NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGÜNK A HELYSÉGNÉV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGÜNK A HELYSÉGNÉV"

Átírás

1 KOVACSICS JÓZSEF egyetemi tanár, Eötvös Lóránd Tudományegyetem NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGÜNK A HELYSÉGNÉV A millenniumi megemlékezések során kevés figyelemben részesültek ôseink lakóhelyeit jelzô helyneveink. Ritkaságnak számított az a fajta ünneplés, amely a Szent István kori vármegyének, vagy akár a vármegyében létezô, de elpusztult városoknak vagy községeknek állított volna emléket, ahol felidézték volna a millenniumi zászló átadásakor a település történetét, összekötve az ott élt népesség számával, nemzetiségi képének a megrajzolásával, valamint a lakosság életében bekövetkezett sorsfordulók említésével. Mindez, úgy vélem, közösségformáló tényezô lehetne. Aktuális most is, az Európai Unióba történô felvételünk elôestéjén annak a bemutatása, hogy városaink, falvaink története szorosan összefügg a nyugati országok állampolgárainak a befogadásával, egyben azzal a küzdelemmel, amit a török nyugati terjeszkedésének a megakadályozása érdekében kifejtettünk, befogadva a menekülô germán és délszláv népeket a l7., l8. században. Ebbôl a honismeret egészét érintô témakörbôl e cikk keretében csupán a helynevek szerepét, fontosságát kívánom reflektorfénybe állítani. Helyneveink, amellett hogy fontos szerepet töltenek be a hivatalos érintkezésben, a postai, vasúti, igazgatási viszonyokban, a hely lakói számára is megannyi emléket ôriznek. Gondoljunk csak az anyakönyvekre, a származási táblákra, a rokoni kapcsolatokra, de tágítsuk a kört és jelezzük azt is, hogy az egyházi anyakönyvezéstôl kezdve napjainkig az egész falu családrekonstrukcióját el tudjuk végezni. Így már azt is mondhatjuk, hogy a falu neve az ott élô és az ott élt lakók közös azonosító jegyeit is hordozza. Igaz, a történelem során maga a falunév is változott és a kutatónak vagy családtörténésznek ezzel a gonddal is szembe kell néznie. Szerencsére a történeti demográfia kutatói elkészítették a ma élô közigazgatási helynevek történeti változatait, de még az elcsatolt Trianon elôtti országterületre is rendelkezünk helynév-azonosító kiadványokkal. A helynevek rendezésének a szükségessége a millennium alkalmával merült fel. Sok volt az azonos nevû helynév (Szentistván, Szentlászló stb.), ami nemcsak a levelezés, a postai érintkezés során és a hivatalos kapcsolatokban okozott gondot, de a földrajztudományt, a térképészetet és a nyelvtudományt is érintette. Ekkor alkotta meg az Országgyûlés az l898. évi IV. törvénycikket, mely elrendelte a teljes magyar helynévállomány felülvizsgálatát, és levéltárosokból, történészekbôl, demográfusokból, nyelvészekbôl, közigazgatási szakértôkbôl létrehozta az úgynevezett községi FALU VÁROS RÉGIÓ 2001/5 Törzskönyvbizottságot. Ez a testület tett javaslatot a belügyminiszternek a városok, községek neveinek rendelettel történô hiteles elnevezésére. Az országos helynévrendezés után sem szûnt meg a bizottság ténykedése, hiszen új községek alakultak, községek kerültek a városokhoz, vagy az összeépült községek egybeolvadtak, és ilyenkor szükség volt a szakértôtestület közremûködésére. A bizottság egészen l954- ig mûködött. Megszûnése azért következett be, mert élô személyekre kívánták egyes községek nevüket felcserélni (Rákosi Mátyás, Gerô Ernô stb.), s ehhez a tudóstestület nem kívánt asszisztálni. A földnyilvántartás és a térképészet igényeinek a kielégítésére egy évtizeddel késôbb a Földmûvelésügyi Minisztériumban (ma FVM) létrehozták a Földrajzinév-bizottságot, amely névadási, névváltoztatási ügyekben véleményt nyilvánít. A helynevek gondozásának a feladatát azonban nem rendezték jogszabályban. Nincs megoldva a történeti nevek gondozásának a kérdése, sem a község-névtáblákkal kapcsolatos helynévkérdés, új problémát vetnek fel a nemzetiségek által használt elnevezések. Gondot jelent a városok által elnyelt községnevek és a nagyobb külterületi lakotthelyek elnevezésének, ezek megôrzésének, egyáltalán a magyar nyelvkincsünknek mint kulturális örökség gondozásának az ügye. Alábbiakban ezeket a kérdéseket kívánom érinteni. Az elpusztult városokról és falvakról Az egykori települések nevének, történetének a megörökítése, múltjuk feltárása történelmi örökségünk részét képezi. Szemelvényszerûen csupán néhány elpusztult, elfelejtett város emlékét idézzük fel. Az egykori Csobánc város a várvédôk és a környék lakóinak az egri nôkhöz hasonló hôsies harcát tárja elénk. A híres törökverô Gyulaffy László itt hívta ki párbajra s gyôzte le a török vezéreket. Csobánc várát a törökök nem tudták bevenni, ellenben l707-ben Rabutin osztrák tábornokkal vívott gyôzelmes csata után megsemmisítették a várat s ezzel a város sorsát is megpecsételték. Csobánc városhoz hasonló sorsra jutott az almádi apátság is, amelyben bencés monostor volt, hiteles helyként tartja számon a Veszprém megyei helytörténeti lexikon. Kapolcs és Monostorapáti között kereshetjük a csodálatos Kálvölgyben, mára már az emléke is feledésbe merült. Kolon nevét is csak a történészek ismerik, a somogyi határszélen maradt fenn puszta elnevezésében az egykori várispánság székhelyének a neve. A nagynevû helytörténész, Pesty Frigyes szerint elôször l009- ben említik oklevélben a nevét, amikor Szent István a veszprémi püspökségnek adományozta. 3

2 Ete város a Sárköz vásáros települése volt A török idôkben is megmaradt városi rangja, l577-ben már ezer fôre emelkedett a népessége. A l7. század húszas éveiben tûzvészben pusztult el l55 háza. Az elpusztult városok neveit folytathatnánk. Mohl várossal és Szerrel, melyeknek a neve már bevésôdött a köztudatba, de a névfejlôdésrôl már keveset tud az, aki csak a tatárjárás emlékét látja Muhi (Mohl) elnevezésében. Ugyanis l928-ban kapta Poga község a Muhi nevet. Érdekes történet Ópusztaszer elnevezése is. A középkorban létezett Szer mezôvárost és Sövényháza falut a törökök elpusztították. A középkori város emlékét Alsó- és Felsôpusztaszer tanyás külterületi települések ôrizték. A l8. század folyamán a Pallavicini család birtokolta a volt Szer város területét, és Sövényháza néven új falut telepített. A középkori Sövényháza területén pedig az l879-es nagy tiszai árvíz után Algyô lakosságának egy része Sándorfalva néven alakított új községet. l934-ben a már említett Felsôpusztaszer is községgé alakult Pusztaszer néven. A nemzeti emlékpark létrehozásakor, mivel Pusztaszer már létezô község volt és a Sövényháza nevet nem találták méltónak a nagy történelmi esemény megörökítésére, így hát Sövényházát keresztelték el Ópusztaszer névre. Az elmondottakkal már jeleztük, hogy két esetben a nemzet a kulturális örökség részévé avatta az elpusztult városokat. Így már nem tûnhet túlzásnak, ha azt állítom, hogy az elpusztult helynevekbôl összerakhatjuk ezeréves település- és népességtörténetünket. A mai országhatárok közti területen a 18. század elsô évtizedéig ezernél több lehetett az elpusztult falvak száma. Egyedül Baranyában 278 falu pusztult el, tûnt el a török idôk alatt, de legfôképpen a felszabadító háborúk során. E faluk egykori helyét lokalizálni tudjuk. Meg tudjuk állapítani, hogy melyik mai falu határában állott az egykori település. Így elvileg nincs akadálya annak, hogy emléktáblával jelöljük meg az elpusztult falu nevét. A falunév megörökítése véleményem szerint erôsítené a falu népének összetartozását, a szülôföld szeretetét, a helyesen értelmezett lokálpatriotizmust. A török idôkben elpusztult falvak egy részét a l8. század folyamán betelepítették, sok faluhely nem népesült be újra, mert nem volt elég jobbágy népesség a betelepítéshez. Csongrád megyében a középkori települési rendszer a l5 éves háború során tûnt el. A falvak több, mint kétharmada néptelenedett el vagy vált külterületi településsé. Veszprém megyében a falvak 70%-a volt elhagyott vagy lakatlan l696-ban. (Errôl részletes információval szolgál a Veszprém megyei helytörténeti lexikon, Budapest, l964, l980). Néhány elpusztult Veszprém megyei falu neve: Diska, Bodon, Györhegye. Valamennyien a mai Tapolca város határában kereshetôk. Bablonka, Tihany környéki bencés birtokot I. István oklevelében l034-ben említik. A Hajdú megyei falvakról Zoltai Lajos: Települések, egyházas és egyházatlan falvak Debrecen város határában címû munkájában ad szakszerû áttekintést. Újkori történetként ismét falvak lettek (Ebes, Nagyhegyes), Hortobágy pedig az l966-ban történt községgé alakulása óta már várossá fejlôdött. Még az egykori királyi székhely, Esztergom Árpád-kori helynevei közül említenék néhányat: Györffy György kutatásai alapján Szent Lázár, Szent Király, Szent Miklós, Szent Mihály, Zsidód szerepelnek többek között. Bármennyire érdekes lenne körüljárni a l9 mai megye elpusztult falvait, és ezek közül a század folyamán újra települteket, e rövid kis tanulmányban erre nincs lehetôségünk. A Központi Statisztikai Hivatal által kiadott megyei történeti statisztikai helységnévtárak, melyek a megyék levéltárosainak a közremûködésével készültek, minden községnél feltüntetik az adott község határában egykor elpusztult községek (falvak) nevét. Reményeim szerint talán valamilyen alapítvány segítségével még térkép is készülhet nemzetünk és tanulóifjúságunk okulására ezen információk alapján. A nemzetiségek által használt nevek A magyarországi falunevek történeti források alapján történô vizsgálata arról tanúskodik, hogy már a l7., l8. században a faluban élô, többséget alkotó nemzetiség nyelvén nevezték a településeket. Napjainkban pedig, fôleg az Európai Unió nemzetiségi politikájának a hatásaként, általánossá vált az a gyakorlat, hogy a városban, községben lakó és meghatározott százalékos arányt elérô nemzetiség nyelvén is szerepeljen a községnévtáblán a név. Ezzel lényegében azt fejezik ki, hogy a falu lakói a községnévtáblán jelzett nemzetiséget vállalják, és a mindennapi életben éppúgy tekintettel vannak ennek az együttélésnek a következményeire, mint a hivatalos érintkezésben. A nemzetiségi nevekkel kapcsolatos problémák abból adódnak, hogy egyes helyi vezetôk nem tudják, hogy milyen néven szerepelt az idegen nyelvû név a történeti forrásokban A helyi ismeretanyag birtokában olyan neveket is találunk községnévtáblákon, amelyeknek nincs történelmi jogosultságuk, vagy az ott élô igen alacsony számú nemzetiség miatt nem indokolt a név feltüntetése. Az alábbiakban a Budapest környéki nevek alapján mutatok rá a fenti tényre: Diósd neve Órás volt, ennek elferdítésével került rá a községnévtáblára az Orasch név. Solymár neve nem Schaumar volt, hanem Scholmar, Torbágy egykori német neve Klein Turwall volt. Albertfalva Szakszenfeld néven szerepelt a törzskönyvben, Budapesthez történt csatolása után mind a magyar, mind a német név eltûnt. Az alábbiakban az l995. évi Helységnévtárban szereplô magyar és nemzetiségi nevekkel a községnévtáblák neveit kívánjuk szemléltetni, azt, hogy a helynévadás helyesen történt-e? Község (város) neve Budakeszi Budaörs Diósd Pilisborosjenô Pilisszántó Pilisszentkereszt Pilisvörösvár Solymár Taksony Szigetujfalu Tököl Törökbálint Vecsés Zsámbék Nemzetiségi neve Wudigess Wudersch Orasch Weindorf Santov Mlynky Weischwar Schaumar Taks Inzelneudorf Tukulja Grossturwall Wetschesch Schambeck 2001/5 FALU VÁROS RÉGIÓ

3 A községnévtáblákkal kapcsolatos problémák Általánosságban megállapíthatjuk, hogy a községnévtáblák kérdése mind a nemzetiségi nevek feltüntetése, mind az egyesült vagy városokhoz csatolt községneveknek a használata tekintetében rendezést, szabványosítást igényel. A kisebbségeket érintô elnevezések kapcsán eldöntendô az a kérdés, hogy a mai (a legutolsó népszámláláskor bevallott) népességszám legyen-e irányadó, vagy pedig a falu népességi összetételének történeti alakulását kell figyelembe venni. Szerzônek az a véleménye, hogy a történeti múltnak a faluban élôk identitásában kell tükrözôdnie, a faluházban vagy a falumúzeumban kell a község története keretében a nemzetiségi összetételt, a nemzetiség múltját, de tágabb értelemben az egész népesség sorsát, a zsidóságot ért veszteségeket, a kitelepítéssel kapcsolatos adatokat, a katonahalottak emlékét megôrizni. A községnévtáblán a l0%-ot elért nemzetiség nyelvén volna indokolt a falunév feltüntetése. Ha valaki megvizsgálja a nemzetiségi elnevezéseket a községnév-táblákon, tapasztalnia kell, hogy a második világháború elôtti nemzetiségi összetétel alapján kívánták a ma élô nemzetiségek identitásukat a táblákon kifejezni. Az elôbb felsorolt Budapest környéki községek közül egyedül Pilisvörösváron haladta meg a nemzetiségek aránya a l0%-ot, ll 067 lakosból l233 volt német l990-ben és 43 szlovák. Budaörs l9 820 lakosából l05 fô volt a német, l8 román, l5 szlovák nemzetiségû. Viszont l94l-ben még 8448 német lakosa volt. Pilisszántó l970 lakosából l43 szlovák nemzetiségû volt. A fentiekben feltüntetett többi településen sehol sem haladta meg a nemzetiségi arány a l0, de inkább az 5%-ot. Fontosnak tartom azt is, hogy a községegyesítések és községek városhoz csatolása alkalmával ne tûnjön el a történelmi név. Vannak városok, ahol példás módon feltüntetik a város neve alatt a hozzácsatolt község területi határán elhelyezett névtáblán a község nevét, például Pécsett nem a város neve alatt, hanem a város neve után kötôjellel tüntetik fel a beolvadt község nevét. Ismét máshol nincs feltüntetve az egykori község, a város több falut is elnyelt még a nevüket is elfelejtve. Ismét más megoldással találkozhatunk egyes városoknál pl.villánynál, ahol a Harkányból vezetô úton nincs feltüntetve Virágos község neve, viszont Siklós felôl igen. Összegezve a községnévtáblákkal kapcsolatos problémákat, megállapíthatjuk, hogy a községek emlékét, a nemzetiségi identitást, egyben a tájékoztatást jelentô községnévtáblák ügye szabályozást igényel. Számomra a pécsi modell látszik a legracionálisabbnak, ahol a városhoz csatolt község neve kötôjellel van a város neve után feltüntetve. Érdemes lenne azon gondolkodni, hogy eltérô, kisebb betûkkel jelezhetnék a megszûnt község nevét. A nemzetiségi identitással kapcsolatos névtábla gondokat is megoldhatná egy kiérlelt és az érdekeltekkel megtárgyalt elôterjesztés. l898 l9l2 között csupán a város- és községnevek rendeleti úton történô megállapítását végezték. A városok és községek határában lévô lakotthelyek közül csak a kiemelt jelentôséggel, idegenforgalmi nevezetességgel rendelkezô, közlekedési csomóponton, országos jelentôségû létesítmény helyén elhelyezkedô egykori lakotthelyek törzskönyvezése történt meg. A kérdést talán jobban megvilágítja, ha néhány külterületi név kapcsán mutatjuk be a problémát. Törzskönyvezhetônek, tehát megörökítendônek ítélte a Törzskönyvbizottság az Örkényhez tartozó Váradytelep nevét, mely korábban Zsirospuszta néven szerepelt. Törzskönyvezett névként kívánták nyilvántartani a Kerepes községhez tartozó Koronatelep, Hollandtelep, Széphegytelep és Zsófiatelep neveket. Ma már egyiket sem találjuk meg a Helységnévtárakban, nyilván belterületekké váltak. Több külterületi név politikai változások következtében változott meg. Így a Tanácsköztársaság ideje alatt változtatták meg a Soroksár községhez tartozó Soroksárpéteri (Pestszentimre) nevét Marxfalvára. E névnél arra is utalok, hogy ugyanezen idôszak alatt változtatták az l897-ben Gubacs külterületbôl (Soroksárhoz tartozott) alakult Erzsébetfalva község nevét Leninváros névre. A Tököl községhez tartozott Horthyliget nevét l946-ban változtatták Szilágyitelep névre. A Cinkotához tartozó Árpádtelep és Annatelep egyesítésébôl Árpádföld lett. Az elmondottak rávilágítanak arra, hogy idôszerû volna legalább a jelentôsebb, népességszámukat tekintve az 50 lakosnál népesebb külterületek neveit a kataszteri elnevezésekkel egyidejûleg felülvizsgálni, és érvényesíteni a város- és községrendezési, az igazgatási, a postai kézbesítési, a statisztikai számlálókörzeti szempontokat. * * * A kifejtettek alapján megállapítható, hogy a helynevek gondozása nincs megoldva. A megszûnt, beolvadt, egymással összecsatolt és egy községet alkotó települések és az elpusztult települések ügye központi intézkedést igényel. Minden igazgatási ág érintett e témakörben, de legfôképpen a Belügyminisztérium és a Központi Statisztikai Hivatal. Utóbbi intézmény a hivatalos helységnévtárakat és a Történeti Statisztikai Helységnévtárat is szerkeszti. E két szerv munkáját támogathatná az l954-ben megszüntetett Országos Helynévbizottság tudós nyelvész, történész, levéltáros, urbanista, demográfus és gyakorlati szakemberek közremûködésével, annak érdekében, hogy az ország helynevei Nemzeti Kulturális Örökségünk részei legyenek, és hogy a nevek a területrendezési tervekben is megjelenjenek. A külterületi lakotthelyek elnevezésének a problémái FALU VÁROS RÉGIÓ 2001/5 5

4 MIKLÓSSY ENDRE fôtanácsadó, FVM VIRIBUS UNITIS, AZAZ EGYESÍTETT ERÔVEL (Sikertörténet a magyar rendszerátmenetben) Istvánia István-nap, augusztus 20-a, a magyar állam megalakulásának a szimbolikus ünnepe. Mindeneknél nagyobb királyi ékesség az elôttetek valóknak törvényeit követnünk és tisztes szülôink szerint cselekednünk. Mert ki is megveti eleinek törvényeit, annak nincsen gondja az isteni törvényekre sem. Az engedetlenség mind az egész országnak romlása. (Szent István intelmei, 123. o. in Magyar Legendárium, Bp Tormay Cecília ford.) Belsô consumtiorul a legnagyobb rész elfeledkezik, s pedig ezen talpkövön áll a nemzetek gazdagsága. Anglia manufacturai produktumainak három negyed részét maga consumálja, s csak annak negyede teszi úgy nevezett világkereskedését! Azért, mennél több lakik díszes házban, él jobb eledellel, jár csinos ruhában valahol, s. a. t, azaz mennél nagyobb a belsô consumtió, annál gazdagabbnak fogom hinni azon hazát. S mennél több kívánja s meg is szerezheti az élet minden javait magának, annál nagyobb lesz a munka s iparkodás azok kiállítására, és sivatag, homoklapány, mocsár végre kies erdôkké, viruló vidékekké válnak. (Gróf Széchenyi István: Hitel o. Pest, 1830.) A közösség szerves és szervezett tevékenységének viszonyában az élô személyek alkotásai rendszerint a szervezett tevékenység vonalán helyezkednek el. Ebbôl az következik, hogy hajlamosak a megmerevedésre. Az élet azonban a merevséget, megállást nem bírja el. A szervezett vagy lemarad, vagy túlméretezetté válik. Ez a szakadék pedig az összhangot, következésképpen a közösség egészséges felépítését és mûködését akadályozza, vagy lehetetlenné teszi. A szabadság, amelyhez a gondolat kinyilvánításának a szabadsága is hozzátartozik, az ember elidegeníthetetlen természetjoga, az emberi közösség végcélja pedig az egyéni boldogulás. Így ezeket az egyénektôl elvenni nem lehet. (dr. Kiss István: Az állam élete. 156, 163. o. in Szárszó, 1943) 6 Kis körökben megvalósuló, biztosított és kölcsönös személyes szolgáltatásoknak, kötelezettségeknek, jogoknak és szabadságoknak sokasága, melyekben nem egyegy uniformizált társadalmi rend, vagy osztály tagjaiként, hanem személyükkel, családjukkal, munkájukkal, szakmájukkal, birtokukkal tartoztak bele az emberek. Az alávetettségnek, szolidaritásnak, érdekvédelemnek a legklönbözôbb kapcsolatai támadtak így, melyek szívósan ellenállottak azoknak a brutálisan célszerû módszereknek, melyeket a hatalom koncentrációjára és az emberek kiszolgáltatottságára épülô társadalmi és politikai erôk szoktak alkalmazni. (Bibó István: A magyar társadalomfejlôdés, o. in Válogatott tanulmányok, II. Bp. 1986) Honnan jöttünk? A célunk az, hogy leírjunk egy vázlatos képet arról a sikeres átalakulásról, amelyet hazánknak egy vidéki perifériája valósított meg, midôn megszûnt a hatalom koncentrációjára és az emberek kiszolgáltatottságára épülô társadalmi és politikai erôk uralma. Magyarország általában is perifériája a világgazdaságnak, ez a tény a kommunista világrendszer bukásával csupán nyilvánvaló lett. De nem mindegy ezen belül, hogyan helyezkedik el ezen a periférián. Immanuel Wallerstein fejtette ki azt, hogy létezik a világfejlôdésben egy olyan kategória is, hogy félperiféria történelmileg a mi régiónk sok száz év óta idesorolódik és hogy innen mindig van felemelkedési lehetôség is, amit a legfényesebben Japán példája mutat. Ellenben a valóságos periféria minden változó körülmények között is mindig alulmarad, amit Afrika esete példáz a legjobban. Országunknak azonban saját, belsô perifériái is vannak. Ezeket a kapitalista profitkoncentráció hozta létre a 19. század második felétôl fogva, és a kommunista rendszer redisztribúciós mechanizmusai tovább fokozták, igaz, hogy elég nehezen azonosítható módon. Hozzátartozott ugyanis a rendszerhez egy bizonyos kiegyenlítô célkitûzés, ami a szociális körülményekre és a jövedelmi viszonyokra is vonatkozott, és ami természetszerûleg a területi kiegyenlítôdésnek is megteremtette legalábbis a látszatát. Mivelhogy egyidejûleg a rendelkezési-függelmi viszonyok a történelemben még soha nem látott mértékben koncentrálódtak, ez a periferikus függésnek a lényegét mélyítette el. Az a jelentôs térségi válság, ami a rendszer felbomlása óta oly jól látható a vidéki Magyarország nagy részének a helyzetében, szintén csupán nyilvánvalóvá tett egy lappangó tényt. Tárgyunkat, a gazdaságot illetôen ennek a fô tényezôi az alábbiak voltak: A tsz-szervezések, majd az óriásszövetkezetekké történô összevonásuk. A szövetkezetek függésének az elmélyítése a termelési rendszerekbe való integrálással. 2001/5 FALU VÁROS RÉGIÓ

5 Az ipari telephelyek rendszerének az általános kiépítése zöldmezôs beruházások és meglévô üzemek átvételének a formáiban. Az utóbbi például az építôipart szinte teljességgel meghatározta. A telepítés elsôsorban a munkaerôforrásra történt, a fô formája ennek megfelelôen a komplementer gépipari és könnyûipari telephelyek egymás melletti létesítése volt, ezek székhelyei a fôvárosban voltak. A telephelyek a termelés részfeladatait végezték, önálló gyártmányaik vagy piaci stratégiájuk nem volt. Az ellátás koncentrációja, az intézmények összevonása, vagyis lényegében a kisebb települések megfosztása az ellátás alapformáitól. Ennek a hivatkozása a költségtakarékos ésszerûsítés volt. Létezett azonban egy ellenmozgás is e centralizációs folyamatokkal szemben 1968 óta, aminek a lehetôségét az új mechanizmus viszonylagos autonómiái teremtették meg. Ennek a meghatározói: a piacra termelô mezôgazdasági háztáji rendszer kialakulása és megerôsödése; a munkaerôpiac felszabadulásával kibontakozó sajátságos magyar bérharc és ennek a tartós jövedelemnövelô eredménye, ami a hazai vásárlóerôt két évtizeden át folyamatosan növelni tudta; az ipart kiszolgáló bedolgozói és háttéripari szolgáltatórendszerek elterjedése, fôleg a nyolcvanas évektôl. Fogyatékossága volt mindezeknek, hogy erôsen beágyazódtak az államirányítású gazdaság egészébe, a sorsuk tehát attól nagymértékben függött. A nyolcvanas évek közepétôl látható rendszerbomlásnak az volt a fô kérdése, hogy az e folyamatokban kibontakozó elôpolgárosodás átmehet-e majd valódi polgárosodásba. A pozitív választ a gazdaság szerves belsô átfejlôdése adhatta volna meg. Ez azonban politikai ügyként merült föl, a ki, kit gyôz le kérdésnek megfelelôen. Az átmenet belsô szereplôi a régi és az új pártelit, a gyorsan kibontakozó pénzelit, az új vállalkozói réteg és a proletarizálódott munkavállalók voltak, ideszámítva az értelmiségi foglalkozást ûzôk jelentékeny részét is. A sok tekintetben meghatározó külsô két feltétel pedig a piacváltási kényszer, ami az eddig meghatározó keleti piacok összeomlása miatt következett be, valamint a múlt rendszer hitelfelvételei miatt ránk zúduló óriási adósságszolgálat volt. A politikailag értelmezett és gazdaságilag rosszul feltett kérdésnek nagyrészt áldozatul estek az elôpolgárosodás eredményei. A vidéki periférián a földbirtok reprezentációja zavarosan keveredett a kárpótlással, és ez inkább a spekulációnak kedvezett, mint az agrárgazdaságnak; a tsz-ek felbomlásakor gyakori volt az értékek kimazsolázása, a befolyással rendelkezôk így sajátságos helyi monopóliumra, extraprofitra és ezen keresztül politikaivá konvertálható befolyásra tettek szert; az ipari telephelyek azonnal összeomlottak, a vidék iparosításának a sokat hangoztatott eredményei megsemmisültek, hatalmas munkanélküliséget hagyva maguk után; FALU VÁROS RÉGIÓ 2001/5 ellehetetlenült az üzleti hitel, a pénzpiac sok éven át oly magas kamatlábbal dolgozott, ami miatt a termelésfejlesztéshez nem lehetett hazai pénzt felvenni, míg a külföldi hitelek felvételét adminisztratív úton gátolták; erôsen visszaesett a belsô vásárlóerô, és a gazdaságfilozófia ezt ráadásul vívmánynak is tartotta, azt állítván, hogy a múlt rendszer összeomlása a túlzott belsô fogyasztás miatt következett be (amire a legenyhébb szavunk csak az lehet, hogy súlyos tévedés); szabaddá vált a vállalkozás, de kétessé a valóságos lehetôsége; erôsödött a hagyományos értelemben vett közszféra foglalkoztatási szerepe, részben relatíve az egyéb lehetôségek drasztikus szûkülésével, de némileg abszolúte is, mivel az önkormányzati elv megvalósulásával új munkahelyek is keletkeztek és elsôsorban az eddig legelhanyagoltabb kisebb községekben. A helyzet tehát nemcsak nehéz lett, hanem zavaros is, és ezt csak fokozták az emberek számára érthetetlen politikai belharcok. Elterjedt személyes reakcióvá vált mindezek hatására a frusztráltság és a tétlenség. Helyi társadalmi következményként pedig a piac- és demokrácia-ellenes helyi nepotizmus. (Ami lehet, hogy nem csupán helyi jelenség, de a vizsgálódásunk körét e kérdés már meghaladja.) Sodródás A jövô lehetôségeit illetôen többféle forgatókönyvet kell szemügyre vennünk, aminek az az oka, hogy a világ nem determinált, ahogyan azt a történelmi materializmus próbálta velünk elhitetni, hanem nyitott, mivel a mi szándékainktól és tetteinktôl függ. A negatív forgatókönyv, amit éppenséggel ez a történelmi determinizmus határoz meg, mindenesetre a lehetôségek közé tartozik, sajnos. Az a helyzet, amiben az embereket nem gondolkodó és felelôs lényeknek tekintjük és ami esetleg valóságos helyzet is lehet, a külsô meghatározottságoknak való alárendeltséget jelenti. Ezt nevezzük sodródásnak. Nézzük, hová sodródik a periféria, hogyha a lakói nem kezdenek el emberekként viselkedni. Az egyik ilyen determináció az együttmûködéstôl való elzárkózás. Ezt az ideológia kétségkívül megalapozta. Eddig azt tanították nekünk, hogy a kapitalizmus rossz, mivel ott ember embernek farkasa (homo homini lupus). No, de most, hogy az Utópia megbukott, és nincs más út, mint a kapitalizmus, át kell értékelnünk ezt a mondatot, imígyen: A kapitalizmus jó, mivel ott ember embernek farkasa. Hozzá lehet tenni magyarázatképpen a természetes kiválogatódás törvényét, a piaci versenyt stb. Azt, hogy mi a kapitalizmus, már megtanulnunk se kell, hiszen a fentiek szerint adott a definíciója. A másik determináció pedig logikusan következik az elôzôbôl. Az így elôálló mindenki harcában mindenki ellen (bellum omnium contra omnes) mégiscsak kell valamilyen irányító-szabályozó erô. Ami belôlünk nem fakadhat, tehát csak kívülrôl jöhet. Ha tehát az ország idegen kézbe kerül, akkor ôk majd biztosítani fogják a társadalom és a gazdaság egészséges mûködéséhez szükséges rendet. Tehát, nagy tôkeerejû külvállalkozások kellenek, amik letörik a konkurenciát, hogy a termelési költségeket a kívána- 7

