ERDÉSZETI LAPO K AZ ORSZÁGO S ERDÉSZET I EGYESÜLE T KÖZLÖNYE :RDŐ- ÉS FÖLDBIRTOKOSOK, ERDÉSZET I ÜGYEKKE L FOGLALKOZÓ K ÉS ERDŐTISZTE K SZÁMÁR A

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ERDÉSZETI LAPO K AZ ORSZÁGO S ERDÉSZET I EGYESÜLE T KÖZLÖNYE :RDŐ- ÉS FÖLDBIRTOKOSOK, ERDÉSZET I ÜGYEKKE L FOGLALKOZÓ K ÉS ERDŐTISZTE K SZÁMÁR A"

Átírás

1 ERDÉSZETI LAPO K AZ ORSZÁGO S ERDÉSZET I EGYESÜLE T KÖZLÖNYE :RDŐ- ÉS FÖLDBIRTOKOSOK, ERDÉSZET I ÜGYEKKE L FOGLALKOZÓ K ÉS ERDŐTISZTE K SZÁMÁR A.- 3oJ/ o év. Szerkeszti BUND KÁROLY, I -XXIV. FÜZET. XLVIlíík^Slya m *-^*&&-&f i. : Megjelenik minden hónap 1. és 15-ik napján. Ára eg y évr e azo k számára, IttlMZ^r^ágos Erdészet i Egyesületnek ne m tagjai, 1 6 kor. A z egyle t azo n aíapítőrlagjainak, ki k legalább 300 koronát alapítottak, ingye n jár, mi g azoknak, ki k eze n összegné l kevesebbe t alapítottak, a z illet ő alapítvány i kama t beküldés e mellett, ár a 6 kor. Rendes tagokna k a 1 6 kor. évidi j fejébe n szinté n ingye n küldeti k meg. Az Országo s Erdészet i Egyesüle t időközönkin t megjelen ő közérdekű kiad - ványai (népszer ű erdészet i ismerete k tár a stb), valamin t a hirdetése k (állandó melléklet ) é s a z időközönkin t a lapho z fűzött, műnyomópapíro n készült képe k a z előfizetés i á r fejébe n a lappa l ingyen (küldetnek meg. Szerkesztőség é s kiadóhivatal : BUDAPEST, V., Alkotmány-utcza 6. szá m (Telefon: ) 1 lapnak legkésőbb minden hónap 5. és 20. napjáig a t. egyesületi tagok vagy yojlzetök M&einez Mtfutni. EllcnkezŐ'esTtfon posta-jegygyel reclamatio" teendő. KÖNYVTARA. mi vállala t é ^ffíifa* 1 ' T.ILlCloZj I l "y m á s a - Budapest, Üllői-u t 25. t;»»ir^j

2

3 TARTALOM. I. Czikkek. Oldal Ambrózy Lajos báró: A z amerika i Egyesül t Államoka t fenyeget ő keményfaválság é s anna k hatás a a magya r erdőgazdaságr a IX Bencze Gergely: Észrevétele k az agrogeológiai értekezlet alkalmából X Bernátsky J.: A füs t okozt a károkró l.. : IV Bíró János: Ö t év i legelőjavitá s a Székelyföldö n. XXI Blattny Tibor: A magya r Alföl d befásitás a érdekébe n XI Bóra Elemér: U j alváza s kocsi- és fékrendszer ismertetés e XIV. 710, XV XVI Bund Károly: A z adórefor m é s a z erdőgazdasá g _ III A birtokpolitika i törvényjavasla t VII Burger Artúr: Qyergyóba n... XIX Craus Géza: A z erdő k törzskönyv e é s a z erdőirtáso k... V Csegezy Pál: Közbirtokosság i erdők vagyonkezelése a Székelyföldön VIII A székel y közbirtokosság i erdő k ügykezelés e... XV Erdőgazdaság i ügye k a közigazgatásba n XVII Földes János: Buzdít ó szóza t tölgykorcsain k érdekébe n... II. 6 0 Hell Miklós: Érdeke s bűnügy i tárgyalá s erde i lopá s ügyébe n VII Jamieson Tamás: Válas z Kövess i Ferenc z dr. észrevételeir e IV Kaán Károly: A beszterczebánya i kincstár i gere b XXIV K Bogdán Géza: A talajfelüle t hajlásszögéne k egyszer ű mérés - módja _. II. 6 5 A hordképessé g kiszámítás a a fána k viz i szállításáná l. XXIII Kolozs József: Tutajozásr a berendezet t folyó k szabályozás a é s a z erre használ t vizépitménye k költsége i.. VI Kövessi Ferencz dr.: A növénye k nitrogénfelvev ő szervérő l szól ó Jamieson-féle elméle t kísérlet i keresztpróbáj a IV A növénye k nitrogénfelvev ő szerveirő l szóló Jamieson-féle elmélet keresztpróbájána k kísérlet i ellenőrzésérő l VII Mágócsy-Dietz Sándor dr.: A luczfeny ő eltorzul t toboza V Muzsnay Géza: A közép - é s magashegység i erdein k mestersége s felújításánál tapasztalhat ó hibákró l I. 1 Neveljün k erőtelje s csemetéke t X. 52 6

4 Nagy Károly: A z évi V. törvényczikkrő l XI A közutakr a é s vámokr a vonatkoz ó törvényjavasla t ter - vezetéről. _ XIII A földadókataszterne k a művelés i ágváltozásokka l kap - csolatos k i igazításáról XIII A vízjog i törvén y módosításáró l... XIX Pászthy Ferencz: Akáczveté s vízmosáso k oldalai n VIII Rónay György: Észrevétele k Szab ó Endréne k Tanulmán y az erdőértékszámitás köréből " czim ü közleményér e._ III Sebess De'ues dr. : U j irányo k a z osztrá k agrárpolitikába n IV, 18 9 Szabó Ferencz: A fenyőháza i m. kir. erdőgondnoksá g gazdaság i viszonyai XVIII A fenyőháza i erde i vasú t XVIII Téglás Gábor: Róma i erdőigazgatás i emlé k Pannóniából. ^ _ XII A fá k é s erdő k kultusz a a görö g é s róma i világba n XXII Teschler Béla: A liptóujvár i erdészet i szakképz ő iskol a 1799-tő l 1811-ig XX Török Aladár: A IV-ed éve s erdészeti főiskola i hallgató k évi tanulmányutjának leírás a V V. S.: Erd ő é s váro s (Municzipiáli s feladato k a természetvédele m terén) XXI Élőfá k átültetés e XXIII Zemplén Géza dr. é s Roth Gyula: Adato k a z erde i fá k nitrogén - felvételéhez (Válas z Kövess i F. dr. észrevételeire ).... III. 9 7 Adato k a z erde i fá k nitrogénfelvételéhe z (Válas z Kövess i F. dr. főiskola i taná r keresztpróbájára" ) VII Z. /. : Frömblin g poros z erdőmeste r könyv e a bükkszálerdőrő l VIII X Zivuska Jenő: Mezőgazdaság i használatr a kevésbb é alkalma s terü - letek beerdősítés e (Ismertetés ) XVI XVII A kincstár i erdőtiszte k állásfoglalás a a földmivelésügy i tárcz a ügy - köréhez tartoz ó erdőtiszt i létszámo k egyesítés e ügyébe n I. 4 3 Az év i VIII. nemzetköz i gazdaság i kongresszu s eredménye i VI. 297, XX. 971 XXIV Az adórefor m tovább i fejleménye i VI A természet i emléke k fentartás a X Az északamerika i erdőtüzekrő l X Vadászfy Jen ő f X Az erdőtisz t tartásár a vonatkoz ó kötelezettsé g kijátszás a XII Erdőgazdasági mozgalma k Franczia - é s Angolországba n XIII. 671, XIV Meghívó a z Országo s Erdészet i Egyesüle t közgyűlésér e XIV. 705, XV Közgyűléseink é s kirándulásain k XVIII Az állam i erdőtiszte k létszámrendezés e XXII Az amerika i gesztenyefavés z XXIII

5 Y II. Egyesület i közlemények. owai Titkári jeienté s (1908. év i deczembe r h ó 13. ) I. 2 3 Az Országo s Erdészet i Egyesüle t ev i deczembe r h ó 13-á n Budapesten tartot t rende s közgyűléséne k jegyzőkönyv e I. 3 4 Az Országo s Erdészet i Egyesüle t igazgató-választmányána k jegyző - könyvei : az évi deczembe r h ó 12-é n tartot t ülésről II. 7 3 az évi márcziu s h ó 29-é n tartot t ülésrő l IX az évi júniu s h ó 12-é n tartot t ülésrő l XIV az évi augusztu s h ó 25-é n Fenyőházá n tartot t ülésrő l XVIII Az Országo s Erdészet i Egyesüle t pénztáráná l teljesítet t befizetések : III. 182, IV. 230, VI. 346, VIII. 434, X. 573, XII. 653, XIV. 747, XVI. 822, XVIII. 940, XX XXIV Pályázat a z erdőgazdá k részér e szüksége s kereskedelm i ismereteke t tárgyaló kézikönyvre IX Az Országo s Erdészet i Egyesüle t év i zárszámadás a IX Az Országo s Erdészet i Egyesüle t évi költségvetés e... IX Az Országo s Erdészet i Egyesüle t felterjesztése a telepítésről, ingatla n feldarabolásról é s egyé b birtokpolitikai intézkedésekrő l szól ó törvényjavaslat ügyébe n... XI Felhívás a magya r erdőbirtokosokho z é s erdőtisztekhe z ( A magya r erdőgazdaság történet i emlékeine k megőrzés e és összegyűjtése üyyében) XII. 640 XIII Pályázal erdészet i ösztöndijakr a XII XIII Meghívó a z Országo s Erdészet i Egyesüle t közgyűlésér e XIV. 705, XV Titkári jelenté s (1909. év i augusztu s 26, ) L XVIII Jegyzőkönyv a z Országo s Erdészet i Egyesüle t évi augusztu s hó 26-á n Fenyőházá n tartot t rende s közgyűlésrő l XVIII Közgyűlésünk é s kirándulásain k._. XVIII Felhívás a Horváth-Sándor-alapitvány jufalomdij a ügyébe n XIX. 959, XX XXI Felhívás a f. év i segélye k ügyébe n XIX. 960, XX. 991 XXI /. Lapszemle. III. Irodalom. A házigomb a _. II. 8 7 A M. Á. V. talpfatelitőtelepe i II. 8 8 Erdészeti kísérlete k XI Fényigényes é s árnytür ő fanemek. Fényélveze t é s talajnedves - ség (Biró Z.) XIII Bartha Ábe l III. czikk e a luczfenyőrő l (Ism. Fekete Lajos) XX Európa erdősége i a z ősidőkbe n (Blattny T.)... _ XXIII

6 2. Könyvismertetések. Oldal Répássy Miklós: A z édesvíz i halásza t é s halgazdasá g X Pollák Ferencz: A z erdőgazdasá g kátéj a (Is m Biséll Gyula.) X Kodolányi Antal: A mezőgazdaság i munká k é s teendő k XII Monostori Károly: Ebtenyészté s XII Charbula Frigyes: A z osztrá k kincstár i erdésze t reformjáho z... XII Petricsek Adolf: A magya r birodalo m fontosab b fá s növényeine k mag- é s terméshatározój a XVI Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara: Kereskedelmün k é s ipa - runk a z évben XIX M. kir. közp. statisztikai hivatal: A magya r áruforgalm i statisz - tikai álland ó értékmegállapít ó bizottsá g jelentés e a magya r szent koron a országaina k évi külkereskedelm i forgal - máról XIX Elek István: Birtokpolitik a (Ism. Bund Károly) XX Hollady Nándor: Adóügy i tanácsad ó XX Ödönfy László: Tetőszéktáblázato k XXIII A könyvpiacz uj termékei... II. 9 0 IV. Fakereskedelem. A magya r koron a országaina k külkereskedelm i forgalm a fában, fa - árukban, cserzőanyagokba n é s papirosanyagba n III. 152, IV. 23? A faüzle t helyzetérő l (Fodo r L. ) IV Fakülkereskedelmi forgalmun k a z évben (Fr. L. )... V A bükkfatermelé s válság a (Fodo r L. ) V A tölgyerdő k védelm e Romániába n (Fr. L. ) V A székel y erdőipa r r.-t. (Fr. L. ) V A mármaros i faeladáso k (B. Z.) VI Faeladási eredménye k VIII Bécsi faára k februá r hóba n (Kallina ). _ VIII Felhívás erdőbirtokosainkho z é s fakereskedőinkhe z (Kovác s Gy.) VIII A fakereskedele m helyzetérő l (Fodo r L. ) X A f a szállítás i díjtételeine k felemelés e X Béke a parketiparba n XVI. 8 H A f a vasút i díjtételeine k felemelés e XVI Határőrvidéki tölgyfaeladáso k (Fr. L. ) - XVI A fakereskedele m helyzetérő l (Fodo r L. ) XXII. 1056, XXII Bécsi faára k (Kallina ) - XXII V. Vidék i levél. A Catalp a specios a telepítés e ügyébe n (Répászk y I. ) VI. 33 6

7 VI. Hivatalo s közlemények. oidav Felhívás a z erdészet i államvizsg a tárgyába n III. 138,... XV Hirdetmény a tavasz i erdészet i államvizsg a tárgyába n VIII Felhívás a z államerdészet i tisztviselő k gyermekeine k nevelésé t segélyző alapbó l a z 1909/1910. tanévbe n kioszthat ó segé - lyek ügyébe n XII. 643,.... XIII Pályázat erdősítés i jutalmakr a XVI Hirdetmény a z évbe n megtartand ó erdőőr i é s vadőr i szak - vizsgák ügyébe n. XVII I. Hirdetmén y a z ősz i erdészet i államvizsg a tárgyába n XX II. Kimutatá s a z erdőbirtokoso k álta l a z év őszé n eladásr a bejelentett erde i famagvakró l XX VII. Különfélék. Személyi híre k I. 55, III. 139, X. 567 XI A Magya r Mérnök - é s Épitész-Egyle t székházána k felavatás a I. 5 5 Faiparösaink szervezkedés e a Gyáriparoso k Szövetségébe n I. 5 6 Halálozás. I. 57, III. 150, IV. 229, V I 342, VII. 392, VIII. 431, X. 570, XI. 624, XII. 648, XIII. 700, XIV. 741, XVII. 847, XVIII. 939, XXI. 1035, XXIII XXIV Helyreigazítás. I. 57, III. 150, V. 293 VIII Az Állam i Tisztviselő k Országo s Egyesületéne k erdészet i szak - bizottsága II. 9 0 A földmivelésügy i minisztériu m ügybeosztás a. _ II. 9 1 Késői sajmegg y (Kallin a K. ) - II. 9 1 Az apáczalepk e foly ó év i peterakás a (Matusovit s Péter ) II. 9 2 A Bóra-fél e vasút i kocsikró l... II. 9 4 Az évi állam i költségveté s - III Erdősítési jutalma k kiosztás a III Cziklon pusztítás a a szászsebes i erdőhivata l kerületébe n... III A fagyöng y biológiájáró l (Tétényi ) III A tölgyf a é s a Clithri s puercin a gombafa j (Tétényi )._. III A szkispor t hazánkba n.. III A puszta i talpastyu k évi vándorutj a (Schen k J.). IV A Gyáriparoso k Országo s Szövetségének faipari szakosztály a (Fr. L.) IV A M. Á. V. talpfapályázat a (Fr. L. ) IV Az állam i erdő k Francziaországba n (Fr. L. ) V ' Az osztrá k kincstár i erdésze t újjászervezés e... V. 2S 5 Az urál i bagol y előfordulás a hazánkba n (Schen k Jakab )... V A pikkelye s taplógomb a biológiájábó l (Tétényi. ) V Nemzetközi vadászat i kiállítá s Bécsben, V Vadászat bérbeidís a körül i eljárás V A fegyvertartá s kérdéséne k rendezése. V A tolóká s magvetőgé p árváltozása... V. 29l t

8 A telepítésrő l. _ VI Erdőszámtisztek sérelme.. VI A vizierőtelepe k é s a fausztatá s VI Növénytermesztés különfél e szin ü földbe n (Bartho s Gy. ) VI A pásztormadá r és évi inváziój a (Schen k I. ) VI Választmányi ülé s - - VII Az adórefor m a főrendiházba n VII Erdőszámvevőségi tisztviselő k óhaj a VII A tala j hajlásszögéne k egyszer ű mérés e (Bék y Albert. ) VII Az erdészet i rendelete k tára.... VII Változás a z Országo s Erdészet i Egyesüle t személyzetébe n VIII Á fenyőcsucso k levágásána k kérdéséhe z (Fábr y Alajos. ) VIII Állami erdő k vásárlás a Északamerikába n (Fr. L. ) VIII Nemzetközi vadászat i kiállítá s VIII A vadászvizsl a (Könyvismertetés )... VIII éve s tölgyf a VIII Az Országo s Erdészet i Egyesüle t közgyűlés e IX A kopár, futóhomoko s é s vízmosáso s területeke n teljesítet t erdősí - tések állam i segélyezés e._. IX Rakásba összehordot t galya k ellopás a vétség.... _ IX A bécs i nemzetköz i vadászat i kiállításró l IX Cserépben tartot t havasigyopá r (Bartho s Gyula ) IX A tövistele n kaktus z (Füz y Zoltán ) IX A Gazda " köz - é s mezőgazdaság i hetila p... IX Biehn Jáno s árjegyzék e...._.._. - IX A vidék i erdészet i egyesülete k körébő l... - X Uj erdőtörvén y Romániába n... X Erdei tüze k. X Az agancskiállitáso n..... _ X A vízirig ó kártékonyságáró l (Répászk y István )... X Kérelem.'. X Az Erdészet i Zsebnaptá r elfogyot t X Az Arad--Temesvár Déva Lugosvidék i Erdészet i Egyesületne k közgyűlése ~. XI A Baranya Somogy Tolnavármegye i Erdészet i é s Vadászati Egye - sület közgyűlés e... XI Borsod, Gömör, Heve s megyé k erdészet i egyesület e... XI A tavasz i erdészet i államvizsgákró l._.... XI Mag- é s csemetekereskedőin k figyelméb e XI Erdészeti gőzteherkocs i bemutatás a XI A cserépbe n tartot t havas i gyopá r színváltozás a (H. Gabnay Ferencz ) XI Az enyvgyür ü (Fr. L. )... XI Kedvezmény..... XI Faeladási eredménye k. XII. 64 6

