ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LAKÁS- ÉS MIKROVÁLLALATI INGATLANLÍZING SZERZŐDÉSHEZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LAKÁS- ÉS MIKROVÁLLALATI INGATLANLÍZING SZERZŐDÉSHEZ"

Átírás

1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LAKÁS- ÉS MIKROVÁLLALATI INGATLANLÍZING SZERZŐDÉSHEZ Hatályos: február 1. napjától UniCredit Leasing ImmoTruck Zrt. 1. A szerződés tárgya 1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek az UniCredit Leasing ImmoTruck Zrt. (1016 Budapest, Hegyalja út ,tevékenységi engedély száma: E-I-809/2006, tevékenységi engedély dátuma: szeptember 13.) (továbbiakban: Lízingbeadó) és ügyfelei (továbbiakban: Lízingbevevő) között létrejövő, lakóingatlanok (továbbiakban: Ingatlan) finanszírozására vonatkozó lízingszerződések általános feltételeit tartalmazza, amelyek - ha az egyes szerződések eltérően nem rendelkeznek - mind a Lízingbeadóra, mind a Lízingbevevőre külön kikötés nélkül kötelezőek A Lízingbeadó a jelen Általános Szerződési Feltételeken (továbbiakban: ÁSZF) alapuló pénzügyi lízingszerződésben (a továbbiakban: Lízingszerződés) megjelölt Ingatlant az eladótól (a továbbiakban: Eladó) megvásárolja azzal a céllal, hogy azt a Lízingbevevőnek lízingbe adja Az Általános Szerződési Feltételek alkalmazásában Ingatlan a lakás céljára létesített, és az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott ingatlan, vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan, a nem lakás céljára létesített ingatlan, amelynek beszerzési értéke nem haladja meg a nettó ,-Ft összeget. Az Általános Szerződési Feltételek alkalmazásában Ingatlannak minősül továbbá a lakóépülettel, nem lakás céljára létesített ingatlannal egybeépült helyiség, így különösen a garázs, műhely, üzlet, tároló, gazdasági épület. Az Ingatlan lehet új építésű vagy használt A Lízingbevevő a Lízingbeadó kötelezettségeit az Ingatlan Eladótól való megvásárlásával és ezzel egyidejűleg a Lízingbevevő részére való lízingbeadásával, valamint a Lízingszerződés Lízingbevevő részéről történő szerződésszerű teljesítése esetén az Ingatlan tulajdonjogának átruházásával teljesítettnek tekinti A Lízingbevevő az Ingatlant és az Eladót saját felelősségére, megfelelő gondossággal, a Lízingbeadó által nem ismert igényei szerint maga választotta ki, az Ingatlan vételárának összegét Lízingbevevő és Eladó közösen állapították meg, Lízingbevevő az Ingatlant megtekintette, az Ingatlan valamennyi vonatkozó adatát így különösen műszaki tartalmát, paramétereit, vételárat, birtokbavétel feltételeit Lízingbevevő határozta meg, az Ingatlan rendeltetésszerű alkalmasságáról meggyőződött. A Lízingbeadó ennek megfelelően nem vállal felelősséget az Ingatlan tulajdonságaiért vagy alkalmasságáért, így különösen a Lízingbevevő által az Ingatlannal szemben támasztott követelmények, illetve célok teljesüléséért, nem felel továbbá a használat folytán keletkező károkért. A Lízingbeadó a dologi és személyi károkért való felelősséget a súlyos gondatlansággal, vagy szándékosan okozott, illetve az életben, a testi épségben, az egészségben okozott károk, valamint a bűncselekménnyel okozott károk kivételével kizárja. Figyelemmel arra, hogy az Ingatlan vételárának megállapításánál Lízingbevevő járt el, ezért Lízingbevevő lemond Lízingbeadóval szemben minden olyan követelés érvényesítéséről, amely az Ingatlan vételárának értékarányosságával kapcsolatosan merül fel A Lízingbeadó és a Lízingbevevő között létrejött Lízingszerződésekben nem szabályozott kérdésekben elsősorban jelen Általános Szerződési Feltételek, a Lízingbeadó Üzletszabályzata, az ezekben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 1. oldal, összesen: 26

2 1.7. Az Általános Szerződési Feltételek módosítására vonatkozó rendelkezéseket a 15. fejezet tartalmazza A Lízingbeadó által a Lízingszerződés alapján nyújtott pénzügyi lízingszolgáltatás lehet zárt végű pénzügyi lízing és nyílt végű pénzügyi lízing Zárt végű pénzügyi lízing esetén Lízingbeadó az Ingatlan tulajdonjogát a Lízingbevevő megbízása szerint megszerzi, abból a célból, hogy azt a Lízingbevevő használatába adja a Lízingszerződésben meghatározott időtartamra. A használatba adással a Lízingbevevő viseli a kárveszély átszállásából származó kockázatot, jogosulttá válik a hasznok szedésére, viseli a közvetlen terheket (ideértve a fenntartási és amortizációs költségeket is). A Lízingszerződésben rögzített időtartam lejártával pedig, az utolsó havi Lízingdíj és egyéb a Lízingszerződésben, illetve az ÁSZF-ben meghatározott díjak megfizetésével az Ingatlan tulajdonjogát megszerzi. Zárt végű pénzügyi lízing esetén az Ingatlan tulajdonjogának megszerzéséhez kapcsolódó vagyonszerzési illeték a Lízingszerződés megkötése napján keletkezik. Amennyiben az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény rendelkezései alapján a zárt végű pénzügyi lízing adóköteles, úgy Lízingbevevő a felszámított általános forgalmi adót, amelynek alapja Finanszírozott összeg, a kiszámlázástól számított 15 napon belül köteles Lízingbeadónak egy összegben megfizetni Nyílt végű pénzügyi lízing esetén Lízingbeadó az Ingatlan tulajdonjogát a Lízingbevevő megbízása szerint megszerzi, abból a célból, hogy azt a Lízingbevevő használatába adja a Lízingszerződésben meghatározott időtartamra. A használatba adással a Lízingbevevő viseli a kárveszély átszállásából származó kockázatot, jogosulttá válik a hasznok szedésére, viseli a közvetlen terheket (ideértve a fenntartási és amortizációs költségeket is). A Lízingszerződésben rögzített időtartam lejártával pedig, az utolsó havi Lízingdíj és egyéb a Lízingszerződésben, illetve az ÁSZF-ben meghatározott díjak, valamint a Lízingszerződésben kikötött maradványérték megfizetésével Lízingbevevő jogosultságot szerez arra, hogy az Ingatlanon ő vagy az általa megjelölt személy tulajdonjogot szerezzen. Nyílt végű pénzügyi lízing esetén az Ingatlan tulajdonjogának megszerzéséhez kapcsolódó vagyonszerzési illeték az Ingatlan tulajdonjogának megszerzésére vonatkozó jogosultság gyakorlása napján keletkezik. Amennyiben az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény rendelkezései alapján a nyílt végű pénzügyi lízing adóköteles, úgy Lízingbevevő a felszámított általános forgalmi adót, amelynek alapja a havi Lízingdíj tőkerésze, a havi Lízingdíj részeként, a havi Lízingdíjakkal egyidejűleg köteles Lízingbeadónak megfizetni. 2. A Lízingszerződés megkötésének előkészítése, a Lízingszerződés és az Adásvételi szerződés megkötése 2.1. Lízingbeadó Lízingbevevő kérelmére köt Lízingszerződést, amennyiben a Lízingbevevő hitelképességét, illetve az Ingatlant megfelelőnek ítéli. Lízingbeadó a lízingkérelmet csak írásban fogadja el, a lízingkérelem befogadása a Lízingebadó részéről nem jelent elkötelezettséget lízingnyújtásra, csupán az érdemi bírálat lefolytatásának elvállalását jelenti. Lízingbeadó csak pozitív döntés esetében köti meg a Lízingszerződést Lízingbeadó Lízingbevevő hitelképességére, illetve az Ingatlan megfelelőségére vonatkozó vizsgálati szempontjait maga határozza meg. Lízingbeadó Lízingbevevőt részletesen tájékoztatja a lízingigény elbírálásához szükséges dokumentumokról, azok alaki és tartalmi követelményeiről Az Ingatlan értékbecslése, fedezetértékelése Lízingbevevő által kiválasztott Ingatlanra vonatkozóan Lízingbeadó értékbecslést végez/végeztet. Az értékbecslést a Lízingbeadó által megbízott értékbecslő végzi. Az elkészült értékbecslés alapján Lízingbeadó elvégzi az Ingatlan fedezetértékelését, amelynek keretében megvizsgálja különösen az Ingatlan értékbecsléssel megállapított szerződéskötéskori értékének és a Lízingebadó által a lízingügylethez nyújtható összegnek az arányát, valamint az Ingatlan jövőbeni értékesíthetőségének a feltételeit. 2. oldal, összesen: 26

3 2.4. Lízingbevevő vizsgálata Lízingbevevő vizsgálata társasági formában működő Lízingbevevőnél a Lízingbevevő utolsó három évre vonatkozó beszámolója (kiegészítő melléklettel, üzleti tervvel együtt), főkönyvi kivonata, 30 napnál nem régebbi nullás APEH igazolás, utolsó 2 havi bankszámlakivonat, valamint Lízingbeadó által összeállított kérdőív alapján történik Egyéni vállalkozó, illetve természetes személy esetében Lízingbevevő vizsgálatát Lízingbeadó általában a tevékenység elemzése, a rendszeres jövedelemforrások és az adóbevallás, illetve Lízingebadó saját hitelképességi vizsgálata alapján végzi el, Lízingbeadó által összeállított kérdőív, valamint a Lízingbevevő által benyújtott munkáltatói igazolása, nyugdíjas Lízingbevevő esetén NYUFIG igazolás és nyugdíjszelvény, 30 napnál nem régebbi APEH jövedelemigazolás, utolsó három havi bankszámlakivonat alapján A lízingkérelem elbírálása, azaz az Ingatlan értékbecslése és a Lízingbevevő vizsgálata díj ellenében történik, amelyeknek mértékét Lízingebadó hatályos Hirdetménye határozza meg Lízingbeadó Lízingbevevő lízingkérelmét az Ingatlan minősítésének és Lízingbevevő vizsgálatának eredményétől függően elfogadja, vagy megtagadhatja, az adott körülmények között lehetséges legrövidebb időn belül. Megtagadás esetén nem köteles döntését indokolni. Elfogadás esetén Lízingbeadó a Lízingszerződés megkötésére ajánlatot tesz Lízingbevevő részére. Az ajánlatnak tartalmaznia kell legalább az Ingatlan adatait, Lízingbeadó által nyújtott finanszírozási összeget, a Lízingszerződés időtartamát, a Lízingbevevő által esetlegesen vállalt önerő mértékét, nyílt végű pénzügyi lízing esetén a maradványértéket, a Lízingszerződés esetleges biztosítékait Lízingbevevő Lízingbeadó ajánlatára, annak kézhezvételétől számított 5 naptári napon belül köteles nyilatkozni. Amennyiben Lízingbevevő ezen határidőn belül Lízingbeadó ajánlatát elfogadja, Lízingbeadó és Lízingbevevő az ajánlatnak megfelelő Lízingszerződést köt A Lízingszerződés megkötését követően Lízingbeadó elkészíti az Ingatlan megvásárlására vonatkozó adásvételi szerződést (továbbiakban: Adásvételi szerződés), amelyet Eladóval egyeztet. Az aláírásra szánt Adásvételi szerződés végleges tervezetét Lízingbeadó megküldi Lízingbevevő részére. Lízingbevevő köteles az Adásvételi szerződés végleges tervezetét áttanulmányozni, és azon aláírásával köteles igazolni, hogy annak tartalmával egyetért. Amennyiben Lízingbevevő az Adásvételi szerződés kézhezvételétől számított 5 naptári napon belül az Adásvételi szerződés végleges tervezetét nem hagyja jóvá, Lízingbeadó nem köteles az Adásvételi szerződés megkötésére, és egyúttal jogosulttá válik a Lízingszerződést azonnali hatállyal felmondani. Felmondás esetén a Lízingbevevő által megfizetett értékbecslési díj, valamint vizsgálati díj visszafizetésére nem kerül sor, a Lízingszerződés alapján a Lízingbevevő által esetlegesen megfizetett összegeket a Hirdetményben meghatározott összegek levonása után Lízingbeadó köteles Lízingbevevőnek visszafizetni Amennyiben Lízingbevevő jóváhagyja az Adásvételi szerződés végleges tervezetét Lízingbeadó a pontban írt feltételek teljesülése esetén megköti Eladóval az Adásvételi szerződést, az Adásvételi szerződés rendelkezéseinek megfelelően megfizeti az Ingatlan vételárát, valamint az Adásvételi szerződéssel kapcsolatosan, a tulajdon-átruházáshoz kapcsolódóan keletkező költségeket és közterheket. Az Ingatlan Lízingbeadó általi megszerzésekor felmerülő vagyonszerzési illetékkel megegyező összeget Lízingbevevő köteles az Önerő részeként megfizetni Amennyiben az Adásvételi szerződés Lízingbevevő által írásban jóváhagyott végleges tervezete alapján bármilyen okból mégsem jön létre, Lízingbeadó jogosult a Lízingszerződéstől a szerződésszegés jogkövetkezményei nélkül elállni. Erre az esetre Lízingbevevő kifejezetten 3. oldal, összesen: 26

4 lemond Lízingbeadóval szemben bármilyen kártérítési, kártalanítási igény érvényesítésének jogáról. 3. Az Ingatlan átvétele 3.1. A Lízingbevevő köteles az Ingatlant a megállapodás szerinti helyen és időpontban birtokba venni, az átvételi jegyzőkönyvet aláírni és azt haladéktalanul a Lízingbeadónak eljuttatni. Amennyiben a Lízingbevevő az első bekezdésben foglalt birtokbavételi kötelezettségét annak ellenére nem teljesíti, hogy az Eladó az Ingatlant szerződésszerűen felajánlotta, a Lízingbeadó a Lízingszerződést a 15. pont szerint felmondhatja. Amennyiben az Ingatlan átadása az Eladó késedelme miatt az Adásvételi szerződésben írt határidőben nem történik meg, akkor mind a Lízingbeadó, mind pedig a Lízingbevevő háromhetes póthatáridő után jogosult a Lízingszerződést felmondani. A Lízingbevevő a felmondási jogon kívül semmilyen egyéb, különösen nemteljesítés vagy késedelem miatti követelést a Lízingbeadóval szemben nem érvényesíthet, kivéve, ha a Lízingbevevő kárát a Lízingbeadó szándékosan vagy súlyosan gondatlan magatartása okozta. Felmondás esetén Lízingbevevő köteles Lízingbeadónak a Lízingszerződés megkötésével kapcsolatosan felmerült minden költségét megtéríteni (különösen kifizetett vételár, a megkötött finanszírozási szerződések költségei), egyúttal Lízingbeadó az Adásvételi szerződéstől eláll, és mint kifejezetten bizonytalan követelés Lízingbevevőre engedményezi az Eladóval szemben fennálló jogait, különösen a vételár visszakövetelésére vonatkozó jogát Lízingbeadó meghatalmazza Lízingbevevőt az Ingatlan Eladótól történő átvételére, ezzel az Ingatlan Eladótól Lízingbeadó részére történő átvétele, és az Ingatlan Lízingbeadó által Lízingbevevő birtokába történő adása egybeesik, és Lízingbevevő közvetlenül veszi át Eladótól az Ingatlant. Lízingbevevő az Ingatlan Eladótól történő átvétele során köteles meggyőződni az Eladó szerződésszerű teljesítéséről Lízingbeadó mint kifejezetten bizonytalan követeléseket a Lízingbevevőre engedményezi az Eladóval szemben fennálló jogait, a tulajdonjogra vonatkozó igénye és a vételár részbeni vagy teljes visszakövetelésére vonatkozó joga kivételével. Ezzel összefüggésben Lízingbevevő lemond a Lízingebadóval szembeni szavatossági és egyén az Ingatlan átadásával összefüggő kártérítési jellegű jogok gyakorlásáról. Lízingbeadó az engedményezésről Eladót az Adásvételi szerződésben tájékoztatja. A Lízingbevevő elfogadja a jogok engedményezését és kötelezi magát, hogy a fenti engedményezés következtében őt terhelő feladatokat, így különösen az Eladóval szembeni igényérvényesítést és az azzal kapcsolatos költségeket magára vállalja. A Lízingbevevő ez alapján jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy az Ingatlannal kapcsolatban felmerülő szavatosságiés egyéb, az Ingatlan használatával kapcsolatos igényeit közvetlenül az Eladóval szemben jogosult és köteles érvényesíteni. A Lízingbevevő köteles az engedményezett jogokat határidőben érvényesíteni és az igényérvényesítésről a Lízingbeadót haladéktalanul írásban értesíteni. A Lízingbevevő a Lízingbeadó által rá engedményezett jogokat nem engedményezheti harmadik személyre, és érvényesítésük esetén a tőle elvárható mértékben köteles a Lízingbeadó érdekeit figyelembe venni. A felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a Lízingbevevő lemond a késedelemből vagy hibás teljesítésből és hiányokból eredő károkkal összefüggő követeléseinek a Lízingbeadóval szemben történő érvényesítéséről. 4. oldal, összesen: 26

5 4. Az Ingatlan tulajdonjoga, használata, gondozása, karbantartása 4.1. Az Ingatlan tulajdonjoga a lízing teljes időtartama alatt és a Lízingbevevő Lízingszerződésen alapuló valamennyi fizetési és egyéb szerződéses kötelezettségeinek teljesítéséig kizárólag a Lízingbeadót illeti meg. Mivel a Lízingtárgy a Lízingbeadó tulajdonát képezi, az Ingatlan tulajdoni lapján tulajdonosként a Lízingbeadó kerül feltüntetésre. Amennyiben Lízingbeadó és a Lízingbeadót refinanszírozó bank ebben megállapodnak, úgy a tulajdoni lapon első ranghelyű zálogjogosultként a refinanszírozó bank kerül bejegyzésre, és ezen zálogjoggal biztosított követelés biztosítására az Ingatlanra elidegenítési és terhelési tilalmat jegyeznek be. A Lízingszerződéses kötelezettségek betartásának vizsgálata céljából a Lízingbevevő köteles a Lízingbeadónak, valamint a Lízingbeadó megbízottjának az Ingatlan megtekintésére és állapotának ellenőrzésére méltányos napszakban, előzetes bejelentés után lehetőséget biztosítani. A Lízingbevevő az Ingatlannal, illetve annak használatával kapcsolatban a Lízingbeadó kérésére köteles adatokat szolgáltatni Az Ingatlan kizárólag rendeltetésszerűen, a Lízingszerződésben megjelölt megnevezésének megfelelően használható. A rendeltetéstől eltérő használat csak külön megállapodás esetén lehetséges Tilos a Lízingbevevő Ingatlan feletti bármilyen jellegű jogi vagy tényleges rendelkezése, így különösen az Ingatlan elzálogosítása, eladása, magának az Ingatlannak vagy használatának harmadik személy részére történő átengedése a Lízingbeadó előzetes írásos beleegyezése nélkül Az Ingatlan visszaadásáig a Lízingbevevő köteles az Ingatlant gondosan és szakszerűen kezelni, javítását és karbantartását megfelelően elvégezni, elvégeztetni, továbbá a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotról gondoskodni. A Lízingbevevő köteles az Ingatlan használatával, birtoklásával, fenntartásával, javításával kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget viselni, kivéve, ha a Lízingszerződés másképp rendelkezik. Lízingbevevő köteles ezen költségeket akkor is megtéríteni, ha azokat Lízingbeadó előlegezte meg Lízingbevevő helyett Az Ingatlan használatának káresemény, jogi, műszaki vagy gazdasági használhatatlanság miatti korlátozódása vagy lehetetlenülése, a szerződést abban az esetben sem érinti, ha a korlátozódás vagy a lehetetlenülés véletlenre vagy elhárítatlan külső okra vezethető vissza. A Lízingbevevő Lízingdíj fizetési kötelezettsége, valamint a Lízingbeadó valamennyi egyéb igénye teljesítésére irányuló kötelezettsége ilyenkor fennmarad. Nem érinti a szerződést az Ingatlannak a Lízingbevevő által kitűzött célra való alkalmatlansága sem A Lízingbeadó jogosult az Ingatlan jogi, műszaki vagy gazdasági használhatatlanná válásának vagy használhatósága csökkenésének elkerülése érdekében szükséges kiadásokat megelőlegezni és a Lízingbevevőtől azok megtérítését követelni. E követelés a Lízingbeadó által történő számlázáskor azonnal esedékes A Lízingbevevő köteles az Ingatlant harmadik személyek beavatkozásától megóvni, és minden tőle telhetőt megtenni annak érdekében, hogy a Lízingbeadó tulajdonjoga sérelmet ne szenvedjen. Beavatkozás, így különösen zár alá vétel, foglalás, végrehajtás, csőd- és felszámolási eljárás kezdeményezése esetén a Lízingbevevő köteles saját költségén minden intézkedést ezek elhárítása érdekében megtenni Lízingbeadó a Lízingszerződés aláírásával meghatalmazza Lízingbevevőt amennyiben az Ingatlan társasházban található a társasházi közgyűléseken Lízingbeadó helyett való részt vételre. 5. oldal, összesen: 26

6 4.9. Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy Lízingbeadó belső eljárási szabályzatának megfelelően köteles meghatározott időközönként az Ingatlanra vonatkozó teljeskörű értékmeghatározást elkészíteni (továbbiakban: Értékmeghatározás ). Lízingbevevő köteles az Értékmeghatározáshoz szükséges dokumentációt (különösen, engedélyezési tervek, feltüntetési vázrajzok, térképmásolat, stb.) Lízingbeadó rendelkezésére bocsátani a felhívást követő 10 munkanapon belül, valamint az Értékmeghatározás során Lízingbeadóval együttműködni, különösen köteles az értékbecslőt az előzetesen megbeszélt időpontban az Ingatlanba beengedni. Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy az Értékmeghatározás költségei a mellékköltségek részét képezik (9.3. pont) 5. Az Ingatlan átalakítása 5.1. Az Ingatlan átalakítása, átépítése kizárólag a Lízingbeadó előzetes, írásbeli hozzájárulása mellett lehetséges Az átalakítások (beépített dolgok) a Lízingszerződés lejáratakor kártalanítási igény nélkül a Lízingbeadó tulajdonába kerülnek, amennyiben a Lízingbeadó nem követeli az eredeti állapot helyreállítását. A Lízingbevevő jogosult azonban az Ingatlan visszaadása előtt az ilyen jellegű átalakításokat saját költségére megszüntetni, amennyiben ez az Ingatlan állagának sérelme nélkül lehetséges. 6. Veszélyviselés 6.1. A Lízingbeadóról a Lízingbevevőre a kárveszély legkésőbb abban az időpontban száll át, amikor a kárveszély az Eladóról a Lízingbeadóra száll át. A Lízingbevevő a Lízingszerződés időtartama alatt vétkességére tekintet nélkül viseli az Ingatlannal összefüggésben a kárveszélyt A Lízingbevevő felel különösen, de nem kizárólag az Ingatlan bármely okból történő teljes, vagy részleges meghibásodásáért, megrongálódásáért, megsemmisüléséért, illetőleg az Ingatlan, illetőleg az Ingatlan használója által okozott, vagy az Ingatlan birtoklásával, használatával kapcsolatban bekövetkezett minden kárért és balesetért. A Lízingbevevő így felel különösen az Ingatlan nem rendeltetésszerű használatából, nem megfelelő karbantartásából, az engedményezett jogok gyakorlásának elmulasztásából eredő, továbbá a harmadik személynek, illetve a harmadik személyek által okozott károkért, valamint azokért a károkért, amelyek viselésére senki nem kötelezhető. Amennyiben az Ingatlannal kapcsolatos kárigényt, vagy bármely más követelést Lízingbevevő helyett Lízingbeadó elégítene ki, úgy a Lízingbevevő köteles ezeket Lízingbeadónak utólag megtéríteni. 7. Szavatosság 7.1. A Lízingbeadó az Ingatlan hiányosságaiért vagy minőségi hibáiért, tárgyi vagy jogi hiányosságaiért, valamint azon tulajdonságok hiányáért, amelyekről az Eladó előzetesen biztosította a Lízingbevevőt, csak az Eladóval szembeni jogok és igények ÁSZF 3.3 pontja szerinti engedményezésével felel. A Lízingbevevő az Eladóval, vagy egyéb harmadik személlyel szembeni igényeit köteles saját nevében, saját felelősségére, költségére és kockázatára érvényesíteni és végrehajtani, így különösen pereket és egyéb eljárásokat lefolytatni. A Lízingbevevő jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a szavatossági, illetve egyéb igények késedelmes érvényesítéséből eredő károk őt terhelik és erre vonatkozóan semminemű igényt, így különösen kártérítési igényt a Lízingbeadóval szemben nem támaszthat. Ezen túlmenően a Lízingbeadó káráért is a Lízingbevevő felelős. 6. oldal, összesen: 26

7 7.2. A Lízingbevevő köteles haladéktalanul értesíteni Lízingbeadót minden szavatossági igényre jogosítható esetről és mindent megtenni annak érdekében, hogy Lízingbeadónak ne keletkezzen kára. 8. Biztosítás 8.1. Az Ingatlanra a Lízingszerződés idejére a Lízingbeadó teljes körű, all risk típusú, tűz-, vízkár, betörési kár és egyéb előre nem látható káresemények bekövetkezése ellen biztosítást köt. A biztosítás minimális terjedelmét a Lízingbeadó határozza meg, a biztosítás költségei Lízingbevevőt terhelik, amelyet a havi Lízingdíjjal együtt köteles megfizetni. A biztosítás feltételei (továbbiakban: Biztosítás feltételi) a Lízingszerződés mellékletét képezi A biztosító által támasztott érvényességi feltételek folyamatos teljesítése Lízingbevevő felelőssége, amelynek elmulasztásából eredő károk kizárólag Lízingbevevőt terhelik. A feltételek teljesítéséből eredő költségek, valamint a biztosítás feltételeinek esetleges változása miatt felmerülő költségek Lízingbevevőt terhelik Káresemény bekövetkezése esetén a Lízingbevevő a Lízingbeadó egyidejű értesítése mellett köteles a biztosítót, valamint az egyéb szerveket, így különösen a rendőrséget, tűzoltóságot haladéktalanul, de legkésőbb a Biztosítás feltételeiben megjelölt határidőn belül értesíteni a káreseményről. A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy a késedelmes, vagy nem előírásszerű kárbejelentésből származó károkért való felelősség őt terheli. A biztosítóval folytatott kárrendezési eljárás során a Lízingbevevő a Lízingbeadó meghatalmazottjaként jár el és tájékoztatási kötelezettség terheli a Lízingbeadó felé a biztosítóval folytatott tárgyalásról. Lízingbeadó döntése alapján a biztosítóval szemben maga is eljárhat, vagy a Lízingbevevő által folytatott eljárásban bármikor beavatkozhat A Lízingbevevő jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a biztosító kártérítés alóli bármilyen okból történő mentesülése esetén a teljes felelősség őt terheli. Lízingbevevő köteles megtéríteni a Lízingbeadónak a Biztosítás feltételei szerint nem térített önrészesedés összegét A kártérítés összegét - hacsak a felek másban nem egyeznek meg - az Ingatlan helyreállítására kell fordítani. Az Ingatlan helyreállítását a Lízingbevevő köteles elvégeztetni. A Lízingbeadó a káreseményt követően a Lízingbevevővel való egyeztetés alapján a biztosító kártérítését a Lízingbevevőre engedményezi, vagy a Lízingbevevő helyreállítására fordított, igazolt kiadásait, maximum a kártérítésként kapott összeg erejéig a Lízingbevevő részére megtéríti. A Lízingbevevő az Ingatlan helyreállítására fordított kiadásait számlával jogosult igazolni. Amennyiben a Lízingbevevő a helyreállítás kiadásait számlával nem tudja igazolni, de a helyreállítást elvégezte, abban az esetben az Ingatlan helyreállítására fordított kiadásokat igazságügyi szakértő állapítja meg. Az igazságügyi szakértő költségei a Lízingbevevőt terhelik A 8.5. pontban írt engedményezés feltétele, hogy a Lízingbevevőnek a Lízingszerződésből eredő, lejárt fizetési kötelezettsége ne álljon fenn. Amennyiben a Lízingbevevőnek a Lízingszerződésből eredő, lejárt fizetési kötelezettsége áll fenn, Lízingbeadó Lízingbevevő lejárt fizetési kötelezettségét a biztosító kártérítésébe beszámítja. A beszámítás után fennmaradó összegre a 8.5. pontban írtak az irányadóak Abban az esetben, ha Lízingbevevő a 8.5. pontban írt helyreállítási kötelezettségének nem tesz eleget, Lízingbeadó választása szerint jogosult a Lízingszerződést a 15. pont szerint felmondani, vagy az Ingatlant maga helyreállítatni. Abban az esetben, ha az Ingatlan helyreállítását a Lízingbeadó végzi, a helyreállítási költségek azon része, amelyet a biztosító által fizetett kártérítési összeg nem fedez, a Lízingbevevőt terheli. Amennyiben ezen összeget Lízingbevevő Lízingebadó felhívása ellenére nem fizeti meg, Lízingbeadó jogosult a Lízingszerződést a 15. pont szerint felmondani. 7. oldal, összesen: 26

8 8.8. Hitelfedezeti életbiztosítás A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy a Lízingbeadó, mint szerződő fél a magánszemély Lízingbevevő, mint biztosított számára a Lízingszerződés idejére hitelfedezeti életbiztosítást köt, amely biztosítás költségei, a Lízingdíj részeként a Lízingbevevőt terhelik. A Lízingbevevő a Lízingszerződés aláírásával kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy Lízingbeadó a hitelfedezeti életbiztosítást megkösse, és ahhoz, hogy a hitelfedezeti életbiztosítás kedvezményezettjeként a Lízingbeadó kerüljön megjelölésre. Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy amennyiben ugyanarra az Ingatlanra a Lízingbeadó és kettő (vagy több) Lízingbevevő között jött létre lízingszerződést, a Lízingbeadó a hitelfedezeti életbiztosítást a vonatkozó jogszabályi és biztosítási szerződési feltételek alapján csak egy Lízingbevevőre vonatkozóan tudja megkötni, ezért több Lízingbevevő esetén a Lízingbeadó a Lízingbevevők döntése alapján kijelölt Lízingbevevő, mint biztosítottra vonatkozóan köti meg a biztosítási szerződést. Lízingbevevő a kedvezményezett személyének a megváltoztatásának jogáról a Lízingszerződés időtartama alatt kifejezetten lemond. Lízingbevevő kötelezi magát, hogy a hitelfedezeti életbiztosítás megkötése érdekében a Lízingbeadóval együttműködik 9. Lízingdíj, egyéb fizetési kötelezettségek 9.1. Lízingbevevő az Ingatlan átadásának napjától kezdődően köteles Lízingdíjat (továbbiakban: Lízingdíj) fizetni. Lízingbevevő visszavonhatatlan kötelezettséget vállal arra, hogy a Lízingszerződés időtartama alatt minden körülmények között kifizeti a Lízingszerződésben kikötött Lízingdíjat (azok tőke- és kamatrészét), továbbá a Hirdetményben meghatározott összegeket és Lízingbeadó által rá továbbterhelt, igazolt költségeket Lízingdíj összegét az alábbi körülmények módosíthatják: A Lízingszerződés 1.4 pontja szerinti Finanszírozási összegnek a Lízingszerződés hatálybalépését követő hónap első napjáig történő megváltozása. A Lízingbeadó a Finanszírozási összeg meghatározásánál az Ingatlan beszerzésére fizetett összeget veszi alapul. Devizabázisú finanszírozás esetén az alábbiak szerint: Ha az Ingatlan beszerzésére fizetett összeg folyósítására tárgyhónap 14-ig kerül sor, akkor tárgyhónap 1. banki napján az UniCredit Bank Hungary Zrt. által jegyzett deviza vételi árfolyam, de ha az Ingatlan beszerzésére fizetett összeg folyósításának napján UniCredit Bank Hungary Zrt. által jegyzett deviza vételi árfolyam ezen értéknél alacsonyabb, akkor az utóbbi tekintendő bázisárfolyamnak Ha az Ingatlan beszerzésére fizetett összeg folyósítására tárgyhónap 14-ét követően kerül sor, akkor az UniCredit Bank Hungary Zrt. által tárgyhónap 15-én jegyzett deviza vételi árfolyam (ha 15-e nem banki nap, akkor az ezt követő banki nap), de ha az Ingatlan beszerzésére fizetett összeg folyósításának napján UniCredit Bank Hungary Zrt. által jegyzett deviza vételi árfolyam ezen értéknél alacsonyabb, akkor az utóbbi tekintendő bázisárfolyamnak november 27. napját követően fogyasztó Lízingbevevő által megkötött lízingszerződés esetén függetlenül az Ingatlan beszerzésére fizetett összeg nagyságától és attól, hogy az Ingatlan beszerzésére fizetett összeg folyósítására a hónap melyik napján kerül sor - az Ingatlan beszerzésére fizetett összeg folyósításának napján a Magyar Nemzeti Bank által megállapított és közzétett, hivatalos deviza középárfolyam tekintendő bázisárfolyamnak Amennyiben az Ingatlan beszerzésére fizetett összeg ,- HUF felett van és az az Ingatlan beszerzési értékének folyósítását megelőző banki napon érvényes, UniCredit Bank Hungary Zrt. által jegyzett deviza vételi árfolyam az Ingatlan átvétele napján jegyzett árfolyamhoz képest 1%-nál nagyobb eltérést mutat, az Ingatlan beszerzésére fizetett összeg 8. oldal, összesen: 26

9 devizabázison történő meghatározása az Ingatlan beszerzési értékének folyósítását megelőző banki napon érvényes, UniCredit Bank Hungary Zrt. által deviza vételi árfolyammal történik Devizabázisú finanszírozás esetén (a Lízingszerződés 3.2 pont) az árfolyam változása; a Lízingbeadó jogosult ill. kötelezett a Lízingdíjat azok esedékességének napján érvényes forint-deviza eladási árfolyama alapján, fogyasztónak minősülő Lízingbevevő esetében az MNB által megállapított és közzétett, hivatalos deviza középárfolyam alapján módosítani Mozgó kamatozás esetén (a Lízingszerződés 3.2 pont) a báziskamatláb megváltozása. A Lízingbeadó jogosult ill. kötelezett a lízingdíjakat minden törlesztési időszakban az érvényes báziskamat értékek alapján az adott kamatperiódus kezdőnapján, vagy ha ez munkaszüneti napra esik, az ezt követő első munkanapra érvényes báziskamat alapján módosítani. Az adott kamatperiódus kezdőnapja a pénzügyi lízingszerződés 7.4-es pontjában megadott díjfizetési nap, azaz 1-je vagy 15-e. Eltérő rendelkezés hiányában a kamatperiódus kezdőnapja elseje A Lízingszerződéssel, valamint az Ingatlannal kapcsolatos közterhek, illetékek vagy biztosítási díjak megváltozása, valamint új díjak bevezetése. A jogviszonyok, különösen az adójog, adóeljárási jog ill. az adóigazgatási eljárási gyakorlat, a Lízingbeadónál jelentkező finanszírozási költségek olyan megváltozása esetén, amely befolyásolja a Lízingdíj kalkulált megtérülését, a Lízingbeadó jogosult a Lízingdíj megfelelő korrigálására. Ebben az esetben a Lízingbevevő köteles a Lízingbeadónak valamennyi olyan hátrányos következményt megtéríteni, amelyek a Lízingszerződés és/vagy a refinanszírozás polgári jogi vagy bármilyen más alaki-formai okok alapján, adózási szempontból történő el nem ismeréséből adódnak A Lízingbevevő a Lízingszerződésben meghatározott devizabázis és/vagy számlázási devizanem változtatása esetén (ha arra a szerződés rendelkezése vagy a Lízingbeadó hozzájárulása lehetőséget ad) köteles a rá vonatkozó, mindenkor hatályos Hirdetményben meghatározott díjat Lízingbeadó részére megfizetni A Lízingszerződésben és annak mellékleteiben meghatározott kifizetések teljesítése mellett Lízingbevevő köteles Lízingbeadónál az Ingatlannal, valamint a Lízingszerződéssel kapcsolatos bármilyen címen felmerülő költségeket és kiadásokat Lízingbeadó felhívására, a felhívásban megjelölt határidőig kiegyenlíteni, illetve viselni. Ide tartoznak különösképpen, de nem kizárólagosan Lízingbeadónál az Ingatlannal kapcsolatban felmerülő telekadó, épületadó, az összes többi adó, a díjak, illetékek és járulékok még akkor is, ha ezeket csak a Lízingszerződés megkötése után vezetik be újonnan, társasházi közös költség, közüzemi költségek amelyeket a lízing tárgyának használatával kapcsolatban kiszámláznak ill. kivetnek, továbbá esetleges szolgalmi jogból eredő költségek, a szerződések ingatlan-nyilvántartási átvezetésének költségei, a jogkövetés, illetve jogvédelem költségei bírósági vagy hatósági eljárások során. A Lízingbeadó jogosult ezeket az összegeket maradék nélkül osztható részösszegekben a Lízingdíjakkal együtt kiszámlázni. Amennyiben a lízingdíj megfizetésére a lízingszerződés rendelkezései alapján devizában kerül sor, úgy a lízingtárggyal kapcsolatos, a lízingszerződés és jelen ÁSZF alapján Lízingbevevőt terhelő, de Lízingbeadó által magyar forintban megfizetett közterheket, díjakat, egyéb költségeket Lízingbeadó a közterhekre, díjakra, egyéb költségekre irányuló fizetési kötelezettség teljesítése napján érvényes UniCredit Bank Hungary Zrt. által jegyzett lakossági ügyfelekre irányadó devizavételi árfolyammal, fogyasztó Lízingbevevő esetén a fizetési kötelezettség teljesítése napján érvényes MNB által megállapított és közzétett, hivatalos deviza középárfolyammal számolva állapítja meg a lízingszerződés devizanemében és számlázza ki a Lízingbevevőnek a havi lízingdíjjal együtt. 9.4 Törölve. 9.5 A Lízingbevevő fizetési kötelezettségét nem érinti, ha az Ingatlant bármilyen akár a Lízingbeadónak felróható okból nem használja, vagy nem használhatja, különös tekintettel arra, hogy Lízingbevevő nem az Ingatlan használatáért, hanem a Lízingszerződés alapján Lízingbeadó 9. oldal, összesen: 26

10 által nyújtott pénzügyi lízingszolgáltatásért tartozik Lízingdíj fizetési kötelezettséggel. A Lízingbevevő jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a Lízingdíj megfizetését különösen esetleges hiányosságok, utólagos javítások, vagy szavatossági javítások miatt nem tagadhatja meg, továbbá nem kérheti a Lízingdíj csökkentését és/vagy a Lízingdíj fizetés ideiglenes felfüggesztését sem. 10. Előfinanszírozási költség A Lízingbevevő köteles a Lízingszerződés megvalósulásával összefüggő alábbi előfinanszírozási költségek megfizetésére: Abban az esetben, ha a Lízingbeadónak az Eladó vagy egyéb harmadik személy részére a Lízingszerződés hatálybalépését követő hónap első napja előtt kell fizetéseket teljesítenie, a Lízingbevevő köteles a Lízingbeadó részére a megelőlegezett összegek után a Lízingszerződés 3.2 pontban említett kamatérték alapján számított kamatot fizetni. A kamatokat a Lízingbeadó által teljesített fizetéstől a Lízingszerződés hatálybalépését követő hónap első napjáig terjedő időre kell megfizetni A Lízingbevevő kötelezettséget vállal arra, hogy a Lízingbeadó részére külön számla ellenében megfizeti az általános forgalmi adó Eladónak ill. az adóhatóságnak történő megfizetése és a forgalmi adó Lízingbeadó részére történő tényleges visszautalása (a számlára történő beérkezése) de legkésőbb a visszautalás törvényes határideje közötti időszakra eső, fenti kamatlábbal számított előfinanszírozási költségét is A felek megállapodhatnak abban, hogy az előfinanszírozási költségeket a Lízingbevevő a Lízingszerződés 1.3 pont szerinti vételár mellékköltségeként fizeti meg. 11. Esedékesség Az Önerő (Lízingszerződés pont) és a szerződéskötési díj (Lízingszerződés pont) megfizetése a Lízingszerződés aláírásával egyidejűleg esedékes A havi Lízingdíj (Lízingszerződés a 3.1.2), a mellékköltségekkel együtt, a Lízingszerződés fennállása alatt minden hónap első napján esedékes. Amennyiben a Lízingbevevő a Lízingszerződésben meghatározott esedékesség idejének módosítását kéri, a Lízingbeadó ehhez történő hozzájárulása esetén köteles a rá vonatkozó, mindenkor hatályos Hirdetményben meghatározott díjat Lízingbeadó részére megfizetni Az ÁSZF 10. pontjában meghatározott előfinanszírozási költségek a Lízingszerződés hatálybalépését követő hónap első napján esedékes Az adókötelezettség folyamatos teljesítése érdekében a felek kikötik, hogy a Lízingszerződés keretében számlázott tételek teljesítési időpontja megegyezik az ezen tételekről kiállított számla fizetési határidejével. 12. Számlázás, fizetés A Lízingdíjat, és az egyéb fizetési kötelezettségeket, levonás nélkül kizárólag a Lízingbeadónak az UniCredit Bank Hungary Zrt. vezetett számlájára kell teljesíteni. A Lízingbeadó közli a Lízingbevevővel a számlaszámot. A Lízingbeadó a Lízingdíjról a Bekérő levelet legkésőbb az esedékességet megelőző 10 nappal küldi meg a Lízingbevevő részére. Lízingbevevő fizetési kötelezettsége a Bekérő levél kézhezvétele nélkül is fennáll. Amennyiben a Lízingbevevő postai csekk útján teljesíti fizetési kötelezettségét, a rá vonatkozó, mindenkor hatályos Hirdetményben meghatározott díjtérítés kerül felszámításra minden egyes csekkre vonatkozóan. 10. oldal, összesen: 26

11 12.2. Az ÁSZF alkalmazásában a Bekérő levél nyílt végű pénzügyi lízing esetén a havi lízingdíjra vonatkozó számla, zárt végű pénzügyi lízing esetében a havi lízingdíj tőkerészére vonatozó tőkebekérő és a havi lízingdíj kamatrészére vonatkozó számla A Lízingbevevő hozzájárul a Lízingdíj csoportos beszedési megbízás útján történő beszedéshez, és a Lízingszerződés aláírásával kötelezi magát az ehhez szükséges nyilatkozatok megtételére A Lízingbevevő megadja a Lízingbeadónak a felhatalmazást, hogy minden, a Lízingszerződés alapján esedékes, 5 napos késedelmet meghaladó kifizetést inkasszós-megbízás révén saját bankjánál vezetett folyószámlájáról leemeljen. Lízingbevevő késedelmes teljesítése esetén amennyiben Lízingbeadó azonnali beszedési megbízással él, a Lízingbevevő köteles a Hirdetményben meghatározott díjat a Lízingbeadó részére megfizetni A befolyt fizetéseket elsősorban a behajtási (peres vagy peren kívüli és/vagy bírósági végrehajtási eljárás) költségekre, azt követően a késedelmi kamatokra, végül az egyéb nyitott követelésekre kell elszámolni A befolyt összegeket a fenti sorrenden belül, először a legrégebben lejárt követelésre kell elszámolni A Lízingbevevő ellenkövetelésének beszámítása kizárt, kivéve a Lízingbeadó által írásban elismert vagy bíróság által jogerősen megítélt követeléseket. 13. Résztörlesztés, Előtörlesztés Lízingbevevő jogosult a Lízingszerződésből eredő tartozását a Lízingszerződés időtartama alatt, a Lízingszerződés hatálybalépését követő hónap első napjától kezdve, a soron következő Kamat módosítás napjára vonatkozóan, a havi Lízingdíjat meghaladó összeg teljesítésével csökkenteni (résztörlesztés). A résztörlesztés minimális összege ,-HUF lehet Lízingbevevő köteles a tervezett teljesítési időpont előtt tizenöt munkanappal résztörlesztési szándékát írásban bejelenteni. Lízingbeadó a résztörlesztéskor Lízingbevevő esedékessé vált tartozásának érvényesítése után fennmaradó összeget a tőkekintlévőség törlesztésére írja jóvá A résztörlesztést követően Lízingbeadó Lízingbevevő választásának megfelelően a fennálló tőkekintlévőség figyelembevételével a Lízingszerződés időtartamát, illetve az időtartam változatlan fenntartása mellett a havi Lízingdíj összegét módosítja Résztörlesztés esetén Lízingbevevő köteles a résztörlesztéssel egyidejűleg a résztörlesztés összege után résztörlesztési díjat fizetni az alábbiak szerint: Résztörlesztés időpontja Szerződéskötést követő három éven belül Szerződéskötést követő három éven túl, de öt éven belül Szerződéskötést követő ötödik évet követően Résztörlesztési díj mértéke Résztörlesztés összegének 4 %-a Résztörlesztés összegének 2 %-a Résztörlesztés összegének 1 % -a Lízingbevevő jogosult a Lízingszerződésből eredő tartozását a Lízingszerződés időtartama alatt egy összegben, a Lízingszerződés hatálybalépését követő hónap első napjától kezdve a soron következő Kamat módosítás napjára vonatkozóan, a szerződéses időtartam lejárata előtt teljesíteni (előtörlesztés). 11. oldal, összesen: 26

12 Lízingbeadó kötelezettséget vállal arra, hogy a Lízingbevevő kérésére a Lízingbevevő fennálló tőketartozását és a felek között fennálló szerződés alapján esetlegesen egyéb kötelezettséget is tartalmazó kalkulációt (ideértve a lízingszerződés eredeti törlesztési tervtől való eltérésével kapcsolatos, illetve a szerződésátvállalásával kapcsolatos ajánlatot is) ad ki 3 munkanapon belül. A Lízingbevevő kötelezettséget vállal arra, hogy a fent megjelölt kalkulációért a Hirdetményben meghatározott díjat (ún. kalkulációs díjat) megfizeti a kalkuláció átadását megelőzően Lízingbevevő köteles a tervezett teljesítési időpont előtt tizenöt munkanappal előtörlesztési szándékát írásban bejelenteni. Az előtörlesztés feltétele, hogy a Lízingbevevőnek semmilyen, a Lízingszerződés alapján fennálló, már esedékessé vált lejárt tartozása ne legyen A Lízingbeadó az előtörlesztéskor a Lízingbevevő tartozásáról elszámolást készít. Az elszámolás tartalmazza a Lízingbevevőnek a Lízingszerződéssel kapcsolatosan fennálló összes fizetési kötelezettségét, amely az elszámolás napján fennálló aktuális tőkekintlévőséget foglalja magába, beleértve az időközben érvényesített kamat- és árfolyamváltozásokat is. A Lízingbevevő köteles az elszámolásban meghatározott tartozás összegét esetleges késedelmi kamatokkal együtt haladéktalanul megfizetni A Lízingbevevő előtörlesztés esetén köteles továbbá az elszámolás napján fennálló tőkekintlévőség után előtörlesztési díjat fizetni az alábbiak szerint: Előtörlesztés időpontja Szerződéskötést követő három éven belül Szerződéskötést követő három éven túl, de öt éven belül Szerződéskötést követő ötödik évet követően Előtörlesztési díj mértéke Tőkekintlévőség 4 %-a Tőkekintlévőség 2 %-a Tőkekintlévőség 1 % -a A Lízingbevevő az előtörlesztés jóváírásának napján érvényes árfolyam és a Lízingszerződés deviza bázisának megfelelő, a Lízingszerződésben meghatározott kamat figyelembevételével számol el, amely alapján a Lízingbeadó által készített elszámolásban megjelölt összeg, illetve a Lízingbevevő által ténylegesen megfizetett összeg eltérhet. Abban az esetben, ha az elszámolásban megjelölt összeghez képest Lízingbevevőnek fizetési kötelezettsége keletkezik, úgy Lízingbevevő köteles azt a Lízingbeadó felszólítását követően haladéktalanul megfizetni. A Lízingszerződés azon a napon szűnik meg, amikor Lízingbevevő ezen fizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tett Nyílt végű pénzügyi lízing esetén Lízingbevevő az előtörlesztés szándéki bejelentésével jogosulttá válik az Ingatlan tulajdonjogát megszerezni, vagy egy harmadik felet vevőként megnevezni. Zárt végű pénzügyi lízing esetén az előtörlesztés 13.9 pont szerinti teljesítésével Lízingbevevő az Ingatlan tulajdonjogát megszerzi. Lízingbevevő tulajdonszerzésére egyebekben az ÁSZF 19. pontja megfelelően irányadó. 14. Késedelem Valamely esedékes Lízingdíjnak egyéb a Lízingbevevőt terhelő fizetési kötelezettségeknek vagy a Lízingbeadó Lízingszerződésből származó egyéb követelésének nemteljesítése esetén a Lízingbeadó köteles a Lízingbevevőt 14 napos póthatáridő tűzésével teljesítésre felszólítani. Amennyiben a fent megjelölt időtartam eredménytelenül telik el, Lízingbeadó jogosult a Lízingszerződés azonnali hatállyal felmondani és az Ingatlant a Lízingbevevőtől visszavenni, egyszeri ,-Ft + ÁFA összegű kötbért vagy a rá vonatkozó, mindenkor hatályos 12. oldal, összesen: 26

13 Hirdetmény szerinti eljárási díjat azonnal esedékessé tenni és az ÁSZF 17. pontjában írtakat alkalmazni A Lízingszerződéssel kapcsolatos fizetési kötelezettség teljesítésének késedelme esetén a Lízingbevevő köteles a Lízingbeadónak a behajtás (peren kívüli és/vagy bírósági vagy választott bírósági eljárás és/vagy végrehajtási eljárás) költségeit is számlázás után haladéktalanul megtéríteni Valamely fizetési kötelezettség teljesítésének késedelme esetén a Lízingbevevő köteles a Lízingszerződés 3.2. pontjában megjelölt kamatérték + 10 %-ot p.a. kitevő késedelmi kamatot fizetni a késedelem időpontjától kezdve, valamint deviza alapú finanszírozás esetén köteles megtéríteni a Lízingbeadó árfolyamváltozásból bekövetkező veszteségét. Lízingbevevő minden általa előidézett fizetési felszólításért felszólításért (beleértve az esetlegesen sms útján megküldött fizetési felszólítást) 2.000,-Ft + ÁFA összeget vagy a rá vonatkozó, mindenkor hatályos Hirdetmény szerinti eljárási díjat köteles Lízingbeadó részére megfizetni Fogyasztó Lízingbevevő esetén a Lízingszerződésnek lízingbeadói felmondását követő kilencvenedik napot követően a Lízingbeadó a Lízingbevevő nem teljesítése miatt késedelmi kamatot, költséget, díjat vagy jutalékot kizárólag a felmondás napját megelőző napon érvényes ügyleti kamatot és kezelési költséget meg nem haladó összegben számíthat fel. Fogyasztó lízingbevevő deviza alapú Lízingszerződésének lízingbeadói felmondása esetében, ha a fennálló tartozás visszafizetése forintban történik, a Lízingszerződés felmondását követő kilencvenedik napot követően a Lízingbeadó a Lízingbevevő nem teljesítése miatt legfeljebb a felmondás napján érvényes ügyleti kamatot és kezelési költséget meg nem haladó mértékű késedelmi kamatot, költséget, díjat vagy jutalékot számíthat fel. Felek jelen pontban felmondás alatt a fizetési késedelem, illetve nem a nem teljesítés miatti a Lízingbeadót megillető felmondási jog gyakorlását értik. 15. Felmondás, szerződésmódosítás A Lízingbeadó jogosult a Lízingszerződést a Lízingbevevőhöz intézett írásbeli nyilatkozattal azonnali hatállyal felmondani a következő esetekben: a Lízingbevevő 14. pont szerinti fizetési késedelme; a 3.1. pontban meghatározott szerződésszegés; a 2.8. pontban meghatározott szerződésszegés; a Lízingbevevő vagy a rá tekintettel biztosítékot nyújtó harmadik személy gazdasági helyzetének nagyfokú romlása, különösen fizetési halasztásra irányuló megállapodás kötése, a fizetések beszüntetésére vonatkozó nyilatkozat vagy csődeljárás/felszámolási/végrehajtási/végelszámolási eljárás kezdeményezése a Lízingbevevő, a rá tekintettel biztosítékot nyújtó harmadik személy vagy ezek korlátlanul felelős tagja ellen; amennyiben Lízingbevevő természetes személy Lízingbevevő cselekvőképességének elvesztése; ha a Lízingbevevő maga, vagy a gazdasági vagy vagyoni helyzetét igazoló vagy rá tekintettel biztosítékot nyújtó harmadik személy a Lízingszerződés megkötésekor olyan hamis adatokat közöl, tényeket vagy körülményeket hallgat el, amelyek ismeretében a Lízingbeadó a Lízingszerződést nem kötötte volna meg; a kikötött biztosítékok lényeges értékcsökkenése vagy megsemmisülése illetve a biztosítéki megállapodások be nem tartása; 13. oldal, összesen: 26

14 ha a Lízingbevevő a Lízingbevevő csoportjához tartozó jogalanynak a Lízingbeadóval vagy más az UniCredit csoporthoz tartozó társasággal megkötött szerződésből eredő fizetési vagy egyéb kötelezettségét illetően késedelembe esik, vagy ilyen szerződést annak lejárata előtt vele szemben felmondanak vagy megszüntetnek; (pl. csődeljárás miatt. Lízingbevevő csoportjához tartozó jogalanynak kell tekinteni (i) minden olyan társaságot ill. magánszemélyt, (a) amely ill. aki a Lízingbevevő tulajdonosa függetlenül a tulajdoni hányad mértékétől, vagy (b) amelynek ill. akinek a Lízingbevevővel közös tulajdonosa van, (ii) a Lízingbevevő vezető tisztségviselőjét, valamint (iii) a Lízingbevevő felügyelő bizottsági tagját ha a Lízingbevevő más belföldi vagy külföldi hitelezőjének biztosítékot nyújt és nem gondoskodik arról, hogy a Lízingbeadó legalább ilyen mértékben biztosítva legyen. (Pari passu) amennyiben Lízingbevevő egyéb szerződéses kötelezettségét, Lízingbeadó írásos felszólítása ellenére sem teljesíti, különösen, ha az Ingatlant szerződésellenesen használja, és ezzel a Lízingbeadó jogait jelentősen veszélyezteti minden egyéb, jelen ÁSZF-ben meghatározott esetben Lízingbeadó azonnali hatályú felmondása esetén, a 16.1 pontban meghatározott Kártérítési kötelezettségen túl, a Lízingbevevőre vonatkozó, mindenkor hatályos Hirdetményben meghatározott díjtétel kerül a Lízingbevevőnek felszámításra Lízingbevevőt az Ingatlan használhatóságának korlátozódásának, részleges vagy teljes megrongálódásának esetére sem illeti meg a felmondás joga. Lízingbevevő az Ingatlan hibája, vagy az azzal szemben támasztott elvárások nem teljesülése esetén sem jogosult a Lízingszerződés felmondására Amennyiben a Lízingszerződés Lízingbevevő halála folytán a Lízingszerződés időtartama előtt megszűnik, úgy az igazolt örökösök jogosultak a hagyatékátadó végzés jogerőre emelkedésének napjától számított 30 napon belül a pontban meghatározott Kártérítés Lízingbeadónak máshonnan meg nem térülő részének megfizetésével az Ingatlan tulajdonjogát megszerezni Lízingbevevő ellenkező megállapodás hiányában kifejezetten és visszavonhatatlanul lemond arról, hogy a Lízingszerződés hatálybalépésétől kezdődően a Lízingszerződés időtartama alatt a Lízingszerződést felmondja vagy a Lízingszerződés egyéb módon történő megszüntetését kezdeményezze. Lízingbevevőt a felmondás joga kizárólag az ÁSZF 3.1. pontjában írtak esetén illet meg Lízingbeadó azonnali hatályú felmondása esetén, amennyiben Lízingbevevő az azonnali hatályú felmondást kiváltó szerződésszegő magatartását megszünteti, Lízingbevevő jogosult a lízingszerződés újra hatálybaléptetését kérni. Lízingbeadó azonban nem köteles a lízingszerződést újra hatályba léptetni (reaktiválás). A lízingszerződés újra hatályba léptetéséhez Lízingbevevő írásbeli kérelme alapján Lízingbeadó írásbeli nyilatkozata szükséges. Az újbóli hatályba léptetés a Lízingszerződés módosításának minősül, erre való tekintettel Lízingbevevő a Hirdetményben rögzített díjat köteles megfizetni. Szerződésmódosítás A pénzügyi lízingszerződés közös megegyezéssel módosítható. A pénzügyi lízingszerződés, valamint mellékletei módosításához írásbeli forma szükséges. A szerződés módosításának minősül különösen: - a futamidő módosítása - a deviza bázis változtatása 14. oldal, összesen: 26

15 - számlázási devizanem módosítása - átütemezés, fizetési haladék, moratórium - szerződés átruházása - biztosíték, kezes módosítása - fizetési esedékesség módosítása - minden egyéb ügyfél által kezdeményezett vagy a szerződés be nem tartásából következő módosítás A Lízingszerződés módosítása esetén a Lízingbeadó köteles a rá vonatkozó, mindenkor hatályos Hirdetményben meghatározott díjat Lízingbeadó részére megfizetni. Az Általános Szerződési Feltételek kiegészítésének, módosításának szabályai: A kiegészítés és módosítás a hatályba lépésének időpontjától kezdve vonatkozik a már megkötött Lízingszerződésekre is. Lízingbeadó a kiegészítést és módosítást legalább 15 nappal a kiegészítés és módosítás hatálybalépését megelőzően Lízingbevevő rendelkezésére bocsátja akként, hogy azt Hirdetményben kifüggeszti, illetőleg honlapján közzéteszi. Amennyiben Lízingbevevő a Hirdetmény kifüggesztésétől számított 15 napon belül észrevételt nem tesz, kifogást nem emel, a kiegészítést és módosítást Lízingbevevő részéről elfogadottnak kell tekinteni. Ha a Lízingbevevő a módosítást és kiegészítést nem fogadja el, mind a Lízingbevevő, mint a Lízingbeadó jogosult - amennyiben az Általános Szerződési Feltételek, illetve a lízingszerződés eltérő határidőt nem állapítanak meg, illetve a felmondás jogát nem zárják ki - 15 napos határidővel a lízingszerződés felmondására. Jelen pontban foglalt felmondás esetén az előtörlesztésre vonatkozó rendelkezések (13. fejezet) az irányadóak Az Általános Szerződési Feltételek kamat, díj, költség és egyéb feltételek Lízingbevevő számára kedvezőtlen módosításainak szabályai A Lízingbeadó köteles az általános szerződési feltételek kamatot, díjat vagy egyéb feltételeket érintő a Lízingbevevő számára kedvezőtlen módosítását az alábbiak szerint rendelkezésre bocsátani: a) fogyasztónak minősülő Lízingbevevő részére a Lízingbeadó a módosítást a módosítás hatálybalépést megelőzően 60 nappal postai úton közvetlen módon megküldi, b) fogyasztónak nem minősülő Lízingbevevő számára a módosítást Lízingbeadó a módosítás hatálybalépést megelőzően 15 nappal Világgazdaság című napilapban hirdetményben teszi közzé. A Lízingbeadó fenntartja magának a jogot, hogy a kamatot, díjat, költséget vagy bármely más szerződési feltételt (a) fogyasztónak minősülő Lízingbevevő esetén a lízingszerződésben, illetőleg a jelen Általános Szerződési Feltételek 1. sz. mellékletében meghatározott feltételek és körülmények beálltakor, (b) fogyasztónak nem minősülő Lízingbevevő esetén a lízingszerződésben, illetőleg a jelen Általános Szerződési Feltételek 2. sz. mellékletében meghatározott feltételek és körülmények beálltakor a Lízingbevevő számára kedvezőtlen módon, egyoldalúan módosítsa Lízingbeadó fenntartja magának a jogot, hogy a kamatot, díjat, költséget vagy bármely más szerződési feltételt az Lízingbevevő számára nem hátrányos módon egyoldalúan módosítsa. 16. A Lízingszerződés idő előtti megszűnése esetén érvényesíthető követelések Lízingbevevő köteles a Lízingszerződés pontja szerinti azonnali hatályú felmondása esetén Lízingbeadó számára kártérítést (továbbiakban: Kártérítés) fizetni, amelynek mértéke a megállapodott szerződéses időtartam lejártáig fizetendő Lízingdíjak alapján kerül kiszámításra, a jelenérték-számítási képlet szerint diszkontálva, a refinanszírozás szempontjából érvényes 15. oldal, összesen: 26

16 banki kamatlábak alapulvételével. Ehhez hozzá kell számítani a Lízingszerződés szerinti maradványértéket. Lízingbevevő ezen túlmenően köteles megfizetni a Lízingszerződés felmondása miatt Lízingbeadónál keletkező összes költséget, díjat és adót (beleértve az utólag befizetendő adókat is, mint például az előzetesen felszámított ÁFA elvesztésének esetét), valamint a visszavétel, a biztonságba helyezés, a felértékelés és a hasznosítás költségeit, az összes mellékköltséggel együtt Miután Lízingbevevő a 16.1 pont szerinti Kártérítést megfizette, Lízingbeadó az Ingatlant értékesíti. Az Ingatlan értékesítése után Lízingbeadó az értékesítés bevételéből, az értékesítéssel kapcsolatosan felmerülő költségek levonása után, a Kártérítést Lízingbevevő részére visszafizeti. Abban az esetben, ha az értékesítési bevétel a Kártérítés visszafizetésére nem lenne elegendő, akkor Lízingbeadó csak az értékesítéssel kapcsolatosan felmerülő költségek levonása után fennmaradó értékesítési bevételt köteles Lízingbevevőnek visszafizetni, annak semminemű kipótlására nem köteles A Lízingszerződés pont szerinti azonnali hatályú felmondásával, a felmondás közlésével a Lízingbevevő Ingatlanon fennálló használati joga megszűnik A Lízingszerződés 15.1 pont szerinti azonnali hatályú felmondása esetén a szerinti értékesítés esetére Lízingbevevőt az Ingatlanra elővásárlási jog illeti meg. 17. Az Ingatlan visszaszolgáltatása A Lízingszerződés bármely okból történő megszűnése esetén kivéve, ha Lízingbevevő az Ingatlan tulajdonjogát a Lízingszerződés alapján megszerzi a Lízingbevevő köteles az Ingatlant a Lízingbeadó részére azonnali hatállyal kiürített állapotban visszaszolgáltatni. A takarítással, visszaszolgáltatással kapcsolatos költségeket és kockázatot a Lízingbevevő viseli Amennyiben a Lízingbevevő a visszaszolgáltatással késedelembe esik, az egyéb kötelezettségek fenntartása mellett köteles a tényleges visszaszolgáltatás időpontjáig az Ingatlan használatáért használati díjat fizetni, amelynek mértéke a legutoljára előírt Lízingdíj mértékével egyezik meg. Ezek a rendelkezések nem korlátozzák a Lízingbeadónak a Lízingszerződés idő előtti megszűnése esetén érvényesíthető igényeit Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy ha az Ingatlant a Lízingbeadó felszólítására azonnali hatállyal nem szolgáltatja vissza, úgy a Lízingbeadó jogosult az Ingatlan kiürítése és visszavétele érdekében végrehajtási eljárást kezdeményezni, amely eljárás felfüggesztésének jogáról a bírósági végrehajtásról szóló évi LIII. törvény 48. -ának alkalmazását megalapozó, Lízingbevevőn kívül álló olyan objektív, rendkívüli esemény beleértve a természeti katasztrófát is bekövetkezése esetén is lemond, amely a saját vagy vele együtt élő eltartottjainak létfenntartását, vagy munkáját veszélyezteti. Lemond továbbá Lízingbevevő a végrehajtási eljárás bármely okból való felfüggesztésének jogáról, amelyet részére a polgári perrendtartás vagy más jogszabály lehetővé tesz. Az Ingatlan kiürítésével és visszavételével kapcsolatos mindennemű költség a Lízingbevevőt terheli A Lízingszerződés megszűnése esetén Lízingbeadót nem terheli elhelyezési kötelezettség sem a Lízingbevevővel, sem olyan harmadik személyekkel szemben, akik számára az Ingatlan használatát Lízingbevevő tette lehetővé, illetve akik használati jogukat Lízingbevevőtől származtatják. 16. oldal, összesen: 26

17 18. Biztosítékok A biztosítékokat a Lízingbevevő a Lízingszerződéshez mellékelt dokumentumok felhasználásával, a Lízingszerződés aláírásával egyidejűleg köteles a Lízingbeadó rendelkezésére bocsátani. A Lízingbeadó a biztosítékot ettől eltérő, jogilag megfelelően érvényesíthető dokumentumok alapján is elfogadhatja. Lízingbeadó jogosult arra, hogy a biztosítéki szerződések közjegyzői okiratba foglalását előírja, a közjegyzői okiratba foglalás költségei Lízingbevevőt terhelik A Lízingbeadó jogosult arra, hogy a Lízingszerződés megkötését a Lízingszerződés közjegyzői okiratba foglalásától tegye függővé, ill. a Lízingszerződés fennállása alatt a Lízingszerződés közjegyzői okiratba foglalását bármikor előírja. A közjegyzői okiratba foglalás költségei Lízingbevevőt terhelik Lízingbeadónak a Lízingszerződésből eredő összes igénye biztosítékaként, különös tekintettel a Lízingdíj és a mellékköltségek fizetési kötelezettségére, Lízingbevevő Lízingbeadó javára lemond minden olyan jelenlegi és jövőbeni igényéről, amelyek az Ingatlan teljes vagy részleges, jelenlegi vagy jövőbeni, Lízingbeadó hozzájárulásával vagy anélkül történő hasznosításából származnak, bármely használótól, albérlőtől, és kötelezi magát, hogy Lízingbeadó írásbeli kívánságára az említett harmadik személyeket a megtörtént engedményezésről írásban értesíti. 19. Az Ingatlan tulajdonjogának megszerzése Zárt végű pénzügyi lízing esetén figyelemmel az ÁSZF 1.9. pontjában írtakat - amennyiben a Lízingbevevő a Lízingszerződésben, illetve az ÁSZF-ben foglalt valamennyi fizetési kötelezettségének (ideértve különösen a Lízingdíj teljes tőketörlesztő és kamattörlesztő részének a megfizetését) és egyéb kötelezettségeinek a Lízingszerződés lejártáig eleget tesz, a Lízingbevevő az Ingatlan tulajdonjogát megszerzi. Lízingbeadó kötelezi magát arra, hogy amennyiben Lízingbevevő a Lízingszerződésből folyó valamennyi fizetési kötelezettségének eleget tesz, a fizetési kötelezettség teljesítésétől számított 8 napon belül külön írásbeli nyilatkozatban hozzájárul ahhoz, hogy a tulajdonjog az Ingatlanra Lízingbevevő javára az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön Nyílt végű pénzügyi lízing esetén figyelemmel az ÁSZF pontjában írtakat amennyiben Lízingbevevő a Lízingszerződésben, illetve az ÁSZF-ben foglalt valamennyi fizetési kötelezettségének (ideértve különösen a Lízingdíj teljes tőketörlesztő és kamattörlesztő részének, valamint a kikötött maradványértéknek a megfizetését) és egyéb kötelezettségeinek a Lízingszerződés lejártáig eleget tesz, jogosulttá válik az Ingatlan tulajdonjogának megszerzésére, vagy az Ingatlan tulajdonjogának megszerzésére harmadik felet megjelölhet. Lízingbeadó kötelezi magát arra, hogy amennyiben Lízingbevevő, illetve az által megjelölt harmadik fél a Lízingszerződésből folyó valamennyi fizetési kötelezettségnek eleget tesz, a fizetési kötelezettség teljesítésétől számított 8 napon belül külön írásbeli nyilatkozatban hozzájárul ahhoz, hogy a tulajdonjog az Ingatlanra Lízingbevevő, illetve az általa megjelölt harmadik fél javára az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön. 20. Adatközlések, adatvédelem, kézbesítés 20.1 A Lízingbevevő hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Lízingbeadó a Lízingbevevő lízingszerződésben foglalt adatait a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a lízingszerződéssel kapcsolatos adminisztráció keretében a lízingszerződés céljára számítógépes úton feldolgozza. A Lízingbevevő hozzájárul továbbá az adatok bankszerű formában hitelezővédelmi célból történő továbbításához. A Lízingbevevő jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a Lízingbeadó a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően megőrzi és tárolja a banktitoknak minősülő tényeket, 17. oldal, összesen: 26

18 információkat, megoldásokat vagy adatokat, azokat refinanszírozás céljából vagy jogszabályban meghatározott egyéb esetekben, így különösen adatszolgáltatási kötelezettség esetén jogszabályban meghatározott módon harmadik személynek átadhatja, csoportosíthatja vagy törölheti. Lízingbeadó felhívja Lízingbevevő figyelmét, hogy a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény alapján végrehajtott azonosítás során megadott adatokban a lízingszerződés, illetőleg a felek közötti üzleti kapcsolat fennállása alatt bekövetkezett változásról a Lízingbevevő köteles a tudomásszerzéstől számított 5 munkanapon belül a Lízingbeadót értesíteni. Lízingbevevő ezen értesítésre kötelezi magát, és tudomásul veszi, hogy e kötelezettség elmulasztásának következményei kizárólag Lízingbevevőt terhelik (a)jelen szerződés aláírásával Lízingbevevő kifejezetten hozzájárul és felhatalmazza Lízingbeadót, hogy az UniCredit, a Bank Austria Creditanstalt-, illetve a Bayerische Hypo Vereinsbank csoportok bármely tagja, egysége, különösen az UniCredit Leasing (Austria)GmbH. (Wien), az UniCredit Leasing S.p.A (Milan) és az UniCredit Bank Hungary Zrt. részére a Lízingbevevőt érintő, tudomására jutott, banktitok tárgyát képező tényt, információt, megoldást vagy adatot - beleértve a személyes és pénzügyi adatokat, kötelezettségek teljesítésére, fizetőkészségre vonatkozó információkat, úgy mint a Lízingbevevő pénzügyi- és vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi körére, valamint az UniCredit, a Bank Austria Creditanstalt- illetve a Bayerische Hypo Vereinsbank csoportok bármely tagja által vezetett bankszámláknak egyenlegére, forgalmára, továbbá a velük kötött szerződéseire vonatkozó adatokat jogszabály alapján vállalt feladatai, fennálló kötelezettségei teljesítése céljából, továbbá konszolidációs, kockázatelemzési, szolgáltatások értékesítése és marketing célokból átadja, valamint hogy ezen információkat, megoldásokat és adatokat jogszabály alapján vállalt feladatai, fennálló kötelezettségei teljesítése céljából, továbbá konszolidációs, kockázatelemzési, szolgáltatások értékesítése és marketing célokból gyűjtse, rögzítse és tárolja. (b) A Lízingszerződés aláírásával az Lízingbevevő elfogadja és hozzájárul a következőkhöz: A Lízingbeadó megoszthat az Lízingbevevőre vonatkozó tényt, információt, adatot és megoldást az alábbi személyekkel: (a) kijelölt ügyfélkapcsolati menedzserek és az ő ügyfélszolgálati illetve ügyféltámogató csapatuk, átfogó ügyfélkapcsolati menedzsment céljából; (b) az illetékes kockázatkezelési osztály, csoportszintű kockázatfelmérési célból; (c) a Lízingbeadó munkavállalói, illetve az UniCredit Csoporthoz tartozó egyéb munkavállalók, akiknek szüksége van az ügyfelekhez kapcsolódó tények, információk, adatok és megoldások ismeretére szakmai feladataik ellátására (például: belső auditálás és/vagy ellenőrzés; ügyfélmenedzsment és/vagy termékfejlesztés; back office és/vagy adminisztratív vagy HR egységek); (d) UniCredit Csoporthoz tartozó IT szolgáltatást nyújtó személyek, központosított adatfeldolgozás céljából; (e) a Lízingbevevő közvetlen vagy közvetett anyavállalatai, átfogó ügyfélkapcsolati menedzsment elősegítése céljából. Az ügyfélkapcsolati menedzsereket és velük egy csapatban dolgozó munkatársakat esetlegesen egy kapcsolódó vállalat foglalkoztatja, azonban ezek a személyek minden esetben az UniCredit Csoporthoz tartozó vállalkozás alkalmazásában állnak, függetlenül a foglalkoztatás helyétől, még akkor is, ha az az Európai Unión vagy az Európai Gazdasági Térségen kívüli államokat jelenti. A fentiek irányadók az illetékes kockázatkezelési osztály munkavállalói vonatkozásában is. Valamennyi, UniCredit Csoporthoz tartozó vállalkozás megtalálható az alábbi, folyamatosan frissülő honlapon: Az Lízingbevevő kérésére a Lízingbeadó: (i) a Lízingbevevő rendelkezésére bocsátja a hatályos, UniCredit Csoporthoz tartozó vállalatok listáját; (ii) tájékoztatja az Ügyfelet arról, hogy az illetékes kapcsolati menedzserek és az ő munkatársaik valamint a kockázatkezelési osztály munkavállalói mely csoporttag alkalmazásában állnak. Az Lízingbevevőhez kapcsolódó, az UniCredit Csoporton belül megosztható tények, információk, adatok és megoldások az alábbiak lehetnek: a Lízingbevevő neve és székhelye; az Lízingbevevő oldalán a kijelölt kapcsolattartó személyek neve; a Lízingbevevő által megkötött szerződések egyes feltételei; az Lízingbevevőről a Lízingbeadó által belső használatra készített, jövedelmezőséggel és kockázattal kapcsolatos értékelése. A Lízingbeadó köteles megteremteni a szükséges adatvédelmi és biztonsági szintet a 18. oldal, összesen: 26

19 Lízingbevevőtől kapott tények, adatok, információk és megoldások vonatkozásában. A fentiek nem váltanak fel a Lízingbeadó és a Lízingbevevő között korábban létrejött, a Lízingbevevőre vonatkozó tények adatok, információk és megoldások kezelésére vagy felhasználására vonatkozó megállapodást, azokat csak kiegészítik A Lízingbevevő jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a Lízingbeadó a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően megőrzi és tárolja a banktitoknak minősülő tényeket, információkat, megoldásokat vagy adatokat, azokat refinanszírozás céljából vagy jogszabályban meghatározott egyéb esetekben, - így különösen adatszolgáltatási kötelezettség esetén jogszabályban meghatározott módon, harmadik személynek átadhatja, csoportosíthatja, vagy törölheti. A Lízingbevevő tudomásul veszi és felhatalmazását adja ahhoz, hogy a Lízingbeadó a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a felek közötti szerződés létrejöttéhez, az abban meghatározott jogok és kötelezettség gyakorlásához kapcsolódóan a Lízingbevevő személyes adatait, valamint banktitoknak minősülő tényeket, információkat, megoldásokat vagy adatokat adatkezelés, továbbítás, feldolgozás céljából a harmadik személyeknek átadja és az ezen jogosultság alapján azokat kezelje, továbbítsa, illetve feldolgozza. A Lízingbevevő hozzájárulását adja ahhoz, hogy az átadott személyes adatai Magyar Köztársaság területéről az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül külföldi adatkezelő részére továbbításra kerüljön adatkezelés, adatfeldolgozás céljából. A Lízingbeadó kötelezettséget vállal arra, hogy csak olyan adatokat továbbít külföldre, amelyeket jogszabály lehetővé tesz, valamint kizárólag olyan országba továbbít adatot, amely ország adatkezelésre vonatkozó rendelkezései a magyar jogszabályi rendelkezéseknek megfelelnek és ez alapján megfelelő védelmet biztosítanak a személyes adatoknak. A Lízingbevevő hozzájárul ahhoz, hogy a jogügyletek biztonságának erősítése érdekében a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény, valamint a vonatkozó egyéb rendelkezések alapján a Lízingbeadó a Lízingbevevőnek az általa bemutatott okmányaikon szereplő adatait, arcképét, aláírását, illetve okmányaik érvényességét, nyilvántartásból való kikerülésének okát ellenőrizze (ún. kötelező ügyfél-átvilágítás) A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy a Lízingbeadóval szemben fennálló vagy a jövőben keletkező bármely fizetési kötelezettségének elmulasztása esetén Lízingbeadó jogosult követelések behajtásával foglalkozó harmadik személynek megbízást adni a tartozás beszedésére. A Lízingbevevő ezennel felhatalmazza Lízingbeadót arra, hogy a Lízingbeadó a megbízottja részére a Lízingbevevőre, valamint a Lízingbevevő fennálló kötelezettségére és a Lízingtárgyra vonatkozó valamennyi szükséges információt és adatot átadja és a követelés beszedésével megbízott harmadik személy ezeket az adatokat és információkat nyilvántartsa és kezelje Lízingbevevő a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a jelen 20. pontban foglalt felhatalmazások az e pontban részletezett adatok tekintetében a banktitok alóli felmentésnek minősülnek és ezen felhatalmazások kiterjednek valamennyi a Szerződéssel összefüggő adatra és információra A Lízingbevevő kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a szerződéskötéskor a vonatkozó jogszabályok rendelkezése értelmében mikrovállalkozásnak minősül, úgy ezt jelzi a Lízingbeadó felé. A Lízingbevevő kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy amennyiben a szerződés fennállta alatt a vonatkozó jogszabályi rendelkezések értelmében már nem minősül mikrovállalkozásnak vagy a szerződés hatálya alatt válik mikrovállalkozássá, úgy ezen körülmény bekövetkezésétől számított 15 napon belül mikrovállalkozói státuszát írásban jelzi a Lízingbeadó felé A Lízingbeadó a Lízingbevevőnek címzett értesítéseket a Lízingbevevő által megadott levelezési címre küldi. A Lízingbeadó a Lízingbevevő részére szóló iratokat, értesítéseket nem 19. oldal, összesen: 26

20 köteles ajánlottan vagy tértivevénnyel postára adni. Ellenkező bizonyításig az elküldést megtörténtnek kell tekinteni, ha az eredeti irat másolata az UniCredit birtokában van, és az elküldést kézjeggyel ellátott feladójegyzék, feladóvény, vagy a Lízingbeadó e célból vezetett nyilvántartása igazolja A Lízingbeadó által a Lízingbevevőhöz intézett azon írásbeli nyilatkozatokat, amelyeket a Lízingbevevő részére a Lízingbevevő által megadott levelezési címre, szabályszerűen postára adtak a Lízingbevevő által közöltnek, részére kézbesítettnek kell tekinteni, akkor is, ha a küldemény ténylegesen nem volt kézbesíthető, vagy azokról a másik fél nem szerzett tudomást: - a küldeménynek az első postai kézbesítése megkísérlése napjától, - ha ez nem állapítható meg, akkor a postai kézbesítés második megkísérlése napjától számított ötödik munkanapon - ha ez sem állapítható meg, vagy a kézbesítés másodszori megkísérlésére nem is került sor, akkor azon a napon, amelyen a kézbesítetlen küldeményt a posta a feladónak visszaküldte. A Lízingbevevő köteles arra, hogy a fenti nyilatkozatok kötésére és kézbesítésére vonatkozó előírásokra tekintettel gondoskodjon arról, hogy a fentiekben megadott kézbesítési címen a szerződés megkötésétől e szerződés megszűnéséig folyamatosan rendelkezzen a postai küldemények átvételére jogosult személlyel (képviselővel). Ennek elmulasztása esetén, az átvételre jogosult személy (képviselő) hiányára, előnyök szerzése végett nem hivatkozhat. A Lízingbevevő címére UniCredit Leasing által küldött nyilatkozatot akkor is kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett megtagadta annak átvételét vagyis nem fogadta el jelzéssel érkezett vissza a küldemény vagy ismeretlen, jelzéssel érkezett vissza Lízingbeadóhoz a postai küldemény, továbbá, ha elköltözött, cím elégtelen vagy nem kereste jelzéssel érkezett vissza a postai küldemény. A fenti szabályok a kézbesítési megbízottra is vonatkoznak, azzal, hogy a joghatály a meghatalmazást adó vonatkozásában áll be. Lízingbeadó a lízingügyletekre vonatkozó kondíciókat a Hirdetményében teszi közzé, melyek a kifüggesztéssel kézbesítettnek minősülnek Amennyiben a Lízingbevevő gazdálkodásáról, működéséről olyan információ, tény, adat merül fel, illetve jut Lízingbeadó tudomására, amely a Lízingbevevő működését, fizetőképességét nagymértékben negatívan/ hátrányosan befolyásolja, úgy Lízingbeadó jogosult a Lízingbevevő cég átvilágítását végrehajtani, saját maga vagy megbízottja által. A Lízingbevevő kötelezettséget vállal, hogy az átvilágítás során az Lízingbeadóval vagy megbízottjával mindenben együttműködik, részükre minden kért információt, adatot megad, a helyszínen az átvilágítást végzők munkáját lehetőség szerint elősegíti a szükséges emberi és technikai forrást biztosítva A Lízingbevevő hozzájárulását adja a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló évi XLVIII. Törvény rendelkezéseivel összhangban ahhoz, hogy a Lízingbeadó gazdasági reklámnak minősülő, közvetlenül a Lízingbeadó tevékenységével, szolgáltatásaival, termékeivel, aktuális kedvezményeivel, valamint a Lízingbeadó révén elérhető lehetőségekkel kapcsolatos ajánlatokkal, tájékoztatással, reklámmal, információval és egyéb anyagokkal keresse meg telefonon (pl. SMS útján) és/vagy postai, illetve elektronikus levél útján. Ezen hozzájáruló nyilatkozat a Lízingbeadóhoz intézett és írásban megküldött visszavonásig érvényes. 20. oldal, összesen: 26

1.7. Az Általános Szerződési Feltételek módosítására vonatkozó rendelkezéseket a 15. fejezet tartalmazza..

1.7. Az Általános Szerződési Feltételek módosítására vonatkozó rendelkezéseket a 15. fejezet tartalmazza.. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LAKÁS- ÉS MIKROVÁLLALATI INGATLANLÍZING SZERZŐDÉSHEZ Hatályos: 2012. május 2. napjától 1. A szerződés tárgya 1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek az UniCredit

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI INGATLANLÍZING SZERZŐDÉSHEZ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI INGATLANLÍZING SZERZŐDÉSHEZ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI INGATLANLÍZING SZERZŐDÉSHEZ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA Hatályos: 2012. május 2. napjától 1. A lízing tárgya 1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek az

Részletesebben

HIRDETMÉNY. felhívja Tisztelt Ügyfelei figyelmét, hogy az Üzletszabályzatai és az Általános Szerződési Feltételei az alábbiak szerint módosulnak.

HIRDETMÉNY. felhívja Tisztelt Ügyfelei figyelmét, hogy az Üzletszabályzatai és az Általános Szerződési Feltételei az alábbiak szerint módosulnak. HIRDETMÉNY Az UniCredit Ingatlanlízing Zrt. felhívja Tisztelt Ügyfelei figyelmét, hogy az Üzletszabályzatai és az Általános Szerződési Feltételei az alábbiak szerint módosulnak. **** I. Az UniCredit Ingatlanlízing

Részletesebben

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Hatályos: 2015. április 15-től visszavonásig 1 1 Lakáscélú hitelek (1) 1.1 HUF alapú lakáscélú hitelek HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Kamatláb = Referencia Kamatláb

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK KAMATOK. 3 havi BUBOR 1 + 5,640 % Hó 15-e Egyenlő részletben. 3 havi EURIBOR 2 + 8,139 % Hó 15-e Egyenlő részletben

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK KAMATOK. 3 havi BUBOR 1 + 5,640 % Hó 15-e Egyenlő részletben. 3 havi EURIBOR 2 + 8,139 % Hó 15-e Egyenlő részletben HIRDETMÉNY Az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Z hivatalos tájékoztatója az Egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok és más jogi személyek részére nyújtott ingatlanlízing finanszíro ozás esetén alkalmazott kondíciókról,

Részletesebben

A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE

A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE Hatályos: 2015. július 8-tól visszavonásig 1 A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE 1 Lakáslízing Kamatláb = Referencia

Részletesebben

Lízing Üzleti tanácsok, üzleti tanácsadás: www.kisado.hu

Lízing Üzleti tanácsok, üzleti tanácsadás: www.kisado.hu Lízing Lízing A lízingbevevő a lízingszerződésben rögzített lízingdíj megfizetésére vállal kötelezettséget. A lízingszerződés fedezete maga a lízing tárgya, amelynek tulajdonjogát a lízingbevevő csak a

Részletesebben

Kihirdetve: 2014. június 13. Érvényes: 2014. július 01. napjától visszavonásig

Kihirdetve: 2014. június 13. Érvényes: 2014. július 01. napjától visszavonásig H I R D E T M É N Y a Santander Consumer Finance Zrt. által, 2010. március 01. napját megelőzően megkötött, magánszemélyek részére nyújtott ingatlanfedezettel biztosított személyi kölcsönök költségeiről

Részletesebben

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására 14253058 S algó Vagyon Kft. Salgótarján SV/2.411-2/2015 Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei Jogú Város

Részletesebben

OTTHONOM lakáscélú hitel

OTTHONOM lakáscélú hitel Érvényes: 2017. március 01-től visszavonásig A kölcsön kamatlába Rendelkezésre tartási díj 8 Szerződéskötési díj Folyósítási díj 3 Teljes hiteldíj mutató (THM) 2 Elő-, végtörlesztés díja Értékbecslés /

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK EBRD ÁLTAL FINANSZÍROZOTT PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ GÉP-BERENDEZÉSEKRE ÉS TEHERGÉPJÁRMŰVEKRE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK EBRD ÁLTAL FINANSZÍROZOTT PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ GÉP-BERENDEZÉSEKRE ÉS TEHERGÉPJÁRMŰVEKRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK EBRD ÁLTAL FINANSZÍROZOTT PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ GÉP-BERENDEZÉSEKRE ÉS TEHERGÉPJÁRMŰVEKRE Hatályos: 2012. május 2. napjától 1. Jelen Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZING SZERZŐDÉSHEZ SZEMÉLY- ÉS KISHASZONGÉPJÁRMŰVEKRE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZING SZERZŐDÉSHEZ SZEMÉLY- ÉS KISHASZONGÉPJÁRMŰVEKRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZING SZERZŐDÉSHEZ SZEMÉLY- ÉS KISHASZONGÉPJÁRMŰVEKRE Hatályos: 2015. február 1. napjától 1. Jelen Általános Szerződési Feltételek az UniCredit Leasing Hungary

Részletesebben

Adásvételi szerződés

Adásvételi szerződés 1 Ingatlan-adásvételi szerződés haszonélvezeti jogról való ingyenes lemondással, foglaló kikötésével, tulajdonjog fenntartása mellett Adásvételi szerződés amely létrejött egyrészről eladó családi és utóneve:

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

Az Üzletszabályzat I. fejezete Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak kiegészítésre kerül az alábbi fogalom meghatározásokkal:

Az Üzletszabályzat I. fejezete Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak kiegészítésre kerül az alábbi fogalom meghatározásokkal: LOMBARD PÉNZÜGYI ÉS LÍZING ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDÖ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA Felügyeleti (MNB) engedély száma: 2138/1998/F Gépjármű zártvégű pénzügyi lízing tevékenységre PLAGd/2009.08.01.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ GÉPEKRE, BERENDEZÉSEKRE ÉS TEHERGÉPJÁRMŰVEKRE, FOGYASZTÓNAK NEM MINŐSÜLŐ ÜGYFELEK RÉSZÉRE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ GÉPEKRE, BERENDEZÉSEKRE ÉS TEHERGÉPJÁRMŰVEKRE, FOGYASZTÓNAK NEM MINŐSÜLŐ ÜGYFELEK RÉSZÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ GÉPEKRE, BERENDEZÉSEKRE ÉS TEHERGÉPJÁRMŰVEKRE, UniCredit Leasing Hungary Zrt. FOGYASZTÓNAK NEM MINŐSÜLŐ ÜGYFELEK RÉSZÉRE Hatályos: 2014. március

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ GÉPEKRE, BERENDEZÉSEKRE ÉS TEHERGÉPJÁRMŰVEKRE, FOGYASZTÓNAK NEM MINŐSÜLŐ ÜGYFELEK RÉSZÉRE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ GÉPEKRE, BERENDEZÉSEKRE ÉS TEHERGÉPJÁRMŰVEKRE, FOGYASZTÓNAK NEM MINŐSÜLŐ ÜGYFELEK RÉSZÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ GÉPEKRE, BERENDEZÉSEKRE ÉS TEHERGÉPJÁRMŰVEKRE, UniCredit Leasing ImmoTruck Zrt. FOGYASZTÓNAK NEM MINŐSÜLŐ ÜGYFELEK RÉSZÉRE Hatályos: 2014. március

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET)

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) 1. sz. melléklet SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. január 01. 1 1. Takarék Classic Személyi

Részletesebben

Kihirdetve: 2015. február 1. Érvényes: 2015. február 1. napjától visszavonásig

Kihirdetve: 2015. február 1. Érvényes: 2015. február 1. napjától visszavonásig H I R D E T M É N Y 2008. március 1. napját megelőzően a Santander Consumer Finance Zrt. által megkötött, a 2014. évi XXXVIII. törvény hatálya alá tartozó magánszemélyek részére nyújtott ingatlanfedezettel

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 171. szám 23917

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 171. szám 23917 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 171. szám 23917 A Magyar Nemzeti Bank elnökének 54/2014. (XII. 10.) MNB rendelete а pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseinek érvénytelen szerződéses kikötéseire

Részletesebben

Vételi jogot biztosító szerződés

Vételi jogot biztosító szerződés Vételi jogot biztosító szerződés ingatlanra Vételi jogot biztosító szerződés amely létrejött egyrészről családi és utónév: születési családi és utónév:. születési hely és idő:.. anyja neve:... lakcím:....

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági Hitelek kondíciói Érvényes: 2015. november 16 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók részére

Részletesebben

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Amely létrejött egyrészrõl a POINTERNET-DB Elektronikus Kereskedelmi Kft. (székhely: 1029 Budapest, Ördögárok u. 142., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-685342, adószám: 11961143-2-41,

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági ek kondíciói Érvényes: 2016. november 29 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók THM1 2 THM2 2 Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók

Részletesebben

A rendelet hatálya Általános rendelkezések

A rendelet hatálya Általános rendelkezések 1. oldal A Tolna Megyei Önkormányzat 13/1997. (X. 2.) önkormányzati rendelete 1 a tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek - a módosításokkal egységes szerkezetben - 2 A Tolna

Részletesebben

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL ÉRVÉNYES: 2015. március 02.-től VÁLLALKOZÓI HITELEK Érvényes a 2015. március 02-től befogadott igénylésekre. : magánszemély által

Részletesebben

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. október 1. 1. Takarék Classic Személyi Kölcsön

Részletesebben

e.)*adminisztrációs díj: a futamidő alatt, a mindenkori kölcsöntartozás összege után, a törlesztőrészlettel

e.)*adminisztrációs díj: a futamidő alatt, a mindenkori kölcsöntartozás összege után, a törlesztőrészlettel K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. Telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 Fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény Jelzáloglevél kamattámogatásos hitel kondíciókról érvényes a 12/2001

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1994.(V.4.) számú RENDELETE

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1994.(V.4.) számú RENDELETE Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1994.(V.4.) számú RENDELETE A lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről (egységes szerkezetben) 1 Budapest

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZING SZERZŐDÉSHEZ SZEMÉLY- ÉS KISHASZONGÉPJÁRMŰVEKRE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZING SZERZŐDÉSHEZ SZEMÉLY- ÉS KISHASZONGÉPJÁRMŰVEKRE UniCredit Leasing ImmoTruck Zrt ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZING SZERZŐDÉSHEZ SZEMÉLY- ÉS KISHASZONGÉPJÁRMŰVEKRE Hatályos: 2015 február 1 napjától 1 Jelen Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról Zsámbék Város Képviselő-testületének 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E a telekadóról A Helyi adókról szóló (továbbiakban: Htv.) többször módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1) bekezdése,

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

K&H Eszközlízing Kft.

K&H Eszközlízing Kft. Általános szerződési feltételek - bérleti szerződés eszközökre 1. Bevezető rendelkezések Az eszközök tárgyában kötött bérleti szerződés (a továbbiakban Bérleti szerződés) alapján a K&H Eszközlízing Gép-

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ GÉPEKRE, BERENDEZÉSEKRE ÉS TEHERGÉPJÁRMŰVEKRE, FOGYASZTÓNAK NEM MINŐSÜLŐ ÜGYFELEK RÉSZÉRE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ GÉPEKRE, BERENDEZÉSEKRE ÉS TEHERGÉPJÁRMŰVEKRE, FOGYASZTÓNAK NEM MINŐSÜLŐ ÜGYFELEK RÉSZÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ GÉPEKRE, BERENDEZÉSEKRE ÉS TEHERGÉPJÁRMŰVEKRE, UniCredit Leasing Hungary Zrt. FOGYASZTÓNAK NEM MINŐSÜLŐ ÜGYFELEK RÉSZÉRE Hatályos: 2014. március

Részletesebben

érdekeire figyelemmel és utasítása szerint eljárni;

érdekeire figyelemmel és utasítása szerint eljárni; KERESKEDELMI ÜGYNÖKI SZERZŐDÉS amely létrejött egyfelől a..., mint Megbízott, képviseli:... cím:... e-mail:... telefon:... bankszámlaszám:... másfelől Klaszter Médiaügynökség Kft. (továbbiakban KMÜ), képviseli:

Részletesebben

Szolgáltatási Megállapodás

Szolgáltatási Megállapodás Szolgáltatási Megállapodás Jelen szolgáltatási megállapodás ( Megállapodás ) az alábbi felek között jött létre: (1) Radalko Technologies Limited (székhely: 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London,

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Allianz Személyi kölcsön termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

H I R D E T M É N Y. Allianz Személyi kölcsön termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek H I R D E T M É N Y Allianz Személyi termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Hatályos: 2014. július 01. napjától Közzététel napja: 2014. június 30. FHB Bank Zrt. Fix Személyi

Részletesebben

Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám:

Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: K Ö L C S Ö N S Z E R ZŐDÉS egységes területalapú támogatás és ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatás megelőlegezésére A szerződő felek

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS Cégnév/Név: [..] Székhely: [..] Adószám: [..] képviseli: [..] mint megrendelő, (a továbbiakban: "Megrendelő") másrészről: KZiTERRA Kft. Székhely: 2051

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY 1 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre 1 Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó-, és folyószámlahitel (VRULIROZÓ; VFOLYÓSZLA)...5 3. Rövid lejáratú hitel (éven belüli) (FORGÓÉBEL1;

Részletesebben

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ LÍZINGBEVEVŐVEL 2012.07.17-2015.01.31. NAPJA KÖZÖTT KÖTÖTT, MEG NEM SZŰNT FORINT ALAPÚ GÉPJÁRMŰ PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSKRE 2015. február

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Biztosításhoz kapcsolódó személyi kölcsöne

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Biztosításhoz kapcsolódó személyi kölcsöne HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Biztosításhoz kapcsolódó személyi e AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/40-400-800 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu Érvényes 2015.

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről A Lakiteleki Takarékszövetkezet 013/2014. számú saját szabályzata Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről Hatálybalépés időpontja: 2014. október 16. Tartalomjegyzék 1. Az Üzletszabályzat tárgya,

Részletesebben

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés Fiók/Kirendeltség: Iktatószám: Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés mely létrejött egyrészről a Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. cégbírósági nyilvántartás:

Részletesebben

Új kereskedelmi szerződések a Ptk.-ban

Új kereskedelmi szerződések a Ptk.-ban Új kereskedelmi szerződések a Ptk.-ban 1. FORGALMAZÁSI SZERZŐDÉS A forgalmazási szerződés fogalma A szállító meghatározott ingó dolognak (terméknek) a forgalmazó részére történő eladására, a forgalmazó

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL

A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL OTTHONTEREMTÉSI JELZÁLOGHITEL ÚJ LAKÁS ÉPÍTÉSÉRE, VÁSÁRLÁSÁRA (1 ÉVES REFERENCIA-KAMATLÁB PERIÓDUS)

Részletesebben

KORÁBBAN ÉRTÉKESÍTETT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS REFERENCIAKAMAT HIRDETMÉNY

KORÁBBAN ÉRTÉKESÍTETT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS REFERENCIAKAMAT HIRDETMÉNY Lakossági Hitelek kondíciói Érvényes: 2016. április 11 -tól/től visszavonásig KORÁBBAN ÉRTÉKESÍTETT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS REFERENCIAKAMAT HIRDETMÉNY Magánszemélyek részére 2013. július 22-től befogadott

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Mohácsi Takarék Bank Zrt. a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Takarék Személyi Kölcsön célja: A Takarék Személyi Kölcsön standard

Részletesebben

Kölcsön- és jelzálogszerződés szabadfelhasználású annuitásos devizaalapú kölcsönhöz

Kölcsön- és jelzálogszerződés szabadfelhasználású annuitásos devizaalapú kölcsönhöz 1 Kölcsön- és jelzálogszerződés szabadfelhasználású annuitásos devizaalapú kölcsönhöz számú A szerződő felek, egyrészről: a Kis-Rába menti Takarékszövetkezet, mint kölcsönnyújtó (székhelye: 9343 Beled,

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL I. A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám:

Részletesebben

H I R D E T M É NY. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02.

H I R D E T M É NY. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02. H I R D E T M É NY MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02. 1 1. Személyi kölcsön A kölcsön összege: 300.000 Ft 2 000 000,- Ft A kölcsön

Részletesebben

LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖNÖK Piaci kamatozású forint lakáshitelek

LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖNÖK Piaci kamatozású forint lakáshitelek Érvényes: 2016. március 21-től visszavonásig A Bank CHF hitelre 2008. október 15-től, EUR hitelre 2010. július 8-tól új kérelmet nem fogad be. A megkötött HUF, EUR, illetve CHF lakáscélú hitelszerződések

Részletesebben

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységként

Részletesebben

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes Nyírbélteki Takarékszövetkezet 4372.Nyírbéltek,Kossuth u.16. ÉRVÉNYES KAMATOK Eng.szám:36/1990.05.14. egysz.kez.költs. kamat Hiteldíj mutató Új folyósításu hitelek kamata: % / év % /év várható % 2005.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK BÉRLETI SZERZŐDÉSHEZ GÉPEKRE, BERENDEZÉSEKRE ÉS TEHERGÉPJÁRMŰVEKRE. Hatályos: 2014. március 15.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK BÉRLETI SZERZŐDÉSHEZ GÉPEKRE, BERENDEZÉSEKRE ÉS TEHERGÉPJÁRMŰVEKRE. Hatályos: 2014. március 15. . ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK BÉRLETI SZERZŐDÉSHEZ GÉPEKRE, BERENDEZÉSEKRE ÉS TEHERGÉPJÁRMŰVEKRE Hatályos: 2014. március 15. napjától 1. oldal, összesen: 26 Tartalomjegyzék 1. ÁSZF rendeltetése...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ SZEMÉLY- ÉS KISHASZONGÉPJÁRMŰVEKRE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ SZEMÉLY- ÉS KISHASZONGÉPJÁRMŰVEKRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ SZEMÉLY- ÉS KISHASZONGÉPJÁRMŰVEKRE Hatályos: 2015. február 1. napjától 1. oldal, összesen: 22 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁSZF rendeltetése... 3 2. A

Részletesebben

A KBT ÉRTELMEZÉSE

A KBT ÉRTELMEZÉSE A KBT. 305. ÉRTELMEZÉSE A szerződés teljesítésére a Kbt. 305. -ában foglaltak az irányadók, mely szabályozás 2010. szeptember 15-én módosításra került. Az előírások az ajánlattevőként és az ajánlatkérőként

Részletesebben

2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás

2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás 2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás I. ÁLTALÁNOS ADATOK 1. A Szerződés alanyai A Biztosítási Szerződés Szerződője a Volánbusz Közlekedési Zrt. (1091 Budapest, Üllői

Részletesebben

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár szerződés száma :./... MUNKÁLTATÓI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár (1138 Budapest, Váci út 193.) továbbiakban a Pénztár, valamint Név:... Cím:...

Részletesebben

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához A Kölcsön összege: 5.000 EUR 50.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a folyósítás

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. július 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2016. február 1. Alkalmazandó a 2014. március 15. után kötött vállalati ingatlan pénzügyi lízingszerződésekre TARTALOM

Részletesebben

HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói

HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói Aktualizálva 2015.06.11-től a IV., VI., és VIII. pont. I. Általános feltételek A Takarékszövetkezet

Részletesebben

2. A Lízingbeadó pénzügyi szolgáltatási tevékenységét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) felügyeli.

2. A Lízingbeadó pénzügyi szolgáltatási tevékenységét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) felügyeli. Érvényes: 2011. január 1. napjától CIB LÍZING ZRT. LAKÁS ÉS NEM LAKÁSCÉLJÁRA SZOLGÁLÓ INGATLAN ZÁRT VÉGŰ ÉS NYÍLT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZING ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA I. A

Részletesebben

Hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez

Hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez Hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez mely létrejött egyrészről a Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 6080 Szabadszállás, Kálvin tér

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Az ERSTE BANK HUNGARY ZRT.

HIRDETMÉNY. Az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. HIRDETMÉNY Az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. hivatalos tájékoztatója a természetes személyek személygépjármű, kishaszon-gépjármű, motorkerékpár és hobbi termék finanszírozása esetén alkalmazott díjjegyzékéről

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről A Lakiteleki Takarékszövetkezet 013/2014. számú saját szabályzata Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről Hatálybalépés időpontja: 2014. október 16. Tartalomjegyzék 1. Az Üzletszabályzat tárgya,

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója az időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója az időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY Időskori Jelzálogjáradék Hirdetmény javított Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója az időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2015. június 26.

Részletesebben

H I R D E T M É N Y Hatályos 2014. október 1-től

H I R D E T M É N Y Hatályos 2014. október 1-től H I R D E T M É N Y Hatályos 2014. október 1-től a szabad felhasználású és az új és használt lakás vásárlására nyújtott annuitásos devizahitel konstrukciók kondícióiról A Magyar Takarékszövetkezeti Bank

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

HIRDETMÉNY. érvényes február 5-től a hivatalosan közzétett változtatásig

HIRDETMÉNY. érvényes február 5-től a hivatalosan közzétett változtatásig Cégnév: ELLA Első Lakáshitel Kereskedelmi Bank zrt. Székhely: 1067 Budapest, Csengery utca 31. Cg. szám: Fővárosi Bíróság 01-10-045097 Adószám: 13298962-2-44 HIRDETMÉNY az ELLA Első Lakáshitel Kereskedelmi

Részletesebben

- Nyíltvégű pénzügyi lízing.

- Nyíltvégű pénzügyi lízing. Nyíltvégű pénzügyi lízing. 2012. január 01től céges ügyfeleinknek lehetőségük nyílik ÚJ ÉS HASZNÁLT személygépjárművek nyíltvégű lízing tőkerész díjának Áfa tartalmát visszaigényelni! Ezért javasoljuk,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ SZEMÉLY- ÉS KISHASZONGÉPJÁRMŰVEKRE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ SZEMÉLY- ÉS KISHASZONGÉPJÁRMŰVEKRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ SZEMÉLY- ÉS KISHASZONGÉPJÁRMŰVEKRE Hatályos: 2015. február 1. napjától 1. oldal, összesen: 23 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁSZF rendeltetése... 3 2. A

Részletesebben

H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL

H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Személyi Kölcsön: A kölcsön összege: 300.000 Ft - 2.000 000,- Ft Futamidő: 12-72 hó Hatálybalépés napja: 2012. 07. 01. életbiztosítás

Részletesebben

Változás oka: felügyeleti egyeztetés. A Gépjármű tulajdonjoga című fejezet. A lízingszolgáltatás ellenértéke, a lízingdíjak megfizetése című fejezet

Változás oka: felügyeleti egyeztetés. A Gépjármű tulajdonjoga című fejezet. A lízingszolgáltatás ellenértéke, a lízingdíjak megfizetése című fejezet HIRDETMÉNY Személy- és kishaszon gépjárművek zárt végű és nyílt végű pénzügyi lízing, zárt végű pénzügyi visszlízing ügyletekre vonatkozó általános szerződési feltételek változásáról A CIB Lízing Zrt.

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: 2017. január 16-tól A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja:

H I R D E T M É N Y. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja: H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja: 2013.01.01. Személyi kölcsön A kölcsön összege: 300.000 Ft - 2.000 000,- Ft A kölcsön futamideje: 12-72 hónap Díjak

Részletesebben

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL ÉRVÉNYES: 2015. április 1-től 1 JELENLEG ÉRTÉKESÍTETT KÖLCSÖNÖK: Érvényes a 2015. február 02-től befogadott

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.06. Jelen Hirdetmény a 2016. május 6. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A díjjegyzék a 2010. február 28-ig kötött finanszírozási szerződésekre érvényes. Hatálybalépés: 2013. január 1.

HIRDETMÉNY. A díjjegyzék a 2010. február 28-ig kötött finanszírozási szerződésekre érvényes. Hatálybalépés: 2013. január 1. HIRDETMÉNY Az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. hivatalos tájékoztatója a jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok személygépjármű, kishaszon-, és nagyhaszon-gépjármű motorkerékpár,

Részletesebben

HIRDETMÉNY. felhívja Tisztelt Ügyfelei figyelmét, hogy az Üzletszabályzatai és az Általános Szerződési Feltételei az alábbiak szerint módosulnak.

HIRDETMÉNY. felhívja Tisztelt Ügyfelei figyelmét, hogy az Üzletszabályzatai és az Általános Szerződési Feltételei az alábbiak szerint módosulnak. HIRDETMÉNY Az UniCredit Leasing ImmoTruck Zrt. felhívja Tisztelt Ügyfelei figyelmét, hogy az Üzletszabályzatai és az Általános Szerződési Feltételei az alábbiak szerint módosulnak. **** I. Az UniCredit

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.17. Jelen Hirdetmény a 2016. május 17. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

Érvényes: 2010. 10. 29-től CIB RENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK OPERATÍV LÍZING INGÓSÁGOK

Érvényes: 2010. 10. 29-től CIB RENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK OPERATÍV LÍZING INGÓSÁGOK Érvényes: 2010. 10. 29-től CIB RENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK OPERATÍV LÍZING INGÓSÁGOK A CIB Rent Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzékszám: 01-10-044460) mint Lízingbeadó (a továbbiakban:

Részletesebben

Mit jelent az elállási jog?

Mit jelent az elállási jog? Megszüntethetjük-e egyoldalúan a már megkötött, általunk aláírt üdülőhasználatra, hosszú távra szóló üdülési termékre vagy üdülési jog cseréjére vonatkozó szerződésünket? Igen, a hatályos jogszabályok

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2012. január 1. Érvényes: visszavonásig. A 2011. április 1. napján hatályba lépett azonos című dokumentum jelen dokumentum hatályba

Részletesebben

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem. Hallgatói Hangszerkölcsönzési Szabályzata. (a továbbiakban: a Szabályzat )

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem. Hallgatói Hangszerkölcsönzési Szabályzata. (a továbbiakban: a Szabályzat ) A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Hallgatói Hangszerkölcsönzési Szabályzata (a továbbiakban: a Szabályzat ) 1. (1) Az Egyetemen működő tanulmányi és művészeti élet feltételeinek minél magasabb szintű

Részletesebben

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT 2015. október 1 Az Eszköz Bérbeadási Szabályzat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mérnöki Kamara (székhely: 4400 Nyíregyháza, Kálvin

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja KONDÍCIÓS LISTA Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és eire vonatkozóan Hatályos: 2015. február 1-től A Kúria törvény** rendelkezései alapján a jelen Kondíciós Lista hatálya alá tartozó

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY KIVÁLTÓ FIX ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben