MAGYAR KÖZLÖNY. 67. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA június 5., kedd. Tartalomjegyzék

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR KÖZLÖNY. 67. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 5., kedd. Tartalomjegyzék"

Átírás

1 MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA június 5., kedd 67. szám Tartalomjegyzék 113/2012. (VI. 5.) Korm. rendelet 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet 7/2012. (VI. 5.) HM rendelet 11/2012. (VI. 5.) NGM rendelet Köf. 5033/2012/6. határozat 1183/2012. (VI. 5.) Korm. határozat 1184/2012. (VI. 5.) Korm. határozat 1185/2012. (VI. 5.) Korm. határozat 1186/2012. (VI. 5.) Korm. határozat 3/2012. (VI. 5.) NGM határozat A vizek többletébõl eredõ kockázattal érintett területek meghatározásáról, a veszély- és kockázati térképek, valamint a kockázatkezelési tervek készítésérõl, tartalmáról szóló 178/2010. (V. 13.) Korm. rendelet módosításáról A helyi esélyegyenlõségi program elkészítésének részletes szabályairól A Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítõ és külföldi tanulmányokat folytató személyi állománya devizaellátmányáról és egyes ellátmányon kívüli pénzbeli járandóságairól szóló 26/2007. (VI. 20.) HM rendelet módosításáról A fejezeti kezelésû elõirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata A Kormány és a Magyar Cserkészszövetség közötti együttmûködés kereteinek meghatározásáról A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történõ elõirányzat-átcsoportosításról A Steindl Imre Program bõvítésérõl A költségvetési szervek és fejezeti kezelésû elõirányzatok évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványának, valamint meghiúsult maradványának felhasználásáról A Magyar Export Import Bank Zrt. és a Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. feletti tulajdonosi jogok gyakorlásával összefüggõ egyes törvények módosításáról szóló évi XLV. törvény 3. (3) bekezdése hatálybalépése naptári napjának megállapításáról 10895

2 10850 MAGYAR KÖZLÖNY évi 67. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 113/2012. (VI. 5.) Korm. rendelete a vizek többletébõl eredõ kockázattal érintett területek meghatározásáról, a veszély- és kockázati térképek, valamint a kockázatkezelési tervek készítésérõl, tartalmáról szóló 178/2010. (V. 13.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény 45. (7) bekezdés q) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el: 1. A vizek többletébõl eredõ kockázattal érintett területek meghatározásáról, a veszély- és kockázati térképek, valamint a kockázatkezelési tervek készítésérõl, tartalmáról szóló 178/2010. (V. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. (2) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: (E rendelet alkalmazásában:) b) árvíz: a rendes körülmények között vízzel nem borított földterület ideiglenes víz alá kerülése (elöntése), kivéve a belvízbõl és a szennyvízrendszerekbõl eredõ elöntéseket; 2. (1) A Korm. rendelet 3. (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (2) Az elõzetes kockázatbecslést a Duna vízgyûjtõkerület magyarországi területére vonatkozóan a vízgyûjtõ-gazdálkodás egyes szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott részvízgyûjtõkre kell elkészíteni, figyelembe véve az országon kívüli vízgyûjtõ területek kockázatainak Magyarországra gyakorolt hatását. (2) A Korm. rendelet 3. (3) bekezdése a következõ e) ponttal egészül ki: (Az elõzetes kockázatbecslés tartalmazza) e) a jövõbeni ár- és belvizeknek az emberi egészségre és javakra, a környezetre, a kulturális örökségre és a gazdasági tevékenységre gyakorolt lehetséges káros hatásainak értékelését, figyelembe véve a domborzatot, a vízfolyások elhelyezkedését, valamint hidrológiai, hidraulikai és geomorfológiai tulajdonságait (beleértve az árterületeket, mint természetes árvízvisszatartó területeket), az ár- és belvízvédelmi infrastruktúra kiépítettségét és mûködését, a lakott területek és gazdasági tevékenységre szolgáló területek elhelyezkedését, valamint a várható hosszú távú fejleményeket, beleértve az éghajlatváltozásnak az árvizek elõfordulására gyakorolt esetleges hatását is. 3. A Korm. rendelet 7. -a helyébe a következõ rendelkezés lép: 7. (1) A veszély- és kockázati térképek alapján a Duna vízgyûjtõkerület magyarországi részére Országos Árvízi Kockázatkezelési Koncepciót (a továbbiakban: Koncepció) kell készíteni, mely tartalmazza az országos szintû árvízi kockázatkezelési célkitûzéseket, alapelveket és prioritásokat az árvízi kockázatkezelés rendje, a kockázatkezelés és a kockázatviselés, valamint a kockázatok csökkentése tekintetében. A Koncepció kiterjed az árvíznek és a belvíznek az emberi egészségre, az emberi javakra, a környezetre, a kulturális örökségre és a gazdasági tevékenységre gyakorolt lehetséges káros következményeinek csökkentésére, valamint amennyiben indokolt a nem szerkezeti jellegû intézkedésekre, az árvíz és belvíz valószínûségének csökkentésére összpontosítva. (2) A Koncepció tervezetének elkészítésérõl az Országos Vízügyi Fõigazgatóság és a vízügyi igazgatóságok útján a vízügyi igazgatási szervek irányításáért felelõs miniszter gondoskodik, az érintett miniszterek irányítása, felügyelete alatt álló közigazgatási szervek bevonásával és gondoskodik az Országos Vízgazdálkodási Tanács véleményének beszerzésérõl. (3) A Koncepció elfogadására a Kormány javaslatot tesz az Országgyûlésnek. 4. A Korm. rendelet 9. (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (1) A kockázatkezelési célkitûzések meghatározása, valamint a kockázatkezelési terv készítése és felülvizsgálata során gondoskodni kell arról, hogy azok összhangban legyenek a vízgyûjtõ-gazdálkodás egyes szabályairól szóló kormányrendelet szerint megvalósuló környezeti célkitûzésekkel és vízgyûjtõ-gazdálkodási tervekkel, valamint azok felülvizsgálatával, lehetõséget adva a két terv integrálására.

3 MAGYAR KÖZLÖNY évi 67. szám A Korm. rendelet 10. -a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki: (3) Az Országos Kockázatkezelési Tervet a Kormány határozattal fogadja el. 6. A Korm. rendelet 11. -a helyébe a következõ rendelkezés lép: 11. (1) Az elõzetes kockázatbecslést, a tervezési egységeknek a 3. (4) bekezdés szerinti meghatározását, a veszélyés kockázati térképek, valamint a kockázatkezelési tervek készítését a Duna vízgyûjtõkerület 2. mellékletben meghatározott, határon átnyúló részvízgyûjtõi tekintetében, a 2. mellékletben meghatározott európai uniós tagállamok, hatáskörrel rendelkezõ szerveivel történõ folyamatos információcsere mellett, összehangolva kell elvégezni. A nem európai uniós tagállamok esetében is biztosítani kell a koordináció lehetõségét a vonatkozó kétoldalú szerzõdések és megállapodások szabályai szerint, illetve az Európai Unió Duna Makro-regionális Stratégiájának keretében. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott tevékenységeket a Duna vízgyûjtõkerületre vonatkozó a Duna védelmére és fenntartható használatára irányuló együttmûködésrõl szóló Egyezmény Duna Védelmére Szolgáló Nemzetközi Bizottsága által elfogadott követelményekkel és feladatokkal összhangban kell végezni. Ha egységes nemzetközi kockázatkezelési terv nem készíthetõ, a tervet a Duna vízgyûjtõkerület magyarországi területére és annak részvízgyûjtõire kell elkészíteni. 7. A Korm. rendelet 13. (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (2) A kockázatkezelési terv elkészítése és felülvizsgálata során tájékoztató és egyeztetõ fórumok szervezésével biztosítani kell, hogy a terv tartalmát a társadalom, különösen a vízgyûjtõ-gazdálkodási terv készítésébe és felülvizsgálatába bevont személyek megismerhessék és véleményezhessék. 8. A Korm. rendelet 3. (3) bekezdés a) pontjában az a folyó vízgyûjtõ kerületének szövegrész helyébe az a Duna vízgyûjtõkerület magyarországi területének szöveg lép. 9. A Korm. rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 10. A Korm. rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 11. Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti. 12. Ez a rendelet az árvízkockázatok értékelésérõl és kezelésérõl szóló, október 23-i 2007/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikk 1. pontjának, 4. cikk (1) és (2) bekezdésének, 8. cikk (3) bekezdésének, 9. cikk 2. és 3. pontjának, valamint Melléklete A. pont I.1. alpontjának való megfelelést szolgálja. Orbán Viktor s. k., miniszterelnök

4 10852 MAGYAR KÖZLÖNY évi 67. szám 1. melléklet a 113/2012. (VI. 5.) Korm. rendelethez A Korm. rendelet 1. melléklet 1.1. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: (A kockázatkezelési terv alkotóelemei) 1.1. az elõzetes kockázatbecslés következtetései a 3. elõírásainak megfelelõen, a Duna vízgyûjtõkerület magyarországi részvízgyûjtõinek összefoglaló térképe formájában, feltüntetve a kockázatkezelési terv tervezési egységét képezõ, 3. (4) bekezdés szerint meghatározott területeket; 2. melléklet a 113/2012. (VI. 5.) Korm. rendelethez 2. melléklet a 178/2010. (V. 13.) Korm. rendelethez A Duna vízgyûjtõkerület határon átnyúló magyarországi részvízgyûjtõi A B C D 1. A részvízgyûjtõ neve Érintett országok Az együttmûködés módja Szakaszhatár 2. Vág, Garam, Ipoly Szlovákia, Magyarország Kétoldalú magyar szlovák 3. Rába, Lajta Ausztria, Magyarország Kétoldalú magyar osztrák 4. Duna (1) (Ausztria), Szlovákia, Kétoldalú magyar szlovák Magyarország 5. Duna (3) Magyarország, Horvátország, Szerbia 6. Dráva Mura Ausztria, Szlovénia, Horvátország, Magyarország 7. Felsõ-Dráva és Mura Ausztria, Szlovénia, Horvátország, Magyarország 8. Alsó-Dráva Horvátország, Magyarország 9. Tisza Ukrajna, Románia, Szlovákia, Magyarország, Szerbia Kétoldalú magyar horvát Kétoldalú magyar szerb Kétoldalú horvát szerb Kétoldalú magyar szlovén Kétoldalú magyar horvát Kétoldalú osztrák szlovén, magyar horvát közremûködéssel Kétoldalú magyar horvát Kétoldalú magyar román Kétoldalú magyar szerb Kétoldalú magyar szlovák Kétoldalú magyar ukrán Ipoly (1) Morva Ipoly (3) Dunaföldvár* Dráva * Dunaföldvár kizárólag mederbeli határ, mivel az alatta lévõ Duna-szakasz a Dráva-torokig a jeges árvízvédekezés szempontjából közös érdekû Horvátországgal és Szerbiával."

5 MAGYAR KÖZLÖNY évi 67. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erõforrások minisztere 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelete a helyi esélyegyenlõségi program elkészítésének részletes szabályairól Az egyenlõ bánásmódról és az esélyegyenlõség elõmozdításáról szóló évi CXXV. törvény 64/B. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. m) és o) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el: 1. (1) A települési önkormányzat a helyi esélyegyenlõségi program helyzetelemzését a helyi esélyegyenlõségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlõségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. (2) bekezdésében elõírt célcsoportokra és esélyegyenlõségi területekre vonatkozó, a Korm. rendelet 1. (3) bekezdése szerinti adatok felhasználásával készíti el az 1. mellékletben meghatározott, egységesen rendelkezésre álló, valamint a helyi szinten rendelkezésre álló statisztikai mutatók, anonimizált adatok alapul vételével. (2) A helyzetelemzésben a Korm. rendelet 4. -a szerinti szempontrendszer alapján a 2. mellékletben meghatározott tartalmi elemeknek megfelelõen a települési önkormányzat megvizsgálja a település esélyegyenlõségi helyzetét és problémáit. A települési önkormányzat az esélyegyenlõségi problémák vizsgálatához további a helyi sajátosságok bemutatását segítõ tartalmi elemeket is meghatározhat. 2. (1) A települési önkormányzat a helyzetelemzés alapján a Korm. rendelet 5. -ának megfelelõ, öt évre szóló intézkedési tervet készít a 3. mellékletben meghatározott forma szerint. (2) Az intézkedési tervben a helyzetelemzés következtetései alapján feltárt problémákhoz kapcsolódóan kell meghatározni a helyi esélyegyenlõségi program céljait, valamint az azok elérését szolgáló intézkedéseket. (3) Az intézkedési tervben gondoskodni kell a települési önkormányzatra vonatkozó további fejlesztési tervek, koncepciók, programok és a helyi esélyegyenlõségi program célkitûzéseinek összhangjáról, különös tekintettel a közoktatási esélyegyenlõségi tervre és az integrált településfejlesztési stratégia antiszegregációs célkitûzéseire. (4) Az intézkedési tervben esélyegyenlõségi területenként kell bemutatni az intézkedéseket, azok elvárt eredményeit, fenntarthatóságát, és a végrehajtáshoz szükséges erõforrásokat, valamint a végrehajtás ütemezését és felelõsét. 3. Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba. Balog Zoltán s. k., emberi erõforrások minisztere

6 10854 MAGYAR KÖZLÖNY évi 67. szám 1. melléklet a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelethez Egységesen rendelkezésre álló statisztikai mutatók a helyi esélyegyenlõségi program elkészítéséhez Az adatok forrása: az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer (https://teir.vati.hu) adatbázisai. Számítás: az egyes mutatókra vonatkozóan, a területi folyamatok áttekintése érdekében az adatok rendelkezésre állásának függvényében legalább 5 éves idõsor. Mutató megnevezése Mutató tartalma Mértékegység Gyakoriság Forrás Lakónépesség Lakónépesség számának változása Állandó népesség összetétele nemek és korcsoportok szerint Öregedési index Lakónépesség az év végén (a népszámlálás végleges adataiból továbbvezetett adat) Lakónépesség az év végén (a népszámlálás végleges adataiból továbbvezetett adat). Változás az elõzõ év százalékában Állandó népesség Állandó népesség, férfiak aránya Állandó népesség, nõk aránya Állandó népességbõl a 0-2 évesek aránya Állandó népességbõl a 0-14 éves férfiak aránya Állandó népességbõl a 0-14 éves nõk aránya Állandó népességbõl a éves férfiak aránya Állandó népességbõl a éves nõk aránya Állandó népességbõl a éves férfiak aránya Állandó népességbõl a éves nõk aránya Állandó népességbõl a éves férfiak aránya Állandó népességbõl a éves nõk aránya Állandó népességbõl a 65-X éves férfiak aránya Állandó népességbõl a 65-X éves nõk aránya A 65 év feletti állandó lakosok 100 fõ 0-14 éves korú állandó lakosra jutó évesek 15 éves gyermekek 16 éves gyermekek 17 éves gyermekek Állandó vándorlások egyenlege Az állandó jellegû oda- és az elvándorlások különbségének 1000 állandó lakosra vetített fõ éves TeIR KSH Területi % éves TeIR KSH Területi fõ és százalék éves TeIR KSH Területi fõ éves TeIR KSH Területi fõ népszámlálási adat TeIR Népszámlálási adatok fõ éves TeIR KSH Területi

7 MAGYAR KÖZLÖNY évi 67. szám Természetes szaporodás Munkanélküliségi ráta nemek szerint Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresõk iskolai végzettség szerint Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresõk korcsoport szerint Álláskeresési segélyben részesülõk Járadékra jogosult regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresõk Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresõk Az élveszületések és halálozások különbözete Regisztrált munkanélküli/ nyilvántartott álláskeresõ férfiak /állandó népességbõl éves férfiak Regisztrált munkanélküli/nyilvántartott álláskeresõ nõk /állandó népességbõl éves nõk Általános iskolát végzett regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresõk 8 általánosnál kisebb végzettségû regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresõk 20 év alatti regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresõk év közötti regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresõk év közötti regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresõk év közötti regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresõk év közötti regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresõk év közötti regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresõk év közötti regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresõk év közötti regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresõk év közötti regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresõk 59 év feletti regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresõk Álláskeresési segélyben részesülõk Járadékra jogosult regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresõk Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresõk fõ éves TeIR KSH Területi százalék negyedéves TeIR Nemzeti Munkaügyi Hivatal fõ negyedéves TeIR Nemzeti Munkaügyi Hivatal fõ negyedéves TeIR Nemzeti Munkaügyi Hivatal fõ negyedéves TeIR Nemzeti Munkaügyi Hivatal fõ negyedéves TeIR Nemzeti Munkaügyi Hivatal fõ negyedves TeIR Nemzeti Munkaügyi Hivatal

8 10856 MAGYAR KÖZLÖNY évi 67. szám s szociális segélyben/foglalkoztatást helyettesítõ támogatásban részesülõ regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresõk 180 napnál hosszabb ideje regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresõk Általános iskolai végzettséggel nem rendelkezõ 15 éves és idõsebb népesség aránya nemenként A napközis tanulók az általános iskolákban Általános iskolában tanuló 1-4. évfolyamosok a nappali oktatásban Általános iskolában tanuló 5-8. évfolyamosok a nappali oktatásban Általános iskolai feladat-ellátási helyek Az általános iskolai osztályok a gyógypedagógiai oktatásban Az általános iskolai osztályok A 8. évfolyamot eredményesen befejezte a nappali oktatásban Az óvodai gyermekcsoportok s szociális segélyben/foglalkoztatást helyettesítõ támogatásban részesülõ regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresõk 180 napnál hosszabb ideje regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresõk = X éves férfi legalább általános iskola 8. évfolyam a megfelelõ korúak százalékában = X éves nõ legalább általános iskola 8. évfolyam a megfelelõ korúak százalékában A napközis tanulók az általános iskolákban (gyógypedagógiai oktatással együtt) /megjegyzés: tartalmazza az iskolaotthonos tanulókat is/ Általános iskolában tanuló 1-4. évfolyamosok a nappali oktatásban (gyógypedagógiai oktatással együtt) Általános iskolában tanuló 5-8. évfolyamosok a nappali oktatásban (gyógypedagógiai oktatással együtt) Általános iskolai feladatellátási helyek (gyógypedagógiai oktatással) Az általános iskolai osztályok a gyógypedagógiai oktatásban (a nappali oktatásban) Az általános iskolai osztályok (gyógypedagógiai oktatással együtt) A 8. évfolyamot eredményesen befejezte a nappali oktatásban (megjegyzés: az adat évtõl áll rendelkezésre a KSH-nál) Az óvodai gyermekcsoportok (gyógypedagógiai neveléssel együtt) fõ negyedéves TeIR Nemzeti Munkaügyi Hivatal fõ negyedéves TeIR Nemzeti Munkaügyi Hivatal százalék népszámlálási adat TeIR Népszámlálási adatok fõ éves TeIR KSH Területi fõ éves TeIR KSH Területi fõ éves TeIR KSH Területi db éves TeIR KSH Területi db éves TeIR KSH Területi db éves TeIR KSH Területi fõ éves TeIR KSH Területi db éves TeIR KSH Területi

9 MAGYAR KÖZLÖNY évi 67. szám Az óvodai gyógypedagógiai gyermekcsoportok Óvodába beírt gyermekek Óvodai feladatellátási helyek Óvodai nevelést igénylõk a férõhelyek arányában Óvodai nevelést igénylõk a férõhelyek arányában sajátos nevelési igényû gyerekek körében Védelembe vett kiskorú gyermekek december 31-én Veszélyeztetett kiskorú gyermekek december 31-én Védõnõi álláshelyek A 8. évfolyamot eredményesen befejezte a felnõttoktatásban Általános iskolai felnõttoktatásban tanulók lét Szakiskolai felnõttoktatásban résztvevõk Szakközépiskolai felnõttoktatásban résztvevõk Gimnáziumi felnõttoktatásban résztvevõk Az óvodai gyógypedagógiai gyermekcsoportok (megjegyzés: az adat évtõl áll rendelkezésre a KSH-nál) Óvodába beírt gyermekek (gyógypedagógiai neveléssel együtt) Óvodai feladatellátási helyek (gyógypedagógiai neveléssel együtt) =Éves mutató (vagy átlag): Oktatás óvodai nevelés óvodai nev. igénylõk sz./éves mutató (vagy átlag): Oktatás óvodai nevelés férõhely =Éves mutató (vagy átlag): Oktatás sajátos nev. ig. gyermekek óvodai nevelése nevelést igénylõk /Éves mutató (vagy átlag): Oktatás sajátos nev. ig. gyermekek óvodai nevelése férõhely Védelembe vett kiskorú gyermekek december 31-én Veszélyeztetett kiskorú gyermekek december 31-én Betöltött védõnõi álláshelyek A 8. évfolyamot eredményesen befejezte a felnõttoktatásban (megjegyzés: az adat évtõl áll rendelkezésre a KSH-nál) Éves mutató (vagy átlag): Oktatás általános iskolai felnõttoktatás tanulók lét Éves mutató (vagy átlag): Oktatás szakiskolai felnõttoktatás résztvevõk Éves mutató (vagy átlag): Oktatás szakközépiskolai felnõttoktatás résztvevõk Éves mutató (vagy átlag): Oktatás gimnáziumi felnõttoktatás résztvevõk db éves TeIR KSH Területi fõ éves TeIR Önkormányzati adatok fõ éves TeIR Önkormányzati adatok százalék éves TeIR Önkormányzati adatok százalék éves TeIR Önkormányzati adatok fõ éves TeIR KSH Területi fõ éves TeIR KSH Területi db éves TeIR KSH Területi fõ éves TeIR KSH Területi fõ éves TeIR Önkormányzati adatok fõ éves TeIR Önkormányzati adatok fõ éves TeIR Önkormányzati adatok fõ éves TeIR Önkormányzati adatok

10 10858 MAGYAR KÖZLÖNY évi 67. szám A nyilvános könyvtárak A nyilvános könyvtárak egységeinek (leltári állomány) Muzeális intézmények Közmûvelõdési intézmények A nyilvános könyvtárak A nyilvános könyvtárak egységeinek (leltári állomány) Muzeális intézmények Közmûvelõdési intézmények db éves TeIR KSH Területi db éves TeIR KSH Területi db éves TeIR KSH Területi db éves TeIR KSH Területi Lakásállomány Lakásállomány (db) db éves TeIR KSH Területi Csak felnõttek részére szervezett háziorvosi szolgálatok Felnõttek és gyerekek részére szervezett háziorvosi szolgálatok A házi gyerekorvosok által ellátott szolgálatok Házi gyermekorvosok Bölcsõdébe beírt gyermekek Bölcsõdék (önkormányzati, üzemi, magán stb.) Családi napköziben engedélyezett férõhelyek Nappali ellátásban részesülõ fogyatékos személyek Nappali ellátásban részesülõ idõskorúak Nyugdíjban, nyugdíjszerû ellátásban részesülõ férfiak Nyugdíjban, nyugdíjszerû ellátásban részesülõ nõk s szociális segélyben részesítettek Csak felnõttek részére szervezett háziorvosi szolgálatok Felnõttek és gyerekek részére szervezett háziorvosi szolgálatok A házi gyerekorvosok által ellátott szolgálatok Házi gyermekorvosok Bölcsõdébe beírt gyermekek Bölcsõdék (önkormányzati, üzemi, magán stb.) Családi napköziben engedélyezett férõhelyek december 31-én (megjegyzés: az adat évtõl áll rendelkezésre a KSH Területi Statisztikai Adatok Rendszerében) Nappali ellátásban részesülõ fogyatékos személyek Nappali ellátásban részesülõ idõskorúak Nyugdíjban, nyugdíjszerû ellátásban részesülõ férfiak Nyugdíjban, nyugdíjszerû ellátásban részesülõ nõk s szociális segélyben részesítettek átlagos db éves TeIR KSH Területi db éves TeIR KSH Területi db éves TeIR KSH Területi fõ éves TeIR KSH Területi fõ éves TeIR KSH Területi db éves TeIR KSH Területi db éves TeIR KSH Területi fõ éves TeIR KSH Területi fõ éves TeIR KSH Területi fõ éves TeIR KSH Területi fõ éves TeIR KSH Területi fõ éves TeIR KSH Területi

11 MAGYAR KÖZLÖNY évi 67. szám Foglalkoztatást helyettesítõ támogatásban/ Rendelkezésre állási támogatásban/ bérpótló juttatásban részesítettek Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezõk Idõskorúak járadékában részesítettek s gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek Ápolási díjban részesítettek Lakásfenntartási támogatásban részesítettek Adósságcsökkentési támogatásban részesített személy Megváltozott munkaképességû személyek ellátásaiban részesülõk nemenként/ Egészségkárosodott személyek szociális járadékaiban részesülõk nemenként Rendelkezésre állási támogatásban/2011. január 1-jétõl augusztus 31-ig bérpótló juttatásban, azt követõen foglalkoztatást helyettesítõ támogatásban részesítettek átlagos Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezõk Idõskorúak járadékában részesítettek évi átlagos s gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek évi átlagos Ápolási díj, alanyi jogon: támogatásban részesítettek átlagos Ápolási díj, méltányossági alapon: támogatásban részesítettek átlagos Lakásfenntartási támogatás: összes támogatásban részesített személy Adósságcsökkentési támogatás: összes támogatásban részesített személy Megváltozott munkaképességû személyek ellátásaiban részesülõ férfiak Megváltozott munkaképességû személyek ellátásaiban részesülõ nõk Alkalmazott rövidítések: KSH: Központi Statisztikai Hivatal MÁK: Magyar Államkincstár OSAP: Országos Statisztikai Adatgyûjtési Program fõ éves TeIR KSH Területi fõ éves TeIR Szociális ágazat adatai (KSH, MÁK) OSAP 1206 fõ éves TeIR KSH Területi fõ éves TeIR KSH Területi fõ éves TeIR Szociális ágazat adatai (KSH, MÁK) OSAP 1206 fõ éves TeIR Szociális ágazat adatai (KSH, MÁK) OSAP 1206 fõ éves TeIR Szociális ágazat adatai (KSH, MÁK) OSAP 1206 fõ éves TeIR KSH Területi

