Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXIII. Zsidó közösségi vagyon Debrecenben. Ölveti Gábor

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXIII. Zsidó közösségi vagyon Debrecenben. Ölveti Gábor"

Átírás

1 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXIII 173 Zsidó közösségi vagyon Debrecenben Ölveti Gábor Magyarországon 1989-ben kezdődő rendszerváltás ráirányította a társadalom figyelmét a vagyonjogi kérdésekre, különös tekintettel az ingatlanok történetére, a birtok- és tulajdonviszonyok változásaira. A tanulmány a debreceni zsidóság közösségi ingatlan-vagyonának alakulását kívánja bemutatni, elsősorban a levéltári források tükrében. Kiindulópontnak az izraelita vallásúak korai betelepedése tekinthető. Amikor a m. kir. helytartótanács december 17-én jelentést kért a város elöljáróságától, hogy a zsidók mi módon kerülhetnek be a kereskedői társaságba, azt a választ kapta, hogy ezen városban a hazai eddigi törvények és ezeken alapult helybeli szokás szerint izraeliták nem lakhatván ; a Kereskedői Társaságba is semmi módon fel vétetni nem szoktak."~ Ezen a helyzeten gyökeresen változtatott az évi zsidókról szóló XXIX. törvény, amely az egész Országban és kapcsolt Részekben" a szabad lakhatást megengedte.2 A beidegződések ugyan nehezítették a végrehajtást, de az izraelita személyek letelepedésének már nem volt törvényes akadálya. A betelepülés alapvető feltétele volt a birtokszerzés joga. A helytartótanács július 8-án kelt leirata utal a debreceni hitközség panaszára, hogy tudniillik a városi tanács a telekkönyvi átruházás megtagadásával akadályozza a zsidók ingatlanvásárlását. A tényt magát a tanácsi jelentés is elismeri arra hivatkozva, hogy egy ügy kapcsán a királyi ítélőtábla válaszát várja mivel a beérkezend ő fels őbb hatósági intézményt fogná a többiekre nézve is irányadóul tekinteni." 3 A hasonló esetek megismétlődésének vet gátat az országos törvényi szabályozás, különösen az évi törvény, amely a zsidó lakosoknak a keresztényekkel azonos polgári és politikai jogokat biztosít.` Az 1867-es kiegyezés az Osztrák-Magyar Monarchia keretein belül, új politikai rendszert, a polgárosodást, a szabad vállalkozás korát nyitotta meg. Ez pedig különösen kedvezett a hagyományosan ke- ~ HBML IV.B.1011/ a. 1 IO.k. 20.o1d. 37.sz. z Magyar törvénytár évi törvénycikkek. Szerk., dr. Márkus Dezső. Bp., o1d. /Továbbiakban l. : Magyar törvénytár i.m./ HBML IV.B.1109/ I. 136.d. 6624/1862. ~ Magyar törvénytár i.m.354.o1d.

2 174 Ölveti Gábor : Zsidó közösségi vagyon Debrecenben reskedelemmel foglalkozó zsidók bevándorlásának a tiszántúli ipar és kereskedelem regionális központjába. A zsidók debreceni letelepedése 1840-tő l fokozatosan ment végbe. Zoltai Lajos Debrecen történetének kiváló kutatója az 1848/49. évi adókönyvben zsidó vallású családot számolt össze. 5 A tanács november 28-án közölte a hadkiegészítési bizottsággal az évi népszámlálás községi adatait, amelyben a jelen- és távollévő főbő l 682 zsidót regisztráltak. 6 A helytartótanács szeptember 30-i utasítására készített egyházközségi kimutatás szerint a debreceni zsidóságot 211 család alkotja. A következ ő évtizedek népszámlálási eredményei a debreceni izraelita vallásúak számának ugrásszerű növekedését bizonyítják : Év A város népessége Zsidók Összlakossághoz viszolétszáma nyitott %-os aránya g Egy névjegyzék szerint 1944 májusában 8964 zsidó lakost gyűj - töttek össze a debreceni gettóban, majd deportáltak Auschwitzba, illetve Bécs mellé.9 A munkaszolgálat, a deportálás és háborús pusztítá sok a megmaradt zsidónépesség összlakosságon belüli aránya - az 1949-es népszámlálás adatai szerint- 2,7%-ra esett vissza A létszám-. s Zoltai Lajos : A zsidók letelepülése Debrecenben. Magyar Zsidó Szemle,1934. S l.év, 23.o1d. 6 HBML IV.B.1109/1.130.d.272/1862. ' U.o. 139.d. 9963/ s A zsidó népesség száma településenként / /. Szerk., dr. Kepecs József. Bp., o1d. ; A magyar korona országainak évi népszámlálása Szerk., Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal. Bp., Lk.299.o1d ; Az évi népszámlálás. Lrész. Szerk., M. Kir. Központi Statisztikai Hivatal. Bp., old. 9 HBML IV.B.1406/ b. 615.cs. ~ Évi népszámlálás. 9. Demográfiai eredmények. Szerk., KSH. Bp., o1d.

3 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXIII 17 5 növekedés az izraelita hitközségek és intézményeik kialakulásához vezetett. A 'status quo ante" alapon szervezkedett debreceni izraelita hitközség pecsétjén az alakulás éveként 1852 van feltüntetve. l ~ Első alapszabályát 1860-ban alkotta meg. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium december 10-én hívta össze a fővárosba n a magyar és erdély országi" zsidók kongresszusát, hogy választott képviselő ik révén országos alapsza bályt dolgozzanak ki. A kongresszusi izraeliták (neológok) május 22-én alakították meg hitközségüket, amelynek elismerésérői a minisztérium,július 15-én értesítette a helyi tanácsot. i s Debrecenben a régi rendszerhez ragaszkodó és az új kongresszusi hitközség kiegyezése miniszteri javallatra és a hatóság közreműködésével sem sikerült.~4 A kongresszusiak szervezete 1886-ban megszűnt és beolvadt az egységes izraelita hitközségbe. Az anyahitközségb ől még ebben az évben kivált egy csoport, amely létrehozta az ortodox izraelita hitközséget. ~ 5 A vallás és közoktatási minisztérium szeptember 23-án hagyta jóvá az ortodoxok alapszabályát.~ b A szefard imaegyesület, amelynek alakulását a fels őbb hatóság az 1894-es rendeletével erősített meg, a későbbiekben az autonóm ortodox izraelita hitközség részeként működött. A status quo izraelita hitközség nemcsak hagyományát, de nagyságát és befolyását tekintve is mindvégig meghatározta a debreceni zsidóság közösségi életét. A nagy világégés végén december 1-én polgármesteri hirdetmény adta tudtul Debrecen város lakóinak, hogy a zsidótörvény és 8 az azzal kapcsolatos rendelkezések hatályukat veszítették. ~ Ismét élénkülni kezdett a status quo és az ortodox hitközségi élet. Szervezeti " HBML IV.B.1405/b. IV.16/1900. ; Zsidó Lexikon. Szerk., Ujvári Péter. Bp., o1d. 'z Debrecen sz. királyi város egyetemes leírása. Szerk., dr. Zelizy Dániel. Debrecen, c. műből dr. Popper Alajos : Izraelita hitközségek c. tanulmány. 403.o1d. 's HDML IV.B.1109/ I. 201.d. 6919/1870. " HBML IV.B.1 109/ d. 6729/1870. ; U.o. 296.k iktatósz. 's Gonda Moshe Élijáhu : A debreceni zsidók száz éve. Tel Aviv, d./A továbbiakban 1. : A debreceni zsidók száz éve i.m./ '6 HBML IV.B.1405/b.448.k.6770.iktatószám. '~ HBML IV.B.1405/b.78.d.101/ is HBML XXL505/a d /1944.

