SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)"

Átírás

1 SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

2 Tartalomjegyzék I. A SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI... 5 I.1. A Szervezeti és M ködési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja... 5 I.2. Az intézmény jellemz it az alapító okirat tartalmazza, mely ezen szabályzat részét képezi.. 6 II. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI RENDSZERE, IRÁNYÍTÁSA... 6 II.1. Az intézmény szervezete... 6 II.2. Az igazgatóság feladata, feladatmegosztás:... 6 II.3.Az intézmény vezet sége... 7 II.4.Az intézmény dolgozói... 8 II.5. Gazdálkodási tevékenységet nem végez... 8 III. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE... 8 III.1. Tanulói produktumok értékesítése:... 8 III.2. Az intézmény szervezeti egységei... 8 IV. AZ INTÉZMÉNY KÖZÖSSÉGEI, EZEK KAPCSOLATA EGYMÁSSAL ÉS A VEZETÉSSEL... 9 IV.1. Az intézményi közösség... 9 IV.2. Az alkalmazottak (közalkalmazottak) közössége...10 IV.3. A nevel k közösségei...10 IV.3.1. A nevel testület IV.3.2. A pedagógus IV.3.3. Könyvtárosok IV.3.4. A fejleszt pedagógusok IV.3.5. A nevel k szakmai munkaközösségei IV.3.6. Alkalmi feladatokra alakult munkacsoportok IV.4. A szül i munkaközösségek...15 IV.4.1. A szül k közösségei IV.4.2. A szül i szervezet jogosítványai: IV.5. A tanulók közösségei...15 IV.5.1. A tanulók nagyobb csoportja IV.5.2. Az osztályközösség IV.5.3. Az osztályf nök IV.5.4. Sportkör IV.5.5. A diákkörök IV.5.6. Diákönkormányzat IV.6. Az intézmény közösségeinek kapcsolattartása...18 IV.6.1. Az igazgatóság és a nevel testületek IV.6.2. A szakmai munkaközösség IV.6.3. A szül i munkaközösség IV.6.4. A nevel k és a szül k V. AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSÉNEK ÉS KÖZÖSSÉGEINEK KÜLS KAPCSOLATAI...20 V.1. Kapcsolattartás oldal, összesen: 56 oldal

3 V.2. Iskolai egészségügy...21 V.3. Az iskolai-egészségügyi ellátás rendje:...22 V.3.1. Iskolaorvosi, fogorvosi szolgáltatatás V.3.2. Véd n i szolgáltatás V.3.3. Gyermekjóléti Szolgálat V.3.4 Pedagógiai szakszolgálat 23 V.3.5 A közösségi szolgálat küls színhelyei 23 VI. AZ INTÉZMÉNY M KÖDÉSÉNEK ÉS HASZNÁLATÁNAK RENDJE...23 VI.1. A törvényes m ködés alapdokumentumai...23 VII. AZ ÜNNEPÉLYEK, MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE, A HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOK...24 VII.1. Az ünnepélyek, megemlékezések rendje...25 VII.2. A hagyományápolással kapcsolatos feladatok:...25 VIII. A GYERMEKEK INTÉZMÉNYBE VALÓ FELVÉTELÉNEK RENDJE...26 IX. A GYERMEK- ÉS TANULÓBALESETEK MEGEL ZÉSÉNEK FELADATAI...26 IX.1. Gyermekbalesetek esetére vonatkozó szabályok...27 X. A NEVEL MUNKA EGÉSZSÉGES ÉS BIZTONSÁGOS FELTÉTELEINEK MEGTEREMTÉSE...28 XI. AZ INTÉZMÉNYI TEEND K RENDKÍVÜLI ESEMÉNY, BOMBARIADÓ ESETÉN...28 XII. A GYERMEKEK, TANULÓK EGÉSZSÉGÉT VESZÉLYEZTET HELYZETEK KEZELÉSÉRE IRÁNYULÓ ELJÁRÁSREND...28 XIII. INTÉZMÉNYI VÉD, ÓVÓ EL ÍRÁSOK...28 XIV. REKLÁMTEVÉKENYSÉG SZABÁLYAI...29 XV. BELÉPÉS ÉS BENNTARTÓZKODÁS AZOK RÉSZÉRE, AKIK NEM ÁLLNAK JOGVISZONYBAN A NEVELÉSI INTÉZMÉNNYEL...29 XVI. A MINDENNAPI TESTEDZÉS FORMÁI, AZ ISKOLAI SPORTKÖR, VALAMINT AZ ISKOLA VEZETÉSE KÖZÖTTI KAPCSOLATTARTÁS FORMÁI ÉS RENDJE...29 XVI.1. A mindennapi testedzés formái...29 XVI.2. Az iskolai sportkör és az iskola vezetése közötti kapcsolattartás formái és rendje...30 XVII. AZ ISKOLAI KÖNYVTÁRRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK...30 XVIII. A KIEMELT MUNKAVÉGZÉSÉRT JÁRÓ KERESET KIEGÉSZÍTÉS FELTÉTELEI...31 XIX. TANULÓK FOGADÁSI RENDJE, AZ ÉPÜLETEK NYITVA TARTÁSA...32 XX. TANULÓK TANÓRÁN KÍVÜLI TEVÉKENYSÉGEI...34 XXI. PEDAGÓGIAI MUNKA BELS ELLEN RZÉSÉNEK RENDJE...36 XXI.1. A bels ellen rzési rendszer...36 XXI.2. Szervezése...36 XXI.3. Általános követelmények...36 XXI.4. Az ellen rzést végzik: oldal, összesen: 56 oldal

4 XXI.5. Az ellen rzés területei:...37 XXI.6. Az ellen rzés formái:...37 XXII: A ZENEISKOLA MUNKARENDJE...38 XXII.1. A tanév beosztása...38 XXII.2. A tanítás rendje...38 XXII.3. A csoportok létszáma...39 XXII.4. A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái, rendje...40 XXII.5. Az intézmény nyitvatartási rendje, a bent tartózkodás szabályai...41 XXII.6. A tanulói jogviszony létesítése...43 XXII.7. Beszámolók...43 XXIII. FEGYELMI ELJÁRÁS SZABÁLYOZÁSA...44 XXIV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK...54 XXV. AZ SZMSZ MELLÉKLETEI oldal, összesen: 56 oldal

5 I. A SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI A Szervezeti és M ködési Szabályzatában foglaltak megtartása nem csak az intézmény dolgozóira nézve kötelez ek, hanem el írásai a szolgáltatásait igénybe vev kre a gyermekekre és szüleikre is vonatkoznak. I.1. A SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA Célja: A szervezeti és m ködési szabályzat meghatározza az intézmény szervezeti felépítését, az intézmény m ködésének bels rendjét, a küls kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat és azokat a rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. Az SZMSZ az intézmény pedagógiai programjában rögzített cél- és feladatrendszer racionális és hatékony megvalósítását szabályozza. A Szervezeti és M ködési Szabályzat a következ törvények alapján készült: évi CXC nemzeti köznevelési törvény évi XXXIII. törvény: A közalkalmazottak jogállásáról /Kjt./ - 16/2013.(II.28) EMMI rendelet: az iskolai tankönyv ellátás rendjér l/ A Szervezeti és M ködési Szabályzat alapjául szolgáló rendeletek a következ k: - 20/2012EMI - 138/1992. évi (X. 8.) Korm. rendelet a Kjt. végrehajtásáról közoktatási intézményekben. 5. oldal, összesen: 56 oldal

6 I.2. AZ INTÉZMÉNY JELLEMZ IT AZ ALAPÍTÓ OKIRAT TARTALMAZZA, MELY EZEN SZABÁLYZAT RÉSZÉT KÉPEZI Bélyegz k használata az Iratkezelési szabályban rögzítettek szerint. II. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI RENDSZERE, IRÁNYÍTÁSA II.1. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETE A pedagógusok és az oktatást közvetlenül segít személyzet kinevezését az igazgató javaslatára Klebelsberg Intézményfenntartó Központ végzi Az intézményigazgatót rövid (10 munkanapot nem meghaladó) és tartós távollétében (tíz illetve azt meghaladó távolétében) az intézményegység vezet helyettesíti Az tagintézmény-vezet k, intézményegység-vezet, távollétükben egymást helyettesítik. Az igazgatóság rendszeresen /hetente egyszer/ tart megbeszélést az aktuális feladatokról. A megbeszéléseket az intézményigazgató vezeti, melyr l emlékeztet készül. II.2. AZ IGAZGATÓSÁG FELADATA, FELADATMEGOSZTÁS: Intézményigazgató: Kizárólagos hatáskörébe tartozik: a nevel testület vezetése a nevel és oktató munka irányítása és ellen rzése intézményi szinten a nevel testület jogkörébe tartozó döntések, azok végrehajtásának szakszer el készítése, ellen rzése tagintézmény-vezet k, intézményegység-vezet : Döntési hatáskörük az alábbiakban van: a nevel -oktató munka ellen rzése, intézményegység szint megszervezése a tanári továbbképzések koordinálása a tantárgyfelosztások elkészítése a nemzeti és iskolai ünnepségek koordinálása az iskolai, tanári ügyelet megszervezése a szakmai munkaközösségek munkájának koordinálása a tanulmányi versenyek, a tehetséggondozás, felzárkóztatás a szakmai, oktatási eszközök, információhordozók megújítása valamennyi, a gyermekek nevelésével-oktatásával összefügg feladat ellátása 6. oldal, összesen: 56 oldal

7 II.3.AZ INTÉZMÉNY VEZET SÉGE DFTTOK Igazgató Béri Balogh Ádám Intézményegység-vezet Csányi László Tagiskola Tagintézmény- Erkel Ferenc Zeneiskola Tagintézmény- Iskolatitkárok Fels s szakmai mk-vezet k Alsós szakmai mk-vezet k Zeneiskola pedagógusai Zrínyi Miklós székhelyiskola pedagógusai Tanító munkakörben alkalmazottak Az intézmény vezet ségének a tagjai: igazgató tagintézmény-vezet k intézményegység-vezet a közalkalmazotti tanács elnöke szül i szervezet elnöke a reprezentatív szakszervezet vezet je Az intézmény vezet sége az intézményi élet egészére kiterjed konzultatív, véleményez és javaslattev joggal rendelkez testület. Az intézmény vezet sége félévente tart megbeszélést az aktuális feladatokról. Err l írásos emlékeztet készül. Az intézményi vezet ség megbeszéléseit az igazgató készíti el és vezeti le. Az intézmény vezet ségének tagjai a bels ellen rzési szabályzatban foglaltak szerint ellen rzési feladatokat is ellátnak. Az intézmény tagintézmény-vezet inek, intézményegység-vezet jének, javaslattev, véleményez hatásköre van, feladataikat munkaköri leírásuk tartalmazza az alábbiakra kiterjed en: a tagintézményben az oktató-nevel munka ellen rzése, megszervezése helyben a tanári továbbképzések szervezése 7. oldal, összesen: 56 oldal

8 a tantárgyfelosztások elkészítése a nemzeti és iskolai/óvodai ünnepségek szervezése az iskolai tanári és diákügyeletének biztosítása a szakmai munkaközösségek munkájának segítése a tanulmányi versenyek, a tehetséggondozás, felzárkóztatás szervezése a szakmai, oktatási eszközök, információhordozók megújítása az épületek tisztaságának, az egészségügyi el írásoknak a megtartása valamennyi, a gyermekek nevelésével-oktatásával összefügg, feladat ellátása II.4.AZ INTÉZMÉNY DOLGOZÓI Az intézmény pedagógus dolgozóit a magasabb jogszabályok el írásai alapján megállapított munkakörökre, a fenntartó által engedélyezett létszámban az intézmény intézményigazgatója javaslatára Klebelsberg Intézményfenntartó Központ alkalmazza. Az intézmény dolgozói munkájukat munkaköri leírásuk alapján végzik. II.5. GAZDÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉGET NEM VÉGEZ FELN TT OKTATÁS: Az intézmény nem végez feln tt oktatást. Termeit, helyiségeit, oktatási eszközeit bérbe adja feln tt oktatást végz knek. III. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE III.1. TANULÓI PRODUKTUMOK ÉRTÉKESÍTÉSE: évi CXC törvény a nemzeti köznevelésr l 46.(9) bekezdése szerinti tárgy, szellemi termék nem kerül el állításra az intézmény keretei közt a diákok részér l, így a Deák Ferenc ÁGM keretei közt ez nem releváns. III.2. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI EGYSÉGEI - Deák Ferenc ÁGM Zrínyi Miklós Székhelyiskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth u Deák Ferenc ÁGM Csányi László Tagiskola 8790 Zalaszentgrót, Ifjúság u Deák Ferenc ÁGM Erkel Ferenc Tagiskola 8790 Zalaszentgrót, Ifjúság u. 2 - Deák Ferenc ÁGM Béri Balogh Ádám Gimnázium 8790 Zalaszentgrót, Kossuth u. 11. A Deák ÁGM vezet inek megnevezése és heti kötelez óraszáma: 8. oldal, összesen: 56 oldal

9 Munkakör megnevezése Törvényi kötelez óraszám Órakedvezmény mértéke Pótlék mértéke (pótlék alap %-a) Tartózko dás Elérhet ség Személy Igazgató Kossuth 11. Intézményegység-vezet Kossuth 11. Deák Ferenc ÁGM Ifjúság u. Erkel Ferenc 2. Tagintézmény vezet je Deák Ferenc ÁGM Csányi László Tagintézmény vezet je Ifjúság u / Beke László Takácsné Husz Ildikó Lovász Gábor Gelencsérné Tarpál Mária Intézményekben tartózkodás rendje Vezet Intézményegység Bent tartózkodás Fogadó nap Beke László igazgató Takácsné Husz Ildikó intézményegység vezet Gelencsérné Tarpál Mária tagintézmény vezet Lovász Gábor tagintézmény vezet Deák Ferenc ÁGM és Deák Ferenc ÁGM Béri Balogh Ádám Gimnázium Deák Ferenc ÁGM Zrínyi Miklós Székhelyiskola Deák Ferenc ÁGM Csányi László Tagiskola és Deák Ferenc ÁGM Erkel Ferenc Tagiskola Kett jük közül az egyik f a napi tanítási id végéig az épületben tartózkodik Kett jük közül az egyik f a napi tanítási id végéig az épületben tartózkodik IV. AZ INTÉZMÉNY KÖZÖSSÉGEI, EZEK KAPCSOLATA EGYMÁSSAL ÉS A VEZETÉSSEL IV.1. AZ INTÉZMÉNYI KÖZÖSSÉG Az intézményi közösséget az intézmény dolgozói, a szül k és a tanulók alkotják. Tagjai érdekeiket, jogosítványaikat az e fejezetben felsorolt közösségek révén és benne foglaltak szerint érvényesíthetik. 9. oldal, összesen: 56 oldal

10 IV.2. AZ ALKALMAZOTTAK (KÖZALKALMAZOTTAK) KÖZÖSSÉGE Az alkalmazottak közösségét az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban, illetve munkaviszonyban álló dolgozók alkotják. Pedagógusok, az oktató-nevel munkát segít dolgozók. Munkájukat az írásban megkapott munkaköri leírásban foglaltak szerint végzik. A közalkalmazottak jogait és kötelességeit, juttatásait, valamint intézményen belüli érdekérvényesítési lehet ségeit a magasabb jogszabályok (Mt. Kjt. és ezekhez kapcsolódó rendeletek), valamint az intézmény közalkalmazotti szabályzata rögzíti. Kötelez a KT véleményét kikérni: - Az intézmény intézményigazgatójának, igazgatóinak (magasabb vezet k) megbízásával és megbízásának visszavonásával kapcsolatos döntés el tt. - Az intézmény megszüntetésével, átszervezésével, feladatának megváltoztatásával, nevének megállapításával kapcsolatos fenntartói döntés el tt. - Az intézmény költségvetésének meghatározása és módosítása el tt. Döntéséhez köteles mástól véleményt kérni: A nevel testülett l, a intézményigazgatói, igazgatói megbízással kapcsolatos alkalmazotti értekezleten hozott döntés el tt. IV.3. A NEVEL K KÖZÖSSÉGEI IV.3.1. A nevel testület a) A nevel testület tagja az intézmény valamennyi pedagógus munkakört betölt alkalmazottja és az intézmény gazdasági vezet je. b) A nevel testület véleményt nyilváníthat, vagy javaslatot tehet az intézmény m ködésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. c) A tanulók fegyelmi ügyeiben való döntéshez a nevel testület fegyelmi bizottságot hoz létre. Állandó tagjai az intézmény igazgatója, az érintett tagintézmény vezet je, az osztályf nök és a gyermek- és ifjúságvédelmi felel s. Változó tagjai: azok a pedagógusok, akik a gyermeket tanítják. d) Egy tanév során a nevel testület az alábbi értekezleteket tartja: - tanévnyitó értekezlet - tanévzáró értekezlet - 2 alkalommal nevelési értekezlet ( szi és tavaszi nevelési értekezlet) A tanévnyitó, tanévzáró és nevelési értekezletekr l jegyz könyvet kell készíteni. A jegyz könyvet az igazgató által megbízott pedagógus vezeti, s azt az értekezletet követ három napon belül kell elkészíteni és irattárba tenni (elektronikusan és nyomtatva eredeti aláírásokkal). A jegyz könyvvezet és két hitelesít nevel testületi tag, valamint az igazgató írja alá. A nevel testületi értekezlet akkor határozatképes, ha azon a tagjainak több mint ötven százaléka jelen van. A nevel testület döntéseit - ha err l magasabb jogszabály másként nem rendelkezik - nyílt szavazással, egyszer szótöbbséggel hozza. A nevel testület személyi 10. oldal, összesen: 56 oldal

11 kérdésekben minden esetben titkos szavazással dönt. A nevel testületi értekezletr l jegyz könyvet kell vezetni. A nevel testületi értekezletekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni abban az esetben is, ha az aktuális feladatok miatt csak a tantestület egy része, intézmény egységben többnyire az azonos beosztásban dolgozók vesznek részt egy-egy értekezleten. Ilyen lehet: - Félévi, év végi osztályozó-értékel értekezlet - az egy osztályban tanító nevel k értekezlete - az 1-4. ; 5-8.; évfolyamok nevel inek értekezlete - alkalmi munkacsoportok értekezlete (munkaközösségek, stb.) Rendkívüli nevel testületi értekezletet kell összehívni, ha a nevel testület tagjainak 50 százaléka kéri, illetve ha az intézmény igazgatója, vagy a vezet ség tagjai ezt indokoltnak tartják. A nevel testület az igazgató javaslatára évente felvételi bizottságokat hoz létre az alapfokú oktatás, a m vészeti nevelés, és a középiskolai nevelés terén. A felvételi eljárás rendjét és a felvételi bizottság feladatait az SZMSZ mellékletét képez felvételi szabályzat részletezi. Az igazgató indokolt esetben egyedi döntéssel eltérhet a felvételi szabályzattól. A nevel testületnek a jogszabályokban megfogalmazottakon túl további jogokat nem kíván átadni az iskolavezetés. IV.3.2. A pedagógus Felel sséggel és önállóan a tanulók nevelése érdekében végzi munkáját, munkaköri kötelességének tartalmát és kereteit a Közoktatási Törvény, Köznevelési Törvény az intézmény Pedagógiai Programja, a munkaközösségi munkatervek, a feladat-ellátási terv, az éves munkaterv, továbbá a vezet ség tagjainak utasításai alkotják. A nevel -oktató munkáját egységes elvek alapján, kizárólag a tanulók személyiségét épít, korszer módszerekkel végzi. A személyiséget épít módszerek megtanulása és alkalmazása a pedagógus munkavégzésének alapfeltétele. Alaptevékenysége azokat a tanórai és tanórán kívüli csoportfoglalkozási tevékenységeket foglalja magába, amelyek az intézmény oktató és nevel munkája terén minden tanárra kötelez en vonatkoznak. Oktató-nevel munkáját tervszer en végzi, tanmenet alapján dolgozik, a tanmenetet a meghatározott id pontban az el írásnak megfelel en leadja a tagintézmény vezet jének. Saját tanmenettel minden nevel nek rendelkeznie kell. A pályaválasztásban, a továbbtanulásban az iskola segítséget nyújt a tanulóknak és szüleinek. A segítségnyújtás a jelentkezési lap kitöltését l az intézmények eléréséig minden feladatra kiterjed a szükség szerint. Az intézmény egészére háruló feladatok közül az alábbiakat a tagintézmény-vezet megbízása alapján az arra kijelölt pedagógus munkaköri feladatként látja el: - versenyekre való felkészítés - tanulói kíséret - tanulói kirándulás szervezése 11. oldal, összesen: 56 oldal

12 - sportversenyeken való részvétel - szakmai utak el készítése, megszervezése minden olyan feladat, mellyel a Pedagógiai Programból adódóan a tagintézmény vezet je megbízza. Köznevelésr l szóló CXC törvény egységben szemléli a pedagógus munkaidejét, ezért a 40 órás teljes heti munkaid fel l közelíti meg, és ezt alapvet en három részre bontja: kötetlen, kötött, és ezen belül órákkal, foglalkozásokkal lekötött részre. A 62. (5)-(6) bekezdései vezetik be a következ fogalmakat: Kötött munkaid : Ez a kötelez munkaid 80%-a, vagyis heti 32 óra. Ezt az id t az intézményvezet által meghatározott feladatokkal köteles tölteni a pedagógus, vagyis tulajdonképpen ez munkaidejének azon része, amellyel el kell számolnia. A fennmaradó 20% felett teljesen szabadon rendelkezhet a pedagógus. Neveléssel-oktatással lekötött munkaid : Ez a teljes munkaid (heti 40 óra) 55-65%-a, ami heti órát jelent. Ugyanakkor ez teszi ki a kötött munkaid jelent s részét is. Ebben az id keretben rendelhet el a pedagógus számára tanórai és egyéb foglalkozások megtartása. Az egyéb foglalkozás szintén a köznevelési törvény által bevezetett új kifejezés, melynek jelentését a pontja adja meg: a tanórákon kívüli egyéni vagy csoportos, pedagógiai tartalmú foglalkozás, amely a tanulók fejl dését szolgálja. Vagyis ide tartozik minden olyan tevékenység, ami a tantárgyfelosztásban megjeleníthet foglalkozás, így például a szakkör, sportkör, énekkar, korrepetálás, napközis foglalkozás, tanulószoba stb. A pedagógusok számára a kötelez órákon felüli feladatokra megbízást az igazgató adhat. IV.3.3. Könyvtárosok Az intézményben a nevel -oktató munka és a tanulók önálló ismeretszerzésének el segítése érdekében iskolai könyvtári részleg m ködik. Az iskolai könyvtárak m ködtetéséért, feladatainak ellátásáért a könyvtáros-tanár/tanító a felel s. A könyvtáros-tanár/tanító részletes feladatait munkaköri leírásuk tartalmazza. Feladataik: - A tanításhoz és a tanuláshoz szükséges dokumentumok rendszeres gy jtése, feltárása, nyilvántartása, rzése, gondozása, e dokumentumok helyben használatának biztosítása, kölcsönzése, valamint tanórai és tanórán kívüli foglalkozások tartása. - Tartós tankönyveket és a tanulók által alkalmazott segédkönyveket szereznek be, melyeket a rászoruló tanulók számára egy-egy tanévre kikölcsönöznek. - A könyvtár gy jteményének gyarapítása a kollégák és a szakmai munkaközösségek javaslatának figyelembe vételével. IV.3.4. A fejleszt pedagógusok Feladataik: 12. oldal, összesen: 56 oldal

13 - A gyermekek teljesítményében, tanulási képességében és haladási ütemében meglév különbségekre épül pedagógiai tevékenység ellátása. - A tanulási zavar, akadályozottság és magatartás-zavarok lehetséges mérték csökkentése a szocializáció és továbbhaladás el segítése. - Tevékenységét az egyéni bánásmódra és az egyéni haladási ütemre szoruló gyermekek szükségleteinek megfelel en szervezi. - Munkája a kollégákkal közös diagnosztizálással, okfeltárással kezd dik és a segítés módjának megszervezésével folytatódik. - Részt vesz az osztályf nöki és pedagógiai munkaközösségek tanácskozásain. - Rendszeresen részt vesz a munkáját segít továbbképzéseken, önképzésér l folyamatosan gondoskodik. - Az igazgató által meghatározott módon beszámol a fejleszt munkába bevont tanulók el menetelér l. - Minden fejlesztésben résztvev gyermekr l naplót vezet. IV.3.5. A nevel k szakmai munkaközösségei A szakmai munkaközösségek az intézmény pedagógiai programja, munkaterve, valamint az adott munkaközösség tagjainak javaslatai alapján összeállított egy évre szóló munkaterv szerint tevékenykednek. Az intézményben az alábbi szakmai munkaközösségek m ködnek: Megnevezés Alsós humán Alsós reál Osztályf nöki Humán tárgyakat tanítók Matematika tárgyat tanítók Természetismereti tárgyakat tanítók Idegen nyelv tárgyakat tanítók Testnevelés 13. oldal, összesen: 56 oldal Kik alkotják tanítók tanítók általános iskolai és középiskolai tanárok általános iskolai és középiskolai tanárok általános iskolai és középiskolai tanárok általános iskolai és középiskolai tanárok általános iskolai és középiskolai tanárok általános iskolai és középiskolai tanárok A szakmai munkaközösségek a magasabb jogszabályokban megfogalmazott jogkörökkel rendelkeznek. A szakmai munkaközösségekre a magasabb jogszabályokban megfogalmazott jogkörökön kívül a nevel testület (egyeztetéssel) az alábbi jogköröket ruházza át: Döntési hatáskörök - Saját m ködési rendjér l és munkatervér l. - Továbbképzési programokról javaslattev jogkör.

14 - Iskolai tanulmányi versenyek programjáról. - tagjainak adandó szakmai feladatokról és azok beszámoltatásának rendjér l Kötelez a véleményét kikérni: Kezdeményezési jog - Az iskolába felvett tanulók osztályokra, csoportokra osztásáról hozandó igazgatói döntés el tt. - Szakterületét érint en a pedagógiai program nevel testületi elfogadásakor. - Szakterületét érint en a taneszközök, tankönyvek, segédkönyvek és tanulmányi segédletek kiválasztásakor. A szakmai munkaközösség kezdeményezheti a munkaközösség vezet jének megbízását az igazgatónál. Általános javaslattételi és véleményezési jog Szakterületét érint en a pedagógiai munka eredményességének iskolai értékelésekor és továbbfejlesztésekor. A szakmai munkaközösségek feladatai az adott szakterületen belül: - a pedagógiai, szakmai és módszertani tevékenység irányítása, ellen rzése - az iskolai nevel és oktató munka bels fejlesztése, korszer sítése - egységes követelményrendszer kialakítása: a tanulók ismeretszintjének folyamatos ellen rzése, mérése, értékelése - pályázatok, tanulmányi versenyek kiírása, szervezése, lebonyolítása - a pedagógusok továbbképzésének, önképzésének szervezése, segítése - a költségvetésben rendelkezésre álló szakmai el irányzatok véleményezése, felhasználása - a pályakezd pedagógusok munkájának segítése a gyakornoki rendszer keretein belül - a munkaközösség vezet jének megválasztása, A szakmai munkaközösség munkáját munkaközösség-vezet irányítja. A munkaközösség vezet jét a munkaközösség tagjainak javaslatára az igazgató bízza meg. A munkaközösség vezet jének feladata: - elbírálja és jóváhagyja a munkaközösség tagjainak tanmeneteit, felügyeli a tanmenetek szerinti el rehaladást, a követelményrendszernek való megfelelést - javaslatot tesz a tantárgyfelosztásra, és a kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítésre - lehet ség szerint ellen rzi a munkaközösségi tagok szakmai munkáját, munkafegyelmét - összefoglaló elemzést, értékelést, beszámolót készít a munkaközösség tevékenységér l a nevel testület és az igazgató részére Állásfoglalása el tt köteles meghallgatni a munkaközösség tagjait. 14. oldal, összesen: 56 oldal

15 IV.3.6. Alkalmi feladatokra alakult munkacsoportok Az intézményi munka egyes aktuális feladatainak megoldására a tantestület tagjaiból munkacsoportok alakulhatnak a nevel testület vagy az igazgatóság döntése alapján. Amennyiben az alkalmi munkacsoportot az igazgatóság hozza létre, err l tájékoztatnia kell a nevel testületet. Az alkalmi munkacsoportok tagjait vagy a nevel testület választja, vagy az igazgató bízza meg. IV.4. A SZÜL I MUNKAKÖZÖSSÉGEK IV.4.1. A szül k közösségei Az általános iskolában a szül knek a közoktatási törvényben meghatározott jogaik érvényesítése, illetve kötelességük teljesítése érdekében szül i szervezet m ködik. Az osztályok szül i szervezeteit az egy osztályba járó tanulók szülei alkotják. Az osztályok szül i szervezetei a szül k köréb l a következ tisztségvisel ket választják: - elnök - elnökhelyettes - gazdasági vezet. Az osztályok szül i szervezetei kérdéseiket, véleményeiket, javaslataikat az osztályban választott elnök vagy az osztályf nök segítségével juttathatják el az iskola vezet ségéhez. IV.4.2. A szül i szervezet jogosítványai: Dönt: saját m ködési rendjér l, munkatervének elfogadásáról, tisztségvisel inek megválasztásáról. Kezdeményezheti iskolaszék létrehozását, szül képviseletét az iskolaszékben. Egyetértési jogot gyakorol az egyes fakultatív tantárgyak meghatározásában és minden anyagi terhet jelent feladat meghatározásában. Kötelez véleményét kikérni: - tankönyvvásárlási támogatás módjával kapcsolatos nevel i döntés el tt, - az iskola vezet jének megbízásával és megbízásának visszavonása el tt. Az iskolai szül i szervezet legmagasabb szint döntéshozó szerve az iskola szül i szervezet választmánya. Az iskolai szül i szervezet választmánya vezet ségének munkájában az osztály szül i szervezetek elnökei, elnökhelyettesei vehetnek részt. Az iskolai szül i szervezet választmánya akkor határozatképes, ha azon az érdekelteknek több mint ötven százaléka jelen van. Döntéseit nyílt szavazással, egyszer szótöbbséggel hozza. Az iskolai szül i szervezet választmányát az iskola igazgatójának tanévenként legalább 3 alkalommal össze kell hívnia, és itt tájékoztatást kell adnia az iskola feladatairól, tevékenységér l. Az iskolai szül i szervezet elnöke közvetlenül az iskola tagintézmény-vezet jével tart kapcsolatot. IV.5. A TANULÓK KÖZÖSSÉGEI 15. oldal, összesen: 56 oldal

16 IV.5.1. A tanulók nagyobb csoportja A diákönkormányzat döntése alapján a tanulók nagyobb csoportját az osztályok, valamint az intézmény tanulólétszámának 51%-a alkotja. IV.5.2. Az osztályközösség Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók osztályközösséget alkotnak. Az osztályközösség diákjai a tanórák (foglalkozások) túlnyomó többségét az órarend szerint közösen látogatják. Az osztályközösség véleményezési jog szempontjából nagyobb közösségnek számít. Az osztály tanulói maguk közül az osztály képviseletére, valamint közösségi munkájának szervezésére az alábbi tisztségvisel t választják meg: - egy f képvisel (küldött) az iskolai diákönkormányzat vezet ségébe IV.5.3. Az osztályf nök Az osztályközösség vezet je: az osztályf nök. Az osztályf nököt ezzel a feladattal az igazgató bízza meg, a tagintézmény-vezet javaslatát figyelembe véve. Az osztályf nökök osztályf nöki tevékenységüket munkaköri leírásuk alapján végzik. Az osztályf nök jogosult az egy osztályban tanító pedagógusok mikro-értekezletének összehívására. A mikroértekezletek összehívása probléma esetén kötelez (pl. osztályközösséget érint, illetve egyegy tanulót érint kérdésekben). Az osztályf nök feladatai és hatásköre: - Alaposan ismernie kell tanítványait. - Az intézmény pedagógiai elvei szerint neveli osztályának tanulóit, figyelembe veszi a személyiségfejl dés tényez it. - Segíti a tanulóközösségek kialakulását, közösségépít programokat szervez és bonyolít le. - Koordinálja és segíti az osztályban tanító pedagógusok munkáját, és látogatja óráikat. - Aktív pedagógiai kapcsolatot tart fenn az osztály szül i munkaközösségével, a tanítványaival foglalkozó tanárokkal, a tanulók életét, tanulmányait segít személyekkel (pszichológus, logopédus, fejleszt pedagógus, gyógytestnevel, gyermekvédelmi felel s, gyámügyi munkatárs). - Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi el menetelét, az osztály fegyelmi helyzetét. Különös gondot fordít a hátrányos helyzet tanulók segítésére (róluk naplót vezet az intézkedésekkel együtt). - Min síti a tanulók magatartását, szorgalmát, min sítési javaslatát a nevel testület elé terjeszti. A nevel testület megosztott véleménye esetén az véleménye a dönt. - Mikro- és szül i értekezletet tart, szükség esetén családot látogat, az ellen rz könyv útján rendszeresen - havonta - tájékoztatja a szül ket a tanuló magatartásáról, tanulmányi el menetelér l. 16. oldal, összesen: 56 oldal

17 - A bukásra álló tanulók szüleit a félévi zárás el tt néhány héttel és év végén a zárás el tt néhány héttel írásban tájékoztatja (a dátumokat a munkatervben szükséges rögzíteni) - Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli feladatokat (az osztálynapló precíz vezetését, anyakönyvek kitöltését, bizonyítványok megírását félévkor és év végén, az októberi, félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatását, a továbbtanulással kapcsolatos adminisztrációt, valamint egyéb adatszolgáltatást). - Szül i kérésre saját hatáskörében évi három nap távollétet engedélyezhet osztálya tanulójának. - Gondoskodik osztálya kötelez orvosi vizsgálatáról, lehet ség szerint tanórán kívüli id pontban. - Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola el tt álló feladatokról, azok megoldására mozgósít, közrem ködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében. - Az érdekeltekkel egyetértésben javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, segélyezésére, elmarasztalására. - Részt vesz az osztályf nöki munkaközösség munkájában, javaslataival és észrevételeivel, a kijelölt feladatok elvégzésével el segíti a közösség tevékenységének eredményességét. - Tanmenetet készít a nevel -oktató munkájához. - Külön foglalkozik a hátrányos helyzet tanulók felzárkóztatásával (szaktanárral, szül vel, gyermek- és ifjúságvédelmi felel ssel rendszeres kapcsolattartás; a felzárkóztató foglalkozáson való részvétel ellen rzése) - Segíti a tanulói balesetek megel zését. IV.5.4. Sportkör Az iskolában a tanulók igényeinek, érdekl désének kielégítésére sportkör m ködik, saját SZMSZ szerint. Éves programjuk része az intézményi munkatervnek. Vezet jével rendszeres kapcsolatot az iskola igazgatója tart. IV.5.5. A diákkörök Az iskolában a tanulók igényeinek, érdekl désének kielégítésére diákkörök m ködnek. A diákkör lehet: szakkör, érdekl dési kör, önképz kör, m vészeti csoport stb. A diákkörök létrehozására javaslatot tehet az iskola igazgatójának (az intézményegység- -vezet n és a tagintézmény-vezet n keresztül) az adott tanévet megel z tanév végéig bármely tanuló, szül, nevel, illetve a diákönkormányzat, a szül i közösség iskolai vezet sége. A javasolt diákkör létrehozásáról minden tanév elején az adott lehet ségek figyelembevételével a tantárgyfelosztás, valamint az éves munkaterv elfogadásakor a nevel testület az intézményegység-vezet és a tagintézmény-vezet véleményének figyelembe vételével az igazgató dönt. A diákköröket pedagógus, szül vagy az iskola által felkért nagykorú személy vezeti. A diákkörök m ködése az intézményegység-vezet és a tagintézmény-vezet felügyeletével (segítés, támogatás, ellen rzés) zajlik. 17. oldal, összesen: 56 oldal

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Herman Ottó Általános Iskola 1214. Budapest Gombos tér 1. Szervezeti és M ködési Szabályzat

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Herman Ottó Általános Iskola 1214. Budapest Gombos tér 1. Szervezeti és M ködési Szabályzat Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Herman Ottó Általános Iskola 1214. Budapest Gombos tér 1. Szervezeti és M ködési Szabályzat Bezzeg Judit igazgató 1 Tartalom 1.Általános rendelkezések... 5 1.1

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ. a./ A szervezeti és m ködési szabályzat /a továbbiakban: SZMSZ

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ. a./ A szervezeti és m ködési szabályzat /a továbbiakban: SZMSZ SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ Általános rendelkezések l. A szervezeti és m ködési szabályzat célja, jogszabályi alapja a./ A szervezeti és m ködési szabályzat /a továbbiakban: SZMSZ határozza

Részletesebben

I. A házirend célja és feladata

I. A házirend célja és feladata HÁZIREND 2013 Tartalomjegyzék I. A házirend célja és feladata... 3 II. A zalaszentgróti Deák Általános Iskola és Gimnázium házirendjének elfogadása és jóváhagyása... 4 III. A házirend hatálya... 5 IV.

Részletesebben

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 2 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 2 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya 2 4. Az intézmény meghatározása az Alapító Okirat szerint 3 5. Az intézmény

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Az intézmény tevékenységei... 7 Az intézmény jogállása, gazdálkodási jogköre:... 8 Az intézmény mőködési területe:...

TARTALOMJEGYZÉK. Az intézmény tevékenységei... 7 Az intézmény jogállása, gazdálkodási jogköre:... 8 Az intézmény mőködési területe:... TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA... 4 AZ ISKOLA ALAPADATAI... 6 Az intézmény tevékenységei...

Részletesebben

A Budapest III. Kerületi Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola Szervezeti és működési szabályzata

A Budapest III. Kerületi Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola Szervezeti és működési szabályzata Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest III. Kerületi Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola : 1033 Bp., Szérűskert u. 40. /Fax: 367-3399; 367-1429 @: szeruskert-a@kszki.obuda.hu : www.drszentgyorgyi.hu

Részletesebben

Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola

Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. június Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1. Az SZMSZ célja, tartalma... 3 1.2. Jogszabályi háttér... 4 1.3. Az SZMSZ

Részletesebben

Hevesi Sándor Általános Iskola

Hevesi Sándor Általános Iskola Hevesi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat A gyermek az elevenség, az öröm, a jövőbe ható ígéret, a bilincsbe nem vert ember, az igazán igaz Isten. Ady Endre 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zipernowsky Károly 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 2013. 0 Tartalom BEVEZETŐ... 3 1. A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM: 033405 2009. TARTALOMJEGYZÉK A Kertvárosi Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása és jóváhagyása 1. I. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - Szentendre, 2009. 2

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - Szentendre, 2009. 2 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - Szentendre, 2009. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések... 5 1.1 A Szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi háttere és hatálya... 5 1.2 Az intézmény

Részletesebben

A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Szervezeti és működési szabályzata Készítette: Pogonyi-Simon Edit intézményvezető Készült: 2014. 09.01. 2 Bevezetés A szervezeti és

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALMA

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALMA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALMA A Nebuló Általános Iskola alapítványi fenntartású alapfokú intézmény, a város oktatási palettájának színesítésére. Gyermekközpontú pozitív megerősítéssel nevel,

Részletesebben

Domokos Pál Péter Általános Iskola 1119. Budapest, Sopron utca 50. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013.

Domokos Pál Péter Általános Iskola 1119. Budapest, Sopron utca 50. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. 1 Domokos Pál Péter Általános Iskola 1119. Budapest, Sopron utca 50. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. 2 Tartalom AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 6 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ)

Részletesebben

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szandaszőlősi Általános és Alapfokú (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szervezeti és működési szabályzat 2/67 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Tartalom 1. Bevezető rész 5 1.1. Az SZMSZ célja, feladata... 5 1.2. Jogszabályi háttér... 5 1.3. Az intézmény adatai... 5 1.4. Az alapító okirat adatai... 5 1.5.

Részletesebben

BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61.

BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. Bucsa, 2013. március 1 Tartalomjegyzék 1. A SZERVEZETI

Részletesebben

A Bátai Hunyadi János Általános Iskola

A Bátai Hunyadi János Általános Iskola 2013. 1 A Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Bátai Hunyadi János Általános Iskola 2 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Kardos István Általános Iskola és Közgazdasági Szakközépiskola 2014. Tartalomjegyzék: I. rész Bevezető 1. Hatályos jogszabályok 2. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA PAKS, PUSZTAHENCSE, NÉMETKÉR Paks, 2014. március 31. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TÖRVÉNYI HÁTTERE... 4 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola 1133 Budapest Tutaj u. 7-11. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2014. június 02. Varga Márta

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

NYÍREGYHÁZI BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT NYÍREGYHÁZI BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 Tartalom II. AZ ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEINEK ALAPADATAI... 4 III. AZ ISKOLA HASZNÁLATI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE... 5 III. 1. Általános

Részletesebben

Balmazújvárosi Általános Iskola (4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u.17-23.)

Balmazújvárosi Általános Iskola (4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u.17-23.) Balmazújvárosi Általános Iskola (4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u.17-23.) Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. március OM azonosító: 200931 1 Tartalomjegyzék I. Bevezető 1.Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Ügyirat szám: 350//2/2013. Kőbányai Hárslevelű Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1106 Budapest, Hárslevelű u. 5. 2013. Készítette: Antalics Hajnalka óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. Szervezet és

Részletesebben

Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzata

Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzata Ügyirat szám:ii/11/515/2013 Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. Szervezet és Működési Szabályzat hatálya 3.o. II. Az óvoda alaptevékenységét

Részletesebben

A KISPESTI ERKEL FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KISPESTI ERKEL FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KISPESTI ERKEL FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest, 2013. TARTALOM 2 Oldal I. rész: Általános rendelkezések 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi alapja

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készült: 2013. Tartalomjegyzék: 1. AZ SZMSZ CÉLJA... 4 1.1. A szabályzat tartalma és hatálya... 4 1.1.1. A szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA és PEDAGÓGIAIA SZAKSZOLGÁLAT Székhelye: 2461.Tárnok Iskola u.1 Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. OM: 032357 Alapításának éve: 1994. (jogutódlással)

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS KÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS KÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI KÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmény neve: Hild József Általános Iskola Készítette: Rajnainé Sima Etel A nevelőtestület testület elfogadásának dátuma: 2013. március 26. A Szülők közössége

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakképző Iskola és Általános Iskola Cím: H-2400 Dunaújváros, Kőris utca 17. Tel / Fax: 06-25-431-890 OM azonosító: 200290 Nyilvántartási szám: 04-0051-05 Felnőttképzési

Részletesebben