ELŐTERJESZTÉS szeptember 13-i rendes ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS. 2012. szeptember 13-i rendes ülésére"

Átírás

1 Új napirendi pont 24. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének szeptember 13-i rendes ülésére Tárgy: Intézményi pályázatok benyújtásának támogatása Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester Készítette: Humán Iroda Tárgyalta: Bizottsági tárgyalás nélkül javasolt napirendre venni. Tanácskozási joggal meghívott: Érintett intézmények vezetői Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte: Kovács Gyula, Városgazdálkodási Iroda vezetője Törvényességi szempontból ellenőrizte: A jegyző és az aljegyző távollétében: dr. Farkas-Szabó András irodavezető Önkormányzati és Szervezési Iroda 1

2 Tisztelt Képviselő-testület! A Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium vezetése jelezte, hogy pályázni kíván a TÁMOP kódszámú, Innovatív iskolák fejlesztése c. kiírásra. (Korábban ugyanerre az Illyés Gyula Gimnázium és a József Attila ÁMK is benyújtotta támogatási igényét.) Pályázatot a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény szerinti nevelési-oktatási intézmények nyújthatnak be. A pályázat célja: A magyar köznevelési rendszer megújítása, kiemelt célja a gyermekek és fiatalok nevelésének kiteljesítése a test, a lélek és az értelem arányos fejlesztésének, valamint az ismeretek, készségek, képességek, jártasságok és attitűdök és az erkölcsi rend összhangjának tiszteletben tartásával. A megújuló jogszabályi környezet kiemeli, hogy cél a nevelés-oktatás eszközeivel a társadalmi leszakadás megakadályozása és a tehetséggondozás. A konstrukcióban 6 tématerület feladataira lehet pályázni: a) Köznevelési intézmények nevelési-oktatási tevékenységeinek támogatása. b) Egészségfejlesztő szemléletformáló iskolai programok megvalósítása a tanulók egészségének védelme, valamint az egészséges életmód és a testmozgás iránti igény viselkedésbe épülése érdekében. c) A pedagógiai kultúrafolyamatos fejlesztését elősegítő tanártovábbképzés megvalósítása, előtérbe helyezve a pedagógiai-módszertani megújulást, az önfejlesztést. d) Szaktárgyi továbbképzések megvalósítása, valamint korszerű oktatási módszerek, jó gyakorlatok, új tartalmak bevezetése a tanmenetbe. e) Együttműködési kötelezettségek. f) A tanórai, illetőleg az egész napos iskolai oktatás megvalósítását elősegítő szemléltető tan- és segédeszközök, a mindennapos testnevelés bevezetését segítő sporteszközök beszerzése. Amennyiben a pályázó intézmény tantestületi létszáma meghaladja a 30 főt, akkor a projektbe bevont feladatellátási hely(ek) tekintetében tevékenységcsoportonként kettő tevékenység megvalósítása kötelezően választandó, továbbá a c), d) és f) témákból tevékenységcsoportonként kettő tevékenység megvalósítása intézményi szinten kötelező. A projekt fizikai megvalósítását a pályázó annak megkezdésétől számítva maximum 24 hónapra tervezheti. A támogatás vissza nem térítendő, mértéke 100%. Összege legalább 5, legfeljebb 300 millió forint, azzal a megkötéssel, hogy a támogatás mértéke a projektbe bevont tanulók számára vetítve tanulónként legfeljebb 500 ezer forint lehet. Támogatási előleg igényelhető. Biztosítéknyújtás tekintetében a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 33. -ban foglaltak szerint kell eljárni. A támogatás visszafizetésének biztosítéka bankgarancia, ingatlan jelzálogjog, vagyont terhelő zálogjog kikötése, vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség lehet. A pályázat részcéljai: 2

3 az oktatási intézmények pedagógiai-módszertani megújulása, a pedagógusok szakmai fejlődésének elősegítése, szaktárgyi tanár továbbképzések megvalósítása, a diákok egészséges életmódra nevelése, egészségtudatos, szemléletformáló iskolai nevelés elterjesztése, a környezettudatos szemlélet kialakítását megcélzó iskolai szabadidős tevékenységek ösztönzése, a gazdasági kultúra, a vállalkozói készségek fejlesztése, a munkaerő-piaci helytállást, alkalmazkodást megalapozó programok alkalmazása, az aktív állampolgárság készségeinek fejlesztése, kapcsolatok kialakítása nevelési-oktatási feladatok megvalósításában, digitális, sport- és egyéb taneszközök intézményi szintű fejlesztése, szükséges szakmai (tartalmi, módszertani) fejlesztések biztosítása. A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt menedzsmentjének ellátása érdekében az alábbi személyeket a projekt teljes hossza alatt biztosítja: projektmenedzser, pénzügyi vezető, illetve 25 millió forintos támogatottság felett szakmai vezető alkalmazása is kötelező. (a feladatokat egy személy nem láthatja el.) Az alkalmazás legalább havi 10 órás munkaidőt jelent munkaviszony, közalkalmazotti, közszolgálati, illetve kormánytisztviselői jogviszony keretében. A pályázatok benyújtásának határideje szeptember 15., a pályázatok benyújtása és elbírálása folyamatosan történik. A Nemzeti Munkaügyi Hivatal nyílt pályázatot írt ki a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprész évi decentralizált keretének felhasználására, a szakképzés tárgyi feltételeinek fejlesztésére irányuló beruházások támogatására. A pályázat célja többek között a Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottságok (RFKB-k) évi, a 2012/2013-as tanévre és az adott megyére vonatkozó, regionális szintű döntései alapján kiemelten támogatott vagy támogatott szakképesítések körében megszervezett gyakorlati oktatás és gyakorlati képzés ellátásához szükséges tárgyi feltételek fejlesztésére irányuló beruházások támogatása. Pályázatot nyújthatnak be és támogatást nyerhetnek el a Magyarország területén székhellyel rendelkező, a székhelyük szerinti megyei decentralizált keretből a térségi integrált szakképző központ iskolai rendszerű szakképzést folytató szakképző iskolái is. A gyakorlati oktatás és gyakorlati képzés ellátásához szükséges, a képző intézmények gyakorlati képzőhelyein a tárgyi feltételek fejlesztésére irányuló beruházások támogatása keretében kizárólag tárgyi feltételek fejlesztésére vonatkozó beruházás valósítható meg. A TISZK intézményei számára felosztható támogatási keretösszeg a megyei decentralizált keretösszeg 36%-a, e Ft. (Felosztható keret Tolna megyében

4 940 Ft szakképző intézmények, felsőoktatási intézmények és szakképzési hozzájárulásra kötelezettek számára összesen.) A képző intézmények esetén az elnyerhető maximális támogatás a tanulólétszám függvényében változik, fős tanulólétszám alatt 15 millió Ft. A pályázható összeg vissza nem térítendő támogatás, a támogatás intenzitása TISZK keretében működő intézmények esetében 100 %. Önerő vállalása nem feltétel, csak előny a pályázatok elbírálásánál. A pályázat benyújtásának határideje szeptember 17., ez indokolja a döntés sürgősségét. A pályázati kiírásra az Apáczai Oktatási Központ szakképzést folytató Középiskolája és a Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium kíván támogatási igényt benyújtani a mellékletben foglalt szakmák tárgyi feltételeinek javítására. Az eszközbeszerzési tervek mindkét intézmény esetében az RFKB által támogatott szakmák oktatásának tárgyi feltételeinek javítását célozzák. Ebben az évben az intézmények szakképzési feladataik ellátásához közvetlenül, és a TISZK-en keresztül sem fogadhatnak már szakképzési hozzájárulást, más támogatási forma szintén nem várható e célra, ezért indokoltnak tartom, hogy a fenntartó mindkét intézmény esetében támogassa a pályázat benyújtását. Mindkét pályázat esetében a jelenlegi fenntartónak kell a támogató nyilatkozatot aláírnia. A pályázatok lebonyolításában és értékelésben közreműködő szervezetek számára már jeleztük, hogy a fenntartói nyilatkozatokban foglalt vállalások betartására a január 1-jén életbe lépő törvényi változások és az intézmények állami fenntartásba vétele miatt nem lesz módunk és ráhatásunk, azonban ezzel kapcsolatos állásfoglalás közzétételére még nem került sor. A jelenlegi pályázati kiírásokban szabályozottaknak megfelelően javaslom a támogatási igények benyújtásának támogatását, és kérem, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. Határozati javaslat 1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium TÁMOP /2 kódszámú, Innovatív Iskolák fejlesztése című felhívásra pályázatot nyújtson be. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához és végrehajtásához szükséges valamennyi dokumentumot aláírja. 2. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium, valamint az 4

5 Apáczai Csere János Bölcsőde, Óvoda, Általános és Középiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény a szakképzési feladatot ellátó középiskolája révén pályázatot nyújtson be a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprész decentralizált keretéből finanszírozandó, a szakképzés tárgyi feltételeinek fejlesztésére irányuló támogatására. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához és végrehajtásához szükséges valamennyi dokumentumot aláírja. Határidő: szeptember 15. és Pályázatok benyújtására Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Intézményvezetők, Humán Iroda Szabó Loránd polgármester 5

6 1. sz. melléklet Apáczai Csere János Szakközépiskola Dombóvár Decentralizált pályázat Eszköztervezete Műszaki informatikai mérnökasszisztens Internet Kioszk bázis kialakítása és működtetése 2 m Ft Postai ügyintéző Pénzügyi tárgyaló és értékesítési pont kialakítása Ft Logisztikai ügyintéző Logisztikai tanösvény kialakítása, (Térkép, hajtány, digitális tájékozódási pont) 2,5 m Ft Logisztikai szaktanterem kialakítása 2 m Ft Vasúti szakmák (tanműhely) Fénymásoló sokszorosító berendezés 1 m Ft Logisztikai ügyintéző, postai ügyintéző számlázó program Ft Készletnyilvántartó program Hordozható számítógép (laptop) 4 m Ft Irodaszerek spirálozó, nyomtató, lamináló Ft Mindösszesen a várhatóan megpályázott összeg: millió Ft Dombóvár, szeptember 11. Gaál János igazgató 6

7 Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Dombóvár 2. sz. melléklet A Nemzeti Munkaügyi Hivatal pályázatot írt ki a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési Alaprész 2012 évi decentralizált keretének felhasználására, a szakképzés tárgyi feltételeinek fejlesztésére irányuló beruházások támogatására. A pályázat célja: A RFKB k 2011 évi a 2012/2013 tanévre és az adott megyére vonatkozó regionális szintű döntései alapján kiemelten támogatott, vagy támogatott szakképesítések körében megszervezett gyakorlati oktatás és gyakorlati képzés ellátásához szükséges tárgyi feltételek fejlesztésére irányuló beruházások támogatása. A bevont szakmák közül a hegesztő, ipari gépész, villanyszerelő, szerkezetlakatos régiónkban kiemelten támogatott képzés. Iskolánk a műszaki képzésben (hegesztő, ipari gépész, villanyszerelő, szerkezetlakatos, energetikus, autószerelő) nagy szerepet tölt be. Több mint kettőszáz tanuló választotta ezeket a szakmákat. A megváltozott elvárások miatt, az iskolának a fémipari és villamos alapképzés feltételein kell javítani, hogy a tanulók a szintvizsga követelményeit jó eredménnyel teljesíteni tudják, majd az iparban, gyakorlati képzésbe kikerülve már ismerjék a szakma alapfogásait. Megtanulják a szerszámok, mérőeszközök, kisgépek használatát. A technológiai lépéseket, gépészeti és villamos méréseket szakszerűen és pontosan el tudják végezni. Ennek az elvárásnak csak úgy tud az iskola eleget tenni, ha az évek hosszú sora óta elhasználódott, hiányos és elavult szerszámozottságunkat kicseréljük, és új fejlettségű technológiát hozunk be a műhelyekbe. Az új technológiák megismerése, megtapasztalása segít az elmélet könnyebb megértésében is. Terveink szerint, egy mechanikai és egy villamos gyakorlati technológiai és mérő labort hozunk létre. Ide a gépész és villamos alapképzésen kívül a felzárkóztató oktatásban, és akár a speciális képzésben résztvevők műszaki ismeret bővítését, és kézügyességük fejlesztését is meg tudjuk oldani. Decentralizált pályázat eszközterve: Pályázunk villamos mérőlabor felszerelésére A gépészeti technológiai labor felszerelésére A gépészeti mérőterem felszerelésére bruttó 4756 eft értékben. bruttó 4604 eft értékben. bruttó 5080 eft értékben. A pályázat 100 % finanszírozású, önrész nem szükséges. Kérjük az önkormányzatot pályázatunkat támogassa, és a mellékelt nyilatkozatot írja alá. Dombóvár, Kiss Ernő igazgató 7

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP- 3.1.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP- 3.1. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.1.4-12/1 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1. Alapvető

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.1.4.C-14 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.17-15 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére Új napirendi pont 42. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási

Részletesebben

Előterjeszt és a Képviselő-testület részére

Előterjeszt és a Képviselő-testület részére Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere J..._((, g. számú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselő-testület részére kőbányai intézmények TÁMOP-pályázatokon történő indulásáról

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.3.10.A-12 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2013. május 30-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2013. május 30-i rendes ülésére Új napirendi pont 26. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-i rendes ülésére Tárgy: Döntés az Államreform Operatív Program

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP-3.1.7-11/2

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP-3.1.7-11/2 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.7-11/2 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.3.10.B-12 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

1. A 3 2. A 3 3. A 3 4. A 4 5. 5 6. A 6 7. A 7 8. A 7 9. A 8 10. A 8 11. A 10 12. A 12 13. A 12 14. A 15 15. 16 MELLÉKLETEK...

1. A 3 2. A 3 3. A 3 4. A 4 5. 5 6. A 6 7. A 7 8. A 7 9. A 8 10. A 8 11. A 10 12. A 12 13. A 12 14. A 15 15. 16 MELLÉKLETEK... TARTALOMJEGYZÉK 1. A pályázat kiírója... 3 2. A pályázat célja... 3 3. A pályázók köre... 3 4. A pályázható tárgyi feltételek fejlesztésének köre... 4 5. Pályázati prioritás... 5 6. A pályázható támogatás

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Közoktatási intézmények szerepbővítése, újszerű intézményi együttműködések kialakítása (tanulást segítő támogató formák bevezetése) c. pályázati

Részletesebben

A fenti célok megvalósulását az alábbi kiemelt részcélok támogatják: a magasabb színvonalú oktatás érdekében a pedagógusok szakmai fejlődésének

A fenti célok megvalósulását az alábbi kiemelt részcélok támogatják: a magasabb színvonalú oktatás érdekében a pedagógusok szakmai fejlődésének Innovatív iskolák fejlesztése TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innováció a jövő útja 2013.01.01-2014.12.31. A pályázati konstrukció célja: Elősegíti a sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges készségek, ismeretek

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzatának Ifjúsági koncepciója

Dombóvár Város Önkormányzatának Ifjúsági koncepciója Dombóvár Város Önkormányzatának Ifjúsági koncepciója 2012-2014 Készítette: Dombóvár Város Polgármesteri Hivatala Dombóvár, 2012. szeptember Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...3 1.1. A célcsoport meghatározása...3

Részletesebben

SEGÉDANYAG REFORMÁTUS PEDAGÓGIAI INTÉZET MRE SZERETETSZOLGÁLATI IRODA DFT HUNGÁRIA 2012. JÚLIUS 6.

SEGÉDANYAG REFORMÁTUS PEDAGÓGIAI INTÉZET MRE SZERETETSZOLGÁLATI IRODA DFT HUNGÁRIA 2012. JÚLIUS 6. SEGÉDANYAG A TÁMOP-3.1.4-12/1 (INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE) PÁLYÁZAT MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ 1 REFORMÁTUS PEDAGÓGIAI INTÉZET MRE SZERETETSZOLGÁLATI IRODA DFT HUNGÁRIA 2012. JÚLIUS 6. A PÁLYÁZAT CÉLKITŰZÉSEI

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.11-12/2 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Szakképző intézmények felkészülésének támogatása a rövidebb képzési idejű szakképzés bevezetésére. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2008. október 27-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztés a közoktatásban c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TIOP-1.1.1-12/1 1 Tartalom

Részletesebben

2003. évi LXXXVI. törvény. a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról ELSŐ RÉSZ. A szakképzési hozzájárulás

2003. évi LXXXVI. törvény. a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról ELSŐ RÉSZ. A szakképzési hozzájárulás 2003. évi LXXXVI. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról A nemzetgazdaság és a munkaerőpiac követelményeihez, a társadalmi folyamatokhoz és az információs társadalom

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.11-12/2 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1.

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Könyvtári digitális tartalmak online elérhetőségének javítása c. Kiemelt Projekt felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.16-15 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

2008. december 19. IV. évfolyam 13. szám TARTALOM. Határozatok... 2. oldal. Rendeletek... 30. oldal

2008. december 19. IV. évfolyam 13. szám TARTALOM. Határozatok... 2. oldal. Rendeletek... 30. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2008. december 19. IV. évfolyam 13. szám TARTALOM Határozatok... 2. oldal Rendeletek... 30. oldal 50/2008. (XII.19.) rendelet a helyi autóbusz-közlekedés viteldíjának megállapításáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tájékoztató a nevelési intézmények fejlesztése, KMOP-4.61-11 jelű pályázattal összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS. Tájékoztató a nevelési intézmények fejlesztése, KMOP-4.61-11 jelű pályázattal összefüggő kérdésekről ELŐTERJESZTÉS Tájékoztató a nevelési intézmények fejlesztése, KMOP-4.61-11 jelű pályázattal összefüggő kérdésekről Tisztelt képviselő-testület! A közelmúltban jelent meg a nevelési intézmények fejlesztése

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP-3.1.7-11/2

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP-3.1.7-11/2 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.7-11/2 1 Tartalom A. A támogatás

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől E LŐ T E R J E S Z T É S köznevelési intézmény működtetési kötelezettsége alóli felmentési kérelem tárgyában Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület

Részletesebben

CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA BUDAPEST XXI. KERÜLET JAVASLAT POLGÁRMESTER

CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA BUDAPEST XXI. KERÜLET JAVASLAT POLGÁRMESTER BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER JAVASLAT a Weiss Manfréd Dél-pesti Területi Integrált Szakképző Központ létrehozásában való részvételre Készítette: Becsei Dénes ágazatvezető Előterjesztő:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.11-12/2 1 Tartalom A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 3 Alapvető

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.15-15 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Roma szakkollégiumok támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Roma szakkollégiumok támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Roma szakkollégiumok támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP 4.1.1.D-12/2/KONV 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...4 A1.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2015. március 18-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2015. március 18-i ülésére Iktató szám: Sz-127/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2015. március 18-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Javaslat az

Részletesebben