Tisztelt Csanádapácai Polgárok!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt Csanádapácai Polgárok!"

Átírás

1 Tisztelt Csanádapácai Polgárok! Többen megkerestek az utóbbi időben, hogy kifejezhessék elégedettségüket a megújult Csanádapácai Új Szó közéleti lappal kapcsolatban. Idestova már rég óta terveztük, hogy Önök egy magazin minőségű újság hasábjain keresztül értesüljenek a településünket érintő leginkább közérdeklődésre számot tartó eseményekről. A hírek immáron új köntösben havonta kerülnek kézbesítésre minden egyes csanádapácai háztartásba. Örömteli fejleményről szeretnék a Tisztelt Lakosságnak beszámolni, miszerint Csanádapáca Község Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be egy új Volkswagen Transporter Kombi HT, 2.0CR Tdi. gépjármű beszerzésére. Az MVH határozata értelmében nettó Forint támogatásban részesült önkormányzatunk. A Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal munkatársai a napokban megteszik a szükséges intézkedéseket a közbeszerzési eljárás lebonyolítása érdekében, hogy a jármű minél előbb rendelkezésére állhasson. Sokan érdeklődtek a Hivatalban, hogy a földbizottságok megalakítása milyen stádiumban tart. Ezúton tájékoztatok minden egyes érintett földtulajdonost és gazdálkodót, hogy a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló évi CXXII. törvény március 1-jén hatályba lépő 68. (6) bekezdése értelmében a jegyző hívja öszsze a helyi gazdálkodói közösség közgyűlését. Tekintettel arra, hogy a nevezett jogszabály végrehajtási rendelete még nem ismert és a hamarosan általános országgyűlési választások lesznek, a jegyző arról tájékoztatott, hogy április hó második felében tervezi a közgyűlés összehívását. A meghívó a helyben szokásos módon történő közzétételen túl a kábeltelevízióban, a településünk honlapján és a Csanádapácai Új Szó közéleti lapban is meghirdetésre kerül. Kérem, hogy az ügy fontosságára tekintettel minél többen vegyenek részt a közgyűlés munkájában, annak érdekében, hogy a bizottság tagjai széles körű lakossági támogatás útján kerülhessenek megválasztásra. A februári soros képviselő-testületi ülésen 6 támogató szavazattal megalkotásra került Csanádapáca évi költségvetése ezer Ft költségvetési bevétellel és kiadással, továbbá döntés a született az általános iskola tornatermének felújítására irányuló pályázat benyújtásáról is. A Testület sikeresen megválasztotta a szavazatszámláló bizottság tagjait és póttagjait, továbbá döntött a település rendezvénytervéről és a közmeghallgatás időpontjáról is. A fentieken túlmenően intézményi beszámolóra, rendelet és alapító okirat módosításokra is sor került. Az elmúlt hét szombatján volt az idei vadászbál napja, amit a Csanádapácai Kittenberger Vadásztársaság szervezett. Szeretnék köszönetet mondani a vadásztársaság tagjainak a színvonalas rendezvényért, külön kiemelve Pacsika Sándor és neje, Pacsika Sándorné odaadó és szolgálatkész munkáját. Jó volt látni a sok fiatalt a bálon, ami azt mutatja, hogy a vadásztársaság képes megújulni és a közösségüknek van jövője. Reményeim szerint év őszétől az ilyen és ehhez hasonló rendezvények (pl.: esküvő, lakodalom, konferencia és családi rendezvény) az Arany János Művelődési Ház nagytermében kerülnek majd megrendezésre. Az építkezés megkezdődött. Én személy szerint nagy várakozással vagyok a végeredményt illetően, mivel terveink szerint a megújult művelődési ház lesz a községünk és egyben közösségünk egyik kulturális színfoltja. A Békés Megyei Kormányhivatal Járási Népegészségügyi Intézete a 2. sz. háziorvosi körzet vonatkozásában én kiadott határozata - melyben a praxis engedély visszavonásra került - meg lett fellebbezve, így az ügy a Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervéhez került át. Várjuk a szerv döntését, amelyről a későbbiekben tájékoztatjuk a lakosságot. Végezetül szeretnék gratulálni saját magam és a település minden lakója nevében Szikora Pálnak és a Csanádapácai Előre FC. csapatának. Tanár Úr az OTP- MOL Bozsik Intézményi Programban vállalt munkájáért kapott elismerő díjat, míg nagypályás férfi labdarúgó csapatunk sportszerűségi, fair-play díjban részesült. Kívánok a csapatunknak sok erőt és kitartást az előttük álló tavaszi szezonra. Oláh Kálmán polgármester Adója 1%-át ajánlja a helyi ügyeket szolgáló helybeli civil szervezeteknek Csanádapácáért Közalapítvány Adószáma: Csanádapáca és Vidéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete Adószáma: Csanádapácai Előre Futball Club Adószáma: Dohánylevél Hagyományőrző és Hagyományteremtő Egyesület Adószáma: Csanádapácai Gábriel Polgárőr Egyesület Adószáma: Adománykosár Egyesület Adószáma: Mézikék Nagycsaládosok Csanádapácai Egyesület Adószáma:

