Gyakornoki szabályzat. Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola és Óvoda

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gyakornoki szabályzat. Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola és Óvoda"

Átírás

1 Gyakrnki szabályzat Néri Szent Fülöp Katlikus Általáns Iskla és Óvda

2 Tartalmjegyzék Fgalmak meghatárzása 3 Törvényi háttér 3 1. A szabályzat területi, személyi hatálya 3 2. A szabályzat időbeli hatálya 4 3. A szabályzat módsítása 4 4. A szabályzat célja 4 5. Általáns elvárásk a gyakrnkkal szemben 4 6. A gyakrnki munkavégzés speciális szabályai 6 7. A gyakrnki tevékenységről történő tapasztalatszerzés, értékelés módszerei 7 8. A szakmai segítő kijelölése, feladata 8 9. A gyakrnk értékelése A gyakrnk értékelésének eljárásrendje Minősítő vizsga szabályai Záró rendelkezések 11 Mellékletek 12

3 Fgalmak meghatárzása Gyakrnk: Az életpályamdell első szakasza a gyakrnki szakasz, melyből legkevesebb két év gyakrnki munka után a pályakezdő pedagógusk egy minősítővizsga letételével szerezhetnek jgt arra, hgy tvábbhaladjanak a pedagógus pályán. Gyakrnki prgram: egy lyan flyamat, amelynek srán a pályakezdő megismeri a munkahely belső értékeit, szervezeti kultúráját, meghatárztt módszertan alapján támgatást kap, hgy megtalálja helyét a munkaszervezetben, mintát kap a feladatk hatékny elvégzéséhez. A gyakrnki idő hármszr egy éves időszak: kezdő, haladó és befejező szakaszból áll. Kezdő szakasz: a gyakrnki prgram első szakasza, mely kb. az első év végéig tart. Jellemző tipikus viselkedés mód, hgy a gyakrnk megfntlt, általában racinális, de rugalmatlan. Ez a szakasz elsősrban a gyakrlatszerzés szintje, amikr a valós gyakrlatszerzés skkal fntsabb, mint a verbális infrmáció. Az elméleti tudás vezérli elsődlegesen a gyakrnkt. Haladó szakasz: a gyakrnki prgram másdik szakasza, mely kb. a másdik év végéig tart. Jellemző tipikus viselkedés mód, hgy a gyakrnk már képes mindent megfigyelni, nem vész el a részletekben. Ez a szakasz az eseti tudás szintje, mely személy és kntextus függő. A tapasztalat beflyáslja a viselkedést. Befejező szakasz: a gyakrnki prgram harmadik szakasza, mely kb. a harmadik év végéig tart. Jellemző tipikus viselkedés mód, hgy a gyakrnk képes már arra, hgy racinálisan, tudatsan kiválassza, hgy mit fg tenni, priritáskat határz meg, képes a tanulási-tanítási flyamat ésszerű irányítására. Szakmai segítő (mentr): az intézményvezető által kijelölt pedagógus (pedagógusk), aki rendelkezik legalább tíz éves gyakrlattal, legalább öt éve az intézmény alkalmazttja, szakterületének kiváló képviselője. Közvetlen felettes: Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában, valamint a pedagógus munkaköri leírásában közvetlen felettesként megjelölt személy. Törvényi háttér A gyakrnkra és mentrára vnatkzó szabályzást a pedagógusk előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazttak jgállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Krmányrendelet tartalmazza. 1. A szabályzat területi, személyi hatálya Jelen szabályzat a Néri Szent Fülöp Katlikus Általáns Iskla és Óvda az intézmény alaptevékenységének ellátásával összefüggő munkakörbe, kinevezett pedagógus-munkakörben fglalkztatttra terjed ki, amennyiben nem rendelkeznek a munkakörhöz szükséges isklai végzettséget és szakképzettséget igénylő, a két évet meghaladó időtartalmú szakmai gyakrlattal, valamint kiterjed az intézményvezető által kijelölt szakmai vezetőre. Intézmény neve: Néri Szent Fülöp Katlikus Általáns Iskla és Óvda Intézmény székhelye: Pécs Török István u. 13.

4 2. A szabályzat időbeli hatálya Jelen szabályzat szeptember 5.-től visszavnásig hatálys. 3. A szabályzat módsítása A szabályzatt módsítani kell, amennyiben a benne fglaltakat érintő jgszabályváltzás következik be, valamint amennyiben a nevelőtestület legalább fele írásban kéri. 4. A szabályzat célja A szabályzat célja a gyakrnkk felkészítésének, beilleszkedésük segítésének megalapzása, a fglalkztatási feltételek rögzítése, annak érdekében, hgy segítse a gyakrnkk tudásának, képességeinek, készségeinek fejlesztését, alakítsa, fejlessze az elkötelezettségüket a pedagógushivatás iránt, segítse az ktatás ágazati céljaival, az intézményi célkkal való aznsulást. 5. Általáns elvárásk a gyakrnkkal szemben A gyakrnk ismerje meg: A köznevelésről szóló évi CXC. törvényt, annak módisításaival együtt különösen a következő témaköröket: - A törvény célja és alapelvei - A pedagógiai munka szakaszai - Az isklai nevelés és ktatás közös szabályai, - A köznevelési intézmény működésének rendje, - A tanítási év rendje, a tanítási, képzési idő, az egyéb fglalkzásk, - A köznevelés rendszerében hztt döntésekkel kapcslats szabályk, - A gyermekek, a tanulók kötelességei és jgai, a tankötelezettség, - Sajáts nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók nevelése, ktatása. - A tanulók közösségei, a diákönkrmányzat - A tanuló kötelességének teljesítése, - A tanuló jutalmazása, fegyelmi és kártérítési felelőssége, a nevelési-ktatási intézmény kártérítési felelőssége, - A pedagógus kötelességei és jgai, - A pedagógusk előmeneteli rendszere, - A nevelőtestület - A szakmai munkaközösség - A szülő kötelességei és jgai Az intézmény pedagógiai prgramját: A nevelő-ktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Az intézmény küldetése, jövőképe A katlikus értékek elfgadására és elmélyítésére való nyitttság

5 A katlikus egyház elvárásai A személyiségfejlesztéssel kapcslats pedagógiai feladatk Az egészségfejlesztéssel kapcslats pedagógiai feladatk A közösségfejlesztéssel kapcslats pedagógiai feladatk A pedagógusk helyi feladatai A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcslats pedagógiai tevékenység Az intézményi döntési flyamatban való tanulói részvételi rendje Kapcslattartás a szülőkkel, tanulókkal, az iskla partnereivel A tanulmányk alatti vizsga vizsgaszabályzata Az isklaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai A felvételi eljárás különös szabályai Az intézmény helyi tanterve Az intézmény egészségnevelési, környezeti nevelési prgramját. Az intézmény szervezeti és működési rendjét az SZMSZ alapján: - Szervezeti felépítés. - A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje. - A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcslattartás rendje, frmája. - A vezetők és az isklaszék, valamint az isklai, szülői szervezet, közösség közötti kapcslattartás frmája, rendje. - A külső kapcslatk rendszere, frmája és módja. - Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagymányk áplásával kapcslats feladatk. - A szakmai munkaközösségek együttműködésének, kapcslattartásának rendje, részvételük a pedagógusk munkájának segítésében. - Az egészségügyi felügyelet és ellátás rendje. - Az intézményi védő, óvó előírásk. Bármely rendkívüli esemény esetén szükséges teendők. - Tájékztatást kérése a pedagógiai prgramról. - A nevelési-ktatási intézményben a tanulóval szemben leflytatásra kerülő fegyelmi eljárás részletes szabályai. - A tanulók jutalmazása - Az egyéb fglalkzásk céljai, szervezeti frmái, időkeretei - A gyermekek, tanulók egészségét veszélyeztető helyzetek kezelésére irányuló eljárásrend Az intézmény házirendjét - A tanulók jgai - A tanuló kötelességei - Az intézmény munkarendje - A tanulmányk alatti vizsga vizsgaszabályzata - Tanórán kívüli fglalkzásk rendje - Csengetési és szünetek rendje - Az intézménybe való belépés és benntartózkdás rendje - Az ügyeletesek általáns feladatai - Étkezések rendje, napközi, tanulószba munkarendje - Létesítmények és helyiségek használati rendje - Kapcslattartás a szülőkkel - Tanulók közösségei - Az intézményi döntési flyamatban való tanulói részvétel rendje

6 - A mindennapi testedzés frmái, az isklai sprtkör és az isklavezetés közötti kapcslat rendje és frmái - A tanítási óráról és tanórán kívüli fglalkzásról való távlmaradás szabályzása - A tanulók jutalmazása - A tanulókkal szembeni fegyelmező intézkedések - Kártérítés szabályai - Az intézmény rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátási rendszere - Az isklai tanuláshz nem szükséges dlgk behzatala az intézménybe - Az iskla által szervezett, a pedagógiai prgram végrehajtásáhz kapcslódó isklán kívüli rendezvényeken elvárt tanulói magatartás. A szakmai munkakörhöz kapcslódó speciális elvárásk A gyakrnk ismerje meg: A vársunkban élő etnikai kisebbség (cigányság) anyanyelvi, történelmi, földrajzi, kultúra- és népismereti tananyagt, a nemzeti, etnikai kisebbséghez nem tartzó tanulók részére a településen élő etnikai kisebbség (cigányság) kultúrájának megismerését szlgáló tananyagt, ktatásszervezés gyakrlati feladatait, az intézménybe járó gyermekek, tanulók sajáts felkészítésének prblémáit, a tehetséggndzás módszereit, frmáit az iskla hagymányrendszerét ismerje és alkalmazza a krszerű pedagógiai módszereket. (kperativitás, egyéni differenciálás. stb, ) A gyakrnk mélyítse el ismereteit: A taníttt krsztály életkri sajátságai, pszichlógiai fejlődése területén Tanulói kmpetenciák fejlesztése területen (szakmai, módszertani fejlődés) A fejlesztésre rientált tanulási flyamat irányítása területén (tanulásszervezés) Tehetséggndzás területén Hátránykmpenzálás területén Az adtt műveltségterület (tantárgy) módszertanában Az ktatáshz kapcslódó eszközök használata területén A gyakrnk fejlessze képességeit: Szciális tanulás Az önálló tanulás képességének fejlesztése (élethsszig tartó tanulás) Kmmunikáció a tanulókkal, szülőkkel, munkatársakkal Knfliktuskezelési technikák megszerzése, fejlesztése Időgazdálkdás, tervezés, tudatsság 6. A gyakrnki munkavégzés speciális szabályai A gyakrnknak a neveléssel-ktatással lekötött munkaideje tanítók, általáns és középisklai tanárk esetében a teljes munkaideje ötven százaléka, a évi CXC törvény bekezdése alapján. A gyakrnk a kötött munkaidő teljesítésén túli feladatk közül csak a nevelőtestület munkájában való részvételre, tvábbá a munkaköréhez kapcslódó előkészítő és befejező munkákra kötelezhető. Kötött munkaidő túli többlettanítás csak abban az esetben rendelhető el a gyakrnk számára, ha a betöltött munkakör feladatainak ellátás betegség, baleset vagy egyéb k miatt váratlanul lehetetlenné vált. A gyakrnk sztályfőnöki megbízást csak írásbeli hzzájárulásával kaphat. A tanítással le nem kötött munkaidejében a gyakrnk órát látgat, knzultál a szakmai segítővel, szükség szerint az intézményvezetővel, egyéb munkatársakkal.

7 Óralátgatás: legalább heti egy óra. (az azns tantárgyat tanító pedagógus óráján, az általa taníttt sztálykban más órán, a szakmai segítő óráján, tanórán kívüli fglakzásn) Az óralátgatást rövid megbeszélésnek kell követnie. (az órát tartó pedagógussal) Knzultáció: legalább heti egy óra. (szakmai segítővel, egyéb pedagógussal, vezetővel, szakmai munkaközösség-vezetővel) Az óralátgatást a gyakrnk a haladási, mulasztási naplóban aláírásával jelöli, a knzultációról az időpnt, időtartam rögzítésével, a résztvevők aláírásával nyilvántartás készül. Az óralátgatáskat a gyakrnk az intézményvezetővel, szakmai segítővel, az órát tartó pedagógussal egyeztetve egy hónapra előre ütemezi. A gyakrnk és a szakmai segítő órarendjét úgy kell összeállítani, hgy legalább a hét egy napján azns időben fejezzék be a tanítást, ily módn legyen lehetőség a knzultáció megtartására. (ha megszervezhető a kötelező óra a hét négy napjára kerüljön elsztásra, így egy nap maradhatna az óralátgatásra, knzultációra) 7. A gyakrnki tevékenységről történő tapasztalatszerzés, értékelés módszerei Tapasztalatszerzés módszere: - Óralátgatás - Óramegbeszélés - Knzultáció a szakmai segítővel - Knzultáció egyéb pedagógussal - Knzultáció az igazgatóval - Knzultáció a szakmai munkaközösség-vezetővel - Team munkában való részvétel - Esetmegbeszélő csprt munkájában való részvétel - Szülői értekezlet látgatása - Családlátgatás a gyermekvédelmi feladatkat ellátó pedagógussal, sztályfőnökkel - Tanév végi értékelő szülői értekezlet látgatása Értékelés módszere: - Egyéni tanmenet elkészítése - Óravázlat készítése - Szülői panaszra megldási terv, intézkedési terv készítése (a megismert jgszabályk, intézményi alapdkumentumk alapján) - Egy munkaközösségi prgram megszervezése (pl. isklai tanulmányi verseny) - Egyéni fejlesztési terv készítése - Tanulók, sztályk között kialakult külső beavatkzást igénylő knfliktus megldásának a tervezése, intézkedési terv készítése - Tanév végi beszámló elkészítése a vezető által meghatárztt szempntk szerint - Bemutató óra tartása - Az általa taníttt sztályk egyikében a szülői értekezlet egy részének megtartása - Az intézmény éves munkatervében meghatárztt nevelési értekezlet egy részének megtartása (szakmai témában) - Az intézmény éves munkatervében meghatárztt - Intézményi szintű prgram megszervezése (pl. kirándulás, hagymányáplás, prjekt nap, hét) - Helyzetértékelés, feladatkitűzés elkészítése az sztályfőnökkel együttműködve tanév elején az általa kiválaszttt sztályban - Tanév végi beszámló elkészítése a vezető által meghatárztt szempntk szerint

8 8. A szakmai segítő kijelölése, feladata Az intézményvezető kijelöli a szakmai vezetőt (a tvábbiakban: mentr), aki segíti a gyakrnkt a köznevelési intézményi szervezetbe történő beilleszkedésben és a pedagógiai-módszertani feladatk gyakrlati megvalósításában. A mentr legalább félévente írásban értékeli a gyakrnk tevékenységét, és az értékelést átadja az intézményvezetőnek és a gyakrnknak. 1) A mentr támgatja a gyakrnkt az általa elláttt pedagógus-munkakörrel kapcslats tevékenységében, e körben segíti a) az iskla helyi tantervében és pedagógiai prgramjában, a munkaköri feladataira vnatkzó előírásk értelmezésében és szakszerű alkalmazásában, b) a tanítási (fglalkzási) órák felépítésének, az alkalmaztt pedagógiai módszereknek, tanításhz alkalmaztt segédleteknek, tankönyveknek, taneszközöknek (fglalkzási eszközöknek) a célszerű megválasztásában, c) a tanítási (fglalkzási) órák előkészítésével, megtervezésével és eredményes megtartásával kapcslats írásbeli teendők ellátásában, valamint d) a minősítő vizsgára való felkészülésében. 2) A mentr szükség szerint, de negyedévenként legalább egy, legfeljebb négy alkalmmal látgatja a gyakrnk tanítási (fglalkzási) óráját, és ezt követően óramegbeszélést tart, tvábbá, amennyiben a gyakrnk igényli, hetente knzultációs lehetőséget biztsít számára. (326/2013. (VIII. 30.) Krm. rendelet) Mentr az intézményben legalább öt éve alkalmaztt, legalább tíz éves gyakrlattal rendelkező pedagógusai lehet. A döntés előtt az igazgató beszerzi az isklavezetőség véleményét. Kötött munkaidején túli többlettanítás csak abban az esetben rendelhető el a szakmai segítő számára, ha a betöltött munkakör feladatainak ellátása betegség, baleset vagy egyéb k miatt váratlanul lehetetlenné vált. A szakmai segítő munkaköri leírásában jelölni kell a két évre szóló szakmai segítői feladattal megbízást. (a munkaköri leírás módsítása csak közös megegyezéssel történhet) A szakmai segítőt feladatai ellátásáért (óralátgatás, knzultáció) kiemelt munkavégzésért járó kereset - kiegészítés illeti meg. Az óralátgatást a szakmai segítő a haladási, mulasztási naplóban aláírásával jelöli, a knzultációról az időpnt, időtartam rögzítésével, a résztvevők aláírásával nyilvántartás készül. A szakmai segítő feladata: A gyakrnkkal egyeztetve elkészíti a gyakrnki prgramt. Az intézményvezetővel jóváhagyatja a gyakrnki prgramt. Figyelemmel kíséri a gyakrnki prgramban rögzített tevékenységek megvalósítását. Felkészíti, segíti a gyakrnkt a minősítő vizsgára való felkészülésben. Rendelkezésre áll a prblémák megbeszéléséhez, a kérdések megválaszlásáhz. Segíti a gyakrnkt a tanításhz kapcslódó adminisztráció elvégzésében, flyamatsan ellenőrzi a teljesítését. Félévente szövegesen, írásban értékeli a gyakrnk teljesítményét, ezzel megalapzza az új pedagógus szakmai fejlődését. Az értékelésbe bevnja mindazkat a pedagóguskat, akik adtt időszakban részt vettek a gyakrnk beilleszkedésének segítésében. Értékelését minden esetben összeveti a gyakrnk önértékelésével, és az intézményvezetővel egyeztetve meghatárzza a gyakrnk tvábbi teendőit, feladatait, a fejlesztési iránykat.

9 9. A gyakrnk értékelése A gyakrnk értékelése srán kiemelten jelenik meg a végzett munka minőségének értékelése, valamint a munkavégzés srán tanúsíttt viselkedés. A gyakrnk értékelésének kiemelt szempntjai - a tudás használata, - széleskörű pedagógiai tartalmi tudás, - prbléma megldási stratégiák, - a célk jbb adaptációja és megváltztatása különféle tanulók számára, imprvizációs készség, - döntéshzatal, - célk meghatárzása, - tantermi hangulat, - a tantermi események észlelése, képesség a tanulóktól érkező jelzések megértésére - érzékenység a kntextus iránt, - a tanulási flyamat figyelemmel kísérése és visszajelzés a tanulóknak, - a feltevések gyakri ellenőrzése, - tisztelet a tanulók iránt, - a tanítás iránti elkötelezettség, - együttműködés a nevelőtestületi közösséggel. 10. A gyakrnk értékelésének eljárásrendje A gyakrnki idő két évében fejlesztési célú értékelés flyik. Célja: a gyakrnk beilleszkedésének segítése, munkájának, viselkedésnek fejlesztése, mtiváció, szakmai fejlesztés, támgatás. A gyakrnk fejlesztő értékelést félévente a szakmai segítő készíti el. Az értékelésbe bevnja a gyakrnk felkészítésében részt vevő egyéb kllégákat is, valamint figyelembe veszi a gyakrnk által készített önértékelést. Az értékelő megbeszélés lépései: - A gyakrnk önértékelése - A szakmai segítő értékelése - Az eltérő vélemények megbeszélése - A prblémák feltárása, megbeszélése - A következő időszak fejlesztési területeinek meghatárzása - A résztvevők feladatainak meghatárzása - Az értékelő lap kitöltése, aláírása - Az értékelő megbeszélésen a szakmai segítő és a gyakrnk vesz részt. Az értékelő lapt a szakmai segítő és a gyakrnk írja alá. A gyakrnknak lehetőséget kell adni, hgy észrevételeit, megjegyzését az értékelő lapn rögzítse. Az értékelő lap egy aláírt példányát a gyakrnknak át kell adni. Az értékelő lapt a szakmai segítő őrzi a gyakrnki idő leteltéig. 11. Minősítő vizsga szabályai Gyakrnki időként a fglalkztatási jgviszny létesítésének időpntjától számíttt kétéves időszakt kell a kinevezésben, illetve a munkaszerződésben rögzíteni. A munkáltatónak a jgviszny létesítésekr a kinevezési kmányban, munkaszerződésben elő kell írnia azt az időpntt, ameddig a gyakrnk minősítő vizsgát köteles tenni. A gyakrnk a) a gyakrnki idő lejártának hónapjában, vagy b) ha a gyakrnki idő nem a tanítási év közben jár le, a tanítási év utlsó hónapjában tesz minősítő vizsgát. A minősítő vizsgán megfelelt minősítést kaptt gyakrnkt a Pedagógus I. fkzatba kell besrlni.

10 A gyakrnki idő a vizsga napját követő nappal kezdődően két évvel meghsszabbdik, ha a minősítő vizsgán a gyakrnk nem felelt meg minősítést kaptt. A gyakrnki idő egyéb esetben nem hsszabbítható meg. A gyakrnk a két évvel meghsszabbíttt gyakrnki idő lejártának hónapjában, vagy amennyiben a gyakrnki idő nem a tanítási év közben jár le, a tanítási év utlsó hónapjában megismételt minősítő vizsgát tesz. A minősítő vizsgán megfelelt vagy nem felelt meg minősítés adható. Ha a gyakrnk a külön jgszabályban fglaltak szerint a megismételt minősítő vizsgán nem felelt meg minősítést kaptt, közalkalmaztti jgvisznya, munkavisznya a évi CXC törvény 64 (8) bekezdése alapján megszűnik. A közalkalmaztti jgviszny, munkaviszny a minősítő vizsga eredményének közlésétől számíttt tízedik napn szűnik meg. A minősítő vizsga részei: a) amennyiben a munkakör részét képezi fglalkzás, tanóra megtartása, a jelölt legalább két szakórájának vagy fglalkzásának látgatása és elemzése, valamint b) a gyakrnk prtfóliójának áttekintése, értékelése (prtfólióvédés). A minősítő vizsga értékelésének részei: a) prtfólióvédés, b) amennyiben a munkakör részét képezi fglalkzás, tanóra megtartása, a meglátgattt szakóra vagy fglalkzás értékelése, c) az rszágs pedagógiai-szakmai ellenőrzés srán a látgattt fglalkzáskkal összefüggő, a pedagógusra vnatkzó megállapításk értékelése, valamint d) az intézményi önértékelés pedagógusra vnatkzó megállapításainak értékelése. A prtfólióvédés alkalmával az értékelt pedagógus bemutatja önértékelését, tvábbá számt ad a munkaköréhez kapcslódó pedagógiai, szakmai felkészültségéről, valamint a pedagógust fglalkztató intézmény pedagógiai prgramjával összefüggő kérdésekről. A minősítő vizsga srán a hárm tagból álló minősítő bizttság (a tvábbiakban: minősítő bizttság) a) a gyakrnk által feltöltött prtfólió alapján áttekinti és értékeli a pedagógus szakmai tevékenységét, eredményeit, valamint az intézményi önértékelés gyakrnkra vnatkzó részeit. b) értékeli a meglátgattt fglalkzást és a prtfólióvédést, valamint c) elkészíti az összegző értékelést, amelyet feltölt az Oktatási Hivatal (a tvábbiakban: OH) által kialakíttt és üzemeltetett infrmatikai támgató rendszerbe. A Pedagógus I. fkzatba lépéshez a gyakrnknak az értékelés srán legalább hatvan százalékt kell elérnie. A magasabb fkzatba történő besrlásra a sikeres minősítő vizsgát követő év első napjával kerül sr. A minősítő vizsga minősítő bizttság előtt flyik. A köznevelési szakértőt az egyházi fenntartó által fenntarttt pedagógiai-szakmai szlgáltató intézmény jelöli ki, ha az egyházi fenntartó a miniszterrel köznevelési szerződést kötött az általa fenntarttt pedagógiai-szakmai szlgáltató intézményre vnatkzóan. A minősítő bizttság tagjai: a) a pedagógusképző felsőktatási intézmény Tanárképzési Közpntjának javaslatára az intézmény ktatója vagy gyakrlóisklájának, gyakrlóóvdájának, gyakrlókllégiumának legalább Pedagógus II. fkzatba srlt alkalmazttja, aki a külön jgszabályban fglaltak szerinti felkészítésben vett részt, b) a pedagógust alkalmazó köznevelési intézmény vezetője vagy az általa megbíztt pedagógus-szakvizsgával rendelkező magasabb vezetői, vezetői megbízással rendelkező alkalmaztt, A gyakrnk minősítő vizsgára jelentkezéséről az intézményvezető gndskdik az adtt év március 31.-ig.

11 12. Záró rendelkezések A gyakrnki szabályzatt a nevelőtestület szeptember 5-i nevelőtestületi ülésén véleményezte. Pécs, szeptember 5. Czimmer Tamás igazgató A gyakrnki szabályzatban fglaltakról a szakmai munkaközösségek véleményt nyilvánítanak. A gyakrnki szabályzat a nevelőtestület véleményének kikérése után került kiadásra. A gyakrnki szabályzatt az intézmény hnlapján nyilvánsságra kell hzni, ennek hiányában a helyben szkáss módn közzé kell tenni. A szabályzat mellékletét képezi 1. melléklet: A diagnsztikus értékelés értékelőlapja 2. melléklet: Értékelő lap 3. melléklet: A gyakrnk önértékelésének szempntjai 4. melléklet: A gyakrnk felkészítésének lehetséges témakörei 5. melléklet: A gyakrnki prgramban szereplők feladatai 6. melléklet: Egyéni fejődési terv 7. melléklet: Óralátgatási szempntk 8. melléklet: Egyéni knzultációk 9. melléklet: A gyakrnk óralátgatása (hspitálása) 10. melléklet: A gyakrnk tanítási óráinak látgatása 11. melléklet: Óralátgatási lap Pécs, szeptember 5.

12 Mellékletek A diagnsztikus értékelés értékelőlapja 1 A gyakrnk neve: Az értékelés időpntja: Az értékelés megállapításai kmpetenciaterületenként: 1. Szakmai feladatk, szaktudmánys, szaktárgyi, tantervi tudás 1. sz. melléklet: Indikátrk 1.1 Alaps, átfgó és krszerű szaktudmánys és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2 Rendelkezik a szaktárgy tanításáhz szükséges tantervi és szakmódszertani tudással. N. é. = nem értelmezhető, 0 = nem jellemző, 1 = kevéssé jellemző, 2 = többnyire jellemző, 3 = jellemző 1.3 Fgalmhasználata pnts, következetes. 1.4 Kihasználja a tananyag kínálta belső és külső kapcslódási lehetőségeket, a szaktárgyi kncentrációt. 1.5 A szaktárgy tanítása srán képes építeni a tanulók más frráskból szerzett tudására. 1.6 A rendelkezésére álló tananyagkat, eszközöket a digitális anyagkat és eszközöket is ismeri, kritikusan értékeli és megfelelően használja. 1.7 A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő, váltzats ktatási módszereket, taneszközöket 1.8. alkalmaz. Tanítványait önálló gndlkdásra, a tanultak alkalmazására neveli. 1.9 Törekszik az elméleti ismeretek gyakrlati alkalmazási lehetőségeinek felismertetésére Tanítványaiban kialakítja az nline infrmációk befgadásának, feldlgzásának, tvábbadásának kritikus, etikus módját. 2. Pedagógiai flyamatk, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhz kapcslódó önreflexiók Indikátrk 2.1. A célk tudatsításából indul ki. A célk meghatárzásáhz figyelembe veszi a tantervi előíráskat, az intézmény pedagógiai prgramját Pedagógiai munkáját éves szinten, tanulási-tanítási (tematikus) egységekre és órákra bntva is megtervezi. N. é. = nem értelmezhető, 0 = nem jellemző, 1 = kevéssé jellemző, 2 = többnyire jellemző, 3 = jellemző 1 Az Oktatási Hivatal elnökhelyettese által január 29-én elfgadtt tájékztató anyag.

13 2.3. Kmplex módn veszi figyelembe a pedagógiai flyamat minden lényeges elemét: a tartalmat, a tanulók előzetes tudását, mtiváltságát, életkri sajátsságait, az ktatási környezet lehetőségeit, krlátait stb Célszerűen használja a digitális, nline eszközöket Az órát a cél(k)nak megfelelően, lgikusan építi fel A tanulók tevékenységét, a tanulási flyamatt tartja szem előtt Használja a szciális tanulásban rejlő lehetőségeket Alkalmazza a differenciálás elvét Tudatsan törekszik a tanulók mtiválására, aktivizálására Tudatsan tervezi a tanóra céljainak megfelelő stratégiákat, módszereket, taneszközöket Többféle módszertani megldásban gndlkdik Terveit az óra eredményessége függvényében felülvizsgálja. 3. A tanulás támgatása Indikátrk 3.1. Épít a tanulók szükségleteire, céljaira, igyekszik felkelteni és fenntartani érdeklődésüket Figyelembe veszi a tanulók aktuális fizikai, érzelmi állaptát, és szükség esetén igyekszik váltztatni előzetes tanítási tervein Pzitív visszajelzésekre épülő, bizalmteli légkört alakít ki, ahl minden tanuló hibázhat, mindenkinek lehetősége van a javításra A tanulást támgató környezetet teremt például a tanterem elrendezésével, a taneszközök használatával, a diákk döntéshzatalba való bevnásával Megfelelő útmutatókat és az önálló tanuláshz szükséges tanulási eszközöket biztsít a tanulók számára, pl. webes felületeket működtet, amelyeken megtalálhatók az egyes feladatkhz tartzó útmutatók és a letölthető anyagk Kihasználja a tananyagban rejlő lehetőségeket a tanulási stratégiák elsajátítására, gyakrlására Felismeri a tanulók tanulási prblémáit, szükség esetén megfelelő szakmai segítséget kínál számukra Tanítványaiban igyekszik kialakítani az önálló ismeretszerzés, kutatás igényét. Ösztönzi a tanulókat az IKT-eszközök hatékny használatára a tanulás flyamatában. N. é. = nem értelmezhető, 0 = nem jellemző, 1 = kevéssé jellemző, 2 = többnyire jellemző, 3 = jellemző

14 4. A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátránys helyzetű, sajáts nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, ktatásáhz szükséges megfelelő módszertani felkészültség Indikátrk 4.1. Munkájában a nevelést és az ktatást egységben szemléli és kezeli A tanulói személyiség(ek) sajátsságait megfelelő módszerekkel, skldalúan tárja fel A tanuló(k) személyiségét nem statikusan, hanem fejlődésében szemléli A tanuló(k) teljes személyiségének fejlesztésére, autnómiájának kibntakztatására törekszik Felismeri a tanulók tanulási vagy személyiségfejlődési nehézségeit, és képes számukra segítséget nyújtani vagy más szakembertől segítséget kérni Különleges bánásmódt igénylő tanuló vagy tanulócsprt számára hsszabb távú fejlesztési terveket dlgz ki, és ezeket hatéknyan meg is valósítja Csprts tanítás esetén is figyel az egyéni szükségletekre és a tanulók egyéni igényeinek megfelelő stratégiák alkalmazására A tanuló hibáit, tévesztéseit mint a tanulási flyamat részét kezeli, az egyéni megértést elősegítő módn reagál rájuk Az általáns pedagógiai célrendszert és az egyéni szükségletekhez igazdó fejlesztési célkat egységben kezeli Reálisan és szakszerűen elemzi és értékeli saját gyakrlatában az egyéni bánásmód megvalósítását. N. é. = nem értelmezhető, 0 = nem jellemző, 1 = kevéssé jellemző, 2 = többnyire jellemző, 3 = jellemző 5. A tanulói csprtk, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitttság a különböző társadalmi-kulturális skféleségre, integrációs tevékenység, sztályfőnöki tevékenység Indikátrk N. é. = nem értelmezhető, 0 = nem jellemző, 1 = kevéssé jellemző, 2 = többnyire jellemző, 3 = jellemző 5.1. Óráin harmóniát, biztnságt, elfgadó légkört teremt Tanítványait egymás elfgadására, tiszteletére neveli Munkájában figyelembe veszi a tanulók és a tanulóközösségek eltérő kulturális, illetve társadalmi háttéréből adódó sajátsságait Az együttműködést támgató, mtiváló módszereket alkalmaz mind a szaktárgyi ktatás keretében, mind a szabadidős tevékenységek srán Az isklai, sztálytermi knfliktusk megelőzésére, például megbeszélések szervezésével, közös szabályk megfgalmazásával, következetes és kiszámítható értékeléssel.

15 5.6. A csprtjaiban felmerülő knfliktuskat felismeri, helyesen értelmezi, és hatéknyan kezeli A tanulók közötti kmmunikációt, véleménycserét ösztönzi, fejleszti a tanulók vitakultúráját 5.8. Értékközvetítő tevékenysége tudats,.együttműködés, altruizmus, nyitttság, társadalmi érzékenység, más kultúrák elfgadása jellemzi Az együttműködés, kmmunikáció elősegítésére nline közösségeket hz létre, ahl értékteremtő, tevékeny, követendő mintát mutat a diákknak a digitális eszközök funkcinális használatának terén Tudatsan alkalmazza a közösségfejlesztés váltzats módszereit. 6. Pedagógiai flyamatk és a tanulók személyiségfejlődésének flyamats értékelése, elemzése Indikátrk 6.1 Jól ismeri a szaktárgy tantervi követelményeit, és képes saját követelményeit ezek figyelembevételével és saját tanulócsprtjának ismeretében pntsan körülhatárlni, következetesen alkalmazni. 6.2 Céljainak megfelelően, váltzatsan és nagy biztnsággal választja meg a különböző értékelési módszereket, eszközöket. 6.3 A szaktárgy ismereteit és speciális kmpetenciáit mérő eszközöket (kérdőíveket, tudásszintmérő teszteket) 6.4 A tanulás támgatása érdekében az órákn törekszik a flyamats visszajelzésre. 6.5 Visszajelzései, értékelései világsak, egyértelműek, tárgyszerűek. N. é. = nem értelmezhető, 0 = nem jellemző, 1 = kevéssé jellemző, 2 = többnyire jellemző, 3 = jellemző 6.6 Értékeléseivel, visszajelzéseivel a tanulók fejlődését segíti. 6.7 Pedagógiai munkájában lyan munkafrmák és módszerek alkalmazására törekszik, amelyek elősegítik a 6.8 tanulók önértékelési képességének kialakulását, fejlesztését. Önállóan képes a tanulói munkák értékeléséből kaptt adatkat elemezni, az egyéni, illetve a csprts fejlesztés alapjaként használni, szükség esetén gyakrlatát módsítani. 7. Kmmunikáció és szakmai együttműködés, prblémamegldás Indikátrk 7.1. Kmmunikációját minden partnerrel a kölcsönösség és a knstruktivitás jellemzi A kapcslattartás frmái és az együttműködés srán használja az infkmmunikációs eszközöket és a különböző nline csatrnákat. N. é. = nem értelmezhető, 0 = nem jellemző, 1 = kevéssé jellemző, 2 = többnyire jellemző, 3 = jellemző

16 7.3. Nyittt a szülő, a tanuló, az intézményvezető, a kllégák, a szaktanácsadó visszajelzéseire, felhasználja őket szakmai fejlődése érdekében A diákk érdekében önállóan, tudatsan és kezdeményezően együttműködik a kllégákkal, a szülőkkel, a szakmai partnerekkel, szervezetekkel A megbeszéléseken, a vitákban, az értekezleteken rendszeresen kifejti szakmai álláspntját, a vitákban képes máskat meggyőzni, és ő maga is meggyőzhető Isklai tevékenységei srán felmerülő/kaptt feladatait, prblémáit önállóan, a szervezet működési rendszerének megfelelő módn kezeli, intézi A szakmai munkaközösség munkájában kezdeményezően és aktívan részt vállal. Együttműködik pedagógustársaival különböző pedagógiai és tanulásszervezési eljárásk (pl. prjektktatás, témanap, ünnepség, kirándulás) megvalósításában A tanuláshz megfelelő hatékny és nyugdt kmmunikációs teret, feltételeket alakít ki Munkája srán érthetően és pedagógiai céljainak megfelelően kmmunikál Tudatsan támgatja a diákk egyéni és egymás közötti kmmunikációjának fejlődését. 8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért Indikátrk 8.1. Tisztában van szakmai felkészültségével, személyiségének sajátsságaival, és képes alkalmazkdni a szerepelváráskhz Saját pedagógiai gyakrlatát flyamatsan elemzi és fejleszti. N. é. = nem értelmezhető, 0 = nem jellemző, 1 = kevéssé jellemző, 2 = többnyire jellemző, 3 = jellemző 8.3. Tudatsan fejleszti pedagógiai kmmunikációját Rendszeresen tájékzódik a szaktárgyára és a pedagógia tudmányára vnatkzó legújabb 8.5. eredményekről, kihasználja a tvábbképzési lehetőségeket. Munkájában alkalmaz új módszereket, tudmánys eredményeket Rendszeresen tájékzódik a digitális tananyagkról, eszközökről, az ktatástámgató digitális technlógia legújabb eredményeiről, knstruktívan szemléli felhasználhatóságukat Élő szakmai kapcslatrendszert alakít ki az intézményen kívül is Részt vesz intézményi innvációban, pályázatkban, kutatásban Aktív résztvevője az nline megvalósuló szakmai együttműködéseknek. Az útmutató szerinti 0-3 skálán értékeli az elvárás teljesülését. Ha egy elvárás a rendelkezésre álló tapasztalatk alapján nem értékelhető, akkr tt az n.é., nem értelmezhető megjelöléssel kell jelezni.

17 Erősségek: Fejlesztendő területek A gyakrnk észrevételei: A mentr megjegyzései gyakrnk mentr

18 2. számú melléklet Munkáltató megnevezése Címe Értékelő lap Az értékelt személyi adatai Név: Születési hely, idő: Az értékelés időpntja: Az értékelés megállapításai: Fejlesztendő területek: Javaslt célk, feladatk: Az értékelés srán az alábbi kllégák véleményt nyilvánítttak: Az értékelt észrevételei: értékelést végző szakmai segítő értékelt gyakrnk

19 3. számú melléklet A gyakrnk önértékelésének szempntjai A gyakrnki szabályzatban megjelölt kiemelt szempntkn felül az alábbiak szerint készülhet fel a gyakrnk az önértékelésre Mely feladatk vltak számára a legfntsabbak, legérdekesebbek? Mely feladatk igényelték a legtöbb felkészülést? Milyen eredményeket ért el? Sikerült-e a kitűzött célkat megvalósítania? Milyen prblémákba ütközött a feladatk megvalósítása srán? Eddigi tapasztalatai alapján hgyan lehetne ezeket a prblémákat kiküszöbölni? Meglátása szerint mik az erősségei, gyengeségei? Mely területeken szeretne több tapasztalatt szerezni? Vannak-e lyan képességei, amelyeket az eddigiekben nem használt, de szeretné jbban hasznsítani? Milyen segítségre lenne szüksége a vezető részéről? Milyen segítségre, támgatásra lenne szüksége a szakmai segítő részéről? Milyen segítségre, támgatásra lenne szüksége a többi klléga részéről? A gyakrnk értékelő megbeszélésre való felkészülését segíthető az alábbi önismereti kérdőív is Hányszr végzett pntatlan munkát? Hányszr késett határidővel? Milyen típusú feladatkkal vltak prblémái? Ismeri az Önnel szemben támaszttt követelményeket elváráskat? Ha hibáztt kiben, miben kereste az kkat? Magában, kllégákban, tanulókban, szülőkben, egyéb külső körülményekben? Megfelelőnek tartja-e az időgazdálkdását? A feladatk megldása srán kialakít-e priritáskat? Ezeket betartja-e?

20 Felméri-e előre a megvalósítás lehetőségeit? Képes-e megfelelő részfeladatkra bntani a megldandó prblémát? Megítélése szerint megfelelő szinten ismeri a szakmai szabálykat, előíráskat? Szigrúan betartja-e a szabálykat, szakmai előíráskat? Inkább a szabályk, szakmai előírásk mellőzésével szeretné végezni a munkáját? Amióta befejezte tanulmányait megtett-e mindent, hgy tudása naprakész legyen? Ön szerint milyen kép alakult ki Önről a vezetőiben, szakmai segítőjében, munkatársaiban, tanulókban, szülőkben? Amennyiben vltak knfliktusk, mi lehet ezek frrása? Döntéseiben elfgulatlan tud lenni? Vállalta feladataiért, döntéseiért a felelősséget? Hányszr kellett a vezető, más klléga segítségét kérnie egy knfliktus megldásáhz?

21 4. számú melléklet A gyakrnk felkészítésének lehetséges főbb témakörei (a szakmai segítő számára) Szervezeti kultúra megismerése a) A közalkalmaztti lét, a pedagógushivatás, munka, pálya megismerése b) Az intézmény egységeinek, flyamatainak, feladatainak, a benne dlgzóknak a megismerése c) Az intézményi működést szabályzó dkumentumknak a megismerése d) Az intézmény írtt és íratlan szabályai e) A szervezeti kultúra jellemzőinek, belső értékeknek a megismerése f) A pedagógus etika, viselkedés szabályainak megismerése g) Viselkedés szabályai a vezetőkkel, munkatársakkal, tanulókkal, szülőkkel h) A kmmunikáció szabályai vezetőkkel, munkatársakkal, tanulókkal, szülőkkel, mindazkkal, akikre kiterjednek az intézmény kapcslatai A szervezet megismertetése a) A közktatási rendszer felépítése b) Szervezeti struktúra c) Kinevezés d) Munkakör e) A szlgálati út (a gyakrnki szabályzatban meghatárztt jgszabályk, intézményi alapdkumentumk alapján) Kmpetenciák fejlesztése a) Erősségek, gyengeségek b) Kmpetenciák c) Képességleltár d) Célk, ambíciók e) Saját fejlődési területek meghatárzása f) Szerepek a csprtban g) Időgazdálkdás h) Kmmunikáció i) Knfliktuskezelés j) Együttműködés

22 Az intézmény vezetőjének feladatai 1. A belépési adminisztráció megszervezése 2. A megismerendő jgszabályk, dkumentumk előkészítése, rendelkezésre bcsátása 3. Szakmai segítő kijelölése 4. Munkatársak tájékztatása 5. Gyakrnk bemutatása 6. Munkahely kijelölése, felszerelése 7. A gyakrnk tájékztatása a munkafeladatairól, a munkaköri követelményekről,a munkarendről, a lehetséges szciális ellátáskról, a szervezet felépítéséről, a pedagógus értékelés rendszeréről, a gyakrnki rendszerről, a gyakrnk értékelésének, minősítésnek speciális szabályairól, az egyéni ambíciók megvalósulásának lehetőségeiről, a tvábbképzési rendszerről, az Etikai kódexről(ha van az intézményben), a munkavédelmi ismeretekről (ezt a kijelölt felelős is végezheti) 8. A szakmai segítő által elkészített beilleszkedési prgram jóváhagyása 9. Rendelkezésre állás szükség szerint a prblémák megbeszéléséhez, a kérdések megválaszlásáhz (havnta, hetente célszerű fix időt kijelölni) 10. A gyakrnki prgram nymn követése (a szakmai segítő beszámltatása) 11. A gyakrnk minősítése A gyakrnki prgramban szereplők feladatai A szakmai segítő feladatai 1. Önfejlesztés a szakmai segítői szerep ellátására 2. A gyakrnki prgram elkészítése 3. Az együttműködés feltételeinek egyeztetése 4. Az elvárásk rögzítése 5. Knzultációkra felkészülés 6. Knzultációk 7. Óralátgatásk 8. Flyamats rendelkezésre állás szükség szerint a prblémák megbeszéléséhez, a kérdések megválaszlásáhz (havnta, hetente célszerű fix időt kijelölni) 9. Beszámlás az intézményvezetőnek a gyakrnki prgram menetéről 10. A gyakrnk értékelése 11. Részvétel a gyakrnk minősítésébe A többi munkatárs feladata 1. Együttműködés a szakmai segítővel a gyakrnki prgram végrehajtásában 2. A gyakrnk támgatása, óralátgatásk lehetővé tétele 3. Lehetőség szerint a gyakrnk óráinak látgatása (pl. saját sztályaikban) 4. A gyakrnk tájékztatása a különleges bánásmódt igénylő tanulókról, prblémáik hátteréről 5. Jó gyakrlat megsztása 6. A gyakrnk segítése szakmai anyagkkal 7. A szakmai segítő kérésére a gyakrnk munkájáról, teljesítményéről vélemény frmálása (szükség szerint írásban véleményezés) 5. számú melléklet A gyakrnk feladatai 1. A jgszabályk, dkumentáció áttanulmányzása, értelmezése a szakmai segítővel 2. a szervezet működési rendjének megismerése 3. szlgálati út megismerése 4. Elvárásk megismerése 5. Viselkedési szabályk megismerése, betartása 6. Óralátgatásk ütemezése (havi ütemterv) 7. a gyakrnki prgram feladatainak végrehajtása 8. a prgram által meghatárztt adminisztráció vezetése 9. önértékelés 10. saját fejlődési területek meghatárzása 11. prblémák jelzése, kérdések feltevése

23 Egyéni fejődési terv 6. számú melléklet Gyakrnk:... Mentr:... Fejlesztendő pedagógusi kmpetenciák (az indikátrk mentén) Célk, amiket szeretnék elérni. Knkrét feladatk a célk elérése érdekében Megvalósítás értékelése, módsítás A srk tetszőlegesen bővíthetők. A gyakrnk legalább negyedévente reflexiót készít az egyéni fejlődési tervhez. Reflexiók:

24 ÓRALÁTOGATÁSI SZEMPONTOK 7. számú melléklet Az óralátgatás ideje: Tanító pedagógus: Osztály: Tantárgy:. Tananyag: Az óra típusa (aláhúzandó) : Új ismeretet feldlgzó óra Gyakrló óra Ismétlő, rendszerező óra Ellenőrző óra Az óra célja:. Látgat: AZ ÓRA TARTALMI VIZSGÁLATA: Az óra célját: - elérte - részben elérte: - nem érte el: Felhasznált módszerek (aláhúzandó): beszélgetés, tanári kérdések, előadás, bemutatás, frmális kísérlet, tanulói kísérlet, gyakrlás, ismétlés, ellenőrzés, tanulói önálló munka, szemléltetés A módszerek megfeleltek-e az óra anyagának: - igen - részben:... - nem:. Szemléltetés módja: - közvetett, - közvetlen, Szemléltetés eszközei:... Tanulásirányítás módja: - direkt, - indirekt, Az órán alkalmaztt munkafrmák: (legjellemzőbbet külön megjelölni!) Egyéni, frntális, csprts, differenciált AZ ÓRA SZERVEZÉSE, TANÁRI, TANULÓI MAGATARTÁS: Mtiváció: gazdag, érzelem dús, megfelelő, nincs, gyenge, egyéb: A tanár attitűdje: gunyrs, kreatív, dafigyelő, együttműködő, előítéletes, nyittt, humrs, száraz, irányítja az órát, az óra széthullik, türelmes, türelmetlen, van tekintélye, nincs tekintélye, jól sztja meg a figyelmét, figyelemmegsztásra nem képes. A tanulók attitűdje: érdeklődőek, közönyösek, kreatívak, aktívak, passzívak, együttműködők, kezdeményezők, érzelemnyilvánítók, egyéb: Tanári kérdések, tények feldlgzása: tartalmilag pntsak, rövidek, megfeleltek a tanulók életkrának, értelmi szintjének, nyelvtanilag helyesek, szókincshez igazdtak, sablns kérdések, nem értették meg, lgikailag felépítettek, lgikailag nem egymásra épülők.

25 Tárgyi tévedés: Vlt: Nem vlt, Részben vlt:.. Fegyelmezés a tanórán: Nem vlt rá szükség, Lett vlna rá szükség, de elmaradt, Jó megldtt, Egyéb:. Az óra hangulata: játéks, kedvcsináló, száraz, unalmas, érdeklődést felkeltő, gunyrs, piszkálódó, katnás Az óra felépítése didaktikailag: Az óra időbesztása: Értékelés az órán: Ellenőrzés az órán: Megfelelő, Nem megfelelő: Megfelelő, Részben jó: Nem megfelelő: Vlt Nem vlt:.. Flyamatsan vlt, Részben vlt: Nem vlt:. A PEDAGÓGUS VÉLEMÉNYE SAJÁT ÓRÁJÁRÓL: Az óra elérte e célját: Igen Nem: Részben:.. Min váltztatna utólag:.. MEGYJEGYZÉSEK:..... óralátgató pedagógus

26 Egyéni knzultációk 8. számú melléklet Időpnt Téma Közreműködő (mentr, pedagógus) aláírása

27 A gyakrnk óralátgatása (hspitálása) 9. számú melléklet (Melléklet: feljegyzés vagy hspitálási napló; sztálynaplóban hspitálás bejegyzéssel és aláírással jelölni kell) Időpnt Osztály Tantárgy Téma Knzultáció időpntja Órát tartó pedagógus aláírása

28 A gyakrnk tanítási óráinak látgatása (Melléklet: Óralátgatási lap; sztálynaplóban óralátgatás bejegyzéssel és aláírással jelölni kell) 10. számú melléklet Időpnt Osztály Tantárgy Téma Knzultáció időpntja Mentr/ igazgató aláírása

29 Óralátgatási lap 11. számú melléklet Pedagógus gyakrnk: Osztály: Tantárgy: Látgató pedagógus: Időpnt: A következő értékeket alkalmazva jelölje az alábbi táblázatban, hgy a felsrlt szempntk milyen mértékben jellemzik a tanítási órát. 0 = nem jellemző, 1 = kevéssé jellemző, 2 = többnyire jellemző, 3 = jellemző SZEMÉLYES TULAJDONSÁGOK: Kapcslat a tanulókkal 2. Fellépés, megjelenés, hangnem, stílus (személyes attitűd) 3. A tanításhz, a tantárgyhz való hzzáállás TANÍTÁSI ÓRA MINŐSÉGE 1. Időbesztás 2. A tanítási órára való felkészültsége 3. A tananyagnak megfelelő eszközök használata 4. Az sztály képességének megfelelő feladat kitűzése 5. Magyarázatk, kérdések érthetősége, színessége 6. A tanulók munkájának fejlesztő értékelése 7. Az utasításk világssága, érthetősége 8. A tanulók bevnása a munkába 9. Kitűzött célk megvalósítása 10. Az óra hangulata, munkalégkör 11. Tanórai fegyelem biztsítása

Gyakornoki Szabályzat

Gyakornoki Szabályzat SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM Gyakrnki Szabályzat Tóth Ferenc, intézményvezető 2014.09.01. Tartalm 1. Fgalmak... 2 2. A szabályzat területi hatálya... 2 3. A szabályzat személyi

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Liszt Ferenc Ének - zenei Általáns Iskla 2013. Készítette: Frrainé Kószó Györgyi Érvényes: 2013. szeptember 1. napjától Tartalm 1. Fgalmak... 3 2. A szabályzat területi hatálya...

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG

1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG 1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG Inézményi elvárások: Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő, változatos

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA. Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA. Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30. 1 A szabályzat létrehozásának jogalapját a 2011. évi CXC. tv a köznevelésről, a 2013. évi CXXIX.

Részletesebben

A Ciszterci Szent István Gimnázium GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

A Ciszterci Szent István Gimnázium GYAKORNOKI SZABÁLYZATA A Ciszterci Szent István Gimnázium GYAKORNOKI SZABÁLYZATA Székesfehérvár 2015 Jogszabályi háttér A gyakornokra, a gyakornoki időre és a minősítő vizsgára vonatkozó rendelkezéseket az 2011. évi CXC törvény

Részletesebben

Törvényi háttér. 1. A szabályzat területi, személyi hatálya

Törvényi háttér. 1. A szabályzat területi, személyi hatálya Tartalomjegyzék Törvényi háttér...2 A szabályzat területi, személyi hatálya...2 A szabályzat időbeli hatálya...3 A szabályzat módosítása...3 A szabályzat célja...3 Általános elvárások a gyakornokkal szemben...3

Részletesebben

Bakfark Bálint Alapfokú Művészeti Iskola. Gyakornoki szabályzata. Oroszlány, 2013 szeptember

Bakfark Bálint Alapfokú Művészeti Iskola. Gyakornoki szabályzata. Oroszlány, 2013 szeptember Bakfark Bálint Alapfokú Művészeti Iskola Gyakornoki szabályzata Oroszlány, 2013 szeptember A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 22., valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és

Részletesebben

Az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola tanév

Az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola tanév Az Érdi Batthyány Sprtisklai Általáns Iskla Éves önértékelési terv 2017-18 tanév Készítették: Az önértékelési csprt tagjai Felülvizsgálta és a módsításkat végezte: Kőrösi Tamásné a munkacsprt vezetője

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Székesfehérvár, szeptember 1.

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Székesfehérvár, szeptember 1. GYAKORNOKI SZABÁLYZAT 2016. Székesfehérvár, 2016. szeptember 1. 1 Gyakornoki szabályzat Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium Jogszabályi háttér A gyakornokra, a gyakornoki időre és a minősítő vizsgára

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT GYAKORNOKI SZABÁLYZAT. 1. A szabályzat területi hatálya: Jelen szabályzat a Szombathelyi Tankerületi Központ Apponyi Albert Általános Iskolájában (9721 Gencsapáti, Dózsa Gy. u 2/a, OM 036 695) munkavállalói

Részletesebben

Nagysándor József Általános Iskola Debrecen, Pósa u. 1.

Nagysándor József Általános Iskola Debrecen, Pósa u. 1. Nagysándr József Általáns Iskla 4031. Debrecen, Pósa u. 1. GYAKORNOKI SZABÁLYZAT OM 031 086 Tartalmjegyzék 1 Bevezetés...2 2 A gyakrnki szabályzat célja és hatálya...2 3 Fgalmmeghatárzásk...2 4 A gyakrnki

Részletesebben

B U D A P E S T X I V. K E R Ü L E T I N É M E T H I M R E Á L T A L Á N O S I S K O L A O M 0 3 5 0 6 2 K L I K 1 9 9 0 2 4

B U D A P E S T X I V. K E R Ü L E T I N É M E T H I M R E Á L T A L Á N O S I S K O L A O M 0 3 5 0 6 2 K L I K 1 9 9 0 2 4 G Y A K O R N O K I S Z A B Á L Y Z A T B U D A P E S T X I V. K E R Ü L E T I N É M E T H I M R E Á L T A L Á N O S I S K O L A O M 0 3 5 0 6 2 K L I K 1 9 9 0 2 4 I R Á N Y A D Ó J O G S Z A B Á L Y

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Gyakornoki szabályzat 1 Erdőkertesi Neumann János Általános Iskola GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A gyakornoki szabályzatot a nevelőtestület a 2014. október 14-én a nevelőtestületi ülésén véleményezte. Érvényes:

Részletesebben

Gyakornoki Szabályzat

Gyakornoki Szabályzat Gyakornoki Szabályzat Tartalom 1. Fogalmak meghatározása... 3 2. A szabályzat területi hatálya... 3 3. A szabályzat személyi hatálya... 3 4. A szabályzat időbeli hatálya... 3 5. A szabályzat módosítása...

Részletesebben

Felsővárosi Általános Iskola Oberstädtische Grundschule. Intézményi önértékelés

Felsővárosi Általános Iskola Oberstädtische Grundschule. Intézményi önértékelés Felsővárosi Általános Iskola Oberstädtische Grundschule Intézményi önértékelés NOKS (nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő) alkamazottak elvárásrendszere Székesfehérvár, 2016. október 1. A nevelő

Részletesebben

GYULAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM HARRUCKERN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA

GYULAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM HARRUCKERN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA GYULAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM HARRUCKERN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA 5700 Gyula, Szent István u. 38. Pf.:9 Iskolai : (66) 561-420, fax: (66) 561-436 OM azonosító: 203069 e-mail: iskola@harruckern.hu

Részletesebben

Gyakornok: aki pedagógus végzettséggel rendelkezik, és nincs két év szakmai gyakorlata.

Gyakornok: aki pedagógus végzettséggel rendelkezik, és nincs két év szakmai gyakorlata. 1. Fogalmak Gyakornok: aki pedagógus végzettséggel rendelkezik, és nincs két év szakmai gyakorlata. Mentor: aki segíti a gyakornokot a köznevelési intézményi szervezetbe történő beilleszkedésben és a pedagógiai-módszertani

Részletesebben

Gyakornoki Szabályzat

Gyakornoki Szabályzat Erkel Gyula Újpesti Zenei Alapfokú Művészeti Iskola OM 102382 Gyakornoki Szabályzat A szabályzat létrehozásának jogalapját képezi a 2011. évi CXC. tv a köznevelésről, a 2013. évi CXXIX. törvény, a 2013.

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat A gyakornoki szabályzatot a nevelőtestület 2018. augusztus 30-án véleményezte és elfogadta. Budapest, 2018. augusztus 30. Filep Zoltán igazgató Törvényi hivatkozás: A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

A képzés célja. A képzés jellemzői

A képzés célja. A képzés jellemzői 1 Intézményvezetők felkészítése az intézményi önértékeléshez, a tanfelügyeleti ellenőrzéshez és a pedagógus-minősítéshez kapcslódó intézményvezetői feladatk ellátására A TÁMOP 3.1.15-14-2014-001 Köznevelési

Részletesebben

Intézményi értékelési szabályzat

Intézményi értékelési szabályzat ÉRDI TANKERÜLETI KÖZPONT PA 4501 Százhalombattai 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. OM azonosító: 037767 Tel/Fax: 06-23-354-192, 06-23-359-845 E-mail: titkarsag@egyesiskola.hu

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola GYAKORNOKI SZABÁLYZAT 2016 Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola Tartalom 1. Fogalmak... 2 2. A szabályzat területi, személyi hatálya... 2 3. A szabályzat

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (4) bekezdés g) és v) pontjában,

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat SZMSZ 6.sz. melléklet 2013 Gyakornoki szabályzat Szentlőrinci Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium (Szentlőrinci

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat A gyakornoki szabályzatot a nevelőtestület 2016. November 7-i nevelőtestületi ülésén véleményezte. Szeghalom, 2016. November 07. Tagai Andrea Mb.intézményvezető Tartalomjegyzék Törvényi

Részletesebben

Óvodai gyakornoki szabályzat

Óvodai gyakornoki szabályzat Óvodai gyakornoki szabályzat II. János Pál Katolikus Általános Iskola és Óvoda Berger József 1 A szabályzat létrehozásának jogalapját képezi a 2011. évi CXC. tv a köznevelésről és módosításai, a 326/2013.

Részletesebben

Táncsics Mihály Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma. Gyakornoki szabályzat

Táncsics Mihály Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma. Gyakornoki szabályzat Táncsics Mihály Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma Gyakornoki szabályzat 2016 1. Jogszabályi háttér A gyakornokra, a gyakornoki időre és a minősítő vizsgára vonatkozó rendelkezéseket az 2011.

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat Készítette: Dr. Mező Ferenc Gimnázium 2015.09.01 A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (13) bekezdése szerint kiadom az alábbi szabályzatot, mely a meghatározott

Részletesebben

Kópévár Óvoda. Gyakornoki Szabályzata

Kópévár Óvoda. Gyakornoki Szabályzata Iktató szám: Kópévár Óvoda Gyakornoki Szabályzata Intézményi OM- azonosítója: 200534 Intézményvezető: aláírás LEGITIMÁCIÓS ELJÁRÁS Nevelőtestület nevében: Szülői szervezet nevében: aláírás aláírás A dokumentum

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT BRASSÓ UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1182 Budapest Brassó u. 1. OM azonosító: 035120 KLIK azonosító: 203003 Telefon: 291-83-23 Fax: 290-75-77 e-mail: iskola@brassoiskola.hu http:// www.brassoiskola.hu GYAKORNOKI

Részletesebben

Arany János Református Általános Iskola Gyakornoki Szabályzata

Arany János Református Általános Iskola Gyakornoki Szabályzata Arany János Református Általános Iskola Gyakornoki Szabályzata Érvényes: 2013. november 11. 1 Tartalom 1. Fogalmak... 3 2. A szabályzat területi hatálya... 3 3. A szabályzat személyi hatálya... 3 4. A

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

MARIANUM NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA. Gyakornoki Szabályzat

MARIANUM NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA. Gyakornoki Szabályzat MARIANUM NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA Gyakornoki Szabályzat Készítette: Takácsné Tóth Noémi Érvényes: 2014. szeptember 1-től Tartalom 1. Fogalmak... 3 2. A szabályzat területi hatálya...

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 7200 Dombóvár, Zrínyi u. 10. OM azonosító: 202287 GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Készítette: Tarr Ágnes intézményvezető 2013. 1 Tartalom 1. Fogalmak...3 2. A szabályzat területi

Részletesebben

A Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola önértékelési stratégiája és elvárásrendszere a pedagógus értékelés során

A Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola önértékelési stratégiája és elvárásrendszere a pedagógus értékelés során A Hajdúdrgi Móra Ferenc Általáns Iskla és Alapfkú Művészeti Iskla önértékelési stratégiája és elvárásrendszere a pedagógus értékelés srán Készítette: A belső ellenőrzési csprt tagja Jóváhagyta: a nevelőtestület

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM GYAKORNOKI SZABÁLYZATA MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM GYAKORNOKI SZABÁLYZATA KÉSZÍTETTE: BIRKÁS KRISZTINA ÉRVÉNYES: 2014. SZEPTEMBER 18. NAPJÁTÓL 1 Tartalom 1. Fogalmak... 3 2. A szabályzat területi hatálya... 3 3. A szabályzat

Részletesebben

A SZOLNOKI TISZAPARTI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM GYAKORNOKI SZABÁLYZATA 2014.

A SZOLNOKI TISZAPARTI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM GYAKORNOKI SZABÁLYZATA 2014. A SZOLNOKI TISZAPARTI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM GYAKORNOKI SZABÁLYZATA 2014. Készítette: Nagy Györgyné Tartalomjegyzék 1. A szabályzat területi és személyi hatálya.... 3 2. A szabályzat

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat. A gyakornoki szabályzatot a nevelőtestület 2014 nevelőtestületi ülésén véleményezte.

Gyakornoki szabályzat. A gyakornoki szabályzatot a nevelőtestület 2014 nevelőtestületi ülésén véleményezte. Gyakornoki szabályzat A gyakornoki szabályzatot a nevelőtestület 2014 nevelőtestületi ülésén véleményezte. Tartalomjegyzék Törvényi háttér... 3 A szabályzat területi, személyi hatálya... 3 A szabályzat

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Verpeléti Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola 3351 Verpelét, Ifjúság u. 34. Telefon: 06-36/559-000 Fax: 06-36/559-094 E-mail: info@verpeletiskola.hu Gyakornoki szabályzat

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat 2013. 1 Tartalomjegyzék 1. Törvényi háttér... 3 2. A szabályzat területi, személyi hatálya... 3 3. A szabályzat időbeli hatálya... 4 4. A szabályzat módosítása... 4 5. A szabályzat

Részletesebben

A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY GYAKORNOKI SZABÁLYZATA A Kőrösi Csma Sándr Általáns Iskla és Alapfkú Művészetktatási Intézmény igazgatója, mint munkáltató,

Részletesebben

A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA 2013 TARTALOMJEGYZÉK Általános információk az óvodáról 3 1. Fogalmak... 4 2. A szabályzat területi hatálya. 4 3. A szabályzat személyi hatálya..

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

Részletesebben

sajátfejlesztésű tananyag linkgyűjtemény cikkek, szakirodalmak ismertetése saját jó gyakorlatok, innováció bemutatása

sajátfejlesztésű tananyag linkgyűjtemény cikkek, szakirodalmak ismertetése saját jó gyakorlatok, innováció bemutatása Médiapedagógiai stratégiák megjelenítése a dokumentumokban, óratervben/külön ilyen jellegű foglalkozás összeállítása 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás minden

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. A GYAKORNOKI SZABÁLYZATBAN HASZNÁLT FOGALMAK A SZABÁLYZAT CÉLJA A SZABÁLYZAT FELELŐSE A SZABÁLYZAT TERÜLETI

Tartalomjegyzék 1. A GYAKORNOKI SZABÁLYZATBAN HASZNÁLT FOGALMAK A SZABÁLYZAT CÉLJA A SZABÁLYZAT FELELŐSE A SZABÁLYZAT TERÜLETI Weiner Leó Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskola OM: 035462 GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. A GYAKORNOKI SZABÁLYZATBAN HASZNÁLT FOGALMAK... 3 2. A SZABÁLYZAT CÉLJA... 3 3. A SZABÁLYZAT FELELŐSE...

Részletesebben

Gyakornoki Szabályzata

Gyakornoki Szabályzata Ikt.sz.: 677-3/2014. A Mezőtúri II. Rákóczi Ferenc Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Gyakornoki Szabályzata A gyakornoki szabályzatot a nevelőtestület 2014.

Részletesebben

Gyakornoki Szabályzat

Gyakornoki Szabályzat Gyakornoki Szabályzat Készítette: Horgos Vilmos Érvényes: 2013. szeptember 1. napjától Tartalom 1. Fogalmak... 3 2. A szabályzat területi hatálya... 3 3. A szabályzat személyi hatálya... 3 4. A szabályzat

Részletesebben

Gyakornoki Szabályzat. Bükkaranyosi Általános Iskola. Készítette: Váradi Józsefné ig.

Gyakornoki Szabályzat. Bükkaranyosi Általános Iskola. Készítette: Váradi Józsefné ig. Gyakornoki Szabályzat Bükkaranyosi Általános Iskola Készítette: Váradi Józsefné ig. Gyakornoki Szabályzat jogszabályi háttere A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) 138/1992. évi

Részletesebben

Gyakornoki Szabályzat

Gyakornoki Szabályzat Selyemréti Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Gyakornoki Szabályzat Készítette: Gulyás Ágnes Érvényes: 2016. 1 Tartalom 1. Fogalmak... 3 2. A szabályzat területi hatálya... 3 3. A szabályzat

Részletesebben

A CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA

A CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA A CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA OM: 201901 GYAKORNOKI SZABÁLYZATA Készült: 2014. augusztus Készítette: Kékesi-Szabó Csilla óvodavezető Érvényes: 2014. szeptember 1. napjától 1 Tartalom 1.Fogalmak.3 2.A szabályzat

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 3 sz. Intézmény OM azonosítója: 029583 Készítette: Sádtné Papp Ibolya intézményvezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Érvényes: 2013. szeptember 1. napjától Kazi Mária intézményvezető Tartalomjegyzék Törvényi háttér... 3 Fogalmak... 3 A szabályzat területi hatálya... 3 A szabályzat személyi hatálya...

Részletesebben

Gyakornoki Szabályzat

Gyakornoki Szabályzat ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ÉS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 4150 Püspökladány, Kálvin tér 1-3 OM azonosító: 201470. e-mail: erossisk@gmail.com Tel.: 54-610 895 Gyakornoki Szabályzat Készítette: Borsosné

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Hatos Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Vép, Rákóczi F. u. 22. GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Érvényes: Készítette: Nagyné Tancsics Ildikó 2014. szeptember 1. igazgató A szabályzat létrehozásának

Részletesebben

Az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola tanév

Az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola tanév Az Érdi Batthyány Sprtisklai Általáns Iskla Éves önértékelési terv 2017-18 tanév Készítették: Az önértékelési csprt tagjai Felülvizsgálta és a módsításkat végezte: Kőrösi Tamásné a munkacsprt vezetője

Részletesebben

Gyakornoki Szabályzat

Gyakornoki Szabályzat Gyakornoki Szabályzat Gyakornoki Szabályzat Készítette: Garda László intézményvezető Érvényes: 2013. szeptember 1. napjától 1 Tartalom 1. Fogalmak... 3 2. A szabályzat területi hatálya... 3 3. A szabályzat

Részletesebben

ÓVODAI GYAKORNOKI SZABÁLYZAT. Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola

ÓVODAI GYAKORNOKI SZABÁLYZAT. Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola ÓVODAI GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola 1 A szabályzat létrehozásának jogalapját képezi a 2011. évi CXC. tv a köznevelésről és módosításai, a 326/2013. (VIII. 30.)

Részletesebben

Gyakornoki Szabályzat

Gyakornoki Szabályzat KECSKEMÉTI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7. Pf:129. Tel: 76/500-380 76/320-964 Fax: 76/500-387 E-mail: refaltisk@krek.hu Igazgató: Dr. Szabó Ildikó Tel: 76/500-385 OM azonosító:

Részletesebben

SZENT ISTVÁN KÖRÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

SZENT ISTVÁN KÖRÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA SZENT ISTVÁN KÖRÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA Jászberény 2016. Érvényes: 2015. szeptember 01. napjától Tartalom 1. Fogalmak... 3 2. A szabályzat területi

Részletesebben

A JÁNOSHALMI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

A JÁNOSHALMI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA A JÁNOSHALMI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA Jánoshalma 2015. 1 TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYI HÁTTÉR 3 1. A SZABÁLYZAT TERÜLETI, SZEMÉLYI HATÁLYA 3 2. A SZABÁLYZAT

Részletesebben

Tartalom Hiba! A könyvjelző nem létezik. Hiba! A könyvjelző nem létezik.

Tartalom Hiba! A könyvjelző nem létezik. Hiba! A könyvjelző nem létezik. Gyakornoki Szabályzat Készítette: Szabó Zoltánné tagintézmény vezető Érvényes: 2013. szeptember 03. napjától Tartalom 1. Fogalmak... 3 2. A szabályzat területi hatálya... 3 3. A szabályzat személyi hatálya...

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Az Újkígyósi Széchenyi István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának 3. sz. melléklete

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Az Újkígyósi Széchenyi István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának 3. sz. melléklete Újkígyósi Széchenyi István Általános Iskola GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Az Újkígyósi Széchenyi István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának 3. sz. melléklete Érvényes: 2013. szeptember 1. napjától

Részletesebben

Szent István Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda

Szent István Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szent István Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Gyakornoki Szabályzata A gyakornoki szabályzatot a nevelőtestület 2014. szeptember 1-én véleményezte. Tiszajenő, 2014. szeptember 1. Vágó Béla igazgató

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT LEHEL VEZÉR GIMNÁZIUM GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Jászberény, 2018. július 01. Antics István s.k. igazgató Tartalom 1. Fogalmak... 3 2. A szabályzat területi hatálya... 3 3. A szabályzat személyi hatálya...

Részletesebben

SZERVEZETT KÉPZÉSEINK

SZERVEZETT KÉPZÉSEINK SZERVEZETT KÉPZÉSEINK Jelentkezési határidő: 2013. augusztus 23. Isklarendszerű, esti tagzats OKJ-s szakképzéseink telephelyenként: Tvábbi infrmáció és jelentkezés: Árpád-házi Szent Pirska Szakképző Iskla

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat Pacsai Általános Iskola A gyakornoki szabályzatot a nevelőtestület 2016. november 07-i nevelőtestületi ülésén véleményezte. Pacsa, 2016. november 07. Pálos Henrietta intézményvezető

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 GYAKORNOKI SZABÁLYZAT OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Gyakornoki szabályzat jogi környezete... 4 2. A szabályzat területi hatálya... 4 3. A szabályzat személyi hatálya... 4 4.

Részletesebben

A Győri Gárdonyi Géza Általános Iskola. Gyakornoki szabályzata

A Győri Gárdonyi Géza Általános Iskola. Gyakornoki szabályzata A Győri Gárdonyi Géza Általános Iskola Gyakornoki szabályzata A gyakornoki szabályzatot a nevelőtestület 2017. október 27-én véleményezte és elfogadta. Győr, 2017. október 27. Szalai Ferenc intézményvezető

Részletesebben

Önértékelés Pedagógiai módszertani felkészültség Elvárások. Alkalmazott módszerei a tanítás-tanulás eredményességét segítetik.

Önértékelés Pedagógiai módszertani felkészültség Elvárások. Alkalmazott módszerei a tanítás-tanulás eredményességét segítetik. I. Pedagógusra vonatkozó elvárások 1. Pedagógiai módszertani felkészültség Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő,

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

GYAKORNOKI SZABÁLYZATA Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kádas György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon GYAKORNOKI SZABÁLYZATA A gyakornoki szabályzatot

Részletesebben

AZ ÖNÉRTÉKELÉS, PEDAGÓGIAI - SZAKMAI ELLENŐRZÉS ÉS A PEDAGÓGUSMINŐSÍTÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI. Barlai Róbertné Maus Pál anyagának felhasználásával

AZ ÖNÉRTÉKELÉS, PEDAGÓGIAI - SZAKMAI ELLENŐRZÉS ÉS A PEDAGÓGUSMINŐSÍTÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI. Barlai Róbertné Maus Pál anyagának felhasználásával AZ ÖNÉRTÉKELÉS, PEDAGÓGIAI - SZAKMAI ELLENŐRZÉS ÉS A PEDAGÓGUSMINŐSÍTÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI Barlai Róbertné Maus Pál anyagának felhasználásával 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL 20. A többcélú intézmény

Részletesebben

A Szegedi Vörösmarty Mihály Általános Iskola Gyakornoki szabályzata. Intézmény jelképe

A Szegedi Vörösmarty Mihály Általános Iskola Gyakornoki szabályzata. Intézmény jelképe A Szegedi Vörösmarty Mihály Általános Iskola Gyakornoki szabályzata Intézmény jelképe Tartalomjegyzék Törvényi háttér... 3 A szabályzat területi, személyi hatálya... 3 A szabályzat időbeli hatálya... 4

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat A gyakornoki szabályzatot a nevelőtestület 2013. szeptember 05-i nevelőtestületi ülésén véleményezte. Tiszadada, 2013. szeptember 05. Petruska Zoltán igazgató Tartalomjegyzék Törvényi

Részletesebben

Csongrád és Térsége Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium. Gyakornoki Szabályzat

Csongrád és Térsége Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium. Gyakornoki Szabályzat Csongrád és Térsége Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium Gyakornoki Szabályzat Készítette: Váradi Gáborné Érvényes: 2015. január 15. napjától Tartalom 1. Fogalmak...

Részletesebben

Takács Katalin - Elvárások két értékelési területen. Az értékelés alapját képező általános elvárások. Az értékelés konkrét intézményi elvárásai

Takács Katalin - Elvárások két értékelési területen. Az értékelés alapját képező általános elvárások. Az értékelés konkrét intézményi elvárásai Terület Szempont Az értékelés alapját képező általános elvárások Az értékelés konkrét intézményi elvárásai Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. Kísérje figyelemmel

Részletesebben

I. Pedagógiai módszertani felkészültség

I. Pedagógiai módszertani felkészültség PEDAGÓGUS ELVÁRÁSOK I. Pedagógiai módszertani felkészültség Intézményi elvárásrendszer 1. Milyen a módszertani felkészültsége? Milyen módszereket alkalmaz a tanítási órákon és egyéb foglalkozásokon? Alapos,

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT ZALAEGERSZEGI VÁROSI KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM 8900 Zalaegerszeg Göcseji út 16. Telefon: 92/596-445 Fax: 92/510-201 OM azonosító: 040693 E-mail: varosikoll@mail.datanet.hu GYAKORNOKI SZABÁLYZAT 1 TARTALOM

Részletesebben

Önértékelési szabályzat

Önértékelési szabályzat Önértékelési szabályzat Levéli Német Nemzetiségi Általános Iskola 2016 1. Az önértékelés alapja Jogszabályok: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-7. ) 20/2012 (VIII. 31.) EMMI

Részletesebben

Gyakornoki Szabályzat

Gyakornoki Szabályzat RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47. Telefon: 0696 / 282340 Telefax: 0696 / 534039 Email: morafisk@freemail.hu Intézményvezető: RÁTZ OTTÓ igazgató Gyakornoki Szabályzat

Részletesebben

A GYAKORNOK FELKÉSZÍTÉSÉNEK SZAKASZAI...

A GYAKORNOK FELKÉSZÍTÉSÉNEK SZAKASZAI... Tartalom 1. BEVEZETÉS... 3 1.1.Törvényi háttér... 3 1.2.A szabályzat hatálya... 3 1.3.A szabályzat időbeli hatálya... 3 1.4.A szabályzat módosítása... 3 1.5.A szabályzat célja... 3 1.6.A szabályzat tartalma...

Részletesebben

Gyakornoki Szabályzat

Gyakornoki Szabályzat II. János Pál Katolikus Általános Iskola és Óvoda Kecel, Szabadság tér 17. Gyakornoki Szabályzat Készítette: Berger József igazgató 2013. szeptember 1. napjától Tartalom 1. Fogalmak... 3 2. A szabályzat

Részletesebben

Gyakornoki Szabályzat

Gyakornoki Szabályzat II. János Pál Katolikus Általános Iskola és Óvoda Kecel, Szabadság tér 17. Gyakornoki Szabályzat Készítette: Berger József igazgató 2013. szeptember 1. napjától Tartalom 1. Fogalmak... 3 2. A szabályzat

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT GYAKORNOKI SZABÁLYZAT EGYEK 2017 Tartalom Fogalmak... 3 A szabályzat területi hatálya... 3 A szabályzat személyi hatálya... 3 A szabályzat időbeli hatálya... 3 A szabályzat módosítása... 3 A szabályzat

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (1) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

A Zákányszéki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

A Zákányszéki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A Zákányszéki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola GYAKORNOKI SZABÁLYZATA Zákányszék 2015. Módosítva: 2016. 08.29. 235/2016. (VII.29.) Kormányrendelet alapján, amely a pedagógus életpályáról és

Részletesebben

A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat gyakornoki szabályzata A FEJÉR MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat gyakornoki szabályzata A FEJÉR MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT GYAKORNOKI SZABÁLYZATA A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat gyakornoki szabályzata A FEJÉR MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT GYAKORNOKI SZABÁLYZATA 1 2017 Tartalomjegyzék 1. Fogalmak meghatározása... 3 2. A szabályzat területi,

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola OM 201170 Gyakornoki szabályzat A gyakornoki szabályzatot a nevelőtestület 2016. augusztus 31-i nevelőtestületi ülésén véleményezte. Tapolca, 2016. augusztus 31.

Részletesebben

AZ AJKAI BRÓDY IMRE GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

AZ AJKAI BRÓDY IMRE GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA AZ AJKAI BRÓDY IMRE GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA A 1 TARTALOMJEGYZÉK I. A SZABÁLYZAT TERÜLETI, SZEMÉLYI, IDŐBELI HATÁLYA... 3 II. A SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA... 3 III. A SZABÁLYZAT CÉLJA... 3 IV.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Árpád-házi Szent Piroska Szakközépiskola és Szakgimnázium OM 201558 GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Hatályos: 2017. január 06.-tól 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A szabályzat területi és személyi hatálya 3 2. A szabályzat

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban Bozsóné Jakus Tünde 2014.11.17. Nekünk minden gyermek fontos Szeretem, vagy nem szeretem?? A portfólió értékelése nem magára a gyűjtemény

Részletesebben

Tartalom GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

Tartalom GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Tartalom GYAKORNOKI SZABÁLYZAT 1. Fogalmak... 2 2. A szabályzat területi hatálya... 2 3. A szabályzat személyi hatálya... 2 4. A szabályzat időbeli hatálya... 2 5. A szabályzat módosítása... 2 6. A szabályzat

Részletesebben

gyakornoki szabályzata

gyakornoki szabályzata Csorvási Gulyás Mihály Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 5920 Csorvás, István király utca 34. OM 028314 tel.: 06(66)778-265; e-mail: iskola@csgmiskola.hu Csorvási Gulyás Mihály Általános és Alapfokú

Részletesebben

Az Értékelési rendszer az intézményben pedagógus munkakörben felvett foglalkoztatottakra terjed ki.

Az Értékelési rendszer az intézményben pedagógus munkakörben felvett foglalkoztatottakra terjed ki. Intézményi értékelési szabályzat Kompetencia- és teljesítményalapú értékelési rendszer meghatározására és az illetménypótlékok differenciált megállapítására Jogszabályi háttér Az intézmény kompetencia

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Lisznyay Szabó Gábor Alapfokú Művészeti Iskola Gyakornoki szabályzat 2013. 1 Tartalomjegyzék Törvényi háttér... 3 A szabályzat személyi hatálya... 3 A szabályzat időbeli hatálya... 4 A szabályzat módosítása...

Részletesebben

Gyakornoki Szabályzat

Gyakornoki Szabályzat II. János Pál Pápa Katolikus Óvoda és Általános Iskola Bátonyterenye, Zrínyi út 1. Gyakornoki Szabályzat Készítette: Horváthné Tajti Ágnes igazgató 2013. szeptember 1. napjától Tartalom 1. Fogalmak...3

Részletesebben