9 Schaumburg-Lippe hercze g szlavónia i uradalm a XII Vadászati szakoktatásunkró l (Bartho s Gyula ) XII A Baranya Somogy Tolnamegye i Erdészet i é s Vadászat i Egye - sület közgyűlés e.. XIII Az á g é s tuskóf a ár a... - XIII Tölgyfaárak Spessartba n. XIII Gőzteherautomobil XIV Az amerika i di ó (Juglan s nigra ) csirázóképesség e (Földes János)... XIV Az évi nemzetköz i vadászat i kiállítá s XIV Borsod, Gömör, Heve s megyé k erdészet i egyesületéne k közgyűlés e XV Amerika száradófélbe n lév ő erdeine k hasznosítás a (Gömöri ) XV Erdei kihágáso k Szászországba n (Gömöri )... XV Schenek Istvá n dr. f XVI Szerbia erdészetérő l (Fr. L. ) XVI Serpulit" házigombaellene s sze r XVI Felhivás vadászat i jutalma k ügyébe n... XVI Az Országo s Erdészet i Egyesüle t közgyűlésérő l XVII Az apáczalepk e (Fr. L. ) XVII Felhivás a keresztcsőrüe k megfigyelésér e (M. kir. ornithológia i központ) XVII Kérelem - XVII Imecs Bél a t - XVIII Jogtalan legelteté s XVIII Faragó Bél a árjegyzék e.... XVIII Ujházy Déne s f - XIX Tanulmányút a mármaros i havasokr a XIX Tűz Pojana-Mörulo n _... XIX Uj kitüzőruda k földmérő k részér e. _... XIX Fadöntés elektromo s áramma l XIX Az évi Erdészet i Zsebnaptá r megjelen t _ XX r Fábó l készítet t czuko r é s alkoho l _.... XX Az ide i tölg y faár verések eredménye i... XX, A puh a fürészár u áraina k emelés e XX Az osztrá k vasút i tarifaemelése k 1 XX A rendőr i büntet ő eljárásr a vonatkoz ó egysége s szabályza t XX Az apáczalepk e ide i fellépés e (Matusovit s Péter )... XX A Köztisztviselő k Nyugdijpótl ó é s Segélyz ő Egyesület e. _ XX Nemzetközi vadászat i kiállítá s XX Stainer Gyul a árjegyzék e XX Faragó Bél a f... XXI Az ide i nag y kocsántala n tölgymakktermé s XXI Tölgyfaárverések eredménye i... _ XXI A Coraebu s bifasciatu s (Matusovit s Péter ) XXI Történelmi kiállítá s a z évi nemzetköz i vadászati kiállításon.xxi

10 Köszönetnyilvánítás XXI A f. év i ősz i államvizsgáró l (Krippe l M. ) XXII Az erdélyrész i legelőjavitáso k 5 év i statisztikáj a (Bir ó János.)... XXII Az I. éve s erdőmérnökhallgató k szám a XXII Vadkivitel Francziaországb a XXII A kincstá r álta l megnyer t pör XXIII A budakesz i erd ő XXIII Sebzett va d üzés e idege n vadászat i területe n kihágá s... XXIII Tölgyfaalaku gyárkémén y vasbetonbó l XXIII Köztelek Zsebnaptá r XXIII Felhivás a Magyar Ebtenyésztők és Ebkedvelők Egyesülete" alapítására XXIII Kitüntetett faiparo s XXIV Az Arad Temesvár, Déva Lúgo s vidéki erdészet i egyesüle t választmányi ülés e XXIV Kérelem a gyapjas pill e (Ocneri a dispar ) petecsomóina k gyűjtés e ügyében (Jablonowsk i J.)... XXIV A hi m é s nőstén y a z állatvilágba n (H. Gabna y Ferencz.). _... XXIV Uj kincstár i erdőgondnoksá g XXIV A luczfenyő k csucsszáradás a (Tétényi. )... XXIV VIII. Változáso k é s kitüntetése k a z erdészet i szolgála t köréből. I. 58, II, 95, III. 151, IV V. 294, VI. 343, VII. 393, VIII. 431, IX. 508, X. 571, XI. 624, XII. 648, XIII. 700, XIV. 742, XV. 782, XVI. 815, XVII. 847, XIX. 969, XX. 1097, XXI. 1036, XXII. 1070, XXIII. 1107, XXIV IX. Erdészet i Rendelete k Tára /1908. F. M. Körrendele t a fele k álta l megtérítend ő eljárás i költségek felszámítása, megállapítása, beszedés e és beszállítása S ügyében III ex/1908. F. M. A kincstár i erdőlegénye k é s segéderdőőrö k javadalmazása tárgyába n valamenny i magyarország i kincs - tári erdőhatóságho z intézet t körrendele t kivonat a... IV Jegyzőkönyv a m. kir. földmivelésügy i minisztériu m szolgálat i ügyköréhez tartoz ó államerdészet i tisztviselő k gyermekeine k nevelését segélyző alap intéző bizottságána k év i deczember h ó 12-é n tartot t rende s évnegyede s ülésérő l VI eln./1909. F. M. A m. kir. földmivelésügy i minisztériu m ügy - körében alkalmazot t állam i erdőtisztekne k fokozatosa n eg y közös összesítet t rangsorozat i létszámb a foglalás a tárgyába n VIII. 43 2

11 4924/1909. F. M. A z évi XIX. t.-cz. II. cziméne k hatály a ak i tartozó erdőbirtoko n engedélyezet t rendkívül i fahasználatok - ból befoly t pénzbő l vásárol t ingatlano k adás-vétel i ügyleté - nek figyelemme l val ó kisérés e tárgyába n IX /1909. F. M. Az 15217/189 9 számú végrehajtás i rendele t II. rés z ána k 2. pontjába n é s a z erdőgazdaság i ügyvitel i sza - bályzatban foglal t s a birtokosságoka t kötelez ő rendelkezése k pontos betartás a tárgyába n _ IX /1909. F. M. Körrendele t a m. kir. igazságiigyminiszterne k 7390/1909. I. M. szánni, a hitbizomány i erdőterülete k válto - zásai esetébe n követend ő eljárá s tárgyába n kiadot t rendele t közlését illetőle g XI Jegyzőkönyv a z államerdészet i tisztviselő k gyermekeine k nevelésé t segélyző alap intézőbizottságának évi márcziu s h ó 29-én tartott rende s évnegyede s ülésérő l XIII /1909. F. M. A birtokrendezés i törvénye k módosításáró l é s kiegészítéséről szól ó évi XXXIX. t.-cz. végrehajtás a iránt kiadot t igazságügyininiszter i rendeletekne k a törvén y hatálya területé n lev ő közigazgatási erdészet i bizottságokkal, kir. erdőfelügyelőségekke l é s a m. kir. erdőhivatalokka l val ó közlése tárgyába n XIV /1909. F. M. Feloszlásna k indul t va d lődij a XV /1909. F. M. Ragadoz ó vada k kölykeine k lődij a... XV /1909. F. M. Vemhe s va d méhébe n talál t kölykö k lődij a... XV Jegyzőkönyv a z államerdészet i tisztviselő k gyermekeine k nevelésé t segélyző alap intézőbizottságának évi júniu s 28-á n tar - tolt rende s évnegyede s üléséről... XVI X. Közigazgatási bírósági döntvények é s elvi jelentőségű határozatok. A vol t urbéiese k osztatla n tulajdonába n lévő, közöse n használ t erdő birlokosaina k engedélyezet t rendkívül i fahasználatbó l eredő vételára k behajtás a irán t a z eljárá s megindítás a kérdé - sében hozot t 7509/1908. sz. k. elv i jelentőség ű Ítéle t XII A vol t úrbérese k osztatla n tulajdonába n lévő, közöse n használ t erdő birtokosa i részér e engedélyezet t rendkívül i fahasználat - ból létesítet t alapna k felhasználás a tárgyába n XVII $ <té d%

ERDÉSZETI LAPO K AZ ORSZÁGO S ERDÉSZET I EGYESÜLE T KÖZLÖNYE. a F. J. r. 1., e^kmaiösfiíföfc ZE\ Megjelenik minden hónap 1. és 15-ik napján.

ERDÉSZETI LAPO K AZ ORSZÁGO S ERDÉSZET I EGYESÜLE T KÖZLÖNYE. a F. J. r. 1., e^kmaiösfiíföfc ZE\ Megjelenik minden hónap 1. és 15-ik napján. ERDÉSZETI LAPO K AZ ORSZÁGO S ERDÉSZET I EGYESÜLE T KÖZLÖNYE TZUUÖ- ÉS-TÖLPSiRTOKOSOKr ERDÉSZETI ÜGYEKKE L FOQL A OpZlGOS ERDÉSZET I íotp ÖTlsZTE? SZÁMÁRA p>-x VT X+.-*~ KÖNYVTARA. 4 B-UtfííÖJs&lRO L Y,

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET. ohul -> o4&** ÉS ERDŐTISZTEK SZÁMÁRA / SZERKESZTI BUND KÁROLY, EGYESÜLETI TITKÁR.

AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET. ohul -> o4&** ÉS ERDŐTISZTEK SZÁMÁRA / SZERKESZTI BUND KÁROLY, EGYESÜLETI TITKÁR. 4/J, ERDÉSZETI LAPOK AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET K Ö Z L Ö N Y E RDÓ- ÉS FÖLDBIRTOKOSOK, ERDÉSZETI ÜGYEKKEL FOGLALKOZÓK ohul -> o4&** SZERKESZTI BUND KÁROLY, ÉS ERDŐTISZTEK SZÁMÁRA / EGYESÜLETI TITKÁR.

