ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK BÉRLETI SZERZŐDÉSHEZ GÉPEKRE, BERENDEZÉSEKRE ÉS TEHERGÉPJÁRMŰVEKRE. Hatályos: március 15.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK BÉRLETI SZERZŐDÉSHEZ GÉPEKRE, BERENDEZÉSEKRE ÉS TEHERGÉPJÁRMŰVEKRE. Hatályos: 2014. március 15."

Átírás

1 . ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK BÉRLETI SZERZŐDÉSHEZ GÉPEKRE, BERENDEZÉSEKRE ÉS TEHERGÉPJÁRMŰVEKRE Hatályos: március 15. napjától 1. oldal, összesen: 26

2 Tartalomjegyzék 1. ÁSZF rendeltetése A bérleti tárgy átvétele A bérleti tárgy üzemeltetése, gondozás, karbantartás A bérleti tárgy átalakítása Biztosítás A bérleti díj, egyéb fizetési kötelezettségek Előfinanszírozási költség Esedékesség Számlázás, fizetés Késedelem Idő előtti megszűnés, szerződésmódosítás Az Általános Szerződési Feltételek kiegészítésének, módosításának szabályai A szerződés idő előtti megszűnése esetén érvényesíthető követelések A bérleti tárgy visszaszolgáltatása Biztosítékok Adatközlések, adatvédelem, kézbesítés Hosszabbítás Egyéb kikötések oldal, összesen: 26

3 1. ÁSZF rendeltetése 1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) az UniCredit Leasing Kft. (1016 Budapest, Hegyalja út 7-13.) (továbbiakban: Bérbeadó) és ügyfelei (továbbiakban: Bérlő) között létrejövő bérleti szerződések (továbbiakban: bérleti szerződés) általános feltételeit tartalmazza A Bérbeadó és a Bérlő között létrejött egyedi bérleti szerződésekben nem szabályozott kérdésekben elsősorban jelen Általános Szerződési Feltételek, az ebben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadóak Az Általános Szerződési Feltételek módosítására vonatkozó rendelkezéseket a 13. fejezet tartalmazza A jelen ÁSZF szempontjából a Bérbeadó ügyfélnek tekinti azt is aki a Bérbeadóhoz a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó ügylet kapcsán kérelmet nyújt be azzal, hogy az ilyen ügyfélre a jelen ÁSZF adattovábbításra vonatkozó rendelkezései alkalmazandók. 2. A bérleti tárgy átvétele 2.1. A Bérbeadó a bérlet tárgyát az eladótól az alábbi feltételek teljesítése után rendeli meg: a) az ajánlat elfogadása a Bérbeadó részéről, b) a bérleti szerződés szerint a szerződéskötéskor fizetendő bérleti díj, szerződéskötési és lebonyolítási díj határidőben történő megfizetése a Bérlő részéről, c) a jelen ÁSZF-ben és a bérleti szerződésben meghatározott összes biztosíték és feltétel hiánytalan megadása illetve teljesítése a Bérlő részéről, d) eladó kötelezettségvállalása arra, hogy a bérleti szerződés idő előtti megszűnése esetén a bérlet tárgyának értékesítésében közreműködik vagy visszavásárolja a bérlet tárgyát A Bérlő köteles a bérlet tárgyát a megállapodás szerinti helyen és időpontban átvenni, az átvételi jegyzőkönyvet aláírni és azt haladéktalanul a Bérbeadónak eljuttatni, a bérleti szerződés rendelkezései szerint. A bérlet tárgyának átvételéhez és üzemeltetéséhez szükséges valamennyi műszaki és jogi feltételt a Bérlő köteles saját költségére biztosítani. Amennyiben a Bérlő az előző bekezdésben foglalt átvételi kötelezettségét annak ellenére nem teljesíti, hogy az eladó a bérlet tárgyát szerződésszerűen felajánlotta, a Bérbeadó a bérleti szerződést a 11. pont szerint a lejárat előtt megszünteti. Amennyiben a bérlet tárgyának átadása az eladó késedelme miatt nem történik meg, akkor mind a Bérbeadó, mind pedig a Bérlő háromhetes póthatáridő után a szerződéstől elállhat. A Bérlő az elállási jogon kívül semmilyen egyéb, különösen nemteljesítés vagy késedelem miatti követelést a Bérbeadóval szemben nem érvényesíthet, kivéve, ha a Bérlő kárát a Bérbeadó szándékosan okozta. 3. oldal, összesen: 26

4 2.3. A bérlet tárgyát a Bérlő a Bérbeadó megbízásából veszi át, ezáltal a Bérbeadó javára szerez tulajdonjogot. A Bérbeadó a bérlet tárgyát a bérleti szerződés alapján a Bérlő használatába adja. A Bérbeadó az eladóval szemben fennálló mindennemű kötelezettségét a Bérlőre ruházza át. Ez a rendelkezés nem érinti a Bérbeadó adásvételi szerződésben ( szállítási megbízásban ) foglalt vételár megfizetési kötelezettségét. Egyúttal a Bérbeadó mint kifejezetten bizonytalan követeléseket a Bérlőre engedményezi az eladóval szemben fennálló jogait, a tulajdonjogra vonatkozó igénye és a vételár részbeni vagy teljes visszakövetelésére vonatkozó joga kivételével. A Bérlő elfogadja a fenti kötelezettségek átruházását és jogok engedményezését és kötelezi magát, hogy a fenti átruházás és engedményezés következtében őt terhelő feladatokat, így különösen az eladóval szembeni igényérvényesítést és az azzal kapcsolatos költségeket magára vállalja. A Bérlő köteles az engedményezett jogokat határidőben érvényesíteni és az igényérvényesítésről a Bérbeadót haladéktalanul írásban értesíteni. A Bérlő a Bérbeadó által rá engedményezett jogokat nem engedményezheti harmadik személyre, és érvényesítésük esetén a tőle elvárható mértékben köteles a Bérbeadó érdekeit figyelembe venni. A Bérlő a bérleti szerződés létrejöttével egyidejűleg ajánlatot tesz a Bérbeadónak a jelen bérleti szerződés tartama alatt a fenti igények visszaengedményezésére. A Bérbeadó szabadon dönthet a visszaengedményezés elfogadásáról. A Bérlő köteles a Bérbeadót a minőségi kifogásokról vagy az eladó adásvételi szerződéssel ( szállítási megbízással ) kapcsolatos egyéb hibás teljesítéséről haladéktalanul írásban értesíteni. Amennyiben a Bérbeadó a fenti követelések visszaengedményezésére irányuló ajánlatot nem fogadja el, ezáltal egyidejűleg lemond az engedményezésből származó igényekről is. Ebben az esetben a Bérbeadó lemond azon jogáról, hogy ilyen jellegű igényeket a Bérlővel szemben érvényesítsen. A felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a Bérlő lemond a késedelemből vagy hibás teljesítésből és hiányokból eredő károkkal összefüggő követeléseinek a Bérbeadóval szemben történő érvényesítéséről A Bérlő a bérleti szerződés aláírásával elismeri, hogy a bérleti tárgyat és az eladót maga választotta ki, a bérleti tárgyat megtekintette és kipróbálta, rendeltetésszerű alkalmasságáról meggyőződött, a bérleti tárggyal kapcsolatos eladási feltételeket, valamint a karbantartási előírásokat tudomásul vette. A Bérbeadó ennélfogva sem az eladó vagy a karbantartást végző kötelezettségeiért, sem a bérlet tárgyának meghatározott tulajdonságaiért vagy alkalmasságáért, sem pedig a használat folytán keletkező károkért nem felel. A Bérbeadó a dologi és személyi károkért való felelősséget a szándékosan okozott, illetve az életben, a testi épségben, az egészségben okozott károk kivételével kizárja. 4. oldal, összesen: 26