12 10860 MAGYAR KÖZLÖNY évi 67. szám 2. melléklet a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelethez A helyi esélyegyenlõségi program helyzetelemzésének tartalmi elemei 1 1. Jogszabályi háttér bemutatása 1.1 A program készítését elõíró jogszabályi környezet rövid bemutatása 1.2 Az esélyegyenlõségi célcsoportokat érintõ helyi szabályozás rövid bemutatása. 2. Stratégiai környezet bemutatása 2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal, programokkal 2.2 A helyi esélyegyenlõségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlõség szempontjából releváns adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása. 3. A mélyszegénységben élõk és a romák helyzete, esélyegyenlõsége 3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet 3.2 Foglalkoztatottság, munkaerõ-piaci integráció a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek, aránya b) alacsony iskolai végzettségûek foglalkoztatottsága c) közfoglalkoztatás d) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezõi (pl. közlekedés, potenciális munkalehetõségek, tervezett beruházások, lehetséges vállalkozási területek, helyben/térségben mûködõ foglalkoztatási programok stb.) e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerõpiacra való átmenetet megkönnyítõ programok a településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük f) munkaerõ-piaci integrációt segítõ szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl. felnõttképzéshez és egyéb munkaerõ-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi foglalkoztatási programok) g) mélyszegénységben élõk és romák települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben történõ foglalkoztatása h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez kapcsolódó támogatások a) igényelt, illetve megállapított támogatások összege, stb. 3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció a) bérlakás-állomány b) szociális lakhatás c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok d) elégtelen lakhatási körülmények, veszélyeztetett lakhatási helyzetek, hajléktalanság e) lakhatást segítõ támogatások f) eladósodottság g) lakhatás egyéb jellemzõi: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedõ lakások, minõségi közszolgáltatásokhoz, közmûszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférés bemutatása 3.5 Telepek, szegregátumok helyzete a) a telep/szegregátum mint lakókörnyezet jellemzõi (kiterjedtsége, területi elhelyezkedése, megközelíthetõsége, lakásállományának állapota, közmûellátottsága, közszolgáltatásokhoz való hozzáférés lehetõségei, egyéb környezet-egészségügyi jellemzõi stb.) b) a telepen/szegregátumokban élõk, társadalmi problémák szempontjából fõbb jellemzõi (pl. életkori megoszlás, foglalkoztatottsági helyzet, segélyezettek, hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek aránya stb.) c) szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendezõdésének folyamatai 1 A tartalmi elemek listájának 3.1-tõl 7.4-ig tartó pontjai alatt szereplõ felsorolások példálózó jelleggel kerültek feltüntetésre.

13 MAGYAR KÖZLÖNY évi 67. szám Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés b) prevenciós és szûrõprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelezõ szûrésekhez) való hozzáférés c) fejlesztõ és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése e) sportprogramokhoz való hozzáférés f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlõ bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások nyújtásakor h) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az egészségügyi ellátórendszer keretein belül 3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása a) közösségi élet színterei, fórumai b) közösségi együttélés jellemzõi (pl. etnikai konfliktusok és kezelésük) c) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai (adományozás, önkéntes munka stb.) 3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlõségi tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal 3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetõségek meghatározása. 4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlõsége, gyermekszegénység 4.1 A gyermekek helyzetének általános jellemzõi (pl. gyermekek, aránya, életkori megoszlása, demográfiai trendek stb.) a) veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetû, illetve halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek, valamint fogyatékossággal élõ gyermekek és aránya, egészségügyi, szociális, lakhatási helyzete b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülõk, aránya d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülõk, aránya e) magyar állampolgársággal nem rendelkezõ gyermekek, aránya 4.2 Szegregált, telepszerû lakókörnyezetben élõ gyermekek helyzete, esélyegyenlõsége 4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetû, valamint fogyatékossággal élõ gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése a) védõnõi ellátás jellemzõi (pl. a védõnõ által ellátott települések, egy védõnõre jutott ellátott, betöltetlen státuszok) b) gyermekorvosi ellátás jellemzõi (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz való hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok ) c) 0 7 éves korúak speciális (egészségügyi-szociális-oktatási) ellátási igényeire (pl. korai fejlesztésre, rehabilitációra) vonatkozó adatok d) gyermekjóléti alapellátás e) gyermekvédelem f) krízishelyzetben igénybe vehetõ szolgáltatások g) egészségfejlesztési, sport-, szabadidõs és szünidõs programokhoz való hozzáférés h) gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei) i) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlõ bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások nyújtásakor j) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) az ellátórendszerek keretein belül 4.4 A kiemelt figyelmet igénylõ gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élõ gyerekek közoktatási lehetõségei és esélyegyenlõsége a) a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetû, valamint sajátos nevelési igényû és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdõ gyermekek/tanulók óvodai, iskolai ellátása b) a közneveléshez kapcsolódó kiegészítõ szolgáltatások (pl. iskolára/óvodára jutó gyógypedagógusok, iskolapszichológusok stb.) c) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az intézmények között és az egyes intézményeken belüli szegregációs jelenségek

14 10862 MAGYAR KÖZLÖNY évi 67. szám d) az intézmények között a tanulók iskolai eredményességében, az oktatás hatékonyságában mutatkozó eltérések e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetõségek meghatározása. 5. A nõk helyzete, esélyegyenlõsége 5.1 A nõk gazdasági szerepe és esélyegyenlõsége a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nõk körében b) nõk részvétele foglalkoztatást segítõ és képzési programokban c) alacsony iskolai végzettségû nõk elhelyezkedési lehetõségei d) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén (pl. bérkülönbség) 5.2 A munkaerõ-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítõ szolgáltatások (pl. bölcsõdei, családi napközi, óvodai férõhelyek, férõhelyhiány; közintézményekben rugalmas munkaidõ, családbarát munkahelyi megoldások stb.) 5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 5.4 A nõket érõ erõszak, családon belüli erõszak 5.5 Krízishelyzetben igénybe vehetõ szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok átmeneti otthona) 5.6 A nõk szerepe a helyi közéletben 5.7 A nõket helyi szinten fokozottan érintõ társadalmi problémák és felszámolásukra irányuló kezdeményezések 5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetõségek meghatározása. 6. Az idõsek helyzete, esélyegyenlõsége 6.1 Az idõskorú népesség fõbb jellemzõi (pl., aránya, jövedelmi helyzete, demográfiai trendek stb.) 6.2 Idõsek munkaerõ-piaci helyzete a) idõsek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága b) tevékeny idõskor (pl. élethosszig tartó tanulás, idõsek, nyugdíjasok foglalkoztatásának lehetõségei a közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a településen) c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához való hozzáférés a) az idõsek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése b) kulturális, közmûvelõdési szolgáltatásokhoz való hozzáférés c) idõsek informatikai jártassága 6.4 Az idõseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a településen 6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetõségek meghatározása. 7. A fogyatékkal élõk helyzete, esélyegyenlõsége 7.1 A településen fogyatékossággal élõ személyek fõbb jellemzõi, sajátos problémái a) fogyatékkal élõk foglalkoztatásának lehetõségei, foglalkoztatottsága (pl. védett foglalkoztatás, közfoglalkoztatás) b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok 7.2 Fogyatékkal élõ személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához való hozzáférés lehetõségei, akadálymentesítés a) települési önkormányzati tulajdonban lévõ középületek akadálymentesítettsége b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetõségei, fizikai, információs és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek akadálymentesítettsége c) munkahelyek akadálymentesítettsége d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége e) fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl. speciális közlekedési megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.) f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)

15 MAGYAR KÖZLÖNY évi 67. szám Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetõségek meghatározása. 8. Helyi partnerség, lakossági önszervezõdések, civil szervezetek és for-profit szereplõk társadalmi felelõsségvállalása a) a 3 7. pontban szereplõ területeket érintõ civil, egyházi szolgáltató és érdekvédelmi szervezetek, önszervezõdések feltérképezése (pl. közfeladatot ellátó szervezetek közfeladatonként bemutatva, önkéntesek, partnerségi megállapodások stb.) b) önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi és civil szektor közötti partnerség bemutatása c) önkormányzatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal való partnerség d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlõségi tevékenysége e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlõségi tevékenysége f) for-profit szereplõk részvétele a helyi esélyegyenlõségi feladatok ellátásában. 9. A helyi esélyegyenlõségi program nyilvánossága a) a helyzetelemzésben meghatározott esélyegyenlõségi problémák kapcsán érintett nemzetiségi önkormányzatok, egyéb partnerek (állami vagy önkormányzati intézmények, egyházak, civil szervezetek, stb.) bevonásának eszközei és eljárásai a helyi esélyegyenlõségi program elkészítésének folyamatába b) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek visszacsatolását szolgáló eszközök bemutatása.

16 3. melléklet a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelethez Intézkedés sor A helyi esélyegyenlõségi program intézkedési terve A B C D E F G H I J Az intézkedés címe, megnevezése A helyzetelemzés következtetéseiben feltárt esélyegyenlõségi probléma megnevezése Az intézkedéssel elérni kívánt cél I. A mélyszegénységben élõk és a romák esélyegyenlõsége II. A gyermekek esélyegyenlõsége III. A nõk esélyegyenlõsége IV. Az idõsek esélyegyenlõsége V. A fogyatékkal élõk esélyegyenlõsége A célkitûzés összhangja egyéb stratégiai dokumentumokkal Az intézkedés tartalma Az intézkedés felelõse Az intézkedés megvalósításának határideje Az intézkedés eredményességét mérõ indikátor(ok) Az intézkedés megvalósításához szükséges erõforrások (humán, pénzügyi, technikai) Az intézkedés eredményeinek fenntarthatósága MAGYAR KÖZLÖNY évi 67. szám

17 MAGYAR KÖZLÖNY évi 67. szám A honvédelmi miniszter 7/2012. (VI. 5.) HM rendelete a Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítõ és külföldi tanulmányokat folytató személyi állománya devizaellátmányáról és egyes ellátmányon kívüli pénzbeli járandóságairól szóló 26/2007. (VI. 20.) HM rendelet módosításáról A Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló évi XCV. törvény 287. (2) bekezdés i) pontjában és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 85. (7) bekezdés a) pont ac) alpontjában kapott felhatalmazás alapján a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el: 1. (1) A Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítõ és külföldi tanulmányokat folytató személyi állománya devizaellátmányáról és egyes ellátmányon kívüli pénzbeli járandóságairól szóló 26/2007. (VI. 20.) HM rendelet (a továbbiakban: R.) 37/A. (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (1) A 33. (3) bekezdése szerinti kiküldöttnek az állomáshelyétõl és az (5) bekezdés szerinti beosztása szintjétõl függõen külföldi napidíj-kiegészítést a 8. számú melléklet alapján kell megállapítani. (2) Az R. 37/A. (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (5) Az (1) bekezdés szerinti külföldi napidíj-kiegészítés összegének megállapítása során a kiküldött által külföldön ellátott beosztás ideiglenes állományjegyzékben rögzített szintjét kell figyelembe venni. Ha a külföldön ellátott beosztás szintje nem egyértelmûen beazonosítható, akkor az (1) bekezdés szerinti külföldi napidíj-kiegészítés összegének megállapítása során a kiküldött által legutóbb betöltött hazai beosztás állományjegyzékben rögzített szintjét kell figyelembe venni. 2. (1) Az R. 49. (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (1) Azon katonai megfigyelõnek, akinek a nemzetközi szervezet közvetlenül fizet pénzbeli ellátást, az állomáshelyétõl és a (4) bekezdés szerinti beosztása szintjétõl függõen külföldi napidíj-kiegészítést a 8. számú melléklet alapján kell megállapítani. (2) Az R. 49. (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (4) Az (1) bekezdés szerinti külföldi napidíj-kiegészítés összegének megállapítása során a kiküldött által külföldön ellátott beosztás ideiglenes állományjegyzékben rögzített szintjét kell figyelembe venni. Ha a külföldön ellátott beosztás szintje nem egyértelmûen beazonosítható, akkor az (1) bekezdés szerinti külföldi napidíj-kiegészítés összegének megállapítása során a kiküldött által legutóbb betöltött hazai beosztás állományjegyzékben rögzített szintjét kell figyelembe venni. 3. (1) Az R. 52. (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (1) A kiküldöttet az ideiglenes külföldi szolgálatban töltött napokra az e szerinti feltételekkel külföldi napidíj illeti meg. A külföldi napidíjra való jogosultság szempontjából irányadó idõtartamot az ideiglenes külföldi kiküldetés napidíjának összegérõl és kifizetésérõl szóló 204/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. R2.) rendelkezései szerint kell megállapítani azzal, hogy az országhatár átlépésének idõpontját légi és vízi út esetén az indulás szerinti idõpontot egy órával megelõzõen, az érkezést pedig egy órával követõen kell megállapítani. (2) Az R. 52. (4) és (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (4) A külföldi napidíj egy teljes napi összege megegyezik a Korm. R2. szerinti mértékkel. Az adott napra járó külföldi napidíj összegének meghatározásakor az (1) és (5) bekezdésekben foglaltakat is figyelembe kell venni. (5) Amennyiben a kiküldött külföldön térítésmentes élelmezésben részesül, a külföldi napidíjat a Korm. R2. rendelkezéseinek megfelelõen csökkenteni kell. 4. Az R. 54. (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (4) Amennyiben a szállás (a szállodai szoba) ára kötelezõ reggeli árát is tartalmazza, a szállásköltség számlával igazolt költségét teljes összegben meg kell téríteni a kiküldött részére.

18 10866 MAGYAR KÖZLÖNY évi 67. szám 5. Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti. 6. (1) Az R. a) 3. q) pontjában a három hónapnál szövegrész helyébe a kilencven napnál, b) 55. (2) bekezdésében és 62. (1) bekezdésében a kiutazási engedélyben szövegrész helyébe a vezénylési határozatban vagy parancsban, vagy ha a vezénylésrõl döntési lap készül döntési lapon szöveg lép. (2) Az R át megelõzõ Külföldi napidíj és kiküldetési költségek alcím helyébe a Kiküldetési költségek alcím lép. 7. (1) Az R. 7. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul. (2) Az R. a 2. melléklet szerinti 8. számú melléklettel egészül ki. 8. (1) Hatályát veszti az R. a) 33. (2) bekezdésének külföldi napidíjra és egyéb szövegrésze, b) 37/A. (2) (4) bekezdése, c) 49. (2) és (3) bekezdése, d) 52. (2), (3) és (6) bekezdése, e) 53. -a, f) 64. (2) bekezdése. (2) Hatályát veszti az R. 4. számú melléklete. Dr. Hende Csaba s. k., honvédelmi miniszter

19 1. melléklet a 7/2012. (VI. 5.) HM rendelethez 1. Az R. 7. számú mellékletébe foglalt táblázat helyébe a következõ táblázat lép: Állománycsoportok összesen Kitöltés során a felesleges sorok, államivezetõk kormánytisztviselõk hiv./szerz./önkéntes tart. katonák közalkalmazottak honvédtisztjelöltek/altiszt-jelöltek oszlopok törölhetõk jogosult összeg jogosult összeg jogosult összeg jogosult összeg jogosult összeg jogosult összeg (fõ/ý) EUR USD GBP HUF (fõ/ý) EUR USD GBP HUF (fõ/ý) EUR USD GBP HUF (fõ/ý) EUR USD GBP HUF (fõ/ý) EUR USD GBP HUF (fõ/ý) EUR USD GBP HUF napidíj (célország: ) fõ nap mérték (%) napidíj pótlék összesen szállás napi keretösszeg vendégéjszakák összesen útiköltség gépjármû: saját szolgálati üzemanyag autópálya díj parkolás egyéb díj (pl.: komp) összesen menetrendszerû szállítási eszközök repülõ vonat busz taxi helyi közlekedés összesen egyéb költségek telefon internet posta VIP váró kormányváró ajándék részvételi díj HUF MAGYAR KÖZLÖNY évi 67. szám 10867

20 Állománycsoportok összesen Kitöltés során a felesleges sorok, államivezetõk kormánytisztviselõk hiv./szerz./önkéntes tart. katonák közalkalmazottak honvédtisztjelöltek/altiszt-jelöltek oszlopok törölhetõk jogosult összeg jogosult összeg jogosult összeg jogosult összeg jogosult összeg jogosult összeg (fõ/ý) EUR USD GBP HUF (fõ/ý) EUR USD GBP HUF (fõ/ý) EUR USD GBP HUF (fõ/ý) EUR USD GBP HUF (fõ/ý) EUR USD GBP HUF (fõ/ý) EUR USD GBP HUF regisztrációs díj konferencia díj túlsúly díj egyéb:.. összesen napidíj szállás útiköltség egyéb költségek mindösszesen 2. melléklet a 7/2012. (VI. 5.) HM rendelethez 8. számú melléklet a 26/2007. (VI. 20.) HM rendelethez A külföldi napidíj-kiegészítés mértéke 1. Beosztás szintje A B C D E F UNFICYP (Ciprus) UNIFIL (Libanon) MINURSO (Nyugat-Szahara) 2. I/V. fölötti 17,5 EUR 41,5 USD 72,0 USD 3. I/IV V. 8,5 EUR 29,5 USD 60,0 USD 4. I/I III. 19,0 USD 49,5 USD 5. II/I X. 10,0 USD 39,0 USD EUSEC RD (Kongó) EUMM (Grúzia) HUF MAGYAR KÖZLÖNY évi 67. szám

HEP 1. számú melléklete. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok

HEP 1. számú melléklete. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása HEP 1. számú melléklete Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az alábbi adattáblák Cegléd

Részletesebben

Budapest, 2012. március 13.

Budapest, 2012. március 13. A tervezet munkaanyag, ezért az nem tekinthető a minisztérium álláspontjának. Közigazgatási és Igazságügyi Miniszter Iktatószám: XVIII/422/1 (2012) Az 2011. évi CXII. törvény 25. (5)-(7) bekezdése szerint

Részletesebben

Elõzetes kockázatbecslés

Elõzetes kockázatbecslés M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2010. évi 78. szám 16999 A Kormány 178/2010. (V. 13.) Korm. rendelete a vizek többletébõl eredõ kockázattal érintett területek meghatározásáról, a veszély- és kockázati térképek,

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. május 19-én (kedd) 17 órai kezdettel. megtartandó testületi ülésére. 3.

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. május 19-én (kedd) 17 órai kezdettel. megtartandó testületi ülésére. 3. E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 19-én (kedd) 17 órai kezdettel megtartandó testületi ülésére 3. napirendi pont Tárgy: Helyi esélyegyenlőségi terv

Részletesebben

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül 4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyer év védelembe vett 18 év alattiak száma Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzati feladatokról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2013. (VI.28.) önkormányzati

Részletesebben

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet a 3/2013.(I.22.) sz. határozathoz A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT A 103/2012.(VI.25.) számú határozattal elfogadott alapító okirat

Részletesebben

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza.

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza. Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása ÁPOLÁSI DÍJ fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása, 35/342-806 ápolási díj megállapítása iránti kérelem jövedelemnyilatkozat vagyonnyilatkozat

Részletesebben

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról A tervezet a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő azon miniszteri

Részletesebben

1. melléklet a 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelethez. A kiegészítő pótlék összege (Ft)

1. melléklet a 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelethez. A kiegészítő pótlék összege (Ft) 16564 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 95. szám A Kormány 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYT MINDENKINEK SZAKMAI PROGRAM MARCALI, 2015.05.08.

Részletesebben

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM rendelete a Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítő és külföldi tanulmányokat folytató személyi állománya devizaellátmányáról és egyes ellátmányon kívüli pénzbeli

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Mád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014.(V.08.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezésről Mád Község Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 14/2015.(V.27.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Módosított

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 18.Az állami szociálpolitika rendszere, a szociális ellátások típusai. Az állami és az önkormányzati szociális feladatok /A szociálpolitika fogalma/ Ferge Zsuzsa megfogalmazásában a szociálpolitika a társadalmi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 5/2010.(XI.16.) KT sz. rendeletével elfogadott Szervezeti és

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára 12-13. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára Tisztelt Képviselő-testület! Jogszabályi változások miatt indokolttá vált az Önkormányzat által alapított intézmények alapító okiratainak

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

2015 PMINFO - II. negyedév

2015 PMINFO - II. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 417930 1254 17 0415 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7136 Fácánkert

Részletesebben

A normatív elszámolás feladatai, az ellenőrzések tapasztalatai, várható jogszabályi változások

A normatív elszámolás feladatai, az ellenőrzések tapasztalatai, várható jogszabályi változások A normatív elszámolás feladatai, az ellenőrzések tapasztalatai, várható jogszabályi változások Előadó: Imre Ildikó referens Magyar Államkincstár Önkormányzati Főosztály Humánszolgáltatások Osztálya Tel:

Részletesebben

M i n i s z t e r i r e n d e l e t

M i n i s z t e r i r e n d e l e t SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 23.578-3/2007-SZMM M i n i s z t e r i r e n d e l e t a szociális és munkaügyi miniszter felügyelete alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról

Részletesebben

4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám. Kormányrendeletek

4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám. Kormányrendeletek 4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 96/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a közreműködő szervezetek útján ellátott feladatok központi költségvetési szerv által

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Tiszagyenda Község Önkormányzata. 2013. június 12.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Tiszagyenda Község Önkormányzata. 2013. június 12. Helyi Esélyegyenlőségi Program Tiszagyenda Község Önkormányzata 2013. június 12. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

4/2015. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TARTALOMJEGYZÉK A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETE

4/2015. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TARTALOMJEGYZÉK A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETE ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETE SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM Az államháztartáson kívüli forrás átadásárólátvételéről 2. oldal 6/2015. (VII. 1.) önkormányzati rendelet 2015. július 1.

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Tabajd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32.

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32. Alapító okirat ának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8..(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21..(3)

Részletesebben

Újhartyán. Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 1. számú melléklete

Újhartyán. Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 1. számú melléklete Újhartyán Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 1. számú melléklete Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az alábbi adattáblák Újhartyán község önkormányzata HEP HE-éhez készültek.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 2014. január 1-től hatályos alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (XI. 23.) önkormányzati. Rendelete. A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (XI. 23.) önkormányzati. Rendelete. A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (XI. 23.) önkormányzati Rendelete A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések A rendelet célja. 1. A rendelet célja, hatálya

I. rész. Általános rendelkezések A rendelet célja. 1. A rendelet célja, hatálya Karancsalja község Önkormányzata Képviselő testületének 11/2013. (VIII.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról Karancsalja község Önkormányzatának

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról

A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról 1. számú melléklet A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2013.(XI..) önkormányzati rendelete

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2013.(XI..) önkormányzati rendelete Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013.(XI..) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás felhasználásának helyi szabályairól TERVEZET Balajt

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

7/2014. (I. 31.) BM rendelet. a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról

7/2014. (I. 31.) BM rendelet. a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról 7/2014. (I. 31.) BM rendelet a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.

Részletesebben

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat, esedékes, esedékes végleges,, végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 47. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

Budapest, 2006. szeptember

Budapest, 2006. szeptember SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER Szám: 2458-2/2006. TERVEZET M i n i s z t e r i r e n d e l e t a helyi önkormányzatok részére gyermek- és ifjúsági feladatok ellátása céljából nyújtandó támogatás igénylésének,

Részletesebben

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Oroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 135/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére Tárgy: Javaslat az Önkormányzat tevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu

Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (...) önkormányzati rendelete az újpesti

Részletesebben

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Ecser Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 29.) Önkormányzati rendelet módosításáról 2

Részletesebben

Hasznos információk a fogyatékosságról. Összeállította: Kovács Tímea

Hasznos információk a fogyatékosságról. Összeállította: Kovács Tímea Hasznos információk a fogyatékosságról Összeállította: Kovács Tímea Mi a fogyatékosság? A fogyatékosság nem betegség, hanem egy tartós vagy véglegesült állapot. A fogyatékos ember, aki tartósan vagy véglegesen

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 128. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 128. szám MAGYAR KÖZLÖNY 128. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. szeptember 15., kedd Tartalomjegyzék 269/2015. (IX. 15.) Korm. rendelet A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kihirdetéséről, valamint a

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében. Nagy Ildikó

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében. Nagy Ildikó Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében Nagy Ildikó A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések átvétele FH-tól Pénzügyi

Részletesebben

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú (fő)

Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú (fő) 4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek év védelembe vett 18 év alattiak Megszűntetett esetek a 18 veszélyeztetett kiskorú év alatti védelembe vettek közül gyermekek

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2013. június 21. napján kelt, 2013. július 1-től hatályos alapító

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról ás átvételéről Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a 2013. évben a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásból

Részletesebben

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990évi LXV.tv.16..(1)

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére Lengyeltóti Város Önkormányzatának Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2. Ügyiratszám: 200-4/2014 E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.10.) önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.10.) önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.10.) önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú tűzifa juttatásról Monostorapáti község Önkormányzata

Részletesebben

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 5. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 77/2011.(V.30.)ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu 4. napirendi pont Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu Ügyiratszám: 16-48/2015. Előterjesztő: Németh Balázs polgármester Előkészítette:

Részletesebben

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése szerint a jogszabályok előkészítése során

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL Miskolc 2012. 6.17. sz. Egyetemi Szabályzat SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

Részletesebben

18. Hatályát veszti az R. 77. (3) és (4) bekezdése.

18. Hatályát veszti az R. 77. (3) és (4) bekezdése. M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 85. szám 8165 (3) Az oktatásért felelős miniszter, a kultúráért felelős miniszter közös programok kiadásával, pályázatok kiírásával segíti az iskolai könyvtárak és a

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324809 1091 03 02/01 264967 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012......

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 31/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelete. szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 31/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelete. szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelete szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Rendelet-tervezet. 2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

Rendelet-tervezet. 2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2014.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 13.) önkormányzati

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete

Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól. Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

KÉRELEM ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁSHOZ

KÉRELEM ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁSHOZ Bp. II. ker. Önkormányzat KÉRELEM ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁSHOZ 2015 / 2016 TANÉV Alulírott kérem, hogy kiskorú gyermekek (gyermekeim) nevelésének elősegítéséhez szíveskedjék részünkre kedvezményes étkezési térítési

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu A tartós álláskeresők aránya nő 2005: 24,5%, 2007: 28,3% a tartósan álláskeresők

Részletesebben

Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Kisberzseny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2

A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2 1. oldal A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2 A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

a Képviselő-testület 2013. október 29-i ülésére

a Képviselő-testület 2013. október 29-i ülésére ÖCS KÖZS ÉG ÖNK ORM ÁNY ZA TA P O L G Á R M E S T E R 8292 Öcs, Béke utca 35. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 Ügyszám: 11/2-12/2013. Készítette: Farkasné Barka Andrea Tárgy: Szociális célú tűzifa juttatásáról

Részletesebben

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2015.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati

Részletesebben

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg.

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg. 6/2007. (II. 22.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. július 1-jei hatállyal Veszprém Megyei Önkormányzat Intézményeinek Kincstára elnevezésű költségvetési szervet alapít.

Részletesebben

A Rendelet 21. (3) bekezdés b) pontja hatályát veszti. A Rendelet az alábbi 25/C. -al egészül ki:

A Rendelet 21. (3) bekezdés b) pontja hatályát veszti. A Rendelet az alábbi 25/C. -al egészül ki: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 22/2010. (VI.22.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 5/2003. (IV. 22.) számú rendelet

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő -testületének 3/2014.(V. 8.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014.(X.03.) önkormányzati rendelete

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014.(X.03.) önkormányzati rendelete Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014.(X.03.) önkormányzati rendelete A szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Tarnaméra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben 1. A költségvetési szerv neve: Gróf Esterházy Móric Általános Iskola 1.1.

Részletesebben