MAGYAR KÖZLÖNY. 67. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA június 5., kedd. Tartalomjegyzék

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR KÖZLÖNY. 67. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 5., kedd. Tartalomjegyzék"

Átírás

1 MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA június 5., kedd 67. szám Tartalomjegyzék 113/2012. (VI. 5.) Korm. rendelet 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet 7/2012. (VI. 5.) HM rendelet 11/2012. (VI. 5.) NGM rendelet Köf. 5033/2012/6. határozat 1183/2012. (VI. 5.) Korm. határozat 1184/2012. (VI. 5.) Korm. határozat 1185/2012. (VI. 5.) Korm. határozat 1186/2012. (VI. 5.) Korm. határozat 3/2012. (VI. 5.) NGM határozat A vizek többletébõl eredõ kockázattal érintett területek meghatározásáról, a veszély- és kockázati térképek, valamint a kockázatkezelési tervek készítésérõl, tartalmáról szóló 178/2010. (V. 13.) Korm. rendelet módosításáról A helyi esélyegyenlõségi program elkészítésének részletes szabályairól A Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítõ és külföldi tanulmányokat folytató személyi állománya devizaellátmányáról és egyes ellátmányon kívüli pénzbeli járandóságairól szóló 26/2007. (VI. 20.) HM rendelet módosításáról A fejezeti kezelésû elõirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata A Kormány és a Magyar Cserkészszövetség közötti együttmûködés kereteinek meghatározásáról A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történõ elõirányzat-átcsoportosításról A Steindl Imre Program bõvítésérõl A költségvetési szervek és fejezeti kezelésû elõirányzatok évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványának, valamint meghiúsult maradványának felhasználásáról A Magyar Export Import Bank Zrt. és a Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. feletti tulajdonosi jogok gyakorlásával összefüggõ egyes törvények módosításáról szóló évi XLV. törvény 3. (3) bekezdése hatálybalépése naptári napjának megállapításáról 10895

2 10850 MAGYAR KÖZLÖNY évi 67. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 113/2012. (VI. 5.) Korm. rendelete a vizek többletébõl eredõ kockázattal érintett területek meghatározásáról, a veszély- és kockázati térképek, valamint a kockázatkezelési tervek készítésérõl, tartalmáról szóló 178/2010. (V. 13.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény 45. (7) bekezdés q) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el: 1. A vizek többletébõl eredõ kockázattal érintett területek meghatározásáról, a veszély- és kockázati térképek, valamint a kockázatkezelési tervek készítésérõl, tartalmáról szóló 178/2010. (V. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. (2) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: (E rendelet alkalmazásában:) b) árvíz: a rendes körülmények között vízzel nem borított földterület ideiglenes víz alá kerülése (elöntése), kivéve a belvízbõl és a szennyvízrendszerekbõl eredõ elöntéseket; 2. (1) A Korm. rendelet 3. (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (2) Az elõzetes kockázatbecslést a Duna vízgyûjtõkerület magyarországi területére vonatkozóan a vízgyûjtõ-gazdálkodás egyes szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott részvízgyûjtõkre kell elkészíteni, figyelembe véve az országon kívüli vízgyûjtõ területek kockázatainak Magyarországra gyakorolt hatását. (2) A Korm. rendelet 3. (3) bekezdése a következõ e) ponttal egészül ki: (Az elõzetes kockázatbecslés tartalmazza) e) a jövõbeni ár- és belvizeknek az emberi egészségre és javakra, a környezetre, a kulturális örökségre és a gazdasági tevékenységre gyakorolt lehetséges káros hatásainak értékelését, figyelembe véve a domborzatot, a vízfolyások elhelyezkedését, valamint hidrológiai, hidraulikai és geomorfológiai tulajdonságait (beleértve az árterületeket, mint természetes árvízvisszatartó területeket), az ár- és belvízvédelmi infrastruktúra kiépítettségét és mûködését, a lakott területek és gazdasági tevékenységre szolgáló területek elhelyezkedését, valamint a várható hosszú távú fejleményeket, beleértve az éghajlatváltozásnak az árvizek elõfordulására gyakorolt esetleges hatását is. 3. A Korm. rendelet 7. -a helyébe a következõ rendelkezés lép: 7. (1) A veszély- és kockázati térképek alapján a Duna vízgyûjtõkerület magyarországi részére Országos Árvízi Kockázatkezelési Koncepciót (a továbbiakban: Koncepció) kell készíteni, mely tartalmazza az országos szintû árvízi kockázatkezelési célkitûzéseket, alapelveket és prioritásokat az árvízi kockázatkezelés rendje, a kockázatkezelés és a kockázatviselés, valamint a kockázatok csökkentése tekintetében. A Koncepció kiterjed az árvíznek és a belvíznek az emberi egészségre, az emberi javakra, a környezetre, a kulturális örökségre és a gazdasági tevékenységre gyakorolt lehetséges káros következményeinek csökkentésére, valamint amennyiben indokolt a nem szerkezeti jellegû intézkedésekre, az árvíz és belvíz valószínûségének csökkentésére összpontosítva. (2) A Koncepció tervezetének elkészítésérõl az Országos Vízügyi Fõigazgatóság és a vízügyi igazgatóságok útján a vízügyi igazgatási szervek irányításáért felelõs miniszter gondoskodik, az érintett miniszterek irányítása, felügyelete alatt álló közigazgatási szervek bevonásával és gondoskodik az Országos Vízgazdálkodási Tanács véleményének beszerzésérõl. (3) A Koncepció elfogadására a Kormány javaslatot tesz az Országgyûlésnek. 4. A Korm. rendelet 9. (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (1) A kockázatkezelési célkitûzések meghatározása, valamint a kockázatkezelési terv készítése és felülvizsgálata során gondoskodni kell arról, hogy azok összhangban legyenek a vízgyûjtõ-gazdálkodás egyes szabályairól szóló kormányrendelet szerint megvalósuló környezeti célkitûzésekkel és vízgyûjtõ-gazdálkodási tervekkel, valamint azok felülvizsgálatával, lehetõséget adva a két terv integrálására.

