HATÁROZAT. megállapítom,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HATÁROZAT. megállapítom,"

Átírás

1 Iktatószám: /2015. Előadó: Czigány András dr. Ötvös Tünde Tárgy: KÜJ: KTJ: Hegyhátmaróc 080/19 hrsz. alatti telephelyen tervezett állattartási technológia módosításának és bővítésének előzetes vizsgálati eljárása HATÁROZAT A LÁDÁS Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft. (7348 Hegyhátmaróc, 080/19 hrsz., a továbbiakban: Kérelmező) által a tárgyi ügyben benyújtott kérelem és elkészített előzetes vizsgálati dokumentáció alapján lefolytatott előzetes vizsgálat lezárásaként megállapítom, hogy a Hegyhátmaróc 080/19 hrsz. alatti telephelyen tervezett állattartási technológia módosításával és bővítésével kapcsolatban környezetvédelmi engedélyezést kizáró ok nem merült fel, a tervezett tevékenységnek jelentős környezeti hatása nincs, ezért környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges. A tevékenység megkezdéséhez a környezetvédelmi működési engedély módosítása és építési engedély megszerzése szükséges. I. A közreműködő szakhatóságok állásfoglalásai 1. A Baranya Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság a benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció, a 2009/2010. gazdálkodási évtől benyújtott nitrátos adatlapok, valamint a án tartott helyszíni szemle alapján a BAF/149-4/2015. számú talajvédelmi szakhatósági állásfoglalását az alábbiak szerint adta meg: A telephelyen tervezett technológia módosításával és bővítésével kapcsolatban talajvédelmi szempontból kizáró ok nem merül fel, az előzetes vizsgálati dokumentáció talajvédelmi szempontból elfogadható. A nagy létszámú állattartó telep nitrátérzékeny, ezért az 59/2008. FVM rendeletben foglalt helyes mezőgazdasági gyakorlat szabályait különös tekintettel trágyatárolásra kötelező betartani. 2. A Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala az BA-04/D/EOH/211-2/2014. számú végzésében hatáskörének hiánya miatt örökségvédelmi szakhatósági eljárását megszüntette. 3. Az Egyházaskozári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője a 146-2/2015/E számú a helyi környezet- és természetvédelmi szakkérdésekre kiterjedő szakhatósági állásfoglalásában hozzájárulását az alábbiak szerint adta meg: Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Hatósági és Komplex Engedélyezési Osztály 7621 Pécs, Papnövelde u Pécs, Pf.: Honlap:

2 2 A létesítmény a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott környezetvédelmi és természetvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint megfelel, ezért annak megvalósulásához kifogás és feltétel nélkül hozzájárulok. 4. A Baranya Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága a BAG/1664-3/2015. számú erdészeti szakhatósági állásfoglalását az alábbiak szerint adta meg: A tervezett bővítéssel kapcsolatban Hivatalomnál kizáró ok nem merült fel. A környezeti hatásvizsgálat és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás lefolytatása erdészeti szempontból nem indokolt. Felhívom azonban engedélves figvelmét az alábbiakra: 1. A kivitelezés során a környező erdőterületek (felvonulási, tárolási, szállítási, stb.) igénybe nem vehetők! Az erdőben építési anyag, szennyező anyag, depónia nem helyezhető el! 2. Az erdőt veszélyeztető és a faanyaq értékét csökkentő károsító. hatás a környező erdőtervezett erdőterületeket nem érheti! 5. A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztálya a 35200/2036-1/2015. ált. számú vízügyi és vízvédelmi szakhatósági állásfoglalásában hozzájárulását az alábbiak szerint adta meg: Tárgyi témában elkészített előzetes vizsgálati dokumentáció alapján a tervezett tevékenységgel kapcsolatban kizáró ok nem merült fel, a megvalósításból jelentős hatások nem várhatók. A hatáskörünkbe tartozó szakkérdések vonatkozásában környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatását nem tartom szükségesnek. Az állattartó telepen képződött trágya tárolása a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: FAVr.) szerint, szennyezőanyag- elhelyezésnek minősül, amely engedély köteles tevékenység. II. Egyéb rendelkezések Az eljárás során a Kérelmező által megfizetett igazgatási szolgáltatási díjakon és eljárási illetékeken felül egyéb eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről a környezetvédelmi hatáskörben eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) nem rendelkezett. A határozat ellen annak kézbesítésétől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez (1016 Budapest, Mészáros u. 58/a.) mint II. fokú hatósághoz címzett, de a Környezetvédelmi Hatóságnál előterjesztett kétpéldányos fellebbezéssel lehet élni. A szakhatóságok állásfoglalásai, illetve végzései ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, azok a jelen határozat elleni jogorvoslat keretében támadhatók meg. A fellebbezési eljárás igazgatási szolgáltatási díja az elsőfokú hatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50%-a, azaz forint, természetes személyek, illetve társadalmi szervezetek esetében az elsőfokú hatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díjának 1%-a, azaz forint, amelyet a Magyar Államkincstárnál vezetett Baranya Megyei Kormányhivatal számú előirányzat-felhasználási számlára kell a közlemény rovatban ügyiratszámra utalással átutalni. Az átutalási megbízást (annak hiteles másolatát) a Környezetvédelmi Hatóság részére meg kell