5 3. A bérlet tárgyának üzemeltetése, gondozás, karbantartás 3.1. A bérlet tárgya kizárólag rendeltetésszerűen, a gyártói, üzemeltetési előírásoknak megfelelően használható. A rendeltetéstől eltérő használat csak külön megállapodás esetén lehetséges Túlzott mértékűnek vagy rendeltetésellenesnek minősül a használat különösen az alábbi esetekben: a bérlet tárgyának gyártója által a bérleti tárgy gépkönyvében, használati utasításában írt használati módtól eltérő használat, a bérlet tárgyára kötött biztosítási szerződésben meghatározott céltól, módtól eltérő használat vagy az EUROTAX-ban meghatározott éves átlagos kilométerfutás kétszeresét meghaladó használat Tilos a bérlet tárgya feletti bármilyen jellegű jogi vagy tényleges rendelkezés, így annak elzálogosítása, eladása, magának a bérlet tárgyának vagy használatának harmadik személy részére történő átengedése, a bérlet tárgyának átalakítása a Bérbeadó előzetes írásbeli beleegyezése nélkül A bérlet tárgyának visszaadásáig a Bérlő köteles a bérlet tárgyát gondosan és szakszerűen kezelni, javítását és karbantartását a gyári előírásoknak megfelelően a márkaszervizzel elvégeztetni, továbbá a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotról gondoskodni. Az üzemeltetési, javítási és fenntartási költségeket a Bérlő maga viseli, kivéve, ha a bérleti szerződés másképp rendelkezik A bérlet tárgya használatának káresemény, jogi, műszaki vagy gazdasági használhatatlanság miatti korlátozódása vagy lehetetlenülése, a bérleti szerződést abban az esetben sem érinti, ha a korlátozódás vagy a lehetetlenülés elháríthatatlan külső okra, vagy olyan okra vezethető vissza, amiért egyik fél sem felelős. A Bérlő a bérleti díj fizetésre, valamint a Bérbeadó valamennyi egyéb igénye teljesítésére irányuló kötelezettsége ilyenkor fennmarad. Nem érinti a bérleti szerződést a bérleti tárgynak a Bérlő által kitűzött célra való alkalmatlansága sem A Bérbeadó jogosult a bérlet tárgya jogi, műszaki vagy gazdasági használhatatlanná válásának vagy használhatósága csökkenésének elkerülése érdekében szükséges kiadásokat megelőlegezni és a Bérlőtől azok megtérítését követelni. E követelés a Bérbeadó által kiállított számla, kártérítési bekérő vagy egyéb fizetési felszólítás kézbesítésekor azonnal esedékes A Bérlő tudomásul veszi, hogy a Bérbeadó belső eljárási szabályzatának megfelelően köteles meghatározott időközönként a bérlet tárgyára vonatkozó teljeskörű értékmeghatározást elkészíteni (továbbiakban: értékmeghatározás ). A Bérlő köteles az értékmeghatározáshoz szükséges dokumentációt a Bérbeadó rendelkezésére bocsátani a felhívást követő 10 munkanapon belül, valamint az értékmeghatározás során a Bérbeadóval együttműködni, különösen köteles a bérlet tárgyát az értékbecslő rendelkezésre bocsátani az előzetesen megbeszélt időpontban. A Bérlő tudomásul veszi, hogy az értékmeghatározás költségeit maga viseli, ennek megfelelően az értékmeghatározás elkészítéséért a Bérlőre vonatkozó, mindenkor hatályos Hirdetményben meghatározott díjtétel kerül felszámításra (monitoring díj). 5. oldal, összesen: 26

6 3.8. A Bérbeadót nem terheli a bérlet tárgya helyreállításának semmilyen költsége és vele szemben a Bérlő nem támaszthat igényt a díjfizetés csökkentésére, vagy megszüntetésére, illetve bármiféle, a bérleti tárgyat ért káreseménnyel kapcsolatos kártérítésre vagy kártalanításra. 4. A bérlet tárgyának átalakítása 5. Biztosítás A bérlet tárgyának átalakítása, átépítése kizárólag a Bérbeadó előzetes írásos beleegyezése mellett lehetséges. Az átalakítások (beépített dolgok) a bérleti szerződés lejáratakor kártalanítási igény nélkül a Bérbeadó tulajdonába kerülnek, amennyiben a Bérbeadó nem követeli az eredeti állapot helyreállítását. A Bérlő azonban jogosult a bérlet tárgya visszaadása előtt az ilyen jellegű átalakításokat saját költségére megszüntetni, amennyiben ez a bérlet tárgyának állagának sérelme nélkül lehetséges. Káresemény bekövetkezésének esetére a bérleti szerződés 5. pontjában meghatározott módon a bérlet tárgyára biztosítási szerződést kell kötni Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás A Bérlő köteles a bérlet tárgyára vagy a külön jogszabályban meghatározott járműre a jogszabályban előírt kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást saját nevében megkötni, azt köteles a bérleti szerződés hatálya alatt fenntartani Casco biztosítás A Bérlő köteles a bérlet tárgyára a bérleti szerződés teljes fennállta alatt a Bérbeadó által megnevezett biztosítótársaságok valamelyikénél valamennyi biztosítható kárfajtára és kockázatra (elemi kár, töréskár, lopáskár) kiterjedő teljes körű Casco biztosítást kötni. A Casco biztosítási fedezetnek ki kell terjednie a bérlet tárgyának minden extra felszereltségére is. A Casco biztosítás a bérleti szerződés futamideje alatt Bérlő részéről nem mondható fel A felek a Bérbeadónak a bérleti szerződésből eredő követeléseinek biztosítására óvadékot alapítanak a Bérbeadó javára azon a biztosítási összegen, amelyet a bérleti tárgy megsérülése vagy megsemmisülése esetén a biztosító köteles kifizetni. A felek rögzítik, hogy a Ptk. alapján az óvadék megalapításához az óvadék tárgyául szolgáló biztosítási összeg birtokának Bérbeadóra való átruházása szükséges. A biztosítási összeg birtokának Bérbeadóra való átruházása érdekében: a) a Bérlő a biztosítási szerződésben köteles a teljes biztosítási összeg kizárólagos kedvezményezettjeként a Bérbeadót feltüntetni és ezt a pozíciót a jelen szerződés időbeli hatálya alatt változatlanul fenntartani. A biztosítási szerződés egy eredeti példányát és a Bérbeadó kedvezményezettségét igazoló dokumentumokat a Bérlő köteles bemutatni a Bérbeadónak a biztosított 6. oldal, összesen: 26

7 szerződés alapján történő folyósítást megelőzően, illetve a jelen szerződés időbeli hatálya alatt a Bérbeadó bármikor tett kérésének megfelelően haladéktalanul; b) a biztosítási összeg Bérbeadó részére történő kifizetésének időpontjától a Bérbeadó a biztosítási összeget óvadéki jogosultként tartja birtokában. Ha a biztosítási összeg a bérlet tárgyának megrongálódása miatt (ide nem értve a bérlet tárgyának megsemmisülését és a totálkár esetét) válik esedékessé, akkor a Bérbeadó a biztosítás alapján hozzá befolyó összegeket a bérlet tárgyának helyreállítása céljából, az ilyen célú felhasználás megfelelő biztosítása mellett kiadja a Bérlő részére. A felek megállapodnak, hogy a kiadás elsősorban úgy történik, hogy a bérlet tárgya helyreállításának költségeit a Bérbeadó a Bérlő által bemutatott eredeti számláknak és a számlán szereplő munka vagy szolgáltatás igazolása alapján ezen okiratoknak megfelelően átutalja a számlán szereplő bankszámlaszámra. A Bérlő részére kifizetett pénzösszeg erejéig az óvadék megszűnik. A bérlet tárgyának megsemmisülése (ideértve a totálkárt és a gazdasági totálkárt is) esetén a biztosítás alapján hozzá befolyó összegeket a Bérbeadó elsősorban a Bérlő tartozásának kiegyenlítésére fordítja, az ezt meghaladó összeget a Bérlőnek átutalja, vagy a Bérlő beleegyezésével rendkívüli előtörlesztésként a Bérlő javára jóváírja. Az utóbbi esetben a jelen ÁSZF-ben meghatározott előtörlesztési szabályok az irányadók azzal az eltéréssel, hogy a Bérlőt ilyen esetben az előtörlesztéssel kapcsolatosan költségek nem terhelik. A felek megállapodnak, hogy a biztosítási összeg kifizetésével kapcsolatban a Bérbeadónak adott bármilyen utasítás vagy megbízás kizárólag a Bérbeadó előzetes írásbeli engedélye alapján módosítható vagy vonható vissza. A jelen pontban foglalt kötelezettséget a Bérlő úgy köteles teljesíteni, hogy a biztosító a biztosítási szerződésben kifejezetten tudomásul vegye hogy a Bérbeadó kedvezményezetti pozíciójának bármilyen módosításához a jogosult előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges A Casco biztosítási szerződésben a Bérlő legfeljebb 20 %-os önrészt választhat és a minimális önrész forintban meghatározott mértéke nem haladhatja meg a bérleti szerződésben megjelölt önerő mértékét Amennyiben a bérlet tárgya gyárilag beépített lopás elleni biztonsági berendezéssel nem rendelkezik, a Bérlő köteles a bérlet tárgyát annak átvételét megelőzően a választott biztosító egyedi előírásainak megfelelően lopás ellen védelmi eszközökkel felszereltetni. A Bérlő továbbá köteles gondoskodni arról, hogy a bérlet tárgyának átvételét megelőzően a Bérbeadóhoz benyújtásra kerüljön a Bérlő és a biztosító vagy annak képviselője által kölcsönösen aláírt Casco Biztosítási Ajánlat, vagy a biztosítási fedezetet igazoló dokumentum Amennyiben a Bérlő a biztosítással kapcsolatban előírt kötelezettségét nem teljesíti vagy a biztosítási díjat időben nem fizeti meg, a Bérbeadó választása szerint jogosult 7. oldal, összesen: 26

