Vetômag védelem 2013

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vetômag védelem 2013"

Átírás

1 Vetômag védelem 2013

2 A vetômag érték A vetômag tartalmazza mindazt a genetikai információt, ami növényeink fejlôdéséhez elengedhetetlen. Ugyanakkor viszonylag nagy mennyiségben találhatók benne olyan - a csírázáshoz és a kezdeti fejlôdéshez elengedhetetlen - anyagok, mint a fehérjék, zsírok, szénhidrátok és vitaminok. A vetômagot tekinthetjük akár egy törékeny védelemmel ellátott, miniatûr energia csomagnak. Mivel az élethez szükséges alapanyagok koncentráltan találhatóak meg benne, a vetômagot kiemelten veszélyeztetik a kórokozók és a kártevôk. Nem túlzás ezért, ha azt mondjuk, hogy a vetômag a növénytermesztés egyik legértékesebb alapeleme. A csávázás és a Bayer neve elválaszthatatlan A csávázószerek és a csávázási eljárások kutatásában és fejlesztésében a Bayer közel 100 éves tapasztalattal rendelkezik. Az elsô Bayer csávázószer a XX. század elején, 1914-ben került piacra. A mai kornak megfelelô, elsôsorban gombaölô hatóanyagokat tartalmazó csávázószerek a múlt század 70-es éveinek végén jelentek meg. A Baytan márkanév méltán számít mérföldkônek a kalászos vetômagok csávázásában: nem csak a hatóanyaga, de a termék formulációja is újdonság volt a maga idejében. Vetômagcsávázás védelem a kezdetektôl fogva Már az ókori kultúrákban megpróbálták a vetômagot megvédeni a növényi kórokozóktól. Hagyma-, illetve olívatörkölybe, sós vízbe mártották, hamuval keverték és különbözô egyéb anyagokkal igyekeztek megóvni a káros fertôzésektôl nem sok sikerrel. A vetômagok felületére felvitt növényvédô szereket csávázószereknek nevezzük. A folyamat pedig, melynek során a csávázógép segítségével a bekevert és/vagy higított szert a magok felületére juttatjuk, a csávázás. A mai modern csávázási eljárások során az egy mag felületére juttatott csávázószer hatóanyag mennyiség milligrammban (10-3 gramm), vagy annak tört részében mérhetô. A korszerû csávázó berendezésekkel lehetôségünk van ezeket az anyagokat egyenletesen, a vetômagok értékmérô tulajdonságait megôrizve, azok felületére juttatni. Ezek a készítmények képesek már a vetés pillanatától védelmet biztosítani a kórokozók és a kártevôk ellen. A növényvédô szerek alkalmazását, kijuttatását tekintve a vetômagcsávázás a legcélzottabb eljárások közé tartozik. Ebbôl következik az is, hogy környezetvédelmi és gazdaságossági szempontból is élenjáró megoldásról van szó. A Bayer CropScience a csávázó szerek gyártását és forgalmazását tekintve napjainkban is elôkelô helyen szerepel, és fejlesztéseivel a mai és a jövôbeni kihívásoknak is folyamatosan meg kíván felelni. Cégünk filozófiája, hogy ne csak egy terméket adjunk a felhasználó kezébe, hanem gondnokságot vállaljunk az alkalmazás körülményeit tekintve is, a csávázást végzô üzemtôl kezdve egészen a csávázott vetômag elvetéséig. Ez azt jelenti, hogy támogatni kívánjuk a partnereinket minden olyan információval, ami a termékeink felelôs és biztonságos alkalmazását segíti: hozzá kívánunk járulni a vetôgépeket gyártók, és a vetôgépeket kezelôk szakmai tudásszintjének emeléséhez; ezáltal minimálisra csökkenthetjük a csávázószereink esetleges szakszerûtlen alkalmazásából eredô negatív hatásokat.

3 A jó minôségû csávázott vetômag elôállítása érdekében, a vetômag vállalatokkal karöltve, a Bayer CropScience az alábbi alapelvek betartását tartja szükségesnek: Vetômagok kezeléséhez minden esetben csak jó minôségû, csávázószerként engedélyezett terméket szabad használni. Csak a csávázószer formulációktól várható el, hogy megfelelô hatékonysággal védjék a vetômagot, és alkalmazásukkal ne tegyünk kárt a felhasználók egészségében vagy a környezetben. A megfelelô minôségi paraméterekkel rendelkezô csávázószerekkel biztosítható a pontos adagolás, a jó tapadás a vetômagok felületén, és a boltozódás kiküszöbölése a vetôgépek magtartályában. Csak kellôen megtisztított vetômag tételeket szabad csávázni, hogy minimális mértékûre korlátozzuk a por kialakulását. A minden vetômag tételben meglévô szerves eredetû por egy bizonyos határon túl képes kedvezôtlenül befolyásolni a csávázás minôségét, ugyanis a nagy fajlagos felület miatt nem a vetômagra jut az adagolt csávázószer. Ez a csávázószerrel szennyezett por a vetômag üzem légterébe, vagy a zsákok bontása, ürítése során a környezetbe jutva káros lehet a csávázást végzôkre, vagy a vetést kivitelezô dolgozókra. Ezen túlmenôen csökkenhet az alkalmazott termék kártevôkre gyakorolt hatékonysága is. Csak olyan csávázási eljárást szabad alkalmazni, amely biztosítja a vetômag értékmérô tulajdonságainak (csírázási erély, vigor, tisztaság) megôrzését, és az alkalmazott csávázószerek biztos megtapadását a vetômagok felületén. Ennek érdekében a Bayer CropScience támogatja a termékeit alkalmazó vetômag üzemeket a megfelelô csávázási irányelvek és módszerek kidolgozásában és fejlesztésében. Ennek egyik példája, hogy a kukorica inszekticid csávázószereink alkalmazása csak a megfelelô, tapadást fokozó polimer adalékanyagokkal együtt történhet. Minden vetômag kezelési folyamatot rendszeresen ellenôrizni kell a megfelelô mintavételi és vizsgálati módszertan szerint. A csávázás minôségének pontos megállapítása érdekében a Bayer CropScience olyan laboratóriumi vizsgálatok bevezetését és széleskörû alkalmazását támogatja, amelyekkel megállapítható a vetômagokról ledörzsölôdô por, vagy a csávázószer hatóanyagának akár vetômagonkénti pontos mennyisége. Irányelvek a csávázószerek biztonságos alkalmazásához: Csávázószert csak az erre a célra kialakított, jól zárható, megfelelô világítással és szellôztetéssel ellátott épületben szabad raktározni, amelyben a tárolt készítmények védettek az extrém alacsony, vagy magas hômérséklettôl. Felhasználás elôtt el kell olvasni a használati utasítást és meg kell gyôzôdni róla, hogy azt teljes mértékben megértettük. A címkén felsorolt egyéni védôfelszerelések megléte és alkalmazása nélkül ne kezdjük el a csávázást! Minden csávázószeres göngyöleget legalább háromszor ki kell öblíteni vízzel, és a mosólevet a csávázóléhez kell önteni. A kiürült és kimosott göngyölegeket a CSEBER Kht. begyûjtô pontjain kell leadni. A jogszabályban leírtak szerint a csávázott vetômagot tartalmazó zsákokon fel kell tüntetni az alkalmazott készítmény(ek) és hatóanyag(ok) nevét. A csávázott vetômagot elkülönítve és feltûnô módon megjelölve (kitáblázva) kell tárolni. A csávázott vetômag kizárólag vetésre használható fel! A csávázott vetômagos zsákokat mozgatás közben ne tegyük ki túlzott mechanikai hatásoknak ezzel elkerülhetô a csávázószer leporlás a magok felületérôl.

4 A csávázott vetômagok vetése A csávázott vetômagok felelôsségteljes felhasználásához és alkalmazásához szervesen kapcsolódik a helyes vetési gyakorlat. A helyes vetési gyakorlat célja, hogy a vetôgépeken elvégzett technikai módosítások segítségével megakadályozzuk, illetve a megengedhetô mérték alá csökkentsük a csávázott vetômagokról esetlegesen ledörzsölôdött - és csávázó szert is tartalmazó - por környezetbe jutását. Ezeken túl, biztosítani kell a területegységre (hektár) számított vetômag mennyiség (darab) pontos kivetését, valamint a csávázott vetômagok megfelelô vastagságú talajréteggel való takarását is. A fenti szempontokat figyelembe véve, a legelterjedtebb pneumatikus szemenkénti vetôgépek egyik fô hiányossága, hogy a vákuum elôállítására szolgáló levegôvel együtt a vetômagban lévô, csávázó szerrel bevont port, léhát és tört szem darabokat is nagy sebességgel a levegôbe röpítik. Ennek megakadályozása érdekében csávázott vetômagot csak olyan vetôgéppel szabad elvetni, amely fel van szerelve egy úgynevezett deflektorral. A deflektor, vagy más néven elterelô vezeték alkalmazásával a vetôgép légszállító berendezésébôl kilépô elhasznált levegôt egy csôvezetéken keresztül a csoroszlyán át, vagy közvetlenül mellette a talaj felszínére, vagy a barázdába vezetjük. Így a vetés során keletkezô por nagy része a talajba kerül. A Bayer CropScience folyamatos információ- és tapasztalatcserét tart a vetôgépgyártókkal annak érdekében, hogy a csávázott vetômagokról ledörzsölôdött por környezetbe való kijutását minél hatékonyabban meg lehessen akadályozni. Csávázott vetômag vetésekor minden esetben tartsa be a következôket: A csávázott vetômaggal végzett munka és az eszközök tisztítása során megfelelô védôfelszerelés használatával (gumikesztyû, por elleni álarc) elôzze meg a vetômaggal, és a porral való érintkezést, illetve a por légzôszervekbe való bejutását! A vetômagos zsák alján esetlegesen összegyûlt port semmi esetben se töltse bele a vetôgépbe! A környezet károsításának megelôzése érdekében az üres vetômagos zsákokat és a felesleges vetômagot össze kell gyûjteni, és a jogszabályban leírtak szerint kell ártalmatlanítani! Mindig a területegységre elôírt vetômag mennyiséget alkalmazza! Vetéskor tartsa be a vetôgép gyártója által javasolt haladási sebességet! Erôs szélben ne vessen csávázott vetômagot! Pneumatikus vetôgépek esetében a magokról esetlegesen ledörzsölôdô port, megfelelô csôvezetékkel a talaj felszínére vagy a barázdába kell vezetni. A vadállomány védelme érdekében, vetéskor fordítson figyelmet a vetés mélységére, hogy a kivetett csávázott vetômag földdel teljesen be legyen fedve, kiváltképp a táblák szélein és a sorok végén. A kimaradó felesleges vetômagot minden esetben az eredeti zsákokba tegye vissza, az üres zsákokat más célra ne használja fel! További információt a honlapon talál.