3 MAGYAR KÖZLÖNY évi 67. szám A Korm. rendelet 10. -a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki: (3) Az Országos Kockázatkezelési Tervet a Kormány határozattal fogadja el. 6. A Korm. rendelet 11. -a helyébe a következõ rendelkezés lép: 11. (1) Az elõzetes kockázatbecslést, a tervezési egységeknek a 3. (4) bekezdés szerinti meghatározását, a veszélyés kockázati térképek, valamint a kockázatkezelési tervek készítését a Duna vízgyûjtõkerület 2. mellékletben meghatározott, határon átnyúló részvízgyûjtõi tekintetében, a 2. mellékletben meghatározott európai uniós tagállamok, hatáskörrel rendelkezõ szerveivel történõ folyamatos információcsere mellett, összehangolva kell elvégezni. A nem európai uniós tagállamok esetében is biztosítani kell a koordináció lehetõségét a vonatkozó kétoldalú szerzõdések és megállapodások szabályai szerint, illetve az Európai Unió Duna Makro-regionális Stratégiájának keretében. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott tevékenységeket a Duna vízgyûjtõkerületre vonatkozó a Duna védelmére és fenntartható használatára irányuló együttmûködésrõl szóló Egyezmény Duna Védelmére Szolgáló Nemzetközi Bizottsága által elfogadott követelményekkel és feladatokkal összhangban kell végezni. Ha egységes nemzetközi kockázatkezelési terv nem készíthetõ, a tervet a Duna vízgyûjtõkerület magyarországi területére és annak részvízgyûjtõire kell elkészíteni. 7. A Korm. rendelet 13. (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (2) A kockázatkezelési terv elkészítése és felülvizsgálata során tájékoztató és egyeztetõ fórumok szervezésével biztosítani kell, hogy a terv tartalmát a társadalom, különösen a vízgyûjtõ-gazdálkodási terv készítésébe és felülvizsgálatába bevont személyek megismerhessék és véleményezhessék. 8. A Korm. rendelet 3. (3) bekezdés a) pontjában az a folyó vízgyûjtõ kerületének szövegrész helyébe az a Duna vízgyûjtõkerület magyarországi területének szöveg lép. 9. A Korm. rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 10. A Korm. rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 11. Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti. 12. Ez a rendelet az árvízkockázatok értékelésérõl és kezelésérõl szóló, október 23-i 2007/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikk 1. pontjának, 4. cikk (1) és (2) bekezdésének, 8. cikk (3) bekezdésének, 9. cikk 2. és 3. pontjának, valamint Melléklete A. pont I.1. alpontjának való megfelelést szolgálja. Orbán Viktor s. k., miniszterelnök

4 10852 MAGYAR KÖZLÖNY évi 67. szám 1. melléklet a 113/2012. (VI. 5.) Korm. rendelethez A Korm. rendelet 1. melléklet 1.1. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: (A kockázatkezelési terv alkotóelemei) 1.1. az elõzetes kockázatbecslés következtetései a 3. elõírásainak megfelelõen, a Duna vízgyûjtõkerület magyarországi részvízgyûjtõinek összefoglaló térképe formájában, feltüntetve a kockázatkezelési terv tervezési egységét képezõ, 3. (4) bekezdés szerint meghatározott területeket; 2. melléklet a 113/2012. (VI. 5.) Korm. rendelethez 2. melléklet a 178/2010. (V. 13.) Korm. rendelethez A Duna vízgyûjtõkerület határon átnyúló magyarországi részvízgyûjtõi A B C D 1. A részvízgyûjtõ neve Érintett országok Az együttmûködés módja Szakaszhatár 2. Vág, Garam, Ipoly Szlovákia, Magyarország Kétoldalú magyar szlovák 3. Rába, Lajta Ausztria, Magyarország Kétoldalú magyar osztrák 4. Duna (1) (Ausztria), Szlovákia, Kétoldalú magyar szlovák Magyarország 5. Duna (3) Magyarország, Horvátország, Szerbia 6. Dráva Mura Ausztria, Szlovénia, Horvátország, Magyarország 7. Felsõ-Dráva és Mura Ausztria, Szlovénia, Horvátország, Magyarország 8. Alsó-Dráva Horvátország, Magyarország 9. Tisza Ukrajna, Románia, Szlovákia, Magyarország, Szerbia Kétoldalú magyar horvát Kétoldalú magyar szerb Kétoldalú horvát szerb Kétoldalú magyar szlovén Kétoldalú magyar horvát Kétoldalú osztrák szlovén, magyar horvát közremûködéssel Kétoldalú magyar horvát Kétoldalú magyar román Kétoldalú magyar szerb Kétoldalú magyar szlovák Kétoldalú magyar ukrán Ipoly (1) Morva Ipoly (3) Dunaföldvár* Dráva * Dunaföldvár kizárólag mederbeli határ, mivel az alatta lévõ Duna-szakasz a Dráva-torokig a jeges árvízvédekezés szempontjából közös érdekû Horvátországgal és Szerbiával."

5 MAGYAR KÖZLÖNY évi 67. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erõforrások minisztere 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelete a helyi esélyegyenlõségi program elkészítésének részletes szabályairól Az egyenlõ bánásmódról és az esélyegyenlõség elõmozdításáról szóló évi CXXV. törvény 64/B. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. m) és o) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el: 1. (1) A települési önkormányzat a helyi esélyegyenlõségi program helyzetelemzését a helyi esélyegyenlõségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlõségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. (2) bekezdésében elõírt célcsoportokra és esélyegyenlõségi területekre vonatkozó, a Korm. rendelet 1. (3) bekezdése szerinti adatok felhasználásával készíti el az 1. mellékletben meghatározott, egységesen rendelkezésre álló, valamint a helyi szinten rendelkezésre álló statisztikai mutatók, anonimizált adatok alapul vételével. (2) A helyzetelemzésben a Korm. rendelet 4. -a szerinti szempontrendszer alapján a 2. mellékletben meghatározott tartalmi elemeknek megfelelõen a települési önkormányzat megvizsgálja a település esélyegyenlõségi helyzetét és problémáit. A települési önkormányzat az esélyegyenlõségi problémák vizsgálatához további a helyi sajátosságok bemutatását segítõ tartalmi elemeket is meghatározhat. 2. (1) A települési önkormányzat a helyzetelemzés alapján a Korm. rendelet 5. -ának megfelelõ, öt évre szóló intézkedési tervet készít a 3. mellékletben meghatározott forma szerint. (2) Az intézkedési tervben a helyzetelemzés következtetései alapján feltárt problémákhoz kapcsolódóan kell meghatározni a helyi esélyegyenlõségi program céljait, valamint az azok elérését szolgáló intézkedéseket. (3) Az intézkedési tervben gondoskodni kell a települési önkormányzatra vonatkozó további fejlesztési tervek, koncepciók, programok és a helyi esélyegyenlõségi program célkitûzéseinek összhangjáról, különös tekintettel a közoktatási esélyegyenlõségi tervre és az integrált településfejlesztési stratégia antiszegregációs célkitûzéseire. (4) Az intézkedési tervben esélyegyenlõségi területenként kell bemutatni az intézkedéseket, azok elvárt eredményeit, fenntarthatóságát, és a végrehajtáshoz szükséges erõforrásokat, valamint a végrehajtás ütemezését és felelõsét. 3. Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba. Balog Zoltán s. k., emberi erõforrások minisztere

6 10854 MAGYAR KÖZLÖNY évi 67. szám 1. melléklet a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelethez Egységesen rendelkezésre álló statisztikai mutatók a helyi esélyegyenlõségi program elkészítéséhez Az adatok forrása: az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer (https://teir.vati.hu) adatbázisai. Számítás: az egyes mutatókra vonatkozóan, a területi folyamatok áttekintése érdekében az adatok rendelkezésre állásának függvényében legalább 5 éves idõsor. Mutató megnevezése Mutató tartalma Mértékegység Gyakoriság Forrás Lakónépesség Lakónépesség számának változása Állandó népesség összetétele nemek és korcsoportok szerint Öregedési index Lakónépesség az év végén (a népszámlálás végleges adataiból továbbvezetett adat) Lakónépesség az év végén (a népszámlálás végleges adataiból továbbvezetett adat). Változás az elõzõ év százalékában Állandó népesség Állandó népesség, férfiak aránya Állandó népesség, nõk aránya Állandó népességbõl a 0-2 évesek aránya Állandó népességbõl a 0-14 éves férfiak aránya Állandó népességbõl a 0-14 éves nõk aránya Állandó népességbõl a éves férfiak aránya Állandó népességbõl a éves nõk aránya Állandó népességbõl a éves férfiak aránya Állandó népességbõl a éves nõk aránya Állandó népességbõl a éves férfiak aránya Állandó népességbõl a éves nõk aránya Állandó népességbõl a 65-X éves férfiak aránya Állandó népességbõl a 65-X éves nõk aránya A 65 év feletti állandó lakosok 100 fõ 0-14 éves korú állandó lakosra jutó évesek 15 éves gyermekek 16 éves gyermekek 17 éves gyermekek Állandó vándorlások egyenlege Az állandó jellegû oda- és az elvándorlások különbségének 1000 állandó lakosra vetített fõ éves TeIR KSH Területi % éves TeIR KSH Területi fõ és százalék éves TeIR KSH Területi fõ éves TeIR KSH Területi fõ népszámlálási adat TeIR Népszámlálási adatok fõ éves TeIR KSH Területi

7 MAGYAR KÖZLÖNY évi 67. szám Természetes szaporodás Munkanélküliségi ráta nemek szerint Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresõk iskolai végzettség szerint Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresõk korcsoport szerint Álláskeresési segélyben részesülõk Járadékra jogosult regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresõk Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresõk Az élveszületések és halálozások különbözete Regisztrált munkanélküli/ nyilvántartott álláskeresõ férfiak /állandó népességbõl éves férfiak Regisztrált munkanélküli/nyilvántartott álláskeresõ nõk /állandó népességbõl éves nõk Általános iskolát végzett regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresõk 8 általánosnál kisebb végzettségû regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresõk 20 év alatti regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresõk év közötti regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresõk év közötti regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresõk év közötti regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresõk év közötti regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresõk év közötti regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresõk év közötti regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresõk év közötti regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresõk év közötti regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresõk 59 év feletti regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresõk Álláskeresési segélyben részesülõk Járadékra jogosult regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresõk Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresõk fõ éves TeIR KSH Területi százalék negyedéves TeIR Nemzeti Munkaügyi Hivatal fõ negyedéves TeIR Nemzeti Munkaügyi Hivatal fõ negyedéves TeIR Nemzeti Munkaügyi Hivatal fõ negyedéves TeIR Nemzeti Munkaügyi Hivatal fõ negyedéves TeIR Nemzeti Munkaügyi Hivatal fõ negyedves TeIR Nemzeti Munkaügyi Hivatal

8 10856 MAGYAR KÖZLÖNY évi 67. szám s szociális segélyben/foglalkoztatást helyettesítõ támogatásban részesülõ regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresõk 180 napnál hosszabb ideje regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresõk Általános iskolai végzettséggel nem rendelkezõ 15 éves és idõsebb népesség aránya nemenként A napközis tanulók az általános iskolákban Általános iskolában tanuló 1-4. évfolyamosok a nappali oktatásban Általános iskolában tanuló 5-8. évfolyamosok a nappali oktatásban Általános iskolai feladat-ellátási helyek Az általános iskolai osztályok a gyógypedagógiai oktatásban Az általános iskolai osztályok A 8. évfolyamot eredményesen befejezte a nappali oktatásban Az óvodai gyermekcsoportok s szociális segélyben/foglalkoztatást helyettesítõ támogatásban részesülõ regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresõk 180 napnál hosszabb ideje regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresõk = X éves férfi legalább általános iskola 8. évfolyam a megfelelõ korúak százalékában = X éves nõ legalább általános iskola 8. évfolyam a megfelelõ korúak százalékában A napközis tanulók az általános iskolákban (gyógypedagógiai oktatással együtt) /megjegyzés: tartalmazza az iskolaotthonos tanulókat is/ Általános iskolában tanuló 1-4. évfolyamosok a nappali oktatásban (gyógypedagógiai oktatással együtt) Általános iskolában tanuló 5-8. évfolyamosok a nappali oktatásban (gyógypedagógiai oktatással együtt) Általános iskolai feladatellátási helyek (gyógypedagógiai oktatással) Az általános iskolai osztályok a gyógypedagógiai oktatásban (a nappali oktatásban) Az általános iskolai osztályok (gyógypedagógiai oktatással együtt) A 8. évfolyamot eredményesen befejezte a nappali oktatásban (megjegyzés: az adat évtõl áll rendelkezésre a KSH-nál) Az óvodai gyermekcsoportok (gyógypedagógiai neveléssel együtt) fõ negyedéves TeIR Nemzeti Munkaügyi Hivatal fõ negyedéves TeIR Nemzeti Munkaügyi Hivatal százalék népszámlálási adat TeIR Népszámlálási adatok fõ éves TeIR KSH Területi fõ éves TeIR KSH Területi fõ éves TeIR KSH Területi db éves TeIR KSH Területi db éves TeIR KSH Területi db éves TeIR KSH Területi fõ éves TeIR KSH Területi db éves TeIR KSH Területi

9 MAGYAR KÖZLÖNY évi 67. szám Az óvodai gyógypedagógiai gyermekcsoportok Óvodába beírt gyermekek Óvodai feladatellátási helyek Óvodai nevelést igénylõk a férõhelyek arányában Óvodai nevelést igénylõk a férõhelyek arányában sajátos nevelési igényû gyerekek körében Védelembe vett kiskorú gyermekek december 31-én Veszélyeztetett kiskorú gyermekek december 31-én Védõnõi álláshelyek A 8. évfolyamot eredményesen befejezte a felnõttoktatásban Általános iskolai felnõttoktatásban tanulók lét Szakiskolai felnõttoktatásban résztvevõk Szakközépiskolai felnõttoktatásban résztvevõk Gimnáziumi felnõttoktatásban résztvevõk Az óvodai gyógypedagógiai gyermekcsoportok (megjegyzés: az adat évtõl áll rendelkezésre a KSH-nál) Óvodába beírt gyermekek (gyógypedagógiai neveléssel együtt) Óvodai feladatellátási helyek (gyógypedagógiai neveléssel együtt) =Éves mutató (vagy átlag): Oktatás óvodai nevelés óvodai nev. igénylõk sz./éves mutató (vagy átlag): Oktatás óvodai nevelés férõhely =Éves mutató (vagy átlag): Oktatás sajátos nev. ig. gyermekek óvodai nevelése nevelést igénylõk /Éves mutató (vagy átlag): Oktatás sajátos nev. ig. gyermekek óvodai nevelése férõhely Védelembe vett kiskorú gyermekek december 31-én Veszélyeztetett kiskorú gyermekek december 31-én Betöltött védõnõi álláshelyek A 8. évfolyamot eredményesen befejezte a felnõttoktatásban (megjegyzés: az adat évtõl áll rendelkezésre a KSH-nál) Éves mutató (vagy átlag): Oktatás általános iskolai felnõttoktatás tanulók lét Éves mutató (vagy átlag): Oktatás szakiskolai felnõttoktatás résztvevõk Éves mutató (vagy átlag): Oktatás szakközépiskolai felnõttoktatás résztvevõk Éves mutató (vagy átlag): Oktatás gimnáziumi felnõttoktatás résztvevõk db éves TeIR KSH Területi fõ éves TeIR Önkormányzati adatok fõ éves TeIR Önkormányzati adatok százalék éves TeIR Önkormányzati adatok százalék éves TeIR Önkormányzati adatok fõ éves TeIR KSH Területi fõ éves TeIR KSH Területi db éves TeIR KSH Területi fõ éves TeIR KSH Területi fõ éves TeIR Önkormányzati adatok fõ éves TeIR Önkormányzati adatok fõ éves TeIR Önkormányzati adatok fõ éves TeIR Önkormányzati adatok

10 10858 MAGYAR KÖZLÖNY évi 67. szám A nyilvános könyvtárak A nyilvános könyvtárak egységeinek (leltári állomány) Muzeális intézmények Közmûvelõdési intézmények A nyilvános könyvtárak A nyilvános könyvtárak egységeinek (leltári állomány) Muzeális intézmények Közmûvelõdési intézmények db éves TeIR KSH Területi db éves TeIR KSH Területi db éves TeIR KSH Területi db éves TeIR KSH Területi Lakásállomány Lakásállomány (db) db éves TeIR KSH Területi Csak felnõttek részére szervezett háziorvosi szolgálatok Felnõttek és gyerekek részére szervezett háziorvosi szolgálatok A házi gyerekorvosok által ellátott szolgálatok Házi gyermekorvosok Bölcsõdébe beírt gyermekek Bölcsõdék (önkormányzati, üzemi, magán stb.) Családi napköziben engedélyezett férõhelyek Nappali ellátásban részesülõ fogyatékos személyek Nappali ellátásban részesülõ idõskorúak Nyugdíjban, nyugdíjszerû ellátásban részesülõ férfiak Nyugdíjban, nyugdíjszerû ellátásban részesülõ nõk s szociális segélyben részesítettek Csak felnõttek részére szervezett háziorvosi szolgálatok Felnõttek és gyerekek részére szervezett háziorvosi szolgálatok A házi gyerekorvosok által ellátott szolgálatok Házi gyermekorvosok Bölcsõdébe beírt gyermekek Bölcsõdék (önkormányzati, üzemi, magán stb.) Családi napköziben engedélyezett férõhelyek december 31-én (megjegyzés: az adat évtõl áll rendelkezésre a KSH Területi Statisztikai Adatok Rendszerében) Nappali ellátásban részesülõ fogyatékos személyek Nappali ellátásban részesülõ idõskorúak Nyugdíjban, nyugdíjszerû ellátásban részesülõ férfiak Nyugdíjban, nyugdíjszerû ellátásban részesülõ nõk s szociális segélyben részesítettek átlagos db éves TeIR KSH Területi db éves TeIR KSH Területi db éves TeIR KSH Területi fõ éves TeIR KSH Területi fõ éves TeIR KSH Területi db éves TeIR KSH Területi db éves TeIR KSH Területi fõ éves TeIR KSH Területi fõ éves TeIR KSH Területi fõ éves TeIR KSH Területi fõ éves TeIR KSH Területi fõ éves TeIR KSH Területi

11 MAGYAR KÖZLÖNY évi 67. szám Foglalkoztatást helyettesítõ támogatásban/ Rendelkezésre állási támogatásban/ bérpótló juttatásban részesítettek Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezõk Idõskorúak járadékában részesítettek s gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek Ápolási díjban részesítettek Lakásfenntartási támogatásban részesítettek Adósságcsökkentési támogatásban részesített személy Megváltozott munkaképességû személyek ellátásaiban részesülõk nemenként/ Egészségkárosodott személyek szociális járadékaiban részesülõk nemenként Rendelkezésre állási támogatásban/2011. január 1-jétõl augusztus 31-ig bérpótló juttatásban, azt követõen foglalkoztatást helyettesítõ támogatásban részesítettek átlagos Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezõk Idõskorúak járadékában részesítettek évi átlagos s gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek évi átlagos Ápolási díj, alanyi jogon: támogatásban részesítettek átlagos Ápolási díj, méltányossági alapon: támogatásban részesítettek átlagos Lakásfenntartási támogatás: összes támogatásban részesített személy Adósságcsökkentési támogatás: összes támogatásban részesített személy Megváltozott munkaképességû személyek ellátásaiban részesülõ férfiak Megváltozott munkaképességû személyek ellátásaiban részesülõ nõk Alkalmazott rövidítések: KSH: Központi Statisztikai Hivatal MÁK: Magyar Államkincstár OSAP: Országos Statisztikai Adatgyûjtési Program fõ éves TeIR KSH Területi fõ éves TeIR Szociális ágazat adatai (KSH, MÁK) OSAP 1206 fõ éves TeIR KSH Területi fõ éves TeIR KSH Területi fõ éves TeIR Szociális ágazat adatai (KSH, MÁK) OSAP 1206 fõ éves TeIR Szociális ágazat adatai (KSH, MÁK) OSAP 1206 fõ éves TeIR Szociális ágazat adatai (KSH, MÁK) OSAP 1206 fõ éves TeIR KSH Területi

12 10860 MAGYAR KÖZLÖNY évi 67. szám 2. melléklet a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelethez A helyi esélyegyenlõségi program helyzetelemzésének tartalmi elemei 1 1. Jogszabályi háttér bemutatása 1.1 A program készítését elõíró jogszabályi környezet rövid bemutatása 1.2 Az esélyegyenlõségi célcsoportokat érintõ helyi szabályozás rövid bemutatása. 2. Stratégiai környezet bemutatása 2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal, programokkal 2.2 A helyi esélyegyenlõségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlõség szempontjából releváns adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása. 3. A mélyszegénységben élõk és a romák helyzete, esélyegyenlõsége 3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet 3.2 Foglalkoztatottság, munkaerõ-piaci integráció a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek, aránya b) alacsony iskolai végzettségûek foglalkoztatottsága c) közfoglalkoztatás d) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezõi (pl. közlekedés, potenciális munkalehetõségek, tervezett beruházások, lehetséges vállalkozási területek, helyben/térségben mûködõ foglalkoztatási programok stb.) e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerõpiacra való átmenetet megkönnyítõ programok a településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük f) munkaerõ-piaci integrációt segítõ szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl. felnõttképzéshez és egyéb munkaerõ-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi foglalkoztatási programok) g) mélyszegénységben élõk és romák települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben történõ foglalkoztatása h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez kapcsolódó támogatások a) igényelt, illetve megállapított támogatások összege, stb. 3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció a) bérlakás-állomány b) szociális lakhatás c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok d) elégtelen lakhatási körülmények, veszélyeztetett lakhatási helyzetek, hajléktalanság e) lakhatást segítõ támogatások f) eladósodottság g) lakhatás egyéb jellemzõi: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedõ lakások, minõségi közszolgáltatásokhoz, közmûszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférés bemutatása 3.5 Telepek, szegregátumok helyzete a) a telep/szegregátum mint lakókörnyezet jellemzõi (kiterjedtsége, területi elhelyezkedése, megközelíthetõsége, lakásállományának állapota, közmûellátottsága, közszolgáltatásokhoz való hozzáférés lehetõségei, egyéb környezet-egészségügyi jellemzõi stb.) b) a telepen/szegregátumokban élõk, társadalmi problémák szempontjából fõbb jellemzõi (pl. életkori megoszlás, foglalkoztatottsági helyzet, segélyezettek, hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek aránya stb.) c) szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendezõdésének folyamatai 1 A tartalmi elemek listájának 3.1-tõl 7.4-ig tartó pontjai alatt szereplõ felsorolások példálózó jelleggel kerültek feltüntetésre.

13 MAGYAR KÖZLÖNY évi 67. szám Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés b) prevenciós és szûrõprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelezõ szûrésekhez) való hozzáférés c) fejlesztõ és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése e) sportprogramokhoz való hozzáférés f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlõ bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások nyújtásakor h) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az egészségügyi ellátórendszer keretein belül 3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása a) közösségi élet színterei, fórumai b) közösségi együttélés jellemzõi (pl. etnikai konfliktusok és kezelésük) c) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai (adományozás, önkéntes munka stb.) 3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlõségi tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal 3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetõségek meghatározása. 4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlõsége, gyermekszegénység 4.1 A gyermekek helyzetének általános jellemzõi (pl. gyermekek, aránya, életkori megoszlása, demográfiai trendek stb.) a) veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetû, illetve halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek, valamint fogyatékossággal élõ gyermekek és aránya, egészségügyi, szociális, lakhatási helyzete b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülõk, aránya d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülõk, aránya e) magyar állampolgársággal nem rendelkezõ gyermekek, aránya 4.2 Szegregált, telepszerû lakókörnyezetben élõ gyermekek helyzete, esélyegyenlõsége 4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetû, valamint fogyatékossággal élõ gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése a) védõnõi ellátás jellemzõi (pl. a védõnõ által ellátott települések, egy védõnõre jutott ellátott, betöltetlen státuszok) b) gyermekorvosi ellátás jellemzõi (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz való hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok ) c) 0 7 éves korúak speciális (egészségügyi-szociális-oktatási) ellátási igényeire (pl. korai fejlesztésre, rehabilitációra) vonatkozó adatok d) gyermekjóléti alapellátás e) gyermekvédelem f) krízishelyzetben igénybe vehetõ szolgáltatások g) egészségfejlesztési, sport-, szabadidõs és szünidõs programokhoz való hozzáférés h) gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei) i) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlõ bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások nyújtásakor j) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) az ellátórendszerek keretein belül 4.4 A kiemelt figyelmet igénylõ gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élõ gyerekek közoktatási lehetõségei és esélyegyenlõsége a) a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetû, valamint sajátos nevelési igényû és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdõ gyermekek/tanulók óvodai, iskolai ellátása b) a közneveléshez kapcsolódó kiegészítõ szolgáltatások (pl. iskolára/óvodára jutó gyógypedagógusok, iskolapszichológusok stb.) c) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az intézmények között és az egyes intézményeken belüli szegregációs jelenségek

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Tiszagyenda Község Önkormányzata. 2013. június 12.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Tiszagyenda Község Önkormányzata. 2013. június 12. Helyi Esélyegyenlőségi Program Tiszagyenda Község Önkormányzata 2013. június 12. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dunafalva Községi Önkormányzat

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dunafalva Községi Önkormányzat ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Dunafalva Községi Önkormányzat 2013. Türr István Képző és Kutató Intézet Cím:

Részletesebben

Jászágó Község Önkormányzata. Helyi Esélyegyenlőségi Program

Jászágó Község Önkormányzata. Helyi Esélyegyenlőségi Program Jászágó Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) Bevezetés Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Sárisáp Község Önkormányzata [CÍMER]

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Sárisáp Község Önkormányzata [CÍMER] ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Sárisáp Község Önkormányzata [CÍMER] Sárisáp, 2013. szeptember 16. Türr István

Részletesebben

SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY. Előterjesztés. - a Közgyűléshez -

SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY. Előterjesztés. - a Közgyűléshez - NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-S85i FAX: +3642 524-586 E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

VILONYA Község Önkormányzata

VILONYA Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program VILONYA Község Önkormányzata 2013-2018. Készítette: Csonka Marianna Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása...3 Értékeink,

Részletesebben

KŐRÖSHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Helyi Esélyegyenlőségi Program

KŐRÖSHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Helyi Esélyegyenlőségi Program KŐRÖSHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013-2018 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 10 Célok... 10 A Helyi Esélyegyenlőségi Program

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Érsekhalma Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Érsekhalma Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Érsekhalma Község Önkormányzata 2013 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 5 Célok... 6

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Nemeskér Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Nemeskér Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Nemeskér Község Önkormányzata 2013 2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 6 Bevezetés... 6 A település bemutatása... 6 Fekvése... 6 Története... 7 A település

Részletesebben

Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018.

Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018. Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) Bevezetés Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Mezőkeresztes Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Mezőkeresztes Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Mezőkeresztes Város Önkormányzata 2013. június 2 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 5 Bevezetés 5 A település bemutatása 6 Értékeink, küldetésünk 7 Célok 8 A Helyi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Rábapordány Község Önkormányzata 2013-2018 Készítette: Tóth Ferencné Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink,

Részletesebben

ÁGFALVA KÖZSÉG HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA

ÁGFALVA KÖZSÉG HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA ÁGFALVA KÖZSÉG HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 TARTALOMJEGYZÉK 1 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 5 Bevezetés... 5 A település bemutatása... 7 Értékeink, küldetésünk... 11 Célok... 12

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Takácsi Község Önkormányzata 2013-2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Takácsi Község Önkormányzata 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Takácsi Község Önkormányzata 2013-2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 9 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. PÁZMÁNDFALU Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. PÁZMÁNDFALU Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program PÁZMÁNDFALU Község Önkormányzata 2013-2018 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés...3 A település bemutatása...3 Újkori története... 6 Értékeink, küldetésünk...6

Részletesebben

KACSÓTA Községi Önkormányzat. Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013.

KACSÓTA Községi Önkormányzat. Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013. KACSÓTA Községi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013. Tartalom Helyi esélyegyenlőségi Program (HEP) 3 Bevezetés 4 A település bemutatása 4 Értékeink, küldetésünk 7 Célok 7 A Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Szentendre Város Önkormányzata 2013-2018

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Szentendre Város Önkormányzata 2013-2018 Helyi Esélyegyenlőségi Program Szentendre Város Önkormányzata 2013-2018 1 Tartalom Bevezetés... 3 A település bemutatása... 4 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok... 8 A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Szuha Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Szuha Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Szuha Község Önkormányzata 2013-2018 1 Tartalom Bevezetés... 4 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 4 Célok... 4 A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése

Részletesebben

Helyi esélyegyenlőségi Program. Újtikos Község Önkormányzata 2013 2018.

Helyi esélyegyenlőségi Program. Újtikos Község Önkormányzata 2013 2018. Helyi esélyegyenlőségi Program Újtikos Község Önkormányzata 2013 2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok...

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 78. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. május 13., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 78. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. május 13., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. május 13., csütörtök 78. szám Tartalomjegyzék 178/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 179/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 180/2010. (V. 13.) Korm. rendelet

Részletesebben

Helyi esélyegyenlőségi program. Újrónafő Község Önkormányzata

Helyi esélyegyenlőségi program. Újrónafő Község Önkormányzata Helyi esélyegyenlőségi program Újrónafő Község Önkormányzata 213-218 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 4 Célok... 6

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. RÁKÓCZIÚJFALU Község Önkormányzata DÁTUM

Helyi Esélyegyenlőségi Program. RÁKÓCZIÚJFALU Község Önkormányzata DÁTUM Helyi Esélyegyenlőségi Program RÁKÓCZIÚJFALU Község Önkormányzata DÁTUM 2013-2018 1 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ... 8 I.1. AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG HELYE AZ EURÓPAI UNIÓBAN... 8 I.2. ESÉLYEGYENLŐSÉG MAGYARORSZÁGON...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. VELEM Község Önkormányzata. 2013. augusztus 28.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. VELEM Község Önkormányzata. 2013. augusztus 28. Helyi Esélyegyenlőségi Program VELEM Község Önkormányzata 2013. augusztus 28. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 12

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Újpetre Község Önkormányzata Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 1 Bevezetés 3 A település bemutatása 3 Értékeink, küldetésünk 7 Célok 7 A Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

K é s z ü l t: Hernyék Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013.szeptember 19-én 14,30 órakor megtartott nyilvános üléséről.

K é s z ü l t: Hernyék Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013.szeptember 19-én 14,30 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t: Hernyék Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013.szeptember 19-én 14,30 órakor megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: Közös Önkormányzati

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Nagyszentjános Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Nagyszentjános Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Nagyszentjános Község Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 6 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013 2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013 2018. Szécsényfelfalu Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013 2018. 2013. július 16. 1 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 SZÉCSÉNYFELFALU BEMUTATÁSA... 5 Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja...

Részletesebben

Újbarok Község Önkormányzata. Helyi Esélyegyenlőségi Program

Újbarok Község Önkormányzata. Helyi Esélyegyenlőségi Program Újbarok Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (H E P )...3 Bevezetés...3 A település bem utatása... 4 Értékeink, küldetésünk...8 Célok...9

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Kistelek Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Kistelek Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Kistelek Város Önkormányzata 2015. Türr István Képző és Kutató Intézet Cím: 1054 Budapest, Széchenyi u. 14. Telefon:06-1-882-3454 email: ugyfelszolgalat@tkki.hu

Részletesebben

ZALACSÁNY TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2013-2018

ZALACSÁNY TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 ZALACSÁNY TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés...3 A település bemutatása...3 Értékeink, küldetésünk...9 Célok...9 A Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben