ELŐTERJESZTÉS szeptember 13-i rendes ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS. 2012. szeptember 13-i rendes ülésére"

Átírás

1 Új napirendi pont 23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 13-i rendes ülésére Tárgy: A Közoktatási intézmények szerepbővítése, újszerű intézményi együttműködések kialakítása (tanulást segítő támogató formák bevezetése) című, TÁMOP A-11/2 kódszámú felhívásra pályázat benyújtása Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester Készítette: Városfejlesztési Iroda Tárgyalta: Bizottsági tárgyalás nélkül javasolt napirendre venni. Tanácskozási joggal meghívott: Kiss Ernő igazgató Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte: Kovács Gyula, Városgazdálkodási Iroda vezetője Törvényességi szempontból ellenőrizte: A jegyző és az aljegyző távollétében: dr. Farkas-Szabó András irodavezető Önkormányzati és Szervezési Iroda

2 Tisztelt Képviselő-testület! A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretén belül megjelent a Közoktatási intézmények szerepbővítése, újszerű intézményi együttműködések kialakítása (tanulást segítő támogató formák bevezetése) című, TÁMOP A-11/2 kódszámú pályázati felhívás, amelyre a Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium jelezte pályázati szándékát. A pályázati kiírás keretében pályázni jogosultak az oktatási intézmények fenntartói. A támogatás mértéke: a projekt elszámolható összes költségének 100%-a. A pályázat keretében igényelhető támogatás összege: legalább Ft, de legfeljebb Ft. A támogatott pályázatok várható száma: db. A pályázatok benyújtása augusztus 27-től szeptember 27-ig lehetséges. A pályázatok benyújtása és elbírálása folyamatosan történik. A pályázat célja, hogy a felnövekvő nemzedékek körében szemléletváltás következzék be a szűkebb és tágabb környezetükhöz, a rászorulókhoz, és a közjóhoz fűződő viszonyuk tekintetében. Ezzel a fiatalok lehetőséget kapnak az aktív állampolgári létre való felkészülésre. Saját élményű tanuláson keresztül fejleszthető szociális érzékenységük, és számos olyan kompetenciájuk (együttműködés, problémamegoldás, projektmenedzsment, felelős döntéshozatal, vezetői készségek, stb.), amelyek megszerzése elengedhetetlen a tudatos, felelősségteljes állampolgári léthez. Hosszú távú cél az oktatásirányítás számára, hogy a társadalmi szolidaritást fejlesztő tevékenységként a közösségi szolgálat a nemzetközi érettségi mintájára megfelelő előkészítéssel előfeltételként beépüljön az érettségi rendszerbe. A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 6. (4) alapján az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. Tehát az érettségiző tanulónak legalább 50 óra közösségi szolgálatot kell végeznie. A közösségi szolgálat szociális, környezetvédelmi, a tanuló társadalmi környezetének javát szolgáló, anyagi érdektől független tevékenység, amely egyénileg vagy csoportosan, projekt módszerrel végezhető. A PÁLYÁZAT TARTALMA A program keretében támogatni kívánt közvetlen célcsoportok: évfolyamon tanuló diákok (kivéve az esti tagozatos diákok). Azon diákok, akik jelenleg kötelező jelleggel részt vesznek a lenti tevékenységeknek megfelelő önkéntes szolgálatban, nem vonhatóak be a projektbe; - szociális, egészségügyi, oktatási intézmények az önkénteseket segítő szakemberei; - a programokat szervező oktatási intézmények pedagógusai.

3 1. Támogatható tevékenységek köre Pályázni az 50 órás közösségi szolgálat teljesítésére a következő órás, alkalmanként minimum 1, maximum 3 órás időkeretben megvalósítandó, az alábbi tevékenységcsoportokban meghatározott tevékenységekkel lehet: I. Szociális tevékenységek Azon tevékenységek, amelyek keretében a diákok segítséget nyújtanak a szociálisan rászorulók részére szociális intézményekben, saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában: 1) idős emberek segítése egyénileg otthonukban, 2) idős emberek támogatása szociális intézmény keretei között, 3) életinterjú készítése digitálisan rögzített módon idős emberekkel, 4) közös programok lebonyolítása, 5) fogyatékos személyek ellátásának segítése, közös kulturális és sport tevékenységben részvétel, 6) az utcán tartózkodó hajléktalan személy helyzetének, életkörülményeinek figyelemmel kísérése, szükség esetén ellátásának kezdeményezése, illetve az ellátás biztosításának segítése. II. Egészségügyi tevékenységek Azon mentor által felügyelt kórházi szolgálat keretben végezhető tevékenységek (az egészségügyi intézménnyel egyeztetett keretek között szakfeladatot nem igénylő tevékenységek), amelyek során segítséget nyújtanak a rászorulók részére egészségügyi intézményekben. III. Oktatási, kulturális és közösségi tevékenységek 1) korrepetálás alsóbb évfolyamokon, gyermekotthonban, sajátos nevelési igényű gyermekekkel nevelését-oktatását végző intézményekben, 2) nevelési-oktatási intézményekben segítő tevékenység gyermekek és tanulók részére, 3) sajátos nevelési igényű gyermekekkel közös sport, kézműves tevékenység, 4) katonasírok gondozása, 5) közgyűjteményben kisegítő feladatok ellátása, 6) oktatás idősek számára (számítógép használat, nyelvtanítás). IV. Környezetvédelmi tevékenység 1) parkrendezés, közösségi terek tisztítása, rendezése, 2) biciklitároló javítása, festése, kerítésfestés, 3) oktatási, kulturális, szociális, egészségügyi, sport és közintézmények, közterületek állagmegóvását szolgáló tevékenység (kerítésfestés, parkrendezés, faültetés, építés, javítás, takarítás). Az állagmegóvásra irányuló munkákhoz kapcsolódóan olyan kiadások rendelhetők és számolhatók el, amelyek a közösségi szolgálattal és az azt felvállaló tanulók közvetlen tevékenységével 3

4 összefügg, azonban ezeknek a tevékenységeknek a mértéke és anyagi vonzata nem lehet olyan fokú, amelyek már a fenntartó kötelességi körébe tartoznak. 4) Nevelési-oktatási, egészségügyi, szociális és egyházi intézmények környezetének rendezése, fa és növényültetés, avar összegyűjtése, 5) környezettudatosságra, fenntartható fejlődésre vonatkozó programokban való részvétel, az eredmények disszeminációja (nevelési-oktatási intézmény, civil szervezet honlapján blog írása, szórólapok készítése). 2. Kapcsolódó képzések, foglalkozások, felkészítések: - Képzés, foglalkozás, felkészítés a küldő intézmény pedagógusai számára a közösségi szolgálat koordinálására. - Képzés, felkészítés a küldő intézmény diákjai számára. - Képzés, foglalkozás, felkészítés a fogadó intézmény által kijelölt mentor számára. A kapcsolódó képzések megvalósíthatóak belső (intézményi szinten) képzés formájában, amennyiben a projektben résztvevő pedagógus és/vagy mentor rendelkezik a pályázati felhívásban előírt feltételekkel. 3. Együttműködési megállapodás A pályázó számára előírás a felsorolt tevékenységekkel kapcsolatban együttműködési megállapodás(ok) megkötése a fogadó intézményekkel. 4. Egyéb követelmények Jelen konstrukció keretében megvalósítható közösségi szolgálat olyan program, amely nagyobb részben vagy egészben önként jelentkező diákok bevonásával valósul meg, helyi szinten a pályázó közvetlen környezetében - lehetőleg 30 km-es vonzáskörzeten belül - az önkéntesség és a nevelési-oktatási intézményi közösségi szolgálat kritériumrendszerének megfelelően, összhangban a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC törvény pontjában foglaltakkal. Fontos, hogy a résztvevő diákok számával és az elvégzendő feladattal arányos számú pedagógus, mentor vegyen részt a programban. A projektek megvalósításába olyan mentor vonható be, aki rendelkezik a projekthez hasonló programok megszervezésében szerzett gyakorlattal (legalább egy közösségi szolgálat típusú tevékenységben részt vett), vagy szociális, illetve egészségügyi területen végzettséggel. Az egészségügyi tevékenységek esetén a mentor bevonása kötelező. A mentor feladata a projektben bevont pedagógusok szakmai támogatása, valamint a projekt szakmai minőségbiztosítása (minimum 5, maximum 10 órában). Egy pedagógus 1 tevékenységcsoportot vezethet személyesen, egy mentor összesen 5 tevékenységcsoportban lehet szakmai támogató. A mentor lehet: - a pályázó intézmény munkatársa vagy az intézmény által felkért külső szakember, - fogadó egészségügyi intézmények, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény esetén annak munkatársa. 4

5 Amennyiben csoportosan végzik a tevékenységet, akkor a diákok számának megfelelően minimum 15 diákhoz rendelhető 1 pedagógus, fogadó intézményenként és15 diákonként 1 mentor. A pályázat keretében középfokú oktatási intézmények fenntartói szervezhetik meg intézményeikben a nevelési-oktatási intézményi közösségi szolgálatot. Az önkéntes jelentkezés alapján induló program lényege, hogy a évfolyamon tanuló diákok pedagógus vezetésével egyénileg, párosan vagy csoportosan, személyenként minimum 50 óra közösségi szolgálatot, amelyből a felkészítés és feldolgozás legfeljebb 5-5 óra lehet, vállaljanak és teljesítsenek tanórán kívüli foglalkozás keretében Egyéb követelmények, információk: - A projekt időtartama alatt elosztva rendszeres tevékenységként is megszervezhető a közösségi szolgálat a fogadó intézményekben, az intézmény szakembereinek bevonásával vagy anélkül, illetve tömbösítve minimum 10 napos időkeretben is a tanítási szünetek ideje alatt. - Képzés, foglalkozás, felkészítés esetén amely a küldő intézmény pedagógusai számára a közösségi szolgálat koordinálásáról szól elvárás, hogy terepmunkát is tartalmazzon, valamint vagy megfeleljen a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Kormányrendelet 5. (1) és (3) pontjában foglaltaknak (e feltétel az akkreditált képzések mellett a rendelet 5.. (3) d pontjában foglaltak szerint is teljesíthető) vagy olyan intézmény, szervezet készítsen fel, amelynek munkatársa, vagy képzője igazolhatóan minimum 3 éve végez önkéntes és/vagy közösségi szolgálat típusú tevékenységet. - Felkészítés tartása küldő intézmény diákjai számára. Felkészítést a küldő intézmény pedagógusa önállóan vagy a fogadó intézmény mentorával közösen tarthatja. - Képzés, foglalkozás, felkészítés a fogadó intézmény, szervezet által kijelölt mentor számára. A felkészítést: a TÁMOP 5.5.2/09 és TÁMOP 5.5.2/10 Az önkéntesség elterjesztése konstrukció keretében támogatott civil szervezetek végezhetik vagy olyan intézmény, szervezet amelynek munkatársa, vagy képzője igazolhatóan (önéletrajzában feltüntetve) minimum 3 éve végez önkéntes és/vagy közösségi szolgálat típusú tevékenységet a megadott intézménytípusban. - A pályázónak vállalnia kell, hogy a támogatott projekt keretében létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat, létrejött hálózatokat (küldő és fogadó intézmények, szervezetek közötti együttműködést legalább a projekt során bevont diákszámmal) a projekt befejezését követően legalább 5 évig fenntartja. Egy hálózatban legalább egy feladatellátási hely, vagy intézmény, és a vele együtt működő fogadó intézmények működnek. - A projekt befejezésétől évente fenntartási jelentés benyújtása kötelező. - A támogatott beruházással létrehozott vagyon a záró projekt fenntartási jelentés elfogadásáig csak az Irányító Hatóság előzetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, adható bére, illetve terhelhető meg. 5

6 Az iskola jelezte, hogy a pályázat szakmai tartalma összeállt, az intézményi együttműködési megállapodásokat megkötötték. A szakmai vezető személye kijelölésre került, a projektmenedzseri feladatok ellátását az iskola vállalja. Az 5 éves fenntartási időszakban egy indikátor teljesítése kötelező, ez pedig a megkötött együttműködési megállapodások fenntartása. A pályázat megírása az Önkormányzat számára nem jelent költséget, a megvalósítás során felmerülő esetleges plusz forrást a Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium átvállalja. A projekt megvalósításában nem jelenthet gondot a köznevelési törvény azon rendelkezése, amely a fenntartó személyében történő változást eredményezi január 1-től. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján a pályázattal kapcsolatos kérdésfelvetések között ez a probléma is szerepelt, amelyre a következő választ adta az NFÜ: Mi lesz január 1. után, ha minden intézmény állami fenntartású lesz, vagy TISZKbe integrálódik? Jelenleg a hatályos fenntartói adatokkal nyújtsák be a pályázatokat, amikor és amennyiben változik a fenntartó személye, azt kezelni fogja a Támogató és a Kezelőszerv. Fentieket figyelembe véve javaslom a pályázat benyújtásának támogatását. Határozati javaslat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja pályázat benyújtását a Társadalmi Megújulás Operatív Program Közoktatási intézmények szerepbővítése, újszerű intézményi együttműködések kialakítása (tanulást segítő támogató formák bevezetése) című, TÁMOP A-11/2 kódszámú pályázati felhívására. A Képviselő-testület felkéri a Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégiumot a pályázat szakmai előkészítésében és sikeres pályázat esetén annak megvalósításában való közreműködésre azzal, hogy nyertes pályázat esetén a megvalósításban való részvétel feltételeit megállapodásban kell rögzíteni. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumokat aláírja. Határidő: szeptember 27. Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Városfejlesztési Iroda Szabó Loránd polgármester 6

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Közoktatási intézmények szerepbővítése, újszerű intézményi együttműködések kialakítása (tanulást segítő támogató formák bevezetése) c. pályázati

Részletesebben

Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium Vályi Péter Szakképző Iskolai

Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium Vályi Péter Szakképző Iskolai Tartalom A pályázat célja... 2 A pályázat részcéljai... 2 Az intézmények által vállalt megvalósítandó tevékenységek (fotók)... 2 Székhely Intézmény... 2 Bezerédj István Szakképző Iskolai Tagintézmény...

Részletesebben

Diákok a közösség szolgálatában - önkéntes program bevezetése a KLIK TOLNA MEGYEI középiskoláiban Pályázat adatai

Diákok a közösség szolgálatában - önkéntes program bevezetése a KLIK TOLNA MEGYEI középiskoláiban Pályázat adatai Tartalom A pályázat célja... 3 A pályázat részcéljai... 3 Az intézmények által vállalt megvalósítandó tevékenységek (fotók)... 3 SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM... 3 Székhely Intézmény... 4 Bezerédj István Szakképző

Részletesebben

III. évfolyam 12. szám 2012. május 21-2012. június 3. I.1. Országos tanulmányi versenyek meghirdetése a 20126 2013. tanévre..3.

III. évfolyam 12. szám 2012. május 21-2012. június 3. I.1. Országos tanulmányi versenyek meghirdetése a 20126 2013. tanévre..3. III. évfolyam 12. szám 2012. május 21-2012. június 3. I. Pályázatok oktatási intézmények számára Új kiírások I.1. Országos tanulmányi versenyek meghirdetése a 20126 2013. tanévre..3.oldal 1.2. Kinél fessünk?

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. szeptember 13-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. szeptember 13-i rendes ülésére Új napirendi pont 24. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. szeptember 13-i rendes ülésére Tárgy: Intézményi pályázatok benyújtásának

Részletesebben

a jelentkező tanulónak a fogadó szervezetnek az iskolának

a jelentkező tanulónak a fogadó szervezetnek az iskolának ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT A közösségi szolgálat: IKSZ mit is jelent? szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független,

Részletesebben

A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATRÓL röviden a Szülőknek és a diákoknak

A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATRÓL röviden a Szülőknek és a diákoknak A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATRÓL röviden a Szülőknek és a diákoknak A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint a KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT definíciója a következő: 4. (13) bekezdés: A közösségi szolgálat:

Részletesebben

19. számú melléklet. Önkéntes közösségi szolgálat

19. számú melléklet. Önkéntes közösségi szolgálat 19. számú melléklet Önkéntes közösségi szolgálat 1 1. Jogszabályi háttér: 2011. évi CXC. sz. törvény a Köznevelésről 110/2012. (VI.04.) Korm. rendelet a Nemzeti Alaptantervről 2011. évi CLXXV. törvény

Részletesebben

Beszámoló a közösségi szolgálatról Komárom-Esztergom megye Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott intézményei tekintetében

Beszámoló a közösségi szolgálatról Komárom-Esztergom megye Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott intézményei tekintetében Beszámoló a közösségi szolgálatról Komárom-Esztergom megye Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott intézményei tekintetében Az ember még nem ember, csak hadonászó, veszélyes kamasz. Az

Részletesebben

Az iskolai közösségi szolgálat bevezetése

Az iskolai közösségi szolgálat bevezetése Emberi Erőforrások Minisztériuma KÖZNEVELÉS-FEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY Oktatási és Nevelési Programok Osztálya Az iskolai közösségi szolgálat bevezetése Simonyi István Budapest, 2013. április 24. 1 Nemzetközi

Részletesebben

III.A tevékenység megszervezésének lépései az iskolában

III.A tevékenység megszervezésének lépései az iskolában KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT I. A közösségi szolgálatra vonatkozó jogszabályok 1. Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2. A Köznevelési törvény végrehajtási rendelet: A nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

Alapelvek A helyi közösség erősítése: Szabad választás elve: Anyagi érdektől függetlenség elve: Szervezett keretek közöttiség elve: Kettős cél elve:

Alapelvek A helyi közösség erősítése: Szabad választás elve: Anyagi érdektől függetlenség elve: Szervezett keretek közöttiség elve: Kettős cél elve: Alapelvek A helyi közösség erősítése: Az iskolai közösségi szolgálat során végzett feladat olyan tevékenységet/tevékenységeket) jelent, amely (ek) a helyi közösség javát szolgálják, és amelyek az iskolában

Részletesebben

Segédlet. az iskolai közösségi szolgálat megszervezéséhez

Segédlet. az iskolai közösségi szolgálat megszervezéséhez Segédlet az iskolai közösségi szolgálat megszervezéséhez Budapest, 2012 TARTALOM ELŐSZÓ... 4 A SEGÉDLET CÉLJA... 6 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 6 A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY... 7 A NEMZETI

Részletesebben

A közösségi szolgálatra vonatkozó jogszabályok

A közösségi szolgálatra vonatkozó jogszabályok A közösségi szolgálatra vonatkozó jogszabályok Nemzeti köznevelési törvény (Részlet a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényből) Részletek a törvényből: A közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi,

Részletesebben

Ajánlás AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT ELTERJESZTÉSÉHEZ SZOCIÁLIS ELLÁTÓRENDSZERBEN

Ajánlás AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT ELTERJESZTÉSÉHEZ SZOCIÁLIS ELLÁTÓRENDSZERBEN Ajánlás AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT ELTERJESZTÉSÉHEZ A SZOCIÁLIS ELLÁTÓRENDSZERBEN 2 TARTALOM KÜLDETÉS... 5 ELŐZMÉNYEK, JELENLEGI ÁLLAPOT... 6 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 7 1. 1. Nemzeti köznevelési törvény...

Részletesebben

A Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium Iskolai Közösségi Szolgálatának szabályzata

A Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium Iskolai Közösségi Szolgálatának szabályzata A Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium Iskolai Közösségi Szolgálatának szabályzata A 2011. december 23-án elfogadott Nemzeti köznevelési törvénnyel bevezette az iskolai közösségi szolgálatot, mint az

Részletesebben

Előterjeszt és a Képviselő-testület részére

Előterjeszt és a Képviselő-testület részére Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere J..._((, g. számú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselő-testület részére kőbányai intézmények TÁMOP-pályázatokon történő indulásáról

Részletesebben

2014. április 24-i rendes ülésére

2014. április 24-i rendes ülésére Új napirendi pont 22. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24-i rendes ülésére Tárgy: Hozzájárulás az Egyesített Szociális

Részletesebben

ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT a fogadó szervezetek szemszögéből. Sopron 2013. október 11. Előadó: Bódi Judit

ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT a fogadó szervezetek szemszögéből. Sopron 2013. október 11. Előadó: Bódi Judit ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT a fogadó szervezetek szemszögéből Sopron 2013. október 11. Előadó: Bódi Judit Mely szervezet vállaljon részt? Fontos elemek megléte motiváltság (szervezeté, vezetésé, kollégáké),

Részletesebben

A közösségi szolgálat pedagógiai célzatú kötelezettség, a tevékenység kiválasztásában azonban megvalósulhat a szabad döntés.

A közösségi szolgálat pedagógiai célzatú kötelezettség, a tevékenység kiválasztásában azonban megvalósulhat a szabad döntés. Az iskolai közösségi szolgálat A köznevelési törvény 2016-tól az érettségi bizonyítvány kiadását 50 óra közösségi szolgálat teljesítéséhez köti így az érettségi a tantárgyi tudás mérésén túl a szociális

Részletesebben

Közösségi szolgálat törvényi háttere

Közösségi szolgálat törvényi háttere Közösségi szolgálat törvényi háttere 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (részletek) A közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett

Részletesebben

A közösségi szolgálatra vonatkozó jogszabályok, következtetések: 1. 3. 20/2012. EMMI rendelet (1) Az iskola pedagógiai programjáról

A közösségi szolgálatra vonatkozó jogszabályok, következtetések: 1. 3. 20/2012. EMMI rendelet (1) Az iskola pedagógiai programjáról 1 A közösségi szolgálatra vonatkozó jogszabályok, következtetések: 1. 1. Nemzeti köznevelési törvény 1. 2. A Köznevelési törvény végrehajtási rendelet 1. 3. 20/2012. EMMI rendelet (1) Az iskola pedagógiai

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.3.10.A-12 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.17-15 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.3.10.B-12 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2013. május 30-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2013. május 30-i rendes ülésére Új napirendi pont 26. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-i rendes ülésére Tárgy: Döntés az Államreform Operatív Program

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.11-12/2 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1.

Részletesebben

2015. május 14-i rendkívüli ülésére

2015. május 14-i rendkívüli ülésére 7. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 14-i rendkívüli ülésére Tárgy: Keret-megállapodásos közbeszerzési eljárás lefolytatásának

Részletesebben