ÚTMUTATÓ MUNKAVÉDELEM A KÖZOKTATÁSBAN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÚTMUTATÓ MUNKAVÉDELEM A KÖZOKTATÁSBAN"

Átírás

1 ÚTMUTATÓ MUNKAVÉDELEM A KÖZOKTATÁSBAN MUNKABIZTONSÁG ÉS MUNKAEGÉSZSÉGÜGY AZ ISKOLÁBAN, AZ OKTATÁSBAN KÉPZÉSI PROGRAMHOZ A képzési program az OMMF által a munkavédelmi bírságok felhasználása során nyújtott támogatással valósul meg.

2 Útmutató / Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK Cím oldalszám Bevezetı 2. Az elıadás vázlata 3. Bevezetı rész: Történelem, történetek, statisztika 3. Interaktív rész: Kérdések, reakciók, javaslatok 8. Történelem, történetek, statisztika 15. Kérdések, reakciók, javaslatok 23. Személyi feltételek 24. Tárgyi feltételek 27. Jogok 30. Kötelezettségek 33. Tesztlapok és értékelésük 37. Felmérılap I. korcsoport 37. Felmérılap II. korcsoport 39. A tanulók által kitöltött tesztlapok értékelése 42. I. korcsoport 42. II. korcsoport 43. Fogalomtár 45. Jogtár / 51

3 Útmutató / Bevezetı BEVEZETİ A Tisza Park Kft eredményesen szerepelt az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fıfelügyelıség által A munkavédelmi jellegő bírságok felhasználására - kiírt pályázatán. A program során Jász-Nagykun-Szolnok megye 5 településén, 6 alkalommal, 60 oktatási intézmény 102 pedagógusának részvételével elıadások keretében - lehetıség volt áttekinteni a közoktatás munkavédelmi helyzetét, majd az elıadások anyagai, a pedagógusok hozzászólásai és felvetései alapján összeállításra került ez az Útmutató. A pályázati felhívás kiemelten támogatható céljai között szerepelt a munkavédelmi ismeretek és feladatok eredményesebb megjelenítésének elısegítése a közoktatásban. Társaságunk a velünk kapcsolatban lévı intézményeknél szerzett tapasztalatokat is felhasználva olyan programot állított össze, mellyel a munkabiztonság és munkaegészség témakörét közelebb viszi azokhoz a pedagógusokhoz, oktatókhoz és nevelıkhöz, akik ezt munkájukban, az oktatásban és nevelésben gyakorolják, alkalmazzák és közvetítik a diákok fele. Célul tőztük ki, hogy a környezettudatos nevelés mellett induljon el egy biztonság- és egészségtudatos nevelés is. Az elıadások során az ismeretek átadásával párhuzamosan maguk a pedagógusok tárták fel a problémákat és vitatták meg a megoldási lehetıségeket, tükrözve ezáltal az intézmények általános és speciális helyzetét. Az interaktív elıadás módszere segítette felszínre hozni a közérdekő és egyedi gondokat, melyekkel az iskolák küzdenek napi munkájuk során. Az általunk kínált javaslatok, módszerek a biztonságos és egészséges munkavégzés érdekében elsısorban az általában elıforduló, a munkavédelem komplex ismeretét igénylı kérdéseket igyekeztek megválaszolni. E mentén készült Útmutatónk elsısorban az elıadáson részt vett pedagógusok számára nyújt egy - új ismeretekkel, adatokkal kiegészített emlékeztetıt, de hasznos lesz az ı munkatársaik, pedagógustársaik részére is. A szélesebb körő tájékoztatás és igény szerinti kapcsolattartás érdekében az Útmutató elérhetı a Tisza Park Kft honlapján - a Hírek, aktualitások menüpont alatt. Martfő, november 3. / 51

4 Útmutató / Munkabiztonság, munkaegészségügy az elıadás vázlata AZ ELİADÁS VÁZLATA BEVEZETİ RÉSZ: TÖRTÉNELEM, TÖRTÉNETEK, STATISZTIKA Munkabiztonságmunkaegészségügy az iskolában Tisza Park Kft, 2009./A Miért tartjuk ezt az elıadást errıl a témáról, miért mi és miért Önöknek? Tehát miért munkavédelemmunkaegészségügy a témánk? A technika fejlıdésével, a környezet, az ember központba kerülésével ez az egyik győjtıhelye a dinamikusan fejlıdı tudományágaknak. Jelentısége a mőszaki-technológiai fejlıdés során azzal párhuzamosan nıtt, rövid történelme ellenére a mai kor egyik legsőrőbben emlegetett munkahelyi fogalma. Mert a munka világa továbbra is a legveszélyesebb szubkörnyezet. És mert az iskolai környezetben néhány dolog átértékelıdik hosszú múltja, de rövid története van. Ebbinghaus Mikor keletkezett a munkavédelem? Az ókori Spártában? Hadrianus uralkodása alatt? Az ókori Rómában? Cicerónál? Arisztotelésznél? "a rabszolgaság természeti tény, a rabszolgára addig szükség van, amíg a vetélı nem mozog magától a szövıszéken". (John Wyatt 1738-ban szabadalmaztatta "szárnyas fonógépét") A munkavédelem rövid története A munkavédelem a modern gyáripar kialakulásával, a dolgozók nagy tömegeit tömörítı gyáripar létrejöttével fogalmazódik meg követelményként, jogilag is szankcionált intézményrendszerként. A "kapitalizmus bölcsıjében", Angliában (ahol már a XVIII. század második felében a gızgép és a gyapotfeldolgozó gépek mőködtek)1802-ben adták ki a tanonc-törvényt (a pamutgyárakban megtiltotta, hogy 21 éven aluli munkások éjjel dolgozzanak, továbbá a 18 éven aluli munkások naponként csak 12 órát dolgozhattak), 1832-ben pedig az elsı gyári törvények jelentek meg. A munkavédelem még rövidebb magyarországi története Magyarországon elıször az évi VIII. törvény foglalkozott a munkavédelemmel kapcsolatos kérdésekkel. Ezt követıen az évi XIII. törvény elıírta, hogy vasárnaponként és Szent István napján a munkát szüneteltetni kell. Az évi XXI. törvény már foglalkozott a nık és fiatalkorúak védelmével ban bevezetik a napi 8 órás általános munkaidıt ben Általános Balesetelhárító Óvórendszabályok bevezetésére kerül sor (ÁBEO) évi XX. törvény a Magyar Népköztársaság Alkotmánya csak az egészség védelmét és a munkaképtelenség esetére szóló segítést említi, illetve említést tesz még a társadalombiztosításról és az orvosi ellátásról. 4. / 51