5 Chinook Az ôszi káposztarepce vetômag csávázására szolgáló Chinook a repce fejlôdésének kezdeti szakaszában nyújt védelmet a kártevôk ellen. Két eltérô hatásmechanizmusú összetevôje, a kontakt módon ható béta-ciflutrin és a felszívódó imidakloprid biztosítják, hogy a repce már a kelés pillanatától védve legyen mind a talajból támadó, mind pedig a kifejlôdô fiatal leveleket károsító kártevôkkel szemben. A Chinook-os csávázás a vetéstôl számított 4-5 hétig biztosítja a kelô növény védettségét, a zavartalan gyökérképzôdést és az elsô valódi levelek kifejlôdését. Dózis: 2 l/100 kg vetômag. Csávázási technológia: A készítményt nedves csávázási eljárással kell a vetômag felületére egyenletesen felvinni. Az alkalmazott összes csávázólé javasolt mennyisége 2,0-2,5 liter/100 kg vetômag. A felesleges nedvesség megkötésére vetômag kilogrammonként g inert por (Talkum Blau, Talkum Rot, vagy más) adagolása szükséges. A nedvesség megkötésére szolgáló inert port a csávázási folyamat utolsó szakaszában kell adagolni. Csak a nagyüzemi körülmények között, pontos adagolással végzett, precíz csávázási technológia biztosítja a vetômag tökéletes fedettségét. A Chinook alkalmazását ezért a Bayer csak az általa ellenôrzött technológiai feltételekkel rendelkezô vetômag üzemekben hagyta jóvá. Ellado Az intenzív repcetermesztés követelményeinek figyelembevételével fejlesztettük ki legújabb rovarölô csávázószerünket. Az Ellado két eltérô hatásmechanizmusú összetevôje a kontakt módon ható béta-ciflutrin és a felszívódó klotianidin. A felszívódó hatóanyag eddigieknél magasabb dózisa biztosítja, hogy a csávázószer a kevesebb kivetett vetômag mennyiség esetében is kellô hatékonysággal védje a repcét az ôszi rovarkártételtôl. Az Ellado-s csávázás a repce 6-8 leveles stádiumáig biztosítja a növény védettségét. Dózis: 2,5 l/100 kg vetômag. Csávázási technológia: A készítményt nedves csávázási eljárással kell a vetômag felületére egyenletesen felvinni. Az alkalmazott összes csávázólé javasolt mennyisége 2,5-3,0 liter/100 kg vetômag. A felesleges nedvesség megkötésére vetômag kilogrammonként g inert por (TalkumBlau, Talkum Rot, vagy más) adagolása szükséges. A nedvesség megkötésére szolgáló inert port a csávázási folyamat utolsó szakaszában kell adagolni. Csak a nagyüzemi körülmények között, pontos adagolással végzett, precíz csávázási technológia biztosítja a vetômag tökéletes fedettségét. Az Ellado alkalmazását ezért a Bayer csak az általa ellenôrzött technológiai feltételekkel rendelkezô vetômag üzemekben hagyta jóvá.

6 Gaucho Alacsony dózissal, környezetkímélô módon, korszerû megoldást nyújt a kukorica, a napraforgó és a cukorrépa korai fejlôdési szakaszában fellépô talajlakó kártevôk, korai lombkártevôk és levéltetvek elleni védekezésben. Dózis: kukorica - 1,75 µl/mag és 2,25 µl/mag napraforgó - 0,175 l/150 ezer kaszat cukorrépa - 0,15 l/u Javasolt csávázólé mennyiség l/t vetômag Prestige Kombinált rovar- és gombaölô csávázószer, egyedülálló és hatékony megoldást nyújt az étkezési és vetôgumó termesztésben jelentkezô rovarkártevôk és betegségek elleni védelemben. Az imidakloprid hatóanyag a növények gyökerein keresztül könnyen felszívódik, és a szállítónyalábokon keresztül a föld feletti zöld részekbe is eljut, így a csávázott vetôgumóból kifejlôdô burgonya belülrôl védetté válik. A pencikuron gombaölô hatóanyag a növény kezdeti fejlôdési idôszakában jelentkezô kórokozó (pl.: rizoktóniás szártô rothadás) ellen nyújt védelmet. Dózis: korai felszedésû burgonya - 1,25 l/ha ôszi felszedésû burgonya - 2,5 l/ha Csávázási technológia: A csávázószert nedves csávázási eljárással kell a vetômag felületére egyenletesen felvinni. Javasolt a gombaölô csávázószerekkel való egy menetben történô alkalmazás. A csávázószer minél jobb tapadása és a leporlás minimalizálása érdekében javasolt polimer csávázószer tapadásfokozók alkalmazása (pl.: PERIDIAM EV302, vagy más) Csak a nagyüzemi körülmények között, pontos adagolással végzett, precíz csávázási technológia biztosítja a vetômag tökéletes fedettségét. A Gaucho alkalmazását ezért a Bayer csak az általa ellenôrzött technológiai feltételekkel rendelkezô vetômag üzemekben hagyta jóvá. Felhasználási javaslat: A készítményt csak ültetéssel egy menetben javasoljuk kijuttatni, az ültetôgépre szerelt speciális kijuttató berendezés segítségével. A Prestige l/ha vízmennyiséggel juttatandó ki a vetôgumó felületére és az ültetôgép által megnyitott barázda aljára, kb cm széles sávban. A pontos lémennyiséget a vetôgumó tulajdonságaihoz, méretéhez és az ültetôgép paramétereihez (haladási sebesség, gumótovábbítás módja) kell igazítani. Csak az MGSZ NKI elôírásainak megfelelô minôségû (vírus- és baktériumfertôzéstôl, valamint mechanikai sérülésektôl mentes) vetôgumó kezelése javasolt! Élelmezés-egészségügyi várakozási idô: Korai felszedésû burgonya: 90 nap Ôszi felszedésû burgonya: rendeltetésszerû felhasználás esetén nincs korlátozás

7 Poncho Poncho PRO Hatékony védelmet biztosít a vetômagnak és a belôle kifejlôdô növénynek, mivel kimagaslóan jó aktivitást mutat a kukorica valamennyi klasszikus rovarkártevôje ellen. Hatékonysága a legkülönfélébb talajviszonyok és idôjárási körülmények között is érvényesül. A klotianidin hatóanyag a növények gyökerein keresztül könnyen felszívódik, és a nedvkeringéssel a föld feletti, zöld részekbe is eljut, így a csávázott kukorica belülrôl válik védetté. A Poncho dózisát az egy szem vetômagra kijuttatandó hatóanyag mennyiség alapján állapították meg. Ezért a kukoricaszemek méretétôl függetlenül minden egyes magon azonos mennyiségû hatóanyag található, azaz minden egyes növény azonos védelemben részesül. A Poncho hatékony a kukorica talajlakó- (drótférgek, cserebogár pajor és mocskos pajor) és fiatalkori (barkók, fritlégy, levéltetvek, kabócák) kártevôi ellen. Dózis: 42 ml/u (50 ezer mag) = 0,5 mg hatóanyag/mag. Csávázási technológia: A csávázószert nedves csávázási eljárással kell a vetômag felületére egyenletesen felvinni. Javasolt a gombaölô csávázószerekkel való egy menetben történô alkalmazás. A csávázószer minél jobb tapadása és a leporlás minimalizálása érdekében javasolt a polimer csávázószer tapadásfokozók alkalmazása (pl.: PERIDIAM EV302, vagy más) A szert kizárólag a gyártó által meghatározott és jóváhagyott technológiai feltételekkel rendelkezô vetômag üzemekben használhatják fel! A Poncho PRO alkalmazásával a vetômag és a belôle kikelô fiatal növény is védettséget élvez a kukorica korai fejlôdési szakaszában fellépô valamennyi klasszikus és újabban behurcolt rovarkártevôje ellen. A Poncho PRO dózisát alkalmazva hatékonyan védekezhetünk a kukorica talajlakó-, (drótférgek, cserebogár pajor és mocskos pajor) és fiatalkori (barkók, fritlégy, levéltetvek, kabócák) kártevôi, valamint az amerikai kukoricabogár lárvájának károsítása ellen. A készítmény képes a kukoricabogár lárvakártétel mértékét a gazdasági kártételi küszöb alatt tartani ott, ahol az elôzô évben a tojásrakó nôstényeket eredményesen gyérítették. Dózis: 104 ml/u (50 ezer mag) = 1,25 mg hatóanyag/mag. A szert kizárólag a gyártó által meghatározott és jóváhagyott technológiai feltételekkel rendelkezô vetômag üzemekben használhatják fel!

