Általános Szerződési Feltételek Kölcsönszerződéshez

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános Szerződési Feltételek Kölcsönszerződéshez"

Átírás

1 Általános Szerződési Feltételek Kölcsönszerződéshez 1. A szerződés tárgya, megkötése 1.1 Az UniCredit Leasing Hungary Zrt. (a továbbiakban: UniCredit Leasing ) a jelen Általános Szerződési Feltételeken (a továbbiakban: ÁSZF ) alapuló kölcsönszerződésben (a továbbiakban: Szerződés ) gépjármű adásvételi szerződést kötő kérelmező (a továbbiakban: Adós ) részére a jármű (továbbiakban: Eszköz ) vételárának megfizetéséhez kölcsönt nyújt. A Szerződés megkötésével az UniCredit Leasing a Szerződésben meghatározott összegű kölcsön nyújtását vállalja az Adós részére, az Adós által kiválasztott és a Szerződésben megjelölt Eszköznek a Szerződésben megjelölt szállítótól (a továbbiakban: Szállító ) történő megvásárlásához. Az Adós a kölcsönt kizárólag az Eszköznek a Szállítótól történő megvásárlására használhatja fel. 1.2 Az Adós a hitelkérelem (a továbbiakban: Hitelkérelem ) aláírásával a kölcsönszerződés megkötését kéri. - DirektHitel igénylése esetén az Adós a Hitelkérelem UniCredit Leasing által történő pozitív elbírását követően jogosulttá válik a Hitellevél aláírására és a folyósítási kérelem (a továbbiakban: Folyósítási Kérelem) benyújtására. Az Adóst a Folyósítási Kérelem, annak az UniCredit Leasing általi elfogadásáig köti. A Szerződés azáltal jön létre, hogy a Folyósítási Kérelmet az UniCredit Leasing elfogadja és arról az Adóst értesíti. - SzalonHitel esetén az Adós a Finanszírozási kérelem UniCredit Leasing által történő elbírását követően az elfogadó nyilatkozat (a továbbiakban: Elfogadó Nyilatkozat) UniCredit Leasing általi aláírásával jogosulttá válik a kölcsönre. Az Adóst a Finanszírozási Kérelem, annak az UniCredit Leasing általi elfogadásáig köti. A Szerződés azáltal jön létre, hogy a Finanszírozási kérelmet az UniCredit Leasing elfogadja és arról a Szállítót értesíti. A Szerződés az 5.2, illetve 5.3 pontban foglalt feltételek maradéktalan teljesülésével lép hatályba. 2. Az Eszköz 2.1 Az Adós az Eszközt, valamint a Szállítót saját felelősségére, megfelelő gondossággal, az UniCredit Leasing által nem ismert igényei szerint választotta ki. Az Eszköz valamennyi vonatkozó adatát így különösen az Eszköz típusát, felszereltségét, vételárát, a szállítási és az egyéb feltételeket kizárólag az Adós határozta meg. Ennek megfelelően az UniCredit Leasing nem vállal felelősséget az Eszköz tulajdonságaiért, így különösen az Adós által az Eszközzel szemben támasztott követelmények, illetve célok teljesüléséért. Mivel a Szállítót és az Eszközt kizárólag az Adós választotta ki, az UniCredit Leasing nem felel - különösen - a Szállító szállítóképességéért és szállítási hajlandóságáért. Az Adós jótállási, szavatossági vagy bármely más, az adásvételi szerződés alapján fennálló igényét közvetlenül a Szállítóval, vagy a jogszabályban meghatározott harmadik személlyel szemben érvényesítheti, ilyen igényekért az UniCredit Leasinget semmilyen felelősség nem terheli. Az Adósnak és a Szállítónak az adásvételi szerződéssel kapcsolatos jogvitája, vagy az Eszköz esetleges hibája az Adósnak az UniCredit Leasinggel szemben - a Szerződés alapján - fennálló kötelezettségeit semmilyen módon nem érinti. 3. Az Eszköz tulajdonjoga, használata 3.1 Az Eszköz tulajdonjoga az adásvételi szerződés hatályba lépésétől, illetve az Eszköz átvételétől az Adóst illeti. 1. oldal, összesen: 18

2 Az Adós visel minden, az Eszközzel, illetve annak megvásárlásával kapcsolatos meglévő, vagy a jövőben felmerülő adót, illetéket, költséget, díjat, beleértve a tulajdonszerzési illetéket, az eredetiségvizsgálat, állapotfelmérés, valamint a törzskönyv és a forgalmi engedély kiállításának felmerülő költségeit is. A szerződéses kötelezettségek betartásának vizsgálata céljából az Adós köteles az UniCredit Leasingnek, valamint az UniCredit Leasing megbízottjának az Eszköz megtekintésére és állapotának ellenőrzésére bármikor lehetőséget biztosítani. Az Adós az Eszközzel, illetve annak használatával kapcsolatban az UniCredit Leasing kérésére köteles haladéktalanul adatokat szolgáltatni. Amennyiben Adós fent írt kötelezettségeinek nem tesz eleget, UniCredit Leasing jogosult a Szerződést a pont szerint azonnali hatállyal felmondani. 3.2 Az Adós az Eszközt saját költségén és kockázatára üzemelteti, és gondoskodik annak rendeltetésszerű használatáról. Az Eszköz kizárólag rendeltetésszerűen, a gyártói, üzemeltetési előírásoknak megfelelően használható. A rendeltetéstől eltérő használat csak az UniCredit Leasinggel írásban kötött, külön megállapodás alapján lehetséges. Az Eszközt az Adós köteles gondosan és szakszerűen kezelni, javítását és karbantartását a gyári előírásoknak megfelelő márkaszervizek egyikével elvégeztetni, továbbá az Eszköz rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotáról gondoskodni. Ez a szabály vonatkozik a biztosítási eseményt követő helyreállítási munkálatokra is. Az üzemeltetési, javítási és fenntartási költségeket az Adós maga viseli, kivéve, ha jelen ÁSZF másképp rendelkezik. Az UniCredit Leasing jogosult, de nem köteles az Eszköz jogi, műszaki vagy gazdasági használhatatlanná válásának vagy használhatósága csökkenésének elkerülése érdekében szükséges kiadásokat megelőlegezni, majd azok megtérítését az Adóstól követelni. E követelés az UniCredit Leasing által történő számlázáskor azonnal esedékes Az Eszköz átalakítása, átépítése, megváltoztatása, az Eszközön ábra, felirat elhelyezése kizárólag az UniCredit Leasing előzetes, írásos beleegyezése alapján lehetséges. Az Adós köteles az UniCredit Leasing kérésére az Eszköz eredeti állapotát 10 napon belül visszaállítani Az Adós köteles az Eszközt harmadik személyek beavatkozásától megóvni. Beavatkozás esetén, - így különösen zár alá vétel, foglalás, végrehajtás, csőd- és felszámolási eljárás kezdeményezése - az Adós köteles az UniCredit Leasinget haladéktalanul írásban értesíteni, és saját költségén minden intézkedést ezek elhárítása érdekében megtenni. Tilos az Adós Eszköz feletti bármilyen jellegű jogi vagy tényleges rendelkezése, így különösen az Eszköz elzálogosítása, eladása, magának az Eszköznek vagy használatának harmadik személy részére történő átengedése az UniCredit Leasing előzetes írásos beleegyezése nélkül Az Adós kötelezettséget vállal arra, hogy saját költségére benyújt minden bejelentést és nyilatkozatot, és saját költségére beszerzi az Eszköz birtoklásával, használatával és üzemeltetésével kapcsolatos minden engedélyt, hozzájárulást, ideértve például a hatósági-, munkavédelmi-, biztonságtechnikai-, környezetvédelmi- és tűzbiztonsági hozzájárulásokat is. Az engedélyek és hozzájárulások hiányából fakadó bárminemű következményt az Adós köteles saját felelősségére és költségére viselni Az Eszköz csak azon országokban használható, amelyek területére a casco biztosítás kockázatviselésének területi hatálya kiterjed. A biztosítás területi hatályát a biztosítási szerződés feltételei határozzák meg. 2. oldal, összesen: 18

3 4. Kárveszélyviselés 4.1. A kárveszélyt a gépjármű átvételétől vétkességtől függetlenül az Adós viseli Az Adós felel az Eszköz bármely okból történő teljes, vagy részleges meghibásodásáért, megrongálódásáért, megsemmisüléséért, ellopásáért, illetőleg az Eszköz által okozott, vagy működésével kapcsolatban bekövetkezett minden kárért és balesetért. Az Adós felel az Eszköz nem rendeltetésszerű használatából, nem megfelelő karbantartásából eredő károkért, továbbá a harmadik személynek, illetve a harmadik személyek által okozott károkért, valamint azokért a károkért, amelyek viselésére senki nem kötelezhető. 5. A kölcsön folyósítása 5.1 Az UniCredit Leasing a kölcsönt az 5.2, illetve 5.3 pontban megjelölt dokumentumok kézhezvételétől, valamint az alábbi feltételek együttes teljesüléséről számított 2 munkanapon belül bocsátja az Adós rendelkezésére, akként, hogy azt az Eszközt értékesítő Szállítónak elsődlegesen a Szállító által kiállított számlán szereplő, ennek hiányában, az Adásvételi szerződésben megjelölt bankszámlaszámra átutalja. 5.2 Az UniCredit Leasing az alábbi dokumentumok kézhezvétele, illetve feltételek együttes teljesítése esetén folyósítja a kölcsönt: DirektHitel esetén: a) Adós a Hitelkérelmet benyújtotta b) az UniCredit Leasing a Hitellevelet aláírta c) a Szerződés érvényes létrejötte azáltal, hogy az UniCredit Leasing a Folyósítási kérelmet elfogadta d) a szerződéskötési költséget, és az Adós által fizetendő vételárrészt az Adós megfizette a Szállító, vagy közvetlenül az UniCredit Leasing felé e) abban az esetben, ha az Adós által fizetendő vételárrész és a szerződéskötési költség megfizetése közvetlenül a Szállító részére történik, a megfizetés igazolása f) rendelkezésre áll az Adásvételi szerződés vagy az Eszköz megrendelését igazoló dokumentum (a továbbiakban: Megrendelő) és az Adós nevére szóló, az Eszköz vételáráról Szállító által kiállított számla SzalonHitel esetén: a) Adós a Finanszírozási kérelmet benyújtotta b) a Szerződés érvényes létrejötte azáltal, hogy az UniCredit Leasing az Elfogadó Nyilatkozatot Szállítónak megküldte c) a szerződéskötési költséget, és az Adós által fizetendő vételárrészt az Adós megfizette a Szállító, vagy közvetlenül az UniCredit Leasing felé d) abban az esetben, ha az Adós által fizetendő vételárrész és a szerződéskötési költség megfizetése közvetlenül a Szállító részére történik, a megfizetés igazolása e) rendelkezésre áll az Adásvételi szerződés vagy Megrendelő és az Adós nevére szóló, az Eszköz vételáráról Szállító által kiállított számla Használt eszköz esetén, a fentieken túl az alábbi dokumentumok rendelkezésre állása szükséges: - az Európai Unió-n belüli első üzembe helyezést igazoló okmány bemutatása és másolatának átadása - érvényes forgalmi engedély és törzskönyv bemutatása és másolatának átadása - UniCredit Leasing által megjelölt hivatalos eredetvizsgáló állomás vagy márkakereskedés által készített állapotfelmérésről szóló hivatalos dokumentum átadása - Adós nevére átírt forgalmi engedély és érkeztetett Okmányirodai Nyilatkozat 3. oldal, összesen: 18

4 5.3 Az UniCredit Leasing az 5.2 pontban megjelölt feltételeken túl a kölcsön folyósításának feltételeként előírhatja meghatározott biztosítéki szerződések meglétét (9.2 pont). 5.4 Adós az Eszköz átvételét követően haladéktalanul köteles az UniCredit Leasingnek vagy meghatalmazottjának az Adós nevére kiállított forgalmi engedélyt és a Szerződéstől függően az Eszköz casco biztosítási ajánlatát bemutatni és másolatát, valamint a Szállító és Adós által aláírt, az Eszköz Adós részére történő átadását igazoló átadás-átvételi jegyzőkönyv és a törzskönyv kiadásra valamint opciós vételi jog nyilvántartásba vételére vonatkozó UniCredit Leasing nyilatkozat közlekedési hatóság (okmányiroda) által érkeztetett eredeti példányát átadni. UniCredit Leasing ezen kötelezettségek teljesítésére jogosult a Szállító közreműködését igénybe venni. Az Adós kötelezi magát arra, hogy ha a törzskönyvet a BM hivatala nem az UniCredit Leasingnek, hanem az Adósnak postázza, abban az esetben a törzskönyvet haladéktalanul az UniCredit Leasingnek átadja. UniCredit Leasing jogosult egyedi döntése szerint a casco biztosítási ajánlat bemutatását az Eszköz átvételét megelőzően kérni. 6. Fizetési feltételek 6.1 Az Adós a kölcsönösszeg folyósításának napjától a kölcsön Szállítónak történő átutalása napjától kezdődően a kölcsöntartozás teljes kiegyenlítéséig a kölcsön folyósított összege után kamatot köteles fizetni. A kölcsön kamatát, valamint az induló teljes hiteldíj-mutató éves százalékban meghatározott mértékét törlesztési táblázat tartalmazza. Az UniCredit Leasing a kölcsön összegének átutalása után bocsátja a törlesztési táblát az Adós rendelkezésére, amely a fentieken túlmenően tartalmazza a kölcsön folyósításának időpontjában érvényes ügyleti kamatlábat, az ennek alapján számolt havi törlesztő részleteket a Szerződés szerinti devizanemben, valamint - deviza alapú kölcsön nyújtása esetén - a folyósítás napján érvényes, az UniCredit Bank Hungary Zrt. által közzétett, hivatalos HUF / deviza vételi árfolyamot, az egyes törlesztő-részletek megfizetése után fennálló tőketartozás pontos összegét, valamint a részletek esedékességének napját. Abban az esetben, ha a folyósítás napja a tárgyhó napja közötti időszakra esik, akkor az első havi törlesztő-részlet esedékessége a tárgyhót követő hónap első munkanapja. Amennyiben a folyósítás napja a tárgyhó napja közötti időszakra esik, akkor az első havi törlesztő-részlet esedékessége a tárgyhót követő második hónap első munkanapja. Az Adós választhatja a hónap 15. napján történő fizetést is. Ebben az esetben - függetlenül attól, hogy a folyósítás a tárgyhó hányadik napjára esik, - az első havi törlesztő részlet esedékessége a tárgyhót követő hónap 15. napja. Az Adós a havi törlesztő-részleteket a törlesztési táblában megadott napig köteles megfizetni Ügyleti kamat-, illetve árfolyamváltozás: Fix kamatozású szerződés esetén az ügyleti kamatláb és a törlesztő-részlet a futamidő alatt nem változik Változó kamatozású szerződés esetén az UniCredit Leasing jogosult az ügyleti kamatlábat a kamatperiódus hossznak megfelelő gyakorisággal megváltoztatni az alábbiak szerint: Az ügyleti kamatláb - forint alapú finanszírozás esetén 1 havi BUBOR - deviza alapú finanszírozás esetén a finanszírozás deviza nemétől függően 1 havi EURIBOR, 1 havi CHF LIBOR vagy 1 havi USD LIBOR 4. oldal, összesen: 18

5 referencia kamat (a továbbiakban: Referencia kamat) függvényében változik. A kölcsön aktuális ügyleti kamatlábát az UniCreditLeasing a Referencia Kamat figyelembevételével, a következő képlet alapján határozza meg: AK = IK + (PK-BK) AK IK BK PK kölcsön aktuális ügyleti kamata induló ügyleti kamat kötéskori Referencia kamat (1 havi BUBOR/EURIBOR/CHF LIBOR/USD LIBOR kamat) az adott kamatperiódus első napján érvényes, a törlesztési periódusnak megfelelő Referencia kamat (1 vagy 3 havi BUBOR/EURIBOR/CHF LIBOR/USD LIBOR kamat) Az ügyleti kamatláb változásából eredő kamatkülönbözet elszámolásának gyakorisága megegyezik a törlesztő részletek elszámolásának gyakoriságával Deviza alapú kölcsön nyújtása esetén a forintban fizetendő törlesztő-részlet összegét módosítja az UniCredit Bank Hungary Zrt. által közzétett, a törlesztő-részlet esedékességének, - elő- és résztörlesztés esetén a teljesítés - napján érvényes, hivatalos HUF / deviza (EUR, CHF, USD) eladási árfolyam és a Bázis árfolyam aránya. A devizaárfolyam változásából eredő, módosított törlesztő-részlet összege az alábbi képlet alapján határozható meg: AT = AR * (AÁrf / BÁrf ) ahol AT AÁrf BÁrf AR aktuálisan fizetendő időszaki törlesztő összeg a törlesztő-részlet esedékességének, elő- és résztörlesztés esetén a jóváírás napján érvényes UniCredit Bank Hungary Zrt. által közzétett, deviza eladási árfolyam Ha a kölcsön folyósítására tárgyhónap 14-ig kerül sor, akkor tárgyhónap 1. banki napján az UniCredit Bank Hungary Zrt. által jegyzett deviza vételi árfolyam, de ha a kölcsön folyósításának napján UniCredit Bank Hungary Zrt. által jegyzett deviza vételi árfolyam ezen értéknél alacsonyabb, akkor az utóbbi tekintendő bázisárfolyamnak. Ha a kölcsön folyósítására tárgyhónap 14-ét követően kerül sor, akkor az UniCredit Bank Hungary Zrt. által tárgyhónap 15-én jegyzett deviza vételi árfolyam (ha 15-e nem banki nap, akkor az ezt követő banki nap), de ha a kölcsön folyósításának napján UniCredit Bank Hungary Zrt. által jegyzett deviza vételi árfolyam ezen értéknél alacsonyabb, akkor az utóbbi tekintendő bázisárfolyamnak. A pont szerinti kamatmódosítás alapján aktualizált törlesztési terv szerinti részlet, illetve résztörlesztéskor a résztörlesztés összege, előtörlesztéskor a tőketartozás és az utolsó törlesztő részlet esedékességének időpontjától az előtörlesztés időpontjáig a tőke után az aktuális kamatlábbal számított kamat összege A devizaárfolyam változásból eredő törlesztő-részletváltozás elszámolásának gyakorisága megegyezik a törlesztő-részletek elszámolásnak gyakoriságával UniCredit Leasing a magányszemély ügyfelek felé az UniCredit Bank Hungary Zrt. magán ügyfelekre érvényes, a gazdálkodó szervezetek felé pedig az UniCredit Bank Hungary Zrt. vállalati ügyfeleire érvényes deviza árfolyam alapján számol el Késedelmi kamat Késedelmes fizetés esetén az UniCredit Leasing jogosult a törlesztő részlet és Adós egyéb a Szerződés alapján esedékes fizetési kötelezettségei után késedelmi kamatot felszámítani, amelynek mértéke a jelen szerződési feltételek kikötésekor mind a tőke, mind a lejárt ügyleti kamat összege után a késedelembe eséskor, illetve a Szerződés megszűnésekor érvényes ügyleti kamatláb 10 %-ponttal növelt összege. 5. oldal, összesen: 18

6 A késedelmi kamat és az Adós egyéb a Szerződés alapján esedékes fizetési kötelezettségei elszámolásának gyakorisága megegyezik a törlesztő-részlet elszámolásának gyakoriságával Az Adós által meg nem fizetett kamatkülönbözetet, árfolyam-változásból eredő törlesztőrészletváltozást, késedelmi kamatot a Ptk a alapján, az Adós által megfizetett következő törlesztő-részlet összegéből elsősorban késedelmi kamatra, egyéb költségekre, azután kamatkülönbözetre, árfolyam-változásból eredő törlesztő-részletváltozásra, majd a törlesztő-részlet kamatösszegére, és végül a törlesztő-részlet tőkeösszegére számolja el Ha a Szerződést a felek közös megegyezéssel módosítják (futamidő módosítás, résztörlesztés, tartozás-átvállalás), vagy az Adós a fennálló tartozást egy összegben visszafizeti (előtörlesztés), az UniCredit Leasing a szerződésmódosítás, illetve az előtörlesztés után jogosult költséget (a továbbiakban: Költség ) felszámítani. Az UniCredit Leasing a szerződésmódosítás, illetve az előtörlesztés költségének mértékét hirdetményben teszi közzé, és azt jogosult egyoldalúan módosítani. A Költséget, valamint annak módosítását az UniCredit Leasing a Világgazdaság című napilapban teszi közzé, és az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségben bocsátja az Adós rendelkezésére Az Adós - fizetési késedelme, illetve a szerződés feltételeinek megsértése esetén - köteles az UniCredit Leasingnek a lejárt követelés, illetve a vételi jog, egyéb biztosíték érvényesítésével, a jármű birtokbavételével és értékbecslésével kapcsolatban felmerülő költségeit, valamint az esetleges perköltségeit is viselni Teljes hiteldíj mutató (a továbbiakban: THM ) Az UniCredit Leasing az éves százalékban kifejezett induló teljes hiteldíj mutatót a törlesztési táblában állapítja meg. A THM számítása a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak (jelenleg a 41/1997. (III.5.) Korm. rendelet) megfelelően történik, a szerződéskötéskor érvényes Kamat, valamint a szerződéskötéskor ismert, felmerülő költségek figyelembevételével kerül kiszámításra Amennyiben a pénzügyi szolgáltatás egyedi ellenértéke nem tükrözi reálisan a hasonló kondíciójú kölcsönök pénzpiacon kialakult egyedi ellenértékét, valamint az ügylet nyereségességét érintő esetleges hatósági intézkedés esetére az UniCredit Leasing fenntartja a jogot új egyedi ellenérték meghatározására, illetve a kölcsön után felszámított egyedi ellenérték módosítására. Adós tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben (a) bármilyen elnevezésű vagy tartalmú jogszabály megalkotása vagy a jegybank, illetve a Pénzügyi Szervezetek Állami felügyelete által kibocsátott új ajánlások, rendelkezések, meglévők változása, vagy ezek értelmezésében vagy alkalmazásában bekövetkezett változás, illetve (b) más, pl. tőke-megfelelési vagy tartalékolási előírásoknak való megfelelés miatt a Finanszírozónál járulékos költségek merülnek fel a Szerződés megkötésével, illetve a Szerződésből eredő kötelezettségek vállalásával, fenntartásával vagy teljesítésével összefüggésben, vagy (c) Finanszírozó Kölcsön nyújtásával és/vagy fenntartásával kapcsolatos költségei, különösen a refinanszírozás költségei megnövekednek, akkor a Finanszírozó ilyen irányú felhívása alapján haladéktalanul köteles megfizetni a Finanszírozó részére azt az összeget, amely a Finanszírozónál ilyen okból fellépő vagy megnövekedő költség viselése folytán felmerült. A jelen pont szerinti járulékos költségekről Finanszírozó köteles írásban értesíteni az Adóst és magyarázatot adni azon eseményről, mely alapján igényét érvényesíteni jogosult. Előbbi rendelkezés ugyanakkor nem kötelezi Finanszírozót arra, hogy bármilyen információt hozzon nyilvánosságra. A Finanszírozó köteles az általános szerződési feltételek kamatot, díjat vagy egyéb feltételeket érintő az Adós számára kedvezőtlen módosítását az alábbiak szerint rendelkezésre bocsátani: a) fogyasztónak minősülő Adós részére a Finanszírozó a módosítást a módosítás hatálybalépést megelőzően 60 nappal postai úton közvetlen módon megküldi, b) fogyasztónak nem minősülő Lízingbevevő számára a módosítást UniCredit Leasing a módosítást a módosítás hatálybalépést megelőzően 15 nappal a Világgazdaság című napilapban hirdetményben teszi közzé. 6. oldal, összesen: 18

