Tisztelt Csanádapácai Polgárok!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt Csanádapácai Polgárok!"

Átírás

1 Tisztelt Csanádapácai Polgárok! Többen megkerestek az utóbbi időben, hogy kifejezhessék elégedettségüket a megújult Csanádapácai Új Szó közéleti lappal kapcsolatban. Idestova már rég óta terveztük, hogy Önök egy magazin minőségű újság hasábjain keresztül értesüljenek a településünket érintő leginkább közérdeklődésre számot tartó eseményekről. A hírek immáron új köntösben havonta kerülnek kézbesítésre minden egyes csanádapácai háztartásba. Örömteli fejleményről szeretnék a Tisztelt Lakosságnak beszámolni, miszerint Csanádapáca Község Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be egy új Volkswagen Transporter Kombi HT, 2.0CR Tdi. gépjármű beszerzésére. Az MVH határozata értelmében nettó Forint támogatásban részesült önkormányzatunk. A Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal munkatársai a napokban megteszik a szükséges intézkedéseket a közbeszerzési eljárás lebonyolítása érdekében, hogy a jármű minél előbb rendelkezésére állhasson. Sokan érdeklődtek a Hivatalban, hogy a földbizottságok megalakítása milyen stádiumban tart. Ezúton tájékoztatok minden egyes érintett földtulajdonost és gazdálkodót, hogy a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló évi CXXII. törvény március 1-jén hatályba lépő 68. (6) bekezdése értelmében a jegyző hívja öszsze a helyi gazdálkodói közösség közgyűlését. Tekintettel arra, hogy a nevezett jogszabály végrehajtási rendelete még nem ismert és a hamarosan általános országgyűlési választások lesznek, a jegyző arról tájékoztatott, hogy április hó második felében tervezi a közgyűlés összehívását. A meghívó a helyben szokásos módon történő közzétételen túl a kábeltelevízióban, a településünk honlapján és a Csanádapácai Új Szó közéleti lapban is meghirdetésre kerül. Kérem, hogy az ügy fontosságára tekintettel minél többen vegyenek részt a közgyűlés munkájában, annak érdekében, hogy a bizottság tagjai széles körű lakossági támogatás útján kerülhessenek megválasztásra. A februári soros képviselő-testületi ülésen 6 támogató szavazattal megalkotásra került Csanádapáca évi költségvetése ezer Ft költségvetési bevétellel és kiadással, továbbá döntés a született az általános iskola tornatermének felújítására irányuló pályázat benyújtásáról is. A Testület sikeresen megválasztotta a szavazatszámláló bizottság tagjait és póttagjait, továbbá döntött a település rendezvénytervéről és a közmeghallgatás időpontjáról is. A fentieken túlmenően intézményi beszámolóra, rendelet és alapító okirat módosításokra is sor került. Az elmúlt hét szombatján volt az idei vadászbál napja, amit a Csanádapácai Kittenberger Vadásztársaság szervezett. Szeretnék köszönetet mondani a vadásztársaság tagjainak a színvonalas rendezvényért, külön kiemelve Pacsika Sándor és neje, Pacsika Sándorné odaadó és szolgálatkész munkáját. Jó volt látni a sok fiatalt a bálon, ami azt mutatja, hogy a vadásztársaság képes megújulni és a közösségüknek van jövője. Reményeim szerint év őszétől az ilyen és ehhez hasonló rendezvények (pl.: esküvő, lakodalom, konferencia és családi rendezvény) az Arany János Művelődési Ház nagytermében kerülnek majd megrendezésre. Az építkezés megkezdődött. Én személy szerint nagy várakozással vagyok a végeredményt illetően, mivel terveink szerint a megújult művelődési ház lesz a községünk és egyben közösségünk egyik kulturális színfoltja. A Békés Megyei Kormányhivatal Járási Népegészségügyi Intézete a 2. sz. háziorvosi körzet vonatkozásában én kiadott határozata - melyben a praxis engedély visszavonásra került - meg lett fellebbezve, így az ügy a Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervéhez került át. Várjuk a szerv döntését, amelyről a későbbiekben tájékoztatjuk a lakosságot. Végezetül szeretnék gratulálni saját magam és a település minden lakója nevében Szikora Pálnak és a Csanádapácai Előre FC. csapatának. Tanár Úr az OTP- MOL Bozsik Intézményi Programban vállalt munkájáért kapott elismerő díjat, míg nagypályás férfi labdarúgó csapatunk sportszerűségi, fair-play díjban részesült. Kívánok a csapatunknak sok erőt és kitartást az előttük álló tavaszi szezonra. Oláh Kálmán polgármester Adója 1%-át ajánlja a helyi ügyeket szolgáló helybeli civil szervezeteknek Csanádapácáért Közalapítvány Adószáma: Csanádapáca és Vidéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete Adószáma: Csanádapácai Előre Futball Club Adószáma: Dohánylevél Hagyományőrző és Hagyományteremtő Egyesület Adószáma: Csanádapácai Gábriel Polgárőr Egyesület Adószáma: Adománykosár Egyesület Adószáma: Mézikék Nagycsaládosok Csanádapácai Egyesület Adószáma:

2 2014. május 1-jétől szigorodnak a földtulajdonszerzés szabályai A évi CXXII. törvény alapján május 1-jétől az a belföldi természetes személy és tagállami állampolgár, aki nem minősül a törvény által meghatározott földművesnek, már csak legfeljebb egy hektárnyi földet vásárolhat meg. Az új törvény értelmében földművesnek az minősül, aki a mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettséggel rendelkezik vagy ennek hiányában igazoltan legalább 3 éve vagy mező-, erdőgazdasági tevékenységet, illetve kiegészítő tevékenységet saját nevében és saját kockázatára folyamatosan Magyarországon folytat, és ebből igazoltan árbevétele származott. Vagy, az minősül földművesnek, aki legalább 25 százalékban a tulajdonában álló, Magyarországon bejegyzett mezőgazdasági termelőszervezet olyan tagjának minősül, aki mező-, erdőgazdasági tevékenységet, illetve mező-, erdőgazdasági és az azokat kiegészítő tevékenységet személyes közreműködésként. Termőföldet továbbra sem szerezhet majd nem tagállami állampolgár és jogi személy sem. Ez alól az egyház, a jelzálog-hitelintézet és a települési önkormányzat jelent meghatározott feltételekkel kivételt. Földbirtok, maximumok, helyi földbizottság A jelenlegi szabályozással egyezően május 1-jétől is csak olyan mértékig szerezhető földtulajdon, hogy a földszerző tulajdonában maximum 300 hektár nagyságú föld legyen. Az új törvény bevezeti a birtokmaximumot is, amely szerint legfeljebb 1200 hektár mértékű föld lehet a földhasználatra jogosult használatában. Az állattartó telep üzemeltetőjének és a szántóföldi és kertészeti növényfajok vetőmagjának előállítója esetében a birtokmaximum a földről szóló törvényben foglaltak szerint 1800 hektár. Az új törvény szerint az idei év tavaszától mind a földtulajdon szerzése, mind a földhasználat szerzése engedélyköteles lesz. Nem kell majd hatósági engedély a föld tulajdonjogának ajándékozás jogcímén történő átruházásához, és a közeli hozzátartozók közötti tulajdonjog átruházásához. A kormány által kijelölendő mezőgazdasági igazgatási szerv - a helyi gazdálkodói közösség tagjai által megválasztott minimum háromtagú helyi földbizottság állásfoglalásának beszerzését követően - dönt a szerződés jóváhagyásáról. Az engedélyező hatóság döntésével szemben jogorvoslatként a határozat bírósági felülvizsgálata kezdeményezhető. Az elővásárlásra jogosultak A föld eladása esetére a törvény felállítja az elővásárlásra jogosultak kötelező sorrendjét, amely sorrendben helyet kap az állam, és a törvény a jelenlegi szabályokhoz hasonlóan elővásárlási joggal ruházza fel a helyben lakót és a helyben lakó szomszédot is. Az elővásárlási jogosultak sorrendjében bizonyos feltételek esetén elsőbbséget élvez az állattartó telep üzemeltetője és az ökológiai gazdálkodás folytatása céljából földet vásárló földműves. Az elővásárlási jogosult a tulajdonos által kapott vételi ajánlat közlésétől számított 60 napos jogvesztő határidőn belül tehet majd az adásvételi szerződésre elfogadó jognyilatkozatot. Az új törvény kimondja, hogy a szerzési korlátozásba, vagy tilalomba ütköző szerződés semmis. További előírások A földhasználatra és a használat jogának megszerzésére vonatkozó szabályok már január 1-jén hatályba léptek. Külön kiemelendő, hogy az új törvény alapján nem lehet majd haszonélvezeti jogot szerződéssel alapítani, kivéve, ha a szerződés közeli hozzátartozó javára alapít haszonélvezeti jogot, amelynek időtartama is maximum 20 év lehet. A földtörvény végrehajtásához kapcsolódó részletszabályok, így különösen a helyi földbizottság működéséről és tagjai nyilvántartásáról szóló rendelkezések stb. egyelőre még nem ismertek, az új törvény bizonyos előírásai szakaszosan lépnek hatályba, ezért egyelőre sok a tisztázandó kérdés. A helyi földbizottság megválasztása, összetétele és feladatai A mezőgazdasági és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvény szerint év tavaszától mind a földtulajdon szerzése, mind a földhasználat szerzése engedélyköteles lesz, mely engedélyhez a helyi földbizottság állásfoglalását is be kell szerezni. Helyi gazdálkodói közösségek A hazai települések közigazgatási területén földet használó földművesek, mezőgazdasági termelőszervezetek, más természetes és jogi személyek településenként úgynevezett helyi gazdálkodói közösséget alkotnak. Hogy melyik fogalom mit jelent a helyi gazdálkodói közösségben, azt a jogszabály pontosan meghatározza. A helyi földbizottság A helyi földbizottságok a fent meghatározott helyi gazdálkodói közösségek képviseleti szervei, melyeket a közösség tagjai választanak meg. A helyi földbizottság a település közigazgatási területéhez tartozó földek mértékének arányában legalább 3, legfeljebb 9 főből áll. A bizottság választással jön létre, melyhez a települési önkormányzat jegyzője összehívja a helyi gazdálkodói közösség közgyűlését. A helyi földbizottság feladata A helyi földbizottság a település közigazgatási területén a törvény hatálya alá tartozó földek tulajdonjogának forgalmát befolyásolja. A működésének célja a birtokviszonyok átláthatóságába spekulatív földszerzések megelőzése, az üzemszerű művelés alatt álló élet- és versenyképes, egységes birtoktagot képző földbirtokok kialakítása és megőrzése, a helyi gazdálkodói közösség érdekeinek érvényesítése május 1-jéig fel kell állnia a helyi földbizottságoknak. Ha ez nem történik meg, illetve ha a megválasztott helyi földbizottság működésképtelen, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) területi szerve veszi át a szerepét. A termőföldvásárlást ebben az esetben a NAK megyei elnöksége hagyhatja jóvá. Dr. Lipták Péter jegyző