4 17 6 Ölveti Gábor: Zsidó közösségi vagyon Debrecenben változás 1950-ben következett be, amikor a vallás- és közoktatásügyi miniszter határozata és a magyar izraelita vallásfelekezet egységes szervezetéről szóló szabályzat alapján a két hitfelekezet Debreceni Izraelita Hitközség néven egyesült.~~ Templomok és imaházak Egy 1791-ben megjelent hírlap beszámolt a városárkon kívül élő zsidók imaházának a felavatásáról.2 Az árkon túli vásártéri vendéglőben húzódtak meg a távolról érkezett zsidó kereskedők ben a küls ő kóser vendéglőt három évre maga az izraelita hitközség is bérelte augusztus 2-án a nagyváradi cs. kir. helytartósági osztály úgy rendelkezett, hogy az izraelita istentisztelet csak engedélyezett imaházban tartható, illetve a városi elöljáróság saját felelősségére, az országos vásárra érkező pesti kereskedőknek engedélyezheti a zugimaház felállítását. A polgármester szeptember 29-én elrendelte, hogy a helyi hitközség felügyelje a vásártéri imaház működését, a bevételek fejében.22 Katz Jakab hitközségi elnök 1872-ben kérte a külsővásár téri 298. számú Fógel Dávid nevén álló és templomnak berendezett kősátor beírását hitközségi tulajdonba.23 A zsidó közösség néhány évvel 1855 előtt vásárolta meg a Nagy új utca 78/1605.sz. alatti házat és ott imaházat létesített ben a helyiség és maga a telek is kicsinek bizonyult, ezért a felekezeti elöljá rók az számú ház tulajdonosával cseréltek ingatlant, törvényes adás-vétel alapján.z4 Ezzel egyidőben a hitfelekezet elhatározta, hogy Hétzei Szabó Antaltól 1000 forintért megveszi az számú házastelket iskolaépítés céljára. A polgári házastelek után járó külső földre azonban a hitfelekezet nem tartott igényt, ami példa nélkül álló dolog volt. A tanács június 6-án egyetértve a helyszínre kikül- '`' HBML X.301. S.d.80. ' A debreceni zsidók száz éve i.m.22.o1d. a' HBML IV.B.1109/1.194.d.1132/1870.,904/1870. zz HBML IV.B.1109/1.172.d.5607/1867. z3 HBML IV.B.1405/b.421.k.6941.iktatószám. za HBML IV.B.1109/ l. 40.d.4356/1855. Debrecen város házas telkei növekv ő sorrendben számozódtak, függetlenül az utcák megnevezésétől.

5 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXIII 17 7 dött bizottság véleményével, az izraelita község kérvényét a helyhatóságnak terjesztette fel. Az ügyben végül is az uralkodó döntött november 25-én hozott határozatával, amelyben engedélyezte az 1699.sz. külső föld nélküli és az számú házastelkek megvételét csak és kizárólagosan templom és iskola építésére. A hitközség azonban sem az írásos kötelezvényt nem küldte meg az uralkodónak, sem az építéshez nem fogott hozzá. Egy július 10-én kelt jelentésből kiderül, hogy az izraelita közönség nevére csak az számú házat telekkönyvezték.25 A hitközség ezt a telket eladta, majd az december 16-án kelt adás-vételi szerződés alapján koronáért viszszavásárolta.ami az számú házas ingatlant illeti, a számú telekjegyz őkönyv tanúsága szerint már 1898 előtt hitközségi tulajdonba került.26 A két telek része és előzménye annak a jószágtestnek, amelyre később a status quo izraelita hitközség elemi iskoláját, kistemplomát és székházát felépítette. A hitközség április 30-án gyűjtést kezdeményezett egy templomépítési alap létrehozására. Az összegyűlt pénz azonban a templom építéséhez kevésnek bizonyult, ezért a hitközség az olcsóbb megoldást választva, tíz évre kibérelte Zichermann Ignác Szent Anna u sz. alatti házát.2~ Az átalakítás és a helyiségek berendezése a hitközség építési alapjának terhére 1865-ben lezárult. Később ben, Katz Jakab hitközségi elnöksége idején megvásárolták Zichermann Ignáctól a számú telekjegyz őkönyvben nyilvántartott házas telket.2g A vétel alkalmával engedélyt kértek az ingatlan külső földjének értékesítéséhez ban a Szent Anna utcai templom régi is volt, szűknek is bizonyult, ezért a hitközség a lebontását és helyébe új zsinagóga építését határozta el. A telek bővítéséhez forintért megvásárolta a Miskolczy-féle telket.3 A hitközség a Szent Anna utcai imaházat 1895-ben a helyi katolikus egyháznak adta el. Időközben ugyanis megkezdődött az 1892 óta tervbe vett nagytemplom építése. 3 ~ 's HBML IV.B.1109/1.102.d..140/ z~ HBML IV.B.1405/b.231.d. V.A.15/1901. z' HBML IV.B.1109/1.163.d.3929/1866. '`s HBML IV.B.1405/b.11.d.290/1874. z~ HBML IV.B.1405/b.423.k.7990.iktatószám. ~ HBML IV.B.1405/b.122. d. II-XI.150/ i A debreceni zsidók száz éve i.m.77.o1d.

6 17 8 Ölveti Gábor : Zsidó közösségi vagyon Debrecenben A Kis új utcai izraelita elemi iskola mellett segédimaházat emeltek, a hitközség 1894-ben ehhez kérte a Bika szálloda átalakításakor kimaradt 3-4 vasoszlopot és a tíz darab ablakot.3z A kongresszusi (neológ) hitközség temploma között a Hatvan u. 6.sz. alatt volt,33 ott, ahol 1929-ben a status quo ante hitközség modern bérháza megépült. Az 1886-ban megalakult debreceni autonom ortodox hitközség képviseletében Tafler Ignác elnök október 9-én jelentette be a tanácsnak, hogy a Pásti köz számú telkén templomot kíván építtetni. 34 A szükséges telket az 5328.sz. alatti telekjegyz őkönyvben bejegyzett /100 n. öl területet a hitközség összesen 5115 forintért vásárolta meg az június 1-én, majd az június 27-én kelt adás-vételi szerződések alapján. 35 Ez a telekrész bővült ki n. öllé 1909-ben, amikor Klein Ignác hitközségi elnök özv. Lédig Lajosnétól megvásárolta a Hatvan u. 14. számú ház hátsó udvarát és kerthelyiségét.36 A templomot Berger Jenő debreceni építész tervei alapján a Gertner és Rossler ugyancsak helyi vállalkozók építették fel. Az építkezés költsége forint volt. 3' A templom igen gyorsan elkészült, hiszen a hitközség 1893 augusztusában az építési engedélyt, szeptemberben már a kész imaház felülvizsgálatát kérte a hatóságtól.3g Az ortodoxok szenthelye a Pásti u. 4.sz. alatt ma is áll. A debreceni status quo ante izraelita hitközség 1895 májusában kérvényezte a Nagyvárad u és 2205.sz. alatti telkeken a templom építéséhez szükséges engedélyt.39 A számú telekjegyz ő könyvben bejegyzett, összesen 1714 n. öl területet a hitközség július 31-én forintért vásárolta meg.4 A monumentális templom építését Gártner Jakab bécsi építész tervei alapján Schneider István vállalkozó 1897-re fejezte be. Az építkezés koronába kesa HBML IV.B.1405/b.464.k.5778.iktatószám. 3s A debreceni zsidók száz éve i.m.62.o1d. ~`' HBML IV.B.1405/b.49.d.1595/1879. ss HBML IV.B.1405/b.231.d. V.A.15/1901. sb HBML IV.B.1405/b.210.d. IV.4/1909. ;' A debreceni zsidók száz éve i.m.103.o1d. 3s HBML IV.B.1405/b.461.k.5695.iktatószám. ; U.o.462.k.7304.iktatószám. s 9 HBML IV.B.1405/b.465.k.3661.iktatószám. ao HBML IV.B.1405/b. 231.d. V.A.15/1901.

7 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXIII 179 rült.4 ~ A templom saját anyagi erőforrás és több mint db tégla felhasználásával készült e1. 42 A Nagyváradról Deák Ferencre változott utca 8.sz. alatti zsidó szenthelyet, az ottani főkántori lakással együtt 1922-ben renoválták. 43 Az épület 1944-ben háborús kárt szenvedett. Csengeri Leó a status quo ante izraelita hitközség elnöke május 16-án kérte a miniszterelnököt, hogy állami költségből építtessék újjá az ország második legnagyobb zsidó közösségének e ritka értékét.44 A hitközség október 7-én jelentette be a Deák Ferenc utcai templom kupolájának a lebontását. Az ideiglenes tetőfedést és a romeltakarítást a tanács engedélyezte. 45 Miután a debreceni izraelita hitközségnek nem volt pénze az akkor már Petőfi tér 8.sz. alatti templom helyreállítására, a városi tanácsnak pedig városrendezési szempontból gondot okozott a romos épület, 1956 áprilisában tárgyalást folytattak a hasznosításáról. A megállapodás szerint a tanács a felújítást magára vállalta volna, ha a hitközség 25 évre átadja a templomot levéltár és könyvtár működtetésére.46 Az ilyen célú hasznosítás azonban csak terv maradt. A városi rendőrkapitányság a ILsz. SZTK rendelőintézet panaszára szeptember 8-án jelentette a hatóságnak, hogy az orvosi rendel őbe közlekedő gyalogosokat veszélyezteti a templom tetejéről és faláról lehulló pala, vakolat és téglatörmelék. Az I. kerületi tanács építési és közlekedési csoportja 14023/1962. számú határozatával engedélyezte a zsidótemplom lebontását.4~ :A tanács igazgatási osztálya 1963-ban a telek kisajátítását és telekkönyvi lejegyzését rendelte e1. 48 A debreceni autonóm ortodox izraelita hitközség szefard imaegyesületének a temploma 1906-ban a Csók u. 6.sz. alatt épült fel. A n. öl telket és a Csokonai u. 8. számú házas ingatlant vétel jog címén február 8-én jegyezték be a szefard imaegyesület nevére. Debrecen város hatóságának március 13-i bizonyítványa szerint a szefard hitfelekezet a két ingatlanon és ingóságain kívül más vagyonnal netn rendelkezett. Az ingatlan becsértékét az akkori forgalmi ai A debreceni zsidók száz éve i.m o1d. az HBML IV /b.140. d. I[.364/1897. as HBML [V.B.1405/b.576.k iktatószám. na HBML XXI.505/a.48.d.14756/ as HBML XXL505/a.174.k iktatószám. a~ HBML XXII d.14140/ a~ HBML XXII d.15214/1962. as HBML IV.B.1408/b.290.d.35335/1942.

8 18 0 Ölveti Gábor : Zsidó közösségi vagyon Debrecenben érték szerint koronában állapították meg.49 Az imaház épületét 1911-ben és 1922-ben alakították át ben a háborús romépületet lebontották. A telket ajándékozás címén 14389/1950.tksz. alatt írták be a telekkönyvi betétbe, Debrecen város közönsége javára, a város pedig juttatással magánszemélyeknek adta át. 51 A status quo izraelita hitközség elnöke Balkőnyi Miklós április 15-én jelentette be a hatóságnak a Kápolnási utcai pótimaház lebontását és helyébe új építését, tekintettel a hívők számának a növeke désére. Az elnök kérésére a törvényhatósági bizottság az építkezéshez db tégla ingyenes adományozását rendelte el. Az imaház április 16-án kelt tervét budapesti építészek, a László testvérek készítették el. A terv szerint a földszintre 310, a karzatra 293 ülés kerü1t.52 Az 1910-ben átadott izraelita kistemplomot Erdődi Lajos építészmester irányításával építették fel, korona teljes költségge1. 53 A hitközség az imaház céljára felhasznált és helyrajziszámú 140 n. öl terület egyrészét még a múlt században, az utóbbit az 1903.február 9-én kelt adás-vételi szerződéssel vásárolta meg. 5a A Kápolnási u. 1. számú izraelita kistemplom mais áll. A debreceni autonóm ortodox izraelita hitközség december 27-én koronáért vásárolta meg a József kir. herceg u. 19. számú házas ingatlant. Az épület előadótermét istentisztelet tartására tették alkalmassá ben a forrás szerint a ház bérleti tulajdon volt. 5s Iskolák A nagyváradi cs. k. helytartósági osztálynak február 3-án jelentette a város elöljárósága, hogy Debrecenben még nem működik izraelita iskola, bár a bevándorlók számának növekedése indokolná a felállítását márciusában a helybeli izraelita egyház gondnokai a9 HBML IV.B.1405/b.275.d.910/1919. so HBML IV.B.1405/b.218.d. IV.C.20/191 l. ; U.o.331.d.11065/1922. s' 3364.sz. tkvi betét. Földhivatali irat. s'` HBML IV.B.1405/b.411.d.14203/ ss A debreceni zsidók száz éve i.m.94.o1d. s' HBML IV.B.1405/b.231.d. V.A.15/1901. ss HBML XXIII d.5363/1959. s~ HBML IV.B.1109/1.3.d.1024/1854.

9 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXIII a fels őbb hatóságnak kimutatást készítettek, eszerint a 191 gyerekből 62 tartozik a 6-12 éves korosztályba. A megyei hatóság az izraelita iskola ügyében ugyanezév július 5-én Debrecenben tárgyalást rendelt e1. 5 ~ S 1858-ban már létezett az intézmény, melynek élén Erlich Eduárd rabbi, az izraelita tanoda igazgatója á11t. 58 A hitközség 1862 októberében jelentette a helytartótanács leiratára, hogy három tanító három osztályban 82 zsidó tanulót oktat, az iskolát pedig a szül ők és az egyházközség tartja fent.59 A debreceni hitközség korán felismerte, hogy az állandó izraelita iskola létesítéséhez törvényesíteni kell a hívők anyagi hozzájárulását, illetve el kell érni, hogy a hatóságok segélyt adjanak. Az 1868 : 38.t.c a a hitközség képvisel őire bízta a támogatások befizetésének a rendjét. Pénz hiányában az iskola működése nem volt folyamatos, ezért az izraelita hitközség a vallás és közoktatási minisztérium engedélyét és pénzügyi segítségét kérte a négyosztályos elemi népiskola újraindításához.b Az január 21- én Budán kelt miniszteri engedély lehetővé tette, hogy Verner Henrik debreceni képesített tanító kétosztályos elemi magyar-izraelita. iskolát nyisson.61 Sajnos a minisztérium segélye elmaradt, mert sem 1873-ban, sem 1883-ban nem engedélyezte az országos izraelita iskolai alapból a forint kölcsön felvételét sem. 62 A tanfelügyelők több hatóságilag nem engedélyezett izraelita zugiskoláról számoltak be, ami az állandó iskola hiányára utal. Ilyen volt például Emerich Henrik magániskolája, amelyet a hatóság bezáratott. 63 A végleges megoldás 1886-ban következett be, amikor az egységesült debreceni izraelita hitközség szeptember 7-én ugyan bérelt épületben, de megnyitotta a négyosztályos fiú- és a hatosztályos leányiskolát. ó4 Itt tanultak 1901-ig az ortodoxok gyerekei is ban a 406 tanulót kilenc okleveles tanító tíz osztályban oktatta. Az idővel kinőtt bérelt helyiségek nem feleltek meg a pedagógiai és higiénikus követelményeknek, ezért az iskolaépítéshez gyűjtést indís' HBML IV.B.1109/1.33.d.947/ sa HBML IV.B.1 109/ 1.89.d.780/ s~ HBML IV.B.11C9/1.139.d.9963/1862. ~ HBML IV.B.1109/1.190.d.5482/1869. bi HBML IV.B.I 109/1.193.d.500/ HBML IV.B.1405/b.423.k.7717.iktatószám. ; U.o.442.k bs HBML IV.B.1414/b.7.d. II ; U.o. [I/ ba HBML IV.B.1405/b.448.k.6439.iktatószám. iktatószám.

10 182 Ölveti Gábor : Zsidó közösségi vagyon Debrecenben tottak el. A hitközség az összegyűlt forintból a Széchenyi utcán a 800 n. öl Szikszay-féle házas telket vásárolta meg. Mivel ez a hely a zsidók által sűrűbben lakott utcáktól távolabb esett, ezért a Kis új utcán tulajdonukban lévő fürdő-telket jelölték ki iskola létesítésére úgy, hogy a terület bővítésére 6000 forintért a Löblovics, forintért a Reisz-féle házakat vették meg. Az építkezést a törvényhatósági bizottság forinttal támogatta január 24-én jelentette Eötvös Károly tanfelügyelő, hogy az izraelita elemi iskolát előző év szeptemberében megnyitották.66 Az egyemeletes létesítményt Berger Jenő tervezte és az építkezés forintba került.b~ A későbbi Simonffy u sz. és a Kápolnási u. saroképületében lévő intézmény teljes alapterülete udvarral együtt n. öl. bg A zsidó gimnázium végleges elhelyezése 1924-ben történt, amikor az elemi iskola épületére egy újabb szintet emeltek, illetve mellé egy szárnyépületet létesítettek ben csak az alacsony létszámú általános iskola működött a földszinten és az első emeleten. A deportálásból és a munkaszolgálatból hazatért zsidó lakosság alacsony számára utal, hogy az 1947/48. tanévben a két izraelita általános iskolába összesen 112 tanuló iratkozott be.~ Az intézmény állami tulajdonba vételéről január 31-én és május 4-én tárgyaltak. A vallás és közoktatásügyi minisztérium az iskola ingó és ingatlan vagyonát az 1948 : XXXIILt.c. és a 8000/1948.számú rendelet értelmében állami tulajdonba vette. A Debreceni Állami Fazekas Mihály Általános Fiúiskola igazgatója június 23-án vette át hivatalosan az államosított iskolát. A debreceni járásbíróság 3742/1953.tksz. alatti határozatával a Simonffy, Kápolnási és Bajcsy-Zsilinszky utcák által határolt telektömbb ől - amelyen a hitközség iskolája, előadóterme, kistemploma és székháza helyezkedett el - összesen 507 n. öl területet kebelezett be az állam javára. A debreceni izraelita hitközség tulajdonában n. öl telekhányad maradt meg.~ l `" HBML IV.B.1405/b.122. d. ll-xl150/1893. `'`' HBML IV.B.1414/b.9.d. II b~ A debreceni zsidók száz éve i.m.78.o1d.. `'b HBML IV.B.1406/b.290.d.35335/1942. ~9 HBML IV.B.1405/b.395.d.19261/ ' HBML XXI.505/a.68.d.2681/1948. ~~ HBML XXII d.3802/1958. ; IV.B.1405/b.231.d.V.A.15/190 1.

11 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXIII 183 Az iskolaépít ő debreceni izraelita hitközségek saját erőforrásukon túl a vallás és közoktatási minisztérium, illetve a város törvényhatósági bizottsága által nyújtott kedvező hitelt is igénybe vette. A miniszté rium július 11-én engedélyezte, hogy a status quo izraelita hitközség az országos tanítói nyugdíj és gyámalapból 5%-os kamattal 50 évre korona hitelt vegyen fel. A tanács a törvényhatósági bizottság április 23-án meghozott rendelete alapján, április 7-én kötött szerződést a két izraelita hitködséggel a korona építési és berendezési segély kiutalásáról. F;z utóbbi kamatmentes kölcsön volt, melyet a kedvezményezett mindaddig élvezett, amíg az építményeket iskolai célra forditotta.~2 Az izraelita hitközség 45 középiskolába járó vidéki zsidó tanuló részére a Darabos u.13. és 15. számú telken, korona költséggel építette fel a korszerű fiúinternátust.~3 A Deák Ferenc u. 8.sz. alatti templomtelken 1909-ben megépült a status quo izraelita hitközség polgári leányiskolája, ahol 1928-ban például kilenc tanár serdül ő leányt oktatott.~4 Az épületet az június 12-én kelt nyilatkozat szerint zsidó kórháznak hasznosítottak egészen 1950-ig. A volt polgári leányiskola ingatlanának tulajdonjogát az április 11-én kelt szerződés zárta le, melynek értelmében a n. öl telek vétel jogcímén került az állam tulajdonába, kezelője pedig a már korábban is ott működő szakorvosi rendel őintézet lett.~s A debreceni ortodox izraelita hitközség szeptember 1-től szervezte meg a saját négyosztályos fiú és leány elemi népiskoláját, ideiglenesen a Széchenyi u. 5. számú bérelt házban. Az iskola szüksé gességére utal az a tény, hogy 1902 novemberében a status quo izraelita iskolában 496, az ortodox izraelita iskolában 181 növendék tanult.' 6 A tanács Klein Ignác elnök kérésére július 2-án engedélyezte, hogy az ortodox hitközség saját telkén, a József kir. herceg u. 49.sz. és a Reáliskola u. 3.sz. közös határvonalán egy kéttantermes iskolát építhessen.~~ A hatóság 1909 szeptemberében intézkedett az új 'a HBML IV.B.1405/b.256.d. VIIL23/1902. ; U.o.231.d.V.A.15/ " HBML IV.B.1405/b.179.d. 1I.22/1915. 'a HBML IV.B.1405/b.503.k iktatószám. ; IV.B.1406/b.22.d.32116/1930. 's sz. tkvi betét. Földhivatali irat. 'b HBML IV.B.1405/b.232. d. V.B.15/1901. " HBML IV.B.1405/b.211. d. IV.A.20/1909.

12 18 4 Ölveti Gábor : Zsidó közösségi vagyon Debrecenben épület felülvizsgálatáról.' $ A 262 n. öl telket a hitközség 1902-ben vásárolta meg. Az iskola mai emeletes formáját 1924-ben nyerte el. Bernfeld Sámuel hitközségi elnök kérésére a törvényhatósági bizottság 1923-ban hozott határozatában 2 millió korona építési segélyt szavazott a pénzből kifogyott építőknek.~ után az ortodoxok általános iskolája is tovább működött. A telekkönyvi betétbe 4602/1956.tk.szám alatt jegyezték be, hogy az ingatlan kezelője a Mechwart András Gépipari Technikum lett. Az állami tulajdonba vétel később a városi tanács igazgatási osztályának határozata alapján következett be ben a kezelő a Hajdú-Bihar megyei Egészségügyi Szakiskola lett.$ A székház Reichman Ármin a status quo ante izraelita hitközség elnöke a Deák Ferenc téri templom felépítése után, november 24-én kérte a városi tanácsot, hogy a még hátra levő tanácsterem, hivatali helyisé gek, pap és jegyzői lak építéséhez db tégla ingyenes kiutalásával járuljon hozzá. A törvényhatósági bizottság az szeptember 29-i ülésén erre a célra db téglát szavazott meg. Pénz hiányában az építkezéshez majd csak 1903 szeptemberében kezdtek hozzá, a régi épület lebontása után. A hitközség végül is db téglát kapott a korona iskolaépítési segély terhére. g ~ A József kir. herceg u számú új épület felülvizsgálatát december 29-én rendelték e1. 82 Rituális fürdők, vágóhelyek és sütödék A templomok és imaházak közelében létesültek a fürdők (mikve) és a vágóhelyek, amelyek rituális célt szolgáltak, s egyben szabályozták a hívők életmódját. A tanács az egyik izraelita fürdőház építését szeptember 15-én engedélyezte Zichermann Ignác Szent Anna 's HBML IV.B.1405/b.503.k iktatószám. '~ HBML IV.B.1405/b.345.d.123/ ~ 5999.sz. tkvi betét. Földhivatali irat. si HBML IV.B.1405/b.140.d. IL364/1897. sz HBML IV.B.1405/b.486.k iktatószám.

13 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXIII 185 utcai számú telkén. Tehát az imaház átalakításakor megépült a fürdő is.g3 Az autonóm izraelita hitközség aprómarha vágóhelye 1887-ben a Hatvan u számú háznál létesült, közvetlenül a Pásti utcai templomtelek mellett. g4 A hitközség elöljárósága augusztus 5-én kérte a mészárszék áthelyezését a szomszédos Pásti köz sz. alatti templomtelekre. A köztisztaságra hivatkozó környékbeli háztulajdonosok többszöri fellebbezése után a kereskedelemügyi miniszter február 4-én erősítette meg az építést engedélyez ő tanácsi végzést. 85 A felépült mészárszéket 1908-ban helyezték el innen. A status quo ante izraelita hitközség baromfi vágóhelye és a másik rituális fürdője a Kis új u sz. alatti fabódéban volt azon a helyen, ahol az elemi iskolájuk később felépült. A hitközség január 31-én kérte e városi tanácsot, hogy engedélyezze a vágó és a fürdő áthelyezését a Pásti közben megvásárolt 1567/68. számú telekre, tekintettel a Kis új utca kiegyenesítésére és az utcakép szépítésére. A tanács az február 14-i ülésén engedélyezte a hitközség Pásti utcai építkezését. A döntés meghozatalában a szépítészed szempontok mellett szerepet játszott a Pásti köz rendezésének és az utca csatornázásának a terve is. Az izraelita hitközség a 258 n. öl területet az január 8-án kelt adásvételi szerződés alapján vette meg.86 Az elöljáróság 1894 szeptemberében kérte a baromfi vágóhely és a fürdő használatba vételét.g~ Ugyanezen a telken 1895 júliusában elkészült a mészárszék folytatásaként a húsrr~érő csarnok is. gg A mai számozás szerinti Pásti u.6-8. számú 162 m alapterületű létesítmény a II. világháború után tovább üzemelt, mint az izraelita hitközség húsárú és baromfi üzlete.g9 A Pásti utcai építkezések terheit növelte egyrészt a csatornázás, amelyhez az és években mindkét hitközségnek hozzá kellett járulnia, másrészt a köz rendezése, hiszen az utca tíz méterre x3 HBML IV.B.I 109/ d.6550/1865. xa HBML IV.B.1405/b.449.k.2165.iktatószám. xs HBML IV.B.1405/b.125.d.9/1894. xb HBML IV.B.1405/b.231.d. V.A.15/1901. x~ HBML IV.B.1405/b.464.k.5777.iktatószám. xx HBML IV.B.1405/b.465.k.5910.iktatószám. x9 HBML XXIIL d.8621/195 8.

14 18 6 Ölveti Gábor : Zsidó közösségi vagyon Debrecenben szélesítése miatt összesen n. öl területet kellett átengedniük közterületnek.9 A Pásti u. 1567/68.sz. alatt megépített rituális fürdőt (mai címén Pásti u.8.sz.) Fejér és Ritter építészek tervei alapján 1922-ben alakították át és még 1947-ben is működött. 9 ~ Az ortodoxok a tízes évek elejéig ezt a fürdőt használták, míg a Pásti u. 4.sz. alatti templomtelken meg nem épült a saját mikvéjük. y2 Az ortodoxok másik fürdője egyben imaháza is a József kir. herceg u. 15.sz. alatt épült meg, melyre az engedélyt a városi tanács június 3-án adta meg. A fürdőt még 1933-óan is használták.93 A József kir. herceg u sz. alatti székház pincéjében pászkagyár működött. Hasonlóan tudunk pászkasütő műhelyről a József kir. herceg u. 49. számú ház udvarán is, amelyet 1911-ben építettek. Az ortodox hitközség 1912-ben és 1913-óan is kért engedélyt pászkasütő ház építésére Eisenberg Salamon Hatvan u. 35. számú házában.~4 Az izraelita pékmesterek rituális felügyelet alatt sütöttek. Az 50-es években megvonták a magánpékek iparengedélyét, ezért kérte a hitközség december 12-én a Széchenyi u. 16. számú pékműhelyt rituális célra. 9s Lakóházak A József kir. herceg u. 17. számú 280 n. öl házas telket az ortodox hitközség július 25-én vásárolta meg koronáért. Az épület hitközségi tisztvisel őknek volt fenntartva. A ház 1960-tól fokozatosan magánszemélyek tulajdonába került, adás-vétel jogcímén.96 A status quo ante izraelita hitközség szolgálati lakása a József kir. herceg u. 31. számú, a n. öl ingatlan területén épült házban volt, amelyet április 1-én 400millíó koronáért vettek meg. A ~ HBML IV.B.1.405/b.79.d.123/ ; U.o.222.d. IV.B.20/ ~~ HBML IV.B.1405/b.344.d.28783/1923. ; XXIIL d.6363/1959. ~z A debreceni zsidók száz éve i.m.los.old. ; HBML V.B.1405/b. 283.d. 5599/1919. ~~ HBML IV.B.1405/b.212.d. IV.A.20/1909. ; IV /a.l.d.1671/1933. ; V.B. 1405/b. SOS.k.767.iktatószám. ~a HBML IV.B.1405/b.221.d. IV.8.20/1913. ; U.o. 223.d..IV.8.20/ ~s HBML XXIIL1lB.42.d.7198/ l IBML IV.B.1405/b.273.d.444/1919. ; 2645.sz. tkvi betét. Földhivatali irat.

15 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXIII 187. nagy költséggel átalakított épületet 1945 után a hitközség a kitelepített idős zsidóemberek elhelyezésére engedte át ban az idős gondozottakat az ország más szociális otthonaiba költöztették, a házba pedig konyhát és ebédlőt építettek be. A tanács 1958-ban, majd 1960-ban is elutasította a hitközség kérvényét az épület visszaadására, hivatkozva a város szociális férőhely igényére. Az állam az ingatlant július 27-én vásárolta meg és általános iskolai diákotthon működtetéséhez a tanács művelődési osztályának kezelésébe adta át.9~ A József kir. herceg u. 21. és a Pásti u. l0.sz. alatti saroképületet, /100 n. öl területtel a status quo ante izraelita hitközség ben vette meg 4000 forintért. A telekb ől a Pásti u. kiszélesítésére ho zott törvényhatósági bizottsági határozattal 34.9 n. öl területet vettek igénybe ben a házat még műhelynek és lakásnak béreltek. A nyomdát 1949-ben életveszélyessé nyilvánították és lebontották.98 A status quo ante izraelita hitközség a Hatvan u. 6.sz. alatti házas ingatlan kéttizedét 1924 februárjában, a többi nyolctized részt ben vásárolta meg. Az új tulajdonos az eredetileg gimnázium létesíté sére szánt telket üzleti megfontolásból egy négyemeletes modern bérház építésére használta fel. A városi tanács augusztus 6-án engedélyezte a régi ház lebontását.99 Az 50 millió koronáért megvett telken Sajó István tervei alapján expresszionista stílusban készült el a bérház, melynek építési költségeit a hitközség a dollár bankhitelből fedezte. loo A hitközség a Hatvan u. 6. számú épületet az április 9-én kelt adás-vételi szerződés alapján pengőért értékesítette a Dunavidéki Papírgyárak Lerakata és Nagykereskedelmi Rt budapesti cégnek.' A debreceni izraelita szentegylet ingatlanai és intézményei ~~ HBML XXIII.11B.48.d.11415/1958. ; U.o.98.d.3149/1960.;11145.s z. tkvi betét. Földhivatali irat. ~s HBML IV.B.1405/b.200.d. IV.50/1901. ~9 HBML IV.B.1405/b.395.d.19281/1928. ; U.o.19531/ ~ HBML IV.B.1406/b.154.d / ~ ~ A debreceni zsidók száz éve i.m.156.o1d. ; sz. tkvi betét. Földhivatali írat.

16 18 8 Ölveti Gábor : Zsidó közösségi vagyon Debrecenben A szentegylet április 12-én alakult meg, az alapszabályát a a belügyminiszter június 30-án hagyta jóvá. Az egylet a hitközségek közös intézménye volt, melynek célja a segélyezés, a jótékony ság, a temetkezési szokások gyakorlása, a temető fenntartása, elaggott szegények részére a menház működtetése és az emberbaráti intézmények üzemeltetése. A szentegylet működése 1944-ben szünetelt, majd 1946-ban újjáalakult. Feloszlatását az augusztus 1-én tartott rendkívüli közgyűlése határozta el, melyet a belügyminiszter az /2. számú végzésével megerősített. Az egylet Ft értékű ingatlanvagyonát, amely kilenc jószágtestből állt október 9-én vette át a debreceni izraelita hitközség.' 3 Az egylet az aggok menházának az építéséhez szükséges telket 1899-ben vásárolta meg a Hadházi u. 6.sz. alatt, n. öl nagyságban. A szentegylet elnöke által kérvényezett db tégla ingyenes kiutalását a város törvényhatósági bizottsága engedélyezte augusztusában kérték az új épület felülvizsgálatát. A földszintes házat 1943-ban egy m2 alapterületű toldaléképülettel, két utcai és két udvarra néző szobával bővítették. A Kápolnási u. 3.sz. alól a szentegylet hivatalos helyisége idekerült és még egy menházi imahelyiség kialakítására is nyílott lehetőség. A Hadházi u. 6. számú ingatlant 9769/1959. tksz. alatt az állam javára kebelezték be. loa A Bem téri városi kórház mögött helyezkedett el a Kórház és a Hadházi utcák által határolt terület, amelyből a menházon kívül a szentegylet tulajdonában voltak a Kórház u. 9., 11. és 13. számú telkek is. Az 1912-ben megvásárolt 9.sz. alatti n. öl ház udvarral és a n. öl kert 1952-ben és 1957-ben eladásra kerültek. A ll.sz. alatti 1911-ben vásárolt n. öl házat udvarral együtt 1957-ben értékesítette az izraelita hitközség. Végül a Kórház u. 13.sz. alatti üres telek n. öl alapterülettel, 2500/ tk. sz. alatt az állam javára lett átírva, de a 9769/1959. tk. számú végzés a tulajdonjogot a hitközségnek visszajegyeztette. A Kórház utcai házas ingatlanokat bérbe- ' z HBML IV.B.1405/b.79.d.101/ ' ~ HBML X.301. S.d.80. ' ~ 1843.sz. tkvi betét. Földhivatali irat. ; HBML IV.B.1403/ a. 21.k. ; IV.B.1405/ b. 479.k iktatószám. ; IV.B.14D5/b. 319.d /1943.

17 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXIII 18 9 adással is hasznosították, erre utal 1916-ban a ll.sz. alatti albérl ő család létezése. s Egy a rendőrfőkapitány által elkészített jegyzék szerint 1885-ben már volt kórháza az izraelita szentegyletnek. 6 Az egylet 1937-ben kezdeményezte egy magánkórház létesítését a Vénkertben a Sinay Miklós u. 32. és a Böszörményi út 21.sz. alatt, amelynek n. öl területét december 30-án pengőért vásárolta meg. Az építkezésre azonban valószín űleg pénzhiány miatt nem került sor. A régi épületeket továbbra is a honvéd csapatkórház bérelte. Később az ingatlant az 1952 : 4.tvr. alapján, 2500/1953. tk. számú végzéssel az állam javára írtak át. ~ Hasonlóan a Böszörményi úti ingatlanhoz egyedülálló telek volt a Batthyány u. 16. számú ház, udvarral és kerttel, összesen n. öl terület, melynek 3/4-része és években adományként került a szentegylet tulajdonába. Az izraelita hitközség 1951-ben a telekhányadot eladta. os június 8-ig nyúlik vissza a zsidótemető története, amikor a tanács a Homokkertt ől délnyugatra, a Varga utcai kolerás temető mellett, 200 n. öl területet kihasított a Debrecenben lakó izraelitáknak. A városi hatóság csak a helytartótanács határozott utasítására engedte meg augusztus 25-én, hogy az izraelita közösség a temetőjét kőfallal vegye körül. 9 Debrecen város törvényszékének telekkönyvi tanácsa október 2-án rendelte el az izraelita hitközség által 1866-ban megvett 5 hold 600 n. öl terület átírását a helybeli kegyes társulat" nevére. A szentegylet kérését, hogy a tartós és folyamatos használatra való tekintettel írják át tulajdonába az 1842-ben kijelölt zsidótemet őt, a tanács 1900-ban nem teljesítette, azt továbbra is közvagyonnak ismerte el. ' i s 5551., 1840., 5562.sz. tkvi betétek. Földhivatali iratok. ; HBML IV.B.1405/b.228. d. IV.B.20/1916. ' ~ HBML IV.B.1414/ b. 7.d. fi ' ~ 1933.sz. tkvi betét. Földhivatali irat. ; HBML IV.B.1406/b.151. d. 8744/1937. ; X.301. S.d. 80. ' s 3452.sz. tkvi betét. Földhivatali irat. ; HBML X.301. S.d.80. io9 HBML IV.B.1011/a. 112.k. 975/1842. ; U.o. 113.k. 1900/1845. " HBML IV.B.1109/ l. 283.k iktatószám. "' HBML IV.B.1405/b. 159.d. IL50/1900.

18 19 0 Ölveti Gábor : Zsidó közösségi vagyon Debrecenben 1919-ben már annyira nem volt hely a temetkezéshez, hogy az egylet kénytelen volt visszakérni a zsidótemet ő homokkerti határútjából egy 192 m hosszú és 16 m széles szakaszt. A tanács május 7-én 30 évre engedélyezte a 682 n. öl közterületnek kijelölt telekrész igénybevételét, évi 20 korona jogelismerési díj ellenében. l ~2 Időközben két területet vásároltak a temető bővítésére : egyrészt augusztus 31-én a Wekerle soron egy n. öl legelőterületet koronáért. másrészt december 31-én pengőért a Vécsey u. 29.sz. alatti 949 n. öl házastelket és a hozzátartozó 2 hold 601 n. öl szőlőt. ~ 13 A szentegylet hiába kérte a temetkezési engedélyt, mert július 15-én hatályba lépett a város köztemet őről szóló szabályrendelete, amely halottasház létesítéséhez kötötte annak teljesítését. A szentegylet március 5-i választmányi ülése megállapította, hogy a ravatalozó helyiség ezer pengőbe került volna, kedvező hitel felvételére pedig nem nyílott lehetőség. Erre igényelték meg a 10 k.hold. telket a köztemetőből. Az 1934-ben hozott polgármesteri határozat azonban elutasító volt, egyrészt mert a felosztási terv már elkészült, másrészt a zsidó vallás szerint előírt örök jellegű temetkezési hely nem illeszkedett a váltórendszerű köztemet ő rendjébe. Újabb kérvényre a törvényhatósági bizottság két feltétellel engedélyezte a Vécsey u. 29.sz. alatti telek temetővé alakítását : az egyletnek egyrészt biztosítani kellett a Hegyi Mihályné és a Kiss Áron utcák megnyitására kijelölt területet, másrészt a halottasházat három hónapon belül meg kellett építeni.~' 4 A polgármester 1934-ben megadta az építési engedélyt, ám a rövid határidő miatt a hitközség fellebbezett. Ugyanakkor a Vécsey u. 29. környéki telektulajdonosok tiltakoztak a terület temetővé alakítása ellen. A fellebbezések elhúzódása miatt a törvényhatósági bizottság végzése nem emelkedett jogerőre. Időközben lakossági bejelentés érkezett, hogy a Vécsey utcában a telket felszentelték, sőt temettek is bele." 5 A polgármester január 10-i határozatával kötelezte a szentegyletet a temetés beszüntetésére és az eltemetett halottak holttestének 30 napon belüli eltávolítására. A belügyminiszter ' ~' HBML IV.B.1405/ b. 307.d. 3827/1920. " ; 658. és 5884.sz. tkvi betétek. Földhivatali iratok. "a Debrecen sz. kir. város törvényhatósági bizottsági közgyűléseinek jegyzőkönyvei az évrő l. XIX. évf. Debrecen, o1d. ; HBML X.301. S.d. 80. i's HBML IV.B.1408/a. 2.d /1934.

19 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXIII /1943. XIV. számú véghatározata megerősítette az elsőfokú közigazgatási hatóság döntését." A temetői sírok zsúfoltsága miatt a szentegylet 1946-ban is próbálkozott a bővítéssel, amikor a hatóságtól a köztemető közelében holdnyi területet igényelt, ám a felajánlott két ingatlanra végül is nem tartott igényt.' Az szeptember 11-én készített leltári kimutatás szerint az izraelita szentegylet a Monostorpályi út 44.sz. alatti, a Wekerle sor és a Vécsey u. által határolt zsidótemet őben 8 hold n. öl földterület tulajdonosa volt. Akkor a temetői ingatlan becsértékét 35 ezer forintban határozták meg. > > a Összegzés 1840 után Debrecenben a betelepedni szándékozó izraelitáknak meg kellett küzdeniük egy zárt, saját érdekeit védő céhes ipar és keresked ői társulat ellenállásával, amely gazdasági érdekei miatt kezdet ben egyáltalán nem, később nehezen fogadta be az idegeneket. Az 1850-es években a helytartótanács határozott fellépésére volt szükség a helyi hatósággal szemben, hogy a letelepedni vágyó izraeliták ingatlant vásárolhassanak a város területén. Igazi változást 1887 után a politikai és gazdasági rendszer átalakítása, a polgárosodás és a zsidó emancipáció eredményezett. A betelepülő zsidólakosság Debrecen nyugati részén a Széchenyi és a Mester utcák által határolt városrészben koncentrálódott. Jellemző, hogy vallásos intézményeik közelében és egymáshoz közel vásá rolták meg lakóházaikat. A vallási előírások erőteljesen befolyásolták a zsidóember életmódját és közösségi életét. A zsidók megélhetésének fő forrása az ipar és a kereskedelem, ezért érthető, hogy letelepedésük iránya a belváros felé mutat. Részben ez is magyarázza, hogy a múlt században az izraelita hitközség nem tartott igényt a belvárosi házastelek után járó külső földekre és később sem vásárolt külterületi telket. "b HBML IV.B.1406/b. 327.d.. 301/1943. "' HBML XXL505/a. 41.d /1946. "~ HBML X.301. S.d. 80.

20 19 2 Ölveti Gábor : Zsidó közösségi vagyon Debrecenben A betelepedés során majd egy jó félévszázadnak kellett eltelnie, hogy a zsidók létszámának növekedésével és vagyonosodásával elkezdődhetett a jelentős méretű telekvásárlás és építkezés. Pénzhiány miatt az első komoly izraelita templomok a múlt század kilencvenes éveiben létesültek. Ezután kerülhetett sor a korszerű rituális vágóhelyek és fürdők építésére a Pásti, majd a József kir. herceg utcákban. Az izraelita hitközségek építkezésének a virágkora az 1890 és 1910 közötti időszakra esik, amikor a telekvásárlásra és az intézmények létesítésére fordított költségek tetemesek. A századfordulón mindezt segítette a kedvező pénzügyi feltétel megléte, amely később egyáltalán nem jellemző. A jó gazdasági és pénzügyi lehetőségek mellett a hitközségi intézmények fejlesztésének fő mozgatója a zsidólakosság létszámának növekedése volt. A múlt században a hatóságok szorgalmazták az állandó imahely és az iskola létesítését, ám az építkezések első és anyagi kockázattal járó lépéseit a hitközségeknek egyedül kellett vállalniuk. A városi né pesség ugrásszerű gyarapodásával szükségessé vált az egyházi iskolák bővítése. A századfordulón ebben jelent ős szerepet vállalt a kormány és a helyi hatóság is. A kedvező kölcsönökből és segélyekből a debreceni izraelita egyház is részesedett. Igaz a kölcsönfelvétel miatt korlátozódott a további hiteligénylés lehetősége is, hiszen a hitközségek ingatlanait jelzáloggal terhelték meg. A korszaknak igazán megoldatlan kérdése maradt a debreceni zsidótemető bővítése. A háborús pusztítások és a deportálások után a megfogyatkozott debreceni zsidóközösség nem volt képes fenntartani régi intézményeit, de ebben közrejátszottak az államosítások is. CAPITAL OF THE JEWISH COMMUNITY IN DEBRECEN Gábor Ölveti The paper is designed to show the formulation of the real estate capital of the Jewish community in Debrecen, mainly as reflected in archival sources. Settlement of the Jews in Debrecen commenced in 1840, and their population reached a magnitude of ten thousand in The increase in populations due to the constant immigration, lead to the establishment of the two big religious organisa-

A zsidóság története Kalocsán

A zsidóság története Kalocsán SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZEGED A zsidóság története Kalocsán Készítette: dr. Magóné Tóth Gyöngyi kiegészítő levelezős hallgató Témavezető: Dr. Pihurik Judit 2004 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI ZSIDÓK PUSZTULÁSA

A NYÍREGYHÁZI ZSIDÓK PUSZTULÁSA A NYÍREGYHÁZI ZSIDÓK PUSZTULÁSA Történeti áttekintés Manapság az tekinthetô zsidónak, aki vallása és etnikuma szerint is az adott népcsoporthoz tartozik. A kora középkori Magyarországon azonban a zsidónak

Részletesebben

Tebenned bíztunk eleinktől fogva

Tebenned bíztunk eleinktől fogva Dr. Dombóvári Antal Millisits Máté Millisits-Szilágyi Erzsébet Szabó Lajos Szombathy Gyula Tebenned bíztunk eleinktől fogva Rákosmenti Egyháztörténeti Tanulmányok I. Dr. Dombóvári Antal Millisits Máté

Részletesebben

FEJEZETEK A SZÁZADFORDULÓ UTÁNI DEBRECENI NYOMDÁK TÚRT~:NET~B6L

FEJEZETEK A SZÁZADFORDULÓ UTÁNI DEBRECENI NYOMDÁK TÚRT~:NET~B6L FEJEZETEK A SZÁZADFORDULÓ UTÁNI DEBRECENI NYOMDÁK TÚRT~:NET~B6L Ölveti Gábor A XIX. század végétől megélénkülő polgári fejlődés iránya Magyarországon is az ipari és kereskedelmi tőke koncentrációja, a

Részletesebben

Írta és szerkesztette: Frank Gabriella. Az anyagot gyűjtötte: Ritterné Pajor Csilla, dr. Schmidt Jánosné Torma Imre, Wilkuna Osmo

Írta és szerkesztette: Frank Gabriella. Az anyagot gyűjtötte: Ritterné Pajor Csilla, dr. Schmidt Jánosné Torma Imre, Wilkuna Osmo Írta és szerkesztette: Frank Gabriella Az anyagot gyűjtötte: Ritterné Pajor Csilla, dr. Schmidt Jánosné Torma Imre, Wilkuna Osmo Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyűjtemény, 2004. A LŐRINCI ZSIDÓSÁG

Részletesebben

Sétál a család Veszprémben A zsidó múlt nyomában

Sétál a család Veszprémben A zsidó múlt nyomában Sétál a család Veszprémben A zsidó múlt nyomában A kiadvány a Miniszterelnökség Civil Alap 2014. pályázati program támogatásával, a Magyar Holokauszt Emlékév 2014. keretében jött létre. Magyar Nemzeti

Részletesebben

Dancs Balázs: A GYULAI ZSIDÓSÁG TÖRTÉNETE. Tartalomjegyzék

Dancs Balázs: A GYULAI ZSIDÓSÁG TÖRTÉNETE. Tartalomjegyzék Dancs Balázs: A GYULAI ZSIDÓSÁG TÖRTÉNETE Tartalomjegyzék Bevezetés 1. oldal 1. A magyar zsidóság története dióhéjban 2. oldal 2. A gyulai zsidóság története a kezdetektől a letelepedésig 3. oldal 3. Hitélet

Részletesebben

Zsidó magyarok Szegeden, Löw Lipót és Löw Immánuel

Zsidó magyarok Szegeden, Löw Lipót és Löw Immánuel Varga Papi László 1 Zsidó magyarok Szegeden Örülök, ha használhatónak találod, s ha hivatkozol e helyre, megköszönöm! Varga Papi László Zsidó magyarok Szegeden, Löw Lipót és Löw Immánuel Bába Kiadó Szeged

Részletesebben

ADALÉKOK DEBRECEN VÁROS NÉPOKTATÁSÁHOZ 1919-1944 Mervó Zoltánné

ADALÉKOK DEBRECEN VÁROS NÉPOKTATÁSÁHOZ 1919-1944 Mervó Zoltánné ADALÉKOK DEBRECEN VÁROS NÉPOKTATÁSÁHOZ 1919-1944 Mervó Zoltánné Tanulmányunkban az ellenforradalmi rendszer iskolapolitikájának debreceni vonatkozásait kívánjuk bemutatni. A népoktatás helyzetének elemzése

Részletesebben

A nyíregyházi nyomdák története a 19. század utolsó harmadában

A nyíregyházi nyomdák története a 19. század utolsó harmadában Tóthné Bordé Katalin A nyíregyházi nyomdák története a 19. század utolsó harmadában A nyomdaalapítás alapvető feltételei közé tartozik, hogy egy adott településnek olyan fejlettek legyenek a gazdasági,

Részletesebben

MEGJEGYZÉSEK DEBRECEN VAROS SZOCIÁLPOLITIKÁJÁHOZ AZ 1920-1944 KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN

MEGJEGYZÉSEK DEBRECEN VAROS SZOCIÁLPOLITIKÁJÁHOZ AZ 1920-1944 KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN MEGJEGYZÉSEK DEBRECEN VAROS SZOCIÁLPOLITIKÁJÁHOZ AZ 1920-1944 KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN Major Zoltán László Bevezetés Az első világháború eseményeiországszerte igen nagy károkat okoztak, a korábban felhalmozódott

Részletesebben

TARTALOM E SZÁMUNK SZERZŐI:

TARTALOM E SZÁMUNK SZERZŐI: TARTALOM T A N U L M Á N Y O K Tiszavasvári első óvodáinak története 1888 tól 1945 ig Pethéné Ujhelyi Marianna... 3 Egykor volt diákok Nyíregyházán Dr. Kührner Éva... 27 Ő volt az első Szentmihályon Hankó

Részletesebben

DOI: 10.15774/PPKE.BTK.2013.004 SZELKE LÁSZLÓ DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS

DOI: 10.15774/PPKE.BTK.2013.004 SZELKE LÁSZLÓ DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS SZELKE LÁSZLÓ DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS 2012 1 Szelke László Titkok, legendák, sorsok A Gresham- palota története és angolszász kapcsolatai Témavezető: M. Kiss Sándor DSc Intézetvezető egyetemi tanár Pázmány

Részletesebben

A VESZPRÉMI ZSIDÓISKOLA TÖRTÉNETE

A VESZPRÉMI ZSIDÓISKOLA TÖRTÉNETE A VESZPRÉMI ZSIDÓISKOLA TÖRTÉNETE A MAOIH által meghirdetett pályázatra készítette: Mann Lotti A Veszprémi Dózsa György Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 8.a osztályos tanulója (A Veszprémi

Részletesebben

Adattár. Alsópetény. Az 1941. évi országos népszámlálás a 900 lakosból mindössze 6 fõt tüntet fel izraelita felekezetûként.

