Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXIII. Zsidó közösségi vagyon Debrecenben. Ölveti Gábor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXIII. Zsidó közösségi vagyon Debrecenben. Ölveti Gábor"

Átírás

1 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXIII 173 Zsidó közösségi vagyon Debrecenben Ölveti Gábor Magyarországon 1989-ben kezdődő rendszerváltás ráirányította a társadalom figyelmét a vagyonjogi kérdésekre, különös tekintettel az ingatlanok történetére, a birtok- és tulajdonviszonyok változásaira. A tanulmány a debreceni zsidóság közösségi ingatlan-vagyonának alakulását kívánja bemutatni, elsősorban a levéltári források tükrében. Kiindulópontnak az izraelita vallásúak korai betelepedése tekinthető. Amikor a m. kir. helytartótanács december 17-én jelentést kért a város elöljáróságától, hogy a zsidók mi módon kerülhetnek be a kereskedői társaságba, azt a választ kapta, hogy ezen városban a hazai eddigi törvények és ezeken alapult helybeli szokás szerint izraeliták nem lakhatván ; a Kereskedői Társaságba is semmi módon fel vétetni nem szoktak."~ Ezen a helyzeten gyökeresen változtatott az évi zsidókról szóló XXIX. törvény, amely az egész Országban és kapcsolt Részekben" a szabad lakhatást megengedte.2 A beidegződések ugyan nehezítették a végrehajtást, de az izraelita személyek letelepedésének már nem volt törvényes akadálya. A betelepülés alapvető feltétele volt a birtokszerzés joga. A helytartótanács július 8-án kelt leirata utal a debreceni hitközség panaszára, hogy tudniillik a városi tanács a telekkönyvi átruházás megtagadásával akadályozza a zsidók ingatlanvásárlását. A tényt magát a tanácsi jelentés is elismeri arra hivatkozva, hogy egy ügy kapcsán a királyi ítélőtábla válaszát várja mivel a beérkezend ő fels őbb hatósági intézményt fogná a többiekre nézve is irányadóul tekinteni." 3 A hasonló esetek megismétlődésének vet gátat az országos törvényi szabályozás, különösen az évi törvény, amely a zsidó lakosoknak a keresztényekkel azonos polgári és politikai jogokat biztosít.` Az 1867-es kiegyezés az Osztrák-Magyar Monarchia keretein belül, új politikai rendszert, a polgárosodást, a szabad vállalkozás korát nyitotta meg. Ez pedig különösen kedvezett a hagyományosan ke- ~ HBML IV.B.1011/ a. 1 IO.k. 20.o1d. 37.sz. z Magyar törvénytár évi törvénycikkek. Szerk., dr. Márkus Dezső. Bp., o1d. /Továbbiakban l. : Magyar törvénytár i.m./ HBML IV.B.1109/ I. 136.d. 6624/1862. ~ Magyar törvénytár i.m.354.o1d.

2 174 Ölveti Gábor : Zsidó közösségi vagyon Debrecenben reskedelemmel foglalkozó zsidók bevándorlásának a tiszántúli ipar és kereskedelem regionális központjába. A zsidók debreceni letelepedése 1840-tő l fokozatosan ment végbe. Zoltai Lajos Debrecen történetének kiváló kutatója az 1848/49. évi adókönyvben zsidó vallású családot számolt össze. 5 A tanács november 28-án közölte a hadkiegészítési bizottsággal az évi népszámlálás községi adatait, amelyben a jelen- és távollévő főbő l 682 zsidót regisztráltak. 6 A helytartótanács szeptember 30-i utasítására készített egyházközségi kimutatás szerint a debreceni zsidóságot 211 család alkotja. A következ ő évtizedek népszámlálási eredményei a debreceni izraelita vallásúak számának ugrásszerű növekedését bizonyítják : Év A város népessége Zsidók Összlakossághoz viszolétszáma nyitott %-os aránya g Egy névjegyzék szerint 1944 májusában 8964 zsidó lakost gyűj - töttek össze a debreceni gettóban, majd deportáltak Auschwitzba, illetve Bécs mellé.9 A munkaszolgálat, a deportálás és háborús pusztítá sok a megmaradt zsidónépesség összlakosságon belüli aránya - az 1949-es népszámlálás adatai szerint- 2,7%-ra esett vissza A létszám-. s Zoltai Lajos : A zsidók letelepülése Debrecenben. Magyar Zsidó Szemle,1934. S l.év, 23.o1d. 6 HBML IV.B.1109/1.130.d.272/1862. ' U.o. 139.d. 9963/ s A zsidó népesség száma településenként / /. Szerk., dr. Kepecs József. Bp., o1d. ; A magyar korona országainak évi népszámlálása Szerk., Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal. Bp., Lk.299.o1d ; Az évi népszámlálás. Lrész. Szerk., M. Kir. Központi Statisztikai Hivatal. Bp., old. 9 HBML IV.B.1406/ b. 615.cs. ~ Évi népszámlálás. 9. Demográfiai eredmények. Szerk., KSH. Bp., o1d.

3 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXIII 17 5 növekedés az izraelita hitközségek és intézményeik kialakulásához vezetett. A 'status quo ante" alapon szervezkedett debreceni izraelita hitközség pecsétjén az alakulás éveként 1852 van feltüntetve. l ~ Első alapszabályát 1860-ban alkotta meg. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium december 10-én hívta össze a fővárosba n a magyar és erdély országi" zsidók kongresszusát, hogy választott képviselő ik révén országos alapsza bályt dolgozzanak ki. A kongresszusi izraeliták (neológok) május 22-én alakították meg hitközségüket, amelynek elismerésérői a minisztérium,július 15-én értesítette a helyi tanácsot. i s Debrecenben a régi rendszerhez ragaszkodó és az új kongresszusi hitközség kiegyezése miniszteri javallatra és a hatóság közreműködésével sem sikerült.~4 A kongresszusiak szervezete 1886-ban megszűnt és beolvadt az egységes izraelita hitközségbe. Az anyahitközségb ől még ebben az évben kivált egy csoport, amely létrehozta az ortodox izraelita hitközséget. ~ 5 A vallás és közoktatási minisztérium szeptember 23-án hagyta jóvá az ortodoxok alapszabályát.~ b A szefard imaegyesület, amelynek alakulását a fels őbb hatóság az 1894-es rendeletével erősített meg, a későbbiekben az autonóm ortodox izraelita hitközség részeként működött. A status quo izraelita hitközség nemcsak hagyományát, de nagyságát és befolyását tekintve is mindvégig meghatározta a debreceni zsidóság közösségi életét. A nagy világégés végén december 1-én polgármesteri hirdetmény adta tudtul Debrecen város lakóinak, hogy a zsidótörvény és 8 az azzal kapcsolatos rendelkezések hatályukat veszítették. ~ Ismét élénkülni kezdett a status quo és az ortodox hitközségi élet. Szervezeti " HBML IV.B.1405/b. IV.16/1900. ; Zsidó Lexikon. Szerk., Ujvári Péter. Bp., o1d. 'z Debrecen sz. királyi város egyetemes leírása. Szerk., dr. Zelizy Dániel. Debrecen, c. műből dr. Popper Alajos : Izraelita hitközségek c. tanulmány. 403.o1d. 's HDML IV.B.1109/ I. 201.d. 6919/1870. " HBML IV.B.1 109/ d. 6729/1870. ; U.o. 296.k iktatósz. 's Gonda Moshe Élijáhu : A debreceni zsidók száz éve. Tel Aviv, d./A továbbiakban 1. : A debreceni zsidók száz éve i.m./ '6 HBML IV.B.1405/b.448.k.6770.iktatószám. '~ HBML IV.B.1405/b.78.d.101/ is HBML XXL505/a d /1944.

4 17 6 Ölveti Gábor: Zsidó közösségi vagyon Debrecenben változás 1950-ben következett be, amikor a vallás- és közoktatásügyi miniszter határozata és a magyar izraelita vallásfelekezet egységes szervezetéről szóló szabályzat alapján a két hitfelekezet Debreceni Izraelita Hitközség néven egyesült.~~ Templomok és imaházak Egy 1791-ben megjelent hírlap beszámolt a városárkon kívül élő zsidók imaházának a felavatásáról.2 Az árkon túli vásártéri vendéglőben húzódtak meg a távolról érkezett zsidó kereskedők ben a küls ő kóser vendéglőt három évre maga az izraelita hitközség is bérelte augusztus 2-án a nagyváradi cs. kir. helytartósági osztály úgy rendelkezett, hogy az izraelita istentisztelet csak engedélyezett imaházban tartható, illetve a városi elöljáróság saját felelősségére, az országos vásárra érkező pesti kereskedőknek engedélyezheti a zugimaház felállítását. A polgármester szeptember 29-én elrendelte, hogy a helyi hitközség felügyelje a vásártéri imaház működését, a bevételek fejében.22 Katz Jakab hitközségi elnök 1872-ben kérte a külsővásár téri 298. számú Fógel Dávid nevén álló és templomnak berendezett kősátor beírását hitközségi tulajdonba.23 A zsidó közösség néhány évvel 1855 előtt vásárolta meg a Nagy új utca 78/1605.sz. alatti házat és ott imaházat létesített ben a helyiség és maga a telek is kicsinek bizonyult, ezért a felekezeti elöljá rók az számú ház tulajdonosával cseréltek ingatlant, törvényes adás-vétel alapján.z4 Ezzel egyidőben a hitfelekezet elhatározta, hogy Hétzei Szabó Antaltól 1000 forintért megveszi az számú házastelket iskolaépítés céljára. A polgári házastelek után járó külső földre azonban a hitfelekezet nem tartott igényt, ami példa nélkül álló dolog volt. A tanács június 6-án egyetértve a helyszínre kikül- '`' HBML X.301. S.d.80. ' A debreceni zsidók száz éve i.m.22.o1d. a' HBML IV.B.1109/1.194.d.1132/1870.,904/1870. zz HBML IV.B.1109/1.172.d.5607/1867. z3 HBML IV.B.1405/b.421.k.6941.iktatószám. za HBML IV.B.1109/ l. 40.d.4356/1855. Debrecen város házas telkei növekv ő sorrendben számozódtak, függetlenül az utcák megnevezésétől.

5 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXIII 17 7 dött bizottság véleményével, az izraelita község kérvényét a helyhatóságnak terjesztette fel. Az ügyben végül is az uralkodó döntött november 25-én hozott határozatával, amelyben engedélyezte az 1699.sz. külső föld nélküli és az számú házastelkek megvételét csak és kizárólagosan templom és iskola építésére. A hitközség azonban sem az írásos kötelezvényt nem küldte meg az uralkodónak, sem az építéshez nem fogott hozzá. Egy július 10-én kelt jelentésből kiderül, hogy az izraelita közönség nevére csak az számú házat telekkönyvezték.25 A hitközség ezt a telket eladta, majd az december 16-án kelt adás-vételi szerződés alapján koronáért viszszavásárolta.ami az számú házas ingatlant illeti, a számú telekjegyz őkönyv tanúsága szerint már 1898 előtt hitközségi tulajdonba került.26 A két telek része és előzménye annak a jószágtestnek, amelyre később a status quo izraelita hitközség elemi iskoláját, kistemplomát és székházát felépítette. A hitközség április 30-án gyűjtést kezdeményezett egy templomépítési alap létrehozására. Az összegyűlt pénz azonban a templom építéséhez kevésnek bizonyult, ezért a hitközség az olcsóbb megoldást választva, tíz évre kibérelte Zichermann Ignác Szent Anna u sz. alatti házát.2~ Az átalakítás és a helyiségek berendezése a hitközség építési alapjának terhére 1865-ben lezárult. Később ben, Katz Jakab hitközségi elnöksége idején megvásárolták Zichermann Ignáctól a számú telekjegyz őkönyvben nyilvántartott házas telket.2g A vétel alkalmával engedélyt kértek az ingatlan külső földjének értékesítéséhez ban a Szent Anna utcai templom régi is volt, szűknek is bizonyult, ezért a hitközség a lebontását és helyébe új zsinagóga építését határozta el. A telek bővítéséhez forintért megvásárolta a Miskolczy-féle telket.3 A hitközség a Szent Anna utcai imaházat 1895-ben a helyi katolikus egyháznak adta el. Időközben ugyanis megkezdődött az 1892 óta tervbe vett nagytemplom építése. 3 ~ 's HBML IV.B.1109/1.102.d..140/ z~ HBML IV.B.1405/b.231.d. V.A.15/1901. z' HBML IV.B.1109/1.163.d.3929/1866. '`s HBML IV.B.1405/b.11.d.290/1874. z~ HBML IV.B.1405/b.423.k.7990.iktatószám. ~ HBML IV.B.1405/b.122. d. II-XI.150/ i A debreceni zsidók száz éve i.m.77.o1d.

6 17 8 Ölveti Gábor : Zsidó közösségi vagyon Debrecenben A Kis új utcai izraelita elemi iskola mellett segédimaházat emeltek, a hitközség 1894-ben ehhez kérte a Bika szálloda átalakításakor kimaradt 3-4 vasoszlopot és a tíz darab ablakot.3z A kongresszusi (neológ) hitközség temploma között a Hatvan u. 6.sz. alatt volt,33 ott, ahol 1929-ben a status quo ante hitközség modern bérháza megépült. Az 1886-ban megalakult debreceni autonom ortodox hitközség képviseletében Tafler Ignác elnök október 9-én jelentette be a tanácsnak, hogy a Pásti köz számú telkén templomot kíván építtetni. 34 A szükséges telket az 5328.sz. alatti telekjegyz őkönyvben bejegyzett /100 n. öl területet a hitközség összesen 5115 forintért vásárolta meg az június 1-én, majd az június 27-én kelt adás-vételi szerződések alapján. 35 Ez a telekrész bővült ki n. öllé 1909-ben, amikor Klein Ignác hitközségi elnök özv. Lédig Lajosnétól megvásárolta a Hatvan u. 14. számú ház hátsó udvarát és kerthelyiségét.36 A templomot Berger Jenő debreceni építész tervei alapján a Gertner és Rossler ugyancsak helyi vállalkozók építették fel. Az építkezés költsége forint volt. 3' A templom igen gyorsan elkészült, hiszen a hitközség 1893 augusztusában az építési engedélyt, szeptemberben már a kész imaház felülvizsgálatát kérte a hatóságtól.3g Az ortodoxok szenthelye a Pásti u. 4.sz. alatt ma is áll. A debreceni status quo ante izraelita hitközség 1895 májusában kérvényezte a Nagyvárad u és 2205.sz. alatti telkeken a templom építéséhez szükséges engedélyt.39 A számú telekjegyz ő könyvben bejegyzett, összesen 1714 n. öl területet a hitközség július 31-én forintért vásárolta meg.4 A monumentális templom építését Gártner Jakab bécsi építész tervei alapján Schneider István vállalkozó 1897-re fejezte be. Az építkezés koronába kesa HBML IV.B.1405/b.464.k.5778.iktatószám. 3s A debreceni zsidók száz éve i.m.62.o1d. ~`' HBML IV.B.1405/b.49.d.1595/1879. ss HBML IV.B.1405/b.231.d. V.A.15/1901. sb HBML IV.B.1405/b.210.d. IV.4/1909. ;' A debreceni zsidók száz éve i.m.103.o1d. 3s HBML IV.B.1405/b.461.k.5695.iktatószám. ; U.o.462.k.7304.iktatószám. s 9 HBML IV.B.1405/b.465.k.3661.iktatószám. ao HBML IV.B.1405/b. 231.d. V.A.15/1901.

7 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXIII 179 rült.4 ~ A templom saját anyagi erőforrás és több mint db tégla felhasználásával készült e1. 42 A Nagyváradról Deák Ferencre változott utca 8.sz. alatti zsidó szenthelyet, az ottani főkántori lakással együtt 1922-ben renoválták. 43 Az épület 1944-ben háborús kárt szenvedett. Csengeri Leó a status quo ante izraelita hitközség elnöke május 16-án kérte a miniszterelnököt, hogy állami költségből építtessék újjá az ország második legnagyobb zsidó közösségének e ritka értékét.44 A hitközség október 7-én jelentette be a Deák Ferenc utcai templom kupolájának a lebontását. Az ideiglenes tetőfedést és a romeltakarítást a tanács engedélyezte. 45 Miután a debreceni izraelita hitközségnek nem volt pénze az akkor már Petőfi tér 8.sz. alatti templom helyreállítására, a városi tanácsnak pedig városrendezési szempontból gondot okozott a romos épület, 1956 áprilisában tárgyalást folytattak a hasznosításáról. A megállapodás szerint a tanács a felújítást magára vállalta volna, ha a hitközség 25 évre átadja a templomot levéltár és könyvtár működtetésére.46 Az ilyen célú hasznosítás azonban csak terv maradt. A városi rendőrkapitányság a ILsz. SZTK rendelőintézet panaszára szeptember 8-án jelentette a hatóságnak, hogy az orvosi rendel őbe közlekedő gyalogosokat veszélyezteti a templom tetejéről és faláról lehulló pala, vakolat és téglatörmelék. Az I. kerületi tanács építési és közlekedési csoportja 14023/1962. számú határozatával engedélyezte a zsidótemplom lebontását.4~ :A tanács igazgatási osztálya 1963-ban a telek kisajátítását és telekkönyvi lejegyzését rendelte e1. 48 A debreceni autonóm ortodox izraelita hitközség szefard imaegyesületének a temploma 1906-ban a Csók u. 6.sz. alatt épült fel. A n. öl telket és a Csokonai u. 8. számú házas ingatlant vétel jog címén február 8-én jegyezték be a szefard imaegyesület nevére. Debrecen város hatóságának március 13-i bizonyítványa szerint a szefard hitfelekezet a két ingatlanon és ingóságain kívül más vagyonnal netn rendelkezett. Az ingatlan becsértékét az akkori forgalmi ai A debreceni zsidók száz éve i.m o1d. az HBML IV /b.140. d. I[.364/1897. as HBML [V.B.1405/b.576.k iktatószám. na HBML XXI.505/a.48.d.14756/ as HBML XXL505/a.174.k iktatószám. a~ HBML XXII d.14140/ a~ HBML XXII d.15214/1962. as HBML IV.B.1408/b.290.d.35335/1942.

8 18 0 Ölveti Gábor : Zsidó közösségi vagyon Debrecenben érték szerint koronában állapították meg.49 Az imaház épületét 1911-ben és 1922-ben alakították át ben a háborús romépületet lebontották. A telket ajándékozás címén 14389/1950.tksz. alatt írták be a telekkönyvi betétbe, Debrecen város közönsége javára, a város pedig juttatással magánszemélyeknek adta át. 51 A status quo izraelita hitközség elnöke Balkőnyi Miklós április 15-én jelentette be a hatóságnak a Kápolnási utcai pótimaház lebontását és helyébe új építését, tekintettel a hívők számának a növeke désére. Az elnök kérésére a törvényhatósági bizottság az építkezéshez db tégla ingyenes adományozását rendelte el. Az imaház április 16-án kelt tervét budapesti építészek, a László testvérek készítették el. A terv szerint a földszintre 310, a karzatra 293 ülés kerü1t.52 Az 1910-ben átadott izraelita kistemplomot Erdődi Lajos építészmester irányításával építették fel, korona teljes költségge1. 53 A hitközség az imaház céljára felhasznált és helyrajziszámú 140 n. öl terület egyrészét még a múlt században, az utóbbit az 1903.február 9-én kelt adás-vételi szerződéssel vásárolta meg. 5a A Kápolnási u. 1. számú izraelita kistemplom mais áll. A debreceni autonóm ortodox izraelita hitközség december 27-én koronáért vásárolta meg a József kir. herceg u. 19. számú házas ingatlant. Az épület előadótermét istentisztelet tartására tették alkalmassá ben a forrás szerint a ház bérleti tulajdon volt. 5s Iskolák A nagyváradi cs. k. helytartósági osztálynak február 3-án jelentette a város elöljárósága, hogy Debrecenben még nem működik izraelita iskola, bár a bevándorlók számának növekedése indokolná a felállítását márciusában a helybeli izraelita egyház gondnokai a9 HBML IV.B.1405/b.275.d.910/1919. so HBML IV.B.1405/b.218.d. IV.C.20/191 l. ; U.o.331.d.11065/1922. s' 3364.sz. tkvi betét. Földhivatali irat. s'` HBML IV.B.1405/b.411.d.14203/ ss A debreceni zsidók száz éve i.m.94.o1d. s' HBML IV.B.1405/b.231.d. V.A.15/1901. ss HBML XXIII d.5363/1959. s~ HBML IV.B.1109/1.3.d.1024/1854.

9 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXIII a fels őbb hatóságnak kimutatást készítettek, eszerint a 191 gyerekből 62 tartozik a 6-12 éves korosztályba. A megyei hatóság az izraelita iskola ügyében ugyanezév július 5-én Debrecenben tárgyalást rendelt e1. 5 ~ S 1858-ban már létezett az intézmény, melynek élén Erlich Eduárd rabbi, az izraelita tanoda igazgatója á11t. 58 A hitközség 1862 októberében jelentette a helytartótanács leiratára, hogy három tanító három osztályban 82 zsidó tanulót oktat, az iskolát pedig a szül ők és az egyházközség tartja fent.59 A debreceni hitközség korán felismerte, hogy az állandó izraelita iskola létesítéséhez törvényesíteni kell a hívők anyagi hozzájárulását, illetve el kell érni, hogy a hatóságok segélyt adjanak. Az 1868 : 38.t.c a a hitközség képvisel őire bízta a támogatások befizetésének a rendjét. Pénz hiányában az iskola működése nem volt folyamatos, ezért az izraelita hitközség a vallás és közoktatási minisztérium engedélyét és pénzügyi segítségét kérte a négyosztályos elemi népiskola újraindításához.b Az január 21- én Budán kelt miniszteri engedély lehetővé tette, hogy Verner Henrik debreceni képesített tanító kétosztályos elemi magyar-izraelita. iskolát nyisson.61 Sajnos a minisztérium segélye elmaradt, mert sem 1873-ban, sem 1883-ban nem engedélyezte az országos izraelita iskolai alapból a forint kölcsön felvételét sem. 62 A tanfelügyelők több hatóságilag nem engedélyezett izraelita zugiskoláról számoltak be, ami az állandó iskola hiányára utal. Ilyen volt például Emerich Henrik magániskolája, amelyet a hatóság bezáratott. 63 A végleges megoldás 1886-ban következett be, amikor az egységesült debreceni izraelita hitközség szeptember 7-én ugyan bérelt épületben, de megnyitotta a négyosztályos fiú- és a hatosztályos leányiskolát. ó4 Itt tanultak 1901-ig az ortodoxok gyerekei is ban a 406 tanulót kilenc okleveles tanító tíz osztályban oktatta. Az idővel kinőtt bérelt helyiségek nem feleltek meg a pedagógiai és higiénikus követelményeknek, ezért az iskolaépítéshez gyűjtést indís' HBML IV.B.1109/1.33.d.947/ sa HBML IV.B.1 109/ 1.89.d.780/ s~ HBML IV.B.11C9/1.139.d.9963/1862. ~ HBML IV.B.1109/1.190.d.5482/1869. bi HBML IV.B.I 109/1.193.d.500/ HBML IV.B.1405/b.423.k.7717.iktatószám. ; U.o.442.k bs HBML IV.B.1414/b.7.d. II ; U.o. [I/ ba HBML IV.B.1405/b.448.k.6439.iktatószám. iktatószám.

10 182 Ölveti Gábor : Zsidó közösségi vagyon Debrecenben tottak el. A hitközség az összegyűlt forintból a Széchenyi utcán a 800 n. öl Szikszay-féle házas telket vásárolta meg. Mivel ez a hely a zsidók által sűrűbben lakott utcáktól távolabb esett, ezért a Kis új utcán tulajdonukban lévő fürdő-telket jelölték ki iskola létesítésére úgy, hogy a terület bővítésére 6000 forintért a Löblovics, forintért a Reisz-féle házakat vették meg. Az építkezést a törvényhatósági bizottság forinttal támogatta január 24-én jelentette Eötvös Károly tanfelügyelő, hogy az izraelita elemi iskolát előző év szeptemberében megnyitották.66 Az egyemeletes létesítményt Berger Jenő tervezte és az építkezés forintba került.b~ A későbbi Simonffy u sz. és a Kápolnási u. saroképületében lévő intézmény teljes alapterülete udvarral együtt n. öl. bg A zsidó gimnázium végleges elhelyezése 1924-ben történt, amikor az elemi iskola épületére egy újabb szintet emeltek, illetve mellé egy szárnyépületet létesítettek ben csak az alacsony létszámú általános iskola működött a földszinten és az első emeleten. A deportálásból és a munkaszolgálatból hazatért zsidó lakosság alacsony számára utal, hogy az 1947/48. tanévben a két izraelita általános iskolába összesen 112 tanuló iratkozott be.~ Az intézmény állami tulajdonba vételéről január 31-én és május 4-én tárgyaltak. A vallás és közoktatásügyi minisztérium az iskola ingó és ingatlan vagyonát az 1948 : XXXIILt.c. és a 8000/1948.számú rendelet értelmében állami tulajdonba vette. A Debreceni Állami Fazekas Mihály Általános Fiúiskola igazgatója június 23-án vette át hivatalosan az államosított iskolát. A debreceni járásbíróság 3742/1953.tksz. alatti határozatával a Simonffy, Kápolnási és Bajcsy-Zsilinszky utcák által határolt telektömbb ől - amelyen a hitközség iskolája, előadóterme, kistemploma és székháza helyezkedett el - összesen 507 n. öl területet kebelezett be az állam javára. A debreceni izraelita hitközség tulajdonában n. öl telekhányad maradt meg.~ l `" HBML IV.B.1405/b.122. d. ll-xl150/1893. `'`' HBML IV.B.1414/b.9.d. II b~ A debreceni zsidók száz éve i.m.78.o1d.. `'b HBML IV.B.1406/b.290.d.35335/1942. ~9 HBML IV.B.1405/b.395.d.19261/ ' HBML XXI.505/a.68.d.2681/1948. ~~ HBML XXII d.3802/1958. ; IV.B.1405/b.231.d.V.A.15/190 1.

11 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXIII 183 Az iskolaépít ő debreceni izraelita hitközségek saját erőforrásukon túl a vallás és közoktatási minisztérium, illetve a város törvényhatósági bizottsága által nyújtott kedvező hitelt is igénybe vette. A miniszté rium július 11-én engedélyezte, hogy a status quo izraelita hitközség az országos tanítói nyugdíj és gyámalapból 5%-os kamattal 50 évre korona hitelt vegyen fel. A tanács a törvényhatósági bizottság április 23-án meghozott rendelete alapján, április 7-én kötött szerződést a két izraelita hitködséggel a korona építési és berendezési segély kiutalásáról. F;z utóbbi kamatmentes kölcsön volt, melyet a kedvezményezett mindaddig élvezett, amíg az építményeket iskolai célra forditotta.~2 Az izraelita hitközség 45 középiskolába járó vidéki zsidó tanuló részére a Darabos u.13. és 15. számú telken, korona költséggel építette fel a korszerű fiúinternátust.~3 A Deák Ferenc u. 8.sz. alatti templomtelken 1909-ben megépült a status quo izraelita hitközség polgári leányiskolája, ahol 1928-ban például kilenc tanár serdül ő leányt oktatott.~4 Az épületet az június 12-én kelt nyilatkozat szerint zsidó kórháznak hasznosítottak egészen 1950-ig. A volt polgári leányiskola ingatlanának tulajdonjogát az április 11-én kelt szerződés zárta le, melynek értelmében a n. öl telek vétel jogcímén került az állam tulajdonába, kezelője pedig a már korábban is ott működő szakorvosi rendel őintézet lett.~s A debreceni ortodox izraelita hitközség szeptember 1-től szervezte meg a saját négyosztályos fiú és leány elemi népiskoláját, ideiglenesen a Széchenyi u. 5. számú bérelt házban. Az iskola szüksé gességére utal az a tény, hogy 1902 novemberében a status quo izraelita iskolában 496, az ortodox izraelita iskolában 181 növendék tanult.' 6 A tanács Klein Ignác elnök kérésére július 2-án engedélyezte, hogy az ortodox hitközség saját telkén, a József kir. herceg u. 49.sz. és a Reáliskola u. 3.sz. közös határvonalán egy kéttantermes iskolát építhessen.~~ A hatóság 1909 szeptemberében intézkedett az új 'a HBML IV.B.1405/b.256.d. VIIL23/1902. ; U.o.231.d.V.A.15/ " HBML IV.B.1405/b.179.d. 1I.22/1915. 'a HBML IV.B.1405/b.503.k iktatószám. ; IV.B.1406/b.22.d.32116/1930. 's sz. tkvi betét. Földhivatali irat. 'b HBML IV.B.1405/b.232. d. V.B.15/1901. " HBML IV.B.1405/b.211. d. IV.A.20/1909.

12 18 4 Ölveti Gábor : Zsidó közösségi vagyon Debrecenben épület felülvizsgálatáról.' $ A 262 n. öl telket a hitközség 1902-ben vásárolta meg. Az iskola mai emeletes formáját 1924-ben nyerte el. Bernfeld Sámuel hitközségi elnök kérésére a törvényhatósági bizottság 1923-ban hozott határozatában 2 millió korona építési segélyt szavazott a pénzből kifogyott építőknek.~ után az ortodoxok általános iskolája is tovább működött. A telekkönyvi betétbe 4602/1956.tk.szám alatt jegyezték be, hogy az ingatlan kezelője a Mechwart András Gépipari Technikum lett. Az állami tulajdonba vétel később a városi tanács igazgatási osztályának határozata alapján következett be ben a kezelő a Hajdú-Bihar megyei Egészségügyi Szakiskola lett.$ A székház Reichman Ármin a status quo ante izraelita hitközség elnöke a Deák Ferenc téri templom felépítése után, november 24-én kérte a városi tanácsot, hogy a még hátra levő tanácsterem, hivatali helyisé gek, pap és jegyzői lak építéséhez db tégla ingyenes kiutalásával járuljon hozzá. A törvényhatósági bizottság az szeptember 29-i ülésén erre a célra db téglát szavazott meg. Pénz hiányában az építkezéshez majd csak 1903 szeptemberében kezdtek hozzá, a régi épület lebontása után. A hitközség végül is db téglát kapott a korona iskolaépítési segély terhére. g ~ A József kir. herceg u számú új épület felülvizsgálatát december 29-én rendelték e1. 82 Rituális fürdők, vágóhelyek és sütödék A templomok és imaházak közelében létesültek a fürdők (mikve) és a vágóhelyek, amelyek rituális célt szolgáltak, s egyben szabályozták a hívők életmódját. A tanács az egyik izraelita fürdőház építését szeptember 15-én engedélyezte Zichermann Ignác Szent Anna 's HBML IV.B.1405/b.503.k iktatószám. '~ HBML IV.B.1405/b.345.d.123/ ~ 5999.sz. tkvi betét. Földhivatali irat. si HBML IV.B.1405/b.140.d. IL364/1897. sz HBML IV.B.1405/b.486.k iktatószám.

13 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXIII 185 utcai számú telkén. Tehát az imaház átalakításakor megépült a fürdő is.g3 Az autonóm izraelita hitközség aprómarha vágóhelye 1887-ben a Hatvan u számú háznál létesült, közvetlenül a Pásti utcai templomtelek mellett. g4 A hitközség elöljárósága augusztus 5-én kérte a mészárszék áthelyezését a szomszédos Pásti köz sz. alatti templomtelekre. A köztisztaságra hivatkozó környékbeli háztulajdonosok többszöri fellebbezése után a kereskedelemügyi miniszter február 4-én erősítette meg az építést engedélyez ő tanácsi végzést. 85 A felépült mészárszéket 1908-ban helyezték el innen. A status quo ante izraelita hitközség baromfi vágóhelye és a másik rituális fürdője a Kis új u sz. alatti fabódéban volt azon a helyen, ahol az elemi iskolájuk később felépült. A hitközség január 31-én kérte e városi tanácsot, hogy engedélyezze a vágó és a fürdő áthelyezését a Pásti közben megvásárolt 1567/68. számú telekre, tekintettel a Kis új utca kiegyenesítésére és az utcakép szépítésére. A tanács az február 14-i ülésén engedélyezte a hitközség Pásti utcai építkezését. A döntés meghozatalában a szépítészed szempontok mellett szerepet játszott a Pásti köz rendezésének és az utca csatornázásának a terve is. Az izraelita hitközség a 258 n. öl területet az január 8-án kelt adásvételi szerződés alapján vette meg.86 Az elöljáróság 1894 szeptemberében kérte a baromfi vágóhely és a fürdő használatba vételét.g~ Ugyanezen a telken 1895 júliusában elkészült a mészárszék folytatásaként a húsrr~érő csarnok is. gg A mai számozás szerinti Pásti u.6-8. számú 162 m alapterületű létesítmény a II. világháború után tovább üzemelt, mint az izraelita hitközség húsárú és baromfi üzlete.g9 A Pásti utcai építkezések terheit növelte egyrészt a csatornázás, amelyhez az és években mindkét hitközségnek hozzá kellett járulnia, másrészt a köz rendezése, hiszen az utca tíz méterre x3 HBML IV.B.I 109/ d.6550/1865. xa HBML IV.B.1405/b.449.k.2165.iktatószám. xs HBML IV.B.1405/b.125.d.9/1894. xb HBML IV.B.1405/b.231.d. V.A.15/1901. x~ HBML IV.B.1405/b.464.k.5777.iktatószám. xx HBML IV.B.1405/b.465.k.5910.iktatószám. x9 HBML XXIIL d.8621/195 8.

14 18 6 Ölveti Gábor : Zsidó közösségi vagyon Debrecenben szélesítése miatt összesen n. öl területet kellett átengedniük közterületnek.9 A Pásti u. 1567/68.sz. alatt megépített rituális fürdőt (mai címén Pásti u.8.sz.) Fejér és Ritter építészek tervei alapján 1922-ben alakították át és még 1947-ben is működött. 9 ~ Az ortodoxok a tízes évek elejéig ezt a fürdőt használták, míg a Pásti u. 4.sz. alatti templomtelken meg nem épült a saját mikvéjük. y2 Az ortodoxok másik fürdője egyben imaháza is a József kir. herceg u. 15.sz. alatt épült meg, melyre az engedélyt a városi tanács június 3-án adta meg. A fürdőt még 1933-óan is használták.93 A József kir. herceg u sz. alatti székház pincéjében pászkagyár működött. Hasonlóan tudunk pászkasütő műhelyről a József kir. herceg u. 49. számú ház udvarán is, amelyet 1911-ben építettek. Az ortodox hitközség 1912-ben és 1913-óan is kért engedélyt pászkasütő ház építésére Eisenberg Salamon Hatvan u. 35. számú házában.~4 Az izraelita pékmesterek rituális felügyelet alatt sütöttek. Az 50-es években megvonták a magánpékek iparengedélyét, ezért kérte a hitközség december 12-én a Széchenyi u. 16. számú pékműhelyt rituális célra. 9s Lakóházak A József kir. herceg u. 17. számú 280 n. öl házas telket az ortodox hitközség július 25-én vásárolta meg koronáért. Az épület hitközségi tisztvisel őknek volt fenntartva. A ház 1960-tól fokozatosan magánszemélyek tulajdonába került, adás-vétel jogcímén.96 A status quo ante izraelita hitközség szolgálati lakása a József kir. herceg u. 31. számú, a n. öl ingatlan területén épült házban volt, amelyet április 1-én 400millíó koronáért vettek meg. A ~ HBML IV.B.1.405/b.79.d.123/ ; U.o.222.d. IV.B.20/ ~~ HBML IV.B.1405/b.344.d.28783/1923. ; XXIIL d.6363/1959. ~z A debreceni zsidók száz éve i.m.los.old. ; HBML V.B.1405/b. 283.d. 5599/1919. ~~ HBML IV.B.1405/b.212.d. IV.A.20/1909. ; IV /a.l.d.1671/1933. ; V.B. 1405/b. SOS.k.767.iktatószám. ~a HBML IV.B.1405/b.221.d. IV.8.20/1913. ; U.o. 223.d..IV.8.20/ ~s HBML XXIIL1lB.42.d.7198/ l IBML IV.B.1405/b.273.d.444/1919. ; 2645.sz. tkvi betét. Földhivatali irat.

15 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXIII 187. nagy költséggel átalakított épületet 1945 után a hitközség a kitelepített idős zsidóemberek elhelyezésére engedte át ban az idős gondozottakat az ország más szociális otthonaiba költöztették, a házba pedig konyhát és ebédlőt építettek be. A tanács 1958-ban, majd 1960-ban is elutasította a hitközség kérvényét az épület visszaadására, hivatkozva a város szociális férőhely igényére. Az állam az ingatlant július 27-én vásárolta meg és általános iskolai diákotthon működtetéséhez a tanács művelődési osztályának kezelésébe adta át.9~ A József kir. herceg u. 21. és a Pásti u. l0.sz. alatti saroképületet, /100 n. öl területtel a status quo ante izraelita hitközség ben vette meg 4000 forintért. A telekb ől a Pásti u. kiszélesítésére ho zott törvényhatósági bizottsági határozattal 34.9 n. öl területet vettek igénybe ben a házat még műhelynek és lakásnak béreltek. A nyomdát 1949-ben életveszélyessé nyilvánították és lebontották.98 A status quo ante izraelita hitközség a Hatvan u. 6.sz. alatti házas ingatlan kéttizedét 1924 februárjában, a többi nyolctized részt ben vásárolta meg. Az új tulajdonos az eredetileg gimnázium létesíté sére szánt telket üzleti megfontolásból egy négyemeletes modern bérház építésére használta fel. A városi tanács augusztus 6-án engedélyezte a régi ház lebontását.99 Az 50 millió koronáért megvett telken Sajó István tervei alapján expresszionista stílusban készült el a bérház, melynek építési költségeit a hitközség a dollár bankhitelből fedezte. loo A hitközség a Hatvan u. 6. számú épületet az április 9-én kelt adás-vételi szerződés alapján pengőért értékesítette a Dunavidéki Papírgyárak Lerakata és Nagykereskedelmi Rt budapesti cégnek.' A debreceni izraelita szentegylet ingatlanai és intézményei ~~ HBML XXIII.11B.48.d.11415/1958. ; U.o.98.d.3149/1960.;11145.s z. tkvi betét. Földhivatali irat. ~s HBML IV.B.1405/b.200.d. IV.50/1901. ~9 HBML IV.B.1405/b.395.d.19281/1928. ; U.o.19531/ ~ HBML IV.B.1406/b.154.d / ~ ~ A debreceni zsidók száz éve i.m.156.o1d. ; sz. tkvi betét. Földhivatali írat.

16 18 8 Ölveti Gábor : Zsidó közösségi vagyon Debrecenben A szentegylet április 12-én alakult meg, az alapszabályát a a belügyminiszter június 30-án hagyta jóvá. Az egylet a hitközségek közös intézménye volt, melynek célja a segélyezés, a jótékony ság, a temetkezési szokások gyakorlása, a temető fenntartása, elaggott szegények részére a menház működtetése és az emberbaráti intézmények üzemeltetése. A szentegylet működése 1944-ben szünetelt, majd 1946-ban újjáalakult. Feloszlatását az augusztus 1-én tartott rendkívüli közgyűlése határozta el, melyet a belügyminiszter az /2. számú végzésével megerősített. Az egylet Ft értékű ingatlanvagyonát, amely kilenc jószágtestből állt október 9-én vette át a debreceni izraelita hitközség.' 3 Az egylet az aggok menházának az építéséhez szükséges telket 1899-ben vásárolta meg a Hadházi u. 6.sz. alatt, n. öl nagyságban. A szentegylet elnöke által kérvényezett db tégla ingyenes kiutalását a város törvényhatósági bizottsága engedélyezte augusztusában kérték az új épület felülvizsgálatát. A földszintes házat 1943-ban egy m2 alapterületű toldaléképülettel, két utcai és két udvarra néző szobával bővítették. A Kápolnási u. 3.sz. alól a szentegylet hivatalos helyisége idekerült és még egy menházi imahelyiség kialakítására is nyílott lehetőség. A Hadházi u. 6. számú ingatlant 9769/1959. tksz. alatt az állam javára kebelezték be. loa A Bem téri városi kórház mögött helyezkedett el a Kórház és a Hadházi utcák által határolt terület, amelyből a menházon kívül a szentegylet tulajdonában voltak a Kórház u. 9., 11. és 13. számú telkek is. Az 1912-ben megvásárolt 9.sz. alatti n. öl ház udvarral és a n. öl kert 1952-ben és 1957-ben eladásra kerültek. A ll.sz. alatti 1911-ben vásárolt n. öl házat udvarral együtt 1957-ben értékesítette az izraelita hitközség. Végül a Kórház u. 13.sz. alatti üres telek n. öl alapterülettel, 2500/ tk. sz. alatt az állam javára lett átírva, de a 9769/1959. tk. számú végzés a tulajdonjogot a hitközségnek visszajegyeztette. A Kórház utcai házas ingatlanokat bérbe- ' z HBML IV.B.1405/b.79.d.101/ ' ~ HBML X.301. S.d.80. ' ~ 1843.sz. tkvi betét. Földhivatali irat. ; HBML IV.B.1403/ a. 21.k. ; IV.B.1405/ b. 479.k iktatószám. ; IV.B.14D5/b. 319.d /1943.

17 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXIII 18 9 adással is hasznosították, erre utal 1916-ban a ll.sz. alatti albérl ő család létezése. s Egy a rendőrfőkapitány által elkészített jegyzék szerint 1885-ben már volt kórháza az izraelita szentegyletnek. 6 Az egylet 1937-ben kezdeményezte egy magánkórház létesítését a Vénkertben a Sinay Miklós u. 32. és a Böszörményi út 21.sz. alatt, amelynek n. öl területét december 30-án pengőért vásárolta meg. Az építkezésre azonban valószín űleg pénzhiány miatt nem került sor. A régi épületeket továbbra is a honvéd csapatkórház bérelte. Később az ingatlant az 1952 : 4.tvr. alapján, 2500/1953. tk. számú végzéssel az állam javára írtak át. ~ Hasonlóan a Böszörményi úti ingatlanhoz egyedülálló telek volt a Batthyány u. 16. számú ház, udvarral és kerttel, összesen n. öl terület, melynek 3/4-része és években adományként került a szentegylet tulajdonába. Az izraelita hitközség 1951-ben a telekhányadot eladta. os június 8-ig nyúlik vissza a zsidótemető története, amikor a tanács a Homokkertt ől délnyugatra, a Varga utcai kolerás temető mellett, 200 n. öl területet kihasított a Debrecenben lakó izraelitáknak. A városi hatóság csak a helytartótanács határozott utasítására engedte meg augusztus 25-én, hogy az izraelita közösség a temetőjét kőfallal vegye körül. 9 Debrecen város törvényszékének telekkönyvi tanácsa október 2-án rendelte el az izraelita hitközség által 1866-ban megvett 5 hold 600 n. öl terület átírását a helybeli kegyes társulat" nevére. A szentegylet kérését, hogy a tartós és folyamatos használatra való tekintettel írják át tulajdonába az 1842-ben kijelölt zsidótemet őt, a tanács 1900-ban nem teljesítette, azt továbbra is közvagyonnak ismerte el. ' i s 5551., 1840., 5562.sz. tkvi betétek. Földhivatali iratok. ; HBML IV.B.1405/b.228. d. IV.B.20/1916. ' ~ HBML IV.B.1414/ b. 7.d. fi ' ~ 1933.sz. tkvi betét. Földhivatali irat. ; HBML IV.B.1406/b.151. d. 8744/1937. ; X.301. S.d. 80. ' s 3452.sz. tkvi betét. Földhivatali irat. ; HBML X.301. S.d.80. io9 HBML IV.B.1011/a. 112.k. 975/1842. ; U.o. 113.k. 1900/1845. " HBML IV.B.1109/ l. 283.k iktatószám. "' HBML IV.B.1405/b. 159.d. IL50/1900.

18 19 0 Ölveti Gábor : Zsidó közösségi vagyon Debrecenben 1919-ben már annyira nem volt hely a temetkezéshez, hogy az egylet kénytelen volt visszakérni a zsidótemet ő homokkerti határútjából egy 192 m hosszú és 16 m széles szakaszt. A tanács május 7-én 30 évre engedélyezte a 682 n. öl közterületnek kijelölt telekrész igénybevételét, évi 20 korona jogelismerési díj ellenében. l ~2 Időközben két területet vásároltak a temető bővítésére : egyrészt augusztus 31-én a Wekerle soron egy n. öl legelőterületet koronáért. másrészt december 31-én pengőért a Vécsey u. 29.sz. alatti 949 n. öl házastelket és a hozzátartozó 2 hold 601 n. öl szőlőt. ~ 13 A szentegylet hiába kérte a temetkezési engedélyt, mert július 15-én hatályba lépett a város köztemet őről szóló szabályrendelete, amely halottasház létesítéséhez kötötte annak teljesítését. A szentegylet március 5-i választmányi ülése megállapította, hogy a ravatalozó helyiség ezer pengőbe került volna, kedvező hitel felvételére pedig nem nyílott lehetőség. Erre igényelték meg a 10 k.hold. telket a köztemetőből. Az 1934-ben hozott polgármesteri határozat azonban elutasító volt, egyrészt mert a felosztási terv már elkészült, másrészt a zsidó vallás szerint előírt örök jellegű temetkezési hely nem illeszkedett a váltórendszerű köztemet ő rendjébe. Újabb kérvényre a törvényhatósági bizottság két feltétellel engedélyezte a Vécsey u. 29.sz. alatti telek temetővé alakítását : az egyletnek egyrészt biztosítani kellett a Hegyi Mihályné és a Kiss Áron utcák megnyitására kijelölt területet, másrészt a halottasházat három hónapon belül meg kellett építeni.~' 4 A polgármester 1934-ben megadta az építési engedélyt, ám a rövid határidő miatt a hitközség fellebbezett. Ugyanakkor a Vécsey u. 29. környéki telektulajdonosok tiltakoztak a terület temetővé alakítása ellen. A fellebbezések elhúzódása miatt a törvényhatósági bizottság végzése nem emelkedett jogerőre. Időközben lakossági bejelentés érkezett, hogy a Vécsey utcában a telket felszentelték, sőt temettek is bele." 5 A polgármester január 10-i határozatával kötelezte a szentegyletet a temetés beszüntetésére és az eltemetett halottak holttestének 30 napon belüli eltávolítására. A belügyminiszter ' ~' HBML IV.B.1405/ b. 307.d. 3827/1920. " ; 658. és 5884.sz. tkvi betétek. Földhivatali iratok. "a Debrecen sz. kir. város törvényhatósági bizottsági közgyűléseinek jegyzőkönyvei az évrő l. XIX. évf. Debrecen, o1d. ; HBML X.301. S.d. 80. i's HBML IV.B.1408/a. 2.d /1934.

19 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXIII /1943. XIV. számú véghatározata megerősítette az elsőfokú közigazgatási hatóság döntését." A temetői sírok zsúfoltsága miatt a szentegylet 1946-ban is próbálkozott a bővítéssel, amikor a hatóságtól a köztemető közelében holdnyi területet igényelt, ám a felajánlott két ingatlanra végül is nem tartott igényt.' Az szeptember 11-én készített leltári kimutatás szerint az izraelita szentegylet a Monostorpályi út 44.sz. alatti, a Wekerle sor és a Vécsey u. által határolt zsidótemet őben 8 hold n. öl földterület tulajdonosa volt. Akkor a temetői ingatlan becsértékét 35 ezer forintban határozták meg. > > a Összegzés 1840 után Debrecenben a betelepedni szándékozó izraelitáknak meg kellett küzdeniük egy zárt, saját érdekeit védő céhes ipar és keresked ői társulat ellenállásával, amely gazdasági érdekei miatt kezdet ben egyáltalán nem, később nehezen fogadta be az idegeneket. Az 1850-es években a helytartótanács határozott fellépésére volt szükség a helyi hatósággal szemben, hogy a letelepedni vágyó izraeliták ingatlant vásárolhassanak a város területén. Igazi változást 1887 után a politikai és gazdasági rendszer átalakítása, a polgárosodás és a zsidó emancipáció eredményezett. A betelepülő zsidólakosság Debrecen nyugati részén a Széchenyi és a Mester utcák által határolt városrészben koncentrálódott. Jellemző, hogy vallásos intézményeik közelében és egymáshoz közel vásá rolták meg lakóházaikat. A vallási előírások erőteljesen befolyásolták a zsidóember életmódját és közösségi életét. A zsidók megélhetésének fő forrása az ipar és a kereskedelem, ezért érthető, hogy letelepedésük iránya a belváros felé mutat. Részben ez is magyarázza, hogy a múlt században az izraelita hitközség nem tartott igényt a belvárosi házastelek után járó külső földekre és később sem vásárolt külterületi telket. "b HBML IV.B.1406/b. 327.d.. 301/1943. "' HBML XXL505/a. 41.d /1946. "~ HBML X.301. S.d. 80.

20 19 2 Ölveti Gábor : Zsidó közösségi vagyon Debrecenben A betelepedés során majd egy jó félévszázadnak kellett eltelnie, hogy a zsidók létszámának növekedésével és vagyonosodásával elkezdődhetett a jelentős méretű telekvásárlás és építkezés. Pénzhiány miatt az első komoly izraelita templomok a múlt század kilencvenes éveiben létesültek. Ezután kerülhetett sor a korszerű rituális vágóhelyek és fürdők építésére a Pásti, majd a József kir. herceg utcákban. Az izraelita hitközségek építkezésének a virágkora az 1890 és 1910 közötti időszakra esik, amikor a telekvásárlásra és az intézmények létesítésére fordított költségek tetemesek. A századfordulón mindezt segítette a kedvező pénzügyi feltétel megléte, amely később egyáltalán nem jellemző. A jó gazdasági és pénzügyi lehetőségek mellett a hitközségi intézmények fejlesztésének fő mozgatója a zsidólakosság létszámának növekedése volt. A múlt században a hatóságok szorgalmazták az állandó imahely és az iskola létesítését, ám az építkezések első és anyagi kockázattal járó lépéseit a hitközségeknek egyedül kellett vállalniuk. A városi né pesség ugrásszerű gyarapodásával szükségessé vált az egyházi iskolák bővítése. A századfordulón ebben jelent ős szerepet vállalt a kormány és a helyi hatóság is. A kedvező kölcsönökből és segélyekből a debreceni izraelita egyház is részesedett. Igaz a kölcsönfelvétel miatt korlátozódott a további hiteligénylés lehetősége is, hiszen a hitközségek ingatlanait jelzáloggal terhelték meg. A korszaknak igazán megoldatlan kérdése maradt a debreceni zsidótemető bővítése. A háborús pusztítások és a deportálások után a megfogyatkozott debreceni zsidóközösség nem volt képes fenntartani régi intézményeit, de ebben közrejátszottak az államosítások is. CAPITAL OF THE JEWISH COMMUNITY IN DEBRECEN Gábor Ölveti The paper is designed to show the formulation of the real estate capital of the Jewish community in Debrecen, mainly as reflected in archival sources. Settlement of the Jews in Debrecen commenced in 1840, and their population reached a magnitude of ten thousand in The increase in populations due to the constant immigration, lead to the establishment of the two big religious organisa-

A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/

A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/ A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/ Ölveti Gábor Magyarországon a dualista államberendezkedés a polgári társadalom kialakulásának és fejlődésének

Részletesebben

Tárgy: Bp. XVI. kerület sashalmi öreg temető (HRSZ:103739/2) ügyében kiegészítő adatok

Tárgy: Bp. XVI. kerület sashalmi öreg temető (HRSZ:103739/2) ügyében kiegészítő adatok Címzett: dr. Pál Szilvia Ügyiratszám: BPB/004/00570-3/2013 Tárgy: Bp. XVI. kerület sashalmi öreg temető (HRSZ:103739/2) ügyében kiegészítő adatok Tisztelt dr. Pál Szilvia! Köszönettel vettem a beadványom

Részletesebben

Adalékok egy debreceni család történetének kutatásához

Adalékok egy debreceni család történetének kutatásához ÖLVETI GÁBOR Adalékok egy debreceni család történetének kutatásához A jelenlegi Hajdú-Bihar megye székhelyén Debrecenben élt a Weiszenberg-család. A zsidóság első bevándorlási hulláma Mária Terézia és

Részletesebben

VII. 102. Pestvidéki kir. Törvényszéki Fogház iratai 1880 1944 ( 1949)

VII. 102. Pestvidéki kir. Törvényszéki Fogház iratai 1880 1944 ( 1949) VII. 102. Pestvidéki kir. Törvényszéki Fogház iratai 1880 1944 ( 1949) Raktári helye: Mester utca, földszint, 43. állvány, 2. polc-44. állvány, 6. polc Rövid történeti áttekintés a büntetőintézetekről:

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 9275-4/2013 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Javaslat Somoskőújfalu Község Önkormányzat iskolaépületére vonatkozó használati szerződés megszüntetésére, és az ingatlan Hibó Tamás Művészeti

Részletesebben

Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint

Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint Kaposi József Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint egyházi, állami hivatalnokok képzése új hitvilág és erkölcsi felfogás terjesztése mindennapok élete

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 599/2006. (11.30.) sz. határozata. a Tiborc utca feletti közút kialakításáról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 599/2006. (11.30.) sz. határozata. a Tiborc utca feletti közút kialakításáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 599/2006. (11.30.) sz. határozata a Tiborc utca feletti közút kialakításáról 1. A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Tiborc utca feletti, elsőrendű közlekedési

Részletesebben

J a v a s l a t az Ózd, Hétes telep 5/1 szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanrész értékesítésére

J a v a s l a t az Ózd, Hétes telep 5/1 szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanrész értékesítésére J a v a s l a t az Ózd, Hétes telep 5/1 szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanrész értékesítésére Előterjesztő: Fazekas Zoltán alpolgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E Szám: VI. 690/2007. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 7-ei ülésére Tárgy: Ingatlanhasznosítással összefüggı ügyek

Részletesebben

HATÁROZAT KIVONAT május 10 ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből

HATÁROZAT KIVONAT május 10 ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből Iktatószám: T-128/2007. 06/2007. I. a HATÁROZAT KIVONAT 2007. május 10 ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből 256/2007. (V.10.) B-L.Ö.h. 22 igen szavazattal, egyhangúlag tárgyalásra elfogadta

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A VOLT EGYHÁZI INGATLANOK TULAJDONI HELYZETÉNEK RENDEZÉSÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A VOLT EGYHÁZI INGATLANOK TULAJDONI HELYZETÉNEK RENDEZÉSÉRŐL ... sz. napirendi pont GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK ELŐTERJESZTÉSE TÁJÉKOZTATÓ A VOLT EGYHÁZI INGATLANOK TULAJDONI HELYZETÉNEK RENDEZÉSÉRŐL Tisztelt Közgyűlés! A volt egyházi ingatlanok tulajdoni

Részletesebben

II. HATÁROZAT KIVONAT a szeptember 16-ai rendes képviselő-testületi ülés zárt jegyzőkönyvéből

II. HATÁROZAT KIVONAT a szeptember 16-ai rendes képviselő-testületi ülés zárt jegyzőkönyvéből Iktatószám: T-246/2010. 13/2010. II. HATÁROZAT KIVONAT a 2010. szeptember 16-ai rendes képviselő-testületi ülés zárt jegyzőkönyvéből 440/2010. (IX.16.) B-L.Ö.h. 16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére Budapest Főváros IV. kerület ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT 1041 Budapest, István út 14. 231-3141, Fax.: 231-3151 mszabolcs@ujpest.hu ALPOLGÁRMESTERE www.tuv.com ID 9105075801 Management System ISO 9001:2008 valid

Részletesebben

J a v a s l a t az Ózd, Bercsényi Miklós utca 21. szám alatti (hrsz: 2039) ingatlan megvásárlásával kapcsolatos döntés meghozatalára

J a v a s l a t az Ózd, Bercsényi Miklós utca 21. szám alatti (hrsz: 2039) ingatlan megvásárlásával kapcsolatos döntés meghozatalára J a v a s l a t az Ózd, Bercsényi Miklós utca 21. szám alatti (hrsz: 2039) ingatlan megvásárlásával kapcsolatos döntés meghozatalára Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási

Részletesebben

Előterjesztés AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE

Előterjesztés AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE 1.napirendi pont Tárgy: 2014. évi zárszámadás elfogadása Előterjesztés Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 88.. (1) bekezdése, valamint a 4/2013. ( I.11.) Kormányrendelet 5. -ának (1) bekezdése

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 Az intézmény névváltozásai: - Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. szeptember 10. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 306/2004. (XI.2.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 306/2004. (XI.2.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 306/2004. (XI.2.) számú h a t á r o z a t a a Nyíregyházi Főiskolával kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyásáról A Közgyűlés a Nyíregyháza Megyei Jogú

Részletesebben

29/1996.(V.17.) sz. önk. rendelet

29/1996.(V.17.) sz. önk. rendelet 29/1996.(V.17.) sz. önk. rendelet a lakásépítés támogatásának rendszerérõl, valamint a fiatal házasok elsõ lakáshoz jutásának támogatásáról * A helyi Önkormányzatokról szóló, módosított 1990. évi LXV.

Részletesebben

A magánszemélyek kommunális adójáról

A magánszemélyek kommunális adójáról Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 10/1999. (X.22.). sz. valamint 19/2004. (XII. 14.) számú kt. rendeletekkel módosított 11/1998. (XII.11.) számú rendelete A magánszemélyek

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 49/2004.(XII.16.) Kt. sz. rendelete. a lakások és helyiségek elidegenítéséről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 49/2004.(XII.16.) Kt. sz. rendelete. a lakások és helyiségek elidegenítéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 49/2004.(XII.16.) Kt. sz. rendelete a lakások és helyiségek elidegenítéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Rákosliget építőmesterei

Rákosliget építőmesterei Rákosliget építőmesterei Rákosliget épített környezetét alapvetően a munkáslakás építés tervei határozták meg. Ennek lezárulta után kaptak lehetőséget a különböző egyedi tervek, amelyek a nyaralótelep

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Tisztelettel meghívom Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. február 12 én 9 órakor

M E G H Í V Ó. Tisztelettel meghívom Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. február 12 én 9 órakor Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Polgármester T-14/2009. M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 12 én 9 órakor

Részletesebben

Családfa. (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: R. Lipótné (szül. D. Cecília) 1886 1944. R. Lipót (1883 1944) V. Ignác (? 1944) V.

Családfa. (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: R. Lipótné (szül. D. Cecília) 1886 1944. R. Lipót (1883 1944) V. Ignác (? 1944) V. Családfa Apai nagyanya Apai nagyapa V. Ignác (? 1944) V. Ignácné (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: V. Ignácné (szül.? Éva) (? 1944) Anyai nagyapa R. Lipót (1883 1944) Anyai nagyanya R. Lipótné (szül. D. Cecília)

Részletesebben

Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

A Holokauszt és a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei és miskolci zsidóság kulturális öröksége a történeti és irodalmi kutatások tükrében

A Holokauszt és a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei és miskolci zsidóság kulturális öröksége a történeti és irodalmi kutatások tükrében A Holokauszt és a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei és miskolci zsidóság kulturális öröksége a történeti és irodalmi kutatások tükrében II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Miskolc, 2014. október 15.

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi adókról szóló többször módosított

Részletesebben

a Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata alapító okiratának módosítására

a Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata alapító okiratának módosítására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Ikt.sz: 35180/2010 J a v a s l a t a Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata alapító okiratának módosítására Tisztelt Közgyűlés! A Közgyűlés 21/2000. (II.28.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. augusztus 26-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. augusztus 26-ai ülésére Budapest Főváros I. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 154/2013. ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. augusztus 26-ai ülésére Tárgy: Javaslat a Toronyház u. 11. sz. alatti ingatlan 265,95

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. november 17-i ülésére Tárgy: Zsidó temetővel kapcsolatos kérelem Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK. IV. 404e. Zala vármegye alispánjának iratai Tárgyi csomók 1861-1950.

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK. IV. 404e. Zala vármegye alispánjának iratai Tárgyi csomók 1861-1950. ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK IV. 404e. Zala vármegye alispánjának iratai Tárgyi csomók 1861-1950 Terjedelme: 76 doboz = 9,12 ifm Helyrajzi jelzete: Tárgyi csomók:

Részletesebben

polgármester Preferált szervezetek bérbeadás iránti kérelmei 1 pld. határozati javaslat

polgármester Preferált szervezetek bérbeadás iránti kérelmei 1 pld. határozati javaslat Előterjesztő megnevezése: Dr. Botka László polgármester Iktatószám: 92177/2012. Tárgy: Preferált szervezetek bérbeadás iránti kérelmei Melléklet: 1 pld. határozati javaslat Készítette: Városüzemeltetési

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2010. évi 12. szám 2010. május 31. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 22/2010. (V. 31.) Ö.r. Az Önkormányzat

Részletesebben

20. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének július 5-i rendes ülésére

20. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének július 5-i rendes ülésére 20. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-i rendes ülésére Tárgy: Ingatlanok hasznosításával összefüggő ügyek Előterjesztő:

Részletesebben

100 éves a Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület 1912-2012

100 éves a Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület 1912-2012 1 100 éves a Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület 1912-2012 2 A CSILLAGHEGYI POLGÁRI KÖR 1912-1947-IG Még elképzelni is nehéz azt a sok változást, ami az elmúlt 100 év alatt Csillaghegyen végbement. A település

Részletesebben

Rendelet-tervezet. 2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

Rendelet-tervezet. 2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2014.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 13.) önkormányzati

Részletesebben

A nem EU-állampolgárok magyarországi ingatlanszerzéséről

A nem EU-állampolgárok magyarországi ingatlanszerzéséről A nem EU-állampolgárok magyarországi ingatlanszerzéséről Azok a külföldi természetes személyek, akik valamely Európai Unión kívüli állam polgárai, illetve azok a jogi személyek, amelyek valamely Európai

Részletesebben

A zsidó anyakönyvezés Magyarországon. Toronyi Zsuzsanna, Magyar Zsidó Levéltár

A zsidó anyakönyvezés Magyarországon. Toronyi Zsuzsanna, Magyar Zsidó Levéltár A zsidó anyakönyvezés Magyarországon Toronyi Zsuzsanna, Magyar Zsidó Levéltár Pre-modern zsidó közösségek Communitas Judaeorum Autonóm közösségek, egy összegben fizetnek adót az államnak; Önálló belső

Részletesebben

I. FEJEZET Vagyoni típusú adók. 1. Építményadó. Az adókötelezettség

I. FEJEZET Vagyoni típusú adók. 1. Építményadó. Az adókötelezettség Abaliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2006. (XII.15.) rendelete a helyi adók megállapításáról a 8/2007.(III.08.), a 16/2008.(XI.20.), 11/2009.(XI.17.), és a 13/2010.(XI.23.) rendelettel

Részletesebben

Arnót Község Önkormányzati Képviselőtestületének 3./2015.(II.16.) önkormányzati rendelete

Arnót Község Önkormányzati Képviselőtestületének 3./2015.(II.16.) önkormányzati rendelete Arnót Község Önkormányzati Képviselőtestületének 3./2015.(II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2013.(VII.19) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 25/2010. (VI. 30.) sz. rendelete. a vis maior okozta károk enyhítésére szolgáló támogatás helyi szabályairól

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 25/2010. (VI. 30.) sz. rendelete. a vis maior okozta károk enyhítésére szolgáló támogatás helyi szabályairól MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 25/2010. (VI. 30.) sz. rendelete a vis maior okozta károk enyhítésére szolgáló támogatás helyi szabályairól Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban:

Részletesebben

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 51/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 51/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 51/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Fentiek alapján a korábban a rendelet hatálya alól kivett ügyköröket a megváltozott jogi környezet alapján szűkíteni kell.

POLGÁRMESTERE. Fentiek alapján a korábban a rendelet hatálya alól kivett ügyköröket a megváltozott jogi környezet alapján szűkíteni kell. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a 2013. március 6-i képviselő-testületi ülésre! Készítette: dr. Lukács Titanilla vagyonhasznosítási irodavezető Tárgy: Javaslat az vagyonának

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Tisztelettel meghívom Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének december 18 án 9 órakor

M E G H Í V Ó. Tisztelettel meghívom Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének december 18 án 9 órakor Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Polgármester T-301/2008. M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 18 án 9

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 39/1998. (XII.29) Ör. sz. rendelete a járművek elhelyezésének szabályozásáról

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 39/1998. (XII.29) Ör. sz. rendelete a járművek elhelyezésének szabályozásáról Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 39/1998. (XII.29) Ör. sz. rendelete a járművek elhelyezésének szabályozásáról (egységes szerkezetben a 20/1999.(X.25.), 13/2004.(IV.29.), 17/2010.(VII.01.),

Részletesebben

Somogy Megyei Levéltár. Stephaits Richárd szolgabíró iratai

Somogy Megyei Levéltár. Stephaits Richárd szolgabíró iratai Somogy Megyei Levéltár Stephaits Richárd szolgabíró iratai 1784-1848. XIV. 32. Terjedelem Raktári egységek száma Terjed ifm. elem kisdoboz, nagy doboz, 1 csomó, Iratok: 0. 04. ifm. kötet, Kötetek: - ifm.

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. Biatorbágy Város Önkormányzat Ingatlan és feladat felmérése

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. Biatorbágy Város Önkormányzat Ingatlan és feladat felmérése Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Biatorbágy Város

Részletesebben

Paks Város Jegyzője Adóhatóság tölti ki! A bevallás 1 pld-át Bevallott Adóhatóság forg.érték:.ft

Paks Város Jegyzője Adóhatóság tölti ki! A bevallás 1 pld-át Bevallott Adóhatóság forg.érték:.ft Paks Város Jegyzője Paks, Dózsa Gy.u.55-61 Adóhatóság tölti ki! A bevallás 1 pld-át Bevallott Adóhatóság forg.érték:.ft tölti ki! a mai A napon bevallás átvettem. 1 pld-át Megállapított Bevallott forg.

Részletesebben

az üzemképtelen járművek közterületen való tárolásának szabályairól

az üzemképtelen járművek közterületen való tárolásának szabályairól DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 46/2007. (X. 25.) rendelete * az üzemképtelen járművek közterületen való tárolásának szabályairól Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi

Részletesebben

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Szimoncsikné dr. Laza Margit jegyző

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Szimoncsikné dr. Laza Margit jegyző Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztály 1239 Budapest, Grassalkovich út 170. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a Budapest XXIII., Bercsényi u. 17.

Részletesebben

Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/1994. (X. 20.) Ör. számú R E N D E L E T E

Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/1994. (X. 20.) Ör. számú R E N D E L E T E Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/1994. (X. 20.) Ör. számú R E N D E L E T E az önkormányzat tulajdonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület az 1990.évi

Részletesebben

KALOCSAI VAGYONHASZNOSÍTÁSI ÉS KÖNYVVEZETŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Pályázat útján meghirdeti Kalocsa Város Önkormányzata kizárólagos

KALOCSAI VAGYONHASZNOSÍTÁSI ÉS KÖNYVVEZETŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Pályázat útján meghirdeti Kalocsa Város Önkormányzata kizárólagos KALOCSAI VAGYONHASZNOSÍTÁSI ÉS KÖNYVVEZETŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Pályázat útján meghirdeti Kalocsa Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező és a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal jg / /,*?/ AA / OnTiS Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási //d / P T Tf T _ 1 Főosztály?nOH NOV 2[) Budapest,

Polgármesteri Hivatal jg / /,*?/ AA / OnTiS Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási //d / P T Tf T _ 1 Főosztály?nOH NOV 2[) Budapest, Budapest Főváros X. kerület Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Kőbányai Önkormányzat Önkormányzat Képviselő-testület ülése Polgármesteri Hivatal jg / /,*?/ AA / OnTiS Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL /tervezet/ Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (XI.11.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (XI.11.) önkormányzati rendelete a helyi adókról 1 Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (XI.11.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi

Részletesebben

M EG H Í V Ó. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága június 30-án (csütörtök) 16.

M EG H Í V Ó. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága június 30-án (csütörtök) 16. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi és Gazdasági Bizottság E l n ö k e 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. Szám: /2016. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági

Részletesebben

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu)

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu) PÉCS [1] A pannon és kelta törzsek által lakott vidéken a rómaiak alapítottak várost a 2. század elején Sopiane néven. A kereszténység egyik központjává váló város tartományi székhellyé nőtte ki magát.

Részletesebben

Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 2 Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. október 27-én megtartott képviselő-testületi ülésén meghozott DÖNTÉSEK

Részletesebben

inm S7f p > 1 L - Budapest,...:... Tárgy: Javaslat mentőállomás kialakítására a Pongrác út 19. szám alatti ingatlanon Tisztelt Képviselő-testület!

inm S7f p > 1 L - Budapest,...:... Tárgy: Javaslat mentőállomás kialakítására a Pongrác út 19. szám alatti ingatlanon Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály inm

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868 1955 Az intézmény névváltozásai: Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Pénzügyi

Részletesebben

A kérelemhez az alábbi iratokat kell csatolni:

A kérelemhez az alábbi iratokat kell csatolni: A nem üzleti célú közösségi szabadidős szálláshely szolgáltatás ügyintézése Az eljárás kérelemre indul. A kérelmet - a gyorsabb ügyintézés érdekében - (személyesen) írásban lehet benyújtani a tájékoztatókban

Részletesebben

Javaslat a 1238 Bp. XXIII... szám (hrsz ) alatti lakás bérlőjének meghatározására. dr. Balázs Orsolya osztályvezető Vagyonkezelési Osztály

Javaslat a 1238 Bp. XXIII... szám (hrsz ) alatti lakás bérlőjének meghatározására. dr. Balázs Orsolya osztályvezető Vagyonkezelési Osztály Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztály 1239 Budapest, Grassalkovich út 170. GAZDASÁGI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a 1238 Bp. XXIII...

Részletesebben

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. Előirányzat megnevezése

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. Előirányzat megnevezése 1. sz. melléklet (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer forintban Előirányzat száma Előirányzat megnevezése 2005. évi

Részletesebben

2013. augusztus 26-i rendkívüli ülésére

2013. augusztus 26-i rendkívüli ülésére 3. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 26-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Hamulyák Közalapítvány tartozásainak rendezése

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/222-1/2013/I. Üi.: dr. Dobó A./dr. Sánta E. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: A Csongrád Megyei Kormányhivatallal

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) ÁZSIÓ Kft. (cégjegyzékszám: 15-09-060370, székhely: 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 3.., levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 3..), mint a(z) Szántó 21 Kft. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

Somogy Megyei Levéltár. Somogy Megyei Fogyasztóvédelmi Felügyelőség iratai 1989-2002 XXIV.1103. Terjedelem

Somogy Megyei Levéltár. Somogy Megyei Fogyasztóvédelmi Felügyelőség iratai 1989-2002 XXIV.1103. Terjedelem Somogy Megyei Levéltár Somogy Megyei Fogyasztóvédelmi Felügyelőség iratai 1989-2002 XXIV.1103. Terjedelem Raktári egységek száma Terjedelem ifm. 10 kisdoboz 31 kötet Kötetek: 0,50 ifm Iratok: 1,25 ifm

Részletesebben

2. A Rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép. 3. Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

2. A Rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép. 3. Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Arnót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 6/2016(III.09) önkormányzati Rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2013.(VII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 02-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 02-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám: 1062-3/2014 JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 02-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

AUTONÓMIÁK MAGYARORSZÁGON 1848-2000

AUTONÓMIÁK MAGYARORSZÁGON 1848-2000 AUTONÓMIÁK MAGYARORSZÁGON 1848-2000 I. KÖTET SZERKESZTETTE: GERGELY JENŐ A bevezető tanulmányt írta, a dokumentumokat összegyűjtötte, a bevezetőket és a lábjegyzeteket készítette: CIEGER ANDRÁS, GERGELY

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése.

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése. NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2013.február 13.-án megtartott Képviselő-testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

Dombóvár Város, Szakcs, Lápafő és Várong Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 4-i rendkívüli együttes ülésére

Dombóvár Város, Szakcs, Lápafő és Várong Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 4-i rendkívüli együttes ülésére 1. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város, Szakcs, Lápafő és Várong Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 4-i rendkívüli együttes ülésére Tárgy: A Dombóvári

Részletesebben

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról 1. sz. melléklet (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról Előirányzat száma Előirányzat megnevezése 2005. évi eredeti előirányzat adatok

Részletesebben

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. Előirányzat megnevezése

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. Előirányzat megnevezése 1. sz. melléklet (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról Előirányzat száma Előirányzat megnevezése 2005. évi eredeti előirányzat adatok

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG POLGÁRMESETRÉTŐL E l ő t e r j e s z t é s Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-Testület 2013. április 29-én tartandó nyílt ülésére 16. Napirendi pont: Tárgy: Az orvosi körzet

Részletesebben

Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012. (IV.26.) számú önkormányzati rendelete

Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012. (IV.26.) számú önkormányzati rendelete Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012. (IV.26.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Telekgerendás Község Önkormányzat

Részletesebben

Kereskedelmi Iskolai Tanárképző Intézet sorsának alakulása a 19-20. század fordulóján

Kereskedelmi Iskolai Tanárképző Intézet sorsának alakulása a 19-20. század fordulóján Kereskedelmi Iskolai Tanárképző Intézet sorsának alakulása a 19-20. század fordulóján NAGY Adrienn Pécsi Tudományegyetem BTK Neveléstudományi Intézet adrienn.n.z@gmail.com A középfokú kereskedelmi iskolák

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és fogadja el a határozati javaslatot.

POLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és fogadja el a határozati javaslatot. 1 0 1 I C 1 0 BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Budapest, XVII. kerület, Pesti út - (1398004) hrsz-ú út - Gyergyószentmiklós u. - (1398007) hrsz-ú út által határolt terület

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Az önkormányzati vagyon. 3. Vagyonnyilvántartás

1. A rendelet hatálya. 2. Az önkormányzati vagyon. 3. Vagyonnyilvántartás Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (IV.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. /1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. /2/ E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Szarvas, 2006. április 27.

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. /1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. /2/ E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Szarvas, 2006. április 27. A Szarvasi Önkormányzat 15/2006.(IV.28.) számú rendelete a 2005. évi költségvetésről szóló többször módositott 1/2005.(II.18.) számú rendelet v é g r e h a j t á s á r ó l Az Államháztartásról szóló, többször

Részletesebben

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2007.(I.31.)Ör a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról

Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2007.(I.31.)Ör a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2007.(I.31.)Ör a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról 1. Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A PETŐFI UTCA 9. SZÁM ALATTI ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ ÉPŰLET LAKÓINAK ELKÖLTÖZTETÉSÉRE, VALAMINT AZ ÉPÜLET TOVÁBBI SORSÁRA VONATKOZÓAN.

ELŐTERJESZTÉS A PETŐFI UTCA 9. SZÁM ALATTI ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ ÉPŰLET LAKÓINAK ELKÖLTÖZTETÉSÉRE, VALAMINT AZ ÉPÜLET TOVÁBBI SORSÁRA VONATKOZÓAN. ELŐTERJESZTÉS A PETŐFI UTCA 9. SZÁM ALATTI ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ ÉPŰLET LAKÓINAK ELKÖLTÖZTETÉSÉRE, VALAMINT AZ ÉPÜLET TOVÁBBI SORSÁRA VONATKOZÓAN. Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETŰ ALAPÍTÓ OKIRAT

EGYSÉGES SZERKEZETŰ ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETŰ ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 49.., valamint a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete /2011. ( ) önkormányzati rendelete az építményadóról és telekadóról

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete /2011. ( ) önkormányzati rendelete az építményadóról és telekadóról Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete /2011. ( ) önkormányzati rendelete az építményadóról és telekadóról Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány

Részletesebben

Inárcs Község Önkormányzata 14/2007. (XI. 29.) rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról

Inárcs Község Önkormányzata 14/2007. (XI. 29.) rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról Inárcs Község Önkormányzata 14/2007. (XI. 29.) rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról (Egységes szerkezetben a 19/2011. (XII. 1.) önkormányzati rendelettel.) Inárcs Község Önkormányzata a helyi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2011. július 26-án megtartott rendkívüli nyílt Képviselőtestületi

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2011. július 26-án megtartott rendkívüli nyílt Képviselőtestületi Ikt.szám: 172.../2011. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2011. július 26-án megtartott rendkívüli nyílt Képviselőtestületi ülésén. TARTALOMBÓL

Részletesebben

I G A Z S Á G Ü G Y I K Ö N Y V S Z AK É R T Ő I V É L E M É N Y

I G A Z S Á G Ü G Y I K Ö N Y V S Z AK É R T Ő I V É L E M É N Y Megbízó: Jászladányi Zana Sándor Közhasznú Alapítvány Jászladány Jókai út 1-3. 5055 I G A Z S Á G Ü G Y I K Ö N Y V S Z AK É R T Ő I V É L E M É N Y A Jászladányi Antal Mihály Alapítványi Általános Iskola

Részletesebben

Az évi C. törvény a helyi adókról 2011/2012.

Az évi C. törvény a helyi adókról 2011/2012. Az 1990. évi C. törvény a helyi adókról 2011/2012. Hatálya Hazai települési önkormányzatok adókivetési jogát szabályozza A törvény meghatározza, milyen adókat vethetnek ki nem kötelezően az önkormányzatok,

Részletesebben

Gazdagodó, fogyatkozó zsidóság

Gazdagodó, fogyatkozó zsidóság Gazdagodó, fogyatkozó zsidóság Az egyszázalékos felajánlások és a zsidó felekezetek 2008 Az egyházak illetve a civil szervezetek számára felajánlott egy százalékok terén a már tavaly is észlelt tendenciák

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata. Képviselőtestülete 10/2003./XII.31.) r e n d e l e t e. magánszemélyek kommunális adójáról

Hegyesd község Önkormányzata. Képviselőtestülete 10/2003./XII.31.) r e n d e l e t e. magánszemélyek kommunális adójáról Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestülete 10/2003./XII.31.) r e n d e l e t e a magánszemélyek kommunális adójáról /egységes szerkezetben/ Hegyesd község Önkormányzata a helyi adókról szóló 1990.

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Az iskola feladatának tekinti az általános iskolai nevelés és oktatás keretében, hogy tanulóit művelt, jellemes keresztyén emberekké, az egyetemes emberi értékek tisztelőjévé,

Részletesebben