ASZÓDI EVANGÉLIKUS PETÔFI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM OM azonosító: BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ASZÓDI EVANGÉLIKUS PETÔFI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM OM azonosító: 032 582 BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ"

Átírás

1 ASZÓDI EVANGÉLIKUS PETÔFI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM OM azonosító: BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

2 Iskolánk küldetésnyilatkozatából A közel 290 éves aszódi evangélikus gimnázium rövid története Az Aszódi Evangélikus Petôfi Gimnázium és Kollégium önálló, a partnerei felé nyitott, az Evangélikus Egyház által fenntartott intézmény, amely tanulóit keresztyén személyiséggé, keresztyén egyháztaggá, vallásosan erkölcsös magyar állampolgárrá igyekszik nevelni, akik a nemzeti mûvelôdés szellemének megfelelô alapmûveltséggel rendelkeznek. Célunk, hogy diákjaink biztos alapkészségek birtokában korszerû, alkalmazható, használható tudásra tegyenek szert, képesek legyenek boldogulni szûkebb és tágabb környezetükben. Felelôsen gondolkodó, keresztyén alapértékekkel bíró tiszta gondolkodású, szilárd erkölcsû felnôttekké váljanak, akik egyházuknak és hazájuknak hû és értékes polgáraivá válnak. Nyitottak vagyunk a különbözô adottságokkal, készségekkel, képességekkel rendelkezô tanulók fogadására. Lelkészeink minden tanulónak segítséget nyújtanak. Idegen nyelvi emelt szintû osztályainkkal a tehetséges, érdeklôdô tanulóink számára magasabb szintû, elmélyültebb tudást kínálunk. Gazdag tanórán kívüli tevékenységi kínálatunkkal; a versenyekre, a különbözô vizsgákra és a továbbtanulásra való folyamatos felkészítô munkánkkal igazodunk a szülôk és környezetünk igényeihez és elvárásaihoz. Az oktató-nevelô munka színvonalát a pedagógusok rendszeres továbbképzésével, önképzésével biztosítjuk. Diákjaink, tanáraink, dolgozóink számára a keresztyén hagyományok ápolásával, csendesnapokkal segítjük lelki egyensúlyunk megôrzését. A gyermekbarát, családias légkör tanulóink képességeinek kibontakoztatását, személyiségfejlôdését segíti. Intézményi jövôkép Modern, megújulásra kész, az európai normákat szem elôtt tartó, de mindig az evangélikus keresztyén alapértékekre építô, széles körû szolgáltatást nyújtó intézménnyé szeretnénk válni, amely biztosítja tanulóinak az esélyegyenlôséget, ugyanakkor az egyéni igényeket is tolerálja. Olyan intézménnyé, amelyben a szakmai felkészültség és az igényes, megbízható munkavégzés a meghatározó, amelynek legfôbb összetartó ereje a keresztyén hit, legfôbb erénye a kiemelkedô munka megbecsülése, a gyerekek szeretete. Olyan intézménnyé, amely ápolja hagyományait, épít munkatársai tapasztalataira, amelyben követelmény a sokrétû, magas fokú felkészültség, amelyet együttmûködésre kész elkötelezett vezetôk irányítanak. Olyan intézménnyé, melynek tanulói képesek lesznek digitális társadalmunkban a folyamatos megújulásra, az élethosszig tartó tanulásra. A jelenleg is mûködô magyarországi evangélikus középiskolák sorában a soproni után a legrégebbi az aszódi. Alapítása ben történt. Az elmúlt évszázadok alatt a Galga-völgye oktatásinevelési központjává lett, ahol vallási hovatartozás nélkül fogadták a környék, de a távolabbi települések tanulni vágyó, tehetséges fiataljait is. Az iskola között a fiatal Petôfi Sándornak is meghatározó élményt nyújtott, elsôsorban a tudós tanár, Koren István személyiségén keresztül tôl fôgimnáziummá fejlôdött az addigi algimnázium ben az iskola felvette Petôfi Sándor nevét ben elkészült az új gimnáziumi épület (a jelenlegi önkormányzati középiskola) ban az evangélikus gimnáziumot államosították. Az évi törvényi rendelkezések alapján a Magyarországi Evangélikus Egyház az iskola újraindítása mellett foglalt állást. Az ös tanévben a régi hagyományok folytatásaként megkezdte mûködését az Evangélikus Egyház Aszódi Petôfi Gimnáziuma egy hat- és egy négyévfolyamú osztállyal szeptemberére pedig felépült az új gimnáziumi épület. Az evangélikus templom mellett, a Régész úton található a Nagy Tamás, Ybl-díjas építész által tervezett huszonnégy tantermes, impozáns iskolaépület. Iskolánk az ország egyik legkorszerûbb középiskolája. A XXI. századi elvárásoknak is megfelelô szaktantermek (biológia, fizika, kémia, nyelvi labor, informatika) mellett egy minden igényt kielégítô könyvtár is helyet kapott az épületben májusában épült fel a tornaterem, majd 2008-ban elkészültek a hozzá kapcsolódó külsô sportpályák. A sportkomplexum a teniszpályával tág teret ad az ifjúság sportolási lehetôségeinek augusztusában adtuk át a 60 férôhelyes új kollégiumot, amely a messzebbrôl bejáró diákok elhelyezésén túl a testvériskolák diákjai és tanárai számára nyújt korszerû elhelyezést az országjáró kirándulások során. Az újraindítás óta eltelt 20 évet a folyamatos fejlesztés jellemezte. A fentieken túl újabb szaktantermek kialakítására került sor: ének, rajz, történelem, magyar, földrajz. Létrehoztunk két természettudományos labort a kémia, fizika és a biológia magas szintû oktatása érdekében. Minden tantermünkben és a szaktantermekben internet-hozzáférés és projektor, valamint 20 digitális tábla segíti oktató-nevelô munkánkat. A gimnázium tervei között szerepel egy uszoda felépítése a tornacsarnok melletti területen, illetve már elkezdôdött Dömösön egy saját nyári tábor, erdei iskola kialakítása. 2 3

3 Oktató-nevelô munkánkról Oktató-nevelô munkánkról Iskolánk az evangélikus egyház által fenntartott keresztyény szellemben nevelô intézmény. A több mint 40 éves kényszerszünet után 1994-ben indulhatott újra az iskola, hogy benne a hagyományok, a színvonalas oktatás, a tehetséggondozás, a keresztyén szellemû nevelés újraéledjen. Iskolánk fô tevékenysége az egyetemi, fôiskolai tanulmányok sikeres folytatására való felkészítés, használható nyelvismeret elsajátítása és a helyes értékek elfogadására való nevelés. A nyolc- és a négyévfolyamos képzésben jelenleg közel 700 tanuló vesz részt. A 23 osztályban 60 pedagógus, lelkész és hitoktató végzi az oktató-nevelô munkát. A hétfôi áhítatok, a heti 2 hittanóra (evangélikus, katolikus), az egyházi alkalmak és ünnepek, a csendesnapok elôsegítik a keresztyén értékrend elfogadását, vállalását, a hitben való erôsödést, a szereteten alapuló emberi kapcsolatok építését. A Petôf-kultusz elkötelezettjeiként számos területen ápoljuk kulturális örökségünket. Az iskolai múzeumban kezelünk és gyûjtünk minden iskolatörténeti dokumentumot. Az 5-6. évfolyamon diákjaink a latin örökségünk tantárgy keretében elsajátítják a klasszikus mûveltség alapjait, illetve a modern nyelvek tanulásához szükséges általános nyelvtani ismereteket szereznek. Iskolánk nagy figyelmet fordít a környezeti nevelésre is: 2012-ben elnyertük az örökös ökoiskola címet. Erre is építettük 2010-ben és 2013-ban a Comenius-pályázatban való részvételünket, amelynek során 12 európai ország fiataljaival és tanáraival dolgoztunk együtt környezetvédelmi projekteken. A tanulói igényeknek és a továbbtanulási irányoknak megfelelôen 2004-ben elindítottuk az emelt angol és német nyelvi képzést, majd 2013-ban a biológia, 2014-ben a matematika emelt óraszámú képzést, ahol tanulóink mélyebb ismereteket szereznek az adott tantárgyakból, valamint az emeltszintû érettségire készülnek fel. A többiek számára pedig a 11. és 12. évfolyamon indítunk az emelt szintû érettségire felkészítô foglalkozásokat valamennyi közismereti tárgyból (magyar, történelem és matematika tárgyakból az alapórával párhuzamosan, külön csoportban). Iskolánk elkötelezett a készségfejlesztés, a tehetséggondozás, az élethosszig tartó tanulásra való motiválás az új módszerek bevezetése mellett óta minden bejövô osztályban kompetencia alapú oktatás zajlik. A fejlesztendô kompetenciaterületek: szövegértés, matematikai logika, környezeti, szociális és életviteli kompetenciák. A sportköri foglalkozások, az énekkari tevékenység, a különbözô szakkörökben (fotó, rajz, kézmûves, kerámia, elsôsegélynyújtás, környezetvédelem) folyó munka segítik a diákok sokoldalú képességeinek, értékeinek felszínre hozását, fejlesztik önismeretüket. Iskolai könyvtárunk immáron tízezer kötettel rendelkezik. A jól felszerelt és kiépített sportcentrum biztosítja a lehetôséget a mindennapos testnevelésre és a rendszeres mozgásra. Intézményük testvériskolai kapcsolatokat ápol a németországi Uffenheimban lévô evangélikus középiskolával. A kapcsolat keretében diákjaink két, illetve három hónapos részképzésben vehetnek részt. A testvériskolai programok, az erdélyi és szlovákiai kirándulások, a sítáborok és nyári táborok (természettudományos, hittan és nyelvi tábor) a közösségformálás mellett jó alkalmat teremtenek a nemzettudat erôsítésére, más országok kultúrájával és fiataljaival való ismerkedésre. A gimnáziumban folyó képzések Iskolánkban a tanulók az alábbi képzésekre jelentkezhetnek: 8 évfolyamos általános tantervû képzés 4 évfolyamos általános tantervû képzés 4 évfolyamos emelt szintû képzések: - emelt angol nyelvi képzés - emelt német nyelvi képzés - emelt biológia képzés - emelt matematika képzés - emelt történelem képzés 8 évfolyamos általános tantervû képzés 1998-ban indította intézményünk a nyolc évfolyamos képzést, amely a két világháború között eredményesen mûködô evangélikus gimnáziumi hagyományokat eleveníti fel. Elsôsorban a környékbeli általános iskolák tehetséges diákjai részére kínáljuk fel ezt a lehetôséget. Az elmúlt tizenhat év tapasztalata bizonyítja, hogy jól döntenek azok az általános iskolai tanulók, akik a negyedik osztály befejezése után ezt a képzési formát választják. Diákjaink nagyobb óraszámban tanulják a magyart, a matematikát és a természettudományos tárgyakat, illetve csoportbontásban az idegen nyelveket, a magyart és a matematikát. A magas szintû oktató-nevelô munka mellett külön említést érdemel a közel egy évtizede évente megszervezett öt napos erdei iskola. A tanulók hazánk nemzeti parkjainak szépségeit és értékeit ismerhetik meg az ötödik és hatodik évfolyamon tartalmas programok keretében. A nyolcévfolyamos képzésben részt vevô diákok a 9. évfolyamtól választhatnak az iskolában meghirdetett emelt szintû képzések (angol, német, matematika, biológia és történelem) közül. 4 évfolyamos általános tantervû képzés Térségünkben egyedülállóként hirdetjük meg a négy évfolyamos általános tantervû képzést, amelyre elsôsorban azok jelentkezését várjuk, akik még nem döntötték el, hogy milyen irányban szeretnének továbbtanulni, illetve akik az emelt szintû képzésekre nem kerülhetnek be. A tanulói igényeknek és a továbbtanulási irányoknak megfelelôen, az utolsó két évfolyamon valamennyi közismereti tárgyból indítunk emelt szintû érettségire felkészítô foglalkozásokat. A nagyobb lemaradással küszködô, hátrányos helyzetû térségekbôl érkezô diákokat a kompetencia alapú oktatás és kiscsoportos foglalkozások segítségével felzárkóztatjuk, és a 11. évfolyamtól a továbbtanulási szándékuknak megfelelôen, közép-, vagy emeltszintû érettségi elôkészítôn vehetnek részt a sikeres felvételi reményében. 4 5