Adattár. Alsópetény. Az 1941. évi országos népszámlálás a 900 lakosból mindössze 6 fõt tüntet fel izraelita felekezetûként. Adattár Alsópetény 1746-ban mindössze egyetlen izraelita házaspár lakott a faluban, Jelen Lõrinc, nejével és kislányával. Mikor azonban 1783-ban megjelent II. József türelmi rendelete ebben engedélyezte,

Részletesebben

Száz éves a rákosmenti helytörténetírás

Száz éves a rákosmenti helytörténetírás Száz éves a rákosmenti helytörténetírás Ebből a nevezetes alkalomból az Erdős Renée Ház Muzeális Gyűjtemény és Kiállítóterem és a Rákosmenti Múzeumbarát Egyesület a RÁKOSCSABAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

Részletesebben

Székkutas. Természetföldrajzi környezet

Székkutas. Természetföldrajzi környezet Székkutas Természetföldrajzi környezet A Tisza bal parti mellékfolyója volt a Kakasszék-ér. Napjainkra az egykor bővizű ősfolyó legtöbb helyen beiszaposodott, mély és széles hullámterű medrével Hódmezővásárhely-Székkutas-Orosháza

Részletesebben

A SZEGEDI KIRÁLYI BIZTOSSÁG (1879 1884) DÓKA KLÁRA

A SZEGEDI KIRÁLYI BIZTOSSÁG (1879 1884) DÓKA KLÁRA A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve 1976-77jl A SZEGEDI KIRÁLYI BIZTOSSÁG (1879 1884) DÓKA KLÁRA {Budapest, Vízügyi Dokumentációs és Továbbképző Intézet) 1879. márc. 12-én az árvíz az Alföld legnagyobb, népessége

Részletesebben

Adatok Kézdivásárhely 1940 1944 közötti történetéhez

Adatok Kézdivásárhely 1940 1944 közötti történetéhez Tóth-Bartos András Acta Siculica 2011, 355 371 Adatok Kézdivásárhely 1940 1944 közötti történetéhez Erdély 20. századi történetében egyik meghatározó, a kollektív tudatra is hosszú távon hatást kifejtő

Részletesebben

A holisztikus. belsőépítészeti. tervezés szerkezeti modellje. Tervező. Szezonalitás/ Üzemeltetési módozatok. Célcsoport-elemzés

A holisztikus. belsőépítészeti. tervezés szerkezeti modellje. Tervező. Szezonalitás/ Üzemeltetési módozatok. Célcsoport-elemzés Tervező 3 A holisztikus (belső-)építészeti tervezés szerkezeti modellje Célcsoport-elemzés Szezonalitás/ Üzemeltetési módozatok Megrendelő/tulaj Vendéglátóhelykoncepció + Funkció + Név Lokáció relatív

Részletesebben

A KÖZOKTATÁS KIALAKULÁSA TELEPÜLÉSÜNKÖN

A KÖZOKTATÁS KIALAKULÁSA TELEPÜLÉSÜNKÖN A KÖZOKTATÁS KIALAKULÁSA TELEPÜLÉSÜNKÖN 1. Az evangélikus elemi népiskola Tótkomlós község lakói, mindjárt 1746-ban, letelepedésük után, gondoskodtak egy iskola felállításáról. Mivel kizárólag evangélikus

Részletesebben

Gondolatok a könyvtárban ÍRÁSUNK A 10. OLDALON

Gondolatok a könyvtárban ÍRÁSUNK A 10. OLDALON FEJER www.fejerlap.hu LAP2007. Az önkormányzat számára is évről évre visz- 2 szatérő ünnep a végzősök útra bocsátása, a ballagás. A közgyűlés elnökének köszöntőjét lapunkban olvashatják. 10 Együttes ülést

Részletesebben

III. évfolyam 3. szám. Kiadja a. 2008. augusztus

III. évfolyam 3. szám. Kiadja a. 2008. augusztus 75 éve, 1933 augusztus 15-én hunyt el Szánthó Géza református lelkész, Rákoscsaba történetének kutatója III. évfolyam 3. szám 2008. augusztus Kiadja a Ádám Ferenc Szántó Géza művének helye a korabeli helytörténetírásban

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója

HIRDETMÉNY. Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója Terjeszti a Magyar Posta Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója XVI. évfolyam 2006. szeptember HIRDETMÉNY Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a Helyi Választási Bizottság az alábbi

Részletesebben

Nonprofit szervezetek joga DemNet könyvek 6.

Nonprofit szervezetek joga DemNet könyvek 6. DemNet könyvek 6. Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány Budapest 2006 Második, javított kiadás Szerzők: Csanády Dániel Harangozó Attila Nemes András Rixer Ádám Tóth Judit Virág Mária Szerkesztette:

Részletesebben

A POZSONYI ÁLLAMI LEVÉLTÁR VÁGSELLYEI FIÓKLEVÉTÁRÁNAK ÉVKÖNYVE

A POZSONYI ÁLLAMI LEVÉLTÁR VÁGSELLYEI FIÓKLEVÉTÁRÁNAK ÉVKÖNYVE A POZSONYI ÁLLAMI LEVÉLTÁR VÁGSELLYEI FIÓKLEVÉTÁRÁNAK ÉVKÖNYVE Összeállította és szerkesztette Gaucsík István Novák Veronika Galambos Sándor, Robert Hoza, Hudi József, Jakab Réka, Martin Korčok, Rudolf

Részletesebben

SZŐDI HELYTÖRTÉNETI FÜZETEK I.

SZŐDI HELYTÖRTÉNETI FÜZETEK I. SZŐDI HELYTÖRTÉNETI FÜZETEK I. Sorozatszerkesztő: Volentics Gyula A sződi iskola története 1766-2007 Készült az új iskolaépület építésének 40. évfordulójára Ezt a könyvet az új iskolaépület építésének

Részletesebben

4 Demkó Kálmán 1894. 316. 5 Korbuly György 1936. 156. 6 Magyary-Kossa Gyula 1940. IV. 84 85. 7 Korbuly György 1936. 200 201.

4 Demkó Kálmán 1894. 316. 5 Korbuly György 1936. 156. 6 Magyary-Kossa Gyula 1940. IV. 84 85. 7 Korbuly György 1936. 200 201. Bábaság Makón MARKOS GYÖNGYI (Makó, József Attila Múzeum)...mi a' Bábamesterségnek az ő legfőbb tcélya? Az, hogy az emberi Nem megtartassák, és tovább szaporíttassék." (Peterka, 1814) 1 A születés körüli

Részletesebben

A Semmelweis család eredete és története The roots and history of Family Semmelweis

A Semmelweis család eredete és története The roots and history of Family Semmelweis A Semmelweis család eredete és története The roots and history of Family Semmelweis v. Prof. k.kapronczay@freestart.hu Initially submitted October 20, 2010; accepted for publication November 5, 2010 Abstract:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BIZOTTSÁGI BESZÁMOLÓ

TÁJÉKOZTATÓ BIZOTTSÁGI BESZÁMOLÓ TÁJÉKOZTATÓ BIZOTTSÁGI BESZÁMOLÓ Nagyközségünk Képviselõ-testülete 2010. augusztus 9-én rendkívüli testületi ülést tartott. A napirend elfogadása után a Képviselõ-testület felhatalmazta a Polgármestert

Részletesebben