A korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetési kötelezettsége alóli mentesítésről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetési kötelezettsége alóli mentesítésről"

Átírás

1 SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Szám: /2007-SZMM A korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetési kötelezettsége alóli mentesítésről Budapest, június

2 2 I. Tartalmi összefoglaló Vezetői összefoglaló A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) január 1-jétől hatályos rendelkezései értelmében a biztosítottak társadalombiztosítási korkedvezményes jogosultságának megszerzésére csak a foglalkoztató többletjárulék-fizetése ellenében kerülhet sor, azzal, hogy a évben az ún. korkedvezmény-biztosítási járulékot a központi költségvetés fizeti meg a foglalkoztató helyett. A korkedvezmény-biztosítási járulék mértékét a Tbj. a társadalombiztosítási járulék alapjának alapul vételével annak 13%-ában állapította meg. A hatályos rendelkezések szerint a korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetését a központi költségvetés évente fokozatosan csökkenő (2007-ben 100%-os, 2008-ban 75%-os, 2009-ben 50%-os, 2010-ben 25%-os) mértékben vállalja át, azaz január 1-jétől a többletjárulékot teljes egészében az érintett foglalkoztató fizeti. A többletjárulék megfizetése foglalkozásegészségügyi szakmai szempontok figyelembevételével a biztosított korkedvezményre jogosító munkakörben, illetőleg munkahelyen történő foglalkoztatásához kapcsolódik. A korkedvezményre jogosító munkaköröket a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) végrehajtására kiadott 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet január 1-jétől hatályon kívül helyezett, de december 31-éig tovább alkalmazni rendelt 1. számú melléklete tartalmazza. A korkedvezményes nyugdíjrendszerrel összefüggő egyes feladatokról szóló 1106/2006. (XI. 15.) Korm. határozatban a Kormány feladatul tűzte ki az egyes foglalkoztatóknak a korkedvezmény rendszeréből történő kikerülése feltételeinek és eljárásrendjének kidolgozását. Az előterjesztés 1. számú mellékletét képező törvénytervezet a Tbj. és a Tny. módosítását tartalmazza. Tekintettel arra, hogy a korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetési kötelezettsége alapvetően a biztosított által végzett munkának az emberi szervezet fokozott igénybevételével, illetőleg az egészségre különösen ártalmas voltával összefüggésben kerül megállapításra, a mentesítési eljárásban a törvénytervezet alapján a munkavédelmi hatóság a

3 3 foglalkoztató kérelmére induló eljárásban, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) alapján jár el. A törvénytervezet csak azokat az eljárási rendelkezéseket tartalmazza, amelyek megjelenítését a Ket. általános szabályaitól való eltérés indokolja. Így törvényi szinten kerül meghatározásra - az eljárás egy fokú volta, - az elektronikus ügyintézést, az újrafelvételi, illetőleg a méltányossági eljárást kizáró szabályozás, valamint - a foglalkoztatónál működő munkavállalói érdekképviseleti szervezeteket ügyféli jogosítvánnyal felruházó rendelkezés. A mentesítésre irányuló hatósági eljárás részletes szabályait a Tbj.-be kerülő felhatalmazó rendelkezés alapján az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti Korm. rendelet-tervezet tartalmazza. A rendelet-tervezet a mentesítési eljárással összefüggő munkavédelmi hatósági feladatok ellátására az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőséget jelöli ki, és részletesen meghatározza a foglalkoztató által benyújtandó iratok körére, az eljárásban résztvevő szakértői szervre (meghatározott esetekben szakhatóságra), továbbá a hatóság eljárására vonatkozó részletes szabályokat. II. Kormányprogramhoz való viszony Az előterjesztés a Kormány programjával nem áll közvetlen kapcsolatban. III. Előzmények A korkedvezményes nyugdíjrendszerrel összefüggő egyes feladatokról szóló 1106/2006. (XI. 15.) Korm. határozatban a Kormány feladatul tűzte ki az egyes foglalkoztatóknak a korkedvezmény rendszeréből történő kikerülése feltételeinek és eljárásrendjének kidolgozását. IV. Várható szakmai hatások A foglalkoztató a korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetése alól csak az alapvetően munkaegészségügyi szempontokra figyelemmel meghatározott, az egészségre fokozott mértékben terhelő, azaz korkedvezményre jogosító munkakörökben foglalkoztatottak munkakörülményeinek lényeges javításával

4 4 mentesülhetnek. Ennek következménye azonban, hogy a járulékfizetés alól mentesített foglalkoztatónál az adott munkakörben foglalkoztatott biztosított sem szerez a mentesítés időpontjától korkedvezményre jogosító időt. V. Várható gazdasági hatások A Magyar Köztársaság évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló évi CXXI. törvény 30. -ának (14) bekezdése értelmében a foglalkoztatónak január 1-jétől a korkedvezmény-biztosítási járulék 25%-át kell megfizetnie, majd ez a hányad évente 25%-kal növekszik. A járulék-fizetési kötelezettség alóli mentesítés esetén a Nyugdíjbiztosítási Alap tervezett többletbevétele elmarad, ugyanakkor ez biztosítotti oldalról szemlélve együtt jár azzal, hogy mentesítés esetén korkedvezményes jogosultság így kiadási többlet sem keletkezik. VI. Várható társadalmi hatások A foglalkoztatók érdekeltté válnak az egészségi ártalmak csökkentésében, ugyanakkor a biztosítottak körében az egészségre kevésbé ártalmas munkakörülmények vitathatatlanul kedvező hatásai ellenére feszültséget okozhat, hogy az azonos munkakörben, de más foglalkoztatónál dolgozók korkedvezményes jogszerzése eltérően alakul, továbbá az, hogy munkahelyváltás esetén azonos munkakörben, de más foglalkoztatónál elhelyezkedve esetlegesen már nem szereznek korkedvezményes jogot. VII. Kapcsolódások VIII. Fennmaradt vitás kérdések

5 5 IX. Javaslat a sajtó tájékoztatására Az előterjesztés kommunikációja Igen Nem Javasolt-e a kommunikáció Kormányülést követő szóvivői tájékoztató Tárcaközlemény Tárca által szervezett sajtótájékoztató További szakmai programok szervezése Részletezve További lakossági tájékoztatás Részletezve: A kommunikáció tartalma (sajtózáradék): Tárcán belüli nyilatkozók szintje:

6 6 H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T A Kormány megtárgyalta és elfogadta a korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetési kötelezettsége alóli mentesítés szabályairól szóló kormányelőterjesztést, és 1. elrendeli az előterjesztés 1. számú mellékletét képező törvényjavaslatnak az Országgyűlés elé terjesztését; 2. a törvényjavaslat előadójául a szociális és munkaügyi minisztert jelöli ki; 3. elrendeli az előterjesztés 2. számú mellékletét képező kormányrendelettervezetnek a Magyar Közlönyben az 1. pont szerinti törvény kihirdetésével egyidejűleg történő kihirdetését.

7 7 1. számú melléklet a /2007-SZMM számú előterjesztéshez évi törvény egyes törvények korkedvezmény-biztosítási járulékkal összefüggő módosításáról TERVEZET A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló évi LXXX. törvény módosítása 1. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 20/A. -ának helyébe a következő rendelkezés lép: 20/A. (1) A foglalkoztató a (2) bekezdésben foglaltak kivételével a külön jogszabályban meghatározott korkedvezményre jogosító munkakörben foglalkoztatott után a társadalombiztosítási járulék alapjának alapulvételével a társadalombiztosítási járulékon felül korkedvezmény-biztosítási járulékot fizet. (2) A foglalkoztatót kérelmére a munkavédelmi hatóság határozatban mentesíti a járulék megfizetési kötelezettsége alól, ha a külön jogszabály szerint lefolytatott eljárás során megállapítja, hogy a kérelemben megjelölt munkakörben, a vizsgált munkahelyen történő foglalkoztatás a korkedvezményre való jogosultság megállapítását nem indokolja. A korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetési kötelezettsége alóli mentesítés kezdő időpontja törvényben meghatározott kivétellel az erről szóló határozat jogerőre emelkedésének napja. (3) A munkavédelmi hatóság a mentesítést visszavonhatja, amennyiben az annak alapjául szolgáló körülményekben, tényekben olyan változás következett

8 be, amely kizárta volna a mentesítés megadását. 8 (4) A munkavédelmi hatóság (2) bekezdés szerinti eljárására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban Ket.) az e szerinti eltérésekkel kell alkalmazni. (5) A mentesítési eljárás során a Ket. elektronikus ügyintézésre, újrafelvételi eljárásra, illetőleg méltányossági eljárásra vonatkozó rendelkezései nem alkalmazhatók. (6) A munkavédelmi hatóságnak a mentesítési eljárásban hozott határozata ellen fellebbezésnek nincs helye. (7) A mentesítési eljárásban a foglalkoztatónál a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény 21. -ának (5) bekezdése szerint képviselettel rendelkező szakszervezet, annak hiányában az üzemi tanács, illetőleg az üzemi megbízott a) az érintett foglalkoztatottak képviseletét írásbeli meghatalmazás alapján elláthatja, illetőleg b) az a) pont alá nem tartozó esetben ügyfélként vesz részt. (8) A korkedvezmény-biztosítási járulék fizetésére és bevallására, valamint az ezzel összefüggő nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségre a társadalombiztosítási járulékra vonatkozó szabályokat megfelelően alkalmazni kell. 2. lép: A Tbj a (1) bekezdésének e) pontja helyébe a következő rendelkezés [A társadalombiztosítási ellátások fedezetére] e) a foglalkoztató a külön jogszabályban meghatározott korkedvezményre jogosító munkakörben foglalkoztatott, saját jogú nyugdíjasnak nem minősülő

9 9 biztosított, illetőleg kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő társas vállalkozó után, valamint a korkedvezményre jogosító munkakörben vállalkozói tevékenységet végző biztosított egyéni vállalkozó a 20/A. (2) bekezdésében foglalt kivétellel korkedvezmény-biztosítási járulékot [fizet.] 3. A Tbj ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (5) A társas vállalkozás a külön jogszabályban meghatározott korkedvezményre jogosító munkakörben foglalkoztatott biztosított társas vállalkozó után a társadalombiztosítási járulék alapjának alapulvételével a társadalombiztosítási járulékon felül, a 20/A. (2) bekezdésében foglalt kivétellel korkedvezmény-biztosítási járulékot fizet. 4. A Tbj ának (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (8) A külön jogszabályban meghatározott korkedvezményre jogosító munkakörben vállalkozói tevékenységet végző biztosított egyéni vállalkozó a társadalombiztosítási járulék alapjának alapulvételével a társadalombiztosítási járulékon felül, a 20/A. (2) bekezdésében foglalt kivétellel korkedvezménybiztosítási járulékot fizet. 5. (1) A Tbj ának (1) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki: [A Kormány felhatalmazást kap arra, hogy rendeletben szabályozza] j) a korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetési kötelezettsége alól történő mentesítésre irányuló eljárás részletes szabályait.

10 (2) A Tbj a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 10 (3) Felhatalmazást kap a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter, hogy a korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetési kötelezettsége alól történő mentesítés szakmai feltételeit rendeletben állapítsa meg. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény módosítása 6. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 8/B. -a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: (4) Ha a munkavédelmi hatóság a Tbj. 20/A. -ának (2) bekezdésében foglaltak szerint a foglalkoztatót a kérelmében megjelölt munkahelyen az adott munkakör tekintetében a korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetési kötelezettsége alól mentesíti, az adott munkakör a mentesítés időpontjától annak esetleges visszavonásáig korkedvezményre nem jogosít. Záró rendelkezések 7. (1) Ez a törvény november 1-jén lép hatályba. (2) Ha a foglalkoztató a korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetési kötelezettsége alól történő mentesítésre irányuló kérelmét december 31- éig benyújtja és a munkavédelmi hatóság jogerős határozata alapján a mentesítés feltételei fennállnak, a foglalkoztató a kérelemben megjelölt munkakörben, a vizsgált munkahelyen foglalkoztatott biztosítottakra tekintettel a korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetésének kötelezettsége alól január 1-jétől mentesül.