3 Épül az új faluközpont Tavaszra elkészül az új faluközpont, a közelmúltban Oláh Kálmán polgármester és Simonka György országgyűlési képviselő közösen ellenőrizték a munkálatok állását. Az októberben megkezdett beruházás kivitelezése mintegy 30 százalékos készültséget mutat. - Mire beindul a közösségi élet a köztereken várhatóan elkészül az új, modern és egységes képet mutató faluközpont is. Új játszótér, parkoló és váróterem, illetve pihenőhelyek fogadják majd a helyieket és a busszal hozzánk érkezőket. A beruházás 100 százalékban támogatott, így az önkormányzatnak csak az építkezés áfaköltségét kell vállalnia mondta lapunknak a polgármester. A közel 27 millió forintos támogatás fontos segítség a község számára. Mindamellett, hogy az önkormányzat pénzügyi helyzete a hatékony érdekképviseletnek köszönhetően az elmúlt négy évben stabilizálódott. Olyan mértékű pluszforrásokban volt részünk mióta Simonka György a választókerületi elnökünk, amivel több évtized után stabilizálni tudtuk az önkormányzat pénzügyi helyzetét, így ma már beruházásokat, fejlesztéseket tervezhetünk, amelyekkel egy élhetőbb Csanádapácát szeretnénk megvalósítani, hogy a fiataljaink itthon tervezhessék a jövőjüket összegezte a terveket Oláh Kálmán. Segítőkből sosem elég itt járt a Dél-Békés Mentőcsoport Kellemes program, hasznos tudnivalók, finom falatok, közösségi összefogás röviden így lehet jellemezni a Dél-Békés Mentőcsoport február 8-i bemutatkozó rendezvényét. Csanádapácán állomásozott a mentőcsoport már egy bemutatkozó erejéig. A megjelenteket Oláh Kálmán polgármester köszöntötte, a rendezvények az általános iskola adott helyet. - A helyi érdeklődők is szép számmal összegyűltek a tornateremben. Sőt az interaktív programok kellemes hangulata mellett nem feledkeztek meg a lényegről, s a helyszínen többen is jelentkeztek a mentőcsoport települési szervezetébe. Aki viszont nem tudott személyesen részt venni a bemutatkozó programon, és csatlakozni szeretne az önkéntesekhez, mert baj esetén szívesen segítene a helyben élőknek, most is jelentkezhet a oldalunkon megadott formában. De azt is tudni kell, hogy a jelentkezők számára ezután tanulás és gyakorlás következik, hiszen csak így válhatnak képzett önkéntesekké, s így szereznek jogosultságot a szakszerű segítségnyújtásra fogalmazott a mentőcsoport civil irányítója, Simonka György, aki egyben házigazdája és műsorvezetője a rendezvénysorozatnak. Tisztelt Adózók! Kiküldésre kerülnek a I. félévi fizetési értesítők. Minden ingatlan tulajdonos határozattal lesz értesítve, 2014 évben az adómérték változatlan maradt. A gépjármű tulajdonosok abban az esetben kapnak határozatot, amennyiben adómérték változás történik, vagy új, idei évtől adóköteles gépjárművet vásároltak. Bejelentési kötelezettség elmaradása esetében előfordulhat, hogy már nincs a tulajdonában az ingatlan vagy elhunyt személy nevére kerül kiküldésre határozat. Kérjük, ebben az esetben a változást szíveskedjenek bejelenteni. Amennyiben nem kapja meg az értesítőt, kérjük, március elején jelezze az adócsoportnál. A kiküldött adó csekkek pótlék mentes befizetési határideje március 17. Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy a változást követő 30 napon belül bejelentési kötelezettségük van, bevallási nyomtatvány az adócsoportnál kérhető, illetve letölthető az Önkormányzat honlapjáról: Adóazonosító jelüket az új bejelentkezők hozzák magukkal. Adócsoport

4 A Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskola hírei Januárban lezártuk az első félévet. Mint mindig, most is voltak, akik büszkén, voltak, akik lógó orral vitték haza félévi értesítőjüket. Ez a dokumentum a tanulók félévi munkáját bizonyítja. Sajnos számos esetben elfogultak a szülők a gyermekeikkel és, ha az eredménnyel nem elégedettek, akkor nem a gyermekben, hanem a tanárban keresik a hibát. Persze ez a legegyszerűbb. De tegyünk fel néhány kérdést: Vajon megteszek-e, én, mint SZÜLŐ, mindent azért, hogy gyermekem tanulással és ne csavargással esetleg az oly divatos számítógépezéssel töltse az időt?! Kihasználjuk-e az iskola által nyújtott sokoldalú fejlesztő és felzárkóztató szakköröket? Megkérdezem-e nap, mint nap, hogy érti-e a leckét? Kikérdezem-e tőle a házi feladatot? Leellenőrzöm-e, hogy milyen a felszerelése, elkészítette a házi feladatot? Gyakorolt, olvasott? Bizony sokan meglepődnének, ha tudnák, hogy a házi feladat, amely az otthoni gyakorlást szorgalmazza, számos esetben az iskolában készül el, reggel kapkodva, másolva. Az efféle huncutkodásnak bizony a következményei sem maradhatnak el. Mi, pedagógusok délután is itt vagyunk, és ha a tanulók kérdeznek, segítünk. És bár a rossz nyelvek azt beszélik, NEM, nem kérünk érte pénzt a diáktól. A kulcs a kedves Szülők kezében van. Ha ők azt erősítik a gyermekben, hogy forduljon bizalommal a pedagógushoz, akkor bátran mer majd segítséget kérni. Ne azt erősítsük a gyermekben, hogy: Buta vagy, ez úgysem megy neked. Csak a pozitív gondolkodás és hozzáállás hoz pozitív eredményeket. Forduljunk bizalommal, megértéssel gyermekeinkhez, és akinek szüksége van rá, segítsük, bátorítsuk! Néhány adat a félévi értekezlet anyagából: Tanulók száma félévkor 194, ebből 106 alsós és 88 felsős diák. Átlagok: magatartás: 4,1; szorgalom: 3,77; hiányzás: 22,87 óra/fő; nem hiányzott: 46 tanuló; bukás: 15 tanuló 24 tantárgyból; dicséret: 61 tanuló 124 tantárgyból (50 tanulós tantárgyért) kitűnő tanulók: 6 tanuló /Duda Dominika (3.o.); Csáki Tamás (4.a); Véró Petra (5.b); Annus Roland (6.o); Bereczki Dávid (7.a); Frank Hanna (7.b)/ A tanulós tantárgyak tekintetében az alsós tanulmányi átlag 3,88; a felsős átlag 3,16. Versenyeredmények: Számos versenyen vesznek részt tanulóink, ahonnan soha nem kell szégyenkezve hazatérnünk. Persze nem lehetünk mindenhol dobogósok, már maga a részvétel is dicsőség a gyermek, a család, az iskola, a falu számára. Így volt ez az orosházi evangélikus iskola által szervezett, Magyar Kultúra Napja alkalmából megrendezett népdaléneklő versenyen is, amelyre Bohus Valériát és Annus Rolandot (6.o.) készítette fel Jankóné Fekete Valéria tanárnő. Sokat segített a felkészítésben Jankov Gyöngyvér hitoktató is, aki maga is gyönyörűen énekel. Orosházán rendezték meg a Kazinczy Szép kiejtési versenyt, ahol Szekeres Nikolett (7.a) és Domján Melinda (6.o) képviselték Csanádapácát. Domján Melinda III. helyezést ért el ezen a területi versenyen. A Nyugat Magyarországi Egyetem es eseményeket feldolgozó Savaria Országos Történelemversenyének megyei fordulójába jutott tovább Bereczki Dávid (7.a) és Farkas Zoltán (8.o). Felkészítő tanáruk Kutasi Józsefné. Két csapattal indultunk a gyulai Göndöcs Benedek Középiskola által szervezett Kreatív Kalandtúra versenyén. Az összetett tanulmányi versenyen Annus Roland, Bozsó Márk, Domján Melinda és Vígh Roland csapata I. helyen végzett, ezzel 14 további csapatot utasítva maguk mögé. A gyerekek bizonyítottak a sport, matematika, néprajz, természetismeret, angol és informatika területén is. A másik csapat /Kiss Viktória, Kolozsvári Csaba, Kolozsvári János, Szatmári Erzsébet/ is szépen szerepelt, dobogós helyet azonban nem sikerült szerezniük. Büszkeséggel tölt el, hogy a gyulai, sarkadi iskolákat magunk mögé utasítva hoztuk el az első helyezettnek járó oklevelet és ajándékokat. Sport: Január végén Dr Kiss-Rigó László püspök úr szervezésében iskolánkban vette kezdetét a katolikus iskolák futball bajnoksága. Első körben négy iskola csapatai mérkőztek meg egymással: (Kaszaper, Pusztaföldvár, Végegyháza és Csanádapáca). Blősz Attila plébános úr biztató szavai után az 5-6. osztályosaink II. a 7-8. osztályosaink az I. helyen végeztek. A folytatás tavasszal várható. Focistáink a Bozsik tornán is szépen szerepelnek. Az utóbbi két torna Nagyszénáson került megrendezésre. Az I. korcsoport második helyen végzett, kiemelkedően játszott: Ilyés Brúnó (2.b) és Varga József (2.b). A II. korcsoport szintén a második helyen zárta a versenyt. Közülük Salka Olivér (5.a) és Tofán Alex (4.b) játszottak kiemelkedően. A III. korcsoport a harmadik helyen zárt. Kiemelkedően játszott Dániel József és Haba Szabolcs /kapus/ 6. osztályos tanulók. A IV. korcsoport lányai az előkelő első helyen végeztek. Kiemelkedő játékosok: Kiss Viktória (8.o), Kolozsvári Nikoletta (7.b) és Tóth Gabriella (7.b). Szikora Pál tanár úr büszke a gyerekek teljesítményére. Február 15-én tájfutóink ismét versenyeztek. 10 évesek kategóriájában: Dániel Dorottya (4.a), és Sándor Zoltán (4.a) első, Toldi Alexandra második helyezést ért el; 12 éveseknél Tóth Alexandra (6.) első lett. Páros kategóriában Budai Ivett (4.b) és Laukó József (6.) harmadikok lettek. Családi kategóriában a Gulyás család 2., a Hrobár Réka, Hrobár Rebeka, Czene Nikolett alkotta csapat a 3. helyen végeztek. Szabó Mihályné tanítónő különösen büszke lelkes csapatára a szép eredmények láttán. Osztályaink lelkesen készülnek a farsangra. Szinte nincs is olyan gyermek, aki ne venne részt valamely produkcióban. Faliújságunk is farsangi díszbe öltözött. A farsangi időszakban süssenek sok-sok finom fánkot, és ha tehetik, vonják be ebbe gyermekeiket, unokáikat. Véróné Erzsiák Beáta igazgatóhelyettes