6 tos alacsony szinten tarthassák. Ez üzemek felvásárlása, esetleg bezárása, a termôföld megszerzése, infrastruktúra-ellátási monopólium, ingatlan- és telektulajdonlás útján történhet. Bizonyosan szükséges azonban mindehhez a közhatalom segítsége is, mégpedig kétféle vonatkozásban: Szükséges gazdasági kondíciókat teremteni az egészséges mûködéshez. Ezek üzleti kedvezmények, koncessziók, közpénzbôl végrehajtott, a monopólium gyarapodását elôsegítô fejlesztések, netán az üzleti konkurencia adminisztratív korlátozásai lehetnek és így tovább. Szükséges mindehhez fenntartani a közrendet és a folyamatossághoz szükséges politikai stabilitást, aminek demokratikusan mûködô országban a sikeres választások sorozata a feltétele. Látható tehát, hogy a feladat a társadalom szervezôdéseinek a korlátozása, legyenek ezek gazdasági, politikai vagy akár kulturális szervezôdések. A stratégia sikeres megvalósításának az eredménye így egy dezorganizált társadalom, hatalmas munkanélküliség, nyomor, a szociális ellátás hiánya, az oktatási szint süllyedése és egy kiszolgáló politikai elit, amely a tájékoztatás monopóliumának a birtokában a viszonyok tartós stabilizálására képes. Ez természetesen csupán egy, az érthetôség miatt szélsôségesen megfogalmazott lehetôség. A valóságos helyzet nem ilyen reménytelen, és a lehetôségek megvannak egy más természetû jövôre is. Futurum perfectum, azaz a tökéletesebb jövô A célunk az, hogy egy elméleti modellben szemléltessük a megvalósítható alternatívát. A kiindulási pontunk az, hogy segítség csak a helyi gazdaságon keresztül jöhet. Ezt már az egységesülô Európai Unióban is felismerték, és már másfél évtized óta a nem csekély volumenû támogatásaik ennek a helyi gazdaságnak a megerôsítését szolgálják. Persze a mi számunkra nem is az esetleg így megszerezhetô támogatások a legfontosabbak, hanem az, hogy mûködô modellt szolgáltatnak egy fölöttébb nehezen kezelhetô helyzetben, amit néhány évvel ezelôtt egy lengyel író a következôképpen jellemzett: Egy akváriumból hallevest csinálni a világ legegyszerûbb dolga. Ámde a mi dolgunk most az, hogy hallevesbôl csináljunk akváriumot. Peremfeltételek A dolognak számos feltétele nemcsak az elmúlt évtizedben, hanem még most is hiányzik. Gondolatkísérletünkben, amelyben nagyjából a hazai realitásokkal próbálunk számolni, mindenesetre fel kell vennünk néhány ideáltipikus kondíciót is. Ezek egyrészt egy racionális szabályozási rendszert feltételeznek, másrészt pedig az emberek józan aktivitását, hangsúlyozottan beleértve az együttmûködési készséget. Eme elôfeltevések mellett megkísérelünk leírni egy olyan sikermodellt, amelynek során egy adott térség szereplôi megtalálják az optimális gazdasági stratégiájukat. Piaci értelemben amit itt egyedüli kritériumnak tekintünk siker az, ha 8 a szereplôk a lehetséges legnagyobb mértékben a piacra tudnak lépni. A céljuk ezzel az, hogy az igényeiket magasabb szinten elégíthessék ki. Ez a vásárlóerô növekedését jelenti, vagyis azt, hogy nô mind a kereslet, mind pedig a kínálat. A lehetséges legnagyobb mértéknek pedig kétféle meghatározója van: az egyik, hogy a piacra lépéssel kibôvülô erôforrások a ráfordításokkal arányosak legyenek: ez rövid távú üzleti kalkulációt igényel; a másik, hogy ne következzék be az erôforrások szûkülése, vagyis a hosszabb idôtávú értéktermelô-képesség csökkenése: ez hosszú távú erôforrás-gazdálkodási kalkulációt igényel. Kiindulásként pedig az alábbiakat feltételezzük: a magántulajdon teljességét; pangó gazdaságot; nincs jelentôsebb migráció; az üzleti hitel piacilag megfizethetô; nincs monopólium; a szereplôk ösztönzöttek a piacra lépésük fokozására; a külvilág adaptív a helyi kezdeményezésekkel szemben; a piaci információs helyzet közel tökéletes ; esetenként számba vehetô közpénzû támogatást. Ez a szerkezetében hasonlít a mai Magyarországon alkalmazott támogatási rendszerhez anélkül, hogy ténylegesen megfelelne az éppen hatályos pályázatoknak. A vizsgált, feltételezett térséget tekintve egy viszonylag tipikus, bár a fentiek szerint a mai magyar vidéki átlagnál kedvezôbb körülményekkel számolunk. Ezek: 40 ezer fôs kisváros, 20 ezer fô körüli térséggel, extenzív és intenzív mûvelésre is alkalmas földek, természeti és más idegenforgalmi adottságok, kialakult jó gazdasági kultúra, korszerû munkaerô, vállalkozás kezdeményezésére alkalmas helyi tôke, nem túl kedvezô, de javítható elérhetôség, oktatási-képzési bázis, állami támogatásból mûködô, szerényen elfogadható szintû szociális ellátó-rendszer, bevételei alapján önfinanszírozásra képes kisváros. A kiindulás gazdasági helyzete Telephelyi gép- és könnyûipar volt, ezek aztán hamarosan becsuktak. A gépiparnak helyi beszállítói is voltak, elsôsorban alkatrészgyártásban. A 80-as években ezek egy része már az anyavállalatnak közvetlenül is szállított, illetôleg kismértékben más piacra is. Egyes vállalkozóknak külföldi üzleti kapcsolataik is voltak, bár inkább csak a személyes ismeretség szférájában. A városban a szolgáltatások színvonala elég jó volt, a viszonylag kedvezô fizetôképes keresletnek megfelelô export azonban nem volt. Néhány egyesített óriás-tsz dominálta a mezôgazdaságot meghatározó nagytáblás gabonamûveléssel és tömbösített állattartó telepekkel. Egyúttal értékesítô szervezést is végeztek a kistermelôk felé, illetôleg ellátták ôket szolgáltatással, takarmánnyal, félig-meddig szerzôdéses alapon. Elég jelentôs volt a kisárutermelô háztáji, külsô piaci kapcsolatokkal is rendelkezett. 2001/5 FALU VÁROS RÉGIÓ

1. TÖRTÉNELMI ELŐZMÉNYEK

1. TÖRTÉNELMI ELŐZMÉNYEK 1. TÖRTÉNELMI ELŐZMÉNYEK 1.1 A reformkortól a II. világháborúig Az első olyan egyesületek, amelyeket már a szó mai értelmében is nonprofit szervezeteknek lehet tekinteni, a XVIII. század utolsó évtizedeiben

Részletesebben

1.Bevezető 1.1.Társadalmi-gazdasági változások a balassagyarmati kistérségben 1.2.A Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia

1.Bevezető 1.1.Társadalmi-gazdasági változások a balassagyarmati kistérségben 1.2.A Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia Lányi András, Bertényi Gábor, Králl Attila, Szabadkai Andrea Vidékfejlesztés alulnézetből 1.Bevezető 1.1.Társadalmi-gazdasági változások a balassagyarmati kistérségben 1.2.A Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia

Részletesebben

Előszó... 7 I. A HARMADIK SZEKTOR... 9 HARSÁNYI LÁSZLÓ... 9 A harmadik szektor... 9 CSANÁDY DÁNIEL... 24 A civil társadalom szerkezete...

Előszó... 7 I. A HARMADIK SZEKTOR... 9 HARSÁNYI LÁSZLÓ... 9 A harmadik szektor... 9 CSANÁDY DÁNIEL... 24 A civil társadalom szerkezete... Előszó... 7 I. A HARMADIK SZEKTOR... 9 HARSÁNYI LÁSZLÓ... 9 A harmadik szektor... 9 CSANÁDY DÁNIEL... 24 A civil társadalom szerkezete... 24 GÁSPÁR MÁTYÁS... 33 Magad uram A civil önkormányzás körvonalai...

Részletesebben

A regionális együttműködés és formái

A regionális együttműködés és formái NKFP 2/021/2001 Az információs társadalom igényorientált informatikai eszközei és rendszerei Regionális, jogi-közigazgatási részprojektek kutatási anyaga Projektkoordinátor: Dr. Chikán Attila Részprojekt

Részletesebben

Szakdolgozat. Topfer Éva 2012.

Szakdolgozat. Topfer Éva 2012. Szakdolgozat Topfer Éva 2012. SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR Balatonboglár helye és szerepe a balatoni turizmus történetében Belső konzulens: Dr. Urbán László Tudományos főmunkatárs

Részletesebben

Dinamikus településrendszer. Helyzetelemzés

Dinamikus településrendszer. Helyzetelemzés Dinamikus településrendszer Helyzetelemzés III. Településfejlesztési politika és működési feltételei Magyarországon 2005. március. Készült: VÁTI Kht Stratégiai Tervezési Igazgatóság Munkatársak: Jusztin

Részletesebben

PALÓC JÖVÔ. Vidékfejlesztés alulnézetbôl

PALÓC JÖVÔ. Vidékfejlesztés alulnézetbôl PALÓC JÖVÔ Vidékfejlesztés alulnézetbôl Tartalom 2 Lányi András A fenntartható fejlôdés erôforrásai a balassagyarmati kistérségben 16 Lányi András Vidékfejlesztési törekvések és a pályázati rendszer 32

Részletesebben

A termelői piacok szerepe a Balaton régió fejlesztésében, a Liliomkert példáján keresztül

A termelői piacok szerepe a Balaton régió fejlesztésében, a Liliomkert példáján keresztül KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS GAZDASÁGI- ÉS STATISZTIKA TANSZÉK A termelői piacok szerepe a Balaton régió fejlesztésében, a Liliomkert példáján keresztül Készítette: BENE ESZTER IV.

Részletesebben

A területi tervezés és programozás főbb módszerei és a fejlesztés lehetőségei

A területi tervezés és programozás főbb módszerei és a fejlesztés lehetőségei GÖDÖLLŐ SZENT ISTVÁN EGYETEM DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS A területi tervezés és programozás főbb módszerei és a fejlesztés lehetőségei Készítette: Tóth Tamás Témavezető: Dr. Káposzta József tanszékvezető,

Részletesebben

STRATÉGIAI CSELEKVÉSEN INNEN,

STRATÉGIAI CSELEKVÉSEN INNEN, ELMÉLETILEG STRATÉGIAI CSELEKVÉSEN INNEN, ILLÚZIÓKON TÚL RÉGI PROBLÉMÁK ÉS ÚJ KIHÍVÁSOK MAGYARORSZÁG CIVIL TÁRSADALMÁBAN ÉS NONPROFIT SZEKTORÁBAN 1 Kuti Éva A magyarországi civil társadalom és a nonprofi

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY A MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK HELYZETE A HAZAI GAZDASÁGBAN, TÁMOGATÁSUK

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA CSANYTELEK KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT Jóváhagyta: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 25/2014. (IV. 25.) Ökt határozatával 1 TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...

Részletesebben

CIVIL SZEMLE WWW.CIVILSZEMLE.HU V. ÉVFOLYAM 4. SZÁM

CIVIL SZEMLE WWW.CIVILSZEMLE.HU V. ÉVFOLYAM 4. SZÁM CIVIL SZEMLE WWW.CIVILSZEMLE.HU V. ÉVFOLYAM 4. SZÁM Szerkesztőbizottság/Editorial Board Bíró Endre, Belia Anna, Harsányi László, Kirschner Péter, Kuti Éva, Marschall Miklós, Miszlivetz Ferenc, Németh Ferenc

Részletesebben

Mórahalom és a Mórakert szövetkezet

Mórahalom és a Mórakert szövetkezet Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Környezetgazdaságtani és Technológiai tanszék Mórahalom és a Mórakert szövetkezet Endogén fejlődési modell a Homokhátságban Készítette: Milánkovich Gábor

Részletesebben

Az önkéntesség szerepe a fejlett piacgazdaságban. Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára

Az önkéntesség szerepe a fejlett piacgazdaságban. Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára Budapest. 2003. 03. 29. Készítette: Szigeti Ferenc Albert Tartalomjegyzék I. Bevezetés 1. A téma bemutatása, aktualitásának hangsúlyozása

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Alsónemesapáti Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Alsónemesapáti Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Alsónemesapáti Község Önkormányzata 2013 Tartalom Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 6 Célok... 11 A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése

Részletesebben

http://www.doksi.hu SZAKDOLGOZAT

http://www.doksi.hu SZAKDOLGOZAT SZAKDOLGOZAT Bende Edit 2003 1 Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Public Relations szakirány ÉRDEKÉRVÉNYESÍTŐ SZERVEZETI STRATÉGIÁK

Részletesebben

Egyeztetett dokumentum. Készült a ROP-3.2.1.-2004-10-0001/31 számú szerződés keretében

Egyeztetett dokumentum. Készült a ROP-3.2.1.-2004-10-0001/31 számú szerződés keretében NÓGRÁD MEGYE FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA Egyeztetett dokumentum Készült a ROP-3.2.1.-2004-10-0001/31 számú szerződés keretében A Nógrád megye foglalkoztatási stratégiája című dokumentum elkészítésében

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csabrendek Község Önkormányzata 2013-2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csabrendek Község Önkormányzata 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Csabrendek Község Önkormányzata 2013-2018. 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása....3 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata 2013 2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok...

Részletesebben

Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek

Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek regionális kutatási periodikus kiadvány, az észak-magyarországi regionális fejlesztés szakmai folyóirata Megjelenik félévenként az MTA Regionális Kutatások Központja,

Részletesebben

A gazdaság fejlesztési lehetőségei a Vasi Őrtorony területén

A gazdaság fejlesztési lehetőségei a Vasi Őrtorony területén A gazdaság fejlesztési lehetőségei a Vasi Őrtorony területén Lokális erőforrások kihasználása az Őrségtől Kőszeg Hegyaljáig - Összegző tanulmány - 2009. Készült az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Részletesebben

EGYES ADÓZÁSI ÉS TÁMOGATÁSI FELTÉTELEK VÁLTOZÁSÁNAK HATÁSAI A MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEIRE

EGYES ADÓZÁSI ÉS TÁMOGATÁSI FELTÉTELEK VÁLTOZÁSÁNAK HATÁSAI A MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEIRE DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM MEZŐGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI TANSZÉK MULTIDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori iskola vezető: Dr. Szabó Gábor MTA Doktora

Részletesebben

Egy helyi gazdaság- és közösségfejlődési út a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben: a termelői piac

Egy helyi gazdaság- és közösségfejlődési út a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben: a termelői piac EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR FÖLDRAJZ- ÉS FÖLDTUDOMÁNYI INTÉZET REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TANSZÉK Egy helyi gazdaság- és közösségfejlődési út a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben: a termelői

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Dianné Kissimon Erzsébet 2008.

SZAKDOLGOZAT. Dianné Kissimon Erzsébet 2008. SZAKDOLGOZAT Dianné Kissimon Erzsébet 2008. BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Külgazdasági szak Levelező tagozat Export-import menedzsment szakirány A FOGLALKOZTATÁSRA ÉS A MUNKANÉLKÜLISÉGRE

Részletesebben

Munkahelyteremtés a mikrovállalkozásokban

Munkahelyteremtés a mikrovállalkozásokban 530 Vajda Ágnes Közgazdasági Szemle, XLVI. évf., 1999. június (530 547. o.) VAJDA ÁGNES Munkahelyteremtés a mikrovállalkozásokban Világszerte vitatott kérdés, hogy a mikrovállalkozások képesek-e munkahelyet

Részletesebben

Komplex fenntartható gazdaságfejlesztési intézkedések a Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület működési területén. Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület

Komplex fenntartható gazdaságfejlesztési intézkedések a Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület működési területén. Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület Komplex fenntartható gazdaságfejlesztési intézkedések a Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület működési területén Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület 2009 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 Az Európai Uniós dokumentumok

Részletesebben

A szakképzés története

A szakképzés története Hallgatói segédanyag a III./1. tematikai egységhez A szakképzés története 1. A szakképzés az elmúlt években mind hazai, mind pedig nemzetközi viszonylatban jelentős átalakuláson ment keresztül a megváltozott

Részletesebben

Településüzemeltetés Dr. Bártfai, Zoltán

Településüzemeltetés Dr. Bártfai, Zoltán Településüzemeltetés Dr. Bártfai, Zoltán Településüzemeltetés Dr. Bártfai, Zoltán Publication date 2011 Szerzői jog 2011 Szent István Egyetem Copyright 2011, Szent István Egyetem. Minden jog fenntartva,

Részletesebben

Helyi gazdaság- és vállalkozásfejlesztés

Helyi gazdaság- és vállalkozásfejlesztés Helyi gazdaság- és vállalkozásfejlesztés Szemelvénygyűjtemény Szent István Egyetem, Gazdaság és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Szent István Egyetem Gazdaság

Részletesebben