11 11 2. számú melléklet a /2007-SZMM számú előterjesztéshez A Kormány.../2007. (...) Korm. r e n d e l e t e TERVEZET a korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetése alól történő mentesítés eljárási szabályairól A Kormány a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló évi törvény (a továbbiakban: Tbj.) 58. -a (1) bekezdésének j) pontjában, valamint a 6. tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 174/A. -a (1) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, továbbá a 9. (2) bekezdése tekintetében az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alkotmány 40. -ának (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) Az e rendeletben meghatározott eljárásban a foglalkoztatót kérelemre a külön jogszabályban meghatározott, korkedvezményre jogosító munkakörben foglalkoztatott munkavállalók után fizetendő korkedvezménybiztosítási járulék megfizetésének kötelezettsége alól az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség (a továbbiakban: hatóság) mentesítheti. (2) Az e rendelet szerinti eljárásban a Ket. rendelkezéseit a Tbj. 20/A. - ában foglaltak figyelembe vételével kell alkalmazni. (3) Ha a foglalkoztató az adott munkahelyen legalább tíz érintett munkavállalót foglalkoztat, az eljárásban a hatóság hatósági közvetítőt vehet

12 igénybe (1) A korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetési kötelezettsége alóli mentesítés iránti kérelmet a melléklet szerinti formanyomtatványon, a hatóságnál munkahelyenként kell benyújtani. (2) A foglalkoztató a kérelemben megjelölt munkahelyen a kérelem benyújtását megelőzően a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter rendeletében meghatározottak szerint állapotfelmérést végez. Az állapotfelmérést valamennyi olyan, a december 31-én hatályos szabályozás szerint korkedvezményre jogosító munkakör tekintetében külön el kell végezni, amely munkakörre a foglalkoztató a korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetésének kötelezettsége alóli mentesítést kéri. (3) A (2) bekezdés szerint elvégzett állapotfelmérést a foglalkoztató véleményezés céljából átadja a Tbj. 20/A. -ának (7) bekezdése szerinti munkavállalói érdekképviseleti szervnek (a továbbiakban: munkavállalói érdekképviseleti szerv). A munkavállalói érdekképviseleti szerv az állapotfelméréssel kapcsolatos álláspontját tizenöt napon belül közli a foglalkoztatóval. A határidő elmulasztása esetén úgy kell tekinteni, hogy a munkavállalói érdekképviseleti szerv az állapotfelméréssel egyetért. (4) Amennyiben a foglalkoztatónál a munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény 70/A. -a alapján választott munkavédelmi képviselő is működik, a munkavállalói érdekképviseleti szerv az állapotfelméréssel kapcsolatos véleményét a munkavédelmi képviselővel egyeztetetten alakítja ki. 3. A foglalkoztató kérelméhez csatolni kell a) a kérelem benyújtását megelőző 30 napnál nem régebbi eredeti vagy hiteles másolati példányú cégkivonatot, b) a társasági szerződés, az alapító okirat vagy az alapszabály másolatát, c) a 2. (2) bekezdése szerinti állapotfelmérést,

13 13 d) a munkavállalói érdekképviseleti szervnek az állapotfelméréssel kapcsolatos véleményét, e) a külön jogszabályban meghatározott összegű igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolását. 4. (1) Az e rendelet szerinti eljárás megindításáról a hatóság az érintett munkavállalókat, illetőleg a munkavállalói érdekképviseleti szervet hirdetményi úton is értesítheti. (2) Hirdetményi úton történő értesítés esetén a hirdetményt a foglalkoztató kérelmében megjelölt valamennyi munkahelyen ki kell függeszteni. 5. (1) Az e rendelet szerinti eljárásban a 6. -ban foglaltak kivételével az Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet (a továbbiakban: OMFI) szakértőként jár el. (2) Az OMFI köteles a szakértői véleményét a kirendeléstől számított harminc napon belül és a (4) bekezdés szerinti helyszíni szemle lefolytatását követő 5 munkanapon belül elkészíteni. (3) Az OMFI a szakértői véleményét a) a 2. (2) bekezdés szerinti állapotfelmérés, valamint b) a (4) bekezdés szerinti helyszíni szemle alapján a foglalkoztató kérelmében megjelölt munkakörök tekintetében külön-külön készíti el. (4) A hatóság az OMFI szakértői közreműködésével, illetőleg a hatóság regionális munkavédelmi felügyelőségének bevonásával a foglalkoztató kérelmében megjelölt munkahelyen helyszíni szemlét tart. A helyszíni szemle időpontját úgy kell meghatározni, hogy az a szakértői vélemény (2) bekezdésben

14 14 meghatározott határidőre történő elkészítését lehetővé tegye. A hatóság a helyszíni szemle keretében az OMFI szükséges ellenőrző méréseinek figyelembevételével a) ellenőrzi, hogy az állapotfelmérésben foglalt körülmények a valóságnak megfelelnek; b) megvizsgálja, hogy a kérelemben megjelölt munkakörben foglalkoztatottak esetében a vizsgált munkahelyen ba) a különösen nehéz fizikai munka, bb) a különösen terhelő klíma, bc) az ergonómiai kóroki tényezőknek való tartós kitétel, bd) a fokozott pszichés megterhelés, be) a pszichoszociális kóroki tényezőknek való tartós kitétel kockázata fennáll-e. 6. (1) Az e rendelet szerinti eljárásban a hatóság megkeresésére a) ionizáló sugárzás hatása alatt végzett munka esetében az Országos Frederic Joliot Curie Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet; b) közlekedésnél végzett munka (járművezető, oktató járművezető) esetében a Nemzeti Közlekedési Hatóság területileg illetékes regionális igazgatósága; c) a Magyar Honvédség polgári alkalmazottainak munkakörei esetében a Magyar Honvédség kijelölt szerve szakhatóságként vesz részt. (2) A szakhatóság állásfoglalását az 5. (4) bekezdésének a)-b) pontjában foglaltak vizsgálatára figyelemmel adja ki. 7. (1) A kérelemről a hatóság hatvan napon belül dönt.

15 15 (2) A hatóság a döntést a foglalkoztatóval postai úton közli. Amennyiben a hatóság az eljárás megindításáról az érintett munkavállalókat, illetőleg a munkavállalói érdekképviseleti szervet hirdetményi úton értesítette, a hatóság a Ket ának (3) bekezdésében foglaltak szerint jár el, azzal, hogy a hirdetménynek a döntést is tartalmaznia kell. Hirdetményi úton történő értesítés esetén a hirdetményt a foglalkoztató kérelmében megjelölt valamennyi munkahelyen ki kell függeszteni. (3) A hatóság döntéséről a határozat megküldésével az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalt, valamint a területileg illetékes regionális nyugdíjbiztosítási igazgatóságot is tájékoztatja. 8. (1) Amennyiben a korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetési kötelezettsége alól mentesített foglalkoztatónál lefolytatott munkavédelmi hatósági ellenőrzés során, vagy egyéb okból a hatóság hivatalos tudomására jut, hogy a vizsgált munkahelyen, adott munkakörben foglalkoztatott munkavállalók munkakörülményeiben olyan kedvezőtlen változás következett be, amely a mentesítést kizárta volna, a hatóság a mentesítés feltételeinek fennállását hivatalból ellenőrzi. (2) Az (1) bekezdés szerinti ellenőrzés során az ban foglaltakat megfelelően alkalmazni kell. (3) Amennyiben a hatóság az ellenőrzés során azt állapítja meg, hogy az e rendeletben foglaltak szerint a korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetése alóli mentesülés feltételei nem állnak fenn, a mentesítésről hozott határozatát visszavonja és a 7. (3) bekezdésében meghatározottak szerint jár el. (4) A (3) bekezdés szerinti esetben az ellenőrzés során felmerült szakértői díjat és költségeket a foglalkoztatónak meg kell fizetnie. 9. (1) Ez a rendelet november 1-jén lép hatályba.

16 16 (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőségről szóló 295/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. - ának (1) bekezdése a következő b) ponttal egészül ki és ezzel egyidejűleg a jelenlegi b)-c) pont jelölése c)-d) pontra módosul: [Az OMMF elsőfokú munkavédelmi hatósági jogkörében] b) a külön jogszabályban meghatározottak szerint ellátja a korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetése alóli mentesítéssel kapcsolatos feladatokat,

17 17 Melléklet a.../2007. (...) Korm. rendelethez KÉRELEM a korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetési kötelezettsége alól történő mentesítés megállapítására 1. Foglalkoztató megnevezése, székhelye: 2. Munkahely megnevezése, amelyre vonatkozóan a mentességet kéri 3. Munkakör(ök) megnevezése, amelyre vonatkozóan a mentességet kéri: 4. Munkaköri tevékenység leírása: (munkaköri leírás csatolandó):

18 18 5. A megjelölt munkakörben foglalkoztatottak száma: Munkakör megnevezése:... Férfi:.. fő nő:.fő Munkakör megnevezése:... Férfi:.. fő nő:.fő Munkakör megnevezése:... Férfi:.. fő nő:.fő Munkakör megnevezése:... Férfi:.. fő nő:.fő Munkakör megnevezése:... Férfi:.. fő nő:.fő 6. cégszerű aláírás 7. a munkavállalói érdekképviseleti szerv véleménye a kérelem benyújtásáról és az állapotfelmérés megállapításairól:

19 19 8. intézkedések ismertetése a) a korkedvezményre jogosító munkakörben történő foglalkoztatással járó, a korkedvezményre jogosító munkakörülmények javítása érdekében: b) különös tekintettel a korkedvezményre jogosító korábbi munkakörülmények megszűntetése érdekében: 9. A 8. pont szerinti intézkedések eredményes voltát alátámasztó állapotfelmérés dokumentációja (műszeres vizsgálatokat indokoló esetekben mérési jegyzőkönyvekkel): 10. A foglalkozásegészségügyi

20 20 szolgáltató nyilatkozata, hogy a korkedvezményre jogot adó munkakörben foglalkoztatottak körében a kérelem benyújtását megelőzően a foglalkoztató által kezdeményezett és a foglalkozásegészségügyi orvos által elvégzett soron kívüli alkalmassági vizsgálat során foglalkozási megbetegedés vagy annak gyanúja nem fordult elő: foglalkozás-egészségügyi orvos aláírása, pecsét:

21 21 Az előterjesztés szöveges része A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) január 1-jétől hatályos rendelkezései értelmében a biztosítottak társadalombiztosítási korkedvezményes jogosultságának megszerzésére csak a foglalkoztató többletjárulék-fizetése ellenében kerülhet sor. Az ún. korkedvezmény-biztosítási járulék mértékét a Tbj. a társadalombiztosítási járulék alapjának alapul vételével annak 13%-ában állapította meg. A hatályos rendelkezések szerint a korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetését a központi költségvetés évente fokozatosan csökkenő (2008-ban 75%-os, 2009-ben 50%-os, 2010-ben 25%-os) mértékben átvállalja, azaz 2011 január 1-jétől a többletjárulékot teljes egészében az érintett foglalkoztató fizeti. A többletjárulék megfizetése foglalkozás-egészségügyi szakmai szempontok figyelembevételével a biztosított korkedvezményre jogosító munkakörben, illetőleg munkahelyen történő foglalkoztatásához kapcsolódik. A korkedvezményre jogosító munkaköröket a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) végrehajtására kiadott 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet január 1-jétől hatályon kívül helyezett, de december 31-éig tovább alkalmazni rendelt 1. számú melléklete tartalmazza. A korkedvezményes nyugdíjrendszerrel összefüggő egyes feladatokról szóló 1106/2006. (XI. 15.) Korm. határozatban a Kormány feladatul tűzte ki az egyes foglalkoztatóknak a korkedvezmény rendszeréből történő kikerülése feltételeinek és eljárásrendjének kidolgozását. Az előterjesztés 1. számú mellékletét képező törvénytervezet a Tbj. és a Tny. módosítását tartalmazza. Tekintettel arra, hogy a korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetési kötelezettsége alapvetően a biztosított által végzett munkának az emberi szervezet fokozott igénybevételével, illetőleg az egészségre különösen ártalmas voltával összefüggésben kerül megállapításra, a mentesítési eljárásban a törvénytervezet alapján a munkavédelmi hatóság a foglalkoztató kérelmére induló eljárásban, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) alapján jár el.

22 22 A törvénytervezet csak azokat az eljárási rendelkezéseket tartalmazza, amelyek megjelenítését a Ket. általános szabályaitól való eltérés indokolja. Így törvényi szinten kerül meghatározásra - az eljárás egy fokú volta, - az elektronikus ügyintézést, az újrafelvételi, illetőleg a méltányossági eljárást kizáró szabályozás, valamint - a foglalkoztatónál működő munkavállalói érdekképviseleti szervezeteket ügyféli jogosítvánnyal felruházó rendelkezés. A mentesítésre irányuló hatósági eljárás részletes szabályait a Tbj.-be kerülő felhatalmazó rendelkezés alapján az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti Korm. rendelet-tervezet tartalmazza. A rendelet-tervezet a mentesítési eljárással összefüggő munkavédelmi hatósági feladatok ellátására az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőséget jelöli ki, és részletesen meghatározza a foglalkoztató által benyújtandó iratok körére, az eljárásban résztvevő szakértői szervre (meghatározott esetekben szakhatóságra), továbbá a hatóság eljárására vonatkozó részletes szabályokat. Kérjük a Kormányt, hogy az előterjesztést fogadja el. Budapest, június Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszter Dr. Veres János pénzügyminiszter Dr. Takács Albert igazságügyi és rendészeti miniszter

1997. évi LXXXI. törvény. a társadalombiztosítási nyugellátásról. A korkedvezmény

1997. évi LXXXI. törvény. a társadalombiztosítási nyugellátásról. A korkedvezmény Tájékoztató a korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetése alóli mentesítésről A 2007. évi CXXVI. törvény, a 342/2007. (XII.19.) Korm. rendelet és a 34/2007. (XII. 21.) SzMM rendelet szabályozza a korkedvezmény-biztosítási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTER Szám: 6432-1/2007-SZMM TERVEZET E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a rehabilitációs járadékról, a megváltozott munkaképességűek

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 177. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. december 9., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 177. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. december 9., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 177. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. december 9., szerda Tartalomjegyzék 2009. évi CXXVIII. törvény A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosításáról szóló

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. a Kormány részére. a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és költségvetési támogatásának szabályairól

ELŐ TERJESZTÉS. a Kormány részére. a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és költségvetési támogatásának szabályairól IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTER FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER Szám: 9476-1/2006. TERVEZET ELŐ TERJESZTÉS a Kormány részére a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről

Részletesebben

1997. évi LXXXI. törvény. a társadalombiztosítási nyugellátásról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

1997. évi LXXXI. törvény. a társadalombiztosítási nyugellátásról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról Az Országgyűlés az Alkotmányban foglalt elveknek megfelelően az időskorúak és a tartósan vagy véglegesen munkaképtelenné válók, valamint

Részletesebben

T/1745. számú. törvényjavaslat. egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról

T/1745. számú. törvényjavaslat. egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/1745. számú törvényjavaslat egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról Előadó: dr. Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszter Budapest, 2010.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 58. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. május 15., kedd. Tartalomjegyzék. 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet

MAGYAR KÖZLÖNY. 58. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. május 15., kedd. Tartalomjegyzék. 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. május 15., kedd 58. szám Tartalomjegyzék 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet 96/2012. (V. 15.) Korm. rendelet 97/2012. (V. 15.) Korm. rendelet 98/2012. (V.

Részletesebben

213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet

213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet Naprakész jogszabály a CompLex Kiadó jogi adatbázisából. A jel a legutoljára megváltozott bekezdést jelöli. 213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti

Részletesebben

2011. évi CXCI. törvény. a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról

2011. évi CXCI. törvény. a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról 2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról Magyarország Alaptörvénye XII. cikkének végrehajtása érdekében az Országgyűlés a megváltozott

Részletesebben

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról Változások - 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet - az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint 1. oldal a működési enge 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY II. ÉVFOLYAM 5. szám 2010. május 28. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: Szociális tárgyú közlemények esetén: 1054 Budapest, Hold u. 1. Telefon:

Részletesebben

32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet. a munkavédelmi jellegű bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól

32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet. a munkavédelmi jellegű bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól 32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet a munkavédelmi jellegű bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (4) bekezdés

Részletesebben

2013. évi törvény. Az Szt. 58/A. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2013. évi törvény. Az Szt. 58/A. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Az előterjesztés célja a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok jelenlegi engedélyezési rendszerének átalakítása jogkeletkeztető (konstitutív) hatályú, közhiteles

Részletesebben

1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról 1

1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról 1 OptiJus Opten Kft. I. 1997. évi LXXXI. törvény 1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról 1 A 2011.3.12. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Alapelvek..................

Részletesebben

1997. évi LXXX. törvény

1997. évi LXXX. törvény 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm.

Részletesebben

Előterjesztés egyes szociális, gyermekvédelmi és gyermekjóléti tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Előterjesztés egyes szociális, gyermekvédelmi és gyermekjóléti tárgyú kormányrendeletek módosításáról Előterjesztés egyes szociális, gyermekvédelmi és gyermekjóléti tárgyú kormányrendeletek módosításáról Az előterjesztés a megváltozott munkaképességű személyek felülvizsgálatában az elsőfokú rehabilitációs

Részletesebben

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Budapest, 2008. április

Budapest, 2008. április Gazdasági és Közlekedési Minisztérium GKM/223/ /2008. a vásárokról és a piacokról szóló kormányrendeletről Budapest, 2008. április 1 EGYEZTETÉSI LAP A) Állami szervek MeH MeH jogi és közigazgatási Államtitkár

Részletesebben

Társadalombiztosítási nyugellátás 2011.

Társadalombiztosítási nyugellátás 2011. Társadalombiztosítási nyugellátás 2011. 1. Az öregségi nyugdíjra jogosultság feltételei 2. A nők előrehozott, csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjra jogosultsága 3. A férfiak és az 1953. után

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2009. évi elõfizetési árainkra

JOGSZABÁLYOK. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2009. évi elõfizetési árainkra I. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Ára: 1160 Ft 2009. JANUÁR 26. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2009. évi elõfizetési árainkra oldal JOGSZABÁLYOK

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 178. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 22., szombat. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 178. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 22., szombat. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 178. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 22., szombat Tartalomjegyzék 2012. évi CCVIII. törvény Egyes törvényeknek a központi költségvetésrõl szóló törvény megalapozásával összefüggõ,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTER JF/ /2015 NFM. a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról. Budapest, 2015.

ELŐTERJESZTÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTER JF/ /2015 NFM. a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról. Budapest, 2015. 1 NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTER IGAZSÁGÜGYI MINISZTER JF/ /2015 NFM A 2011. évi CXII. törvény 27. (5) (7) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. március Készült: 2015. ELŐTERJESZTÉS a személygépkocsival díj

Részletesebben

Tansegédlet a Ket.-novellából eredő jogszabály-módosításokhoz a szociális igazgatási területen Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 2009.

Tansegédlet a Ket.-novellából eredő jogszabály-módosításokhoz a szociális igazgatási területen Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 2009. Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Tansegédlet a Ket.-novellából eredő jogszabály-módosításokhoz a szociális

Részletesebben

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról A jogszabály mai napon hatályos állapota 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról Az egészségügyről

Részletesebben

2011. november 14. - 2011. november 27. 294/2011. (XI. 17.) KE Határozat Egyetemi tanári kinevezésrõl 2.oldal

2011. november 14. - 2011. november 27. 294/2011. (XI. 17.) KE Határozat Egyetemi tanári kinevezésrõl 2.oldal 2011. november 14. - 2011. november 27. MAGYAR KÖZLÖNY 134. szám 2011. november 17. 32 648 oldal 294/2011. (XI. 17.) KE Határozat Egyetemi tanári kinevezésrõl 2.oldal MAGYAR KÖZLÖNY 134. szám 2011. november

Részletesebben

T/11083. számú törvényjavaslat. az egyszerűsített foglalkoztatásról

T/11083. számú törvényjavaslat. az egyszerűsített foglalkoztatásról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/11083. számú törvényjavaslat az egyszerűsített foglalkoztatásról Előadó: Dr. Herczog László szociális és munkaügyi miniszter Budapest, 2009. október 2009. évi törvény az egyszerűsített

Részletesebben

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara alapszabálya

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara alapszabálya A Magyar Könyvvizsgálói Kamara alapszabálya A kamara küldöttgyűlése elfogadta 2007. november 10-én. Hatályba lépett 2008. január 1-jén. Módosítva 2007. december 15-én, 2008. május 17-én, 2009. május 9-én,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 2012. évi CXV. törvény A Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény módosításáról 14128

MAGYAR KÖZLÖNY. 2012. évi CXV. törvény A Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény módosításáról 14128 MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. július 23., hétfõ 98. szám Tartalomjegyzék 2012. évi CXIV. törvény Az állami vagyonnal összefüggõ egyes rendelkezésekrõl 14124 2012. évi CXV. törvény A

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 188. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 188. szám MAGYAR KÖZLÖNY 188. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. december 31., szerda Tartalomjegyzék 373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet A földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól,

Részletesebben

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK MAGYARORSZÁGON VARGA ZOLTÁN *

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK MAGYARORSZÁGON VARGA ZOLTÁN * Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXVIII. (2010). pp. 523-554 TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK MAGYARORSZÁGON Bevezető VARGA ZOLTÁN * A Tbj. 1. alapján a törvény célja, hogy az egyéni felelősség

Részletesebben