemina Anchusa barrelieri Anchusa officinalis Andropogon ischaemum Androsace elongata Androsace elongata Anemone nemorosa Anemone rannunculoides Angelica silvestris Anthemis arvensis Anthemis austriaca Anthemis cotula Anthemis tinctoria Scardi pecten-veneris Anthriscus caucalis Anthriscus cerefolium Anthriscus silvestris Antoanthum odoratum Arabidopsis thaliana Arabis hirsuta Arctium lappa Arctium minus Arctium nemorosus Arctium tomentosum Arenaria procera Arenaria serpyllifolia 41

8 Penksza Károly - Kapocsi Judit Aristolochia clematitis Armoracia macrocarpa Armoracia lapathifolia f.pinnatifida Armoracia rusticana Arrhenatherum elatius Artemisia absinthium Artemisia annua Artemisia maritima Artemisia pontica Artemisia scoparia Artemisia vulgaris Arum maculatum Asclepias syriaca Asparagus officinalis Asperugo procumbens Asperula cynanchica Asplenium ruta-muraria Asplenium trichomanes Aster punctatus Aster tripolium ssp. pannonicum Astragalus austriacus Astragalus cicer Astragalus contortuplicatus Astragalus glycyphyllos Astragalus onobrychis Atriple acuminata Atriple hastata Atriple hastata var.microsperma Atriple hastata var.microtheca Atriple hortensis Atriple littoralis 42

9 A Maros-völgy edényes növényei I. Atriple oblongifolia Atriple patula Atriple patula L. var. angustifolia Atriple patula L. var. erecta Atriple tatarica Avena fatua Avena ludovichiana Ballota nigra Barbarea vulgaris Beckmannia eruciformis Bellis perennis Berteroa incana Betonica officinalis Bidens cernua Bidens frondosa Bidens tripartita Bidens tripartitus f. minor Bifora radians Bilderdikya dumetorum Bilderdykia convolvulus Bolboschoenus maritimus Bothriochloa ischaemum Brachypodium sylvaticum Brassica elongata Brassica nigra Briza media Bromus arvensis Bromus commutatus Bromus inermis Bromus japonicus var. vestitus Bromus mollis 43

10 Penksza Károly - Kapocsi Judit Bromus secalinus Bromus sqarrosus Bromus sterilis Bromus tectorum Bryonia alba Bunias orientalis Bupleurum rotundifolium Bupleurum tenuissimum Butomus umbellatus Calamagrostis epigeios Calamagrostis pseudophragmites Calamintha clinopodium Calamintha sylvatica Calepina irregularis Callitriche cophocarpa Caltha palustris Calystegia sepium Camelina microcarpa Camelina sativa Campanula glomerata Campanula patula Campanula rapunculus Campanula trachelium Camphorosma annua Capsella bursa-pastoris Cardamine impatiens Cardamine pratensis Cardaminopsis arenosa Cardaria draba Carduus acanthoides Carduus brachyecephalum Carduus canum Carduus crispus Carduus hamulosus 44

11 A Maros-völgy edényes növényei I. Carduus nutans Carduus orthocephalus Carduus personata Care brizoidis Care cariophyllea Care contigua Care divisa Care divulsa Care echinata Care elata Care gracilis Care hirta Care hordeistichos Care leporina Care melanostachya Care praeco Care remota Care riparia Care stenophylla Care sylvatica Care toezensis Care vesicaria Care vulpina Carthamus lanatus Carum carvi Caucalis latifolia Caucalis platycarpos Centaurea banatica Centaurea calcitrapa Centaurea cyanus Centaurea indurata Centaurea jacea Centaurea markiana Centaurea micranthos Centaurea orodensis Centaurea pannonica 45

12 Penksza Károly - Kapocsi Judit Centaurea phrygia Centaurea sadleriana Centaurea solstitialis Centaurea spurria Centaurea szollosii Centaurium erythraea Centaurium pulchellum Cephalanthera damasonium Cephalanthera latifolia Cerastium vulgatum Cerastium brachypetalum Cerastium brachypetalum f. taurinum Cerastium dubium Cerastium fontanum Cerastium glomeratum Cerastium pumilum Cerastium semidecandrum Ceratocephalus testiculatus Ceratophyllum demersum Ceratophyllum submersum Cerinthe minor Chaerophyllum bulbosum Chaerophyllum temulum Chelidonium majus Chenopodium album Chenopodium album f. laciniatum Chenopodium album f. krasani 46

13 A Maros-völgy edényes növényei I. Chenopodium album ssp. spicatum Chenopodium album ssp. striatum Chenopodium bonushenricus Chenopodium botryoides Chenopodium botrys Chenopodium ficifolium Chenopodium glaucum Chenopodium hybridum Chenopodium opulifolium Chenopodium polyspermum Chenopodium urbicum Chenopodium vulvaria Chenopodiun rubrum Chephalaria pillosa Chlorocyperus glaber Chlorocyperus glomeratus Chondrilla juncea Chrysanthemum corymbosum Chrysanthemum leucanthemum Chrysanthemum serotinum Chrysanthemum vulgare Chrysosplenium alternifolium Cichorium intybus Cicrea lutetiana Cicuta virosa Circaea intetiana Circalea lutetiana Cirsium arvense 47

14 Penksza Károly - Kapocsi Judit Cirsium vulgare Clematis integrifolia Clematis recta Clematis vitalba Colchicum autumnale Conium maculatum Conringia orientalis Consolida orientalis Consolida regalis Convallaria majalis Convolvulus arvensis Cornus mas Cornus sanguinea Corydalis bulbosa Corydalis solida Coronilla varia Coronopus squamatus Corylus avellana Crataegus intermita Crataegus laevigata Crataegus monogyna Crepis biennis Crepis rhoeadifolia Crepis setosa Crepis tectorum Crocus heufellianus Cruciata glabra Cruciata laevipes Crypsis aculeata Cucubalus baccifer Cuscuta campestris Cuscuta epithymum Cuscuta europaea Cuscuta lupuliformis Cuscuta trifolii 48

15 A Maros-völgy edényes növényei I. Cynanchum vincetoicum Cynodon dactylon Cynoglossum officinale Cynosurus cristatus Cyperus fuscus Cytisus albus Cytisus banaticus Dactylis glomerata Datura stramonium Daucus carota Deschampsia caespitosa Descurainia sophia Dianthus armeria Dianthus pontederae Dianthus pontederae ssp. giganteiformis Dichostylis micheliana Digitaria ciliaris Digitaria ischaemum Digitaria sanguinalis Diplotais muralis Diplotais tenuifolia Dipsacus fullonum Dipsacus laciniatus Dipsacus sylvester Draba nemorosa Dryopteris fili-mas Echinochloa crus-galli Echinocystis lobata Echinops commutatus Echinops multiflorus Echinops sphaerocephalus Echium italicum Echium vulgare Elatine alsinastrum 49

16 Penksza Károly - Kapocsi Judit Eleocharis acicularis Eleocharis mamillata Eleocharis palustris Entaurium minus Epilobium hirsutum Epilobium montanum Epilobium parviflorum Epilobium tetragonum Epilobium wiessenburgense Epipactis helleborine Equisetum arvense Equisetum palustre Equisetum ramosissimum Equisetumf. obtusatum Eragrostis minor Eragrostis pilosa Erigeron annuus Erigeron canadensis Erodium ciconium Erodium cicutarium Erophila verna Eryngium campestre Eryngium planum Erysimum cheiranthoides Erysimum odoratum Erysimum repandum Euclidium syriacum Euonymus europaeus Euonymus europaeus f. angustifolia Eupatorium cannabinum Euphorbia angustata Euphorbia cyparissias Euphorbia esula 50

17 A Maros-völgy edényes növényei I. Euphorbia falcata Euphorbia helioscopia Euphorbia lucida Euphorbia pannonica Euphorbia palustris Euphorbia paradoa Euphorbia platyphyllos Euphorbia pseudolucida Euphorbia salicifolia Euphorbia segetalis Euphorbia seguierana Euphorbia serrulata Euphorbia villosa Euphorbia virgata Falcaria vulgaris Festuca arundinacea Festuca arundinacea var. mediterranea Festuca gigantea Festuca pratensis Festuca pseudovina Festuca rubra Festuca rupicola Festuca valesiaca Filago arvensis Filago germanica Filago minima Filipendula vulgaris Fragaria vesca Frangula alnus Frainus angustifolia Frainus ecelsior Frainus pennsylvanica Fritillaria montana Fumaria officinalis Fumaria rostellata 51

18 Penksza Károly - Kapocsi Judit Fumaria schleicheri Fumaria vaillantii Gagea lutea Gagea minima Gagea pratensis Gagea pusilla Gagea villosa Galanthus nivalis Galega officinalis Galeopsis ladanum Galeopsis speciosa Galinsoga parviflora Galium aparine Galium boreale Galium cruciata Galium glaucum Galium mollugo Galium palustre Galium rubioides Galium schultesii Galium sylvaticum Galium tricornutum Galium verum Genista tinctoria Geranium columbinum Geranium dissectum Geranium pratense Geranium pusillum Geranium robertianum Geranium rotundifolium Geum urbanum Glaucium corniculatum Glechoma hederacea Glechoma hirsuta Glyceria fluitans 52

19 A Maros-völgy edényes növényei I. Glyceria fluitans var. poiformis Glyceria maima Glycyrrhiza echinata Gnaphalium luteo-album Gnaphalium uliginosum Goniolimon tataricum Gratiola officinalis Gymnadenia conopsea Gypsophyla muralis Heleochloa alopecuroides Heleochloa choenoides Heleochloa bernatskyana Heleochloa schoenoides Helianthus annuus subspont. Heliotropium europaeum Heliotropium supinum Helminthia echioides Heraceum sphondylium Hesperis sylvestris Hibiscus trionum Hieracium auriculoides Hieracium bauhini Hieracium cymosum Holcus lanatus Holcus mollis Holosteum umbellatum Hordeum hystri Hordeum marinum Hordeum murinum Humulus lupulus Hydrocharis morsusranae 53

20 Penksza Károly - Kapocsi Judit Hyoscyamus niger Hypericum hirsutum Hypericum perforatum Hypericum tetrapterum Inula britannica Inula germanica Inula helenium Inula salicina Inula salicina var. glabra Inula salicina var. subhirta Iris pseudacorus Iris sibirica Iris variegata Isatis tinctoria Isopyrum thalictroides Iva antifolia Juglans nigra Juglans regia Juncus articulatus Juncus bufonius Juncus compressus Juncus conglomeratus Juncus effusus Juncus gerardii Juncus glaucus Juncus infleus Kickia elatine Kickia spuria Knautia arvensis Kochia prostrata Kochia scoparia Koeleria cristata Lactuca dichotoma Lactuca saligna Lactuca serriola 54

21 A Maros-völgy edényes növényei I. Lamium album Lamium ampleicaule Lamium purpureum Lappula squarrosa Lapsana communis Lathyrus aphaca Lathyrus hirsutus Lathyrus latifolius Lathyrus paluster Lathyrus pratensis Lathyrus sylvestris Lathyrus tuberosus Lavatera thuringiaca Leersia oryzoides Lemna gibba Lemna minor Lemna trisulca Leontodon autumnalis Leonurus cardiaca Leonurus marrubiastrum Lepidium campestre Lepidium cartilagineum Lepidium draba Lepidium perfoliatum Lepidium ruderale Leucojum aestivum Ligustrum vulgare Lilium martagon Limonium gmelini ssp. hungaricum Limosella aquatica Linaria angustissima Linaria genistifolia Linaria genistifolia var. angustata Linaria genistifolia var. procera 55

22 Penksza Károly - Kapocsi Judit Linaria kocianovichii Linaria vulgaris Lindernia procumbens Linum austriacum Listera ovata Lithospermum arvense Lithospermum officinale Lolium multiflorum Lolium perenne Loranthus europaeus Lotus angustissimus Lotus corniculatus Lotus tenuis Luzula campestris Lychnis flos-cuculi Lycium halimifolium Lycium barbarum Lycopersicum aesculentum Lycopus europaeus Lycopus ealtatus Lysimachia nummularia Lysimachia punctata Lysimachia vulgaris Lythrum hyssopifolia Lythrum salicaria Lythrum tribracteatum Lythrum virgatum Malva neglecta Malva pusilla Malva sylvestris Marrubium peregrinum Marrubium paniculatum Marrubium vulgare Matricaria chamomilla var. salina 56

23 A Maros-völgy edényes növényei I. Matricaria maritima ssp. inodora Matricaria matricaroides Matricaria recutita Medicago falcata Medicago lupulina Medicago minima Medicago sativa Medicago varia Melampyrum arvense Melampyrum barbatum Melampyrum barbatum var. filarszkyanum Melampyrum cristatum Melampyrum cristatum var. ronnigeri Melandrium album Melandrium viscosum Melica transsylvanica Melilotus albus Melilotus dentatus Melilotus officinalis Melissa officinalis Mentha aquatica Mentha arvensis Mentha arvensis ssp. agrestis Mentha arvensis var. austriaca Mentha arvensis var. cuncifolia Mentha arvensis var. foliicoma Mentha arvensis var. pascuorum Mentha arvensis var. politzentis Mentha cf. arvensis 57

24 Penksza Károly - Kapocsi Judit Mentha dalmatica Mentha dalmatica var. skofitzina Mentha longifolia Mentha longifolia ssp. longifolia Mentha longifolia ssp. mollissima Mentha longifolia var. balsamiflora Mentha longifolia var. bartniana Mentha longifolia var. ensidens Mentha longifolia var. hollosyana Mentha longifolia var. incana Mentha longifolia var. leioneura Mentha longifolia var. marisensis Mentha longifolia var. paramecophyllon Mentha longifolia var. planitiensis Mentha longifolia var. wierzbickiana Mentha pulegium Mentha verticillata var. ovatifolia Mercurialis perennis Milium effusum Moehringia trinerria Monotropa hypopitys Morus alba Muscari comosum Muscari neglectum Muscari racemosum Muscari tenuiflorum 58

25 A Maros-völgy edényes növényei I. Myagrum perfoliatum Mycelio muralis Myosotis arvensis Myosotis caespitosa Myosotis micrantha Myosotis ramosissima Myosotis scorpioides Myosotis sparsiflora Myosotis stricta Myosoton aquaticum Myosurus minimus Myriophillum spicatum Myriophillum verticillatum Myriophillum verticillatum f. pinnatifidum Najas minor Narcissus pseudonarcissus Neottia nidus-avis Nepeta cataria Neslia paniculata Nicotiana tabacum Nigella arvensis Nonea pulla Nymphaea alba Nymphoides peltata Odontites rubra Oenanthe aquatica Oenanthe banatica Oenanthe silaifolia Oenothera biennis Onobrychis viciifolia Ononis arvensis Ononis spinosiformis Ononis spinosa Onopordum acanthium 59

26 Penksza Károly - Kapocsi Judit Onosma arenarium Orchis incarnatus Orchis laiflora Orchis laiflora ssp. elegans Origanum vulgare Ornithogalum boucheanum Ornithogalum kochii Ornithogalum pyramidale Ornithogalum refractum Ornithogalum tenuifolium Ornithogalum umbellatum Orobanche alba Orobanche vulgaris Oalis dillenii Oalis europaea Panicum capillare Papaver dubium Papaver hybridum Papaver rhoeas Rapistrum perenne Paris quadrifolia Parthenocissus quinquefolia Pastinaca sativa Petrophagia prolifera Peucedanum rochelianum Phalaroides arundinacea Phleum pratense Pholiurus pannonicus Phragmites australis Phyllitys scolopendrium Physalis alkekengi 60

27 A Maros-völgy edényes növényei I. Picris echioides Picris hieracioides Dictamnus albus Pimpinella saifraga Plantago altissima Plantago indica Plantago lanceolata Plantago major Plantago major ssp. intermedia Plantago maritima Plantago media Plantago schwarzenbergiana Platanthera bifolia Platanthera clorantha Poa angustifolia Poa annua Poa bulbosa Poa compressa Poa nemoralis Poa palustris Poa pratensis Poa trivialis Podospermum canum Podosperum laciniatum Polycnemum arvense Polycnemum majus Polygala vulgaris Polygonatum latifolium Polygonatum multiflorum Polygonatum odoratum Polygonum amphibium Polygonum amphibium f. aquaticum 61

28 Penksza Károly - Kapocsi Judit Polygonum amphibium f. terrestre Polygonum aviculare Polygonum aviculare erectum Polygonum hyhropiper Polygonum lapathifolium Polygonum lapathifolium f. lanceolatum Polygonum lapathifolium f. brittingeri Polygonum lapathifolium f. tomentosum Polygonum minus Polygonum mite Polygonum patulum Polygonum persicaria Populus alba Populus canadensis Populus canescens Populus nigra Populus tremula Portulaca oleracea Potamogeton crispus Potamogeton gramineus Potamogeton gramineus var. amphibius Potamogeton gramineus var. lacustris Potamogeton gramineus var. myriophyllus Potamogeton lucens Potamogeton natans Potamogeton nodosus Potamogeton pusillus Potentilla anserina Potentilla arenaria 62

29 A Maros-völgy edényes növényei I. Potentilla argentea Potentilla chrysantha Potentilla reptans Potentilla supina Potentilla supina f. limosa Prunella vulgaris Prunus padus Prunus spinosa Pteridium aquilinum Puccinellia distans Pulicaria dysenterica Pulicaria vulgaris Pulmonaria officinale Pycreus flavescens Pyrus pyraster Quercus cerris Quercus robur Quercus robur var. pubtrula Quercus robur var. tardiflora Ranunculus acris Ranunculus aquatilis Ranunculus arvensis Ranunculus auricomus Ranunculus bulbosus Ranunculus carsubius Ranunculus falla Ranunculus ficaria Ranunculus lateriflorus Ranunculus lingua Ranunculus pedatus Ranunculus peltatus Ranunculus polyanthemos Ranunculus repens 63

30 Penksza Károly - Kapocsi Judit Ranunculus sardous Ranunculus sceleratus Ranunculus trichophyllus Raphanus raphanistrum Rapistrum perenne Reseda phyteuma Reseda lutea Reseda luteola Rhamnus catharticus Rhinanthus angustifolius Rhinanthus rumelicus Rhinanthus rumelicus var. simonkaianus Robinia pseudo-acacia Rorippa amphibia Rorippa armoracioides Rorippa austriaca Rorippa barberoides ssp. reichenbachii Rorippa hungarica Rorippa islandica Rorippa sylvestris ssp. kerneri Rorippa sylvestris Rosa canina Rosa corymbifera Rosa dumalis Rosa gallica Rubia tinctorum Rubus caesius Rume acetosa Rume acetosella Rume aquaticus Rume confertus Rume conglomeratus 64

