Kérelem. természetvédelmi mérnök mesterszak indítására

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kérelem. természetvédelmi mérnök mesterszak indítására"

Átírás

1 Kérelem természetvédelmi mérnök mesterszak indítására Mezőgazdaságtudományi Kar október 1

2 Tartalomjegyzék I. Adatlap A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe Kari tagozódású felsőoktatási intézmény esetén a képzésért felelős kar megnevezése Az indítandó mesterszak megnevezése Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése Az oklevélben szerepeltetni kívánt szakirány(ok) megnevezése Az indítani tervezett szakirány(ok) megnevezése A képzési idő A szak indításának tervezett időpontja A szakért felelős oktató megnevezése és aláírása Dátum, és az intézmény felelős vezetőjének megnevezése és cégszerű aláírása Az adatlap mellékletei...3 II. A szakindítási kérelem indoklása, a továbblépés körülményei, a képzési kapacitás bemutatása A szak képzési és kutatási előzményei az intézményben Az új típusú szakon végzők iránti regionális és országos igény prognosztizálása, a foglalkoztatási igény lehetőség szerinti bemutatásával/dokumentálásával Az indítandó mesterszak hallgatóinak a kutatás-fejlesztésre, illetve a doktori képzésre való felkészítésének, valamint a doktori képzésre való továbblépés lehetőségének bemutatása A kiemelkedő képességű hallgatók alkalmasságát figyelő, azt előmozdító, tehetség-gondozó tevékenység beépítésére vonatkozó elképzelések, ill. intézkedések bemutatása A felsőoktatási intézmény képzési kapacitásának bemutatása az érintett képzési területen, illetve szakon. A tervezett hallgatói létszám képzési formánként bemutatva...9 III. A mesterképzési szak tanterve és a tantárgyi programok leírása A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés bemutatása A szak tantervét táblázatban összefoglaló, krediteket is megadó, óra és vizsgaterv Tantárgyi programok Kompetenciák elsajátíttatása A képzési és kimeneti követelményekben előírt idegen nyelvi követelmények teljesítésének intézményi elősegítése, feltételei A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés bemutatása a szakra való belépés tekintetében (előzményként elfogadott alapszakok, kritérium ismeretkörök és kreditértékek) Az értékelési és ellenőrzési módszerek, eljárások és szabályok bemutatása, a (289/2005. Korm. rend. 11. (3) bb) bekezdése szerinti) tájékoztató kiadvány internetes elérhetősége IV. A képzés személyi feltételei A szakfelelős, a szakirány felelősök és a záróvizsgatárgyak felelősei Tantárgylista tantárgyak felelősei, oktatói Az oktatók személyi-szakmai adatai Nyilatkozatok...15 V. A szakindítás kutatási és infrastrukturális feltételei Országosan (és nemzetközileg) elismert tudományos műhely(ek) és együtt dolgozó szakmai közösséggel bíró alapvető K+F terület bemutatása A képzés tárgyi feltételei, a rendelkezésre álló infrastruktúra Az intézményvezető nyilatkozata arról, hogy a képzés indításához szükséges szellemi és tárgyi kapacitás rendelkezésre áll, és az évfolyamonként milyen létszámú hallgató képzését teszi lehetővé

3 I. Adatlap 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni Egyetem 4032 Debrecen, Egyetem tér Kari tagozódású felsőoktatási intézmény esetén a képzésért felelős kar megnevezése: Mezőgazdaságtudományi Kar 3. Az indítandó mesterszak megnevezése: természetvédelmi mérnök 4. Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: okleveles természetvédelmi mérnök 5. Az oklevélben szerepeltetni kívánt szakirány(ok) megnevezése: - 6. Az indítani tervezett szakirány(ok) megnevezése: - 7. A képzési idő Félévek száma: 4 Az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek száma: 120 Kontaktórák száma: nappali tagozaton min. 1200, max tanóra, valamint min. 80, max. 120 óra szakmai gyakorlat levelező és távoktatási tagozaton min. 300, max. 400 tanóra, valamint min. 60, max. 80 óra szakmai gyakorlat 8. A szak indításának tervezett időpontja: 2007/2008-as tanév 9. A szakért felelős oktató megnevezése és aláírása Dr. habil. Juhász Lajos PhD 10. Dátum, és az intézmény felelős vezetőjének megnevezése és cégszerű aláírása Debrecen, október 17. Prof. Dr. Nagy János rektor 11. Az adatlap mellékletei A szenátus támogató javaslata 1. melléklet A mesterszak képzési és kimeneti követelményeit (KKK) tartalmazó leírás 2. melléklet Felhasználói kapcsolatok és vélemények 3. melléklet 3

4 II. A szakindítási kérelem indoklása, a továbblépés körülményei, a képzési kapacitás bemutatása 1. A szak képzési és kutatási előzményei az intézményben Napjainkban már nyilvánvalóvá vált, hogy a környezetvédelmi-természetvédelmi problémákat nem lehet egymástól és a gazdaság működésétől elkülönítetten kezelni. A különböző fejlesztések, területhasználatok, környezeti beavatkozások tervezése, engedélyezése, megvalósítása során törvényi előírások biztosítják a természeti értékek megőrzését, a természeti erőforrások takarékos és célszerű használatát, a környezet- és természetvédelmi szempontok érvényesítését, a sokféleség megőrzését. Ennek ellenére a hatékony természetvédelmi munka megvalósításához nem csak az államigazgatás, hanem az oktatás-nevelés terén is stratégiai jelentőségű tevékenységekre, intézkedésekre van szükség. A természetvédelem rendkívül sokrétű feladatai közé tartozik a területi kezelések és a konkrét védelmi intézkedések mellett a különböző szintű kutatási és oktatási-nevelési tevékenységek koordinálása, kivitelezése is. Ezen feladatok megoldásában hosszú ideje részt vesznek a természettudományos, tanár és mezőgazdász végzettségű szakemberek, de az egyre növekvő hazai és nemzetközi környezet- és természetvédelmi feladatok együttesen arra hívták fel a figyelmet, hogy Magyarországon kívánatos és indokolt megszervezni és elindítani a természetvédelmi mérnök-képzést. A debreceni agrárfelsőoktatást 1867-ben alapították. A képzés hagyományos szerkezete az egyes évtizedekben a mindenkori kor szellemének megfelelően jelentős átalakuláson esett át. A tantervben először 1992-ben jelent meg a természetvédelem tárgy, akkor még környezetgazdálkodási valamint vidékfejlesztési szakirány részeként. A tárgy tematikájának kidolgozása és oktatása ugyanahhoz a tudományos és oktató műhelyhez kapcsolódott, amelyik a természetvédelmi szak alapítását is kezdeményezte és szervezője, gesztora jelenleg is (Természetvédelmi Állattani és Vadgazdálkodási Tanszék). Ennek előzményét jelentette az 1985-ben megalakult DATE Természetvédelmi Klub, amelyik döntően hallgató tagjainak önálló kutató, aktív természetvédő tevékenysége révén regionális társadalmi szervezetté fejlődött. Tudományos diákköri pályamunkák, Pro Sciencia díj (1993), Környezetünkért Díj (2002) jelezte ennek elismertségét számos, egyéb programszerű tevékenység mellett (pl.: Ohati Rekonstrukciós táborok, Zempléni, Bükki, Hortobágyi Kutató táborok, szakmai tanulmányutak, külföldi expedíciók). A Természetvédelmi Állattani és Vadgazdálkodási Tanszéken kialakult egy természetvédelmi, zoológiai diákköri iskola, amelybe folyamatosan bekapcsolódnak a hallgatók önálló kutatási munkát végezve. Több felsőoktatási intézmény (Keszthely, Sopron) vállalta fel a múltban a természetvédelmi szakmérnökök képzését. A természetvédelmi mérnök főiskolai szak alapítását a Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Mezőgazdaságtudományi Kara kezdeményezte 2001-ben, és a szak engedélyezése nyomán a 2002/2003-as tanévtől levelező képzés formájában megindult a szak tárgyainak oktatása. A folyamatos levelező tagozatos képzés mellett a 2004/2005-ös tanévtől a nappali képzés is beindult. A felsőoktatási képzési rendszer átstrukturálását követően a 2006/2007-es tanévtől kezdődően a korábbi hagyományainkon alapuló, az átalakított képzési formához igazodóan átalakított tanmenettel mind nappali, mind levelező képzés formájában elindult a képzés a Természetvédelmi mérnök BSc szak keretein belül is. Az elmúlt 4 év levelező és 2 év nappali képzési forma tapasztalatain alapulva kialakított elméleti és gyakorlati képzési metodika, terepgyakorlati és nyári szakmai gyakorlati rendszer követelményeit teljesítő hallgatók olyan elméleti és gyakorlati természetvédelmi és 4

5 gazdálkodási tudás birtokába kerülnek, amely megfelelő alapot nyújt számukra tudásuk mesterszakon történő elmélyítésére, bővítésére. A természetvédelem szervezett oktatásának több mint 10 éves, a természetvédelmi tevékenységnek több mint 20 éves hagyománya jelenti a szakmai, oktatási alapot arra, hogy folytatva az országban graduális szinten elsőként megkezdett természetvédelmi felsőfokú képzést, a természetvédelmi MSc szak programja engedélyezésre beadható és ennek elfogadása esetén hitelesen indítható legyen. A Debreceni Egyetem 2000-ben történt megalakulása új távlatokat nyitott a szakmai együttműködésben a természetvédelmi oktatás tekintetében is. Bár a természetvédelmi mérnök képzés, a szakma jellegénél fogva az agrártudományi képzési ághoz tartozik, de a természetvédelmi képzésben BSc szakon korábban is és az MSc szakon a tantervben és tárgyfelelősi táblázatban is látható módon számos olyan elismert oktató tárgyfelelős, aki a Természettudományi Kar munkatársa. A Debreceni Egyetemnek az országban legszélesebb képzési spektruma lehetőséget ad arra, hogy a Mezőgazdaságtudományi Kar fő részvételével, és koordinálásával, mindössze néhány a természetvédelmi szakma és a felsőoktatás által egyaránt elismert külsős oktató mellett a Természetvédelmi mesterképzést szakmailag hiteles módon felvállalhassuk. Az elméleti ismeretek gyakorlatban történő elmélyítését célzandó a hallgatók ilyen irányú tanulmányait, a képzés gyakorlatcentrikusságának növelését célozva Karunk több külső szakmai szervezettel kötött kétoldalú oktatási-kutatási megállapodást, amelyek során a létrehozott kihelyezett Tanszékek gyakorlatban nagy tapasztalatokkal rendelkező munkatársai is átadják szakmai tapasztalataikat, illetve lehetőséget biztosítanak a szakmai gyakorlatok teljesítésére. Kihelyezett, kifejezetten a Természetvédelmi képzést segítő Tanszékeink működnek az Aggteleki Nemzeti Parknál, a Hortobágyi Nemzetei Parknál, a Nyírerdő ZRTnél és a Nagyerdei Kultúrpark és Állatkert Kht-nál. A kialakult jó és szoros szakmai munkakapcsolatok eredményeként ezen gyakorlati szakemberek közül címzetes egyetemi tanárként 1 fő, címzetes egyetemi ként pedig 3 fő segíti a természetvédelmi képzésben az oktatói munkát. A Debreceni Egyetem ATC Természetvédelmi Állattani és Vadgazdálkodási Tanszéke Kelet-Magyarország meghatározó kutatói és szakértői feladatokat ellátó szervezete. A tanszék szoros kapcsolatot ápol mind a hivatalos természetvédelmi szervezetekkel (Nemzeti Parkok, Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Hivatalok), mind a civil környezet és természetvédő szervezetekkel, valamint az oktatási társintézményekkel is. Szükségszerű, alkalmi kapcsolat alakult ki tanszékünk és a gazdálkodó szervezetek között, akik számára tanszékünk kutatói rendszeres eseti megbízások alapján hatástanulmányokat és szakértői véleményeket készítenek. Kutatási kapcsolatban vagyunk több határon túli magyar kutatóval és szervezettel, valamint Uniós országbeli oktatási és kutatási intézménnyel. Tanszékünk dolgozói részt vesznek számos szak hallgatóinak képzésében (általános agrármérnök, élelmiszer minőségbiztosító agrármérnök, környezetgazdálkodási agrármérnök, mezőgazdasági szakigazgatásszervező mérnök, környezetgazdálkodási szakmérnök, természetvédelmi szakmérnök, vadgazdálkodási szakmérnök). Az oktatás mellett tanszékünk részt vállal számos kutatásban is. A természetvédelmi mérnök szakhoz a tanszéken számos államilag vagy más forrásból (KKA, KAC, OTKA, FM, MME) támogatott kutatási program csatlakoztatható. Az alábbi kutatási témák az utóbbi 10 évben ( ) reprezentálják a szakot szervező tanszék munkatársainak kutatási tevékenységét: A Bódva haltársulásainak ökológiai felmérése A borz populáció biológiai felmérése Észak-Kelet Tiszántúlon Borz táplálkozásökológiai vizsgálata két eltérő ökotópban 5

6 Egyes élőhelytípusok biológiai sokféleségének állapota és változásainak vizsgálata a Hajdúsági Erdőspusztákon Fürj monitoring a Tiszántúlon Galamb- és gerlefajok balkáni gerle állategészségügyi szerepe Galamb- és gerlefajok populációdinamikai vizsgálata A házi és vadlúdfajok táplálkozásökológiai vizsgálata A hörcsög (Cricetus cricetus) és güzüegér (Mus spicilegus) metapopulációs dinamikája változó agrár habitat-szigetekben Hortobágyi rókapopulációk gyomortartalmának évszakos elemzése Kisemlősfaunisztikai felmérések a Nyírségben A korai denevér búvóhely preferenciája Urbán viszonyok között A pézsmapocok hazai elterjedése és egyedsűrűsége Magyar Emlőstani Adatbázis elkészítése, vezetése Mezőgazdasági vadkár elleni védekezés a Tiszántúlon Nemzeti Biodiverzitás Monitorozó Program: Pilot Project, Protokollok Nyírségi erdők odúlakó madárközösségeinek és védett rágcsálók populációinak ökológiai állapotfelvétele Préda-predátor fajok egyedsűrűsége közötti összefüggés a Tiszántúlon Részvétel a Védendő bányák kijelölő projectben Részvétel a NATURA 2000 site jelölő programban Sekély tavak élőbevonat vizsgálata A szőrmés- és szárnyas kártevők, mezei nyúl, fácán, valamint kártevő rágcsáló fajok egyedsűrűsége közötti összefüggések tiszántúli megyékben Telepítéssel beindított fogoly állományregeneráció Bélmegyeren Természetes gyepek szerepe az apróvadfajok élőhelyhasználatában Természetvédelmi kutatások a BNP, ANP és HNP hatósági területén Tiszántúli erdőfoltok, erdősávok és a hullámtéri erdők természetvédelmi és vadgazdálkodási jelentősége Tiszántúli vadgazdálkodási egységek fácánkibocsátási technológiája Tiszántúli vadon élő emlősfajok elterjedése, dinamikája A Tokaj-Bodrogzug Tájvédelmi Körzet gerinces faunájának felmérése A Tokaj-Bodrogzug Tájvédelmi Körzet gerinces faunájának feltárása és a szükséges védelmi intézkedések elemzése Védetté nyilvánítási javaslatok Vízi gerincesek állományának felmérése és monitoringja a Tisza-tavon Ezen a kívül a Debreceni Egyetem Mezőgazdaságtudományi Karán a természetvédelmi mérnök képzésben részt vevő tanszékek és kutatóhelyek számos a természetvédelemhez is kapcsolódó K+F kutatási témát koordinálnak és végeznek, melyekről részletesen az V.1-es pontban szólunk. A Debreceni Egyetem Mezőgazdaságtudományi Karán jelenleg három doktori iskola működik: Növénytermesztési kertészeti, Állattenyésztési, Multidiszciplináris agrártudományok doktori iskolák. A Doktori iskolákban PhD hallgató képzését végzi a Mezőgazdaságtudományi Kar, amelybe a természetvédelmi jellegű kutatásokat végző hallgatók is helyet kaptak. 2. Az új típusú szakon végzők iránti regionális és országos igény prognosztizálása, a foglalkoztatási igény lehetőség szerinti bemutatásával/dokumentálásával. Az új szak bevezetése révén a végzett mérnökök a korábbi helyzettől eltérően többirányú, de a korábbi, szakonként oktatotthoz képest jóval speciálisabb képzésben részesülnek. Végzettségük révén, mint közép- és/vagy felsőszintű vezetők tevékenyen 6

