J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 11-én megtartott soron kívüli ülésén.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 11-én megtartott soron kívüli ülésén."

Átírás

1 17/2014 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 11-én megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő terme 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. Jelen vannak: Oláh Kálmán polgármester Szikora Pál Ferenc alpolgármester Csikós Gábor Oláh Lajos Sándorné 6. Napirendi ponttól jelen van: Kesjár Jánosné Igazolatlanul van távol: Bohus Ferenc Göcző Gyula Andrásné Tanácskozási joggal meghívottként van jelen: dr. Lipták Péter Megyeriné Lepsényi Alíz jegyző aljegyző Tervezett napirend: 1./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz 2./ Ivóvízminőség-javító projekt konzorciumi megállapodás II. kiegészítése 3./ Bérleti-üzemeltetési szerződés módosítása Alföldvíz Zrt-vel 4./ Javaslat rendkívüli önkormányzati támogatási igény felterjesztésére és Megyeriné Lepsényi Alíz aljegyző

2 5./ A KEOP /F Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban pályázati konstrukcióban a Csanádapáca Község Önkormányzat intézményeinek épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával elnevezésű pályázat feltételes közbeszerzési eljárásának lezárására és dr. Lipták Péter jegyző 6./ Csanádapácáért Közalapítvány alapító okiratának módosítása és dr. Lipták Péter jegyző 7./ Egyebek (bejelentések) Oláh Kálmán polgármester: Köszöntöm a Képviselő-testület tagjait, valamint a meghívottakat, valamint Csanádapáca egész lakosságát. Az előterjesztéseket és a meghívót mindenki megkapta. Egy fő Kesjár Jánosné jelezte késését, a másik két fő Bohus Ferenc és Göcző Gyula Andrásné nem jelezte távolmaradásának okát. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes. Ismertetném a tervezett napirendet és annyi változtatást szeretnék a napirendi pontokat illetően, hogy az ötödik napirend a hatodik napirend után következzék, mivel fontos információt várunk ez ügyben. Aki így a napirenddel egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. elfogadta a szeptember 11-i ülés napirendjét. 1./ Napirendi pont: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz Oláh Kálmán polgármester: Az előterjesztést mindenki megkapta, nem kívánom különösebben kiegészíteni csak annyival, hogy az egy főre eső támogatás 5000,- Ft/fő/hó volt korábban, a minimális 1000,- Ft/fő/hó. A pályázathoz október 1-ig van lehetőség csatlakozni. A pályázat kiírásának a határideje november 7., az elbírálásé pedig december 8-án lesz. Az űrlapot a pályázó maga rögzíti elektronikus rendszerben, majd az önkormányzat felülvizsgálja és bírálja el azokat. Kérdése, hozzászólása ezzel kapcsolatban van-e valakinek? Szikora Pál Ferenc alpolgármester: Szerintem ez így megfelelő, erősítsük meg. Oláh Kálmán polgármester: Kérdés, hozzászólás van-e még, amennyiben nincs, aki a fentiekkel egyetért, kézfeltartással jelezze.

3 116/2014. (IX.11.) sz. kt. határozat: Csanádapáca község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1. Csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulójához. 2. a támogatás forrását az önkormányzat évi költségvetésében a szociális támogatások keretén belül biztosítja, 3. felhatalmazza Oláh Kálmán polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására. Határidő: Napirendi pont: Ivóvízminőség-javító projekt konzorciumi megállapodás II. kiegészítése Oláh Kálmán polgármester: Az előterjesztést mindenki megkapta, én nem kívánom különösebben kiegészíteni. A megállapodás nem tér el a korábbi döntésektől. Kérdése, ezzel kapcsolatban van-e valakinek? Amennyiben nincs kérdés, aki a fentiekkel egyetért, kézfeltartással jelezze. 117/2014. (IX.11.) sz. kt. határozat: Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Békés Megyei Ivóvíz-minőségjavító Program című támogatott projekt kapcsán a Konzorciumi megállapodás II. számú kiegészítését a következők szerint: 1. A Projekt keretében történő beruházás tulajdonjoga visszterhesen kerül az Önkormányzatokhoz, mégpedig a közöttük létrejött tulajdonjogi megállapodásban foglalt arányok szerint. Az átruházási érték vonatkozásában a Társulásánál a Projekt valamennyi beruházási költsége az irányadó, mely a beruházás aktiválása során figyelembe vételre kerül 2. A Projekt megvalósítási fázisba lépésre tekintettel, a Projekt menedzselésének, lebonyolításának felmerülő költségeire projekt lebonyolítási díjat fizetnek az Önkormányzatok a Társulásnak számla ellenében a Társulási Tanács döntése szerint. A 2015 évre esedékes díjról és teljesítéséről a felek 2015 évben döntenek. A Társulás tag önkormányzatai a lebonyolítási díjat közvetlenül fizetik meg, míg a Társuláson kívüli, más

4 Társulásokba tömörült Önkormányzatok társulásaikon keresztül fizetik meg a díjat. A díj vonatkozásában a társulási tag önkormányzatok a Társulási Tanácsülés határozata szerint kötelezettek a fizetésre, a Társuláshoz konzorciumi megállapodással kapcsolódó önkormányzatok a konzorciumi megállapodás szerinti díjat fizetik. 3. Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármesterét a határozat mellékletét képező Konzorciumi megállapodás II. számú kiegészítésének aláírására. Határidő: szeptember Napirendi pont: Bérleti-üzemeltetési szerződés módosítása Alföldvíz Zrt-vel. Oláh Kálmán polgármester: Az írásos anyagot erről is megkapta mindenki. Öt pontban van felsorolva a bérlet és az elszámolás feltételei. Nem kívánom felolvasni, mindenki előtt ott van. Kérdése, hozzászólása ezzel kapcsolatban van-e valakinek? Amennyiben nincs, aki a fentiekkel egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. 118/2014. (IX.11.) sz. kt. határozat: Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Oláh Kálmán polgármestert az Alföldvíz Zrt-vel kötendő bérleti-üzemeltetési szerződés módosításának aláírására és a szükséges jognyilatkozatok megtételére. Határidő: Értelem szerint 4. Napirendi pont: Javaslat rendkívüli önkormányzati támogatási igény felterjesztésére és Megyeriné Lepsényi Alíz aljegyző Oláh Kálmán polgármester: Az előterjesztést mindenki megkapta, megkérem Megyeriné Lepsényi Alíz aljegyző asszonyt, hogy terjessze elő. Megyeriné Lepsényi Alíz aljegyző: Támogatást kérni bármikor lehet. az önkormányzat I. ütemben E Ft-ot igényelt, amely pozitív elbírálásban részesült. Itt a lehetőség, hogy másodszor is benyújtsuk. Oláh Kálmán polgármester: Kérdése ezzel kapcsolatban van-e valakinek?

5 Szikora Pál Ferenc alpolgármester: Döntés mikor van? Megyeriné Lepsényi Alíz aljegyző: December 20-ig dönt a miniszter, de lehet sürgősségit kérni. Oláh Kálmán polgármester: Kérdése valakinek van-e még ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, aki egyetért a fentiekkel, kézfeltartással jelezze. 119/2014. (IX.11.) sz. kt. határozat: Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2014.évi központi költségvetéséről szóló évi CCXXX. törvény 76. (2) bekezdés k) pontja, valamint a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásról szóló 7/2014. (I.31.) BM. rendelet 1. (2) bekezdés a) pontja alapján ismételten rendkívüli támogatási igényt nyújt be működőképességének megőrzéséhez. Határidő: szeptember 30. Határozatról értesül: 1./ Békés Megyei Kormányhivatal 2./ MÁK 5. Napirendi pont: Csanádapácáért Közalapítvány alapító okiratának módosítása és dr. Lipták Péter jegyző Oláh Kálmán polgármester: Az előterjesztést mindenki megkapta, én nem kívánom különösebben kiegészíteni. Megkérem dr. Lipták Péter jegyző urat, hogy ismertesse a napirendi pontot. dr. Lipták Péter jegyző: A közalapítvány elnöke a Gyulai Törvényszéknél kezdeményezte a közhasznúsági jogállás bejegyzését. Tegnap vettük kézhez a törvényszék döntését, miszerint az alapító okirat módosítása szükséges a közhasznúsági jogállás megállapításához. A státusz azért elengedhetetlenül fontos a további működéshez, mivel az SZJA 1%-ékok csakis így realizálhatók a jövőre nézve. Oláh Kálmán polgármester: Ez mindenképpen célszerű lenne, mert így pluszforrásokhoz is juthat a közalapítvány. Kérdése ezzel kapcsolatban van-e valakinek? Amennyiben nincs, aki a fentiekkel egyetért, kézfeltartással jelezze.

6 120/2014. (IX.11.). sz. kt. határozat: Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1. a Csanádapácáért közalapítvány alapító okiratának az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvényben és a Pk.60/134/1998/28. végzésben foglaltak szerinti módosítását és az egységes szerkezetű alapító okiratot a határozat melléklete szerint elfogadja és felkéri a polgármestert azok aláírására, valamint a további szükséges intézkedések megtételére. 2. a Képviselő-testület felkéri továbbá a polgármestert, hogy a közalapítvány közhasznú jogállás nyilvántartásba vétele iránti kérelmet írja alá és terjessze az illetékes Gyulai Törvényszék elé. Határidő: és dr. Lipták Péter jegyző Oláh Kálmán polgármester: Szünetet rendelek el. 30 perc szünet Oláh Kálmán polgármester: Szünet után folytatjuk az ülést. Közben megérkezett Kesjár Jánosné asszony is. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes. A következő napirend a KEOP /F. pályázat lenne, de ezt sajnos el kell napolnunk, mivel nem érkezett meg az anyag. A napirendi pont tárgyalását elnapoljuk egy következő soron kívüli ülésre. 6. Napirendi pont: Egyebek (bejelentések) Oláh Kálmán polgármester: Egy dologgal kapcsolatban kell még döntenünk. Korábban az Általános Iskola villámvédelme nem lett megoldva. Ez azért probléma, mert nem kap használatbavételi engedélyt az intézmény. Kértünk árajánlatot Annus Antalné helyi vállalkozótól, amit megfelelőnek találtunk. Mintegy ,- Ft költség takarja be az épület villámvédelmét. Kimaradt ugyan a gépterem és a tornaterem öltöző része. Ezeknek az anyagköltsége ,- Ft. Az egészet így ,- Ft betakarná. Erről kell döntenie a Képviselő-testületnek. Kérdés, hozzászólás ezzel kapcsolatban van-e? Ha nincs, aki a fentiekkel egyetért, kézfeltartással jelezze. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül

7 121/2014. (IX.11.) sz. kt. határozat: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő testülete úgy határoz, hogy 1. megbízza Annus Antalné egyéni vállalkozót (5662 Csanádapáca, Ságvári utca 2. szám) a Nagyboldogasszony Katolikus Óvoda (5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 30. szám) és a Községháza (5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. szám) villámvédelmi rendszerének kiépítésével a fejlesztési alap terhére bruttó Forint megbízási díj ellenében, 2. felhatalmazza Oláh Kálmán polgármestert a megbízási szerződés aláírására és a további releváns jognyilatkozatok megtételére. Határidő: Oláh Kálmán polgármester: Nekem nincs más bejelenteni valóm. Megkérdezem, hogy kérdése, hozzászólása, bejelenteni valója van-e valakinek? Amennyiben nincs, mindenkinek megköszönöm a részvételt. Az ülést bezártnak tekintem a továbbiakban zárt üléssel folytatjuk. K.m.f. Oláh Kálmán polgármester dr. Lipták Péter jegyző A jegyzőkönyv 5 eredeti példányban készült

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. 7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. március 29. napján tartott ülésén.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. március 29. napján tartott ülésén. Csanádapáca Képviselő-testülete 7/2011. sz. jkv. J e g y z ő k ö n y v Készült a Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. március 29. napján tartott ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31../2011. ikt. Sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő testületének 2011.

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2012. 11. 28. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 198- /2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 10/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 17-én 08.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 10/2010. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 11-én 13.00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza Szontagh Tamás terme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. augusztus hó 9-én

Részletesebben

11/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. szeptember 4-én megtartott rendes, nyilvános ülésének jegyzőkönyve

11/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. szeptember 4-én megtartott rendes, nyilvános ülésének jegyzőkönyve 11/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. szeptember 4-én megtartott rendes, nyilvános ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2014. május 8-án megtartott nyilvános ülésének

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2014. május 8-án megtartott nyilvános ülésének Iktatószám: KVÖ/278/33/2014. KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2014. május 8-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 10. HATÁROZATOK MUTATÓJA Határozat száma

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 8/2011

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 8/2011 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 8/2011 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 24-én megtartott, hangfelvétellel rögzített rendkívüli ülés jegyzőkönyv

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről Határozat száma: 88/2012.(VIII.29.) 89/2012.(VIII.29.) 90/2012.(VIII.29.) 91/2012.(VIII.29.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

Je2vzokönvv. Készült a Csanádapáca Képviselo-testület 2010. január 26. napján tartott ülésén.

Je2vzokönvv. Készült a Csanádapáca Képviselo-testület 2010. január 26. napján tartott ülésén. Csanádapáca Képviselo-testülete 1/2010. sz. jkv. Je2vzokönvv Készült a Csanádapáca Képviselo-testület 2010. január 26. napján tartott ülésén. Az ülés helve: Csanádapáca Községháza díszterme Jelen vannak:

Részletesebben

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V 9/2015. ÖKÜ Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2013. szeptember 12-én. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2013. szeptember 12-én. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2013. szeptember 12-én megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TARTALOM: 44/2013.(IX.12.) számú képviselő-testületi határozat Tiszasas

Részletesebben

Dr. Tarr Lajos Lőkösháza polgármestere röviden bemutatkozott.

Dr. Tarr Lajos Lőkösháza polgármestere röviden bemutatkozott. JEGYZŐKÖNYV Iksz: 143/2008 Készült: Gyula Polgármesteri Hivatal (5700 Gyula, Petőfi tér. 3. sz..) Ovális tárgyaló termében 2008. június. 12. én 10. 00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi

Részletesebben

285-292, 304-325 /2012. sz. határozat 30-31/2012. sz. rendelet

285-292, 304-325 /2012. sz. határozat 30-31/2012. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-18/2012/JT. 285-292, 304-325 /2012. sz. határozat 30-31/2012. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 16/2014.(II.20.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 17/2014.(II.20.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 2014. szeptember 17 -i RENDKÍVÜLI üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 2014. szeptember 17 -i RENDKÍVÜLI üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. szeptember 17 -i RENDKÍVÜLI üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 77-83 /2014. (09.17)) 2 J E G Y Z Ő K Ö

Részletesebben

Gárgyán István jegyző

Gárgyán István jegyző 7/2013.(IX.17.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. szeptember hó 17. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. Napirend: 1./ Beszámoló az önkormányzat I. féléves

Részletesebben

11/2012. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. április 26-án megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak

11/2012. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. április 26-án megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 11/2012 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. április 26-án megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv

Részletesebben

Olvasásra olvasásra olvasásra

Olvasásra olvasásra olvasásra Apaj Község Önkormányzata 2345. Apaj, Fõ tér 2. Jegyzõkönyv Készült Apaj Község Képviselõ-testületének 2010. november 11-én megtartott testületi ülésérõl Hozott határozatok: 97/2010.(XI.11.) Kt.számú határozat

Részletesebben

Készült: Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 26-i nyilvános üléséről.

Készült: Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 26-i nyilvános üléséről. SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: S. 4-82/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 26-i nyilvános üléséről. Helye: Salföld

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2013. október 10-én. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2013. október 10-én. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2013. október 10-én megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TARTALOM: Tiszasas Község Önkormányzata 9/2013. (X.11.) Önkormányzati rendelete

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. október 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. október 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. október 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Rendeletek: 12/2012.(X.19.) Határozatok: 106/2012. (X. 18.) 107/2012. (X. 18.) 108/2012.

Részletesebben

2. sz. JEGYZŐKÖNYV ... 3/2014. (II.13.) számú rendelet Tiszagyenda Községi Önkormányzat 2014.évi költségvetéséről HATÁROZATOK MUTATÓJA

2. sz. JEGYZŐKÖNYV ... 3/2014. (II.13.) számú rendelet Tiszagyenda Községi Önkormányzat 2014.évi költségvetéséről HATÁROZATOK MUTATÓJA 2. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 13. napján megtartott soros testületi ülésének jegyzőkönyvéből... RENDELETEK MUTATÓJA 3/2014. (II.13.)

Részletesebben