3 3 küldeni. A Környezetvédelmi Hatóság a befizetési igazolást elektronikus úton is fogadja a címen. INDOKOLÁS A Kérelmező október 9. napján a tárgyi ingatlanon lévő sertéstelepre vonatkozó, a /2007. számú határozattal módosított, 588-5/2006. iktatószámú környezetvédelmi működési engedély módosítására irányuló kérelmet nyújtott be a Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőséghez (a továbbiakban: Felügyelőség), amelyben az alábbiakat részletezte: Vállalkozásunk jelenleg a 280 db fiaztató malacnevelő, 50 koca (25 számosállat), 230 malac (7 számosállat), 440 db hizlalda (88 számosállat) és 500 db juh istálló férőhelyet nem használja ki. A jövőben kb. 50 db-ra (10 számosállat) kívánja csökkenteni a sertés létszámot. A juhtartást továbbra sem kívánjuk folytatni. Helyette kb. 10 db (10 számosállat) szarvasmarha rideg tartását tervezzük a telephely szabadterületén. Az egyik istálló átalakításával pulykatartást szeretnénk megkezdeni ebben az évben. Az istálló 5200 férőhelyet biztosít pulykák számára. További távlati fejlesztéssel új istálló építésévei további 5200 db számosállat férőhelyet szeretnénk kialakítani. A db pulyka férőhely 312 számosállat elhelyezését jelenti egy időben. Számításaink szerint az almostrágya mennyisége 800 t/év-ről kb. 300 t/évre a trágya csurgaléklé 430 m 3 /év - ről kb. 50 m 3 /évre csökken. A trágya elhelyezésére továbbra is biztosított 500 ha saját szántó terület. A benyújtott kérelem áttanulmányozása során a Felügyelőség az alábbiakat állapította meg: A telepen két ütemben betelepíteni, létesíteni tervezett összesen db pulyka férőhely alapján (312 számosállat, 15 kg-os vágási súly figyelembevételével) a tervezett tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. számú mellékletének 6. a) pontja [Intenzív állattartó telep (amennyiben nem tartozik az 1. számú mellékletbe) baromfitelepnél 100 számosállattól broilerek számára] és a R. 3. (1) bekezdés a) pontja értelmében előzetes vizsgálat köteles. A Felügyelőség a környezetvédelmi működési engedély módosítására irányuló eljárásban kiadott /2015. iktatószámú végzésében felhívta a Kérelmezőt a tervezett bővítés tárgyában lefolytatott előzetes vizsgálatot lezáró jogerős határozat megszerzésére május 31. napjáig. A Kérelmező január 27. napján a tárgyi ügyben előzetes vizsgálati eljárás iránti kérelmet nyújtott be a Felügyelőséghez, valamint kérelméhez csatolta a megbízása alapján a KÖVTERV Kft. által készített előzetes vizsgálati dokumentációt 2 nyomtatott példányban, valamint 1 példány elektronikus adathordozón. A Kérelmező az eljárás megindulásakor hatályban volt a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005.(XII. 27.) KvVM rendelet (a továbbiakban: Díjr.) 1. számú mellékletének I. fejezete 49. pontja szerinti forint összegű igazgatási szolgáltatási díjat a Felügyelőség felhívására megfizette. A Kérelmező a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló

4 4 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 1. számú melléklet pontja alapján a talajvédelmi hatóság szakhatóság közreműködéséért az forint összegű igazgatási szolgáltatási díjat a Felügyelőség felhívására befizette. A Kérelmező az érintett települési önkormányzat jegyzője, mint a helyi környezet- és természetvédelmi szakhatóság, valamint a területileg illetékes vízügyi hatóság szakhatósági közreműködéséért az illetékekről szóló évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) mellékletének XIII. fejezete 1. pontja szerinti forint, a közegészségügyi hatóság és az örökségvédelmi hatóság szakhatósági közreműködéséért az Itv. 29. (1) bekezdése szerinti forint összegű eljárási illetéket a Felügyelőség felhívására illetékbélyegben lerótta. A Kérelmező az előzetes vizsgálati dokumentációt elkészítő szakértők a jogszabály tartalmi követelményeinek megfelelő részszakterületek szerinti szakértői jogosultságát igazolta. A Felügyelőség a kérelem és az előzetes vizsgálati dokumentáció benyújtását követően a R. 3. (3) bekezdése értelmében a hivatalában és a honlapján közzétette az eljárásról szóló közleményt, továbbá a R. 3. (4) bekezdése alapján a vonatkozó iratokat közhírré tétel céljából megküldte a tervezett tevékenység helye szerinti illetékes jegyzőnek. Az Egyházaskozári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője a 146/2015/E számú ügyiratban tájékoztatta a Felügyelőséget, hogy az eljárás megindulásáról szóló Közlemény február 4. napján a hivatalában kifüggesztésre került, és a kérelembe és mellékleteibe a betekintést a hivatalos ügyfélfogadási időben lehetővé tette. A Felügyelőség, figyelemmel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 44. (1) bekezdésére, az eljárás megindulásakor hatályban volt a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 33. (1) bekezdés és az 5. számú melléklet alapján megkereste az ügyben érdekelt szakhatóságokat. A hatáskörükben eljárt szakhatóságok állásfoglalásaikat a rendelkező rész szerint megadták. A Baranya Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság a BAF/149-4/2015. számú talajvédelmi szakhatósági állásfoglalását az alábbiak szerint indokolta: A DDKTF Igazgatóságunkhoz február 12-én érkezett megkeresésében szakhatósági állásfoglalást kért a Hegyhátmaróc 080/19 hrsz.-ú telephelyen tervezett állattartási technológia módosításának és bővítésének előzetes vizsgálati eljárásához. Megkereséséhez csatolta a fent nevezett dokumentációt. A rendelkezésünkre álló dokumentumok és a helyszíni szemle alapján megállapítottuk, hogy az előzetes vizsgálati dokumentációban szereplő trágyatároló a térképen megjelölt helyen ténylegesen megvan: betonozott, kb. 30 nm területű, minimális betonszegéllyel. A tároló a szemle időpontjában üres volt. A trágyatárolóhoz akna nem csatlakozott, és a lejtésviszonyok alapján a keletkező csurgaléklé mezőgazdasági területek felé folyhat. A telep tervezett bővítéséhez mindenképp szükséqes a tervnek és a nitrátrendeletnek megfelelő műszaki állapotú és befogadó kapacitású trágyatároló megépítése. Az elsőfokú talajvédelmi hatóság illetékességéről a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. tv. (Ket.) 21. (1) és a fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló 328/2010. (XII.27.) Korm. rendelet 2. (1)

5 5 rendelkezik. Az elsőfokú talajvédelmi hatóság és a felettes szerv hatáskörét a 328/2010. (XII.27.) Korm. rendelet 1. (1) b), (2), 17. (1), továbbá a termőföld védelméről szóló évi CXXIX. törvény (TM.) 32. (1) állapítja meg. Szakhatósági állásfoglalásomat a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII.17.) Korm. rendelet 33. (1), a TM. 43. és 44., valamint a Ket. 44. alapján adtam meg. A Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala az BA-04/D/EOH/211-2/2014. számú örökségvédelmi szakhatósági állásfoglalását a következőkkel indokolta: A kérelem tartalmából megállapítottam, hogy a Kérelmező által tervezett beruházás jelenlegi adataink szerint sem műemléki területet, sem régészeti lelőhelyet vagy régészeti védőövezet területet nem érinti, ezért, mint szakhatóság a megkeresés szerinti ügyben a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 393/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet (Korm. r.) 13. (1) bekezdése értelmében nem rendelkezem szakhatósági hatáskörrel. A fentiek miatt a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL törvény (KET) 45/A. (3) bekezdése alapján döntöttem a szakhatósági eljárásom megszüntetéséről. Az Egyházaskozári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője (a továbbiakban: Jegyző) a 146-2/2015/E számú ügyiratszámú helyi környezet- és természetvédelem szakkérdésében adott szakhatósági állásfoglalását az alábbiak szerint indokolta: A Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség megkereséséhez csatolt dokumentáció alapján a helyi környezet- és természetvédelemre kiterjedően megállapítottam, hogy a Hegyhátmaróc 080/19 hrsz. alatti telephelyen tervezett állattartási technológia-módosítás és bővítés a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott környezetvédelmi és természetvédelmi követelményekbe nem ütközik, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. Hatásköröm és illetékességem a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 33. (1) bekezdésén és az 5. számú mellékletében megállapított hatásköri és illetékességi szabályokon alapul. A szakhatósági állásfoglalást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (Ket.) 44. (1) bekezdése alapján adtam ki. Az állásfoglalás elleni jogorvoslat lehetőségét a Ket. 44. (9) bekezdése alapján zártam ki. A szakhatósági előírás tartalmát a Ket. 44. (6) bekezdésére tekintettel a Ket. 72. (1) bekezdése alapján határoztam meg. A Baranya Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága a BAG/1664-3/2015. számú erdészeti szakhatósági állásfoglalását az alábbiak szerint indokolta: A LÁDÁS Kft (7348 Hegyhátmaróc, 080/19 hrsz.) kérelmére Hegyhátmaróc 080/19 hrsz. alatti telephelyen tervezett állattartási technológia módosításának és b6vítésének előzetes vizsgálati eljárása ügyében a Dél- dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség hivatkozott számú ügyiratában megkereste Hivatalomat szakhatósági állásfoglalás kiadása érdekében a környezetvédelmi, természetvédelmi,vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII. 17.) Kormányrendelet 33. (1) bekezdése és 5. sz. melléklete alapján. A tárgyi ügyben megküldött dokumentáció és helyszínrajz alapján Hivatalom megállapította, hogy a technológia bővítése közvetlenül csak a Hegyhátmaróc 080/19 hrsz-ú telephelyet érinti. A létesítmény összesített hatásterületén az Országos Erdőállomány Adattárban nyilvántartott Hegyhátmaróc 14 A, 15

6 6 B, 21 A valamint Egyházaskozár 25 B, 25 D, 24 F erdőtervi jelű erdőrészletei találhatók, melyek állapotára a telephely, az előírásoknak megfelelő üzemeltetése esetén, számottevő hatást várhatóan nem gyakorol. Fentiek alapján a rendelkező rész szerinti szakhatósági állásfoglalást adtam. Hatóságom hatáskörét és illetékességét a 328/2010. (XII.27.) Kormányrendelet állapítja meg. A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztálya a 35200/2036-1/2015. ált. számú vízügyi és vízvédelmi szakhatósági állásfoglalását az alábbiak szerint indokolta: A Felügyelőség a tárgyi ügyben /2015. számon február 16. napján megkereste az Igazgatóságot szakhatósági állásfoglalás megadása céljából. A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 33. (1) bekezdése, valamint az 5. számú meliéklete alapján az előzetes vizsgálati, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban a vízügyi és vízvédelmi szakhatósági hatáskörben vizsgálandó szakkérdés annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése biztosított-e, vízbázis védőterületére védőidomára, a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, továbbá annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol. A szakhatósági megkeresés mellékleteként megküldött iratok alapján a fent hivatkozott szakkérdések tekintetében az alábbiakat állapítottam meg: A tevékenység megfelel a felszín alatti vizek minősége védelmére, az ivóvízbázis védelmére és a vizek lefolyására, az árvíz és jég levonulására vonatkozó követelményeknek. A rendelkezésemre álló kérelem és a mellékleteként benyújtott, a KÖVTERV Kft. (7629 Pécs, Szieberth R. u. 12.) által január hónapban összeállított előzetes vizsgálati dokumentáció érdemi vizsgálatát követően a fenti jogszabályi hivatkozásokat figyelembe véve a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. Az Igazgatóság a felszíni vízvédelemmel kapcsolatos előírásait a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. - a alapján tette. A szennyezőanyag elhelyezése a FAVr. 13. (1) bekezdés a) pontja értelmében engedélyköteles tevékenység, ami a FAVr. 13. (2) bekezdése szerint - amennyiben nem tartozik más hatóság hatáskörébe - a tevékenység engedélyezésére az Igazgatóság a jogosult. Jelen szakhatósági állásfoglalást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 44. -a (l), (3) és (6) bekezdése alapján adtam. Az Igazgatóság hatáskörét a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény 28. (1) bekezdése, a vízügyi igazgatási és vízügyi, valamint a Vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 10. (1) és (3) bekezdése és az R. 1. (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. (2) bekezdése, valamint a 2. számú melléklet 5. pont a) alpontja állapítja meg. A Korm. rendelet szeptember 10. napjától hatályos 10. (1) bekezdés 5.) pontja alapján területi vízügyi hatóságként a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság jár el.

7 7 Az eljárás során hatályba lépett a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet, melynek 29. (1) bekezdése alapján március 31-ével a Felügyelőség beolvadással megszűnt, jogutódja a Baranya Megyei Kormányhivatal április 1-jével az eljárást a Környezetvédelmi Hatóság folytatta tovább április 1-jén hatályba lépett a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.r.), amelynek 28. (1) bekezdése értelmében a korábban szakhatóságként megkeresett közegészségügyi hatóság hatáskörébe tartozó szakkérdéseket is az eljáró kormányhivatal vizsgálta. A Baranya Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya által BAR/006/ /2015. számú ügyiratban kiadott nyilatkozat szerint a tervezett tevékenység megvalósításával kapcsolatban közegészségügyi szempontból kizáró ok nem merült fel, mivel az eljárás során elektronikusan közzétett kérelem és előzetes vizsgálati eljárás vonatkozó dokumentáció alapján megállapítható volt, hogy a tervezett tevékenység megvalósításának közegészségügyi akadálya nincs. A Környezetvédelmi Hatóság a benyújtott előzetes vizsgálati dokumentációt áttanulmányozva a következőket állapította meg: A tervezett beruházás célja és a tevékenység jellemzői: A telephelyen jelenleg üzemelő istállók átalakításával, illetve új istálló építésével új baromfitartó tevékenységet kívánnak megvalósítani. A sertéstartási kapacitását 10 számosállatra csökkentik, juhtartást továbbra sem végeznek. A telepen összesen pulyka tartását tervezik. A tevékenységhez kapcsolódóan a két meglévő istálló korszerűsítése átépítése mellett egy új baromfiistálló, szálastakarmány tároló, állat beálló és kapcsolódó berendezései létesítése tervezett. A baromfitartáson kívül ridegtartási technológiával kis létszámú (10 db) szarvasmarha tartást is terveznek. A tervezett tevékenység helye és területigénye: A beruházás Hegyhátmaróc Község közigazgatási területét érinti. A beruházás helyszínéül szolgáló Hegyhátmaróc 080/19. hrsz. alatti terület nagysága:3,6 ha. A telephely Hegyhátmaróc közigazgatási területét érinti, IG besorolású gazdasági területén helyezkedik el. A határoló területek beépítése: 1. irány: a telephelytől É-ra beépítetlen IG besorolású mezőgazdasági hasznosítású külterület helyezkedik el. 2. irány: Ny-ra beépítetlen erdő hasznosítású külterület található. -3. irány: D-re családi házakkal beépített falusias besorolású lakóterület található. -4. irány: K-re beépítetlen mezőgazdasági hasznosítású külterület helyezkedik el. A megvalósítás tervezett időszaka: Az építés időtartama az időjárás függvényében 3-4 hónap. A megépített létesítmények teljes egészében használatba lesznek véve a műszaki átadásátvételt követően. Tervezett időpont: október november.

8 8 Természet- és tájvédelmi szempontból megállapítható: A tervezett tevékenység nem érint országos jelentőségű védett természeti területeket, az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű (Natura 2000) területeket, barlang védőövezetét. A Környezetvédelmi Hatóság a szakági véleményt az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet, valamint a természet védelméről szóló évi LIII. törvény alapján alakította ki. Zajvédelmi szempontból megállapítható: Az előzetes vizsgálati dokumentáció zajvédelmi munkarészében rögzített építési technológia, illetve gépi berendezések működése melletti zajkibocsátás mértéke a megengedett zajvédelmi követelményértékeket várhatóan nem haladja meg. Az építési munkálatokhoz kapcsolódó közúti szállítás forgalomnövekedéséből eredő zajkibocsátás az előzetes vizsgálatok alapján nem növeli észrevehetően a szállítási útvonal melletti területek zajterheltségét. Az előzetes vizsgálati dokumentáció zajvédelmi munkarészben rögzítettek alapján megállapítható, hogy a jelenlegi üzemelésből és a fejlesztéshez kapcsolódó zajforrásoktól eredő együttes zajkibocsátás várhatóan nem haladja meg a /2010. iktatószámú határozatban megállapított zajkibocsátási határértékeket. A zajvédelmi szakági vélemény kialakítása a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet, valamint a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet alapján történt. Levegőtisztaság-védelmi szempontból megállapítható: A benyújtott dokumentáció adataiból megállapítható, hogy a létesítés és működés nem okoz jelentős többletterhelést az érintett területek levegőminőségében. A Környezetvédelmi Hatóság az előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltakat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet figyelembevételével vizsgálta. Hulladékgazdálkodási szempontból megállapítható: - A tervezett tevékenység során esetlegesen keletkező hulladékok kezelése szabályszerűen tervezett. - Felhívjuk a figyelmet, hogy a tevékenység során esetlegesen keletkező hulladékokról a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) ai szerint kell gondoskodni, továbbá a hatályos jogszabályok szerint nyilvántartást kell vezetni, és adatot kell szolgáltatni. - A Környezetvédelmi Hatóság a szakági vélemény kialakítása során a Ht. 4. -a, a 31. (1) és (5) bekezdéseit vette figyelembe. Összességében megállapítható, hogy a Környezetvédelmi Hatóság és az eljáró kormányhivatalnak a hatáskörébe tartozó egyéb szakkérdéseket vizsgáló szakértői, valamint az eljárásba bevont szakhatóságok az előzetes vizsgálat megállapításai alapján környezetvédelmi engedélyezést kizáró okot nem találtak a tervezett tevékenységgel kapcsolatban, annak várható

9 9 környezeti hatásait nem ítélték jelentősnek, így környezeti hatásvizsgálat elvégzését nem tartották szükségesnek. A Környezetvédelmi Hatóság a beruházáshoz kapcsolódó konkrét előírásait a környezetvédelmi működési engedélyezés módosítási eljárás és az építési engedélyezési eljárás során adja meg. E határozat jogerőre emelkedését követően a környezetvédelmi működési engedélyezés módosítási eljárás és az építésügyi hatósági eljárás lefolytatható, az építési engedély birtokában a tevékenység megkezdhető. Az üggyel kapcsolatban a Felügyelőséghez és a jegyzőhöz az érintett nyilvánosság részéről észrevétel nem érkezett. A fentiek alapján a Környezetvédelmi Hatóság a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 67. (1) bekezdése és a R. 5. (2) bekezdés ac) pontja értelmében a rendelkező részben foglaltak szerint határozott. A Környezetvédelmi Hatóság a döntést a Ket. 71. (1) bekezdése értelmében határozatba foglalta. A határozatot a Környezetvédelmi Hatóság a Kvt. 71. (3) bekezdése értelmében a hivatalában és a honlapján közzéteszi. A határozat kifüggesztésének napja: június 2. A határozat levételének napja: június 17. Továbbá a R. 5. (6) bekezdése alapján a Környezetvédelmi Hatóság közli a döntést az eljárásban részt vett jegyzővel, aki a Ket. 80. (4) és (5) bekezdéseire figyelemmel a kézhezvételtől számított 8. napon gondoskodik a határozat teljes szövegének nyilvános közzétételéről, és a közzétételt követő öt napon belül tájékoztatja a Környezetvédelmi Hatóságot a közzététel időpontjáról, helyéről, valamint a határozatba való betekintési lehetőség módjáról. A Ket. 78. (10) bekezdése szerint a közzététel ideje 15 nap. A határozat nem mentesít más hatóságok, valamint az érintett ingatlanok fölött rendelkezni jogosultak (tulajdonos, használó, vagyonkezelő, stb.) engedélyének, hozzájárulásának beszerzése alól, és polgári jogi vitákat nem dönt el. A Környezetvédelmi Hatóság tárgyi ügyben, mint joghatósággal rendelkező magyar hatóság a Ket. 18. (1) bekezdése, környezetvédelmi hatóságként a Korm.r. 9. (2) bekezdése és (3) bekezdés a) pontja alapján járt el. A Környezetvédelmi Hatóság illetékességi területéről a Korm.r. 2. számú melléklete rendelkezik. A határozat elleni önálló fellebbezési lehetőséget a Ket. 98. (1) és a 99. (1) bekezdései biztosítják, a szakhatóságok állásfoglalásai és végzései ellen önálló fellebbezési lehetőséget a Ket. 44. (9) bekezdése zárja ki. A fellebbezési eljárás igazgatási szolgáltatási díja a Díjr. 2. (1) bekezdése alapján, a Díjr. 1. számú mellékletének I. fejezet 49. pontja, valamint a 2. (4)-(5) és (7) bekezdései szerint került megállapításra. A Ket. 78. (10) bekezdése értelmében, a hirdetmény útján közölt döntést a kifüggesztést követő tizenötödik napon, azaz a határozat levételének napján kell kézbesítettnek tekinteni.

10 10 A Ket. 80. (5) bekezdése alapján, a hirdetményi közléshez kapcsolódó határidők számításánál a hirdetménynek a hatóság hirdetőtábláján való kifüggesztését kell alapul venni. Ellenkező értesítés hiányában a határozat annak levételét követő naptól számított 15. napon jogerőre emelkedik. Pécs, május 29. Dr. Horváth Zoltán kormánymegbízott felhatalmazása kiadmányozta: Schwarcz Tibor főosztályvezető Kapják: 1. LÁDÁS Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft. tv 7348 Hegyhátmaróc, 080/19 hrsz 2. Egyházaskozári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője tv (közzététel céljából is) 7347 Egyházaskozár, Fő tér BAMKH Pécsi Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala 4. HNYR (helyben) 5. Zöld Pont Iroda (helyben)/web 6. Irattár Hivatali kapun kapják: 1. BAMKH Népegészségügyi Főosztály 2. BAMKH ÉBNTF Növény- és Talajvédelmi Osztály 3. BAMKH FEF Erdészeti Osztály 4. Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztálya 5. Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatásul

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 3576-3/2012. Tárgy: Horváth Krisztián egyéni vállalkozó, Tápiószele,

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1747-5/2012. Tárgy: A LAB-NYÚL Kft. alsótoldi telepének korszerűsítése,

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1908-9/2012. Tárgy: Budapest XII. kerület, Irhás-árok mederrendezése,

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 23593-15/2011. Tárgy: Kerepesi Business Park + Hotel építésének

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszámunk: 16912/2013. Iktatószámunk: 82125/2013. Ügyintézőnk: Várdai Enikő dr. Réthi Ákos Tárgy: Székesfehérvár, Sóstó helyi

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 11481-6/2011. Tárgy: METÁL-BOY Kft. (2030 Érd, Délibáb u.

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

Ikt. sz.: KTVF: 33084-12/2012. Tárgy: Gyömrő, Puky u. szennyvíz elvezetésének vízjogi létesítési engedélye H A T Á R O Z A T

Ikt. sz.: KTVF: 33084-12/2012. Tárgy: Gyömrő, Puky u. szennyvíz elvezetésének vízjogi létesítési engedélye H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 33084-12/2012. Tárgy: Gyömrő, Puky u. szennyvíz elvezetésének

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1016-2/2011. Tárgy: Danubius Logisztikai és Ipari Park (Tököl

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2014. március 19-én DOLO-MOBIL Általános Szállítási

Részletesebben

FELSŐ-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG FELSŐ-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246 : (42) 598-930 Fax: (42) 598-941 E- mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu Internet:

Részletesebben

: 06-56-512-321 Melléklet: 3 pld dokumentáció : 06-56-512-337 + VF1413-00447 számla E-mail: laszlo.remenyik@mbfh.hu

: 06-56-512-321 Melléklet: 3 pld dokumentáció : 06-56-512-337 + VF1413-00447 számla E-mail: laszlo.remenyik@mbfh.hu MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG A HATÁROZAT 2014.02.05-től JOGERŐS Ikt. szám: SZBK/1895-25/2013. Hiv. szám: UA001500/K-918/2013. Üi: Remenyik László Ügyintézőjük: Kiss Valéria

Részletesebben

Szám: ÉPI/ 47-19/2014. Tárgy: EGG-LAND Mezőgazdasági, Kereskedelmi, Szolgáltató és Termelő Kft. Ügyintéző: Horváth Béla építési engedély

Szám: ÉPI/ 47-19/2014. Tárgy: EGG-LAND Mezőgazdasági, Kereskedelmi, Szolgáltató és Termelő Kft. Ügyintéző: Horváth Béla építési engedély Szám: ÉPI/ 47-19/2014. Tárgy: EGG-LAND Mezőgazdasági, Kereskedelmi, Szolgáltató és Termelő Kft. Ügyintéző: Horváth Béla építési engedély Illeték leróva! H a t á r o z a t ÉTDR azonosító: 201400000861 ÉTDR

Részletesebben

Tárgy: Tiszagyenda II.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT

Tárgy: Tiszagyenda II.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/2806-11/2013. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2013. 12.

Részletesebben

HATÁROZAT. engedélyezi

HATÁROZAT. engedélyezi MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/321-18/2014. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Hiv. szám:- Ügyintézőjük:-

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 25265/2013. Iktatószám: 19568/2014. Ügyintéző: Sturmné Laczó Andrea H A T Á R O Z A T 1.00

Részletesebben

építési engedélyt megadja,

építési engedélyt megadja, Szolgáltatásminőség-felügyeleti kompetencia központ Iktatószám: TU/30653-16/2011 Tárgy: Oláh és Társa Kft. építési engedélyezési ügye HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban:

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG Iktatószám: 14/2771-90/2013. Tárgy: M1 autópálya M1-M7 elválási és Tatabánya Ügyintéző: dr. Pósalaky Zita Schwenk Zsuzsanna Dr. Konecsny

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 46726-16/2010. Tárgy: Budapest XXII. ker., Bányalég u. 70-78.

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FOFELÜGYELOSÉG

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FOFELÜGYELOSÉG ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FOFELÜGYELOSÉG Iktatószám: 14/1194-26/2013. Eloadók: dr. Pósalaky Zita Tulipán Tibor Riczkó László Mezei Antal Dr. Konecsny Károly Tárgy: A Mészko

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszámunk: 18383/2013. Iktatószámunk: 88850/2013. Ügyintézőnk: Hornich Zsuzsa H A T Á R

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2010. szeptember 17-én RAG Hungary West Kft. Iktatószám:

Részletesebben

MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 5000 Szolnok, Templom u. 5. : (56) 512-319, (56) 512-320; Fax: (56) 512-337 Ü.i.: (56) 512-331; E-mail: miklos.szabo@mbfh.hu : 5001Szolnok,

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG. Hatósági Iroda

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG. Hatósági Iroda ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG Hatósági Iroda Ügyszám: 14/206/17/2008. Előadó: dr. Nyerges-Filep Eszter, Babcsány Ildikó, dr. Horváth Zsolt, Karda József, Kálóczy

Részletesebben

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOMÁROMI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI HIVATALA

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOMÁROMI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI HIVATALA KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOMÁROMI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI HIVATALA ÉTDR ügyazonosító: 201300052984 ÉTDR iratazonosító: IR-000282540/2013. Szám: KE-03D/EP/00142-9/2013. Üi.: Szalai

Részletesebben

Tansegédlet a Ket.-novellával összefüggő jogszabály-változásokhoz a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi igazgatás területén

Tansegédlet a Ket.-novellával összefüggő jogszabály-változásokhoz a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi igazgatás területén Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Tansegédlet a Ket.-novellával összefüggő jogszabály-változásokhoz a környezetvédelmi,

Részletesebben