Általános Szerződési Feltételek Kölcsönszerződéshez

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános Szerződési Feltételek Kölcsönszerződéshez"

Átírás

1 1. Fogalom meghatározások Általános Szerződési Feltételek Kölcsönszerződéshez 1.1. Finanszírozó: UniCredit Leasing Hungary Zrt Szerződés: Szerződés, amely az Adós és Finanszírozó között létrejött kétoldalú kölcsönügylet, annak biztosítékául az Adós és Finanszírozó között létrejött vételi jogi (opciós) megállapodás, valamint esetlegesen a Finanszírozó és a Készfizető kezes között létrejött kezességi megállapodás kondícióit és változó adatait tartalmazza. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi a jelen Általános Szerződési Feltételek Kölcsönszerződéshez (továbbiakban: ÁSZF), amely mind a Szerződés, mind a Készfizető kezesség, mind az Opciós szerződés valamennyi közös rendelkezését tartalmazza Adásvételi szerződés: Az Eladó és az Adós között létrejött gépjármű adásvételi szerződés, amellyel Adós az Eladótól a Finanszírozó által nyújtott Kölcsön felhasználásával a Gépjárművet megvásárolja Eladó: Az a természetes személy, gazdálkodó vagy egyéb szervezet, amelyet Adós választott ki, és amelytől Adós megvásárolja a Gépjárművet, függetlenül attól, hogy a főtevékenységét illetően gépjármű kereskedelemmel foglalkozik-e vagy sem, illetve, hogy gépjármű forgalmazási tevékenységre vonatkozóan rendelkezik-e engedéllyel vagy sem Adós: Az a természetes személy, gazdálkodó vagy egyéb szervezet, akinek a Kölcsönt a Szerződésben és az ÁSZF-ben foglalt feltételekkel Finanszírozó azért nyújtja, hogy annak felhasználásával a Szerződésben meghatározott Gépjárművet Eladótól megvásárolja Gépjármű: A Szerződésben részletesen meghatározott új vagy használt gépjárművek és vontatmányok típustól függetlenül, amelyeknek megvásárlása a Kölcsön igénybevételének célja és amelyek az Opciós szerződés tárgyai, és a finanszírozás biztosítékául szolgálnak Kölcsönkérelem: A Kölcsönt igénylő Adós a Kölcsönkérelem adatlap kitöltésével kezdeményezi a Gépjármű finanszírozását Finanszírozónál. Ugyanezen az adatlapon igazolja Eladó, illetve Finanszírozó, amennyiben Adós közvetlenül hozzá fordult Kölcsönkérelmével, hogy az adatlapon feltüntetett dokumentumokat eredetiben látta és Adóstól személyesen vette át a Kölcsönkérelem adatlapot, amelyet Adós előtte, mint tanú előtt írt alá Kölcsön: A Gépjármű bruttó vételárának az Adós által megfizetett Sajátrésszel csökkentett része, amely magánszemély Adós esetén fogyasztási kölcsön, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, gazdálkodó szervezet, egyéb vállalkozó esetén kölcsön. A Kölcsön lehet: Forint alapú Kölcsön: Forint bázison kamatozó forint pénzösszeg, amelyet a Finanszírozó Kölcsönként az Adós rendelkezésére bocsát, az Adós pedig köteles azt és annak kamatait, járulékait a Szerződés szerint vissza-, illetve megfizetni Deviza alapon nyújtott forint Kölcsön: Deviza bázison kamatozó pénzösszeg, amelyet a Finanszírozó Kölcsönként az Adós rendelkezésére bocsát, az Adós pedig köteles azt és annak kamatait, járulékait a Szerződésben meghatározott deviza Szerződés szerinti árfolyama alapján, valamint az árfolyam korrekciót a Kölcsönszerződés Kiegészítő paraméterében megjelöltektől függően, forintban vagy a kölcsön alapjául szolgáló devizában, szerződéskötéskor átadott és jelen szerződésben meghatározottak szerint esetlegesesen módosuló törlesztő táblázatban foglaltak szerint kell vissza-, illetve megfizetni. 1. oldal, összesen: 30

2 1.9. Teljes hiteldíj mutató (THM): Éves százalékban kifejezett induló teljes hiteldíj mutató, amely a Szerződésben kerül meghatározásra. A THM kiszámítása a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak (jelenleg a 41/1997. (III.25.) Korm. rendelet) megfelelően történik, a szerződéskötéskor érvényes Kamat, valamint a szerződéskötéskor ismert, felmerülő költségek figyelembevételével kerül kiszámításra. A Szerződés aláírásával az Adós elismeri, hogy a Szerződés aláírása előtt a THM feltűntetésével két tizedes jegy pontossággal a THM-et, a THM számításának módját és a THM számítása során figyelembe nem vett, esetlegesen felmerülő egyéb költségeket megismerte Kamat: Az Adós által a Kölcsön után a Finanszírozónak fizetendő ügyleti és/vagy késedelmi kamat. Az ügyleti kamat mértéke (%), jellege (fix vagy változó) a Szerződésben kerül rögzítésre. Fix kamatozás esetén a Szerződésben meghatározott törlesztő részletek kalkulációjánál használt kamat mértéke a Kölcsön futamideje alatt nem változik. Változó kamatozás esetén a Szerződésben meghatározott törlesztő részletek mindenkori kalkulációjánál használt kamat mértéke a Kölcsön futamideje alatt a pont szerint változhat, amely a törlesztő részletek módosulását eredményezheti. Adós a Szerződés aláírásával elismeri, hogy a Szerződés aláírása előtt megismerte a teljes futamidőre számított ügyleti kamatot és esetleges módosulásának feltételeit Kamatszámítás: A Szerződéshez kapcsolódó pénzügyi számításokban napi kamatszámítást alkalmaz Finanszírozó Bázis árfolyam: ha a Kölcsön folyósítására tárgyhónap 14-ig kerül sor, akkor fogyasztónak minősülő ügyfél esetén tárgyhónap első banki napján az MNB által közzétett, hivatalos deviza árfolyam, míg minden más esetben az UniCredit Bank Hungary Zrt. által a tárgyhónap első banki napján jegyzett lakossági deviza vételi árfolyam, de ha a Kölcsön folyósításának napján a fogyasztónak minősülő ügyfél esetén az MNB által közzétett hivatalos deviza árfolyam, míg más esetben az UniCredit Bank Hungary Zrt. által jegyzett lakossági deviza vételi árfolyam ezen értéknél alacsonyabb, akkor az utóbbi tekintendő bázis árfolyamnak. Ha a kölcsön folyósítására tárgyhónap 14-ét követően kerül sor, akkor fogyasztónak minősülő ügyfél esetén az MNB által tárgyhónap 15-én közzétett, hivatalos deviza árfolyam, míg minden más esetben az UniCredit Bank Hungary Zrt. által tárgyhónap 15-én jegyzett lakossági deviza vételi árfolyam (ha 15-e nem banki nap, akkor az ezt követő banki nap), de ha a kölcsön folyósításának napján a fogyasztónak minősülő ügyfél esetén az MNB által közzétett hivatalos deviza árfolyam, míg más esetben az UniCredit Bank Hungary Zrt. által jegyzett lakossági deviza vételi árfolyam ezen értéknél alacsonyabb, akkor az utóbbi tekintendő bázis árfolyamnak Referencia kamat: forint alapú Kölcsönnél az egy hónapos BUBOR, svájci frank alapú forint Kölcsönnél az egy hónapos CHF LIBOR, euró alapú forint Kölcsönnél az egy hónapos EURIBOR, vagy a Szerződésben meghatározott egyéb kamat Futamidő: A Kölcsön folyósítása napjától az utolsó törlesztő részlet esedékességének időpontjáig tartó időszak Szerződés hatálya: A Szerződés hatályának utolsó napja a Teljes tartozás megfizetésének a napja, amely a Futamidő utolsó napjától különböző lehet Törlesztési tábla: A Finanszírozó által a Kölcsön folyósítását követő 30 napon belül ha több részletben történt a folyósítás, az utolsó részlet folyósítását követően megküldött olyan írásbeli értesítés, amely tartalmazza a folyósított Kölcsön nagyságát, részfolyósítás esetén az egyes részfolyósítások együttes összegét és ily módon a teljes Kölcsönt, valamint a THM éves százalékban meghatározott mértékét, az ennek alapján számolt havi törlesztő részleteket a Szerződés szerinti devizanemben, a Bázis árfolyamot, a Referencia kamatot, az egyes törlesztő részletek megfizetése után fennálló tőketartozás összegét, valamint a törlesztő részletek esedékességének napját. 2. oldal, összesen: 30

3 1.17. Fizetési értesítő: Finanszírozó által, meghatározott rendszerességgel Adósnak megküldött pénzügyi kimutatás, amely tartalmazza az Adós Finanszírozóval szembeni esedékes tartozását, a fizetési kötelezettség teljesítésének devizanemét, a teljesítés helyét és idejét. Adós a Fizetési értesítőn feltüntetett esedékes tartozását a Fizetési értesítőhöz csatolt számla alapján átutalással, csoportos beszedési megbízás útján vagy Finanszírozóval történő külön megállapodás alapján bármely más módon fizeti meg Teljes tartozás: Esetenként pontosan meghatározott időpontban Adósnak Finanszírozóval szemben fennálló valamennyi tartozása, amely magában foglalja különösen: (a.) az Adós által még meg nem fizetett teljes tőkekintlévőséget (esedékes, késedelmes és még nem esedékes összesen); (b.) annak járulékait (kamat, késedelmi kamat stb.); (c.) az pontban meghatározott kezelési költséget; (d.) a Biztosítónak meg nem fizetett vagy a Finanszírozó által Adós helyett a pont alapján megfizetett biztosítási díjat és az önrészt (e.) a Gépjárművel kapcsolatos, Finanszírozó által esetlegesen Adós helyett megfizetett közterheket, egyéb költségeket és a hatósági (korlátozó) bejegyzések Finanszírozót terhelő nyilvántartásba vétele miatti díjakat, illetékeket, költségeket (f) Finanszírozónak az Opciós szerződésből eredő Finanszírozó általi vételi jog gyakorlása esetén a Gépjármű birtokba vételével, és a Gépjármű értékesítésével kapcsolatosan felmerült mindenköltségét, (f.) Adósnak Finanszírozóval szemben a Szerződéssel összefüggésben keletkezett minden egyéb, a fentiekben nem felsorolt fizetési kötelezettségét. Adós bármely okból fennálló tartozására, illetve annak összegszerűsége megállapítására - Adós eredményes ellenkező tartalmú bizonyításáig Finanszírozó könyvelése és kimutatásai az irányadók Kezelési költség: A Finanszírozó által kiadott mindenkor hatályos Hirdetményben, vagy a Szerződésben meghatározott költség, amelyet Adós köteles a Finanszírozónak megfizetni. Kezelési költség különösen: A Szerződés megkötésével kapcsolatos költség A Szerződéssel kapcsolatos pénzügyi információk szolgáltatása, különösen lezárási kalkuláció, illetve fennálló tőketartozás készítésével kapcsolatos költség A Szerződés módosításával kapcsolatos költségek o Futamidő módosítás o Finanszírozási konstrukció módosítás o A Szerződés teljes előtörlesztéssel lezárása o A Szerződés rész előtörlesztéssel módosítása o Deviza alap módosítás o Szerződés átruházása o Biztosíték módosítása A Szerződés kérelmezett, de meg nem valósult módosításával, így az eredeti állapot helyreállításával kapcsolatos költségek o Teljes előtörlesztés határidőre megfizetésének elmulasztása o Rész előtörlesztés határidőre megfizetésének elmulasztása Kintlévőség kezelésével kapcsolatos költségek o Fizetési felszólítások költsége o Azonnali inkasszó költsége o Felmondási költség o Követelés kezelés miatti helyszíni kiszállási költség o Gépjármű birtokba vételi költség o A Gépjármű újra értékesítését szolgáló javítási és karbantartási költségek Mosás, belső tisztítás költsége Kozmetika költsége Szerkezeti és karosszéria javítás, fényezés költsége Biztosítási önrész Gépjármű mozgatásának költsége Eredetvizsgálat, integrált vizsga, műszaki vizsga költségei Vagyonszerzési (átírási) illeték 3. oldal, összesen: 30

4 Törzskönyv és forgalmi engedély kiállítási illeték Visszavett gépjármű elszámolás készítésével kapcsolatos költség Javítás utáni szemle költség Tárolási díj Újraértékesítési díj o Szerződés reaktiválása Adminisztrációs költségek o Fénymásolás o Engedélyek, meghatalmazások kiadása o Számla pótlása o Dokumentum pótlása o Lezárási kalkuláció készítése Biztosítással kapcsolatos költségek eljárási díjai o Biztosítási díj Adós általi nemfizetés miatt továbbfizetése o Új Casco biztosítás Adós helyett megkötése Casco köteles finanszírozásnál o Casco-s finanszírozás Casco mentesre módosítása o Casco mentes finanszírozás Casco kötelesre változtatása o Casco biztosítás feltételeinek változtatása o Nemzetközi zöldkártya kiadása o Díjfizetés igazolás kiállítása és kiadása o Fizetési felszólítás Az Általános Szerződési Feltételek nyilvános, azt az Ügyfelek számára nyitva álló helyiségekben, illetve a Finanszírozó honlapján, a címen bárki megtekintheti. A Finanszírozó a hirdetményeit a honlapján teszi közzé Biztosító: A Gépjármű vonatkozásában kötelező felelősségbiztosítást és/vagy CASCO biztosítást, illetve bármely más típusú biztosítást nyújtó Biztosítótársaság Opciós adásvételi szerződés (a továbbiakban: Opciós szerződés): A Szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező okirat, amely az Adós és a Finanszírozó között Szerződés biztosítéki szerződéseként jön létre. Az Opciós szerződésben nyitva álló időtartam alatt az abban meghatározottak szerint kiszámításra kerülő vételáron a Finanszírozó, vagy az általa kijelölt gazdasági társaság a Gépjárműre kikötött opciós (vételi) jogát egyoldalú nyilatkozat (a továbbiakban: Opciós Nyilatkozat) útján gyakorolhatja azokban az esetekben, amikor Szerződés a Finanszírozó által bármely okból felmondásra kerül Értéknap: jelen ÁSZF-ben és a Szerződésben foglalt fizetési kötelezettségek teljesítésének napja, az a naptári nap, amikor a pénzügyi teljesítés Finanszírozó bankszámláján jóváírásra kerül Eurotax: számítógépes rendszer (forgalmazza: EUROTAX GLASS S MAGYARORSZÁG Kft.), amely a magyarországi piacmegfigyelés és adatgyűjtés alapján, naprakész adatokat szolgáltat a Gépjármű piaci értékére vonatkozóan, az értéket befolyásoló tényezők figyelembe vételével Finanszírozó kötelezettséget vállal arra, hogy az Adós kérésére az Adós fennálló tőketartozását és a felek között fennálló szerződés alapján esetlegesen egyéb kötelezettséget is tartalmazó kalkulációt ad ki 3 munkanapon belül. Az Adós kötelezettséget vállal arra, hogy a fent megjelölt kalkulációért a Hirdetményben meghatározott díjat (ún. lezárási kalkulációs díjat) megfizeti a kalkuláció átadását megelőzően előtt. 2. A Szerződés tárgya, a Kölcsön célja 2.1. A Finanszírozó a jelen Általános Szerződési Feltételeken alapuló Szerződésben Gépjármű adásvételi szerződést kötő kérelmező részére a Gépjármű megvásárlásához és/vagy fedezete mellett Kölcsönt nyújt. 4. oldal, összesen: 30

5 3. A Gépjármű 3.1. Az Adós a Gépjárművet, valamint az Eladót saját felelősségére, megfelelő gondossággal, a Finanszírozó által nem ismert igényei szerint választotta ki. A Gépjármű valamennyi vonatkozó adatát így különösen a Gépjármű típusát, felszereltségét, vételárát, a szállítási és az egyéb feltételeket kizárólag az Adós határozta meg. Ennek megfelelően a Finanszírozó nem vállal felelősséget a Gépjármű tulajdonságaiért és használhatóságáért, így különösen az Adós által a Gépjárművel szemben támasztott követelmények, illetve célok teljesüléséért. Mivel Eladót és a Gépjárművet kizárólag az Adós választotta ki, a Finanszírozó nem felel - különösen - az Eladó szállítói képességéért és szállítási hajlandóságáért Az Adós jótállási, szavatossági vagy bármely más, az adásvételi szerződés alapján fennálló igényét közvetlenül az Eladóval, vagy a jogszabályban meghatározott harmadik személlyel szemben érvényesítheti, ilyen igényekért a Finanszírozót semmilyen felelősség nem terheli. Az Adósnak és az Eladónak az adásvételi szerződéssel kapcsolatos jogvitája, vagy a Gépjármű esetleges hibája az Adósnak a Finanszírozóval szemben - a Szerződés alapján - fennálló kötelezettségeit semmilyen módon nem érinti. 4. A Gépjármű tulajdonjoga, használata 4.1. A Gépjármű tulajdonjoga az adásvételi szerződés hatályba lépésétől, illetve a Gépjármű birtokbavételétől az Adóst illeti. Az Adós visel minden, a Gépjárművel, illetve annak megvásárlásával kapcsolatos meglévő, vagy a jövőben felmerülő adót, illetéket, költséget, díjat, beleértve a tulajdonszerzési illetéket, az eredetiségvizsgálat, állapotfelmérés, valamint a törzskönyv és a forgalmi engedély kiállításának felmerülő költségeit is. A szerződéses kötelezettségek betartásának vizsgálata céljából az Adós köteles a Finanszírozónak, valamint a Finanszírozó megbízottjának a Gépjármű megtekintésére és állapotának ellenőrzésére bármikor lehetőséget biztosítani. Az Adós a Gépjárművel, illetve annak használatával kapcsolatban a Finanszírozó kérésére köteles haladéktalanul adatokat szolgáltatni. Amennyiben Adós fent írt kötelezettségeinek nem tesz eleget, Finanszírozó jogosult a Szerződést a pont szerint azonnali hatállyal felmondani Az Adós a Gépjárművet saját költségén és kockázatára üzemelteti, és gondoskodik annak rendeltetésszerű használatáról. Adós köteles gondoskodni arról, hogy amennyiben az Eszköz átvétele, illetve használata során az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (Art.) alapján Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKÁER) szám igénylésére köteles a vonatkozó jogszabályok értelmében, úgy annak minden esetben eleget tegyen. Lízingbevevő kötelezettsége ezen túlmenően, hogy amennyiben nem ő az igénylő, de ő köteles az EKÁER-szám lezárására, úgy abban az esetben ezen kötelezettségét a lízingtárgy átvételét követően haladéktalanul teljesítse. Amennyiben mulasztása következtében a hatóság szankciót (mulasztási bírság, zár alá vétel, lefoglalás) alkalmaz, úgy az annak folyamán felmerülő minden költség Adóst terheli, továbbá az Eszköz használatának korlátozása ellenére a korlátozás időtartamára is köteles valamennyi, kölcsönszerződésből fakadó kötelezettségét így különösen a törlesztő részlet megfizetését szerződésszerűen teljesíteni. A Gépjármű kizárólag rendeltetésszerűen, a gyártói, üzemeltetési előírásoknak megfelelően használható. 5. oldal, összesen: 30

6 A rendeltetéstől eltérő használat csak a Finanszírozóval írásban kötött, külön megállapodás alapján lehetséges. Adós köteles a szükséges javítási munkákat elvégeztetni, valamint köteles minden, a Gépjárművet ért kárral kapcsolatos igényt érvényesíteni. Adós a Gépjárművet, annak öt éves koráig, hivatalos márkaszervizek valamelyikében javíttathatja. Amennyiben a javítást Adós nem márkaszervizben végezteti el, Finanszírozó kötelezheti az Adóst a javítás minőségének ellenőriztetésére a Finanszírozó által kijelölt időpontban és lehetőleg az Adós lakhelyéhez legközelebbi - ellenőrző márkaszervizben. Az Adós a Szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a Finanszírozó által előírt szemlén a Gépjárművel megjelenik. A szemle költségét az Adós viseli. Adós és Finanszírozó megállapodnak, hogy a Finanszírozó által kijelölt ellenőrző márkaszerviz szakvéleményét kölcsönösen elfogadják. Amennyiben az ellenőrzés szakszerűtlen javítás tényét állapítja meg, akkor Finanszírozó kötelezheti Adóst a Gépjármű korának és futásteljesítményének megfelelő minőségű utójavítás elvégeztetésére, Adós költségére. Ez a szabály vonatkozik a biztosítási eseményt követő karosszéria és szerkezeti javítási munkálatokra is. Az üzemeltetési, javítási és fenntartási költségeket az Adós viseli. A Finanszírozó jogosult, de nem köteles a Gépjármű jogi, műszaki vagy gazdasági használhatatlanná válásának vagy használhatósága csökkenésének elkerülése érdekében szükséges kiadásokat megelőlegezni, majd azok megtérítését az Adóstól követelni. E követelés a Finanszírozó által történő számlázáskor azonnal esedékes A Gépjármű átalakítása, átépítése, megváltoztatása, a Gépjárművön ábra, felirat, hirdetés elhelyezése kizárólag a Finanszírozó előzetes, írásos beleegyezése alapján lehetséges. Az Adós köteles a Finanszírozó felszólítására a Gépjármű eredeti állapotát 10 napon belül visszaállítani. Adós nem hajthat végre semmilyen esetben sem olyan átalakítást, mely lehetővé tenné, hogy az eredetileg "személygépjármű" besorolású Gépjármű "haszongépjármű" minősítést kapjon, vagy ilyen felhasználási céllal üzemelhessen. Adós köteles megakadályozni azt is, hogy harmadik személy a Gépjárművön a jelen pontban írt változtatást végezzen. Adós a Szerződés aláírásával tudomásul veszi és elismeri, hogy köteles megtéríteni mindazt a kárt, ami Finanszírozót a jelen pont Adós általi megszegése folytán éri, illetve köteles vállalni jelen paragrafus megszegéséből eredő minden jogi és anyagi következményt Az Adós köteles a Gépjárművet harmadik személyek beavatkozásától megóvni. Beavatkozás esetén, - így különösen zár alá vétel, foglalás, végrehajtás, csőd- és felszámolási eljárás kezdeményezése - az Adós köteles a Finanszírozót haladéktalanul írásban értesíteni, és saját költségén minden intézkedést ezek elhárítása érdekében megtenni. Tilos az Adós Gépjármű feletti bármilyen jellegű jogi vagy tényleges rendelkezése, így különösen a Gépjármű elzálogosítása, eladása, magának a Gépjárműnek vagy használatának harmadik személy részére történő átengedése a Finanszírozó előzetes írásos beleegyezése nélkül Az Adós kötelezettséget vállal arra, hogy saját költségére benyújt minden bejelentést és nyilatkozatot, és saját költségére beszerzi a Gépjármű birtoklásával, használatával és üzemeltetésével kapcsolatos minden engedélyt, hozzájárulást. Az engedélyek és hozzájárulások hiányából fakadó bárminemű következményt az Adós köteles saját felelősségére és költségére viselni A Gépjármű csak azon országokban használható, amelyek területére a Casco biztosítás kockázatviselésének területi hatálya kiterjed. A biztosítás területi hatályát a biztosítási szerződés feltételei határozzák meg Adós tudomásul veszi, hogy a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló évi LXXXIV. törvény értelmében 15 napon belül köteles bejelenteni a forgalmi engedély, a rendszámtábla, címke eltűnését, megrongálódását, valamint a járműazonosító adatokban (pl. motorszám, alvázszám) bekövetkezett 6. oldal, összesen: 30

7 változást a közlekedési igazgatási hatóságnak. Adós előbbi változásokról a Finanszírozót egyidejűleg írásban köteles értesíteni. 5. Kárveszélyviselés 5.1. A kárveszélyt a Gépjármű átvételétől vétkességtől függetlenül az Adós viseli Az Adós a Gépjármű bármely okból történő teljes, vagy részleges meghibásodásából, megrongálódásából, megsemmisüléséből, ellopásából, illetőleg a Gépjármű által okozott, vagy működésével kapcsolatban bekövetkezett minden kárból és balesetből származó minden költséget és következményt maga viseli. Az Adós visel minden költséget és következményt a Gépjármű nem rendeltetésszerű használatából, nem megfelelő karbantartásából eredő károkért, továbbá a harmadik személynek, illetve a harmadik személyek által okozott károkért, valamint azokért a károkért, amelyek viselésére senki nem kötelezhető A Finanszírozó a Szerződés aláírásával meghatalmazza, és egyben kötelezi az Adóst, hogy káresemény bekövetkezése esetén az illetékes Biztosítónál, kizárólag a kárrendezés megindítása és lefolytatása érdekében, az alábbiakban részletezett korlátozásokkal, eljárjon. Adós a jelen pontban foglaltan rá ruházott kötelezettség teljesítését vállalja. Adós csak a Finanszírozó külön írásbeli meghatalmazásával jogosult a Biztosító által fizetendő kártérítési összeg felvételére, illetve bármely a Biztosítóval való megállapodásra, amely a finanszírozott Gépjárművet érinti. Adós a jelen pontban foglalt kötelezettségeinek megszegésével Finanszírozónak okozott károkat megtéríteni köteles. 6. A Kölcsön folyósítása 6.1. A Kölcsön folyósításának időpontja: Finanszírozó fenntartja magának a jogot, hogy a Kölcsönt a 6.5. pontban foglalt átadás-átvételt, és a Finanszírozó javára szóló korlátozó bejegyzéseknek az illetékes hatóság általi bejegyzését követően folyósítsa az Adósnak a 6.3. pontban meghatározott módon. Tekintettel a Kölcsön nyújtásának céljára Adós kijelenti, hogy amennyiben a vételár megfizetését követően a Gépjármű átadása bármely okból nem vagy nem szerződésszerűen történik meg, az nem mentesíti őt a Kölcsön visszafizetése, azaz a Finanszírozó felé fennálló Teljes tartozásának megfizetése alól. Ugyanakkor az Adós a Szerződés aláírásával hozzájárulását kifejezve kijelenti, hogy tudatában van annak, hogy Eladó Adós nevére kiállított számlájának és a teljes bruttó vételárat tartalmazó Adásvételi Szerződésnek (akkor is, ha az bizományosi szerződés alapján került megkötésre) a Finanszírozó részére történő megküldése alapján a Kölcsön folyósítása megelőzheti a Gépjárműre vonatkozó 6.5. pont szerinti átadás-átvételt és a Finanszírozó javára szóló korlátozó bejegyzéseknek az illetékes hatóság általi bejegyzését A Finanszírozó az alábbi dokumentumok kézhezvétele, illetve feltételek együttes teljesítése esetén folyósítja a Kölcsönt: Általános Feltételek: a) Finanszírozó a Kölcsönkérelmet, valamint az ahhoz kapcsolódó dokumentációt hiánytalanul és megfelelő formában kézhez vette, és a kérelmi dokumentáció adatai nem térnek el a Kölcsönkérelmen feltüntetett adatoktól b) a Szerződésben foglalt adat(ok) megegyeznek a Finanszírozó által kibocsátott a Szerződésben feltüntethető adat(ok)at tartalmazó ún. Elfogadó nyilatkozattal c) Finanszírozó és Adós a Szerződést megkötötték, azt érvényesen mindkét fél, a tanúk, illetve szükség esetén a kezesek is, aláírták 7. oldal, összesen: 30

8 d) rendelkezésre áll az Adásvételi szerződés vagy a Gépjármű megrendelését igazoló dokumentum (a továbbiakban: Megrendelő) és/vagy az Adós nevére szóló, a Gépjármű vételáráról Eladó által kiállított számla e) Gépjármű tulajdonjoga, illetve a korlátozó bejegyzések (különösen elidegenítési és terhelési tilalom, opciós jog, valamint a törzskönyv Finanszírozóhoz küldését kérelmező nyilatkozat) nyilvántartásba vételéhez szükséges dokumentumok illetékes hatóság általi átvételének igazolása a Finanszírozó által meghatározott formában f) a Gépjármű Adós általi átvételi igazoló, Adós és Eladó által aláírt átadás-átvételi jegyzőkönyv Használt Gépjármű esetén, a fentieken túl az alábbi dokumentumok rendelkezésre állása szükséges: a) az Európai Unió-n belüli első üzembe helyezést igazoló okmány bemutatása és másolatának átadása (import használt gépjármű első magyarországi forgalomba helyezése esetén) b) érvényes forgalmi engedély és törzskönyv bemutatása és eredetivel megegyező igazolással ellátott másolatának átadása c) Finanszírozó által gépjármű szemlézéssel megbízott cég vagy szakértő által készített állapotfelmérésről szóló hivatalos dokumentum átadása d) Adós nevére átírt forgalmi engedély, az okmányirodai opciós bejegyzés megléte a GIRO rendszerben és érkeztetett okmányirodai nyilatkozat, hogy az okmányiroda a törzskönyvet Finanszírozónak küldi meg Amennyiben a Gépjárműhöz az Adós a Finanszírozó olyan Kölcsönét választotta, amelyhez CASCO biztosítás megkötése kötelező: a) a Gépjármű érvényes CASCO biztosítási ajánlata másolatának megléte a Biztosító cégszerű aláírásával, mely teljes körű fedezetet nyújt, kiterjed a törés és lopáskockázatra, a finanszírozott extratartozékokra, valamint tartalmazza a választott CASCO módozatot és a Finanszírozó mindenkori kártérítési kedvezményezetti jogosultságát. b) Finanszírozó kérheti az Adós által választott Casco biztosítási módozat feltételeit tartalmazó szabályzat másolatát. c) a választott önrészesedés megfelel a Szerződésben rögzített - CASCO biztosítás megkötésére vonatkozó - feltételeknek. d) az Adós és a Biztosító által aláírt engedményezési nyilatkozat eredeti példánya, Finanszírozó részére átadásra került Amennyiben a Kölcsön folyósításának feltételei együttesen fennállnak, Adós kifejezetten felhatalmazza a Finanszírozót, hogy a Kölcsönt oly módon folyósítsa az Adósnak, hogy abból levonja a Szerződés Adós általi aláírásakor felszámítandó kezelési költség összegét (feltéve, hogy azt Adós nem fizette még meg Finanszírozónak), s az így kapott összeget közvetlenül Eladónak vagy az arra jogosult harmadik személynek utalja át A Finanszírozó a 6.2 pontban megjelölt feltételeken túl a kölcsön folyósításának feltételeként előírhatja meghatározott biztosítéki szerződések meglétét (10.2 pont) A Gépjármű Adós birtokába adása az átadás-átvételi jegyzőkönyv Eladó és Adós általi aláírásával történik. Az átadás - átvételi jegyzőkönyv a Gépjármű valamennyi lényeges adatát, tulajdonságait tartozékait, valamint állapotát rögzíti. Adós tudomásul veszi, hogy - az Adós megbízásából - Eladó végzi a Gépjárművel kapcsolatos valamennyi közlekedési igazgatási hatósági és egyéb ügyintézést - így többek között a Finanszírozó korlátozó bejegyzését tartalmazó forgalmi engedély és a törzskönyv beszerzését -, míg Adós köteles megkötni a Gépjárműre a Szerződésben előírt biztosításokat és visel minden a 4.1. pontban meghatározott, valamint a hatósági előírásokból következő (vizsgáztatás, rendszámtábla, üzembe helyezés, stb.) költséget. 8. oldal, összesen: 30

9 6.6. Adós a Gépjármű átvételét követően haladéktalanul köteles a Finanszírozónak vagy meghatalmazottjának az Adós nevére kiállított forgalmi engedélyt és a Szerződéstől függően a Gépjármű Casco biztosítási ajánlatát bemutatni és másolatát, valamint az Eladó és Adós által aláírt, a Gépjármű Adós részére történő átadását igazoló átadás-átvételi jegyzőkönyv és a törzskönyv kiadásra valamint opciós vételi jog nyilvántartásba vételére vonatkozó Finanszírozói nyilatkozat közlekedési hatóság (okmányiroda) által érkeztetett eredeti példányát átadni. Finanszírozó ezen kötelezettségek teljesítésére jogosult az Eladó közreműködését igénybe venni. Az Adós kötelezi magát arra, hogy ha a törzskönyvet a BM hivatala tévedésből nem a Finanszírozónak, hanem az Adósnak postázza, abban az esetben a törzskönyvet haladéktalanul a Finanszírozónak átadja. 7. Fizetési feltételek 7.1. Az Adós a Kölcsön folyósításának napjától a Kölcsön Eladónak történő átutalása napjától kezdődően a Teljes tartozás kiegyenlítéséig a Kölcsön folyósított összege után kamatot köteles fizetni. A Kölcsön kamatát, valamint a hatályos jogszabályoknak megfelelően - az induló teljes hiteldíj-mutató éves százalékban meghatározott mértékét a Szerződés tartalmazza. A Finanszírozó a Kölcsön összegének átutalása után bocsátja a Törlesztési táblát az Adós rendelkezésére. Abban az esetben, ha a folyósítás napja a tárgyhó napja közötti időszakra esik, akkor az első havi törlesztő részlet esedékessége a tárgyhót követő hónap első munkanapja. Amennyiben a folyósítás napja a tárgyhó napja közötti időszakra esik, akkor az első havi törlesztő részlet esedékessége a tárgyhót követő második hónap első munkanapja. Az Adós választhatja a hónap 15. napján történő fizetést is. Ebben az esetben - függetlenül attól, hogy a folyósítás a tárgyhó hányadik napjára esik, - az első havi törlesztő részlet esedékessége a tárgyhót követő hónap 15. napja. Adós Szerződésből eredő fizetési kötelezettségeinek köteles úgy eleget tenni, hogy legkésőbb az esedékesség időpontjában a fizetendő összeg a Finanszírozó bankszámláján jóváírásra kerüljön. Amennyiben a Szerződésben a törlesztő részletekre vonatkozóan rögzített, vagy Finanszírozó által a jelen ÁSZF alapján kibocsátott Fizetési értesítőn feltüntetett esedékesség napja munkaszüneti napra esik, úgy az esedékesség napja az azt követő első banki munkanap. Az Adós a havi törlesztő részleteket a Törlesztési táblában megadott napig, a Finanszírozó által megküldött Fizetési értesítőben megjelölt összegnek megfelelő mértékben és pénznemben köteles megfizetni. Amennyiben a Fizetési értesítőt Finanszírozó a Szerződés megkötését követően Adós számára még nem küldött, akkor a fizetendő törlesztő részlet mértéke megegyezik a Szerződésben meghatározott összeggel. Amennyiben azonban Adós kapott már Fizetési értesítőt - figyelembe véve pont rendelkezéseit -, akkor a fizetendő törlesztő részlet mértéke megegyezik az utoljára kézhez vett Fizetési értesítőn megjelölt törlesztő részlet nagyságával, feltéve, hogy az havi rendszeres törlesztő részlet volt. Adós semmilyen esetben sem mentesül törlesztő részlet fizetési kötelezettsége alól és - Felek ellentétes tartalmú írásbeli megállapodása hiányában - nem módosul a törlesztő részlet esedékessége sem, így Adós nem hivatkozhat jogszerűen különösen az alábbiakra: (i) Finanszírozó Fizetési értesítőjét nem vette időben kézhez; vagy (ii) Eladó hibásan teljesített; vagy (iii) a Gépjárművet nem vette át vagy nem helyezte üzembe; vagy, (iv) a Gépjármű birtokából kikerült (pl. ellopták, lefoglalták); vagy az rendeltetésszerű használatra alkalmatlanná vált, meghibásodott, megrongálódott vagy megsemmisült (pl. totálkáros lett). 9. oldal, összesen: 30

10 Adósnak a törlesztő részletet és a Kezelési költséget magyar forintban kell teljesítenie azzal, hogy a közvetített szolgáltatások vonatkozásában a 7.7. pontban foglaltak az irányadóak. Amennyiben erről a Szerződés külön rendelkezik, a törlesztő részletet és a kezelési Költséget abban a pénznemben kell teljesítenie, amely pénznem a Szerződésben meghatározásra kerül. Adós a törlesztő részleteket és egyéb fizetési kötelezettségeit köteles átutalással, postai utalványon, vagy a Finanszírozóval történő megállapodás esetén más módon történő befizetéssel teljesíteni a Finanszírozó az Adóshoz intézett ezzel ellentétes tartalmú írásbeli értesítésig a Finanszírozó UniCredit Bank Hungary Zrt.-nél vezetett, a Szerződésben meghatározott számú bankszámlájára Ügyleti kamat-, illetve árfolyamváltozás Fix kamatozású szerződés esetén az ügyleti kamatláb a futamidő alatt nem változik Változó kamatozású szerződés esetén a Finanszírozó jogosult az ügyleti kamatlábat a kamatperiódus hossznak megfelelő gyakorisággal, a Referencia kamat változásnak függvényében megváltoztatni. Az ügyleti kamatláb változásából eredő kamatkülönbözet elszámolásának gyakorisága megegyezik a törlesztő részletek elszámolásának gyakoriságával Deviza alapú kölcsön nyújtása esetén a forintban fizetendő törlesztő részlet összegét módosítja fogyasztónak minősülő ügyfél esetén a törlesztő részlet esedékességének, - elő- és résztörlesztés esetén a teljesítés - napján érvényes, az MNB által közzétett hivatalos deviza árfolyam, míg minden más esetben a törlesztő részlet esedékességének, - elő- és résztörlesztés esetén a teljesítés - napján érvényes az UniCredit Bank Hungary Zrt. által közzétett,, hivatalos lakossági HUF / deviza (EUR, CHF) eladási árfolyam és a Bázis árfolyam aránya. A devizaárfolyam változásból eredő törlesztő részletváltozás elszámolásának gyakorisága megegyezik a törlesztő részletek elszámolásnak gyakoriságával Finanszírozó a fogyasztónak minősülő Adósok felé az MNB által közzétett hivatalos deviza árfolyam, míg minden más Adós felé, aki jelen ÁSZF hatálya alatt szerződik, az UniCredit Bank Hungary Zrt. lakossági ügyfelekre érvényes deviza árfolyam alapján számol el Finanszírozó a Szerződésben meghatározott törlesztő részlet és pontban meghatározott okból történő mértékének megváltozásáról a Fizetési értesítő megküldésével értesíti Adóst. A jelen pont alapján bekövetkező törlesztő részlet módosulás a jelen ÁSZF pontja szempontjából nem minősül szerződésmódosításnak. A Fizetési értesítő annak Adós általi kézhezvételétől kezdődően meghatározza a havi törlesztő részletek nagyságát Késedelmi kamat Késedelmes fizetés esetén a Finanszírozó jogosult a törlesztő részlet és Adós egyéb a Szerződés alapján esedékes fizetési kötelezettségei után késedelmi kamatot felszámítani, amelynek mértéke megegyezik a mindenkori jegybanki alapkamat másfélszeresének mértékével. A késedelmi kamat és az Adós egyéb a Szerződés alapján esedékes fizetési kötelezettségei elszámolásának gyakorisága megegyezik a törlesztő részlet elszámolásának gyakoriságával Az Adós által meg nem fizetett kamatkülönbözetet, árfolyam-változásból eredő törlesztő részlet változást, késedelmi kamatot a Ptk a alapján, az Adós által megfizetett következő törlesztő részlet összegéből elsősorban késedelmi kamatra, egyéb költségekre, azután kamatkülönbözetre, árfolyam-változásból eredő törlesztő részlet változásra, majd a törlesztő részlet kamatösszegére, és végül a törlesztő részlet tőkeösszegére számolja el. 10. oldal, összesen: 30

11 11. oldal, összesen: 30 UniCredit Leasing Hungary Zrt Az Adós - fizetési késedelme, illetve a szerződés feltételeinek megsértése esetén - köteles a Finanszírozónak a lejárt követelés, illetve a vételi jog, egyéb biztosíték érvényesítésével, a jármű birtokbavételével és értékbecslésével kapcsolatban felmerülő költségeit, valamint az esetleges perköltségeit is viselni Amennyiben a pénzügyi szolgáltatás egyedi ellenértéke nem tükrözi reálisan a hasonló kondíciójú kölcsönök pénzpiacon kialakult egyedi ellenértékét, valamint az ügylet nyereségességét érintő esetleges hatósági intézkedés esetére a Finanszírozó a teljes futamidő alatt - fenntartja a jogot új egyedi ellenérték meghatározására, illetve a Kölcsön után felszámított egyedi ellenérték módosítására. Adós tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben (a) bármilyen elnevezésű vagy tartalmú jogszabály megalkotása vagy a jegybank, illetve a Pénzügy Szervezetek Állami Felügyelete által kibocsátott új ajánlások, rendelkezések, meglévők megváltozása, vagy ezek értelmezésében vagy alkalmazásában bekövetkezett változás, illetve (b) más, pl. tőkemegfelelési, vagy tartalékolási előírásoknak való megfelelés miatt a Finanszírozónál járulékos költségek merülnek fel a Szerződés megkötésével, illetve a Szerződésből eredő kötelezettségek vállalásával, fenntartásával vagy teljesítésével összefüggésben, vagy (c) Finanszírozó Kölcsön nyújtásával és/vagy fenntartásával kapcsolatos költségei, különösen a refinanszírozás költségei megnövekednek, akkor a Finanszírozó ilyen irányú felhívása alapján haladéktalanul köteles megfizetni a Finanszírozó részére azt az összeget, amely a Finanszírozónál ilyen okból fellépő vagy megnövekedő költség viselése folytán felmerült. A jelen pont szerinti járulékos költségekről Finanszírozó köteles írásban értesíteni az Adóst és magyarázatot adni azon eseményről, amely alapján igényét érvényesíteni jogosult. Előbbi rendelkezés ugyanakkor nem kötelezi Finanszírozót arra, hogy bármilyen bizalmas információt hozzon nyilvánosságra. A Finanszírozó köteles az általános szerződési feltételek kamatot, díjat vagy egyéb feltételeket érintő az Adós számára kedvezőtlen módosítását az alábbiak szerint rendelkezésre bocsátani: a) fogyasztónak minősülő Adós részére a Finanszírozó a módosítást a módosítás hatálybalépést megelőzően 60 nappal postai úton közvetlen módon megküldi, b) fogyasztónak nem minősülő Adós számára a módosítást Lízingbeadó a módosítást a módosítás hatálybalépést megelőzően 15 nappal a Világgazdaság című napilapban hirdetményben teszi közzé Adós visel minden, a Szerződéssel, illetve a Gépjárművel összefüggő, a Szerződés hatálya alatt Magyarországon és külföldön fennálló és keletkező adót, illetéket, díjat, vámot, bírságot valamint egyéb költséget, ideértve az üzembe- és forgalomba helyezési, az üzem- és forgalomba helyezéssel kapcsolatos hatósági és tartozékköltségeket, az engedélyeztetési költségeket, biztosítási és egyéb díjat, hatóság által előírt és kivetett fizetési kötelezettséget valamint mindazon költségeket, amelyek a Szerződéssel vagy a Gépjárművel összefüggésben igazolhatóan felmerülhetnek. Finanszírozó az általa igénybe vett és Adós felé változatlan formában továbbértékesített szolgáltatások költségeit közvetített szolgáltatásként számlázza ki Adós részére, amelyeket az Adós köteles amennyiben az ÁSZF vagy a Szerződés eltérően nem rendelkezik - abban a pénznemben Finanszírozó felé megfizetni, amelyben az ezekre vonatkozó számviteli bizonylat kiállításra került és Adós kifejezetten tudomásul veszi, hogy amennyiben ezen tartozásokat nem a számviteli bizonylatban meghatározott pénznemben teljesíti Finanszírozó felé, akkor Finanszírozó jogosult azokat a bankszámláján történő jóváírástól számított 5 banki napon belül a számviteli bizonylatban meghatározott pénznemre átváltani fogyasztó ügyfél esetén az MNB az átváltás napján érvényes deviza árfolyam, míg egyéb ügyfél esetén az átváltás napján érvényes ha a számviteli bizonylatban meghatározott pénznem deviza, eladási, ha a számviteli bizonylatban meghatározott pénznem magyar forint, vételi - árfolyam alkalmazásával és az így kapott összeggel az Adós tartozását csökkenteni. Az átváltásból fakadó minden költséget és árfolyamkockázatot Adós köteles viselni Finanszírozó évente egyszer egyenlegértesítőt küld Adósnak az Adóssal szemben fennálló követeléseiről. Amennyiben az egyenleg értesítő megküldésével együtt Finanszírozó felhívást intéz Adóshoz, hogy az nyilatkozzon arról, hogy az egyenleg értesítőn feltüntetett tartozását elismeri-e, vagy

12 vitatja, ennek a felhívásnak Adós köteles eleget tenni. Amennyiben Adós az egyenleg értesítőn meghatározott határidőn belül nem nyilatkozik, úgy Finanszírozó jogosult ezt a tényt Adós jóváhagyásának tekinteni Amennyiben Adós bármely okból túlfizetést teljesít, azt Finanszírozó jogosult a 7.4. pontnak megfelelően Adós kötelezettségeibe beszámítani. Amennyiben Adósnak ezt követően is túlfizetése marad fenn, azt Finanszírozó Adósnak visszafizeti, vagy Adós értesítése mellett következő kötelezettségébe beszámítja. 8. Biztosítás 8.1. Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Adós köteles a Gépjárműre a jogszabályban előírt kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást saját nevében megkötni, azt köteles a Szerződés hatálya alatt fenntartani Casco biztosítás Amennyiben a Finanszírozó a finanszírozott Gépjárműre Casco biztosítás kötését írta elő, Adós köteles a Gépjárműre a szerződés teljes futamidejére a Finanszírozó által megnevezett biztosítótársaságok valamelyikénél valamennyi biztosítható kárfajtára és kockázatra (elemi kár, töréskár, lopáskár) kiterjedő teljes körű Casco biztosítást kötni. A Casco biztosítási fedezetnek ki kell terjednie a Gépjármű minden extra felszereltségére is. Adós köteles a biztosítás kedvezményezettjeként a Finanszírozót feltüntetni. A Casco biztosítás a szerződés futamideje alatt Adós részéről nem mondható fel. A Casco biztosítási szerződésben Adós legfeljebb 20 %-os önrészt választhat és a minimális önrész forintban meghatározott mértéke nem haladhatja meg a Hitelkérelemben vagy Finanszírozási kérelemben vállalt önerő mértékét Amennyiben a Gépjármű gyárilag beépített lopás elleni biztonsági berendezéssel nem rendelkezik, Adós saját költségén köteles a Gépjárművet annak átvételét megelőzően a választott Biztosító egyedi előírásainak megfelelően lopás ellen védelmi eszközökkel felszereltetni. Adós továbbá köteles gondoskodni arról, hogy a Gépjármű átvételét megelőzően a Finanszírozóhoz benyújtásra kerüljön az Adós és a Biztosító vagy annak képviselője által kölcsönösen aláírt Casco biztosítási ajánlat, vagy a biztosítási kötvény Amennyiben Adós a biztosítással kapcsolatban előírt kötelezettségét nem teljesíti vagy a biztosítási díjat időben nem fizeti meg, a Finanszírozó választása szerint jogosult a Casco biztosítási díjat Adós helyett megfizetni, vagy a Gépjárműre új Casco biztosítást kötni, illetve a Szerződést azonnali hatállyal felmondani. Amennyiben a Finanszírozó a biztosítás megkötése/fenntartása mellett dönt, az általa megelőlegezett költségeket (és ezek késedelmi kamatként számolt kamatait) Adósra hárítja, továbbá jogosult Adóstól a Szerződés futamideje alatt még esedékessé váló biztosítási díj nála történő óvadékba helyezését követelni. A Finanszírozó által kötött biztosítási szerződés a Szerződés megszűnésével megszűnik. Abban az esetben, ha az Adós a biztosítási díj fizetésével kapcsolatos kötelezettségét elmulasztja, a Finanszírozónak jogában áll továbbá a Szerződést egyoldalú nyilatkozatával akként módosítani, mintha a Felek Casco mentes finanszírozásban állapodtak volna meg. A módosított Szerződés a Casco mentes finanszírozásra mindenkor érvényes és hatályos feltételek szerint, a Finanszírozó nyilatkozatának napjától kezdődően jön létre. Adós tudomásul veszi, hogy a Szerződés fentiek szerinti módosítása a Kölcsön teljes hiteldíj mutatójának, valamint a törlesztő részletek összegének emelkedését eredményezi. A Casco mentes finanszírozás pontban írt így különösen az Adós kártérítési, a Gépjármű helyreállításával kapcsolatos, illetve a kötelező gépjármű felelősség biztosítás megkötésére 12. oldal, összesen: 30

13 13. oldal, összesen: 30 UniCredit Leasing Hungary Zrt. vonatkozó kötelezettségei a fentiek szerint módosított Szerződés esetén változatlan tartalommal irányadóak A Casco biztosítási szerződés bármely szempontból történő módosításához a Finanszírozó előzetes írásos engedélye szükséges. Amennyiben a gépjármű biztosítását a Finanszírozó által megnevezett valamennyi Biztosító megtagadja vagy a Biztosító a biztosítási szerződés fennállása alatt a biztosítás feltételeit oly módon változtatja meg, hogy az a kockázatok tekintetében a Finanszírozó számára hátrányt jelentene, Finanszírozó jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani Amennyiben Felek a Szerződésben Casco mentes finanszírozásban állapodnak meg, akkor Adós a pontban foglaltaktól eltérően nem köteles saját költségére, saját nevében, Finanszírozó által megadott feltételekkel teljes körű Casco biztosítást kötni és ebben az esetben jelen ÁSZFnek a Casco biztosítás Adós általi megkötésére vonatkozó kötelezettséggel kapcsolatos rendelkezései a Felek Szerződéssel szabályozott jogviszonyában nem érvényesek. Adós ugyanakkor köteles saját költségére a Finanszírozó által előírt védelmi berendezéseket a Gépjárműbe beszereltetni. A Casco mentes finanszírozás nem mentesíti Adóst az alól a kötelezettsége alól, hogy Finanszírozó minden olyan kárát, amelyet a Casco biztosítás fedezett volna, Finanszírozó felé megtérítsen, illetve a Gépjárművet Finanszírozóval történő ellentétes megállapodás hiányában - a káresemény bekövetkezése után saját költségére - a gyakorlatból eredő elvárható időn belül - a káresemény előtti állapotának (teljesítmény értékének) megfelelő állapotba hozza. Ilyen esetben a Finanszírozót a helyreállítás semmilyen költsége nem terheli és vele szemben Adós nem támaszthat igényt a díjfizetés csökkentésére, vagy megszüntetésére, illetve bármiféle kártérítésre, vagy kártalanításra. A Casco mentes finanszírozásban való megállapodás nem érinti Adósnak a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás vonatkozásában fennálló kötelezettségeit Amennyiben Felek a Szerződésben beépített Casco-s finanszírozásban állapodtak meg, Adós a pontban foglaltaktól eltérően a Szerződés aláírásától kezdődően számítva a Szerződés finanszírozási adatainál meghatározott naptári nap elteltéig terjedő időtartamra nem köteles a jelen pontban foglaltaknak megfelelően saját költségére, saját nevében, a Finanszírozó által megadott feltételekkel teljes körű Casco biztosítás kötni. A fenti feltételeknek megfelelő Casco biztosítást ezen időszakra Finanszírozó köti meg helyette saját költségére és nevében azzal, hogy a biztosítási káresemény bekövetkezése esetére vállalt önrész, valamint az általános forgalmi adó megfizetésére ezen időszakban is Adós köteles. Adós a Casco biztosítás díját a finanszírozás törlesztő részleteiben fizeti meg. Adós a Szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a Finanszírozó által megkötött Casco biztosítás a fenti időtartam utolsó napján megszűnik. Amennyiben a beépített Casco biztosítás érvényessége a finanszírozási futamidő letelte előtt megszűnik, Finanszírozó jogosult Adóst arra kötelezni, hogy saját költségén a Futamidő végéig a 8.2 pont és alpontjaiban meghatározott Casco biztosítást kössön. Adós tudomásul veszi, hogy amennyiben a Szerződés szerződésszerűen megszűnik, a Casco biztosítás is megszűnik 8.3. Kötelező gépjármű-felelősségbiztosításra és a Casco biztosításra vonatkozó közös rendelkezések A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással és Casco biztosítással (a továbbiakban együtt: biztosítás, biztosítási szerződés) kapcsolatos költségeket Adós viseli Adós köteles a biztosítási szerződésben foglalt kötelezettségeinek határidőben eleget tenni, így különösen a biztosítási díjakat az esedékesség napján a Biztosító vagy megbízottja részére megfizetni. Adós köteles a Finanszírozó kérésére az esedékes biztosítási díjak befizetését tanúsító okiratokat Finanszírozó részére haladéktalanul bemutatni. Adós köteles a szerződés

14 futamideje alatt a biztosítással kapcsolatos viszonyokról a Finanszírozót, Finanszírozó erre vonatkozó felhívására írásban tájékoztatni Adós a biztosítási titok alóli felmentésként feltétel nélkül és visszavonhatatlanul hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Gépjárműre vonatkozó valamennyi általa megkötött biztosításról, a biztosítási kötvény kiállításának elmaradásáról és annak okáról, a biztosítások megszűnéséről és annak okáról, a káresemény bekövetkezéséről, a kárrendezésről és az esetleges kárkifizetésről a Biztosító bármely adatot, információt, tényt átadjon Finanszírozónak Súlyos szerződésszegésnek minősül és azonnali felmondást von maga után, ha az Adós vagy jóváhagyásával más személy a gépjárművet olyan országba viszi ki, amelyre a Casco biztosítás területi hatálya nem terjed ki A biztosítási szerződés késedelmes megkötéséből vagy megszűnéséből, illetve a biztosítási szerződés jogosulatlan módosításából eredő valamennyi kárt az Adós viseli, illetve köteles Finanszírozó ebből származó kárát megtéríteni A biztosítási szerződés megkötésére az Adós köteles, és jogosult azt vagy a Finanszírozó közreműködésével, vagy önállóan megkötni. Amennyiben a biztosítási szerződést a Felek megállapodása alapján az Adós önállóan köti meg, az Adós köteles a biztosítási szerződés megkötését a Finanszírozó által megjelölt módon a Finanszírozónak igazolni. Az Adós a biztosítást ebben az esetben is köteles oly módon megkötni, hogy a Finanszírozóra engedményezi a biztosítási kártérítés kifizetését. Adós teljes kártérítési felelősséget vállal a Biztosító által meg nem térített károkért, ill. a biztosítási szerződésből eredő jogvitákból fakadó károkért, költségekért. Casco köteles finanszírozás esetén Finanszírozó kérésére Adós köteles a Casco biztosítás meglétét, a díjfizetés hiánytalanságát igazolni, illetve a Casco biztosítás feltételeit bemutatni Biztosítási esemény A Szerződés alkalmazásában biztosítási eseménynek minősül minden olyan esemény, amelyet a Gépjárműre vonatkozó valamely biztosítási szerződés vagy jogszabály annak minősít Biztosítási esemény bekövetkezése esetén Adós viseli a biztosítási szerződésben meghatározott önrészt, nem mentesül a Finanszírozó felé fennálló fizetési és egyéb kötelezettségei alól, köteles (vétkességétől függetlenül) a biztosítási eseményről, annak bekövetkeztét követő két napon belül a Finanszírozót vagy megbízottját írásban értesíteni és ezt követően a kár rendezése érdekében Finanszírozó útmutatásai szerint eljárni. E kötelezettsége akkor is fennáll, ha a kárt a másik fél kötelező gépjármű-felelősségbiztosítása fedezi Adós köteles a Finanszírozót a biztosítási eseménnyel kapcsolatos minden körülményről részletesen és azonnal írásban tájékoztatni. Töréskár (baleset) és elemi kár esetén Adós a biztosító által felvett kárfelvételi jegyzőkönyv másolatát, lopáskár esetén pedig, a rendőrségnél e tárgyban tett feljelentésének másolatát köteles a biztosítási eseményt követő 2 munkanapon belül eljuttatni a Finanszírozóhoz Adós köteles a szükséges javítási munkákat elvégeztetni, valamint köteles minden, a gépjárművet ért kárral kapcsolatos igényt érvényesíteni. A biztosítási eseményt követően Adós a gépjárművet kizárólag a jármű gépkönyvében, szervizkönyvében feltüntetett márkaszervizek valamelyikében javíttathatja a jótállási időszak alatt. A Finanszírozó csak javítási számlával igazolt javítás elvégzéséhez járul hozzá. Amennyiben a javítást az Adós nem márkaszervizben végezteti el, illetve a javítás elvégzését javítási számlával nem tudja igazolni, Finanszírozó jogosult igazságügyi szakértői vélemény benyújtását kérni Adóstól annak bizonyítására, hogy a szerződés biztosítékául szolgáló eszköz értéke a nem szakszervizben történő javítás miatt nem csökkent jelentősen. A szakértői költségek Adóst terhelik. 14. oldal, összesen: 30

15 A Gépjármű esetleges ellopása miatt tett rendőrségi feljelentésben Adós köteles rögzíteni azt a tényt, hogy a Gépjárművön a Finanszírozó javára elidegenítési és terhelési tilalom, valamint opciós jog van érvényben Adós köteles biztosítási esemény bekövetkezése esetén a biztosítási szerződésből származó jogait a Biztosító, valamint szükség esetén a bíróság előtt érvényesíteni. Finanszírozó felhívására Adós minden esetben köteles a megfelelő peres eljárást megindítani. Adós köteles az igényérvényesítés folyamatáról és részleteiről a Finanszírozót az igényérvényesítés során keletkezett peres és peren kívüli iratok másolatának folyamatos rendelkezésre bocsátásával tájékoztatni. Adós az igényérvényesítés során bármely őt megillető jogról lemondani, vagy egyezséget kötni kizárólag a Finanszírozó előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult. Adós a Szerződés aláírásával feltétel nélkül és visszavonhatatlanul felhatalmazza Finanszírozót, hogy a Biztosítóval folyó tárgyalásokba, illetve peres és egyéb eljárásba megítélése szerint, bármikor, azok bármely szakaszában mindek külön felhatalmazás nélkül bekapcsolódjon. Adós felhatalmazza Finanszírozót, hogy a Biztosítóval folyó tárgyalások során közreműködőt vegyen igénybe. Szükség esetén Adós ilyen tartalmú meghatalmazással köteles a Finanszírozót külön is ellátni. Amennyiben a Finanszírozó a peres eljárásba be kíván kapcsolódni, függetlenül attól, hogy a Finanszírozó számára a bíróság a perbelépést engedélyezte-e, Adós köteles valamennyi perbeli cselekményét Finanszírozóval előzetesen egyeztetni és köteles a perben a Finanszírozó instrukciói szerint eljárni. Adós a Szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy Finanszírozó a kárügyben eljáró Biztosítótól valamennyi, a számára szükséges információt beszerezze Adós a biztosítási eseményből származó valamennyi jövőbeli követelését, valamint a károkozó kötelező gépjármű-felelősségbiztosításának terhére rendezendő kárral kapcsolatos követeléseit jelen ÁSZF aláírásával a Finanszírozóra engedményezi Adós a Szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy Finanszírozó, mint a kártérítés kedvezményezettje, a Gépjármű bármely káreseményével kapcsolatosan a kártérítési összeg vonatkozásában csak akkor mond le a kedvezményezetti jogából eredő igényei érvényesítéséről, amennyiben az Adósnak a Finanszírozó felé nincs semmilyen lejárt tartozása Amennyiben a Finanszírozó a kártérítési összeget a Biztosítótól kedvezményezetti joga alapján bekéri (különös tekintettel arra, ha az Adósnak Finanszírozó felé lejárt tartozása van, a Gépjárművet ellopták vagy totálkáros lett, vagy a javítás után a Gépjármű nem korának és futásteljesítményének megfelelő állapotba került) és az beérkezik számlájára, azt a Finanszírozó elsősorban az Adós tartozásának kiegyenlítésére fordítja, az ezt meghaladó összeget Adósnak átutalja, vagy Adós beleegyezésével rendkívüli előtörlesztésként az Adós folyószámláján jóváírja. Az utóbbi esetben a jelen ÁSZF-ben meghatározott előtörlesztési szabályok az irányadók azzal az eltéréssel, hogy az Adóst ilyen esetben az előtörlesztéssel kapcsolatosan költségek nem terhelik Amennyiben Adós a Szerződés megszűnésekor, megszüntetésekor a Teljes tartozását nem fizette meg, akkor a fennálló Casco biztosítást és a kötelező felelősség biztosítást köteles mindaddig érvényben tartani, amíg a Teljes tartozását meg nem fizette a Finanszírozó felé, vagy a Gépjárművet a Finanszírozó birtokába nem adta Amennyiben a Biztosító a kártérítési összeget Adósnak, illetve a Finanszírozónak bármely okból nem fizeti ki, e körülmény Adósnak a Szerződés alapján fennálló fizetési kötelezettségeit nem érinti. 8.5 Adós hozzájárul ahhoz, hogy a biztosító vagy az UniCredit Független Biztosításközvetítő Kft a Szerződés futamideje alatt további biztosítások ajánlása céljából telefonon vagy postai levél útján megkeresse. 9. A Szerződés módosítása, megszűnése 15. oldal, összesen: 30

16 16. oldal, összesen: 30 UniCredit Leasing Hungary Zrt A Szerződés, valamint mellékletei módosításához írásbeli forma szükséges. A Szerződés módosításával kapcsolatos díjakat az pont tartalmazza A Szerződés módosításának minősül különösen: - a futamidő módosítás - a rész előtörlesztés - a tartozásátvállalás - Casco mentes konstrukció választás 9.3. Az Adós a Szerződésből eredő tartozását jogosult a futamidő alatt a törlesztő részletet meghaladó összeg teljesítésével csökkenteni (rész előtörlesztés). Az Adós köteles a tervezett teljesítési időpont előtt öt nappal rész előtörlesztési szándékát írásban bejelenteni. A Finanszírozó a rész előtörlesztéskor az Adós esedékessé vált tartozásának érvényesítése után fennmaradó összeget a tőketartozás törlesztésre írja jóvá. A rész előtörlesztést követően a Finanszírozó a Futamidő változatlan fenntartása mellett a törlesztő részletek összegét módosítja. A módosult törlesztő részleteket tartalmazó módosított törlesztő táblát a Finanszírozó az Adós rendelkezésére bocsátja A Szerződés megszűnik: - a Szerződés rendes lejáratával - felek közös megegyezésével - az Adós teljes előtörlesztésével - természetes személy Adós halálával - a Finanszírozó elállásával - a Finanszírozó azonnali hatályú felmondásával 9.5. Amennyiben Adós a Szerződés megszüntetését kezdeményezve a Gépjárművet a Szerződés futamideje alatt önként adja Finanszírozó vagy a birtokbavételre felhatalmazott harmadik személy birtokába, úgy az nem minősül a Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésének, kivéve, ha a Felek írásban ekképp állapodnak meg. Ebben az esetben a Finanszírozó élhet az azonnali hatályú felmondás jogával. Az Adós ilyen esetben sem mentesül a Teljes tartozás, ideértve az elszámolásban érvényesített esetleges egyéb díjak és költségek különös tekintettel a Gépjármű visszavételi költségeire megfizetésének kötelezettsége alól Az Adós jogosult a Szerződés előtörlesztését kérni és a fennmaradó kölcsönösszeget egy összegben visszafizetni. (teljes előtörlesztés). Az előtörlesztés feltétele, hogy az Adósnak semmilyen a Szerződés alapján fennálló, már esedékessé vált lejárt tartozása ne legyen A Finanszírozó az előtörlesztéskor az Adós tartozásáról elszámolást (továbbiakban: Elszámolás) készít. Az Elszámolás tartalmazza az Adósnak a Szerződéssel kapcsolatosan fennálló összes fizetési kötelezettségét, amely az Elszámolás napján fennálló Teljes tartozást foglalja magába. Az Adós köteles az Elszámolásban meghatározott Teljes tartozás összegét esetleges késedelmi kamatokkal együtt öt munkanapon belül megfizetni. A Finanszírozó az előtörlesztés jóváírásának napján érvényes árfolyam és a szerződés deviza bázisának megfelelő, 7.2. pontban definiált Kamat figyelembevételével számol el, amely alapján a Finanszírozó által készített Elszámolásban megjelölt összeg, illetve az Adós által ténylegesen megfizetett összeg eltérhet. Abban az esetben, ha az Elszámolásban megjelölt összeghez képest Adósnak fizetési kötelezettsége keletkezik, úgy Adós köteles azt a Finanszírozó felszólítását követően haladéktalanul megfizetni. A Szerződés azon a napon szűnik meg, amikor az Adós ezen fizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tett és ennek alapján Finanszírozó a törzskönyvet felszabadította és Adósnak kiadta. Amennyiben a természetes személy Adós meghal, úgy a Szerződés a Finanszírozó Adós haláláról való tudomásszerzését követően, de a halál napjára visszamenőleges hatállyal megszűnik és Adós Teljes

17 tartozása egy összegben esedékessé válik. A Gépjármű birtokosa köteles gondoskodni a Gépjármű Finanszírozó által megjelölt telephelyre és határidőben történő szállításáról is, ahol az a hagyatéki eljárás lezárásáig elhelyezésre kerül. Adós örököse a Teljes tartozást a hagyatéki eljárás lezárását követő 5 munkanapon belül köteles megfizeti Finanszírozónak, Finanszírozó pedig a Gépjárművet átadja Adós örökösének. Amennyiben Adós örököse a Teljes tartozást a fenti határidőn belül nem fizeti meg Finanszírozónak vagy a Teljes tartozásra Adós örökösével új Szerződés megkötésére bármely okból nem kerül sor, Finanszírozó jogosult a Gépjárműre fennálló opciós vételi jogával élni, mely esetben a Szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező Opciós szerződés lép hatályba Finanszírozó jogosult a Szerződéstől az Adóshoz intézett egyoldalú nyilatkozattal elállni az alábbi esetekben: a Kölcsön folyósításának 6.2. és 6.4. pontban írt bármely feltétele a Szerződés mindkét fél általi aláírásától számított 15 napon belül nem teljesül; ha a Kölcsön folyósítását követően, de még az átadás-átvételt megelőzően a Szerződés teljesítése akár Eladó akár Adós hibájából vagy bármi más ok miatt meghiúsul; ha Adós bármilyen okból kifolyólag a Gépjárművet vagy tartozékait részben vagy egészében nem veszi át; vagy Eladó a Gépjárművet vagy tartozékait részben vagy egészében nem adja át a Szerződésben rögzített feltételek szerint, különös tekintettel az átadás-átvétel Adásvételi szerződésben rögzített tervezett időpontjára; ha az átadás-átvételt követő kötelezettségeit Eladó vagy Adós nem vagy nem szerződésszerűen teljesíti ha a Kölcsön folyósítását követően valószínűsíthető, hogy Adós vagy Eladó hamis adatokat szolgáltatott; vagy Finanszírozó olyan bármilyen jellegű információ birtokába jutott, amely ismeretében a Szerződést nem kötötte volna meg vagy a Kölcsönt nem folyósította volna. Így különösen, de nem kizárólagosan, ha (i) Finanszírozó olyan információ birtokába jut, hogy az Adós valamely hitelintézettel vagy pénzügyi vállalkozással kötött bármely finanszírozási szerződését jelentősen megszegte, vagy (ii) a Gépjármű a Szerződés megkötését megelőzően gazdasági totálkárt szenvedett el, vagy (iii) Adós, a készfizető kezes(ek), illetve a Eladó ellen büntetőeljárás indul, vagy (iv) a Gépjárművel, illetve a Szerződés megkötésével kapcsolatban bűncselekmény alapos gyanúja merül fel Finanszírozó 9.8. pontban meghatározott okból történő elállása folytán a Szerződés a megkötésének napjára visszamenőleges hatállyal megszűnik. Ebben az esetben a Felek az eredeti állapotot helyreállítására kötelesek. Adós köteles Finanszírozónak a Teljes tartozás összegét valamint az eredeti állapot helyreállításával a Finanszírozónak felmerült kárát haladéktalanul megfizetni. Amennyiben az eredeti állapot helyreállítása nem lehetséges, s ennek következtében a Teljes tartozás megfizetése iránti követelésén túlmenően Finanszírozónak kára keletkezik, Adós, illetve készfizető kezes(ek) kötelesek azt haladéktalanul Finanszírozónak megtéríteni Az Adós Finanszírozótól annak elállása következtében kártérítést (különösen kamatot, elmaradt hasznot) vagy kártalanítást nem követelhet Finanszírozó a Szerződést az Adóshoz intézett egyoldalú nyilatkozattal az alábbi esetekben jogosult azonnali hatállyal felmondani: az Adós a Szerződésből folyó bármely fizetési kötelezettségével több, mint 30 napos késedelembe esik; az Adós megsérti a Casco-biztosításból eredő fizetési kötelezettségeit, és erre tekintettel a Biztosító kockázatviselése megszűnik; 17. oldal, összesen: 30

18 a Gépjármű megsemmisül (totálkár), elvész, ellopják, függetlenül attól, hogy a Biztosító Finanszírozó részére kártérítést nyújtott-e, illetve függetlenül attól, hogy a Gépjármű Casco biztosítással rendelkezett-e; az Adós vagy a rá tekintettel biztosítékot nyújtó harmadik személy gazdasági helyzetének lényeges romlása, különösen fizetési halasztásra irányuló megállapodás kötése, a fizetések beszüntetésére vonatkozó nyilatkozat vagy csődeljárás/feszámolási/végrehajtási/végelszámolási eljárás kezdeményezése az Adós, korlátlanul felelős tagja, Adósra tekintettel biztosítékot nyújtó harmadik személy, vagy annak korlátlanul felelős tagja ellen; az Adós szék- vagy lakóhelyének külföldre történő áthelyezése; amennyiben az Adós maga vagy a gazdasági vagy vagyoni helyzetét igazoló, vagy rá tekintettel biztosítékot nyújtó harmadik személy a Szerződés megkötésekor vélelmezhetően olyan hamis adatokat közöl, tényeket vagy körülményeket hallgat el, amelyek ismeretében a Finanszírozó a Szerződést nem kötötte volna meg; a kikötött biztosítékok lényeges értékcsökkenése vagy megsemmisülése, illetve a biztosítéki megállapodások be nem tartása; amennyiben az Adós egyéb szerződéses kötelezettségét, a Finanszírozó írásos felszólítása ellenére sem teljesíti, különösen, ha a Gépjárművet szerződésellenesen használja és ezzel a Finanszírozó jogait jelentősen veszélyezteti; az Adós a Kölcsön fedezetével, biztosítékával vagy céljának megvalósulásával kapcsolatos vizsgálatot figyelmeztetés ellenére akadályozza, ideértve azt az esetet is, ha a Szerződésben vállalt vagy jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettségét megszegi; továbbá minden egyéb, a Szerződésben, annak mellékleteiben és különösen jelen ÁSZF-ben súlyos szerződésszegésnek minősített esetben ha az Adós vagy más az Adós csoportjába tartozó jogalany a Finanszírozóval vagy más az UniCredit csoporthoz tartozó társasággal megkötött szerződésből eredő fizetési vagy egyéb kötelezettségét illetően késedelembe esik, vagy ilyen szerződést annak lejárata előtt vele szemben felmondanak vagy megszüntetnek. Adós csoportjához tartozó jogalanynak kell tekinteni (i) minden olyan társaságot ill. magánszemélyt, (a) amely ill. aki az Adós tulajdonosa függetlenül a tulajdoni hányad mértékétől, vagy (b) amelynek ill. akinek az Adóssal közös tulajdonosa van, (ii) az Adós vezető tisztségviselőjét, valamint (iii) az Adós felügyelő bizottsági tagját Finanszírozó azonnali hatályú felmondása esetén, amennyiben Adós az azonnali hatályú felmondást kiváltó szerződésszegő magatartását megszünteti, Adós jogosult a Szerződés újra hatálybaléptetését kérni. Finanszírozó nem köteles a Szerződést újra hatályba léptetni. A Szerződés újra hatályba léptetéséhez Adós írásbeli kérelme alapján Finanszírozó írásbeli nyilatkozata szükséges A Szerződés azonnali hatályú felmondásával a Teljes tartozás egy összegben esedékessé válik. A Finanszírozó az Adós tartozásáról Elszámolást készít, amely már tartalmazza a 7.2 pont szerinti, időközben érvényesített ügyleti kamat-, illetve árfolyamváltozásokat is. Az Adós köteles az Elszámolásban meghatározott Teljes tartozást a felmondás kézhezvételétől számított 8 napon belül megfizetni. A Finanszírozó a fizetési kötelezettség teljesítésekor (a fizetési kötelezettség jóváírásának napján) érvényes árfolyam és ügyleti kamat figyelembevételével számol el, amely alapján a Finanszírozó által készített Elszámolásban megjelölt összeg, illetve az Adós által ténylegesen megfizetett összeg eltérhet. Abban az esetben, ha az Elszámolásban megjelölt összeghez képest Adósnak fizetési kötelezettsége keletkezik, úgy Adós köteles azt a Finanszírozó felszólítását követően haladéktalanul megfizetni. A 18. oldal, összesen: 30

