SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)"

Átírás

1 SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

2 Tartalomjegyzék I. A SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI... 5 I.1. A Szervezeti és M ködési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja... 5 I.2. Az intézmény jellemz it az alapító okirat tartalmazza, mely ezen szabályzat részét képezi.. 6 II. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI RENDSZERE, IRÁNYÍTÁSA... 6 II.1. Az intézmény szervezete... 6 II.2. Az igazgatóság feladata, feladatmegosztás:... 6 II.3.Az intézmény vezet sége... 7 II.4.Az intézmény dolgozói... 8 II.5. Gazdálkodási tevékenységet nem végez... 8 III. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE... 8 III.1. Tanulói produktumok értékesítése:... 8 III.2. Az intézmény szervezeti egységei... 8 IV. AZ INTÉZMÉNY KÖZÖSSÉGEI, EZEK KAPCSOLATA EGYMÁSSAL ÉS A VEZETÉSSEL... 9 IV.1. Az intézményi közösség... 9 IV.2. Az alkalmazottak (közalkalmazottak) közössége...10 IV.3. A nevel k közösségei...10 IV.3.1. A nevel testület IV.3.2. A pedagógus IV.3.3. Könyvtárosok IV.3.4. A fejleszt pedagógusok IV.3.5. A nevel k szakmai munkaközösségei IV.3.6. Alkalmi feladatokra alakult munkacsoportok IV.4. A szül i munkaközösségek...15 IV.4.1. A szül k közösségei IV.4.2. A szül i szervezet jogosítványai: IV.5. A tanulók közösségei...15 IV.5.1. A tanulók nagyobb csoportja IV.5.2. Az osztályközösség IV.5.3. Az osztályf nök IV.5.4. Sportkör IV.5.5. A diákkörök IV.5.6. Diákönkormányzat IV.6. Az intézmény közösségeinek kapcsolattartása...18 IV.6.1. Az igazgatóság és a nevel testületek IV.6.2. A szakmai munkaközösség IV.6.3. A szül i munkaközösség IV.6.4. A nevel k és a szül k V. AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSÉNEK ÉS KÖZÖSSÉGEINEK KÜLS KAPCSOLATAI...20 V.1. Kapcsolattartás oldal, összesen: 56 oldal

3 V.2. Iskolai egészségügy...21 V.3. Az iskolai-egészségügyi ellátás rendje:...22 V.3.1. Iskolaorvosi, fogorvosi szolgáltatatás V.3.2. Véd n i szolgáltatás V.3.3. Gyermekjóléti Szolgálat V.3.4 Pedagógiai szakszolgálat 23 V.3.5 A közösségi szolgálat küls színhelyei 23 VI. AZ INTÉZMÉNY M KÖDÉSÉNEK ÉS HASZNÁLATÁNAK RENDJE...23 VI.1. A törvényes m ködés alapdokumentumai...23 VII. AZ ÜNNEPÉLYEK, MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE, A HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOK...24 VII.1. Az ünnepélyek, megemlékezések rendje...25 VII.2. A hagyományápolással kapcsolatos feladatok:...25 VIII. A GYERMEKEK INTÉZMÉNYBE VALÓ FELVÉTELÉNEK RENDJE...26 IX. A GYERMEK- ÉS TANULÓBALESETEK MEGEL ZÉSÉNEK FELADATAI...26 IX.1. Gyermekbalesetek esetére vonatkozó szabályok...27 X. A NEVEL MUNKA EGÉSZSÉGES ÉS BIZTONSÁGOS FELTÉTELEINEK MEGTEREMTÉSE...28 XI. AZ INTÉZMÉNYI TEEND K RENDKÍVÜLI ESEMÉNY, BOMBARIADÓ ESETÉN...28 XII. A GYERMEKEK, TANULÓK EGÉSZSÉGÉT VESZÉLYEZTET HELYZETEK KEZELÉSÉRE IRÁNYULÓ ELJÁRÁSREND...28 XIII. INTÉZMÉNYI VÉD, ÓVÓ EL ÍRÁSOK...28 XIV. REKLÁMTEVÉKENYSÉG SZABÁLYAI...29 XV. BELÉPÉS ÉS BENNTARTÓZKODÁS AZOK RÉSZÉRE, AKIK NEM ÁLLNAK JOGVISZONYBAN A NEVELÉSI INTÉZMÉNNYEL...29 XVI. A MINDENNAPI TESTEDZÉS FORMÁI, AZ ISKOLAI SPORTKÖR, VALAMINT AZ ISKOLA VEZETÉSE KÖZÖTTI KAPCSOLATTARTÁS FORMÁI ÉS RENDJE...29 XVI.1. A mindennapi testedzés formái...29 XVI.2. Az iskolai sportkör és az iskola vezetése közötti kapcsolattartás formái és rendje...30 XVII. AZ ISKOLAI KÖNYVTÁRRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK...30 XVIII. A KIEMELT MUNKAVÉGZÉSÉRT JÁRÓ KERESET KIEGÉSZÍTÉS FELTÉTELEI...31 XIX. TANULÓK FOGADÁSI RENDJE, AZ ÉPÜLETEK NYITVA TARTÁSA...32 XX. TANULÓK TANÓRÁN KÍVÜLI TEVÉKENYSÉGEI...34 XXI. PEDAGÓGIAI MUNKA BELS ELLEN RZÉSÉNEK RENDJE...36 XXI.1. A bels ellen rzési rendszer...36 XXI.2. Szervezése...36 XXI.3. Általános követelmények...36 XXI.4. Az ellen rzést végzik: oldal, összesen: 56 oldal

4 XXI.5. Az ellen rzés területei:...37 XXI.6. Az ellen rzés formái:...37 XXII: A ZENEISKOLA MUNKARENDJE...38 XXII.1. A tanév beosztása...38 XXII.2. A tanítás rendje...38 XXII.3. A csoportok létszáma...39 XXII.4. A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái, rendje...40 XXII.5. Az intézmény nyitvatartási rendje, a bent tartózkodás szabályai...41 XXII.6. A tanulói jogviszony létesítése...43 XXII.7. Beszámolók...43 XXIII. FEGYELMI ELJÁRÁS SZABÁLYOZÁSA...44 XXIV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK...54 XXV. AZ SZMSZ MELLÉKLETEI oldal, összesen: 56 oldal

5 I. A SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI A Szervezeti és M ködési Szabályzatában foglaltak megtartása nem csak az intézmény dolgozóira nézve kötelez ek, hanem el írásai a szolgáltatásait igénybe vev kre a gyermekekre és szüleikre is vonatkoznak. I.1. A SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA Célja: A szervezeti és m ködési szabályzat meghatározza az intézmény szervezeti felépítését, az intézmény m ködésének bels rendjét, a küls kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat és azokat a rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. Az SZMSZ az intézmény pedagógiai programjában rögzített cél- és feladatrendszer racionális és hatékony megvalósítását szabályozza. A Szervezeti és M ködési Szabályzat a következ törvények alapján készült: évi CXC nemzeti köznevelési törvény évi XXXIII. törvény: A közalkalmazottak jogállásáról /Kjt./ - 16/2013.(II.28) EMMI rendelet: az iskolai tankönyv ellátás rendjér l/ A Szervezeti és M ködési Szabályzat alapjául szolgáló rendeletek a következ k: - 20/2012EMI - 138/1992. évi (X. 8.) Korm. rendelet a Kjt. végrehajtásáról közoktatási intézményekben. 5. oldal, összesen: 56 oldal

6 I.2. AZ INTÉZMÉNY JELLEMZ IT AZ ALAPÍTÓ OKIRAT TARTALMAZZA, MELY EZEN SZABÁLYZAT RÉSZÉT KÉPEZI Bélyegz k használata az Iratkezelési szabályban rögzítettek szerint. II. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI RENDSZERE, IRÁNYÍTÁSA II.1. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETE A pedagógusok és az oktatást közvetlenül segít személyzet kinevezését az igazgató javaslatára Klebelsberg Intézményfenntartó Központ végzi Az intézményigazgatót rövid (10 munkanapot nem meghaladó) és tartós távollétében (tíz illetve azt meghaladó távolétében) az intézményegység vezet helyettesíti Az tagintézmény-vezet k, intézményegység-vezet, távollétükben egymást helyettesítik. Az igazgatóság rendszeresen /hetente egyszer/ tart megbeszélést az aktuális feladatokról. A megbeszéléseket az intézményigazgató vezeti, melyr l emlékeztet készül. II.2. AZ IGAZGATÓSÁG FELADATA, FELADATMEGOSZTÁS: Intézményigazgató: Kizárólagos hatáskörébe tartozik: a nevel testület vezetése a nevel és oktató munka irányítása és ellen rzése intézményi szinten a nevel testület jogkörébe tartozó döntések, azok végrehajtásának szakszer el készítése, ellen rzése tagintézmény-vezet k, intézményegység-vezet : Döntési hatáskörük az alábbiakban van: a nevel -oktató munka ellen rzése, intézményegység szint megszervezése a tanári továbbképzések koordinálása a tantárgyfelosztások elkészítése a nemzeti és iskolai ünnepségek koordinálása az iskolai, tanári ügyelet megszervezése a szakmai munkaközösségek munkájának koordinálása a tanulmányi versenyek, a tehetséggondozás, felzárkóztatás a szakmai, oktatási eszközök, információhordozók megújítása valamennyi, a gyermekek nevelésével-oktatásával összefügg feladat ellátása 6. oldal, összesen: 56 oldal

7 II.3.AZ INTÉZMÉNY VEZET SÉGE DFTTOK Igazgató Béri Balogh Ádám Intézményegység-vezet Csányi László Tagiskola Tagintézmény- Erkel Ferenc Zeneiskola Tagintézmény- Iskolatitkárok Fels s szakmai mk-vezet k Alsós szakmai mk-vezet k Zeneiskola pedagógusai Zrínyi Miklós székhelyiskola pedagógusai Tanító munkakörben alkalmazottak Az intézmény vezet ségének a tagjai: igazgató tagintézmény-vezet k intézményegység-vezet a közalkalmazotti tanács elnöke szül i szervezet elnöke a reprezentatív szakszervezet vezet je Az intézmény vezet sége az intézményi élet egészére kiterjed konzultatív, véleményez és javaslattev joggal rendelkez testület. Az intézmény vezet sége félévente tart megbeszélést az aktuális feladatokról. Err l írásos emlékeztet készül. Az intézményi vezet ség megbeszéléseit az igazgató készíti el és vezeti le. Az intézmény vezet ségének tagjai a bels ellen rzési szabályzatban foglaltak szerint ellen rzési feladatokat is ellátnak. Az intézmény tagintézmény-vezet inek, intézményegység-vezet jének, javaslattev, véleményez hatásköre van, feladataikat munkaköri leírásuk tartalmazza az alábbiakra kiterjed en: a tagintézményben az oktató-nevel munka ellen rzése, megszervezése helyben a tanári továbbképzések szervezése 7. oldal, összesen: 56 oldal

8 a tantárgyfelosztások elkészítése a nemzeti és iskolai/óvodai ünnepségek szervezése az iskolai tanári és diákügyeletének biztosítása a szakmai munkaközösségek munkájának segítése a tanulmányi versenyek, a tehetséggondozás, felzárkóztatás szervezése a szakmai, oktatási eszközök, információhordozók megújítása az épületek tisztaságának, az egészségügyi el írásoknak a megtartása valamennyi, a gyermekek nevelésével-oktatásával összefügg, feladat ellátása II.4.AZ INTÉZMÉNY DOLGOZÓI Az intézmény pedagógus dolgozóit a magasabb jogszabályok el írásai alapján megállapított munkakörökre, a fenntartó által engedélyezett létszámban az intézmény intézményigazgatója javaslatára Klebelsberg Intézményfenntartó Központ alkalmazza. Az intézmény dolgozói munkájukat munkaköri leírásuk alapján végzik. II.5. GAZDÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉGET NEM VÉGEZ FELN TT OKTATÁS: Az intézmény nem végez feln tt oktatást. Termeit, helyiségeit, oktatási eszközeit bérbe adja feln tt oktatást végz knek. III. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE III.1. TANULÓI PRODUKTUMOK ÉRTÉKESÍTÉSE: évi CXC törvény a nemzeti köznevelésr l 46.(9) bekezdése szerinti tárgy, szellemi termék nem kerül el állításra az intézmény keretei közt a diákok részér l, így a Deák Ferenc ÁGM keretei közt ez nem releváns. III.2. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI EGYSÉGEI - Deák Ferenc ÁGM Zrínyi Miklós Székhelyiskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth u Deák Ferenc ÁGM Csányi László Tagiskola 8790 Zalaszentgrót, Ifjúság u Deák Ferenc ÁGM Erkel Ferenc Tagiskola 8790 Zalaszentgrót, Ifjúság u. 2 - Deák Ferenc ÁGM Béri Balogh Ádám Gimnázium 8790 Zalaszentgrót, Kossuth u. 11. A Deák ÁGM vezet inek megnevezése és heti kötelez óraszáma: 8. oldal, összesen: 56 oldal

9 Munkakör megnevezése Törvényi kötelez óraszám Órakedvezmény mértéke Pótlék mértéke (pótlék alap %-a) Tartózko dás Elérhet ség Személy Igazgató Kossuth 11. Intézményegység-vezet Kossuth 11. Deák Ferenc ÁGM Ifjúság u. Erkel Ferenc 2. Tagintézmény vezet je Deák Ferenc ÁGM Csányi László Tagintézmény vezet je Ifjúság u / Beke László Takácsné Husz Ildikó Lovász Gábor Gelencsérné Tarpál Mária Intézményekben tartózkodás rendje Vezet Intézményegység Bent tartózkodás Fogadó nap Beke László igazgató Takácsné Husz Ildikó intézményegység vezet Gelencsérné Tarpál Mária tagintézmény vezet Lovász Gábor tagintézmény vezet Deák Ferenc ÁGM és Deák Ferenc ÁGM Béri Balogh Ádám Gimnázium Deák Ferenc ÁGM Zrínyi Miklós Székhelyiskola Deák Ferenc ÁGM Csányi László Tagiskola és Deák Ferenc ÁGM Erkel Ferenc Tagiskola Kett jük közül az egyik f a napi tanítási id végéig az épületben tartózkodik Kett jük közül az egyik f a napi tanítási id végéig az épületben tartózkodik IV. AZ INTÉZMÉNY KÖZÖSSÉGEI, EZEK KAPCSOLATA EGYMÁSSAL ÉS A VEZETÉSSEL IV.1. AZ INTÉZMÉNYI KÖZÖSSÉG Az intézményi közösséget az intézmény dolgozói, a szül k és a tanulók alkotják. Tagjai érdekeiket, jogosítványaikat az e fejezetben felsorolt közösségek révén és benne foglaltak szerint érvényesíthetik. 9. oldal, összesen: 56 oldal

10 IV.2. AZ ALKALMAZOTTAK (KÖZALKALMAZOTTAK) KÖZÖSSÉGE Az alkalmazottak közösségét az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban, illetve munkaviszonyban álló dolgozók alkotják. Pedagógusok, az oktató-nevel munkát segít dolgozók. Munkájukat az írásban megkapott munkaköri leírásban foglaltak szerint végzik. A közalkalmazottak jogait és kötelességeit, juttatásait, valamint intézményen belüli érdekérvényesítési lehet ségeit a magasabb jogszabályok (Mt. Kjt. és ezekhez kapcsolódó rendeletek), valamint az intézmény közalkalmazotti szabályzata rögzíti. Kötelez a KT véleményét kikérni: - Az intézmény intézményigazgatójának, igazgatóinak (magasabb vezet k) megbízásával és megbízásának visszavonásával kapcsolatos döntés el tt. - Az intézmény megszüntetésével, átszervezésével, feladatának megváltoztatásával, nevének megállapításával kapcsolatos fenntartói döntés el tt. - Az intézmény költségvetésének meghatározása és módosítása el tt. Döntéséhez köteles mástól véleményt kérni: A nevel testülett l, a intézményigazgatói, igazgatói megbízással kapcsolatos alkalmazotti értekezleten hozott döntés el tt. IV.3. A NEVEL K KÖZÖSSÉGEI IV.3.1. A nevel testület a) A nevel testület tagja az intézmény valamennyi pedagógus munkakört betölt alkalmazottja és az intézmény gazdasági vezet je. b) A nevel testület véleményt nyilváníthat, vagy javaslatot tehet az intézmény m ködésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. c) A tanulók fegyelmi ügyeiben való döntéshez a nevel testület fegyelmi bizottságot hoz létre. Állandó tagjai az intézmény igazgatója, az érintett tagintézmény vezet je, az osztályf nök és a gyermek- és ifjúságvédelmi felel s. Változó tagjai: azok a pedagógusok, akik a gyermeket tanítják. d) Egy tanév során a nevel testület az alábbi értekezleteket tartja: - tanévnyitó értekezlet - tanévzáró értekezlet - 2 alkalommal nevelési értekezlet ( szi és tavaszi nevelési értekezlet) A tanévnyitó, tanévzáró és nevelési értekezletekr l jegyz könyvet kell készíteni. A jegyz könyvet az igazgató által megbízott pedagógus vezeti, s azt az értekezletet követ három napon belül kell elkészíteni és irattárba tenni (elektronikusan és nyomtatva eredeti aláírásokkal). A jegyz könyvvezet és két hitelesít nevel testületi tag, valamint az igazgató írja alá. A nevel testületi értekezlet akkor határozatképes, ha azon a tagjainak több mint ötven százaléka jelen van. A nevel testület döntéseit - ha err l magasabb jogszabály másként nem rendelkezik - nyílt szavazással, egyszer szótöbbséggel hozza. A nevel testület személyi 10. oldal, összesen: 56 oldal

11 kérdésekben minden esetben titkos szavazással dönt. A nevel testületi értekezletr l jegyz könyvet kell vezetni. A nevel testületi értekezletekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni abban az esetben is, ha az aktuális feladatok miatt csak a tantestület egy része, intézmény egységben többnyire az azonos beosztásban dolgozók vesznek részt egy-egy értekezleten. Ilyen lehet: - Félévi, év végi osztályozó-értékel értekezlet - az egy osztályban tanító nevel k értekezlete - az 1-4. ; 5-8.; évfolyamok nevel inek értekezlete - alkalmi munkacsoportok értekezlete (munkaközösségek, stb.) Rendkívüli nevel testületi értekezletet kell összehívni, ha a nevel testület tagjainak 50 százaléka kéri, illetve ha az intézmény igazgatója, vagy a vezet ség tagjai ezt indokoltnak tartják. A nevel testület az igazgató javaslatára évente felvételi bizottságokat hoz létre az alapfokú oktatás, a m vészeti nevelés, és a középiskolai nevelés terén. A felvételi eljárás rendjét és a felvételi bizottság feladatait az SZMSZ mellékletét képez felvételi szabályzat részletezi. Az igazgató indokolt esetben egyedi döntéssel eltérhet a felvételi szabályzattól. A nevel testületnek a jogszabályokban megfogalmazottakon túl további jogokat nem kíván átadni az iskolavezetés. IV.3.2. A pedagógus Felel sséggel és önállóan a tanulók nevelése érdekében végzi munkáját, munkaköri kötelességének tartalmát és kereteit a Közoktatási Törvény, Köznevelési Törvény az intézmény Pedagógiai Programja, a munkaközösségi munkatervek, a feladat-ellátási terv, az éves munkaterv, továbbá a vezet ség tagjainak utasításai alkotják. A nevel -oktató munkáját egységes elvek alapján, kizárólag a tanulók személyiségét épít, korszer módszerekkel végzi. A személyiséget épít módszerek megtanulása és alkalmazása a pedagógus munkavégzésének alapfeltétele. Alaptevékenysége azokat a tanórai és tanórán kívüli csoportfoglalkozási tevékenységeket foglalja magába, amelyek az intézmény oktató és nevel munkája terén minden tanárra kötelez en vonatkoznak. Oktató-nevel munkáját tervszer en végzi, tanmenet alapján dolgozik, a tanmenetet a meghatározott id pontban az el írásnak megfelel en leadja a tagintézmény vezet jének. Saját tanmenettel minden nevel nek rendelkeznie kell. A pályaválasztásban, a továbbtanulásban az iskola segítséget nyújt a tanulóknak és szüleinek. A segítségnyújtás a jelentkezési lap kitöltését l az intézmények eléréséig minden feladatra kiterjed a szükség szerint. Az intézmény egészére háruló feladatok közül az alábbiakat a tagintézmény-vezet megbízása alapján az arra kijelölt pedagógus munkaköri feladatként látja el: - versenyekre való felkészítés - tanulói kíséret - tanulói kirándulás szervezése 11. oldal, összesen: 56 oldal

12 - sportversenyeken való részvétel - szakmai utak el készítése, megszervezése minden olyan feladat, mellyel a Pedagógiai Programból adódóan a tagintézmény vezet je megbízza. Köznevelésr l szóló CXC törvény egységben szemléli a pedagógus munkaidejét, ezért a 40 órás teljes heti munkaid fel l közelíti meg, és ezt alapvet en három részre bontja: kötetlen, kötött, és ezen belül órákkal, foglalkozásokkal lekötött részre. A 62. (5)-(6) bekezdései vezetik be a következ fogalmakat: Kötött munkaid : Ez a kötelez munkaid 80%-a, vagyis heti 32 óra. Ezt az id t az intézményvezet által meghatározott feladatokkal köteles tölteni a pedagógus, vagyis tulajdonképpen ez munkaidejének azon része, amellyel el kell számolnia. A fennmaradó 20% felett teljesen szabadon rendelkezhet a pedagógus. Neveléssel-oktatással lekötött munkaid : Ez a teljes munkaid (heti 40 óra) 55-65%-a, ami heti órát jelent. Ugyanakkor ez teszi ki a kötött munkaid jelent s részét is. Ebben az id keretben rendelhet el a pedagógus számára tanórai és egyéb foglalkozások megtartása. Az egyéb foglalkozás szintén a köznevelési törvény által bevezetett új kifejezés, melynek jelentését a pontja adja meg: a tanórákon kívüli egyéni vagy csoportos, pedagógiai tartalmú foglalkozás, amely a tanulók fejl dését szolgálja. Vagyis ide tartozik minden olyan tevékenység, ami a tantárgyfelosztásban megjeleníthet foglalkozás, így például a szakkör, sportkör, énekkar, korrepetálás, napközis foglalkozás, tanulószoba stb. A pedagógusok számára a kötelez órákon felüli feladatokra megbízást az igazgató adhat. IV.3.3. Könyvtárosok Az intézményben a nevel -oktató munka és a tanulók önálló ismeretszerzésének el segítése érdekében iskolai könyvtári részleg m ködik. Az iskolai könyvtárak m ködtetéséért, feladatainak ellátásáért a könyvtáros-tanár/tanító a felel s. A könyvtáros-tanár/tanító részletes feladatait munkaköri leírásuk tartalmazza. Feladataik: - A tanításhoz és a tanuláshoz szükséges dokumentumok rendszeres gy jtése, feltárása, nyilvántartása, rzése, gondozása, e dokumentumok helyben használatának biztosítása, kölcsönzése, valamint tanórai és tanórán kívüli foglalkozások tartása. - Tartós tankönyveket és a tanulók által alkalmazott segédkönyveket szereznek be, melyeket a rászoruló tanulók számára egy-egy tanévre kikölcsönöznek. - A könyvtár gy jteményének gyarapítása a kollégák és a szakmai munkaközösségek javaslatának figyelembe vételével. IV.3.4. A fejleszt pedagógusok Feladataik: 12. oldal, összesen: 56 oldal

13 - A gyermekek teljesítményében, tanulási képességében és haladási ütemében meglév különbségekre épül pedagógiai tevékenység ellátása. - A tanulási zavar, akadályozottság és magatartás-zavarok lehetséges mérték csökkentése a szocializáció és továbbhaladás el segítése. - Tevékenységét az egyéni bánásmódra és az egyéni haladási ütemre szoruló gyermekek szükségleteinek megfelel en szervezi. - Munkája a kollégákkal közös diagnosztizálással, okfeltárással kezd dik és a segítés módjának megszervezésével folytatódik. - Részt vesz az osztályf nöki és pedagógiai munkaközösségek tanácskozásain. - Rendszeresen részt vesz a munkáját segít továbbképzéseken, önképzésér l folyamatosan gondoskodik. - Az igazgató által meghatározott módon beszámol a fejleszt munkába bevont tanulók el menetelér l. - Minden fejlesztésben résztvev gyermekr l naplót vezet. IV.3.5. A nevel k szakmai munkaközösségei A szakmai munkaközösségek az intézmény pedagógiai programja, munkaterve, valamint az adott munkaközösség tagjainak javaslatai alapján összeállított egy évre szóló munkaterv szerint tevékenykednek. Az intézményben az alábbi szakmai munkaközösségek m ködnek: Megnevezés Alsós humán Alsós reál Osztályf nöki Humán tárgyakat tanítók Matematika tárgyat tanítók Természetismereti tárgyakat tanítók Idegen nyelv tárgyakat tanítók Testnevelés 13. oldal, összesen: 56 oldal Kik alkotják tanítók tanítók általános iskolai és középiskolai tanárok általános iskolai és középiskolai tanárok általános iskolai és középiskolai tanárok általános iskolai és középiskolai tanárok általános iskolai és középiskolai tanárok általános iskolai és középiskolai tanárok A szakmai munkaközösségek a magasabb jogszabályokban megfogalmazott jogkörökkel rendelkeznek. A szakmai munkaközösségekre a magasabb jogszabályokban megfogalmazott jogkörökön kívül a nevel testület (egyeztetéssel) az alábbi jogköröket ruházza át: Döntési hatáskörök - Saját m ködési rendjér l és munkatervér l. - Továbbképzési programokról javaslattev jogkör.

14 - Iskolai tanulmányi versenyek programjáról. - tagjainak adandó szakmai feladatokról és azok beszámoltatásának rendjér l Kötelez a véleményét kikérni: Kezdeményezési jog - Az iskolába felvett tanulók osztályokra, csoportokra osztásáról hozandó igazgatói döntés el tt. - Szakterületét érint en a pedagógiai program nevel testületi elfogadásakor. - Szakterületét érint en a taneszközök, tankönyvek, segédkönyvek és tanulmányi segédletek kiválasztásakor. A szakmai munkaközösség kezdeményezheti a munkaközösség vezet jének megbízását az igazgatónál. Általános javaslattételi és véleményezési jog Szakterületét érint en a pedagógiai munka eredményességének iskolai értékelésekor és továbbfejlesztésekor. A szakmai munkaközösségek feladatai az adott szakterületen belül: - a pedagógiai, szakmai és módszertani tevékenység irányítása, ellen rzése - az iskolai nevel és oktató munka bels fejlesztése, korszer sítése - egységes követelményrendszer kialakítása: a tanulók ismeretszintjének folyamatos ellen rzése, mérése, értékelése - pályázatok, tanulmányi versenyek kiírása, szervezése, lebonyolítása - a pedagógusok továbbképzésének, önképzésének szervezése, segítése - a költségvetésben rendelkezésre álló szakmai el irányzatok véleményezése, felhasználása - a pályakezd pedagógusok munkájának segítése a gyakornoki rendszer keretein belül - a munkaközösség vezet jének megválasztása, A szakmai munkaközösség munkáját munkaközösség-vezet irányítja. A munkaközösség vezet jét a munkaközösség tagjainak javaslatára az igazgató bízza meg. A munkaközösség vezet jének feladata: - elbírálja és jóváhagyja a munkaközösség tagjainak tanmeneteit, felügyeli a tanmenetek szerinti el rehaladást, a követelményrendszernek való megfelelést - javaslatot tesz a tantárgyfelosztásra, és a kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítésre - lehet ség szerint ellen rzi a munkaközösségi tagok szakmai munkáját, munkafegyelmét - összefoglaló elemzést, értékelést, beszámolót készít a munkaközösség tevékenységér l a nevel testület és az igazgató részére Állásfoglalása el tt köteles meghallgatni a munkaközösség tagjait. 14. oldal, összesen: 56 oldal

15 IV.3.6. Alkalmi feladatokra alakult munkacsoportok Az intézményi munka egyes aktuális feladatainak megoldására a tantestület tagjaiból munkacsoportok alakulhatnak a nevel testület vagy az igazgatóság döntése alapján. Amennyiben az alkalmi munkacsoportot az igazgatóság hozza létre, err l tájékoztatnia kell a nevel testületet. Az alkalmi munkacsoportok tagjait vagy a nevel testület választja, vagy az igazgató bízza meg. IV.4. A SZÜL I MUNKAKÖZÖSSÉGEK IV.4.1. A szül k közösségei Az általános iskolában a szül knek a közoktatási törvényben meghatározott jogaik érvényesítése, illetve kötelességük teljesítése érdekében szül i szervezet m ködik. Az osztályok szül i szervezeteit az egy osztályba járó tanulók szülei alkotják. Az osztályok szül i szervezetei a szül k köréb l a következ tisztségvisel ket választják: - elnök - elnökhelyettes - gazdasági vezet. Az osztályok szül i szervezetei kérdéseiket, véleményeiket, javaslataikat az osztályban választott elnök vagy az osztályf nök segítségével juttathatják el az iskola vezet ségéhez. IV.4.2. A szül i szervezet jogosítványai: Dönt: saját m ködési rendjér l, munkatervének elfogadásáról, tisztségvisel inek megválasztásáról. Kezdeményezheti iskolaszék létrehozását, szül képviseletét az iskolaszékben. Egyetértési jogot gyakorol az egyes fakultatív tantárgyak meghatározásában és minden anyagi terhet jelent feladat meghatározásában. Kötelez véleményét kikérni: - tankönyvvásárlási támogatás módjával kapcsolatos nevel i döntés el tt, - az iskola vezet jének megbízásával és megbízásának visszavonása el tt. Az iskolai szül i szervezet legmagasabb szint döntéshozó szerve az iskola szül i szervezet választmánya. Az iskolai szül i szervezet választmánya vezet ségének munkájában az osztály szül i szervezetek elnökei, elnökhelyettesei vehetnek részt. Az iskolai szül i szervezet választmánya akkor határozatképes, ha azon az érdekelteknek több mint ötven százaléka jelen van. Döntéseit nyílt szavazással, egyszer szótöbbséggel hozza. Az iskolai szül i szervezet választmányát az iskola igazgatójának tanévenként legalább 3 alkalommal össze kell hívnia, és itt tájékoztatást kell adnia az iskola feladatairól, tevékenységér l. Az iskolai szül i szervezet elnöke közvetlenül az iskola tagintézmény-vezet jével tart kapcsolatot. IV.5. A TANULÓK KÖZÖSSÉGEI 15. oldal, összesen: 56 oldal

16 IV.5.1. A tanulók nagyobb csoportja A diákönkormányzat döntése alapján a tanulók nagyobb csoportját az osztályok, valamint az intézmény tanulólétszámának 51%-a alkotja. IV.5.2. Az osztályközösség Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók osztályközösséget alkotnak. Az osztályközösség diákjai a tanórák (foglalkozások) túlnyomó többségét az órarend szerint közösen látogatják. Az osztályközösség véleményezési jog szempontjából nagyobb közösségnek számít. Az osztály tanulói maguk közül az osztály képviseletére, valamint közösségi munkájának szervezésére az alábbi tisztségvisel t választják meg: - egy f képvisel (küldött) az iskolai diákönkormányzat vezet ségébe IV.5.3. Az osztályf nök Az osztályközösség vezet je: az osztályf nök. Az osztályf nököt ezzel a feladattal az igazgató bízza meg, a tagintézmény-vezet javaslatát figyelembe véve. Az osztályf nökök osztályf nöki tevékenységüket munkaköri leírásuk alapján végzik. Az osztályf nök jogosult az egy osztályban tanító pedagógusok mikro-értekezletének összehívására. A mikroértekezletek összehívása probléma esetén kötelez (pl. osztályközösséget érint, illetve egyegy tanulót érint kérdésekben). Az osztályf nök feladatai és hatásköre: - Alaposan ismernie kell tanítványait. - Az intézmény pedagógiai elvei szerint neveli osztályának tanulóit, figyelembe veszi a személyiségfejl dés tényez it. - Segíti a tanulóközösségek kialakulását, közösségépít programokat szervez és bonyolít le. - Koordinálja és segíti az osztályban tanító pedagógusok munkáját, és látogatja óráikat. - Aktív pedagógiai kapcsolatot tart fenn az osztály szül i munkaközösségével, a tanítványaival foglalkozó tanárokkal, a tanulók életét, tanulmányait segít személyekkel (pszichológus, logopédus, fejleszt pedagógus, gyógytestnevel, gyermekvédelmi felel s, gyámügyi munkatárs). - Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi el menetelét, az osztály fegyelmi helyzetét. Különös gondot fordít a hátrányos helyzet tanulók segítésére (róluk naplót vezet az intézkedésekkel együtt). - Min síti a tanulók magatartását, szorgalmát, min sítési javaslatát a nevel testület elé terjeszti. A nevel testület megosztott véleménye esetén az véleménye a dönt. - Mikro- és szül i értekezletet tart, szükség esetén családot látogat, az ellen rz könyv útján rendszeresen - havonta - tájékoztatja a szül ket a tanuló magatartásáról, tanulmányi el menetelér l. 16. oldal, összesen: 56 oldal

17 - A bukásra álló tanulók szüleit a félévi zárás el tt néhány héttel és év végén a zárás el tt néhány héttel írásban tájékoztatja (a dátumokat a munkatervben szükséges rögzíteni) - Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli feladatokat (az osztálynapló precíz vezetését, anyakönyvek kitöltését, bizonyítványok megírását félévkor és év végén, az októberi, félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatását, a továbbtanulással kapcsolatos adminisztrációt, valamint egyéb adatszolgáltatást). - Szül i kérésre saját hatáskörében évi három nap távollétet engedélyezhet osztálya tanulójának. - Gondoskodik osztálya kötelez orvosi vizsgálatáról, lehet ség szerint tanórán kívüli id pontban. - Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola el tt álló feladatokról, azok megoldására mozgósít, közrem ködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében. - Az érdekeltekkel egyetértésben javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, segélyezésére, elmarasztalására. - Részt vesz az osztályf nöki munkaközösség munkájában, javaslataival és észrevételeivel, a kijelölt feladatok elvégzésével el segíti a közösség tevékenységének eredményességét. - Tanmenetet készít a nevel -oktató munkájához. - Külön foglalkozik a hátrányos helyzet tanulók felzárkóztatásával (szaktanárral, szül vel, gyermek- és ifjúságvédelmi felel ssel rendszeres kapcsolattartás; a felzárkóztató foglalkozáson való részvétel ellen rzése) - Segíti a tanulói balesetek megel zését. IV.5.4. Sportkör Az iskolában a tanulók igényeinek, érdekl désének kielégítésére sportkör m ködik, saját SZMSZ szerint. Éves programjuk része az intézményi munkatervnek. Vezet jével rendszeres kapcsolatot az iskola igazgatója tart. IV.5.5. A diákkörök Az iskolában a tanulók igényeinek, érdekl désének kielégítésére diákkörök m ködnek. A diákkör lehet: szakkör, érdekl dési kör, önképz kör, m vészeti csoport stb. A diákkörök létrehozására javaslatot tehet az iskola igazgatójának (az intézményegység- -vezet n és a tagintézmény-vezet n keresztül) az adott tanévet megel z tanév végéig bármely tanuló, szül, nevel, illetve a diákönkormányzat, a szül i közösség iskolai vezet sége. A javasolt diákkör létrehozásáról minden tanév elején az adott lehet ségek figyelembevételével a tantárgyfelosztás, valamint az éves munkaterv elfogadásakor a nevel testület az intézményegység-vezet és a tagintézmény-vezet véleményének figyelembe vételével az igazgató dönt. A diákköröket pedagógus, szül vagy az iskola által felkért nagykorú személy vezeti. A diákkörök m ködése az intézményegység-vezet és a tagintézmény-vezet felügyeletével (segítés, támogatás, ellen rzés) zajlik. 17. oldal, összesen: 56 oldal

18 IV.5.6. Diákönkormányzat A tanulók és a tanulóközösségek érdekeiknek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, szabadid s tevékenységének segítésére az iskolákban diákönkormányzat m ködik. A diákönkormányzat tevékenységét az osztályokban megválasztott küldöttekb l álló diákönkormányzat vezet sége irányítja. Az iskolai diákönkormányzat képviseletét az iskolai diákönkormányzatot segít pedagógus látja el. Az épületek helyiségeit, berendezéseit, felszereléseit a nevel testület, az intézményegység-vezet vagy a tagintézmény-vezet döntése alapján a DÖK térítésmentesen használhatja. Az intézményi diákközgy lés Tanévenként legalább egy alkalommal intézményi diákközgy lést kell összehívni. Az évi rendes diákközgy lés összehívását a diákönkormányzat vezet kezdeményezi, a tanév rendjében meghatározottak szerint. A diákközgy lés összehívásáért az intézmény igazgatója valamint a diákönkormányzat munkáját segít pedagógus a felel s. A diákközgy lésen minden tanulónak joga van részt venni. A diákközgy lésen a diákönkormányzatot segít nevel k, valamint a diákönkormányzat gyermekvezet i beszámolnak az el z diákközgy lés óta eltelt id szak munkájáról, valamint az igazgató tájékoztatást ad az intézményi élet egészér l, az éves munkatervr l, a tanulói jogok helyzetér l és érvényesülésér l, a házirendben meghatározottak végrehajtásának tapasztalatairól. A felvet dött kérdésekre érdemi választ kell adni a közgy lésen, vagy ha ott nem lehetséges, egy héten belül írásban. A közgy lésr l feljegyzést kell vezetni, a felmerült kérdésekr l és a válaszokról, valamint az intézkedések határidejér l és felel seir l. Az intézkedésekr l a tanulókat a helyben szokásos módon kell értesíteni. IV.6. AZ INTÉZMÉNY KÖZÖSSÉGEINEK KAPCSOLATTARTÁSA IV.6.1. Az igazgatóság és a nevel testületek A nevel testületek, valamint különböz közösségeinek kapcsolattartása a tagintézményvezet k, intézményegység-vezet, pedagógiai vezet segítségével a megbízott pedagógusvezet k, és a választott képvisel k útján valósul meg. A kapcsolattartás fórumai: - az igazgatóság ülései - szakmai értekezlet - a különböz értekezletek - megbeszélések A fórumok id pontját az intézményi munkaterv határozza meg. Az igazgatóság az aktuális feladatokról a tagintézmény-vezet k és intézményegységvezet útján a nevel i szobákban elhelyezett hirdet táblákon, valamint írásbeli tájékoztatókon keresztül értesíti a nevel ket. Az intézmény vezet ségi tagjai kötelesek: 18. oldal, összesen: 56 oldal

19 - Az intézmény vezet ségi ülései után tájékoztatni az irányításuk alá tartozó pedagógusokat az ülés döntéseir l, határozatairól. - Az irányításuk alá tartozó pedagógusok kérdéseit, véleményét, javaslatait közvetíteni az igazgatóság felé. A pedagógusok kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban, egyénileg vagy munkaköri vezet jük illetve választott képvisel ik útján közölhetik az igazgatósággal, az intézmény vezet ségével. IV.6.2. A szakmai munkaközösség A szakmai munkaközösségek az intézményi pedagógiai fórumokon, nevelési értekezleteken, vezet ik személyes kapcsolatain illetve az elektronikus levelezési rendszeren keresztül tartanak kapcsolatot. Ez utóbbi formát az iskola vezetése is használja a pedagógusokkal, tanulókkal, szül kkel való kapcsolat tartásként. Minden tanév kezdetén frissül az intézmény elektronikus levelezési rendszerének adatbázisa. IV.6.3. A szül i munkaközösség Az intézménybe járó tanulók szülei intézményegységenként szül i munkaközösséget hozhatnak létre. Az szül i munkaközösség tagjai kötelesek: - rendszeres id közönként (évente legalább 3 alkalommal) tájékoztatni az ket megválasztókat a szül i munkaközösség tevékenységér l - az ket megválasztók kérdéseit, véleményét, javaslatait a szül i munkaközösség elé tárni. A szül i munkaközösség ülésein állandó meghívottként az alábbiak vehetnek részt: - az igazgató - a tagintézmény-vezet A tagintézmény egészének életér l, a munkatervr l a tagintézmény vezet rendszeresen (évente legalább 3 alkalommal) tájékoztatja a szül i munkaközösséget. Err l feljegyzés készül. A tagintézményi szül i munkaközösségek vezet i alkotják az intézményi szül i munkaközösségeket. IV.6.4. A nevel k és a szül k A szül knek az intézmény egészének életér l, az iskolai munkatervr l, az aktuális feladatokról tájékoztatást ad: a) Az igazgató: - a szül i munkaközösség választmányi ülésén és az iskolai szül i értekezleten, évente 2 alkalommal - az aulákban elhelyezett hirdet táblákon keresztül - az alkalmanként megjelen írásbeli tájékoztatón keresztül 19. oldal, összesen: 56 oldal

20 - a tanévnyitó és tanévzáró ünnepélyen b) Az osztályf nökök: - az osztály szül i értekezletén - rendkívüli értekezleten - a tanuló tájékoztató füzetén keresztül A tanulók egyéni haladásával kapcsolatos tájékoztatására az alábbi fórumok szolgálnak: - családlátogatások - szül i értekezletek - fogadó órák - nyílt napok - írásbeli tájékoztatók a tájékoztató füzetben - megbeszélés a nevel vel el re egyeztetett id pontban A szül i értekezletek félévenként egyszer, fogadó órák 2 havonta vannak (tanítási id n kívül, a szül k munkaideje után hétköznapokon). A tagintézmény-vezet k, intézményegységvezet, az osztályf nök vagy az igazgatóság bármikor tarthat rendkívüli szül i értekezletet, szükség esetén fogadóórát. A szül k kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy választott képvisel ik, tisztségvisel ik útján közölhetik az igazgatósággal, az adott nevel testülettel vagy az iskolaszékkel. V. AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSÉNEK ÉS KÖZÖSSÉGEINEK KÜLS KAPCSOLATAI V.1. KAPCSOLATTARTÁS Az intézményi munka megfelel szint irányításának érdekében az intézménynek állandó munkakapcsolatban kell állnia a következ intézményekkel: Intézmény/Szervezet Kapcsolattartásért felel s Éves munkaterv szabályozza Kapcsolat tartalma Polgármesteri Hivatal, Zalaszentgrót Zalaszentgrót Önkormányzat Képvisel -testülete Napközi Otthonos Óvoda Zalaszentgrót Városi M vel dési Központ Zalaszentgrót Családsegít és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási 20. oldal, összesen: 56 oldal

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg 9400 Sopron, Feny tér 1. SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT Sopron, 2013. március Barilichné Tóth Rita igazgató Tartalom

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Suli Harmónia Általános Iskola és Óvoda 8767 Felsőrajk, Szabadság u. 46. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Suli Harmónia 2007 Gyermekeket Segítő Alapítvány 2013. március 31. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038 Gubody Ferenc Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 201038 A szabályzat érvényes: 2013. április 2-től 1 Tartalomjegyzék Tartalom 1 Tartalomjegyzék... 2 2 A Szervezeti és Működési

Részletesebben

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013.

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 1 AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 2 Tartalomjegyzék A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

A LADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Készítette: Kovácsné Vanderer Ágota Igazgató 2013.

A LADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Készítette: Kovácsné Vanderer Ágota Igazgató 2013. A LADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Kovácsné Vanderer Ágota Igazgató 2013. 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGI HÁTTERE 1.1 Hatályba lépése 1.2 Az SZMSZ kiterjedése 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

7 4. Az iskola közösségei - a nevelők közösségei - a szülők közösségei - a tanulók közösségei 5. Az intézmény működési rendje

7 4. Az iskola közösségei - a nevelők közösségei - a szülők közösségei - a tanulók közösségei 5. Az intézmény működési rendje TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1. Az SZMSZ általános rendelkezései, hatálya 2 2. Az intézmény szervezeti felépítése, működési rendszere, a szervezeti 3 egységek megnevezése, engedélyezett létszáma, feladatai 3.

Részletesebben

REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) 2015 OM azonosító: 034800 1028 Budapest, Máriaremetei u. 71. Tel.: 06-1-397-4402, 06-1-275-8675 Fax.: 06-1-391-6944 Internet:

Részletesebben

Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola 5000 Szolnok, Károly R. u. 2. Gyakornoki Szabályzat. Érvényesség: 2007.

Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola 5000 Szolnok, Károly R. u. 2. Gyakornoki Szabályzat. Érvényesség: 2007. Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola 5000 Szolnok, Károly R. u. 2. Gyakornoki Szabályzat Érvényesség: 2007. december 21-t l A SZOLNOKI KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉP- ÉS

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.03.19. Módosítás: ÉRD, 2014. november 12., 2015.február 25., 2015. december 8. Összeállította és jóváhagyásra benyújtja:

Részletesebben

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY az inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola 2365 Inárcs, Tolnay Lajos út 1. Szervezeti és Működési Szabályzatáról Készítette: Szegedi György közoktatási szakértő SZ024539 2011. április

Részletesebben

A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének. Működési Szabályzata

A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének. Működési Szabályzata Gyáli Liliom Óvoda Gyál Liliom utca 13-15. 2360 OM: 032993 A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének Működési Szabályzata 1. Az óvoda szülői szervezetének alapvető célja: Az óvodába járó gyerekek szüleinek

Részletesebben

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata ROSTI PÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata Dunaújváros, 2013. 2013. 1 S Z K A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata A szülői munkaközösség

Részletesebben

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com HEGYESKŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA (2531 TOKOD, BÉKE U. 26.) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA O M a z o n o s í t ó : 2 0 1 6 0 3 Jóváhagyta: Kornokovics Attiláné igazgató Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. Honlap:

Részletesebben

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata Ezen Szervezeti és Mőködési Szabályzat a Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT EÖTVÖS JÓZSEF Általános Iskola MINŐSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY OM szám: 035036 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ( a 2013. március 27-i módosítással egybeszerkesztett szöveg ) 2013. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1996. évi LXII. törvénnyel módosított 1993. évi LXXIX. törvény 59.. rendelkezései alapján a Than

Részletesebben

LázárErvin Általános Iskola

LázárErvin Általános Iskola LázárErvin Általános Iskola Szülői szervezet működési szabályzata 5.sz melléklet Budapest 1043 Erzsébet utca 31 OM-azonosítója: 034862 Intézmény fenntartója:klebersberg Intézményfenntartó Központ Intézmény

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLJÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA Szervezeti és Működési Szabályzat 1 A ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TERÉZVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA és MAGYAR-ANGOL, MAGYAR- NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 1065 Budapest Pethő Sándor utca 4. OM-azonosító: 035264 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZMSZ/2009. 1 TARTALOMJEGYZÉK..2 AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI...5 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezések 0 A Szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A pedagógus életpályamodell 1 A pedagógus életpályamodell 326/2013. (VIII. 30) Korm. rendelet alapján (a pedagógusok előmeneteli rendszeréről

Részletesebben

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Intézmény OM- azonosítója: 201827 Intézményvezető: Kovács Péterné

Részletesebben

MAGISTER GIMNÁZIUM. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: Kft.

MAGISTER GIMNÁZIUM. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: Kft. Intézmény neve: Szabályzat típusa: MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM Szülői szervezet működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: 201251 Intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BARANGOLÓ ÓVODA 2017 PÓCSMEGYER, TÁNCSICS u. 26. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kelt: 2006. január 24. Készítette: Papp István Lőrincné Danyi Zsuzsánna óvodavezető A közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

Babaház Óvoda 1141 Budapest, Cinkotai út 69./B Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. óvodavezető

Babaház Óvoda 1141 Budapest, Cinkotai út 69./B Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. óvodavezető 2013. Budapest, 2013. augusztus 28. Készítette: Siska Móré Edina óvodavezető 1 A tartalmát meghatározó jogszabályok A közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. Tv. (Ktv.), Nemzeti Köznevelésről

Részletesebben

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Együttműködési megállapodás 1.sz.melléklet Együttműködési megállapodás mely létrejött az I. István Szakképző Iskola nevelőtestülete

Részletesebben

A hegyeshalmi Lőrincze Lajos Általános Iskola Szülői Szervezetének Szervezeti és Működési Szabályzata

A hegyeshalmi Lőrincze Lajos Általános Iskola Szülői Szervezetének Szervezeti és Működési Szabályzata A hegyeshalmi Lőrincze Lajos Általános Iskola Szülői Szervezetének Szervezeti és Működési Szabályzata 1. rész Általános rendelkezések A 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről 73. alapján az iskolában

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ügyiratszám: I/248/2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1106 Budapest, Maglódi út 8. 2013 Készítette: Zsemlye Istvánné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDSÉI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016 Szervezeti é s M űködési Szabályzat Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium (036379) Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Székhelye: 7200 Dombóvár, Bajcsy-Zs. utca 2. Iktatószám:.. Ügyintéző: Dr. Szenyéri Zoltán

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda 2013. Tartalom Általános rendelkezések 3 A célja 3 A jogszabályi alapjai 3 A A hatálya 3 1 Az intézmény általános jellemzői 4 1.1 Az óvoda legfontosabb

Részletesebben

A KLEBELSBERG KUNO A LTALA NOS ISKOLA E S GIMNA ZIUM SZERVEZETI E S MU KO DE SI SZABA LYZATA

A KLEBELSBERG KUNO A LTALA NOS ISKOLA E S GIMNA ZIUM SZERVEZETI E S MU KO DE SI SZABA LYZATA A KLEBELSBERG KUNO A LTALA NOS ISKOLA E S GIMNA ZIUM (1028 Budapest, Szabadsa g utca 23.) OM azonosí to : 035327 SZERVEZETI E S MU KO DE SI SZABA LYZATA Jo va hagyta: Budapest, 2015. szeptember 08. Ro

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskola a 2013 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2. Az SZMSZ célja és

Részletesebben

A TÖRÖK FLÓRIS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TÖRÖK FLÓRIS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TÖRÖK FLÓRIS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 Az SZMSZ alapjául szolgáló jogszabályok 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 1992.

Részletesebben

3170/2014. Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt. József Attila. B u d a p e s t 2014.

3170/2014. Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt. József Attila. B u d a p e s t 2014. 3170/2014. A T á n c s i c s M i h á l y T e h e t s é g g o n d o z ó K o l l é g i u m S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a t a Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt és bátor, értelmes

Részletesebben

A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalomjegyzék I.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. sz. melléklet A diákönkormányzatának szervezeti és működési Szabályzata Ezen szervezeti és működési Szabályzat a

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Mátészalkai Szakképzési Centrum SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nagy József igazgató 2015. 1 Tartalomjegyzék: I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI.4. oldal 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja,

Részletesebben

A Gógánfai Fekete István Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. március 31.

A Gógánfai Fekete István Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. március 31. 1 A Gógánfai Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. március 31. 2 TARTALOMJEGYZÉK A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, a szervezeti és működési

Részletesebben

Széchenyi István Általános Iskola és

Széchenyi István Általános Iskola és Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja A szervezeti

Részletesebben

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A Szülői Munkaközösség alapvető célja 3 III. A Szülői Munkaközösség alapvető feladata

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonszemesi Reich Károly Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonszemes, 2013. március Boór Miklós igazgató 1 Szervezeti és

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmény neve: Napraforgó Művészeti Óvoda 1039. Budapest, Pais Dezső u. 2. Hétszínvirág Művészeti Tagóvoda 1039 Budapest Medgyessy Ferenc u. 1. Készítette: Somodiné Kiss

Részletesebben

EUROKT-AKADÉMIA. SzakképzőIskola

EUROKT-AKADÉMIA. SzakképzőIskola Az EUROKT-AKADÉMIA SzakképzőIskola 2500 Esztergom, Kis-Duna sétány 11. Tel.: 33/414-866; fax: 33/401-674 e-mail: eurokt@eurokt-akademia.hu web: http://www.eurokt-akademia.hu A működés helyi rendjét meghatározó

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

A BUDAPESTI M SZAKI F ISKOLA SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REJT SÁNDOR KÖNNY IPARI ÉS KÖRNYEZETMÉRNÖKI KAR

A BUDAPESTI M SZAKI F ISKOLA SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REJT SÁNDOR KÖNNY IPARI ÉS KÖRNYEZETMÉRNÖKI KAR A Budapesti M szaki F iskola Szervezeti és M ködési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és M ködési Rend 7. függelék 2. verzió A BUDAPESTI M SZAKI F ISKOLA SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REJT

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV A Természet nagy könyve csak azok el tt áll nyitva, akik ismerik a nyelvet, amelyen írva van: a matematika nyelvét. Galileo Galilei Zalaszentgrót, 2013.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ADY ENDRE NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BERHIDA 2013. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1 A szervezeti és

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BESZÉLJ VELEM ALAPÍTVÁNYI EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta 2013. 02.15. A kuratórium jóváhagyta 2013. 02. 20. Horváthné Ligeti

Részletesebben

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2013 TARTALOMJEGYÉK 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 6 1.1. AZ ISKOLA FELADATA... 6 1.2. AZ SZMSZ ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA A DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA A DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA A DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról és annak végrehajtására kiadott

Részletesebben

SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Dunaföldvár, 2016. szeptember 20. 1. Általános rendelkezések 1.1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató OM: 200183 A Telegdi Kata Szakiskola és Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató A nevelőtestület a 2013. augusztus 24-én megtartott nevelőtestületi

Részletesebben

A Diákönkormányzat éves munkaterve. 2010/2011 -es tanévre

A Diákönkormányzat éves munkaterve. 2010/2011 -es tanévre A Diákönkormányzat éves munkaterve 2010/2011 -es tanévre A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének segítésére az iskolánkban diákönkormányzat

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013.

Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Új Budai Alma Mater Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető rendelkezések... 6 1. Az SZMSZ célja, tartalma...

Részletesebben

Életfácska Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata. Életfácska református Óvoda 2483. Gárdony, Posta u. 20. 2014.

Életfácska Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata. Életfácska református Óvoda 2483. Gárdony, Posta u. 20. 2014. Életfácska Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Életfácska református Óvoda 2483. Gárdony, Posta u. 20 2014. Gárdony Tartalomjegyzék Általános rendelkezések 1.1 A szervezeti és működési

Részletesebben

Petőfiszállási. Petőfi Sándor. Általános Iskola

Petőfiszállási. Petőfi Sándor. Általános Iskola Petőfiszállási Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata TARTALOMJEGYZÉK 2. oldal TARTALOMJEGYZÉK 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 7 I.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SzMSz) célja,

Részletesebben

A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 59. rendelkezése

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Tartalomjegyzék

Szervezeti és Működési Szabályzat. Tartalomjegyzék SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nagybajomi Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, 2013 - 2 - Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések...4 1.1. A szervezeti

Részletesebben

A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések... 4 1. A költségvetési szerv neve, székhelye, telephelye, alapítása... 4 2. A költségvetési

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzat 2011. Balatonalmádi 2 I. Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja a) A szervezeti

Részletesebben

Szervezeti és M ködési Szabályzata

Szervezeti és M ködési Szabályzata Battonyai József Attila M vel dési Központ és Alapfokú M vészeti Iskola Szervezeti és M ködési Szabályzata 2009 év..hó.napján Jóváhagyta:. Fenntartó PH. 1 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM 4. oldal I. A József

Részletesebben

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I.

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I. A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata I. rész Általános rendelkezések A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT. A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén.

Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT. A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén. Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén. Tartalomjegyzék I. rész... 4 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Méhecske Óvoda. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Méhecske Óvoda. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Méhecske Óvoda 1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 30. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A nevelőtestület közreműködésével készítette: Némethné Faragó Ibolya óvodavezető Budapest 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Szivárvány Baptista Gimnázium, Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Szivárvány Baptista Gimnázium, Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény A Szivárvány Baptista Gimnázium, Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadta a az Intézmény NEVELŐTESTÜLETE 2014.

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

A Zrínyi Ilona Gimnázium Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A Zrínyi Ilona Gimnázium Szervezeti és Mőködési Szabályzata TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja... 3 Az intézmény törvényes mőködését meghatározó dokumentumok... 3 Az intézmény legfontosabb adatai az Alapító

Részletesebben

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75.

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. OM: 200650 MADÁCH MUSICAL TÁNC-ÉS ZENEMŰVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Miskolci Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégiuma OM azonosító: 039237 Székhelye: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 33. Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette:

Részletesebben

Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata

Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata A DÖK az 1993. évi LXXIX. tv. 62 64. -aiban foglaltak alapján működik, kiegészülve a gimnázium Szervezeti Működési Szabályzatával

Részletesebben

1. Általános rendelkezések Az SZMSZ jogszabályi alapja A Szervezeti és Működési Szabályzat célja:

1. Általános rendelkezések Az SZMSZ jogszabályi alapja A Szervezeti és Működési Szabályzat célja: 1 1. Általános rendelkezések Az SZMSZ jogszabályi alapja A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról (Kt.) 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról

Részletesebben

Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata

Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata Tarnaörsi Óvoda és Közművelődési Intézmény OM azonosító:201922 2013. Készítette: Antal Ágnes óvodavezető Tartalomjegyzék 1. Bevezető 2. Az

Részletesebben

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013/2014-es tanév Zalaszentgrót, 2013. szeptember 15. Készítette: Kecskésné Szaksz mk. vezet A 2013/2014-es tanévben a munkaközösségnek 9 tagja van. Gelencsérné Tarpál

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BERECZKI MÁTÉ ÉLELMISZERIPARI ÉS MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS SPORTISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Baja, 2013 1 Tartalom 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT... 4 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TERVEZET

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TERVEZET Rumi Rajki István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1 A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TERVEZET Rumi Rajki István Általános Iskola Szervezeti és

Részletesebben

I. BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS... 4 III. AZ ISKOLA MUNKATÁRSAI... 5 IV. A VEZETŐK KÖZTI KAPCSOLATTARTÁS, SZAKMAI TESTÜLETEK...

I. BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS... 4 III. AZ ISKOLA MUNKATÁRSAI... 5 IV. A VEZETŐK KÖZTI KAPCSOLATTARTÁS, SZAKMAI TESTÜLETEK... Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS... 4 III. AZ ISKOLA MUNKATÁRSAI... 5 IV. A VEZETŐK KÖZTI KAPCSOLATTARTÁS, SZAKMAI TESTÜLETEK... 10 V AZ INTÉZMÉNYI KÖZÖSSÉGEK... 11 VI. A PEDAGÓGIAI

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 Gregor József Általános Iskola 1172 Budapest, Hısök tere 19-20. OM azonosító: 035107 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. Szervezeti és mőködési szabályzat 2/43 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom I.1. A SZERVEZETI

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest 03 Tankerület Budapest III. Kerületi Szent Miklós Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon 1035 Budapest,

Részletesebben

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM. Azonosító: 037698 Készítette: Huszti Lászlóné óvodavezető 2013. 09.02. 2 Az intézmény

Részletesebben

Szervezeti és Működési. Szabályzat. Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető

Szervezeti és Működési. Szabályzat. Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...5 1. Az SZMSZ célja...5 2. Az SZMSZ jogszabályi alapja...5 3. Az SZMSZ személyi, tárgyi

Részletesebben

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Az alapító okirat okiratszáma: 1816883/2015 4.3.) A költségvetési szerv alaptevékenysége: 4.3.1.) A gyermek hároméves korától a tankötelezettség

Részletesebben

Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183

Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183 Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183 Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. március SZMSZ 73/1 I Tartalomjegyzék I Tartalomjegyzék... 2 II Általános rendelkezések... 4 II.1 A Szervezeti

Részletesebben

KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készült: 2013. május 21. Készítette: Bobonka Gyula igazgató Tartalom 1 Bevezető rész... 4 1.1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail.

Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail. Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail.com BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

A Bárányka Keresztyén Óvoda Szervezeti és működési szabályzata

A Bárányka Keresztyén Óvoda Szervezeti és működési szabályzata Bárányka Keresztyén Óvoda 6000 Kecskemét, Szent-Györgyi Albert utca 23. OM azonosító: 201155 Telefon: +36 20/562-60-52 email: baranyka.ovi@kbgy.hu honlap: http://www.baranykaovi.hu/ A Bárányka Keresztyén

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 A BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 Szerencs, 2011. augusztus 18. Dr. Gál András igazgató MELLÉKLET

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Tolna Megyei Önkormányzat Móra Ferenc Általános Iskolája 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18. Tel./Fax.: 74/466-326 E-mail: moradomb@freemail.hu Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Krauss Péter igazgató

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: - Gönyő, 2009. augusztus - KISS BÉLA igazgató Intézmény neve: Széchenyi István Általános Iskola Szabályzat típusa: Szervezeti

Részletesebben

A Budapest XXI. Kerületi 2015/ 2016

A Budapest XXI. Kerületi 2015/ 2016 A Budapest XXI. Kerületi Karácsony Sándor Általános Iskola a 2015/ 2016 1 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 4 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 4 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben