ÚTMUTATÓ MUNKAVÉDELEM A KÖZOKTATÁSBAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÚTMUTATÓ MUNKAVÉDELEM A KÖZOKTATÁSBAN"

Átírás

1 ÚTMUTATÓ MUNKAVÉDELEM A KÖZOKTATÁSBAN MUNKABIZTONSÁG ÉS MUNKAEGÉSZSÉGÜGY AZ ISKOLÁBAN, AZ OKTATÁSBAN KÉPZÉSI PROGRAMHOZ A képzési program az OMMF által a munkavédelmi bírságok felhasználása során nyújtott támogatással valósul meg.

2 Útmutató / Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK Cím oldalszám Bevezetı 2. Az elıadás vázlata 3. Bevezetı rész: Történelem, történetek, statisztika 3. Interaktív rész: Kérdések, reakciók, javaslatok 8. Történelem, történetek, statisztika 15. Kérdések, reakciók, javaslatok 23. Személyi feltételek 24. Tárgyi feltételek 27. Jogok 30. Kötelezettségek 33. Tesztlapok és értékelésük 37. Felmérılap I. korcsoport 37. Felmérılap II. korcsoport 39. A tanulók által kitöltött tesztlapok értékelése 42. I. korcsoport 42. II. korcsoport 43. Fogalomtár 45. Jogtár / 51

3 Útmutató / Bevezetı BEVEZETİ A Tisza Park Kft eredményesen szerepelt az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fıfelügyelıség által A munkavédelmi jellegő bírságok felhasználására - kiírt pályázatán. A program során Jász-Nagykun-Szolnok megye 5 településén, 6 alkalommal, 60 oktatási intézmény 102 pedagógusának részvételével elıadások keretében - lehetıség volt áttekinteni a közoktatás munkavédelmi helyzetét, majd az elıadások anyagai, a pedagógusok hozzászólásai és felvetései alapján összeállításra került ez az Útmutató. A pályázati felhívás kiemelten támogatható céljai között szerepelt a munkavédelmi ismeretek és feladatok eredményesebb megjelenítésének elısegítése a közoktatásban. Társaságunk a velünk kapcsolatban lévı intézményeknél szerzett tapasztalatokat is felhasználva olyan programot állított össze, mellyel a munkabiztonság és munkaegészség témakörét közelebb viszi azokhoz a pedagógusokhoz, oktatókhoz és nevelıkhöz, akik ezt munkájukban, az oktatásban és nevelésben gyakorolják, alkalmazzák és közvetítik a diákok fele. Célul tőztük ki, hogy a környezettudatos nevelés mellett induljon el egy biztonság- és egészségtudatos nevelés is. Az elıadások során az ismeretek átadásával párhuzamosan maguk a pedagógusok tárták fel a problémákat és vitatták meg a megoldási lehetıségeket, tükrözve ezáltal az intézmények általános és speciális helyzetét. Az interaktív elıadás módszere segítette felszínre hozni a közérdekő és egyedi gondokat, melyekkel az iskolák küzdenek napi munkájuk során. Az általunk kínált javaslatok, módszerek a biztonságos és egészséges munkavégzés érdekében elsısorban az általában elıforduló, a munkavédelem komplex ismeretét igénylı kérdéseket igyekeztek megválaszolni. E mentén készült Útmutatónk elsısorban az elıadáson részt vett pedagógusok számára nyújt egy - új ismeretekkel, adatokkal kiegészített emlékeztetıt, de hasznos lesz az ı munkatársaik, pedagógustársaik részére is. A szélesebb körő tájékoztatás és igény szerinti kapcsolattartás érdekében az Útmutató elérhetı a Tisza Park Kft honlapján - a Hírek, aktualitások menüpont alatt. Martfő, november 3. / 51

4 Útmutató / Munkabiztonság, munkaegészségügy az elıadás vázlata AZ ELİADÁS VÁZLATA BEVEZETİ RÉSZ: TÖRTÉNELEM, TÖRTÉNETEK, STATISZTIKA Munkabiztonságmunkaegészségügy az iskolában Tisza Park Kft, 2009./A Miért tartjuk ezt az elıadást errıl a témáról, miért mi és miért Önöknek? Tehát miért munkavédelemmunkaegészségügy a témánk? A technika fejlıdésével, a környezet, az ember központba kerülésével ez az egyik győjtıhelye a dinamikusan fejlıdı tudományágaknak. Jelentısége a mőszaki-technológiai fejlıdés során azzal párhuzamosan nıtt, rövid történelme ellenére a mai kor egyik legsőrőbben emlegetett munkahelyi fogalma. Mert a munka világa továbbra is a legveszélyesebb szubkörnyezet. És mert az iskolai környezetben néhány dolog átértékelıdik hosszú múltja, de rövid története van. Ebbinghaus Mikor keletkezett a munkavédelem? Az ókori Spártában? Hadrianus uralkodása alatt? Az ókori Rómában? Cicerónál? Arisztotelésznél? "a rabszolgaság természeti tény, a rabszolgára addig szükség van, amíg a vetélı nem mozog magától a szövıszéken". (John Wyatt 1738-ban szabadalmaztatta "szárnyas fonógépét") A munkavédelem rövid története A munkavédelem a modern gyáripar kialakulásával, a dolgozók nagy tömegeit tömörítı gyáripar létrejöttével fogalmazódik meg követelményként, jogilag is szankcionált intézményrendszerként. A "kapitalizmus bölcsıjében", Angliában (ahol már a XVIII. század második felében a gızgép és a gyapotfeldolgozó gépek mőködtek)1802-ben adták ki a tanonc-törvényt (a pamutgyárakban megtiltotta, hogy 21 éven aluli munkások éjjel dolgozzanak, továbbá a 18 éven aluli munkások naponként csak 12 órát dolgozhattak), 1832-ben pedig az elsı gyári törvények jelentek meg. A munkavédelem még rövidebb magyarországi története Magyarországon elıször az évi VIII. törvény foglalkozott a munkavédelemmel kapcsolatos kérdésekkel. Ezt követıen az évi XIII. törvény elıírta, hogy vasárnaponként és Szent István napján a munkát szüneteltetni kell. Az évi XXI. törvény már foglalkozott a nık és fiatalkorúak védelmével ban bevezetik a napi 8 órás általános munkaidıt ben Általános Balesetelhárító Óvórendszabályok bevezetésére kerül sor (ÁBEO) évi XX. törvény a Magyar Népköztársaság Alkotmánya csak az egészség védelmét és a munkaképtelenség esetére szóló segítést említi, illetve említést tesz még a társadalombiztosításról és az orvosi ellátásról. 4. / 51

5 Útmutató / Munkabiztonság, munkaegészségügy az elıadás vázlata A munkavédelem még rövidebb magyarországi története A munkaegészségügy kialakulása ben megalakult a felsıfokú és középfokú munkavédelmi szakembereket képzı Munkavédelmi Képzı és Továbbképzı Intézet. Megalkotásra került az évi II. törvény, a Munka Törvénykönyve, amely kimondja, hogy az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítása a munkáltató feladata. Ezt követıen az évi II. törvény, az Alkotmány kimondja, hogy a munkavédelem már alkotmányos jog ben elfogadásra kerül a Munka törvénykönyve, és végezetül eljutunk a jelenleg is érvényben lévı Munkavédelmi törvény megalkotásához, amely az évi XCIII. Törvény. Ha új házat építesz, házfedeledre korlátot csinálj, hogy vérrel ne terheld a te házadat, ha valaki leesik arról (Szent Biblia, Mózes V. könyve I. rész 8. vers) Hippokratesztıl (Kr.e.460) - a középkoron keresztül az ipari forradalomig Az ipari orvostudomány kialakulása Az ipari orvosi szolgálat kialakulása Az ipari orvosi szolgálat kialakulása A munkahely és a munkavégzés egészségkárosító hatásainak megismerése Ipari orvostudomány kialakulása A II. világháború, az újjáépítés és a hidegháború hatásai A megelızés kialakulása és elıtérbe kerülése A foglalkozás-egészségügy felépítése 1. Foglalkozás-egészségügyi alapszolgálatok foglalkozásegészségügyi központ 2. Foglalkozás-egészségügyi szakellátás A feü. alapszolgálatok önállóan végzendı feladatai 1. Munkaköri alkalmassági vizsgálatok végzése: Elızetes Idıszakos Soronkívüli Záró 2. A foglalkozási megbetegedések, fokozott expozíciók kivizsgálása 3. OKK - OMFI 5. / 51

6 Útmutató / Munkabiztonság, munkaegészségügy az elıadás vázlata A feü. alapszolgálatok önállóan végzendı feladatai 3. A munkavégzés és munkakörnyezet egészségkárosító hatásainak, kockázatainak vizsgálata, amelyek Fizikai Kémiai Biológiai Pszichoszociális Ergonómiai megterhelést jelentenek 4. Az egyéni védıeszközökkel kapcsolatos tanácsadás 5. A munkavállalók munkakörülményeivel kapcsolatos felvilágosítás A feü. alapszolgálatok közremőködıként ellátandó feladatai 1. Közremőködés a munkahelyi veszélyforrások feltárásában 2. Közremőködés feü., fiziológiai, ergonómiai, és higiénés feladatok megoldásában 3. Elsısegélynyújtás és sürgıs orvosi ellátás megszervezésében 4. Közremőködés a munkáltató katasztrófa-megelızı, elhárító, felszámoló és az elıidézett károsodások rehabilitációs tervének kidolgozásában Miért mi tartjuk az elıadást? Tisza Park Kft: Mert évente megbízónál végzünk folyamatosan és eseti jelleggel szaktanácsadási munkát, ide értve a teljes munkavédelmi tevékenységi palettát és munkatársaink 5-35 éves szakmai múlttal rendelkeznek. Megbízóink között jelentıs arányú kb. egyharmad az oktatási intézmények részesedése. Dr. Lırincz Ambrus: 20 éves szakmai múlt: üzemi körzeti orvos, üzemorvos, foglalkozás-egészségügyi szakorvos Széleskörő szakmai tapasztalat, együttmőködés munkavédelmi, munkahigiene-s szakemberekkel. Több éves közös szakmai együttmőködés köt össze. Miért Önöknek? Mert az iskola speciális terület minden szempontból, Mert a technika, technológia fejlıdésével a munkavédelemi-munkaegészségügyi képzést, nevelést is elırébb kell hozni az oktatásban, Mert az iskolai megoldás véleményünk szerint megkívánja a pedagógusok és a munkavédelmi, munkaegészségügyi szakemberek kölcsönös és intenzív ismeret-, és vélemény cseréjét. Mi az elıadás célja? A biztonságos munka nem csupán józan gazdaságpolitika, hanem alapvetı emberi jog. Ahhoz, hogy ezt az alapvetı jogot mindenhol elismerjék, a hozzáállásnak nagymértékben változnia kell. (Kofi Annan, az ENSZ volt fıtitkára) Egyszerően fogalmazva az iskolai napi élet és a modern munkabiztonság-munkaegészségügy párhuzamainak bemutatása. Bıvebben: a munkavédelmi-munkaegészségügyi fogalmak olyan megközelítése, amely egyszerőbbé, logikusabbá teszi az elıírások késıbbi alkalmazását a fiatalok körében. Olyan tárgyalási mód használata, amely gyakorlatias példákkal a pedagógusoknak is segít napi munkájukban. 6. / 51

7 Útmutató / Munkabiztonság, munkaegészségügy az elıadás vázlata Mi a módszer? A napi példákat két szinten elemezzük: hogyan néz ki ugyanaz a példa az érvényes elıírások irányából, és hogyan néz ki ez az iskolai gyakorlatban. A példákat egy-egy kérdésben fogalmazzuk meg. A kérdések szándékoltan provokatívak, hogy a résztvevıket vitára késztessük. Ezekben a vitákban nem akarunk gyızni, vagy okosabbak lenni, de meg akarjuk mutatni a gyakorló foglalkozás-egészségügyi orvos és munkavédelmi szakember véleményét, amelyek majd meglátják nem feltétlenül egyeznek meg az Önökével. Mi a módszer? A módszerünk célja nem az, hogy mindenre egyértelmő, egzakt választ adjunk, hanem az, hogy a gondolkodásuk vegye fel a munkavédelemmunkaegészségügy logikáját, a mi gondolkodásunk pedig a pedagógusok logikáját. Ez lehetıvé teszi, hogy munkájukban hatékonyabb segítséget nyújtsunk - mint szolgáltatók és szaktanácsadók -, de arra is alkalmas, hogy a fogalmak használatával a fiatal korosztály is közelebb kerüljön a munkahelyén rá váró munkavédelmi elıírásokhoz. Egy másik megvilágításban az elıadás során szeretnénk egy lépést tenni a pedagógia világa felé, miközben azt is szeretnénk, ha Önök is tennének egy lépést a szakmánk irányába. Mi a kiindulási helyzet? Egy kis statisztika. Mi a kiindulási helyzet? Egy kis statisztika. Országos statisztikai adatok alapján: Az Oktatási Minisztériumba közel 4000 tanulóbaleseti jegyzıkönyv érkezik be, a valóságban azonban több baleset történik. A sérülések 40 %-a testnevelésórákon, 11 % valamilyen sport, szabadidı foglalkozásokon történik. A legsúlyosabb esetek a focikapuk elıírások ellenére sem rögzített mivoltukból következnek be. Az adatok alapján a baleseteknek 2 %-a róható fel tanári figyelmetlenségnek, munkáltatói mulasztásnak. % Iskolai tesztlapos felmérés eredménye Damjanich J. Általános Iskola, Gimnázium, Szakképzı Iskola és Kollégium, I. korcsoport személyi feltételek tárgyi feltételek jogi feltételek átlaga kötelezettségek összes válasz átlaga átlaga átlaga átlaga (legjobb válasz: 96 %, legrosszabb válasz: 27 %) Mi a kiindulási helyzet? Egy kis statisztika. % 75 Iskolai tesztlapos felmérés eredménye Kunszentmártoni Gimnázium és Szakképzı Iskola II. korcsoport személyi feltételek tárgyi feltételek jogi feltételek átlaga kötelezettségek összes válasz átlaga átlaga átlaga átlaga (legjobb válasz: 85 %, legrosszabb válasz: 36 %) 7. / 51

8 Útmutató / Munkabiztonság, munkaegészségügy az elıadás vázlata Baleseti Leg -ek Baleseti Leg -ek Legveszélyeztetettebb csoport: általános iskolai fiú tanuló Legveszélyeztetettebb idıszak: Szeptember, szerda, 11 óra Foglalkozás, amelyen a legtöbb baleset van: Testnevelés óra (39 %), óraközi szünet (20,5 %) Leggyakoribb helyszín: Udvar (36,1 %), tornaterem (35,9 %) Leggyakoribb ok: Figyelmetlenség (28,4 %), fegyelmezetlenség (24,5 %), más fegyelmezetlensége (17,8 %) Leggyakoribb esemény: Elesés ( 38 %) Leggyakoribb sérülés: Felsı végtag (58,9 %) Általános megállapítások A fiatalok esetében a fokozott sérülékenység elsısorban életkori sajátosságaikból és tapasztalatlanságukból adódik. Játékosak, kevésbé érzékelik a veszélyt, nem minden esetben tudják kellıen felmérni a következmények súlyát. Hiányzik belılük a megfontoltság, az óvatos munkavégzést társaik esetleg gyávaságként minısítik, ezért könnyebben tesznek meggondolatlan lépéseket. Egyéni védıeszközöket nem szívesen hordanak, mert azok nem elég divatosak. (kerékpározás, görkori, stb.) Figyelmük lankad, a fáradtságérzet is hamarabb jelentkezik, ehhez járul még a munkatapasztalat hiánya. Különösen igaz ez a nyári szünetben munkát vállaló diákokra, ık jó esetben is csak a munka elméleti részével vannak tisztában, de a gyakorlat mindenképpen hiányzik belılük. Elıadásunk felépítése Terveink szerint az elıadás interaktív formában zajlik. Az érintett részeket kérdések formájában dolgoztuk fel. A problémákat párhuzamosan közelítjük meg iskolai, illetve munkahelyi megvilágításban. Az elıadáson külön választjuk a munkavédelem munkabiztonsági és munkaegészségügyi oldalát. Az elıadásokat képzett, nagy gyakorlattal rendelkezı munkavédelmi és foglalkozás-egészségügyi szakemberek tartják. A résztvevıknek utólag útmutatót juttatunk el, amely az elıadások kibıvített anyagán kívül jogszabályi összefoglalót, munkavédelemi fogalomtárat, a diákok által két korcsoportban elkészített munkavédelmi tesztek értékelését tartalmazza. 8. / 51

9 Útmutató / Munkabiztonság, munkaegészségügy az elıadás vázlata INTERAKTÍV RÉSZ: KÉRDÉSEK, REAKCIÓK, JAVASLATOK Munkabiztonságmunkaegészségügy az iskolában Tisza Park Kft, 2009./B Interaktív - nem oktató - elıadás 1. Kérdés felvetése a hétköznapi életbıl merített, tárgykörönként tematizált kérdés 2. Elsı reakció a résztvevık rögtönzött véleménye gyakorlatuk, tapasztalatuk, nevelési elveik alapján 3. Javasolt megoldás a probléma általunk javasolt munkahelyi és iskolai megoldása 4. Második reakció Vélemény, elfogadás, elutasítás, javaslat Milyen alapfeltételek szükségesek az épség, egészség fenntartásához a munkában? Személyi feltételek Tárgyi feltételek Jogok Kötelezettségek Személyi feltételek Ideges vagy idegbeteg? Ideges vagy idegbeteg? Munkahelyi megoldás: Elızetes és idıszakos munkaegészségügyi vizsgálat Kockázatértékelés (stressz), biológiai monitoring Iskolai megoldás: Iskolaérettségi vizsgálat, iskolaorvosi monitoring Pedagógia módszerek (csoportos feladat kiosztás, közös tevékenység okozta örömérzet elérése, biztonságérzet kialakulása, kedveltebb részfeladatok vállalása, önálló munkavégzés kerülése, kabala, amulett tárgyak biztosítása) Ideges vagy idegbeteg? Iskolai megoldás: Hol a határ hiperaktív, deviáns vagy aszociális viselkedésnél? Depresszió: fáradtság vagy betegség? Dyslexia: jól tanítjuk az olvasást? Droghatás utáni állapotok felismerése. 9. / 51

10 Útmutató / Munkabiztonság, munkaegészségügy az elıadás vázlata Személyi feltételek Nem tudja vagy nem akarja? Nem tudja vagy nem akarja? Munkahelyi megoldás: Munkavállalók vonatkozásában nem vizsgálati tényezı az akarás. Arról kell meggyızıdni, hogy a szükséges ismeretekkel, készséggel, jártassággal rendelkezike a munkavállaló. Iskolai megoldás: Biztos módszer hiányában nem, vagy nehezen eldönthetı. Magas a kockázati szint, ezért a kényszerítés munkabiztonsági szempontból nem ajánlott, csak minimális kockázatok mellett. Nem tudja vagy nem akarja? Iskolai megoldás: Sport: megvan-e a kellı Képessége Ereje Gyakorlata Rendelkezésre áll tanári-, sporttársi segítség? Szakmai gyakorlat: megvan-e az Elméleti tudás Gyakorlati tudás Megfelelı-e a gép, technika, eszköz Rendelkezésre áll oktatói segítség? Személyi feltételek Szándékosan meg akarsz halni? Szándékosan meg akarsz halni? Munkahelyi megoldás: Munkavállalók vonatkozásában normál körülményeknél nem jellemzı az ilyen viselkedés. Elegendı az általános meghatározás: saját és mások egészségét, testi épségét, fejlıdését károsan nem befolyásolhatja a tevékenység Iskolai megoldás: Szabályok felállítása, konkrét cselekmény tiltása. Tanári felügyelet biztosítása a magasabb kockázatú tevékenységeknél. Pedagógia módszerek Szándékosan meg akarsz halni? Iskolai megoldás: Provokál, vagy keresi a veszélyt? Média hatása: emeld meg az adrenalin-szinted! (a sikeres kockázat-terhelés megnöveli az adrenalinszintet, eufória hatást eredményez) Extrém sportok Energia italok hatása Ismeretek hiánya, saját képességek túlértékelése 10. / 51

11 Útmutató / Munkabiztonság, munkaegészségügy az elıadás vázlata Tárgyi feltételek Munkahely-e a sí tábor? Munkahely-e a sí tábor? Munkahelyi megoldás: Projekt kockázatértékelés (Pl.-létesítési követelmények vizsgálata: ivóvíz, öltözködési-, tisztálkodási-, egészségügyi-, étkezési-, pihenési-, melegedési lehetıség megléte. Szabadtéri munkahelyekre vonatkozó elıírások megfelelı alkalmazása Iskolai megoldás: Nyelvismerettel, megfelelı aktivitással rendelkezı tanári részvétel Tájékozódás az idegen vendéglátó specialitásairól, szokásokról, saját házirend felállítása (követendı magatartás a sípályán, szálláson, felvonóhasználat, közlekedés, szabadprogram) Biztosításkötés (utazásra, környezeti hatásokra) Munkahely-e a sí tábor? Iskolai megoldás: A síelés fokozott fizikai-, ergonómiai-, környezeti (hideg környezet) terheléssel jár. Fokozottan vizsgálandó a készség, képesség kérdése (milyen fokon síel, mit, milyen szinten tud) Fokozottan vizsgálandó a tárgyi feltételek megléte (a teljes felszerelés vonatkozásában) A saját felelısség kérdése Biztosított-e a pihenés, a megfelelı étkezés, a szociális környezet. Tárgyi feltételek Hogyan lehet ránézéssel megállapítani, hogy forró-e a kémcsı? Hogyan lehet ránézéssel megállapítani, hogy forró-e a kémcsı? Munkahelyi megoldás: Munkafolyamatra, technológiára, anyagra vonatkozó követelmények pontos elıírása. Megfelelı képzettségő személy foglalkoztatása Biztonsági és egészségvédelmi jelzések (figyelmeztetı, utasító-rendelkezı, tiltó táblák, feliratok) és berendezések (vészkapcsolók, fotocella, stb.) alkalmazása Iskolai megoldás: A diákok bevonása a veszélyek feltárásába, a prevencióba ( észrevettem tábla felállítása nagy forgalmú folyosón, teremben, aulában (veszélyes tárgyakról, helyekrıl leírás), a szemfülesség díjazása) A veszélyek sztereotip megfogalmazása (minden puska töltött, minden vezetékben áram van, minden csapból forró víz folyik, minden edény forró, stb.) Hogyan lehet ránézéssel megállapítani, hogy forró-e a kémcsı? Iskolai megoldás: A veszélyek sztereotip felsorolásához hasonlóan a jellemzı sérülések ellátásához szükséges elsısegély feladatok tipizálása, konkrét, praktikus formában történı megfogalmazása A baleseti teendık konkrét megfogalmazása 11. / 51

12 Útmutató / Munkabiztonság, munkaegészségügy az elıadás vázlata Tárgyi feltételek Lépcsıkorlát, mint csúszda? Lépcsıkorlát, mint csúszda? Munkahelyi megoldás: Munkaeszközök rendeltetésszerő használati feltételeinek elıírása, megteremtése, rendszeres ellenırzése Kockázatelemzés elıre nem látható, vagy nem tudatosodott veszélyek feltárására, kezelésére (balesetek statisztikai elemzése) Iskolai megoldás: Merénylet tábla a tanáriban a lehetséges (vagy tapasztalt) veszélyek, feltárására (ahol, amiben, vagy amivel a tanulók kreativitása veszélyt jelenthet) Játszótéri eszközök kialakítási alapelvének alkalmazása: használata legyen kihívó, izgalmas és érdekes, de maradandó sérülést nem okozhat Egy-egy veszélyre konkrét szabályzás, vagy kevésbé veszélyesre cserélés, módosítás (pld. ablakba kiülés ellen homlokzati korlát felszerelése, Ötletbörze: mire használható még? (Kreativitás a tanulók szemével) Lépcsıkorlát, mint csúszda? Jogok Iskolai megoldás: A figyelem-felhívás, a tiltás keretében a potenciális sérülések megnevezése, a maradó sérülések lehetıségének hangsúlyozása Konkrét balesetek bemutatása, ismertetése Megszoksz, vagy megszöksz? Megszoksz, vagy megszöksz? Munkahelyi megoldás: Egészséget nem veszélyeztetı és biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtése és megkövetelése. Egészség és biztonság megırzéséért fellépı magatartási kultúra kialakítása. Iskolai megoldás: Nyílt napok, óralátogatások a tanulók részére Diák önkormányzat tematikus bevonása a problémák tárgyalásába Házirend diáknyelven (az utasító hangvétel helyett, tanulói öniróniával megfogalmazott szabályok és következmények, egy-egy téma kiírása az iskola forgalmasabb pontjain) Megszoksz, vagy megszöksz? Iskolai megoldás: Iskolai közösségek kialakítása Iskolarádió, iskolaújság bevonása: a problémák kibeszélése Internetes fórum kialakítása Lehet a diáknak is igaza?! 12. / 51

13 Útmutató / Munkabiztonság, munkaegészségügy az elıadás vázlata Jogok Mindig veled van a baj? Mindig veled van a baj? Munkahelyi megoldás: Személyiségi jogok biztosítása (hátrányos faji-, nemi-, vallási megkülönböztetés tilalma, figyelem az önbecsülésre, önérzetre) Érdekérvényesítési, érdekképviseleti fórumok (munkavédelmi képviselı, párbeszéd a munkavállaló és munkáltató között) Iskolai megoldás: Csak pedagógiai módszerek ajánlhatók, mint pl. a kompetencia vizsgálata, a kooperativitás (interaktivitás) vagy a személyiségfejlesztés. Mindig veled van a baj? Iskolai megoldás: Veszélyes személyiségek: állandó bajkeverık, mindig pechesek Tesztek-gyakorlati ismeretek Személyiség-fejlesztés Közösség-csapatszellem Jogok Mindenki értette a baleseti oktatást, vagy csak hallotta? Mindenki értette a baleseti oktatást, vagy csak hallotta? Munkahelyi megoldás: Szükséges ismeretek rendelkezésre bocsátása elméleti és gyakorlati szinten Kommunikáció, ismeretadás oktatás keretében a munkavállaló által értett nyelven Az elsajátítás dokumentált ellenırzése Iskolai megoldás: Idıben és térben többször ismétlıdı visszakérdezés egy-egy konkrét tevékenységre vonatkozóan (pl. kémiai kísérlet, stúdió használat) Az oktatáson elhangzottak közvetlen, közvetett visszacsatolása (véleménykérés: melyik szabály érzıdik a legszigorúbbnak és miért?) Mindenki értette a baleseti oktatást, vagy csak hallotta? Iskolai megoldás: Életkori sajátosságok figyelembevétele az oktatási tematikák, - módszerek kialakításánál. Visszacsatolás: mit hallott, és mit értett Személyes példamutatás (pl. kiránduláson követendı higiéniai szabályok megtartása) 13. / 51

14 Útmutató / Munkabiztonság, munkaegészségügy az elıadás vázlata Kötelezettségek Bakancsban a tornateremben? Cipıfőzı nélkül? Bakancsban a tornateremben? Cipıfőzı nélkül? Munkahelyi megoldás: Megfelelı ruházat (tevékenység jellegéhez illı munkaruha, lábbeli, védıruha, nyári öltözet) Munkaeszköz rendeltetésszerő használata (önkényes eszközhasználat és átalakítás tiltása) Karbantartás (állagmegırzés, mőszaki alkalmasság fenntartása, rendszeres ellenırzés) Iskolai megoldás: A biztonságot veszélyeztetı, illetve erre indifferens problémák egyértelmő elválasztása Korlátozás-, tiltás a tevékenység végzésétıl a hiányzó feltétel teljesítéséig A veszélyes divat definiálása Bakancsban a tornateremben? Cipıfőzı nélkül? Kötelezettségek Iskolai megoldás: A veszélyes divat: Testékszerek Hajviselet Ékszerviselés, körömdivat sportfoglalkozáson Ruhaviselet és környezet kapcsolata Köteles-e orvoshoz menni, ha beteg? Köteles-e orvoshoz menni, ha beteg? Munkahelyi megoldás: Munkára képes állapot (kipihentség, alkoholmentesség, megfelelı állapot) fenntartása Rosszullét, baleset jelentési kötelezettsége Elızetes-, idıszakos-, soron kívüli orvosi vizsgálat Iskolai megoldás: Orvoshoz küldés ellenırzıbe rögzítése, szülı telefonos tájékoztatása Fizikai aktivitás korlátozása, megfigyelés Iskolaorvosi, védınıi monitoring (járványveszély esetén) Köteles-e orvoshoz menni, ha beteg? Iskolai megoldás: A házi-családorvos feladata a betegségek gyógyítása ellátása; az iskolaorvos sokszor nem kap információt. A szülık figyelmének felhívása a szükséges információk átadására. Mire alkalmas a gyógyulási idı alatt és után? Mit vállalhat valaki betegen? Járványveszély 14. / 51

15 Útmutató / Munkabiztonság, munkaegészségügy az elıadás vázlata Kötelezettségek Alkohol, dohányzás, drog? Alkohol, dohányzás, drog? Munkahelyi megoldás: Dohányzóhely kijelölés, használat ellenırzése Szúrópróbaszerő szondázás Idıszakos orvosi vizsgálat Iskolai megoldás: Példamutatás Dohányzás csak az iskolán kívül Prevenció, ellenırzés (szociális helyiségek ellenırzése a szünetekben) Diákszankciók felállítása (a tanulók tegyenek javaslatot a tiltás megsértéséért járó következményekre) Szülıértekezlet, mint fórum (mirıl ismerhetı fel, zsebpénz mértéke, egyszeri alkalomtól a szokásig) Alkohol, dohányzás, drog? Iskolai megoldás: Élvezeti szerek hatásainak felismerése: Alkohol Nikotin Drog Hozzászokás Fokozatok Példamutatás: Családi Tanári Köszönjük érdeklıdésüket, jó egészséget, balesetmentes munkát kívánunk! Tisza Park Kft / 51

16 Útmutató / Munkabiztonság, munkaegészségügy történelem, történetek, statisztika TÖRTÉNELEM, TÖRTÉNETEK, STATISZTIKA Miért tartjuk ezt az elıadást errıl a témáról, miért mi és miért Önöknek? TEHÁT MIÉRT MUNKAVÉDELEM? Azért, mert a technika fejlıdésével, a környezet, az ember központba kerülésével ez az egyik győjtıhelye a dinamikusan fejlıdı tudományágaknak. Jelentısége a mőszakitechnológiai fejlıdés során azzal párhuzamosan nıtt, rövid történelme ellenére a mai kor egyik legsőrőbben emlegetett munkahelyi fogalma. (A munkavédelemre és a vele szorosan összefonódó ergonómiára is igaz Ebbinghaus német pszichológus megállapítása, miszerint hosszú múltja, de rövid története van ). MIKOR KELETKEZETT A MUNKAVÉDELEM? Az ókori Spártában, amikor az életképtelen csecsemıket kitették a Taigetoszra, az egyfajta alkalmassági szelekciónak, elızetes orvosi vizsgálatnak számított? Hadrianus uralkodása alatt elıírták, hogy a bányászoknak fürdıt és lábbelit kell biztosítani. Ez már munka-higiénés és védıöltözeti elıírás volt? Az ókori Rómában, kezdetben a hódító háborúk miatt nagyszámú rabszolga ált rendelkezésre, akiket tárgyként kezeltek és éjjel nappal dolgoztatták ıket. Ahogy csökkent a rabszolgák száma a gazdaság megırzése érdekében védeni kellett ıket, sıt a szakképzett rabszolgák jelentısége egyre inkább felértékelıdött. Ez már szakképzett munkaerı volt? Ciceróról például feljegyezték, hogy kedvenc felolvasó-rabszolgájának tüdıbaját saját költségén gyógyítatta. Ez már rehabilitációs foglalkoztatás volt? A rabszolgákat beszélı szerszámnak tekintették. Arisztotelész azt mondta, hogy "a rabszolgaság természeti tény, a rabszolgára addig szükség van, amíg a vetélı nem mozog magától a szövıszéken". Ez már munkahelyi automatizálás volt? (John Wyatt 1738-ban szabadalmaztatta "szárnyas fonógépét") A MUNKAVÉDELEM RÖVID TÖRTÉNETE Nyilvánvaló, hogy az emberi munka fejlıdésének több pontján mondhatjuk azt, hogy ez már munkavédelem volt, azonban törvényi kialakulására sokáig kellett várni. A mai értelemben vett munkavédelem a modern gyáripar kialakulásával, a munkaeszközök fejlıdésének adott szakaszában, a géprendszereken alapuló, a dolgozók nagy tömegeit tömörítı gyáripar létrejöttével fogalmazódik meg követelményként, jogilag is szankcionált intézményrendszerként. A "kapitalizmus bölcsıjében", Angliában (ahol már a XVIII. század második felében a gızgép és a gyapotfeldolgozó gépek mőködtek) 1802-ben kiadták a tanonc-törvényt (a pamutgyárakban megtiltotta, hogy 21 éven aluli munkások éjjel dolgozzanak, továbbá a 18 éven aluli munkások naponként csak 12 órát dolgozhattak), 1832-ben pedig az elsı gyári törvényeket. HOGYAN ÉRTÜNK EL NAPJAINK MUNKAVÉDELMÉHEZ MAGYARORSZÁGON? Magyarországon elıször az évi VIII. törvény foglalkozott a munkavédelemmel kapcsolatos kérdésekkel, mely rögzíti, hogy Minden gyáros köteles gyárában saját költségén mindazt létesíteni és fenntartani, ami tekintettel az iparüzlet és a telep minıségére, a munkások életének és egészségének lehetı biztosítására szolgál. Ezt követıen az évi XIII. törvény elıírta, hogy vasárnaponként és Szent István napján a munkát szüneteltetni kell. 16. / 51

17 Útmutató / Munkabiztonság, munkaegészségügy történelem, történetek, statisztika Az évi XXI. törvény már foglalkozott a nık és fiatalkorúak védelmével ban bevezetik a napi 8 órás általános munkaidıt ben Általános Balesetelhárító Óvórendszabályok bevezetésére kerül sor (ÁBEO): Nem csak abban a szólásmondásban lakozik igazság, hogy mindenkit érhet baleset, hanem abban is, hogy nincs az egyszerő környezet, ahol ne történhetnék baleset. Viszont mindenhol elháríthatjuk a baleseteket, még a legveszélyesebb munkahelyeken is, csak gondosság, figyelem, elıvigyázat és óvatosság kell hozzá évi XX. törvény a Magyar Népköztársaság Alkotmánya csak az egészség védelmét és a munkaképtelenség esetére szóló segítést említi, illetve említést tesz még a társadalombiztosításról és az orvosi ellátásról ben megalakult a felsıfokú és középfokú munkavédelmi szakembereket képzı Munkavédelmi Képzı és Továbbképzı Intézet. Megalkotásra került az évi II. törvény, a Munka Törvénykönyve, amely kimondja, hogy az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítása a munkáltató feladata. Ezt követıen az évi I. törvény, az Alkotmány kimondja, hogy a munkavédelem már alkotmányos jog ben elfogadásra kerül a Munka Törvénykönyve, és végezetül eljutunk a jelenleg is érvényben lévı Munkavédelmi törvény megalkotásához, amely az évi XCIII. Törvény. Megállapítható, hogy a munkavédelem amely csak 1972-tıl alkotmányos jog! nagyon gyors változáson ment és megy keresztül. Elkerülhetetlen, hogy a napi munka során ne foglalkozzunk vele. A munkavédelemmel egyidejőleg kell foglalkoznunk a munkaegészségüggyel is. A két tudomány egyre szorosabban kapcsolódik egymáshoz, munkánk során megfigyelhetı, hogy a közvélemény is egyre jobban fogadja el kapcsolódásukat. Elıadásunk keretében ezért hangsúlyozottan jelenítettük meg a problémák együttes kezelését és szakmai kapcsolatát. A MUNKAEGÉSZSÉGÜGY KIALAKULÁSA Ha új házat építesz, házfedeledre korlátot csinálj, hogy vérrel ne terheld a te házadat, ha valaki leesik arról. (Szent Biblia, Mózes V. könyve. rész 8. vers) Hammurapi kódex 229. Ha egy építımester házat épít, de rosszul végzi a munkáját és a háza összedıl és a tulajdonos meghal, akkor ezt az építımestert meg kell ölni. Babilon Kr.e A munkabiztonsági követelményekkel és a be nem tartásuk utáni szankciókkal egyidısek a munkahelyi ártalom szinte elsı bizonyítékai, az egyiptomi kıfaragók szilikózisos tüdıi. Kr. elıtt 460 ban Hippokratesz - akit az un. modern orvostudomány atyjaként is említenek - írta le elıször, hogy a betegségek elıidézésében a táplálkozás és a klíma mellett a foglalkozásnak is szerepe van. 17. / 51

18 Útmutató / Munkabiztonság, munkaegészségügy történelem, történetek, statisztika A reneszánsz idején a spanyol és német orvosok megfigyelték, hogy bizonyos mesterségek mővelıi között egy-egy kórkép gyakrabban fordul elı, mint a lakosság és más foglalkozású emberek között. Az ipari orvostudomány megalapozása Bernardino Ramassini olasz professzor nevéhez kötıdik. AZ IPARI ORVOSI SZOLGÁLAT KIALAKULÁSA 1700-ban olyan maró, irritáló vegyi anyagok, porok és fémek egészségkárosító veszélyeit írta le, amelyekkel 52 különbözı foglalkozási körben dolgozó munkások kapcsolatba kerültek. Tanulmányai alapján kezdték el bevezetni a munkásokat védı és üzembiztonságot szorgalmazó intézkedéseket, és a munka miatti egészségkárosodást szenvedık kompenzációját. Az ipari forradalom, az új gépek megjelenése, az újabb és újabb mérgezı anyagok megjelenése a termelésben megnövelte a balesetek és a foglalkozási megbetegedések gyakoriságát ben Chadwick A dolgozó népesség egészségügyi helyzete Nagy Brittaniában c. elemzésében leírja, hogy a különbözı foglalkozási és szociális helyzető rétegek különbözı átlagos életkort érnek el. A nemesek átlagosan 43, a kereskedık 30, a munkások 22 évig éltek. Ahogy a munkavégzés és a munkahely egészségkárosító hatásairól szaporodtak az ismeretek, elıtérbe kerültek az ipari orvosi szolgálatok felállításai, hogy a beteg munkásokat ellássák. A szaporodó ismeretek után különbözı jogszabályok jelentek meg, melyekrıl elızıleg már beszéltünk, és Angliában 1819-ben, Poroszországban, Ausztriában 1845-ben törvénnyel rendelték el az un. gyógyvizsgálatot. Egyre több munkaegészségügyi és munka-egészségtani kutatást végeztek és azok eredményei megjelentek ezekben az országokban, a közegészségügyi gyakorlatban és a törvénykezésben is. Megjelenik a prevenció. Az újabb fejlıdés a II. világháború, majd az ezt követı újjáépítés és a hidegháború egyaránt óriási munkaerı-szükséglete következtében alakult ki. Az ipari orvostudomány a munka és a munkakörnyezet egészségre kifejtett hatásával, a rossz egészségi állapotnak a munkaképességre gyakorolt hatásával foglalkozott, - a foglalkozási betegségekkel, a balesetekkel és egyéb egészségkárosodásokkal még mindig a gyógyítást helyezve a központba. A 70-es évektıl a munkahelyi egészség és biztonság fontosságának egyre növekvı tudatosításával a feladat a munkavégzés és munkakörnyezet által okozott egészségkárosodások beleértve a baleseteket is megelızése, a prevenció lett. Kialakul a primer prevenció, a munkahelyi kockázatok felkutatása, a kockázatbecslés és kezelés, a veszélyforrásoknál lévı védelem megvalósítása. Alapvetı célkitőzés lett, hogy a munkavállalók olyan foglalkozást őzzenek, amely megfelel fizikai és szellemi képességüknek. Az Európai Gazdasági Közösség irányelve kimondja, hogy a munkásság egészségérıl és biztonságáról a munkahelyen a munkával kapcsolatos minden vonatkozásban a munkaadó köteles gondoskodni. A direktíva felsorolja a megelızés elveit, melyek végrehajtása lehetıvé teszi a foglalkozási megbetegedések és a balesetek fokozatos kiküszöbölését. Ennek a folyamatnak az eredményes végrehajtása igényli, hogy a foglalkozás egészségügyi szolgálatok tevékenysége = az ipari orvostudomány multidiszciplináris legyen, vegyen benne részt a foglalkozás-egészségügyi ápoló, a munka-higiénikus, munkabiztonsági szakember, és a pszichológus is. Így a mai foglalkozás egészségügy fı feladata a megelızés és amellett egyre növekvı mértékben az egészségmegırzés lett. 18. / 51

19 Útmutató / Munkabiztonság, munkaegészségügy történelem, történetek, statisztika A FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGY KIALAKULÁSA ÉS FELÉPÍTÉSE MAGYARORSZÁGON Foglalkozás-egészségügyi alapszolgálatok foglalkozás-egészségügyi központ Foglalkozás-egészségügyi szakellátás OKK OMFI A magyar munkaegészségügy gyökerei a bányászattal kapcsolatosak ben Selmecbányán már bányakórház mőködött, biztosítási és egészségvédelmi szerzıdésrıl is vannak adatok. A 15. században a bányapénztárak már nemcsak a betegeket segélyezik, hanem saját orvost is alkalmaznak. Az ipari forradalom magyarországi hatása, hogy az 1800-as évek végén, a Mőegyetemen bevezették az ipari egészségtan oktatását ben Fodor J. tanulmányban mutatta be, hogy a foglalkozástól nálunk is milyen mértékben függ az átlagéletkor. Legrövidebb ideig a tanárok, tanítók, majd az orvosok éltek, ıket követték az ügyvédek és leghosszabb ideig az államférfiak éltek. Az átlagéletkor különbsége már akkor is Ausztria, Németország és Anglia javára évekkel, évtizedekkel tolódott el ben a kártalanított foglalkozási betegségeket határozták meg, 1940-ben megszervezték a Foglalkozási Betegségek Vizsgáló Állomását, 1941-ben a Munkaegészségügyi Vizsgáló Állomást ben létrehozták egymással párhuzamosan - a munka-higiénés szolgálatot és az állami üzem-egészségügyi szolgálatot. Az üzem-egészségügyi ellátás feladata is kettıs volt: az üzemi dolgozók munkahelyi gyógyító-megelızı ellátása, a közegészségügyi, ezen belül a munka-egészségügyi tevékenység után a politikai és társadalmi rendszerváltozás utáni gazdasági szerkezetváltás új szerkezető és funkciójú munka-higiénét és foglalkozás egészségügyet igényelt. Kialakult nálunk is a megelızést preferáló foglalkozás egészségügyi ellátás, melynek alapján a foglalkozás egészségügyi alapellátás és a foglalkozás egészségügyi központ, a foglalkozás egészségügyi szakellátás az Országos Munka- és Üzem-egészségügyi Intézet, ma OKK-OMFI. Az és évi egészségügyrıl szóló törvény szerint a foglalkozás egészségügy célja a munkakörnyezeti kóroki tényezık okozta és a munkavégzésbıl származó megterhelések, illetıleg igénybevétel vizsgálata és befolyásolása, továbbá a munkát végzı személyek munkaköri egészségügyi alkalmasságának megállapítása, ellenırzése és elısegítése (a továbbiakban: foglalkozás-egészségügy) révén a munkát végzı személy egészségének megóvása. Az alapszolgálatok a munkavállalók egészségének az ellenırzését a foglalkozás- egészségügyi rendelıben, a munkahelyi megterhelés, a munkakörnyezeti kórokok vizsgálatát értelemszerően a munkahelyeken végzik. Az alapszolgálatok feladatait az elıírások önállóan végzendı, illetve közremőködıen megoldandó feladatokra osztják, amelyekhez más szolgáltatásokat is igénybe vehetnek. A FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI ALAPSZOLGÁLATOK ÖNÁLLÓAN ELLÁTANDÓ FELADATAI Munkaköri alkalmassági vizsgálatok végzése: - elızetes - idıszakos - soron kívüli - záró A foglalkozási megbetegedések, fokozott expozíciók kivizsgálása. A munkavégzés és a munkakörnyezet egészségkárosító hatásainak, kockázatainak vizsgálata. 19. / 51

20 Útmutató / Munkabiztonság, munkaegészségügy történelem, történetek, statisztika A munkavégzésbıl származó megterhelés lehet - fizikai - fiziológiai - szellemi A kóroki tényezık e szerint lehetnek: - fizikaiak - biológiaiak - kémiaiak - pszichoszociálisak - ergonómiak Az egyéni védıeszközökkel kapcsolatos tanácsadás, mely a munkahelyi egészségvédelem egyik legfontosabb eszköze. A munkahelyek kémiai biztonságát érintı feladatok ellátása. A munkavállalók munkakörülményeivel kapcsolatos felvilágosítás. A FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI ALAPSZOLGÁLATOK KÖZREMŐKÖDİKÉNT ELLÁTANDÓ FELADATAI Közremőködés a munkahelyi veszélyforrások feltárásában Veszélyforrás a munkavégzés során vagy azzal összefüggésben jelentkezı minden tényezı, amely a munkát végzı vagy a munkavégzés hatáskörében tartózkodó személyre veszélyt, vagy ártalmat jelent. Közremőködés fiziológiai, ergonómiai, és higiénés feladatok megoldásában Az egészséget nem veszélyeztetı és biztonságos munkavégzés körülményeinek megvalósítása számos, különbözı szakterületeket érintı probléma megoldását igényli a munkáltatóktól. A foglalkozás-egészségügyi orvos saját szakismeretével segíthet a munkavállalónak. (Ergonómiai feladatok védıeszköz választás szervezési intézkedések) Elsısegélynyújtás és sürgıs orvosi ellátás megszervezésében - szakvélemény az egyes egységek telephelyek igényéhez - közremőködés az elsısegélynyújtás képzésben - ellenırzés - javaslat a segélyhívás tárgyi és személyi feltételeinek megteremtésére Közremőködés a foglalkozási rehabilitációban. Közremőködés a munkáltató katasztrófa-megelızı, elhárító, felszámoló és az elıidézett károsodások rehabilitációs tervének kidolgozásában 20. / 51

A munkavédelem szabályozási rendszere Terjék László MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA 1949: XX.Tv.70/D. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG TERÜLETÉN ÉLİKNEK JOGUK VAN A LEHETİ LEGMAGASABB SZINTŐ TESTI ÉS LELKI EGÉSZSÉGHEZ.

Részletesebben

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

KÖRNYEZETBIZTONSÁG TECHNIKA Bittera Gábor SZE Üzemeltetési és Biztonságszervezési Osztály

KÖRNYEZETBIZTONSÁG TECHNIKA Bittera Gábor SZE Üzemeltetési és Biztonságszervezési Osztály KÖRNYEZETBIZTONSÁG TECHNIKA 2016.02.17. Bittera Gábor SZE Üzemeltetési és Biztonságszervezési Osztály bittga@sze.hu Betekintés a munkavédelem világába Tematika Történelme Jogi felépítése Felosztása Kockázatértékelés

Részletesebben

Munkavédelmi előírások a kereskedelemben. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde

Munkavédelmi előírások a kereskedelemben. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Munkavédelmi előírások a kereskedelemben Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Munkavédelmi előírások a kereskedelemben A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Tv. Szabályozza az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok

A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok Nesztinger Péter munkavédelmi főreferens Munkavédelmi

Részletesebben

Balesetek általános és középiskolákban a 2004/2005. tanévben

Balesetek általános és középiskolákban a 2004/2005. tanévben Balesetek általános és középiskolákban a 2004/2005. tanévben Gyulai Éva 1, Dr. Bényi Mária 2, Dr. Kakucs Réka 1 1 Fodor József Országos Közegészségügyi Központ - Országos Környezetegészségügyi Intézete,

Részletesebben

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi KI ALKALMAS A MUNKAVÉGZÉSRE? Információs brossúra Szeged, 2013. MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi A munkavégzésre

Részletesebben

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről. MI AZ A MUNKAVÉDELEM? Információs brossúra

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről. MI AZ A MUNKAVÉDELEM? Információs brossúra MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi MI AZ A MUNKAVÉDELEM? Információs brossúra Szeged, 2013. MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi Minden társadalomban különleges

Részletesebben

TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése

TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése Depresszió miatt jelenleg, illetve korábban kezeltek munkaköri orvosi alkalmasságának meghatározása,

Részletesebben

TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A HALLGATÓI BALESETEK MEGELİZÉSÉVEL KAP- CSOLATOS ÉS A BEKÖVETKEZETT BALESETEK ESE- TÉN KÖVETENDİ ELİÍRÁSOKRÓL

TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A HALLGATÓI BALESETEK MEGELİZÉSÉVEL KAP- CSOLATOS ÉS A BEKÖVETKEZETT BALESETEK ESE- TÉN KÖVETENDİ ELİÍRÁSOKRÓL TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A HALLGATÓI BALESETEK MEGELİZÉSÉVEL KAP- CSOLATOS ÉS A BEKÖVETKEZETT BALESETEK ESE- TÉN KÖVETENDİ ELİÍRÁSOKRÓL Változat száma: 1. Elfogadás dátuma: 2008. május 29. Határozat

Részletesebben

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása Munkavédelem jogi és eljárási ismeretei II. Ellenőrző kérdések 2012 1., A munkavédelem általános követelményei. - a munkavédelmi szabályok betarthatósága - a követelmények megválthatóságának elve - a megfelelőség

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógymasszır szakképesítés. 2328-06 Egészségmegırzés - egészségfejlesztés - egészségnevelés modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógymasszır szakképesítés. 2328-06 Egészségmegırzés - egészségfejlesztés - egészségnevelés modul. 1. Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

27/1995. (VII. 25.) NM rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról

27/1995. (VII. 25.) NM rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 58. -ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Répcelak Város Önkormányzata és intézményei munkavédelmi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ Répcelak Város Önkormányzata és intézményei munkavédelmi tevékenységéről BESZÁMOLÓ Répcelak Város Önkormányzata és intézményei munkavédelmi tevékenységéről A munkavédelmi tevékenységet és munkavédelmi szaktevékenységet átalány díjas szerződés alapján - PAD-KÁR Kft. részéről

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

Kerek Judit. fıtitkár Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület. Budapest, 2010. február 03.

Kerek Judit. fıtitkár Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület. Budapest, 2010. február 03. Az Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület és a munkahelyi lelki egészségfejlesztés Kerek Judit fıtitkár Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület Budapest, 2010. február 03. Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület

Részletesebben

A Munkában megrokkantak és elhunytak XV. Nemzetközi Emléknapja április 28.

A Munkában megrokkantak és elhunytak XV. Nemzetközi Emléknapja április 28. A Munkában megrokkantak és elhunytak XV. Nemzetközi Emléknapja 2010. április 28. Alapítványunk a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetségével együttmőködve a Vasas Szakszervezet székházában emlékezett

Részletesebben

korreferátum prof. Dr. Veress Gábor előadásához

korreferátum prof. Dr. Veress Gábor előadásához Munkavédelemkockázat értékelés korreferátum prof. Dr. Veress Gábor előadásához Készítette: Almássy Erika minőségügyi szakmérnök, felsőfokú munkavédelmi szakember +36-20-9606845 erikaalmassy@gmail.com 2016.10.19.

Részletesebben

Tanácskoztak a Villamosenergia-Ipari munkavédelmi képviselık.

Tanácskoztak a Villamosenergia-Ipari munkavédelmi képviselık. 1 Tanácskoztak a Villamosenergia-Ipari munkavédelmi képviselık. 2011. május 5-6-án V. alkalommal tanácskozott a Villamosenergia-Ipari Munkavédelmi Képviselık Fóruma. (VIMFÓ) Ez alkalommal Budapesten az

Részletesebben

A azonosító számú Munkahelyi egészség és biztonság megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy

A azonosító számú Munkahelyi egészség és biztonság megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy A 11500-12 azonosító számú megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgy 1. A 11500-12 azonosító számú megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során

Részletesebben

51/2011. (XII. 23.) NGM rendelet. egyes foglalkozás-egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1

51/2011. (XII. 23.) NGM rendelet. egyes foglalkozás-egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 51/2011. (XII. 23.) NGM rendelet egyes foglalkozás-egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 hatályos: 2011.12.24-2011.12.25 A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (4) bekezdés

Részletesebben

Belsı Helyzetelemzı kérdıív. Iskolai Adatlap 1 Dátum (nap/hó/év) Ország. utánkövetés 3 Intézmény neve Azonosító kódja 4 Alapítás éve 5 Intézmény címe

Belsı Helyzetelemzı kérdıív. Iskolai Adatlap 1 Dátum (nap/hó/év) Ország. utánkövetés 3 Intézmény neve Azonosító kódja 4 Alapítás éve 5 Intézmény címe Belsı Helyzetelemzı kérdıív Iskolai Adatlap 1 Dátum (nap/hó/év) Ország 2 Elsı felmérés vagy Elsı felmérés Utánkövetés utánkövetés 3 Intézmény neve Azonosító kódja 4 Alapítás éve 5 Intézmény címe 6 Kitöltı

Részletesebben

Közfoglalkoztatási terv tervezete 2010

Közfoglalkoztatási terv tervezete 2010 Sóly Község Közfoglalkoztatási terv tervezete 2010 Készítette: Juhász Tibor polgármester Közfoglalkoztatás terv 2010. 1. A közcélú foglalkoztatás jogszabályi ismertetése Az Út a munkához program megvalósításának

Részletesebben

Munkavédelmi változások -a technikai fejlődés felhasználása a munkavállalók védelmének érdekében

Munkavédelmi változások -a technikai fejlődés felhasználása a munkavállalók védelmének érdekében TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése Munkavédelmi változások -a technikai fejlődés felhasználása a munkavállalók védelmének érdekében

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Munkavédelmi ismeretek OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is - 2. A program besorolása Csak egy terület jelölhetı meg! 2.1 Általános

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Fogászati asszisztens. 2398-06 Gyermekfogászati és fogszabályozási beavatkozások. 1. vizsgafeladat. 2010. február 2.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Fogászati asszisztens. 2398-06 Gyermekfogászati és fogszabályozási beavatkozások. 1. vizsgafeladat. 2010. február 2. Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének idıpontjáig minısítı neve: Vízvári László minısítı beosztása: fıigazgató JVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

Gábor Edina. lehetıségei. Budapest, 2009. szeptember 22.

Gábor Edina. lehetıségei. Budapest, 2009. szeptember 22. Gábor Edina Az egészségfejlesztés és a TÁMOP 6.1.2. lehetıségei Budapest, 2009. szeptember 22. Feladataink: Intézetünkrıl Korszerő tudásbázis kialakítása a szakterület számára Szakmai és módszertani fejlesztı

Részletesebben

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről 1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeit a szervezetten munkát végzők egészségének, munkavégző képességének

Részletesebben

A munkavédelem fogalma, célja

A munkavédelem fogalma, célja 1. Ismertesse a munkavédelem fogalmát, célját, alapkérdéseit! A munkavédelem célja, feladatai és területei A munkavédelem szabályozási rendszere A munkavédelmi hatósági felügyeleti szervek (felsorolás)

Részletesebben

Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához

Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához 1. A tanterv szerzıi: Dr. Molnárné Béres Marianna 2. Óraszámok: 9. osztály.. óra 10. osztály óra 11. osztály.óra 12. osztály 96 óra SZAKKÖZÉPISKOLA 9 12.

Részletesebben

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről A MUNKAVÁLLALÓ JOGAI. Információs brossúra

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről A MUNKAVÁLLALÓ JOGAI. Információs brossúra MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi A MUNKAVÁLLALÓ JOGAI Információs brossúra Szeged, 2013. MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi Magyarországon a versenyszféra

Részletesebben

A munkabalesetben megrokkantak és elhunytak XVII. Nemzetközi Emléknapja április 27. Vegyipar Háza

A munkabalesetben megrokkantak és elhunytak XVII. Nemzetközi Emléknapja április 27. Vegyipar Háza A munkabalesetben megrokkantak és elhunytak XVII. Nemzetközi Emléknapja 2012. április 27. Vegyipar Háza Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmié Ügynökség statisztikai adatai szerint az Európai

Részletesebben

A munkavédelmi hatóság ellenőrzési tevékenysége

A munkavédelmi hatóság ellenőrzési tevékenysége A munkavédelmi hatóság ellenőrzési tevékenysége Jogszabályok betartásának ellenőrzése Szervezett munkavégzés Helyszíni ellenőrzés Előzetes értesítést nem alkalmazunk A közigazgatási hatósági eljárás és

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÍRÁSBELI VIZSGATEVÉKENYSÉGHEZ. Gyógymasszır, Sportmasszır szakképesítés. 2390-06 Masszázs alapozás modul

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÍRÁSBELI VIZSGATEVÉKENYSÉGHEZ. Gyógymasszır, Sportmasszır szakképesítés. 2390-06 Masszázs alapozás modul Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének idıpontjáig minısítı neve: Vízvári László minısítı beosztása: fıigazgató JVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

314/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet

314/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 314/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fıfelügyelıségrıl, valamint a munkavédelmi és munkaügyi hatóságok kijelölésérıl A Kormány az Alkotmány 35. (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

A HATÁRON KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP- EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE

A HATÁRON KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP- EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE A HATÁRON KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP- EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE Budapest, 2014. június 17. 1 Bevezetés Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlı méltóságú személyként élhessen,

Részletesebben

Munkavédelmi oktatás

Munkavédelmi oktatás Munkavédelmi oktatás Dunaújvárosi Egyetem hallgatóinak oktatása 1 Munkavédelem szabályozása Munkavédelmi Törvény Végrehajtó rendeletek Munkabiztonsági Munkaegészségügyi Biztonsági Szabályzatok Munkáltató

Részletesebben

A vibráció mint kockázati tényező

A vibráció mint kockázati tényező A vibráció mint kockázati tényező Dr. Martin János OMFI Zaj-, Rezgés-, Megvilágítás Technikai Laboratórium 2010.05.12.. REZGÉSEXPOZÍCIÓ FORMÁI EGÉSZTEST LOKÁLIS 2 3 Egésztest rezgés hatása az emberi szervezetre

Részletesebben

Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség. Üdvözöljük!

Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség. Üdvözöljük! <Cég neve> Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség Üdvözöljük! Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség 1994. Európa Tanácsi rendelet 1996 óta mőködik székhelye Bilbao

Részletesebben

A gyógytestnevelés jelenlegi rendszere, az új szakszolgálati rendelet alapelvei

A gyógytestnevelés jelenlegi rendszere, az új szakszolgálati rendelet alapelvei A gyógytestnevelés jelenlegi rendszere, az új szakszolgálati rendelet alapelvei 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 21. A közoktatás pedagógiai szakszolgálatainak intézményei: gyógypedagógiai tanácsadó,

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. munkaköri alkalmassági vizsgálatok rendjérıl szóló szabályzata. Pécs 2008.

A Pécsi Tudományegyetem. munkaköri alkalmassági vizsgálatok rendjérıl szóló szabályzata. Pécs 2008. A Pécsi Tudományegyetem munkaköri alkalmassági vizsgálatok rendjérıl szóló szabályzata Pécs 2008. A Pécsi Tudományegyetem munkaköri alkalmassági vizsgálatok rendjérıl szóló szabályzata 1 A jelen Szabályzat

Részletesebben

Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes -

Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes - Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes - 1. A szociális munka értékei 1.1 Tisztában van a következı értékek jelentésével és tiszteletben tartásuk

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért!

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! Az együttmőködés civil gyakorlata az EGYMI egyesület munkájában Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök 2010. március 29. Miért jött létre az

Részletesebben

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN Készítette: Szabó László Global Safety Kft. A MUNKAVÉDELEM ALAPJAI A MUNKAVÉDELEM JOGI SZABÁLYOZÁSA 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet

Részletesebben

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M 1. A fogyasztóvédelmi oktatás feladatrendszere 61 2. A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei 61 3. A fogyasztóvédelmi oktatás célja 62 4. A fogyasztóvédelmi

Részletesebben

Kalo l cs c a: : 1.652 5 33 Kis i kı k rös:1 :.168 7 30 Össze z sen: n 2 :.731 3.263 n gy g on o n kö k t ö ö t t ö t 768.7.

Kalo l cs c a: : 1.652 5 33 Kis i kı k rös:1 :.168 7 30 Össze z sen: n 2 :.731 3.263 n gy g on o n kö k t ö ö t t ö t 768.7. A 2011/2012 tanév elsı félévének értékelése Nevelési tanácsadó Személyi feltételekrıl Helyzetkép Kalocsa - Farkasné Bagó Emília, helyettesítések szükségessége Kiskırös - Bánsági Elza Tárgyi feltételek

Részletesebben

1. Minıség elméleti megfogalmazása Megfelelısség... 2 1.1.Vendégelégedettség... 2

1. Minıség elméleti megfogalmazása Megfelelısség... 2 1.1.Vendégelégedettség... 2 7.30. Minıségbiztosítás a szállodákban Minıség... 2 1. Minıség elméleti megfogalmazása Megfelelısség... 2 1.1.Vendégelégedettség... 2 2. Vendégelvárások Vendégelvárások... 3 2.1. Vendégelégedettség...

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv

Esélyegyenlőségi terv Esélyegyenlőségi terv 2013.07.18-tól visszavonásig érvényes (Jelen esélyegyenlőségi terv egységes szerkezetbe foglalt belső dokumentum, összhangban a KMOP-1.5.2-2008-0020 azonosítószámú pályázati projekt

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÍRÁSBELI VIZSGATEVÉKENYSÉGHEZ. Gyógymasszır szakképesítés Masszázs alapozás modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÍRÁSBELI VIZSGATEVÉKENYSÉGHEZ. Gyógymasszır szakképesítés Masszázs alapozás modul. 1. Egészségügyi Minisztérium Korlátozott terjesztéső! Érvényességi idı: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének idıpontjáig minısítı neve: Vízvári László minısítı beosztása: fıigazgató JVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Hol történik? Ki végzi? Mennyi idıt vesz igénybe? Meddig tart???? Biztos, hogy szükséges, hogy kell? Miért szükséges? Egyéni fejlesztés A gyermekek, tanulók

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2009. május 8-án kelt értesítése alapján - melyet a Fenntartói Társulás az intézményfenntartó részére küldött - a 2008.

Részletesebben

A biztonságos karbantartás foglalkozásegészségügye

A biztonságos karbantartás foglalkozásegészségügye A biztonságos karbantartás foglalkozásegészségügye Dr. Kudász Ferenc Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet Fórum, 2011. március 9. Miért éppen karbantartás? A karbantartás előnyei

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Ápoló szakképesítés Egészségnevelés- egészségfejlesztés modul. 1. vizsgafeladat május 17.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Ápoló szakképesítés Egészségnevelés- egészségfejlesztés modul. 1. vizsgafeladat május 17. Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógymasszır szakképesítés. 2326-06 Aszepszis-antiszepszis, munkavédelem, környezetvédelem modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógymasszır szakképesítés. 2326-06 Aszepszis-antiszepszis, munkavédelem, környezetvédelem modul. 1. Egészségügyi Minisztérium Korlátozott terjesztéső! Érvényességi idı: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

A kompetencia alapú képzés bevezetésének elméleti és gyakorlati kérdései

A kompetencia alapú képzés bevezetésének elméleti és gyakorlati kérdései PANNON EGYETEM MÉRNÖKI KAR A kompetencia alapú képzés bevezetésének elméleti és gyakorlati kérdései Dr. Kelemen Gyula 2009. február 09. Az oktatás-képzés és a gazdasági teljesítmény közötti kapcsolat megköveteli

Részletesebben

A KOCKÁZATÉRTÉKELÉS SZAKMAI KÉRDÉSEI

A KOCKÁZATÉRTÉKELÉS SZAKMAI KÉRDÉSEI A KOCKÁZATÉRTÉKELÉS SZAKMAI KÉRDÉSEI Dr. Koch Mária az Országos Érdekegyeztető Tanács Munkavédelmi Bizottsága munkaadói oldalának tagja, a MUFOSZ Munkabiztonsági és Foglalkozásegészségügyi Szövetség elnöke,

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA 2011 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetı rendelkezések... 5 1. A munkavédelmi szabályzat célja, feladata... 5 2. A Kari Munkavédelmi

Részletesebben

Ergonómia alapok. Hardy

Ergonómia alapok. Hardy Ergonómia alapok Hardy Ergonómia fogalma Az ergonómia összetett szó. Ergon = munka, teljesítmény, erı + Nomos = törvény, szabály Jelentése: A MUNKA HOZZÁIGAZÍTÁSA AZ EMBER TULAJDONSÁGAIHOZ, KÉPESSÉGEIHEZ

Részletesebben

12. Jelen szerzıdés az aláírással egyidejőleg lép hatályba. 2

12. Jelen szerzıdés az aláírással egyidejőleg lép hatályba. 2 SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye székhelye: 6724 Szeged, Csongor tér 1.; adószáma: 15485238-2-06; bankszámla száma: 12067008-00153740-00100001)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS MUNKAVÉDELMI OKTATÁSI ANYAG

ÁLTALÁNOS MUNKAVÉDELMI OKTATÁSI ANYAG ÁLTALÁNOS MUNKAVÉDELMI OKTATÁSI ANYAG Jóváhagyom: Ügyvezetı igazgató MUNKAVÉDELEM A GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEKNÉL 1. Munkáltatók és munkavállalók kötelezettségei: A Munkavédelmi Törvény a munkáltató kötelességévé

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem Egészségnap órarend 9/a 014.terem 9/b 014. terem 9/c 10/a Szív, ér és 10/b Szív, ér és 10/c 11/a játék, játék, játék, játék, 11/c játék, játék, 07.terem 12/b Elsősegély 016.terem 12/c 07.terem Elsősegély

Részletesebben

Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Nemzeti Munkaügyi Hivatal Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelem helyzete hazánkban. Az NMH MMI tevékenysége a szabályozásban és a célellenőrzések megszervezésében, figyelembe véve az e területen bekövetkezendő változásokra. MUNKAVÉDELMI

Részletesebben

ROP 3.1.3. Partnerség építés a Balaton régióban

ROP 3.1.3. Partnerség építés a Balaton régióban Elıadó: Fazekas Rita, környezetvédelmi ügyintézı Európai Parlament és a Tanács 761/2001/EK rendelete alapján a Környezetvédelmi Vezetési és Hitelesítési Rendszerében (EMAS) való önkéntes részvételi lehetısége

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó A FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS SZAKMAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁRÓL

B E S Z Á M O L Ó A FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS SZAKMAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁRÓL B E S Z Á M O L Ó A FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS SZAKMAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁRÓL MOVE Béta Rehabilitációs Ipari és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. Pápa, Kürt u. 1. Pápa, 2010. március 12. Glück Erika

Részletesebben

Munkahelyi stressz a munkavállalók szemszögéből

Munkahelyi stressz a munkavállalók szemszögéből Munkahelyi stressz a munkavállalók szemszögéből ÉRDEKEGYEZTETÉS ÉRDEKKÉPVISELET Munkahelyi stressz a munkavállalók szemszögéből BUDAPEST 2010. MÁRCIUS 23. BORHIDI GÁBOR ÜGYVIVŐ OÉT MUNKAVÉDELMI BIZOTTSÁG

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e a sportról Fejér megye Közgyőlése a magyar és az egyetemes kultúra részeként, elismerve a sport, mint önszervezıdésre épülı civil tevékenység

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Kardiológiai és angiológiai szakasszisztens szakképesítés Angiológia modul. 1. vizsgafeladat június 18.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Kardiológiai és angiológiai szakasszisztens szakképesítés Angiológia modul. 1. vizsgafeladat június 18. Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

Diákönkormányzat és jogok az iskolában Eger, október 16.

Diákönkormányzat és jogok az iskolában Eger, október 16. Diákönkormányzat és jogok az iskolában Eger, 2008. október 16. A diákönkormányzat jogszabályi háttere Gyermekek jogairól szóló ENSZ egyezmény a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény (Ktv.) 11/1994.

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

Értékek és jó gyakorlatok a munkahelyi egészségfejlesztésben - Nemzetközi kitekintés-

Értékek és jó gyakorlatok a munkahelyi egészségfejlesztésben - Nemzetközi kitekintés- Értékek és jó gyakorlatok a munkahelyi egészségfejlesztésben - Nemzetközi kitekintés- Nyitórendezvény Munka: Lélekre Hangolva. Move Europe Budapest, 2010. február 3. Dr. Reinhold Sochert / ENWHP Tartalom

Részletesebben

Kiegészítés az 5. sz. elıterjesztéshez

Kiegészítés az 5. sz. elıterjesztéshez Kiegészítés az 5. sz. elıterjesztéshez 2014. évrıl szóló ellenırzési jelentés a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás zárszámadásához A költségvetési szervek belsı kontrollrendszerérıl és belsı

Részletesebben

Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR:

Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR: Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR: Települési adottságok, helyi igények felmérése (mérlegelés). Tantestületi döntés. Felkészülés, elıkészítés.

Részletesebben

Munkavédelem - kockázatértékelés

Munkavédelem - kockázatértékelés Munkavédelem - kockázatértékelés Simon Gábor államtitkár A munkavédelem mint érték és jövőkép A munkavállaló számára biztonságos és egészséges munkavégzés, hosszú távú munkavégző képesség mentális egészség,

Részletesebben

A munkahelyek munkavédelmi és munkaegészségügyi. szempontjai. Majláth Mihály munkavédelmi igazgatóhelyettes CSMKH MMSZSZ

A munkahelyek munkavédelmi és munkaegészségügyi. szempontjai. Majláth Mihály munkavédelmi igazgatóhelyettes CSMKH MMSZSZ A munkahelyek munkavédelmi és munkaegészségügyi ellenőrzésének kiemelt szempontjai Majláth Mihály munkavédelmi igazgatóhelyettes CSMKH MMSZSZ A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény értelmében

Részletesebben

Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ

Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ Mozgásjavító Általános Iskola, Szakközépiskola, Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény és Diákotthon Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ TARTALOMJEGYZÉK. Az intézmény bemutatása... 5.. Az

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Fogászati asszisztens Fogászati beavatkozások, kezelések. 1. vizsgafeladat február 2.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Fogászati asszisztens Fogászati beavatkozások, kezelések. 1. vizsgafeladat február 2. Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára 2/ számú melléklet Az óvodavezetı, vagy/illetve óvodapedagógus tölti ki! Alapfeltételek: a Zöld Óvodai

Részletesebben

Kockázatértékelés. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde

Kockázatértékelés. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Kockázatértékelés Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Kockázatértékelés a kereskedelmi egységekben Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény: a munkáltató köteles minőségileg, illetve szükség

Részletesebben

1. Az intézmény adatai:

1. Az intézmény adatai: Tartalomjegyzék 1. Az intézmény adatai:... 3 2. Az intézmény mőködési rendje:... 4 3. Az intézményi dokumentumok nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezés:... 4 4. A pedagógiai munka belsı ellenırzésének

Részletesebben

Egészségfejlesztési programok a munkahelyeken

Egészségfejlesztési programok a munkahelyeken Egészségfejlesztési programok a munkahelyeken Kerek Judit fıtitkár Budapest, 2009 szeptember 3. Célunk: Elısegíteni, hogy a dolgozók a jelenleginél jobb testi, lelki és szellemi egészséggel végezhessék

Részletesebben

ELEMZŐ KAPACITÁS FEJLESZTÉSE, MÓDSZERTANI FEJLESZTÉS MEGVALÓSÍTÁSA

ELEMZŐ KAPACITÁS FEJLESZTÉSE, MÓDSZERTANI FEJLESZTÉS MEGVALÓSÍTÁSA TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése ELEMZŐ KAPACITÁS FEJLESZTÉSE, MÓDSZERTANI FEJLESZTÉS MEGVALÓSÍTÁSA Előadó: Szentesi Fekete

Részletesebben

A DIÓSGYŐR-VASGYÁRI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZABÁLYZATA A NEMDOHÁNYZÓK VÉDELMÉRŐL. Hatályba lépés ideje: január 03.

A DIÓSGYŐR-VASGYÁRI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZABÁLYZATA A NEMDOHÁNYZÓK VÉDELMÉRŐL. Hatályba lépés ideje: január 03. A DIÓSGYŐR-VASGYÁRI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZABÁLYZATA A NEMDOHÁNYZÓK VÉDELMÉRŐL Hatályba lépés ideje: 2012. január 03. A Diósgyőr-Vasgyári Szakképző Iskola és Kollégium e szabályzattal az intézmény

Részletesebben

2/2002. (II. 7.) SzCsM rendelet az egyéni védıeszközök követelményeirıl és megfelelıségének tanúsításáról

2/2002. (II. 7.) SzCsM rendelet az egyéni védıeszközök követelményeirıl és megfelelıségének tanúsításáról Egyéni védıeszkv eszközök Munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatok Elsıseg segélynyújtás Az egyéni védıeszkv eszközökrıl 2/2002. (II. 7.) SzCsM rendelet az egyéni védıeszközök követelményeirıl és megfelelıségének

Részletesebben

Az Mvt. 2. (2) bekezdése a 2004: XI. törvény 2. -ával megállapított szöveg.

Az Mvt. 2. (2) bekezdése a 2004: XI. törvény 2. -ával megállapított szöveg. 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemrıl 1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben [A vastag betős szedés az 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) szövege, a normál

Részletesebben

Gábor Edina. lehetıségei. Budapest, 2009. szeptember 3.

Gábor Edina. lehetıségei. Budapest, 2009. szeptember 3. Gábor Edina Az egészségfejlesztés és a TÁMOP 6.1.2. lehetıségei Budapest, 2009. szeptember 3. Intézetünkrıl Feladataink: Korszerő tudásbázis kialakítása a szakterület számára Szakmai és módszertani fejlesztı

Részletesebben

A foglalkozás-egészségügyi szolgálatok munkaegészségügyi feladatai, a munkavédelmi hatósági tapasztalatok, szakmai irányítás problémái,

A foglalkozás-egészségügyi szolgálatok munkaegészségügyi feladatai, a munkavédelmi hatósági tapasztalatok, szakmai irányítás problémái, A foglalkozás-egészségügyi szolgálatok munkaegészségügyi feladatai, a munkavédelmi hatósági tapasztalatok, szakmai irányítás problémái, Dr. Groszmann Mária 2010. szeptember MUNKAVÉDELEM Munkabiztonság

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a

Részletesebben

Projekt címe: Az új szakképzés bevezetése a Keményben. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0052

Projekt címe: Az új szakképzés bevezetése a Keményben. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0052 Projekt címe: Az új szakképzés bevezetése a Keményben Projekt azonosítószáma: TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0052 A tantárgy modulja: 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság A tantárgy címe: Munkahelyi egészség

Részletesebben

A munkahelyi kockázatértékelés kezelés A hatóság szemével. Dr. Bánné Koncz Zsuzsa

A munkahelyi kockázatértékelés kezelés A hatóság szemével. Dr. Bánné Koncz Zsuzsa A munkahelyi kockázatértékelés kezelés A hatóság szemével Dr. Bánné Koncz Zsuzsa A munkahelyi kockázatértékelés kezelés A hatóság szemével Bármilyen tevékenységet is végzünk, mindenki ki van téve valamilyen

Részletesebben

Egészségfejlesztés a hátrányos helyzető városrészekben németországi tapasztalatok

Egészségfejlesztés a hátrányos helyzető városrészekben németországi tapasztalatok Egészségfejlesztés a hátrányos helyzető városrészekben németországi tapasztalatok Christa Böhme Egészségben megnyilvánuló egyenlıtlenségek Mit tehetnek a közösségek? c. konferencia 2010. április 22., Budapest

Részletesebben

Javaslat az MKIK stratégiájára a felnıttképzés területén 2010 2020

Javaslat az MKIK stratégiájára a felnıttképzés területén 2010 2020 Budapest, 2010.05.05. 6/4/2010. sz. elıterjesztés az MKIK Elnöksége részére Tárgy: A kamarai rendszer felnıttképzési stratégiája Elıterjesztı: Bihall Tamás alelnök, az Oktatási és Szakképzési Kollégium

Részletesebben

Tanácskozott a Munkavédelmi Képviselık XVII. Országos Fóruma

Tanácskozott a Munkavédelmi Képviselık XVII. Országos Fóruma 1 Tanácskozott a Munkavédelmi Képviselık XVII. Országos Fóruma A Fıcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselıkért a Vegyipari Propaganda Központ Kft-vel együttmőködve 2011. június 9-10-én Siófokon a

Részletesebben

"Külsı" szolgáltatók és szolgáltatások

Külsı szolgáltatók és szolgáltatások 7. számú melléklet "Külsı" szolgáltatók és ok ápolást, gondozást nyújtó intézmény átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény családsegítés egészségügyi alapellátás étkeztetés idısek otthona, a pszichiátriai

Részletesebben

106/2009. (XII. 21.) OGY határozat. a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról

106/2009. (XII. 21.) OGY határozat. a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról 106/2009. (XII. 21.) OGY határozat a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról Az Országgyőlés abból a felismerésbıl kiindulva, hogy a kábítószer-használat és -kereskedelem

Részletesebben

1. blokk. 30 perc. 2. blokk. 30 perc. 3. blokk. 90 perc. 4. blokk. 90 perc. Beiktatott szünetek. ( open space ): 60 perc

1. blokk. 30 perc. 2. blokk. 30 perc. 3. blokk. 90 perc. 4. blokk. 90 perc. Beiktatott szünetek. ( open space ): 60 perc A Revita Alapítvány szakmai mőhelysorozatának tematikája A program címe: DISKURZUS A tartósan munka nélkül lévı emberek foglalkoztathatóságának fejlesztését célzó komplex szolgáltatástervezés és -fejlesztés

Részletesebben