ORSZA.GOS KORNYEZETVEDELMI, TERMESZETVEDELMI ES VIZUGYI FOFELUGYELOSEG. Godo1l6, Pater K. u. 1.) kerelme Hevfzi Gergely HATA.ROZAT.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ORSZA.GOS KORNYEZETVEDELMI, TERMESZETVEDELMI ES VIZUGYI FOFELUGYELOSEG. Godo1l6, Pater K. u. 1.) kerelme Hevfzi Gergely HATA.ROZAT."

Átírás

1 ORSZA.GOS KORNYEZETVEDELMI, TERMESZETVEDELMI ES VIZUGYI FOFELUGYELOSEG Ugyszam: 14/1357/8/2012. Targy: Szent Istvan Egyetem (2103 E16ad6: dr. Gannoruwa Kinga Godo1l6, Pater K. u. 1.) kerelme Hevfzi Gergely HATA.ROZAT Szent Istvan Egyetem (2103 Godo1l6, Pater K. u. 1.) kerelmezo reszere engedelyezem a "Lapi P6e Fajvedelmi Mintaprogram" kereteben, sajat szaporftasb61 szarmaz6 lapi p6e (Umbra krameri) peldanyainak szabadon engedeset az alabbi feltetelekkel: 1. A kitelepftes a kovetkez6 helyszineken tortenhet: Raekevei Duna-ag, Czuesor-sziget (46,2-44,8 tkm) es Taksony-sziget deli vege (40,5-39,7 tkm), valamint a Taksonyiholtag. 2. A fent nevezett helyszfneken a hatarozat joger6re emelkedeset julius 31-ig osszesen 120 peldany ivarerett lapi poe engedhet6 szabadon, el6helyenkent 60-as peldanyszamban. 3. A fent nevezett helyszineken a hatarozat joger6re emelkedeset augusztus 31-ig osszesen 257 peldany ivadik lapi poe engedhet6 szabadon. 4. A lapi p6e egyedeinek szallftasaert es kitelepfteseert felel6s szemely Dr. MUller Tamas (2100 Godo1l6, Szivarvany u. 8.). A tevekenysegben segedkezhetnek a Tavir-6zsa Kornyezet- es Termeszetved6 EgyesUlet tagjai, valamint a Szent Istvan Egyetem dolgoz6i, hallgat6i. 5. A lapi p6e fogsagban szuletett egyedeit a lehet6 legkfmeletesebb m6don kell a szailft6edenyben vagy nylon zsakban elhelyezni, biztosftva a megfelel6 h6mersekletet es oxigen ellatast. Kiengedes el6tt a szallft6 vizet temperaini kell, amfg annak h6merseklete a szabad vfzevel megegyez6 nem lesz. A halakat olyan teruleten szabad elengedni, ahol konnyen talainak megfelel6 buv6helyet. 6. Engedelyesnek a szallftas es szabadon engedes teljes id6tartama alatt biztosftania kell az ellen6rzes felteteleit az Orszagos Kornyezetvedelmi, Termeszetvedelmi es VizUgyi F6felUgyel6seg szamara. Hatarozatom ellen kozigazgatasi uton tovabbi jogorvoslatnak helye nines, annak bfr6sagi felulvizsgaiatat - jogszabaiysertesre hivatkozassal - a kozlest61 szamftott 30 napon belul az elsofoku kornyezetvedelmi hat6saghoz 3 peldanyban benylijtott, a F6varosi Torvenyszeknek cimzett kerelemrnellehet kerni. ' A bir6sag a pert targyalason kivul biraija el, a felek barmelyikenek kerelmere azonban targyalast tart. Az Ugyfel a targyalas tartasat a keresetlevelben, illetve az alperesi ellenkerelem kezhezvetelet61 szamitott 8 napon belul irasban kerheti.

2 INDOKOLA.S A Szent Istvan Egyetem 2009-ben csatjakozott a Tavir6zsa K6rnyezet- es Termeszetved6 Egyesulet altai indftott "Lapi P6c Fajvedelmi Mintaprogramhoz", melynek celja a veszelyeztetett es nemzetk6zi jelentosegu hazai lapi p6c ajiomany megorzese es gyarapftasa. Kerelmez6 a F6felugyel6seg altai 14/2074-5/2010 es 14/2074-6/2010-es szamon kiadott, lapi p6c egyedek tartisara es szaporftasara vonatkoz6 engedelyre hivatkozva kerte a fajvedelmi program soran 20 II-ben szuletett 1 eves egyedeknek a Rackevei Duna-ag valamint a Taksonyi-holtag ismert el6helyeire torteno kiengedeset 120-as peldanyszamban april isaban, valamint 257 peldany ivadek szabadon engedeset 20 J2. augusztusaban. A vedett es a fokozottan vedett n6veny- es allatfajokr61, a fokozottan vedett barlangok k6rerol, valamint az Eur6pai K6z6ssegben termeszetvedelmi szempontb61 jelentos n6veny- es a IIatfaj ok k6zzetetelerol sz616 13/2001. (Y. 9.) K6M rendelet 4. melleklete tartalmazza a fokozottan vedett allatfajok listajat, melyen a lapi p6c (Umbra krameri) 1OO.OOO,-Ft eszmei ertekkej szerepel. A termeszet vedelmerol sz evi LIIl. torveny 43. (2) bekezdes ertelmeben "a termeszetw!delmi halosag engedelye sziikseges vedett allatfaj egyede visszatelepitesehez, betelepitesehez n. A vedett allatfajok vedelmere, tamsara, hasznosftasara es bemutatasara vonatkoz6 reszletes szabalyokr6j sz /2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (tovabbiakban: Korm.R) 2. -a szerint hasznositds: a vedelemben reszesiilo allatfaj egyedenek - a bemutatas kivetetevel torteno barmilyen igenybevetele, amely az egyed elettevekenyseget, tulelesi vagy szaporodasi eselyeit, fcnnliwradcsal hef()~vaso!ja, igy kiilonosen jd) visszatelepiles, betelepites, allomany-szabalyozas, hazai allatfaj allomanyanak kiilfoldi allomanybol szarmazo egyeddellorteno kiegeszitese. A Korm.R 17. (2) bekezdese szerint,,a vedelemben reszesiilo allatfajok egyedenek tartasat, hasznositasat, bemulalasat egyeb jokozottan vedett allatfaj eseteben a FojelUgyelifseg (...) engedelyezi n. A Korm.R 3. -a ertelmeben: (J) Vedelemben reszesiilo allaljajok egyedenek tarlasahoz, hasznositasahoz, bemutatasahoz, valamint az egyed larlojanak, hasznositojanak szemelyeben bekovetkezo vallozashoz (...) a termeszetvedelmi hatosag engedelye sziikseges. (2) Az (1) bekezdes szerinti tevekenyseg (oo.) akkor engedelyezheto, ha kozerdekbol sziikseges, nines mas kielegilo megoldas, es nem jar az adott allatfaj lermeszetes allomanyanak tartos serelmevel. (3) Tartasi, hasznositasi, bemutatasi engedely esak a jogszeriien megszerzetf, illetoleg kiilfoldrol jogszeriien behozott egyedre adhato. Az engedely kiadasat meg kell tagadni, amennyiben a lartas, hasznositas, illetve bemutatas jogszabitlyijeltetelei nem biztositottak. (4) A tartasi, hasznositasi, bemutalasi engedelyt az engedelyes koteles maganal vagy az allat tartasanak, hasznosilasanak, bemutatasanak helyen tartani. A Korm. R 2. -a szerint: b) termeszetvedelmi erdek: valamely allatfaj termeszetes allomanyanak jennmaradasa, szaporodasa, illetoleg az adoft allatfaj egyedenek vagy allomanyanak vedelme, tovabbit valamely vedett vagy jokozottan vedett jaj egyedet, allomanyat veszelyezteto helyzet elharitasa, ideertve a vedett vagy jokozoftan vedett jajok egyedei es elohelyeik vedelme erdekeben sziikseges inthkedeseket;

3 A Korm.R 4. (6) bekezdese szerint felelos szemely az lehet, aki nagykoru, tovabba rendelkezik a gyiiriizesi es jelolesi tevekenyseg kivetelevel - az 1. szamu melleklet szerinti szakiranyu vegzettseggel es gyakorlattal, valamint megfelel a vedelemben reszesiilo allatfaj egyede tartasara vonatkoz6 engedely megszerzesehez a termeszetes szemelyekre meghatarozott jogosultsagi felteteleknek a (2) bekezdes c) pontjanak kivetelevel. c) kozirdek: a. termeszetvedelmi erdek, valamint a termeszetvedelmi erdekekkel es celokkal osszeegyeztetheto oktatasi, ismeretterjesztesi, tudomanyos celu, illetoleg kulturtbrteneti hagyomanyapolasnak minosiilo tevekenyseg, tovabba a kozegeszsegiigyi, kornyezetvedelmi vagy allategeszsegiigyi veszelyhelyzet elharitasa. Megallapftottam, hogy a fajvedelmi mintaprogram kereteben szuletett fokozottan vedett lapi poe egyeaekne'k a terrneszetes e)cihe)ydkre torteno KJengedese megfe)e)tefheto a terrneszetveqe)ml erdeknek, tehat a k6zerdeknek is, mert a faj hazai allomanyai veszelyeztetetett helyzetben vannak, ezert szukseges a meger6sftesuk. A Kerelmez6 altai tartott tenyeszallomany jogosan megszerzett - a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgat6sag nyilatkozata szerint el6hely pusztulas son'ln mentett allatokb61 szarmazik -, melyek tartasat es tenyeszteset a FOfelUgyel6seg a 14/2074-5/201 O-es szamu es 14/ O-es szamu hatarozataban engedelyezte. A szui6allatok szarmazasi helyehez k6zel es6, biztonsagos el6helyekre t6rtenne a szabadon engedes, ezert az ott el6 lapi p6c allomany genetikai min6seget nem befolyasolja karosan. A Korm.R 17. (I) bekezdese szerint a tartasi, hasznositasi, bemutatasi engedely iranti kerelmet a 4. szamu mellekletben meghatarozott adattartalommal kell benyujtani a (2) bekezdesben meghatarozott termeszetvedelmi hat6saghoz. Kerelmez6 a szukseges adatokat megadta. Mellekelte a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgat6sag nyilatkozatat, melyben foglaltak szerint az MO-as hfd es a Rackevei Duna-ag talalkozasanak helyer61 21 lapi p6c egyed menteseben k6zremuk6d6tt, tovabba mellekelte a Rackevei Dunaagi Horgasz Sz6vetseg - mint a Rackevei Duna-ag halaszati hasznosftoja - szandeknyilatkozatat, melyben a tervezett kitelepiteshez hozzajarul. A Korm.R 4. (I) bekezdese szerint -"vedelemben reszesiiio allcitfaj egyedenek tartasa, hasznositasa, bemutatasa koltsegvetesi szerv, valamint kozhasznu szervezet reszere engedelyezheto, ha a) tevekenysege kozerdeket szolgal; b) a vedelemben reszesiilo allatfaj egyedenek gondozasat, ellatasat feliigyelo szemelyt (a tovabbiakban: felelos szemely) foglalkoztat; valamint c) az adott faj egyedere vonatkoz6, az allatkert es az allatotthon letesitesenek, miikodesenek es fenntartasanak reszletes szabglyair61 sz616 kiilon jogszabalyban az adott faj egyedere meghatarozottfelteteleket tart6san biztositja ". A Kerelmez6 altai megnevezett felel6s szemely - Dr. Muller Tamas, okleveles agrarmern6k, a Szent Istvan Egyetem oktat6ja - a csatolt dokumentum-masolatok alapjan a felel6s szemellyel szemben tamasztott kriteriumoknak megfelel. Az illetekekr61 sz evi XCIII. t6rveny 5. szerint: (1) Teljes szemelyes illetekmentessegben reszesiil: a) a Magyar Allam, b) a helyi onkormanyzatok es azok tarsulasai, c) a koltsegvetesi szerv, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelo Zrt., valamint a Tartalekgazdalkodasi Kht., illetve annak tevekenysegetfolytat6 nonprofit gazdasagi tarsasag.

4 (2) Az (1) bekezdes c)-g) es m) pontokban emlitett szervezetet az illetekmentesseg csak abban az esetben illeti meg, ha a vagyonszerzest, illetoleg az eljaras meginditasat megelozo ad6evben folytatott vaualkozasi tevekenysegebol szarmaz6 }ovedelme utan tarsasagi ad6jizetesi kdtelezettsege, iuetve - koltsegvetesi szerv eseteben - eredmenye utan a kozponti koltsegvetesbe bejizetesi kotelezettsege nem keletkezett. (3) A szervezet (alapitvimy) kozigazgatasi hat6sagi vagy bir6sagi eljaras kezdemenyezese, illetve gep}armii, p6tkocsi szerzese eseten nyilatkozik az illetekmentesseg (2) bekezdesben meghatarozott feltetelenek fennauasar61, egyeb vagyonszerzes eseten a feltetel teljesiileset az auami ad6hat6sag hivatalb61 euenorzi. A Szent Istvan Egyetem gazdasagi foigazgat6ja, Tatar Imre nyilatkozott a Kerelmez6 szemelyes illetekmentesseger61. Felhivom az Engedelyes figyelmet a Korm.R 20. (I) bekezdesere, miszerint "a termeszetvedelmi hat6sag a tartasi, hasznositasi, valamint bemutatasi engedelyt visszavon}a, ha az alabbiak koziil valamelyikfeltetel megval6sul: a) az engedelyezesfeltetelei mar nem aunakfenn,' b) az engedely}ogosultja a tevekenyseget az engedelytol elteroen, a termeszetvedelmi hdekkel nem osszeegyeztetheto m6don gyakorolja; c) az engedely }ogosultja a tartott, hasznositott, bemutatott auatfa} egyedet }ogeuenesen veszelyezteti, tovabba tevekenysegevel mas vedelemben reszesiilo auatfa} egyedet vagy elohelyet szandekosan veszelyezteti; d) az engedely}ogosultja a felelos szemelyeben bekovetkezett valtozas be}elenteset koveto 30 napon beliil nem gondoskodik megfelelofelelos szemely alkalmazasar61; e) az engedely}ogosultja az engedelyben foglalt, valamint az adott fa} egyedhe vonatkoz6 tartasi felteteleket hat6sagi felhivas euenere sem biztositja". vegezettil felhivom az engedelyes figyelmet a Tvt ara, amely szerint a hatarozatban e16irtak megsertese eseten a termeszetvedelmi hat6sag termeszetvedelmi birsagot szab ki. Hataskoromet a Korm.R. 17. (2) bekezdese allapitja meg. Hatarozatom ellen a Ket (1) bekezdes e) pontja es (2) bekezdese, tovabba a 109. (1) bekezdes a) pontja, a Korm. rendelet 1. (1) bekezdesenek a) pontja, (2) bekezdese es a kozponti allamigazgatasi szervekr61, valamint a Kormany tagjai es az allamtitkarok jogallasar61 sz evi XLIII. torveny 5. (1)-(3) bekezdesei alapjan fellebbezesnek he1ye nines. Hatarozatom bir6sagi feltilvizsgalatanak lehet6sege a polgari perrendtartasr61 sz evi III. torveny 23. (1) bekezdesenek i) alpontjaban, a 326. (7) bekezdeseben, valamint a 330. (2) bekezdeseben foglaltakon alapul. A targyalason kivuli elbiralast a Pp (1) bekezdese tartalmazza. Dr. Heesei Pal mb. f6igazgat6 megbizasab61 Dr. Szab6 Csilla s.k. mb. [Oosztalyvezet6

5 Ertesiilnek: 1) Szent Istvan Egyetem (2103 Godo1l6, Pater K. u. 1.) + tertiveveny 2) Duna-Ipoly NPI (tajekoztatasul) 3) Hat6sagi nyilvantartas (helyben) 4) Irattar (helyben)

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG iügyszám: 14/6430-3/2007. Előadó: dr. Felföldi Aliz Dr. Kalotás Zsolt Tárgy: MME engedélykérelme Melléklet: lista H A T Á R O Z A T

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VíZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VíZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VíZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 14/6974-3/2008. Előadó: dr. Felföldi Aliz Dr. Kalotás Zsolt Tárgy: Dél-Nyírség-Bihari Táj védelmi és Kulturális Értékőrző

Részletesebben

;.. ~" f'.,;, ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ~~~~!~~;' FŐFELÜGYELŐSÉG 1." \~ Tárgy: HATÁROZAT

;.. ~ f'.,;, ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ~~~~!~~;' FŐFELÜGYELŐSÉG 1. \~ Tárgy: HATÁROZAT ;.. ~" f'.,;, ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ~~~~!~~;' FŐFELÜGYELŐSÉG 1." \~ -,, Iktatószám: Ügyintéző: 14/1 742-16/20 14. Varga András Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély HATÁROZAT Az

Részletesebben

Szám: 36600/3626-21/2015.ált. Tárgy: Túrkeve város hulladékgazdálkodási közszolgáltatásának ideiglenes ellátására közérdekű szolgáltató kijelölése

Szám: 36600/3626-21/2015.ált. Tárgy: Túrkeve város hulladékgazdálkodási közszolgáltatásának ideiglenes ellátására közérdekű szolgáltató kijelölése Szám: 36600/3626-21/2015.ált. Tárgy: Túrkeve város hulladékgazdálkodási közszolgáltatásának ideiglenes ellátására közérdekű szolgáltató kijelölése HATÁROZAT Az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft-t

Részletesebben

álló 22324 hrsz.-ú ingatlanon fakivágási ügy Hirdetmény

álló 22324 hrsz.-ú ingatlanon fakivágási ügy Hirdetmény DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FŐOSZTÁLY, Igazgatási Osztály, Vállalkozási Csoport 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. Tel: 52/517-700

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAKDUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 2832. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524000, Ügyfélszolgálat: 96/524001 Fax: 96/524024 web: http://edktvf.zoldhatosag.hu

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FOFELÜGYELOSÉG

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FOFELÜGYELOSÉG ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FOFELÜGYELOSÉG Iktatószám: 14/1194-26/2013. Eloadók: dr. Pósalaky Zita Tulipán Tibor Riczkó László Mezei Antal Dr. Konecsny Károly Tárgy: A Mészko

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal

Fejér Megyei Kormányhivatal Fejér Megyei Kormányhivatal Ügyszám: KTF-9367/2015., 37957/2015. Ügyintéző: Kincses Ágnes Telefon: (22) 514-300, (22) 514-310 Tárgy: fokozottan védett természeti területre történő belépés engedélyezése

Részletesebben

Tansegédlet a Ket.-novellával összefüggő jogszabály-változásokhoz a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi igazgatás területén

Tansegédlet a Ket.-novellával összefüggő jogszabály-változásokhoz a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi igazgatás területén Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Tansegédlet a Ket.-novellával összefüggő jogszabály-változásokhoz a környezetvédelmi,

Részletesebben

Tárgy: a Mészáros Díszfaiskola Kft. Ügyintéző: Varga Viktória (4028 Debrecen, Homok u. 6.) (52)517-837 HATÁROZAT

Tárgy: a Mészáros Díszfaiskola Kft. Ügyintéző: Varga Viktória (4028 Debrecen, Homok u. 6.) (52)517-837 HATÁROZAT DEBRECEN MEGYEII JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztály V Á L L A L K O Z Á S I C S O P O R T 4026 DEBRECEN, KÁLVIN TÉR 11. (52) 517-700 (52)

Részletesebben

HATÁROZAT. engedélyezi

HATÁROZAT. engedélyezi MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/321-18/2014. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Hiv. szám:- Ügyintézőjük:-

Részletesebben

Tárgy: Budakalász IV. - kavics bányatelek területén lévő Budakalász 0180/3 és 0180/5 hrsz - ú ingatlan határ és védőpillérének törlése

Tárgy: Budakalász IV. - kavics bányatelek területén lévő Budakalász 0180/3 és 0180/5 hrsz - ú ingatlan határ és védőpillérének törlése MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Jogerős: 2014. április 24-től BBK/3414-13/2013. Üi.: Haraszti Tamás Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály Tel.: 06 1/373 1804 E-mail:

Részletesebben

Nimfea Természetvédelmi Egyesület

Nimfea Természetvédelmi Egyesület Nimfea Természetvédelmi Egyesület az IUCN, a CEEWEB, és a Föld Barátai Magyarország tagja kiemelten közhasznú társadalmi szervezet Túrkeve, Ecsegi u. 22. 5421, Túrkeve, Pf: 33. +36/56/361-505 info@nimfea.hu

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszámunk: 18383/2013. Iktatószámunk: 88850/2013. Ügyintézőnk: Hornich Zsuzsa H A T Á R

Részletesebben

Költségkedvezmények a polgári eljárásjogban

Költségkedvezmények a polgári eljárásjogban Költségkedvezmények a polgári eljárásjogban Készült a 2013. július hóban hatályos jogszabályi rendelkezések alapján Szerző: dr. Fajta Gabriella bírósági titkár 2013. július 30. A polgári eljárásjogban

Részletesebben

Szabályozásfelügyeleti kompetencia központ Iktatószám: SU/5642-18/2012 Tárgy: Magyar Telekom Nyrt. építési engedélyezési ügye HATÁROZAT

Szabályozásfelügyeleti kompetencia központ Iktatószám: SU/5642-18/2012 Tárgy: Magyar Telekom Nyrt. építési engedélyezési ügye HATÁROZAT Szabályozásfelügyeleti kompetencia központ Iktatószám: SU/5642-18/2012 Tárgy: Magyar Telekom Nyrt. építési engedélyezési ügye HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fejér Megyei Bíróság K.20.354/2006/7. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fejér Megyei Bíróság a Dr. Turai Tünde ügyvéd... által képviselt... felperesnek, - a Dr. Gellérthegyi Ügyvédi Iroda... által képviselt

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

Az MBFH a felülvizsgálat alapján a hivatkozott számú határozatot. helybenhagyja

Az MBFH a felülvizsgálat alapján a hivatkozott számú határozatot. helybenhagyja MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BÁNYÁSZATI, GÁZIPARI ÉS ÉPÍTÉSÜGYI FŐOSZTÁLY MBFH/966-2/2012. Üi: Bérces Tamás :(06-1) 3012-932 e-mail: tamas.berces@mbfh.hu Tárgy: a Miskolci Bányakapitányság MBK/1990-4/2012.

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Alpolgarmestere

Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Alpolgarmestere Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Alpolgarmestere -t _j:_. szamu eloterjesztes Eloterjesztes a Gazdasagi Bizottsag reszere a,kmop-3.3.3-13-2013-0089 azonosito szamu,,napelemes rendszer

Részletesebben

Határozat. elutasítja. A másodfokú hatóság az elsőfokú határozat indokolását az alábbiak szerint. megváltoztatja:

Határozat. elutasítja. A másodfokú hatóság az elsőfokú határozat indokolását az alábbiak szerint. megváltoztatja: Másodfokú döntés-előkészítő osztály Iktatószám: MD/14960-21/2011. Ügyintéző: Tárgy: Enternet 2001 Kft. fellebbezésének elbírálása Határozat A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökhelyettese (a továbbiakban:

Részletesebben

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat.

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési eljárás Fellebbezésre jogosultak: ügyfél: aki az eljárás során meghozott határozatról vagy végzésről értesült, jogát vagy jogos érdekét az ügy érinti, akit hatósági ellenőrzés alá vontak,

Részletesebben

Tárgy: Tiszagyenda II.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT

Tárgy: Tiszagyenda II.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/2806-11/2013. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2013. 12.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! FŐVÁROSI BÍRÓSÁG 13.K. 33.499/2008/8. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Bíróság a dr. Dovák Viktória ügyvéd (cím.) által képviselt felperes (cím) a dr. Vajna Hajnalka jogtanácsos által képviselt

Részletesebben

1997. évi XLI. törvény a halászatról és a horgászatról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 78/1997. (XI. 4.

1997. évi XLI. törvény a halászatról és a horgászatról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 78/1997. (XI. 4. 1997. évi XLI. törvény a halászatról és a horgászatról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 78/1997. (XI. 4.) FM rendelettel [Vastag betűvel az 1997. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Hhtv.),

Részletesebben

Jogi, Termékdíj és Felügyeleti Főosztály

Jogi, Termékdíj és Felügyeleti Főosztály ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG Jogi, Termékdíj és Felügyeleti Főosztály Kérjük, válaszában hivatkozzon iktatószámunkra, valamint tüntessék fel a K.ÜJ azonosítót!

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI SEGÉDLET természetvédelmi ellenőrzésekhez. GHIDUL DE CONTROL al ariilor protejate

ELLENŐRZÉSI SEGÉDLET természetvédelmi ellenőrzésekhez. GHIDUL DE CONTROL al ariilor protejate ELLENŐRZÉSI SEGÉDLET természetvédelmi ellenőrzésekhez GHIDUL DE CONTROL al ariilor protejate 1 A projekt címe: Védett fajokkal kapcsolatos határmenti ellenőrzési tevékenység harmonizálása, fellépés a védett

Részletesebben

Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos

Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről a vonatkozó jogszabályokkal egységes

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A szociális és gyámhivatal hatáskörébe tartozó legfontosabb közigazgatási ügyek:

TÁJÉKOZTATÓ. A szociális és gyámhivatal hatáskörébe tartozó legfontosabb közigazgatási ügyek: TÁJÉKOZTATÓ a Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: szociális és gyámhivatal) hatáskörébe tartozó közigazgatási ügyek intézéséről, az eljárások menetéről) A szociális és

Részletesebben