Békesség néktek! Húsvét. A Budapest-Nagytétényi Református Egyházközség időszakos kiadványa

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Békesség néktek! Húsvét. A Budapest-Nagytétényi Református Egyházközség időszakos kiadványa"

Átírás

1 II. évf. 1. szám március A Budapest-Nagytétényi Református Egyházközség időszakos kiadványa Húsvét A virágvasárnapi tarka hírforgatagból hullott elém az alábbi: a Formula 1 aktuális versenyén, a csapatvezetők utasítását, és a verseny előtti egyezséget megszegve, a háromszoros világbajnok német versenyző csapattársát a pályán támadta, megelőzte, és az ausztrál pilótatárs jól megszolgált győzelmét "elorozta" az utolsó percekben. Hideget-meleget kapott azóta, a "hitszegés", "árulás" szavak és szinonimáik röpködtek napokon át az eset kommentárjaiban. De ez csak egy friss illusztrációja annak, hogy az árulás árnya ráborul a teljes emberi történelemre. Jól tudjuk, hogy el lehet árulni hazát, igazságot, közösséget, szövetségestársat, házastársat, hitet. A húsvéti ünnepkörbe lépve is találkozunk az árulással, ez pedig Jézusnak az elárulása volt. A sok más árulás sorába ez azért nem illeszthető, mert ha valaki Istent árulja el, abból előbb, vagy utóbb biztosan komoly baj lesz. Egyéb árulások, úgy tűnik, következmények nélkül is megúszhatók, elévülnek, sokakat a feledés jótékony homálya teljesen elfed ezt nem. A kortárs erkölcsiség szomorú sajátja, hogy az árulást Jézus Krisztus, illetve Isten elárulását is pironkodás nélkül gyakorolja. Az értékek viszonylagossá válásának következtében arra döbben rá a figyelmes keresztyén ember, hogy az árulás egyértelműen és kizárólagosan negatív megítélése már a múlté, hovatovább ünnepelni való erény, de legalábbis megtűrt, elfogadott eljárás lett. Hollywood és a többi filmgyár sorozatban szállítja a csalókat, rablókat, gyilkosokat, árulókat, házasságtörőket pozitív szereplővé nemesítő alkotásokat. Számunkra legelképesztőbbként pedig, az Istennel szemben elkövetett árulás ami a Biblia, a norma normans szerint a b n o r m á l i s dolog bemasírozhatott a helyes, támogatott értékek közé. Ha azokat a normákat, amiket a Tízparancsolat, vagy a Hegyi Beszéd jelöl ki, manapság elárulják, arra is készen vannak a szalonképessé tevő elnevezések. A XX. század második felének szomorú egyháztörténeti jelensége volt a békepapság erről egy érintett a sárospataki Alma Materben bő 10 esztendeje úgy próbált teológushallgatók, leendő lelkészek előtt beszélni, hogy a "Megalkuvás hősei" címet adta mondókájának. Lényegében ugyanarra a valóságra utalnak a "bölcs alkalmazkodás, "tolerancia kifejezések is. Vagy, jól emlékszünk még a "nem hazudtam, csak nem bontottam ki az igazság minden részletét" bravúros szófordulatra.

2 március Egyházi berkeinken belül maradva, itt eshet közben pedig az árulás árfolyama emelkedik, szó szülőkről, akik úgymond, gyermekeik legalábbis az ígérteke szintjén. jövőjét szem előtt tartva nem tettek semmit A hívők ma is csak Jézus Krisztusban kapnak azok hitben való neveléséért. Említhetjük a '90 erőforrást a kísértésekkel szemben. Őbenne, előtt príma tanácselnökből pár hónap alatt aki soha nem lett árulóvá, aki hű volt nagyszerű presbiterré avanzsáltakat, de éppígy mindhalálig. Amikor a keresztfára tekintünk, azokat a történeteket is, amelyek szomorú lássuk benne az örök hűség jelét. A kegyelemét, közös nevezője, hogy Isten előtt tett házassági ami lehetővé teszi az átállást a ma élő eskü merült feledésbe, mert árulóknak. Akinek hiányzik a hűség és a "háromszögesedett a kapcsolat. bizonyosság, álljon alá. Jézus őt sem fogja, soha A nagyheti történések kétféle, egymástól elárulni. A végítéletben sem. nagyon különböző árulásról számolnak be. Az egyik árulást, Júdásét az anyagi haszon reménye is motiválta. Napjaink pénzügyi zsenijeit messze megelőzve, eladta Jézust, aki nem volt az övé. Itt ne tulajdoni viszonyra, hanem személyes, mély lelki kapcsolatra gondoljunk. Júdás vétke nem az "egyszer volt Budán kutyavásár" kategóriája, hanem évszázadok óta ismétlődő történet. Istent elhagyni, Isten ügyét eladni, hogy hasznom legyen belőle ezen a világon sokaknak jövedelmezett már sokat. Árnyalt szemlélettel másnak látnánk Péter árulását, aki a saját bőrét igyekezett menteni. Ha az árnyalást elhagyjuk, akkor viszont marad nekünk a szigorúan koppanó két szó: tagadás, árulás. A döntő különbség a folytatás és a végkifejlet szemlélésekor válik láthatóvá: az a mély lelki válság, amit Jézus elárulása következtében megélt, Júdást a pusztulásba sodorta, mert képtelen volt a megoldásra rátalálni. Péter összeomlására és sírógörcsére azonban a kegyelem más választ adott. Értsük meg, hogy az Isten-elárulást olyan krízis követi, amiből emberi erővel és ésszel kijönni lehetetlen. Ha az áruló kikecmereg belőle, az csak azért lehetséges, mert a kegyelem emeli, hozza fel-/ kifelé a gödörből. Péter esetében ez a felemeltetés történt meg. Komoly isteni figyelmeztetés, hogy Júdás viszont benne maradt a szakadékban. Nagyhéten emlékeztetőt kapunk, hogy vigyázzunk, mert minden keresztyén ember lehet Jézus elárulója. Jézushoz hűségesnek maradni, kitartani egyre kevésbé kifizetődő; Kovács-Hajdu Albert Pecznyik Pál: Szenvedés keresztje Tövismentes élet Melyben nincs szenvedés Mint a fehér holló oly ritka,oly kevés. Szenvedés is lehet Áldott élet-kereszt, Ha mi zokszó nélkül- Bírjuk viselni ezt. Pál apostol, aki Isten eszköze volt, Testében egy ilyen tövissel, vándorolt. Bár háromszor emelt Tövis miatt panaszt, Panaszára: Isten Nyújtott néki vigaszt. Kortársak így látták őtet, a szenvedőt, Isten gyengeségben Adott néki erőt! Így vihetett végbe Hatalmas dolgokat, Sebeket gyógyított Támasztott holtakat! Ne panaszkodjunk, ha mi is tövist kapunk, Isten adja: ne hogy Túl elbízzuk magunk. Töviseink miatt Ne ejts panaszt ajkunk, Isten dicsősége, Láttassék meg rajtunk!

3 2013. március 3 A Heidelbergi Káté története A Heidelbergi Káté, a II. Helvét Hitvallás mellett a Magyarországi Református Egyház hitvallási könyve. Református hitünk egyik fő sarokpontja a hitvallásosság és ezekkel a szimbolikus iratokkal kapcsolódik a magyar reformátusság a világ nagy és sokszínű református közösségeihez. A Heidelbergi Káté születése A Káté összeállítására a Német-Római Birodalom Pfalzi fejedelemségének központjában, Heidelbergben került sor. A XVI. század közepéig római katolikusnak megmaradt fejedelemség területén a vallási változásokat Otto Heinrich 1556-os hatalomra lépése hozta el. Hároméves uralkodása alatt a fejedelem a lutheri reformáció tanait próbálta fokozatosan bevezetni. Az őt 1559-től követő III. Kegyes Frigyes fejedelem ( ), buzgó református vallásúként a kálvini tanokat terjesztette. A mai Hollandia és Franciaország területéről érkező, jelentős számú menekült kálvinista prédikátort és tanítót alkalmazott népe tanítására. A két reformátori irányzat hívei között hitvallási kérdésekben jelentős viták alakultak ki, amelyek békétlenséget eredményeztek. III. Frigyes (a képen) a vallási kérdések rendezésére törekedve a heidelbergi egyetem Kálvin János tanait követő tanárait bízta meg egy pontos és mindenki számára értelmezhető, egységet teremtő hitvallás összeállítására. Ursinus Zakariás ( ) és Olevianus Gáspár (kb ) teológusok egy nagyobb munkatársi közösséggel együtt dolgozva alkották meg 1562 év végére a kérdésfeleletekből álló Káté végleges szövegét. A III. Frigyes által január elejére összehívott zsinat jóváhagyását követően a fejedelem költségén a Káté nyomtatás alá került. A fejedelem, az általa írt előszóban kifejtette, hogy azért készült a Káté : "Hogy ez legyen a biztos útmutatás és szilárd alap a lelkipásztorok és a tanítok számára is, hogy ne csak maguk kedve szerint, meggyőződésüket esetleg napról napra változtatva, végezzék munkájukat, hanem jó egyetértésben s egy véleményen legyenek." Az első kiadással kapcsolatban Olevianus a következőket írta Kálvinnak: Az első német kiadásban kimaradt az Úrvacsora és a pápai mise közötti különbségnek a kitüntetése. Figyelmeztetésemre a fejedelem ezt a második német kiadásban és a latin kiadásban pótolni óhajtá. A Káté második kiadása 1563 márciusában jelent meg, s ez már tartalmazta a mise és az úrvacsora közötti különbséget taglaló 80. kérdést. Ez a német szöveg szolgált alapul az első fordításokhoz: 1563-ban a három német nyelvű kiadás mellett két latin, két holland és egy szász dialektusban írt kiadása volt már a Káténak Heidelbergben augusztusában ismét ülésezett a zsinat, amelyik már januárban foglalkozott az egyházi rendtartással (ágendával), és ennek most már kézzelfogható alakot kellett öltenie. Ennek összeállításánál valószínűleg Olevianusé volt a főszerep. A november 19-én keltezett ajánlás arra enged következtetni, hogy az új rendtartás még abban az évben meg is jelent. A káténak ez immár a harmadik, legteljesebb kiadása, a másodikkal szemben csak kisebb javításokat tartalmaz, viszont ez a harmadik kiadás tartalmazta először a misére a kárhozatos bálványimádás kitételét. 80. Mi a különbség az úrvacsora és a pápista mise között? Az úrvacsora azt tanúsítja egyrészt, hogy Krisztus egyszeri keresztáldozatáért teljes bűnbocsánatot nyertünk, másrészt, hogy a Szentlélek minket a Krisztusba olt, aki most

4 március valóságos teste szerint a mennyben, az Atya jobbján van, és azt akarja, hogy őt ott imádjuk. Ezzel szemben a mise tagadja, hogy élő és holt elnyerhetné Krisztus szenvedéséért a bűnbocsánatot, hacsak a misemondó papok nem mutatják be naponta értük a Krisztus áldozatát. Továbbá azt tanítja, hogy Krisztus testileg van jelen a kenyér és a bor színe alatt, és ezért ezekben kell őt imádni. A mise így alapját tekintve megtagadja Jézus Krisztus egyszeri áldozatát és szenvedését és ezért kárhozatos bálványimádás. A kérdéssel és a rá adott válasszal a Káté készítői reagáltak a tridenti zsinat 22. ülésen, 1563-ban elfogadott határozatra, amelybe a misével kapcsolatban megállapították, hogy a szentmise az újszövetség áldozata, a keresztáldozat megjelenítése, annak emlékezete, mely a keresztáldozat gyümölcseit közvetíti a híveknek, engesztelőáldozat élőkért és holtakért. A keresztáldozattal az Újszövetség egyetlen, örök, abszolút áldozatával a szentmise lényegében azonos az áldozat tárgya és az áldozat elsődleges bemutatója, Jézus Krisztus, aki a szentmisében a papság közvetítésével, de más módon, vérontás nélkül áldozza föl magát. A Heidelbergi Káté a magyar protestánsok körében A heidelbergi egyetem professzorainak az erdélyi reformátusokhoz szeptember 1- én kelt levele az első bizonyítéka a Heidelbergi Káténak a magyar protestánsok közötti jelenlétéről. A németek állásfoglalásukkal az erdélyi hittestvéreknek az evangélikus szászokkal az úrvacsora értelmezése körüli vitában kívántak segítséget nyújtani. A levelet 1565-ben Kolozsváron kinyomtatták Epistola Professorum Theologiae Academiae Heydelbergensis címen. A heidelbergiek levelükben arra hivatkoztak, hogy a Heidelbergi Kátéban megfelelő válaszokat találnak a felmerülő kérdések rendezéséhez. Az erdélyi református egyház egyik vezetője 1564-ben Dávid Ferenc volt, aki az elkövetkező években fokozatosan a Szentháromság-tagadó vallási irányzat élharcosa lett. Irányítása mellett 1566-ban, a Szentháromságtannal kapcsolatos kérdéseket elhagyva, a Káté latin szövegét Kolozsváron megjelentették Catechismus Ecclesiarum Dei - címen. Méliusz Juhász Péter debreceni református püspök a Káténak e változatát jóváhagyta, mivel még e rövidített formában megjelent hitvallás által is, az antitrinitárius elveket félig-nyíltan vallókkal történő kiegyezés lehetőségét remélte. A Méliusz és Dávid Ferenc közötti kompromisszum csak rövid ideig tartott. Az antitrinitárius hittételek alapján állók az február 13-án tartott tordai zsinaton már nyíltan megtagadták a korábban általuk közzétett Heidelbergi Káté szellemiségét. Nem késett sokáig a helvét reformáció tanítását hűen őrzők válasza sem. Debrecenben február között ülésezett a református zsinat Méliusz Juhász Péter vezetésével, amely alaphitvallási iratként egyedül a II. Helvét Hitvallást fogadta el. Állásfoglalásuk szerint elhangzott: Az igazhitű atyák és az életben lévő újabb tudósok igaz magyarázatait köszönettel fogadjuk és bevesszük Luther óta támadt tudós férfiak

5 2013. március 5 írásait, hitvallásait, magyarázatait ugyanazzal a feltétellel bevesszük, mert elismerjük, hogy az Írások kegyes és katholikus magyarázata az Isten ajándéka balgatagul, esztelenül s vakmerően cselekszenek azok a kevély, műveletlen, tudákos Servet-követők, akik a maguk barbár és a Szentírás igazságaival össze nem hangzó fejtegetéseit többre becsülik az igazhitű atyák, a kegyes akadémiák hű tanítóinak, a helvét, genfi és szász egyházak lelkipásztorainak és tudósainak ítéleténél, írásainál és hitvallásainál, sőt a Szentírás ellenük szóló bizonyságait elcsavarják s az ó- egyházi hitvallásokat elvetik. A Debreceni Zsinat határozatai magáról a Heidelbergi Kátéról név szerint nem tettek említést, de az egyik zsinati rendelkezés a káténak a hitbeli ismeretek érdekében alkalmazását mondta ki: A kátét, azaz hitformának, uri imádságnak és tiz parancsolatnak összevont és rövid magyarázatát fenn akarjuk tartani az egyházakban, hogy legyen bevezetés a tökéletesbekre. Ez a zsinati határozat a magyar nyelven kiadott káték, így Méliusz Juhász Péter kátéjának a használatát erősíthette. Heidelbergi Káté elterjedése a magyar reformátusok között A Heidelbergi Káté elterjedése a magyar reformátusok között a magyar nyelvű kiadványok hozzáférhetőségét feltételezte. Huszár Gál (? ) nyomdászlelkipásztor, fia Huszár Dávid, aki édesapja mindkét hivatását folytatta, 1577-ben Pápán magyar nyelvre lefordította (egyes kutatók feltételezése szerint a fordító még Huszár Gál volt) és kinyomtatta a Heidelbergi Káté szövegét A keresztény hitről való tudománynak rövid kérdésekben foglaltatott sommája címmel. A Káté magyarországi fordításait a legnagyobb alapossággal kutató Nagy Barna ( ) megállapította: Huszár Dávid sehol sem említi, hogy milyen nevezetes mű fordítását adja olvasói kezébe. Ennek oka elsősorban az apjától is tanult óvatosság lehetett, kivált az akkori Magyarországnak a Habsburgok uralma alá tartozó, vagy ahhoz közel eső tájain. Ott nevezetesen a reformáció lutheri irányait az államhatalom még úgyhogy eltűrte, de a helvét irány híveit, mint sakramentáriusokat semmiképpen sem szenvedhette. Mindamellett lehetséges, hogy e kátékiadás már a helvét irány Pápa környéki szervezkedését is jelzi. A Heidelbergi Káté második magyar nyelvű fordítását Szárazi Ferenc (Tolna,? Debrecen, 1610) debreceni lelkipásztor készítette el. Ö már kátékiadásának címválasztásában is egyértelművé tette, hogy a Heidelbergi Káté magyar nyelvű változatát olvashatjuk: Catechesis, azaz kérdésök és feleletök az keresztyéni tudománynak ágairól, az jámbor istenfélő harmadik Friderik herceg birtokában Palatinátusban lévő tudós, bölcs doktorok által iratott. Szárazi valójában nem új fordítást készített, hanem a Huszár Dávid (Huszár Gál)-féle fordítást pontosította, javította. Szárazi könyvét az 1561-ben Debrecenben alapított nyomda jelentette meg, csakúgy, mint 1616-ben a II. Helvét Hitvallás első magyar nyelvű fordítását. A magyar protestantizmus egyik kiemelkedő alakja, Szenci Molnár Albert ( ) életében fontos szerepet játszott a Heidelbergi Káté fordításával és kiadásával történő foglalkozás ben elkészítette, a Káténak rövid változatát, amelyet kimondottan hitoktatási céllal jelentett meg és csatolt a 150 genfi zsoltárfordításhoz. A Kis Catechismus névvel kiadott műből az ifjak számára nehezebben érthető kérdéseket így a nyolcvanadikat is elhagyta. Szenci munkájának német földön több előzménye volt. A holland reformátusok kateketikai céllal legelőször 1576-ban, majd 1585-ben és ben jelentettek meg rövidített kiskátékat. A Heidelbergi Káté elfogadása a hitvallási iratok között A világon nemzeti szinten elsőként az között tartott Dordrechti Zsinat hozott határozatot, arról hogy a Heidelbergi Kátét fogadja el egyháza hitvallási iratának. A dordrechti gyűlés amellett, hogy a holland reformátusság egyetemes zsinata volt, az

6 március európai reformátusok első, nemzetek fölött álló egyetemes zsinata is volt, amelyen svájci, francia, az angol és a német kálvinizmus képviselői is részt vettek. Hazánkban elsőként az 1619-ben Sókon, a Felső-Dunamelléken tartott zsinat rendelkezett úgy, hogy a Kátét az iskolákban hétköznapokon a reggeli órákon minden nap könyv nélkül el kell mondani ban pedig, a pápai zsinaton arról döntöttek, hogy a Dunántúl minden református iskolájában a tanulóknak nagy gonddal csepegtessék lelkükbe a Heidelbergi Kátét. (A képen a Heidelbergi Káté egyik szövegezője, Oleviánus Gáspár.) A magyar reformátusok körében a június között tartott Szatmárnémeti Nemzeti Zsinat volt az, amely a Heidelbergi Káté, mint hitvallási iratnak az elfogadását elrendelte. Amikor ez a zsinat kimondta a Heidelbergi Káté hitvallási iratként történő elfogadását, akkor más kátékat, így Siderius Jánosét sem tartotta semmiképpen mellőzendőnek. Ezen kívül elrendelték, hogy a külföldi egyetemekre tanulni induló és onnan visszatérő teológus diákoknak, a Heidelbergi Kátéban foglalt tanítás megtartására esküt kell tenniük. a prófétai és apostoli tant fogják megtanulni, mely a Helvét Hitvallásban és Heidelbergi Kátéban foglaltatik és hazatérve, ugyanazt fogják itthon tanítani s a hazai egyházakban valamely új szertartásokat és új fegyelmet sem fognak a magok vagy más valamely társaik merényletből- közös nyilvános egyetértés nélkül behozni, hanem magokat mindenben a magyar-erdélyországi egyházak egyességéhez fogják alkalmazni így szólt az eskü szövege. A Szatmárnémetiben 1646-ben tartott zsinat a református egyház két irányzata, az ún. ortodoxia és a puritanizmus tanítása közül az ortodoxia tanítása mellett foglalt állást. Ennek ellenére a két irányzat a Heidelbergi Kátéra, mint féltett közös kincsre tekintett. A Heidelbergi Káténak a kora újkorban készült magyar nyelvű fordítása és magyarázata bizonyítja, hogy a Kátéval történő foglalkozás komoly szerepet játszott hazánk reformátusainak életében. Szenci Molnár Albert kiskatekizmusát követően újabb, hittani ismeretek oktatását szolgáló kiskáték jelentek meg a XVII. században a Kárpát-medencei protestánsok körében. A 80. kérdésre adott felelet szövegének megváltoztatása Hazánkban a jezsuita rend hatására ban, 1749-ben, 1757-ben a Habsburg hatalom elrendelte a Káté példányainak összegyűjtését és megsemmisítését, hivatkozván arra, hogy több kérdésre adott válasz sérti a katolikusokat. A felvilágosult nézeteiről híres II. József császár csak abban az esetben engedélyezte a Heidelbergi Káté kinyomtatását, ha abban megváltoztatják a római katolikusok által sérelmesnek tekintett válaszokat. A magyarországi reformátusok, ha nehezen is, de elfogadták a kinyomtatás engedélyezésének feltételét, amely során így, a külső kényszerre megváltoztatott szövegben, már nem szerepel a katolikusokra bántást jelentő megjegyzés.

7 2013. március 7 "Mitsoda külömbség vagyon az Úr Vatsorája között, és a Mise között? Az Úr Vatsorája minekünk arról tészen bizonyságot, hogy minekünk minden büneinek tellyességgel megbotsáttattak a Krisztusnak amaz egy áldozatáért a,mellyel ő maga egyszer, Kereszt-fán áldozék Továbbá, hogy a Szent Lélek által mi-is a Krisztusba óltattunk Ki immár emberségéenk természete szerént tsak az egekben vagyon az Atyának jobbján e és, azt akarja, hogy őtet ott imádjuk f. A Misében pedig tanitatt, hogy a Mise tulajdonképpen való engesztelő áldozat, mellyben a Misemondó Papok ma-is minden napon az élőknek, és holtaknak büneiknek botsánatjára, es egyéb szükségeknek megnyerésért áldozzák a Kristust, annak fellette az is tanittatik, hogy a Kristus Teste szerent-is jelen vagyon a Kenyérnek és Bornak színe alatt, és ezokáért, azokban kell őtet imádni. " Az 1780-as évektől a XIX. század második feléig ezzel a "finomított" válasszal jelentették meg a Kátét a magyarországi reformátusok körében. Erdős József (Szatmárnémeti, 1856 Debrecen, 1946) református lelkipásztor elsőként tért vissza az 1884-ben Lugoson kiadott fordításban a Káténak az évszázadokon át használt, magyar fordítási hagyományához, amely tartalmazta a 80 kérdésre adott válaszban a misére vonatkoztatva kárhozatos bálványimádás minősítést. Később a Tiszántúli Református Egyházkerület Erdős József fordítását tette hivatalossá. Napjainkig ezt a fordítást (Victor János átdolgozásában) alkalmazzák a konfirmációs oktatásban a Magyarországi Református Egyházban, és ennek a szövegnek a megtartására tesznek esküt a lelkészék szentelésük során. "Egész bölcsességünknek, már amelyik igazi és valóságos bölcsességnek nevezhető, valójában két összetevője van: Isten és önmagunk ismerete." (Kálvin János: Institutio I.1.1.) Dr. Millisits Máté művelődéstörténész, a külső-józsefvárosi gyülekezet presbitere Presbiteri percek Pintér Tiborné Zsuzsa vagyok. Az életem több szálon kapcsolódik a gyülekezethez. Édesapám a gyülekezet gondnoka volt. Sok emlékem van a világháború utáni időkről, amikor a megfigyelések ellenére is megtelt a templom. A régi gondnokok, korábban szolgált lelkipásztorok személye mellett a Baross Gábor telepen tartott házi istentiszteletek emléke is megmelegíti még a szívemet. Ebben a templomban kötöttem házasságot, gyermekeim és unokáim is itt kerültek keresztvíz alá. Kántori szolgálatom már 35 éve tart a gyülekezetben. Örömmel látom azokat a változásokat, amiket Isten újabb szolgatársak felhasználásával munkál a gyülekezetben. Szívemnek különösen kedves a gyermek színjátszókör. Azt is örömömnek tartom, hogy a gyülekezet közösségébe tartozhatok, és hálás vagyok Isten megtartó kegyelméért, amivel évtizedek óta hordoz nehezek, megpróbáltatások között is. Amíg tehetem, amíg Isten engedi, mindenki számára áldást és békességet kívánva szeretnék itt lenni, az Igét együtt hallgatni, közösen dicsérni az Urat énekkel, imádsággal. Ady Endre: A szép Húsvét Odukat és kriptákat pattant S bús árkokig leér a szava: Ilyen a Husvét szent tavasza S ilyen marad. Miért tudjon Ő az embervérről, Mikor künn, a Tavaszban Minden csoda csodát csinál S minden drága fizetség megtérül? Óh, Tavasz, óh, Húsvét, Emberek ősi biztatója, Csak azt szórd szét köztünk: Állandó a tavaszi óra S ilyen marad. Krisztus támad és eszmél, Odukat és kriptákat pattant. Van-e gyönyörűbb ennél?

8 március A templom és a gyülekezet története (2. rész) Az imaház a templommal méretében és elrendezésében megegyezik a mai állapotával. Változás csupán, az 1956-os toronyépítés, azóta tartják számon templomként - valamint a belső elrendezésben és berendezésben történt. Az imaházban ugyanis nem voltak presbiteri padok, sem szószék. A toronyba egy 250 kg-os harang került, melyet az Ecclesia Harangművek 1924-ben öntött. Az imaház az 1920-as évek lakóházainak stílusában épült. Alaprajza téglalap alakú, szépsége egyszerűségében rejlik. Falai fehérre meszeltek, ablakai lakóház ablakok. Berendezése: megemelt szószék, úrasztal, faragott padok, elektromos orgona Hollandiából. Az úrasztalon nyitott, illusztrált Károli Nagy Biblia 1805-ből. Alatta és a szószéken aranyrojtos, vörös bársonytakaró, fehér csipketerítővel. A két perzsaszőnyeg Vitéz Szepessy Árpád adománya. A szépen faragott padok, környékbeli iparos művei, a 30-as évekből, a szószék és négy presbiteri pad utólag készült 1939-ben. A Mózes-székek nem külön, hanem a szószékkel kombinálva jelennek meg. A hangvető tetején kehely. A világításról 3 nagy ablak, csillár és hat kettős fáklyaformájú világítótest gondoskodik. Csigalépcső vezet fel a befalazott karzatra, ami jelenleg a gyermek-istentiszteleteknek ad helyet. A parókia és a templom egybeépült. Bejárata fölött a felirat: Békesség néktek. Ápolt kertje szeretetvendégségeknek ad otthont. A gyülekezet első lelkésze Kutassy Gyula volt. Az ő lelkipásztorkodása alatt lett önálló Tétény, és vált külön Budafoktól 1937-ben. Presbiteri határozatok (folyt. köv.) Az idei év első negyedévének presbiteri gyűlésein a következő határozatok születtek: 1/2013. sz. határozat: a prebitérium egyhangúlag elfogadja a gyülekezet évi zárószámadásáról szóló beszámolót. 2/2013. sz. határozat: a presbitérium egyhangúlag elfogadja a gyülekezet évi választói névjegyzékéről szóló előterjesztést. 3/2013. sz. határozat: a presbitérium egyhangúlag elfogadja a gyülekezet évi költségvetéséről szóló előterjesztést. 4/2013. sz. határozat: a presbitérium egyhangúlag elfogadja a gyülekezett frissített vagyonleltáráról szóló előterjesztést. 5/2013. sz. határozat: a presbitérium egyhangúlag elfogadja a gyülekezet évi missziói munkatervéről szóló előterjesztést.

9 2013. március 9 Fiatalok szolgálatai A Halacska Református Óvoda nagytétényi (Kishalacska) tagozatából látogatott el hozzánk és szolgált közöttünk a legkisebbekből álló Balambér csoport. A középiskolai generáció a Baár-Madas Református Gimnáziumból képviseltette magát és tett verses bizonyságtételt. A Kisharang színjátszókör részt vett a 12. országos evangélikus bábfesztiválon, ami a Kolibri Színházban került megrendezésre. Ingatlanfejlesztési tervek A presbitérium korábbi döntése értelmében a gyülekezet tulajdonában álló ingatlanok fejlesztésére sor fog kerülni. Tekintettel a gyülekezet szűkös anyagi helyzetére, az ingatlanfejlesztéshez szükséges legfőbb pénzügyi fedezetet az egyik (Klauzál utcai) ingatlan értékesítéséből kívánjuk előteremteni. Ezzel lehetőséget biztosíthatunk egyrészt egy templom melletti gyülekezeti terem kialakítására, másrészt a Rákóczi úti ingatlan felújítására és átalakítására, hogy fizikailag is közelebb kerülhessen az Ige a Barosstelepen és Rózsakerten élők számára. A templom melletti gyülekezeti terem a jelenlegi garázs helyére kerülne. Az egyszintes terem megfelelő kapacitással bírva képes lenne teret adni a gyülekezeti rendezvényeknek. Hozzá kapcsolódna egy, a fedett teraszt is kiszolgálni képes konyha, valamint egy új mosdó blokk. A gyülekezeti terem Angeli utca eső feléhez illeszkedne az új garázs, aminek tetőterében egy vagy két kisebb szoba kerülhetne berendezésre, akár irodaként, akár vendégszobaként funkcionálva. A terem ilyen formájú kialakításával és elhelyezkedésével érdemben nem veszne el hasznos zöld terület a kertből, valamint nem kellene áthelyezni a tetőszerkezetében nem rég felújított fedett teraszt sem. A gyülekezethez az utóbbi években visszakerült Rákóczi úton elhelyezkedő ingatlanon két, erősen felújítandó lakás áll. A kertet tavaly óta a Lévai házaspár gondozza, de az épület állagmegóvása és felújítása, a lakások lakhatóvá tétele még várat magára. A tervek megvalósításának feltétele a Klauzál utcai értékesítése, ehhez kérjük imádságban Isten áldását. A templomon belül kisebb léptékű átalakítás is tervben van, ehhez elsősorban pályázati forrásokat kívánunk igénybe venni. Rövid távon elkerítésre és leválasztásra kerülne a templom előteréből a lépcsőfeljáró alatti rész, itt végezné a pénztárosunk a szolgálatát, így az Istentisztelet utáni közösségi célokra felszabadítható lenne a tanácsterem. Hosszabb távon az emeleti terem új, külső feljárót kapna, megszüntetve a templom előterében elhelyezkedő lépcsőt, ami jelenleg teret von el mind az előtértől, mind pedig az emeleti teremtől. Az új feljáró a templomtoronyból vezetne fel az emeleti szintre, ahonnan a templom bejárata feletti folyosón keresztül lehetne megközelíteni az emeleti termet. Ezzel az átalakítással egyben megoldódna az emeleti terem légterének leválasztása is. Mészáros Ferenc presbiter, a Műszaki Bizottság tagja

10 március Húsvét gyermekszemmel Torzsás Lili Kovács-Hajdu János Marton Dalma Kovács-Hajdu Sára Színesség Istennek való hálával és a gyülekezet támogató tagjainak szóló köszönettel a gyülekezeti újság ezen számát színesben jelentetjük meg. Reméljük, hogy ezzel gazdagabbá válik a kiadvány. Kovács-Hajdu Róza Továbbra is várjuk a gyülekezeti újságot szebbé, tartalmasabbá varázsoló írásokat, képeket, hirdetéseket, ajánlásokat, valamint az újsággal kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat! a szerkesztők

11 2013. március 11 Reményik Sándor: Pilátus A pörnek vége. Elvégeztetett... Véres a kereszt tövében a fű. A helytartóban forr a néma düh S egy gondolat tépi a másikat. Rongy csőcselék, én unlak titeket, Unom a vágyatok, a hitetek, A papjaitok ragyogó ruháját, A mellükverő messiásokat, A nap hevét ez átkos ég alatt, A zagyva szókat, buja színeket, És magamat és uramat a császárt, Ki bíróvá tett ilyen nép felett. Feszítsd meg! - üvöltötték a fülembe, Amíg unottan odalöktem nékik. Szegény bolond! Pedig csak álmodott, Csak álmodott egy létráról az égig. Csak álmodott, de ezeknél tán szebben. Már szürkül fenn a Koponyák hegye - Vajon álmodik-e még a kereszten? Valamit szólt nékem az igazságról, Aztán némán vérzett, ragyogott. Gúnnyal kérdém: az igazság micsoda? Felelé: én vagyok. Eh, hát kicsoda nékem ez az ember?! A csőcselék morajlott mint a tenger, Én untam, untam amazokat, ezt is, Egy messiással több vagy kevesebb, Pilátus lelke nem lesz nehezebb, És könnyebb tán ez istenverte föld, Untam a dolgot. Odalöktem. Vége. De jaj! vajon kire szállott a vére?! Az alkony megy, az est, az éj leszáll, De a helytartó nyugtot nem talál. Feszítsd meg! üvöltötték a fülembe És nekem nem volt elég fegyverem, Nem volt elég lándzsásom odakünn, Vagy - vagy üres volt talán a szívem? Eh mit bánom én, a bölcs szív üres, Bús madarak, el a szívemből, hess! Feszítsd meg! üvöltötték a fülembe, Mi közöm hozzá? feszítsétek hát, Te véreskezű szennyes csőcselék, Feszítsd, feszítsd meg hát a Messiást! Él-e, meghal-e, egy marad az átok, Isten se váltja meg ezt a világot. Mi közöm hozzá? Feszítsétek hát! Vigyétek! - Vitték. A kereszten holt. Ki tudja, talán mégis király volt! Csend most. De hallga! Most az éj kopog. Pilátus udvarában a papok. Uram, mi véled egyet így nem értünk, Ahogyan írtad, botránkozás nékünk. Rexnek, Uram, csak ő mondta magát. Nem készítetted jól a Golgothát! Ni, milyen furcsa rőt láng a szemén! Ím, kővé vált a nádszál: oly kemény. (Odafenn csendbe hallgat a kereszt.) Pilátus nő, ahogy beszélni kezd: A Messiástok megmenteni késtem, De négy betűt a keresztjébe véstem, E négy betű az én becsületem, Hajótöröttségem utolsó roncsa, Hitetlen hitem, büszke makacsságom, Egy akarat az akaratlanságon. E négy betű az én becsületem. Hadesre! ez a négy betű marad! Ha alá kéne temetnem e várost, Rómát, az Imperatort, magamat: E négy betű az én becsületem!! Papok, zsidók, hozzátok szólok nyíltan, Halljátok: amit megírtam, megírtam. Benn csönd, de künn az éj zsoltárba kezd S áll a zsoltáros éjben a kereszt.

12 március Hirdetések: A gyülekezeti újság kapcsán szívesen veszünk minden javító szándékú észrevételt, gondolatot, javaslatot és további cikkötleteket. Köszönjük az adományokat, amit a kiadás költségére fogunk fordítani. Céladakozás: jelenleg a templom előterének átalakításához várunk céladományokat. Fontos kérdések : minden hónap második vasárnapján délután 5 órai kezdettel a hit szemszögéből tekinthetünk rá életünk dilemmáira az előadássorozat következő alkalmán a Nagyvárad téri református templomban a Biblia Szövetség szervezésében. Iratterjesztés: a templom előterében léleképítő kiadványok (újságok, könyvek), többek között a Heidelbergi Káté példányai is megvásárolhatók. Ingyenes jogsegély-szolgálat: Dr. Kardos Judit Ildikó ügyvéd minden második (páros) héten, szerdánként 17 órától 19 óráig a templom Tanácstermében jogi tanácsadási feladatokat, ill. sürgős esetben rövidebb iratok szerkesztésének teendőit látja el. Peres képviselet, szerződés készítés nem tartozik bele az ingyenes szolgáltatásba. Az igényt előzetesen jelezni szíveskedjenek a vagy a (70) telefonszámok egyikén. Munkát vállal: Juhász András szobafestő - mázoló tapétázó. Telefonszám: Minden olvasónknak áldott, békés Húsvétot kívánunk! Rendszeres alkalmaink: Istentisztelet: minden vasárnap 10 órakor. Úrvacsora minden hónap első vasárnapján. Gyermek-Istentisztelet és gyermekőrzés: minden vasárnap 10 órakor. Konfirmációs előkészítés 18 év alattiaknak: minden pénteken 16 órakor. Konfirmációs előkészítés felnőtteknek: minden pénteken 18 órakor. Biblia óra: minden csütörtökön 18 órakor. Gyülekezeti Biblia iskola: minden hó harmadik szombatján 10 órakor. Asszony óra: minden hó második keddjén 9 órakor. Férfi óra: minden hó harmadik keddjén: 18 órakor. Nyugis délután: az érettebb korosztálynak minden hó utolsó vasárnapján: 15 órakor. "Kisharang" színjátszó kör gyermekeknek: szombaton 9 órakor. Presbiteri gyűlés: minden hónap harmadik vasárnapján, 15 órakor. Elérhetőségek: Lelkipásztor: Kovács-Hajdu Albert Beosztott lelkész: Kovács-Hajdu Anita Telefon/Fax: Mobil: Cím: 1225 Budapest, Angeli utca 13. Drótposta: Lelkészi fogadóórák: kedd: szerda: csütörtök: A gyülekezet internetes honlapjának címe: Valóban feltámadt az Úr! Lk 24,34 Kiadó: Budapest-Nagytétényi Református Egyházközség Felelős kiadó: Kovács-Hajdu Albert lelkipásztor 2013

A nagykőrösi református gyülekezet húsvéti hírlevele

A nagykőrösi református gyülekezet húsvéti hírlevele Battyány Katalin: Búzamagmisztérium A A nagykőrösi református gyülekezet húsvéti hírlevele XIV. évfolyam, 4. szám; 2011. április Húsvét öröme z ember élete elég reménytelen vállalkozás, legalábbis ami

Részletesebben

A HEIDELBERGI KÁTÉ 1. 85. KÉRDÉS FELELETÉNEK MAGYARÁZATA

A HEIDELBERGI KÁTÉ 1. 85. KÉRDÉS FELELETÉNEK MAGYARÁZATA DR. VICTOR JÁNOS A HEIDELBERGI KÁTÉ 1. 85. KÉRDÉS FELELETÉNEK MAGYARÁZATA (Eredetileg megjelent: Az Út című református hetilapban, folytatásokban, 1950 1952 között.) (Jelen gyűjteményhez csatoltunk egy

Részletesebben

HEIDELBERGI KÁTÉ A REFORMÁTUS KERESZTYÉN EGYHÁZ HITVALLÁSA

HEIDELBERGI KÁTÉ A REFORMÁTUS KERESZTYÉN EGYHÁZ HITVALLÁSA HEIDELBERGI KÁTÉ A REFORMÁTUS KERESZTYÉN EGYHÁZ HITVALLÁSA E kiadás a Heidelbergi Káté megjelenésének 440. évfordulója alkalmából készült Kiadja az Erdélyi Református Egyházkerület Kolozsvár, 2003 Alapkiadás

Részletesebben

Reményik Sándor: Pilátus

Reményik Sándor: Pilátus 2013. Farsang - Böjt AZ MCSSZ ICHTHÜSZ KÖ ZÖS SÉ GÉ NEK LAP JA XIX. évf., 1. szám A pörnek vége. Elvégeztetett... Véres a kereszt tövében a fû A helytartóban forr a néma düh S egy gondolat tépi a másikat.

Részletesebben

Ezt azért írtam nektek, akik hisztek Isten Fia nevében, hogy tudjátok: örök életetek van. (1 Ján 5,13) Miért Szentháromság? www.szre.

Ezt azért írtam nektek, akik hisztek Isten Fia nevében, hogy tudjátok: örök életetek van. (1 Ján 5,13) Miért Szentháromság? www.szre. 2013. június IX. évf. 2. szám www.szre.hu Szentendrei Református Hírlevél - megjelenik negyedévente Miért Szentháromság? Református templomi mennyezetkazetta háromság-motívummal A pünkösd utáni vasárnap

Részletesebben

BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍJTALAN IDŐSZAKI HÍRADÓJA

BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍJTALAN IDŐSZAKI HÍRADÓJA Harangszó XV. évfolyam 3. szám A BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍJTALAN IDŐSZAKI HÍRADÓJA 2014. október 31. Választások előtt állunk Alighogy véget ért a választási év Magyarországon (országygyűlés, Európai

Részletesebben

f Szomorú vonatok az angyalföldi állomáson 10. oldal

f Szomorú vonatok az angyalföldi állomáson 10. oldal evangélikus hetilap 71. évfolyam, 20. szám 2006. május 14. Húsvét ünnepe után 4. vasárnap (Cantate) Ára: 165 Ft Bemutatkoznak a Déli és a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület felügyelõjelöltjei f 8. oldal

Részletesebben

Új Mustármag. Tartalom: Hírek papa Nyílt levél Bemutatkozás Programjaink in Memoriam

Új Mustármag. Tartalom: Hírek papa Nyílt levél Bemutatkozás Programjaink in Memoriam Új Mustármag A Bethánia CE Szövetség hírlevele 2011. március - április Legyen derekatok felövezve, és lámpásotok meggyújtva. Ti pedig legyetek hasonlók az olyan emberekhez, akik várják, mikor tér vissza

Részletesebben

30 ÉVE TARTÓ HŰ SÁFÁRSÁG

30 ÉVE TARTÓ HŰ SÁFÁRSÁG A Soproni Református Egyházközség ünnepi tájékoztatója 9400 Sopron, Deák tér 2. Tel./Fax.: 06-99/523-308 / Honlap: sopron.refdunantul.hu / E-mail cím: reformatus.sopron@gmail.com 30 ÉVE TARTÓ HŰ SÁFÁRSÁG

Részletesebben

ÖRÖMMONDÓ. A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám

ÖRÖMMONDÓ. A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám ÖRÖMMONDÓ A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám Én, az ÚR, vagyok a ti szentetek, Izráel teremtője, a ti királyotok. én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd megtudjátok! (Ézs. 43:15.19)

Részletesebben

Kiss Nándor A REFORMÁTUS EGYHÁZRÓL. Nandor Kiš O REFORMATSKOJ CRKVI

Kiss Nándor A REFORMÁTUS EGYHÁZRÓL. Nandor Kiš O REFORMATSKOJ CRKVI Kiss Nándor A REFORMÁTUS EGYHÁZRÓL Nandor Kiš O REFORMATSKOJ CRKVI A kötet fényképanyaga a szerző gyűjtéséből való Foto materijal knjige je iz zbirke autora A könyv megjelenését a Szerb Köztársaság Vallásügyi

Részletesebben

Sárospataki Református Lapok

Sárospataki Református Lapok Sárospataki Református SRL Lapok A Tiszáninneni Református Egyházkerület Lapja LVII. évf. 1. szám 2004. április A tartalomból: Egyházmegyéink, gyülekezeteink, intézményeink életéből Misszió - kántorképző

Részletesebben

Millisits Máté. Mint élő kövek... Az angyalföldi reformátusok száz éve. XIII. kerületi (Angyalföldi) Egyháztörténeti Tanulmányok I.

Millisits Máté. Mint élő kövek... Az angyalföldi reformátusok száz éve. XIII. kerületi (Angyalföldi) Egyháztörténeti Tanulmányok I. Millisits Máté Mint élő kövek... Az angyalföldi reformátusok száz éve XIII. kerületi (Angyalföldi) Egyháztörténeti Tanulmányok I. 2011 ISBN 978-963-08-2728-7 XIII. kerületi /Angyalföldi/ Egyháztörténeti

Részletesebben

Reformáció/forradalom

Reformáció/forradalom evangélikus hetilap 72. évfolyam, 43. szám 2007. október 28. Szentháromság ünnepe után 21. (Biblia-) vasárnap Ára: 180 Ft Olvasóink többsége igényli, hogy a közéleti eseményekrõl keresztény és fõképpen

Részletesebben

500 éve született Kálvin János

500 éve született Kálvin János 2009. szeptember V. évf. 3. szám Szentendrei Református Hírlevél - megjelenik negyedévente 500 éve született Kálvin János "Semmiféle parancs és semmiféle fenyegetés nem formálja és indítja annyira az Isten

Részletesebben

Legyetek tanúim. www.szre.hu. Szentendrei Református Hírlevél - megjelenik negyedévente. 2015. március XI. évf. 1. szám

Legyetek tanúim. www.szre.hu. Szentendrei Református Hírlevél - megjelenik negyedévente. 2015. március XI. évf. 1. szám 2015. március XI. évf. 1. szám www.szre.hu Szentendrei Református Hírlevél - megjelenik negyedévente A tanú nem feltétlenül arról tanúskodik, amit lát, hanem arról, ahogyan látja, amit néz. Az emmausi

Részletesebben

KALAND A LAKATLAN SZIGETEN

KALAND A LAKATLAN SZIGETEN TARTALOM Ferenczi Zoltán Előremutató visszatekintés Hamar István Vendégszolgálatban Mire való az egyház? 3 VERS Molnár Kata: Könnycsepp HÁZUNK TÁJÁN 4 Tóth Kása Sarolta Esperesi látogatás Nyíri Györgyné:

Részletesebben

1563: a Heidelbergi Káté első négy kiadása *

1563: a Heidelbergi Káté első négy kiadása * Márkus Mihály Pápa 1563: a Heidelbergi Káté első négy kiadása * Akönyv eredeti címe: Catechismus oder Christlicher Underricht, wie der in Kirchen und Schulen der Churfürstlichen Pfalz getrieben wird. 1

Részletesebben

FOTÓ: T. PINTÉR KÁROLY. A nyolcvanöt évvel ezelõtti nemzeti tragédia története, traumája. és nincs eléggé benne a köztudatban. A trianoni veszteség,

FOTÓ: T. PINTÉR KÁROLY. A nyolcvanöt évvel ezelõtti nemzeti tragédia története, traumája. és nincs eléggé benne a köztudatban. A trianoni veszteség, országos evangélikus hetilap 70. évfolyam, 24. szám 2005. június 12. Szentháromság ünnepe után 3. vasárnap Ára: 164 Ft Míg Keveházi László Sztárai Mihályról írt monográfiája, valamint a Kertész Botond

Részletesebben

Százéves a fasori templom

Százéves a fasori templom országos evangélikus hetilap 70. évfolyam, 41. szám 2005. október 9. Szentháromság ünnepe után 20. vasárnap Ára: 164 Ft A következményeket szinte a rendszerváltásig viselnie kellett valamennyi hozzátartozónak,

Részletesebben

1. Az ifjú Raffay Sándor

1. Az ifjú Raffay Sándor Bevezetés "Szolgálatának jelentőségét néhány mondatban érzékeltetni lehetetlenség. Evangélikus egyházunknak tartozunk azzal, hogy Raffay Sándornak - ennek a valóban nagy püspökünknek - az emlékét legalább

Részletesebben

Szentendrei Református Hírlevél - megjelenik negyedévente www.szre.hu

Szentendrei Református Hírlevél - megjelenik negyedévente www.szre.hu 2008. október IV. évf. 3. szám Szentendrei Református Hírlevél - megjelenik negyedévente www.szre.hu Reformációi gondolatok Vasárnap délelõtt van. Zúg a harang. Messzire hangzik, mindenkit hívogat. Mint

Részletesebben

Jézusi tantervvel induljon az új tanév!

Jézusi tantervvel induljon az új tanév! országos evangélikus hetilap 70. évfolyam, 39. szám 2005. szeptember 25. Szentháromság ünnepe után 18. vasárnap Ára: 164 Ft A nyár elején felvett hanganyagból elkészült a zeneileg, szövegét tekintve és

Részletesebben

A Veresegyházi Református Egyházközség és a Kálvin Téri Református Általános Iskola kiadványa

A Veresegyházi Református Egyházközség és a Kálvin Téri Református Általános Iskola kiadványa Áldás, békesség! Ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá... (1Pt 2,5/a) A Veresegyházi Református Egyházközség és a Kálvin Téri Református Általános Iskola kiadványa Reformáció Öltsetek

Részletesebben

Az Újszövetség fordítása során figyelte meg a képes beszéd, a metaforikus nyelvhasználat gazdagságát a magyar nyelvben.

Az Újszövetség fordítása során figyelte meg a képes beszéd, a metaforikus nyelvhasználat gazdagságát a magyar nyelvben. Vezérrffonall a kerreszttyén egyháziismerrett és művellődésttörrtténett sziigorrllatthoz RKS01 Refforrmáttus közösségszerrvező szak Összeállllííttotttta Drr.. Diienes Dénes Sárrospattak,, 2013.. A rréésszzl

Részletesebben

BENJAMIN GERRITSZ CUYP: AZ ANGYAL MEGNYITJA KRISZTUS SÍRJÁT (1640 KÖRÜL)

BENJAMIN GERRITSZ CUYP: AZ ANGYAL MEGNYITJA KRISZTUS SÍRJÁT (1640 KÖRÜL) evangélikus hetilap 72. évfolyam, 14. szám 2007. április 8. Húsvét ünnepe Ára: 180 Ft SEMPER REFORMANDA Itt is, másutt is azt hallom, hogy Krisztus minden igéje engem akar vigasztalni. Minden szava, tette

Részletesebben

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA XXIV. évfolyam 7. szám. 2013. április 1. Ára 0,80 lej Érdemes célt kitűzni és azért megharcolni Felújították a mezőcsávási templomot Az élőket szólítom,

Részletesebben

Semper reformari debet

Semper reformari debet 2012. szeptember VIII. évf. 3. szám www.szre.hu Szentendrei Református Hírlevél - megjelenik negyedévente Semper reformari debet Ez a latin mondat azt jelenti, hogy mindig reformálni kell, vagyis reformációra

Részletesebben

BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL A BUDAPESTI NAGY IGNÁC UTCAI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 2014. ÁPRILIS JÚNIUS XIV. ÉVFOLYAM, 2.

BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL A BUDAPESTI NAGY IGNÁC UTCAI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 2014. ÁPRILIS JÚNIUS XIV. ÉVFOLYAM, 2. BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL A BUDAPESTI NAGY IGNÁC UTCAI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 2014. ÁPRILIS JÚNIUS XIV. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Fiatalok ünnepi konfirmációja (2014. június 22. vasárnap) Egyházközségünk

Részletesebben

BÉKESSÉG. A Lélek gyümölcse. A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2009. június XV. évfolyam 3. szám

BÉKESSÉG. A Lélek gyümölcse. A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2009. június XV. évfolyam 3. szám A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2009. június XV. évfolyam 3. szám A Lélek gyümölcse Én vagyok a szôlôtô, ti a szôlôvesszôk: aki énbennem marad és én ôbenne, az terem sok gyümölcsöt, mert

Részletesebben