Általános Szerződési Feltételek Kölcsönszerződéshez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános Szerződési Feltételek Kölcsönszerződéshez"

Átírás

1 Általános Szerződési Feltételek Kölcsönszerződéshez 1. A szerződés tárgya, megkötése 1.1 Az UniCredit Leasing Hungary Zrt. (a továbbiakban: UniCredit Leasing ) a jelen Általános Szerződési Feltételeken (a továbbiakban: ÁSZF ) alapuló kölcsönszerződésben (a továbbiakban: Szerződés ) gépjármű adásvételi szerződést kötő kérelmező (a továbbiakban: Adós ) részére a jármű (továbbiakban: Eszköz ) vételárának megfizetéséhez kölcsönt nyújt. A Szerződés megkötésével az UniCredit Leasing a Szerződésben meghatározott összegű kölcsön nyújtását vállalja az Adós részére, az Adós által kiválasztott és a Szerződésben megjelölt Eszköznek a Szerződésben megjelölt szállítótól (a továbbiakban: Szállító ) történő megvásárlásához. Az Adós a kölcsönt kizárólag az Eszköznek a Szállítótól történő megvásárlására használhatja fel. 1.2 Az Adós a hitelkérelem (a továbbiakban: Hitelkérelem ) aláírásával a kölcsönszerződés megkötését kéri. - DirektHitel igénylése esetén az Adós a Hitelkérelem UniCredit Leasing által történő pozitív elbírását követően jogosulttá válik a Hitellevél aláírására és a folyósítási kérelem (a továbbiakban: Folyósítási Kérelem) benyújtására. Az Adóst a Folyósítási Kérelem, annak az UniCredit Leasing általi elfogadásáig köti. A Szerződés azáltal jön létre, hogy a Folyósítási Kérelmet az UniCredit Leasing elfogadja és arról az Adóst értesíti. - SzalonHitel esetén az Adós a Finanszírozási kérelem UniCredit Leasing által történő elbírását követően az elfogadó nyilatkozat (a továbbiakban: Elfogadó Nyilatkozat) UniCredit Leasing általi aláírásával jogosulttá válik a kölcsönre. Az Adóst a Finanszírozási Kérelem, annak az UniCredit Leasing általi elfogadásáig köti. A Szerződés azáltal jön létre, hogy a Finanszírozási kérelmet az UniCredit Leasing elfogadja és arról a Szállítót értesíti. A Szerződés az 5.2, illetve 5.3 pontban foglalt feltételek maradéktalan teljesülésével lép hatályba. 2. Az Eszköz 2.1 Az Adós az Eszközt, valamint a Szállítót saját felelősségére, megfelelő gondossággal, az UniCredit Leasing által nem ismert igényei szerint választotta ki. Az Eszköz valamennyi vonatkozó adatát így különösen az Eszköz típusát, felszereltségét, vételárát, a szállítási és az egyéb feltételeket kizárólag az Adós határozta meg. Ennek megfelelően az UniCredit Leasing nem vállal felelősséget az Eszköz tulajdonságaiért, így különösen az Adós által az Eszközzel szemben támasztott követelmények, illetve célok teljesüléséért. Mivel a Szállítót és az Eszközt kizárólag az Adós választotta ki, az UniCredit Leasing nem felel - különösen - a Szállító szállítóképességéért és szállítási hajlandóságáért. Az Adós jótállási, szavatossági vagy bármely más, az adásvételi szerződés alapján fennálló igényét közvetlenül a Szállítóval, vagy a jogszabályban meghatározott harmadik személlyel szemben érvényesítheti, ilyen igényekért az UniCredit Leasinget semmilyen felelősség nem terheli. Az Adósnak és a Szállítónak az adásvételi szerződéssel kapcsolatos jogvitája, vagy az Eszköz esetleges hibája az Adósnak az UniCredit Leasinggel szemben - a Szerződés alapján - fennálló kötelezettségeit semmilyen módon nem érinti. 3. Az Eszköz tulajdonjoga, használata 3.1 Az Eszköz tulajdonjoga az adásvételi szerződés hatályba lépésétől, illetve az Eszköz átvételétől az Adóst illeti. 1. oldal, összesen: 18

2 Az Adós visel minden, az Eszközzel, illetve annak megvásárlásával kapcsolatos meglévő, vagy a jövőben felmerülő adót, illetéket, költséget, díjat, beleértve a tulajdonszerzési illetéket, az eredetiségvizsgálat, állapotfelmérés, valamint a törzskönyv és a forgalmi engedély kiállításának felmerülő költségeit is. A szerződéses kötelezettségek betartásának vizsgálata céljából az Adós köteles az UniCredit Leasingnek, valamint az UniCredit Leasing megbízottjának az Eszköz megtekintésére és állapotának ellenőrzésére bármikor lehetőséget biztosítani. Az Adós az Eszközzel, illetve annak használatával kapcsolatban az UniCredit Leasing kérésére köteles haladéktalanul adatokat szolgáltatni. Amennyiben Adós fent írt kötelezettségeinek nem tesz eleget, UniCredit Leasing jogosult a Szerződést a pont szerint azonnali hatállyal felmondani. 3.2 Az Adós az Eszközt saját költségén és kockázatára üzemelteti, és gondoskodik annak rendeltetésszerű használatáról. Az Eszköz kizárólag rendeltetésszerűen, a gyártói, üzemeltetési előírásoknak megfelelően használható. A rendeltetéstől eltérő használat csak az UniCredit Leasinggel írásban kötött, külön megállapodás alapján lehetséges. Az Eszközt az Adós köteles gondosan és szakszerűen kezelni, javítását és karbantartását a gyári előírásoknak megfelelő márkaszervizek egyikével elvégeztetni, továbbá az Eszköz rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotáról gondoskodni. Ez a szabály vonatkozik a biztosítási eseményt követő helyreállítási munkálatokra is. Az üzemeltetési, javítási és fenntartási költségeket az Adós maga viseli, kivéve, ha jelen ÁSZF másképp rendelkezik. Az UniCredit Leasing jogosult, de nem köteles az Eszköz jogi, műszaki vagy gazdasági használhatatlanná válásának vagy használhatósága csökkenésének elkerülése érdekében szükséges kiadásokat megelőlegezni, majd azok megtérítését az Adóstól követelni. E követelés az UniCredit Leasing által történő számlázáskor azonnal esedékes Az Eszköz átalakítása, átépítése, megváltoztatása, az Eszközön ábra, felirat elhelyezése kizárólag az UniCredit Leasing előzetes, írásos beleegyezése alapján lehetséges. Az Adós köteles az UniCredit Leasing kérésére az Eszköz eredeti állapotát 10 napon belül visszaállítani Az Adós köteles az Eszközt harmadik személyek beavatkozásától megóvni. Beavatkozás esetén, - így különösen zár alá vétel, foglalás, végrehajtás, csőd- és felszámolási eljárás kezdeményezése - az Adós köteles az UniCredit Leasinget haladéktalanul írásban értesíteni, és saját költségén minden intézkedést ezek elhárítása érdekében megtenni. Tilos az Adós Eszköz feletti bármilyen jellegű jogi vagy tényleges rendelkezése, így különösen az Eszköz elzálogosítása, eladása, magának az Eszköznek vagy használatának harmadik személy részére történő átengedése az UniCredit Leasing előzetes írásos beleegyezése nélkül Az Adós kötelezettséget vállal arra, hogy saját költségére benyújt minden bejelentést és nyilatkozatot, és saját költségére beszerzi az Eszköz birtoklásával, használatával és üzemeltetésével kapcsolatos minden engedélyt, hozzájárulást, ideértve például a hatósági-, munkavédelmi-, biztonságtechnikai-, környezetvédelmi- és tűzbiztonsági hozzájárulásokat is. Az engedélyek és hozzájárulások hiányából fakadó bárminemű következményt az Adós köteles saját felelősségére és költségére viselni Az Eszköz csak azon országokban használható, amelyek területére a casco biztosítás kockázatviselésének területi hatálya kiterjed. A biztosítás területi hatályát a biztosítási szerződés feltételei határozzák meg. 2. oldal, összesen: 18

3 4. Kárveszélyviselés 4.1. A kárveszélyt a gépjármű átvételétől vétkességtől függetlenül az Adós viseli Az Adós felel az Eszköz bármely okból történő teljes, vagy részleges meghibásodásáért, megrongálódásáért, megsemmisüléséért, ellopásáért, illetőleg az Eszköz által okozott, vagy működésével kapcsolatban bekövetkezett minden kárért és balesetért. Az Adós felel az Eszköz nem rendeltetésszerű használatából, nem megfelelő karbantartásából eredő károkért, továbbá a harmadik személynek, illetve a harmadik személyek által okozott károkért, valamint azokért a károkért, amelyek viselésére senki nem kötelezhető. 5. A kölcsön folyósítása 5.1 Az UniCredit Leasing a kölcsönt az 5.2, illetve 5.3 pontban megjelölt dokumentumok kézhezvételétől, valamint az alábbi feltételek együttes teljesüléséről számított 2 munkanapon belül bocsátja az Adós rendelkezésére, akként, hogy azt az Eszközt értékesítő Szállítónak elsődlegesen a Szállító által kiállított számlán szereplő, ennek hiányában, az Adásvételi szerződésben megjelölt bankszámlaszámra átutalja. 5.2 Az UniCredit Leasing az alábbi dokumentumok kézhezvétele, illetve feltételek együttes teljesítése esetén folyósítja a kölcsönt: DirektHitel esetén: a) Adós a Hitelkérelmet benyújtotta b) az UniCredit Leasing a Hitellevelet aláírta c) a Szerződés érvényes létrejötte azáltal, hogy az UniCredit Leasing a Folyósítási kérelmet elfogadta d) a szerződéskötési költséget, és az Adós által fizetendő vételárrészt az Adós megfizette a Szállító, vagy közvetlenül az UniCredit Leasing felé e) abban az esetben, ha az Adós által fizetendő vételárrész és a szerződéskötési költség megfizetése közvetlenül a Szállító részére történik, a megfizetés igazolása f) rendelkezésre áll az Adásvételi szerződés vagy az Eszköz megrendelését igazoló dokumentum (a továbbiakban: Megrendelő) és az Adós nevére szóló, az Eszköz vételáráról Szállító által kiállított számla SzalonHitel esetén: a) Adós a Finanszírozási kérelmet benyújtotta b) a Szerződés érvényes létrejötte azáltal, hogy az UniCredit Leasing az Elfogadó Nyilatkozatot Szállítónak megküldte c) a szerződéskötési költséget, és az Adós által fizetendő vételárrészt az Adós megfizette a Szállító, vagy közvetlenül az UniCredit Leasing felé d) abban az esetben, ha az Adós által fizetendő vételárrész és a szerződéskötési költség megfizetése közvetlenül a Szállító részére történik, a megfizetés igazolása e) rendelkezésre áll az Adásvételi szerződés vagy Megrendelő és az Adós nevére szóló, az Eszköz vételáráról Szállító által kiállított számla Használt eszköz esetén, a fentieken túl az alábbi dokumentumok rendelkezésre állása szükséges: - az Európai Unió-n belüli első üzembe helyezést igazoló okmány bemutatása és másolatának átadása - érvényes forgalmi engedély és törzskönyv bemutatása és másolatának átadása - UniCredit Leasing által megjelölt hivatalos eredetvizsgáló állomás vagy márkakereskedés által készített állapotfelmérésről szóló hivatalos dokumentum átadása - Adós nevére átírt forgalmi engedély és érkeztetett Okmányirodai Nyilatkozat 3. oldal, összesen: 18

4 5.3 Az UniCredit Leasing az 5.2 pontban megjelölt feltételeken túl a kölcsön folyósításának feltételeként előírhatja meghatározott biztosítéki szerződések meglétét (9.2 pont). 5.4 Adós az Eszköz átvételét követően haladéktalanul köteles az UniCredit Leasingnek vagy meghatalmazottjának az Adós nevére kiállított forgalmi engedélyt és a Szerződéstől függően az Eszköz casco biztosítási ajánlatát bemutatni és másolatát, valamint a Szállító és Adós által aláírt, az Eszköz Adós részére történő átadását igazoló átadás-átvételi jegyzőkönyv és a törzskönyv kiadásra valamint opciós vételi jog nyilvántartásba vételére vonatkozó UniCredit Leasing nyilatkozat közlekedési hatóság (okmányiroda) által érkeztetett eredeti példányát átadni. UniCredit Leasing ezen kötelezettségek teljesítésére jogosult a Szállító közreműködését igénybe venni. Az Adós kötelezi magát arra, hogy ha a törzskönyvet a BM hivatala nem az UniCredit Leasingnek, hanem az Adósnak postázza, abban az esetben a törzskönyvet haladéktalanul az UniCredit Leasingnek átadja. UniCredit Leasing jogosult egyedi döntése szerint a casco biztosítási ajánlat bemutatását az Eszköz átvételét megelőzően kérni. 6. Fizetési feltételek 6.1 Az Adós a kölcsönösszeg folyósításának napjától a kölcsön Szállítónak történő átutalása napjától kezdődően a kölcsöntartozás teljes kiegyenlítéséig a kölcsön folyósított összege után kamatot köteles fizetni. A kölcsön kamatát, valamint az induló teljes hiteldíj-mutató éves százalékban meghatározott mértékét törlesztési táblázat tartalmazza. Az UniCredit Leasing a kölcsön összegének átutalása után bocsátja a törlesztési táblát az Adós rendelkezésére, amely a fentieken túlmenően tartalmazza a kölcsön folyósításának időpontjában érvényes ügyleti kamatlábat, az ennek alapján számolt havi törlesztő részleteket a Szerződés szerinti devizanemben, valamint - deviza alapú kölcsön nyújtása esetén - a folyósítás napján érvényes, az UniCredit Bank Hungary Zrt. által közzétett, hivatalos HUF / deviza vételi árfolyamot, az egyes törlesztő-részletek megfizetése után fennálló tőketartozás pontos összegét, valamint a részletek esedékességének napját. Abban az esetben, ha a folyósítás napja a tárgyhó napja közötti időszakra esik, akkor az első havi törlesztő-részlet esedékessége a tárgyhót követő hónap első munkanapja. Amennyiben a folyósítás napja a tárgyhó napja közötti időszakra esik, akkor az első havi törlesztő-részlet esedékessége a tárgyhót követő második hónap első munkanapja. Az Adós választhatja a hónap 15. napján történő fizetést is. Ebben az esetben - függetlenül attól, hogy a folyósítás a tárgyhó hányadik napjára esik, - az első havi törlesztő részlet esedékessége a tárgyhót követő hónap 15. napja. Az Adós a havi törlesztő-részleteket a törlesztési táblában megadott napig köteles megfizetni Ügyleti kamat-, illetve árfolyamváltozás: Fix kamatozású szerződés esetén az ügyleti kamatláb és a törlesztő-részlet a futamidő alatt nem változik Változó kamatozású szerződés esetén az UniCredit Leasing jogosult az ügyleti kamatlábat a kamatperiódus hossznak megfelelő gyakorisággal megváltoztatni az alábbiak szerint: Az ügyleti kamatláb - forint alapú finanszírozás esetén 1 havi BUBOR - deviza alapú finanszírozás esetén a finanszírozás deviza nemétől függően 1 havi EURIBOR, 1 havi CHF LIBOR vagy 1 havi USD LIBOR 4. oldal, összesen: 18

5 referencia kamat (a továbbiakban: Referencia kamat) függvényében változik. A kölcsön aktuális ügyleti kamatlábát az UniCreditLeasing a Referencia Kamat figyelembevételével, a következő képlet alapján határozza meg: AK = IK + (PK-BK) AK IK BK PK kölcsön aktuális ügyleti kamata induló ügyleti kamat kötéskori Referencia kamat (1 havi BUBOR/EURIBOR/CHF LIBOR/USD LIBOR kamat) az adott kamatperiódus első napján érvényes, a törlesztési periódusnak megfelelő Referencia kamat (1 vagy 3 havi BUBOR/EURIBOR/CHF LIBOR/USD LIBOR kamat) Az ügyleti kamatláb változásából eredő kamatkülönbözet elszámolásának gyakorisága megegyezik a törlesztő részletek elszámolásának gyakoriságával Deviza alapú kölcsön nyújtása esetén a forintban fizetendő törlesztő-részlet összegét módosítja az UniCredit Bank Hungary Zrt. által közzétett, a törlesztő-részlet esedékességének, - elő- és résztörlesztés esetén a teljesítés - napján érvényes, hivatalos HUF / deviza (EUR, CHF, USD) eladási árfolyam és a Bázis árfolyam aránya. A devizaárfolyam változásából eredő, módosított törlesztő-részlet összege az alábbi képlet alapján határozható meg: AT = AR * (AÁrf / BÁrf ) ahol AT AÁrf BÁrf AR aktuálisan fizetendő időszaki törlesztő összeg a törlesztő-részlet esedékességének, elő- és résztörlesztés esetén a jóváírás napján érvényes UniCredit Bank Hungary Zrt. által közzétett, deviza eladási árfolyam Ha a kölcsön folyósítására tárgyhónap 14-ig kerül sor, akkor tárgyhónap 1. banki napján az UniCredit Bank Hungary Zrt. által jegyzett deviza vételi árfolyam, de ha a kölcsön folyósításának napján UniCredit Bank Hungary Zrt. által jegyzett deviza vételi árfolyam ezen értéknél alacsonyabb, akkor az utóbbi tekintendő bázisárfolyamnak. Ha a kölcsön folyósítására tárgyhónap 14-ét követően kerül sor, akkor az UniCredit Bank Hungary Zrt. által tárgyhónap 15-én jegyzett deviza vételi árfolyam (ha 15-e nem banki nap, akkor az ezt követő banki nap), de ha a kölcsön folyósításának napján UniCredit Bank Hungary Zrt. által jegyzett deviza vételi árfolyam ezen értéknél alacsonyabb, akkor az utóbbi tekintendő bázisárfolyamnak. A pont szerinti kamatmódosítás alapján aktualizált törlesztési terv szerinti részlet, illetve résztörlesztéskor a résztörlesztés összege, előtörlesztéskor a tőketartozás és az utolsó törlesztő részlet esedékességének időpontjától az előtörlesztés időpontjáig a tőke után az aktuális kamatlábbal számított kamat összege A devizaárfolyam változásból eredő törlesztő-részletváltozás elszámolásának gyakorisága megegyezik a törlesztő-részletek elszámolásnak gyakoriságával UniCredit Leasing a magányszemély ügyfelek felé az UniCredit Bank Hungary Zrt. magán ügyfelekre érvényes, a gazdálkodó szervezetek felé pedig az UniCredit Bank Hungary Zrt. vállalati ügyfeleire érvényes deviza árfolyam alapján számol el Késedelmi kamat Késedelmes fizetés esetén az UniCredit Leasing jogosult a törlesztő részlet és Adós egyéb a Szerződés alapján esedékes fizetési kötelezettségei után késedelmi kamatot felszámítani, amelynek mértéke a jelen szerződési feltételek kikötésekor mind a tőke, mind a lejárt ügyleti kamat összege után a késedelembe eséskor, illetve a Szerződés megszűnésekor érvényes ügyleti kamatláb 10 %-ponttal növelt összege. 5. oldal, összesen: 18

6 A késedelmi kamat és az Adós egyéb a Szerződés alapján esedékes fizetési kötelezettségei elszámolásának gyakorisága megegyezik a törlesztő-részlet elszámolásának gyakoriságával Az Adós által meg nem fizetett kamatkülönbözetet, árfolyam-változásból eredő törlesztőrészletváltozást, késedelmi kamatot a Ptk a alapján, az Adós által megfizetett következő törlesztő-részlet összegéből elsősorban késedelmi kamatra, egyéb költségekre, azután kamatkülönbözetre, árfolyam-változásból eredő törlesztő-részletváltozásra, majd a törlesztő-részlet kamatösszegére, és végül a törlesztő-részlet tőkeösszegére számolja el Ha a Szerződést a felek közös megegyezéssel módosítják (futamidő módosítás, résztörlesztés, tartozás-átvállalás), vagy az Adós a fennálló tartozást egy összegben visszafizeti (előtörlesztés), az UniCredit Leasing a szerződésmódosítás, illetve az előtörlesztés után jogosult költséget (a továbbiakban: Költség ) felszámítani. Az UniCredit Leasing a szerződésmódosítás, illetve az előtörlesztés költségének mértékét hirdetményben teszi közzé, és azt jogosult egyoldalúan módosítani. A Költséget, valamint annak módosítását az UniCredit Leasing a Világgazdaság című napilapban teszi közzé, és az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségben bocsátja az Adós rendelkezésére Az Adós - fizetési késedelme, illetve a szerződés feltételeinek megsértése esetén - köteles az UniCredit Leasingnek a lejárt követelés, illetve a vételi jog, egyéb biztosíték érvényesítésével, a jármű birtokbavételével és értékbecslésével kapcsolatban felmerülő költségeit, valamint az esetleges perköltségeit is viselni Teljes hiteldíj mutató (a továbbiakban: THM ) Az UniCredit Leasing az éves százalékban kifejezett induló teljes hiteldíj mutatót a törlesztési táblában állapítja meg. A THM számítása a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak (jelenleg a 41/1997. (III.5.) Korm. rendelet) megfelelően történik, a szerződéskötéskor érvényes Kamat, valamint a szerződéskötéskor ismert, felmerülő költségek figyelembevételével kerül kiszámításra Amennyiben a pénzügyi szolgáltatás egyedi ellenértéke nem tükrözi reálisan a hasonló kondíciójú kölcsönök pénzpiacon kialakult egyedi ellenértékét, valamint az ügylet nyereségességét érintő esetleges hatósági intézkedés esetére az UniCredit Leasing fenntartja a jogot új egyedi ellenérték meghatározására, illetve a kölcsön után felszámított egyedi ellenérték módosítására. Adós tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben (a) bármilyen elnevezésű vagy tartalmú jogszabály megalkotása vagy a jegybank, illetve a Pénzügyi Szervezetek Állami felügyelete által kibocsátott új ajánlások, rendelkezések, meglévők változása, vagy ezek értelmezésében vagy alkalmazásában bekövetkezett változás, illetve (b) más, pl. tőke-megfelelési vagy tartalékolási előírásoknak való megfelelés miatt a Finanszírozónál járulékos költségek merülnek fel a Szerződés megkötésével, illetve a Szerződésből eredő kötelezettségek vállalásával, fenntartásával vagy teljesítésével összefüggésben, vagy (c) Finanszírozó Kölcsön nyújtásával és/vagy fenntartásával kapcsolatos költségei, különösen a refinanszírozás költségei megnövekednek, akkor a Finanszírozó ilyen irányú felhívása alapján haladéktalanul köteles megfizetni a Finanszírozó részére azt az összeget, amely a Finanszírozónál ilyen okból fellépő vagy megnövekedő költség viselése folytán felmerült. A jelen pont szerinti járulékos költségekről Finanszírozó köteles írásban értesíteni az Adóst és magyarázatot adni azon eseményről, mely alapján igényét érvényesíteni jogosult. Előbbi rendelkezés ugyanakkor nem kötelezi Finanszírozót arra, hogy bármilyen információt hozzon nyilvánosságra. A Finanszírozó köteles az általános szerződési feltételek kamatot, díjat vagy egyéb feltételeket érintő az Adós számára kedvezőtlen módosítását az alábbiak szerint rendelkezésre bocsátani: a) fogyasztónak minősülő Adós részére a Finanszírozó a módosítást a módosítás hatálybalépést megelőzően 60 nappal postai úton közvetlen módon megküldi, b) fogyasztónak nem minősülő Lízingbevevő számára a módosítást UniCredit Leasing a módosítást a módosítás hatálybalépést megelőzően 15 nappal a Világgazdaság című napilapban hirdetményben teszi közzé. 6. oldal, összesen: 18

7 7. Biztosítás 7.1. Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Adós köteles a gépjárműre a jogszabályban előírt kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást saját nevében megkötni, azt köteles a szerződés hatálya alatt fenntartani Casco biztosítás Adós köteles a gépjárműre a szerződés teljes futamidejére az UniCredit Leasing által megnevezett biztosítótársaságok valamelyikénél valamennyi biztosítható kárfajtára és kockázatra (elemi kár, töréskár, lopáskár) kiterjedő teljes körű casco biztosítást kötni. A casco biztosítási fedezetnek ki kell terjednie a gépjármű minden extra felszereltségére is. Adós köteles a biztosítás kedvezményezettjeként az UniCredit Leasinget feltüntetni. A casco biztosítás a szerződés futamideje alatt Adós részéről nem mondható fel A casco biztosítási szerződésben Adós legfeljebb 20 %-os százalékos önrészt választhat és a minimális önrész forintban meghatározott mértéke nem haladhatja meg a Hitelkérelemben vagy Finanszírozási kérelemben vállalt önerő mértékét Amennyiben a gépjármű gyárilag beépített lopás elleni biztonsági berendezéssel nem rendelkezik, a Adós köteles a gépjárművet annak átvételét megelőzően a választott biztosító egyedi előírásainak megfelelően lopás ellen védelmi eszközökkel felszereltetni. Adós továbbá köteles gondoskodni arról, hogy a jármű átvételét megelőzően az UniCredit Leasinghez benyújtásra kerüljön az Adós és a biztosító vagy annak képviselője által kölcsönösen aláírt Casco Biztosítási Ajánlat, vagy a biztosítási kötvény Amennyiben Adós a biztosítással kapcsolatban előírt kötelezettségét nem teljesíti vagy a biztosítási díjat időben nem fizeti meg, az UniCredit Leasing választása szerint jogosult a Casco biztosítást maga megkötni/fenntartani, illetve a Szerződést azonnali hatállyal felmondani. Amennyiben az UniCredit Leasing a biztosítás megkötése/fenntartása mellett dönt, az általa megelőlegezett költségeket (és ezek kamatait) Adósra hárítja, továbbá jogosult Adóstól a Szerződés futamideje alatt még esedékessé váló biztosítási díj nála történő óvadékba helyezését követelni. Az UniCredit Leasing által kötött biztosítási szerződés a Szerződés megszűnésével megszűnik. Abban az esetben, ha az Adós a biztosítási díj fizetésével kapcsolatos kötelezettségét elmulasztja, a Finanszírozónak jogában áll továbbá a Szerződést egyoldalú nyilatkozatával akként módosítani, mintha a Felek Casco mentes finanszírozásban állapodtak volna meg. A módosított Szerződés a Casco mentes finanszírozásra mindenkor érvényes és hatályos feltételek szerint, a Finanszírozó nyilatkozatának napjától kezdődően jön létre. Adós tudomásul veszi, hogy a Szerződés fentiek szerinti módosítása a Kölcsön teljes hiteldíj mutatójának, valamint a törlesztő részletek összegének emelkedését eredményezi. A Casco mentes finanszírozás pontban írt így különösen az Adós kártérítési, a Gépjármű helyreállításával kapcsolatos, illetve a kötelező gépjármű felelősség biztosítás megkötésére vonatkozó kötelezettségei a fentiek szerint módosított Szerződés esetén változatlan tartalommal irányadóak A Casco biztosítási szerződés bármely szempontból történő módosításához az UniCredit Leasing előzetes írásos engedélye szükséges. Amennyiben a gépjármű biztosítását az UniCredit Leasing által megnevezett valamennyi biztosító megtagadja vagy a biztosító a biztosítási szerződés fennállása alatt a biztosítás feltételeit oly módon változtatja meg, hogy az a kockázatok tekintetében az UniCredit Leasing számára hátrányt jelentene, UniCredit Leasing jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani Amennyiben Felek a Szerződésben Casco mentes finanszírozásban állapodnak meg, akkor Adós a 8.2. pontban foglaltaktól eltérően nem köteles saját költségére, saját nevében, Finanszírozó által megadott feltételekkel teljes körű Casco biztosítást kötni és ebben az esetben jelen ÁSZF-nek a 7. oldal, összesen: 18

8 Casco biztosítás Adós általi megkötésére vonatkozó kötelezettséggel kapcsolatos rendelkezései a Felek Szerződéssel szabályozott jogviszonyában nem érvényesek. Adós ugyanakkor köteles saját költségére a Finanszírozó által előírt védelmi berendezéseket a Gépjárműbe beszereltetni. A Casco mentes finanszírozás nem mentesíti Adóst az alól a kötelezettsége alól, hogy Finanszírozó minden olyan kárát, amelyet a Casco biztosítás fedezett volna, Finanszírozó felé megtérítsen, illetve a Gépjárművet Finanszírozóval történő ellentétes megállapodás hiányában - a káresemény bekövetkezése után saját költségére - a gyakorlatból eredő elvárható időn belül - a káresemény előtti állapotának (teljesítmény értékének) megfelelő állapotba hozza. Ilyen esetben a Finanszírozót a helyreállítás semmilyen költsége nem terheli és vele szemben Adós nem támaszthat igényt a díjfizetés csökkentésére, vagy megszüntetésére, illetve bármiféle kártérítésre, vagy kártalanításra. A Casco mentes finanszírozásban való megállapodás nem érinti Adósnak a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás vonatkozásában fennálló kötelezettségeit Amennyiben Felek a Szerződésben beépített Casco-s finanszírozásban állapodtak meg, Adós a 8.2. pontban foglaltaktól eltérően a Szerződés aláírásától kezdődően számítva a Szerződés finanszírozási adatainál meghatározott naptári nap elteltéig terjedő időtartamra nem köteles a jelen pontban foglaltaknak megfelelően saját költségére, saját nevében, a Finanszírozó által megadott feltételekkel teljes körű Casco biztosítás kötni. A fenti feltételeknek megfelelő Casco biztosítást ezen időszakra Finanszírozó köti meg helyette saját költségére és nevében azzal, hogy a biztosítási káresemény bekövetkezése esetére vállalt önrész, valamint az általános forgalmi adó megfizetésére ezen időszakban is Adós köteles. Adós a Casco biztosítás díját a finanszírozás törlesztő részleteiben fizeti meg. Adós a Szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a Finanszírozó által megkötött Casco biztosítás a fenti időtartam utolsó napján megszűnik. Amennyiben a beépített Casco biztosítás érvényessége a finanszírozási futamidő letelte előtt megszűnik, Finanszírozó jogosult Adóst arra kötelezni, hogy saját költségén a Futamidő végéig a 8.2 pont és alpontjaiban meghatározott Casco biztosítást kössön. Adós tudomásul veszi, hogy amennyiben a kölcsönszerződés szerződésszerűen megszűnik, a Casco biztosítás is megszűnik Kötelező és casco közös rendelkezések A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással és Casco biztosítással (a továbbiakban együtt: biztosítás, biztosítási szerződés) kapcsolatos költségeket Adós viseli. UniCredit Leasing Adóst a biztosítási költségek viselése alól egyedi finanszírozási feltételek keretében mentesítheti Adós köteles a biztosítási szerződésben foglalt kötelezettségeinek határidőben eleget tenni, így különösen a biztosítási díjakat az esedékesség napján a biztosító vagy megbízottja részére megfizetni. Adós köteles az UniCredit Leasing kérésére az esedékes biztosítási díjak befizetését tanúsító okiratokat UniCredit Leasing részére haladéktalanul bemutatni. Adós köteles a szerződés futamideje alatt a biztosítással kapcsolatos viszonyokról az UniCredit Leasinget folyamatosan tájékoztatni Adós a biztosítási titok alóli felmentésként feltétel nélkül és visszavonhatatlanul hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Gépjárműre vonatkozó valamennyi általa megkötött biztosításról, a biztosítási kötvény kiállításának elmaradásáról és annak okáról, a biztosítások megszűnéséről és annak okáról, a káresemény bekövetkezéséről, a kárrendezésről és az esetleges kárkifizetésről a Biztosító bármely adatot, információt, tényt átadjon Finanszírozónak Súlyos szerződésszegésnek minősül és azonnali felmondást von maga után, ha az Adós vagy jóváhagyásával más személy a gépjárművet olyan országba viszi ki, amelyre a biztosítás területi hatálya nem terjed ki. 8. oldal, összesen: 18

9 9. oldal, összesen: 18 UniCredit Leasing Hungary Zrt A biztosítási szerződés késedelmes megkötéséből vagy megszűnéséből, illetve a biztosítási szerződés jogosulatlan módosításából eredő valamennyi kárt az Adós viseli, illetve köteles UniCredit Leasing ebből származó kárát megtéríteni A biztosítási szerződés megkötésére az Adós köteles, és jogosult azt vagy az UniCredit Leasing közreműködésével, vagy önállóan megkötni. Amennyiben a Biztosítási Szerződést a Felek megállapodása alapján az Adós önállóan köti meg, az Adós köteles a Biztosítási Szerződés megkötését az UniCredit Leasing által megjelölt módon az UniCredit Leasingnek igazolni. Az Adós a biztosítást ebben az esetben is az UniCredit Leasing javára köti meg. A biztosítási kötvényt a biztosító vagy az Adós köteles közvetlenül a kiállítást követően az UniCredit Leasingnek bemutatni. Önállóan (saját hatáskörben) kötött biztosítás esetén az Adós teljes kártérítési felelősséget vállal a biztosító által meg nem térített károkért, ill. a Biztosítási Szerződésből eredő jogvitákból fakadó károkért, költségekért. Casco köteles finanszírozás esetén Finanszírozó kérésére Adós köteles a Casco biztosítás meglétét, a díjfizetés hiánytalanságát igazolni, illetve a Casco biztosítás feltételeit bemutatni Biztosítási esemény A Szerződés alkalmazásában biztosítási eseménynek minősül minden olyan esemény, amelyet a gépjárműre vonatkozó valamely biztosítási szerződés vagy jogszabály annak minősít Biztosítási esemény bekövetkezése esetén Adós viseli a biztosítási szerződésben meghatározott önrészt, nem mentesül az UniCredit Leasing felé fennálló fizetési és egyéb kötelezettségei alól, köteles (vétkességétől függetlenül) a biztosítási eseményről az UniCredit Leasinget vagy annak megbízottját haladéktalanul írásban értesíteni. E kötelezettsége akkor is fennáll, ha a kárt a másik fél kötelező gépjármű-felelősségbiztosítása fedezi Adós köteles az UniCredit Leasinget a biztosítási eseménnyel kapcsolatos minden körülményről részletesen és azonnal írásban tájékoztatni. Töréskár (baleset) és elemi kár esetén Adós a biztosító által felvett kárfelvételi jegyzőkönyv másolatát, lopáskár esetén pedig, a rendőrségnél e tárgyban tett feljelentésének másolatát köteles a biztosítási eseményt követő 2 munkanapon belül eljuttatni az UniCredit Leasinghez Adós köteles a szükséges javítási munkákat elvégeztetni, valamint köteles minden, a gépjárművet ért kárral kapcsolatos igényt érvényesíteni. A biztosítási eseményt követően Adós a gépjárművet a jótállási időszak alatt kizárólag a jármű szervizkönyvében feltüntetett márkaszervizek valamelyikében javíttathatja. Az UniCredit Leasing csak javítási számlával igazolt javítás elvégzéséhez járul hozzá. Amennyiben a javítást Adós nem márkaszervizben végezteti el, illetve a javítás elvégzését javítási számlával nem tudja igazolni, UniCredit Leasing jogosult igazságügyi gépjármű szakértői vélemény benyújtását kérni Adóstól annak bizonyítására, hogy a szerződés biztosítékául szolgáló jármű értéke a nem szakszervizben történő javítás miatt nem csökkent jelentősen. A szakértői költségek Adóst terhelik A gépjármű esetleges ellopása miatt tett rendőrségi feljelentésben Adós köteles rögzíteni azt a tényt, hogy a gépjárművön a Finanszírozó javára elidegenítési és terhelési tilalom, valamint opciós jog van érvényben Adós köteles biztosítási esemény bekövetkezése esetén a biztosítási szerződésből származó jogait a biztosító, valamint szükség esetén a bíróság előtt érvényesíteni. UniCredit Leasing felhívására Adós minden esetben köteles a megfelelő peres eljárást megindítani. Adós köteles az igényérvényesítés folyamatáról és részleteiről az UniCredit Leasinget az igényérvényesítés során keletkezett peres és peren kívüli iratok másolatának folyamatos rendelkezésre bocsátásával tájékoztatni. Adós az igényérvényesítés során bármely őt megillető jogról lemondani, vagy egyezséget kötni kizárólag az UniCredit Leasing előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult. Adós a Szerződés aláírásával feltétel nélkül és visszavonhatatlanul felhatalmazza Finanszírozót, hogy a Biztosítóval folyó tárgyalásokba, illetve peres és egyéb eljárásba megítélése szerint, bármikor, azok bármely szakaszában mindek külön felhatalmazás nélkül bekapcsolódjon. Adós felhatalmazza Finanszírozót, hogy a Biztosítóval folyó tárgyalások során közreműködőt vegyen igénybe. Szükség

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK BÉRLETI SZERZŐDÉSHEZ GÉPEKRE, BERENDEZÉSEKRE ÉS TEHERGÉPJÁRMŰVEKRE. Hatályos: 2014. március 15.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK BÉRLETI SZERZŐDÉSHEZ GÉPEKRE, BERENDEZÉSEKRE ÉS TEHERGÉPJÁRMŰVEKRE. Hatályos: 2014. március 15. . ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK BÉRLETI SZERZŐDÉSHEZ GÉPEKRE, BERENDEZÉSEKRE ÉS TEHERGÉPJÁRMŰVEKRE Hatályos: 2014. március 15. napjától 1. oldal, összesen: 26 Tartalomjegyzék 1. ÁSZF rendeltetése...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ SZEMÉLY- ÉS KISHASZONGÉPJÁRMŰVEKRE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ SZEMÉLY- ÉS KISHASZONGÉPJÁRMŰVEKRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ SZEMÉLY- ÉS KISHASZONGÉPJÁRMŰVEKRE Hatályos: 2015. február 1. napjától 1. oldal, összesen: 23 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁSZF rendeltetése... 3 2. A

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ SZEMÉLY- ÉS KISHASZONGÉPJÁRMŰVEKRE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ SZEMÉLY- ÉS KISHASZONGÉPJÁRMŰVEKRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ SZEMÉLY- ÉS KISHASZONGÉPJÁRMŰVEKRE Hatályos: 2014. március 24. napjától 1. oldal, összesen: 19 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁSZF rendeltetése... 3 2. A

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ GÉPEKRE, BERENDEZÉSEKRE ÉS TEHERGÉPJÁRMŰVEKRE, FOGYASZTÓNAK NEM MINŐSÜLŐ ÜGYFELEK RÉSZÉRE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ GÉPEKRE, BERENDEZÉSEKRE ÉS TEHERGÉPJÁRMŰVEKRE, FOGYASZTÓNAK NEM MINŐSÜLŐ ÜGYFELEK RÉSZÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ GÉPEKRE, BERENDEZÉSEKRE ÉS TEHERGÉPJÁRMŰVEKRE, UniCredit Leasing ImmoTruck Zrt. FOGYASZTÓNAK NEM MINŐSÜLŐ ÜGYFELEK RÉSZÉRE Hatályos: 2014. március

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ SZEMÉLY- ÉS KISHASZONGÉPJÁRMŰVEKRE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ SZEMÉLY- ÉS KISHASZONGÉPJÁRMŰVEKRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ SZEMÉLY- ÉS KISHASZONGÉPJÁRMŰVEKRE Hatályos: 2015. február 1. napjától 1. oldal, összesen: 22 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁSZF rendeltetése... 3 2. A

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ GÉPEKRE, BERENDEZÉSEKRE ÉS TEHERGÉPJÁRMŰVEKRE, FOGYASZTÓNAK NEM MINŐSÜLŐ ÜGYFELEK RÉSZÉRE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ GÉPEKRE, BERENDEZÉSEKRE ÉS TEHERGÉPJÁRMŰVEKRE, FOGYASZTÓNAK NEM MINŐSÜLŐ ÜGYFELEK RÉSZÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ GÉPEKRE, BERENDEZÉSEKRE ÉS TEHERGÉPJÁRMŰVEKRE, UniCredit Leasing Hungary Zrt. FOGYASZTÓNAK NEM MINŐSÜLŐ ÜGYFELEK RÉSZÉRE Hatályos: 2014. március

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KÖLCSÖNSZERZŐDÉSHEZ Hatályos: 2014. március 24. napjától

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KÖLCSÖNSZERZŐDÉSHEZ Hatályos: 2014. március 24. napjától ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KÖLCSÖNSZERZŐDÉSHEZ Hatályos: 2014. március 24. napjától 1. oldal, összesen: 27 Tartalomjegyzék 1. ÁSZF rendeltetése... 3 2. A szerződés hatálya és a futamidő... 3 3. Az

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LAKÁS- ÉS MIKROVÁLLALATI INGATLANLÍZING SZERZŐDÉSHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LAKÁS- ÉS MIKROVÁLLALATI INGATLANLÍZING SZERZŐDÉSHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LAKÁS- ÉS MIKROVÁLLALATI INGATLANLÍZING SZERZŐDÉSHEZ Hatályos: 2015. február 1. napjától UniCredit Leasing ImmoTruck Zrt. 1. A szerződés tárgya 1.1. Jelen Általános

Részletesebben

Kölcsönnyújtási Üzletszabályzat

Kölcsönnyújtási Üzletszabályzat Kölcsönnyújtási Üzletszabályzat Banco Primus Fióktelep Magyarország Hatályos: 2008. augusztus 1-től TARTALOM JEGYZÉK ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 4 1. Az Üzletszabályzat hatálya... 4 2. Ügyfelek... 4 3. Az Üzletszabályzat

Részletesebben

UniCredit Leasing ImmoTruck Zrt. ÜZLETSZABÁLYZAT

UniCredit Leasing ImmoTruck Zrt. ÜZLETSZABÁLYZAT . ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2014. március 15. napjától TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. Az Üzletszabályzat személyi, tárgyi hatálya, a szerződés alaki követelményei 3 2. Az Ügyfél fogalma...

Részletesebben

Gépjármű Adásvételi és Lízingszerződés Általános Szerződési Feltételei (1.sz. melléklet - hatályos 2006 március 1-től) I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Gépjármű Adásvételi és Lízingszerződés Általános Szerződési Feltételei (1.sz. melléklet - hatályos 2006 március 1-től) I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 1. Adásvételi és lízingszerződés (továbbiakban: Szerződés): A Szállító és a Lízingbe adó között létrejött adásvétel, valamint a Lízingbe vevő és a Lízingbe adó között létrejött lízingügylet, valamint esetlegesen

Részletesebben

A Banco Primus Magyarországi Fióktelep Kölcsönnyújtási Üzletszabályzata

A Banco Primus Magyarországi Fióktelep Kölcsönnyújtási Üzletszabályzata A Banco Primus Magyarországi Fióktelep Kölcsönnyújtási Üzletszabályzata A Banco Primus Fióktelep Magyarország (székhelye: 1134 Budapest, Váci út 33., Magyarország a továbbiakban: Banco Primus), melyet

Részletesebben

Nem egyenletes törlesztésű, zárt végű, fix kamatozású, forint alapú Fogyasztóval kötött pénzügyi lízingszerződés

Nem egyenletes törlesztésű, zárt végű, fix kamatozású, forint alapú Fogyasztóval kötött pénzügyi lízingszerződés Nem egyenletes törlesztésű, zárt végű, fix kamatozású, forint alapú Fogyasztóval kötött pénzügyi lízingszerződés I. A lízingszerződés tárgya, alanyai és létrejötte 1.1 A lízingszerződés tárgya A lízingszerződés

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HUF, ILLETVE DEVIZA (EUR VAGY CHF) ALAPÚ INGÓRA VONATKOZÓ KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HUF, ILLETVE DEVIZA (EUR VAGY CHF) ALAPÚ INGÓRA VONATKOZÓ KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKHEZ Ober Pénzügyi Lízing zrt. H-1062 Budapest, Váci út 1-3. Adószám:13690027-2-44 Cégjegyzékszám:01-10-045412 Tel: 1 / 298 28 00 Fax: 1 / 298 28 39 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HUF, ILLETVE DEVIZA (EUR

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ FEDEZETŰ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

GÉPJÁRMŰ FEDEZETŰ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2013.12.13-tól visszavonásig GÉPJÁRMŰ FEDEZETŰ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. A Kölcsönszerződés előzménye, tárgya 1.1 A Bank gépjármű fedezet mellett

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HUF, EUR ALAPÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HUF, EUR ALAPÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HUF, EUR ALAPÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKHEZ Jelen általános szerződési feltételek az Üzletszabályzat részét képezik. Az Üzletszabályzat és az Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS GÉPJÁRMŰ VÁSÁRLÁSHOZ VÁLLALKOZÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS GÉPJÁRMŰ VÁSÁRLÁSHOZ VÁLLALKOZÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2013.12.13-tól visszavonásig KÖLCSÖNSZERZŐDÉS GÉPJÁRMŰ VÁSÁRLÁSHOZ VÁLLALKOZÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. A Kölcsönszerződés előzménye, tárgya 1.1 Az Adós mint vevő, valamint:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek gépjármű finanszírozási kölcsönszerződéshez és opciós szerződéshez

Általános Szerződési Feltételek gépjármű finanszírozási kölcsönszerződéshez és opciós szerződéshez Általános Szerződési Feltételek gépjármű finanszírozási kölcsönszerződéshez és opciós szerződéshez A jelen Általános Szerződési Feltételek szabályozzák a Toyota Pénzügyi Zrt. (székhely: 2040 Budaörs, Budapark,

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ FEDEZETŰ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MAGÁNSZEMÉLYEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

GÉPJÁRMŰ FEDEZETŰ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MAGÁNSZEMÉLYEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2013.12.13-tól visszavonásig GÉPJÁRMŰ FEDEZETŰ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MAGÁNSZEMÉLYEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. A Kölcsönszerződés előzménye, tárgya 1.1 A Bank gépjármű fedezet

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HUF, EUR ALAPÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HUF, EUR ALAPÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HUF, EUR ALAPÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKHEZ Jelen általános szerződési feltételek az Üzletszabályzat részét képezik. Az Üzletszabályzat és az Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS GÉPJÁRMŰ VÁSÁRLÁSHOZ MAGÁNSZEMÉLYEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS GÉPJÁRMŰ VÁSÁRLÁSHOZ MAGÁNSZEMÉLYEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2013.12.13-tól visszavonásig KÖLCSÖNSZERZŐDÉS GÉPJÁRMŰ VÁSÁRLÁSHOZ MAGÁNSZEMÉLYEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. A Kölcsönszerződés előzménye, tárgya 1.1 Az Adós mint vevő, valamint:

Részletesebben

Jelen Üzletszabályzat *-al jelzett pontjai 2015. február 1. napjával módosulnak.

Jelen Üzletszabályzat *-al jelzett pontjai 2015. február 1. napjával módosulnak. A BUDAPEST AUTÓFINANSZÍROZÁSI ZRT. HITEL NYÚJTÁSÁRA, ILLETVE PÉNZÜGYI LÍZINGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA 2014.március 15.napját megelőzően kötött szerződésekre A Budapest Autófinanszírozási Zrt. (1138

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK KÖZÖS ÜZLETI SZABÁLYOK

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK KÖZÖS ÜZLETI SZABÁLYOK A BUDAPEST AUTÓFINANSZÍROZÁSI ZRT. HITEL NYÚJTÁSÁRA, ILLETVE PÉNZÜGYI LÍZINGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA 2014. március 15. napját követően kötött szerződésekre A Budapest Autófinanszírozási Zrt. (1138

Részletesebben

1. sz.melléklet Általános Szerződéses Feltételek / Üzletszabályzat A Mercedes-Benz Credit Zrt. nyílt végű pénzügyi lízingszerződéseihez

1. sz.melléklet Általános Szerződéses Feltételek / Üzletszabályzat A Mercedes-Benz Credit Zrt. nyílt végű pénzügyi lízingszerződéseihez 1. sz.melléklet Általános Szerződéses Feltételek / Üzletszabályzat A Mercedes-Benz Credit Zrt. nyílt végű pénzügyi lízingszerződéseihez Felek írásbeli eltérő megállapodása hiányában a jelen Általános Szerződési

Részletesebben

CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK ZÁRT VÉGÛ PÉNZÜGYI LÍZING SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMÛVEK Érvényes: 2007.08.

CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK ZÁRT VÉGÛ PÉNZÜGYI LÍZING SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMÛVEK Érvényes: 2007.08. CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK ZÁRT VÉGÛ PÉNZÜGYI LÍZING SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMÛVEK Érvényes: 2007.08.01-tõl lizing_aszf_2007_02.indd 1 2007.07.05. 15:30:41 ZÁRT VÉGÛ PÉNZÜGYI LÍZING

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek GÉPJÁRMŰ BÉRLÉS ÉS FLOTTA KEZELÉSI SZOLGÁLTÁS TÁRGYÁBAN

Általános Szerződési Feltételek GÉPJÁRMŰ BÉRLÉS ÉS FLOTTA KEZELÉSI SZOLGÁLTÁS TÁRGYÁBAN Általános Szerződési Feltételek GÉPJÁRMŰ BÉRLÉS ÉS FLOTTA KEZELÉSI SZOLGÁLTÁS TÁRGYÁBAN I. ÁLTALÁNOS KÖTELEM 1. A jelen Bérleti Keretszerződés (továbbiakban Keretszerződés) a Cartis Flottakezelő Kft. a

Részletesebben

A PORSCHE BANK ZRT. GÉPJÁRMŰ-FINANSZÍROZÁSI HITELÜGYLETEK ÜZLETSZABÁLYZATA

A PORSCHE BANK ZRT. GÉPJÁRMŰ-FINANSZÍROZÁSI HITELÜGYLETEK ÜZLETSZABÁLYZATA A PORSCHE BANK ZRT. GÉPJÁRMŰ-FINANSZÍROZÁSI HITELÜGYLETEK ÜZLETSZABÁLYZATA 2010. OKTÓBER 1 G É P J Á R M Ű -F I N A N S Z Í R O Z Á S I H I T E L Ü G Y L E T E K Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A 1. Az Üzletszabályzat

Részletesebben

MCSK 1003 számú általános szerződési feltételek

MCSK 1003 számú általános szerződési feltételek Merkantil Bank Zrt. Kölcsönszerződés MCSK 1003 számú általános szerződési feltételek fix vagy változó törlesztőrészletekkel, változó törlesztőrészletek esetén forint, vagy deviza alapon változó törlesztőrészletekkel

Részletesebben

MCSK 1103 számú általános szerződési feltételek

MCSK 1103 számú általános szerződési feltételek Merkantil Bank Zrt. Kölcsönszerződés MCSK 1103 számú általános szerződési feltételek fix vagy változó törlesztőrészletekkel, változó törlesztőrészletek esetén forint, vagy deviza alapon változó törlesztőrészletekkel

Részletesebben

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei 1 A Rent-a-server Korlátolt Felelősségű Társaság eszközök bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. június 30. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési

Részletesebben