J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének december 13-án megtartott soron kívüli üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott soron kívüli üléséről."

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének december 13-án megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester, Kasza Gábor alpolgármester, Balogh Gyula, Kelemen József, Komáromi Zoltán, Szekrényes István és Tóth Tibor képviselők, Meghívottként: Pál Mariann Ballagó László jegyző, Páldiné dr. Ágoston Lívia aljegyző, Pál Antalné pénzügyi irodavezető, Somodi László műszaki irodavezető és Balog Istvánné jegyzőkönyvvezető. Kovács Mihály polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, az ülést megnyitja. Javasolja, hogy a testület a jegyzőkönyv-hitelesítésével Balogh Gyula és Tóth Tibor képviselőket bízza meg, majd indítványozza az alábbi napirendek megtárgyalását: N a p i r e n d i j a v a s l a t 1./ A évi költségvetési rendelet módosítása Előadó: Kovács Mihály polgármester 2./ Az Önkormányzat iparűzési adóról, valamint idegenforgalmi adóról szóló rendeletének módosításáról, az adó mértékének emeléséről. Előadó: Kovács Mihály polgármester 3./ Korlátolt Felelősségű Társaság létrehozása. Előadó: Kovács Mihály polgármester 4./ Önkormányzati tulajdonú ingatlanok átsorolásáról. Előadó: Kovács Mihály polgármester Mivel a javaslattal kapcsolatban észrevétel, módosító indítvány nem hangzik el, a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 143/2011. (XII. 13.) számú képviselő-testületi határozat: napirendi javaslat elfogadásáról, jegyzőkönyv-hitelesítők megbízásáról. Abádszalók Város Képviselő-testülete a polgármesternek a napirendi pontok megtárgyalására vonatkozó javaslatát elfogadja, egyidejűleg a jegyzőkönyv hitelesítésével Balogh Gyula és Tóth Tibor képviselőket bízza meg. Határozatról értesülnek: 1./ Képviselő-testület tagjai Helyben. 1

2 1./ Napirend: A évi költségvetési rendelet módosítása Szekrényes István bizottsági elnök: Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy az Ügyrendi-Pénzügyi és Várospolitikai Bizottság a napirendi pontot megtárgyalta, és az előterjesztésben foglaltakat elfogadásra javasolja. Mivel a napirendi ponttal kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzik el, a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotja. Abádszalók Város Képviselőtestületének 18/2011. ( XII. 14.) önkormányzati rendelete Abádszalók Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 15/2011.(VIII.26.) sz. rendeletével módosított 2/2011.(II.15.) rendeletének módosításáról. Abádszalók Város Képviselőtestülete az államháztartásról szóló évi XXXVIII törvényben, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Korm. rendeletben foglaltak alapján az önkormányzat évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja. 1. BEVÉTELEK 1.) Állami hozzájárulások előirányzata Ft-al növekszik ezen belül: Feladat mutatóhoz kötött norm.hozz.jár Ft Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása Ft Központosított támogatás Ft ÖNHIKI támogatása Ft Egyéb központi támogatása Ft 2.) Működési bevételünk Ft-al csökken : ezen belül kötbér, kártérítés,pályázati forrás,értékesítet tárgyi eszköz Áfa-.ja,beruházási kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszaigénylés jogcímen. 3.) Önkormányzatok sajátos működési bevétele Ft-al növekszik: ezen belül: idegenforgalmi adó, adóval kapcsolatos pótlékok, bírság, egyéb bevétel. 2

3 4.) Felhalmozási és tőke jellegű bevételünk előirányzata Ft-al növekszik. 5.) Támogatás értékű bevételünk előirányzata Ft-al növekszik: 1./ Támogatás értékű műk.bevétel: Ft Előző évi műk.c.előir.maradv.telj.többc.kist.társ Ft Központi költségvetési szervtől Ft Elkülönített állami pénzalaptól Ft Önkormányzattól Ft 2./ Támogatás értékű felhalmozási bevételek Ft Beruh.c.támog.ért.bev. helyi önkorm Ft Beru.c.támog.ért.bev EU-s programra Ft 6./ Finanszírozási műveletek Működési célú hitel felvétel Ft A költségvetés bevételi főösszege Ft-al Ft ra módosul. 2. KIADÁSOK 1.) Működési és fenntartási kiadásunk előirányzata Ft-tal növekszik, ezen belül: Bér kiadás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás ) Működési tartalék 4.) Felhalmozási célú kiadások előirányzata Ft-al csökken. Beruházási célú kiadás Felújitási feladatok Beruh.c. támog.értékű. kiadások Felhalmozási hitel törlesztés Felhalmozási célú hitel kamat Értékesített tárgyi eszköz Áfa befizetése