5 A Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ hírei Farsang az otthonban Január 30-án egy nagyon vidám zenés rendezvény részesei voltak az otthon lakói, a fergeteges farsangi hangulatról ismét a Dalkör tagjai gondoskodtak. Repertoárjuk az idősek igényeihez igazodott, rég nem hallott, de legtöbbjük által ismert dalokat tartalmazott. Az ilyenkor szokásos fánk sem maradhatott el, ami talán a megszokottnál is jobban sikerült. Hálásak vagyunk érte Józó Antalnénak, Kiss Istvánnénak, Kórodi Pálnénak, Molnár Istvánnénak, ők mint már sokszor, ezúttal is önzetlenül segítettek intézményünkben. A farsangi időszakot az általános iskolások műsorával zárjuk február utolsó napjaiban. Kiállítás Erdélyi Ilona alkotásaiból Régi dédelgetett álmunk volt, hogy Erdélyi Ilona alkotásaiból a teljesség igénye nélkül - kiállítást rendezzünk. Az ő művészete közkedvelt a csanádapácai lakosok körében. Nagy becsben tartják a családok a festményeket, lakásaik díszéül szolgálnak Erdélyi Ilona szentképei, csendéletei, tájképei. Az intézményünkben is több képe van. Az idősek klubjában február 11-én Zsikai Rajmund Péter nyitotta meg a kiállítást, s a vendégkönyv tanulsága szerint azóta is sok látogató tekintette meg a képeket, számos emléket idéztek fel a festőnő családjával és életével kapcsolatban. A kiállítás megnyitót megtisztelte jelenlétével Oláh Kálmán polgármester úr és Megyeriné Lepsényi Alíz aljegyző asszony is. Polgármester úr tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a települési önkormányzat tervei között szerepel Erélyi Ilonka képeiből egy állandó kiállítás létrehozása. A kiállítás megnyitója óta többen ajánlottak fel képeikből az állandó kiállítás számára. Köszönetet mondunk azoknak a csanádapácai embereknek, családoknak akik a tulajdonukban lévő festményeket rendelkezésünkre bocsátották, lehetővé téve ezzel a kiállítás létrejöttét: Annus Gézáné, Annus Péterné, Baranyai István, Batki Ottó, Náfrádi Gáspár, Oláh Béla, Szabó Józsefné, Szűcs Mihályné, Varga László, Vetró Géza, Zsikai Rajmund Péter valamint egy anonim felajánlónak. A helyi kulturális értékek közkincsé válásához hatékony segítséget nyújtottak és külön köszönjük : - Kovács Gyulának és családjának a rengeteg információért és segítségért, kiállított tárgyakért és dokumentumokért! - A Faluház dolgozóinak - Rédainé Zsoldi Ibolyának segítségéért Épülő kapcsolataink A medgyesegyházi idősek klubjából érkeztek vendégeink február 10-én. A délelőtt folyamán a megvendégelés közben az intézményt bemutató fényképösszeállításunkból diavetítést tartottunk, majd részt vettek egy rövid foglalkozáson az idősek otthonában a lakóinkkal együtt. Az együtt éneklés jó hangulatot teremtett. Ezt követően kötetlen beszélgetés kapcsán egymásra találtak régi jó ismerősök és szívesen mutatták be intézményünket. Szakmai nap A Szociális Igazgatók Magyarországi Egyesülete Békés Megyei Tagozata február 3-án Gyulán Szociális Szakmai Napot szervezett. Az előadások a szociális ellátórendszert érintő jogszabályi változásokról, az ellenőrzési rendszerről és a pályázati lehetőségekről tájékoztattak. Az intézményünk munkacsoportvezetőinek lehetősége volt részt venni ezen a hasznos rendezvényen. Szociális foglalkoztatás hírei: A foglalkoztatás keretében készült termékekkel megújult készlettel várjuk vásárlóinkat a Gyöngyfüzér boltba. A bolt nyitvatartási rendjét is meghosszabbítottuk! A Gyöngyfüzér bolt új nyitva tartása: munkanapokon 8-16 óráig. Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy egyedi kérések alapján is dolgozik a varrodánk. Tehát az egyedi méretű munkásruhától a kisgyermekek farsangi jelmezéig gyors határidővel és kedvező árakkal tudjuk vállalni a munkát. Elérhetőségeink: Cím: 5662 Csanádapáca, Horváth Lajos tér 5. Tel: 0668/ Intézményvezető: Pepó Jánosné Mobil:

6 Indul a évi agrártámogatások előfinanszírozása a Gádoros Takaréknál! Az előző évekhez hasonlóan, 2014-ben is lehetőség nyílik a mezőgazdasággal foglalkozó magánszemélyek, családi gazdálkodók és vállalkozások támogatásainak előfinanszírozására. Az idei évre járó terület alapú és egyéb támogatásokat az igénylők már február hónaptól megkaphatják a Gádoros Takaréktól egyszerű és rövid lejáratú finanszírozási formában, akár már a támogatás igénylése előtt is. Miért hasznos az előfinanszírozás? - Mert a támogatási összeget elköltheti jóval a támogatás megérkezése előtt. - Mert szabadon, kötöttségek nélkül felhasználható - Mert olyan célokat valósíthat meg már az év első felében, amelyre a forrásai csak az év végén vagy jövő év elején lennének biztosítottak - Mert vállalkozás, családi gazdasága rendkívüli kedvező feltételekkel juthat rövid lejáratú finanszírozáshoz - Mert az igénylés és bírálat gyors és egyszerűsített formában történik 2014-ben milyen jellegű támogatások finanszíroz elő a Gádoros Takarék? évi terület alapú támogatás(maximum 69 ezer Ft hektáronként) - Agrár-környezetgazdálkodási támogatás - Állatjóléti támogatások - Elkülönített cukortámogatás - Állattartás után járó támogatások (pl: hízott bika, anyatehén tartás,) - Tej és különleges tejtámogatás - Egyéb támogatások A konstrukciók kezes és ingatlan fedezet bevonása nélkül is igénybe vehetők, mindössze a támogatási fedezet mellett. Az igénylés egyszerűsített formában történik, gyors bírálattal, így akár egy héten belül hozzájuthat a támogatási összeg akár 100%- hoz. Bővebb információkért, és igénylésért kérjük keressék kollégáinkat a Gádoros Takarék helyi kirendeltségein! A Nagyboldogasszony Katolikus Óvoda Hírei A téli szünet elmúltával, újult erővel kezdtük a 2014-es esztendőt, magunkkal hozva egy kicsit az ünnepek hangulatából. Nagy öröm volt újra találkozni a gyerekekkel, akik lelkesen, boldogan meséltek a megannyi élményről, melyek az otthon töltött időt jellemezték. Január 6-án Attila atyát vártuk Óvodánkba, aki Vízkereszt alkalmából megszentelte a csoportszobákat, az óvoda helyiségeit, hogy azokban Isten segítségével szeretet, egészség és béke lakozzék. Januárban kétszer is lehetőségünk volt színházi előadásnak örülni, hó elején a Tick-Tack bábszínház produkcióját tekinthette meg óvodánk apraja-nagyja, majd a hó végén a három nagyobb csoport Békéscsabára utazott a Napsugár bábszínház előadására: Hófehérke és a hét törpe címmel ismét felejthetetlen előadást láthattunk. Természetesen kihasználtuk az évszak adta lehetőségeket is: az első hó megérkeztével szánkóztunk és hatalmas hócsatákat rendeztünk az óvoda udvarán. Az óvó nénik kabátja is arról árulkodott, hogy meglehetősen pontosan céloztak a gyerekek az általuk oly nagy szeretettel készített hógolyókkal. Január 17-én zártuk a félévet, 31-én nevelőtestületi értekezlet keretén belül értékeltük a féléves nevelőmunkát, határoztunk meg új célkitűzéseket, feladatokat, melyek eddigi nevelési céljainkkal összhangban a minél magasabb szintű, eredményes nevelőmunka megvalósulását kívánják szolgálni. Az alapos, minden részletre odafigyelő, reális gyermekismeret az egyik elengedhetetlen feltétele óvodai nevelőmunkánknak. Ezt a megismerést szolgálja a gyermekekről vezetett dokumentáció is, melynek tartalmáról kötetlen beszélgetés formájában tájékoztatjuk a kedves szülőket. Így az óvodába lépéstől az iskolaérettség eléréséig minden tanévben kétszer /félévkor és év végén/ fogadóórára hívjuk a szülőket, tájékoztatást adva a gyermeküket érintő kérdésekről, a befogadás tapasztalatairól, az óvodai élet mindennapjairól. Célunk minden esetben a szülőkkel való együttgondolkodás, a közös útkeresés, hiszen közös célunk: a gyermek megfelelő fejlődése, - egymás kölcsönös segítése nélkül - nehezen képzelhető el. Február 3-án közös Balázs-áldásban részesültek a gyermekek és felnőttek, mely hitünk szerint megőriz a torokbajtól és más bajtól, segít bennünket mindennapi életünkben, küzdelmeinkben, mindennapi feladataink teljesítésében. A február a farsangra készülődés jegyében telt és telik el: február 21-én, pénteken kerül sor a hagyományos keretek között megrendezendő óvodai farsangi ünnepségünk megrendezésére. A zenével, mókával tarkított, vidámabbnálvidámabb vagy éppen félelmetesebbnél-félelmetesebb jelmezeknek köszönhetően -reményeink szerint- sikerül elűznünk a telet, helyet adva a testet-lelket melengető tavasznak. Szekeresné Horváth Zsuzsanna óvodavezető

7 Kedves Katolikusok! Mozgáskorlátozottak Egyesülete Ahogyan az év végi hálaadáskor (szilveszterkor) a templomban megköszöntem mindazoknak, akik egyházközségi hozzájárulásukat rendezték a tavalyi évben. Ezúton írásban is köszönöm kedves mindnyájuknak, hogy kötelességüknek érezték, hogy jó katolikusok módjára az egyházközségük-, templomukat támogassák. Itt szeretném, ha tudnák, hogy az állam nem, ismétlem nem támogatja anyagilag az egyházközségeket, tehát nem tartja el. Talán némelyek azt gondolhatják, hogy van az egyháznak pénze sok: a pap vasvillával forgatja a padláson a sok bankót, hogy az be ne penészedjen. Nem így van Kedves Testvérek. Az egyházközséget a helyi, csanádapácai hívek tartják fönt. Ezért, bár Európai Uniós pályázati segítséggel sikerült felújítani a templomot, de annak további fenntartásához a helyiek keresztényi kötelességük teljesítéséhez is szükség van. Ezért, aki tudja vagy sejti, hogy több éves elmaradása van. Legalább idéntől kezdve rendezze azt az évi 2500 forint, egyházközségi hozzájárulását, vagyis az egyházi adóját. Ebből tudunk javításokat eszközölni: templomszegélyt(járdát) javíttatni. A templom lépcsőit rendbe hozatni. Temetőkerítést javíttatni és készíttetni. Idén ezeket szeretnénk tudni megcsináltatni. Még egyszer köszönjük mindazoknak, akik erkölcsi kötelességüknek érezték és érzik, hogy egyházközségüket, templomukat fenntartsák. Isten fizesse meg nekik százszorosan! Tájékoztatom a Kedves Testvéreket, hogy temetőnk szebbé és rendezettebbé tételében az egyházközség képviselőtestületével egyetértésben a következő feladatokkal bíztuk meg Zelenyánszki Pál önkormányzati alkalmazottat: a Nagyboldogasszony Temetőben hívja fel az egyéb szolgáltatásokat végzőket kötelességeik teljesítésére: műsírkő-készítőket, temetkezési vállalatokat, polgári szónokokat, hozzátartozókat. A templom felújítása után szeretnénk a temetőt is rendezettebbé tenni. Mindannyiunk érdeke, hogy akiknek hozzátartozója földi porhüvelye itt nyugszik, rendes temetőkertben látogathassa. Csíksomlyóra, a pünkösdi búcsúra zarándokutat szervezünk idén júniusban. Jelentkezni lehet a plébánián. Blősz Attila plébános A Mozgáskorlátozottak Csanádapáca és Vidéke Egyesülete megkezdte a 2014 évet. Tervei között szerepel többek között egy kiránduló nap megszervezése, mivel a helyi Önkormányzat jóvoltából ingyenesen kapjuk a buszt évente egy alkalomra, azt szeretnénk ki használni, mivel évek óta nem tudtuk elvinni a mozgáskorlátozottak tagjainkat kirándulásra anyagi helyzetünk miatt. Ez lehet kirándulás, színházi előadás, vagy a tagok igénye szerint, ahova szeretnének eljutni. Várjuk a javaslatokat. Továbbra is intézzük a tagjaink, más fogyatékkal élők és a megváltozott munkaképességűek ügyeit, ellátjuk érdekképviseletét, nyugdíjas ügyek, fellebbezések, fogyatékos támogatások, gyógyászati segédeszközök / gyógycipők, elektromos kerekesszék, minden egyéb segédeszköz, pelenka stb., napi szinten tudunk az ilyen dolgokban segédkezni a rászorulókon. Várjuk tagjainkat bármilyen probléma, kérdés, információ, keressen a székhelyünkön, Szent Gellért u. 29. Megkezdtük a 2014 évi tagdíjak szedését is. Köszönettel vesszük, hogy aki teheti, támogassa az egyesületünket adója 1 %-val. Adószámunk: Annus Istvánné elnök Nőnap alkalmából szeretettel köszöntjük a hölgyeket! Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal Borza Árpádot és Horváth Mária Teréziát 50. házassági évfordulójuk alkalmával szeretettel köszönti lányai, vejei, unokái és dédunokái

8 Születés: Baukó Richárd Róbert és Zsuzsa Alexandra fia Róbert Házasságkötés:--- Halálozás: Molnár József (1933), Jozó István Andrásné Baranyai Etel Margit (1940) HELYTÖRTÉNETI SOROK Erdélyi Ilona festőművész 1920-ban született Csanádapácán. Rendkívüli kézügyessége már iskolás korában feltűnt. Tehetsége azonban csak későn tudott kibontakozni, mert hamar férjhez ment, és a munka mellett nagyon ritkán jutott ideje a művészetre. Kezdetben kizárólag rajzokat készített, majd 1946-ban Rácz Lukács művészetkedvelő és műértő helyi asztalosmester buzdítására kezdett el olajfestményeket készíteni. Első időszakában másolatok festésével próbálkozott, főleg híres festők szentképeit, tájképeit másolta. Ez a korszaka nagyjából 1954-ig tartott. Ezután kezdi el saját tájképeit, csendéleteit és portréit festeni. A csanádapácai lakosság rendkívül nagy érdeklődése, szeretete és biztatása adott neki lendítőerőt ahhoz, hogy egyre jobb képeket alkosson. A másolatokért később többen megrótták ugyan, de a festőművész úgy tartotta, hogy ez a korszak volt számára az egyik legnagyobb iskola. Ez által ismerte meg a nagy mesterek ecsetkezelését, technikáját. Munkásságára a Népművészeti Intézet is korán felfigyelt, tanácsokkal látták el és további munkára buzdították. Tehetségéről, munkásságáról Lyka Károly világhírű művészettörténészünk 1960-ban elismerőleg nyilatkozott. Tájképeinél különösen a lombtechnikáját emelte ki. Szabó Pál Kossuth-díjas író is figyelemmel kísérte Erdélyi Ilona tevékenységét, és több alkalommal felkereste otthonában a festőművészt. Munkáival számos kiállításon vett részt. Csanádapácán 1955-ben rendeztek először kiállítást képeiből, ezt követően a környék településein, majd nagyobb városainkban, többek között a fővárosban is több tárlata volt. Később Budapestre költözött, de ott is tovább alkotott egészen 2002-ben bekövetkezett haláláig. Festményei ma világszerte számos otthonban megtalálhatók. Erdélyi Ilonának jelenleg sehol nincs állandó galériája, ezért úgy gondoljuk, hogy a településünkről származó festőművész munkásságát, életpályáját bemutató múzeumnak Csanádapácán lenne a legméltóbb helye. Távlati célunk egy Erdélyi Ilona emlékmúzeum létrehozása, amihez a lakosság segítségét, felajánlásait is szeretnénk kérni. Aki hozzá tud járulni a múzeum létrehozásához egy-egy festménnyel, tárgyi emlékkel, kérjük, jelezze szándékát a Művelődési Házban vagy a Polgármesteri Hivatalban! ZSRP Barátaink emlékére labdarúgó teremtorna végeredménye 1. FÜRGE NYUSZI :4 21 p. 2. APÁCA SÖRÖZŐ :20 16 p. 3. LÉGIÓSOK :17 15 p. 4. GRUND :31 12 p. 5. DRINK TEAM :42 10 p. 6. FAIR PLAY JUNIOR :40 6 p. 7. AS KÓMA :75 3 p. 8. SASA PAPA ANGYALAI :62 0 p. A győztes csapat tagjai: Matyelka Tibor, Silló Norbert, Tóth Csaba, Náfrádi Sándor, Kovács Krisztián, Zsuzsa László, Németh Róbert, Fodor Norbert, Harangozó Dániel. Csanádapácai Új Szó. Csanádapáca község önkormányzati lapja. Megjelenik havonta. Felelős kiadó: Csanádapáca Község Önkormányzata. Felelős szerkesztő: Zsikai Rajmund Péter Nyomdai kivitelezés: Paulik és Társa Nyomdaipari Bt. Készült 1200 példányban. Az ingyenes kiadványt a kiadó megbízásából a Magyar Posta terjeszti.

Tisztelt Csanádapácai lakosok!

Tisztelt Csanádapácai lakosok! Tisztelt Csanádapácai lakosok! A Képviselő-testület 2011. február 23.-án tárgyalta, és elfogadta a település 2011. évi költségvetését. Ígéretemhez híven ezt az alábbiakban ismertetem: 2011. évi összesített

Részletesebben

Tisztelt Csanádapácai Polgárok!

Tisztelt Csanádapácai Polgárok! Tisztelt Csanádapácai Polgárok! Nagy öröm tölti el szívemet, hogy az utóbbi időben minden egyes Csanádapácai Új Szó vezércikkében sikeres pályázatokról számolhattam be Önöknek. Hál Istennek, ez a sorozat

Részletesebben

Tisztelt Csanádapácai Lakosok!

Tisztelt Csanádapácai Lakosok! Tisztelt Csanádapácai Lakosok! Az előző Csanádapácai Új Szó megjelenése óta, mozgalmas időszakon vagyunk túl, a legfontosabb fejleményeket az alábbiak foglalnám össze: Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot,

Részletesebben

Múzeumi jubileum. Téti Híradó Városi Folyóirat XIX. évfolyam 1. szám 2014. tavasz

Múzeumi jubileum. Téti Híradó Városi Folyóirat XIX. évfolyam 1. szám 2014. tavasz Téti Híradó Városi Folyóirat XIX. évfolyam 1. szám 2014. tavasz Múzeumi jubileum Tíz éves a helytörténei kiállítás Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács pályázati támogatásával felújított Boros

Részletesebben

Tisztelt Csanádapácai lakosok!

Tisztelt Csanádapácai lakosok! Tisztelt Csanádapácai lakosok! Tájékoztatom Önöket, hogy létrejött Csanádapáca és Pusztaföldvár Községek Körjegyzősége. A körjegyzőség székhelye: 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. A körjegyző: Dr.

Részletesebben

Múltunk és hagyományaink értékei településünk, gyermekeink öröksége

Múltunk és hagyományaink értékei településünk, gyermekeink öröksége Múltunk és hagyományaink értékei településünk, gyermekeink öröksége Kárpát medence Nemzeti Értékei és Hungarikumai Kiállítás és Vásáron mutatkozott be a Csanádapácai Értéktár.. A magyar nemzeti értékek,

Részletesebben

Tisztelt Csanádapácai lakosok!

Tisztelt Csanádapácai lakosok! Tisztelt Csanádapácai lakosok! Köszönetemet fejezem ki a település minden polgárának, aki részt vett, aki segített az V. Kakasfesztivál sikeres megvalósításában. Úgy gondolom, hogy színvonalas előadásokban

Részletesebben

Maskarás kavalkád - farsangoltak az iskolások

Maskarás kavalkád - farsangoltak az iskolások Maskarás kavalkád - farsangoltak az iskolások Fotók: VP A néphagyomány szerint a vízkereszttől húshagyó keddig tartó farsangi időszak meghatározója volt a téli évszakban pihenő egyszerű embernek. A farsang

Részletesebben

Tisztelt Csanádapácai Polgárok!

Tisztelt Csanádapácai Polgárok! Tisztelt Csanádapácai Polgárok! Az új esztendőben sokan tesznek fogadalmat és ígéretet annak érdekében, hogy változást hozzanak életükbe. Én arra tettem fogadalmat, hogy békességben, egyetértésben és hatékonyan

Részletesebben

TOVÁBBRA IS INGYENES AZ ÁLLATI HULLADÉKLERAKÓ

TOVÁBBRA IS INGYENES AZ ÁLLATI HULLADÉKLERAKÓ TOVÁBBRA IS INGYENES AZ ÁLLATI HULLADÉKLERAKÓ Meghosszabbították a díjmentességet KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS (2. oldal) Ára: 99Ft A DZSUNGEL ELEVENEDETT MEG A FARSANGON (4.OLDAL) RÖVIDESEN

Részletesebben

2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ

2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ 2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ Szentmártonkáta Község Önkormányzat Képviselõ-testülete nevében szeretettel meghívok minden helyi lakost

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Úgy fejlesztünk, hogy közben megmentünk egy régi épületet

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Úgy fejlesztünk, hogy közben megmentünk egy régi épületet XXI. évfolyam, 2013. november 9. 9. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Úgy fejlesztünk, hogy közben megmentünk egy régi épületet Miközben a figyelmünk egyre inkább a városközpont

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja. Március 15-én délután önkormányzati. vezetők, valamint az építkezésben

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja. Március 15-én délután önkormányzati. vezetők, valamint az építkezésben Új Gyáli 2012 április Újság Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Önkormányzati támogatásra pályázhatnak a civil szervezetek 4. oldal Lesz gyáli adóslista Az évfordulók városa 5. oldal

Részletesebben

Bemutatkozunk. Fotómontázs: Rajki Judit. Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál

Bemutatkozunk. Fotómontázs: Rajki Judit. Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál Bemutatkozunk Fotómontázs: Rajki Judit Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál képviselő nevéhez fűződik. A Képviselő-testület az ötlet lelkes támogatójaként már számos feladatának

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal idõszakos kiadványa. 2008. év I. szám

Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal idõszakos kiadványa. 2008. év I. szám 2008. év I. szám Közérdekû telefonszámok: Orvosok: rendelési idõben, munkanapokon 8-18 óráig: 06-70-456-7102 Orvosi ügyelet: - felnõtt ügyelet: 06-76-516-984 - gyermek ügyelet: 06-76-516-904 Mentõk: 104;

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Új Gyáli 2009. július Újság Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Főbb változások az okmánykiadásban 4. oldal Nagyszabású beruházás saját erőből Nem marad földút Gyálon! Gyémántdiplomás

Részletesebben

FORUM MARTINI. Várjuk Önöket. Pecsét került rá! Martonvásár adóssága 65%-kal csökken! Megjelenik havonta XXII. évfolyam 3. szám 2013. március 15.

FORUM MARTINI. Várjuk Önöket. Pecsét került rá! Martonvásár adóssága 65%-kal csökken! Megjelenik havonta XXII. évfolyam 3. szám 2013. március 15. FORUM MARTINI Martonvásár város lapja Megjelenik havonta XXII. évfolyam 3. szám 2013. március 15. Pecsét került rá! Martonvásár adóssága 65%-kal csökken! Várjuk Önöket (Cikkünk a 4. oldalon.) március 15-én

Részletesebben

POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ

POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ 2 NyárfaLevél 2011. június ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Nyáregyháza község Képviselő-testületének fontosabb döntései 2011. JANUÁR 18. A Képviselő-testület a Saubermacher Kft. által benyújtott

Részletesebben

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ. XXIII. évfolyam, 2013. február. Nekik is adhatjuk! Békés Megyei Hírlap Év sportolója és Év embere díjak átadása

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ. XXIII. évfolyam, 2013. február. Nekik is adhatjuk! Békés Megyei Hírlap Év sportolója és Év embere díjak átadása MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES XXIII. évfolyam, Közéleti információs lap Békés Megyei Hírlap Év sportolója és Év embere díjak átadása 4-én, hétfőn délután ünnepélyes keretek között kerültek átadásra a Békés

Részletesebben

Boldog újesztendőt Diósjenő minden lakosának! Jó napot! Elhunyt Lénárt János 1945-2012. XIII. évfolyam 1. szám

Boldog újesztendőt Diósjenő minden lakosának! Jó napot! Elhunyt Lénárt János 1945-2012. XIII. évfolyam 1. szám 2012. január hó a diósjenői önkormányzati képviselőtestület tájékoztató havilapja Boldog újesztendőt Diósjenő minden lakosának! Kedves Diósjenői Polgárok! Amikor egy új esztendő küszöbét átlépjük, hamar

Részletesebben

Úrhidai Hírek az úrhidai önkormányzat kiadványa

Úrhidai Hírek az úrhidai önkormányzat kiadványa Úrhidai Hírek az úrhidai önkormányzat kiadványa www.urhida.hu 2014. április Önkormányzati Hírek Óvodaépület bővítése és korszerűsítése 2014 április 7-én elkezdődött az óvodaépület bővítése és korszerűsítése.

Részletesebben

KARÁCSONY 2010. HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT

KARÁCSONY 2010. HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT KARÁCSONY 2010. Mozgásba jött a társadalom kicsinye és nagyja egyaránt. A gyermekek megfogalmazták igényüket, kérésüket.

Részletesebben

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2014-ben huszonöt éves a város MEGJELENIK HAVONTA XXIV. ÉVFOLYAM 2014. FEBRUÁR havonta ingyenesen 3200 otthonban a város szolgálatában

Részletesebben

Önkormányzatunk hírei A Képviselõ-testület üléseirõl

Önkormányzatunk hírei A Képviselõ-testület üléseirõl A Képviselõ-testület 2013. évi utolsó ülésén a következõ fontosabb döntések születtek: A helyi építési szabályzat és a településszerkezeti terv felülvizsgálata ismét napirenden volt: három kérelmet vizsgált

Részletesebben

Egészségház-avató. Elsősök beíratása. Tartalom. Változás a művelődési. közmeghallgatást. február 14. 2012. február

Egészségház-avató. Elsősök beíratása. Tartalom. Változás a művelődési. közmeghallgatást. február 14. 2012. február 2012. február Tartalom Építsünk együtt játszótereket! 3. oldal Erdélyi barátaink színjátszó estje 3. oldal EGY-HÁZra találtak a reformátusok 4. oldal Egy különleges nap 5. oldal Óvodai beíratás 5. oldal

Részletesebben

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Nagybajom város ingyenes lapja V. évfolyam 1. szám 2008. március KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Megyenap - 2008. január 11. Felsõs farsang - 2008. február 1. Ünnepi mûsor a 8.a elõadásában - 2008.

Részletesebben

Szép városunk fényszökőkút szinte minden tervezett fejlesztésünket meg tudtuk valósítani

Szép városunk fényszökőkút szinte minden tervezett fejlesztésünket meg tudtuk valósítani Szép városunk Elmúlt egy év, karácsony szent ünnepével, szilveszteri mulatságokkal, és immár itt állunk az új év elején. Az ünnep hangulata még kicsit itt maradt a házak, kertek, utcák és terek díszkivilágításával.

Részletesebben

Ba l á s t y a i Új s á g

Ba l á s t y a i Új s á g Ba l á s t y a i Új s á g i n g y e n e s ö n k o r m á n y z a t i h a v i l a p XX. ÉVFOLYAM 2014. MÁRCIUS Díszoklevél Balástyának A Falunapok alkalmával tartott Szent Mihály-napi tűzgyújtással csatlakozott

Részletesebben

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKOMÁNYZATÁNAK LAPJA KUNSZIGETI HÍRMONDÓ. - mondta Nagy István, a Földművelésügyi Minisztérium

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKOMÁNYZATÁNAK LAPJA KUNSZIGETI HÍRMONDÓ. - mondta Nagy István, a Földművelésügyi Minisztérium KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKOMÁNYZATÁNAK LAPJA KUNSZIGETI HÍRMONDÓ XXVI. évfolyam 3. szám 2014. október 4. Átadták az új óvodát - BÁBICS NORBERT - Kunsziget óvodát álmodott, az álom pedig most valóra vált: augusztus

Részletesebben

2014. január www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA

2014. január www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA 2014. január www.zsambek.hu Interjú dr. Malik Dean jegyzôvel Közbiztonsági hírek Betlehemi láng köszöntése Zsámbékon Bölcsôdei, óvodai, iskolai adventi

Részletesebben