19 Szerződés azon a napon szűnik meg, amikor az Adós ezen fizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tett Ha a Szerződés a Finanszírozó pont szerinti felmondása következtében szűnik meg, Finanszírozó a Teljes tartozást 5 munkanapos fizetési határidővel esedékessé teszi. Amennyiben Adós fizetési kötelezettségét nem teljesíti, a biztosítási kártérítésből befolyt és a költségekkel csökkentett összeget tartozásába Finanszírozó beszámítja. Amennyiben ezt követően Adósnak tartozása marad fenn Finanszírozó felé, azt Finanszírozó elszámolása alapján és felszólítására köteles öt munkanapon belül megfizetni. Késedelmes fizetés esetére Késedelmi kamatot számít fel Finanszírozó. Amennyiben a biztosítási kártérítésből a költségek levonása után beszámított összeg Adós tartozásánál nagyobb, a különbséget Finanszírozó az elszámolást követő nyolc munkanapon belül megfizeti Adósnak Amennyiben az Adós gazdálkodásáról, működéséről olyan információ, tény, adat merül fel, illetve jut Finanszírozó tudomására, amely az Adós működését, fizetőképességét nagymértékben negatívan/ hátrányosan befolyásolja, úgy Finanszírozó jogosult az Adós cég átvilágítását végrehajtani, saját maga vagy megbízottja által. Az Adós kötelezettséget vállal, hogy az átvilágítás során a Finanszírozóval vagy megbízottjával mindenben együttműködik, részükre minden kért információt, adatot megad, a helyszínen az átvilágítást végzők munkáját lehetőség szerint elősegíti a szükséges emberi és technikai forrást biztosítva Természetes személy Adósokra vonatkozó külön rendelkezések: Az Adós a Szerződéstől a szerződéskötés napjától számított 14 (tizennégy) napon belül indokolás nélkül elállhat, ha a Kölcsön folyósítására még nem került sor. Az Adós a szerződéskötés napjától számított 14 (tizennégy) napon belül díjmentesen felmondhatja a Szerződést, ha a Kölcsönt már folyósították. Az elállási (felmondási) jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha az Adós az erre vonatkozó nyilatkozatát a fenti meghatározott határidő lejártáig postára adja vagy egyéb igazolható módon azt a Finanszírozónak elküldi. Az Adós az elállásról (felmondásról) szóló nyilatkozatának elküldését követően haladéktalanul, de legkésőbb 30 (harminc) napon belül köteles a felvett kölcsönösszeget és a Kölcsön lehívásának időpontjától a visszafizetés időpontjáig felszámítható, a Szerződés szerint megállapított Kamatot a Finanszírozónak visszafizetni. Az Adós elállási (felmondási) jogának gyakorlása azt a Kölcsönhöz kapcsolódó járulékos szolgáltatásra vonatkozó szerződést is felbontja, amely a Finanszírozó által vagy egy harmadik fél és a Finanszírozó előzetes megállapodása alapján a harmadik fél által nyújtott szolgáltatásra vonatkozik Ha Eladó az Adásvételi szerződés teljesítésével késedelembe esik vagy az Adásvételi szerződés hibás teljesítése a Gépjármű rendeltetésszerű használatát lehetetlenné teszi és Adós késedelemből, illetve hibás teljesítésből eredő követeléseinek Eladó nem tett határidőben eleget Adós a Szerződés alapján esedékessé váló fizetési kötelezettségét az igénye kielégítéséig visszatarthatja. Finanszírozó a visszatartás időszakára nem jogosult Kamatot és a Kamaton kívüli ellenszolgáltatást, ideértve díjat, jutalékot és költséget felszámítani. A visszatartási jog gyakorlását megalapozó körülményekről az Adós papíron vagy más tartós adathordozón tájékoztatja a Finanszírozót. A visszatartási jog a tájékoztatást követően illeti meg az Adóst Amennyiben az Adós a 9.3. pontban meghatározott rész előtörlesztéssel vagy a 9.6. pontban meghatározott teljes előtörlesztéssel él az Adóst nem terhelik a rész előtörlesztéssel vagy teljes előtörlesztéssel kapcsolatos Kezelési költségek. 10. Biztosítékok 19. oldal, összesen: 30

20 10.1. Vételi jog Finanszírozó és Adós megállapodnak, hogy a Szerződésben meghatározott Gépjárműre, az Opciós szerződés aláírásától számított 5 éves időtartamra vételi jogot, valamint a vételi jog biztosítására elidegenítési és terhelési tilalmat alapítanak. Amennyiben a kölcsön futamideje az 5 évet meghaladja, úgy az Adós kötelezettséget vállal arra, hogy 58 hónap elteltével a hátralévő futamidőre a Gépjárműre újbóli vételi jogot enged a Finanszírozó javára. Ennek elmaradása szerződésszegésnek minősül és a Finanszírozó jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani Adós tudomásul veszi, hogy a Finanszírozó javára fennálló vételi jog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom következtében az illetékes hatóság a Gépjármű törzskönyvét közvetlenül a Finanszírozónak küldi meg, aki azt letéti őrzésben tartja. Adós kötelezi magát arra, hogy abban az esetben, ha az illetékes hatóság a Gépjármű törzskönyvét neki küldi meg, azt haladéktalanul eljuttatja a Finanszírozónak. Finanszírozó vételi joga megszűnését követően a törzskönyvet haladéktalanul átadja az Adósnak. Ez alól kivételt képez az az eset, amikor Finanszírozó a törzskönyv kiadására bírósági vagy egyéb hatósági határozat alapján (különösen APEH, VPOP) Adós részére nem jogosult. Ebben az esetben Finanszírozó a törzskönyvet a bírósági vagy egyéb hatósági határozatban megjelöl személynek, szervnek köteles kiadni Finanszírozó vételi jogával akkor jogosult élni, ha a Finanszírozó a Szerződést az ÁSZF 9.11 pontja alapján azonnali hatállyal felmondja és Adós a Finanszírozó felé fennálló fizetési kötelezettségének nem tesz eleget. Finanszírozó a vételi jogát az Adóshoz intézett egyoldalú nyilatkozatával gyakorolhatja. Az Adóshoz intézett egyoldalú nyilatkozat joghatályos küldéséről az ÁSZF és pontja rendelkezik A Finanszírozó vételi jogának gyakorlásával az Adósnak a Gépjárművön fennálló tulajdonjoga megszűnik és az Adós köteles a Gépjárművet, annak minden okmányával és tartozékával együtt a Finanszírozó által meghatározott helyen és időben a Finanszírozónak vagy az általa megjelölt személynek átadni. Adós tudomásul veszi, hogy ha a Gépjárművet Finanszírozó felszólítására azonnali hatállyal nem adja át, úgy Finanszírozó jogosult a Gépjármű birtokbavétele érdekében a szükséges kényszer eljárásokat megindítani, amellyel kapcsolatos mindennemű költség Adóst terheli. Finanszírozó jogosult a tulajdonjog megszerzéséhez, illetve a Gépjármű birtokbavételéhez szükségessé váló intézkedéseket megtenni, különös tekintettel a Gépjárműhöz tartozó kulcsok elkészítésére, a szervizkönyv pótlására. A Finanszírozó az illetékes közlekedési igazgatási hatóságnál kezdeményezheti a Gépjármű forgalomból történő kivonását, illetve a forgalmi engedély pótlása tárgyában az illetékes okmányirodánál eljárhat A Gépjármű opciós vételára az elektronikus Eurotax gépjármű értékelő rendszer birtokbavétel napján érvényes verziója alapján a Finanszírozó általi birtokbavétel napjára kalkulált vételi ár Opciós szerződésben meghatározott százaléka. Az opciós vételár kiszámításakor a Finanszírozó figyelembe veszi a Gépjármű valamennyi értékcsökkentő és értéknövelő tényezőjét, valamint sérüléseit, amelyeket Finanszírozó a birtokbavételkor jegyzőkönyvben rögzít A Finanszírozó az Adóst a Gépjármű ASZF pontja szerint kiszámított opciós áráról értesíti, amelyet beszámít az Adós fennálló Teljes tartozásába, kivéve, ha a Szerződés másképp nem rendelkezik. 20. oldal, összesen: 30

Kihirdetve: 2014. június 13. Érvényes: 2014. július 01. napjától visszavonásig

Kihirdetve: 2014. június 13. Érvényes: 2014. július 01. napjától visszavonásig H I R D E T M É N Y a Santander Consumer Finance Zrt. által, 2010. március 01. napját megelőzően megkötött, magánszemélyek részére nyújtott ingatlanfedezettel biztosított személyi kölcsönök költségeiről

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY KIVÁLTÓ FIX ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET)

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) 1. sz. melléklet SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. január 01. 1 1. Takarék Classic Személyi

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: 2017. január 16-tól A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt

Részletesebben

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. október 1. 1. Takarék Classic Személyi Kölcsön

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Mohácsi Takarék Bank Zrt. a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Takarék Személyi Kölcsön célja: A Takarék Személyi Kölcsön standard

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. 01. 16. A a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói HIRDETMÉNY 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói A,,Rábaközi Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Kölcsönszerződéshez

Általános Szerződési Feltételek Kölcsönszerződéshez Általános Szerződési Feltételek Kölcsönszerződéshez 1. A szerződés tárgya, megkötése 1.1 Az UniCredit Leasing Hungary Zrt. (a továbbiakban: UniCredit Leasing ) a jelen Általános Szerződési Feltételeken

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY 2017. január 16-tól Az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

Kihirdetve: 2015. február 1. Érvényes: 2015. február 1. napjától visszavonásig

Kihirdetve: 2015. február 1. Érvényes: 2015. február 1. napjától visszavonásig H I R D E T M É N Y 2008. március 1. napját megelőzően a Santander Consumer Finance Zrt. által megkötött, a 2014. évi XXXVIII. törvény hatálya alá tartozó magánszemélyek részére nyújtott ingatlanfedezettel

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KÖLCSÖNSZERZŐDÉSHEZ Hatályos: 2014. március 24. napjától

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KÖLCSÖNSZERZŐDÉSHEZ Hatályos: 2014. március 24. napjától ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KÖLCSÖNSZERZŐDÉSHEZ Hatályos: 2014. március 24. napjától 1. oldal, összesen: 27 Tartalomjegyzék 1. ÁSZF rendeltetése... 3 2. A szerződés hatálya és a futamidő... 3 3. Az

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. április 6. A Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi t és Kiváltó Takarék

Részletesebben

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához A Kölcsön összege: 5.000 EUR 50.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a folyósítás

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Borotai Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. július 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági ek kondíciói Érvényes: 2016. november 29 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók THM1 2 THM2 2 Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet 4372 Nyírbéltek, Kossuth u. 16. Engedélyszám: 837/1997/F. számú határozat Engedély kelte: 1997. november 27. TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági Hitelek kondíciói Érvényes: 2015. november 16 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók részére

Részletesebben

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rakamaz Takarék (a továbbiakban Hitelintézet) STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2010. június 11. 1 1. Joker Személyi Kölcsön kondíciói: A kölcsön összege 50 000 Ft és

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN április 1-től

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN április 1-től Dunakanyar Takarékszövetkezet 14/2017. sz Hirdetmény TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN A Dunakanyar Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Hatályos: 2015. április 15-től visszavonásig 1 1 Lakáscélú hitelek (1) 1.1 HUF alapú lakáscélú hitelek HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Kamatláb = Referencia Kamatláb

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Allianz Személyi kölcsön termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

H I R D E T M É N Y. Allianz Személyi kölcsön termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek H I R D E T M É N Y Allianz Személyi termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Hatályos: 2014. július 01. napjától Közzététel napja: 2014. június 30. FHB Bank Zrt. Fix Személyi

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 %

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 % H I R D E T M É N Y MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL 1. SZABOLCS viharkár hitel 2010 Érvényes: 2010.06.23. jegybanki alapkamat + 3 % Folyósítási

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KÖLCSÖNSZERZŐDÉSHEZ Hatályos: március 15. napjától

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KÖLCSÖNSZERZŐDÉSHEZ Hatályos: március 15. napjától ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KÖLCSÖNSZERZŐDÉSHEZ Hatályos: 2014. március 15. napjától 1. oldal, összesen: 26 Tartalomjegyzék 1. ÁSZF rendeltetése... 3 2. A szerződés hatálya és a futamidő... 3 3. Az

Részletesebben

HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2017. január 3. A Kölcsön összege: 1.000.000,- Ft 10.000.000,- Ft A Kölcsön futamideje: 18 hónap

Részletesebben

Az Üzletszabályzat I. fejezete Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak kiegészítésre kerül az alábbi fogalom meghatározásokkal:

Az Üzletszabályzat I. fejezete Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak kiegészítésre kerül az alábbi fogalom meghatározásokkal: LOMBARD PÉNZÜGYI ÉS LÍZING ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDÖ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA Felügyeleti (MNB) engedély száma: 2138/1998/F Gépjármű zártvégű pénzügyi lízing tevékenységre PLAGd/2009.08.01.

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2012. január 1. Érvényes: visszavonásig. A 2011. április 1. napján hatályba lépett azonos című dokumentum jelen dokumentum hatályba

Részletesebben

Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám:

Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: K Ö L C S Ö N S Z E R ZŐDÉS egységes területalapú támogatás és ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatás megelőlegezésére A szerződő felek

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL I. A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK KAMATOK. 3 havi BUBOR 1 + 5,640 % Hó 15-e Egyenlő részletben. 3 havi EURIBOR 2 + 8,139 % Hó 15-e Egyenlő részletben

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK KAMATOK. 3 havi BUBOR 1 + 5,640 % Hó 15-e Egyenlő részletben. 3 havi EURIBOR 2 + 8,139 % Hó 15-e Egyenlő részletben HIRDETMÉNY Az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Z hivatalos tájékoztatója az Egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok és más jogi személyek részére nyújtott ingatlanlízing finanszíro ozás esetén alkalmazott kondíciókról,

Részletesebben

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017.04.01.-től befogadott kérelmek esetén A Kis-Rába menti Takarékszövetkezet a Szabadfelhasználású

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY 1 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre 1 Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó-, és folyószámlahitel (VRULIROZÓ; VFOLYÓSZLA)...5 3. Rövid lejáratú hitel (éven belüli) (FORGÓÉBEL1;

Részletesebben

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL ÉRVÉNYES: 2015. április 1-től 1 JELENLEG ÉRTÉKESÍTETT KÖLCSÖNÖK: Érvényes a 2015. február 02-től befogadott

Részletesebben

Raiffeisen Corporate Lízing Zrt. hirdetmény / Kondíciós lista

Raiffeisen Corporate Lízing Zrt. hirdetmény / Kondíciós lista RAIFFEISEN CORPORATE LÍZING ZRT. KONDÍCIÓS LISTA FOGYASZTÓNAK 1 NEM MINŐSÜLŐ ADÓSSAL MEGKÖTÖTT KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓAN Berendezés finanszírozás Közzététel: Budapest, 2015. december 4. KONDÍCIÓK

Részletesebben

HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2016. július 2. összege: 100.000,- Ft 20.000.000,- Ft futamideje: 13 hónap 300 hónap Az alkalmazott Referencia-kamatláb:

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Lakossági Hitel Hirdetmény

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Lakossági Hitel Hirdetmény CSOPORTOS SZÁMLAVEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KEDVEZMÉNYES HITELEK (ÉRVÉNYES 2016.08.01-TŐL) A kedvezményes kondíciók igénybevételére jogosult minden olyan gazdasági társaság - valamint annak a közvetlen és közvetett

Részletesebben

A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE

A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE Hatályos: 2015. július 8-tól visszavonásig 1 A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE 1 Lakáslízing Kamatláb = Referencia

Részletesebben

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól 31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól I. Fogyasztási célú hitelek (2015.02.01.) Az éves ügyleti kamat* (%) referenciakamatból és kamatfelárból áll. A referencia kamat

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A díjjegyzék a 2010. február 28-ig kötött finanszírozási szerződésekre érvényes. Hatálybalépés: 2013. január 1.

HIRDETMÉNY. A díjjegyzék a 2010. február 28-ig kötött finanszírozási szerződésekre érvényes. Hatálybalépés: 2013. január 1. HIRDETMÉNY Az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. hivatalos tájékoztatója a jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok személygépjármű, kishaszon-, és nagyhaszon-gépjármű motorkerékpár,

Részletesebben

KORÁBBAN ÉRTÉKESÍTETT OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁS MELLETT NYÚJTOTT LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖNÖK

KORÁBBAN ÉRTÉKESÍTETT OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁS MELLETT NYÚJTOTT LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖNÖK Lakossági Hitelek kondíciói Érvényes: 2015. augusztus 03 -tól/től visszavonásig KORÁBBAN ÉRTÉKESÍTETT OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁS MELLETT NYÚJTOTT LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖNÖK Magánszemélyek részére Az mértéke

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Kölcsönszerződéshez

Általános Szerződési Feltételek Kölcsönszerződéshez Általános Szerződési Feltételek Kölcsönszerződéshez 1. A szerződés tárgya, megkötése 1.1 Az UniCredit Leasing Hungary Zrt. (a továbbiakban: UniCredit Leasing ) a jelen Általános Szerződési Feltételeken

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.06. Jelen Hirdetmény a 2016. május 6. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

H I R D E T M É N Y Hatályos 2014. október 1-től

H I R D E T M É N Y Hatályos 2014. október 1-től H I R D E T M É N Y Hatályos 2014. október 1-től a szabad felhasználású és az új és használt lakás vásárlására nyújtott annuitásos devizahitel konstrukciók kondícióiról A Magyar Takarékszövetkezeti Bank

Részletesebben

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi kölcsöne

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi kölcsöne HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi kölcsöne AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/1-477-4888 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu VÁLTOZÁSOK: - Kapcsolódó akció Érvényes

Részletesebben

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes Nyírbélteki Takarékszövetkezet 4372.Nyírbéltek,Kossuth u.16. ÉRVÉNYES KAMATOK Eng.szám:36/1990.05.14. egysz.kez.költs. kamat Hiteldíj mutató Új folyósításu hitelek kamata: % / év % /év várható % 2005.

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja:

H I R D E T M É N Y. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja: H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja: 2013.01.01. Személyi kölcsön A kölcsön összege: 300.000 Ft - 2.000 000,- Ft A kölcsön futamideje: 12-72 hónap Díjak

Részletesebben

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2016.10.01.-től befogadott kérelmek esetén A Kis-Rába menti Takarékszövetkezet a Szabadfelhasználású

Részletesebben

A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL

A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL OTTHONTEREMTÉSI JELZÁLOGHITEL ÚJ LAKÁS ÉPÍTÉSÉRE, VÁSÁRLÁSÁRA (1 ÉVES REFERENCIA-KAMATLÁB PERIÓDUS)

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 %

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 % H I R D E T M É N Y MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL 1. SZABOLCS viharkár hitel 2010 Érvényes: 2010.06.23. jegybanki alapkamat + 3 % Folyósítási

Részletesebben

HIRDETME NY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a deviza alapú időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETME NY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a deviza alapú időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETME NY Időskori Jelzálogjáradék Hirdetmény Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a deviza alapú időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2015. augusztus

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2012. január 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

H I R D E T M É NY. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02.

H I R D E T M É NY. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02. H I R D E T M É NY MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02. 1 1. Személyi kölcsön A kölcsön összege: 300.000 Ft 2 000 000,- Ft A kölcsön

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.17. Jelen Hirdetmény a 2016. május 17. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

OTTHONOM lakáscélú hitel

OTTHONOM lakáscélú hitel Érvényes: 2017. március 01-től visszavonásig A kölcsön kamatlába Rendelkezésre tartási díj 8 Szerződéskötési díj Folyósítási díj 3 Teljes hiteldíj mutató (THM) 2 Elő-, végtörlesztés díja Értékbecslés /

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a deviza alapú időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a deviza alapú időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY Időskori Jelzálogjáradék Hirdetmény Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a deviza alapú időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2016. szeptember

Részletesebben

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ ADÓSSAL 2004.05.01-2014.03.14. NAPJA KÖZÖTT KÖTÖTT, MEG NEM SZŰNT FORINT ALAPÚ GÉPJÁRMŰ- FINANSZÍROZÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEK ÁLTALÁNOS

Részletesebben

21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) Hatályos: től

21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) Hatályos: től 21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről (2015.11.15-előtt nyújtott hitelek) Hatályos: 2016.04.01-től I.A) Fogyasztási célú hitelek (2015.07.15-től) Az éves ügyleti kamat 1 (%) referenciakamatból

Részletesebben

H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL

H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Személyi Kölcsön: A kölcsön összege: 300.000 Ft - 2.000 000,- Ft Futamidő: 12-72 hó Hatálybalépés napja: 2012. 07. 01. életbiztosítás

Részletesebben

Lízing Üzleti tanácsok, üzleti tanácsadás: www.kisado.hu

Lízing Üzleti tanácsok, üzleti tanácsadás: www.kisado.hu Lízing Lízing A lízingbevevő a lízingszerződésben rögzített lízingdíj megfizetésére vállal kötelezettséget. A lízingszerződés fedezete maga a lízing tárgya, amelynek tulajdonjogát a lízingbevevő csak a

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2016. január 5. A Kölcsön összege: 5.000 EUR 100.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám: 01-10-041004) ezúton értesíti

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december 15. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.09.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december 7- napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2016. 01.01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Az ERSTE BANK HUNGARY ZRT.

HIRDETMÉNY. Az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. HIRDETMÉNY Az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. hivatalos tájékoztatója a természetes személyek személygépjármű, kishaszon-gépjármű, motorkerékpár és hobbi termék finanszírozása esetén alkalmazott díjjegyzékéről

Részletesebben

HIRDETMÉNY. LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához. Hatályba lépés napja: április 1.

HIRDETMÉNY. LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához. Hatályba lépés napja: április 1. HIRDETMÉNY LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2016. április 1. A Kölcsön összege: 5.000 EUR 100.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatályos: 2017.04.01- A Szarvas és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi

Részletesebben

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2013. január 1. Érvényes:

Részletesebben

74/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek)

74/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) 74/205. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről (205..5-előtt nyújtott hitelek) I.A) Fogyasztási célú hitelek (205.07.5-től) Az éves ügyleti kamat (%) referenciakamatból és kamatfelárból áll. A referencia

Részletesebben

Érvényes: 2010. 10. 29-től CIB RENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK OPERATÍV LÍZING INGÓSÁGOK

Érvényes: 2010. 10. 29-től CIB RENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK OPERATÍV LÍZING INGÓSÁGOK Érvényes: 2010. 10. 29-től CIB RENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK OPERATÍV LÍZING INGÓSÁGOK A CIB Rent Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzékszám: 01-10-044460) mint Lízingbeadó (a továbbiakban:

Részletesebben

e.)*adminisztrációs díj: a futamidő alatt, a mindenkori kölcsöntartozás összege után, a törlesztőrészlettel

e.)*adminisztrációs díj: a futamidő alatt, a mindenkori kölcsöntartozás összege után, a törlesztőrészlettel K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. Telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 Fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény Jelzáloglevél kamattámogatásos hitel kondíciókról érvényes a 12/2001

Részletesebben

Hirdetmény. Hatályos: november 1-től. Közzététel napja: október 28.

Hirdetmény. Hatályos: november 1-től. Közzététel napja: október 28. Hirdetmény A Sopron Bank Zrt. által a 341/2011. (XII. 29.) és a 16/2016. (II. 10.) Kormányrendeletek alapján kamattámogatással nyújtott lakossági jelzáloghitelek kondícióiról 1 Hatályos: 2016. november

Részletesebben

KORÁBBAN ÉRTÉKESÍTETT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS REFERENCIAKAMAT HIRDETMÉNY

KORÁBBAN ÉRTÉKESÍTETT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS REFERENCIAKAMAT HIRDETMÉNY Lakossági Hitelek kondíciói Érvényes: 2016. április 11 -tól/től visszavonásig KORÁBBAN ÉRTÉKESÍTETT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS REFERENCIAKAMAT HIRDETMÉNY Magánszemélyek részére 2013. július 22-től befogadott

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. október 01. Jelen Hirdetmény a 2016. január 1. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016. december 31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI Szabolcs Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2013. április 1. Érvényes: visszavonásig. A 2013. január 1. napján

Részletesebben

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi Prémium kölcsöne

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi Prémium kölcsöne HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/1-477-4888 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu Érvényes 2017. január 02-től VÁLTOZÁSOK: -

Részletesebben

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK I. Biztosíték nélküli hitelek II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések I.1. UniCredit Folyószámlahitel I. Biztosíték nélküli hitelek Akció 1 : Akciós kezelési költség

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

Takarék Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel HIRDETMÉNY

Takarék Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel HIRDETMÉNY Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. március 21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. május 15. napjáig

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kondíciós Listája Hatályos: 2014. március 03. TARTALOMJEGYZÉK 1. Arteus Gold Credit devizakölcsön befektetési arany fedezete mellett... 4 1.1. Arteus Gold

Részletesebben

HIRDETMÉNY. felhívja Tisztelt Ügyfelei figyelmét, hogy az Üzletszabályzatai és az Általános Szerződési Feltételei az alábbiak szerint módosulnak.

HIRDETMÉNY. felhívja Tisztelt Ügyfelei figyelmét, hogy az Üzletszabályzatai és az Általános Szerződési Feltételei az alábbiak szerint módosulnak. HIRDETMÉNY Az UniCredit Ingatlanlízing Zrt. felhívja Tisztelt Ügyfelei figyelmét, hogy az Üzletszabályzatai és az Általános Szerződési Feltételei az alábbiak szerint módosulnak. **** I. Az UniCredit Ingatlanlízing

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók Kihirdetve: 2015. augusztus 24. Érvényes: 2015. augusztus 25. Jelen dokumentum nem

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.09.01. Jelen Hirdetmény a 2016.08.31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016.11.30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó Hitel

Részletesebben

Kamatok, díjak és egyéb költségek

Kamatok, díjak és egyéb költségek HIRDETMÉNY Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság hivatalos tájékoztatója a lakossági ügyfeleknél alkalmazott kondíciókról, kamatokról, díjakról, jutalékokról egységes szerkezetben Érvényes:

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül amely létrejött egyrészről Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet (2112 Veresegyház, Fő út 53., cégjegyzékszám: 13-02-050250, KSH szám: 10045277 6419

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY (JAVASOLT HIRDETMÉNY MINTA) Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 30-ig befogadott

Részletesebben