4 Felhalmozási célú tartalék Részesedések / Tisza-tó Strand Kft. törzstőke / A költségvetési kiadási főösszege Ft-al Ft-ra módosul ) A képviselő-testület utasítja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a módosításokat a költségvetésben, a számviteli nyilvántartásokon vezesse át. 2.) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Abádszalók, december 13. (:Kovács Mihály : ) (: Ballagó László : ) polgármester jegyző 2./ Napirend: Az Önkormányzat iparűzési adóról, valamint idegenforgalmi adóról szóló rendeletének módosításáról, az adó mértékének emeléséről. Szekrényes István bizottsági elnök: Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy az Ügyrendi-Pénzügyi és Várospolitikai Bizottság a napirendi pontot megtárgyalta, és az előterjesztésben foglaltakat elfogadásra javasolja. Kovács Mihály polgármester: Szól az előterjesztésben foglaltakról. Mivel a napirendi ponttal kapcsolatosan kérdés, vélemény nem hangzik el, Kovács Mihály polgármester kéri, aki a helyi iparűzési adóról szóló előterjesztést elfogadja, jelezze: a képviselőtestület egyhangúlag elfogadja, melyről az alábbi rendeleteket alkotja: 4

5 ABÁDSZALÓK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2011. (XII.14.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról szóló 15/2009.(XII.17.) rendelet módosításáról 1. A helyi iparűzési adóról szóló 15/2009. (XII.17.) rendelet (továbbiakban R ) 5.. (1) és (11) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó alapja a nettó árbevétel, csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével, a közvetített szolgáltatások értékével, az alvállalkozói teljesítések értékével, az anyagköltséggel,továbbá az alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költségével. (11) Ha a vállalkozó több önkormányzat illetékességi területén vagy külföldön végez állandó jellegű iparűzési tevékenységet, akkor az adó alapját a tevékenység sajátosságaira leginkább jellemzően a vállalkozónak kell a 3. számú mellékletben meghatározottak szerint megosztania. 2. A R 11.. (3) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:. "(3) a) a számviteli törvényben meghatározott értékesítés nettó árbevétele (egyszeres könyvvitelt vezető vállalkozó esetében: a pénzügyileg rendezett nettó árbevétel és a nem pénzben kiegyenlített értékesítés nettó árbevételének együttes összege), csökkentve a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti jogdíjból származó, árbevételként elszámolt ellenértékkel, a jövedéki adó fizetésére kötelezett vállalkozó esetében az adóhatósággal elszámolt az egyéb szolgáltatások értékeként, illetve az egyéb ráfordítások között kimutatott jövedéki adó összegével, továbbá az egyéb ráfordítások között kimutatott, az adóhatósággal elszámolt regisztrációs adó,energiaadó összegével, feltéve ha az így elszámolt regisztrációs adó, energiaadó összege az értékesítés nettó árbevételét növelte, valamint a külön jogszabály szerinti felszolgálási díj árbevételként elszámolt összegével, a b) g) alpontokban foglalt eltérésekkel. b) a hitelintézeteknél és pénzügyi vállalkozásoknál: a kapott kamatok és kamat jellegű bevételek csökkentve a fizetett kamatokkal és kamat jellegű ráfordításokkal, növelve az egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételeivel, a befektetési szolgáltatások bevételeivel és a nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás bevételével. Fedezeti ügyletek esetén az alapügylet (fedezett tétel) nyereségének/veszteségének és az ahhoz tartozó fedezeti ügylet veszteségének/nyereségének nyereség jellegű különbözete tartozik a nettó árbevételbe. A számviteli törvény szerinti kereskedési célú származékos ügyletek esetében azok eredményének összevont különbözete tartozik a nettó árbevételbe, ha az nyereség jellegű. c) biztosítóknál: a biztosítástechnikai eredmény növelve a nettó működési költségekkel, a befektetésekből származó biztosítástechnikai ráfordításokkal (csak életbiztosítási ágnál), az egyéb biztosítástechnikai ráfordításokkal, a kapott kamatokkal és kamat jellegű bevételekkel, a biztosítási állományhoz kapcsolódó tárgyi eszközök bevételeivel, a befektetések értékesítésének árfolyamnyereségével és az egyéb befektetési bevételekkel(nem életbiztosítási ágnál), az életbiztosításból allokált befektetési bevétellel, 5

6 valamint a nem biztosítási tevékenység bevételeivel, valamint csökkentve a Kártalanítási Számlával és a Kártalanítási Alappal szemben ráfordításként elszámolt összeggel, a tűzvédelmi hozzájárulásként elszámolt összeggel és a biztosítottaknak visszajuttatandó befektetési eredménnyel. Fedezeti ügyletek esetén az alapügylet (fedezett tétel) nyereségének/veszteségének és az ahhoz tartozó fedezeti ügylet veszteségének/nyereségének nyereség jellegű különbözete tartozik a nettó árbevételbe. A számviteli törvény szerinti kereskedési célú származékos ügyletek esetében azok eredményének összevont különbözete tartozik a nettó árbevételbe, ha az nyereség jellegű. e) befektetési vállalkozásoknál: a befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei növelve a nem befektetési szolgáltatási tevékenység bevételeivel, valamint a kapott kamatokkal és kamat jellegű bevételekkel. Fedezeti ügyletek esetén az alapügylet (fedezett tétel) nyereségének/veszteségének és az ahhoz tartozó fedezeti ügylet veszteségének/nyereségének nyereség jellegű különbözete tartozik a nettó árbevételbe. A számviteli törvény szerinti kereskedési célú származékos ügyletek esetében azok eredményének összevont különbözete tartozik a nettó árbevételbe, ha az nyereség jellegű. g) a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepénél, valamint a külföldi székhelyű európai részvénytársaság és európai szövetkezet magyarországi telephelyénél, továbbá egyéb más külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi telephelyénél: a fióktelep (telephely) számviteli beszámolója (ha a telephelynek számviteli beszámoló-készítési kötelezettsége nincs, akkor nyilvántartásai, bizonylatai) alapján kimutatott, az a) pont illetve, ha a külföldi székhelyű vállalkozás a b), c) és d) alpontok valamelyikében említett szervezet, akkor az ott meghatározottak szerinti nettó árbevétel. h) lakásszövetkezet, társasház, (köz)alapítvány, társadalmi szervezet, köztestület, egyesület, önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, iskolaszövetkezet, a büntetésvégrehajtásért felelős miniszter felügyelete alá tartozó,a fogvatartottak kötelező foglalkoztatására létrehozott gazdálkodó szervezetek, a kizárólag a fogvatartottak foglalkoztatása céljából közhasznú, kiemelkedően közhasznú nonprofit gazdasági társaság, a TIG Tartalékgazdálkodási Nonprofit Kft. a KHVT Közlekedési, Hírközlési, Vízügyi Tartalékgazdálkodási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. esetében a vállalkozási tevékenységből származó, a) pont szerinti nettó árbevétel. Nem minősül vállalkozási tevékenységből származó nettó árbevételnek a társasház és a lakásszövetkezet belső szolgáltatásból származó árbevétele. i) a személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó, a 26. pont a) és b) alpontja szerinti vállalkozónál: a tevékenységvégzéssel (termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás) közvetlen összefüggésben kapott általános forgalmi adó nélküli ellenérték, növelve a kompenzációs felárral és csökkentve az adóhatósággal elszámolt regisztrációs adó összegével, feltéve, hogy azt bevételként elszámolta, továbbá azon bevétellel, amelyet a számvitelről szóló törvény alapján egyéb bevételként kellene elszámolni. 3. A R 11.. (9) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép: alvállalkozói teljesítések értéke: az adóalany által továbbadott (számlázott) olyan alvállalkozói teljesítés értéke, amelynek végzése során az adóalany mind megrendelőjével, mind alvállalkozójával a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) szerinti írásban kötött vállalkozási szerződéses kapcsolatban áll. Ide értendő annak a közvetített szolgáltatásnak nem minősülő szolgáltatásnak az ellenértéke is, amelyet az adóalany az 6