8 a) a Casco biztosítást maga megkötni/fenntartani, mely esetben a Bérlőre vonatkozó, mindenkor hatályos Hirdetményben meghatározott díjtétel is felszámításra kerül, illetve b) a bérleti szerződést azonnali hatállyal felmondani, c) a bérleti szerződést egyoldalú nyilatkozatával akként módosítani, mintha a felek Casco mentes finanszírozásban állapodtak volna meg és/vagy d) a bérleti szerződésben erre megállapított más szankciót alkalmazni. Amennyiben a Bérbeadó a biztosítás megkötése/fenntartása mellett dönt, az általa megelőlegezett költségeket (és ezek kamatait) a Bérlőre hárítja, továbbá jogosult a Bérlőtől a bérleti szerződés futamideje alatt még esedékessé váló biztosítási díj nála történő óvadékba helyezését követelni. A jelen pont c) alpontja alapján módosított bérleti szerződés a Casco mentes finanszírozásra mindenkor érvényes és hatályos feltételek szerint, a Bérbeadó nyilatkozatának napjától kezdődően jön létre. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérleti szerződés fentiek szerinti módosítása a törlesztő részletek összegének emelkedését eredményezi. A Casco mentes finanszírozás pontban írt így különösen a Bérlő kártérítési, a bérlet tárgyának helyreállításával kapcsolatos, illetve a kötelező gépjármű felelősség biztosítás megkötésére vonatkozó kötelezettségei a fentiek szerint módosított bérleti szerződés esetén változatlan tartalommal irányadóak A Casco biztosítási szerződés bármely szempontból történő módosításához a Bérbeadó előzetes írásos engedélye szükséges, amelyet a biztosítási szerződésben kifejezetten a biztosító által is aláírtan szerepeltetni kell. Amennyiben a bérlet tárgyának biztosítását a Bérbeadó által megnevezett valamennyi biztosító megtagadja vagy a biztosító a biztosítási szerződés fennállása alatt a biztosítás feltételeit oly módon változtatja meg, hogy az a kockázatok tekintetében a Bérbeadó számára hátrányt jelentene, Bérbeadó jogosult a bérleti szerződést azonnali hatállyal felmondani. Bármilyen módosítás tényéről vagy szándékáról a Bérlő köteles a Bérbeadót haladéktalanul tájékoztatni Amennyiben felek a bérleti szerződésben Casco mentes finanszírozásban állapodnak meg, akkor a Bérlő a 8.2. pontban foglaltaktól eltérően nem köteles saját költségére, saját nevében, a Bérbeadó által megadott feltételekkel teljes körű Casco biztosítást kötni és ebben az esetben jelen ÁSZF-nek a Casco biztosítás Bérlő általi megkötésére vonatkozó kötelezettséggel kapcsolatos rendelkezései a felek bérleti szerződéssel szabályozott jogviszonyában nem érvényesek. A Bérlő ugyanakkor köteles saját költségére a Bérbeadó által előírt védelmi berendezéseket a bérlet tárgyába beszereltetni. A Casco mentes finanszírozás nem mentesíti a Bérlőt az alól a kötelezettsége alól, hogy a Bérbeadó minden olyan kárát, amelyet a Casco biztosítás fedezett volna, a Bérbeadó felé megtérítsen, illetve a bérleti tárgyat a Bérbeadóval történő ellentétes megállapodás hiányában - a káresemény bekövetkezése után saját költségére - a gyakorlatból eredő elvárható időn belül - a káresemény előtti állapotának (teljesítmény értékének) megfelelő állapotba hozza. 8. oldal, összesen: 26

9 A Casco mentes finanszírozásban való megállapodás nem érinti a Bérlőnek a gépjármű kötelező felelősségbiztosítás vonatkozásában fennálló kötelezettségeit Gépek, berendezések vagyonbiztosítása Az 5.2 pontban meghatározott szabályok érvényesek a nem gépjárművek biztosítására vonatkozóan is azzal az eltéréssel, hogy nem gépjármű bérlete esetén teljeskörű (all risks típusú) gépbiztosítási szerződést kell a Bérlőnek megkötnie, különös tekintettel a géptörés biztosításra is. Egyebek tekintetében a Casco biztosításra vonatkozó szabályok alkalmazandók Biztosítások közös rendelkezései A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással, a Casco biztosítással és a teljeskörű gépbiztosítással (a továbbiakban együtt: biztosítás, biztosítási szerződés) kapcsolatos költségeket a Bérlő viseli. A Bérbeadó a Bérlőt a biztosítási költségek viselése alól egyedi finanszírozási feltételek keretében mentesítheti A Bérlő köteles a Bérbeadó kérésére az esedékes biztosítási díjak befizetését tanúsító eredeti okiratokat Bérbeadó részére haladéktalanul bemutatni. A Bérlő köteles a bérleti szerződés futamideje alatt a biztosítással kapcsolatos viszonyokról a Bérbeadót folyamatosan tájékoztatni Súlyos szerződésszegésnek minősül és a bérleti szerződés azonnali hatályú felmondását vonja maga után, ha a Bérlő vagy jóváhagyásával más személy a gépjárművet olyan országba viszi ki, amelyre a biztosítás területi hatálya nem terjed ki, illetve az egyéb bérelt eszközt olyan helyen használja, amelyre a biztosító kockázatviselése nem terjed ki A biztosítási szerződés késedelmes megkötéséből vagy megszűnéséből, illetve a biztosítási szerződés jogosulatlan módosításából eredő valamennyi kárt a Bérlő viseli, illetve köteles a Bérbeadó ebből származó kárát megtéríteni A biztosítási szerződést a Bérlő köteles önállóan vagy a Bérbeadó közreműködésével, megkötni. Amennyiben a biztosítási szerződést a felek megállapodása alapján a Bérlő önállóan köti meg, a Bérlő köteles a biztosítási szerződés megkötését az Bérbeadó által megjelölt módon a Bérbeadónak igazolni. A Bérlő a biztosítást ebben az esetben is a Bérbeadó javára köti meg. A biztosítási fedezetet igazoló dokumentumot a biztosító vagy a Bérlő köteles közvetlenül a kiállítást követően a Bérbeadónak bemutatni. A Bérlő teljes kártérítési felelősséget vállal a biztosító által meg nem térített károkért, illetve a biztosítási szerződésből eredő jogvitákból fakadó károkért, költségekért. Casco illetve gépbiztosítás köteles finanszírozás esetén a Bérbeadó kérésére a Bérlő köteles a Casco biztosítás meglétét, a díjfizetés hiánytalanságát igazolni, illetve a Casco biztosítás feltételeit bemutatni Biztosítási esemény 9. oldal, összesen: 26

10 5.5.1.A bérleti szerződés alkalmazásában biztosítási eseménynek minősül minden olyan esemény, amelyet a bérleti tárgyra vonatkozó valamely biztosítási szerződés vagy jogszabály annak minősít Biztosítási esemény bekövetkezése esetén a Bérlő viseli a biztosítási szerződésben meghatározott önrészt, nem mentesül a Bérbeadó felé fennálló fizetési és egyéb kötelezettségei alól. A biztosítási eseményről (a vétkességétől függetlenül) a Bérbeadót vagy annak megbízottját haladéktalanul írásban köteles értesíteni. E kötelezettsége akkor is fennáll, ha a kárt a másik fél (kötelező gépjármű-) felelősségbiztosítása fedezi Töréskár (baleset) és elemi kár esetén a Bérlő a biztosító által felvett kárfelvételi jegyzőkönyv másolatát, lopáskár esetén pedig, a rendőrségnél e tárgyban tett feljelentésének másolatát köteles a biztosítási eseményt követő 2 munkanapon belül eljuttatni a Bérbeadóhoz A Bérlő köteles a szükséges javítási munkákat elvégeztetni, valamint köteles minden, a gépjárművet ért kárral kapcsolatos igényt érvényesíteni. A biztosítási eseményt követően a Bérlő a bérlet tárgyát kizárólag az eszköz vagy jármű gépkönyvében, szervizkönyvében feltüntetett márkaszervizek valamelyikében javíttathatja a jótállási időszak alatt. A Bérbeadó csak javítási számlával igazolt javítás elvégzéséhez járul hozzá. Amennyiben a javítást a Bérlő nem márkaszervizben végezteti el, illetve a javítás elvégzését javítási számlával nem tudja igazolni, a Bérbeadó jogosult igazságügyi szakértői vélemény benyújtását kérni a Bérlőtől annak bizonyítására, hogy a bérleti szerződés biztosítékául szolgáló eszköz értéke a nem szakszervizben történő javítás miatt nem csökkent jelentősen. A szakértői költségek a Bérlőt terhelik A bérlet tárgyának esetleges ellopása miatt tett rendőrségi feljelentésben a Bérlő köteles rögzíteni azt a tényt, hogy a bérleti tárgy a Bérbeadó tulajdonát képezi. A Bérlő továbbá köteles nyilatkozni a hatóságok felé, hogy a bérleti tárgy a Bérbeadó részére történő kiadását kéri A Bérlő biztosítási esemény bekövetkezése esetén köteles a biztosítási szerződésből származó jogait a biztosító, valamint szükség esetén a bíróság előtt érvényesíteni. A Bérbeadó felhívására a Bérlő minden esetben köteles a megfelelő peres eljárást megindítani. A Bérlő köteles az igényérvényesítés folyamatáról és részleteiről a Bérbeadót az igényérvényesítés során keletkezett peres és peren kívüli iratok másolatának folyamatos rendelkezésre bocsátásával tájékoztatni. A Bérlő az igényérvényesítés során bármely őt megillető jogról lemondani, vagy egyezséget kötni kizárólag a Bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult. A Bérlő a bérleti szerződés aláírásával feltétel nélkül és visszavonhatatlanul felhatalmazza a Bérbeadót, hogy a biztosítóval folyó tárgyalásokba, illetve peres és egyéb eljárásba megítélése szerint, bármikor, azok bármely szakaszában minden külön felhatalmazás nélkül bekapcsolódjon. A Bérlő felhatalmazza a Bérbeadót, hogy a biztosítóval folyó tárgyalások során közreműködőt vegyen igénybe. Szükség esetén a Bérlő ilyen tartalmú meghatalmazással köteles a Bérbeadót külön is ellátni. Amennyiben a Bérbeadó a peres eljárásba be kíván kapcsolódni, függetlenül attól, hogy a Bérbeadó számára a bíróság a perbelépést engedélyezte-e, a Bérlő köteles valamennyi perbeli cselekményét a Bérbeadóval előzetesen egyeztetni és köteles a perben a Bérbeadó instrukciói szerint 10. oldal, összesen: 26

11 eljárni. A Bérlő a bérleti szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a Bérbeadó a kárügyben eljáró biztosítótól valamennyi, a számára szükséges információt beszerezze Amennyiben a Bérlő a bérleti szerződés megszűnésekor, megszüntetésekor a teljes tartozását nem fizette meg, akkor a fennálló Casco biztosítást és a kötelező felelősség biztosítást köteles mindaddig érvényben tartani, amíg a teljes tartozását meg nem fizette a Bérbeadó felé, vagy a gépjárművet az Bérbeadó birtokába nem adta Amennyiben a biztosító a kártérítési összeget a Bérlőnek, illetve a Bérbeadónak bármely a Bérbeadónak fel nem róható okból nem fizeti ki, e körülmény a Bérlőnek a bérleti szerződés alapján fennálló fizetési kötelezettségeit nem érinti Teljes tartozásnak minősül: esetenként pontosan meghatározott időpontban a Bérlőnek a Bérbeadóval szemben a bérleti szerződés alapján fennálló valamennyi tartozása, amely magában foglalja különösen: (a.) a Bérbevevő által még meg nem fizetett teljes tőkekintlévőséget (esedékes, késedelmes és még nem esedékes összesen); (b.) annak járulékait (kamat, késedelmi kamat stb.); (c.) az alább meghatározott kezelési költséget; (d.) a biztosítónak meg nem fizetett vagy a Bérbeadó által a Bérbevevő helyett megfizetett biztosítási díjat és az önrészt (e.) a finanszírozás tárgyával kapcsolatos, a Bérbeadó által esetlegesen a Bérbevevő helyett megfizetett közterheket, egyéb költségeket (f) a Bérbeadónak a bérlet tárgyának birtokba vételével és a bérlet tárgyának értékesítésével kapcsolatosan felmerült minden költségét, (g.) a Bérbevevőnek a Bérbeadóval szemben a bérleti szerződéssel összefüggésben keletkezett minden egyéb, a fentiekben nem felsorolt fizetési kötelezettségét. A Bérbevevő bármely okból fennálló tartozására, illetve annak összegszerűsége megállapítására a Bérbevevő eredményes ellenkező tartalmú bizonyításáig a Bérbeadó könyvelése és kimutatásai az irányadók. 6. Bérlő vétlensége a bérlet tárgyának károsodása esetén Amennyiben a bérlet tárgyának károsodásában a Bérlő vétlen és a kár a károkozó kötelező gépjármű-felelősségbiztosításának terhére rendezendő, akkor a Bérlő köteles: a) a bérlet tárgyának megsemmisülése (ideértve a totálkárt és a gazdasági totálkárt is) esetén a fenti pont megfelelő alkalmazásával óvadékot alapítani a károkozó kötelező gépjármű-felelősségbiztosításának terhére kapott biztosítási összegen; b) a bérlet tárgyának egyéb károsodása esetén a károkozó kötelező gépjárműfelelősségbiztosításának terhére kapott biztosítási összeget a bérlet tárgyának megjavítására fordítani az pont rendelkezéseinek megfelelően (ideértve a javítás igazolását is). Jelen pont a) alpontjában meghatározott óvadékot a Bérlő az pont szerint használja fel. 11. oldal, összesen: 26

12 7. A bérleti díj, egyéb fizetési kötelezettségek 7.1. A Bérlő a bérlet futamideje alatt köteles a bérleti díjat megfizetni a Bérbeadó számára, továbbá köteles megfizetni a Bérbeadónak mindazon további díjakat, költségeket, vagy egyéb összegeket, amelyeket a bérleti szerződés, a jelen ÁSZF, illetőleg a Bérbeadó mindenkor hatályos Hirdetménye meghatároz A bérlet tárgyának részletekben történő szállítása esetén a Bérlő köteles a teljes bérlet tárgyának átvételéig részidőszaki használati díjat fizetni. E díj mértékét a bérleti szerződés 3.2 pont szerinti bérleti díj figyelembevételével, a leszállított bérleti tárgyrésznek a teljes bérleti tárgyhoz viszonyított értéke alapján kell megállapítani A teljes bérlet tárgyának átvételétől az átvételt követő első hónap első napjáig terjedő időszakra naponként a havi bérleti díj egy/harmincad részét kell bérleti díj-részletként elszámolni A bérleti díj összegét az alábbi körülmények módosíthatják: A bérlet tárgyának a bérleti szerződés 1. pontja szerinti beszerzési értékének (vételár és mellékköltségek, beleértve a külön tartozékokat, szállítási és szerelési költségeket) az átvételéig történő megváltozása. A Bérbeadó a beszerzési érték meghatározásánál a bérlet tárgyának beszerzésére fizetett összeget veszi alapul devizabázisú finanszírozás esetén - az alábbiak szerint: Amennyiben a bérlet tárgya személy- vagy kishaszon gépjármű, illetőleg tehergépjármű vagy egyéb gép, berendezés és nettó beszerzési értéke ,- HUF alatt van: a) Ha a vételár folyósítására tárgyhónap 14-ig kerül sor, akkor tárgyhónap 1. banki napján az UniCredit Bank Hungary Zrt. által jegyzett deviza vételi árfolyam, de ha a vételár folyósításának napján UniCredit Bank Hungary Zrt. által jegyzett deviza vételi árfolyam ezen értéknél alacsonyabb, akkor az utóbbi tekintendő bázisárfolyamnak. b) Ha a vételár folyósítására tárgyhónap 14-ét követően kerül sor, akkor az UniCredit Bank Hungary Zrt. által tárgyhónap 15-én jegyzett deviza vételi árfolyam (ha 15-e nem banki nap, akkor az ezt követő banki nap), de ha a vételár folyósításának napján UniCredit Bank Hungary Zrt. által jegyzett deviza vételi árfolyam ezen értéknél alacsonyabb, akkor az utóbbi tekintendő bázisárfolyamnak. Abban az esetben, ha a szállítói számla kifizetése a finanszírozás devizanemével megegyező devizában történik, a beszerzési érték forintra történő átszámításánál a Bérbeadó az átadás-átvétel napján érvényes UniCredit Bank Hungary Zrt. által jegyzett deviza közép árfolyamot alkalmazza Amennyiben a bérlet tárgya tehergépjármű vagy egyéb gép, berendezés és nettó beszerzési értéke ,- HUF felett van: 12. oldal, összesen: 26

13 A beszerzési érték devizabázisra történő átszámítása az átadás-átvétel napján érvényes UniCredit Bank Hungary Zrt. által jegyzett deviza vételi árfolyamának alkalmazásával történik. Amennyiben az ügylet refinanszírozásának folyósítását megelőző banki napon érvényes, UniCredit Bank Hungary Zrt. által jegyzett deviza vételi árfolyam az átvétel napján jegyzett árfolyamhoz képest 1 %-nál nagyobb eltérést mutat, a beszerzési érték devizabázison történő meghatározása az ügylet refinanszírozásának folyósítását megelőző banki napon érvényes, UniCredit Bank Hungary Zrt. által jegyzett deviza vételi árfolyammal történik. A vételár és a mellékköltségek kifizetését a Bérbeadó a Bérlő kérésére bizonylatokkal igazolja. Abban az esetben, ha a vételár kifizetése a finanszírozás devizanemével megegyező devizában történik, a beszerzési érték forintra történő átszámításánál a Bérbeadó az átadás-átvétel napján érvényes UniCredit Bank Hungary Zrt. által jegyzett deviza közép árfolyamot alkalmazza A Bérbeadó a természetes személy ügyfelek (ide nem értve az egyéni vállalkozót) felé az UniCredit Bank Hungary Zrt. természetes személyekre érvényes, a jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, továbbá egyéni vállalkozó felé pedig az UniCredit Bank Hungary Zrt. vállalati ügyfeleire érvényes deviza árfolyama alapján számol el A bérleti szerződés szerinti devizabázisú finanszírozás esetén a Bérbeadó jogosult illetve kötelezett a bérleti díjakat az azok esedékességének napján érvényes forint-deviza eladási árfolyama alapján módosítani Mozgó kamatozás esetén (a bérleti szerződés 3. pont második bekezdés) a báziskamat megváltozása; A Bérbeadó jogosult illetve kötelezett a bérleti díjakat minden törlesztési időszakban az érvényes báziskamat értékek alapján az adott kamatperiódus kezdőnapján, vagy ha ez munkaszüneti napra esik, az ezt követő első munkanapra érvényes báziskamat alapján módosítani. Az adott kamatperiódus kezdőnapja a bérleti szerződés 6.2-es pontjában megadott díjfizetési nap, azaz 1-je vagy 15-e. Amennyiben munkaszüneti napra esne a kezdőnap, akkor az ezt követő első munkanap. Eltérő rendelkezés hiányában a kamatperiódus kezdőnapja elseje. A mozgó kamatozás szerinti bérleti díj változtatásra vonatkozó szabályok nem alkalmazandóak, amennyiben a változtatás eredményeképpen az aktuális ügyleti kamat 0 % vagy negatív lenne A bérleti szerződéssel illetve a bérlet tárgyával kapcsolatos közterhek, illetékek vagy biztosítási díjak megváltozása vagy új díjak bevezetése; a jogviszonyok, különösen az adójog, adóeljárási jog illetve az adóigazgatási eljárási gyakorlat, a Bérbeadónál jelentkező finanszírozási költségek olyan megváltozása esetén, amely befolyásolja a bérleti díj kalkulált megtérülését, a Bérbeadó jogosult a bérleti díj megfelelő korrigálására. Ebben az esetben a Bérlő köteles a Bérbeadónak valamennyi olyan hátrányos következményt megtéríteni, amelyek a bérleti szerződés és/vagy a refinanszírozás polgári 13. oldal, összesen: 26

14 jogi vagy bármilyen más alaki-formai okok alapján, adózási szempontból történő el nem ismeréséből adódnak. A Bérbeadó jogosult továbbá a bérleti díjat megfelelőképpen korrigálni a) a Bérlő, illetve a tárgybeli ügylet más kockázati kategóriába történő átsorolása esetén, a Bérbeadó vonatkozó eszközminősítési szabályzata, vagy belső adósminősítési szabályzata alapján, különös tekintettel a Bérlő pénzügyi helyzetében és fizetőképességi stabilitásában bekövetkező változásokra, ha az új kockázati kategóriába történő átsorolás az értékvesztés, és ezáltal a bérleti díj megállapításához alkalmazott kockázati felár mértékének változtatását teszi indokolttá; vagy b) az azonos kockázati kategóriába tartozó ügyletek, illetve ügyfelek kockázatának változása esetén, ha a kockázat megváltozása az adott kockázati kategóriában az értékvesztés, és ezáltal az alkalmazott kockázati felár mértékének változtatását teszi indokolttá Amennyiben a bérleti díj megfizetésére a bérleti szerződés rendelkezései alapján devizában kerül sor, úgy a bérlet tárgyával kapcsolatos, a bérleti szerződés és jelen ÁSZF alapján Bérlőt terhelő, de a Bérbeadó által magyar forintban megfizetett közterheket, díjakat, egyéb költségeket a Bérbeadó a közterhekre, díjakra, egyéb költségekre irányuló fizetési kötelezettség teljesítése napján érvényes UniCredit Bank Hungary Zrt. által jegyzett vállalati ügyfelekre irányadó deviza-vételi árfolyammal számolva állapítja meg a bérleti szerződés devizanemében és számlázza ki a Bérlőnek a havi bérleti díjjal együtt A Bérlő a bérleti szerződésben meghatározott devizabázis és/vagy számlázási devizanem változtatása esetén (ha arra a szerződés rendelkezése vagy a Bérbeadó hozzájárulása lehetőséget ad) köteles a rá vonatkozó, mindenkor hatályos Hirdetményben meghatározott díjat a Bérbeadó részére megfizetni. 8. Előfinanszírozási költség A Bérbevevő köteles a bérleti szerződéssel összefüggő alábbi előfinanszírozási költségek megfizetésére: 8.1. Abban az esetben, ha a Bérbeadónak az eladó vagy egyéb harmadik személy részére az első (részarányos) bérleti díj-részlet esedékessége előtt kell fizetéseket teljesítenie, a Bérlő köteles a Bérbeadó részére a megelőlegezett összegek után a bérleti szerződés 3. pont 2. bekezdésében említett kamatérték + 5 % éves kamat mérték alapján számított kamatot fizetni. A kamatokat a Bérbeadó által teljesített fizetéstől az első (részarányos) bérleti díj-részlet esedékességéig terjedő időre kell megfizetni A Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy a Bérbeadó részére külön számla ellenében megfizeti az általános forgalmi adó eladónak, illetve az adóhatóságnak történő megfizetése és a forgalmi adó Bérbeadó részére történő tényleges visszautalása (a számlára történő beérkezése) de legkésőbb a visszautalás törvényes határideje közötti időszakra eső, fenti kamatlábbal számított előfinanszírozási költségét is. 14. oldal, összesen: 26

15 A felek megállapodhatnak abban, hogy az előfinanszírozási költségeket a Bérlő a bérleti szerződés szerinti vételár mellékköltségeként fizeti meg. 9. Esedékesség 9.1. A szerződéskötéskor fizetendő bérleti díj, valamint szerződéskötési- és lebonyolítási díj megfizetése a Bérbeadó bérleti szerződés elfogadó nyilatkozatának időpontját követő 5 napon belül esedékes A havi bérleti díj a mellékköltségekkel együtt, valamint a bérlet tárgya részletekben történő szállítása esetén felmerülő használati díj (ÁSZF 7.2. pont), a szerződés fennállása alatt a bérleti szerződésben megadott időpontokban esedékes A részidőszaki bérleti díj és részidőszaki használati díj (ÁSZF 7.3. pont) a bérlet tárgyára vonatkozó átvételi jegyzőkönyv aláírását követő 5 napon belül esedékes Az előfinanszírozási költségek (ÁSZF 8. pont) az előfinanszírozási időszak befejeződését követő 5 napon belül esedékesek Az adókötelezettség folyamatos teljesítése érdekében a felek kikötik, hogy a bérleti szerződés keretében számlázott tételek teljesítési időpontja megegyezik az ezen tételekről kiállított számla fizetési határidejével Amennyiben a Bérlő a bérleti szerződésben meghatározott esedékesség idejének módosítását kéri, a Bérbeadó ehhez történő hozzájárulása esetén köteles a rá vonatkozó, mindenkor hatályos Hirdetményben meghatározott díjat Bérbeadó részére megfizetni Amennyiben a Bérlőnek a Bérbeadóval több szerződés alapján több jogviszonya áll fenn, és a Bérlő által befizetett pénzösszeg nem elegendő a Bérlőkülönböző szerződés alapján fennálló tartozásainak kiegyenlítésére, úgy a Bérbeadó jogosult a befizetett összegeket a tartozások összegének nagysága illetve esedékessége alapján a Bérlő tartozásaiba beszámítani a saját döntése alapján. Amennyiben az Ügyfél ezen rendelkezéstől eltérően rendelkezne, úgy a Bérbeadóval fennálló összes jogviszonyt egységesen kell nézni, amely szempontból rendeltetésellenes joggyakorlásnak és joggal való visszaélésnek minősítik a felek, ha a nagyobb tartozás helyett a kisebb tartozását szándékozza kiegyenlíteni a Bérlő, amely esetben az ilyen rendelkezés érvényességéhez a Bérbeadó előzetes hozzájárulását kötik ki. A rendeltetésellenes joggyakorlást a felek súlyos szerződésszegésnek minősítik. 10. Számlázás, fizetés A bérleti díjakat, és az egyéb fizetési kötelezettségeket számla ellenében, levonás nélkül a Bérbeadónak az UniCredit Bank Hungary Zrt.-nél vezetett számlájára kell teljesíteni. A Bérbeadó a számlán feltünteti a számlaszámot. A Bérbeadó a bérleti díjról a számlát legkésőbb az esedékességet megelőző 10 nappal küldi meg a Bérlő részére A Bérbeadó javára történő bármely fizetés teljesítésének időpontja az a nap, amelyen az összeget a Bérbeadó bankszámláján, illetve a Bérbeadó által megadott bankszámlán jóváírják, készpénzben teljesített fizetés esetén az a nap, amelyen az összeget befizették, 15. oldal, összesen: 26

16 illetve postai befizetés esetén a Bérbeadó bankszámláján történő jóváírás napja. Amennyiben a Bérlő postai csekk útján teljesíti fizetési kötelezettségét, a rá vonatkozó, mindenkor hatályos Hirdetményben meghatározott díjtérítés kerül felszámításra minden egyes csekkre vonatkozóan A Bérlő megadja a Bérbeadónak a felhatalmazást, hogy minden, a bérleti szerződés alapján esedékes összeget felhatalmazó levélen alapuló beszedés alapján a Bérlő pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett saját számlájáról beszedjen. A Bérlő a bérleti szerződés aláírásával kötelezi magát az ehhez szükséges nyilatkozatok megtételére. A Bérlő késedelmes teljesítése esetén amennyiben Bérbeadó a felhatalmazó levélen alapuló beszedéssel él, a Bérlő köteles a rá vonatkozó, mindenkor hatályos Hirdetményben meghatározott díjat a Bérbeadó részére megfizetni A befolyt fizetéseket elsősorban a behajtási (peres vagy peren kívüli és/vagy bírósági végrehajtási eljárás) költségekre, azt követően a késedelmi kamatokra, végül az egyéb nyitott követelésekre kell elszámolni. A befolyt összegeket a fenti sorrenden belül, először a legrégebben lejárt követelésre kell elszámolni A fogyasztónak nem minősülő Bérlő ellenkövetelésének beszámítása kizárt, kivéve a Bérbeadó által írásban elismert vagy bíróság által jogerősen megítélt követeléseket. 11. Késedelem Valamely esedékes bérleti díjnak vagy a Bérbeadó bérleti szerződésből származó egyéb követelésének felszólítás és 15 napos póthatáridő biztosítása ellenére történő nemteljesítése esetén a Bérbeadó jogosult a Bérlő által állított biztosítékok közül először a felhatalmazó levélen alapuló beszedéshez való jogát, majd a készfizető kezesség alapján történő lehívást az egyes bérleti díjak tekintetében igénybe venni. Ezen biztosítékok igénybevételének teljes vagy akár részleges sikertelensége esetén a Bérbeadó jogosult a bérleti szerződést azonnali hatállyal felmondani és a bérlet tárgyát visszavenni (12. pont), valamint egyszeri ,- HUF + ÁFA összegű kötbért vagy a Bérlőre vonatkozó, mindenkor hatályos Hirdetményben meghatározott díjat azonnal esedékessé tenni Minden fizetési felszólításra (beleértve az esetlegesen sms útján megküldött fizetési felszólítást) a Hirdetményben meghatározott díjtérítés kerül felszámításra A bérleti szerződéssel kapcsolatos fizetési kötelesség teljesítésének késedelme esetén a Bérlő köteles a Bérbeadónak a behajtás (peren kívüli és/vagy bírósági végrehajtási eljárás) költségeit is számlázás után haladéktalanul megtéríteni Valamennyi fizetési kötelezettség teljesítésének késedelme esetén a Bérlő köteles a mindenkori jegybanki alapkamat + 10 % mértékű éves kamatot fizetni a késedelem időpontjától kezdve, valamint deviza alapú finanszírozás esetén köteles megtéríteni a Bérbeadó árfolyamváltozásból bekövetkező veszteségét. 16. oldal, összesen: 26

17 12. Idő előtti megszűnés, szerződésmódosítás A Bérbeadó jogosult a bérleti szerződést írásbeli nyilatkozattal, azonnali hatállyal megszüntetni a következő esetekben az Üzletszabályzatban meghatározott eseteken kívül: a) a 11. pont szerinti fizetési késedelem; b) a 2.2,, 3., 4., 6., 5.3. pontban meghatározott szerződésszegés; c) a Bérlő vagy a rá tekintettel biztosítékot nyújtó harmadik személy gazdasági helyzetének nagyfokú romlása, különösen fizetési halasztásra irányuló megállapodás kötése, a fizetések beszüntetésére vonatkozó nyilatkozat vagy csődeljárás/végrehajtási/felszámolási/végelszámolási/kényszertörlési eljárás kezdeményezése a Bérlő, a rá tekintettel biztosítékot nyújtó harmadik személy, vagy ezek korlátlanul felelős tagja ellen; d) a Bérlő halála vagy cselekvőképességének elvesztése; e) a Bérlő szék- vagy lakóhelyének külföldre történő áthelyezése, ismeretlen helyre költözése vagy székhelyén, illetve lakóhelyén való elérhetetlensége f) ha a Bérlő maga, vagy a gazdasági vagy vagyoni helyzetét igazoló vagy rá tekintettel biztosítékot nyújtó harmadik személy a bérleti szerződés megkötésekor olyan hamis adatokat közöl, tényeket vagy körülményeket hallgat el, amelyek ismeretében a Bérbeadó a bérleti szerződést nem kötötte volna meg; g) a kikötött biztosítékok lényeges értékcsökkenése vagy megsemmisülése illetve a biztosítéki megállapodások be nem tartása; h) ha a Bérlő vagy más a Bérlő csoportjához tartozó jogalany a Bérbeadóval vagy más, a UniCredit Csoporthoz tartozó társasággal megkötött szerződésből eredő fizetési vagy egyéb kötelezettségét illetően késedelembe esik, vagy ilyen szerződést annak lejárata előtt vele szemben felmondanak vagy megszüntetnek; (pl. csődeljárás miatt) Bérlő csoportjához tartozó jogalanynak kell tekinteni (i) minden olyan társaságot illetve magánszemélyt, (a) amely illetve aki a Bérlő tulajdonosa függetlenül a tulajdoni hányad mértékétől, vagy (b) amelynek illetve akinek a Bérlővel közös tulajdonosa van, (ii) a Bérlő vezető tisztségviselőjét, valamint (iii) a Bérlő felügyelő bizottsági tagját; i) ha a Bérlő más belföldi vagy külföldi hitelezőjének biztosítékot nyújt és nem gondoskodik arról, hogy a Bérbeadó legalább ilyen mértékben biztosítva legyen. (pari passu), j) a Bérlő más jogi személlyel, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel, egyéni vállalkozóval vagy bármely hatósággal szemben fennálló kötelezettségeit ideértve a köztartozásokat is - nem, vagy késedelmesen teljesíti, k) a Bérlő által elkövetett és bármely, az előzőekben nem részletezett súlyos szerződésszegés esetén (ideértve a Ptk. szerinti közbenső és előzetes szerződésszegést is). 17. oldal, összesen: 26

18 A Bérbeadó azonnali hatályú felmondása esetén, a pontban meghatározott fizetési kötelezettségen túl, a Bérlőre vonatkozó, mindenkor hatályos Hirdetményben meghatározott díjtétel kerül a Bérlőnek felszámításra A felek megállapodnak, hogy a12. d) pontban foglaltak esetén a Bérlő halála esetén történő felmondás esetén a felek között a szerződés megszűnik, azonban a kötelem fennmarad és az a Bérlő örökösét változatlan formával terheli, aki köteles a halál tényét a Bérbeadónak bejelenteni. A Bérlő örököse a bejelentéssel a szerződésen alapuló kötelmeket magára nézve kötelezőnek ismeri el. A Bérbeadó ezen bejelentési kötelezettség teljesítését követően köteles a Bérlő teljes tartozásának összegét kiszámítani a bejelentés napján jegyzett, a szerződés szerinti árfolyamon A 12.g). pont szerinti esemény bekövetkezése esetén, a Bérbeadó a Bérlő tartozása tekintetében a biztosító káresemény minősítésével kapcsolatos tájékoztatásának, vagy lopás esetén a nyomozó hatóság nyomozást felfüggesztő határozatának kézhezvételét követően, a kézhezvétel napján alkalmazandó árfolyam figyelembe vételével tájékoztatást küld a Bérlőnek. (A feleket a szerződésen alapuló jogaik illetve kötelezettségeik a szerződés kapcsán történő végelszámolásig változatlanul megilletik, illetve terhelik, amely keretén belül a Bérlőnek a szerződés szerint fizetési kötelezettsége a teljes tartozás megfizetéséig az eredeti törlesztési ütemezés alapján változatlanul fennáll.) A Bérbeadó a biztosító által megfizetett biztosítási összeg Bérbeadó számláján történő jóváírásának napján, vagy a biztosító biztosítási összeg kifizetését elutasító nyilatkozata kézhezvételének napján alkalmazandó árfolyam alapul vételével számítja ki a Bérlő teljes tartozását, és készíti el a Bérlő és a Bérbeadó közötti elszámolást, amely alapján a felek elszámolnak, úgy hogy a Bérbeadó a biztosítási összeget a Bérlő teljes tartozásába beszámítja. Amennyiben ezt követően a Bérlőnek tartozása marad fenn a Bérbeadó felé, azt a Bérbeadó elszámolása alapján és felszólítására köteles 15 munkanapon belül megfizetni. Késedelmes fizetés esetére késedelmi kamatot számít fel a Bérbeadó. Amennyiben a biztosítási kártérítésből a költségek levonása után beszámított összeg a Bérlő tartozásánál nagyobb, a különbséget a Bérbeadó az elszámolást követően a Bérlő által megadott bankszámlaszámra átutalással teljesíti, a Bérlő bankszámlaszámát tartalmazó, eredeti, aláírt dokumentumának kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül megfizeti a Bérlőnek. Amennyiben a Bérbeadó a kártérítési összeget a biztosítótól kedvezményezetti joga alapján bekéri és az beérkezik számlájára, azt a Bérbeadó elsősorban a Bérlő tartozásának kiegyenlítésére fordítja, az ezt meghaladó összeget a Bérlőnek átutalja, vagy a Bérlő beleegyezésével rendkívüli előtörlesztésként a Bérlő javára jóváírja. Az utóbbi esetben a jelen ÁSZF-ben meghatározott előtörlesztési szabályok az irányadók azzal az eltéréssel, hogy a Bérlőt ilyen esetben az előtörlesztéssel kapcsolatosan költségek nem terhelik Szerződésmódosítás A bérleti szerződés, valamint annak mellékletei közös megegyezéssel írásban módosítható. A bérleti szerződés, valamint mellékletei módosításához írásbeli forma szükséges. A bérleti szerződés módosításának minősül különösen: 18. oldal, összesen: 26

19 a futamidő módosítása, a deviza bázis változtatása, számlázási devizanem módosítása, átütemezés, fizetési haladék, moratórium, szerződés átruházása, biztosíték, kezes módosítása, fizetési esedékesség módosítása, szerződéshez kapcsolódó Casco konstrukció módosítása, minden egyéb, a Bérlő által kezdeményezett vagy a bérleti szerződés be nem tartásából következő módosítás. A bérleti szerződés módosítása esetén a Bérlő köteles a rá vonatkozó, mindenkor hatályos Hirdetményben meghatározott díjat a Bérbeadó részére megfizetni. 13. Az Általános Szerződési Feltételek kiegészítésének, módosításának szabályai A kiegészítés és módosítás a hatályba lépésének időpontjától kezdve vonatkozik a már megkötött bérleti szerződésekre is. A Bérbeadó a kiegészítést és módosítást legalább 15 nappal a kiegészítés és módosítás hatálybalépését megelőzően rendelkezésre bocsátja, azzal, hogy azt Hirdetményben kifüggeszti, illetőleg honlapján közzéteszi. Amennyiben a Bérlő a Hirdetmény kifüggesztésétől számított 15 napon belül észrevételt nem tesz, kifogást nem emel, a kiegészítést és módosítást a Bérlő részéről elfogadottnak kell tekinteni. Ha a Bérlő a módosítást és kiegészítést nem fogadja el, mind a Bérlő mind a Bérbeadó jogosult - amennyiben az Általános Szerződési Feltételek, illetve a bérleti szerződés eltérő határidőt nem állapítanak meg, illetve a felmondás jogát nem zárják ki - 30 napos határidővel a bérleti szerződés felmondására. Jelen pontban foglalt felmondás esetén a bérleti szerződés idő előtti megszűnésére vonatkozó rendelkezések (14.1. pont) az irányadóak. A Bérbeadó köteles az általános szerződési feltételek kamatot, díjat vagy egyéb feltételeket érintő a Bérlő számára kedvezőtlen módosítását, a módosítás hatálybalépést megelőzően 15 nappal a Világgazdaság című napilapban hirdetményben közzé tenni. A Bérbeadó fenntartja magának a jogot, hogy a kamatot, díjat, költséget vagy bármely más szerződési feltételt a Bérlő számára nem hátrányos módon egyoldalúan módosítsa. 14. A szerződés idő előtti megszűnése esetén érvényesíthető követelések Ha a bérleti szerződés a bérleti szerződés 2. pontjában meghatározott időpont előtt bármilyen okból megszűnik, a Bérbeadót olyan helyzetbe kell hozni, mintha a bérleti szerződést a megállapodás szerint teljesítették volna, azaz a Bérbeadó jogosult a szerződés idő előtti megszűnésétől a szerződés megállapodás szerinti legkorábbi lejáratáig járó bérleti díjra, csökkentve az erre az időszakra eső, a bérleti szerződés 3. pontjában említett kamatérték alapján számított kamat összegével (diszkont érték). Az így kiszámított összeghez hozzá kell számítani a bérleti szerződés megszüntetésével, a visszavétellel, a biztosítékadással, az értékbecsléssel, a szállítással, a megőrzéssel és az értékesítéssel kapcsolatos költségeket, illetékeket, adókat, valamennyi mellékköltséggel együtt a Bérlőre vonatkozó, mindenkor hatályos Hirdetmény rendelkezéseinek megfelelően. 19. oldal, összesen: 26

20 14.2. A Bérbeadó kötelezettséget vállal arra, hogy a Bérlő kérésére a Bérlő bérleti szerződés alapján a szerződés idő előtti megszűnése esetén fennálló fizetési kötelezettséget is tartalmazó kalkulációt (ideértve a bérleti szerződés eredeti fizetési ütemtervtől való eltérésével kapcsolatos, illetve a szerződésátvállalásával kapcsolatos ajánlatot is) ad ki 3 munkanapon belül. A Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy a fent megjelölt kalkulációért a Hirdetményben meghatározott díjat (ún. kalkulációs díjat) megfizeti a kalkuláció átadását megelőzően. 15. A bérlet tárgyának visszaszolgáltatása A bérleti szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a Bérlő köteles a bérlet tárgyát a Bérbeadó részére legkésőbb 8 napon belül visszaszolgáltatni, akként, hogy köteles a bérlet tárgyát a Bérbeadó választása szerint vagy elszállításra alkalmas állapotban készenlétben tartani és a Bérbeadó részére az elszállítást lehetővé tenni, vagy a Bérbeadó által meghatározott belföldi átvevőhelyre elszállítani. A leszereléssel, csomagolással és visszaszolgáltatással kapcsolatos költségeket és kockázatot a Bérlő viseli. Amennyiben a Bérlő a visszaszolgáltatással késedelembe esik, az egyéb kötelezettségek fenntartása mellett köteles a tényleges visszaszolgáltatás időpontjáig késedelemi kötbért fizetni, amelynek mértéke megegyezik a késedelembe esés időpontját megelőzően a Bérlő által a bérleti szerződés alapján fizetendő utolsó esedékes bérleti díjjal. Ezek a rendelkezések nem korlátozzák a Bérbeadónak a bérleti szerződés idő előtti megszűnése esetén érvényesíthető igényeit A Bérlő tudomásul veszi, hogy ha a bérleti tárgyat a Bérbeadó felszólítására azonnali hatállyal nem szolgáltatja vissza, úgy a Bérbeadó jogosult a bérlet tárgyának visszavétele érdekében a szükséges eljárásokat megindítani, mellyel kapcsolatos mindennemű költség a Bérlőt terheli. 16. Biztosítékok A biztosítékokat a Bérlő a bérleti szerződéshez mellékelt dokumentumok felhasználásával, a bérleti szerződési ajánlat Bérbeadó részéről történő elfogadását követő 10 napon belül köteles a Bérbeadó rendelkezésére bocsátani. A Bérbeadó a biztosítékot ettől eltérő, jogilag megfelelően érvényesíthető dokumentumok alapján is elfogadhatja Ha óvadék igénybevétele szükségessé válik, a Bérbeadó jogosult a Bérlőtől az óvadék összegének az ÁSZF szerinti megfelelő megemelését követelni. A Bérlő a bérleti szerződés megszűnése előtt a letét/óvadék összegébe követelést nem számíthat be A Bérbeadó jogosult arra, hogy a bérleti szerződés megkötését a bérleti szerződés közjegyzői okiratba foglalásától tegye függővé, illetve a bérleti szerződés fennállása alatt a bérleti szerződés közjegyzői okiratba foglalását bármikor előírja. A közjegyzői okiratba foglalás költségeit a Bérlő fizeti A Bérlő köteles a fent megállapított határidőre a bérleti szerződésben megnevezett biztosítékokat nyújtani és a megfelelő dokumentumokat a Bérbeadó rendelkezésére bocsátani, ellenkező esetben a Bérbeadó jogosult azonnali hatállyal a bérleti szerződéstől visszalépni és 20. oldal, összesen: 26

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ GÉPEKRE, BERENDEZÉSEKRE ÉS TEHERGÉPJÁRMŰVEKRE, FOGYASZTÓNAK NEM MINŐSÜLŐ ÜGYFELEK RÉSZÉRE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ GÉPEKRE, BERENDEZÉSEKRE ÉS TEHERGÉPJÁRMŰVEKRE, FOGYASZTÓNAK NEM MINŐSÜLŐ ÜGYFELEK RÉSZÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ GÉPEKRE, BERENDEZÉSEKRE ÉS TEHERGÉPJÁRMŰVEKRE, UniCredit Leasing ImmoTruck Zrt. FOGYASZTÓNAK NEM MINŐSÜLŐ ÜGYFELEK RÉSZÉRE Hatályos: 2014. március

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ SZEMÉLY- ÉS KISHASZONGÉPJÁRMŰVEKRE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ SZEMÉLY- ÉS KISHASZONGÉPJÁRMŰVEKRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ SZEMÉLY- ÉS KISHASZONGÉPJÁRMŰVEKRE Hatályos: 2014. március 24. napjától 1. oldal, összesen: 19 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁSZF rendeltetése... 3 2. A

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LAKÁS- ÉS MIKROVÁLLALATI INGATLANLÍZING SZERZŐDÉSHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LAKÁS- ÉS MIKROVÁLLALATI INGATLANLÍZING SZERZŐDÉSHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LAKÁS- ÉS MIKROVÁLLALATI INGATLANLÍZING SZERZŐDÉSHEZ Hatályos: 2015. február 1. napjától UniCredit Leasing ImmoTruck Zrt. 1. A szerződés tárgya 1.1. Jelen Általános

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KÖLCSÖNSZERZŐDÉSHEZ Hatályos: 2014. március 24. napjától

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KÖLCSÖNSZERZŐDÉSHEZ Hatályos: 2014. március 24. napjától ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KÖLCSÖNSZERZŐDÉSHEZ Hatályos: 2014. március 24. napjától 1. oldal, összesen: 27 Tartalomjegyzék 1. ÁSZF rendeltetése... 3 2. A szerződés hatálya és a futamidő... 3 3. Az

Részletesebben

Gépjármű Adásvételi és Lízingszerződés Általános Szerződési Feltételei (1.sz. melléklet - hatályos 2006 március 1-től) I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Gépjármű Adásvételi és Lízingszerződés Általános Szerződési Feltételei (1.sz. melléklet - hatályos 2006 március 1-től) I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 1. Adásvételi és lízingszerződés (továbbiakban: Szerződés): A Szállító és a Lízingbe adó között létrejött adásvétel, valamint a Lízingbe vevő és a Lízingbe adó között létrejött lízingügylet, valamint esetlegesen

Részletesebben

UniCredit Leasing ImmoTruck Zrt. ÜZLETSZABÁLYZAT

UniCredit Leasing ImmoTruck Zrt. ÜZLETSZABÁLYZAT . ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2014. március 15. napjától TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. Az Üzletszabályzat személyi, tárgyi hatálya, a szerződés alaki követelményei 3 2. Az Ügyfél fogalma...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HUF, EUR ALAPÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HUF, EUR ALAPÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HUF, EUR ALAPÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKHEZ Jelen általános szerződési feltételek az Üzletszabályzat részét képezik. Az Üzletszabályzat és az Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan

Részletesebben

1. sz.melléklet Általános Szerződéses Feltételek / Üzletszabályzat A Mercedes-Benz Credit Zrt. nyílt végű pénzügyi lízingszerződéseihez

1. sz.melléklet Általános Szerződéses Feltételek / Üzletszabályzat A Mercedes-Benz Credit Zrt. nyílt végű pénzügyi lízingszerződéseihez 1. sz.melléklet Általános Szerződéses Feltételek / Üzletszabályzat A Mercedes-Benz Credit Zrt. nyílt végű pénzügyi lízingszerződéseihez Felek írásbeli eltérő megállapodása hiányában a jelen Általános Szerződési

Részletesebben

A4S.hu Korlátolt Felelősségű Társaság. gépjárművek bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

A4S.hu Korlátolt Felelősségű Társaság. gépjárművek bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei Az A4S.hu Korlátolt Felelősségű Társaság gépjárművek bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2013. május 24. napjától 1 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei 1 A Rent-a-server Korlátolt Felelősségű Társaság eszközök bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. június 30. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési

Részletesebben

Budapest Eszközfinanszírozó Kft. Általános Szerződési Feltételek

Budapest Eszközfinanszírozó Kft. Általános Szerződési Feltételek Budapest Eszközfinanszírozó Kft. Operatív lízingtevékenységre vonatkozó Általános Szerződési Feltételek Hatályos 2006. augusztus 10-től 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...3 12.1.1. Az Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK PÉNZÜGYI LÍZINGJÉRE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK PÉNZÜGYI LÍZINGJÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK PÉNZÜGYI LÍZINGJÉRE Ezen általános feltételek az Erste Leasing Eszközfinanszírozási Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1138 Budapest,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HUF, ILLETVE DEVIZA (EUR VAGY CHF) ALAPÚ INGÓRA VONATKOZÓ KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HUF, ILLETVE DEVIZA (EUR VAGY CHF) ALAPÚ INGÓRA VONATKOZÓ KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKHEZ Ober Pénzügyi Lízing zrt. H-1062 Budapest, Váci út 1-3. Adószám:13690027-2-44 Cégjegyzékszám:01-10-045412 Tel: 1 / 298 28 00 Fax: 1 / 298 28 39 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HUF, ILLETVE DEVIZA (EUR

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek gépjármű finanszírozási kölcsönszerződéshez és opciós szerződéshez

Általános Szerződési Feltételek gépjármű finanszírozási kölcsönszerződéshez és opciós szerződéshez Általános Szerződési Feltételek gépjármű finanszírozási kölcsönszerződéshez és opciós szerződéshez A jelen Általános Szerződési Feltételek szabályozzák a Toyota Pénzügyi Zrt. (székhely: 2040 Budaörs, Budapark,

Részletesebben

I. Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak

I. Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak LOMBARD PÉNZÜGYI ÉS LÍZING ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDÖ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Felügyeleti (MNB) engedély száma: 2138/1998/F Gépjármű zártvégű forint alapú pénzügyi lízing tevékenységre PLAGd/2014.03.17.

Részletesebben

CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK ZÁRT VÉGÛ PÉNZÜGYI LÍZING SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMÛVEK Érvényes: 2007.08.

CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK ZÁRT VÉGÛ PÉNZÜGYI LÍZING SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMÛVEK Érvényes: 2007.08. CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK ZÁRT VÉGÛ PÉNZÜGYI LÍZING SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMÛVEK Érvényes: 2007.08.01-tõl lizing_aszf_2007_02.indd 1 2007.07.05. 15:30:41 ZÁRT VÉGÛ PÉNZÜGYI LÍZING

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ FEDEZETŰ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

GÉPJÁRMŰ FEDEZETŰ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2013.12.13-tól visszavonásig GÉPJÁRMŰ FEDEZETŰ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. A Kölcsönszerződés előzménye, tárgya 1.1 A Bank gépjármű fedezet mellett

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS GÉPJÁRMŰ VÁSÁRLÁSHOZ MAGÁNSZEMÉLYEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS GÉPJÁRMŰ VÁSÁRLÁSHOZ MAGÁNSZEMÉLYEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2013.12.13-tól visszavonásig KÖLCSÖNSZERZŐDÉS GÉPJÁRMŰ VÁSÁRLÁSHOZ MAGÁNSZEMÉLYEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. A Kölcsönszerződés előzménye, tárgya 1.1 Az Adós mint vevő, valamint:

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ FEDEZETŰ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MAGÁNSZEMÉLYEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

GÉPJÁRMŰ FEDEZETŰ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MAGÁNSZEMÉLYEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2013.12.13-tól visszavonásig GÉPJÁRMŰ FEDEZETŰ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MAGÁNSZEMÉLYEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. A Kölcsönszerződés előzménye, tárgya 1.1 A Bank gépjármű fedezet

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS GÉPJÁRMŰ VÁSÁRLÁSHOZ VÁLLALKOZÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS GÉPJÁRMŰ VÁSÁRLÁSHOZ VÁLLALKOZÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2013.12.13-tól visszavonásig KÖLCSÖNSZERZŐDÉS GÉPJÁRMŰ VÁSÁRLÁSHOZ VÁLLALKOZÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. A Kölcsönszerződés előzménye, tárgya 1.1 Az Adós mint vevő, valamint:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK NYÍLTVÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK NYÍLTVÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK NYÍLTVÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) szabályozzák a Toyota Pénzügyi Zrt. (székhely:2040 Budaörs, Budapark

Részletesebben

ERSTE INGATLANLÍZING ZRT.

ERSTE INGATLANLÍZING ZRT. Az Erste Ingatlanlízing Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK, EGYÉNI VÁLLALKOZÓK ÉS EGYÉB JOGI SZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT

Részletesebben

VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2014. március 15. Alkalmazandó a 2014. március 15. után kötött vállalati ingatlan pénzügyi lízingszerződésekre TARTALOM

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (Fogyasztónak nem minősülő) vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Feltételek (Fogyasztónak nem minősülő) vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Feltételek (Fogyasztónak nem minősülő) vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú

Részletesebben

Kölcsönnyújtási Üzletszabályzat

Kölcsönnyújtási Üzletszabályzat Kölcsönnyújtási Üzletszabályzat Banco Primus Fióktelep Magyarország Hatályos: 2008. augusztus 1-től TARTALOM JEGYZÉK ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 4 1. Az Üzletszabályzat hatálya... 4 2. Ügyfelek... 4 3. Az Üzletszabályzat

Részletesebben

Gépjármű zártvégű pénzügyi lízing üzletszabályzat Hatályos: 2015. február hónap 01. napjától

Gépjármű zártvégű pénzügyi lízing üzletszabályzat Hatályos: 2015. február hónap 01. napjától Gépjármű zártvégű pénzügyi lízing üzletszabályzat Hatályos: 2015. február hónap 01. napjától 1. Bevezető rendelkezések 1. Jelen Üzletszabályzat hatálya a Merkantil Váltó- és Vagyonbefektető Bank Zártkörűen

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok garancia ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok garancia ügyletek esetében ..... hitel iktatószámú szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok garancia ügyletek esetében A fenti hitel iktatószámú garancia vállalására vonatkozó megbízási szerződésben (továbbiakban:

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hiteliktatószám:. sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében..... hitel iktatószámú szerződés 1. számú függeléke A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok garancia ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok garancia ügyletek esetében Általános Üzletszabályzat 22. sz. melléklete Általános Szerződési Szabályok garancia ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú garancia vállalására vonatkozó megbízási szerződésben (továbbiakban: Szerződés)

Részletesebben