2 2014. május 1-jétől szigorodnak a földtulajdonszerzés szabályai A évi CXXII. törvény alapján május 1-jétől az a belföldi természetes személy és tagállami állampolgár, aki nem minősül a törvény által meghatározott földművesnek, már csak legfeljebb egy hektárnyi földet vásárolhat meg. Az új törvény értelmében földművesnek az minősül, aki a mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettséggel rendelkezik vagy ennek hiányában igazoltan legalább 3 éve vagy mező-, erdőgazdasági tevékenységet, illetve kiegészítő tevékenységet saját nevében és saját kockázatára folyamatosan Magyarországon folytat, és ebből igazoltan árbevétele származott. Vagy, az minősül földművesnek, aki legalább 25 százalékban a tulajdonában álló, Magyarországon bejegyzett mezőgazdasági termelőszervezet olyan tagjának minősül, aki mező-, erdőgazdasági tevékenységet, illetve mező-, erdőgazdasági és az azokat kiegészítő tevékenységet személyes közreműködésként. Termőföldet továbbra sem szerezhet majd nem tagállami állampolgár és jogi személy sem. Ez alól az egyház, a jelzálog-hitelintézet és a települési önkormányzat jelent meghatározott feltételekkel kivételt. Földbirtok, maximumok, helyi földbizottság A jelenlegi szabályozással egyezően május 1-jétől is csak olyan mértékig szerezhető földtulajdon, hogy a földszerző tulajdonában maximum 300 hektár nagyságú föld legyen. Az új törvény bevezeti a birtokmaximumot is, amely szerint legfeljebb 1200 hektár mértékű föld lehet a földhasználatra jogosult használatában. Az állattartó telep üzemeltetőjének és a szántóföldi és kertészeti növényfajok vetőmagjának előállítója esetében a birtokmaximum a földről szóló törvényben foglaltak szerint 1800 hektár. Az új törvény szerint az idei év tavaszától mind a földtulajdon szerzése, mind a földhasználat szerzése engedélyköteles lesz. Nem kell majd hatósági engedély a föld tulajdonjogának ajándékozás jogcímén történő átruházásához, és a közeli hozzátartozók közötti tulajdonjog átruházásához. A kormány által kijelölendő mezőgazdasági igazgatási szerv - a helyi gazdálkodói közösség tagjai által megválasztott minimum háromtagú helyi földbizottság állásfoglalásának beszerzését követően - dönt a szerződés jóváhagyásáról. Az engedélyező hatóság döntésével szemben jogorvoslatként a határozat bírósági felülvizsgálata kezdeményezhető. Az elővásárlásra jogosultak A föld eladása esetére a törvény felállítja az elővásárlásra jogosultak kötelező sorrendjét, amely sorrendben helyet kap az állam, és a törvény a jelenlegi szabályokhoz hasonlóan elővásárlási joggal ruházza fel a helyben lakót és a helyben lakó szomszédot is. Az elővásárlási jogosultak sorrendjében bizonyos feltételek esetén elsőbbséget élvez az állattartó telep üzemeltetője és az ökológiai gazdálkodás folytatása céljából földet vásárló földműves. Az elővásárlási jogosult a tulajdonos által kapott vételi ajánlat közlésétől számított 60 napos jogvesztő határidőn belül tehet majd az adásvételi szerződésre elfogadó jognyilatkozatot. Az új törvény kimondja, hogy a szerzési korlátozásba, vagy tilalomba ütköző szerződés semmis. További előírások A földhasználatra és a használat jogának megszerzésére vonatkozó szabályok már január 1-jén hatályba léptek. Külön kiemelendő, hogy az új törvény alapján nem lehet majd haszonélvezeti jogot szerződéssel alapítani, kivéve, ha a szerződés közeli hozzátartozó javára alapít haszonélvezeti jogot, amelynek időtartama is maximum 20 év lehet. A földtörvény végrehajtásához kapcsolódó részletszabályok, így különösen a helyi földbizottság működéséről és tagjai nyilvántartásáról szóló rendelkezések stb. egyelőre még nem ismertek, az új törvény bizonyos előírásai szakaszosan lépnek hatályba, ezért egyelőre sok a tisztázandó kérdés. A helyi földbizottság megválasztása, összetétele és feladatai A mezőgazdasági és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvény szerint év tavaszától mind a földtulajdon szerzése, mind a földhasználat szerzése engedélyköteles lesz, mely engedélyhez a helyi földbizottság állásfoglalását is be kell szerezni. Helyi gazdálkodói közösségek A hazai települések közigazgatási területén földet használó földművesek, mezőgazdasági termelőszervezetek, más természetes és jogi személyek településenként úgynevezett helyi gazdálkodói közösséget alkotnak. Hogy melyik fogalom mit jelent a helyi gazdálkodói közösségben, azt a jogszabály pontosan meghatározza. A helyi földbizottság A helyi földbizottságok a fent meghatározott helyi gazdálkodói közösségek képviseleti szervei, melyeket a közösség tagjai választanak meg. A helyi földbizottság a település közigazgatási területéhez tartozó földek mértékének arányában legalább 3, legfeljebb 9 főből áll. A bizottság választással jön létre, melyhez a települési önkormányzat jegyzője összehívja a helyi gazdálkodói közösség közgyűlését. A helyi földbizottság feladata A helyi földbizottság a település közigazgatási területén a törvény hatálya alá tartozó földek tulajdonjogának forgalmát befolyásolja. A működésének célja a birtokviszonyok átláthatóságába spekulatív földszerzések megelőzése, az üzemszerű művelés alatt álló élet- és versenyképes, egységes birtoktagot képző földbirtokok kialakítása és megőrzése, a helyi gazdálkodói közösség érdekeinek érvényesítése május 1-jéig fel kell állnia a helyi földbizottságoknak. Ha ez nem történik meg, illetve ha a megválasztott helyi földbizottság működésképtelen, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) területi szerve veszi át a szerepét. A termőföldvásárlást ebben az esetben a NAK megyei elnöksége hagyhatja jóvá. Dr. Lipták Péter jegyző

3 Épül az új faluközpont Tavaszra elkészül az új faluközpont, a közelmúltban Oláh Kálmán polgármester és Simonka György országgyűlési képviselő közösen ellenőrizték a munkálatok állását. Az októberben megkezdett beruházás kivitelezése mintegy 30 százalékos készültséget mutat. - Mire beindul a közösségi élet a köztereken várhatóan elkészül az új, modern és egységes képet mutató faluközpont is. Új játszótér, parkoló és váróterem, illetve pihenőhelyek fogadják majd a helyieket és a busszal hozzánk érkezőket. A beruházás 100 százalékban támogatott, így az önkormányzatnak csak az építkezés áfaköltségét kell vállalnia mondta lapunknak a polgármester. A közel 27 millió forintos támogatás fontos segítség a község számára. Mindamellett, hogy az önkormányzat pénzügyi helyzete a hatékony érdekképviseletnek köszönhetően az elmúlt négy évben stabilizálódott. Olyan mértékű pluszforrásokban volt részünk mióta Simonka György a választókerületi elnökünk, amivel több évtized után stabilizálni tudtuk az önkormányzat pénzügyi helyzetét, így ma már beruházásokat, fejlesztéseket tervezhetünk, amelyekkel egy élhetőbb Csanádapácát szeretnénk megvalósítani, hogy a fiataljaink itthon tervezhessék a jövőjüket összegezte a terveket Oláh Kálmán. Segítőkből sosem elég itt járt a Dél-Békés Mentőcsoport Kellemes program, hasznos tudnivalók, finom falatok, közösségi összefogás röviden így lehet jellemezni a Dél-Békés Mentőcsoport február 8-i bemutatkozó rendezvényét. Csanádapácán állomásozott a mentőcsoport már egy bemutatkozó erejéig. A megjelenteket Oláh Kálmán polgármester köszöntötte, a rendezvények az általános iskola adott helyet. - A helyi érdeklődők is szép számmal összegyűltek a tornateremben. Sőt az interaktív programok kellemes hangulata mellett nem feledkeztek meg a lényegről, s a helyszínen többen is jelentkeztek a mentőcsoport települési szervezetébe. Aki viszont nem tudott személyesen részt venni a bemutatkozó programon, és csatlakozni szeretne az önkéntesekhez, mert baj esetén szívesen segítene a helyben élőknek, most is jelentkezhet a oldalunkon megadott formában. De azt is tudni kell, hogy a jelentkezők számára ezután tanulás és gyakorlás következik, hiszen csak így válhatnak képzett önkéntesekké, s így szereznek jogosultságot a szakszerű segítségnyújtásra fogalmazott a mentőcsoport civil irányítója, Simonka György, aki egyben házigazdája és műsorvezetője a rendezvénysorozatnak. Tisztelt Adózók! Kiküldésre kerülnek a I. félévi fizetési értesítők. Minden ingatlan tulajdonos határozattal lesz értesítve, 2014 évben az adómérték változatlan maradt. A gépjármű tulajdonosok abban az esetben kapnak határozatot, amennyiben adómérték változás történik, vagy új, idei évtől adóköteles gépjárművet vásároltak. Bejelentési kötelezettség elmaradása esetében előfordulhat, hogy már nincs a tulajdonában az ingatlan vagy elhunyt személy nevére kerül kiküldésre határozat. Kérjük, ebben az esetben a változást szíveskedjenek bejelenteni. Amennyiben nem kapja meg az értesítőt, kérjük, március elején jelezze az adócsoportnál. A kiküldött adó csekkek pótlék mentes befizetési határideje március 17. Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy a változást követő 30 napon belül bejelentési kötelezettségük van, bevallási nyomtatvány az adócsoportnál kérhető, illetve letölthető az Önkormányzat honlapjáról: Adóazonosító jelüket az új bejelentkezők hozzák magukkal. Adócsoport

4 A Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskola hírei Januárban lezártuk az első félévet. Mint mindig, most is voltak, akik büszkén, voltak, akik lógó orral vitték haza félévi értesítőjüket. Ez a dokumentum a tanulók félévi munkáját bizonyítja. Sajnos számos esetben elfogultak a szülők a gyermekeikkel és, ha az eredménnyel nem elégedettek, akkor nem a gyermekben, hanem a tanárban keresik a hibát. Persze ez a legegyszerűbb. De tegyünk fel néhány kérdést: Vajon megteszek-e, én, mint SZÜLŐ, mindent azért, hogy gyermekem tanulással és ne csavargással esetleg az oly divatos számítógépezéssel töltse az időt?! Kihasználjuk-e az iskola által nyújtott sokoldalú fejlesztő és felzárkóztató szakköröket? Megkérdezem-e nap, mint nap, hogy érti-e a leckét? Kikérdezem-e tőle a házi feladatot? Leellenőrzöm-e, hogy milyen a felszerelése, elkészítette a házi feladatot? Gyakorolt, olvasott? Bizony sokan meglepődnének, ha tudnák, hogy a házi feladat, amely az otthoni gyakorlást szorgalmazza, számos esetben az iskolában készül el, reggel kapkodva, másolva. Az efféle huncutkodásnak bizony a következményei sem maradhatnak el. Mi, pedagógusok délután is itt vagyunk, és ha a tanulók kérdeznek, segítünk. És bár a rossz nyelvek azt beszélik, NEM, nem kérünk érte pénzt a diáktól. A kulcs a kedves Szülők kezében van. Ha ők azt erősítik a gyermekben, hogy forduljon bizalommal a pedagógushoz, akkor bátran mer majd segítséget kérni. Ne azt erősítsük a gyermekben, hogy: Buta vagy, ez úgysem megy neked. Csak a pozitív gondolkodás és hozzáállás hoz pozitív eredményeket. Forduljunk bizalommal, megértéssel gyermekeinkhez, és akinek szüksége van rá, segítsük, bátorítsuk! Néhány adat a félévi értekezlet anyagából: Tanulók száma félévkor 194, ebből 106 alsós és 88 felsős diák. Átlagok: magatartás: 4,1; szorgalom: 3,77; hiányzás: 22,87 óra/fő; nem hiányzott: 46 tanuló; bukás: 15 tanuló 24 tantárgyból; dicséret: 61 tanuló 124 tantárgyból (50 tanulós tantárgyért) kitűnő tanulók: 6 tanuló /Duda Dominika (3.o.); Csáki Tamás (4.a); Véró Petra (5.b); Annus Roland (6.o); Bereczki Dávid (7.a); Frank Hanna (7.b)/ A tanulós tantárgyak tekintetében az alsós tanulmányi átlag 3,88; a felsős átlag 3,16. Versenyeredmények: Számos versenyen vesznek részt tanulóink, ahonnan soha nem kell szégyenkezve hazatérnünk. Persze nem lehetünk mindenhol dobogósok, már maga a részvétel is dicsőség a gyermek, a család, az iskola, a falu számára. Így volt ez az orosházi evangélikus iskola által szervezett, Magyar Kultúra Napja alkalmából megrendezett népdaléneklő versenyen is, amelyre Bohus Valériát és Annus Rolandot (6.o.) készítette fel Jankóné Fekete Valéria tanárnő. Sokat segített a felkészítésben Jankov Gyöngyvér hitoktató is, aki maga is gyönyörűen énekel. Orosházán rendezték meg a Kazinczy Szép kiejtési versenyt, ahol Szekeres Nikolett (7.a) és Domján Melinda (6.o) képviselték Csanádapácát. Domján Melinda III. helyezést ért el ezen a területi versenyen. A Nyugat Magyarországi Egyetem es eseményeket feldolgozó Savaria Országos Történelemversenyének megyei fordulójába jutott tovább Bereczki Dávid (7.a) és Farkas Zoltán (8.o). Felkészítő tanáruk Kutasi Józsefné. Két csapattal indultunk a gyulai Göndöcs Benedek Középiskola által szervezett Kreatív Kalandtúra versenyén. Az összetett tanulmányi versenyen Annus Roland, Bozsó Márk, Domján Melinda és Vígh Roland csapata I. helyen végzett, ezzel 14 további csapatot utasítva maguk mögé. A gyerekek bizonyítottak a sport, matematika, néprajz, természetismeret, angol és informatika területén is. A másik csapat /Kiss Viktória, Kolozsvári Csaba, Kolozsvári János, Szatmári Erzsébet/ is szépen szerepelt, dobogós helyet azonban nem sikerült szerezniük. Büszkeséggel tölt el, hogy a gyulai, sarkadi iskolákat magunk mögé utasítva hoztuk el az első helyezettnek járó oklevelet és ajándékokat. Sport: Január végén Dr Kiss-Rigó László püspök úr szervezésében iskolánkban vette kezdetét a katolikus iskolák futball bajnoksága. Első körben négy iskola csapatai mérkőztek meg egymással: (Kaszaper, Pusztaföldvár, Végegyháza és Csanádapáca). Blősz Attila plébános úr biztató szavai után az 5-6. osztályosaink II. a 7-8. osztályosaink az I. helyen végeztek. A folytatás tavasszal várható. Focistáink a Bozsik tornán is szépen szerepelnek. Az utóbbi két torna Nagyszénáson került megrendezésre. Az I. korcsoport második helyen végzett, kiemelkedően játszott: Ilyés Brúnó (2.b) és Varga József (2.b). A II. korcsoport szintén a második helyen zárta a versenyt. Közülük Salka Olivér (5.a) és Tofán Alex (4.b) játszottak kiemelkedően. A III. korcsoport a harmadik helyen zárt. Kiemelkedően játszott Dániel József és Haba Szabolcs /kapus/ 6. osztályos tanulók. A IV. korcsoport lányai az előkelő első helyen végeztek. Kiemelkedő játékosok: Kiss Viktória (8.o), Kolozsvári Nikoletta (7.b) és Tóth Gabriella (7.b). Szikora Pál tanár úr büszke a gyerekek teljesítményére. Február 15-én tájfutóink ismét versenyeztek. 10 évesek kategóriájában: Dániel Dorottya (4.a), és Sándor Zoltán (4.a) első, Toldi Alexandra második helyezést ért el; 12 éveseknél Tóth Alexandra (6.) első lett. Páros kategóriában Budai Ivett (4.b) és Laukó József (6.) harmadikok lettek. Családi kategóriában a Gulyás család 2., a Hrobár Réka, Hrobár Rebeka, Czene Nikolett alkotta csapat a 3. helyen végeztek. Szabó Mihályné tanítónő különösen büszke lelkes csapatára a szép eredmények láttán. Osztályaink lelkesen készülnek a farsangra. Szinte nincs is olyan gyermek, aki ne venne részt valamely produkcióban. Faliújságunk is farsangi díszbe öltözött. A farsangi időszakban süssenek sok-sok finom fánkot, és ha tehetik, vonják be ebbe gyermekeiket, unokáikat. Véróné Erzsiák Beáta igazgatóhelyettes

5 A Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ hírei Farsang az otthonban Január 30-án egy nagyon vidám zenés rendezvény részesei voltak az otthon lakói, a fergeteges farsangi hangulatról ismét a Dalkör tagjai gondoskodtak. Repertoárjuk az idősek igényeihez igazodott, rég nem hallott, de legtöbbjük által ismert dalokat tartalmazott. Az ilyenkor szokásos fánk sem maradhatott el, ami talán a megszokottnál is jobban sikerült. Hálásak vagyunk érte Józó Antalnénak, Kiss Istvánnénak, Kórodi Pálnénak, Molnár Istvánnénak, ők mint már sokszor, ezúttal is önzetlenül segítettek intézményünkben. A farsangi időszakot az általános iskolások műsorával zárjuk február utolsó napjaiban. Kiállítás Erdélyi Ilona alkotásaiból Régi dédelgetett álmunk volt, hogy Erdélyi Ilona alkotásaiból a teljesség igénye nélkül - kiállítást rendezzünk. Az ő művészete közkedvelt a csanádapácai lakosok körében. Nagy becsben tartják a családok a festményeket, lakásaik díszéül szolgálnak Erdélyi Ilona szentképei, csendéletei, tájképei. Az intézményünkben is több képe van. Az idősek klubjában február 11-én Zsikai Rajmund Péter nyitotta meg a kiállítást, s a vendégkönyv tanulsága szerint azóta is sok látogató tekintette meg a képeket, számos emléket idéztek fel a festőnő családjával és életével kapcsolatban. A kiállítás megnyitót megtisztelte jelenlétével Oláh Kálmán polgármester úr és Megyeriné Lepsényi Alíz aljegyző asszony is. Polgármester úr tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a települési önkormányzat tervei között szerepel Erélyi Ilonka képeiből egy állandó kiállítás létrehozása. A kiállítás megnyitója óta többen ajánlottak fel képeikből az állandó kiállítás számára. Köszönetet mondunk azoknak a csanádapácai embereknek, családoknak akik a tulajdonukban lévő festményeket rendelkezésünkre bocsátották, lehetővé téve ezzel a kiállítás létrejöttét: Annus Gézáné, Annus Péterné, Baranyai István, Batki Ottó, Náfrádi Gáspár, Oláh Béla, Szabó Józsefné, Szűcs Mihályné, Varga László, Vetró Géza, Zsikai Rajmund Péter valamint egy anonim felajánlónak. A helyi kulturális értékek közkincsé válásához hatékony segítséget nyújtottak és külön köszönjük : - Kovács Gyulának és családjának a rengeteg információért és segítségért, kiállított tárgyakért és dokumentumokért! - A Faluház dolgozóinak - Rédainé Zsoldi Ibolyának segítségéért Épülő kapcsolataink A medgyesegyházi idősek klubjából érkeztek vendégeink február 10-én. A délelőtt folyamán a megvendégelés közben az intézményt bemutató fényképösszeállításunkból diavetítést tartottunk, majd részt vettek egy rövid foglalkozáson az idősek otthonában a lakóinkkal együtt. Az együtt éneklés jó hangulatot teremtett. Ezt követően kötetlen beszélgetés kapcsán egymásra találtak régi jó ismerősök és szívesen mutatták be intézményünket. Szakmai nap A Szociális Igazgatók Magyarországi Egyesülete Békés Megyei Tagozata február 3-án Gyulán Szociális Szakmai Napot szervezett. Az előadások a szociális ellátórendszert érintő jogszabályi változásokról, az ellenőrzési rendszerről és a pályázati lehetőségekről tájékoztattak. Az intézményünk munkacsoportvezetőinek lehetősége volt részt venni ezen a hasznos rendezvényen. Szociális foglalkoztatás hírei: A foglalkoztatás keretében készült termékekkel megújult készlettel várjuk vásárlóinkat a Gyöngyfüzér boltba. A bolt nyitvatartási rendjét is meghosszabbítottuk! A Gyöngyfüzér bolt új nyitva tartása: munkanapokon 8-16 óráig. Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy egyedi kérések alapján is dolgozik a varrodánk. Tehát az egyedi méretű munkásruhától a kisgyermekek farsangi jelmezéig gyors határidővel és kedvező árakkal tudjuk vállalni a munkát. Elérhetőségeink: Cím: 5662 Csanádapáca, Horváth Lajos tér 5. Tel: 0668/ Intézményvezető: Pepó Jánosné Mobil:

6 Indul a évi agrártámogatások előfinanszírozása a Gádoros Takaréknál! Az előző évekhez hasonlóan, 2014-ben is lehetőség nyílik a mezőgazdasággal foglalkozó magánszemélyek, családi gazdálkodók és vállalkozások támogatásainak előfinanszírozására. Az idei évre járó terület alapú és egyéb támogatásokat az igénylők már február hónaptól megkaphatják a Gádoros Takaréktól egyszerű és rövid lejáratú finanszírozási formában, akár már a támogatás igénylése előtt is. Miért hasznos az előfinanszírozás? - Mert a támogatási összeget elköltheti jóval a támogatás megérkezése előtt. - Mert szabadon, kötöttségek nélkül felhasználható - Mert olyan célokat valósíthat meg már az év első felében, amelyre a forrásai csak az év végén vagy jövő év elején lennének biztosítottak - Mert vállalkozás, családi gazdasága rendkívüli kedvező feltételekkel juthat rövid lejáratú finanszírozáshoz - Mert az igénylés és bírálat gyors és egyszerűsített formában történik 2014-ben milyen jellegű támogatások finanszíroz elő a Gádoros Takarék? évi terület alapú támogatás(maximum 69 ezer Ft hektáronként) - Agrár-környezetgazdálkodási támogatás - Állatjóléti támogatások - Elkülönített cukortámogatás - Állattartás után járó támogatások (pl: hízott bika, anyatehén tartás,) - Tej és különleges tejtámogatás - Egyéb támogatások A konstrukciók kezes és ingatlan fedezet bevonása nélkül is igénybe vehetők, mindössze a támogatási fedezet mellett. Az igénylés egyszerűsített formában történik, gyors bírálattal, így akár egy héten belül hozzájuthat a támogatási összeg akár 100%- hoz. Bővebb információkért, és igénylésért kérjük keressék kollégáinkat a Gádoros Takarék helyi kirendeltségein! A Nagyboldogasszony Katolikus Óvoda Hírei A téli szünet elmúltával, újult erővel kezdtük a 2014-es esztendőt, magunkkal hozva egy kicsit az ünnepek hangulatából. Nagy öröm volt újra találkozni a gyerekekkel, akik lelkesen, boldogan meséltek a megannyi élményről, melyek az otthon töltött időt jellemezték. Január 6-án Attila atyát vártuk Óvodánkba, aki Vízkereszt alkalmából megszentelte a csoportszobákat, az óvoda helyiségeit, hogy azokban Isten segítségével szeretet, egészség és béke lakozzék. Januárban kétszer is lehetőségünk volt színházi előadásnak örülni, hó elején a Tick-Tack bábszínház produkcióját tekinthette meg óvodánk apraja-nagyja, majd a hó végén a három nagyobb csoport Békéscsabára utazott a Napsugár bábszínház előadására: Hófehérke és a hét törpe címmel ismét felejthetetlen előadást láthattunk. Természetesen kihasználtuk az évszak adta lehetőségeket is: az első hó megérkeztével szánkóztunk és hatalmas hócsatákat rendeztünk az óvoda udvarán. Az óvó nénik kabátja is arról árulkodott, hogy meglehetősen pontosan céloztak a gyerekek az általuk oly nagy szeretettel készített hógolyókkal. Január 17-én zártuk a félévet, 31-én nevelőtestületi értekezlet keretén belül értékeltük a féléves nevelőmunkát, határoztunk meg új célkitűzéseket, feladatokat, melyek eddigi nevelési céljainkkal összhangban a minél magasabb szintű, eredményes nevelőmunka megvalósulását kívánják szolgálni. Az alapos, minden részletre odafigyelő, reális gyermekismeret az egyik elengedhetetlen feltétele óvodai nevelőmunkánknak. Ezt a megismerést szolgálja a gyermekekről vezetett dokumentáció is, melynek tartalmáról kötetlen beszélgetés formájában tájékoztatjuk a kedves szülőket. Így az óvodába lépéstől az iskolaérettség eléréséig minden tanévben kétszer /félévkor és év végén/ fogadóórára hívjuk a szülőket, tájékoztatást adva a gyermeküket érintő kérdésekről, a befogadás tapasztalatairól, az óvodai élet mindennapjairól. Célunk minden esetben a szülőkkel való együttgondolkodás, a közös útkeresés, hiszen közös célunk: a gyermek megfelelő fejlődése, - egymás kölcsönös segítése nélkül - nehezen képzelhető el. Február 3-án közös Balázs-áldásban részesültek a gyermekek és felnőttek, mely hitünk szerint megőriz a torokbajtól és más bajtól, segít bennünket mindennapi életünkben, küzdelmeinkben, mindennapi feladataink teljesítésében. A február a farsangra készülődés jegyében telt és telik el: február 21-én, pénteken kerül sor a hagyományos keretek között megrendezendő óvodai farsangi ünnepségünk megrendezésére. A zenével, mókával tarkított, vidámabbnálvidámabb vagy éppen félelmetesebbnél-félelmetesebb jelmezeknek köszönhetően -reményeink szerint- sikerül elűznünk a telet, helyet adva a testet-lelket melengető tavasznak. Szekeresné Horváth Zsuzsanna óvodavezető

7 Kedves Katolikusok! Mozgáskorlátozottak Egyesülete Ahogyan az év végi hálaadáskor (szilveszterkor) a templomban megköszöntem mindazoknak, akik egyházközségi hozzájárulásukat rendezték a tavalyi évben. Ezúton írásban is köszönöm kedves mindnyájuknak, hogy kötelességüknek érezték, hogy jó katolikusok módjára az egyházközségük-, templomukat támogassák. Itt szeretném, ha tudnák, hogy az állam nem, ismétlem nem támogatja anyagilag az egyházközségeket, tehát nem tartja el. Talán némelyek azt gondolhatják, hogy van az egyháznak pénze sok: a pap vasvillával forgatja a padláson a sok bankót, hogy az be ne penészedjen. Nem így van Kedves Testvérek. Az egyházközséget a helyi, csanádapácai hívek tartják fönt. Ezért, bár Európai Uniós pályázati segítséggel sikerült felújítani a templomot, de annak további fenntartásához a helyiek keresztényi kötelességük teljesítéséhez is szükség van. Ezért, aki tudja vagy sejti, hogy több éves elmaradása van. Legalább idéntől kezdve rendezze azt az évi 2500 forint, egyházközségi hozzájárulását, vagyis az egyházi adóját. Ebből tudunk javításokat eszközölni: templomszegélyt(járdát) javíttatni. A templom lépcsőit rendbe hozatni. Temetőkerítést javíttatni és készíttetni. Idén ezeket szeretnénk tudni megcsináltatni. Még egyszer köszönjük mindazoknak, akik erkölcsi kötelességüknek érezték és érzik, hogy egyházközségüket, templomukat fenntartsák. Isten fizesse meg nekik százszorosan! Tájékoztatom a Kedves Testvéreket, hogy temetőnk szebbé és rendezettebbé tételében az egyházközség képviselőtestületével egyetértésben a következő feladatokkal bíztuk meg Zelenyánszki Pál önkormányzati alkalmazottat: a Nagyboldogasszony Temetőben hívja fel az egyéb szolgáltatásokat végzőket kötelességeik teljesítésére: műsírkő-készítőket, temetkezési vállalatokat, polgári szónokokat, hozzátartozókat. A templom felújítása után szeretnénk a temetőt is rendezettebbé tenni. Mindannyiunk érdeke, hogy akiknek hozzátartozója földi porhüvelye itt nyugszik, rendes temetőkertben látogathassa. Csíksomlyóra, a pünkösdi búcsúra zarándokutat szervezünk idén júniusban. Jelentkezni lehet a plébánián. Blősz Attila plébános A Mozgáskorlátozottak Csanádapáca és Vidéke Egyesülete megkezdte a 2014 évet. Tervei között szerepel többek között egy kiránduló nap megszervezése, mivel a helyi Önkormányzat jóvoltából ingyenesen kapjuk a buszt évente egy alkalomra, azt szeretnénk ki használni, mivel évek óta nem tudtuk elvinni a mozgáskorlátozottak tagjainkat kirándulásra anyagi helyzetünk miatt. Ez lehet kirándulás, színházi előadás, vagy a tagok igénye szerint, ahova szeretnének eljutni. Várjuk a javaslatokat. Továbbra is intézzük a tagjaink, más fogyatékkal élők és a megváltozott munkaképességűek ügyeit, ellátjuk érdekképviseletét, nyugdíjas ügyek, fellebbezések, fogyatékos támogatások, gyógyászati segédeszközök / gyógycipők, elektromos kerekesszék, minden egyéb segédeszköz, pelenka stb., napi szinten tudunk az ilyen dolgokban segédkezni a rászorulókon. Várjuk tagjainkat bármilyen probléma, kérdés, információ, keressen a székhelyünkön, Szent Gellért u. 29. Megkezdtük a 2014 évi tagdíjak szedését is. Köszönettel vesszük, hogy aki teheti, támogassa az egyesületünket adója 1 %-val. Adószámunk: Annus Istvánné elnök Nőnap alkalmából szeretettel köszöntjük a hölgyeket! Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal Borza Árpádot és Horváth Mária Teréziát 50. házassági évfordulójuk alkalmával szeretettel köszönti lányai, vejei, unokái és dédunokái

8 Születés: Baukó Richárd Róbert és Zsuzsa Alexandra fia Róbert Házasságkötés:--- Halálozás: Molnár József (1933), Jozó István Andrásné Baranyai Etel Margit (1940) HELYTÖRTÉNETI SOROK Erdélyi Ilona festőművész 1920-ban született Csanádapácán. Rendkívüli kézügyessége már iskolás korában feltűnt. Tehetsége azonban csak későn tudott kibontakozni, mert hamar férjhez ment, és a munka mellett nagyon ritkán jutott ideje a művészetre. Kezdetben kizárólag rajzokat készített, majd 1946-ban Rácz Lukács művészetkedvelő és műértő helyi asztalosmester buzdítására kezdett el olajfestményeket készíteni. Első időszakában másolatok festésével próbálkozott, főleg híres festők szentképeit, tájképeit másolta. Ez a korszaka nagyjából 1954-ig tartott. Ezután kezdi el saját tájképeit, csendéleteit és portréit festeni. A csanádapácai lakosság rendkívül nagy érdeklődése, szeretete és biztatása adott neki lendítőerőt ahhoz, hogy egyre jobb képeket alkosson. A másolatokért később többen megrótták ugyan, de a festőművész úgy tartotta, hogy ez a korszak volt számára az egyik legnagyobb iskola. Ez által ismerte meg a nagy mesterek ecsetkezelését, technikáját. Munkásságára a Népművészeti Intézet is korán felfigyelt, tanácsokkal látták el és további munkára buzdították. Tehetségéről, munkásságáról Lyka Károly világhírű művészettörténészünk 1960-ban elismerőleg nyilatkozott. Tájképeinél különösen a lombtechnikáját emelte ki. Szabó Pál Kossuth-díjas író is figyelemmel kísérte Erdélyi Ilona tevékenységét, és több alkalommal felkereste otthonában a festőművészt. Munkáival számos kiállításon vett részt. Csanádapácán 1955-ben rendeztek először kiállítást képeiből, ezt követően a környék településein, majd nagyobb városainkban, többek között a fővárosban is több tárlata volt. Később Budapestre költözött, de ott is tovább alkotott egészen 2002-ben bekövetkezett haláláig. Festményei ma világszerte számos otthonban megtalálhatók. Erdélyi Ilonának jelenleg sehol nincs állandó galériája, ezért úgy gondoljuk, hogy a településünkről származó festőművész munkásságát, életpályáját bemutató múzeumnak Csanádapácán lenne a legméltóbb helye. Távlati célunk egy Erdélyi Ilona emlékmúzeum létrehozása, amihez a lakosság segítségét, felajánlásait is szeretnénk kérni. Aki hozzá tud járulni a múzeum létrehozásához egy-egy festménnyel, tárgyi emlékkel, kérjük, jelezze szándékát a Művelődési Házban vagy a Polgármesteri Hivatalban! ZSRP Barátaink emlékére labdarúgó teremtorna végeredménye 1. FÜRGE NYUSZI :4 21 p. 2. APÁCA SÖRÖZŐ :20 16 p. 3. LÉGIÓSOK :17 15 p. 4. GRUND :31 12 p. 5. DRINK TEAM :42 10 p. 6. FAIR PLAY JUNIOR :40 6 p. 7. AS KÓMA :75 3 p. 8. SASA PAPA ANGYALAI :62 0 p. A győztes csapat tagjai: Matyelka Tibor, Silló Norbert, Tóth Csaba, Náfrádi Sándor, Kovács Krisztián, Zsuzsa László, Németh Róbert, Fodor Norbert, Harangozó Dániel. Csanádapácai Új Szó. Csanádapáca község önkormányzati lapja. Megjelenik havonta. Felelős kiadó: Csanádapáca Község Önkormányzata. Felelős szerkesztő: Zsikai Rajmund Péter Nyomdai kivitelezés: Paulik és Társa Nyomdaipari Bt. Készült 1200 példányban. Az ingyenes kiadványt a kiadó megbízásából a Magyar Posta terjeszti.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. 7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő

Részletesebben

FÖLDFORGALMI TÖRVÉNY VÉGREHAJTÁSA-KAMARAI FELADATOK

FÖLDFORGALMI TÖRVÉNY VÉGREHAJTÁSA-KAMARAI FELADATOK FÖLDFORGALMI TÖRVÉNY VÉGREHAJTÁSA-KAMARAI FELADATOK JAKAB TAMÁS NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA mb. HEVES MEGYEI IGAZGATÓ Eger, 2014 08. 26. Jogszabályi háttér áttekintése A mező- és erdőgazdasági földek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 16/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 26-án

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 18-án megtartott soron kívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 18-án megtartott soron kívüli ülésén. 8/2014. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 18-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő

Részletesebben

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most 2011. március 3 TÉL-FÉNY 2011. XI. alkalommal megrendezett fotókiállításon Afrikától Furugyon át Új-Zélandig láthattunk fényképeket a tárlaton. Először lehetett szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 11-én megtartott soron kívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 11-én megtartott soron kívüli ülésén. 17/2014 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 11-én megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő

Részletesebben

FÖLDHASZNÁLAT V.141028

FÖLDHASZNÁLAT V.141028 FÖLDHASZNÁLAT V.141028 Földtörvény(ek) 2013. évi CXXII. Törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról - földekre vonatkozó haszonélvezeti jog alapítására, - mező- és erdőgazdasági hasznosítású föld

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 5/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 4-én (hétfő)

Részletesebben

MÁRCIUS. Havilapja. Hivatalos. úgy. még. lakótársainkat. csak. tanyákon, nem. szükség van! Tisztelettel: Dr. Baranyi István

MÁRCIUS. Havilapja. Hivatalos. úgy. még. lakótársainkat. csak. tanyákon, nem. szükség van! Tisztelettel: Dr. Baranyi István Pusztaföldvári Önkormányzat Hivatalos Havilapja V ÁR Á L LO T T S MOS T FÖ LDH A LO M MÁRCIUS ~~~ ~~~~~~~ ~~~ BÖJTMÁS HAVA MINDEN KEDVES HÖLGYNEK BOLDOG NŐNAPOT KÍVÁNUNK! Tisztelt Pusztaföldváriak! A legutóbbi

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. április 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2015. április 29-én 13.00 órakor megtartott

Részletesebben

Esély egy új vidékfejlesztési politikára az új földtörvény ismertetése

Esély egy új vidékfejlesztési politikára az új földtörvény ismertetése Esély egy új vidékfejlesztési politikára az új földtörvény ismertetése dr. Nagy Olga Földügyi és Térinformatikai Főosztály Az új földtörvény meghozásának okai A termőföld stratégiai vagyon, ezért a magyar

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő Testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 7/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. február 21-én,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 3. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tiszabura Község Képviselő-testületének 2014. március 04-én megtartott rendkívüli testületi ülésén Határozat/Rendelet száma Határozat!Rendelet tárgya 15/2014.(III.04.)Ök.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 145/4/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 20-án délután

Részletesebben

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz.

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz. A Csabacsűdi játszótér felújítása az Önkéntesek Hete keretében című projekt megvalósulása Csabacsűdön Pályázó: Tiszta Környezetünkért Alapítvány Csabacsűd Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. november 26-án 13 órakor tartott rendkívüli, nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 7-én megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 7-én megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 7-én megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik.

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik. Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Ifjú Reménysége cím alapításáról, támogatásának rendjéről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu JEGYZŐKÖNYV

Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu JEGYZŐKÖNYV Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu Iktatószám: 76-6/2014./Önk. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pusztaottlaka Román Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

Adonyi Gyermekekért Közalapítvány 2457 Adony Rákóczi u. 39. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány BESZÁMOLÓ. a közalapítvány 2008. évi tevékenységéről

Adonyi Gyermekekért Közalapítvány 2457 Adony Rákóczi u. 39. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány BESZÁMOLÓ. a közalapítvány 2008. évi tevékenységéről Adonyi Gyermekekért Közalapítvány BESZÁMOLÓ a közalapítvány 2008. évi tevékenységéről Az Adonyi Gyermekekért Közalapítvány 1998. májusában jött létre az adonyi gyermekek nevelésének és oktatásának segítésére:

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Mányi Német Nemzetiségi Önkormányzata Maaner Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung Képviselő-testületének 2012. június 1-én, délelőtt 8.30-kor, Mány Község Önkormányzata

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-7/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 22. napján 19 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10.416-3/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-15/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én,

Részletesebben

Tájékoztató a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálatáról és a 2013. évi LEADER pályázatok benyújtásáról

Tájékoztató a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálatáról és a 2013. évi LEADER pályázatok benyújtásáról Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai Vas Megyei Közgyűlés 5/20104. (VII. 21.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletei hatályon kívül helyezéséről a jogalkotásról szóló

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1424-2/2012. 2. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez az

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata a módosított napirendet elfogadta.

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata a módosított napirendet elfogadta. Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. II/12. sz. alatti székhelyén 2013. február 19-én 10.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai 1/2015. (II.25.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv

Részletesebben

Igényelt támogatás (bruttó bér 100%): Szükséges saját forrás (27% járulék):

Igényelt támogatás (bruttó bér 100%): Szükséges saját forrás (27% járulék): 130/2015.(VII.02.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúhadházi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

KIVONAT LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 8319 Lesenceistvánd, Kossuth utca 145. Tel./fax: 87/436-151 e-mail: korjegyzoseg@lesenceistvand.

KIVONAT LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 8319 Lesenceistvánd, Kossuth utca 145. Tel./fax: 87/436-151 e-mail: korjegyzoseg@lesenceistvand. LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8319 Lesenceistvánd, Kossuth utca 145. Tel./fax: 87/436-151 e-mail: korjegyzoseg@lesenceistvand.hu KIVONAT LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról.

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Preambulum Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési,

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 3. melléklet a 10/2013.(III.27.) önkormányzati rendelethez AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 1. Köznevelési, Kulturális és Ügyrendi Bizottság 1.1. Az Ügyrendi bizottság dönt: 1.1.1.

Részletesebben

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének. 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének. j e g y z ő k ö ny v e

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének. 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének. j e g y z ő k ö ny v e T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének j e g y z ő k ö ny v e 42/2008. sz. Képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

49/2014. (VII.18.) Elnökségi határozat

49/2014. (VII.18.) Elnökségi határozat JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. július 18-án a Vakok és Gyengénlátók B.-A.-Z Megyei Egyesületének elnökségi ülésén. Helye: 3525 Miskolc, Jókai u. 18. sz. a Vakok és Gyengénlátók B.-A.-Z Megyei Egyesületének

Részletesebben

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2011. január 1. 2011. december 31.

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2011. január 1. 2011. december 31. Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2011. január 1. 2011. december 31. "Lemondani a feleslegről akkor, amikor másoknak a szükséges hiányzik: nem jótett, hanem kötelesség."

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. december 15-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 34-36 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. augusztus 15. ) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. augusztus 15- én 16.00 órakor

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. sz. melléklet A diákönkormányzatának szervezeti és működési Szabályzata Ezen szervezeti és működési Szabályzat a

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015.(V.26.) sz. rendelete a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi

Részletesebben

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére 8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/566-9/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2016.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 8-án megtartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 8-án megtartott soros ülésén. 14/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 8-án megtartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő terme

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére 3. napirendi pont Nyirád Község Önkormányzata Polgármesterétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: hivatal@nyirad.hu Ügyszám: 87-7/2015. Előterjesztő: Sarkadi-Nagy András

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V CEGLÉDBERCELI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2012. június 11-i üléséről 39-42/2012. (06. 11.) sz. határozat Készült: A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. június 11-i

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én megtartott soron kívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én megtartott soron kívüli ülésén. Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 12/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

ב"ה. Éves jelentés 2011

בה. Éves jelentés 2011 Bét Sálom Éves jelentés 2011 A Bét Sálom Zsinagóga Budapest egyik leggyorsabban növekvő zsidó közössége, ahol minden generáció számára biztosított a zsidó vallás, tradíció és kultúra megismerése, valamint

Részletesebben

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma:

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma: KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV Tartalma: Számviteli beszámoló (mérleg, eredmény kimutatás) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Célszerinti kifizetések kimutatása Támogatások kimutatása A közhasznúsági

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30- án ( kedden ) 16,30 órakor tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza. Jelen vannak: Fischer

Részletesebben

A Földforgalmi törvény és a kapcsolódó jogszabályok alkalmazásának tapasztalatai

A Földforgalmi törvény és a kapcsolódó jogszabályok alkalmazásának tapasztalatai A Földforgalmi törvény és a kapcsolódó jogszabályok alkalmazásának tapasztalatai Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földhivatala Dr. Horváth Áron földügyi osztályvezető 2015. február 27. AGRYA Konferencia,

Részletesebben

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám: 692-1/2014 JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE I. TERVEZETT KÖTELEZŐ LAKOSSÁGI FÓRUMOK:

DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE I. TERVEZETT KÖTELEZŐ LAKOSSÁGI FÓRUMOK: 1. melléklet a 390/2015. 390(XII.10.) Dv. Kt. számú határozathoz DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE I. TERVEZETT KÖTELEZŐ LAKOSSÁGI FÓRUMOK: 1. VÁROSPOLITIKAI

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

MEGHÍVÓ. 1.) Használt autóbusz vásárlása, a közbeszerzési eljárás megindítása. Előadó: alpolgármester

MEGHÍVÓ. 1.) Használt autóbusz vásárlása, a közbeszerzési eljárás megindítása. Előadó: alpolgármester Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 fax: (56) 568-462 MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.szeptember 03-án csütörtök)14,00

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 MUNKATERV 2014. év Heréd község Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 1. 2014. január 27. (hétfő) 17 óra Együttes ülés Nagykökényes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENYEK

TANULMÁNYI VERSENYEK TANULMÁNYI VERSENYEK Német nemzetiségi vers- és prózamondó verseny megyei forduló Felkészítő: Cser Márta, Kornerné Kosztich Julianna, Tóth Zoltánné Kelemen Mária 1. kategória 2. hely: Tánczos Regina 2.a

Részletesebben

Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 67-től 70-ig. Határozat száma. 0-tól 0-ig. Rendeletek:

Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 67-től 70-ig. Határozat száma. 0-tól 0-ig. Rendeletek: Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv Készült: Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 6- án megtartott rendkívüli testületi üléséről Határozatok: 67-től 70-ig Határozat száma

Részletesebben

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 14. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

Testületi ülésen történt

Testületi ülésen történt 2015. JÚNIUS Címlapsztori főcíme A tartalomból: Önkormányzati hírek Iskolai és óvodai hírek Visszatekintő Díszpolgár-jelöltek Falunapok Veterán gépjármű találkozó Anyakönyvi hírek, Felhívás társadalmi

Részletesebben

Versenyek 2012 I. negyedév

Versenyek 2012 I. negyedév Versenyek 2012 I. negyedév 1. A Polgárőrség Biztonságos közlekedés című rajzpályázata (2012. 03.09.) 1.helyezett: Takács Kitti 4.s Különdíj: Kerek Martina és Tóth Szelina 4.s Felkészítő tanáruk: Némethné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjának elfogadása

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjának elfogadása Községi Önkormányzat Völcsej 5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V H A T Á R O Z A T N A P I R E N D 15/2015.(IV. 10.) Az ülés napirendi pontjának elfogadása 16/2015.(IV.10.) Falubusz beszerzésére pályázat benyújtása,

Részletesebben

Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete

Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Iktatószám: T-32/2015. I. H A T Á R O Z A T K I V O N A T a 2015. március 12-ei rendes nyílt Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéből 24/2015.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. Időpont: 2010. május 26. Helyszín: Községi Önkormányzat székhelye, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Pluhár László (elnök-elek polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendeket tárgyalnánk meg, melyeket ismertetnék:

JEGYZŐKÖNYV. Pluhár László (elnök-elek polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendeket tárgyalnánk meg, melyeket ismertetnék: JEGYZŐKÖNYV Készült: Kistérségi Iroda (5700.Gyula, Damjanich. u.6. sz.) 2010. június. 25-én 10.00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa Rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Háromfa községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 22-én megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Háromfa községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 22-én megtartott rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Háromfa községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 22-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Brantmüller Zoltán polgármester Tratnyek Gyula alpolgármester

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2015. január 26.-án (hétfőn) 10 órakor Segesd Község Önkormányzata házasságkötő termében megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

r};jjf1it- !t~l ... T~~._.. ~."-~. L,_ ... c~~:~:\(. : }.~. --;- I I~ "'- Jelenléti ív Meghívottak: Cl~III..' r ~ l

r};jjf1it- !t~l ... T~~._.. ~.-~. L,_ ... c~~:~:\(. : }.~. --;- I I~ '- Jelenléti ív Meghívottak: Cl~III..' r ~ l Jelenléti ív az 1996. év november hó 11. napján megtartott rendkivüli képviselőtestületi ülésről l.! Citka János 2./ Farkas János 3./ Fábián Jánosné 4./ Juhász György 5./ Kunsági László 6./ Dr. Pápai Péter

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-9/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

a 2014-2020 közötti programozási időszakra történő felkészülésről és a

a 2014-2020 közötti programozási időszakra történő felkészülésről és a A Z E M V A T Á R S F I N A N S Z Í R O Z Á S Ú I N T É Z K E D É S E K I R Á N Y Í T Ó H A T Ó S Á G Á N A K A 5./2014(II. 6.) K Ö Z L E M É N Y E a 2014-2020 közötti programozási időszakra történő felkészülésről

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án megtartott rendkívüli ülésének:

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án megtartott rendkívüli ülésének: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (91-93) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés az Európai

Részletesebben

Szám: 24/2010. (III. 11.) Kt. határozat Tárgy: Beszámoló a Halmaj Községért Jóléti Szolgálat Közalapítvány tevékenységéről

Szám: 24/2010. (III. 11.) Kt. határozat Tárgy: Beszámoló a Halmaj Községért Jóléti Szolgálat Közalapítvány tevékenységéről Szám: 24/2010. (III. 11.) Kt. határozat Tárgy: Beszámoló a Halmaj Községért Jóléti Szolgálat Közalapítvány tevékenységéről A Képviselő-testület megtárgyalta a Közalapítvány tevékenységéről készített beszámolót,

Részletesebben

I. A testületi ülések és azok napirendje

I. A testületi ülések és azok napirendje KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2006. II. félévi MUNKATERVE 2006. augusztus 24. I. A testületi ülések és azok napirendje 1.) Vállalkozások foglalkoztatás növelő támogatásáról szóló rendelet

Részletesebben

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/2. Jegyzőkönyv

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/2. Jegyzőkönyv 2008/2. Jegyzőkönyv Készült az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete 2008/2. Közgyűlésén 2008. június 9-én Helyszín: Érd, Kutyavári u. 11. A 17:30 órára meghirdetett kezdési időpontban nem jelent meg

Részletesebben

Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális szakiskola és Kollégium Diákönkormányzatának Szervezeti és működési szabályzata

Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális szakiskola és Kollégium Diákönkormányzatának Szervezeti és működési szabályzata Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális szakiskola és Kollégium Diákönkormányzatának Szervezeti és működési szabályzata Ezen Szervezeti és Működési Szabályzat a Kolping Katolikus Szakiskola Tanulói, tanulóközösségei

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 11-én megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 11-én megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 11-én megtartott rendkívüli üléséről. Határozat Tárgya: száma: 89/2015.(XI.11.) Pedagógiai asszisztens álláshely 90/2015.(XI.11.)

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. július 11-én megtartott rendkívüli üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123)

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123) 2012. augusztus 23-án megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés a mamutfenyő környékén aranykorona vásárlása tárgyában

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ügyszám: 24449/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Csarnok- és Piacigazgatósága igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. szeptember 12.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. szeptember 12-én 15.00 órakor

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben 2011-ben is bekerült az Igali Gyógyfürdő nyári rendezvénysorozatába a már évek óta hagyományosan megrendezésre kerülő és töretlen sikernek örvendő gyermeknap,

Részletesebben