7 közreműködhetnek a természetvédelemmel foglalkozó mezőgazdasági és erdőgazdasági állami, szövetkezeti és magánvállalkozások, valamint egyesületek szakirányú képzettséget igénylő vezetői beosztásainak ellátásában. A természetvédelmi feladatok, gondok sajátja, hogy megoldásuk rendszerint hosszú távú gondolkodást és következetes, tartós cselekvéseket igényel. Így a szakágazat, a gazdasági szféra egyéb képviselői és a társadalom részéről olyan szakemberek iránti igény fogalmazódik meg, amely megköveteli, hogy rendelkezzenek a természetvédelem általános és sajátos feladatainak megtervezéséhez, irányításához és végrehajtásához szükséges magas szintű elméleti tudással és gyakorlati készséggel, munkájukban érvényesíteni tudják a szakiránynak megfelelő elveket és előírásokat. Felvevőpiacra lehet számítani a természetvédelmi, valamint szakigazgatási szervek és szakhatóságok szakirányú képzettséget igénylő munkaköreiben. Fontos bázist jelenthetnek továbbá a természetvédelmi oktatással, neveléssel foglalkozó intézetek (alap-, közép- és felsőfokon oktató intézmények és vállalkozások szakoktatói vagy kutatói munkakörben, állatkertek, vadasparkok, botanikus kertek és más bemutató vagy ex situ megőrzéssel foglalkozó intézmények), valamint a hazai és nemzetközi, nem kormányzati de jelentős számú természetvédelmi szervezetek (NGO-k), környezeti hatástanulmányt készítő vállalkozások. Ezen kívül az erdőgazdaságok, mezőgazdálkodási üzemek, vízügyi szervezetek, települések önkormányzatai, vadgazdálkodási és vadkereskedelmi tevékenységet végző vállalkozások, valamint regionális fejlesztési központok részéről is várható igény. A természetvédelmi mérnöki szak eddigi tapasztalataink szerint azonban nemcsak olyanokat vonz, akik e szakterületen keresik megélhetésüket. A természethez, a természetvédelemhez való kötődésük miatt nagyon sokan érdeklődnek olyanok is iránta, akik mindennapi életükben, esetleg más szakmai tevékenység mellett akarják hasznosítani természetvédelmi ismereteiket. Ilyenek pl. pedagógusok, családanyák, különböző szervezetek tisztségviselői. A szak iránti érdeklődés ezért nemcsak foglalkoztatási számadatokkal fejezhető ki. A Természetvédelmi mérnök mesterszakon végző szakemberek minden valószínűség szerint az Európai Uniós tagságunk eltelt éveit követően egyre szélesebb körben hozzáférhető nemzetközi állásokra is megfelelő szaktudással felvértezve pályázhatnak. Ilyen irányú tapasztalatok szerzésére a Debreceni Egyetem széles körű nemzetközi kapcsolatrendszerének köszönhetően már tanulmányi idejük alatt is lehetőségük van a hallgatóknak külföldi részképzésben történő részvétel, szakmai tapasztalatszerzés keretében, és a Karon működő Doktori Iskolák programjai között is számos olyan található, amelyhez a mesterképzést követően csatlakozva, a doktori (PhD) képzést elvégezve a majdani tudományos fokozattal rendelkezők még nagyobb eséllyel pályázhatnak nemzetközi állásokra is. 3. Az indítandó mesterszak hallgatóinak a kutatás-fejlesztésre, illetve a doktori képzésre való felkészítésének, valamint a doktori képzésre való továbblépés lehetőségének bemutatása. A természetvédelmi mérnök mesterszakon végzett hallgatók széles körű, a természettudományos alapokból kiinduló, de egészen a jogi, közgazdasági, gazdálkodási kérdéseket is érintő ismeretekkel fognak rendelkezni, hiszen az okleveles természetvédelmi mérnöki MSc fokozattal rendelkező szakemberek képzési célja olyan ökológiai szemléletű, környezettudatos természetvédelmi szakemberek képzése, akik rendelkeznek a természetvédelem általános és sajátos feladatainak megtervezéséhez, szervezéséhez, irányításához és végrehajtásához szükséges elméleti tudással és gyakorlati készséggel. A képzésben megszerzett ismeretek birtokában képesek lesznek a képzéshez kapcsolódó rokon szakterületeken tovább képezni magukat, vagy szervezett képzésben részt venni. 7

8 A természetvédelemi mérnök MSc képesítést szerzett szakemberek széleskörű ismereteiknek köszönhetően alkalmasnak lesznek arra, hogy PhD képzések keretében folytassák tanulmányaikat és váljanak felsőszintű vezetői, kutatási feladatok megoldására alkalmas szakemberekké. A végzett hallgatók a Mezőgazdaságtudományi Karon működő bármely doktori iskola kapcsolódó programjához képesek csatlakozni. Ezen kívül a Debreceni Egyetem, vagy más felsőoktatási intézmény rokon szakterületi doktori programjaihoz történő csatlakozásuk szintén lehetséges. A Mezőgazdaságtudományi Karon működő, a végzett Természetvédelmi mérnök MSc hallgatók közül évente 1-3 doktorandusz befogadására alkalmas Doktori Iskolák: A doktori iskola neve: Állattenyésztési Tudományok Doktori Iskola A doktori iskola neve: Interdiszciplináris Agrár- és Természettudományok Doktori Iskola A doktori iskola neve: Növénytermesztési és Kertészeti Tudományok Doktori Iskola 4. A kiemelkedő képességű hallgatók alkalmasságát figyelő, azt előmozdító, tehetséggondozó tevékenység beépítésére vonatkozó elképzelések, illetve intézkedések bemutatása. Az intézményünk jogelődjében, a Debreceni Agrártudományi Egyetemen (korábban Agrártudományi Főiskola) a Tudományos Diákkör 1962-ben alakult meg. Így a Tudományos Diákköri tevékenység az intézményünkben több, mint négy évtizedes múltra tekint vissza. A Tudományos Diákkör 2000-től az Agrártudományi Centrum két karán közösen működött 2003-ig tól a Mezőgazdaságtudományi Kar Tudományos Diákköri Tanácsa önállóvá vált. A Tudományos Diákköri Tanácsot 3 főállású oktató irányítja a hallgatói titkár munkája mellett. A Kar tanszékéin TDK felelősök dolgoznak, akik a Tudományos Diákköri Tanács munkáját segítik (szervezés, konzulensekkel és bizottságokkal kapcsolattartás). A Kari Tudományos Diákköri Tanács tevékenységét a mindenkori oktatási dékánhelyettes felügyeli. A Kar Tudományos Diákköri Tanácsa rendszeres bemutatkozási lehetőséget biztosít a hallgatók számára a tanévenként megrendezésre kerülő Kari Tudományos Diákköri Konferencia formájában. A legtehetségesebb hallgatók részére biztosítja a részvételt és szakmai bemutatkozási lehetőséget az Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon, különböző szekciókban (Agrártudományi, Természettudományi, Környezettudományi). A kari diákköri konferenciák szakmai színvonalát a Diákköri Tudományos Tanács azzal is növeli, hogy rendszeresen lehetőséget biztosít külföldi társegyetemek hallgatói részére kutatási eredményeik bemutatásáról (Szlovák Agrártudományi Egyetem Nyitra, Nagyvárai Állami Agrártudományi Egyetem, Újvidéki Egyetem Agrártudományi Kar, Kolozsvári Babes- Bolyai Egyetem). A kari vagy országos Tudományos Diákköri Konferencián I-III. helyezést elért hallgatók munkájukat beadhatják diploma vagy szakdolgozatként, amit a tanszéki bizottságok védés nélkül, jeles érdemjeggyel fogadnak el, a Tanulmányi és vizsgaszabályzatban leírtaknak megfelelően. Több tanszéken tudományos diákköri iskola alakult. A hallgatók rendszeresen részt vesznek a tudományos munkában (Természetvédelmi Állattani és Vadgazdálkodási Tanszék, Víz- és Környezetgazdálkodási Tanszék, Növénytermesztési és Tájökológiai Tanszék, Gyümölcstermesztési Tanszék). Ennek köszönhetően nagy számban jelentkeznek a kari és országos konferenciákra is. Az országos konferenciákon rendszeresen jó eredményeket érnek el hallgatóink. Általában az Országos Tudományos Diákköri Konferencián részt vett hallgatóknak %-a helyezést ér el. A Karunk jó megítélését jelzi az a tény is, hogy ben Karunkon kerül megrendezésre az Országos Tudományos Diákköri Konferencia agrár tagozata. A fenti időszakban és jelenleg is a Debreceni Egyetem Mezőgazdaságtudományi Karán folyamatosan működik a demonstrátori rendszer. Tanszéki demonstrátornak III-IV-V. éves 8