5 Útmutató / Munkabiztonság, munkaegészségügy az elıadás vázlata A munkavédelem még rövidebb magyarországi története A munkaegészségügy kialakulása ben megalakult a felsıfokú és középfokú munkavédelmi szakembereket képzı Munkavédelmi Képzı és Továbbképzı Intézet. Megalkotásra került az évi II. törvény, a Munka Törvénykönyve, amely kimondja, hogy az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítása a munkáltató feladata. Ezt követıen az évi II. törvény, az Alkotmány kimondja, hogy a munkavédelem már alkotmányos jog ben elfogadásra kerül a Munka törvénykönyve, és végezetül eljutunk a jelenleg is érvényben lévı Munkavédelmi törvény megalkotásához, amely az évi XCIII. Törvény. Ha új házat építesz, házfedeledre korlátot csinálj, hogy vérrel ne terheld a te házadat, ha valaki leesik arról (Szent Biblia, Mózes V. könyve I. rész 8. vers) Hippokratesztıl (Kr.e.460) - a középkoron keresztül az ipari forradalomig Az ipari orvostudomány kialakulása Az ipari orvosi szolgálat kialakulása Az ipari orvosi szolgálat kialakulása A munkahely és a munkavégzés egészségkárosító hatásainak megismerése Ipari orvostudomány kialakulása A II. világháború, az újjáépítés és a hidegháború hatásai A megelızés kialakulása és elıtérbe kerülése A foglalkozás-egészségügy felépítése 1. Foglalkozás-egészségügyi alapszolgálatok foglalkozásegészségügyi központ 2. Foglalkozás-egészségügyi szakellátás A feü. alapszolgálatok önállóan végzendı feladatai 1. Munkaköri alkalmassági vizsgálatok végzése: Elızetes Idıszakos Soronkívüli Záró 2. A foglalkozási megbetegedések, fokozott expozíciók kivizsgálása 3. OKK - OMFI 5. / 51

6 Útmutató / Munkabiztonság, munkaegészségügy az elıadás vázlata A feü. alapszolgálatok önállóan végzendı feladatai 3. A munkavégzés és munkakörnyezet egészségkárosító hatásainak, kockázatainak vizsgálata, amelyek Fizikai Kémiai Biológiai Pszichoszociális Ergonómiai megterhelést jelentenek 4. Az egyéni védıeszközökkel kapcsolatos tanácsadás 5. A munkavállalók munkakörülményeivel kapcsolatos felvilágosítás A feü. alapszolgálatok közremőködıként ellátandó feladatai 1. Közremőködés a munkahelyi veszélyforrások feltárásában 2. Közremőködés feü., fiziológiai, ergonómiai, és higiénés feladatok megoldásában 3. Elsısegélynyújtás és sürgıs orvosi ellátás megszervezésében 4. Közremőködés a munkáltató katasztrófa-megelızı, elhárító, felszámoló és az elıidézett károsodások rehabilitációs tervének kidolgozásában Miért mi tartjuk az elıadást? Tisza Park Kft: Mert évente megbízónál végzünk folyamatosan és eseti jelleggel szaktanácsadási munkát, ide értve a teljes munkavédelmi tevékenységi palettát és munkatársaink 5-35 éves szakmai múlttal rendelkeznek. Megbízóink között jelentıs arányú kb. egyharmad az oktatási intézmények részesedése. Dr. Lırincz Ambrus: 20 éves szakmai múlt: üzemi körzeti orvos, üzemorvos, foglalkozás-egészségügyi szakorvos Széleskörő szakmai tapasztalat, együttmőködés munkavédelmi, munkahigiene-s szakemberekkel. Több éves közös szakmai együttmőködés köt össze. Miért Önöknek? Mert az iskola speciális terület minden szempontból, Mert a technika, technológia fejlıdésével a munkavédelemi-munkaegészségügyi képzést, nevelést is elırébb kell hozni az oktatásban, Mert az iskolai megoldás véleményünk szerint megkívánja a pedagógusok és a munkavédelmi, munkaegészségügyi szakemberek kölcsönös és intenzív ismeret-, és vélemény cseréjét. Mi az elıadás célja? A biztonságos munka nem csupán józan gazdaságpolitika, hanem alapvetı emberi jog. Ahhoz, hogy ezt az alapvetı jogot mindenhol elismerjék, a hozzáállásnak nagymértékben változnia kell. (Kofi Annan, az ENSZ volt fıtitkára) Egyszerően fogalmazva az iskolai napi élet és a modern munkabiztonság-munkaegészségügy párhuzamainak bemutatása. Bıvebben: a munkavédelmi-munkaegészségügyi fogalmak olyan megközelítése, amely egyszerőbbé, logikusabbá teszi az elıírások késıbbi alkalmazását a fiatalok körében. Olyan tárgyalási mód használata, amely gyakorlatias példákkal a pedagógusoknak is segít napi munkájukban. 6. / 51

7 Útmutató / Munkabiztonság, munkaegészségügy az elıadás vázlata Mi a módszer? A napi példákat két szinten elemezzük: hogyan néz ki ugyanaz a példa az érvényes elıírások irányából, és hogyan néz ki ez az iskolai gyakorlatban. A példákat egy-egy kérdésben fogalmazzuk meg. A kérdések szándékoltan provokatívak, hogy a résztvevıket vitára késztessük. Ezekben a vitákban nem akarunk gyızni, vagy okosabbak lenni, de meg akarjuk mutatni a gyakorló foglalkozás-egészségügyi orvos és munkavédelmi szakember véleményét, amelyek majd meglátják nem feltétlenül egyeznek meg az Önökével. Mi a módszer? A módszerünk célja nem az, hogy mindenre egyértelmő, egzakt választ adjunk, hanem az, hogy a gondolkodásuk vegye fel a munkavédelemmunkaegészségügy logikáját, a mi gondolkodásunk pedig a pedagógusok logikáját. Ez lehetıvé teszi, hogy munkájukban hatékonyabb segítséget nyújtsunk - mint szolgáltatók és szaktanácsadók -, de arra is alkalmas, hogy a fogalmak használatával a fiatal korosztály is közelebb kerüljön a munkahelyén rá váró munkavédelmi elıírásokhoz. Egy másik megvilágításban az elıadás során szeretnénk egy lépést tenni a pedagógia világa felé, miközben azt is szeretnénk, ha Önök is tennének egy lépést a szakmánk irányába. Mi a kiindulási helyzet? Egy kis statisztika. Mi a kiindulási helyzet? Egy kis statisztika. Országos statisztikai adatok alapján: Az Oktatási Minisztériumba közel 4000 tanulóbaleseti jegyzıkönyv érkezik be, a valóságban azonban több baleset történik. A sérülések 40 %-a testnevelésórákon, 11 % valamilyen sport, szabadidı foglalkozásokon történik. A legsúlyosabb esetek a focikapuk elıírások ellenére sem rögzített mivoltukból következnek be. Az adatok alapján a baleseteknek 2 %-a róható fel tanári figyelmetlenségnek, munkáltatói mulasztásnak. % Iskolai tesztlapos felmérés eredménye Damjanich J. Általános Iskola, Gimnázium, Szakképzı Iskola és Kollégium, I. korcsoport személyi feltételek tárgyi feltételek jogi feltételek átlaga kötelezettségek összes válasz átlaga átlaga átlaga átlaga (legjobb válasz: 96 %, legrosszabb válasz: 27 %) Mi a kiindulási helyzet? Egy kis statisztika. % 75 Iskolai tesztlapos felmérés eredménye Kunszentmártoni Gimnázium és Szakképzı Iskola II. korcsoport személyi feltételek tárgyi feltételek jogi feltételek átlaga kötelezettségek összes válasz átlaga átlaga átlaga átlaga (legjobb válasz: 85 %, legrosszabb válasz: 36 %) 7. / 51