Részletesebben

TARTALOM. /. Czikkek.

TARTALOM. /. Czikkek. m i. TARTALOM. /. Czikkek. Ajtay Jenő: A szappangyökér iermelés e a deliblati homok - pusztán... - I II. A sikárgyöké r termelés e a deliblat i homokpusztá n... XIII XIV. Ballenegger Róbert dr.: A z Alföl

Részletesebben

ERDÉSZETI LAPOK AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET KÖZLÖNYE ERDŐ- ÉS FÖLDBIRTOKOSOK, ERDÉSZETI ÜGYEKKEL FOGLALKOZÓK ÉS ERDŐTISZTEK SZÁMÁRA.

ERDÉSZETI LAPOK AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET KÖZLÖNYE ERDŐ- ÉS FÖLDBIRTOKOSOK, ERDÉSZETI ÜGYEKKEL FOGLALKOZÓK ÉS ERDŐTISZTEK SZÁMÁRA. ERDÉSZETI LAPOK AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET KÖZLÖNYE ERDŐ- ÉS FÖLDBIRTOKOSOK, ERDÉSZETI ÜGYEKKEL FOGLALKOZÓK ÉS ERDŐTISZTEK SZÁMÁRA Szerkeszti BUND KÁROLY, egyesületi titkár. S Z 1909. év, szeptember

Részletesebben

ERDÉSZETI LAPOK AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET KÖZLÖNYE. crdö- ÉS FÖLDBIRTOKOSOK, ERDÉSZETI ÜGYEKKEL FOGLALKOZÓK ÉS ERDŐTISZTEK SZÁMÁRA.

ERDÉSZETI LAPOK AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET KÖZLÖNYE. crdö- ÉS FÖLDBIRTOKOSOK, ERDÉSZETI ÜGYEKKEL FOGLALKOZÓK ÉS ERDŐTISZTEK SZÁMÁRA. ERDÉSZETI LAPOK AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET KÖZLÖNYE crdö- ÉS FÖLDBIRTOKOSOK, ERDÉSZETI ÜGYEKKEL FOGLALKOZÓK ÉS ERDŐTISZTEK SZÁMÁRA Szerkeszti BUND KÁROLY, egyesületi titkár. W 1916. év. I XXIV. FÜZET.

Részletesebben

Összefoglaló tájékoztatás visszavonása

Összefoglaló tájékoztatás visszavonása Összefoglaló tájékoztatás visszavonása A Kbt. 113. (1) bekezdés szerinti eljárások esetében. A Közbeszerzési Hatóság honlapján történő közzétételre. I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és cím(ek) 1 (jelölje

Részletesebben

NBI/B Nıi Keleti csoport bajnokság 2010-2011. évi sorsolása info@worldhandball.com

NBI/B Nıi Keleti csoport bajnokság 2010-2011. évi sorsolása info@worldhandball.com Sorszám: Csapat NBI/B Keleti csoport Nıi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. I. Forduló szeptember 12. II. Forduló szeptember 19. III. Forduló október 3. IV. Forduló október 10. www.worldhandball.com

Részletesebben

3/a Törzskönyvek kötet = 7,15 ifm.

3/a Törzskönyvek kötet = 7,15 ifm. 3. fond TANULMÁNYI OSZTÁLY IRATAI 1868-2007 71 doboz, 269 kötet, = 18,23 ifm. A főiskola Tanulmányi Osztálya 1950-ben alakult meg. Az osztály feladatai fokozatosan növekedtek. 1960-tól a tanári szak nappali

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ.3 2012. ÉVI I. TÖRVÉNY A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL*.4 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.4 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK.

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ.3 2012. ÉVI I. TÖRVÉNY A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL*.4 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.4 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...3 2012. ÉVI I. TÖRVÉNY A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL*...4 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...4 1. A törvény célja...4 2. A törvény hatálya...4

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D

M E G H Í V Ó N A P I R E N D Dunakeszi Város Polgármesterétől M E G H Í V Ó Dunakeszi Város Képviselő-testületének 2012. évi tizenharmadik ülését 2012. szeptember 27.-én 15 órakor összehívom Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme

Részletesebben

ERDÉSZETI LAPOK AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET

ERDÉSZETI LAPOK AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET ERDÉSZETI LAPOK AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET KÖZLÖNYE ERDŐ- ÉS FÖLDBIRTOKOSOK, ERDÉSZETI ÜGYEKKEL FOGLALKOZÓK ÉS ERDŐTISZTEK SZÁMÁRA Szerkeszti BUND KÁROLY, f egyesü.eti titkár. Jfo ^ S3Z 1919. év.

Részletesebben

ERDÉSZETI LAPO K AZ ORSZÁGO S ERDÉSZETI EGYESÜLE KÖZLÖNYE. Megjelenik minden hónap 1. és 15-ik napján.

ERDÉSZETI LAPO K AZ ORSZÁGO S ERDÉSZETI EGYESÜLE KÖZLÖNYE. Megjelenik minden hónap 1. és 15-ik napján. ERDÉSZETI LAPO K AZ ORSZÁGO S ERDÉSZETI EGYESÜLE KÖZLÖNYE ERDŐ- ÉS FÖLDBIRTOKOSOK, ERDÉSZET I ÜGYEKKE L FOGLALKOZÓ K ÉS~-ERDŐTISZTJ;K SZÁMÁR A J^C&^ÜS, > 11. i /r :' 1 "C? " T KÖNYVTARA. Szerkefz

Részletesebben

ERDÉSZETI LÁPO K KÖZLÖNYE. irdó- É S FÖLDBIRTOKOSOK, ERDÉSZET I ÜGYEKKE L FOGLALKOZÓ ÉS ERDÓTISZTE K SZÁMÁRA.

ERDÉSZETI LÁPO K KÖZLÖNYE. irdó- É S FÖLDBIRTOKOSOK, ERDÉSZET I ÜGYEKKE L FOGLALKOZÓ ÉS ERDÓTISZTE K SZÁMÁRA. ERDÉSZETI LÁPO K AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET KÖZLÖNYE irdó- É S FÖLDBIRTOKOSOK, ERDÉSZET I ÜGYEKKE L FOGLALKOZÓ ÉS ERDÓTISZTE K SZÁMÁRA. K AZ ORSZÁGO S ERDÉSZET I EGYESÜLE T IGAZGATÓ-VÁLASZTMÁNY A

Részletesebben

3.f. fond Református Szeretetszolgálat intézményeinek iratai

3.f. fond Református Szeretetszolgálat intézményeinek iratai 3.f. fond Református Szeretetszolgálat intézményeinek iratai 1946 1967 15,13 ifm I. Ajkai szeretetotthon iratai 1. doboz 1. Levelezés 1950 1960 2. SZTK iratok és fizetési jegyzékek 1956 1960 3. Gyermekfelvételi

Részletesebben

A termékenység területi különbségei

A termékenység területi különbségei 2009/159 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu III. évfolyam 159. szám 2009. november 19. A termékenység területi különbségei A tartalomból 1 A termékenység szintjének területi változása

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK EL SZÓ...7 GYAKRABBAN HASZNÁLT RÖVIDÍTÉSEK...8 1990. ÉVI XCIII. TÖRVÉNY AZ ILLETÉKEKR L...9

TARTALOMJEGYZÉK EL SZÓ...7 GYAKRABBAN HASZNÁLT RÖVIDÍTÉSEK...8 1990. ÉVI XCIII. TÖRVÉNY AZ ILLETÉKEKR L...9 TARTALOMJEGYZÉK EL SZÓ...7 GYAKRABBAN HASZNÁLT RÖVIDÍTÉSEK...8 1990. ÉVI XCIII. TÖRVÉNY AZ ILLETÉKEKR L...9 ELS RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...10 I. Fejezet Az illetékekre vonatkozó általános rendelkezések...10

Részletesebben

Magyar Erdőbirtokosok Faértékesítő Részvénytársasága

Magyar Erdőbirtokosok Faértékesítő Részvénytársasága Az Erdészeti Lapok" 1931. évi V. füzetének HIRDETÉSEI. Az ERDÉSZETI LAPOK mellett mérsékelt közlési dijért a lap irányával nem ellenkező hirdetések kiadatnak. Díjszabás. Kéthasábos szélességben (107 mm)

Részletesebben

Egyesületi hirdetések.

Egyesületi hirdetések. Halálozás. Smetaczek Béla primási uradalmi főerdész (Kemenczén) az országos erdészeti egyesület alapító tagja elhunyt. Béke poraira! Egyesületi hirdetések. Az.Erdészeti Rendeletek Tárádnak 1891. évi, vagyis

Részletesebben

EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK.

EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK. fokkal (sűrűséggel stb.) beérhetjük. Ezeket az adatokat grafikusan ábrázolva a vezérgörbékhez simulva megvonhatjuk a 7 cm-nél vastagabb fatömegre vonatkozó és a magassági görbéket. Ha a két szélső görbe

Részletesebben

Olcsó ingatlanvilág: Vége? Rutai Gábor Elemzési vezető

Olcsó ingatlanvilág: Vége? Rutai Gábor Elemzési vezető Olcsó ingatlanvilág: Vége? Rutai Gábor Elemzési vezető 1 A LAKÁSPIAC CIKLUSAI 2 ADÁS-VÉTELEK ALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON 3 ÁRAK ALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON Országos árindex Országos panel 4 Országos tégla ÁRAK

Részletesebben

VÁLTOZÁSOK ÉS KITÜNTETÉSEK AZ ERDÉSZETI SZOLGÁLAT KÖRÉBŐL

VÁLTOZÁSOK ÉS KITÜNTETÉSEK AZ ERDÉSZETI SZOLGÁLAT KÖRÉBŐL VÁLTOZÁSOK ÉS KITÜNTETÉSEK AZ ERDÉSZETI SZOLGÁLAT KÖRÉBŐL A magyar királyi földnríveléeügyi miniszter előterjesztésére az állami erdészeti tiszti személyzet létszámában. Jeszenszky Ferenc, Hollós Gyula,

Részletesebben

KERÜLETI HELYI ADÓK (ÉPÍTMÉNYADÓ, TELEKADÓ, IDEGENFORGALMI ADÓ) MÉRTÉKE 2009., 2010., 2011., 2012. ÉVBEN

KERÜLETI HELYI ADÓK (ÉPÍTMÉNYADÓ, TELEKADÓ, IDEGENFORGALMI ADÓ) MÉRTÉKE 2009., 2010., 2011., 2012. ÉVBEN KERÜLETI HELYI ADÓK (ÉPÍTMÉNYADÓ, TELEKADÓ, IDEGENFORGALMI ADÓ) MÉRTÉKE 2009., 2010., 2011., 2012. ÉVBEN I. Kerület 22/1998. (XII.22.) 1.169.- Ft /m2/év 1.240.- Ft /m2/év 1.292.- Ft /m2/év 1.500.- 29/1995.

Részletesebben

ERDÉSZETI LAPOK. AZ OnszÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET KÖZLÖNYE ERDÉSZET I ÜGYEKKE L FOGLALKOZÓ K ÉS ERDŐTISZTE K SZÁMÁRA. 3ZKIIKEÖZT0. ALBERT.

ERDÉSZETI LAPOK. AZ OnszÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET KÖZLÖNYE ERDÉSZET I ÜGYEKKE L FOGLALKOZÓ K ÉS ERDŐTISZTE K SZÁMÁRA. 3ZKIIKEÖZT0. ALBERT. ERDÉSZETI LAPOK AZ OnszÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET KÖZLÖNYE ERDÓ^S FFÖLDBIRTOKOSOK, i ERDÉSZET I ÜGYEKKE L FOGLALKOZÓ K ÉS ERDŐTISZTE K SZÁMÁRA. a t 1 CÍ3 E- Í- eu ess co c=> 3 N CDŐ 3ZKIIKEÖZT0 ALBERT.(

Részletesebben

elérhetősége: 1037 Budapest, Csillaghegyi út 25. postacím: 1300 Budapest, Pf.: 152., tel: 437-43-00, fax: 437-02-85

elérhetősége: 1037 Budapest, Csillaghegyi út 25. postacím: 1300 Budapest, Pf.: 152., tel: 437-43-00, fax: 437-02-85 Tisztelt Ügyfelek! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. CXXII. törvény rendelkezései alapján az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal és Vám- és Pénzügyőrség összeolvadásával

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ 1952. ÉVI III. TÖRVÉNY A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ 1952. ÉVI III. TÖRVÉNY A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...3 1952. ÉVI III. TÖRVÉNY A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL...4 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4 I. Fejezet Alapvető elvek...4 A törvény célja...4 A bíróság feladatai a polgári perben...5

Részletesebben

ERDÉSZETI LAPOK AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET

ERDÉSZETI LAPOK AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET ERDÉSZETI LAPOK AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET ÖZLÖNYE RTOKOSOK, ERDÉSZETI ÜGYEKKEL FOGLALKOZÓK ÉS ERDŐTISZTEK SZÁMÁRA dészeti Egyesület igazgató-választmánya lapbizottság felügyelete mellett szerkeszti

Részletesebben

2014-2015 NB I/B nők kelet

2014-2015 NB I/B nők kelet 1. Orosházi NKC 2. Hajdúnánás Termál SC 3. Abonett KC 4. Nyíradonyi VVTK 5. DVSC-TVP II 6. Eszterházy KFSC 7. Kecskeméti NKSE 8. Balmazújvárosi NKK 9. K.Szeged-Algyő 10. Kispesti NKK 11. Gödi SE 12. Szent

Részletesebben

IV. 448. A Váci felső járás főszolgabírájának iratai (1872-) 1876-1897

IV. 448. A Váci felső járás főszolgabírájának iratai (1872-) 1876-1897 IV. 448. A Váci felső járás főszolgabírájának iratai (1872-) 1876-1897 Terjedelem: 19,81 fm (ebből kötet 1,00 fm), 172 doboz, Raktári helye: 25 kötet, 3 csomó, 200 rakt.e. a/ Elnöki iratok -1897 0,10 fm

Részletesebben

ERDÉSZETI LAPOK AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET KÖZLÖNYE ERDŐ- ÉS FÖLDBIRTOKOSOK, ERDÉSZETI ÜGYEKKEL FOGLALKOZÓK ÉS ERDŐTISZTEK SZÁMÁRA.

ERDÉSZETI LAPOK AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET KÖZLÖNYE ERDŐ- ÉS FÖLDBIRTOKOSOK, ERDÉSZETI ÜGYEKKEL FOGLALKOZÓK ÉS ERDŐTISZTEK SZÁMÁRA. ERDÉSZETI LAPOK AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET KÖZLÖNYE ERDŐ- ÉS FÖLDBIRTOKOSOK, ERDÉSZETI ÜGYEKKEL FOGLALKOZÓK ÉS ERDŐTISZTEK SZÁMÁRA Szerkeszti BUND KÁROLY, egyesületi titkár. _ W ; 1913. év, június

Részletesebben

Polgári eljárásjog I-II. Kommentár a gyakorlat számára - Harmadik kiadás (szerk. Petrik Ferenc) RÉSZ

Polgári eljárásjog I-II. Kommentár a gyakorlat számára - Harmadik kiadás (szerk. Petrik Ferenc) RÉSZ Polgári eljárásjog I-II. Kommentár a gyakorlat számára - Harmadik kiadás (szerk. Petrik Ferenc) RÉSZ ELSŐ RÉSZ ALAPVETÉSEK I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS AZ ALAPELVEK 1-6. SZERZŐ MÁSODIK RÉSZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

ÍRÁSBELI SZAVAZÁS /ELJÁRÁSI SZABÁLYOK/ FŰTÉSI ENERGIAKÖLTSÉG-CSÖKKENTÉS 2013.

ÍRÁSBELI SZAVAZÁS /ELJÁRÁSI SZABÁLYOK/ FŰTÉSI ENERGIAKÖLTSÉG-CSÖKKENTÉS 2013. ÍRÁSBELI SZAVAZÁS /ELJÁRÁSI SZABÁLYOK/ FŰTÉSI ENERGIAKÖLTSÉG-CSÖKKENTÉS 2013. SZAVAZÁS I. Két forduló: I. Véleményfelmérés: (formális írásbeli szavazás) épületenként a tulajdonosok legnagyobb támogatását

Részletesebben

Budapest Budapest Budapest, I. kerület Kapisztrán tér 2/4. Budapest Budapest Budapest, I. kerület Krisztina krt

Budapest Budapest Budapest, I. kerület Kapisztrán tér 2/4. Budapest Budapest Budapest, I. kerület Krisztina krt Cím Megye Település Budapest Budapest Budapest, I. kerület Bem rakpart 6. Budapest Budapest Budapest, I. kerület Kapisztrán tér 2/4. Budapest Budapest Budapest, I. kerület Krisztina krt. 87-91. Budapest

Részletesebben

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK.

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK. Erdőeladás. A Salamon-család Szepes és Sáros megye öt községe területére kiterjedő erdejét galicziai vállalkozók egy és fél millió koronán vették meg. A kitermelendő famennyiségek állítólag Galicziába

Részletesebben

KÖZLÖNYE ERDŐ- ÉS FÖLDBIRTOKOSOK, ERDÉSZETI ÜGYEKKEL FOGLALKOZOK ÉS ERDÓTISZTEK SZÁMÁRA.

KÖZLÖNYE ERDŐ- ÉS FÖLDBIRTOKOSOK, ERDÉSZETI ÜGYEKKEL FOGLALKOZOK ÉS ERDÓTISZTEK SZÁMÁRA. KÖZLÖNYE ERDŐ- ÉS FÖLDBIRTOKOSOK, ERDÉSZETI ÜGYEKKEL FOGLALKOZOK ÉS ERDÓTISZTEK SZÁMÁRA. AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET IGAZGATÓ-VÁLASZTMÁNYA ÁLTAL KIKÜLDÖTT LAPBIZOTTSÁG FELÜGYELETE MELLETT SZERKESZTI

Részletesebben

Bp. XVII. Pesti út Bp. IX. Illatos u Bp. VIII. Vajda Péter utca Bp. XVII.

Bp. XVII. Pesti út Bp. IX. Illatos u Bp. VIII. Vajda Péter utca Bp. XVII. 2016. december hónapban tervezett sebességellenőrző, valamint a változtatható helyzetű KKEP eszközzel végrehajtható egyéb jogsértést dokumentáló tevékenység Nap Időpont Helyszín 1 07.30-10.30 Bp. XXII.

Részletesebben

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat közgyűlésének 24/2014. (XI.24.) határozata a Szervezeti és Működési Szabályzatról

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat közgyűlésének 24/2014. (XI.24.) határozata a Szervezeti és Működési Szabályzatról Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat közgyűlésének 24/2014. (XI.24.) határozata a Szervezeti és Működési Szabályzatról A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a nemzetiségek jogairól szóló 2011.

Részletesebben

Bp. X. Ker. Gyógyszergyári u. szám nélküli része Bp. IV. Baross u Bp. X. Ker. Gyakorló u. 38.

Bp. X. Ker. Gyógyszergyári u. szám nélküli része Bp. IV. Baross u Bp. X. Ker. Gyakorló u. 38. 2017. január Nap Időpont Helyszín 1 00.00-01.00 Bp. XVII. Péceli út 235. 1 00.30-03.30 Bp. XXII. Gádor utca 66. 1 03.00-04.00 Bp. XVII. Zrínyi utca 84. 1 07.00-10.00 Bp. XIX. Hunyadi utca 75. 1 07.30-10.30

Részletesebben

KOZÁRMISLENY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2015/II. A HÉSZ - Vt-3 JELŰ ÉPÍTÉSI ÖVEZETI ELŐÍRÁSAIT ÉRINTŐ - HIBAJAVÍTÁS

KOZÁRMISLENY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2015/II. A HÉSZ - Vt-3 JELŰ ÉPÍTÉSI ÖVEZETI ELŐÍRÁSAIT ÉRINTŐ - HIBAJAVÍTÁS TERÜLETRENDEZÉSI, VÁROSÉPÍTÉSZETI BETÉTI TÁRSASÁG 7624 Pécs, Attila u. 19. Tel./Fax/üz : (72) 532 755 (72) 532 756 E - mail : bhregio@t-online.hu KOZÁRMISLENY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

A közigazgatási perrendtartásról szóló törvény tervezete Június 14.

A közigazgatási perrendtartásról szóló törvény tervezete Június 14. A közigazgatási perrendtartásról szóló törvény tervezete 2016. Június 14. Közigazgatási bírói út Közigazgatási jogviták Önkormányzati normakontroll-eljárások Egyéb közjogi jogviszonyon alapuló jogviták,

Részletesebben

BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA

BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA Szervezeti és Működési Szabályzatának BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA KÖRBÉLYEGZŐK (SZÁMOSAK) I. leírás: szabályos körben, 39 mm-es körkörös szegéllyel leírt kétsoros szöveg, középen az Egyházat szimbolizáló

Részletesebben

Konföderáció Ágazati szakszervezet 2011.februári taglétszám (fő) SZEF Bölcsödei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete. SZEF Pedagógusok Szakszervezete

Konföderáció Ágazati szakszervezet 2011.februári taglétszám (fő) SZEF Bölcsödei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete. SZEF Pedagógusok Szakszervezete Nemzetgazdasági Minisztérium Országos Reprezentativitást Megállapító Bizottság ORMB Jelentés 4/c. sz. melléklet Ágazati (szakmai) szakszervezetek, szakszervezeti szövetségek közalkalmazotti jogviszonyban

Részletesebben

I/A.sz. kút műszaki adatai. Kateszteri szám: K-247 Kút melléfúrásos felújítása: 2006. Csövezett kút talpmélysége: 80 m.

I/A.sz. kút műszaki adatai. Kateszteri szám: K-247 Kút melléfúrásos felújítása: 2006. Csövezett kút talpmélysége: 80 m. I/A.sz. kút műszaki adatai Kateszteri szám: K-247 Kút melléfúrásos felújítása: 2006. Csövezett kút talpmélysége: 80 m. Csövezés: 0.00 47,00 m-ig DN 340 0,00 80,00 m-ig DN 225 55,00 66,00 m-ig 70,00 74,00

Részletesebben

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(XII.01.) Ök. számú rendelete a Kozármisleny Város Helyi Építési Szabályzatáról

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(XII.01.) Ök. számú rendelete a Kozármisleny Város Helyi Építési Szabályzatáról Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(XII.01.) Ök. számú rendelete a Kozármisleny Város Helyi Építési Szabályzatáról Egységes szerkezetben a 8/2010. (IV.12.) Ök. sz. rendelettel.

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 27. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában

Részletesebben

A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR CSONGRÁDI LEVÉLTÁRA FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE

A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR CSONGRÁDI LEVÉLTÁRA FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR CSONGRÁDI LEVÉLTÁRA FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE 2009. december 31. V. MEZŐVÁROSOK, 1848-TÓL RENDEZETT TANÁCSÚ VÁROSOK, 1929-TŐL MEGYEI VÁROSOK LEVÉLTÁRAI CSONGRÁD VÁROS LEVÉLTÁRA

Részletesebben

1t/f r.,z./. l!/r//ff(/r;;

1t/f r.,z./. l!/r//ff(/r;; Okirat száma: 0/206-490760 t/f r.,z./. l!/r//ff(/r;; f Módosító okirat A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest Főváros Önkormányzata által 205. június 7. napján kiadott, 0/205-490760 számú alapító okiratát

Részletesebben

ERDÉSZETI LAPOK KÖZLÖNYE "ERDŐ-.ÉS " FÖLIS BIRTOKOSOK, ERDÉSZET I ÜGYEKKE L FOGLALKOZO K ÉS ERDŐTISZTE K SZÁMÁRA.

ERDÉSZETI LAPOK KÖZLÖNYE ERDŐ-.ÉS  FÖLIS BIRTOKOSOK, ERDÉSZET I ÜGYEKKE L FOGLALKOZO K ÉS ERDŐTISZTE K SZÁMÁRA. i ERDÉSZETI LAPOK AZ ORSZÁGO S ERDÉSZET I EGYESÜLE T KÖZLÖNYE "ERDŐ-.ÉS " FÖLIS BIRTOKOSOK, ERDÉSZET I ÜGYEKKE L FOGLALKOZO K P3 (ffl ÉS ERDŐTISZTE K SZÁMÁRA. M AZ 0R" 4&G0 S m DÉSZET I EGYESÜLET IGAZGATÓ-VÁLASZTMÁNY

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 27. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester

Részletesebben

A méter-mértéknek az erdőgazdaság körében való mikénti alkalmazásáról.

A méter-mértéknek az erdőgazdaság körében való mikénti alkalmazásáról. A méter-mértéknek az erdőgazdaság körében való mikénti alkalmazásáról. (Folytatás é s vége). VIII. Faszén. A faszénnek átvétele és átadása, illetőleg eladása a vevő kívánsága szerint, űrmérték vagy súlymérték

Részletesebben

ÉPÍTÉSI TELKEK RÖVID PIACI ELEMZÉSE

ÉPÍTÉSI TELKEK RÖVID PIACI ELEMZÉSE ÉPÍTÉSI TELKEK RÖVID PIACI ELEMZÉSE Készítette: Molnár Zsolt és Jablonszki István László Készítette: Cím: Telefonszám: FHB Ingatlan Zrt 1082 Budapest, Üllői út 48. 06-1-452-9100 FHB INDEX Telek és felépítmény

Részletesebben

FŐGÁZ előrefizetős mérő kártyafeltöltési helyek a lapker hálózatában. budapest

FŐGÁZ előrefizetős mérő kártyafeltöltési helyek a lapker hálózatában. budapest címe i. kerület Batthyány tér aluljáró RELAY 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-15:00 06:00-15:00 Batthyány tér (HÉV-állomás aluljáró) RELAY 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00

Részletesebben

ERDÉSZETI RENDELETEK TARA.

ERDÉSZETI RENDELETEK TARA. 805 ERDÉSZETI RENDELETEK TARA. KÖRRENDELET Valamennyi vármegyei törvényhatóságnak. 9847/II-C/1904. belügy, m. sz. Az 1898. XIX. t. cz. alapján szervezkedett volt úrbéresek és közbirtokosságok tulajdonát

Részletesebben

ERDÉSZETI LAPOK AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET KÖZLÖNYE ERDŐ- ES FÖLDBIRTOKOSOK, ERDÉSZETI ÜGYEKKEL FOGLALKOZÓK ÉS ERDŐTISZTEK SZÁMÁRA.

ERDÉSZETI LAPOK AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET KÖZLÖNYE ERDŐ- ES FÖLDBIRTOKOSOK, ERDÉSZETI ÜGYEKKEL FOGLALKOZÓK ÉS ERDŐTISZTEK SZÁMÁRA. ERDÉSZETI LAPOK AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET KÖZLÖNYE ERDŐ- ES FÖLDBIRTOKOSOK, ERDÉSZETI ÜGYEKKEL FOGLALKOZÓK ÉS ERDŐTISZTEK SZÁMÁRA Szerkeszti BUND KÁROLY, egyesületi titkár. W_ 1909. év, november

Részletesebben

Ingatlanbazar.hu Médiaajánló 2016

Ingatlanbazar.hu Médiaajánló 2016 Ingatlanbazar.hu Médiaajánló 06 A Lapcom-csoport ingatlankereskedelmi portálja, az Ingatlanbazar.hu az egyik legismertebb és legdinamikusabban fejlődő ingatlanos weboldal. Folyamatos fejlesztéseivel, az

Részletesebben

MEGFELELÉSI TÁBLÁZATOK ( 1 )

MEGFELELÉSI TÁBLÁZATOK ( 1 ) 2008.5.9. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 115/361 MEGFELELÉSI TÁBLÁZATOK ( 1 ) Az Európai Unióról szóló szerződés Korábbi számozás az Európai Unióról szóló Új számozás az Európai Unióról szóló I.

Részletesebben

Géptervezők és Termékfejlesztők XXXIV. Szemináriuma

Géptervezők és Termékfejlesztők XXXIV. Szemináriuma Géptervezők és Termékfejlesztők XXXIV. Szemináriuma 2018. november 8. (csütörtök) 9. (péntek) MTA Miskolci Akadémiai Bizottságának Székháza Miskolc, Erzsébet tér 3. Gépipari Tudományos Egyesület Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakiskolai szakképesítések a 2014/2015-ös tanévben induló képzésekben

Szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakiskolai szakképesítések a 2014/2015-ös tanévben induló képzésekben A B C D 1. Sorszám Megye/Főváros Szakképesítés megnevezése Szakképesítés azonosítószáma 2. I/1. Bács-Kiskun Ács 34 582 01 3. I/2. Bács-Kiskun Épület- és szerkezetlakatos 34 582 03 4. I/3. Bács-Kiskun Finommechanikai

Részletesebben

Katasztrófa- és Polgári védelmi Szabályzatról

Katasztrófa- és Polgári védelmi Szabályzatról I. SZENT ISTVÁN EGYETEM II. T a n á c s á n a k III. 16/2002/2003.ET. számú határozata Katasztrófa- és Polgári védelmi Szabályzatról 1 2 TARTALOM I.SZENT ISTVÁN EGYETEM...1 II.T a n á c s á n a k...1 III.16/2002/2003.ET.

Részletesebben

A Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság irányítási rendje

A Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság irányítási rendje 1. sz. függelék A Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság irányítási rendje I.) Az igazgató közvetlen alárendeltségébe és irányítása alá 1. igazgatóhelyettes 2. gazdasági igazgatóhelyettes 3. humán

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2003.9.23. HU 179 2. A SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSA A. SZOCIÁLIS BIZTONSÁG 1. 31971 R 1408: A Tanács 1971. június 14-i 1408/71/EGK rendelete a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra,

Részletesebben

Szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakiskolai szakképesítések a 2013/2014-es tanévben induló képzésekben

Szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakiskolai szakképesítések a 2013/2014-es tanévben induló képzésekben Szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakiskolai szakképesítések a 2013/2014-es tanévben induló képzésekben 1. A B C D 2. Sorszám Megye Szakképesítés megnevezése Szakképesítés azonosítószáma 3.

Részletesebben

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK ID. SZINNYEI JÓZSEF (1830 1913): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK A HAZAI FOLYÓIRATOKBAN (1778 1873) A szöveget sajtó alá rendezték a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai, Gazda István

Részletesebben

Összefoglaló tájékoztatás

Összefoglaló tájékoztatás A Kbt. 113. (1) bekezdés szerinti eljárások esetében. Összefoglaló tájékoztatás Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, hogy érdeklődnek az eljárás iránt. A Közbeszerzési

Részletesebben

ERDÉSZETI LAPOK AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET. Erdő- és földbirtokosok, erdészeti ügyekkel foglalkozók és SZERKESZTŐ: FŐEKDŐTANÁCSOS.

ERDÉSZETI LAPOK AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET. Erdő- és földbirtokosok, erdészeti ügyekkel foglalkozók és SZERKESZTŐ: FŐEKDŐTANÁCSOS. ERDÉSZETI LAPOK AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET K Ö Z L Ö N Y E Erdő- és földbirtokosok, erdészeti ügyekkel foglalkozók és erdőtisztek szamara. BEDÖ SZERKESZTŐ: ALBERT, FŐEKDŐTANÁCSOS. FŐMUNKATÁRSAK :

Részletesebben

Budapesti mozaik 5. Lakáshelyzet

Budapesti mozaik 5. Lakáshelyzet 27/16 Összeállította: Tájékoztatási fõosztály Területi tájékoztatási osztály www.ksh.hu I. évfolyam 16. szám 27. május 29. Budapesti mozaik 5. Lakáshelyzet A tartalomból 1 Lakásépítés 3 Lakásállomány használati

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Alföldvíz Zrt.

ÜZLETSZABÁLYZAT. Alföldvíz Zrt. ÜZLETSZABÁLYZAT Alföldvíz Zrt. Tartalomjegyzék I. célja, hatálya, a Víziközmű-szolgáltató adatai, a tevékenység bemutatása... 7 I.1. A szabályozás célja... 7 I.2. Az üzletszabályzat hatálya... 7 I.3. A

Részletesebben

BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény és szervezeti tagozódása 1 II. A működés

Részletesebben

1. számú házi felnőtt háziorvosi körzethez tartozó utcák jegyzéke. Utca elnevezése A körzethez tartozó utca/ Megjegyzés:

1. számú házi felnőtt háziorvosi körzethez tartozó utcák jegyzéke. Utca elnevezése A körzethez tartozó utca/ Megjegyzés: 1. számú házi felnőtt háziorvosi körzethez tartozó utcák jegyzéke Ady Endre utca teljes - Aradi utca teljes - Arany János utca teljes - Arató utca teljes - Batthyány Lajos utca teljes - Belső utca teljes

Részletesebben

ERDÉSZETI LAPO K AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET KÖZLÖNYE SZERKESZTI : BUND KÁROLY, EGYESÜLETI TITKÁR. ME8JEI1EN1R MINDEN HÓNAP 28-ADIK NAPJÁN.

ERDÉSZETI LAPO K AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET KÖZLÖNYE SZERKESZTI : BUND KÁROLY, EGYESÜLETI TITKÁR. ME8JEI1EN1R MINDEN HÓNAP 28-ADIK NAPJÁN. ERDÉSZETI LAPO K AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET KÖZLÖNYE mnö- fis FÖLDBIRTOKOSOK, ERDÉSZET I ÜGYEKKE L FOGLALKOZÓ K ÉS ERDŐTISZTE K SZÁMÁRA. r- A Z OR^ÁGOS ERDÉSZET I EGYESÜLE T IGAZGATÓ-VÁLASZTM Á -

Részletesebben

VIII. 53. Nagykőrösi és Dunamelléki Református Tanítóképző Intézet iratai (-1949)

VIII. 53. Nagykőrösi és Dunamelléki Református Tanítóképző Intézet iratai (-1949) Raktári helye: Nagykőrös, vk. terem, 76-77. polc a) Igazgatótanácsi és tanárszéki jegyzőkönyvek 1904-1947 0,12 fm b) Ügyviteli iratok 1889-1948 (-1949) 0,14 fm c) Anyakönyvek 1865-1946 0,14 fm d) Évkönyvek

Részletesebben

I. számú melléklet CÍMREND A KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET 2. -ÁHOZ

I. számú melléklet CÍMREND A KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET 2. -ÁHOZ I. számú melléklet CÍMREND A KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET 2. -ÁHOZ CÍM ALCÍM 1. Önkormányzat Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és önállóan működő intézményei 2. Polgármesteri Hivatal 3. Egészségügyi

Részletesebben

Szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakiskolai szakképesítések a 2015/2016-os tanévben induló képzésekben

Szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakiskolai szakképesítések a 2015/2016-os tanévben induló képzésekben A B C D 1 Sorszám Megye/Főváros Szakképesítés megnevezése Szakképesítés azonosítószáma 2 I/1. Bács-Kiskun Ács 34-582-01 3 I/2. Bács-Kiskun Asztalos 34-543-02 4 I/3. Bács-Kiskun Épület- és szerkezetlakatos

Részletesebben

FODISZ - Labdarúg Országos Bajnokság június 3. - Gödöllő 1. pálya A csoport

FODISZ - Labdarúg Országos Bajnokság június 3. - Gödöllő 1. pálya A csoport 2016. június 3. - Gödöllő 1. pálya A csoport 1. 2. 3. 4. 5. Paks Bp. XXI. Alsózsolca Gyömrő Homok D csoport Paks Bp. XXI. Alsózsolca Gyömrő Homok Gy D V Pontszám Gólarány Helyezés Paks 6:2 3:2 3:4 6:0

Részletesebben

A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE SZEGED

A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE SZEGED A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE SZEGED Feudális- és kapitalista kor IV. MEGYEI TÖRVÉNYHATÓSÁGOK ÉS TÖRVÉNYHATÓSÁGI JOGÚ VÁROSOK CSANÁD VÁRMEGYE LEVÉLTÁRA. A) Feudális kor CSANÁD VÁRMEGYE

Részletesebben

R Á B A T A M Á S I V Í Z I K Ö Z M Ű T Á R S U L A T

R Á B A T A M Á S I V Í Z I K Ö Z M Ű T Á R S U L A T R Á B A T A M Á S I V Í Z I K Ö Z M Ű T Á R S U L A T A L A P S Z A B Á L Y A I. Általános rendelkezések A társulat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII tv. és a gazdasági társaságokról szóló2006.

Részletesebben

2016. szeptember BRFK. Nap Időpont Helyszín

2016. szeptember BRFK. Nap Időpont Helyszín 2016. szeptember BRFK 1. oldal Nap Időpont Helyszín 1 02.00-05.00 Bp. XVIII. Gyömrői út 1 07.00-08.30 Bp. IX. Soroksári út 1 07.00-08.30 Bp. X. Ker. Vaspálya u. 1 07.45-10.45 Bp. II. Máriaremetei út 1

Részletesebben

HU 1. MELLÉKLET (1/2. rész) a következőhöz: A BIZOTTSÁG (EU) / VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (XXX)

HU 1. MELLÉKLET (1/2. rész) a következőhöz: A BIZOTTSÁG (EU) / VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (XXX) HU 1. MELLÉKLET (1/2. rész) a következőhöz: A BIZOTTSÁG (EU) / VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (XXX) az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet egyes rendelkezéseinek

Részletesebben

2015/06 STATISZTIKAI TÜKÖR

2015/06 STATISZTIKAI TÜKÖR 2015/06 STATISZTIKAI TÜKÖR 2015. január 30. Lakáspiaci árak, lakásárindex, 2014. III. negyedév* Tartalom Bevezető...1 Az ingatlanforgalom alakulása...1 Éves árindexek...2 Negyedéves tiszta árindex...2

Részletesebben

Géptervezők és Termékfejlesztők XXXI. Szemináriuma

Géptervezők és Termékfejlesztők XXXI. Szemináriuma Géptervezők és Termékfejlesztők XXXI. Szemináriuma 2015. november 5 (csütörtök) 6 (péntek) MTA Miskolci Akadémiai Bizottságának Székháza Miskolc, Erzsébet tér 3. Gépipari Tudományos Egyesület Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Adatlapok összesítése Bíróság V. kérdés VI. kérdés VII. kérdés VIII. kérdés IX. kérdés. bírósági igen nem közjegyző igen nem igen nem igen nem npp

Adatlapok összesítése Bíróság V. kérdés VI. kérdés VII. kérdés VIII. kérdés IX. kérdés. bírósági igen nem közjegyző igen nem igen nem igen nem npp Bíróság V. kérdés VI. kérdés VII. kérdés VIII. kérdés IX. kérdés bírósági igen nem közjegyző igen nem igen nem igen nem npp JÁRÁSBÍRÓSÁG 6 354 3 2 92 259 141 220 22 336 Budapest Környéki Törvényszék Fővárosi

Részletesebben

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK Az Állam erdészeti Tisztviselők Gyermekeinek Nevelését Segélyező Alap zárószámadása az 1936/1937. évről. I. Zárókimutatás. A számla megnevezése Forgalom Egyenleg M é r 1 e g Eredmény

Részletesebben

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAI

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAI Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat a, F01 Általános közösségi szolgáltatások F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek I. ORSZÁGGYŰLÉS I. 1 1 Országgyűlés hivatali szervei 15 511,8 410,0 15 101,8 15

Részletesebben

Petőfiszállási. Petőfi Sándor. Általános Iskola

Petőfiszállási. Petőfi Sándor. Általános Iskola Petőfiszállási Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata TARTALOMJEGYZÉK 2. oldal TARTALOMJEGYZÉK 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 7 I.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SzMSz) célja,

Részletesebben

BRFK ÁPRILIS 3-4. Ellenőrzés kezdetének időpontja. Budapest II., Ürömi utca április 3. 06: április 3.

BRFK ÁPRILIS 3-4. Ellenőrzés kezdetének időpontja. Budapest II., Ürömi utca április 3. 06: április 3. Ellenőrzés helyszíne BRFK 2019. ÁPRILIS 3-4. Ellenőrzés kezdetének Ellenőrzés végének Budapest II., Ürömi utca 39. 2019. április 3. 06:00 2019. április 3. 10:00 Budapest XIII., Róbert Károly körúton, az

Részletesebben

2 / :17

2 / :17 2 / 16 2017.03.10. 0:17 ***A 4 évfolyamos gimnáziumok adatai még feltöltés alatt!! *** Iskola ker. OM az. tanulmányi terület évf. Kód Szóbeli ponthatár/pontok Felvételi ponthatár/pontok KIFIR adatok 2017

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Polgármesteri Hivatal alapító okiratának elfogadása tárgyában (a 331/2009. (VII.10.) KT, 405/2009.(VIII.25.)

Részletesebben

- - 2006. szeptemberétől

- - 2006. szeptemberétől - - Germanisztika alapszak - német szakirány mintatanterve - - 2006. szeptemberétől "A" típusú tantárgyak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tantárgy neve Tantárgy kódja Heti Tantárgyfelelős Meghirdetés kontakt Félévi

Részletesebben

BUDAPEST MEGHÍVÓ. 0. napirendi pont Napirend

BUDAPEST MEGHÍVÓ. 0. napirendi pont Napirend BUDAPEST Budapest Főváros Közgyűlése Tulajdonosi, Gazdasági és IKTATŐSZAM tói ÜQ13 IKTATVA: 2019 FEBR 14. MELLtKLF I ikt. szám: MEGHÍVÓ A Fővárosi Közgyűlés Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák!

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! A Felső- Szabolcsi Iskolaszövetség angol nyelvi szóbeli versenye

Részletesebben

ERDÉSZETI LAPOK AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET KÖZLÖNYE ERDŐ- ÉS FÖLDBIRTOKOSOK, ERDÉSZETI ÜGYEKKEL FOGLALKOZÓK ÉS ERDŐTISZTEK SZÁMÁRA.

ERDÉSZETI LAPOK AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET KÖZLÖNYE ERDŐ- ÉS FÖLDBIRTOKOSOK, ERDÉSZETI ÜGYEKKEL FOGLALKOZÓK ÉS ERDŐTISZTEK SZÁMÁRA. ERDÉSZETI LAPOK AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET KÖZLÖNYE ERDŐ- ÉS FÖLDBIRTOKOSOK, ERDÉSZETI ÜGYEKKEL FOGLALKOZÓK ÉS ERDŐTISZTEK SZÁMÁRA Szerkeszti BUND KÁROLY, egyesületi titkár.. W 1909. év, június 1.

Részletesebben

A magyarországi közegészségügy története

A magyarországi közegészségügy története A magyarországi közegészségügy története 1770-1944 j Jogalkotás, közegészségügyi intézmények, szakirodalom A kötetet összeállította: KAPRONCZAY KÁROLY Az előszót írta: TOMPA ANNA Sajtó alá rendezte: GAZDA

Részletesebben

2006. december

2006. december A testületi ülés időpontja 14 óra Cikk: Maratoni üléssel zárta idei munkáját a képviselő-testület Napirend előtt: SZMSZ 21. (6), (7) bekezdés alapján egy óra időtartamban, folytatás napirend után a.) Tájékoztató

Részletesebben

ÉLEN A TANULÁSBAN ÉLEN A SPORTBAN 2004. ÁLTALÁNOS ISKOLA. Száraznád Nevelési-Oktatási Központ 2 Bükki Norbert Karate II. Áldás utcai Ált. Isk.

ÉLEN A TANULÁSBAN ÉLEN A SPORTBAN 2004. ÁLTALÁNOS ISKOLA. Száraznád Nevelési-Oktatási Központ 2 Bükki Norbert Karate II. Áldás utcai Ált. Isk. ÁLTALÁNOS ISKOLA Ssz. Név Sportág Ker. neve Metzger Szandra Karate XV. Száraznád Nevelési-Oktatási Központ 2 Bükki Norbert Karate II. Áldás utcai Ált. Isk. 3 Cserdi Zsófia Akrobatikus rock and roll II.

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Tervezet

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Tervezet EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Tervezet Amely létrejött az alábbi szervezetek közreműködésével: Dombóvár Város Önkormányzata 7200 Dombóvár, Szabadság utca 18. 15733555-2-17 Képviseli: Szabó Loránd, Dorog

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 0 tartózkodás 0 nem. Szita Károly polgármester dr. Gróf Regina irodavezető

JEGYZŐKÖNYV. 0 tartózkodás 0 nem. Szita Károly polgármester dr. Gróf Regina irodavezető Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV Amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2018. november 29. napján, Kaposváron a Fő utca 63.szám alatti

Részletesebben

Kézilabda évi NB I férfi felnőtt

Kézilabda évi NB I férfi felnőtt Sorsz. Csapat 1. Telekom Veszprém 2. Mezőkövesdi KC 3. Sport36-Komló 4. Váci KSE 5. Orosházi FKSE 6. B.Braun Gyöngyös 7. MOL-Pick Szeged 8. Grundfos Tatabánya KC 9. Balatonfüredi KSE 10. Csurgói KK 11.

Részletesebben

2016. augusztus hónapban tervezett sebességellenőrző tevékenység. Nap Időpont Helyszín

2016. augusztus hónapban tervezett sebességellenőrző tevékenység. Nap Időpont Helyszín 1. oldal 2016. augusztus hónapban tervezett sebességellenőrző tevékenység Nap Időpont Helyszín 1 07.45-10.45 Bp. II. Máriaremetei út 1 08.00-11.00 Bp. XV. Vasutastelep utca 1 08.30-10.00 Bp. XII. Istenhegyi

Részletesebben

Jelzáloghitelezés és Lakásfinanszírozás Magyarországon 2007. Hova tart a lakáspiac?

Jelzáloghitelezés és Lakásfinanszírozás Magyarországon 2007. Hova tart a lakáspiac? Jelzáloghitelezés és Lakásfinanszírozás Magyarországon 2007 Hova tart a lakáspiac? 2007. május 17. Nagygyörgy Tibor Biggeorge's Holding A lakáspiac jövőjének vizsgálata összetett kérdés Szegmentált piac:

Részletesebben

A kormányzati infokommunikáció új útjai

A kormányzati infokommunikáció új útjai A kormányzati infokommunikáció új útjai Bancsics Ferenc fejlesztési igazgató 2012.10.10. Állami szerepek az infokommunikációban: Szabályozói Szponzor Működtető Szolgáltatás igénybe vevő Szolgáltató 2 2010.

Részletesebben