9 hallgatók jelentkezhetnek, akik tanulmányi eredménye, szakmai ismeretei, kutatási, oktatási ambíciói kapcsolódnak valamely tanszék tevékenységéhez. A hallgatói pályázatokat a Kar vezetői értékelik a tanszékvezetőkkel egyeztetve. Évente átlagosan hallgató kap demonstrátori megbízást, amelyhez havi rendszerességgel anyagi támogatást is nyújt. A demonstrátori megbízások lejárta után az adott hallgatók tevékenységét a tanszékvezetők röviden összegzik, javaslatot téve a hallgató további megbízására, esetleg doktori programba való bekerülésére. A hallgatói elitképzés új rendszerének, új csatornáinak kiépítése történt meg az elmúlt tanévek során. A hallgatói tehetséggondozás sajátos és eredményes formája a Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Programja (DETEP). A Kar hallgatói e program megalakulása óta (2001) folyamatosan bekapcsolódtak önálló kutatási téma művelésével. Az évente megrendezésre kerülő hallgatói konferenciák, egyéb rendezvények kiváló alkalmat biztosítanak a jó tanuló, érdeklődő, saját kutatómunkát végző hallgatók szakmai tudásának fejlesztésére. A Tormay Béla Szakkollégium a 2002/2003-as tanévben kezdte meg munkáját a Mezőgazdaságtudományi Karon, valamint az Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Karon. A Szakkollégium keretei között, a kiemelkedő tanulmányi eredménnyel rendelkező hallgatóknak lehetőségük van az érdeklődésüknek megfelelő szakterület mélyebb megismerésére. A Szakkollégium keretei között számos, a hazai és a nemzetközi tudományos életben elismert, tudós, kutató tartott előadást. A tehetséggondozás egyik fontos eredménye a PhD fokozat megszerzése. Ezek a hallgatók PhD tanulmányaik során már bekapcsolódnak az egyetemi BSc, MSc oktatásba, a saját képzésük során kialakult szemlélet továbbadására képesek. Közülük választható utánpótlás a hazai és európai felsőoktatási és egyéb szakmai oktatói és kutatói körbe. Nem elhanyagolható eredmény a BSc, MSc diplomát szerzett mérnökök pozitív hatása gyermekeik pályaválasztására. A Mezőgazdaságtudományi Karon három doktori iskola működik: Állattenyésztési tudományok, Interdiszciplináris agrár- és természettudományok, Növénytermesztési és kertészeti tudományok doktori iskola. A szakok működésében a Tudományos Diákköri Konferenciák, a hallgatók kutatásba és oktatásba való bevonása az országos viszonylatban is átlag feletti és a szakok tudatos tevékenysége következtében növekvő tendencia tapasztalható. A Kar vezetői és egyes szervezeti egységei folyamatos, magas szintű tevékenységet folytatnak a hallgatói tehetséggondozás segítése, fejlesztése érdekében. A tudományos diákkör, a demonstrátori megbízás, a tehetséggondozó program, valamint a Tormay Béla Szakkollégium ezt magas szinten szolgálja. Az elitképzés a Karon több formában is magas szinten valósul meg, általában javuló tendencia mellett. 5. A felsőoktatási intézmény képzési kapacitásának bemutatása az érintett képzési területen, illetve szakon. A tervezett hallgatói létszám képzési formánként bemutatva. A Debreceni Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kara a minősített oktatói kapacitás, az infrastrukturális ellátottság és a Kar széles képzési spektrumához igazodóan indítani tervezett MSc szakok jelentette oktatói-kutatói-infrastrukturális leterheltség alapján, valamint a felsőoktatási törvény szellemiségéhez kapcsolódva szakmai hitelességgel évente kb. 20 fő nappali és 20 fő levelező képzésű Természetvédelmi MSc szakos hallgató beiskolázását tervezi, amely hallgatói létszám lehetővé teszi a magas szintű, minőségi oktatást, ugyanakkor biztosítja a doktori képzésre történő tehetség kiválogatást. 9

10 III. A mesterképzési szak tanterve és a tantárgyi programok leírása A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés bemutatása 1. A szak tantervét táblázatban összefoglaló, krediteket is megadó, óra és vizsgaterv 4. melléklet 2. Tantárgyi programok 5. melléklet 3. Kompetenciák elsajátíttatása A végzett hallgatók a különböző munkakörök és tevékenységek széles skálájának ellátására válnak alkalmassá. A továbbiakban ezen kompetenciákat és azok megalapozását szolgáló képzést soroljuk fel: -természetvédelmi és ökológiai hatástanulmányok elkészítése: Egy igazán multidiszciplinális feladat, melyet valamennyi tárgy megalapoz, de a konkrét tevékenység gyakorlati kivitelezését a természeti állapotfelmérés és hatásvizsgálat tárgy tárgyalja elméleti és a gyakorlati kivitelezés vonatkozásában is. -természetvédelmi nevelés: A szak szemléletformálásának eredményeként valamennyi hallgató képessé válik, hogy természetvédelmi szemléletben továbbadja a megszerzett ismereteket. A környezeti nevelés tárgy keretében az ismeretek pedagógia szempontú átadásának módjáról is szó lesz. -természetvédelmi turizmus szervezése: Az ökoturizmus a természeti értékek bemutatásáról szól, amit az ökoturizmus tárgy keretében sajátítanak el a hallgatók a BSc képzés keretében. Az alapokat a Magyarország és Európa védett természeti területei tárgy hallgatása során mélyítik el elméleti ismeretekkel. -természetvédelem hatósági és közigazgatási feladatainak ellátása: A BSc képzés során megalapozott ismereteket a Környezetpolitika és a Nemzetközi természetvédelmi jog tárgyak bővítik ki, melynek során nemzetközi kitekintéssel is rendelkező tudást sajátítanak el a hallgatók. -bemutató intézményekben vezetői feladatok ellátása: A természetvédelmi ismereteken túlmenően a hallgatók több jogi tárgy keretében ismerkednek meg az intézmények működésével kapcsolatos szabályozással. A vezetői ismereteket a projekt és pályázati menedzsment tárgy keretében sajátítják el. -ex situ génmegőrzési feladatok ellátása: A hallgatók a természetvédelmi biológia és a fajvédelmi programok tárgyak keretében ismerkednek meg védelmi feladatokkal. -természetvédelmi-, vad- és halgazdálkodási, vadászati, halászati és horgászati szakigazgatási szervek és szakhatóságok munkaköreinek betöltése: A BSc képzés során megalapozott ismereteket a Környezetpolitika és a Nemzetközi természetvédelmi jog tárgyak bővítik ki, melynek során nemzetközi kitekintéssel is rendelkező tudást sajátítanak el a hallgatók. -természetvédelem tervezése, irányítása, természetvédelmi szaktanácsadás: A széleskörű szakmai ismereteken túlmenően, a hallgatót a tájökológia, a természetvédelmi földhasználat és a környezetpolitika tárgyak teszik képessé felelős döntések és tanácsok meghozatalára. -természetvédelem területén tevékenykedő mezőgazdasági és erdőgazdasági vállalkozások, valamint NGO szervezeteknél vezetői feladat ellátása: A természetvédelmi ismereteken túlmenően a hallgatók több jogi tárgy keretében ismerkednek meg az intézmények működésével kapcsolatos szabályozással. A vezetői ismereteket a projekt és pályázati menedzsment tárgy keretében sajátítják el. 10

11 4. A képzési és kimeneti követelményekben előírt idegen nyelvi követelmények teljesítésének intézményi elősegítése, feltételei Az MSc képzéseket alapozó BSc képzések esetén a diplomaszerzés feltétele egy középfokú C típusú állami, vagy annak megfeleltethető szintű nyelvvizsga megszerzése. Ennek megfelelően a mesterszak kimeneti követelményeként előírt középfokú nyelvismeret a hallgató részéről teljesített. Azon korábbi képzési formákból a mesterképzésbe bekerülő hallgatók esetén, amely képzési formákban a középfokú C típusú nyelvizsga megszerzése nem volt feltétele a diploma megszerzésének (főiskolai szakok) a hallgató MSc szakra történő felvételének feltétele a középfokú C típusú állami, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga megszerzése Ezen kívül azon hallgatók számára, akik idegen nyelvi tudásukat szakmai szinten kívánják továbbfejleszteni, szintén a Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Agrárszaknyelv Oktatási Központja nyújt lehetőséget szaknyelvi tanulmányok folytatására választható, C típusú tárgyak, illetve tanfolyam jellegű oktatás keretében egyaránt. 5. A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés bemutatása a szakra való belépés tekintetében (előzményként elfogadott alapszakok, kritérium ismeretkörök és kreditértékek) a) bemenethez feltétel nélkül elfogadott alapszakok: Természetvédelmi mérnök (BSc) b) bemenethez megadott feltételekkel elfogadott alapszakok, illetve kreditkövetelmények: Természettudományi szakcsoport: biológiatanári biológus földrajztanári geográfus geológus környezettan-tanári környezettudományi környezetvédelem-tanári Agrártudományi szakcsoport: tájrendező és kertépítő mérnöki kertészmérnöki mezőgazdasági mérnöki állattenyésztő mérnöki növénytermesztő mérnöki állattenyésztő mérnöki vadgazda mérnöki erdőmérnöki környezetgazdálkodási agrármérnöki Műszaki szakcsoport: környezetmérnöki A tanulmányokhoz szükséges kritérium tárgyköröket attól függően kell megállapítani, hogy milyen BSc-ről pályázik a jelölt. A feltétellel elfogadott alapszakok esetében a BSc képzés ismeretanyagából legalább 60 kredit értékű ismeret beszámítandó a bemeneti feltételek teljesítésénél. 11

12 A bemenethez feltétellel elfogadott alapszakok Természettudományi szakcsoport Agrártudományi szakcsoport Műszaki szakcsoport Az MSc megszerzéséhez szükséges legfontosabb ismeretkörök természetvédelmi állattan és növénytan, műszaki alapismeretek, földnyilvántartási ismeretek, táj- és vidékfejlesztési alapismeretek, erdészeti, állattenyésztési, növénytermesztési, vízgazdálkodási, halászati, vadászati és vadgazdálkodási alapismeretek, számvitel és pénzgazdálkodás, vezetési ismeretek, általános és természetvédelmi jogi és igazgatási ismeretek, gazdálkodás védett területeken, növény-, állat- és élőhelyvédelem, környezetgazdasági ismeretek természetvédelmi állattan és növénytan, biogeográfiai és ökológiai ismeretek, természetföldrajzi és földtani ismeretek, térképezési ismeretek, természetvédelmi alapismeretek, általános és természetvédelmi jogi és igazgatási ismeretek, gazdálkodás védett területeken, növény-, állat- és élőhelyvédelem természetvédelmi állattan és növénytan, természetföldrajzi és földtani ismeretek, földnyilvántartási és térképezési ismeretek, táj- és vidékfejlesztési alapismeretek, erdészeti, állattenyésztési, növénytermesztési, vízgazdálkodási, halászati, vadászati és vadgazdálkodási alapismeretek, általános és természetvédelmi jogi és igazgatási ismeretek, gazdálkodás védett területeken, növény-, állat- és élőhelyvédelem 6. Az értékelési és ellenőrzési módszerek, eljárások és szabályok bemutatása, a (289/2005. Korm. rend. 11. (3) bb) bekezdése szerinti) tájékoztató kiadvány internetes elérhetősége. A tanulmányi tájékoztatók, a tanulmányi és vizsgaszabályzat, az aktuálisan érvényes tantervek, a hallgatók számára előírt kötelezettségek határideje, a hallgatók jogai és kötelezettségei, valamint egyéb, a hallgatókat és oktatókat érintő aktuális információk a internetes oldalon folyamatosan elérhetők. Ezen kívül az egyetemi honlapon belül az egyes szaktanszékek saját honlapjai is számos fontos, folyamatosan aktualizált, elsősorban az oktatást és kutatást, a pályázati és a szakdolgozati lehetőségeket érintő információkat tartalmaznak. 12

13 IV. A képzés személyi feltételei 1 1. A szakfelelős, a szakirány felelősök és a záróvizsgatárgyak felelősei Felelősök neve és a felelősségi típus (szf: szakfelelős, szif: szakirányfelelős, zvf: záróvizsgatárgy felelős) Tudományos fokozat /cím Munkakör Dr. Juhász Lajos szf, zvf PhD egyetemi Dr. Tardy János zvf PhD c. egyetemi tanár Dr. Csorba Péter zvf PhD egyetemi Dr. Varga Zoltán zvf DSc egyetemi tanár 2. Tantárgylista tantárgyak felelősei, oktatói Munkavi szony típusa Hány alapszak felelőse T 1 E - T 1 T - Alap- és mesterképzésben összesen hány kreditértékű tantárgy felelőse a szakon / az intézményben / Mo-on alapozó tárgyak A TÖRZSANYAG TANTÁRGYAINAK MEGNEVEZÉSE (ALAPOZÓ ÉS SZAKMAI TÖRZSTÁRGYAK) Biodiverzitás monitorozás Geodézia és távérzékelés Információkeresés és szaknyelvhasználat Projekt és pályázati menedzsment Táj- és vegetációtörténet Természetvédelmi genetika és evolúció Táj- és vidékfejlesztés Oktató neve (A tantárgy blokkjában elsőként a tantárgy felelősét tüntessék fel) Tud. fok. /cím A tantárgy oktatói Munka viszony típusa Munkakör Dr. Bihari Zoltán PhD egyetemi Dr. Tamás János DSc egyetemi Dr. Komlósi PhD egyetemi István Dr. Szűcs István PhD egyetemi Dr. Csorba Péter PhD egyetemi Dr. Varga Zoltán MTA egyetemi doktora tanár Dr. Nagy Géza kandidátus egyetemi tanár A tantárgy előadója I / N Gyakorlati foglalkozást tart I / N T I I T I N T I I T I I T I I T I I T I - Alap- és mesterképzés ben összesen hány kreditértékű tantárgy felelőse a szakon / az intézményben / Mo-on 13

14 szakmai tárgyaktörzstárgyak Oktató neve (A tantárgy blokkjában elsőként a tantárgy felelősét tüntessék fel) Tud. fok. /cím A tantárgy oktatói Munka viszony típusa Munkakör Környezet földtan Dr. Kozák Miklós CSc egyetemi Biometria Dr. Komlósi PhD egyetemi István Cönológia Dr. Papp Mária PhD egyetemi Globális környezeti Dr. Zsigray PhD tud. rendszerek György főmunkatá rs Környezeti nevelés Dr. Juhász Lajos PhD egyetemi Környezetpolitika Dr. Tardy János Phd c egyetemi Magyarország és Európa védett természeti területei Nemzetközi (EU) természetvédelmi jog Természeti állapotfelmérés és hatásvizsgálat Természetvédelmi biológia A DIFFERENCIÁLT SZAKMAI ISMERETEK TANTÁRGYAINAK MEGNEVEZÉSE tanár Dr. Juhász Lajos PhD egyetemi Dr. Csepregi István t egyetemi Dr. Kerényi Attila DSc egyetemi tanár Dr. Gyüre Péter PhD egyetemi tanársegéd Oktató neve (A tantárgy blokkjában elsőként a tantárgy felelősét tüntessék fel) Tud. fok. /cím Állati biotechnológia Dr. Kovács András DSc egyetemi tanár Biológiai invázió Dr. Juhász Lajos PhD egyetemi Fajvédelmi programok Dr. Gyüre Péter PhD egyetemi tanársegéd Hidroökológia Dr. Nagy Sándor PhD egyetemi Alex Ökológiai tájhasználat Dr. Pepó Péter DSc egyetemi tanár Növényi biotechnológia Dr. Fári Miklós DSc egyetemi és bioetika tanár A tantárgy előadója I / N Gyakorlati foglalkozást tart I / N T I - T I I T I I T I - T I I E I - T I E I - T I I T I - A tantárgy oktatói Munkakör Munka A viszony tantárgy típusa előadója I / N Gyakorlati foglalkozást tart I / N E I - T I - T I - T I I T I - T I - Alap- és mesterképzés ben összesen hány kreditértékű tantárgy felelőse a szakon / az intézményben / Mo-on Alap- és mesterképzés ben összesen hány kreditértékű tantárgy felelőse a szakon / az intézményben / Mo-on 14

15 Talajvédelem Dr. Zsigray György PhD tud. főmts. T I - Tájökológia Dr. Nyizsalovszki PhD tud. T I - Rita munkatárs Természetvédelmi Dr. Nagy János DSc egyetemi T I I földhasználat tanár Vadbiológia Dr. Szendrei László PhD egyetemi tanársegéd T I - 3. Az oktatók személyi-szakmai adatai 6. melléklet 4. Nyilatkozatok Az intézményvezető nyilatkozata arról, hogy a fenti táblázatokban megnevezett oktatóknak a jelzett módon való foglalkoztatását biztosítja az intézményben az indítandó képzés egy teljes ciklusára, és gondoskodik a személyi feltételek bemutatott szakmai megfelelőségének fenntartásáról. 7. melléklet Az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban / munkaviszonyban) nem álló oktatók nyilatkozata arról, hogy vállalják a nevük alatt feltüntetett tantárgyak oktatását és az oktatási követelmények teljesítését. 8. melléklet Az intézményben foglalkoztatott, az adott szakon oktatók nyilatkozata arról, hogy kettőnél több munkaviszonya felsőoktatási intézményben nincs. 9. melléklet V. A szakindítás kutatási és infrastrukturális feltételei 1. Országosan (és nemzetközileg) elismert tudományos műhely(ek) és együtt dolgozó szakmai közösséggel bíró alapvető K+F terület bemutatása A Mezőgazdaságtudományi Kar oktató-kutató gárdája magas szinten ellátott oktatói feladatai mellett hazai és nemzetközi szinten is elsimert kutatói tevékenységet is folytat. Az alábbi táblázatban a Kar többek között a természetvédelmi képzésben is részt vállaló kutatói műhelyeinek az elmúlt 3 évet felölelő azon nyertes, befejeződött, vagy jelenleg is folyó K+F kutatási témáit összegzzük, amelyek valamely aszpektusukat tekintve a természetvédelmi kérdéskörökhöz is kapcsolódva a szakon folyó oktatás színvonalának emeléséhez, a hallgatók kutatómunkába történő bevonásának, majdan esetleg doktori képzés irányába történő orientálásának jelentős tényezői lehetnek. KIÍRÓ ALTÉMA CÍM TANSZÉK NKTH RET 2004 OM GKM NKFP GVOP OTKA Dokt.iskola Molecular Farming, illetve egyéb növénybiotechnológiai módszerek kifejlesztése és alkalmazásba vétele új hungarikum zöldség, gyümölcs, dísznövény, valamint takarmánynövény fajták nemesítésére, és egészségjavító piacképes feldolgozott termékeik előállítására. Biohajtóanyag ipari méretű előállításának kidolgozása és környezetvédelmi célú felhasználásának megszervezése Agrár-környezetgazdálkodási geoinformációs szaktanácsadás Fenntartható és precíziós mezőgazdasági rendszerek módszertani támogatása FUTAMIDŐ (év) Zöldségtermesztési Földműveléstani és Területfejlesztési Földműveléstani és Területfejlesztési Földműveléstani és Területfejlesztési

16 GKM FVM GVOP NKTH GAK GKM GKM OTKA OTKA OTKA FVM FVM FVM FVM OM FVM FVM OTKA OTKA Halgazdálkodási tevékenységek feladataihoz igényelhető támogatásokra GVOP GVOP NKFP Érzékeny Természeti Területek (ÉTT) térinformatikai rendszerének és távérzékelt irányítási módszerének kidolgozása A Bódva folyóba torkolló patakok haltársulásainak ökológiai vizsgálata Bio juhhús termékek alapanyag termelésének fejlesztése Az öko-gazdálkodásból származó bio-juhhús termékek alapanyag előállításának fejlesztése Agrárökoszisztémák biotikus környezetének vizsgálata hiperspektrális technológiával Hagyományos és talajkímélő termesztéstechnológiai rendszerek talaj fizikai állapotára gyakorolt hatásának értékelése. A hagyományos és az ökológiai gazdálkodási rendszerek hatása a talaj biológiai aktivitására A talaj termékenységét megőrző fajtaspecifikus kukoricatermesztési technológiák fejlesztése tartamkísérletekben A szapora merinói juhfajta fenntartása és továbbnemesítése molekuláris genetikai módszerek segítségével Új környezetkímélő tápanyag-gazdálkodási szaktanácsadási randszer kidolgozása szántóföldi zöldségnövényekre Almamoly és levéltetvek elleni védekezési technológia kidolgozása bioalma ültetvényben Üzemi agrár-információs rendszer kialakítása környezetkímélő termesztéstechnológiák megalapozása Hagyományos háziállatfajták genetikai és gazdasági értékének tudományos feltárása Génmegőrzés Molekuláris markerekkel történő fajtahasznosítás és fajtavédelem a réghonosult lúd- és pulykafajokban A humusz vagyon felmérési módszerének kidolgozása a talajvédelem hosszú távú elősegítésére. Környezetbarát, agronómiailag és ökológiailag hatékony nitrogéntrágyázási rendszer gabonanövényeknél Levél- és kalászbetegségek dinamikájának vizsgálata őszi búza genotípusoknál az integrált és ökogazdálkodási modellek biológiai alapjainak fejlesztése céljából OTKA Ökológiai Célprogram ( ) Víz- és Környezetgazdálkodás Természetvédelmi, Állattani és Vadbiológiai T. Állattenyésztés és Takarmányozástani Állattenyésztés és Takarmányozástani Víz- és Környezetgazdálkodás Földműveléstani és Területfejlesztési Talajtan Növénytermesztési és Tájökológiai Állatélettani és Állategészségtani Tanszék Növénytermesztési és Tájökológiai Növényvédelmi Földműveléstani és Területfejlesztési Állatélettani és Állategészségtani Tanszék Állatélettani és Állategészségtani Tanszék Földműveléstani és Területfejlesztési Növénytermesztési és Tájökológiai Növénytermesztési és Tájökológiai Növénytermesztési és Tájökológiai

17 FVM Környezetkímélő, termőhely- és fajtaspecifikus növénytermesztési modellek interaktív, komplex vizsgálata Növénytermesztési és Tájökológiai A képzés tárgyi feltételei, a rendelkezésre álló infrastruktúra Az Agrártudományi Centrum előadótermei nagy fejlődésen és modernizáción mentek keresztül. A Táj- és Vidékfejlesztési Központ, valamint a Fényház megépülésével modern és minden oktatástechnikai igényt kielégítő tantermek nyíltak meg a Centrum oktatói és hallgatói előtt. Az ún. Színházterem nagy befogadó képességű, jól felszerelt előadóteremmé vált. Jelentős fejlődésen ment keresztül a főépületben lévő számos előadóterem. Megújult az Agrártudományi Centrum Aulája, amely konferenciák szervezésére, ünnepségek, kiállítások rendezésére nagyszerű lehetőséget kínál után készültek el a Víz- és Környezetgazdálkodási Tanszék épületében a környezetgazdálkodás oktatásához nélkülözhetetlen hulladékgazdálkodási, talajszennyezésitalajremediációs ill. vízminőségi laboratóriumok, melyek felszereltsége igen jó ill. korszerű. Ugyancsak korszerűnek tekinthető a számítástechnikai infrastruktúra, mely térinformatikai munkaállomásokból, központi szerverekből, GPS központi állomásból, illetve terepi eszközökből áll. Rendelkezésre áll továbbá egy szabadtéri kísérleti komposztáló. Rendelkezésre áll a Karon egy korszerű, a hazai és nemzetközi rendszerben akkreditált központi laboratórium, melynek műszerellátottsága kiemelkedő, így többek között rendelkezik az országban egyedülálló ICP-MS (THERMOELEMENTAL X-7) készülékkel, ioncsapdás GC-MS tömegspektrométerrel (VARIAN 4000), valamint kitűnően felszerelt lisztminőség-vizsgáló egységgel bír. Ez az egység a graduális és a posztgraduális képzésen túl a doktori iskolákban dolgozó hallgatóknak is egyedülálló lehetőséget biztosít. Az előzőekben felsoroltakon kívül jól felszerelt talajtani, kémiai, mikrobiológiai, állatélettani, növénytani, növénytermesztési, halbiológiai, stb. laboratóriumok állnak a hallgatók rendelkezésére. Az Agrártudományi Centrum területén 2006-ra várhatóan felépül az Élelmiszertudományi épület is. A Karon oktatott valamennyi szak jelentős gyakorlati infrastrukturális hátteret igényel, melyet az Agrártudományi Centrumhoz tartozó három kutató intézet, a Debreceni Tangazdaság és Tájkutató Intézet, a Karcagi Kutató Intézet, valamint a Nyíregyházi Kutató Központ biztosít. A Kar és a tangazdasági szervezeti egységek speciális integrálása is megvalósult. Mindez a szaktanszékek és a tangazdasági szakmai osztályok együttműködésében valósult meg. A természetvédelmi elméleti ismeretek gyakorlatban történő elmélyítését célzandó a hallgatók ilyen irányú tanulmányait, a képzés gyakorlat centrikusságának növelését célozva Karunk több külső szakmai szervezettel kötött kétoldalú oktatási-kutatási megállapodást, amelyek során a létrehozott kihelyezett Tanszékek lehetőséget biztosítanak a szakmai gyakorlatok teljesítésére. Kihelyezett, kifejezetten a Természetvédelmi képzést segítő Tanszékeink működnek az Aggteleki Nemzeti Parknál, a Hortobágyi Nemzetei Parknál, a Nyírerdő ZRTnél és a Nagyerdei Kultúrpark és Állatkert Kht-nál. Az elmúlt években az előadótermek oktatástechnikai felszereltsége nagyon sokat változott, javult. Az oktatási munkát az infrastrukturális ellátás biztosítja, a fontosabb területeken korszerű feltételek adottak a működéshez. Az infrastrukturális feltételek lehetővé teszik, hogy a hallgatókat is bevonjuk a kutatásokba. Oktatási termek Debreceni Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kar (db) 61 fősnél nagyobb termek fős termek 10 17

18 10-25 fős termek számos Természetvédelmi szakelőadó 3 Laboratóriumok, gyakorlók 12 A szeptemberében átadásra került Élettudományi Központ nagy számban nyújt kutatási és oktatási lehetőségeket új, rendkívül jól felszerelt labor és egyéb helyiségeivel. Az épület az igények szerint szintén számos tanteremmel, és modern laborral áll a kari oktatás rendelkezésére. Ezen kívül 2006 végére fejeződik be a talajtani és kémia laborok teljes felújítása, amely során 3, nemzetközi színvonalú laborral gazdagodik a Kar. Az Agrártudományi Centrum * informatikai ellátottsága Infrastrukturális Mennyiségi megítélés elemek nincs kevés elegendő jól ellátott Oktatói laboratóriumok (5) x x bőséges elavult elfogadható Színvonal béli megítélés megfelelő színvonalas nemzetközi szintű Oktatói laboratóriumok (5) számítógépek X x Előadótermek, tantermek X x Szerverek x x Oktatói számítógépek X x Szoftverek x x Oktatástechn. eszközök (projektor, nyomtató, fénymásoló) x x Bútorok (asztalok, székek) x * Az informatikai infrastruktúrát mind az Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar, mind pedig a Mezőgazdaságtudományi Kar közösen használja, az általános informatikai és a szakspecifikus informatikai fejlesztéseket az AVK informatikai tanszéke látja el. A kiépített informatikai hálózat kapacitásának vizsgálata esetén megállapítható, hogy az oktatás elvárásainak kielégítése mellett, az oktatás minőségi szempontjából is fontos elemeket tekintve (térinformatikai laborok), választékában és mennyiségében többletlehetőségek állnak rendelkezésre. Az információk áramlása hatékony, az informatikai rendszer átlagon felüli színvonalú, teljessége egyenletes. Az információk jól áttekinthető adatbázisokkal és megfelelő információmenedzseléssel támogatottak. A Centrum területén az informatikai hálózat kiépítettsége jónak ítélhető. A főépületben található ún. Neptun teremben mintegy 40 számítógép áll a hallgatók rendelkezésére. A hallgatók a Veres Péter Kollégiumban is rendelkeznek internet hozzáféréssel. Egyéb számítástechnikai és oktatástechnikai adatok a további pontokban találhatók. 3. Az intézményvezető nyilatkozata arról, hogy a képzés indításához szükséges szellemi és tárgyi kapacitás rendelkezésre áll, és az évfolyamonként milyen létszámú hallgató képzését teszi lehetővé. 10. melléklet x 18

19 Tantárgy kódja Természetvédelmi mérnök M.Sc., nappali tagozat Tantervi háló Tantárgy I. félév II. félév III. félév IV. félév Tantárgy neve Tárgyfelelős típusa ea. gyak. v kr ea. gyak. v kr ea. gyak. v kr ea. gyak. v kr Biometria SZ 2 1 K 3 Dr. Komlósi István Cönológia SZ 2 1 K 3 Dr. Papp Mária Geodézia és távérzékelés A 2 2 K 4 Dr. Tamás János Információkeresés és szaknyelvhasználat A 1 2 G 3 Dr. Komlósi István Magyarország és Európa védett természeti területei SZ 2 0 K 3 Dr. Juhász Lajos Természetvédelmi biológia SZ 2 0 K 3 Dr. Gyüre Péter Természetvédelmi genetika és evolúció A 2 1 K 3 Dr. Varga Zoltán Biodiverzitás monitorozás A 2 1 K 3 Dr. Bihari Zoltán Környezet földtan SZ 2 0 K 3 Dr. Kozák Miklós Táj- és vegetációtörténet A 2 1 K 3 Dr. Csorba Péter Táj- és vidékfejlesztés A 2 0 K 3 Dr. Nagy Géza Természeti állapotfelmérés és hatásvizsgálat SZ 2 1 K 3 Dr. Kerényi Attila Globális környezeti rendszerek SZ 2 0 K 3 Dr. Zsigray György Környezetpolitika SZ 2 0 K 3 Dr. Tardy János Nemzetközi (EU) természetvédelmi jog SZ 2 0 K 4 Dr. Csepregi István Környezeti nevelés SZ 2 1 K 3 Dr. Juhász Lajos Projekt és pályázati menedzsment A 2 1 K 3 Dr. Szűcs István Kredit A+SZ Tantárgy kódja Tantárgy I. félév II. félév III. félév IV. félév Tárgyfelelős Tantárgy neve típusa ea. gyak. v kr ea. gyak. v kr ea. gyak. v kr ea. gyak. v kr Biológiai invázió D 2 0 K 3 Dr. Juhász Lajos Hidroökológia D 2 1 K 3 Dr. Nagy Sándor Tájökológia D 2 0 K 3 Dr. Nyizsalovszki Rita Vadbiológia D 2 0 K 3 Dr. Szendrei László Fajvédelmi programok D 2 0 K 3 Dr. Gyüre Péter Talajvédelem D 2 0 K 3 Dr. Zsigray György Természetvédelmi földhasználat D 2 1 K 3 Dr. Nagy János Állati biotechnológia D 2 0 K 3 Dr. Kovács András Növényi biotechnológia és bioetika D 2 0 K 3 Dr. Fári Miklós 19

20 Ökológiai tájhasználat D 2 0 K 3 Dr. Pepó Péter Kredit D Tantárgy kódja Szakmai gyakorlatok, diplomamunka Tantárgy I. félév II. félév III. félév IV. félév típusa ea. gyak. v kr ea. gyak. v kr ea. gyak. v kr ea. gyak. v kr Tanulmányút, terepgyakorlat E 0 40 G 0 Tanulmányút, terepgyakorlat E 0 40 G 0 Diplomamunka E 0 2 G 15 Diplomamunka E 0 3 G 15 Kredit I. félév II. félév III. félév IV. félév ea. gyak. kredit ea. gyak. kredit ea. gyak. kredit ea. gyak. kredit Kötelező tárgyak kreditértékei - alapozó modul szakmai törzsmodul 31 Kötelezően választható tárgyak Szabadon választható tárgyak Diplomamunka Összes kredit 120 Összesen: Összes óraszám heti Összes óraszám félévi Kollokvium db Gyakorlati jegy db

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés)

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) NYUGAT- MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDŐMÉRNÖKI KAR 2007/10/XI/3.sz. MAB határozat 2007. december 7. 1 NYUGAT- MAGYARORSZÁGI EGYETEM

Részletesebben

TESSEDIK SÁMUEL FŐISKOLA

TESSEDIK SÁMUEL FŐISKOLA TESSEDIK SÁMUEL FŐISKOLA Egészségügyi szervező alapszak (BSc) egészségturizmus-szervező szakirány indítási kérelme Egészségügyi Fakultás Gyula Szarvas, 2007. TARTALOMJEGYZÉK I. ADATLAP... 4 Az adatlap

Részletesebben

JÁRMŰMÉRNÖKI ALAPSZAK (BSc)

JÁRMŰMÉRNÖKI ALAPSZAK (BSc) ALAPSZAK (BSc) INDÍTÁSÁRA VONATKOZÓ KÉRELEM JÁRMŰMÉRNÖKI ALAPSZAK (BSc) Készült a Széchenyi István Egyetem Szenátusa 2010. augusztus 30-i ülésén elfogadott előterjesztés alapján Győr 2010 szeptember Tartalomjegyzék

Részletesebben

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő A MAGYAR AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁG HIVATALOS LAPJA 9. évfolyam 2. szám 2004. szeptember Kiadja a MAB Titkársága 2 AKKREDITÁCIÓS ÉRTESÍTŐ 2004. szeptember A Magyar

Részletesebben

Minden korban a felmerülő kérdésekre a megfelelő válaszok keresése és megtalálása a helyes lépés annak érdekében, hogy az eredmények

Minden korban a felmerülő kérdésekre a megfelelő válaszok keresése és megtalálása a helyes lépés annak érdekében, hogy az eredmények ELŐSZÓ Helgertné Dr. Szabó Ilona Eszter rektor Egy szellemiségében és tetteiben is progresszív felfogású felsőoktatási intézmény elé nem csak a hagyományok, de a modern kor felgyorsult hétköznapjaiban

Részletesebben

Temészettudományi Kar INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ

Temészettudományi Kar INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ DEBRECENI EGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR Debrecen, Egyetem tér 1. Levélcím: 4010 Debrecen, Pf. 18. Telefon: (52) 316-012 Telefax: (52) 533-677 1912 1949 DEBRECENI EGYETEM Temészettudományi Kar INTÉZMÉNYI

Részletesebben

TTK- Természettudományi Kar

TTK- Természettudományi Kar TTK Természettudományi Kar Alapképzési szak: Mesterképzési szak: Felsőfokú szakképzés: Biológia Biológia Fizika Földrajz Gazdálkodási és menedzsment Kémia Környezettan Matematika Műszaki menedzser Geográfus

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR BÜNTETÉSVÉGREHAJTÁSI-NEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK ÖNÉRTÉKELÉS

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR BÜNTETÉSVÉGREHAJTÁSI-NEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK ÖNÉRTÉKELÉS ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR BÜNTETÉSVÉGREHAJTÁSI-NEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK ÖNÉRTÉKELÉS 2009 1 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR Szociológia-Pszichológia

Részletesebben

Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4.

Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4. Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4. A Műszaki Kar szervezetfejlesztési folyamata... 9 2.

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2008/2009 Második akkreditációs értékelés ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM AKKREDITÁCIÓS JELENTÉS 2009/8/VII/3. SZÁMÚ MAB HATÁROZAT 2009. október 30. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Környezetmérnöki szak

Környezetmérnöki szak Budapesti Műszaki Főiskola Rejtő Sándor Könnyűipari Mérnöki Főiskolai Kar Környezetmérnöki szak Főiskolai szintű B.Sc. alapképzési Szakindítási kérelem TARTALOM JEGYZÉK I. Adatlap 1 II. A szakindítási

Részletesebben

Prof. Dr. Magda Sándor. rektor, az MTA doktora

Prof. Dr. Magda Sándor. rektor, az MTA doktora REKTORI KÖSZÖNTÔ Prof. Dr. Magda Sándor rektor, az MTA doktora A Károly Róbert Fôiskolát 2011 októberében újabb öt évre akkreditálták, amely azt jelenti, hogy az intézmény mögött stabil szellemi háttér

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ Nyugat-Magyarországi Egyetem GEOINFORMATIKAI FŐISKOLAI KAR INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ Székesfehérvár 2004. Összeállította: Dr. Engler Péter főiskolai docens, főigazgató-helyettes Kiadásért felelős: Prof. Dr.

Részletesebben

A TAN KAPUJA BUDDHISTA FŐISKOLA

A TAN KAPUJA BUDDHISTA FŐISKOLA INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2013/2014 (Harmadik akkreditációs értékelés) A TAN KAPUJA BUDDHISTA FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉS A 2014/8/IX/6. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2014. szeptember 26. Előző

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0011. "Pannon modell" 2.1.2. Oktatási stratégia Kaposvári Egyetem

TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0011. Pannon modell 2.1.2. Oktatási stratégia Kaposvári Egyetem "Pannon modell" Kaposvári Egyetem Készítették: Bencéné Dr. Fekete Andrea, Ph.D. Dr. Bokor Árpád, Ph.D. Dr. Csonka Arnold, Ph.D. Dr. Kovács Zoltán, Ph.D. Simonné Dr. Pallos Piroska, Ph.D. Tartalomjegyzék

Részletesebben

INTÉZMÉNY-AKKREDITÁCIÓ 2013/2014 Eszterházy Károly Főiskola. Természettudományi Kar

INTÉZMÉNY-AKKREDITÁCIÓ 2013/2014 Eszterházy Károly Főiskola. Természettudományi Kar INTÉZMÉNY-AKKREDITÁCIÓ 2013/2014 Eszterházy Károly Főiskola Természettudományi Kar [2014. JANUÁR 20.] MAB [EKF TTK] Tartalom Bevezetés... 3 1. A kar általános helyzetképe... 3 1.1. A kar küldetése, célkitűzései...

Részletesebben

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL BA SZINTŰ ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSI KÉRELEM Gazdaságtudományi képzési terület Üzleti képzési ág A kérelem címzettje: Magyar Bálint oktatási miniszter Véleményező: Magyar Akkreditációs

Részletesebben

A 40 ÉVES MEZŐTÚRI MÉRNÖKKÉPZÉS JELENE 2

A 40 ÉVES MEZŐTÚRI MÉRNÖKKÉPZÉS JELENE 2 Oláh Béla 1 Szolnoki Tudományos Közlemények XVI. Szolnok, 2012 A 40 ÉVES MEZŐTÚRI MÉRNÖKKÉPZÉS JELENE 2 A mezőtúri főiskolai karon tradíció volt, hogy tevékenységét, működését, egy-egy időszak fontosabb

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ Nyugat-Magyarországi Egyetem GEOINFORMATIKAI FŐISKOLAI KAR INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ Székesfehérvár 2005. Összeállította: Dr. Engler Péter főiskolai docens, főigazgató-helyettes Kiadásért felelős: Prof. Dr.

Részletesebben

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2008/2009

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2008/2009 INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2008/2009 Második akkreditációs értékelés SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM AKKREDITÁCIÓS JELENTÉS 2009. október 30. SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM AKKREDITÁCIÓS JELENTÉS I. A Széchenyi

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem GEOINFORMATIKAI KAR INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ

Nyugat-magyarországi Egyetem GEOINFORMATIKAI KAR INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ Nyugat-magyarországi Egyetem GEOINFORMATIKAI KAR INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ Székesfehérvár 2011 Összeállította: Dr. Engler Péter főiskolai docens Kiadásért felelős: Dr. Mélykúti Gábor egyetemi docens NymE

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ Nyugat Magyarországi Egyetem GEOINFORMATIKAI KAR INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ Székesfehérvár 2006. Összeállította: Dr. Engler Péter főiskolai docens, dékán helyettes Kiadásért felelős: Prof. Dr. Márkus Béla

Részletesebben

Az ELTE Társadalomtudományi Karának önértékelése

Az ELTE Társadalomtudományi Karának önértékelése Az ELTE Társadalomtudományi Karának önértékelése MAB Intézményakkreditáció 2014 TÁTK TARTALOM BEVEZETÉS...7 1. A KAR ÁLTALÁNOS HELYZETKÉPE...9 1.1. Küldetés, jövőkép, értékrend...9 1.2. A kar szervezete

Részletesebben

Új, európai úton a diplomához. A magyar felsőoktatás modernizációja

Új, európai úton a diplomához. A magyar felsőoktatás modernizációja Új, európai úton a diplomához A magyar felsőoktatás modernizációja 1 Szerkesztette: Az Oktatási Minisztérium Felsőoktatási Helyettes Államtitkársága Bakos Károly Beke Andrea Bocz Zsuzsanna Csákvári Éva

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVE

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVE A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVE 2006. DECEMBER 1. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA A Budapesti Műszaki Főiskola jogelőd intézményeinek története szervesen összefonódik: valamennyi iskola

Részletesebben

MINISZTÉRIUM. (tervezet) 3. Verzió. 1998. július

MINISZTÉRIUM. (tervezet) 3. Verzió. 1998. július FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Földügyi és Térképészeti Főosztály A földügyi-térképészeti szakterület oktatás-továbbképzési stratégiája (tervezet) 3. Verzió 1998. július 2 Ez a tanulmány

Részletesebben

(Második akkreditációs értékelés) PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM FELNŐTTKÉPZÉS ÉS EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI KAR INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE

(Második akkreditációs értékelés) PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM FELNŐTTKÉPZÉS ÉS EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI KAR INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM FELNŐTTKÉPZÉS ÉS EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI KAR 2007/10/XI/4. sz. MAB határozat 2007. december 7. PÉCSI

Részletesebben

Csizmadiáné Czuppon Viktória - Ilk Balázs Ferenc - Ines Derjančević: Közös tudástranszfer iroda kialakításának módszertana

Csizmadiáné Czuppon Viktória - Ilk Balázs Ferenc - Ines Derjančević: Közös tudástranszfer iroda kialakításának módszertana Csizmadiáné Czuppon Viktória - Ilk Balázs Ferenc - Ines Derjančević: Közös tudástranszfer iroda kialakításának módszertana A Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013

Részletesebben

2010. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE

2010. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE 2010. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE PIR törzsszám: 38588 Honlap címe: www.szolf.hu Tartalomjegyzék 1. Feladatkör, tevékenység 4 1.1. Az intézmény neve: Szolnoki Főiskola

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar Gödöllő

SZENT ISTVÁN EGYETEM Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar Gödöllő SZENT ISTVÁN EGYETEM Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar Gödöllő TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ a vadgazda mérnöki alapszakon és mesterszakon 2011/2012. tanév 2011. szeptember Holnapunknak minden kulcsa két

Részletesebben