Mészáros László polgármester Sáfár Béla alpolgármester Piskor Lajosné, Németh Vincéné, Kovács Lajos, Illés Dezső és Völgyi Antalné képviselő

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mészáros László polgármester Sáfár Béla alpolgármester Piskor Lajosné, Németh Vincéné, Kovács Lajos, Illés Dezső és Völgyi Antalné képviselő"

Átírás

1 LESENCETOMAJ TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 165-4/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testületének március 11-ei 16 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről Polgármesteri Hivatal, Lesencetomaj Az ülésen megjelentek: LESENCETOMAJ KÉPVISELŐ-TESTÜLET RÉSZÉRŐL: Mészáros László polgármester Sáfár Béla alpolgármester Piskor Lajosné, Németh Vincéné, Kovács Lajos, Illés Dezső és Völgyi Antalné képviselő Távolmaradását jelezte: Tanácskozási joggal megjelent: Enyingi János képviselő Nagyné Simon Margit megbízott körjegyző Mészáros László polgármester köszöntötte az ülésen megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mert azon a megválasztott 8 képviselőből 7 képviselő jelen van, a képviselő-testület ülését megnyitotta. Lesencetomaj Képviselő-testület tagjai közül Piskor Lajosné és Völgyi Antalné képviselőket javasolta jegyzőkönyv-hitelesítőnek kijelölni. Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül jegyzőkönyv-hitelesítőnek Piskor Lajosné képviselőt kijelölte. Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal alakszerű határozathozatal nélkül - jegyzőkönyv-hitelesítőnek Völgyi Antalné képviselőt kijelölte. Mészáros László polgármester: A napirendi pontokat vegyes ügyek keretében kívánta kiegészíteni az Önkormányzati Minisztérium által kiírt pályázattal, az orvosi rendelővel kapcsolatban közbeszerzési eljárás megindításával, valamint Molnár István festőművész temetésének támogatásával. Megkérdezte, hogy a képviselő testület tagjait, hogy a napirendi pont kiegészítésére kívánnak-e javaslatot tenni. Völgyi Antalné képviselő: A napirendi pontokat az iskolások tankönyv támogatásával kívánta kiegészíteni. A javaslattal kapcsolatban további kérdés észrevétel nem hangzott el, így azt szavazásra bocsátotta. Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal egyhangú szavazással elfogadta a kiegészített napirendet az alábbiak szerint: N A P I R E N D E K: 1

2 1.) évi költségvetés módosítása (rendelettervezet) 2.) Észak-Balatoni Szilárdhulladék gazdálkodási rendszer 3.) Esélyegyenlőségi terv elfogadása 4.) Vegyes ügyek 4.1. Önkormányzati Minisztérium által kiírt pályázat 4.2. Lesencetomaji orvosi rendelő felújításával kapcsolatos közbeszerzési eljárás megindítása 4.3. Iskolások tankönyv támogatása 4.4. Molnár István festőművész temetésének támogatása NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA 1.) évi költségvetés módosítása (rendelettervezet) (Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Mészáros László polgármester: Elmondta, hogy az írásos előterjesztés kiküldésre került a képviselő-testületi tagok részére. Felkérte Nagyné Simon Margit megbízott körjegyzőt hogy a módosítás indokairól tájékoztassa a képviselő-testületet. Nagyné Simon Margit megbízott körjegyző: elmondta, hogy a költségvetés negyedik negyedéves változásait tartalmazza a rendelet-tervezet. Ezek elsősorban központosított előirányzatok, illetve olyan támogatások, amelyek az utolsó negyedévben érkeztek az önkormányzat számlájára. Az egyes bevételi és kiadási jogcímeket az előterjesztés tartalmazza. Mészáros László polgármester: megerősítette az elhangzottakat és elmondta, hogy a módosítások nagy része abból adódik, hogy a Magyar Államkincstár az önkormányzatnak leutalt különféle jogcímeket, melyeket az önkormányzat teljesített. Az előterjesztés szöveges részén végigmenve ismertette a főbb bevételi és kiadási tételeket, melyek miatt a költségvetés módosítására szükség volt. Megkérdezte a képviselő-testületi tagokat, hogy kívánnak-e hozzászólni a napirendi ponthoz. Illés Dezső képviselő: A rendelet 1. -ban a társadalom- és szociálpolitikai juttatásoknál az eredeti előirányzat 5.671,- E Ft, míg a módosított előirányzatban E Ft szerepel. Megkérdezte, hogy miért ilyen jelentős az eltérés. Nagyné Simon Margit megbízott körjegyző: A kérdésre válaszolva elmondta, hogy az eredeti előirányzat az önkormányzati saját forrást tartalmazza. Ez a teljes kiadás %-a, a jelentős növekedés az állami támogatásból adódik, ami az egyes szociális feladatoknál %-os. Ez növeli meg a kiadási előirányzatot ilyen nagymértékben. az alábbi rendeletet alkotta: 2/2009. (III.12.) Lt. Kt. rendelet 2

3 Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2008. (II.14.) rendelet módosításáról 2.) Észak-Balatoni Szilárdhulladék gazdálkodási rendszer Mészáros László polgármester: Az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Rendszerrel kapcsolatban elmondta, hogy az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladékkezelési Önkormányzati Társulás megalapításakor a Társulás tagjai, az önkormányzatok a társulási megállapodásban foglaltak alapján kötelezettséget vállaltak egy korszerű hulladékkezelési rendszer kialakítására. A rendszer kialakítása EU-s támogatásból valósul meg. Az előzetes kalkuláció után egy ürítés bruttó díja 540,- Ft-ba fog kerülni, mely lényegesen magasabb a jelenleg fizetendő hulladékszállítási díjnál. Völgyi Antalné képviselő: Elmondta, hogy az előterjesztésben az olvasható, hogy évi 52 alkalommal, tehát heti egy alkalommal történik a szállítás. Megkérdezte, hogy a polgármesterek összefogva tudnának-e tenni valamit annak érdekében, hogy a heti ürítés ne legyen kötelező. Nagyné Simon Margit megbízott körjegyző: A díjkalkulációval kapcsolatban elmondta, hogy közbeszerzési eljárást fog a társulás kiírni, melynek keretében a legkedvezőbb árat ígérő, vagy összességében legkedvezőbb ajánlatot benyújtó céggel fog szerződést kötni. Az előterjesztésben feltüntetett ár tájékoztató jellegű. A heti ürítés kötelezettsége egészségügyi előírásokon alapul. A kommunális hulladék különösen a nyári időszakban bomlásnak indulhat. Völgyi Antalné képviselő: Véleménye szerint az önkormányzatnak jelentős hátralékai keletkezhetnek a nem fizetések miatt, hiszen a díj nagyban megterheli majd a lakosságot. Nagyné Simon Margit megbízott körjegyző: az észrevétellel kapcsolatban elmondta, hogy a szolgáltató nem az önkormányzatokkal fogja a szerződést megkötni, hanem a lakossággal. Aki a díjfizetéssel hátralékba kerül, annak behajtását adók módjára kezdeményezheti a szolgáltató. A díjkalkulációt egyik eleme a rendelkezésre állási díj, ami a heti egyszeri igénybevétel lehetőségét biztosítja minden ingatlan tulajdonos számára, hiszen a szolgáltatást úgy kell tervezni, mintha mindenki minden héten igénybe venné. Az előzetes anyagban szerepel a mennyiséggel arányos díjfizetés a literes edényzet igénybevételével. A mennyiség meghatározására törvényes lehetőség nehezen található. Az alkotmánybíróság álláspontja szerint a szolgáltatásnak és az ellenértékének arányban kell egymással állnia, ebbe az is beletartozik, hogy a szolgáltatás díjának megállapítása a már említett rendelkezésre állási díj és az elszállított hulladékmennyiséggel arányos. A képviselő-testület a helyi rendeletében biztosíthat kedvezményt az időseknek, egyedül élőknek, alacsony jövedelműeknek, melynek az ellenértékét azonban a szolgáltatónak meg kell fizetnie. Az is fontos szempont, hogy a mennyiségi kedvezmény ne arra ösztönözze a lakosságot, hogy a törvényes út helyett a település külterületén, az utak és árkok mentén helyezze el a hulladékot. Mészáros László polgármester: Megköszönte a szóbeli kiegészítést. Elmondta, hogy lényeges változások nyarától várhatóak. A közbeszerzési eljárás megindításához szükséges a települések hozzájárulása, melyet a határozat elfogadásával, annak megküldésével jelez minden önkormányzat a társulás felé. Megkérdezte a képviselő-testület tagjait, kívánják-e kiegészíteni az elhangzottakat. 3

4 33/2009. (III.11.) sz. Lt. Képviselő-testületi határozat Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő testülete az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Rendszerre vonatkozóan a következő határozatokat hozza: Elfogadja az üzemeltetési költségek megállapítására vonatkozó alapelveket, azokat helyi szabályozásában figyelembe veszi. Meghatalmazza a polgármestert, hogy az üzemeltetési elvekről készült kiegészítését a Társulási Megállapodásnak az Önkormányzat képviseletében aláírja. Összhangban az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás Tanácsának 43/2008. (XI. 21.) ÉBRSZHK-TT számú határozatával, meghatalmazza a Társulás Tanácsát, hogy a hulladékgyűjtésére és szállítására vonatkozóan is lefolytassa a közbeszerzési eljárást. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelenlegi közszolgáltatói szerződések lejártát követően, a Társulás által lefolytatott közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott Közszolgáltatóval közszolgáltatói szerződést kössön. A Képviselő-testület felhatalmazza a körjegyzőt, hogy a határozat kivonatát az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás részére küldje meg. Határidő: március 20. Felelős: Nagyné Simon Margit megbízott körjegyző 3.) Esélyegyenlőségi terv elfogadása Mészáros László polgármester: A közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési tervvel kapcsolatban elmondta, hogy azért van rá szükség, mert minden jelentősebb pályázatnál előírásként szerepel az esélyegyenlőségi terv megléte. Az esélyegyenlőségi tervet összeszedettnek, áttekinthetőnek találta. A tervet elfogadásra javasolta. Megkérdezte a képviselő-testület tagjait, kívánják-e kiegészíteni az elhangzottakat. 34/2009. (III.11.) sz. Lt. Képviselő-testületi határozat Lesencetomaj Település Önkormányzata Képviselő-testülete a Lesence Völgye Közös Fenntartású Általános Iskola és Százholdas Pagony Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda, valamint a Mesevár Napközi Otthonos Óvoda közoktatási intézmények közoktatási Esélyegyenlőségi intézkedési tervét az előterjesztésnek megfelelően módosítás nélkül elfogadja. Határidő: folyamatos 4

5 Felelős: Mészáros László polgármester Nagyné Simon Margit megbízott körjegyző 4.) Vegyes ügyek 4.1. Önkormányzati Minisztérium által kiírt pályázat Mészáros László polgármester: Az Önkormányzati Minisztérium pályázatot írt ki óvoda és iskola infrastruktúra fejlesztésére. Az iskola tekintetében homlokzati hőszigetelés, nyílászárók cseréje, akadálymentes megközelítés, az óvoda esetében a tetőszerkezet cseréjére, valamint nyílászáró csere, akadálymentes megközelítés volna szükségszerű a pályázati keretében. Javasolta a pályázat benyújtását az óvoda és az iskola felújítására vonatkozóan. Megkérdezte a képviselő-testület tagjait, kívánják-e kiegészíteni az elhangzottakat. 35/2009. (III.11.) sz. Lt. Képviselő-testületi határozat Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Önkormányzati Minisztérium 8/2009. (II. 26.) ÖM rendeletében megfogalmazott A bölcsődék és közoktatási intézmények infrastruktúrális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése kiírásra pályázatot nyújt be. A pályázat célja: Lesence Völgye Közös Fenntartású Általános Iskola infrastruktúrális fejlesztése A fejlesztés megvalósulási helye: Lesence Völgye Közös Fenntartású Általános Iskola 8318 Lesencetomaj, Nedeczky Károly u Lesenceistvánd, Kossuth utca 180. A fejlesztés forrás összetétele adatok Ft-ban Megnevezés év Saját forrás ,- Ft Hitel Támogatásból igényelt összeg ,- Ft Egyéb támogatás (nevesítve) Egyéb forrás Összesen: ,- Ft 5

6 A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a saját forrás összegét a évi költségvetéséről szóló 1/2009. (II.06.) számú rendeletében biztosítja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. Határidő: folyamatos Felelős:Mészáros László polgármester 36/2009. (III.11.) sz. Lt. Képviselő-testületi határozat Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Önkormányzati Minisztérium 8/2009. (II. 26.) ÖM rendeletében megfogalmazott A bölcsődék és közoktatási intézmények infrastruktúrális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése kiírásra pályázatot nyújt be. A pályázat célja: Közös Fenntartású Mesevár Napközi Otthonos Óvoda infrastruktúrális fejlesztése A fejlesztés megvalósulási helye: Közös Fenntartású Mesevár Napközi Otthonos Óvoda 8318 Lesencetomaj, Nedeczky Károly u. 1. A fejlesztés forrás összetétele adatok Ft-ban Megnevezés év Saját forrás ,- Ft Hitel Támogatásból igényelt összeg ,- Ft Egyéb támogatás (nevesítve) Egyéb forrás Összesen: ,- Ft A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a saját forrás összegét a évi költségvetéséről szóló 1/2009. (II.06.) számú rendeletében biztosítja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. Határidő: folyamatos Felelős:Mészáros László polgármester 4.2. Lesencetomaji orvosi rendelő felújításával kapcsolatos közbeszerzési eljárás megindítása Mészáros László polgármester: javaslatot tett arra, hogy közbeszerzési eljárások lefolytatásával a Veszprém-ber Befektetési Zártkörűen működő Részvénytársaságot bízza meg az önkormányzat. A Zrt. rendelkezik a közbeszerzési eljárások lefolytatásához szükséges szakértelemmel, a munkájuk díjazására kedvező ajánlatot adtak. Kérte a képviselők kérdéseit, észrevételeit. Megkérdezte a képviselő-testület tagjait, kívánják-e kiegészíteni az elhangzottakat. 6

7 37/2009. (III.11.) sz. Lt. Képviselő-testületi határozat Lesencetomaj Település Önkormányzat Képviselő-testülete a lesencetomaji orvosi rendelő felújításával építési munkák kivitelezésével kapcsolatos építési beruházás egyszerű közbeszerzési eljárás előkészítésével és lebonyolításával a Veszprém-ber Befektetési Zártkörűen működő Részvénytársaságot bízza meg. A megbízási szerződés megkötésére felkéri a polgármestert. Határidő: március 31. Felelős: Mészáros László polgármester Mészáros László polgármester ezt követően javaslatot tett a közbeszerzési eljárás lefolytatásával kapcsolatos teendők elvégzésére a közbeszerzési szabályzat előírásainak megfelelően szakértői bizottság létrehozására. A javaslattal kapcsolatban egyéb észrevétel nem hangzott el, így a polgármester kérte a képviselőtestület döntését. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 38/2009. (III.11.) sz. Lt. Képviselő-testületi határozat Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a közbeszerzéshez bizottságot állít fel, melynek tagjai a következők: Mészáros László polgármester Töreky Ottóné pénzügyi főelőadó Nagyné Simon Margit megbízott körjegyző Völgyi Antalné képviselő Sáfár Béla képviselő VeszprémBer Zrt. képviselője mint Közbeszerzési szakértő A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert közbeszerzési bizottság létrehozására. Határidő: folyamatos Felelős: Mészáros László polgármester Mészáros László polgármester ezt követően kérte a képviselő-testület döntését az építési beruházás közbeszerzési eljárásának megindításáról. A javaslattal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el, azzal kapcsolatban a Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 39/2009. (III.11.) sz. Lt. Képviselő-testületi határozat Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a lesencetomaji orvosi rendelő felújítása építési munkák kivitelezése tárgyában ajánlattételi felhívás megküldésével, egyszerű meghívásos közbeszerzési eljárást folytat le. 7

8 A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a közbeszerzési szakértői bizottság közreműködésével a közbeszerzési eljárást folytassa le és az eljárás alapján tegyen javaslatot a nyertes ajánlattevő kiválasztására a képviselő-testületnek. Határidő: április 30. Felelős: Mészáros László polgármester 4.3. Iskolások tankönyv támogatása Völgyi Antalné képviselő: Elmondta, hogy a Lesence Völgye Közös Fenntartású Általános Iskolában tanuló diákok tankönyvét az önkormányzatok kifizetik. A lesencetomaji tanulók közül 36 fő jogosult ingyenes tankönyvre. 18 fő az akinek fizetni kell a tankönyvért. Az önkormányzat évben részükre is kifizette a tankönyvet. Kérte a képviselő-testületet, hogy a 18 tanulónak a 2009-es évben is fizessék ki a tankönyvét. Mészáros László polgármester: A javaslattal egyet értett. Véleménye szerint a gyermekeket nevelő szülőkön így is nagy felelősség van, a tankönyvtámogatással a családokon segítene az önkormányzat. Javasolta a tankönyvek kifizetését. Illés Dezső képviselő: Elmondta, hogy a tankönyvtámogatás támogatására az önkormányzat jó célra költ. Amennyiben beiskolázási támogatást kap a szülő, azt költheti másra is. Így viszont a tankönyvellátás minden gyermek részére biztosítva lesz, a családok terheit csökkentve. Mészáros László polgármester: Megkérdezte a képviselő-testület tagjait, kívánják-e kiegészíteni az elhangzottakat. 40/2009. (III.11.) sz. Lt. Képviselő-testületi határozat Lesencetomaj Települési önkormányzat képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 11/2004. (IV. 14.) rendelet (A továbbiakban Rendelet) 9.. (2) bekezdése alapján a lesencetomaji községben állandó lakóhellyel rendelkező, általános iskolás gyermekek részére beiskolázási támogatást nyújt. A Rendelet 10..(1) bekezdés e./ pontja alapján a támogatást természetben nyújtott gyermekvédelmi ellátásként, a tankönyvek költségének megtérítésével biztosítja. A tankönyvek árát közvetlenül az oktatási intézménynek utalja át Molnár István festőművész temetésének támogatása Mészáros László polgármester: Elmondta, hogy M. Molnár István festőművész elhunyt. A festőművész felesége felkereste őt, akivel beszélgetve kiderült, hogy a család nehéz anyagi körülmények között él. A művész hosszabb ideje beteg volt, gyermeke szintén súlyos betegségből gyógyult. Biztosi bevételük nem volt. Javasolta, hogy az önkormányzat méltányolva M. Molnár István elvitathatatlan érdemeit vállaljon részt az eltemettetés költségeiből. A festőművész a települést ismert művészekkel ismertette meg, művésztelep működött a faluban, alkotásokon örökítették meg a falut, melyet pozitívnak tart. Több műalkotás maradt utána a faluban, amelyek szebbé teszik a települést. Kérte a képviselők kérdéseit, észrevételeit és javaslatait. 8

9 Illés Dezső képviselő: Elmondta, hogy a festőművész úr a település hírnevét öregbítette, híres emberek fordultak meg Lesencetomajon az Ő jóvoltából, festményeivel, szobrokkal támogatta a települést. Egyetértett azzal, hogy a temetés költségeihez nyújtson támogatást az önkormányzat. Mészáros László polgármester: elmondta, hogy a temetés költségeit nem ismeri és a támogatás mértékével kapcsolatban indítványozta, hogy a hamvasztás, szállítás és az urna költségeit fizesse az önkormányzat. Ezzel a családnak is segítséget nyújtanak és a a település művész iránti tiszteletét is kifejezik. Természetesen a temetési szertartáson is képviselik a falut. A temetést követően az önkormányzati ingatlanokban tárolt dolgait is rendszerezni kell. Ezen túlmenően amennyiben a család segítséget igényel a hagyatékkal kapcsolatban, abban is támogatni kell őket, mert jelentős hagyatékot halmozott fel a művésztelepen. Ennek gondozása nem kis feladatot jelent a családnak. Nagyné Simon Margit megbízott körjegyző: Elmondta, hogy a művész által önkormányzati helyeken elhelyezett festményeiről, tárgyiról részletes leltárt kell készíteni, mert azok értéke nem ismert, azok jelentősebb értéket is képviselhetnek. Mészáros László polgármester: Megköszönte a javaslatot. A leltározással a körjegyzőség dolgozóit bízza majd meg. 41/2009. (III.11.) sz. Lt. Képviselő-testületi határozat Lesencetomaj települési önkormányzat Képviselő-testülete őszinte részvétét fejezi ki M Molnár István festőművész családjának. A képviselő-testület a település elismerését és tiszteletét fejezi ki az alkotótábor megszervezésével és hosszú éveken keresztül történő fenntartásával a község kulturális életében betöltött szerepéért. Az alkotótáborban részvevő művészek számtalan műalkotásban örökítették meg Lesencetomaj és környéket szépségét, a településen élő emberek életét. Alkotásaikkal gazdagították az önkormányzatot, a szebbé tették a közterületeket, tereket. A képviselő-testület a gyászszertartáshoz a család által elfogadott mértékben és módon a hamvasztás és szállítás és a hamvak elhelyezését szolgáló urna megvásárlásával hozzájárul. Felkéri a polgármestert, hogy a település részvétét a hozzátartozóknak tolmácsolja Orvosi rendelő felújítása Mészáros László polgármester: Tájékoztatta a képviselőket arról, hogy a KDOP-5.2.1/A számú projekt keretében a meglévő orvosi rendelő átalakítására, bővítésére, korszerűsítésére és akadálymentesítésére pályázatot nyújt be, melynek teljes költsége ,- Ft, önereje: ,- Ft. 42/2009. (III.11.) sz. Lt. Képviselő-testületi határozat 9

10 Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete Lesencetomaj, Kossuth u. 96. szám alatti (134. hrsz-ú) meglévő orvosi rendelő átalakítására, bővítésére, korszerűsítésére és akadálymentesítésére KDOP-5.2.1/A számú projekthez, melynek Teljes költsége ,- Ft KDOP támogatása ,- Ft Önrésze ,- Ft. Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy saját forrást a projekthez ,- Ft összegben biztosítja. Felkéri a polgármestert, hogy a támogatási szerződés megkötéséről gondoskodjon. Határidő: április 15. Felelős: Mészáros László polgármester Az elhangzottakkal kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester több napirend hiányában a képviselő-testület ülését 17 óra 15 perckor bezárta. K. m. f. Mészáros László polgármester Nagyné Simon Margit megbízott körjegyző Piskor Lajosné Völgyi Antalné jegyzőkönyv-hitelesítő 10

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 87 466 133, fax: 87 566 023 E-mail: bekorj@asat.hu Ügyiratszám: 20-23/2010. J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-3/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. április 15-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-37/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

alpolgármester, CKÖ. elnöke

alpolgármester, CKÖ. elnöke 8294. Kapolcs, Kossuth u. 62. Száma: 118-17/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. október 29-én (kedden) 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Az ülés helye: Könyvtár

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Ügyiratszám: 20-20/2010. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 87 466 133, fax: 87 566 023 E-mail: bekorj@asat.hu J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2004. április 15-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen alkotott rendeletek: 4/2011.(IV.15.) sz. önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 41 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: Dr. Szerencsés

Részletesebben

Balatonederics községben Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselőtestületének 2011. május 10-én 18 órai kezdettel megtartott üléséről.

Balatonederics községben Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselőtestületének 2011. május 10-én 18 órai kezdettel megtartott üléséről. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 87 466 133, fax: 87 566 023 E-mail: bekorj@asat.hu Ügyiratszám: 20-11/2011. J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 3/2011. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. február 27-én a Körjegyzőségi Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Répcelak 596-25/2011. szám J e g y z ő k ö n y v Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. december 15-én 17.30 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről. Jelen

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-118/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

1000-36/2008. 287-296/2008. sz. határozat 301-320/2008. sz. határozat 24-26/2008. sz. rendelet

1000-36/2008. 287-296/2008. sz. határozat 301-320/2008. sz. határozat 24-26/2008. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-36/2008. 287-296/2008. sz. határozat 301-320/2008. sz. határozat 24-26/2008. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat

Részletesebben

Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből

Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme (8392

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ináncs Község képviselő-testületének 2015. május 14-én 14, 00 megtartott nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ináncs Község képviselő-testületének 2015. május 14-én 14, 00 megtartott nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ináncs Község képviselő-testületének 2015. május 14-én 14, 00 megtartott nyílt üléséről. Helye: Ináncsi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozó terme 3851 Ináncs, Kossuth u. 26. szám

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén JEGYZŐKÖNYV Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén Helye: Kisbajcs, Községháza Jelen vannak: Kamocsai Sándor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V UZSA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8321 Uzsa, Lázhegy út 21. Ügyiratszám: 436-17/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester

J e g y z ő k ö n y v. 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. december 12. napján megtartott nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr.

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2008. november 20- án 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 3-án 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Jelen vannak:

Részletesebben

TOLNA MEGYE BOGYISZLÓ KÖZSÉG. Szám: /2011. .. sz. példány. J e g y zőkönyv

TOLNA MEGYE BOGYISZLÓ KÖZSÉG. Szám: /2011. .. sz. példány. J e g y zőkönyv TOLNA MEGYE BOGYISZLÓ KÖZSÉG Szám: /2011.. sz. példány J e g y zőkönyv Készült Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 15-én 17 00 órai kezdettel megtartott testületi üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. augusztus 27- én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. március 31-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyaló terme Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2012. december 12-én, szerdán 18 óra 50 perckor tartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2012. december 12-én, szerdán 18 óra 50 perckor tartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2012. december 12-én, szerdán 18 óra 50 perckor tartott üléséről. Az ülés helye: Tokorcs Faluház Jelen vannak: Lengyelné

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. február 12-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Répcelak 596/2011. szám J e g y z ő k ö n y v Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. január 27-én 17.30 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 5/2009. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2009. május 28. napján megtartott R E N D K I V Ü L I Ü L É S É R Ő L Készült: 4 példányban. 1 Fertőd Város Képviselő-testülete 5/2009.

Részletesebben

19/2008. számú 2008. szeptember 10-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

19/2008. számú 2008. szeptember 10-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. 19/2008. számú 2008. szeptember 10-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E (185-191/2008. (IX.10.) sz. Kth.) 17-18/2008.

Részletesebben