8 Lamardor Yunta Quattro A készítmény hatékony az összes kalászosokban jelentôs, csávázással leküzdhetô betegség, így búza kôüszög, porüszög, hópenész, fuzáriumos gyökér- és szártôrothadás, közönséges gyökérrothadás, szeptóriás pelyvafoltosság, árpa porüszög, árpa levélcsíkoltság és árpa fedettüszög ellen. Megkülönböztetô tulajdonsága a hópenész és más fuzáriózisok, illetve a közönséges gyökérrothadás elleni hatása. Dózis: 0,2 l/ t vetômag + 1 l/t Peridiam Eco Red segédanyag. Javasolt csávázólé mennyiség l/t. Felhasználási javaslat: A Lamardor koncentrált csávázószer. Alacsony dózisa miatt önmagában nem tud mély színintenzitást adni a kezelt vetômagnak. Ezért a csávázóléhez 1 l/t Peridiam Eco Red segédanyagot kell adagolni. A készítmény Lamardor Red néven 10 tonna vetômag csávázására való csomag formájában kerül forgalomba. Összetétele: 2 liter Lamardor és 10 liter Peridiam Eco Red. A Peridiam Eco Red egy mûanyag polimer, ami színes bevonatot képez a vetômag felszínén. A szín fokozása mellett fényes felületet ad, ami javítja a vetômag folyási tulajdonságait: a vetômag nem tapad össze, jól csúszik, nem boltozódik a vetôgépben. Ezen kívül csökkenti a leporlást, és a kopás miatti hatóanyag veszteséget. Négy hatóanyagú csávázószer, két inszekticid és két fungicid hatóanyagot tartalmaz. Az inszekticid (klotianidin, imidakloprid) és fungicid (protiokonazol, tebukonazol) hatóanyag párok egymás hatásspektrumát kiegészítve biztosítják a teljes és megbízható hatást. A klotianidin és az imidakloprid a rovarok idegi ingerület átvitelét más hatóanyag csoportoktól eltérô módon gátolják. A protiokonazol és a tebukonazol nagy hatékonyságú triazol fungicidek. A hatóanyagok egy része vetés után a vetômagról a talajba kerül, ahonnan a gyökereken keresztül a növénybe jutva egyenletesen szétterjed. A Yunta Quattro egyaránt hatékony az ôsszel fellépô vírusvektor levéltetvek és kabócák, a talajlakó kártevôk (drótférgek, pajorok, stb.), a csócsároló, valamint az ôszi gabonák vetômaggal és talajjal terjedô betegségei (üszögbetegségek, és korai levélbetegségei (pl. ôszi lisztharmat) ellen. Dózis: 1,8-2,0 l/t vetômag. Javasolt csávázólé mennyiség l/t vetômag. Felhasználási javaslat: A Yunta Quattro adagolása a kultúra és a vetési paraméterek figyelemvételével az következôk szerint ajánlott: Ôszi búza - korai vetés és max. 200 kg/ha vetômagnorma: 2 l/tonna. - magasabb vetômagnorma (250 kg/ha): 1,8 l/tonna. Az alacsonyabb dózis esetén nem túl korai vetés, és az integrált védelem egyéb szempontjainak betartása ajánlott. Ôszi árpa (vetômagnorma max. 200 kg/ha): 2 l/tonna. A készítményt nedves csávázási eljárással kell a vetômagra juttatni. A csávázás csak jó minôségû vetômaggal, és precíz, jól beállított csávázógéppel lesz sikeres.

9 További információért hívja területi képviselôinket: Borsod-Abaúj-Zemplén: Borbély Béla, 20/ Hajdú-Bihar megye: Pocsai Béla, 20/ Szabolcs-Szatmár-Bereg megye: Simon Zoltán, 30/ Csongrád megye: Sipos József, 20/ Jász-Nagykun-Szolnok megye: Leszkó László, 20/ Békés megye: Pljesovszki Tibor 20/ Heves, Nógrád megye: Huszár Elek, 20/ Bács-Kiskun megye: Kiss András, 20/ Pest megye: Dúcz Ferenc, 20/ Komárom-Esztergom, Veszprém megye: Pusztai Gábor, 20/ Fejér, Észak-Tolna megye: Fekete Zoltán, 20/ Baranya, Tolna megye: Csernus Péter, 20/ Somogy, Nyugat-Tolna megye: Horváth Tibor, 20/ Vas, Zala megye: Virág István, 20/ Gyôr-Moson-Sopron megye: Ürmösi László, 30/ Bayer CropScience 1123 Budapest, Alkotás u BAYinfo: (80)

Megbízható. Jól ismert. Most még jobb.

Megbízható. Jól ismert. Most még jobb. Megbízható. Jól ismert. Most még jobb. Previcur Energy - Újdonság a moszatgombák ellen Az új Previcur Energy két felszívódó preventív hatóanyagból áll, a Previcur 607 SL-bôl jól ismert propamokarbból és

Részletesebben

Mit kell tudnia, ha a Szentendrei-szigeten gazdálkodik?

Mit kell tudnia, ha a Szentendrei-szigeten gazdálkodik? Mit kell tudnia, ha a Szentendreiszigeten gazdálkodik? Különleges adottság, hogy Európa egyik legnagyobb, egy helyre koncentrált parti szűrésű ivóvízkészlete található a Szentendreiszigeten. A sziget parti

Részletesebben

www.vetomagkereskedes.hu

www.vetomagkereskedes.hu CSEMEGEKUKORICA, ZÖLDBORSÓ ÉS ZÖLDBAB FAJTA ÉS TECHNOLÓGIAI AJÁNLAT 2013-2014 Feldolgozoipari prosi.indd 1 2013.07.31. 15:35:12 2 Feldolgozoipari prosi.indd 2 2013.07.31. 15:35:12 Csemegekukorica, zöldborsó

Részletesebben

Yara szántóföldi megoldások

Yara szántóföldi megoldások Yara szántóföldi megoldások Szántóföldi növényeink Szántóföldi növénytermesztésünk mostoha gyereke a tápanyagellátás. Sajnos az 1 hektárra kiadott hatóanyag tartalmak jóval alatta maradnak a szakmailag

Részletesebben

Kedvezőtlen adottságú területek támogatása

Kedvezőtlen adottságú területek támogatása NVT Tanácsadói képzés - 2005 Kedvezőtlen adottságú területek támogatása Szerzők: Lektorok: Gonda Judit Kovács Lászlóné Szerkesztette: Tar Ferenc FVM KSZI 2005. június Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...3 2.

Részletesebben

A NAPRAFORGÓ NÖVÉNYVÉDELME

A NAPRAFORGÓ NÖVÉNYVÉDELME A NAPRAFORGÓ NÖVÉNYVÉDELME GYOMIRTÁS A napraforgó gyomirtása elsôsorban a tavasszal csírázó, nyárutón virágzó, egyéves (T4) gyomokra irányul. A magról kelô fûfélék közül a legna gyobb gon dot a kakaslábfû,

Részletesebben

Több tudás jobb TELJESÍTMÉNY

Több tudás jobb TELJESÍTMÉNY Több tudás jobb TELJESÍTMÉNY a különleges gyomirtó szer ROUNDUP a különleges gyomirtó szer 4 TARTALOMJEGYZÉK 6. oldal Bevezető, hatásmód 8. oldal Magyarországon engedélyezett ROUNDUP készítmények 10. oldal

Részletesebben

Növénynemesítés és innovatív mezőgazdaság

Növénynemesítés és innovatív mezőgazdaság Technológiai alternatívák 10 milliárd ember élelmezésére Science and Technology Options Assessment Növénynemesítés és innovatív mezőgazdaság Összefoglalás HU Tudományos és Technológiai Alternatívák Értékelési

Részletesebben

ESTA szabvány A vetőmagcsávázás európai minőségbiztosítása Vetőmagcsávázásra és csávázott vetőmagra vonatkozó minőségbiztosítási rendszer

ESTA szabvány A vetőmagcsávázás európai minőségbiztosítása Vetőmagcsávázásra és csávázott vetőmagra vonatkozó minőségbiztosítási rendszer Cím ESTA szabvány Változat 1.2 ESA _12.0271 Dátum 2012. május 4. Szerző R Scheffer ESTA szabvány A vetőmagcsávázás európai minőségbiztosítása Vetőmagcsávázásra és csávázott vetőmagra vonatkozó minőségbiztosítási

Részletesebben

Növénytermesztés I. 1

Növénytermesztés I. 1 Növénytermesztés I. 1 www.huro-cbc.eu www.hungary-romania-cbc.eu Jelen kiadvány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió álláspontját. 0 NÖVÉNYTERMESZTÉS I. DR. SZABÓ BÉLA DR. VÁGVÖLGYI SÁNDOR

Részletesebben

ALMATERMESZTÉS ÚJ ALAPOKON

ALMATERMESZTÉS ÚJ ALAPOKON ALMATERMESZTÉS ÚJ ALAPOKON Kedves Olvasónk! Nagyot fordul a világ mostanság A tudásanyag duplázódása ma már nem évszázadban mérhető, egykoron volt mesterségek és szakmák halnak ki, miközben újabbak és

Részletesebben

SAATEN-UNION. TÖBB TERMÉS. NAGYOBB BIZTONSÁG.

SAATEN-UNION. TÖBB TERMÉS. NAGYOBB BIZTONSÁG. SAATEN-UNION. TÖBB TERMÉS. NAGYOBB BIZTONSÁG. www.saaten-union.hu Családi tulajdonú, német nemesítô házak összefogása 1965-ben hét nemesítô ház összefogásából jött létre a SAATEN-UNION GmbH. KORSZERÛ VÁLASZ

Részletesebben

1. BEVEZETÉS...4. 1. 1. A téma aktualitása, jelentősége... 4 2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS...6

1. BEVEZETÉS...4. 1. 1. A téma aktualitása, jelentősége... 4 2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS...6 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS...4 1. 1. A téma aktualitása, jelentősége... 4 1. 2. Célkitűzések... 5 2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS...6 2. 1. Az amerikai kukoricabogár jellemzése... 6 2. 1. 1. A kártevő elterjedése

Részletesebben

Amit egy állattenyésztőnek a trágyával kapcsolatban tudni kell

Amit egy állattenyésztőnek a trágyával kapcsolatban tudni kell Amit egy állattenyésztőnek a trágyával kapcsolatban tudni kell Bevezetés Az iparszerű mezőgazdasági termelés egyre jelentősebb környezetterhelő hatása, illetve a társadalom környezet iránti érzékenységének

Részletesebben

AGRÁR Iránytű 2013/2. április - június. tartalom

AGRÁR Iránytű 2013/2. április - június. tartalom AGRÁR Iránytű 2013/2 4. Köszöntő 6. Bemutatkozik az Abaúji Charolais Zrt., Léh 7. Búzapiaci összefoglaló 9. Bemutatkozik a hercegkúti Bodrog Agro Trade Kft. 10. Kukoricapiaci összefoglaló 11. Bemutatkozik

Részletesebben

1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE

1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE 1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE 19 20 Tartalomjegyzék 1. Általános bevezetõ...25 1.1. Elõzmények...25 1.2. Általános alapelvek...27 2. Expozícióbecslés...29 2.1. Bevezetõ...29 2.1.1. A mért

Részletesebben

1. Ismertesse az agrometeorológia növények életében betöltött szerepét! Mutassa be a talaj kialakulásának folyamatát!

1. Ismertesse az agrometeorológia növények életében betöltött szerepét! Mutassa be a talaj kialakulásának folyamatát! 1. Ismertesse az agrometeorológia növények életében betöltött szerepét! Mutassa be a talaj kialakulásának folyamatát! A különböző növényfajok eredményes termesztését az éghajlat elemei mind egyenként,

Részletesebben

Ge n e t i k a i l ag m ó d o s í t o t t é l ő l é n y e k

Ge n e t i k a i l ag m ó d o s í t o t t é l ő l é n y e k Ge n e t i k a i l ag m ó d o s í t o t t é l ő l é n y e k (gmo -k) a tények tükrében Magyar Fehér Könyv Szerkesztők: Balázs Ervin, Dudits Dénes, Sági László Pannon Növény-Biotechnológiai Egyesület SZEGED,

Részletesebben

REACH: lehetõség a szakszervezetek számára. Hasznosítható tudás a munkahelyen _. Tony Musu, kutató, Európai Szakszervezeti Intézet

REACH: lehetõség a szakszervezetek számára. Hasznosítható tudás a munkahelyen _. Tony Musu, kutató, Európai Szakszervezeti Intézet REACH: lehetõség a szakszervezetek számára. Hasznosítható tudás a munkahelyen _ Tony Musu, kutató, Európai Szakszervezeti Intézet Tartalom 5 Elõszó 7 1. Rész 7 REACH: miért volt szükség a szabályozásra?

Részletesebben

(a 98/24/EK irányelv 3., 4., 5. és 6. cikke, valamint a II. mellékletének 1. része) Európai Bizottság

(a 98/24/EK irányelv 3., 4., 5. és 6. cikke, valamint a II. mellékletének 1. része) Európai Bizottság NEM KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ GYAKORLATI ÚTMUTATÁS A MUNKÁJUK SORÁN VEGYI ANYAGOKKAL KAPCSOLATOS KOCKÁZATOKNAK KITETT MUNKAVÁLLALÓK EGÉSZSÉGÉNEK ÉS BIZTONSÁGÁNAK VÉDELMÉHEZ (a 98/24/EK irányelv 3., 4., 5. és 6.

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2011.1.15. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 12/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG 10/2011/EK RENDELETE (2011. január 14.) az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő

Részletesebben

Az ökológiai gazdálkodásról gazdáknak, közérthetően. Dr. Roszík Péter:

Az ökológiai gazdálkodásról gazdáknak, közérthetően. Dr. Roszík Péter: Dr. Roszík Péter: Az ökológiai gazdálkodásról gazdáknak, közérthetően Az ökológiai gazdálkodásról gazdáknak, közérthetően Dr. Roszík Péter c. egyetemi docens, Nyugat-Magyarországi Egyetem, Mosonmagyaróvár

Részletesebben

Új utak. a mezõgazdaságban. Az energetikai célú növénytermesztés lehetõsége az Alföldön

Új utak. a mezõgazdaságban. Az energetikai célú növénytermesztés lehetõsége az Alföldön Új utak a mezõgazdaságban Az energetikai célú növénytermesztés lehetõsége az Alföldön A projektet támogatta az EURÓPAI UNIÓ www.energiaklub.hu Új utak a mezõgazdaságban Az energetikai célú növénytermesztés

Részletesebben

Berendezések környezeti minősítése és ennek fenntartása üzemelő atomerőművekben

Berendezések környezeti minősítése és ennek fenntartása üzemelő atomerőművekben Országos Atomenergia Hivatal 4.13. sz. útmutató Berendezések környezeti minősítése és ennek fenntartása üzemelő atomerőművekben Verzió száma: 2. 2007. március Kiadta: Dr. Rónaky József, az OAH főigazgatója

Részletesebben

MUNKAANYAG. Nemes József. Kivonat a robbantási technológiai előírás elemeiből II. (Szeizmikus biztonsági távolságok) A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Nemes József. Kivonat a robbantási technológiai előírás elemeiből II. (Szeizmikus biztonsági távolságok) A követelménymodul megnevezése: Nemes József Kivonat a robbantási technológiai előírás elemeiből II. (Szeizmikus biztonsági távolságok) A követelménymodul megnevezése: Robbantás környezeti hatásai I. A követelménymodul száma: 0022-06

Részletesebben

Hogyan készítsünk környezeti jelentést? Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes

Hogyan készítsünk környezeti jelentést? Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes Budapest, 2002. június Készült a Tetra Alapítvány támogatásával. Tetra Alapítvány Budapest, 2002. június TARTALOM 1. BEVEZETŐ...1 1.1. A környezeti jelentésről...1

Részletesebben

Munkavédelem az Európai Unióban

Munkavédelem az Európai Unióban Munkavédelem az Európai Unióban Bevezetés 2 Visszatekintés a kezdetektõl máig 3 A felelõsség megosztása 8 Irányelvek 10 Intézmények 15 Új trendek az Európai Unióban 17 A jogharmonizáció eddigi eredményei

Részletesebben

A Teljes körű Hatékony Karbantartási rendszer megvalósítása

A Teljes körű Hatékony Karbantartási rendszer megvalósítása A Teljes körű Hatékony Karbantartási rendszer megvalósítása LUKÁCS GÁBOR 1 1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Master of Business Administration szakirányú

Részletesebben

2. füzet Első osztályú füves labdarúgópályák öntözése 15 db szórófejjel. Készítette: Andrássy Dénes, Hordós László Gergely, dr.

2. füzet Első osztályú füves labdarúgópályák öntözése 15 db szórófejjel. Készítette: Andrássy Dénes, Hordós László Gergely, dr. A Magyar Labdarúgó Szövetség és a Magyar Öntözési Egyesület (MÖE) ajánlása labdarúgópályák öntözésének építéséhez beruházóknak, sportegyesületeknek és önkormányzatoknak 2. füzet Első osztályú füves labdarúgópályák

Részletesebben

Az ExVÁ Kft. Ismeret felújító, aktualizáló előadás sorozat a robbanásvédelem területén című előadásának bővített, szerkesztett anyaga

Az ExVÁ Kft. Ismeret felújító, aktualizáló előadás sorozat a robbanásvédelem területén című előadásának bővített, szerkesztett anyaga Robbanásbiztos Berendezések BKI Vizsgáló Állomása Ex BKI Robbanásbiztos Berendezések Vizsgáló Állomása Ex Az ExVÁ Kft. Ismeret felújító, aktualizáló előadás sorozat a robbanásvédelem területén című előadásának

Részletesebben