7 általa értékesített új (a használatbavételi engedély jogerőre emelkedését megelőzően vagy azt követően első ízben értékesített) lakás előállításához a Ptk. szerinti, írásban megkötött vállalkozási szerződés alapján vesz igénybe. Az e pont szerinti értékkel az adóalany akkor csökkentheti a nettó árbevételét, ha azzal a 22. pont a) alpontja szerint jogdíjként, a 36. pont szerint eladott áruk beszerzési értékeként, a 37. pont szerint anyagköltségként vagy a 40. pont szerint közvetített szolgáltatások értékeként nettó árbevételét nem csökkentette; 4. A R 11.. (10) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép: közvetített szolgáltatások értéke: az adóalany által saját nevében vásárolt és a harmadik személlyel(a megrendelővel) írásban kötött szerződés alapján, a szerződésben rögzített módon részben vagy egészben, de változatlan formában továbbértékesített (továbbszámlázott) szolgáltatás értéke. Közvetített szolgáltatásnál az adóalany vevője és nyújtója is a szolgáltatásnak, az adóalany a vásárolt szolgáltatást részben vagy egészben közvetíti úgy, hogy a megrendelővel kötött szerződésből a közvetítés lehetősége, a számlából a közvetítés ténye, vagyis az, hogy az adóalany nemcsak a saját, hanem az általa vásárolt szolgáltatást is értékesíti változatlan formában, de nem feltétlenül változatlan áron, egyértelműen megállapítható. Az e pont szerinti értékkel az adóalany akkor csökkentheti a nettó árbevételét, ha azzal a 22. pont a) alpontja szerint jogdíjként, a 36. pont szerint eladott áruk beszerzési értékeként, a 37. pont szerint anyagköltségként vagy a 32. pont szerint alvállalkozói teljesítések értékeként nettó árbevételét nem csökkentette; 5. A R 11.. (15) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép: alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés közvetlen költsége: a társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao tv.) pontja szerinti saját tevékenységi körben megvalósított K+F tevékenység közvetlen költsége, figyelemmel a Tao tv a (2) bekezdésének c) pontjában foglaltakra; 6. Ez a rendelet január 1-től lép hatályba, rendelkezéseit ezen időponttól kell alkalmazni. 7.. Kihirdetéséről és az egységes szerkezetbe foglalásáról a jegyző gondoskodik. Abádszalók, december 13. (: Kovács Mihály :) (: Ballagó László :) polgármester jegyző 7

8 Kéri, aki az idegenforgalmi adóról szóló előterjesztésben foglaltakkal egyetért, jelezze: A képviselő-testület egyhangúlag elfogadja, melyről az alábbi rendeletet alkotja ABÁDSZALÓK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról szóló 17/2004.(XII.09.) és a 17/2002.(XII.12.) rendeletekkel módosított 17/2000.(XII.14.) rendelet módosításáról. 1.. Az idegenforgalmi adóról szóló 17/2000.(XII.14.) rendelet (továbbiakban: R ) 4.. /1/ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: Az adó mértéke: a 3.. /1/ bekezdése alapján személyenként és vendégéjszakánként kereskedelmi szálláshelyeken és magánszálláshelyeken egységesen Ft. 2.. A R 5. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: /1/ Az 1.. /1/ bekezdése alapján fizetendő adót: a.) szálláshely ellenérték fejében történő átengedése esetén a szállásdíjjal együtt a szállásadó, b.) a szálláshely vagy bármely más ingatlan ingyenesen történő átengedése esetén, a szálláshellyel, ingatlannal rendelkezni jogosult, az ott tartózkodás utolsó napján, (továbbiakban együtt: adóbeszedésre kötelezett) szedi be. /2/ Az /1/ bekezdés szerint fizetendő idegenforgalmi adót az adóbeszedésre jogosult akkor is tartozik befizetni, ha annak beszedését elmulasztotta. 2.. Ez a rendelet január 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit ettől az időponttól kell alkalmazni. 3.. A rendelet kihirdetéséről és az egységes szerkezetbe foglalásáról a jegyző gondoskodik. Abádszalók, december 13. (: Kovács Mihály:) (: Ballagó László :) polgármester jegyző 8

9 3./ Napirend: Korlátolt Felelősségű Társaság létrehozása. Szekrényes István bizottsági elnök: Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy az Ügyrendi-Pénzügyi és Várospolitikai Bizottság a napirendi pontot megtárgyalta, és az előterjesztésben foglaltakat elfogadásra javasolja. Kovács Mihály polgármester: Tájékoztatja a jelenlevőket a Kft. feladatköréről, a könyvvizsgáló személyéről, a felügyelő bizottság tagjairól, a felügyelő bizottság tagjainak tiszteletdíjáról, az ügyvezetőről, annak javadalmazásáról. A napirendi ponttal kapcsolatosan kérdése van Tóth Tibor, Balogh Gyula és Kelemen József képviselőknek, melyre Kovács Mihály polgármester válaszol. Mivel a napirendi ponttal kapcsolatosan több kérdés, vélemény nem hangzik el, a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 144/2011. (XII. 13.) számú képviselő-testületi határozat A Tisza-tó Strand Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság létrehozásáról és az Alapító Okirat elfogadásáról. Abádszalók Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (egyhangúlag) elhatározza, hogy a Tisza-tó Strand Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság név alatt gazdasági társaságot, egyszemélyes Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot hoz létre az Alapító Okirat szerint. A képviselő-testület - a társaság ügyvezetőjévé december 13. napjától határozatlan időre Pál Mariann szül.: Kunhegyes, an.: Adamecz Mária, 5241 Abádszalók, Vásártéralj 17/5. szám alatti lakost választja meg. Javadalmazását: ,- Ft/hó összegben állapítja meg. - a társaság könyvvizsgálójává december 13. napjától december 31. napjáig határozott időre Szűcs és Társa Könyvvizsgáló, Gazdasági Tanács-ADÓ Korlátolt Felelősségű Társaság Cégjegyzékszám: Székhely: 5000 Szolnok, Csokonai út 16. I. em. 3. Könyvvizsgálói kamarai tagsági szám: A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: Dr. Szűcs Sándorné Anyja neve: Farkas Mária Lakcím: 5000 Szolnok, Csokonai út 16. I. emelet 3. ajtó. Kamarai nyilvántartási száma:

10 - a társaság Felügyelő Bizottság tagjának december 13. napjától határozatlan időre: Komáromi Zoltán (szül.: Kunhegyes, an.: Nagy Etelka Julianna) 5241 Abádszalók, Szigligeti út 4. szám alatti lakost, Kelemen József (szül.: Abádszalók, an.: Szász Margit) 5241 Abádszalók, Bem J. út 13.szám alatti lakost, Tóth Tibor (szül.: Pásztó, an.: Zahner Ilona) 5241 Abádszalók, Füredi út 7. szám alatti lakost, választja meg. A Felügyelő Bizottsági tagok tiszteletdíját ,- Ft/hó összegben állapítja meg. A képviselő-testület a Tisza-tó Strand Nonprofit Kft. tulajdonába adja apportként az 1. számú melléklet szerinti értékben az abban foglalt ingatlant, valamint ,- Ft azaz négymillió forint készpénzt ügyvédi letétként. Így a Nonprofit Kft. törzstőkéje ,- Ft, azaz tizenegymillió-ötszázezer forint. Az apport értéke a tulajdonos könyveiben található nyilvántartási érték. A tulajdonba adás és az alapítás minden költségét a Kft. viseli. Határidő: december 31. Felelős: Kovács Mihály polgármester Határozatról értesülnek: 1., Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, Szolnok 2., Polgármester Abádszalók 3., Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda Abádszalók 4., Irattár 4./ Napirend: Önkormányzati tulajdonú ingatlanok átsorolásáról. Szekrényes István bizottsági elnök: Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy az Ügyrendi-Pénzügyi és Várospolitikai Bizottság a napirendi pontot megtárgyalta, és az előterjesztésben foglaltakat elfogadásra javasolja. Somodi László műszaki irodavezető: Részletesen tájékoztatja a jelenlevőket az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatosan. Mivel az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzik el, a képviselő-testület egyhangúlag az alább határozatot hozza: 10

11 145/2011. (XII. 13.) számú képviselő-testületi h a t á r o z a t Önkormányzati tulajdonú ingatlanok átminősítéséről Abádszalók Város Önkormányzata a tulajdonában lévő következő ingatlanokat forgalomképtelenné minősíti át: 1. Korlátozottan forgalomképes földterületek közül: - Hrsz 0833/5 temető /új/ eft 2. Forgalomképes besorolású földterületek közül: - Hrsz: 1552/12 telek eft - Hrsz: 5157 telek eft 3.Forgalomképes besorolású telkek közül: - Hrsz:1403/3 telek 243 eft - Hrsz:1551/3 egyéb telek eft - Hrsz: 2421/3 ezüst bekötő 538 eft - Hrsz: 0110/1 kivett 1 eft 4. Közérdekű cél megvalósítására felajánlott, átvett földterületek Abádszalók, hrsz: 0138/6, 0138/7, 0157/4, 0157/6, 0157/7, 0157/8, 0157/9,0159/2, 0162/10, 0162/11, 0162/12, 0162/15, 0162/19, 0162/20, 0162/21, 0162/22, 0162/23, 0205/25, 0208/3, 0208/6, 0208/7, 0218/2, 0218/6, 0218/7, 0218/8, 0218/9, 0218/10, 0218/11, 0218/18, 0218/33, 0218/34, 0218/45, 0218/46, 0218/47, 0218/48, 0218/49, 0218/50, 0218/51, 0218/52, 0218/53, 0218/54, 0218/55, 0218/58, 0218/72, 0218/73, 0218/79, 0218/80, 0266/16, 0266/32, 0266/36, 0266/40, 0266/42, 0266/50, 0266/63, 0266/74, 0266/75, 0274/22, 0274/30, 0278/6, 0278/7, 0287/1, 0287/4, 0287/5, 0287/23, 0366, 0639/6, 069/21, 0739/2, 0757, 0758/1, 0761/1, 0793/9, 0803/1, 0812/7, 0818/3, 0120/42, 0120/43, 0120/44, 0120/45, 0120/46, 0120/47, 0120/48, 0120/49, 0120/54, 0138/6, 0162/23, 0179/14, 0185/4, 0185/7, 0185/8, 185/11, 0185/34, 0185/38, 0185/39, 0185/52, 0185/15, 0218/5, 0268/42, 0185/36, 0185/37, 0185/56, 0671/3, Tiszaderzs, hrsz: 044/8, 044/9, 044/31, 044/32, Kunhegyes, hrsz: 01010/11, 01008/12, 01043/7, 01043/18, 01010/18, Tiszabura, hrsz: 0199/7, 5. Strandi építmények Abádszalók, hrsz: 3011, Határozatról értesülnek: 1. J-N- Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnok. 2. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda 3. Polgármesteri Hivatal Műszaki Iroda 4. Irattár 11

12 Kovács Mihály polgármester: Mivel több napirendi pont nincs, megköszöni a jelenlévők testületi ülésen való megjelenését, az ülést bezárja. k.m.f. Kovács Mihály Ballagó László polgármester jegyző Balogh Gyula Tóth Tibor jegyzőkönyv-hitelesítők 12

45/2007. (XII. 14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a helyi adókról és az adózás rendjéről

45/2007. (XII. 14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a helyi adókról és az adózás rendjéről SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a 34/2011. (XII. 16.), a 26/2010. (XII. 17.), a 42/2009. (XII. 15.), a 6/2009. (II. 27.), a 38/2008. (XII. 9.) és a 10/2008.(IV. 9.) önkormányzati rendeletekkel

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezések

a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezések Albertirsa Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/1996. (X.30.) rendelete a 9/1997. (V. 1.9), 22/1997. (XII. 29.), 20/1998. (XII.31.), 28/1999. (XII.16.), 24/2000. (XII. 29.), 16/2002. (VIII.

Részletesebben

I.fejezet. Általános rendelkezések

I.fejezet. Általános rendelkezések ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK az iparűzési adó bevezetéséről szóló többször módosított 7/17.(06.10) rendelete egységes szerkezetben 1 Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról

Részletesebben

1 Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 28.) önk.sz. rendelett módosított és egységes szerkezetbe foglalt

1 Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 28.) önk.sz. rendelett módosított és egységes szerkezetbe foglalt 1 Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2004. (IV. 28.) önk.sz. rendelett módosított és egységes szerkezetbe foglalt 19/2003. (XII. 18.) önk. számú rendelete a helyi iparűzési adóról

Részletesebben

HUNYADFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

HUNYADFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 1 HUNYADFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 9/2004. (IV. 30.), 3/2005. (II. 14.) és 17/2005. (XII. 15.) és a 8/2014. (IX. 24.) számú rendeletével módosított és egységes szerkezetbe foglalt 9/2003.(XII.16.) rendelete

Részletesebben

NAGYTÁLYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 10 /2004. (IV.26.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL Egységes szerkezetben

NAGYTÁLYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 10 /2004. (IV.26.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL Egységes szerkezetben NAGYTÁLYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 10 /2004. (IV.26.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL Egységes szerkezetben A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Zsámbok Község Önkormányzatának 13/2007. (XII.06.) sz. rendelete a helyi adókról. Általános rendelkezések

Zsámbok Község Önkormányzatának 13/2007. (XII.06.) sz. rendelete a helyi adókról. Általános rendelkezések Zsámbok Község Önkormányzatának 13/2007. (XII.06.) sz. rendelete a helyi adókról I. Általános rendelkezések 1. Zsámbok Község Önkormányzata a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. tv. (továbbiakban

Részletesebben

Tárgy: Helyi adó rendeletek módosítása Mell.: Helyi iparűzési adó rendeletmódosítási javaslat Építményadó rendeletmódosítási javaslat

Tárgy: Helyi adó rendeletek módosítása Mell.: Helyi iparűzési adó rendeletmódosítási javaslat Építményadó rendeletmódosítási javaslat Szentes Város Polgármesterétől 6600. Szentes, Kossuth tér 6 A-2570/2009. Témafelelős: Tonnesné Kiss Ildikó Tárgy: Helyi adó rendeletek módosítása Mell.: Helyi iparűzési adó rendeletmódosítási javaslat

Részletesebben

A helyi iparűzési adó legfontosabb szabályai 2010-től

A helyi iparűzési adó legfontosabb szabályai 2010-től A helyi iparűzési adó legfontosabb szabályai 2010-től I. A helyi iparűzési adóval kapcsolatos hatáskörök A közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról szóló törvény 1 (a továbbiakban:

Részletesebben

Poroszló Község Önkormányzat Képviselőtestületének 21/2003.(XII.5.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról..

Poroszló Község Önkormányzat Képviselőtestületének 21/2003.(XII.5.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról.. Poroszló Község Önkormányzat Képviselőtestületének 21/2003.(XII.5.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról.. Poroszló Község Önkormányzata bevételeinek növelése érdekében a helyi adókról szóló

Részletesebben

I.fejezet. Általános rendelkezések

I.fejezet. Általános rendelkezések ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK az iparűzési adó bevezetéséről szóló többször módosított 7/17.(05.10) rendelete egységes szerkezetben 1 Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról

Részletesebben

Hatályos: 2010. adóévre

Hatályos: 2010. adóévre Az Esztergomi Önkormányzat többször módosított* 52/2005.(XII.15.) ör. rendelete a helyi adókról egységes szerkezetbe foglalva a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.), és az adózás rendjéről szóló

Részletesebben

Helyi iparűzési adó rendelet 2013. 01. 01.

Helyi iparűzési adó rendelet 2013. 01. 01. Békés Város Jegyzője Békés, Petőfi u. 2., Telefon: 411-011. K I V O N A T! Helyi iparűzési adó rendelet 2013. 01. 01. Az adókötelezettség, az adó alanya 2. Adóköteles Békés Város Önkormányzata illetékességi

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének 11/2003. /XII.31/ r e n d e l e t e. az iparűzési adóról

Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének 11/2003. /XII.31/ r e n d e l e t e. az iparűzési adóról Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének 11/2003. /XII.31/ r e n d e l e t e az iparűzési adóról Hegyesd Önkormányzat a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban Ht.) 1. - ának

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu Bér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(III.07.) Önkormányzati rendelete ( A helyi iparűzési adóról

Részletesebben

Helyi iparűzési adó rendelet 2010. 01. 01.

Helyi iparűzési adó rendelet 2010. 01. 01. Békés Város Polgármesteri Hivatala Békés, Petőfi u. 2., Telefon: 411-011. K I V O N A T! Helyi iparűzési adó rendelet 2010. 01. 01. Az adókötelezettség, az adó alanya 2. Adóköteles Békés Város Önkormányzata

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2006./XII.27/, 20/2007./XII.19./, 25/2008./XII.17./, 21/2009.(XII.16.), 16/ 2010.(XII.15.) rendeletei egységes szerkezetben a helyi adókról Balatonberény

Részletesebben

I. fejezet A rendelet hatálya 1.. II. fejezet Az adókötelezettség, az adó alanya 2..

I. fejezet A rendelet hatálya 1.. II. fejezet Az adókötelezettség, az adó alanya 2.. Kisköre Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 18/1995.(XII. 28.) rendelete a helyi iparőzési adóról (Módosítással egységes szöveg) Kisköre Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Helyi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. május 30-án tartott üléséről. Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. május 30-án tartott üléséről. Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. május 30-án tartott üléséről Határozatok mutatója 49/2013. (V. 30.) sz. határozat: Napirendi javaslat elfogadásáról. 50/2013. (V. 30.) sz. határozat:

Részletesebben

Makó Város Önkormányzata Képviselő-testületének többször módosított 52/1995.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról egységes szerkezetben 1

Makó Város Önkormányzata Képviselő-testületének többször módosított 52/1995.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról egységes szerkezetben 1 Makó Város Önkormányzata Képviselő-testületének többször módosított 52/1995.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról egységes szerkezetben 1 A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. -ának (1)

Részletesebben

Az adókötelezettség, az adó alanya. A nettó árbevétel megosztása

Az adókötelezettség, az adó alanya. A nettó árbevétel megosztása Nemesszentandrás Községi Önkormányzat 11/1999. (XII.29.) sz. Önk. rendelete a helyi iparűzési adóról Egységes szerkezetben a 7/2002.(XII.12.)sz., 6/2008.(V.26.) sz., a 3/2010.(II.15.) sz. módosító rendelettel

Részletesebben

Pécsely Község Önkormányzatának 11/2003. (XII. 30.)rendelete a helyi iparőzési adóról

Pécsely Község Önkormányzatának 11/2003. (XII. 30.)rendelete a helyi iparőzési adóról Pécsely Község Önkormányzatának 11/2003. (XII. 30.)rendelete a helyi iparőzési adóról A helyi adókról szóló többször módosított 1990.évi C. törvény 1..(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján P é

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ 1 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ 2010. január 1-től az iparűzési adókötelezettséget Dorogon a helyi adókról szóló 1990.

Részletesebben

ERCSI NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 25/1999.(XI.30.) Kt. számú rendelete. a helyi adókról (módosításokkal egységes szerkezetben)

ERCSI NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 25/1999.(XI.30.) Kt. számú rendelete. a helyi adókról (módosításokkal egységes szerkezetben) ERCSI NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/1999.(XI.30.) Kt. számú rendelete a helyi adókról (módosításokkal egységes szerkezetben) Ercsi Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi adókról

Részletesebben

1. Éves bevallás 2. Záró bevallás

1. Éves bevallás 2. Záró bevallás I. Bevallás jellege 1. Éves bevallás 2. Záró bevallás Jakabszállás Község Önkormányzata Adóügyi Csoport 6078 Jakabszállás, Petőfi Sándor u. 14. 76/382-145/102 e-mail: ado@jakabszallas.hu 3. Előtársasági

Részletesebben

K I T Ö LT É S I Ú T M U TAT Ó A

K I T Ö LT É S I Ú T M U TAT Ó A 1 K I T Ö LT É S I Ú T M U TAT Ó A z á l l a n d ó j e l l e g ű i p a r ű z é s i t e v é k e n y s é g u t á n i i p a r ű z é s i a d ó b e v a l l á s i n y o m t a t v á n y h o z Az iparűzési adókötelezettséget

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat K é p v i s e l ı t e s t ü l e t e 13/2003. (XI. 20.) számú rendelete a helyi iparőzési adóról

Báránd Községi Önkormányzat K é p v i s e l ı t e s t ü l e t e 13/2003. (XI. 20.) számú rendelete a helyi iparőzési adóról Báránd Községi Önkormányzat K é p v i s e l ı t e s t ü l e t e 13/2003. (XI. 20.) számú rendelete a helyi iparőzési adóról Báránd Községi Önkormányzat Képviselıtestület a helyi adókról szóló 1990. évi

Részletesebben

GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 1/2011 (I.11.) számú. r e n d e l e t e. a helyi adók bevezetéséről.

GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 1/2011 (I.11.) számú. r e n d e l e t e. a helyi adók bevezetéséről. GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2011 (I.11.) számú r e n d e l e t e a helyi adók bevezetéséről. Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testülete(a továbbiakban: önkormányzat) a település

Részletesebben

c) A HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE

c) A HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. évi állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni iparűzési adóbevallási nyomtatványhoz c) A HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Az adóbevallás benyújtására

Részletesebben

Balatonszılıs Község Önkormányzatának 11/2003. (XII.23.) rendelete a helyi iparőzési adóról

Balatonszılıs Község Önkormányzatának 11/2003. (XII.23.) rendelete a helyi iparőzési adóról Balatonszılıs Község Önkormányzatának 11/2003. (XII.23.) rendelete a helyi iparőzési adóról Balatonszılıs Község Önkormányzata a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény a továbbiakban (Ht.) 1. -ának (1)

Részletesebben