31 A Maros-völgy edényes növényei I. Rume crispus Rume heteranthos Rume hydrolapathum Rume intercedens Rume kerneri Rume maritimus Rume obstusifolius ssp.silvestris Rume obtusifolius Rume palustris Rume patientia Rume pulcher Rume sanguineus Rume stenophylloides Rume stenophyllus Sagina procumbens Sagittaria sagittifolia Sali alba Sali caprea Sali fragilis Sali purpurea Sali rosmarinifolia Sali rosmarinifolia var. ecelsior Sali rosmarinifolia var. palustris Sali triandra Sali triandra f. glaucophylla Sali triandra f. semperflorens Sali undulata Sali viminalis Salsola kali Salsola kali f. tenuifolia 65

32 Penksza Károly - Kapocsi Judit Salvia austriaca Salvia nemorosa Salvia pratensis Salvia verticillata Salvinia natans Sambucus ebulus Sambucus nigra Sanguisorba minor Sanguisorba officinalis Saponaria officinalis Satureja vulgaris Scabiosa ochroleuca Schoenoplectus lacustris Schoenoplectus tabernaemontani Scilla autumnalis Scilla bifolia Scirpus sylvaticus Scleranthus annuus Scleranthus annuus ssp. polycarpus Scleranthus dichotomus Scleranthus erennis Sclerochloa dura Scrophularia nodosa Scrophularia scopolii Scrophularia umbrosa Scutellaria galericulata Scutellaria hastifolia Sedum acre Sedum caespitosum Sedum hispanicum Senecio barbaraeifolius Senecio doria Senecio erucifolius Senecio jakobaea 66

33 A Maros-völgy edényes növényei I. Senecio paludosus Senecio paludosus var. glabratus Senecio paludosus var. tomentosus Senecio vernalis Senecio vulgaris Serratula tinctoria Setaria glauca Setaria pumila Setaria verticillata Setaria viridis Sherardia arvensis Sideritis montana Silene bupleuroides Silene hauffelli Silene noctiflora Silene otites Silene otites var. pseudotites Silene viscosa Silene vulgaris Sinapis alba Sinapis arvensis Sisymbrium loeselii Sisymbrium officinale Sisymbrium orientale Sium latifolium Sium sisaroideum Solanum alatum Solanum dulcamara Solanum nigrum Solidago canadensis Solidago gigantea Sonchus arvensis Sonchus asper 67

34 Penksza Károly - Kapocsi Judit Sonchus oleraceus Sparganium erectum Spergula arvensis Spergularia marina Spergularia media Spergularia rubra Spirodela polyrhiza Stachis sylvatica Stachys annua Stachys germanica Stachys palustris Stachys recta Staphylea pinnata Stellaria graminea Stellaria holostea Stellaria media Stellaria memorum Stenactis annua Stipa capillata Suaeda maritima Succisella inflea Symphytum officinale Symphytum officinale ssp. uliginosum Taraacum bessarabicum Taraacum officinale Taraacum serotinum Teucrium scordium Thalictrum flavum Thalictrum lucidum Thalictrum minus Thersium dollineri Thesium arvense Thesium bavarum Thlaspi arvense 68

35 A Maros-völgy edényes növényei I. Thlaspi perfoliatum Thymelaea passerina Thymus glabrescens ssp. glabrescens Thymus pannonicus Tilia plathyphyllos Torilis arvensis Torilis japonica Tragopogon dubius Tragopogon orientalis Tragus racemosus Trapa natans Trapa natans var. conocarpa Trapa natans var. laevigata Tribulus terrestris Tribulus terrestris var. orientalis Trifolium angulatum Trifolium arvense Trifolium campestre Trifolium dubium Trifolium fragiferum Trifolium hybridum Trifolium medium Trifolium micranthum Trifolium ornithopodioides Trifolium pallidum Trifolium pratense Trifolium repens Trifolium retusum Trifolium striatum Trifolium subterraneum Trigonella procumbens Trinia ramosissima 69

36 Penksza Károly - Kapocsi Judit Tripleurospermum inodorum Turgenia latifolia Tussilago farfara Typha angustifolia Typha latifolia Typha lamannii Ulmus glabra Ulmus laevis Ulmus minor Ulmus minor var. minor f. carpinifolia Urtica dioica Urtica dioica f. pubescens Urtica urens Urticularia vulgaris Vaccaria hispanica Valeriana officinalis Valerianella dentata Valerianella locusta Valerianella rimosa Verbascum austriacum Verbascum blattaria Verbascum densiflorum Verbascum lychnitis Verbascum nigrum Verbascum phlomoides Verbascum phoeniceum Verbena officinalis Verbena supina Veronica acinifolia Veronica anagallisaquatica Veronica anagallisaquatica f. anagallidiformis 70

37 A Maros-völgy edényes növényei I. Veronica anagalloides Veronica arvensis Veronica beccabunga Veronica chamaedrys Veronica hederifolia Veronica hederifolia ssp. triloba Veronica longifolia Veronica opaca Veronica spicata subsp. orchidea Veronica paniculata Veronica persica Veronica polita Veronica praeco Veronica prostrata Veronica serpyllifolia Veronica spicata Veronica spuria Veronica triphyllos Veronica verna Viburnum opulus Vicia angustifolia Vicia cracca Vicia grandiflora Vicia hirsuta Vicia lathyroides Vicia pannonica subsp. pannonica Vicia sativa Vicia sepium Vicia narborensis Vicia grandifolia subsp. sordida Vicia pannonica subsp. striata 71

F11 Csanytelek Fajok Borítás (%)

F11 Csanytelek Fajok Borítás (%) CSEMETE FASOROK 2010.05.29 F11 Csanytelek Fajok Borítás (%) Ritkás lombozatú két sor szélességű, néhány méter széles (kb. 5 m). Nagyrészt egy soros tölgy, de északi végén két sorossá válik, a második sorban

Részletesebben

Vizes élőhelyek Felszíni, vagy talajvíz által időszakosan vagy tartósan befolyásolt élőhelyek: ligeterdők, láperdők, lápok, mocsarak, rétek Lápi

Vizes élőhelyek Felszíni, vagy talajvíz által időszakosan vagy tartósan befolyásolt élőhelyek: ligeterdők, láperdők, lápok, mocsarak, rétek Lápi Vizes élőhelyek Felszíni, vagy talajvíz által időszakosan vagy tartósan befolyásolt élőhelyek: ligeterdők, láperdők, lápok, mocsarak, rétek Lápi mocsári jelleg, fás és fátlan élőhelyeken egyaránt megjelenhet.

Részletesebben

Hol az a táj szab az életnek teret, Mit az Isten csak jókedvében teremt

Hol az a táj szab az életnek teret, Mit az Isten csak jókedvében teremt Hol az a táj szab az életnek teret, Mit az Isten csak jókedvében teremt Válogatás az első tizenhárom MÉTA-túrafüzetből 2003 2009 A kötetet szerkesztette: Molnár Csaba Molnár Zsolt Varga Anna MTA Ökológiai

Részletesebben

A Békés Megyei Múzeumok Közleményei 28 (2006) 17-40. A SZABADKÍGYÓSI KÍGYÓSI-PUSZTA NÖVÉNYZETE. - Kertész Éva -

A Békés Megyei Múzeumok Közleményei 28 (2006) 17-40. A SZABADKÍGYÓSI KÍGYÓSI-PUSZTA NÖVÉNYZETE. - Kertész Éva - A Békés Megyei Múzeumok Közleményei 28 (2006) 17-40. A SZABADKÍGYÓSI KÍGYÓSI-PUSZTA NÖVÉNYZETE - Kertész Éva - A szabadkígyósi Kígyósi-puszta védett terület általános jellemzése Bevezetés A vizsgált terület

Részletesebben

Az ősi löszsztyepprét-maradványok leggyakoribb fennmaradási helyéül szolgáló mezsgyék védelmének szükségessége

Az ősi löszsztyepprét-maradványok leggyakoribb fennmaradási helyéül szolgáló mezsgyék védelmének szükségessége Az ősi löszsztyepprét-maradványok leggyakoribb fennmaradási helyéül szolgáló mezsgyék védelmének szükségessége The importance of protecting verges, the most frequent location of ancient loess steppe remnants

Részletesebben

Alternatív gyomszabályozási módszerek ültetvényekben

Alternatív gyomszabályozási módszerek ültetvényekben SZENT ISTVÁN EGYETEM Alternatív gyomszabályozási módszerek ültetvényekben Doktori (PhD.) értekezés Szabó Miklós Gödöllő 2012 A doktori iskola megnevezése: Növénytudományi Doktori Iskola tudományága: Növénytermesztési

Részletesebben

Körös-Maros Nemzeti Park Kígyósi-puszta területén lévő parlagszántók felmérése 2008-ban

Körös-Maros Nemzeti Park Kígyósi-puszta területén lévő parlagszántók felmérése 2008-ban Crisicum 5. pp.99-107. Körös-Maros Nemzeti Park Kígyósi-puszta területén lévő parlagszántók felmérése 2008-ban Sallainé Kapocsi Judit Abstract The investigations of uncultivated lands of KMNP Kígyósi-puszta

Részletesebben

restaurációja iparterületen

restaurációja iparterületen Pusztai tölgyeshomokpusztagyep mozaik restaurációja iparterületen Halassy Melinda, Csecserits Anikó, Dezsényi Péter, Kövendi-Jakó Anna, Somodi Imelda & Török Katalin Szárazgyepek helyreállítása 20-21 May

Részletesebben

Növényrendszertan. 10. elıadás. Dr. Bartha Dénes

Növényrendszertan. 10. elıadás. Dr. Bartha Dénes Növényrendszertan 10. elıadás Dr. Bartha Dénes 6. ao: Forrtszirmúak - Asteridae forrt szirom 4-körös virágok a porzók száma: 5-4 - 2, a pártára nıttek r: Tárnicsvirágúak - Gentianales 2 termılevélbıl alakult