4 Oktató-nevelô munkánkról Oktató-nevelô munkánkról Emelt angol nyelvi képzés Iskolánk egyik hagyományos képzése a négy évfolyamos emelt óraszámú angol nyelvi képzés. A heti 6 angolóra célja, hogy a diákok magabiztos nyelvtudást szerezzenek, minél többen sikeres emelt szintû angol érettségi vizsgát tegyenek, illetve az egyetemi, fôiskolai továbbtanulásukhoz szükséges középfokú nyelvvizsgát már a 10. évfolyam végén, a felsôfokú nyelvvizsgát az érettségi vizsga elôtt megszerezhessék. Az amerikai evangélikus misszió révén anyanyelvi lektor segíti a munkánkat a diákok kommunikációs készségeinek fejlesztésében és az országismeret tanításában. A tehetséggondozás elkötelezett iskolája lévén diákjaink évrôl évre kiemelkedô eredményekkel szerepelnek az OKTV-n, országos és egyházi szervezésû versenyeken. Iskolánk rendszeresen részt vesz nemzetközi pályázatokon, ahol diákjaink az angol nyelvtudásukat is kamatoztathatják. Emelt német nyelvi képzés Iskolánkban több mint tíz éves múltra tekint vissza az emelt szintû német nyelvi képzés. Diákjaink négy éven át heti 6 órában kezdettôl fogva német nyelvû óravezetéssel - sajátítják el ezt az idegen nyelvet. Tanulmányaik során nemcsak kommunikációs készségük fejlôdik, de magas szinten képesek lesznek különféle témákról írásban és szóban nyilatkozni, irodalmi mûveket feldolgozni. Az emelt nyelvi képzésben résztvevôk szinte kivétel nélkül középfokú C típusú nyelvvizsgát tesznek, évek óta szép helyezéseket érnek el országos versenyeken (pl. Országos Prezentációs Versenyen a Deák téri Evangélikus Gimnáziumban vagy a Mezzofanti Országos Német Nyelvi Versenyen Kalocsán). Iskolánk testvérintézménye a Németországban (Bajorországban), Uffenheimban található Christian von Bomhard Schule, ahol elsôsorban az emelt nyelvi képzésben részt vevô tanulóink építenek ki hosszan tartó kapcsolatokat a cserediákprogram vagy a németországi két hónapos részképzés során. Az emelt szintû német nyelvi képzésben tanuló diákjaink olyan nyelvi ismereteket kapnak a négy év folyamán, mellyel sikeres emelt szintû érettségi vizsgát tehetnek, és bármilyen felsôfokú intézményben folytatják tanulmányaikat (akár orvosként, mérnökként, jogászként, közgazdászként stb) megállják helyüket a német nyelvterület egyetemeire, fôiskoláira kapott ösztöndíjas képzés során is. elvégzésére is. Diákjaink sikeresen vesznek részt országos tanulmányi versenyeken, jó eredményeket érnek el az emelt szintû érettségi vizsgán. Ezt a képzést elsôsorban olyan természettudományos érdeklôdésû diákoknak ajánljuk, akik a késôbbiekben orvos- és egészségtudományi, agrár, természettudományi, sporttudományi vagy mûszaki szakirányban kívánnak továbbtanulni. Emelt óraszámú matematika képzés Ebben a képzésben a kerettantervi elôírásnak megfelelôen megnövelt óraszámban (heti 5) tanulják a diákok a matematikát. Azok jelentkezését várjuk, akiket kifejezetten érdekel a matematika, és feltehetôen olyan irányban fognak továbbtanulni, ami széles körû matematikai tájékozottságot feltételez - mérnöki, közgazdasági, természettudományi fakultások -, illetve felsôfokú matematikai tanulmányokat szeretnének folytatni. Ezekben az osztályokban (csoportokban) az emelt szintû matematika érettségire készítjük fel a tanulókat. Ismereteik széles körû bôvítéséhez hozzá tartozik a tanulmányi versenyekre történô felkészítés, a versenyeken való részvétel. A 11. és a 12. évfolyamon gazdasági alapismereteket és informatikát is tanítunk. Emelt óraszámú történelem képzés Iskolánk a 2014/2015-ös tanévtôl történelem tantárgyból is emelt óraszámú képzést hirdet. Ez azt jelenti, hogy ebben a képzésben kilencedik évfolyamtól kezdve kis létszámú csoportban a kerettantervi óraszámhoz viszonyítva eggyel több órában tanulják a diákok a történelmet. A nagyobb óraszám és a csoportnyi létszám azt is jelenti, hogy egy tanulóra a foglalkozásokon több idô jut, a tananyag elsajátításánál pedig nagyobb hangsúlyt kap a gyakorlás, a szövegértés és a szövegalkotás. Az emelt óraszámú képzés a tehetséggondozás színtere is. Iskolánk diákjai rendszeresen részt vesznek több országos és megyei versenyen, vetélkedôn és számos esetben értek el ezeken a megmérettetéseken szép eredményt. Az emelt óraszámú képzést elsôsorban a humán érdeklôdésû tanulók számára ajánljuk. A történelem tagozat célja az érettségi követelményeknek és a Nemzeti Alaptantervben foglaltaknak megfelelôen a nemzeti önazonosságtudat elmélyítése, valamint a demokratikus gondolkodásra nevelés. A négy év során az emelt szintû érettségire készítjük fel a tanulókat. A történelem emelt szintû érettségi több felsôoktatási szaknál jelenik meg választható tantárgyként, így - többek között - a közszolgálati, gazdasági, jogi, turisztikai, diplomáciai és bölcsész képzéseken. Az emelt óraszámú képzésen részt-vevô diákok a tanórán kívül is számos - a történelem munkaközösség által szervezett - programon vehetnek részt. Így minden évben szervezünk tanulmányi kirándulást, indítunk szakköröket (helytörténet, valamint jelenkori kutatószakkörök) és immáron 14 éve mûködtetjük a Tudomány a fiataloknak címen futó elôadássorozatot, melynek keretében a történész szakma legkiválóbb tagjait hallgathatják meg a diákok. Emelt óraszámú biológia képzés Ebben a képzésben a diákok már a kilencedik évfolyamon megkezdik biológiai tanulmányaikat heti két órában, a 10. évfolyamon három, az utolsó két évben pedig heti négy órában sajátíthatják el az elméleti ismeretek mellett a sikeres közép- vagy emelt szintû érettségi vizsgához szükséges gyakorlati készségeket is. A magasabb óraszám és a korszerû, jól felszerelt természettudományos labor lehetôséget ad a megszerzett ismeretek elmélyítésére, 6 feladatokban való alkalmazására, gyakorlati megfigyelésekre, kísérletek 7

5 Aszódi Evangélikus Petôfi Gimnázium és Kollégium 2170 Aszód, Régész utca 34. Levelezési cím: 2107 Aszód, Pf.: 2 Telefon: (06-28) Telefax: (06-28) honlap: OM azonosító: Igazgató: Dr. Roncz Béla

ÚTJELZŐ. Vas megyei középiskolák tájékoztatója. Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ.

ÚTJELZŐ. Vas megyei középiskolák tájékoztatója. Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ. ÚTJELZŐ Vas megyei középiskolák tájékoztatója Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Szombathely, 2013 A kiadvány a középfokú iskolák vezetőitől kapott tájékoztatás

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 1.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 1. SASHEGYI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM PEDAGÓGIAI PROGRAM 1. OM: 035289 Sashegyi Arany János Általános Iskola és Gimnázium Budapest XII. Meredek utca 1. OM azonosító: 035289

Részletesebben

VAJDA PÉTER EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Keressük a legszebbet, merjük a legnagyobbat. Vajda Péter

VAJDA PÉTER EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Keressük a legszebbet, merjük a legnagyobbat. Vajda Péter JA Keressük a legszebbet, merjük a legnagyobbat. Vajda Péter Tartalomjegyzék VAJDA PÉTER EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM 1. BEVEZETÉS...3 1.1. EVANGÉLIKUS ISKOLÁNK NEVELÉSI ALAPELVEI, CÉLJAI...3 1.2. HELYZETELEMZÉS...4

Részletesebben

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Bevezetés... 4 1... AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 6 1.1 Az iskola arculata... 6 1.2 Hagyományaink, ünnepeink, iskolánk sajátos arculata... 8 1.3 Az

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium 5650 Mezőberény Petőfi u. 13-15. E-mail: psg@mezobereny. hu Tel.: 66/515-578, 66/515-579 Fax.: 66/515-580 TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium Kollégium és Közétkeztetési

Részletesebben

HOL TANULHATOK? Továbbtanulási lehetőségek Nógrád megye középfokú oktatási intézményeiben a 2007/2008. tanévben

HOL TANULHATOK? Továbbtanulási lehetőségek Nógrád megye középfokú oktatási intézményeiben a 2007/2008. tanévben HOL TANULHATOK? Továbbtanulási lehetőségek Nógrád megye középfokú oktatási intézményeiben a 2007/2008. tanévben A Nógrád Megyei Munkaügyi Központ és a Nógrád Megyei Pedagógiai-, Közművelődési Szakmai Szolgáltató

Részletesebben

OM: 035249. Készült: A 2011.évi köznevelési törvény szerint

OM: 035249. Készült: A 2011.évi köznevelési törvény szerint Szerb Antal Gimnázium Az iskola székhelye: 1164 Budapest, Batthyány Ilona utca 12. Az iskola postacíme: ugyanaz. (telefonszáma: 400-1814, 400-1662, 401-0550; fax: 401-0549) OM: 035249 Készült: A 2011.évi

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus, Óvoda Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola MUNKATERV 2014-2015.

Kossuth Lajos Evangélikus, Óvoda Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola MUNKATERV 2014-2015. Kossuth Lajos Evangélikus, Óvoda Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.klevai.hu MUNKATERV 2014-2015. 1 A Kossuth

Részletesebben

Gyula Város Önkormányzatának Alapfokú Oktatási, Mővészetoktatási, Sportiskolai és Pedagógiai Szakszolgálati Intézménye. Nevelési program 2008.

Gyula Város Önkormányzatának Alapfokú Oktatási, Mővészetoktatási, Sportiskolai és Pedagógiai Szakszolgálati Intézménye. Nevelési program 2008. Gyula Város Önkormányzatának Alapfokú Oktatási, Mővészetoktatási, Sportiskolai és Pedagógiai Szakszolgálati Intézménye Nevelési program 2008. Tartalomjegyzék I. FEJEZET... 1 1. Bevezető... 1 1.1. A tagintézmények

Részletesebben

Pályázat. a Türr István Gimnázium és Kollégium intézményvezetői állására. Készítette: Németh Zsolt

Pályázat. a Türr István Gimnázium és Kollégium intézményvezetői állására. Készítette: Németh Zsolt Pályázat a Türr István Gimnázium és Kollégium intézményvezetői állására Készítette: Németh Zsolt Veszprém Megyei Intézményfenntartó Központ Tisztelt Miniszter Úr! Alulírott, Németh Zsolt megpályázom a

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Nevelőtestület elfogadta: Igazgató jóváhagyta: 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ ISKOLA ÉS KÖRNYEZETE... 2. 1. Iskolánk helye Vác város és a Dunakanyar

Részletesebben

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS SPORTISKOLÁJA PÉCS

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS SPORTISKOLÁJA PÉCS BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS SPORTISKOLÁJA PÉCS PEDAGÓGIAI PROGRAM Készült: 2014. május 13-án a 2013. március 27-én elfogadott és

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM TREFORT ÁGOSTON KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA 1191 BUDAPEST, KOSSUTH TÉR 12.

PEDAGÓGIAI PROGRAM TREFORT ÁGOSTON KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA 1191 BUDAPEST, KOSSUTH TÉR 12. PEDAGÓGIAI PROGRAM TREFORT ÁGOSTON KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA 1191 BUDAPEST, KOSSUTH TÉR 12. AJÁNLÁS Mottó: Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya,

Részletesebben

Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola INTÉZMÉNYI PORTFÓLIÓ

Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola INTÉZMÉNYI PORTFÓLIÓ Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola INTÉZMÉNYI PORTFÓLIÓ Szerzők: dr. Gera Tibor főigazgató Eitler József főigazgató-helyettes Kecse-Nagyné Bánszki Zsuzsanna igazgató Dobos János

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA Tartalomjegyzék BEVEZETŐ... 1 AZ ÖSSZETETT ISKOLA (ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM)... 6 NEVELÉSI PROGRAMJA... 6 1. AZ OKTATÁS-NEVELÉS

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM OM azonosító: 032551 VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett Tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Vörösmarty Mihály 2013 TARTALOM BEVEZETÉS

Részletesebben

A veszprémi LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A veszprémi LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A veszprémi LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1. Az alapdokumentumot 1997-ben összeállította az akkori igazgatóság - Katanics Sándor igazgató, Homonnai János igazgatóhelyettes, Schultz Zoltán

Részletesebben

201 4. n o v e m b e r 1 2. ( s z e r d a ) 7.45 12.20 nyitott órák (részletek november 6-tól a honlapon) 15 17-ig tagozatok bemutatkozása

201 4. n o v e m b e r 1 2. ( s z e r d a ) 7.45 12.20 nyitott órák (részletek november 6-tól a honlapon) 15 17-ig tagozatok bemutatkozása 201 4. n o v e m b e r 1 2. ( s z e r d a ) 7.45 12.20 nyitott órák (részletek november 6-tól a honlapon) 15 17-ig tagozatok bemutatkozása Felvételi pontok számításánál figyelembe vesszük az általános

Részletesebben

A rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek által. (2 Timóteus 1,14) A PETŐFI SÁNDOR REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

A rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek által. (2 Timóteus 1,14) A PETŐFI SÁNDOR REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA A rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek által. (2 Timóteus 1,14) A PETŐFI SÁNDOR REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Tartalom Intézményünk bemutatása... 7 Pedagógiai

Részletesebben

Pápai Református Kollégium Gimnáziuma, Művészeti Szakközépiskolája és Diákotthona

Pápai Református Kollégium Gimnáziuma, Művészeti Szakközépiskolája és Diákotthona Pápai Református Kollégium Gimnáziuma, Művészeti Szakközépiskolája és Diákotthona Pedagógiai program 2013 Bevezető Jézus Krisztus missziói parancsa, a tegyetek tanítványokká minden népeket (Máté 28,19)

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI EVANGÉLIKUS KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

NYÍREGYHÁZI EVANGÉLIKUS KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. NYÍREGYHÁZI EVANGÉLIKUS KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium Pedagógiai Program 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 3 1.1. A Pedagógiai Program

Részletesebben

Szilágyi Tibor 5650 Mezőberény Kereki u. 10.

Szilágyi Tibor 5650 Mezőberény Kereki u. 10. Szilágyi Tibor 5650 Mezőberény Kereki u. 10. Balog Zoltán Emberi Erőforrások Minisztere részére Klebelsberg Intézményfenntató Központ 1051 Budapest Nádor u. 32. KLIK Személyügyi Főosztály Tárgy: Intézményvezetői

Részletesebben

Pályaválasztási tájékoztató 2015/2016-os tanév

Pályaválasztási tájékoztató 2015/2016-os tanév Ajkai Bródy Imre Gimnázium 8400 Ajka, Bródy Imre u. 4. Telefon: 88/508-240 Igazgató: Mihályfi László Honlap: www.brody-ajka.sulinet.hu Pályaválasztási tájékoztató 2015/2016-os tanév Iskolánk névadója:

Részletesebben

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN HEVES I NTÉZET PEDAGÓGI AI MEGYEI PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN A 2014/2015-ÖS TANÉVBEN PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ Általános

Részletesebben

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar. 9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.hu Igazgató: Horváth Éva Pályaválasztással kapcsolatos információk:

Részletesebben

a 2015/2016-os tanévre

a 2015/2016-os tanévre A Debreceni Ady Endre Gimnázium Ady Endre Secondary School FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FÜZETE érdeklődő diákok és szüleik részére a 2015/2016-os tanévre Harminc évesek vagyunk! Debrecen 2014. október 31. Kedves

Részletesebben

Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Pedagógiai Program

Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Pedagógiai Program Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 5310, Kisújszállás Széchenyi u. 4. 1 A pedagógiai program legitimációja Előzmények Kisújszállás Város

Részletesebben

Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Pedagógiai Program

Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Pedagógiai Program Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 5310 Kisújszállás, Széchenyi u. 4. 2014. szeptember 1-jétől életbe lépő többszörösen módosított,

Részletesebben

Középiskolai Hívogató

Középiskolai Hívogató Középiskolai Hívogató TÉGED VÁR BÉKÉSCSABA, A DIÁKOK VÁROSA! A Csabai Mérleg oktatási különszáma. Felelôs kiadó: Békéscsaba Vagyonkezelô Zrt. INGYENES VÁROSI LAP Kedves diákok, tisztelt szüleik! A városháza

Részletesebben

I. BÉLA GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA

I. BÉLA GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA I. BÉLA GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA P E D A G Ó G I A I P R O G R A M 2011. I. kötet T A R T A L O M I. Kötet B E V E Z E T Ő... 7 A Z Ö S S Z E T E T

Részletesebben