7 7. Biztosítás 7.1. Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Adós köteles a gépjárműre a jogszabályban előírt kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást saját nevében megkötni, azt köteles a szerződés hatálya alatt fenntartani Casco biztosítás Adós köteles a gépjárműre a szerződés teljes futamidejére az UniCredit Leasing által megnevezett biztosítótársaságok valamelyikénél valamennyi biztosítható kárfajtára és kockázatra (elemi kár, töréskár, lopáskár) kiterjedő teljes körű casco biztosítást kötni. A casco biztosítási fedezetnek ki kell terjednie a gépjármű minden extra felszereltségére is. Adós köteles a biztosítás kedvezményezettjeként az UniCredit Leasinget feltüntetni. A casco biztosítás a szerződés futamideje alatt Adós részéről nem mondható fel A casco biztosítási szerződésben Adós legfeljebb 20 %-os százalékos önrészt választhat és a minimális önrész forintban meghatározott mértéke nem haladhatja meg a Hitelkérelemben vagy Finanszírozási kérelemben vállalt önerő mértékét Amennyiben a gépjármű gyárilag beépített lopás elleni biztonsági berendezéssel nem rendelkezik, a Adós köteles a gépjárművet annak átvételét megelőzően a választott biztosító egyedi előírásainak megfelelően lopás ellen védelmi eszközökkel felszereltetni. Adós továbbá köteles gondoskodni arról, hogy a jármű átvételét megelőzően az UniCredit Leasinghez benyújtásra kerüljön az Adós és a biztosító vagy annak képviselője által kölcsönösen aláírt Casco Biztosítási Ajánlat, vagy a biztosítási kötvény Amennyiben Adós a biztosítással kapcsolatban előírt kötelezettségét nem teljesíti vagy a biztosítási díjat időben nem fizeti meg, az UniCredit Leasing választása szerint jogosult a Casco biztosítást maga megkötni/fenntartani, illetve a Szerződést azonnali hatállyal felmondani. Amennyiben az UniCredit Leasing a biztosítás megkötése/fenntartása mellett dönt, az általa megelőlegezett költségeket (és ezek kamatait) Adósra hárítja, továbbá jogosult Adóstól a Szerződés futamideje alatt még esedékessé váló biztosítási díj nála történő óvadékba helyezését követelni. Az UniCredit Leasing által kötött biztosítási szerződés a Szerződés megszűnésével megszűnik. Abban az esetben, ha az Adós a biztosítási díj fizetésével kapcsolatos kötelezettségét elmulasztja, a Finanszírozónak jogában áll továbbá a Szerződést egyoldalú nyilatkozatával akként módosítani, mintha a Felek Casco mentes finanszírozásban állapodtak volna meg. A módosított Szerződés a Casco mentes finanszírozásra mindenkor érvényes és hatályos feltételek szerint, a Finanszírozó nyilatkozatának napjától kezdődően jön létre. Adós tudomásul veszi, hogy a Szerződés fentiek szerinti módosítása a Kölcsön teljes hiteldíj mutatójának, valamint a törlesztő részletek összegének emelkedését eredményezi. A Casco mentes finanszírozás pontban írt így különösen az Adós kártérítési, a Gépjármű helyreállításával kapcsolatos, illetve a kötelező gépjármű felelősség biztosítás megkötésére vonatkozó kötelezettségei a fentiek szerint módosított Szerződés esetén változatlan tartalommal irányadóak A Casco biztosítási szerződés bármely szempontból történő módosításához az UniCredit Leasing előzetes írásos engedélye szükséges. Amennyiben a gépjármű biztosítását az UniCredit Leasing által megnevezett valamennyi biztosító megtagadja vagy a biztosító a biztosítási szerződés fennállása alatt a biztosítás feltételeit oly módon változtatja meg, hogy az a kockázatok tekintetében az UniCredit Leasing számára hátrányt jelentene, UniCredit Leasing jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani Amennyiben Felek a Szerződésben Casco mentes finanszírozásban állapodnak meg, akkor Adós a 8.2. pontban foglaltaktól eltérően nem köteles saját költségére, saját nevében, Finanszírozó által megadott feltételekkel teljes körű Casco biztosítást kötni és ebben az esetben jelen ÁSZF-nek a 7. oldal, összesen: 18

8 Casco biztosítás Adós általi megkötésére vonatkozó kötelezettséggel kapcsolatos rendelkezései a Felek Szerződéssel szabályozott jogviszonyában nem érvényesek. Adós ugyanakkor köteles saját költségére a Finanszírozó által előírt védelmi berendezéseket a Gépjárműbe beszereltetni. A Casco mentes finanszírozás nem mentesíti Adóst az alól a kötelezettsége alól, hogy Finanszírozó minden olyan kárát, amelyet a Casco biztosítás fedezett volna, Finanszírozó felé megtérítsen, illetve a Gépjárművet Finanszírozóval történő ellentétes megállapodás hiányában - a káresemény bekövetkezése után saját költségére - a gyakorlatból eredő elvárható időn belül - a káresemény előtti állapotának (teljesítmény értékének) megfelelő állapotba hozza. Ilyen esetben a Finanszírozót a helyreállítás semmilyen költsége nem terheli és vele szemben Adós nem támaszthat igényt a díjfizetés csökkentésére, vagy megszüntetésére, illetve bármiféle kártérítésre, vagy kártalanításra. A Casco mentes finanszírozásban való megállapodás nem érinti Adósnak a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás vonatkozásában fennálló kötelezettségeit Amennyiben Felek a Szerződésben beépített Casco-s finanszírozásban állapodtak meg, Adós a 8.2. pontban foglaltaktól eltérően a Szerződés aláírásától kezdődően számítva a Szerződés finanszírozási adatainál meghatározott naptári nap elteltéig terjedő időtartamra nem köteles a jelen pontban foglaltaknak megfelelően saját költségére, saját nevében, a Finanszírozó által megadott feltételekkel teljes körű Casco biztosítás kötni. A fenti feltételeknek megfelelő Casco biztosítást ezen időszakra Finanszírozó köti meg helyette saját költségére és nevében azzal, hogy a biztosítási káresemény bekövetkezése esetére vállalt önrész, valamint az általános forgalmi adó megfizetésére ezen időszakban is Adós köteles. Adós a Casco biztosítás díját a finanszírozás törlesztő részleteiben fizeti meg. Adós a Szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a Finanszírozó által megkötött Casco biztosítás a fenti időtartam utolsó napján megszűnik. Amennyiben a beépített Casco biztosítás érvényessége a finanszírozási futamidő letelte előtt megszűnik, Finanszírozó jogosult Adóst arra kötelezni, hogy saját költségén a Futamidő végéig a 8.2 pont és alpontjaiban meghatározott Casco biztosítást kössön. Adós tudomásul veszi, hogy amennyiben a kölcsönszerződés szerződésszerűen megszűnik, a Casco biztosítás is megszűnik Kötelező és casco közös rendelkezések A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással és Casco biztosítással (a továbbiakban együtt: biztosítás, biztosítási szerződés) kapcsolatos költségeket Adós viseli. UniCredit Leasing Adóst a biztosítási költségek viselése alól egyedi finanszírozási feltételek keretében mentesítheti Adós köteles a biztosítási szerződésben foglalt kötelezettségeinek határidőben eleget tenni, így különösen a biztosítási díjakat az esedékesség napján a biztosító vagy megbízottja részére megfizetni. Adós köteles az UniCredit Leasing kérésére az esedékes biztosítási díjak befizetését tanúsító okiratokat UniCredit Leasing részére haladéktalanul bemutatni. Adós köteles a szerződés futamideje alatt a biztosítással kapcsolatos viszonyokról az UniCredit Leasinget folyamatosan tájékoztatni Adós a biztosítási titok alóli felmentésként feltétel nélkül és visszavonhatatlanul hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Gépjárműre vonatkozó valamennyi általa megkötött biztosításról, a biztosítási kötvény kiállításának elmaradásáról és annak okáról, a biztosítások megszűnéséről és annak okáról, a káresemény bekövetkezéséről, a kárrendezésről és az esetleges kárkifizetésről a Biztosító bármely adatot, információt, tényt átadjon Finanszírozónak Súlyos szerződésszegésnek minősül és azonnali felmondást von maga után, ha az Adós vagy jóváhagyásával más személy a gépjárművet olyan országba viszi ki, amelyre a biztosítás területi hatálya nem terjed ki. 8. oldal, összesen: 18

9 9. oldal, összesen: 18 UniCredit Leasing Hungary Zrt A biztosítási szerződés késedelmes megkötéséből vagy megszűnéséből, illetve a biztosítási szerződés jogosulatlan módosításából eredő valamennyi kárt az Adós viseli, illetve köteles UniCredit Leasing ebből származó kárát megtéríteni A biztosítási szerződés megkötésére az Adós köteles, és jogosult azt vagy az UniCredit Leasing közreműködésével, vagy önállóan megkötni. Amennyiben a Biztosítási Szerződést a Felek megállapodása alapján az Adós önállóan köti meg, az Adós köteles a Biztosítási Szerződés megkötését az UniCredit Leasing által megjelölt módon az UniCredit Leasingnek igazolni. Az Adós a biztosítást ebben az esetben is az UniCredit Leasing javára köti meg. A biztosítási kötvényt a biztosító vagy az Adós köteles közvetlenül a kiállítást követően az UniCredit Leasingnek bemutatni. Önállóan (saját hatáskörben) kötött biztosítás esetén az Adós teljes kártérítési felelősséget vállal a biztosító által meg nem térített károkért, ill. a Biztosítási Szerződésből eredő jogvitákból fakadó károkért, költségekért. Casco köteles finanszírozás esetén Finanszírozó kérésére Adós köteles a Casco biztosítás meglétét, a díjfizetés hiánytalanságát igazolni, illetve a Casco biztosítás feltételeit bemutatni Biztosítási esemény A Szerződés alkalmazásában biztosítási eseménynek minősül minden olyan esemény, amelyet a gépjárműre vonatkozó valamely biztosítási szerződés vagy jogszabály annak minősít Biztosítási esemény bekövetkezése esetén Adós viseli a biztosítási szerződésben meghatározott önrészt, nem mentesül az UniCredit Leasing felé fennálló fizetési és egyéb kötelezettségei alól, köteles (vétkességétől függetlenül) a biztosítási eseményről az UniCredit Leasinget vagy annak megbízottját haladéktalanul írásban értesíteni. E kötelezettsége akkor is fennáll, ha a kárt a másik fél kötelező gépjármű-felelősségbiztosítása fedezi Adós köteles az UniCredit Leasinget a biztosítási eseménnyel kapcsolatos minden körülményről részletesen és azonnal írásban tájékoztatni. Töréskár (baleset) és elemi kár esetén Adós a biztosító által felvett kárfelvételi jegyzőkönyv másolatát, lopáskár esetén pedig, a rendőrségnél e tárgyban tett feljelentésének másolatát köteles a biztosítási eseményt követő 2 munkanapon belül eljuttatni az UniCredit Leasinghez Adós köteles a szükséges javítási munkákat elvégeztetni, valamint köteles minden, a gépjárművet ért kárral kapcsolatos igényt érvényesíteni. A biztosítási eseményt követően Adós a gépjárművet a jótállási időszak alatt kizárólag a jármű szervizkönyvében feltüntetett márkaszervizek valamelyikében javíttathatja. Az UniCredit Leasing csak javítási számlával igazolt javítás elvégzéséhez járul hozzá. Amennyiben a javítást Adós nem márkaszervizben végezteti el, illetve a javítás elvégzését javítási számlával nem tudja igazolni, UniCredit Leasing jogosult igazságügyi gépjármű szakértői vélemény benyújtását kérni Adóstól annak bizonyítására, hogy a szerződés biztosítékául szolgáló jármű értéke a nem szakszervizben történő javítás miatt nem csökkent jelentősen. A szakértői költségek Adóst terhelik A gépjármű esetleges ellopása miatt tett rendőrségi feljelentésben Adós köteles rögzíteni azt a tényt, hogy a gépjárművön a Finanszírozó javára elidegenítési és terhelési tilalom, valamint opciós jog van érvényben Adós köteles biztosítási esemény bekövetkezése esetén a biztosítási szerződésből származó jogait a biztosító, valamint szükség esetén a bíróság előtt érvényesíteni. UniCredit Leasing felhívására Adós minden esetben köteles a megfelelő peres eljárást megindítani. Adós köteles az igényérvényesítés folyamatáról és részleteiről az UniCredit Leasinget az igényérvényesítés során keletkezett peres és peren kívüli iratok másolatának folyamatos rendelkezésre bocsátásával tájékoztatni. Adós az igényérvényesítés során bármely őt megillető jogról lemondani, vagy egyezséget kötni kizárólag az UniCredit Leasing előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult. Adós a Szerződés aláírásával feltétel nélkül és visszavonhatatlanul felhatalmazza Finanszírozót, hogy a Biztosítóval folyó tárgyalásokba, illetve peres és egyéb eljárásba megítélése szerint, bármikor, azok bármely szakaszában mindek külön felhatalmazás nélkül bekapcsolódjon. Adós felhatalmazza Finanszírozót, hogy a Biztosítóval folyó tárgyalások során közreműködőt vegyen igénybe. Szükség

10 esetén Adós ilyen tartalmú meghatalmazással köteles a Finanszírozót külön is ellátni. Amennyiben a Finanszírozó a peres eljárásba be kíván kapcsolódni, függetlenül attól, hogy a Finanszírozó számára a bíróság a perbelépést engedélyezte-e, Adós köteles valamennyi perbeli cselekményét Finanszírozóval előzetesen egyeztetni és köteles a perben a Finanszírozó instrukciói szerint eljárni. Adós a Szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy Finanszírozó a kárügyben eljáró Biztosítótól valamennyi, a számára szükséges információt beszerezze Adós a biztosítási eseményből származó valamennyi jövőbeli követelését, valamint a károkozó kötelező gépjármű-felelősségbiztosításának terhére rendezendő kárral kapcsolatos követeléseit jelen ÁSZF aláírásával az UniCredit Leasingre engedményezi Adós a Szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy Finanszírozó, mint a kártérítés kedvezményezettje, a Gépjármű bármely káreseményével kapcsolatosan a kártérítési összeg vonatkozásában csak akkor mond le a kedvezményezetti jogából eredő igényei érvényesítéséről, amennyiben az Adósnak a Finanszírozó felé nincs semmilyen lejárt tartozása Amennyiben a Finanszírozó a kártérítési összeget a Biztosítótól kedvezményezetti joga alapján bekéri (különös tekintettel arra, ha az Adósnak Finanszírozó felé lejárt tartozása van, a Gépjárművet ellopták vagy totálkáros lett, vagy a javítás után a Gépjármű nem korának és futásteljesítményének megfelelő állapotba került) és az beérkezik számlájára, azt a Finanszírozó elsősorban az Adós tartozásának kiegyenlítésére fordítja, az ezt meghaladó összeget Adósnak átutalja, vagy Adós beleegyezésével rendkívüli előtörlesztésként az Adós folyószámláján jóváírja. Az utóbbi esetben a jelen ÁSZF-ben meghatározott előtörlesztési szabályok az irányadók azzal az eltéréssel, hogy az Adóst ilyen esetben az előtörlesztéssel kapcsolatosan költségek nem terhelik Amennyiben Adós a Szerződés megszűnésekor, megszüntetésekor a Teljes tartozását nem fizette meg, akkor a fennálló Casco biztosítást és a kötelező felelősség biztosítást köteles mindaddig érvényben tartani, amíg a Teljes tartozását meg nem fizette a Finanszírozó felé, vagy a Gépjárművet a Finanszírozó birtokába nem adta Amennyiben a biztosító a kártérítési összeget Adósnak, illetve az UniCredit Leasingnek bármely az UniCredit Leasingnek fel nem róható okból nem fizeti ki, e körülmény Adósnak a szerződés alapján fennálló fizetési kötelezettségeit nem érinti. 7.5 Adós hozzájárul ahhoz, hogy a biztosító vagy az UniCredit Független Biztosításközvetítő Kft a Szerződés futamideje alatt további biztosítások ajánlása céljából telefonon vagy postai levél útján megkeresse. 8 A Szerződés módosítása, megszűnése 8.1 A Szerződés, valamint mellékletei módosításához írásbeli forma szükséges. 8.2 A Szerződés módosításának minősül különösen: - a futamidő módosítás - a résztörlesztés - a tartozásátvállalás 8.3 Az Adós a Szerződésből eredő tartozását jogosult a futamidő alatt a törlesztő részletet meghaladó összeg teljesítésével csökkenteni (résztörlesztés). Az Adós köteles a tervezett teljesítési időpont előtt öt nappal résztörlesztési szándékát írásban bejelenteni. Az UniCredit Leasing a résztörlesztéskor az Adós esedékessé vált tartozásának érvényesítse után fennmaradó összeget a tőketartozás törlesztésre írja jóvá. A résztörlesztést követően az UniCredit Leasing az Adós választásának megfelelően a fennálló tőke-tartozás figyelembe vételével a kölcsön futamidejét, illetve a futamidő változatlan fenntartása mellett a törlesztő részletek összegét módosítja. A módosult futamidőt, illetve a törlesztő-részleteket tartalmazó módosított törlesztő táblát az UniCredit Leasing az Adós rendelkezésére bocsátja. 10. oldal, összesen: 18

11 8.4 A Szerződés megszűnik: - a Szerződés rendes lejáratával - az Adós előtörlesztésével - az UniCredit Leasing azonnali hatályú felmondásával 8.5 UniCredit Leasing azonnali hatályú felmondása esetén, amennyiben Adós az azonnali hatályú felmondást kiváltó szerződésszegő magatartását megszünteti, Adós jogosult a Szerződés újra hatálybaléptetését kérni. UniCredit Leasing nem köteles a Szerződést újra hatályba léptetni. A Szerződés újra hatályba léptetéséhez Adós írásbeli kérelme alapján UniCredit Leasing írásbeli nyilatkozata szükséges. 8.6 Az Adós jogosult a szerződést írásban 5 munkanapra felmondani, és a fennmaradó kölcsönösszeget egy összegben visszafizetni. (előtörlesztés). Az előtörlesztés feltétele, hogy az Adósnak semmilyen a Szerződés alapján fennálló, már esedékessé vált lejárt tartozása ne legyen. Az UniCredit Leasing az előtörlesztéskor az Adós tartozásáról elszámolást (továbbiakban: Elszámolás) készít. Az Elszámolás tartalmazza az Adósnak a Szerződéssel kapcsolatosan fennálló összes fizetési kötelezettségét, amely az Elszámolás napján fennálló aktuális tőkekintlévőséget foglalja magába, beleértve az időközben érvényesített, a 6.2 pont szerinti kamat-, illetve árfolyamváltozásokat is. Az Adós köteles az Elszámolásban meghatározott tartozás összegét esetleges késedelmi kamatokkal együtt haladéktalanul megfizetni. Az Adós tőkekintlévőségének meghatározása az alábbi képlet alapján történik: ahol H n Ct AK ( et ut) = 1+ i= i ( 1+ AK ) H tőketartozás (6.2.3 pontban AR-nek megfelelő) n még hátralévő törlesztő részletek száma Ct utolsó esedékessé vált havi törlesztő részlet AK kölcsön aktuális ügyleti kamata et-ut az előtörlesztés és az utolsó esedékessé vált törlesztő részlet dátumok közötti különbség napokban Az Adós előtörlesztés esetén köteles az UniCredit Leasing által hirdetményben közzétett előtörlesztési költséget megfizetni. (ÁSZF 6.5. pont) Az UniCredit Leasing az előtörlesztés jóváírásának napján érvényes árfolyam és a szerződés deviza bázisának megfelelő, pontban definiált Kamat figyelembevételével számol el, amely alapján az UniCredit Leasing által készített Elszámolásban megjelölt összeg, illetve az Adós által ténylegesen megfizetett összeg eltérhet. Abban az esetben, ha az Elszámolásban megjelölt összeghez képest Adósnak fizetési kötelezettsége keletkezik, úgy Adós köteles azt az UniCredit Leasing felszólítását követően haladéktalanul megfizetni. A Szerződés azon a napon szűnik meg, amikor az Adós ezen fizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tett. Finanszírozó kötelezettséget vállal arra, hogy az Adós kérésére az Adós fennálló tőketartozását és a felek között fennálló szerződés alapján esetlegesen egyéb kötelezettséget is tartalmazó kalkulációt ad ki 3 munkanapon belül. Az Adós kötelezettséget vállal arra, hogy a fent megjelölt kalkulációért a Hirdetményben meghatározott díjat (ún. kalkulációs díjat) megfizeti a kalkuláció átadását megelőzően. 8.7 UniCredit Leasing a Szerződést az Adóshoz intézett írásbeli nyilatkozattal az alábbi esetekben jogosult azonnali hatállyal felmondani: az Adós a Szerződésből folyó valamely fizetési kötelezettségével több, mint 30 napos késedelembe esik; 11. oldal, összesen: 18

12 12. oldal, összesen: 18 UniCredit Leasing Hungary Zrt az Adós megsérti a kötelező felelősség-, illetve Casco-biztosításból eredő fizetési kötelezettségeit, és erre tekintettel a biztosító kockázatviselése megszűnik az Eszköz biztosítási esemény következtében teljesen megsemmisül (totálkár), elvész, ellopják, függetlenül attól, hogy a biztosító UniCredit Leasing részére kártérítést nyújtott-e. E pont alapján az UniCredit Leasing akkor is jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha a biztosító a kártérítést elutasítja biztosítási esemény hiányában az Adós vagy a rá tekintettel biztosítékot nyújtó harmadik személy gazdasági helyzetének lényeges romlása, különösen fizetési halasztásra irányuló megállapodás kötése, a fizetések beszüntetésére vonatkozó nyilatkozat vagy csődeljárás/feszámolási/végrehajtási/végelszámolási eljárás kezdeményezése az Adós, korlátlanul felelős tagja, Adósra tekintettel biztosítékot nyújtó harmadik személy, vagy annak korlátlanul felelős tagja ellen; amennyiben az Adós természetes személy: az Adós halála vagy cselekvőképességének elvesztése; az Adós szék- vagy lakóhelyének külföldre történő áthelyezése; amennyiben az Adós maga vagy a gazdasági vagy vagyoni helyzetét igazoló, vagy rá tekintettel biztosítékot nyújtó harmadik személy a Szerződés megkötésekor vélelmezhetően olyan hamis adatokat közöl, tényeket vagy körülményeket hallgat el, amelyek ismeretében az UniCredit Leasing a Szerződést nem kötötte volna meg; a kikötött biztosítékok lényeges értékcsökkenése vagy megsemmisülése, illetve a biztosítéki megállapodások be nem tartása; amennyiben az Adós egyéb szerződéses kötelezettségét, az UniCredit Leasing írásos felszólítása ellenére sem teljesíti, különösen, ha az Eszközt szerződésellenesen használja és ezzel az UniCredit Leasing jogait jelentősen veszélyezteti; az Adós a kölcsönösszeget a Hitelkérelemben vagy a Finanszírozási Kérelemben meghatározott céljától eltérően használja az Adós a kölcsön fedezetével, biztosítékával vagy céljának megvalósulásával kapcsolatos vizsgálatot figyelmeztetés ellenére akadályozza, ideértve azt az esetet is, ha a Szerződésben vállalt vagy jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettségét megszegi továbbá minden egyéb, a jelen ÁSZF-ben meghatározott esetben ha az Adós vagy más az Adós csoportjába tartozó jogalany az UniCredit Leasing vagy más az UniCredit csoporthoz tartozó társasággal megkötött szerződésből eredő fizetési vagy egyéb kötelezettségét illetően késedelembe esik, vagy ilyen szerződést annak lejárata előtt vele szemben felmondanak vagy megszüntetnek. Adóscsoportjához tartozó jogalanynak kell tekinteni (i) minden olyan társaságot ill. magánszemélyt, (a) amely ill. aki a Lízingbevevő tulajdonosa függetlenül a tulajdoni hányad mértékétől, vagy (b) amelynek ill. akinek az Adóssal közös tulajdonosa van, (ii) az Adós vezető tisztségviselőjét, valamint (iii) az Adós felügyelő bizottsági tagját. 8.8 A Szerződés azonnali hatályú felmondásával a kölcsön egy összegben esedékessé válik. Az UniCredit Leasing az Adós tartozásáról Elszámolást készít, amely már tartalmazza a 6.2 pont szerinti, időközben érvényesített ügyleti kamat-, illetve árfolyamváltozásokat is. Az Adós köteles az Elszámolásban meghatározott teljes tartozást esetleges késedelmi kamatokkal, valamint a felmerült költségekkel együtt haladéktalanul megfizetni. Az UniCredit Leasing a fizetési kötelezettség teljesítésekor (a fizetési kötelezettség jóváírásának napján) érvényes árfolyam és ügyleti kamat figyelembevételével számol el, amely alapján az UniCredit Leasing által készített Elszámolásban megjelölt összeg, illetve az Adós által ténylegesen megfizetett összeg eltérhet. Abban az esetben, ha az Elszámolásban megjelölt összeghez képest Adósnak fizetési kötelezettsége keletkezik, úgy Adós köteles azt az UniCredit Leasing felszólítását követően

13 haladéktalanul megfizetni. A Szerződés azon a napon szűnik meg, amikor az Adós ezen fizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tett. 8.9 Ha a Szerződés az UniCredit Leasing pont szerinti felmondása következtében szűnik meg, - ha a kártérítés, illetve a biztosítási összeg az Adós teljes tartozásának törlesztésére nem elegendő - az Elszámolás alapján még fennmaradó tartozást az Adós köteles az Elszámolás kézhezvételétől számított 5 napon belül az UniCredit Leasing részére egy összegben megfizetni. Ha a kártérítés, illetve a biztosítási összeg az Adós tartozását meghaladja, illetve az UniCredit Leasingnek az Adóssal szemben esedékes követelése nincs, az UniCredit Leasing a kártérítés, illetve a biztosítási összeget, illetve az UniCredit Leasing követelésének a kártérítésbe, illetve a biztosítási összegbe való beszámítást követően fennmaradó összegét az elszámolást követő 8 napon belül kifizeti az Adósnak. 9 Biztosítékok 9.1. Vételi jog UniCredit Leasing és Adós megállapodnak, hogy a Szerződésben meghatározott Eszközre, az Eszköz forgalmi engedélyének kiállításától számított 5 éves időtartamra vételi jogot, valamint a vételi jog biztosítására elidegenítési és terhelési tilalmat alapítanak. Amennyiben a kölcsön futamideje az 5 évet meghaladja, úgy az Adós kötelezettséget vállal arra, hogy 48 hónap elteltével a hátralévő futamidőre az Eszközre újbóli vételi jogot enged az UniCredit Leasing javára. Ennek elmaradása szerződésszegésnek minősül és az UniCredit Leasing jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani Adós tudomásul veszi, hogy az UniCredit Leasing javára fennálló vételi jog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom következtében az illetékes hatóság az Eszköz törzskönyvét közvetlenül az UniCredit Leasingnak küldi meg. Adós kötelezi magát arra, hogy abban az esetben, ha az illetékes hatóság az Eszköz törzskönyvét neki küldi meg, azt haladéktalanul eljuttatja az UniCredit Leasingnek. UniCredit Leasing vételi joga megszűnését követően a törzskönyvet haladéktalanul átadja az Adósnak UniCredit Leasing vételi jogával akkor jogosult élni, ha az UniCredit Leasing a Szerződést az ÁSZF 8.7 pontja alapján azonnali hatállyal felmondja. Az UniCredit Leasing a vételi jogát az Adóshoz intézett egyoldalú nyilatkozatával gyakorolhatja. Az Adóshoz intézett egyoldalú nyilatkozat joghatályos küldéséről az ÁSZF pontja rendelkezik Az UniCredit Leasing vételi jogának gyakorlásával az Adósnak az Eszközön fennálló tulajdonjoga megszűnik és az Adós köteles az Eszközt, annak minden okmányával és tartozékával együtt az UniCredit Leasing által meghatározott helyen és időben az UniCredit Leasingnek vagy az általa megjelölt személynek átadni. Adós tudomásul veszi, hogy ha az Eszközt UniCredit Leasing felszólítására azonnali hatállyal nem adja át, úgy UniCredit Leasing jogosult az Eszköz birtokbavétele érdekében a szükséges eljárásokat megindítani, amellyel kapcsolatos mindennemű költség Adóst terheli. UniCredit Leasing jogosult a tulajdonjog megszerzéséhez, illetve az Eszköz birtokbavételéhez szükségessé váló intézkedéseket megtenni, - különös tekintettel az Eszközhöz tartozó második kulcs elkészítésére, a szervizkönyv pótlására. Az UniCredit Leasing az illetékes közlekedési igazgatási hatóságnál kezdeményezheti a gépjármű forgalomból történő kivonását, illetve a forgalmi engedély pótlása tárgyában az illetékes okmányirodánál eljárhat A felek megállapodnak, hogy az opciós vételár az Eszköz tényleges birtokbaadása napján fennálló EUROTAX katalógus szerinti, hivatalosan jegyzett piaci ára, amelyet az UniCredit Leasing az Eszköz 13. oldal, összesen: 18

14 műszaki, esztétikai állapota alapján készült, független szakértő értékbecslése alapján korrigál. UniCredit Leasing az által fizetendő vételárba jogosult beszámítani az Adóssal szemben a Szerződés alapján fennálló követelését Az Eszközön fennálló vételi jog érvényesítése folytán a gazdálkodó szervezetnek minősülő Adóst az ÁFA törvény 43. -a alapján számlaadási kötelezettség terheli, ezért az Adós az Elszámolás kézhezvételét követően a tulajdon átruházásról az Eszköz vételárának összegében az UniCredit Leasing nevére köteles számlát kiállítani, és azt az UniCredit Leasing címére 5 napon belül megküldeni. A gazdálkodó szervezetnek minősülő Adós tudomásul veszi, hogy ha a számlaadási kötelezettségének nem tesz eleget és ezért az UniCredit Leasing az Eszköz nettó vételárát terhelő ÁFA-t visszaigényelni nem tudja, annak összegét UniCredit Leasing az Adóssal szemben érvényesíti Az UniCredit Leasing vételi joga megszűnik, ha az Adós a Szerződésben meghatározott valamennyi fizetési kötelezettségének eleget tett és ezt az UniCredit Leasing írásban megerősíti. A vételi jog megszűnésekor az UniCredit Leasing írásban hozzájárul a vételi jognak, valamint az elidegenítési és terhelési tilalomnak a törzskönyvből való törléséhez UniCredit Leasing vételi jogának gyakorlása során az Eszközt abból a célból vásárolja meg, hogy a vételárnak a Szerződés alapján fennálló követelésébe történő beszámításával a Szerződés alapján fennálló követelését csökkentse, vagy kielégítse Ha az Eszköz értékesítési során befolyt vételár (a továbbiakban: Vételár ) az Adós tartozásának összegét meghaladja, az UniCredit Leasing a különbözetet - az átutalási költségek levonásával - az Adósnak az elszámolást követő 5 munkanapon belül köteles megfizetni. Ha a Vételár az Adós tartozását nem fedezi teljes egészében, az Adós a különbözetről szóló elszámolás kézbesítést követő 5 munkanapon belül köteles azt egy összegben megfizetni További biztosítékok Felek a Szerződésben további biztosítékok adásában megállapodhatnak, amelyek a következők lehetnek: - Az eszközre vonatkozó ingó zálogjog alapítása - Készfizető kezesség - Az Adós Szerződésből eredő kötelezettségeire vonatkozó, közjegyző előtt tett tartozás elismerése - Óvadék - Ingatlanra alapított, és az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jelzálogjog - Hitel fedezeti biztosítás 10 Adatközlések, értesítések, kézbesítés UniCredit Leasing jogosult a Szerződés megkötését megelőzően ill. a Szerződés teljes időtartama alatt arra, hogy az Adós gazdasági helyzetének vizsgálata céljából annak könyveibe, mérlegeibe bármikor korlátozás nélkül betekintsen Adós köteles a Szerződés időtartama alatt az éves beszámolóját (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő mellékletek) minden év június 10-ig az UniCredit Leasingnek, felszólítás nélkül megküldeni. Az Adós kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a szerződéskötéskor a vonatkozó jogszabályok rendelkezése értelmében mikrovállalkozásnak minősül, úgy ezt jelzi a Finanszírozó felé. Az Adós kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy amennyiben a szerződés fennállta alatt a vonatkozó jogszabályi rendelkezések értelmében már nem minősül mikrovállalkozásnak vagy a szerződés hatálya alatt válik mikrovállalkozássá, úgy ezen körülmény bekövetkezésétől számított 15 napon belül mikrovállalkozói státuszát írásban jelzi a Finanszírozó felé. 14. oldal, összesen: 18

15 10.3. Adós köteles harmadik személyek Eszközre vonatkozó igényéről (zálogjog gyakorlása stb.), az Adóssal szemben végrehajtási eljárás, csődeljárás vagy felszámolási eljárás kezdeményezéséről, az Eszköz elvesztéséről vagy megsérüléséről, valamint az UniCredit Leasing jogait érintő bármely lényeges körülményről - a releváns tények ismertetésével és az okmányok/okiratok bemutatásával - az UniCredit Leasinget haladéktalanul értesíteni Adós köteles lakó- és székhelyének, az Eszköz üzemeltetési helyének, valamint minden Szerződésbe foglalt egyéb adatának megváltozását az UniCredit Leasinggel haladéktalanul írásban közölni Adós jelen ÁSZF aláírásával egyidejűleg tudomásul veszi és elfogadja, hogy a lakó- és székhelyváltozásának közléséig az UniCredit Leasing az Adósnak szóló nyilatkozatokat az Adós utolsó ismert címére joghatályosan küldheti meg. Így az Adós címére UniCredit Leasing által küldött nyilatkozat akkor is kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett megtagadta annak átvételét vagyis nem fogadta el jelzéssel érkezett vissza a küldemény vagy ismeretlen jelzéssel érkezett visszaz UniCredit Leasinghez a postai küldemény, továbbá, ha elköltözött jelzéssel érkezett vissza a postai küldemény Amennyiben Adós a postán az arra biztosított határidőn belül nem vette át a postai küldeményt vagyis nem kereste jelzéssel érkezett vissza úgy UniCredit Leasing újból megkísérli a tájékoztatást. Amennyiben ezen postai küldemény is nem kereste jelzéssel érkezik vissza, úgy azt a második tájékoztatás nem kereste jelzéssel történő visszaérkezését követő ötödik munkanapon kézbesítettnek tekinti UniCredit Leasing UniCredit Leasing felhívja Adós figyelmét, hogy ha a pénzmosás és terrorizmus finanaszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény alapján végrehajtott azonosítás során megadott adatokban a Szerződés, illetőleg a felek közötti üzleti kapcsolat fennállása alatt bekövetkezett változásról az Adós köteles a tudomásszerzéstől számított 5 (öt) munkanapon belül az UniCredit Leasinget értesíteni. Adós ezen értesítésre kötelezi magát, és tudomásul veszi, hogy e kötelezettség elmulasztásának következményei kizárólag Adóst terhelik Az UniCredit Leasing az Adós részére címzett értesítéseket az Adós által megadott levelezési címre küldi. Az UniCredit Leasing az Adós részére szóló iratokat, értesítéseket nem köteles ajánlottan vagy tértivevénnyel postára adni. Ellenkező bizonyításig az elküldést megtörténtnek kell tekinteni, ha az eredeti irat másolata az UniCredit Leasing birtokában van, és az elküldést kézjeggyel ellátott feladójegyzék, feladóvény, vagy az UniCredit Leasing e célból vezetett nyilvántartása igazolja Az UniCredit Leasing által az Adóshoz intézett azon írásbeli nyilatkozatokat, amelyeket az Adós részére az Adós által megadott levelezési címre, szabályszerűen postára adtak, az Adós által közöltnek, részére kézbesítettnek kell tekinteni, akkor is, ha a küldemény ténylegesen nem volt kézbesíthető, vagy azokról a másik fél nem szerzett tudomást: - a küldeménynek az első postai kézbesítése megkísérlése napjától, - ha ez nem állapítható meg, akkor a postai kézbesítés második megkísérlése napjától számított ötödik munkanapon - ha ez sem állapítható meg, vagy a kézbesítés másodszori megkísérlésére nem is került sor, akkor azon a napon, amelyen a kézbesítetlen küldeményt a posta a feladónak visszaküldte. Az Adós köteles arra, hogy a fenti nyilatkozatok kötésére és kézbesítésére vonatkozó előírásokra tekintettel gondoskodjon arról, hogy a fentiekben megadott kézbesítési címen a szerződés megkötésétől e szerződés megszűnéséig folyamatosan rendelkezzen a postai küldemények átvételére jogosult személlyel (képviselővel). Ennek elmulasztása esetén, az átvételre jogosult személy (képviselő) hiányára, előnyök szerzése végett nem hivatkozhat. Az Adós címére UniCredit Leasing által küldött nyilatkozatot akkor is kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett megtagadta annak átvételét vagyis nem fogadta el jelzéssel érkezett vissza a küldemény vagy ismeretlen, jelzéssel érkezett vissza Lízingbeadóhoz a postai küldemény, továbbá, ha elköltözött, cím elégtelen vagy nem kereste jelzéssel érkezett vissza a postai küldemény. 15. oldal, összesen: 18

16 A fenti szabályok a kézbesítési megbízottra is vonatkoznak, azzal, hogy a joghatály a meghatalmazást adó vonatkozásában áll be. UniCredit Leasing a hitelügyletekre vonatkozó kondíciókat a Hirdetményében teszi közzé, melyek a kifüggesztéssel kézbesítettnek minősülnek Amennyiben az Adós gazdálkodásáról, működéséről olyan információ, tény, adat merül fel, illetve jut UniCredit Leasing tudomására, amely az Adós működését, fizetőképességét nagymértékben negatívan/ hátrányosan befolyásolja, úgy UniCredit Leasing jogosult az Adós cég átvilágítását végrehajtani, saját maga vagy megbízottja által. Az Adós kötelezettséget vállal, hogy az átvilágítás során az UniCredit Leasinggel vagy megbízottjával mindenben együttműködik, részükre minden kért információt, adatot megad, a helyszínen az átvilágítást végzők munkáját lehetőség szerint elősegíti a szükséges emberi és technikai forrást biztosítva Az Adós hozzájárulását adja a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló évi XLVIII. Törvény rendelkezéseivel összhangban ahhoz, hogy az UniCredit Lreasing gazdasági reklámnak minősülő, közvetlenül a Lízingbeadó tevékenységével, szolgáltatásaival, termékeivel, aktuális kedvezményeivel, valamint az UniCredit Leasing révén elérhető lehetőségekkel kapcsolatos ajánlatokkal, tájékoztatással, reklámmal, információval és egyéb anyagokkal keresse meg telefonon (pl. SMS útján) és/vagy postai, illetve elektronikus levél útján. Ezen hozzájáruló nyilatkozat az UniCredit Leasinghez intézett és írásban megküldött visszavonásig érvényes. 11 Adatvédelem 11.1 Az Adós hozzájárulását adja ahhoz, hogy az UniCredit Leasing az Adós Szerződésben foglalt adatait, a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, a Szerződéssel kapcsolatos adminisztráció keretében, a Szerződés céljára számítógépes úton feldolgozza. Az Adós hozzájárul továbbá az adatok bankszerű formában, hitelezővédelmi célból történő továbbításához Az Adós jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy az UniCredit Leasing a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően megőrzi és tárolja a banktitoknak minősülő tényeket, információkat, megoldásokat vagy adatokat, azokat refinanszírozás céljából vagy jogszabályban meghatározott egyéb esetekben, - így különösen adatszolgáltatatási kötelezettség esetén - jogszabályban meghatározott módon, harmadik személynek átadhatja, csoportosíthatja, vagy törölheti Az Adós tudomásul veszi és felhatalmazását adja ahhoz, hogy a Finanszírozó a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a felek közötti szerződés létrejöttéhez, az abban meghatározott jogok és kötelezettség gyakorlásához kapcsolódóan az Adós személyes adatait, valamint banktitoknak minősülő tényeket, információkat, megoldásokat vagy adatokat adatkezelés, továbbítás, feldolgozás céljából a harmadik személyeknek átadja és az ezen jogosultság alapján azokat kezelje, továbbítsa, illetve feldolgozza. Az Adós hozzájárulását adja ahhoz, hogy az átadott személyes adatai Magyar Köztársaság területéről az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül külföldi adatkezelő részére továbbításra kerüljön adatkezelés, adatfeldolgozás céljából. A Finanszírozó kötelezettséget vállal arra, hogy csak olyan adatokat továbbít külföldre, amelyeket jogszabály lehetővé tesz, valamint kizárólag olyan országba továbbít adatot, amely ország adatkezelésre vonatkozó rendelkezései a magyar jogszabályi rendelkezéseknek megfelelnek és ez alapján megfelelő védelmet biztosítanak a személyes adatoknak. Az Adós hozzájárul ahhoz, hogy a jogügyletek biztonságának erősítése érdekében a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény, valamint a vonatkozó egyéb rendelkezések alapján a Finanszírozó az Adósnak az általa bemutatott okmányaikon szereplő adatait, arcképét, aláírását, illetve okmányaik érvényességét, nyilvántartásból való kikerülésének okát ellenőrizze (ún. kötelező ügyfél-átvilágítás) Az Adós tudomásul veszi, hogy a Lízingbeadóval szemben fennálló vagy a jövőben keletkező bármely fizetési kötelezettségének elmulasztása esetén UniCredit Leasing jogosult követelések behajtásával 16. oldal, összesen: 18

17 foglalkozó harmadik személynek megbízást adni a tartozás beszedésére. A Lízingbevevő ezennel felhatalmazza Lízingbeadót arra, hogy a UniCredit Leasing a megbízottja részére a Lízingbevevőre, valamint a Lízingbevevő fennálló kötelezettségére és a Lízingtárgyra vonatkozó valamennyi szükséges információt és adatot átadja és a követelés beszedésével megbízott harmadik személy ezeket az adatokat és információkat nyilvántartsa és kezelje Adós a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a jelen 11. pontban foglalt felhatalmazások az e pontban részletezett adatok tekintetében a banktitok alóli felmentésnek minősülnek és ezen felhatalmazások kiterjednek valamennyi a Szerződéssel összefüggő adatra és információra. 12 Egyéb rendelkezések Az Adós a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el Szóbeli megállapodások az UniCredit Leasing és az Adós között nem jöttek létre. A Szerződés, valamint mellékletei módosításához beleértve az írásos formára vonatkozó követelményt írásbeli forma szükséges A Feleknek a Szerződésben, valamint annak mellékleteiben meghatározott jognyilatkozatainak, valamint értesítéseinek megtételéhez írásbeli forma szükséges A teljesítés helye Budapest Az UniCredit Leasing az Általános Szerződési Feltételeket ill. azok esetleges módosítását az Adós rendelkezésére bocsátja. Amennyiben az Adós az Általános Szerződési Feltételek módosításával kapcsolatban a közléstől számított 15 napon belül kifogást nem emel, a módosítást az Adós részéről elfogadottnak kell tekinteni. Ha a az Adós az Általános Szerződési Feltételek módosítását nem fogadja el, mind az Adós, mind az UniCredit Leasing jogosult a Szerződést 30 napos határidővel felmondani Amennyiben a Szerződés vagy az ÁSZF egyes rendelkezései vagy rendelkezéseinek egy része érvénytelen vagy végrehajthatatlan lenne, vagy azzá válna, úgy ez nem érinti a Szerződés vagy az ÁSZF többi részének az érvényességét. Ebben az esetben (akár kiegészítő) értelmezés révén azok a szabályozások érvényesek, amelyek a lehető legjobban megfelelnek az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezés(ek) gazdasági célkitűzésének. Amennyiben egy ilyen értelmezés jogi okok miatt lehetetlen lenne, a Felek kötelezik magukat, hogy jelen szabályozásnak megfelelően kiegészítő megállapodásokat kötnek. A jelen bekezdésben foglalt szabályozás értelemszerűen érvényes a Szerződés végrehajtása vagy értelmezése során esetleg felmerült szabályozási hézagokra is Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződésből eredő minden vitás kérdést lehetőleg békés úton oldanak meg. A lízingszerződésből eredő valamennyi jogvitára felek - a hatáskörébe tartozó ügyekben - a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki A Szerződés megkötésének és végrehajtásának költségeit az Adós viseli. Az UniCredit Leasing jogosult e költségeket az Adósnak megelőlegezni, és azokat az Adósnak továbbszámlázni. A költségek fizetésére az egyéb fizetésekre vonatkozó szabályok és jogkövetkezmények érvényesek A Szerződés két eredeti példányban készült, amelyekből az Adós egy eredetit kap A Szerződésben, továbbá a Szerződés mellékleteiben, így különösen az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény, a magyar Polgári Törvénykönyv, valamint a kölcsönre vonatkozó egyéb jogszabályi rendelkezések az irányadóak Az Általános Szerződési Feltételek nyilvános, azt az Ügyfelek számára nyitva álló helyiségekben, illetve az UniCredit Leasing honlapján, a címen bárki megtekintheti. Az UniCredit Leasing a hirdetményeit a honlapján teszi közzé. 17. oldal, összesen: 18

18 Az UniCredit Leasing kötelező érvénnyel alávetette magát a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról szóló Magatartási kódexnek Az Adós az UniCredit Leasing magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, telefaxon, elektronikus levélben) közölheti az UniCredit Leasing székhelyén (1016 Budapest, Hegyalja út 7-13.), UniCredit Leasing székhelyére címezve, az UniCredit Leasing telefonszámán ( ), az UniCredit Leasing fax számán ( ) vagy az UniCredit Leasing címén Az UniCredit Leasing az ügyfelek panaszai hatékony, átlátható és gyors kezelésének eljárásáról, a panaszügyintézés módjáról, valamint a panaszok nyilvántartásáról szabályzatot készít, mely panaszkezelési szabályzata nyilvános, azt az ügyfelek számára nyitva álló helyiségekben, illetve az UniCredit Leasing honlapján, a címen bárki megtekintheti. Hatályos: július 19. napjától UniCredit Leasing Hungary Zrt. Az Adós a jelen ÁSZF aláírásával igazolja, hogy az ÁSZF-et elolvasta, az abban foglaltakat az UniCredit Leasing képviselőjével kifejezetten megtárgyalta, és azokat magára nézve kötelezőnek fogadja el. Az Adós az ÁSZF aláírásával továbbá igazolja, hogy az ÁSZF kiegészítésére, vagy módosítására sem szóbeli megállapodás, sem írásbeli nyilatkozat nem jött létre. Kelt: Adós (cégszerű aláírás) 18. oldal, összesen: 18

Általános Szerződési Feltételek Kölcsönszerződéshez

Általános Szerződési Feltételek Kölcsönszerződéshez Általános Szerződési Feltételek Kölcsönszerződéshez 1. A szerződés tárgya, megkötése 1.1 Az UniCredit Leasing Hungary Zrt. (a továbbiakban: UniCredit Leasing ) a jelen Általános Szerződési Feltételeken

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

Kihirdetve: 2014. június 13. Érvényes: 2014. július 01. napjától visszavonásig

Kihirdetve: 2014. június 13. Érvényes: 2014. július 01. napjától visszavonásig H I R D E T M É N Y a Santander Consumer Finance Zrt. által, 2010. március 01. napját megelőzően megkötött, magánszemélyek részére nyújtott ingatlanfedezettel biztosított személyi kölcsönök költségeiről

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY KIVÁLTÓ FIX ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához A Kölcsön összege: 5.000 EUR 50.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a folyósítás

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: 2017. január 16-tól A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt

Részletesebben

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól 31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól I. Fogyasztási célú hitelek (2015.02.01.) Az éves ügyleti kamat* (%) referenciakamatból és kamatfelárból áll. A referencia kamat

Részletesebben

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. október 1. 1. Takarék Classic Személyi Kölcsön

Részletesebben

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Hatályos: 2015. április 15-től visszavonásig 1 1 Lakáscélú hitelek (1) 1.1 HUF alapú lakáscélú hitelek HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Kamatláb = Referencia Kamatláb

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET)

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) 1. sz. melléklet SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. január 01. 1 1. Takarék Classic Személyi

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Mohácsi Takarék Bank Zrt. a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Takarék Személyi Kölcsön célja: A Takarék Személyi Kölcsön standard

Részletesebben

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes Nyírbélteki Takarékszövetkezet 4372.Nyírbéltek,Kossuth u.16. ÉRVÉNYES KAMATOK Eng.szám:36/1990.05.14. egysz.kez.költs. kamat Hiteldíj mutató Új folyósításu hitelek kamata: % / év % /év várható % 2005.

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2017. január 3. A Kölcsön összege: 1.000.000,- Ft 10.000.000,- Ft A Kölcsön futamideje: 18 hónap

Részletesebben

21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) Hatályos: től

21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) Hatályos: től 21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről (2015.11.15-előtt nyújtott hitelek) Hatályos: 2016.04.01-től I.A) Fogyasztási célú hitelek (2015.07.15-től) Az éves ügyleti kamat 1 (%) referenciakamatból

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL I. A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám:

Részletesebben

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói HIRDETMÉNY 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói A,,Rábaközi Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. 01. 16. A a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

Kamatok, díjak és egyéb költségek

Kamatok, díjak és egyéb költségek HIRDETMÉNY Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság hivatalos tájékoztatója a lakossági ügyfeleknél alkalmazott kondíciókról, kamatokról, díjakról, jutalékokról egységes szerkezetben Érvényes:

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY 2017. január 16-tól Az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági ek kondíciói Érvényes: 2016. november 29 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók THM1 2 THM2 2 Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók

Részletesebben

HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2016. július 2. összege: 100.000,- Ft 20.000.000,- Ft futamideje: 13 hónap 300 hónap Az alkalmazott Referencia-kamatláb:

Részletesebben

74/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek)

74/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) 74/205. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről (205..5-előtt nyújtott hitelek) I.A) Fogyasztási célú hitelek (205.07.5-től) Az éves ügyleti kamat (%) referenciakamatból és kamatfelárból áll. A referencia

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet 4372 Nyírbéltek, Kossuth u. 16. Engedélyszám: 837/1997/F. számú határozat Engedély kelte: 1997. november 27. TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi kölcsöne

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi kölcsöne HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi kölcsöne AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/1-477-4888 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu VÁLTOZÁSOK: - Kapcsolódó akció Érvényes

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.06. Jelen Hirdetmény a 2016. május 6. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Allianz Személyi kölcsön termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

H I R D E T M É N Y. Allianz Személyi kölcsön termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek H I R D E T M É N Y Allianz Személyi termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Hatályos: 2014. július 01. napjától Közzététel napja: 2014. június 30. FHB Bank Zrt. Fix Személyi

Részletesebben

Az Üzletszabályzat I. fejezete Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak kiegészítésre kerül az alábbi fogalom meghatározásokkal:

Az Üzletszabályzat I. fejezete Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak kiegészítésre kerül az alábbi fogalom meghatározásokkal: LOMBARD PÉNZÜGYI ÉS LÍZING ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDÖ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA Felügyeleti (MNB) engedély száma: 2138/1998/F Gépjármű zártvégű pénzügyi lízing tevékenységre PLAGd/2009.08.01.

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Borotai Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.17. Jelen Hirdetmény a 2016. május 17. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági Hitelek kondíciói Érvényes: 2015. november 16 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók részére

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. április 6. A Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi t és Kiváltó Takarék

Részletesebben

OTTHONOM lakáscélú hitel

OTTHONOM lakáscélú hitel Érvényes: 2017. március 01-től visszavonásig A kölcsön kamatlába Rendelkezésre tartási díj 8 Szerződéskötési díj Folyósítási díj 3 Teljes hiteldíj mutató (THM) 2 Elő-, végtörlesztés díja Értékbecslés /

Részletesebben

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL ÉRVÉNYES: 2015. április 1-től 1 JELENLEG ÉRTÉKESÍTETT KÖLCSÖNÖK: Érvényes a 2015. február 02-től befogadott

Részletesebben

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rakamaz Takarék (a továbbiakban Hitelintézet) STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2010. június 11. 1 1. Joker Személyi Kölcsön kondíciói: A kölcsön összege 50 000 Ft és

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség)

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: Előadó: KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba vette a

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december 15. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.09.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december 7- napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2016. 01.01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi Prémium kölcsöne

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi Prémium kölcsöne HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/1-477-4888 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu Érvényes 2017. január 02-től VÁLTOZÁSOK: -

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Kölcsönszerződéshez

Általános Szerződési Feltételek Kölcsönszerződéshez 1. Fogalom meghatározások Általános Szerződési Feltételek Kölcsönszerződéshez 1.1. Finanszírozó: UniCredit Leasing Hungary Zrt. 1.2. Szerződés: Szerződés, amely az Adós és Finanszírozó között létrejött

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN április 1-től

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN április 1-től Dunakanyar Takarékszövetkezet 14/2017. sz Hirdetmény TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN A Dunakanyar Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.09.01. Jelen Hirdetmény a 2016.08.31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016.11.30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó Hitel

Részletesebben

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017.04.01.-től befogadott kérelmek esetén A Kis-Rába menti Takarékszövetkezet a Szabadfelhasználású

Részletesebben

68/2014. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2014.07.14-től

68/2014. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2014.07.14-től 68/201. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 201.07.1-től I. Fogyasztási célú hitelek (2012.0.01.) Éves kamat éves kezelési költség egyszeri kezelési költség 1. Személyi hitelek 100.000-500.000,-Ft

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2016. január 5. A Kölcsön összege: 5.000 EUR 100.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. október 01. Jelen Hirdetmény a 2016. január 1. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016. december 31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.07. Jelen Hirdetmény a 2015. december 14. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.17. Jelen Hirdetmény a 2016. január 01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. július 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

HIRDETMÉNY. LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához. Hatályba lépés napja: április 1.

HIRDETMÉNY. LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához. Hatályba lépés napja: április 1. HIRDETMÉNY LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2016. április 1. A Kölcsön összege: 5.000 EUR 100.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a

Részletesebben

KORÁBBAN ÉRTÉKESÍTETT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS REFERENCIAKAMAT HIRDETMÉNY

KORÁBBAN ÉRTÉKESÍTETT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS REFERENCIAKAMAT HIRDETMÉNY Lakossági Hitelek kondíciói Érvényes: 2016. április 11 -tól/től visszavonásig KORÁBBAN ÉRTÉKESÍTETT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS REFERENCIAKAMAT HIRDETMÉNY Magánszemélyek részére 2013. július 22-től befogadott

Részletesebben

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1.

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1. HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2015.július 1. Jelen Hirdetmény a 2015. április 01. napját követően befogadott Takarék Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott kondíciókat tartalmazza.

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2012. január 1. Érvényes: visszavonásig. A 2011. április 1. napján hatályba lépett azonos című dokumentum jelen dokumentum hatályba

Részletesebben

KORÁBBAN ÉRTÉKESÍTETT OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁS MELLETT NYÚJTOTT LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖNÖK

KORÁBBAN ÉRTÉKESÍTETT OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁS MELLETT NYÚJTOTT LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖNÖK Lakossági Hitelek kondíciói Érvényes: 2015. augusztus 03 -tól/től visszavonásig KORÁBBAN ÉRTÉKESÍTETT OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁS MELLETT NYÚJTOTT LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖNÖK Magánszemélyek részére Az mértéke

Részletesebben

I. Széchenyi Forgóeszközhitel

I. Széchenyi Forgóeszközhitel XXXIX./B KONDÍCIÓS LISTA SZÉCHENYI PROGRAM HITELEK Érvényes: 2015. augusztus 14-étől I. Széchenyi Forgóeszközhitel Kamat (évi) 1 havi BUBOR + 5% Kezelési költség, kamat módjára számítandó (évi) Állami

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY (JAVASOLT HIRDETMÉNY MINTA) Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 30-ig befogadott

Részletesebben

HIRDETME NY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a deviza alapú időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETME NY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a deviza alapú időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETME NY Időskori Jelzálogjáradék Hirdetmény Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a deviza alapú időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2015. augusztus

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2016.10.01.-től befogadott kérelmek esetén A Kis-Rába menti Takarékszövetkezet a Szabadfelhasználású

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Kamattámogatás. Bruttó kamat* Állami kiegészítő kamattámogatásos lakóingatlan korszerűsítési kölcsön esetén

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Kamattámogatás. Bruttó kamat* Állami kiegészítő kamattámogatásos lakóingatlan korszerűsítési kölcsön esetén H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ FORINT ALAPÚ LAKÁSCÉLÚ KAMATTÁMOGATÁSOS KÖLCSÖN KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL Érvényes 2015.08.01-től KAMATTÁMOGATOTT HITEL 134/2009. (VI.23) Kormányrendelet

Részletesebben

Raiffeisen Corporate Lízing Zrt. hirdetmény / Kondíciós lista

Raiffeisen Corporate Lízing Zrt. hirdetmény / Kondíciós lista RAIFFEISEN CORPORATE LÍZING ZRT. KONDÍCIÓS LISTA FOGYASZTÓNAK 1 NEM MINŐSÜLŐ ADÓSSAL MEGKÖTÖTT KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓAN Berendezés finanszírozás Közzététel: Budapest, 2015. december 4. KONDÍCIÓK

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 %

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 % H I R D E T M É N Y MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL 1. SZABOLCS viharkár hitel 2010 Érvényes: 2010.06.23. jegybanki alapkamat + 3 % Folyósítási

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám: 01-10-041004) ezúton értesíti

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Borotai Takarékszövetkezet Hatálybalépés napja 2016.12.01 Jelen Hirdetmény a 2015.07.01 napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott

Részletesebben

Viadukt SE részére nyújtandó kölcsönszerződésről

Viadukt SE részére nyújtandó kölcsönszerződésről K i v o n a t Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 1-jén megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Képviselő-testületének 152/2015. (IX.01.) határozata Viadukt SE részére nyújtandó kölcsönszerződésről

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók Kihirdetve: 2015. augusztus 24. Érvényes: 2015. augusztus 25. Jelen dokumentum nem

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 %

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 % H I R D E T M É N Y MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL 1. SZABOLCS viharkár hitel 2010 Érvényes: 2010.06.23. jegybanki alapkamat + 3 % Folyósítási

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a központi lakossági hiteltermékek

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a központi lakossági hiteltermékek HIRDETMÉNY A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a központi lakossági hiteltermékek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, költségekről és ezek teljesítési rendjéről Érvényes:

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Lakossági Hitel Hirdetmény

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Lakossági Hitel Hirdetmény CSOPORTOS SZÁMLAVEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KEDVEZMÉNYES HITELEK (ÉRVÉNYES 2016.08.01-TŐL) A kedvezményes kondíciók igénybevételére jogosult minden olyan gazdasági társaság - valamint annak a közvetlen és közvetett

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY 1 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre 1 Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó-, és folyószámlahitel (VRULIROZÓ; VFOLYÓSZLA)...5 3. Rövid lejáratú hitel (éven belüli) (FORGÓÉBEL1;

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI INGATLANLÍZING SZERZŐDÉSHEZ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI INGATLANLÍZING SZERZŐDÉSHEZ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI INGATLANLÍZING SZERZŐDÉSHEZ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA Hatályos: 2012. május 2. napjától 1. A lízing tárgya 1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek az

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Bruttó kamat* Kamattámogatás 4,8810% 0,0000% 4,8810%

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Bruttó kamat* Kamattámogatás 4,8810% 0,0000% 4,8810% H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ FORINT ALAPÚ LAKÁSCÉLÚ KAMATTÁMOGATÁSOS KÖLCSÖN KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL Érvényes 2015.01.05-től KAMATTÁMOGATOTT HITEL 134/2009. (VI.23) Kormányrendelet

Részletesebben

LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI

LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet 3200 Gyöngyös, Magyar út 1. 1 em 7. Telefon: 37/505-220, Fax: 37/505-225 email: kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu, www.gyongyosmatratakarek.hu Nyilvántartó bíróság: Egri Törvényszék

Részletesebben

A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE

A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE Hatályos: 2015. július 8-tól visszavonásig 1 A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE 1 Lakáslízing Kamatláb = Referencia

Részletesebben

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi Prémium kölcsöne

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi Prémium kölcsöne HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/40-400-800 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu Érvényes 2016. január 01-től VÁLTOZÁSOK: VÁLTOZNAK

Részletesebben

A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL

A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL OTTHONTEREMTÉSI JELZÁLOGHITEL ÚJ LAKÁS ÉPÍTÉSÉRE, VÁSÁRLÁSÁRA (1 ÉVES REFERENCIA-KAMATLÁB PERIÓDUS)

Részletesebben

Kihirdetve: 2015. február 1. Érvényes: 2015. február 1. napjától visszavonásig

Kihirdetve: 2015. február 1. Érvényes: 2015. február 1. napjától visszavonásig H I R D E T M É N Y 2008. március 1. napját megelőzően a Santander Consumer Finance Zrt. által megkötött, a 2014. évi XXXVIII. törvény hatálya alá tartozó magánszemélyek részére nyújtott ingatlanfedezettel

Részletesebben

Takarék Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel HIRDETMÉNY

Takarék Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel HIRDETMÉNY Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. március 21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. május 15. napjáig

Részletesebben

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül amely létrejött egyrészről Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet (2112 Veresegyház, Fő út 53., cégjegyzékszám: 13-02-050250, KSH szám: 10045277 6419

Részletesebben

Hivatkozással az FHB Nyrt. Lakossági Hitelezési Üzletszabályzatára, alulírott

Hivatkozással az FHB Nyrt. Lakossági Hitelezési Üzletszabályzatára, alulírott 1. számú melléklet FHB Nyrt.1132. Budapest, Váci út 20. Banki érkeztetés: Tárgy: Bejelentéshez kötött előtörlesztési bejelentő Tisztelt Cím! Hivatkozással az FHB Nyrt. Lakossági Hitelezési Üzletszabályzatára,

Részletesebben

H I R D E T M É NY. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02.

H I R D E T M É NY. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02. H I R D E T M É NY MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02. 1 1. Személyi kölcsön A kölcsön összege: 300.000 Ft 2 000 000,- Ft A kölcsön

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2016. január 1.

HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2016. január 1. HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. január 1. Jelen Hirdetmény a 2015. december 21. 2016. május 15. között befogadott Takarék Forint Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés Fiók/Kirendeltség: Iktatószám: Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés mely létrejött egyrészről a Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. cégbírósági nyilvántartás:

Részletesebben

LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖNÖK Piaci kamatozású forint lakáshitelek

LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖNÖK Piaci kamatozású forint lakáshitelek Érvényes: 2016. március 21-től visszavonásig A Bank CHF hitelre 2008. október 15-től, EUR hitelre 2010. július 8-tól új kérelmet nem fogad be. A megkötött HUF, EUR, illetve CHF lakáscélú hitelszerződések

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja:

H I R D E T M É N Y. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja: H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja: 2013.01.01. Személyi kölcsön A kölcsön összege: 300.000 Ft - 2.000 000,- Ft A kölcsön futamideje: 12-72 hónap Díjak

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY A hirdetésben szereplő három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás. Hatálybalépés napja 2016.12.01.

Részletesebben

Lízing Üzleti tanácsok, üzleti tanácsadás: www.kisado.hu

Lízing Üzleti tanácsok, üzleti tanácsadás: www.kisado.hu Lízing Lízing A lízingbevevő a lízingszerződésben rögzített lízingdíj megfizetésére vállal kötelezettséget. A lízingszerződés fedezete maga a lízing tárgya, amelynek tulajdonjogát a lízingbevevő csak a

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.12.01. Jelen Hirdetmény a 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott kondíciókat tartalmazza. Takarék

Részletesebben