ECL English Practice Tests 2. középfokú angol tesztkönyvhöz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ECL English Practice Tests 2. középfokú angol tesztkönyvhöz"

Átírás

1 az ECL English Practice Tests 2 középfokú angol tesztkönyvhöz 2011

2 ECL English Practice Tests 2 Word list Reading Listening Speaking Reading tests Text 1 - Abracadabra! astounding - meglepő, elképesztő betrayal - árulás borderless - határtalan brand-new - vadonatúj broomstick - seprűnyél chain up - megláncol charming - bájos, elragadó competitor - versenytárs confirm - megerősít considerable interest - számottevő érdeklődés copy - példányszám copyright laws - szerzői jogok dazed - elkábult, megszédült desperate - mindenre elszánt eagerly awaited release - türelmetlenül várt kiadás forces of evil - gonosz erők go mad - megőrül guard - véd(elmez) hardback - kemény kötésű könyv instal(l)ment - folytatás (regényé) loss - veszteség loyalty - hűség outstrip - megelőz, lehagy overseas - tengerentúl peek - kukucskál, les permit - engedélyez publish - kiad, megjelentet publisher - kiadó shipping - szállítás snap up - elkapkod (árut) snowballing success - hatalmas siker spokesperson - szóvivő staff - személyzet stool - zsámoly store owner - bolt tulajdonos strike gold - aranyra bukkan territorial rights - területi jogok tidal wave - vevő áradat unpublished - kiadatlan (mű) wizard - varázsló ECL English Practice Tests 2 Word list - 1 -

3 Text 2 - How to save money on your energy bills an important step forward - egy fontos lépés előre announcement - bejelentés audit - ellenőriz, megvizsgál benefit from - hasznot húz brickwork - téglafal cavity - üreg, odú central heating programmer - programozható központi fűtés szabályozó (termosztát) condensing boiler - kondenzációs kazán cost-effective - költséghatékony domestic appliances - háztartási készülékek double-glazed windows - duplán üvegezett ablakok draught - (lég)huzat durable - tartós eager to - ég a vágytól energy efficient - energia hatékony equivalent - egyenértékű, egyenérték external - külső fill the gaps - kitölti a réseket financial return - pénzügyi megtérülés greedy - kapzsi improvement - fejlesztés insulate - szigetel investment - befektetés, beruházás leak - rés, hézag low income - kis jövedelem measure - intézkedés property - tulajdon proposal - javaslat, terv pump into - bele pumpál, szivattyúz rapid - gyors refurbished - karban tartott replace - kicserél responsible for sg - felelős vmiért robust external door - robusztus külső ajtó satisfactory - kielégítő savings - megtakarítások solar panel - napkollektor substantial - lényeges, tekintélyes tend to do sg - hajlandó vm megtételére thermostatic valve - hőszabályzó szelep undoubtedly - kétségtelenül upgrade - feljavít window frame - ablakkeret Text 3: I ll be spending a lot of time in the library accept - elfogad accommodation - szállás adviser - tanácsadó amount - mennyiség confidence - önbizalom ECL English Practice Tests 2 Word list - 2 -

4 deadline - határidő due to sy/sg - vknek/vmnek köszönhetően extra-curricular activities - iskolán kívüli elfoglaltság hang out with friends - barátokkal tölti az időt majority - többség mock test - próbatesztek past paper - régi vizsgafeladatok pay off - kifizetődik peruse - gondosan átolvas pros and cons - mellette és ellene szóló érvek refuse - visszautasít revise - átnéz tense - feszült the most talked about topic - a leg felkapottabb téma tricky - ravasz, kényes university application process - egyetemi felvételi eljárás Text 4: Postcards on the edge account - beszámoló amusing - mulatságos at this rate - ilyen mértékben barrier reef - korallzátony blame sg for sg - vmt okoz hibáztat vmért briefness - rövidség, tömörség decline - csökkenés deliver - kézbesít downside - hátrány elderly relatives - idősebb rokonok entitle - címmel ellát feel compelled to do sg - kényszerítve érzi magát hogy megcsináljon vmt gather travel tips - utazási ötleteket gyűjt in harmony with - vmvel összhangban itinerary - úti beszámoló lengthy travel diary - hosszú útinapló long duration - hosszú időtartam merit - érdem poll - közvélemény kutatás prepaid - előre kifizetett queue - sorban áll recollection - visszaemlékezés resist - ellenáll survey - felmérés telex - távíró üzenet travel column - utazási rovat volume - mennyiség well-known attractions - jól ismert látványosságok Text 5: Why guys drop pounds quickly approach - megközelít ban - betilt, száműz binge - fal (ételt), dőzsöl break the habit - felhagy vmilyen szokással ECL English Practice Tests 2 Word list - 3 -

5 burn calories - kalóriát éget candy - édesség crave - vágyódik, megkíván craving - ellenállhatatlan vágy deprive sy of sg - megfoszt vkt vmtől distract - elvon figyelmet DIY (do-it-yourself) - barkácsolás downfall - bukás, összeomlás driveway - kocsifelhajtó dumbbell - súlyzó engage - leköt, lefoglal feel guilty - bűnösnek érzi magát fill up - megtölt flock - összesereglik forgo - lemond vmről gender differences - nemi különbséges get into trouble - bajba kerül get rid of sg - megszabadul vmtől hedonistic - élvezeteket nyújtó identify - azonosít juicy - szaftos low-fat - alacsony zsírtartalmú nutrition - táplálkozás overeat - túl sokat eszik repetition - ismétlés scale - skála seek out - meglel, előkeres shooting hoops - kosárra dob squeeze into - belepréseli magát vamibe starved - kiéhezett swallow - lenyel, elnyel take one s cue from sb - példát vesz vkről thick - vastag tied to the treadmill - benne van a taposómalomban torture - kínoz, sanyargat weight loss - súlyvesztés yell - ordít Text 6: This much I know addictive - függőséget okoz ascent - megmászás (hegyé) avalanche - lavina be determined to - eltökélt szándéka hogy blame sb for sg - hibáztat vkt vmiért cliff - szikla szirt commitment - elkötelezettség descend - leereszkedik feel reborn - úgy érzi, hogy újjászületett fingertip - ujjhely frostbite - fagyás (testrészé) give up - felad gully - vízmosás, hegyi patak inhuman place - embertelen hely ECL English Practice Tests 2 Word list - 4 -

6 loneliness - magányosság, elhagyatottság narrow-minded - elfogult, kicsinyes peak - hegycsúcs propose - javasol summit - hegycsúcs to be honest - őszintén szólva willpower - akaraterő Text 7: Melting glaciers will destroy Alpine resorts accompanied by sg - együtt jár vmvel affect - hatással van alarmist - borúlátó altitude - magasság assess - felbecsül avalanche - lavina barren slope - kopár lejtő benefit from - hasznot húz closure - bezárás economic impact - gazdasági hatás erosion - erózió, elpusztulás exaggerated - túlzó faraway places - távoli helyek flood - áradás foretaste - ízelítő glacier - gleccser global warming - globális felmelegedés melt - olvad on an unprecedented scale - soha nem látott mértékben peak - hegycsúcs remarkable - jelentős, figyelemre méltó report - jelentés reveal - feltár, kimutat scarcely - alig ski resort - síparadicsom species - faj viable - életképes wrapper - csomagolópapír Text 8: Fly me to the moon accommodating - előzékeny accompanied by sy - kíséri vk ancestor - ős, előd bride - mennyasszony bridegroom - vőlegény catch on - terjed (szokás) ceremony - szertartás chapel - kápolna civil ceremony - polgári szertartás combine - összekapcsol contend with - küzd vmvel dress and behaviour codes - öltözködési és viselkedési szabályok economical - gazdaságos ECL English Practice Tests 2 Word list - 5 -

7 estimated - becsült exchange vows - fogadalmat tesznek egymásnak (esküvőn) fall in love with - beleszeret favoured spot - kedvelt helyszín getaway - menekülés, távozás handle - kezel hassle - zűrzavar honeymoon - mézeshetek immigrant - bevándorló legal requirements - jogi követelmények merely - csupán opt for - dönt vm mellett overseas - tengeren túli paper work - papírmunka popularity - népszerűség reception - fogadás savings - megtakarítás show up - megjelenik, mutatkozik sneak off - elsompolyog staff - személyzet the rest - a többiek tie the knot - összeházasodik vary - váltakozik venture - merészkedik venue - találkozóhely without a hitch - zökkenőmentesen witness - tanú Text 9: Think global, eat local a serious issue - egy fontos ügy abandon - abbahagy, felad allotment - veteményeskert (bérelt) arable fields - szántóföld avoid - elkerül collapse - összeomlás corporation - társaság, vállalat crop - termény deforestation - erdőirtás destruction - pusztítás distribution - elosztás, szétosztás exhaustion - elhasználás, kimerítés fertiliser - (mű)trágya in the pipeline - folyamatban lévő It is time we faced up to the fact that.. Ideje szembenéznünk a ténnyel, hogy... label - címke on a global scale - világméretű patch - kis föld(darab) pesticide - rovarirtó pipeline - olajvezeték pollutant - szennyező anyag prevail - uralkodik primary cause - fő ok reach the conclusion - arra a következtetésre jut ECL English Practice Tests 2 Word list - 6 -

8 resilient - rugalmas result in - eredményez vmt revolution - forradalom secure - biztonságos strengthen - megerősít sustainable - fenntartható Text 10: I ve got a lotto cash to spend! carve up - feldarabol chuckle - kuncog determined - meghatározott enclosed - elkerített, zárt estate agency - ingatlanügynökség giddiness - hebehurgyaság, szédülés goddess - istennő immediacy - közvetlenség, meghittség inseparable - elválaszthatatlan landscape - tájkép marble - márvány place a bet - feltesz tétet plantation - ültetvény prevent - (meg)akadályoz privacy - magánélet reveal - felfed seaside view - tengerparti kilátás sensibly - érzékelhetően spacious - tágas stunning - elképesztő take one s breath away - eláll a lélegzete vista - kilátás, látkép Text 11: Glasgow becomes a World City of Music acknowledgement - elismerés ancient - ősi aspiration - vágyakozás asset - vagyontárgy award - kitüntetés bid - (ár)ajánlat, licit boost - fellendít, növel chairman - elnök (ülésen) claim - követelés contemporary - kortárs daring - merész, vakmerő emphasize - (ki)hangsúlyoz encouragement - bátorítás endorse - támogat, helyesel flourishing - virágzó hand over - átad, átruház headquarters - székhely (vállalat) heritage - örökség invaluable - felbecsülhetetlen leading role - vezető szerep ECL English Practice Tests 2 Word list - 7 -

9 nominate - kinevez nurture - nevel orchestra - zenekar principal - igazgató publicity - nyilvánosság, hírverés recognition - elismerés reputation - jó hírnév significance - jelentőség Text 12: Angels in the water angling - horgászás assume - feltételez bandage wound - sebet bekötöz bay - öböl cast - dob, hajít chest - mellkas counsellor - tanácsadó current - áramlat drown - megfullad fade - elgyengül far from over - messze nincs még vége fishing rod - horgászbot float - lebeg, úszik impassable - járhatatlan line - horgászzsineg lose consciousness - eszméletét veszti offshore - part menti ordeal - megpróbáltatás retrace one s course - visszamegy ugyanazon az úton shallow - sekély trapped - csapdába esett tug - húz wade - gázol (vízben) wader - horgászcsizma Listening tests Listening 1: A new tourist attraction on the horizon admire - csodál alcohol consumption - alkohol fogyasztás ambivalent - vegyes érzelműek antipathetic - ellenszenves authorities - hatóságok bachelor party - legénybúcsú block traffic - akadályozza a forgalmat chase away - elkerget chilly - hűvös come up with the idea - előáll egy ötlettel consume - fogyaszt environmentally friendly - környezetbarát equipped with - felszerel ECL English Practice Tests 2 Word list - 8 -

10 force - kényszerít founder - alapító get drunk - leissza magát ignore - figyelmen kívül hagy noise pollution - hangszennyezés pavement - járda profitable business - jövedelmező üzlet red-light district - piroslámpás negyed regulate - szabályoz resident - lakos rib - borda rival companies - rivális cégek sightseeing - városnézés take drugs - drogozik underwear - alsónemű unique - egyedülálló vehicle - jármű Listening 2: Raising children, the toughest job in the world abuse - visszaélés, nemi erőszak approve - jóváhagy, helyesel as a result - végül attitude - magatartás, hozzáállás based on my observation - megfigyeléseimre támaszkodva behave properly - megfelelően viselkedik behave - viselkedik blame sb for sg - hibáztat vkt vmiért child raising - gyermeknevelés citizen - állampolgár demand - követelés disciplining - fegyelmezés drug dealer - kábítószer kereskedő earnings - jövedelem economic situation - gazdasági helyzet gang member - bandatag grow up - felnő influence - befolyásol instead of - helyett it seems to be true - igaznak tűnik manual - kézikönyv master - úr, mester offensive words - sértő szavak otherwise - másképpen postpone - elhalaszt punish - (meg)büntet punishment - büntetés religious environment - vallási környezet respect - tisztelet servant - szolga society - társadalom strictly - szigorúan stubborn - makacs toddler - tipegő kisgyerek ECL English Practice Tests 2 Word list - 9 -

11 wallet thief - zsebtolvaj Listening 3: Is being a tourist a lonely sport? back - támogat booming technology - nagymértékben fejlődő technológia experiment - kísérlet familiar - ismerős have in common with - közös tulajdonságok hospitable - vendégszerető hostel - turistaház, szálló inability - tehetetlenség, képtelenség inviting - hívogató job market - munkaerőpiac pass through - keresztülmegy vmn pretend - színlel, tettet reserved - tartózkodó, kimért shy - félénk take your time - húzod az időt thoughtful conversation - gondolatokkal teli, mély párbeszéd tribal conflicts - törzsi viszályok wander - beutaz Listening 4: The more you train the bigger you get, don t you? acceptable - elfogatható achieve - megvalósít body fat - testzsír burn calories - kalóriát éget coach - edző come across - ráakad effective - hatásos gain muscle mass - növeli az izomtömeget goal - cél gym - edzőterem limit - korlátoz method - módszer mislead - félrevezet overload - túlterhel overtrain - túledz recover - felépül religiously - vallásosan respond - válaszol, felel steroid - szteroid stimulate - serkent tissue - szövet waste of time - időpazarlás weight training - súlyokkal történő edzés workout - edzés Listening 5: Clean-up artist afford - megengedhet magának annual budget - eves költségvetés ECL English Practice Tests 2 Word list

12 bankrupt - csődbe ment, fizetésképtelen courage - bátorság courtroom - bírósági tárgyalóterem cut down on the costs - csökkenti a költségeket decade - évtized district - kerület elect - (meg)választ guilty - bűnös hearing - meghallgatás judge - bíró miserable - nyomorúságos mismanage - rosszul irányít poverty - szegénység renovate - helyrehoz (házat) sentence - ítélet significant increase - jelentős növekedés sugarcane plantation - cukornád ültetvény uncover widespread corruption - leleplez széles körben elterjedt korrupciót unemployment - munkanélküliség Listening 6: How to be more successful in language learning accent - hangsúly confident - magabiztos confirmation - megerősítés confusion - zűrzavar, fejetlenség cornerstone - sarokkő, alap failure - kudarc familiarize sy with sg - hozzászoktat vkt vmihez fluency - folyékonyság intonation - hanglejtés It is worth a try. - Megér egy próbát. jaw-breaking - nyelvtörő loads of - rengeteg master a language - elsajátít egy nyelvet prejudice - előítélet pronunciation - kiejtés skill - készség, képesség struggle - erőlködik take it seriously - komolyan vesz territory - terület unknown area - ismeretlen terület willpower - akaraterő Listening 7: Interview with a world famous pirate creativity - alkotókészség, kreativitás crew - stáb curse - átok deck - fedélzet disrespect - tiszteletlenség endure - eltűr, elszenved envision - felidéz essential - alapvető ECL English Practice Tests 2 Word list

13 garbage - szemét hypnotize - hipnotizál pearl - gyöngy(szem) performance - teljesítmény principle - alapelv proud of - büszke vmre resident - lakos scene - jelenet sequel - folytatás target - célpont unique - egyedülálló wonder - csoda Listening 8: Homes in the UK accommodation - szállás apartment - bútorozott lakás ask permission - engedély kér associate with - összekapcsol, társít average salary - átlagfizetés charge - felszámít (költséget) detached house - családi ház entry - bejárat evolve - fejlődik exit - kijárat expense - kiadás, költség flat - lakás freehold - örök tulajdonban lévő gate - kapu guard - véd, őriz landlord - főbérlő lawn - gyep location - helyszín maintenance - karbantartás make improvements - javításokat végez modification - módosítás option - lehetőség owner - tulajdonos ownership - tulajdon(jog) permit - engedély population - népesség property - ingatlan regulation - szabályozás row - sor secure - biztonságos semi-detached house - ikerház studio flat - garzonlakás surround - körülvesz tenant - lakó, bérlő terraced house - sorház upkeep - karbantartás urban - városi wealthy - gazdag yard - udvar ECL English Practice Tests 2 Word list

14 Listening 9: The man who could beat AIDS ability - képesség advances - fejlődés announce - bejelent approach - megközelítés arsenal - fegyvertár attempt - kísérlet audience - közönség battle - csata blind - vak bold - merész breakthrough - áttörés cell - sejt diary - napló effective - hatásos eliminate - kiküszöböl epidemic - járvány eradicate - megsemmisít excitement - izgatottság fundamental problem - alapvető probléma immune system - immunrendszer infection - fertőzés inject - befecskendez make a point - hatásosan érvel, világosan bebizonyít modest - szerény obsession - megszállottság passion - szenvedély pioneer - elsőnek alkalmaz, úttörő munkát végez scientific community - tudósközösség scientific-advisory board - tudományos tanácsadó testület screen - képernyő setback - akadály, hátráltatás spectacular results - látványos eredmények swollen glands - megduzzadt mandulák treatment - kezelés weight loss - súlyvesztés Listening 10: Birthdays adolescent - kamasz ageless - időtlen anniversary - születésnap, évforduló appreciate - méltányol candle light - gyertya láng eternal youth - örökké tartó fiatalság ever-lasting - örökké tartó extravagance - pazarlás freedom - szabadság grateful - hálás justice - igazság make a wish - kívánj valamit mature - érett ECL English Practice Tests 2 Word list

15 moodiness - kedvtelenség, szeszélyesség nightmare - rémálom out of control - nincs irányítás alatt out of thin air - puszta levegőből overlook - nem vesz tudomásul pantry - éléskamra playground friends - játszótéri barátok rebellion - lázadás sandbox - homokozó toast - köszöntő warranty - kezesség, jótállás Listening 11: Let s celebrate annoy - bosszant cold buffet - hidegbüfé dried fruit - szárított gyümölcs flatmate - lakótárs funeral - temetés gravy - mártás hunt - vadászik midnight mass - éjféli mise pie - pite pillow case - párnahuzat poppy-seed cake - mákos kalács pour - önt punch - puncs (ital) respective - saját resurrection - feltámadás stocking - harisnya turkey - pulyka walnut cake - diós kalács wedding - esküvő Listening 12: Save the planet: eat more beef barn - pajta blade - szál (fű, gabona) cattle - szarvasmarha consumption - fogyasztás eco-friendly - környezetbarát emission - kibocsátás emit - kibocsát environmental activist - környezetvédelmi aktivista environmentalist - környezetvédő evidence - bizonyíték grain - gabona(mag) grassy meadow - füves rét graze - legel greenhouse - üvegház heart-healthy fatty acids - szívbarát zsírsavak herd - csorda livestock - állatállomány maintain - fenntart ECL English Practice Tests 2 Word list

16 man-made - mesterséges mining - bányászat organic materials - szerves anyagok proper management - megfelelő kezelés provide - biztosít release - közzé tesz responsible for - vmért felelős shelter - menedék soil - talaj, termőföld soy-bean - szójabab vegetarian - vegetáriánus Speaking afford - megengedheti (anyagilag) alternative sources of energy - alternatív energiaforrások appear - megjelenik assist - elősegít atmosphere - légkör author - szerző beautician - kozmetikus beauty care - szépségápolás beneficial - előnyös benefit from - hasznot húz box-office hit - kasszasiker breadwinner - kenyérkereső bring up children - gyereket nevel careless - figyelmetlen celebrate - ünnepel cinema-goer - rendszeres mozilátogató circulation - példányszám cohabit - együtt él column - rovat consist of - tartalmaz couple - (ember)pár crime rate - bűnözési ráta cultural values - kulturális értékek cure - gyógymód destination - cél(állomás) disease - betegség dish - étel, fogás driving licence - jogosítvány dubbed - szinkronizált family pattern - családi minta family roles - családi szerepek fashion show - divatbemutató fashionable - divatos faulty product - hibás termék flexitime - rugalmas munkaidő guarantee - garancia headline - szalagcím healthy diet - egészséges étrend homeless - hajléktalan ECL English Practice Tests 2 Word list

17 ideal relationship - tökéletes kapcsolat influence - befolyás invention - találmány judgement - ítélet latest fashion - legújabb divat let off steam - kiengedi a gőzt litter - szemetel make a complaint - panaszt tesz means of transport - közlekedési eszközök medication - gyógykezelés membership - tagság military forces - katonai erők mood - hangulat naturopathy - természetgyógyászat nuclear energy - atomenergia occupant - lakó old-fashioned - régies package tour - szervezett társasutazás pocket money - zsebpénz pollution - szennyezés prescription - recept (gyógyszerre) prevent - megakadályoz qualification - végzettség raise attention - felkelti a figyelmet refund - visszatérítés reliable - megbízható repair - javítás replacement - csere responsibility - kötelezettség satisfied - elégedett selective waste collection - szelektív hulladékgyűjtés share the housework - megosztja a házimunkát shopping list - bevásárló lista spectator - néző spoil - elkényeztet student exchange programme - cserediákprogram substandard - selejtes subtitled - feliratos symptom - tünet theatre-goer - rendszeres színházlátogató tourist attractions - turistalátványosságok treatment - kezelés under one roof - egy fedél alatt unemployment - munkanélküliség vehicle - jármű via - keresztül vice versa - kölcsönösen, fordítva violence - erőszak weather forecast - időjárás előrejelzés well-being - jólét window shopping - kirakat-nézegetés working conditions - munkahelyi körülmények ECL English Practice Tests 2 Word list

ability képesség able, to be able to képes vmire about / around kb. above fent, fenti above-average átlag feletti academic tudományos accept elfogad,

ability képesség able, to be able to képes vmire about / around kb. above fent, fenti above-average átlag feletti academic tudományos accept elfogad, ability képesség able, to be able to képes vmire about / around kb. above fent, fenti above-average átlag feletti academic tudományos accept elfogad, felvesz accept an offer elfogad ajánlatot access to

Részletesebben

SZÓSZEDET INTELLIGENT BUSINESS PRE-INTERMEDIATE UNITS 1-15

SZÓSZEDET INTELLIGENT BUSINESS PRE-INTERMEDIATE UNITS 1-15 SZÓSZEDET INTELLIGENT BUSINESS PRE-INTERMEDIATE UNITS 1-15 UNIT 1 Coursebook p. 7 page - oldal activity - tevékenység move elmozdulás, lépés game boy könyv méretű elemes videojáték career karrier skill

Részletesebben

Oxford Exam Excellence

Oxford Exam Excellence Oxford Exam Excellence 1 Family life (Család) Stages in life (Életszakaszok) adolescence serdülőkor, adoleszcencia adolescent serdülő ifjú, kamasz adult felnőtt adulthood felnőttkor, felnőttség age group

Részletesebben

ANIMALS WORD BANK B2 (INTERMEDIATE COURSE) Everyday activities. Information technology, computers

ANIMALS WORD BANK B2 (INTERMEDIATE COURSE) Everyday activities. Information technology, computers WORD BANK B2 (INTERMEDIATE COURSE) Animals 1. oldal Christmas 4. oldal Cities 4. oldal Clothes, fashion 5. oldal Describing people 6. oldal Everyday activities 8. oldal Family 9. oldal Family celebrations

Részletesebben

Angol nyelv. 11. évfolyam. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Angol nyelv. 11. évfolyam. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. kommunikáció Angol nyelv 11. évfolyam Tanári kézikönyv A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával

Részletesebben

LIVING IN EUROPE. The Annual Report of the Hungarian European Business Council. EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése.

LIVING IN EUROPE. The Annual Report of the Hungarian European Business Council. EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése. 2012 LIVING IN EUROPE The Annual Report of the Hungarian European Business Council EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése 14 Years H E B C R E P O R T 2 0 1 2 Hungarian European

Részletesebben

KÉK ARANY. www.szentkiralyi.hu. Szimóna, 15 éves Bolyai János Gimnázium Kéttannyelvű spanyol szak Kecskemét. Itt születtünk, itt kell küzdenünk

KÉK ARANY. www.szentkiralyi.hu. Szimóna, 15 éves Bolyai János Gimnázium Kéttannyelvű spanyol szak Kecskemét. Itt születtünk, itt kell küzdenünk A Szentkirályi Ásvány víz Kf t. magazinja, Ingyenes példány Complimentar y copy E L S Ő S Z Á M 2 011 KÉK ARANY Szimóna, 15 éves Bolyai János Gimnázium Kéttannyelvű spanyol szak Kecskemét www.szentkiralyi.hu

Részletesebben

COLAS HUNGÁRIA XII/2 A COLAS CSOPORT 1

COLAS HUNGÁRIA XII/2 A COLAS CSOPORT 1 COLAS HUNGÁRIA XII/2 A COLAS CSOPORT 1 TARTALOMJEGYZÉK Hervé Le Bouc a COLAS új elnök-vezérigazgatója / 3 Szenvedély és elképzelés 24 év az útépítés szolgálatában / 4 Interjú Hervé Le Bouc úrral / 7 Alkalmazkodás

Részletesebben

PATH TO THE EUROZONE ÚT AZ EUROZÓNÁHOZ. The Report of the Hungarian European Business Council. A Magyar Európai Üzleti Tanács jelentése

PATH TO THE EUROZONE ÚT AZ EUROZÓNÁHOZ. The Report of the Hungarian European Business Council. A Magyar Európai Üzleti Tanács jelentése 2005 PATH TO THE EUROZONE The Report of the Hungarian European Business Council ÚT AZ EUROZÓNÁHOZ A Magyar Európai Üzleti Tanács jelentése PATH TO THE EUROZONE The Report of the Hungarian European Business

Részletesebben

az Elnök üzenete Ésszerű fogyasztással nemcsak saját jövőnkért, hanem Földünk jövőjéért is sokat tehetünk.

az Elnök üzenete Ésszerű fogyasztással nemcsak saját jövőnkért, hanem Földünk jövőjéért is sokat tehetünk. Fenntarthatósági jelentés / Sustainability Report 2010 az Elnök üzenete Az Eni történetének és kultúrájának mindig meghatározó részét képezte a fenntarthatóság. Ez a hajtóereje a folyamatos haladásnak,

Részletesebben

cégértéklevél M&A LECKÉK A LÖVÉSZÁROKBÓL TEACHING FROM THE TRENCHES HUNGARY

cégértéklevél M&A LECKÉK A LÖVÉSZÁROKBÓL TEACHING FROM THE TRENCHES HUNGARY cégértékelés, cégeladás, tőkebevonás, felvásárlás vállalkozóknak és befektetőknek cégértéklevél 6. évfolyam // 48. szám // 2011. április // 2000.- ft // eur 8 for entrepreneurs and international companies

Részletesebben

Pannon GSM Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Baross u. 165. www.pannon.hu. Vállalati felelősségvállalási jelentés corporate responsibility Report

Pannon GSM Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Baross u. 165. www.pannon.hu. Vállalati felelősségvállalási jelentés corporate responsibility Report Pannon GSM Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Baross u. 165. www.pannon.hu Vállalati felelősségvállalási jelentés corporate responsibility Report Tartalomjegyzék Table of Content Vállalati információk 7 Company

Részletesebben

Bevezetı PART 1. Section A Grammar Summary

Bevezetı PART 1. Section A Grammar Summary Bevezetı Az Idegennyelv I. c. jegyzet az angolt, mint idegennyelvet tanuló I. évfolyamos hallgatók számára készült és tartalmazza mindazokat a témákat, amelyeket a tanterv elıír számukra. A jegyzet négy

Részletesebben

Contents. Foreword by John Nichols, British Ambassador... 2. Foreword by István Varga, Chairman of BCCH... 3

Contents. Foreword by John Nichols, British Ambassador... 2. Foreword by István Varga, Chairman of BCCH... 3 Contents Foreword by John Nichols, British Ambassador.......................................................... 2 Foreword by István Varga, Chairman of BCCH..........................................................

Részletesebben

20 to 23 August 2015

20 to 23 August 2015 OFFICIAL RACE PROGRAM 20 to 23 August 2015 BUDAPEST, HUNGARY www.ironmanbudapest.com EUROPEAN TOUR 2015 WELCOME TO THE JOURNEY! www.ironmanbudapest.com IMPRESSZUM IMPRINT Kiadó: Kropkó Promotion Kft. 1145

Részletesebben

Atel Csepeli Vállalatcsoport

Atel Csepeli Vállalatcsoport Atel Csepeli Vállalatcsoport Éves Jelentés Annual Report 2006 Atel Csepel Business Atel Csepeli Vállalatcsoport Az Atel Csepeli Vállalatcsoport tulajdonosa Európa egyik piacvezetõ energiakereskedõ társasága,

Részletesebben

Valentin-nap. Chilis csokihab. a szerelem ünnepe. a tökéletes csábításhoz. SZÓBELI, ÍRÁSBELI Kidolgozott érettségi és nyelvvizsga tételek

Valentin-nap. Chilis csokihab. a szerelem ünnepe. a tökéletes csábításhoz. SZÓBELI, ÍRÁSBELI Kidolgozott érettségi és nyelvvizsga tételek ... csak 5 perc naponta Letölthető videók és hanganyagok Hasznos párbeszédek a mindennapokra SZÓBELI, ÍRÁSBELI Kidolgozott érettségi és nyelvvizsga tételek Hogyan írjunk üzleti levelet? Ingyenesen letölthető

Részletesebben

Years WAY OUT OF THE CRISIS KIÚT A VÁLSÁGBÓL. The Annual Report of the Hungarian European Business Council

Years WAY OUT OF THE CRISIS KIÚT A VÁLSÁGBÓL. The Annual Report of the Hungarian European Business Council 2009 WAY OUT OF THE CRISIS The Annual Report of the Hungarian European Business Council KIÚT A VÁLSÁGBÓL A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése 11 Years R E P O R T / 1 1 Hungarian European Business

Részletesebben

Hungarian Petroleum Association. Magyar Ásványolaj Szövetség ÉVES JELENTÉS ANNUAL REPORT MAGYAR ÁSVÁNYOLAJ SZÖVETSÉG HUNGARIAN PETROLEUM ASSOCIATION

Hungarian Petroleum Association. Magyar Ásványolaj Szövetség ÉVES JELENTÉS ANNUAL REPORT MAGYAR ÁSVÁNYOLAJ SZÖVETSÉG HUNGARIAN PETROLEUM ASSOCIATION MAGYAR ÁSVÁNYOLAJ SZÖVETSÉG HUNGARIAN PETROLEUM ASSOCIATION Magyar Ásványolaj Szövetség ÉVES JELENTÉS 1997 ANNUAL REPORT Hungarian Petroleum Association H-1027 Budapest, Csalogány u. 23. Phone: (+361)

Részletesebben

IN THE FINISHING STRAIGHT CÉLEGYENESBEN HUNGARY S SUCCESSFUL INTEGRATION MAGYARORSZÁG SIKERES INTEGRÁCIÓJA

IN THE FINISHING STRAIGHT CÉLEGYENESBEN HUNGARY S SUCCESSFUL INTEGRATION MAGYARORSZÁG SIKERES INTEGRÁCIÓJA 2003 IN THE FINISHING STRAIGHT HUNGARY S SUCCESSFUL INTEGRATION The recommendations of the Hungarian EU Enlargement Business Council CÉLEGYENESBEN MAGYARORSZÁG SIKERES INTEGRÁCIÓJA A Magyar EU Bôvítési

Részletesebben

Városkalauz térképpel City Guide with map. Budapest. www.varoskalauz-mo.eu

Városkalauz térképpel City Guide with map. Budapest. www.varoskalauz-mo.eu Városkalauz térképpel City Guide with map Budapest XIII. KERÜLET 2015 www.varoskalauz-mo.eu Forgalmazás és Szolgáltatás??? KPMG Magyarország vezető könyvvizsgáló, adó- és üzleti tanácsadó társasága Cégünk

Részletesebben

Corporate Governance & Business Integrity Glossary

Corporate Governance & Business Integrity Glossary Glossary:Layout 1 6/7/11 11:13 AM Page 1 The American Chamber of Commerce in Hungary is Proud to Sponsor this Corporate Governance & Business Integrity Glossary Helping Promote Best Practices in Hungary

Részletesebben

21 to 24 August 2014

21 to 24 August 2014 official race program 21 to 24 August 2014 Budapest, Hungary www.ironmanbudapest.com EUROPEAN TOUR 2014 IRONMAN 70.3 Mallorca // IRONMAN Lanzarote // IRONMAN 70.3 Aix en Provence // IRONMAN 70.3 St. Pölten

Részletesebben

PROPERTY WATCH. Celebrating 15 years in Hungary. www.eston.hu. Ingyenes Free. Kiadás Issue 1/2008

PROPERTY WATCH. Celebrating 15 years in Hungary. www.eston.hu. Ingyenes Free. Kiadás Issue 1/2008 Kiadás Issue 1/2008 PROPERTY WATCH ESTON International Property Advisors 1024 Budapest, Lövôház u. 39. Tel.: (+36-1) 877-1000 Fax: (+36-1) 877-1001 Ingyenes Free Celebrating 15 years in Hungary www.eston.hu

Részletesebben

The Relationship Issue A kapcsolatok hava A CATALOGUE OF TRENDINESS MASQUERADING AS DEEP THOUGHT WWW.THINK-MAGAZINE.

The Relationship Issue A kapcsolatok hava A CATALOGUE OF TRENDINESS MASQUERADING AS DEEP THOUGHT WWW.THINK-MAGAZINE. DO YOU RELATE? HU/EN BUDAPEST LIVING What Stereotype are you? Melyik sztereotípia jellemez téged? SZERELMEK ÉS EGYÉB PISZKOS ÜGYEK; LOVE AND OTHER DIRTY WORDS; The Relationship Issue A kapcsolatok hava

Részletesebben

Szeretettel köszöntjük az Édesanyákat! Happy Mother s Day! József Attila: Mama

Szeretettel köszöntjük az Édesanyákat! Happy Mother s Day! József Attila: Mama 2013. MÁJUS május 31. évfolyam 4. szám May 2013 Volume 31, MAY Issue 2013 4. Tartalom A Washingtoni Magyar Amerikai Szövetség Lapja Newsletter of the Hungarian American Association of Washington Vezetőségi

Részletesebben

A fenntartható fejlõdés indikátorai Magyarországon

A fenntartható fejlõdés indikátorai Magyarországon A fenntartható fejlõdés indikátorai Magyarországon Sustainable development indicators in Hungary Központi Statisztikai Hivatal A fenntartható fejlődés indikátorai Magyarországon Sustainable development

Részletesebben

Konferencia-kiadvány Konference Materials

Konferencia-kiadvány Konference Materials Magyar Szociológiai Társaság Wesley János Lelkészképző Főiskola Konfliktus és társadalmi innováció a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája és közgyűlése 2010. november 5-7., Wesley János Lelkészképző

Részletesebben

PROPERTY WATCH. www.eston.hu. Volt egyszer egy vadnyugat 4-6. OLDAL Once upon a time in the West PAGE 4 6

PROPERTY WATCH. www.eston.hu. Volt egyszer egy vadnyugat 4-6. OLDAL Once upon a time in the West PAGE 4 6 Kiadás Issue 2/2008 PROPERTY WATCH ESTON International Property Advisors 1024 Budapest, Lövôház u. 39. Tel.: (+36-1) 877-1000 Fax: (+36-1) 877-1001 Ingyenes Free Volt egyszer egy vadnyugat 4-6. OLDAL Once

Részletesebben

Bevált megoldások a gyakorlatban. Best practices guide

Bevált megoldások a gyakorlatban. Best practices guide Bevált megoldások a gyakorlatban RECO régiók együttműködése az idősödő népesség egészségének és életminőségének javítása céljából Best practices guide RECO regions in collaboration to improve health and

Részletesebben