Részletesebben

Népies növények a Kiskunság flórájában

Népies növények a Kiskunság flórájában Móra Ferenc Népies növények a Kiskunság flórájában Azt hiszem, ma már felesleges fejtegetnem a Bugát-féle természettudományi műnyelv lehetetlen voltát. Szabó József okos fellépése idejekorán útját állta

Részletesebben

a Természet- és tájvédelem című tárgyból Ócsa, Bugyi, Apaj 2013. május 17. Beszámolót összeállította: Kun Róbert Molnár Ábel Szalay Péter

a Természet- és tájvédelem című tárgyból Ócsa, Bugyi, Apaj 2013. május 17. Beszámolót összeállította: Kun Róbert Molnár Ábel Szalay Péter a Természet- és tájvédelem című tárgyból Ócsa, Bugyi, Apaj 2013. május 17. Beszámolót összeállította: Kun Róbert Molnár Ábel Szalay Péter Ócsai templom és pincesor A terepgyakorlatot két kultúrtörténeti

Részletesebben

Cseres - kocsánytalan tölgyesek

Cseres - kocsánytalan tölgyesek Előfordulás: Hegy és dombvidékeken kb. 200 400 m tszf. magasságban zonális Termőhely: optimálisan viszonylag mély barna erdőtalaj (pl. Ramman féle BE) és barnaföld, de előfordulhat sekély termőrétegű talajokon

Részletesebben

BSc Mezőgazdasági Mérnök Szak hallgatói részére (4) Készítette: Gazdagné dr. Torma Mária főiskolai tanár Dr. Avasi Zoltán főiskolai docens Internet

BSc Mezőgazdasági Mérnök Szak hallgatói részére (4) Készítette: Gazdagné dr. Torma Mária főiskolai tanár Dr. Avasi Zoltán főiskolai docens Internet BSc Mezőgazdasági Mérnök Szak hallgatói részére (4) Készítette: Gazdagné dr. Torma Mária főiskolai tanár Dr. Avasi Zoltán főiskolai docens Internet Fészekvirágzatúak családja Csövesvirágúak alcsaládja

Részletesebben

KUNHALOMKUTATÁSOK (A CSÍPÕ-HALOM VEGETÁCIÓJA)

KUNHALOMKUTATÁSOK (A CSÍPÕ-HALOM VEGETÁCIÓJA) Tájökológiai Lapok 1 (1): 87 96. (2003) 87 KUNHALOMKUTATÁSOK (A CSÍPÕ-HALOM VEGETÁCIÓJA) JOÓ KATALIN Szent István Egyetem Környezetgazdálkodási Intézet, Tájökológiai Tanszék 2103 Gödöllõ, Páter K. u. 1.

Részletesebben

D6 Ártéri és mocsári magaskórósok, árnyas-nyirkos szegélynövényzet Tall-herb vegetation of floodplains, marshes and mesic shaded forest fringes

D6 Ártéri és mocsári magaskórósok, árnyas-nyirkos szegélynövényzet Tall-herb vegetation of floodplains, marshes and mesic shaded forest fringes nél inkább megkímélt hegy- és dombvidéki környezet és az állományok természetes növénytársulásokkal való érintkezése. Kedvező, ha minél nagyobb a foltméret. Ront az állományok természetességén az erdőgazdálkodás

Részletesebben

Másodlagos löszpusztagyepek fejlődése felhagyott szántókon II. A fajkészlet

Másodlagos löszpusztagyepek fejlődése felhagyott szántókon II. A fajkészlet Crisicum I. pp. 84-99. Másodlagos löszpusztagyepek fejlődése felhagyott szántókon II. A fajkészlet Molnár Zsolt Abstract Secondary loess steppe grassland succession on former plough-lands. II. Species

Részletesebben

K A N I T Z I A Kanitzia 21: 77-126. Szombathely, 2014 Journal of Botany SZTÁNA ÉS ZSOBOK (KALOTASZEG) AKTUÁLIS NÖVÉNYZETE

K A N I T Z I A Kanitzia 21: 77-126. Szombathely, 2014 Journal of Botany SZTÁNA ÉS ZSOBOK (KALOTASZEG) AKTUÁLIS NÖVÉNYZETE K A N I T Z I A Kanitzia 21: 77-126. Szombathely, 2014 Journal of Botany SZTÁNA ÉS ZSOBOK (KALOTASZEG) AKTUÁLIS NÖVÉNYZETE MOLNÁR CSABA 1 BÓDIS JUDIT 2 BIRÓ MARIANNA 3 JUHÁSZ MELINDA 3 MOLNÁR ZSOLT 3 1

Részletesebben

Felismerendő gyomfajok listája Növényvédelmi szakirányult és szakmérnök hallgatóknak

Felismerendő gyomfajok listája Növényvédelmi szakirányult és szakmérnök hallgatóknak Felismerendő gyomfajok listája Növényvédelmi szakirányult és szakmérnök hallgatóknak T 1 Stellaria media Capsella bursa-pastoris Lamium purpureum Lamium amplexicaule Senecio vulgaris Veronica hederifolia

Részletesebben

Az Erdei élőhelyek monitorozási módszerének fejlesztése és bevezetése (WP 2.3) feladat keretében elkészített

Az Erdei élőhelyek monitorozási módszerének fejlesztése és bevezetése (WP 2.3) feladat keretében elkészített NATURA 2000 ERDŐK STR/FNK MONITOROZÁSA V3.0 Az Erdei élőhelyek monitorozási módszerének fejlesztése és bevezetése (WP 2.3) feladat keretében elkészített NATURA 2000 ERDŐS ÉLŐHELYEK STRUKTÚRA és FUNKCIÓ

Részletesebben

Fiatal vágásterületek jellemzése a Visegrádi-hegység cseres-tölgyes övébõl. A Rubo fruticosi-poëtum nemoralis leírása

Fiatal vágásterületek jellemzése a Visegrádi-hegység cseres-tölgyes övébõl. A Rubo fruticosi-poëtum nemoralis leírása FOLIA HISTORICO NATURALIA MUSEI MATRAENSIS 2004 28: 57 66 Fiatal vágásterületek jellemzése a Visegrádi-hegység cseres-tölgyes övébõl. A Rubo fruticosi-poëtum nemoralis leírása CSONTOS PÉTER ABSTRACT: Vegetation

Részletesebben

Új növénytársulások a magyarországi Bodrogközben: elõzetes közlemény

Új növénytársulások a magyarországi Bodrogközben: elõzetes közlemény FOLIA HISTORICO NATURALIA MUSEI MATRAENSIS 2006 30: 63 69 Új növénytársulások a magyarországi Bodrogközben: elõzetes közlemény NAGY JÁNOS, SZERDAHELYI TIBOR, GÁL BERNADETT, CZÓBEL SZILÁRD, SZIRMAI ORSOLYA,

Részletesebben

Egy kézirat margójára: Timár Lajos Népies növénynevek a Tiszamentéről

Egy kézirat margójára: Timár Lajos Népies növénynevek a Tiszamentéről Egy kézirat margójára: Timár Lajos Népies növénynevek a Tiszamentéről Timár Lajos, Priszter Szaniszló és Bodrogközy György emlékének BAGI ISTVÁN CSATHÓ ANDRÁS ISTVÁN A Szegedi Tudományegyetem korábbi Növénytani

Részletesebben

Crisicum 2. pp.35-49. Elek növényvilága. Kertész Éva. Abstract

Crisicum 2. pp.35-49. Elek növényvilága. Kertész Éva. Abstract Crisicum 2. pp.35-49. Elek növényvilága Kertész Éva Abstract Flora of Elek: Since the 18th century the grasslands of Elek city have been cultivated. In the 19th century the periphery of the city was mostly

Részletesebben

TERMÉSZETVÉDELEM A DUNA MENTI TERÜLETEKEN ÖKOLÓGIAI SZŐLŐMŰVELÉSI TECHNOLÓGIA BEVEZETÉSÉVEL

TERMÉSZETVÉDELEM A DUNA MENTI TERÜLETEKEN ÖKOLÓGIAI SZŐLŐMŰVELÉSI TECHNOLÓGIA BEVEZETÉSÉVEL TERMÉSZETVÉDELEM A DUNA MENTI TERÜLETEKEN ÖKOLÓGIAI SZŐLŐMŰVELÉSI TECHNOLÓGIA BEVEZETÉSÉVEL Projektszám: HUSK/1101/2.2.1/0294 SZAKÉRTŐ NEVE: Dr. Mikulás József Feladat megnevezése: Gyomnövények természetes

Részletesebben

Feketefenyővel rekultivált bauxit külfejtések vegetációjának természetvédelmi szempontú értékelése

Feketefenyővel rekultivált bauxit külfejtések vegetációjának természetvédelmi szempontú értékelése Tájökológiai Lapok 10 (2): 315 340. (2012) 315 Feketefenyővel rekultivált bauxit külfejtések vegetációjának természetvédelmi szempontú értékelése Cseresnyés Imre, Csontos Péter MTA Agrártudományi Kutatóközpont,

Részletesebben

MAGYARORSZÁG EZÜSTPERJÉS GYEPJEI

MAGYARORSZÁG EZÜSTPERJÉS GYEPJEI K A N I T Z I A J o u r n a l o f B o t a n y Kanitzia 13: 29-43. Szombathely, 2005 MAGYARORSZÁG EZÜSTPERJÉS GYEPJEI LÁJER KONRÁD Eötvös József Főiskola, Műszaki Fakultás, Környezettechnológia Tanszék,

Részletesebben

ÚJABB ADATOK A DÉL-TISZÁNTÚL FLÓRÁJÁNAK ISMERETÉHEZ

ÚJABB ADATOK A DÉL-TISZÁNTÚL FLÓRÁJÁNAK ISMERETÉHEZ A Puszta 2003-1/20. pp. 135-170. ÚJABB ADATOK A DÉL-TISZÁNTÚL FLÓRÁJÁNAK ISMERETÉHEZ TÓTH TAMÁS NIMFEA TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET, KÖRÖS-MAROS NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG SZARVAS 2003 Jelen cikkemben újabb,

Részletesebben

Növénytan gyakorlat BSc. II. Növényrendszertan. Egyszikűek

Növénytan gyakorlat BSc. II. Növényrendszertan. Egyszikűek Növénytan gyakorlat BSc II. Növényrendszertan Egyszikűek Gumós gyöktörzsű, 15-50 cm magas növény. Élénkzöld levelei tőállóak, hosszú nyelűek, lemezük 10-20 cmes, nyilas vállú, hullámos szélű, ritkán sötét

Részletesebben

1. A kutatás célja. 2. A kutatás módszerei

1. A kutatás célja. 2. A kutatás módszerei 1. A kutatás célja A kutatás célja az extenzív szántók vizsgálatán keresztül a Dunántúli-középhegység és a Nyugat-magyarországi peremvidék területén a tipikus gyomasszociációk, valamint azok alegységeinek

Részletesebben

Hol az a táj szab az életnek teret, Mit az Isten csak jókedvében teremt

Hol az a táj szab az életnek teret, Mit az Isten csak jókedvében teremt Hol az a táj szab az életnek teret, Mit az Isten csak jókedvében teremt Válogatás az első tizenhárom MÉTA-túrafüzetből 2003 2009 A kötetet szerkesztette: Molnár Csaba Molnár Zsolt Varga Anna MTA Ökológiai

Részletesebben

A nép néhány orvosi növényéről.

A nép néhány orvosi növényéről. A nép néhány orvosi növényéről. Alig van vidék az országban, a hol valami orvosi fű ne teremne. A nép mindenütt talán minden faluban gyűjt egyes füveket orvosságul s ellátja velők a házat, úgy hogy nélkülözheti

Részletesebben

A MORGÓ-PATAK VÍZGYŰJTŐ TERÜLETÉNEK BOTANIKAI VIZSGÁLATA

A MORGÓ-PATAK VÍZGYŰJTŐ TERÜLETÉNEK BOTANIKAI VIZSGÁLATA A MORGÓ-PATAK VÍZGYŰJTŐ TERÜLETÉNEK BOTANIKAI VIZSGÁLATA Készítette: Pintér Balázs Penksza Károly PenXiuM Bt 2003 Bevezetés és célkitűzés A megbízó által kijelölt terület botanikai értékeinek feltárása.

Részletesebben

Újabb florisztikai adatok a Duna-mentére, Nagymarostól Dunakesziig

Újabb florisztikai adatok a Duna-mentére, Nagymarostól Dunakesziig 116 Újabb florisztikai adatok a Duna-mentére, Nagymarostól Dunakesziig PINTÉR Balázs 1 HÁZI Judit 2 SELMECZI KOVÁCS Ádám 3 (1) Tölgy Természetvédelmi Egyesület, H-2103 Gödöllõ, Péter Károly utca 1.; pinyob@gmail.com

Részletesebben

Magyarország gyomnövényzete (folyt.) Tinya Flóra

Magyarország gyomnövényzete (folyt.) Tinya Flóra Magyarország gyomnövényzete (folyt.) Tinya Flóra Miről lesz szó? 1. Mit nevezünk gyomnak? 2. Legveszélyesebb gyomok az inváziós növények 3. Gyomos élőhelytípusok Gyomos élőhelytípusok Természetes gyomvegetáció

Részletesebben

BEKES MEGYEI MÚZEUMOK KÖZLEMÉNYEI

BEKES MEGYEI MÚZEUMOK KÖZLEMÉNYEI 1996 BEKES MEGYEI MÚZEUMOK KÖZLEMÉNYEI A BÉKÉS MEGYEI MÚZEUMOK KÖZLEMÉNYEI 16 A millecentenárium évében Békéscsaba 1996 A Békés Megyei Múzeumok Közleményei 16. Publications of the Museums of the County

Részletesebben

Növényrendszertan gyakorlatok

Növényrendszertan gyakorlatok Növényrendszertan gyakorlatok 14. gyakorlat Környezettudományi szak Környezetmérnöki szak r: Árvacsalán-virágúak - Lamiales cs: Ajakosok - Lamiaceae (Labiatae) fıként lágyszárúak vagy félcserjék négyélő

Részletesebben

Adatok az esztergomi Duna-ártér flórájához

Adatok az esztergomi Duna-ártér flórájához KITAIBELIA VIII. évf. 1. szám pp.: 55-63. Debrecen 2003 Adatok az esztergomi Duna-ártér flórájához BARINA Zoltán MTM Növénytára BUDAPEST H-1476 Pf.: 222. Bevezetés Esztergom környékén, a Duna mentén, valamint

Részletesebben

Hol az a táj szab az életnek teret, Mit az Isten csak jókedvében teremt

Hol az a táj szab az életnek teret, Mit az Isten csak jókedvében teremt Hol az a táj szab az életnek teret, Mit az Isten csak jókedvében teremt Válogatás az első tizenhárom MÉTA-túrafüzetből 2003 2009 A kötetet szerkesztette: Molnár Csaba Molnár Zsolt Varga Anna MTA Ökológiai

Részletesebben

Hol az a táj szab az életnek teret, Mit az Isten csak jókedvében teremt

Hol az a táj szab az életnek teret, Mit az Isten csak jókedvében teremt Hol az a táj szab az életnek teret, Mit az Isten csak jókedvében teremt Válogatás az első tizenhárom MÉTA-túrafüzetből 2003 2009 A kötetet szerkesztette: Molnár Csaba Molnár Zsolt Varga Anna MTA Ökológiai

Részletesebben

Adatok a Baranyai-dombság flórájához

Adatok a Baranyai-dombság flórájához 17 Adatok a Baranyai-dombság flórájához PURGER Dragica Pécsi Tudományegyetem, TTK, Biológiai Intézet, Állatökológia Tanszék, H-7624 Pécs, Ifjúság útja 6. dragica@ttk.pte.hu Bevezetés A Mecseken és környékén

Részletesebben

Vizes élőhelyek rehabilitációja a Hortobágyi Nemzeti Parkban

Vizes élőhelyek rehabilitációja a Hortobágyi Nemzeti Parkban Vizes élőhelyek rehabilitációja a Hortobágyi Nemzeti Parkban Hortobágy gyi Nemzeti Park 1973 82,000 hektár ~ 24,000 hektár Ramsari Terület Vizes élőhelyek megőrzésének, helyreállításának fontossága Mühlenberg

Részletesebben

Vadgazda mérnökök (BSC) részére növények fotói vizsga anyag 3. Fotók forrása: Gazdagné Torma Mária Avasi Zoltán internet

Vadgazda mérnökök (BSC) részére növények fotói vizsga anyag 3. Fotók forrása: Gazdagné Torma Mária Avasi Zoltán internet Vadgazda mérnökök (BSC) részére növények fotói vizsga anyag 3. Fotók forrása: Gazdagné Torma Mária Avasi Zoltán internet Asterales Fészkesek rendje Harangvirág félék családja Campanulaceae Harangvirág

Részletesebben

Jellegzetes gyep- és erdõtársulások a magyaroszági Bodrogközben

Jellegzetes gyep- és erdõtársulások a magyaroszági Bodrogközben FOLIA HISTORICO NATURALIA MUSEI MATRAENSIS 2006 30: 43 62 Jellegzetes gyep- és erdõtársulások a magyaroszági Bodrogközben GÁL BERNADETT, SZIRMAI ORSOLYA, CZÓBEL SZILÁRD, CSERHALMI DÁNIEL, NAGY JÁNOS, SZERDAHELYI

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 33/2008. (III. 27.) FVM rendelete. 2008/51. szám MAGYAR KÖZLÖNY 2501.

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 33/2008. (III. 27.) FVM rendelete. 2008/51. szám MAGYAR KÖZLÖNY 2501. 2008/51. szám MAGYAR KÖZLÖNY 2501 A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 33/2008. (III. 27.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nem termelõ mezõgazdasági beruházásokhoz

Részletesebben

nyilvántartási_szám HUSEED Acer campestre L. HUSEED Acer campestre L. HUSEED Acer platanoides L. HUSEED Acer platanoides L.

nyilvántartási_szám HUSEED Acer campestre L. HUSEED Acer campestre L. HUSEED Acer platanoides L. HUSEED Acer platanoides L. nyilvántartási_szám úmf_név HUSEED000172 Acer campestre L. HUSEED000188 Acer campestre L. HUSEED000190 Acer platanoides L. HUSEED000267 Acer platanoides L. HUSEED000485 Acer tataricum L. HUSEED000454 HUSEED000589

Részletesebben

Florisztikai adatok a Dél-Dunántúlról

Florisztikai adatok a Dél-Dunántúlról Florisztikai adatok a Dél-Dunántúlról BÁTORI Zoltán 1 BOCK Csilla 2 ERDŐS László 1 (1) Szegedi Tudományegyetem, Ökológiai Tanszék, H-6726 Szeged, Közép fasor 52., zbatory@gmail.com, Erdos.Laszlo@bio.u-szeged.hu

Részletesebben

Erdei növényfajok elterjedésmintázata a Fekete- és Fehér-Körös mentén

Erdei növényfajok elterjedésmintázata a Fekete- és Fehér-Körös mentén Crisicum 3. pp.21-25. Erdei növényfajok elterjedésmintázata a Fekete- és Fehér-Körös mentén Bölöni János - Király Gergely Bevezetés A zárt erdőkhöz kötődő erdei növényfajok túlélését, ezzel összefüggésben

Részletesebben

HELYZETFELTÁRÁS. 1. Táji és természeti adottságok vizsgálata. 1.1. Természetföldrajzi tájbesorolás

HELYZETFELTÁRÁS. 1. Táji és természeti adottságok vizsgálata. 1.1. Természetföldrajzi tájbesorolás II.4.1. TÁJRENDEZÉS HELYZETFELTÁRÁS 1. Táji és természeti adottságok vizsgálata 1.1. Természetföldrajzi tájbesorolás A földrajzi tájbeosztás szerint Bácsalmás az Alföld Bácskai síkvidék középtájának Bácskai

Részletesebben

3. Sziki gyepek. + Időszakosan túlzottan átnedvesedő, nyáron kiszáradó öntésterületeken.

3. Sziki gyepek. + Időszakosan túlzottan átnedvesedő, nyáron kiszáradó öntésterületeken. 3. Sziki gyepek Általában sztyeppklímán Tavasszal átnedvesedő talaj nyáron kiszárad Talaj mélyéről kioldott sók párolgás miatt felszínre fsz-i sókiválások Sókoncentráció, humusztartalom alapján osztályozható

Részletesebben

INDEX SEMINUM - 2002.

INDEX SEMINUM - 2002. INDEX SEMINUM - 2002. NYUGAT MAGYARORSZÁGI EGYETEM MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR NÖVÉNYTANI TANSZÉK A kiadvány a Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium Biológiai alapok megőrzését, fenntartását

Részletesebben

Hol az a táj szab az életnek teret, Mit az Isten csak jókedvében teremt

Hol az a táj szab az életnek teret, Mit az Isten csak jókedvében teremt Hol az a táj szab az életnek teret, Mit az Isten csak jókedvében teremt Válogatás az első tizenhárom MÉTA-túrafüzetből 2003 2009 A kötetet szerkesztette: Molnár Csaba Molnár Zsolt Varga Anna MTA Ökológiai

Részletesebben

Növénytan gyakorlat BSc. II. Növényrendszertan. Caryophyllales -

Növénytan gyakorlat BSc. II. Növényrendszertan. Caryophyllales - Növénytan gyakorlat BSc II. Növényrendszertan Caryophyllales - Sóvirág - Limonium gmelini 30-70 cm magas, tőlevélrózsás évelő növény. Tőlevelei kopaszok, húsosak, épszélűek, tompa csúcsúak, válluk nyélbe

Részletesebben

Növényrendszertan gyakorlatok

Növényrendszertan gyakorlatok Növényrendszertan gyakorlatok 16. gyakorlat Környezettudományi szak Környezetmérnöki szak 3. ao: Kommelina-alkatúak - Commelinidae szélbeporzók a levelek szálasak, levélhüvelyük van r: Szittyóvirágúak

Részletesebben

Florisztikai adatok a Cserhát felhagyott szőlőiből

Florisztikai adatok a Cserhát felhagyott szőlőiből http://kitaibelia.unideb.hu/ ISSN 2064-4507 (Online) ISSN 1219-9672 (Print) 2014, Department of Botany, University of Debrecen, Hungary 19 (2): 260 266.; 2014 Florisztikai adatok a Cserhát felhagyott szőlőiből

Részletesebben

MARADVÁNYERDŐK A KISALFÖLDI PEREMVIDÉK ERDŐSSZTYEPP ZÓNÁJÁBAN

MARADVÁNYERDŐK A KISALFÖLDI PEREMVIDÉK ERDŐSSZTYEPP ZÓNÁJÁBAN Tájökológiai Lapok 10 (2): 371 384. (2012) 371 MARADVÁNYERDŐK A KISALFÖLDI PEREMVIDÉK ERDŐSSZTYEPP ZÓNÁJÁBAN RIEZING Norbert 2851 Környe, Alkotmány u. 43/7.; nriezing@gmail.com Kulcsszavak: Kisalföld,

Részletesebben

Felszíni vizek ökológiai minősítése a makrofiták alapján

Felszíni vizek ökológiai minősítése a makrofiták alapján A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása Felszíni vizek ökológiai minősítése a makrofiták alapján Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2011. Tartalom Makrofiták vizsgálatának szükségszerűsége...3

Részletesebben

ADATOK MAGYARORSZÁG FLÓRÁJÁNAK ÉS VEGETÁCIÓJÁNAK ISMERETÉHEZ VIII. 1

ADATOK MAGYARORSZÁG FLÓRÁJÁNAK ÉS VEGETÁCIÓJÁNAK ISMERETÉHEZ VIII. 1 ADATOK MAGYARORSZÁG FLÓRÁJÁNAK ÉS VEGETÁCIÓJÁNAK ISMERETÉHEZ VIII. 1 KEVEY BALÁZS Pécsi Tudományegyetem, Növénytani Tanszék, H 7624 Pécs Ifjúság útja 6. Elfogadva: 2001. május 30. Bot. Közlem. 88. kötet

Részletesebben

BOTANIKAI MEGFIGYELÉSEK DÉL-BUKOVINA TÉRSÉGÉBEN. 3036-Gyöngyöstarján, István u. 52. birkaporkolt@yahoo.co.uk 2

BOTANIKAI MEGFIGYELÉSEK DÉL-BUKOVINA TÉRSÉGÉBEN. 3036-Gyöngyöstarján, István u. 52. birkaporkolt@yahoo.co.uk 2 kanitzia19tıl.qxd 2008.05.11. 18:47 Page 19 KANITZIA Journal of Botany Kanitzia 15: 19-34., Szombathely, 2007 BOTANIKAI MEGFIGYELÉSEK DÉL-BUKOVINA TÉRSÉGÉBEN MOLNÁR CSABA 1 - TÜRKE ILDIKÓ JUDIT 2 - CSATHÓ

Részletesebben

A szártalan csűdfű (Astragalus exscapus L.) előkerülése a Dél-Tiszántúlon

A szártalan csűdfű (Astragalus exscapus L.) előkerülése a Dél-Tiszántúlon Crisicum 6. pp. 117-121. A szártalan csűdfű (Astragalus exscapus L.) előkerülése a Dél-Tiszántúlon Sallainé Kapocsi Judit Abstract Discovery of Astragalus exscapus L. in South-Eastern Part of the Great

Részletesebben

Kulturerdők. Ódor Péter - Vegetációtan

Kulturerdők. Ódor Péter - Vegetációtan Kulturerdők Alapvetően fatermesztési céllal létesített, többnyire idegenhonos ill. tájidegen fafajokból létrehozott intenzív művelés alatt álló erdők. Jellemzi őket a telepítés előtti talajművelés, a gyakori

Részletesebben

A magyarországi Bodrogköz jellemzõ vízi és vízparti növénytársulásai

A magyarországi Bodrogköz jellemzõ vízi és vízparti növénytársulásai FOLIA HISTORICO NATURALIA MUSEI MATRAENSIS 2006 30: 75 89 A magyarországi Bodrogköz jellemzõ vízi és vízparti növénytársulásai SZIRMAI ORSOLYA, NAGY JÁNOS, GÁL BERNADETT, CZÓBEL SZILÁRD, SZERDAHELYI TIBOR,

Részletesebben

A BAJI LÁBAS-HEGY ÉS KECSKE-HEGY FLÓRÁJA, CONVOLVULUS CANTABRICA L. A GERECSÉBEN

A BAJI LÁBAS-HEGY ÉS KECSKE-HEGY FLÓRÁJA, CONVOLVULUS CANTABRICA L. A GERECSÉBEN Bot. Közlem. 94(1 2): 57 73, 2007. A BAJI LÁBAS-HEGY ÉS KECSKE-HEGY FLÓRÁJA, CONVOLVULUS CANTABRICA L. A GERECSÉBEN MATUS GÁBOR 1 és BARINA ZOLTÁN 2 1 Debreceni Egyetem TEK, Növénytani Tanszék 4010 Debrecen,

Részletesebben

Erdős sztyepp vegetáció

Erdős sztyepp vegetáció Összetett, átmeneti vegetáció típus, ami zárt száraz gyepek, száraz, fellazuló erdők és száraz cserjések mozaikából áll. A zárt lombos erdők (tölgyesek) és a zárt száraz gyepek (sztyepp) széles átmeneti

Részletesebben

URTICACEAE Csalánfélék P 2+2 v. 5 A 2+2 G (2)

URTICACEAE Csalánfélék P 2+2 v. 5 A 2+2 G (2) URTICACEAE Csalánfélék P 2+2 v. 5 A 2+2 G (2) SZÁR: - hazánkban lágyszárúak, - tejnedv nélküliek, - gyakoriak a csalánszőrök LEVÉL: - tagolatlan VIRÁG: - négytagú - egy- vagy kétlakiak VIRÁGZAT: - levélhónalji

Részletesebben

GABONANÖVÉNYEK TERMESZTÉSE. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

GABONANÖVÉNYEK TERMESZTÉSE. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 GABONANÖVÉNYEK TERMESZTÉSE Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 14. hét Előadás áttekintése A kukorica vegyszeres gyomirtása. A kukorica fontosabb gyomnövényei. A gyomok

Részletesebben

Általános Nemzeti Élőhely-osztályozási Rendszer (Á-NÉR2007) 2007. november Szerkesztők: Bölöni János, Molnár Zsolt, Kun András és Biró Marianna

Általános Nemzeti Élőhely-osztályozási Rendszer (Á-NÉR2007) 2007. november Szerkesztők: Bölöni János, Molnár Zsolt, Kun András és Biró Marianna Általános Nemzeti Élőhely-osztályozási Rendszer (Á-NÉR2007) 2007. november Szerkesztők: Bölöni János, Molnár Zsolt, Kun András és Biró Marianna Az Általános Nemzeti Élőhely-osztályozási Rendszer (Á-NÉR)

Részletesebben

BSc Mezőgazdasági Mérnök Szak hallgatóinak növény felismeréshez segédlet 2.

BSc Mezőgazdasági Mérnök Szak hallgatóinak növény felismeréshez segédlet 2. BSc Mezőgazdasági Mérnök Szak hallgatóinak növény felismeréshez segédlet 2. Készítette: Gazdagné dr. Torma Mária főiskolai tanár Dr. Avasi Zoltán főiskolai docens Rozik Éva tanszéki mérnök Internet Bükkfélék

Részletesebben

Javaslat a. A Maros -ártér növényvilága települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a. A Maros -ártér növényvilága települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat a A Maros -ártér növényvilága települési értéktárba történő felvételéhez I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó személy neve: Popányné Vaszkó Ágnes 2. A javaslatot benyújtó személy

Részletesebben

Növénytan. Felismerendő őszi zöldnövények

Növénytan. Felismerendő őszi zöldnövények Növénytan Felismerendő őszi zöldnövények Ranunculaceae Boglárkafélék családja Consolida regalis Mezei szarkaláb Aristolochiaceae Farkasalmafélék családja Aristolochia clematitis - Farkasalma Rosaceae Rózsafélék

Részletesebben

Népies növénynevek a Tiszamentéről

Népies növénynevek a Tiszamentéről http://kitaibelia.unideb.hu/ ISSN 2064-4507 (Online) ISSN 1219-9672 (Print) 2014, Department of Botany, University of Debrecen, Hungary 19 (1): 156 172.; 2014 Népies növénynevek a Tiszamentéről TIMÁR Lajos,

Részletesebben

Egy természetközeli, szikes rét botanikai állapotfelmérése

Egy természetközeli, szikes rét botanikai állapotfelmérése Egy természetközeli, szikes rét botanikai állapotfelmérése Tanyi Péter 1 Nyakas Antónia 1 K. Szabó Zsuzsa 1 Pechmann Ildikó 2 Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Mezőgazdaságtudományi Kar, 1 Mezőgazdasági

Részletesebben

Hol az a táj szab az életnek teret, Mit az Isten csak jókedvében teremt

Hol az a táj szab az életnek teret, Mit az Isten csak jókedvében teremt Hol az a táj szab az életnek teret, Mit az Isten csak jókedvében teremt Válogatás az első tizenhárom MÉTA-túrafüzetből 2003 2009 A kötetet szerkesztette: Molnár Csaba Molnár Zsolt Varga Anna MTA Ökológiai

Részletesebben

A HAZAI FELSŐ-TISZA-VIDÉK FEHÉRNYÁR-LIGETEI [SENECIONI SARRACENICI-POPULETUM ALBAE KEVEY IN BORHIDI & KEVEY 1996]

A HAZAI FELSŐ-TISZA-VIDÉK FEHÉRNYÁR-LIGETEI [SENECIONI SARRACENICI-POPULETUM ALBAE KEVEY IN BORHIDI & KEVEY 1996] Bot. Közlem. 101(1 2): 105 143, 2014. A HAZAI FELSŐ-TISZA-VIDÉK FEHÉRNYÁR-LIGETEI [SENECIONI SARRACENICI-POPULETUM ALBAE KEVEY IN BORHIDI & KEVEY 1996] KEVEY BALÁZS 1 és BARNA CSILLA 2 1 Pécsi Tudományegyetem,

Részletesebben

A szagtalan rezeda (Reseda inodora Rchb.) előfordulása a Tiszántúlon

A szagtalan rezeda (Reseda inodora Rchb.) előfordulása a Tiszántúlon http://kitaibelia.unideb.hu/ ISSN 2064-4507 (Online) ISSN 1219-9672 (Print) 2015, Department of Botany, University of Debrecen, Hungary 20 (1): 48 54.; 2015 DOI: 10.17542/kit.20.48 A szagtalan rezeda (Reseda

Részletesebben

Parlagok és természetvédelmi célú gyepesítések értékelése Ásotthalom, Tiszaalpár és Kardoskút határában

Parlagok és természetvédelmi célú gyepesítések értékelése Ásotthalom, Tiszaalpár és Kardoskút határában Természetvédelmi Közlemények 15, pp. 182-192, 2009 Parlagok és természetvédelmi célú gyepesítések értékelése Ásotthalom, Tiszaalpár és Kardoskút határában Margóczi Katalin, Fehér Mária, Hrtyan Mónika és

Részletesebben

Szerkesztette: Kemence Gödöllő 2013. május 10.

Szerkesztette: Kemence Gödöllő 2013. május 10. Szerkesztette: Bakos Ádám Bakos Máté Bandl Zsolt Dobos Lea Gutman Beáta Hornyeczki Ádám Józsa Réka Király Melinda Kun Róbert Lovas Evelin Molnár Ábel Morvai Kinga Oberna András Stocskó Renáta Surányi Dániel

Részletesebben

A Pajta-völgy fokozottan védett növénytani értéke: a magyar cifra kankalin

A Pajta-völgy fokozottan védett növénytani értéke: a magyar cifra kankalin Készítette: László Mónika A Pajta-völgy fokozottan védett növénytani értéke: a magyar cifra kankalin Minden igaz ismeret a fajok ismeretével kezdıdik. Linne Iskolánk biológia szakkörében 2002- ben és 2003-

Részletesebben

B3 Vízparti virágkákás, csetkákás, vízi hídőrös, mételykórós mocsarak Water-fringing helophyte beds with Butomus, Eleocharis or Alisma

B3 Vízparti virágkákás, csetkákás, vízi hídőrös, mételykórós mocsarak Water-fringing helophyte beds with Butomus, Eleocharis or Alisma kény) megtelepedését. Az élőhelyek cserjésedése, valamint inváziós fajok megjelenése a regenerálódási képességet nagyban csökkenti. Irodalom: Bodrogközy 1962b, Borhidi 1958a, 1996, 1997c, 2003, Borhidi

Részletesebben

Talajápolás a szőlőben

Talajápolás a szőlőben Talajápolás a szőlőben Donkó Ádám Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet 2014 Bevezetés - Klímaváltozás, szélsőséges időjárás (pl. heves záporok) - Hegy-völgy irányú sorvezetés eróziós károk - Takarónövény

Részletesebben

A Lamio-Stellarietum mediae helye a társulások rendszerében Jellemzése 5.3.1.1.2.1. Lamio-Stellarietum mediae typicum subass. nova

A Lamio-Stellarietum mediae helye a társulások rendszerében Jellemzése 5.3.1.1.2.1. Lamio-Stellarietum mediae typicum subass. nova A Lamio-Stellarietum mediae helye a társulások rendszerében A társulás helyét a Stellarietea mediae R. Tx., Lohm. et Prsg. in R. Tx. 1950 osztályon belül, a Violenea arvensis Hüppe et Hofmeister 1990 alosztályban,

Részletesebben

A VELENCEI-TAVI FÜZES-NÁDAS ÚSZÓLÁPI ÉLŐHELYEK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA

A VELENCEI-TAVI FÜZES-NÁDAS ÚSZÓLÁPI ÉLŐHELYEK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA Bot. Közlem. 97(1 2): 113 129, 2010. A VELENCEI-TAVI FÜZES-NÁDAS ÚSZÓLÁPI ÉLŐHELYEK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA Besnyői Vera és Illyés Zoltán Eötvös Loránd Tudományegyetem, Biológiai Intézet, Növényélettani

Részletesebben

NÖVÉNYTANI SZAKÜLÉSEK A MAGYAR BIOLÓGIAI TÁRSASÁG BOTANIKAI SZAKOSZTÁLYÁNAK ÜLÉSEI

NÖVÉNYTANI SZAKÜLÉSEK A MAGYAR BIOLÓGIAI TÁRSASÁG BOTANIKAI SZAKOSZTÁLYÁNAK ÜLÉSEI Bot. Közlem. 90(1 2): 159 182, 2003 NÖVÉNYTANI SZAKÜLÉSEK Összeállította: LÕKÖS LÁSZLÓ A MAGYAR BIOLÓGIAI TÁRSASÁG BOTANIKAI SZAKOSZTÁLYÁNAK ÜLÉSEI (2003. március 2003. május) 1388. szakülés, 2003. március

Részletesebben

A 18-19. SZÁZAD VEGETÁCIÓJÁNAK REKONSTRUKCIÓJA AZ ELMÚLT EZER ÉV TÁJHASZNÁLATÁNAK TÜKRÉBEN A HÁRMAS-KÖRÖS MENTÉN

A 18-19. SZÁZAD VEGETÁCIÓJÁNAK REKONSTRUKCIÓJA AZ ELMÚLT EZER ÉV TÁJHASZNÁLATÁNAK TÜKRÉBEN A HÁRMAS-KÖRÖS MENTÉN Crisicum I. pp. 18-34. A 18-19. SZÁZAD VEGETÁCIÓJÁNAK REKONSTRUKCIÓJA AZ ELMÚLT EZER ÉV TÁJHASZNÁLATÁNAK TÜKRÉBEN A HÁRMAS-KÖRÖS MENTÉN Biró Marianna & Tóth Tamás Abstract Landscape history and a reconstruction

Részletesebben

73-93-LAJER.QXD 2007.10.29. 12:18 Page 73

73-93-LAJER.QXD 2007.10.29. 12:18 Page 73 73-93-LAJER.QXD 2007.10.29. 12:18 Page 73 Natura Somogyiensis 10 73-93 Kaposvár, 2007 A Nagyberek flórájának és lápi-mocsári vegetációjának alapvonásai LÁJER KONRÁD Eötvös József Fõiskola, Mûszaki és Gazdálkodási

Részletesebben

Hol az a táj szab az életnek teret, Mit az Isten csak jókedvében teremt

Hol az a táj szab az életnek teret, Mit az Isten csak jókedvében teremt Hol az a táj szab az életnek teret, Mit az Isten csak jókedvében teremt Válogatás az első tizenhárom MÉTA-túrafüzetből 2003 2009 A kötetet szerkesztette: Molnár Csaba Molnár Zsolt Varga Anna MTA Ökológiai

Részletesebben

Kiegészítések a Soproni-hegység és a Soproni-medence flórájának ismeretéhez. 1 gkiraly@emk.nyme.hu, 2 nagyaniko@emk.nyme.hu,

Kiegészítések a Soproni-hegység és a Soproni-medence flórájának ismeretéhez. 1 gkiraly@emk.nyme.hu, 2 nagyaniko@emk.nyme.hu, Flora Pannonica Journal of Phytogeography & Taxonomy 41 Kiegészítések a Soproni-hegység és a Soproni-medence flórájának ismeretéhez KIRÁLY Gergely 1 NAGY Anikó 2 KIRÁLY Angéla 3 1, 2, 3 NyME Növénytani

Részletesebben

Kutatási Jelentés 2008 Horváth András MTA ÖBKI. Projekt száma: LIFE 05NAT/HU/ Kutatási terület: Leányvári-völgy

Kutatási Jelentés 2008 Horváth András MTA ÖBKI. Projekt száma: LIFE 05NAT/HU/ Kutatási terület: Leányvári-völgy 1. Tevékenységek: Kutatási Jelentés 2008 Horváth András MTA ÖBKI A Pannon gyepek élőhelykezelése Magyarországon Projekt száma: LIFE 05NAT/HU/000117 Kutatási terület: Leányvári-völgy Ezen a kutatási területen

Részletesebben

Európai szárazföldi teknősök terráriumi tartása

Európai szárazföldi teknősök terráriumi tartása Európai szárazföldi teknősök terráriumi tartása Az összes hüllőn belül az egyik legnépszerűbb csoport a szárazföldi teknősök. Nagyon sokan szeretnének teknősöket otthonukban gondozni, bár ahogy a későbbiekből

Részletesebben

Növényrendszertan gyakorlatok. Erdımérnöki Szak

Növényrendszertan gyakorlatok. Erdımérnöki Szak Növényrendszertan gyakorlatok Erdımérnöki Szak Pillangósvirágúak Fabaceae (Leguminosae) Sváb rekettye Genista germanica Sváb rekettye Genista germanica Selymes rekettye Genista pilosa Selymes rekettye

Részletesebben

ASTERACEAE Fészkesek * vagy K (5) [C (5) A (5) ]G (2)

ASTERACEAE Fészkesek * vagy K (5) [C (5) A (5) ]G (2) ASTERACEAE Fészkesek * vagy K (5) [C (5) A (5) ]G (2) SZÁR: - lágyszárúak, LEVÉL: VIRÁG: - szórtak, - egyszerű, tagolatlan v. egyszerű tagolt - kétivarú, egyivarú, vagy meddő - fészek szélén űlők gyakran

Részletesebben

A R I G O 5 1 W G vízben diszpergálható granulátum (WG)

A R I G O 5 1 W G vízben diszpergálható granulátum (WG) DUPONT A R I G O 5 1 W G vízben diszpergálható granulátum (WG) hatóanyag: 360 g/kg, (36 % m/m) mezotrion 120 g/kg, (12 % m/m) nikoszulfuron 30 g/kg, (3 % m/m) rimszulfuron Széles hatásspektrumú gyomirtó

Részletesebben

A szőlősorközbe telepített vetőmagkeverék fejlődésének alakulása és szerepe

A szőlősorközbe telepített vetőmagkeverék fejlődésének alakulása és szerepe A szőlősorközbe telepített vetőmagkeverék fejlődésének alakulása és szerepe Készítette: Dr. Varga Jenő Győrújbarát 2014. október 16. Takarónövény szerepe: - védi a talajt az erózióval és a deflációval

Részletesebben

Adatok a Villányi-hegység flórájának ismeretéhez

Adatok a Villányi-hegység flórájának ismeretéhez Bot. Közlem. 97(1 2): 97 112, 2010. Adatok a Villányi-hegység flórájának ismeretéhez Erdős László 1,2, Dénes Andrea 3, Kovács Györgyi 4, Tóth Viktória 5, Pál Róbert 1,6 1 Pécsi Tudományegyetem, Biológiai

Részletesebben

Az edényes flóra diverzitása Gyűrűfű környékén

Az edényes flóra diverzitása Gyűrűfű környékén Natura Somogyiensis 13 19-24 Ka pos vár, 2009 Az edényes flóra diverzitása Gyűrűfű környékén Morschhauser Tamás 1, Purger Dragica 2, Ortmanné Ajkai Adrienne 3 & Rudolf Kinga 1 1 Pécsi Tudományegyetem Biológiai

Részletesebben

KITAIBELIA VII. évf. 2. szám pp.: 163-167. Debrecen 2002. RIEZING Norbert. H-2851 Környe, Bem J. u 33.

KITAIBELIA VII. évf. 2. szám pp.: 163-167. Debrecen 2002. RIEZING Norbert. H-2851 Környe, Bem J. u 33. Adatok a Dunántúl északi részének flórájához RIEZING Norbert H-2851 Környe, Bem J. u 33. Bevezetõ Írásomban az 1992-2001 között a Dunántúl északi részén összegyûjtött adataim közül ismertetek 57 különbözõ

Részletesebben

A DUNA TISZA KÖZE ÉS A TISZÁNTÚL NÖVÉNYZETE A SZÁZAD FORDULÓJÁN II.: SZIKESEK, LÖSZ- ÉS HOMOKVIDÉKEK, LEGELÕK, SÁNCOK, SZÁNTÓK ÉS PARLAGOK

A DUNA TISZA KÖZE ÉS A TISZÁNTÚL NÖVÉNYZETE A SZÁZAD FORDULÓJÁN II.: SZIKESEK, LÖSZ- ÉS HOMOKVIDÉKEK, LEGELÕK, SÁNCOK, SZÁNTÓK ÉS PARLAGOK Bot. Közlem. 95(1 2): 39 63, 2008. A DUNA TISZA KÖZE ÉS A TISZÁNTÚL NÖVÉNYZETE A 18 19. SZÁZAD FORDULÓJÁN II.: SZIKESEK, LÖSZ- ÉS HOMOKVIDÉKEK, LEGELÕK, SÁNCOK, SZÁNTÓK ÉS PARLAGOK MOLNÁR ZSOLT MTA Ökológiai

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GYÓGYNÖVÉNYES GYEP TELEPÍTHETŐSÉGE, GYEPGAZDÁLKODÁSI MÓDSZEREK NÖVÉNYÁLLOMÁNYRA GYAKOROLT HATÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE

SZENT ISTVÁN EGYETEM GYÓGYNÖVÉNYES GYEP TELEPÍTHETŐSÉGE, GYEPGAZDÁLKODÁSI MÓDSZEREK NÖVÉNYÁLLOMÁNYRA GYAKOROLT HATÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE SZENT ISTVÁN EGYETEM GYÓGYNÖVÉNYES GYEP TELEPÍTHETŐSÉGE, GYEPGAZDÁLKODÁSI MÓDSZEREK NÖVÉNYÁLLOMÁNYRA GYAKOROLT HATÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE Doktori értekezés tézisei Magyar Ilona Enikő Gödöllő 2009. A doktori

Részletesebben

Növényrendszertan gyakorlatok. Erdımérnöki Szak

Növényrendszertan gyakorlatok. Erdımérnöki Szak Növényrendszertan gyakorlatok Erdımérnöki Szak Egyszikőek Monocotyledonopsida Hídırfélék Alismataceae Vízi hídır Alisma plantago-aquatica Vízi hídır Alisma plantago-aquatica Vízi hídır Alisma plantago-aquatica

Részletesebben

A Montág-mocsár növényzete 2009-ben

A Montág-mocsár növényzete 2009-ben Crisicum 6. pp. 79-94. A Montág-mocsár növényzete 2009-ben Margóczi Katalin - Bátori Zoltán - Zalatnai Márta Abstract The Vegetation of Montág Marshland in 2009: The Montág-marsh is an alkali wetland,

Részletesebben

Növényökológia gyakorlat 2014. 09. 10.

Növényökológia gyakorlat 2014. 09. 10. Növényökológia gyakorlat 2014. 09. 10. Honlap: nofi.szie.hu Oktatás Letöltés A TEREPEN I.) Borításbecslés - a kvadrátban az adott faj egyedei függőleges vetületeinek összege hány % - % -os borítás (az

Részletesebben