8 Útmutató / Munkabiztonság, munkaegészségügy az elıadás vázlata Baleseti Leg -ek Baleseti Leg -ek Legveszélyeztetettebb csoport: általános iskolai fiú tanuló Legveszélyeztetettebb idıszak: Szeptember, szerda, 11 óra Foglalkozás, amelyen a legtöbb baleset van: Testnevelés óra (39 %), óraközi szünet (20,5 %) Leggyakoribb helyszín: Udvar (36,1 %), tornaterem (35,9 %) Leggyakoribb ok: Figyelmetlenség (28,4 %), fegyelmezetlenség (24,5 %), más fegyelmezetlensége (17,8 %) Leggyakoribb esemény: Elesés ( 38 %) Leggyakoribb sérülés: Felsı végtag (58,9 %) Általános megállapítások A fiatalok esetében a fokozott sérülékenység elsısorban életkori sajátosságaikból és tapasztalatlanságukból adódik. Játékosak, kevésbé érzékelik a veszélyt, nem minden esetben tudják kellıen felmérni a következmények súlyát. Hiányzik belılük a megfontoltság, az óvatos munkavégzést társaik esetleg gyávaságként minısítik, ezért könnyebben tesznek meggondolatlan lépéseket. Egyéni védıeszközöket nem szívesen hordanak, mert azok nem elég divatosak. (kerékpározás, görkori, stb.) Figyelmük lankad, a fáradtságérzet is hamarabb jelentkezik, ehhez járul még a munkatapasztalat hiánya. Különösen igaz ez a nyári szünetben munkát vállaló diákokra, ık jó esetben is csak a munka elméleti részével vannak tisztában, de a gyakorlat mindenképpen hiányzik belılük. Elıadásunk felépítése Terveink szerint az elıadás interaktív formában zajlik. Az érintett részeket kérdések formájában dolgoztuk fel. A problémákat párhuzamosan közelítjük meg iskolai, illetve munkahelyi megvilágításban. Az elıadáson külön választjuk a munkavédelem munkabiztonsági és munkaegészségügyi oldalát. Az elıadásokat képzett, nagy gyakorlattal rendelkezı munkavédelmi és foglalkozás-egészségügyi szakemberek tartják. A résztvevıknek utólag útmutatót juttatunk el, amely az elıadások kibıvített anyagán kívül jogszabályi összefoglalót, munkavédelemi fogalomtárat, a diákok által két korcsoportban elkészített munkavédelmi tesztek értékelését tartalmazza. 8. / 51

9 Útmutató / Munkabiztonság, munkaegészségügy az elıadás vázlata INTERAKTÍV RÉSZ: KÉRDÉSEK, REAKCIÓK, JAVASLATOK Munkabiztonságmunkaegészségügy az iskolában Tisza Park Kft, 2009./B Interaktív - nem oktató - elıadás 1. Kérdés felvetése a hétköznapi életbıl merített, tárgykörönként tematizált kérdés 2. Elsı reakció a résztvevık rögtönzött véleménye gyakorlatuk, tapasztalatuk, nevelési elveik alapján 3. Javasolt megoldás a probléma általunk javasolt munkahelyi és iskolai megoldása 4. Második reakció Vélemény, elfogadás, elutasítás, javaslat Milyen alapfeltételek szükségesek az épség, egészség fenntartásához a munkában? Személyi feltételek Tárgyi feltételek Jogok Kötelezettségek Személyi feltételek Ideges vagy idegbeteg? Ideges vagy idegbeteg? Munkahelyi megoldás: Elızetes és idıszakos munkaegészségügyi vizsgálat Kockázatértékelés (stressz), biológiai monitoring Iskolai megoldás: Iskolaérettségi vizsgálat, iskolaorvosi monitoring Pedagógia módszerek (csoportos feladat kiosztás, közös tevékenység okozta örömérzet elérése, biztonságérzet kialakulása, kedveltebb részfeladatok vállalása, önálló munkavégzés kerülése, kabala, amulett tárgyak biztosítása) Ideges vagy idegbeteg? Iskolai megoldás: Hol a határ hiperaktív, deviáns vagy aszociális viselkedésnél? Depresszió: fáradtság vagy betegség? Dyslexia: jól tanítjuk az olvasást? Droghatás utáni állapotok felismerése. 9. / 51

10 Útmutató / Munkabiztonság, munkaegészségügy az elıadás vázlata Személyi feltételek Nem tudja vagy nem akarja? Nem tudja vagy nem akarja? Munkahelyi megoldás: Munkavállalók vonatkozásában nem vizsgálati tényezı az akarás. Arról kell meggyızıdni, hogy a szükséges ismeretekkel, készséggel, jártassággal rendelkezike a munkavállaló. Iskolai megoldás: Biztos módszer hiányában nem, vagy nehezen eldönthetı. Magas a kockázati szint, ezért a kényszerítés munkabiztonsági szempontból nem ajánlott, csak minimális kockázatok mellett. Nem tudja vagy nem akarja? Iskolai megoldás: Sport: megvan-e a kellı Képessége Ereje Gyakorlata Rendelkezésre áll tanári-, sporttársi segítség? Szakmai gyakorlat: megvan-e az Elméleti tudás Gyakorlati tudás Megfelelı-e a gép, technika, eszköz Rendelkezésre áll oktatói segítség? Személyi feltételek Szándékosan meg akarsz halni? Szándékosan meg akarsz halni? Munkahelyi megoldás: Munkavállalók vonatkozásában normál körülményeknél nem jellemzı az ilyen viselkedés. Elegendı az általános meghatározás: saját és mások egészségét, testi épségét, fejlıdését károsan nem befolyásolhatja a tevékenység Iskolai megoldás: Szabályok felállítása, konkrét cselekmény tiltása. Tanári felügyelet biztosítása a magasabb kockázatú tevékenységeknél. Pedagógia módszerek Szándékosan meg akarsz halni? Iskolai megoldás: Provokál, vagy keresi a veszélyt? Média hatása: emeld meg az adrenalin-szinted! (a sikeres kockázat-terhelés megnöveli az adrenalinszintet, eufória hatást eredményez) Extrém sportok Energia italok hatása Ismeretek hiánya, saját képességek túlértékelése 10. / 51

11 Útmutató / Munkabiztonság, munkaegészségügy az elıadás vázlata Tárgyi feltételek Munkahely-e a sí tábor? Munkahely-e a sí tábor? Munkahelyi megoldás: Projekt kockázatértékelés (Pl.-létesítési követelmények vizsgálata: ivóvíz, öltözködési-, tisztálkodási-, egészségügyi-, étkezési-, pihenési-, melegedési lehetıség megléte. Szabadtéri munkahelyekre vonatkozó elıírások megfelelı alkalmazása Iskolai megoldás: Nyelvismerettel, megfelelı aktivitással rendelkezı tanári részvétel Tájékozódás az idegen vendéglátó specialitásairól, szokásokról, saját házirend felállítása (követendı magatartás a sípályán, szálláson, felvonóhasználat, közlekedés, szabadprogram) Biztosításkötés (utazásra, környezeti hatásokra) Munkahely-e a sí tábor? Iskolai megoldás: A síelés fokozott fizikai-, ergonómiai-, környezeti (hideg környezet) terheléssel jár. Fokozottan vizsgálandó a készség, képesség kérdése (milyen fokon síel, mit, milyen szinten tud) Fokozottan vizsgálandó a tárgyi feltételek megléte (a teljes felszerelés vonatkozásában) A saját felelısség kérdése Biztosított-e a pihenés, a megfelelı étkezés, a szociális környezet. Tárgyi feltételek Hogyan lehet ránézéssel megállapítani, hogy forró-e a kémcsı? Hogyan lehet ránézéssel megállapítani, hogy forró-e a kémcsı? Munkahelyi megoldás: Munkafolyamatra, technológiára, anyagra vonatkozó követelmények pontos elıírása. Megfelelı képzettségő személy foglalkoztatása Biztonsági és egészségvédelmi jelzések (figyelmeztetı, utasító-rendelkezı, tiltó táblák, feliratok) és berendezések (vészkapcsolók, fotocella, stb.) alkalmazása Iskolai megoldás: A diákok bevonása a veszélyek feltárásába, a prevencióba ( észrevettem tábla felállítása nagy forgalmú folyosón, teremben, aulában (veszélyes tárgyakról, helyekrıl leírás), a szemfülesség díjazása) A veszélyek sztereotip megfogalmazása (minden puska töltött, minden vezetékben áram van, minden csapból forró víz folyik, minden edény forró, stb.) Hogyan lehet ránézéssel megállapítani, hogy forró-e a kémcsı? Iskolai megoldás: A veszélyek sztereotip felsorolásához hasonlóan a jellemzı sérülések ellátásához szükséges elsısegély feladatok tipizálása, konkrét, praktikus formában történı megfogalmazása A baleseti teendık konkrét megfogalmazása 11. / 51

12 Útmutató / Munkabiztonság, munkaegészségügy az elıadás vázlata Tárgyi feltételek Lépcsıkorlát, mint csúszda? Lépcsıkorlát, mint csúszda? Munkahelyi megoldás: Munkaeszközök rendeltetésszerő használati feltételeinek elıírása, megteremtése, rendszeres ellenırzése Kockázatelemzés elıre nem látható, vagy nem tudatosodott veszélyek feltárására, kezelésére (balesetek statisztikai elemzése) Iskolai megoldás: Merénylet tábla a tanáriban a lehetséges (vagy tapasztalt) veszélyek, feltárására (ahol, amiben, vagy amivel a tanulók kreativitása veszélyt jelenthet) Játszótéri eszközök kialakítási alapelvének alkalmazása: használata legyen kihívó, izgalmas és érdekes, de maradandó sérülést nem okozhat Egy-egy veszélyre konkrét szabályzás, vagy kevésbé veszélyesre cserélés, módosítás (pld. ablakba kiülés ellen homlokzati korlát felszerelése, Ötletbörze: mire használható még? (Kreativitás a tanulók szemével) Lépcsıkorlát, mint csúszda? Jogok Iskolai megoldás: A figyelem-felhívás, a tiltás keretében a potenciális sérülések megnevezése, a maradó sérülések lehetıségének hangsúlyozása Konkrét balesetek bemutatása, ismertetése Megszoksz, vagy megszöksz? Megszoksz, vagy megszöksz? Munkahelyi megoldás: Egészséget nem veszélyeztetı és biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtése és megkövetelése. Egészség és biztonság megırzéséért fellépı magatartási kultúra kialakítása. Iskolai megoldás: Nyílt napok, óralátogatások a tanulók részére Diák önkormányzat tematikus bevonása a problémák tárgyalásába Házirend diáknyelven (az utasító hangvétel helyett, tanulói öniróniával megfogalmazott szabályok és következmények, egy-egy téma kiírása az iskola forgalmasabb pontjain) Megszoksz, vagy megszöksz? Iskolai megoldás: Iskolai közösségek kialakítása Iskolarádió, iskolaújság bevonása: a problémák kibeszélése Internetes fórum kialakítása Lehet a diáknak is igaza?! 12. / 51

13 Útmutató / Munkabiztonság, munkaegészségügy az elıadás vázlata Jogok Mindig veled van a baj? Mindig veled van a baj? Munkahelyi megoldás: Személyiségi jogok biztosítása (hátrányos faji-, nemi-, vallási megkülönböztetés tilalma, figyelem az önbecsülésre, önérzetre) Érdekérvényesítési, érdekképviseleti fórumok (munkavédelmi képviselı, párbeszéd a munkavállaló és munkáltató között) Iskolai megoldás: Csak pedagógiai módszerek ajánlhatók, mint pl. a kompetencia vizsgálata, a kooperativitás (interaktivitás) vagy a személyiségfejlesztés. Mindig veled van a baj? Iskolai megoldás: Veszélyes személyiségek: állandó bajkeverık, mindig pechesek Tesztek-gyakorlati ismeretek Személyiség-fejlesztés Közösség-csapatszellem Jogok Mindenki értette a baleseti oktatást, vagy csak hallotta? Mindenki értette a baleseti oktatást, vagy csak hallotta? Munkahelyi megoldás: Szükséges ismeretek rendelkezésre bocsátása elméleti és gyakorlati szinten Kommunikáció, ismeretadás oktatás keretében a munkavállaló által értett nyelven Az elsajátítás dokumentált ellenırzése Iskolai megoldás: Idıben és térben többször ismétlıdı visszakérdezés egy-egy konkrét tevékenységre vonatkozóan (pl. kémiai kísérlet, stúdió használat) Az oktatáson elhangzottak közvetlen, közvetett visszacsatolása (véleménykérés: melyik szabály érzıdik a legszigorúbbnak és miért?) Mindenki értette a baleseti oktatást, vagy csak hallotta? Iskolai megoldás: Életkori sajátosságok figyelembevétele az oktatási tematikák, - módszerek kialakításánál. Visszacsatolás: mit hallott, és mit értett Személyes példamutatás (pl. kiránduláson követendı higiéniai szabályok megtartása) 13. / 51

14 Útmutató / Munkabiztonság, munkaegészségügy az elıadás vázlata Kötelezettségek Bakancsban a tornateremben? Cipıfőzı nélkül? Bakancsban a tornateremben? Cipıfőzı nélkül? Munkahelyi megoldás: Megfelelı ruházat (tevékenység jellegéhez illı munkaruha, lábbeli, védıruha, nyári öltözet) Munkaeszköz rendeltetésszerő használata (önkényes eszközhasználat és átalakítás tiltása) Karbantartás (állagmegırzés, mőszaki alkalmasság fenntartása, rendszeres ellenırzés) Iskolai megoldás: A biztonságot veszélyeztetı, illetve erre indifferens problémák egyértelmő elválasztása Korlátozás-, tiltás a tevékenység végzésétıl a hiányzó feltétel teljesítéséig A veszélyes divat definiálása Bakancsban a tornateremben? Cipıfőzı nélkül? Kötelezettségek Iskolai megoldás: A veszélyes divat: Testékszerek Hajviselet Ékszerviselés, körömdivat sportfoglalkozáson Ruhaviselet és környezet kapcsolata Köteles-e orvoshoz menni, ha beteg? Köteles-e orvoshoz menni, ha beteg? Munkahelyi megoldás: Munkára képes állapot (kipihentség, alkoholmentesség, megfelelı állapot) fenntartása Rosszullét, baleset jelentési kötelezettsége Elızetes-, idıszakos-, soron kívüli orvosi vizsgálat Iskolai megoldás: Orvoshoz küldés ellenırzıbe rögzítése, szülı telefonos tájékoztatása Fizikai aktivitás korlátozása, megfigyelés Iskolaorvosi, védınıi monitoring (járványveszély esetén) Köteles-e orvoshoz menni, ha beteg? Iskolai megoldás: A házi-családorvos feladata a betegségek gyógyítása ellátása; az iskolaorvos sokszor nem kap információt. A szülık figyelmének felhívása a szükséges információk átadására. Mire alkalmas a gyógyulási idı alatt és után? Mit vállalhat valaki betegen? Járványveszély 14. / 51

15 Útmutató / Munkabiztonság, munkaegészségügy az elıadás vázlata Kötelezettségek Alkohol, dohányzás, drog? Alkohol, dohányzás, drog? Munkahelyi megoldás: Dohányzóhely kijelölés, használat ellenırzése Szúrópróbaszerő szondázás Idıszakos orvosi vizsgálat Iskolai megoldás: Példamutatás Dohányzás csak az iskolán kívül Prevenció, ellenırzés (szociális helyiségek ellenırzése a szünetekben) Diákszankciók felállítása (a tanulók tegyenek javaslatot a tiltás megsértéséért járó következményekre) Szülıértekezlet, mint fórum (mirıl ismerhetı fel, zsebpénz mértéke, egyszeri alkalomtól a szokásig) Alkohol, dohányzás, drog? Iskolai megoldás: Élvezeti szerek hatásainak felismerése: Alkohol Nikotin Drog Hozzászokás Fokozatok Példamutatás: Családi Tanári Köszönjük érdeklıdésüket, jó egészséget, balesetmentes munkát kívánunk! Tisza Park Kft / 51

16 Útmutató / Munkabiztonság, munkaegészségügy történelem, történetek, statisztika TÖRTÉNELEM, TÖRTÉNETEK, STATISZTIKA Miért tartjuk ezt az elıadást errıl a témáról, miért mi és miért Önöknek? TEHÁT MIÉRT MUNKAVÉDELEM? Azért, mert a technika fejlıdésével, a környezet, az ember központba kerülésével ez az egyik győjtıhelye a dinamikusan fejlıdı tudományágaknak. Jelentısége a mőszakitechnológiai fejlıdés során azzal párhuzamosan nıtt, rövid történelme ellenére a mai kor egyik legsőrőbben emlegetett munkahelyi fogalma. (A munkavédelemre és a vele szorosan összefonódó ergonómiára is igaz Ebbinghaus német pszichológus megállapítása, miszerint hosszú múltja, de rövid története van ). MIKOR KELETKEZETT A MUNKAVÉDELEM? Az ókori Spártában, amikor az életképtelen csecsemıket kitették a Taigetoszra, az egyfajta alkalmassági szelekciónak, elızetes orvosi vizsgálatnak számított? Hadrianus uralkodása alatt elıírták, hogy a bányászoknak fürdıt és lábbelit kell biztosítani. Ez már munka-higiénés és védıöltözeti elıírás volt? Az ókori Rómában, kezdetben a hódító háborúk miatt nagyszámú rabszolga ált rendelkezésre, akiket tárgyként kezeltek és éjjel nappal dolgoztatták ıket. Ahogy csökkent a rabszolgák száma a gazdaság megırzése érdekében védeni kellett ıket, sıt a szakképzett rabszolgák jelentısége egyre inkább felértékelıdött. Ez már szakképzett munkaerı volt? Ciceróról például feljegyezték, hogy kedvenc felolvasó-rabszolgájának tüdıbaját saját költségén gyógyítatta. Ez már rehabilitációs foglalkoztatás volt? A rabszolgákat beszélı szerszámnak tekintették. Arisztotelész azt mondta, hogy "a rabszolgaság természeti tény, a rabszolgára addig szükség van, amíg a vetélı nem mozog magától a szövıszéken". Ez már munkahelyi automatizálás volt? (John Wyatt 1738-ban szabadalmaztatta "szárnyas fonógépét") A MUNKAVÉDELEM RÖVID TÖRTÉNETE Nyilvánvaló, hogy az emberi munka fejlıdésének több pontján mondhatjuk azt, hogy ez már munkavédelem volt, azonban törvényi kialakulására sokáig kellett várni. A mai értelemben vett munkavédelem a modern gyáripar kialakulásával, a munkaeszközök fejlıdésének adott szakaszában, a géprendszereken alapuló, a dolgozók nagy tömegeit tömörítı gyáripar létrejöttével fogalmazódik meg követelményként, jogilag is szankcionált intézményrendszerként. A "kapitalizmus bölcsıjében", Angliában (ahol már a XVIII. század második felében a gızgép és a gyapotfeldolgozó gépek mőködtek) 1802-ben kiadták a tanonc-törvényt (a pamutgyárakban megtiltotta, hogy 21 éven aluli munkások éjjel dolgozzanak, továbbá a 18 éven aluli munkások naponként csak 12 órát dolgozhattak), 1832-ben pedig az elsı gyári törvényeket. HOGYAN ÉRTÜNK EL NAPJAINK MUNKAVÉDELMÉHEZ MAGYARORSZÁGON? Magyarországon elıször az évi VIII. törvény foglalkozott a munkavédelemmel kapcsolatos kérdésekkel, mely rögzíti, hogy Minden gyáros köteles gyárában saját költségén mindazt létesíteni és fenntartani, ami tekintettel az iparüzlet és a telep minıségére, a munkások életének és egészségének lehetı biztosítására szolgál. Ezt követıen az évi XIII. törvény elıírta, hogy vasárnaponként és Szent István napján a munkát szüneteltetni kell. 16. / 51

17 Útmutató / Munkabiztonság, munkaegészségügy történelem, történetek, statisztika Az évi XXI. törvény már foglalkozott a nık és fiatalkorúak védelmével ban bevezetik a napi 8 órás általános munkaidıt ben Általános Balesetelhárító Óvórendszabályok bevezetésére kerül sor (ÁBEO): Nem csak abban a szólásmondásban lakozik igazság, hogy mindenkit érhet baleset, hanem abban is, hogy nincs az egyszerő környezet, ahol ne történhetnék baleset. Viszont mindenhol elháríthatjuk a baleseteket, még a legveszélyesebb munkahelyeken is, csak gondosság, figyelem, elıvigyázat és óvatosság kell hozzá évi XX. törvény a Magyar Népköztársaság Alkotmánya csak az egészség védelmét és a munkaképtelenség esetére szóló segítést említi, illetve említést tesz még a társadalombiztosításról és az orvosi ellátásról ben megalakult a felsıfokú és középfokú munkavédelmi szakembereket képzı Munkavédelmi Képzı és Továbbképzı Intézet. Megalkotásra került az évi II. törvény, a Munka Törvénykönyve, amely kimondja, hogy az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítása a munkáltató feladata. Ezt követıen az évi I. törvény, az Alkotmány kimondja, hogy a munkavédelem már alkotmányos jog ben elfogadásra kerül a Munka Törvénykönyve, és végezetül eljutunk a jelenleg is érvényben lévı Munkavédelmi törvény megalkotásához, amely az évi XCIII. Törvény. Megállapítható, hogy a munkavédelem amely csak 1972-tıl alkotmányos jog! nagyon gyors változáson ment és megy keresztül. Elkerülhetetlen, hogy a napi munka során ne foglalkozzunk vele. A munkavédelemmel egyidejőleg kell foglalkoznunk a munkaegészségüggyel is. A két tudomány egyre szorosabban kapcsolódik egymáshoz, munkánk során megfigyelhetı, hogy a közvélemény is egyre jobban fogadja el kapcsolódásukat. Elıadásunk keretében ezért hangsúlyozottan jelenítettük meg a problémák együttes kezelését és szakmai kapcsolatát. A MUNKAEGÉSZSÉGÜGY KIALAKULÁSA Ha új házat építesz, házfedeledre korlátot csinálj, hogy vérrel ne terheld a te házadat, ha valaki leesik arról. (Szent Biblia, Mózes V. könyve. rész 8. vers) Hammurapi kódex 229. Ha egy építımester házat épít, de rosszul végzi a munkáját és a háza összedıl és a tulajdonos meghal, akkor ezt az építımestert meg kell ölni. Babilon Kr.e A munkabiztonsági követelményekkel és a be nem tartásuk utáni szankciókkal egyidısek a munkahelyi ártalom szinte elsı bizonyítékai, az egyiptomi kıfaragók szilikózisos tüdıi. Kr. elıtt 460 ban Hippokratesz - akit az un. modern orvostudomány atyjaként is említenek - írta le elıször, hogy a betegségek elıidézésében a táplálkozás és a klíma mellett a foglalkozásnak is szerepe van. 17. / 51

18 Útmutató / Munkabiztonság, munkaegészségügy történelem, történetek, statisztika A reneszánsz idején a spanyol és német orvosok megfigyelték, hogy bizonyos mesterségek mővelıi között egy-egy kórkép gyakrabban fordul elı, mint a lakosság és más foglalkozású emberek között. Az ipari orvostudomány megalapozása Bernardino Ramassini olasz professzor nevéhez kötıdik. AZ IPARI ORVOSI SZOLGÁLAT KIALAKULÁSA 1700-ban olyan maró, irritáló vegyi anyagok, porok és fémek egészségkárosító veszélyeit írta le, amelyekkel 52 különbözı foglalkozási körben dolgozó munkások kapcsolatba kerültek. Tanulmányai alapján kezdték el bevezetni a munkásokat védı és üzembiztonságot szorgalmazó intézkedéseket, és a munka miatti egészségkárosodást szenvedık kompenzációját. Az ipari forradalom, az új gépek megjelenése, az újabb és újabb mérgezı anyagok megjelenése a termelésben megnövelte a balesetek és a foglalkozási megbetegedések gyakoriságát ben Chadwick A dolgozó népesség egészségügyi helyzete Nagy Brittaniában c. elemzésében leírja, hogy a különbözı foglalkozási és szociális helyzető rétegek különbözı átlagos életkort érnek el. A nemesek átlagosan 43, a kereskedık 30, a munkások 22 évig éltek. Ahogy a munkavégzés és a munkahely egészségkárosító hatásairól szaporodtak az ismeretek, elıtérbe kerültek az ipari orvosi szolgálatok felállításai, hogy a beteg munkásokat ellássák. A szaporodó ismeretek után különbözı jogszabályok jelentek meg, melyekrıl elızıleg már beszéltünk, és Angliában 1819-ben, Poroszországban, Ausztriában 1845-ben törvénnyel rendelték el az un. gyógyvizsgálatot. Egyre több munkaegészségügyi és munka-egészségtani kutatást végeztek és azok eredményei megjelentek ezekben az országokban, a közegészségügyi gyakorlatban és a törvénykezésben is. Megjelenik a prevenció. Az újabb fejlıdés a II. világháború, majd az ezt követı újjáépítés és a hidegháború egyaránt óriási munkaerı-szükséglete következtében alakult ki. Az ipari orvostudomány a munka és a munkakörnyezet egészségre kifejtett hatásával, a rossz egészségi állapotnak a munkaképességre gyakorolt hatásával foglalkozott, - a foglalkozási betegségekkel, a balesetekkel és egyéb egészségkárosodásokkal még mindig a gyógyítást helyezve a központba. A 70-es évektıl a munkahelyi egészség és biztonság fontosságának egyre növekvı tudatosításával a feladat a munkavégzés és munkakörnyezet által okozott egészségkárosodások beleértve a baleseteket is megelızése, a prevenció lett. Kialakul a primer prevenció, a munkahelyi kockázatok felkutatása, a kockázatbecslés és kezelés, a veszélyforrásoknál lévı védelem megvalósítása. Alapvetı célkitőzés lett, hogy a munkavállalók olyan foglalkozást őzzenek, amely megfelel fizikai és szellemi képességüknek. Az Európai Gazdasági Közösség irányelve kimondja, hogy a munkásság egészségérıl és biztonságáról a munkahelyen a munkával kapcsolatos minden vonatkozásban a munkaadó köteles gondoskodni. A direktíva felsorolja a megelızés elveit, melyek végrehajtása lehetıvé teszi a foglalkozási megbetegedések és a balesetek fokozatos kiküszöbölését. Ennek a folyamatnak az eredményes végrehajtása igényli, hogy a foglalkozás egészségügyi szolgálatok tevékenysége = az ipari orvostudomány multidiszciplináris legyen, vegyen benne részt a foglalkozás-egészségügyi ápoló, a munka-higiénikus, munkabiztonsági szakember, és a pszichológus is. Így a mai foglalkozás egészségügy fı feladata a megelızés és amellett egyre növekvı mértékben az egészségmegırzés lett. 18. / 51

19 Útmutató / Munkabiztonság, munkaegészségügy történelem, történetek, statisztika A FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGY KIALAKULÁSA ÉS FELÉPÍTÉSE MAGYARORSZÁGON Foglalkozás-egészségügyi alapszolgálatok foglalkozás-egészségügyi központ Foglalkozás-egészségügyi szakellátás OKK OMFI A magyar munkaegészségügy gyökerei a bányászattal kapcsolatosak ben Selmecbányán már bányakórház mőködött, biztosítási és egészségvédelmi szerzıdésrıl is vannak adatok. A 15. században a bányapénztárak már nemcsak a betegeket segélyezik, hanem saját orvost is alkalmaznak. Az ipari forradalom magyarországi hatása, hogy az 1800-as évek végén, a Mőegyetemen bevezették az ipari egészségtan oktatását ben Fodor J. tanulmányban mutatta be, hogy a foglalkozástól nálunk is milyen mértékben függ az átlagéletkor. Legrövidebb ideig a tanárok, tanítók, majd az orvosok éltek, ıket követték az ügyvédek és leghosszabb ideig az államférfiak éltek. Az átlagéletkor különbsége már akkor is Ausztria, Németország és Anglia javára évekkel, évtizedekkel tolódott el ben a kártalanított foglalkozási betegségeket határozták meg, 1940-ben megszervezték a Foglalkozási Betegségek Vizsgáló Állomását, 1941-ben a Munkaegészségügyi Vizsgáló Állomást ben létrehozták egymással párhuzamosan - a munka-higiénés szolgálatot és az állami üzem-egészségügyi szolgálatot. Az üzem-egészségügyi ellátás feladata is kettıs volt: az üzemi dolgozók munkahelyi gyógyító-megelızı ellátása, a közegészségügyi, ezen belül a munka-egészségügyi tevékenység után a politikai és társadalmi rendszerváltozás utáni gazdasági szerkezetváltás új szerkezető és funkciójú munka-higiénét és foglalkozás egészségügyet igényelt. Kialakult nálunk is a megelızést preferáló foglalkozás egészségügyi ellátás, melynek alapján a foglalkozás egészségügyi alapellátás és a foglalkozás egészségügyi központ, a foglalkozás egészségügyi szakellátás az Országos Munka- és Üzem-egészségügyi Intézet, ma OKK-OMFI. Az és évi egészségügyrıl szóló törvény szerint a foglalkozás egészségügy célja a munkakörnyezeti kóroki tényezık okozta és a munkavégzésbıl származó megterhelések, illetıleg igénybevétel vizsgálata és befolyásolása, továbbá a munkát végzı személyek munkaköri egészségügyi alkalmasságának megállapítása, ellenırzése és elısegítése (a továbbiakban: foglalkozás-egészségügy) révén a munkát végzı személy egészségének megóvása. Az alapszolgálatok a munkavállalók egészségének az ellenırzését a foglalkozás- egészségügyi rendelıben, a munkahelyi megterhelés, a munkakörnyezeti kórokok vizsgálatát értelemszerően a munkahelyeken végzik. Az alapszolgálatok feladatait az elıírások önállóan végzendı, illetve közremőködıen megoldandó feladatokra osztják, amelyekhez más szolgáltatásokat is igénybe vehetnek. A FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI ALAPSZOLGÁLATOK ÖNÁLLÓAN ELLÁTANDÓ FELADATAI Munkaköri alkalmassági vizsgálatok végzése: - elızetes - idıszakos - soron kívüli - záró A foglalkozási megbetegedések, fokozott expozíciók kivizsgálása. A munkavégzés és a munkakörnyezet egészségkárosító hatásainak, kockázatainak vizsgálata. 19. / 51

20 Útmutató / Munkabiztonság, munkaegészségügy történelem, történetek, statisztika A munkavégzésbıl származó megterhelés lehet - fizikai - fiziológiai - szellemi A kóroki tényezık e szerint lehetnek: - fizikaiak - biológiaiak - kémiaiak - pszichoszociálisak - ergonómiak Az egyéni védıeszközökkel kapcsolatos tanácsadás, mely a munkahelyi egészségvédelem egyik legfontosabb eszköze. A munkahelyek kémiai biztonságát érintı feladatok ellátása. A munkavállalók munkakörülményeivel kapcsolatos felvilágosítás. A FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI ALAPSZOLGÁLATOK KÖZREMŐKÖDİKÉNT ELLÁTANDÓ FELADATAI Közremőködés a munkahelyi veszélyforrások feltárásában Veszélyforrás a munkavégzés során vagy azzal összefüggésben jelentkezı minden tényezı, amely a munkát végzı vagy a munkavégzés hatáskörében tartózkodó személyre veszélyt, vagy ártalmat jelent. Közremőködés fiziológiai, ergonómiai, és higiénés feladatok megoldásában Az egészséget nem veszélyeztetı és biztonságos munkavégzés körülményeinek megvalósítása számos, különbözı szakterületeket érintı probléma megoldását igényli a munkáltatóktól. A foglalkozás-egészségügyi orvos saját szakismeretével segíthet a munkavállalónak. (Ergonómiai feladatok védıeszköz választás szervezési intézkedések) Elsısegélynyújtás és sürgıs orvosi ellátás megszervezésében - szakvélemény az egyes egységek telephelyek igényéhez - közremőködés az elsısegélynyújtás képzésben - ellenırzés - javaslat a segélyhívás tárgyi és személyi feltételeinek megteremtésére Közremőködés a foglalkozási rehabilitációban. Közremőködés a munkáltató katasztrófa-megelızı, elhárító, felszámoló és az elıidézett károsodások rehabilitációs tervének kidolgozásában 20. / 51

Munka és tőzvédelmi oktatás

Munka és tőzvédelmi oktatás Munka és tőzvédelmi oktatás Kövér Tamás környezetgazdálkodási és munkavédelmi szakmérnök Tőzvédelmi elıadó Ajánlott irodalom Dr. Kósa Csaba, Munkavédelem egészségvédelem, Dr. Varga László, A munkavédelmi

Részletesebben

Munka és tőzvédelmi oktatás

Munka és tőzvédelmi oktatás Munka és tőzvédelmi oktatás Kövér Tamás környezetgazdálkodási és munkavédelmi szakmérnök Tőzvédelmi elıadó 2009.07.16. Baleset elhárítás, balesetek vizsgálata, biztonságtechnika - A baleset és a munkabaleset

Részletesebben

SZTÁV RT Szakmai Továbbképzı, Átképzı és Vállalkozástámogató Részvénytársaság HORVÁTH JÓZSEF MUNKAVÉDELEM. SZTÁV Rt.

SZTÁV RT Szakmai Továbbképzı, Átképzı és Vállalkozástámogató Részvénytársaság HORVÁTH JÓZSEF MUNKAVÉDELEM. SZTÁV Rt. SZTÁV RT Szakmai Továbbképzı, Átképzı és Vállalkozástámogató Részvénytársaság HORVÁTH JÓZSEF MUNKAVÉDELEM 2004 Munkav delem Tartalomjegyzék 1. A MUNKAVÉDELEM FOGALMA, CÉLJA, ALAPKÉRDÉSEI... 3 1.1. A munkavédelem

Részletesebben

Munkavéd. Szab. 2008 v.1.2. MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

Munkavéd. Szab. 2008 v.1.2. MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT Munkavéd. Szab. 2008 v.1.2. MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT Munkavédelmi szabályzat Oldalszám:1 [51] Fejezet címe TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám 1. A szabályzat célja 3 2. Alkalmazási terület, hatáskör... 3 3. Hivatkozások....

Részletesebben

NÁDUDVARI NÉPI KÉZMŐVES SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

NÁDUDVARI NÉPI KÉZMŐVES SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NÁDUDVARI NÉPI KÉZMŐVES SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA készítette: Dr. Takácsné Baranyai Etelka Igazgató 1 Tartalom 1. Általános rendelkezések 1.1 Bevezetı 1.2 A pedagógiai program célja,

Részletesebben

Az egészség és a pénz. Az egészség tervezhetı avagy a munkaadó szerepe az egészségfejlesztésben

Az egészség és a pénz. Az egészség tervezhetı avagy a munkaadó szerepe az egészségfejlesztésben Az egészség és a pénz Az egészség tervezhetı avagy a munkaadó szerepe az egészségfejlesztésben A Dunaferr Regionális Egészségpénztár mőködésének eredményei az Egészséges Nemzetért Népegészségügyi Program

Részletesebben

Az egészségügyi dolgozók jogai és kötelezettségei

Az egészségügyi dolgozók jogai és kötelezettségei 1 / 13 2011.01.08. 14:23 Az egészségügyi dolgozók jogai és kötelezettségei 2011. január 05. 16:15, szerda - Dr. Palla Sándor Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) VI.

Részletesebben

Az Mvt. 2. (2) bekezdése a 2004: XI. törvény 2. -ával megállapított szöveg.

Az Mvt. 2. (2) bekezdése a 2004: XI. törvény 2. -ával megállapított szöveg. 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemrıl 1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben [A vastag betős szedés az 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) szövege, a normál

Részletesebben

A képességek alapján történı diagnosztikai eljárás és protokoll a foglalkozási rehabilitáció területén

A képességek alapján történı diagnosztikai eljárás és protokoll a foglalkozási rehabilitáció területén A képességek alapján történı diagnosztikai eljárás és protokoll a foglalkozási rehabilitáció területén Módszertani kézikönyv 2006 Somogy Megyei Munkaügyi Központ Szociális és Munkaügyi Minisztérium A képességek

Részletesebben

Fogalomtár Akadálymentesítés: Akadálymentesség

Fogalomtár Akadálymentesítés: Akadálymentesség Fogalomtár Akadálymentesítés: a fizikai, érzékszervi és értelmi fogyatékkal élık számára olyan környezet kialakítása, mely megkönnyíti a közlekedést, a tájékozódást és általában minden olyan tevékenység

Részletesebben

Egészségügyi asszisztens szakképzés Aszepszis-antiszepszis, munkavédelem, tűzvédelem, környezetvédelem.

Egészségügyi asszisztens szakképzés Aszepszis-antiszepszis, munkavédelem, tűzvédelem, környezetvédelem. Egészségügyi asszisztens szakképzés Aszepszis-antiszepszis, munkavédelem, tűzvédelem, környezetvédelem. Kövér Tamás DE GF Munkabiztonsági Önálló Osztály, osztályvezető 2013. Május 24. Egészségügyi asszisztens

Részletesebben

E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat.

E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat. Tisztelt Látogató! E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat. Kérjük, hogy a dokumentumra való hivatkozást megelőzően az ÁNTSZ központi (www.antsz.hu),

Részletesebben

S p e c i á l i s n e v e l é s i i s m e r e t e k - I. é v f o l y a m, 1. f é l é v ( 2 0 0 9 ) 1/21

S p e c i á l i s n e v e l é s i i s m e r e t e k - I. é v f o l y a m, 1. f é l é v ( 2 0 0 9 ) 1/21 S p e c i á l i s n e v e l é s i i s m e r e t e k - I. é v f o l y a m, 1. f é l é v ( 2 0 0 9 ) 1/21 Az egészség a teljes testi, szellemi és szociális jóllét állapota, nem pusztán a betegség vagy fogyatékosság

Részletesebben

Iskolánk Pedagógiai Programja

Iskolánk Pedagógiai Programja Iskolánk Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék I. Alapító Okirat II. Arculatterv III. Az iskola hagyományai IV. Az irányítás rendszere V. Személyi feltételek VI. Tárgyi feltételek VII. Kapcsolatrendszer

Részletesebben

Tények és változtatási javaslatok

Tények és változtatási javaslatok Gyermek- és ifjúságvédelem a fıvárosi középfokú kollégiumokban Tények és változtatási javaslatok Az anyag elkészítésében közremőködtek: Pleyerné Lobogós Judit gyermek- és ifjúságvédelmi szakértı, Balogh

Részletesebben

1. 5. 1. 5. 1. 1. 5. 2 1. 6. 2. NEVELÉSI PROGRAM

1. 5. 1. 5. 1. 1. 5. 2 1. 6. 2. NEVELÉSI PROGRAM Tartalomjegyzék 1. BEVEZETİ... 3 1. 1. Kedves Olvasó!... 3 1. 2. Rövid iskolatörténet... 3 1. 3. Intézményünk fı tevékenység-területei az alapító okiratunk alapján... 3 1. 3. 1. Alapvetı szakfeladataink:...

Részletesebben

Dr. Révai Róbert. Doktori (PhD) értekezés. Tudományos témavezetı: Dr. habil Huszár András MD Ph.D., ny. o. ezredes Intézeti igazgató egyetemi docens

Dr. Révai Róbert. Doktori (PhD) értekezés. Tudományos témavezetı: Dr. habil Huszár András MD Ph.D., ny. o. ezredes Intézeti igazgató egyetemi docens Dr. Révai Róbert AZ EGÉSZSÉGI ALKALMASSÁGI VIZSGÁLATOK ÉS A PREVENCIÓ SZEREPE A MEGVÁLTOZOTT ÉLETKÖRÜLMÉNYEK ÉS VESZÉLYHELYZETEK TÜKRÉBEN A RENDÉSZETI SZERVEKNÉL Doktori (PhD) értekezés Tudományos témavezetı:

Részletesebben

A Horváth István Általános Iskola

A Horváth István Általános Iskola A Horváth István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Nevelni csak úgy tudunk, ha látjuk a gyerekben a felnıttet, akivé lesz lássuk meg a felnıttben a gyereket, aki volt. Mérei Ferenc- V. Binét

Részletesebben

A TORONYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A TORONYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TORONYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalomjegyzék A: Az iskolában folyó nevelı-oktató munka B: A személyiségfejlesztéssel és közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok C: A tehetség,

Részletesebben

Az agrár felsıoktatás munkavédelmi tájékoztatója

Az agrár felsıoktatás munkavédelmi tájékoztatója 2 Az agrár felsıoktatás munkavédelmi tájékoztatója A kiadvány a munkavédelmi jellegő bírságok felhasználására benyújtott pályázati támogatásból készült Az agrár felsıoktatás munkavédelmi tájékoztatója

Részletesebben

Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program

Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program Nyíregyháza, 2009. TARTALOMJEGYZÉK 1. HELYZETÉRTÉKELÉS 1.1 Iskolatörténet 1.2 Tárgyi feltételek 1.3 A feltételrendszer

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 3 II. Bevezetı

TARTALOMJEGYZÉK 3 II. Bevezetı S Z I G E T I J Ó Z S E F U T C A I Á L T A L Á N O S I S K O L A 034873 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetı 3 II. Jogi státus 4 III. Az iskola értékrendje, alapelvei, célrendszere 5 1. Az iskola célja, pedagógiai

Részletesebben

AUTISTA TANULÓKAT NEVELİ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK SZEMÉLYI, TÁRGYI ÉS OKTATÁSMÓDSZERTANI-OKTATÁSSZERVEZÉSI FELTÉTELEINEK VIZSGÁLATA ZÁRÓTANULMÁNY I.

AUTISTA TANULÓKAT NEVELİ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK SZEMÉLYI, TÁRGYI ÉS OKTATÁSMÓDSZERTANI-OKTATÁSSZERVEZÉSI FELTÉTELEINEK VIZSGÁLATA ZÁRÓTANULMÁNY I. AUTISTA TANULÓKAT NEVELİ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK SZEMÉLYI, TÁRGYI ÉS OKTATÁSMÓDSZERTANI-OKTATÁSSZERVEZÉSI FELTÉTELEINEK VIZSGÁLATA ZÁRÓTANULMÁNY I. Autista gyerekeket nevelı szülık, gyógypedagógusok, pedagógusok,

Részletesebben

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium Esélyegyenlıségi Terve

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium Esélyegyenlıségi Terve A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium Esélyegyenlıségi Terve 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ EGYENLİ BÁNÁSMÓDRÓL ÉS AZ ESÉLYEGYENLİSÉG ELİMOZDÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY... 3 II. AZ ESÉLYEGYENLİSÉGI

Részletesebben

H/9965. számú országgyőlési határozati javaslat. a Nemzeti Ifjúsági Stratégiáról

H/9965. számú országgyőlési határozati javaslat. a Nemzeti Ifjúsági Stratégiáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA H/9965. számú országgyőlési határozati javaslat a Nemzeti Ifjúsági Stratégiáról Elıadó: Dr. Herczog László szociális és munkaügyi miniszter Budapest, 2009. június Az Országgyőlés

Részletesebben

Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934

Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934 Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934 Úgy kell tanítanunk, hogy tanítványaink megérezzék minden egyes részleten, hogy annak a megtanulása

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

Simon István Ágoston

Simon István Ágoston A gyógytestnevelés tantárgy vizsgálata az új típusú tanár diák kapcsolatrendszerben Doktori értekezés Simon István Ágoston Semmelweis Egyetem Nevelés- és Sporttudományok Doktori Iskola (Sport és Társadalomtudomány)

Részletesebben

Országos Stefánia Szövetség az anyák és csecsemık védelmére (1915.)

Országos Stefánia Szövetség az anyák és csecsemık védelmére (1915.) 1. sz. melléklet Országos Stefánia Szövetség az anyák és csecsemık védelmére (1915.) Az anya-, gyermekvédelemnek korábbi hagyományai, a századforduló Magyarországának társadalmi, gazdasági és ebbıl következıen

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2009 1 A PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA A pedagógiai programot az iskola diákönkormányzata. napján tartott ülésén véleményezte,

Részletesebben