Szentháromság ünnepe után 2. vasárnap június 21.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szentháromság ünnepe után 2. vasárnap 2009. június 21."

Átírás

1 Szentháromság ünnepe után 2. vasárnap június 21. Ami ma jogos kifogás, holnap végzetes mulasztásként leplezıdik le Textus: Lukács 14,(15) Amit a textusról tudni kell exegetikai/kortörténeti megértés A mőfaj üzenete Még mielıtt a perikópát a lukácsi tanúságtételben elhelyeznénk és az egyes versek mondanivalóját keresnénk, fontosnak tartom, hogy már itt nézzünk szembe a mőfajjal. Ennek megértése ugyanis meghatározza a saját viszonyunkat az elbeszéléssel, az istentiszteleti helyzetet, amelyet megteremt és magát a magyarázatot. Példabeszédrıl, példázatról van szó, aminek valamennyi jellegzetességét aligha lehet és érdemes itt átgondolnunk, 1 fı jellemvonásai viszont kijelölhetik számunkra az utat, a helyes megközelítést a történethez. Ugyanakkor éppen nem az egyetlen lehetséges értelmet fedik fel, hanem sokkal inkább arra mutatnak rá, hogy egy-egy példázat esetében legális megkülönböztetnünk az eredeti helyzetet, amelyben Jézus szájából elhangzott a történetté bıvült kép, illetve Lukács közvetítését, a saját gyülekezeti helyzetben megfogalmazott, beleszıtt alkalmazását, allegorizálását. A példázat élı valósága harmadik lépésben így jön közénk és valósul meg, amikor a gyülekezet közösségében megszólít és döntésre hív minket ez esetben a lukácsi kanonikus formán keresztül intve a szív megkeményítése, Isten országa, uralma elutasításának veszélyeire. 2 Néhány mőfaji sajátosság A példázat nem jézusi találmány, korának tanítói, a rabbik is használták. 3 Mégis Jézus tanításának kiemelt formájával van dolgunk. Több mint 40 példázatában Jézus a mindennapos életbıl meríti elbeszélésbe foglalt életképeit, és valamennyi sztorival az Isten országának egy-egy vonására hívja fel a hallgatóság figyelmét. 4 A mindennapos történetekben mindig van egy túlzó (hiperbolikus) elem, amely a hallgatóság 1 Jézus példázatainak tömör áttekintéséhez ld. Bolyki János: Az újszövetségi írásmagyarázat elvei és módszerei. Budapest, 1994, Ld. továbbá: Hans Weder: Die Gleichnisse Jesu als Metaphern. Göttingen, 1978, Vandenhoeck & Ruprecht Két megközelítés nem átallhatja a példázatok nyitott, élı valóságát. Egyrészt a liberális, másrészt a konzervatív, vagy dogmatizáló olvasat. Mindkettı a képes elbeszélés mögötti lényeget ( eredeti mondanivaló, általános erkölcsi igazság, vagy tantétel) akarja megragadni. 3 A nagy vacsora példázata is ismeretes. Vö. Strack/Billerbeck: Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrasch II. München, Abban a gyakori esetben is igaz ez, ahol az Isten országa kimondottan nem kerül említésre. A jelölt dolog -ra való utalás hiánya éppen arra mutat rá, hogy nem egyszerő hasonlatról van szó a példázat esetében, hanem metaforáról. Egy disszonáns, meglepı mozzanat döbbenetet ébreszt, továbbgondolásra indít. Nem logikusan elırehaladó érveléssel gyız meg, hanem a történet egésze jeleníti meg az Isten országát. Daniel Marguerat: Le Dieu des premiers chrétiens. Genf, 1990, Labor et fides

2 Szentháromság után 2. vasárnap figyelmét a lényegre irányítja, s amely egyben sürgetı felszólításként döntésre hív. A példatörténetekkel éppen ezért könnyen azonosulhatunk, annak élét, mondanivalóját könnyen megérthetjük. És döntéshelyzetbe kerülünk: a példatörténet azonosulásra hív a fıszereplıvel, vagy a szereplık valamelyikével. Isten országának példázatai éppen ezért nem egy távoli jövıt vázolnak fel, hanem az eljövendıt szorosan a jelenhez kötik, a hallgatókat rádöbbentik arra, hogy elközelített az Isten országa. Az eljövendı itt és most transzformál, változást idéz elı, amely a fent említett döntésben valósul meg. Azaz, ezek a történetek nem csupán az országról szólnak, hanem az országból. 5 Mintegy igénybe veszik a hallgatót. A példázatok ebben az értelemben önmagukért beszélnek, óvakodni kell tehát az egyes mozzanatok túlzott allegorizálásától, dogmatizálásától. 6 Bár erıs vár a mi dogmatikánk, jegyzi meg kritikus éllel Szőcs Ferenc, 7 mégsem húzódhatunk vissza abba, nem terhelhetjük túl, nem merevíthetjük elhamarkodottan holt tanná az élı példatörténetet. Általános kutatói vélemény, hogy sokkal inkább olyan eszchatológiai beszédeseményként kell tekinteni rájuk, amelyek Isten eljövetelét közvetítik. 8 A beszéd-esemény középpontjában pedig maga Jézus áll, egyrészt azzal, hogy meghirdeti az országot, azaz Isten közelségét ott és akkor, ezzel mintegy igényt formálva saját személyét illetıen. Másrészt, az evangelisták egyöntető tanúságtétele is ıt állítja középpontba, mint akirıl bebizonyosodott: İbenne az Isten közel jött - közel van ma is, tehetnénk hozzá, beállva a példázat folyamába. Ez az a pont, ahol összeér példázat és dogma, Jézus tanítása és tanítványok Krisztusról szóló hitvallása - élı módon. Ennek fényében talán nem túlzás, nem a példázattal szembeni merénylet, amit a lausanne-i újszövetséges megfogalmaz: Az elbeszélt történet varázsával, amely szórakoztat és felkelti az érdeklıdésünket, a példázatok Istene megújítja az emberrel a párbeszédet, ami elveszett: beszéde pedig azok számára, akik megértik, felér egy megrázkódtatással. Azzal, hogy megvallották: Jézus a Krisztus, az elsı keresztyének erre az Istenre hagyatkoztak. Egyben azt is megvallották, hogy Jézus volt Isten példázata par excellence, hiszen Krisztusnak nevezték, ami azt jelenti: benne lett nyilvánvalóvá (manifesztálódott), 9 közel s mégis rejtetten, Isten transzformáló jelenléte Marguerat, 29. A példázat nem eddig ismeretlen érvekkel lát el, nem információtöbbletet ad, mint egy összehasonlítás. Feszültséget teremt a mindennapok és Isten országa között, amibıl megszületik a jelen a valóságos változás lehetıségével. Érvényhez juttatja az Isten országát abban a pillanatban, amelyben leleplezi azt. 6 Vö. 2. lábjegyzet. A textusunk esetében egy példa jól érzékelteti ezt a túlzást. A példázat hatástörténetében fontos (még Kálvinnál is hivatkozott) mozzanat a 23. vers kifejezése: kényszeríts mindenkit bejönni. Ez Augustinus allegorizáló magyarázata szerint megalapozza a világi hatalom egyház által kényszerítı erıként való alkalmazásának lehetıségét. Francois Bovon: Das Evangelium nach Lukas (9,51 14,35), EKK III/2, Benzinger/Neukirchener, Református identitás ma. in: Théma, 200/1 8 Evangelisches Kirchenlexikon II., 1989, 214. Vö. Jüngel: az Isten országáról való beszéd az eljövetelének kiváló módja, Theologische Realenzyklopädie (TRE) Bd. 15 (1986) Ld. 1Tim. 3,16: manifestus in carne. 10 Marguerat: i.m

3 Lukács 14,(15)16 24 Exegetikai megjegyzések A fentieket néhány konkrét megjegyzéssel egészíthetjük ki. Jézus rendkívül egyszerő történettel elgondolkodtat, int, Isten melletti döntésre hív. A példatörténet egyszerő vonalvezetése, kiszínezés nélküli stílusa, tömör volta magával ragadó. Lukács a jézusi történet felidézésével azt egy konkrét üdvtörténeti összefüggésbe helyezi, amikor kanonikus igénnyel írja meg célzatosan szerkesztett tanúságtételét. 11 Rámutat, hogy az Isten országa, amelyet a példázat ott és akkor, illetve itt és most megszólaltat, közel hoz, valójában Jézus Krisztusban jelenvaló, pontosabban İ elıvételezi az eljövendıt. A környezet fontos: Jézus maga is egy vacsorán vesz részt, ráadásul a farizeusok egyik vezetıjének, a vallási elit képviselıinek a házában (1.v.). Az, hogy velük is egy asztalhoz ül, velük is közösséget vállal, a záróvers (24.v.) értelmezésénél fontos lehet: az inkább intés, kemény figyelmeztetés, semmint végsı ítélethirdetés. Azzal, hogy Lukács egy konkrét vacsora keretében mondja el az asztalközösségekhez kapcsolódó példázatait, félreérthetetlen kapcsolatot teremt az adott szituáció és az Isten országa valósága között. Ezt az elbeszélı és hallgatók is így értelmezik. Jézus életében az asztalközösségek eleve az elfogadást és az Isten országának elıvételezését jelentik v. Ezt csak megerısíti az a hagyományos boldogmondás, amely megteremti a kapcsolatot az elızı perikópával, s amelyre a példázat felel. Ez a felütés, amellyel szemben Jézus példázata kontrasztként értelmezhetı, az Isten országát, mint a jövıbeli eseményét feltételezi (vö. Jel 9,19) v. A nagy vendégség terve arra utal, hogy bár nem királyról, mégis tehetıs emberrıl van szó. A tulajdonképpeni meghívás valószínőleg írásban történt, míg az emlékeztetés szolgák (Plinius említi is ezeket vocatores néven) útján röviddel a vacsora elıtt. 13 Ez a gyakorlat is arról árulkodik, hogy nem akárki a meghívó fél. A már minden kész van utalásként is érthetı Jézus eszkatológiai öntudatára: az İ életében megtörtént az elıkészület, bár az eljövendı vacsora még nem kezdıdött meg. 14 Most kell a meghívásnak engedni, s aki megérti az idık szavát, az eleget is tesz a meghívásnak. Aki elutasítja azt, az nem értette meg, hogy Jézusban már elközelített Isten uralma. Az adott helyzetben egyértelmő, hogy a vendéglátó farizeus, a vallási elit ez utóbbiba tartozik (ld vers magyarázata). Erre mutat rá Jézus. Izgalmas, hogy Lukács szerkesztésével megerısíti Jézus öntudatát és helyzetértékelését. Egyben felsejlik az is, hogy az elızetes meghívás és az emlékeztetés a lukácsi 11 Jelen példázat esetében ez már csak abban is megnyilvánul, ahogy ugyanazt a jézusi példázatot Lukács mellett Máté (22,1 10) is hozza, illetve a Tamás evangéliumában is találkozunk vele. Ráadásul rabbinikus párhuzama is van (ld. fentebb). A példatörténet alapvetıen ugyanaz, jóllehet, magának a történetnek a mozzanatai is változnak az eltérı pointe, a mondandó szerint. Máténál így lesz az egy ember -bıl király, a vacsorából a menyegzıi vacsora, a szolgák többes száma pedig az apostolokra utal. A meghívottak kétszer utasítják vissza az invitálást ahogy a zsidók húsvét elıtt és után. Lukácsnál az egyszeri visszautasítást további két sürgetı hívás követi. Azaz mindkét evangelistának van egy sajátos többlete, amely a gyülekezeti helyzetükkel kapcsolja össze a példázatot. 12 Weder: i.m Weder: i.m Vö. Weder: i.m és Bovon: i.m

4 Szentháromság után 2. vasárnap gyülekezet küldetését is tükrözi, ami az Isten Krisztusban történt elsı meghívására történı emlékeztetésben áll v. Gondolhatnánk, hogy az emlékeztetés puszta formalitás. Ám itt jön az a bizonyos túlzás, a meghökkentı elem: mindenki visszautasítja a meghívást, kivétel nélkül valamennyien valamilyen kifogással állnak elı. Ez a visszautasítás reális veszélyére figyelmeztet. A felsorolt kifogások természetesen megmozgatták a különbözı korok igemagyarázóinak fantáziáját. 15 Ezekkel szemben inkább azt tárja a hallgató elé érzékletesen a történet, hogy ugyan a meghívottak által felsorolt kifogások alapvetıen nagyon is jogosak, logikusan következik belılük, hogy lemondják a vendégséget, a példázatból késıbb mégis kiderül: csak azok számára tőnik logikusnak ez a döntés, akik nem értik az idık szavát, nem mérik fel a vacsora jelentıségét. Bovon (Zofóniás könyve 1. részére utalva) azok ítéletét látja ebben, akik hamis biztonságérzettel, kiválasztottságuk hamis tudatával magától értetıdınek tartották, hogy biztos helyük van az Isten országában. Gondoljunk arra, aki boldogmondásával Jézust a példázat elmondására késztette. Jézus és nyomában azok, akik ezt a példázatot felidézték, ezt a biztonságérzetet rendítik meg v. Miután a szolga jelenti a megdöbbentı eredményt, több értelemben is egyfajta fokozódás érhetı tetten az elbeszélésben. Az ember -bıl hirtelen úr (kuvrio"), majd a ház ura (oijkodespovth") lesz, az események pedig felgyorsulnak, az elbeszélés besőrősödik, a szolga útjait nem is közli. Az úr haragra gerjed, azaz a visszautasítás érzékenyen érinti, bosszantja, de mivel minden készen áll, tervének megváltoztatására kényszerül. A fokozás a gyorsan kifejezésben is megjelenik, illetve abban, hogy nem meghívásról, hanem behozatalról, kényszerítésrıl esik szó. Lukács esetében a sajátos vonás (vö. 11. lábjegyzet), hogy az újbóli kiküldés duplán történik meg, amely a történeti összefüggéseket tükrözi, a gyülekezet missziójának állomásait. Összefoglalóan a lukácsi többletet, az általa sejtetett üdvtörténeti keretet az egyszeri elutasítás és háromszoros meghívás/kiküldés adja meg: elıször Jézus idejére gondol, az elutasításra, amelyet éppen a kiválasztott nép vezetıi tanúsítanak iránta ( versek). Ezt követi az egyház ideje, amelyet az Izrael fiaihoz való küldetés (21. vers városa), illetve a pogánymisszió jellemez (23. vers vidéki környezete). 17 A gyülekezetnek, amelyik a szolga mintájára kimegy, azaz küldetésben jár, nem szabad elkeserednie, megtapasztalva az esetleges visszautasítást, hiszen azt maga Jézus is megélte. A meghívottak pedig bizony nem az elıkelık sorából kerülnek ki. 18 Lukács tehát kettıs kötelékkel kapcsolja saját történelmi helyzetéhez a 15 Különösen az ószövetségi háborús szabályokkal való párhuzamot emelik ki, azokra a körülményekre hívva fel a figyelmet, amelyek kifogást jelenthettek a háború alól. A meghívottak kifogásaikkal a törvény hatálya alatt felmentést nyernének, ám a kegyelemmel szemben visszautasításuk megbocsáthatatlan lenne hangzik a magyarázat. A két felsorolás ugyanakkor nincs teljesen összhangban, s a párhuzam a bonyolultságához képest nem jelent nyereséget a megértésben. Vö. pl. Deut 20,1 5. Eichholz a meghívás kegyelmét hangsúlyozza, amely olyan komoly dolog, hogy annak visszautasítása ítéletet von maga után (a kegyelem ítélete). Georg Eichholz: Gleichnisse der Evangelien. 2. Auflage. Neukirchen- Vluyn, 1975, Neukirchener Verlag Bovon: i.m Bovon: i.m (vö. 1Kor 1,26 31). A 21. vers felsorolása pontosan egybeesik a megelızı példázat felsorolásával (13. vers), amely a lukácsi olvasatban az egyházba meghívottakra vonatkozik. 256

5 Lukács 14,(15)16 24 példázatot: üdvtörténeti (vallásos) és etikai (szociális) értelemben egyaránt. Az egyház Izrael és a pogányok szegényeibıl kerül ki. Isten országa nyitva áll a szegények elıtt. 19 Ám ne feledjük, ez az üdvtörténeti áthallás nem fedi el a példázat mindig aktuális sürgetı, személyesen intı erejét, mintha egy falfestményt olajfestékkel vonna be. Sokkal inkább olyan ez a lukácsi közvetítés, mint a lazúr, amely úgy fedi be, színezi meg a fát, hogy egyben kiemeli annak erezetét. Magyarul: Lukács nem szorítkozik csupán az üdvtörténeti utalásnak megfelelı exegézisre, hanem arra is képes, hogy a hívık szívének megkeményítésének aktuális veszélyeire felhívja a figyelmet összegzi Bovon. 20 Megfontolandó éppen ezért Weder végsı értékelése a 24. vers korábban már érintett kemény kijelentésével kapcsolatban: A példázat azért szól az elsı meghívottak kizárásáról, hogy azok, akik megértik a Jézusban megjelenı meghívást, elfogadják azt. 21 Ez határozza meg tehát a mi viszonyulásunkat. Valójában mindhárom fenti mozzanatot fel kell idéznünk: Jézus, Lukács és a mi helyzetünket. E hármat maga a példázat köti össze, amely nyitott, mindig új és új arcát mutathatja meg, s mondanivalója az a hatás, amit gyakorol ránk. 22 Ezt a belátást nyomatékosítja a 24. vers intése, amelyet a példázatbeli vendéglátó mond ugyan, valójában éppúgy érthetjük Krisztus szavaiként, amelyekkel a lukácsi és a mi mai gyülekezeti helyzetünkben figyelmeztet és szólít fel arra, hogy a történet tükrében vizsgáljuk meg magunkat: mi vajon melyik csoporthoz tartozunk? 2. A perikópa megértése - teológiai összefüggések feltárása Teológiai összefüggések A mőfajról mondottak alapján a példázat esetében óvakodnunk kell attól, hogy elhamarkodottan tanná, logikusan zárt rendszerré merevítsük. A felmerülı kérdéseket ezért röviden, a példázat tanulságait levonva szeretném mintegy továbbgondolandó háttér információként összefoglalni. Eközben nem feledhetjük, amit Bovon így fejt ki: Lukács viszont példázatot és nem dogmatikát írt le. Példázata nem az eszchatológiai valóság elıvételezett fényképe, hanem eszköz arra, hogy a jelen valóságát transzformálja. 23 Kiválasztás - predestináció A Lukács által felvázolt üdvtörténeti keret, különösen a szeretetében megsértett Úr versben elhangzó kemény szavai indíthatják az igehirdetıt arra, hogy a predestináció tanára gondoljon. Maga a példázat nem elegendı ahhoz, hogy a kegyelmi kiválasztás tanának kereteibe szorítsuk. Hiszen azok, akik visszautasították a 19 Bovon: i.m Uo. 21 Weder: i.m Bolyki: i.m Bovon: i.m Bovon: i.m A vers mőfaja nem egyértelmő: ítélethirdetés vagy intés. Ugyanakkor a prófétai hagyományból kiindulva megjegyezhetjük, hogy az ítélethirdetés magában hordozza az intést, a kettı nem állítható szembe egymással. 257

6 258 Szentháromság után 2. vasárnap meghívást, saját elhatározásukból tették. A visszautasítás kockázatára figyelmeztet a történet. Ennyiben érdemes megfontolnunk az eleve elrendelés tanításának lényegét: az a sola gratia, a meghívó Isten kegyelmének szuverenitását elmélyítı édes gyümölcse a keresztyén hitnek, s nem egy hittıl független spekuláció. Ezt maga Kálvin hangsúlyozza unos-untalan, rámutatva arra, hogy Krisztuson kívül nem tudhatunk, és nem szólhatunk a kegyelmi kiválasztásról. 25 Krisztus tehát egyértelmő tükre, foglalója és záloga Isten örök és elrejtett kiválasztásának. 26 Ami ebbıl a hitbıl következik, nem más, mint a jézusi példázat mondandója: figyelmeztetés arra nézve, hogy a mi döntésünknek azért lehet tétje, mert Isten már döntött, hogy a mi Istenünk lesz. Elég elolvasni a II. Helvét Hitvallás X. fejezetét, s elgondolkodni azon, hogy mit jelent annak megvallása a keresztyén embernek: a. önmagára nézve ( ne aggodalmaskodj ), b. a többi emberre nézve ( nem adhatod fel a reményt ). Pontosan Isten eleve elrendelése az, amely lehetetlenné teszi számunkra, hogy megítéljünk másokat üdvösségük tekintetében, de biztos alapja az evangélium hirdetésének. Isten országa és az úrvacsora A textus egyértelmően az Isten országára, az eljövendı örök asztalközösségre (ld. a Bárány menyegzıjének eszkatológikus képe, Jel 19,6 10) utal mondtuk. Ez az az eljövendı, amit Jézus mintegy elıvételez azzal, hogy meghirdeti szóban, és megéli asztalközösségeiben. Ugyan közvetlen kapcsolat a példázat eredeti szándéka szerint az úrvacsorával nincsen, mégsem véletlen, hogy összekapcsolódott azzal. 27 Hiszen az Úr asztalánál is Krisztus nevét hirdetjük, amíg el nem jön, egyben viszszatekintve Jézus Krisztus életére, értünk való halálára és feltámadására. Az úrvacsora így összekapcsolta az üdvösség, a keresztyén élet különbözı idısíkjait ami Lukács számára is hangsúlyos: a múltat, amikor Isten megbékéltette (perfektum) magával a világot Krisztusban, aki Eljövendıként Lelke által már ma velünk van. Azt éljük meg, hogy Isten országa eljövendı és jelenvaló egyszerre; megvalósult és még beteljesülésre váró. Úgy is mondhatnánk, hogy feltárja akár a példázat ennek a világnak a radikálisan új szemléletét, a reménység olvasatát. Az eljövendı Isten országa fényében más lesz a mi valóságunk is. Ezt felismerni csak a hit látásával lehet. Bonhoeffer kifejezésével élve a végsı, az utolsó Isten országa átminısíti a mi önmagában elvesztésre ítélt és reménytelen világunkat az utolsó, végsı elıtti valósággá. 28 Ebben a világban táplálja Isten a sakramentum által, igazodva hitünk és felfogóképességünk gyengeségéhez testi jelekkel is az övéit (Kálvin). A 25 Veszedelmes mélységbe buknak azok, akik Isten örök végzését kutatják az ige nélkül (Institutio III.24.4) 26 Institutio III Vö. Eberhard Busch: Istenismeret és emberség. Betekintés Kálvin teológiájába. Budapest, 2009, Kálvin Kiadó A kenyér említése, az Isten országára való utalás és a kitétel: íme minden készen áll mind erre utalnak. Bovon: i.m Bonhoeffer: Etika (szemelvények). Szentendre, 1999, Tillinger. A végsı felıl közelítı elválaszthatatlansága Isten országának és a mi valóságunknak a kegyelem ajándéka. Isten Krisztusban nyilvánvaló döntésének eredménye. Az utóbbi nem hordozza magában az elıbbit, ám az elıbbi átformálja az utóbbit. Ezért nem lehet választani a kettı között elfordulni a világtól, vagy elvtelenül igazodni ahhoz.

7 Lukács 14,(15)16 24 meghívás ma is érvényes, valahányszor csak az Úr asztalát megterítjük, azaz valahányszor elıvételezzük ama végsı lakomát, közösséget teremtı örvendezéssel! 3. Prédikációvázlat Az egyes, a példázat menetét követı mozzanatban a fentiekben leírt hármasság (Jézus helyzete, Lukács és mi helyzetünk aktuális kapcsolódási pontjai) párhuzamosan, egymást erısítve jelenhet meg. Elszalasztott alkalmaink 1. Krisztusban Isten végsı meghívása megjelent: a kor, amiben élünk a végsı idı, azaz Isten Krisztusban megjelent visszavonhatatlan meghívásának ideje. Benne az Isten országa közöttünk lakozott és van ma is. Hasonlóan a házigazda hívásához, ma is kiküldi szolgáját a meghívottakért. 2. A válasz lehet nemleges: ez valójában döbbenetes, és leleplezi, hogy akik elutasították, nem ismerték fel az idı szavát A visszautasítással már Jézus és az elsı gyülekezetek is szembesültek. Mi egyszerre vagyunk abban a veszélyben, hogy a jogos kifogásaink, a jól berendezett életünk hamis biztonságérzete megakadályozza, hogy válaszoljunk a Jézusban megjelent meghívásnak. Könnyen olyanokká leszünk, mint a leleplezett vallási elit, mint az elsı meghívottak. Éppen az érvényes meghívás, az Isten kegyelme lesz ítéletté, ha visszautasítjuk azt. Példa az aktualizálásra. Az asztal megterített, csak éppen hiányoznak az azt igénybe vevık. Mindnyájan ilyenek vagyunk, a Jézus által felkínáltakra nem vagyunk vevık Talán éppen valami blıd sorozat csábított el bennünket a bibliaolvasás csendes szépségeitıl? aktualizálja a példázatot Lırincz Zoltán mővészettörténész, az Isten országa helyébe a bibliaolvasást állítva. Majd a grafikust idézve így összegzi a kegyelem ajándékát visszautasító hálátlanságunk következményét: Van-e borzasztóbb, mint kitaszítva és megkötözve onnan kívülrıl figyelni: milyen örömben vigadoznak ıelıtte mások, és mi is köztük lehetnénk, ha megbecsültük volna ezt a kiváltságot? A vacsora megtartatik, függetlenül a mi válaszunktól. Figyelmeztetés ez az alkalmas idık felismerésére. Krisztusban tekintve a világra, saját életünkre, az új fényben jelenik meg: lehetıséggé lesz arra, hogy utat találjunk Istenhez, újból igent mondjunk és ne csüggedjünk el a küldetésben. A példázat eredeti erezetét így emeli ki Weder: Elıször valamennyi hallgató az elsıként meghívottak helyén áll, amennyiben nem ismerik fel, hogy Jézussal Isten országának valósága betört ebbe a világba. És a példázat igyekszik az utcáról behívottakhoz hasonlóvá tenni a hallgatóit, akik szívesen elfogadták a meghívást. 30 A perikópa a nagy vacsora képében egyértelmően az eljövendı mennyek országára utal, sürgetıen a hallgatók szívére helyezi a meghívás tényét, amely Jézusban megkérdıjelezhetetlen. Hivatalosak vagyunk a Bárány menyegzıjére (Jel 19,6 10). Ez sürgetı figyelmeztetés sokkal inkább, mint egy (üdv)történeti helyzet tényszerő 29 Lırincz Zoltán: Jézus példázatai a magyar festészetben. Budapest, 2008, Kálvin Kiadó. 48kk. A képet, amellyel kapcsolatban ez a gondolatmenet megfogalmazódott lásd alant. 30 Uo. 259

8 Szentháromság után 2. vasárnap feltárása. Jézus esetében, s Lukács interpretációjában egyaránt. A meghívás most érvényes valamennyiszer az evangélium istentiszteletünkön hirdettetik. Jogosnak tőnı kifogásaink, életünk felbomlott prioritási rendje amit aktualizálhatunk a birtokszerzés, fogyasztás már-már törvényszerő elsıbbségével - csak azt mutatják, hogy nem értjük meg az idık szavát. Nem értjük, hogy minısített idıben élünk, az utolsó napokban, a Bibliával szólva. Nehogy úgy járjunk, ahogy a példázat elsı meghívottjai! Lukács ehhez a saját, velünk egyezı helyzetére nézve a meghívást közvetítı gyülekezetet is bátorítja: ne szőnjön meg hívogatni csak azért, mert viszszautasítással találkozik. Jézus is szembenézett ezzel. Gondoljon arra, hogy az Atya házában sok hely van, és a ház meg fog telni, bármi történjék is. Pállal szólva: Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk: Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel!. (2Kor 5,20) 4. Példák, képek, szemelvények Simon András: A királyi menyegzı Simon András grafikust ugyan a Máté evangéliumában található paralel, azaz a királyi menyegzı ihlette meg, az üres asztal képe mégis jól érzékelteti a meghívás viszszautasításának döbbenetes tényét További szempontok az istentisztelet alakításához A Szentháromság ünnepe utáni a második vasárnap a római katolikus egyházi évben az Úr testének és vérének, az eucharisztiának (Krisztus testi jelenlétének Corpus Christi) fıünnepe. A protestáns egyházi év a meghívást hangsúlyozza - pontosan a mai példázatunk alapján -, amelyet a tehetısek/vezetık elutasítottak, a szegények/ kitaszítottak viszont örömmel fogadtak. Ez az örvendezés határozza meg az ünne- 31 Uo. 260

9 Lukács 14,(15)16 24 pet, amelynek alkalmából elgondolkodhatunk, hogy hol találkozunk Isten meghívásával, és arra hogyan válaszolunk. Ezen a vasárnapon hálát adunk Istennek azért, hogy Jézus Krisztus által részesedhetünk az İ országában. A meghívottakat ez az öröm teszi meghívókká! A nap igei mottója: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Lekció: Ézs 55,1 13 Énekek: Az úrvacsorai énekek válogatott versei akár úrvacsora nélküli istentisztelet keretében is megjelenhetnek. (Ez akár a példázatok világában bevett szokatlan elemre is utalhat). Ezen túl: RÉ 8; 42; 47; 63; 152; 177; (5. vers Isten országáról) 184; (2. vers a vendégségrıl) 249; (2. vers a vendégségrıl) 253; (3. vers a vendégségrıl) Imádság: gondolatok és példa Hálát adunk azért, hogy az evangélium világosságában feltárul a világ, s benne a saját életünk, mint a Rád találás lehetısége Hálát adunk azért, hogy a mindennapokban közel vagy hozzánk Hálát adunk azért, hogy Krisztusra, kegyelmed és kiválasztásod tükörére tekintve, ma is bizonyosak lehetünk afelıl, hogy érvényes meghívásunk van a te országodba Könyörgünk azért, hogy jogos kifogásaink ellenére adj készséget ma is engedni a hívásodnak Tégy késszé arra, hogy a körülöttünk élıkre, mint meghívottakra tekintve, a Te meghívásodat hitelesen adhassuk tovább szóval, tettel, a veled való közösség örömének jeleivel. Jézus Krisztus, hálát adunk neked azért, hogy megnyugvást adsz fáradtságunk és szükségünk közepette. Kérünk: segíts nekünk, hogy ne térjünk le arról az útról, amely a veled való közösségre vezet, és a veled való közösségben megtart. Sokkal inkább add, hogy hittel felismerjük és elfogadjuk, hogy te vezetsz az úton, aki az Atyával és a Szentlélekkel együtt élsz és uralkodsz örökkön örökké. (erre a vasárnapra szóló német protestáns imádság) Ne csak a fülnek Az istentisztelet keretében akkor is ünnepelhetjük az úrvacsorát, ha amúgy a szokott rendben ez nem történne. Amennyiben erre nincs lehetıség, a meghívás, az asztalközösség élményének (mintegy Jézus idejének és a mi idınknek a szimbolikus öszszekapcsolásaként) szeretetvendégség is keretet adhat, még ha nem is bevett a gyülekezetben. Nyár lévén akár egy konkrét gyülekezeti, közösségi alkalomra szóló meghívást is átadhatunk a jelenlevıknek. Mindezzel a meghívást, az asztal- és életközösség erejét és a példázatok jellegzetességét: a rendhagyó mozzanatot jeleníthetjük meg. Ehhez inspirációt jelenthet, ha beleolvasunk Bolyki János könyvébe: Jézus asztalközösségei, Budapest, Ódor Balázs (Pápa) 261

ZÁRÓVIZSGAI TÉTELSOR VALLÁSTANÁR SZAKON Bibliai teológia tárgyból

ZÁRÓVIZSGAI TÉTELSOR VALLÁSTANÁR SZAKON Bibliai teológia tárgyból Bibliai teológia tárgyból Ószövetségi bibliai teológia 1. A teremtés 2. Az ısatyák 3. A Mózes-tradíciók 4. A Sínai-szövetség 5. Izrael élete a királyság elıtti korban (az Ígéret Földjének birtokba vétele,

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

MÉGIS CSELEKEDETEK ALAPJÁN VAN AZ ÜDVÖSSÉG?

MÉGIS CSELEKEDETEK ALAPJÁN VAN AZ ÜDVÖSSÉG? MÉGIS CSELEKEDETEK ALAPJÁN VAN AZ ÜDVÖSSÉG? SZABADOS ÁDÁM Mi, protestánsok a hitünk egyik sarkalatos igazságának tartjuk, hogy nem cselekedetek alapján van az üdvösség, hanem egyedül hit által, Jézus érdeméért.

Részletesebben

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK Casa Balthasar, Róma, 2000-2002 Licencia dolgozat, Torontó, 2005-2007 Hivatásgondozási munka, 2007- KÉRDÉSFELTEVÉS

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 Tartalom JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 JÉZUS SZENVEDÉSE MÁRK SZERINT Márk szenvedéstörténetének tanítása 19 1. Jézus az Isten Fia 20 2. A szenvedés hozzátartozik

Részletesebben

Rogate 2008. április 27.

Rogate 2008. április 27. Rogate 2008. április 27. Megszólítható Isten közbenjáró ember Textus: 2Mózes 32,7 14 1. Amit a textusról tudni kell exegetikai / kortörténeti megértés A szakasz a Sínai-hegyi szövetségkötés és törvényadás

Részletesebben

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze A vezetés ajándékai Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze 4. Szolgálati felmérés Van elhívatásom? Van lelki ajándékom? Fel vagyok készítve? Vannak gyümölcseim? 6. A növekedés útja Róma 12,1-2 A

Részletesebben

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5 TARTALOM Előszó a magyar kiadáshoz 5 Í.MÁTÉ EVANGÉLISTA-KI IS VOLT Ő? 13 1.1 A meghaladott életrajzi portré 13 1.2Az evangélium az evangélista nélkül 16 1.3 A teológiai portré 19 1.4Előzetes módszertani

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Hittankönyv a középiskolák 11. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó ELSİ RÉSZ: KATOLIKUS DOGMATIKA Bevezetés A hittan, a teológia

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

KI OLVASSON TEOLÓGIÁT? 7. I. RÉSZ PROLEGOMENA / Alapfogalmak és meghatározások Néhány elıfeltétel A tekintély kérdése 21

KI OLVASSON TEOLÓGIÁT? 7. I. RÉSZ PROLEGOMENA / Alapfogalmak és meghatározások Néhány elıfeltétel A tekintély kérdése 21 KI OLVASSON TEOLÓGIÁT? 7 I. RÉSZ PROLEGOMENA / 11 1. Alapfogalmak és meghatározások 13 2. Néhány elıfeltétel 16 3. A tekintély kérdése 21 II. RÉSZ AZ ÉLİ, IGAZ ISTEN / 27 4. Isten megismerése 29 5. Isten

Részletesebben

A szabadság törvénye. 2. fejezet. A szabadság ígérete

A szabadság törvénye. 2. fejezet. A szabadság ígérete A szabadság ígérete 2. fejezet A szabadság törvénye S oha nem felejtem el Istennek azt a közvetlen válaszát, amit 1990 tavaszának elején kaptam tıle. Munkámból kifolyólag akkoriban sokat utaztam az országban,

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata ALAPTANÍTÁSOK A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata 1Korinthus 14:27-29 Ha valaki nyelveken szól, kettı vagy legfeljebb három legyen, mégpedig egymás után; és egy magyarázza

Részletesebben

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG Szentírás Szövetség A mû eredeti címe: Following Jesus Pathway Bible Guides: Luke 9 12 Szerzô: Gordon Cheng Originally published by Matthias

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Biblia megértése 4. Szent Szellem bennünk és rajtunk

ALAPTANÍTÁSOK. A Biblia megértése 4. Szent Szellem bennünk és rajtunk ALAPTANÍTÁSOK A Biblia megértése 4. Szent Szellem bennünk és rajtunk János 14:17 Az igazságnak ama Szellemét: akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja İt és nem ismeri İt; de ti ismeritek İt, mert

Részletesebben

Estomihi (Ötvened) vasárnap 2011. március 6.

Estomihi (Ötvened) vasárnap 2011. március 6. Estomihi (Ötvened) vasárnap 2011. március 6. A vasárnapról: a Húsvét előtti ötvenedik nap (a latin nyelvhez igazodva) Quinquagesima lenne, de ezt már általában Estomihi vasárnapnak hívják. Tehát ez az

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 25. KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Az írásbeli

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

I. Döntsd el, hogy igaz vagy hamis az állítás! A helyes választ aláhúzással jelöld!

I. Döntsd el, hogy igaz vagy hamis az állítás! A helyes választ aláhúzással jelöld! Tudásdepó Expressz - A könyvtári hálózat fejlesztése a Keményben az élethosszig tartó tanulás érdekében Kódszám: TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0043 Kedvezményezett: Békéscsabai Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési

Részletesebben

Tévtanítások, tévhitek

Tévtanítások, tévhitek Tévtanítások, tévhitek Engedd be/ imádkozd a szívedbe Jézust és üdvözülsz ajtód előtt állok és zörgetek (Jel. 3:20) kiforgatására alapozzák. Az idézet langyos keresztényekhez (megváltottakhoz), nem pedig

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 6 1. Ismerjük meg egymást!... 8 2. Magyar reformátusok vagyunk... 10 3. Ismerkedés a Bibliával... 12 4. Isten teremtette a világot... 14 5. Isten teremtette az embert... 18 6.

Részletesebben

E/9. Az Ó- és Újszövetség kapcsolatának modelljei

E/9. Az Ó- és Újszövetség kapcsolatának modelljei E/9. Az Ó- és Újszövetség kapcsolatának modelljei 2000 éves probléma az Egyháznak az Ószövetség bizonyságtételéhez fűződő kapcsolata, Marciontól kezdve a mai napig vissza-visszatérő jelleggel vetődik fel

Részletesebben

Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14.

Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14. Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14. Most akkor a korinthusiak úrvacsoráznak, vagy nem úrvacsoráznak? Összegyűlnek, az Úr vacsorájára, de Pál mégis azt mondja:

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

A kijelentési ajándékok. Ahogy Isten velünk, emberekkel kommunikál

A kijelentési ajándékok. Ahogy Isten velünk, emberekkel kommunikál A kijelentési ajándékok Ahogy Isten velünk, emberekkel kommunikál 0. Áttekintés Bölcsesség beszéde Ismeret kijelentése Figyelmeztetés Isteni kijelentések 1.1. Mit mond az Írás? Igehelyek: 1 Kor. 12,8:

Részletesebben

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8).

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Nagy öröm Lectio: ApCsel 8,1-25. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Fülöp Samáriában hirdette a Messiást. Jézusról tett bizonyságot, a Szabadítóról. Az ember mindig kapcsolatban kellene,

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 1. - Hogyan nyerte Jézus a Nevét? Jézus Krisztus Nevérıl tanítunk a mai napon. Három Igerésszel kezdjük a mai tanítást: Zsidó 1:1-6 Minekutána az Isten sok rendben és sokféleképpen

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

A szolgálat lelki ajándékai

A szolgálat lelki ajándékai A szolgálat lelki ajándékai 0. Áttekintés Szolgálat Segítés Adakozás Könyörületesség Zene Vendégszeretet 1.1 Mit mond az Írás? Igehely: Róma 12,7; 1 Péter 4,11. Szolgálat = diakonia az Újszövetségben a

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Előszó: A posztmodern gyülekezetek 11 A posztmodern világ 12

Tartalomjegyzék. Előszó: A posztmodern gyülekezetek 11 A posztmodern világ 12 Tartalomjegyzék Előszó: A posztmodern gyülekezetek 11 A posztmodern világ 12 1. Az alapok: Hogyan látja Isten a gyülekezetet? 17 A tanuló gyülekezet 19 A gondoskodó gyülekezet 22 Az istentiszteletre összegyűlt

Részletesebben

LUKÁCS EVANGÉLIUMA io~- {. FORDÍTÁS ÉS MAGYARÁZAT DR. PRŐHLE KÁROLY. teológiai akadémiai tanár

LUKÁCS EVANGÉLIUMA io~- {. FORDÍTÁS ÉS MAGYARÁZAT DR. PRŐHLE KÁROLY. teológiai akadémiai tanár LUKÁCS EVANGÉLIUMA FORDÍTÁS ÉS MAGYARÁZAT 1990 - io~- {. DR. PRŐHLE KÁROLY teológiai akadémiai tanár EVANGÉLIKUS EGYETEMES SAJTÓOSZTALY Budapest, 1966 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés.,. 1. Lukács, a szerző 2.

Részletesebben

Az osztályozó vizsgák tematikája református hittan tantárgyból 9-12. évfolyam

Az osztályozó vizsgák tematikája református hittan tantárgyból 9-12. évfolyam Az osztályozó vizsgák tematikája református hittan tantárgyból 9-12. évfolyam Református hittanból a tanulónak szóbeli osztályozó vizsgán kell részt vennie. A szóbeli vizsga időtartama 20 perc. A vizsgázónak.

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Mozgássérült Passió 2010

Mozgássérült Passió 2010 Mozgássérült Passió 2010 1. Bevezetı zene 2. Barabás Gyorsan jön a színre az oltár környékérıl Barabás Laci: Szabadon engedtek, engem, a lázadót!? İt, pedig keresztre feszítették! İt, aki semmi rosszat

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9.

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. 2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. Kedves Olvasó! Sok szeretettel adjuk közre a 2015. évi bibliaolvasó útmutatót. A közösen

Részletesebben

yymár meglévő csoport számára:

yymár meglévő csoport számára: 1. HÉT: FILIPPI 1,1 11 Tényleg Krisztushoz tartozom? Kezdjük a beszélgetést azzal, hogy feltesszük valamelyiket a következő kérdések közül a csoportnak: yykezdő csoport számára: Mi indított arra, hogy

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27

TARTALOMJEGYZÉK. Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27 TARTALOMJEGYZÉK Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27 1. A katolikus társadalmi tanítás - követelmény és valóság 33 1.1 A katolikus társadalmi tanítás politikai funkciója 33 1.2 A katolikus

Részletesebben

2015. Teológiai tárgyak. Nappali tagozat

2015. Teológiai tárgyak. Nappali tagozat ZÁRÓVIZSGAI TÉTELEK A HITTANÁR-NEVELŐ SZAKON 2015. Teológiai tárgyak Nappali tagozat 1. Pál apostol élete (tételgazda: dr. Peres Imre) Irodalom: Saffrey, H.-D., Pál apostol története, 2001; Tarjányi Béla,

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

LIBERÁLIS TEOLÓGUS MEGTÉRÉSE

LIBERÁLIS TEOLÓGUS MEGTÉRÉSE LIBERÁLIS TEOLÓGUS MEGTÉRÉSE SZABADOS ÁDÁM Eta Linnemann megtérése az én szememben az egyik legcsodálatosabb bizonyíték a Szentlélek újjászülı munkája mellett. Megható egy alkoholista vagy drogfüggı ember

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

Az idvezítı kegyelem

Az idvezítı kegyelem Bibliaolvasás: Titus 2,11-14 Alapige: Titus 2,11 Elhangzott: 2008. december 14-én Advent harmadik vasárnapján A Az idvezítı kegyelem dvent harmadik vasárnapja van, miképpen egy évvel ezelıtt is. Ha Isten

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KATOLIKUS HITTAN JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Katolikus hittan emelt szint 0802 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 22. KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Részletesebben

AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET

AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET A) ÚRVACSORÁVAL A szolgálattevõ az úrasztalához egyenesen a szószékre megy, és Isten igéjével köszönti a gyülekezetet. KÖSZÖNTÉS 1. Kegyelem néktek és békesség Istentõl,

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

A teológia szak záróvizsga tételsor 2014.

A teológia szak záróvizsga tételsor 2014. A teológia szak záróvizsga tételsor 2014. 1. A: 5Móz 16,1 8 B: A trinitástan 2. A: Zsolt 2 B: A teremtés és gondviselés 3. A: Ézs 1,4 9 B: Az eredményes egyház 12 kulcsa 4. A: Jer 1,4 10 B: A Szentlélekről

Részletesebben

17. SZEMÉLYES GYÓNÁS KÖSZÖNTÉS:

17. SZEMÉLYES GYÓNÁS KÖSZÖNTÉS: 17. SZEMÉLYES GYÓNÁS A személyes gyónás több mint a lelkipásztori beszélgetés. A gyónást kérheti a jelentkező, de felajánlhatja a lelkipásztor is. Jó, ha a keresztény gyülekezet tud a személyes gyónás

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 A tanulmányokat összeállította: Fürjné Simon Edina, Horváth Sándorné, Korbeák Sándorné, Szabó Attila Tartalom Bevezetés....................................................................................

Részletesebben

Bibliaolvasás: ApCsel 2,1-12a Alapige: 2Kor 3,17 Énekek: 24, 111, 369, 372, Himnusz, 374

Bibliaolvasás: ApCsel 2,1-12a Alapige: 2Kor 3,17 Énekek: 24, 111, 369, 372, Himnusz, 374 Bibliaolvasás: ApCsel 2,1-12a Alapige: 2Kor 3,17 Énekek: 24, 111, 369, 372, Himnusz, 374 Elhangzott: 20 08. május 11-én, Pünkösd vasárnapján - Konfirmáción Pünkösd után? ézus tanítványainak az életében

Részletesebben

Böjti gondolatok. Bibliaolvasás: Ézs 58.

Böjti gondolatok. Bibliaolvasás: Ézs 58. Bibliaolvasás: Ézs 58. Böjti gondolatok húsvét elıtti hat hetet, ami most kezdıdött el, böjti idıszaknak nevezik. Eredetileg úgy jött létre ez az egyházi hagyomány, hogy Jézus Krisztus kereszthalálának

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

Üzenet Karácsonyi kiadás

Üzenet Karácsonyi kiadás Gyülekezetünk minden tagjának, és lapunk minden olvasójának áldott karácsonyi ünnepeket, és Isten által megáldott új évet kíván egyházközségünk presbitériuma. Üzenet Karácsonyi kiadás Az Ige volt az igazi

Részletesebben

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév Messiási próféciák IV. évfolyam I. félév Tematika: 1. Bevezetés: A messiási jövendölések fogalma, jellegzetességeik, tanulmányozásuk, haszna, jelentősége. Két alapvető messiási jövendölés: Az ősevangélium

Részletesebben

Élethelyzetek. Dr. Mészáros Attila. Élethelyzetek. Élethelyzetek. Élethelyzetek. Élethelyzetek. 2. Élethelyzetek, konfliktusok

Élethelyzetek. Dr. Mészáros Attila. Élethelyzetek. Élethelyzetek. Élethelyzetek. Élethelyzetek. 2. Élethelyzetek, konfliktusok Négy alaphelyzetet különböztetünk meg, attól függıen, hogy Az innováció humánaspektusai: üzleti kommunikáció alárendelt, felsıbbséggel bíró vagy egyenlı a személyközi kapcsolat. A pozitív és negatív simogatás

Részletesebben

KÉT TALÁLKOZÁS KÖZÖTT

KÉT TALÁLKOZÁS KÖZÖTT Horváth Levente KÉT TALÁLKOZÁS KÖZÖTT Áhítatok vasárnapokra Válogatta és szerkesztette Daray Erzsébet 3 Horváth Levente, 2013 Textbridge, 2013 Koinónia, 2013 A bibliai idézeteket az 1975. évi Új fordítású

Részletesebben

Passió 2011. Bevonulás: Júdás árulása: ÉNEK:

Passió 2011. Bevonulás: Júdás árulása: ÉNEK: Passió 2011. Éppen a hálónkat mostuk a parton, amikor ezt mondta: Jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket. Mi pedig azonnal otthagytuk hálóinkat és követtük ıt. Azóta sok minden történt

Részletesebben

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei A World Internet Project magyarországi kutatása országos reprezentatív minta segítségével készül.

Részletesebben

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak!

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! 2013. tél XVII. évfolyam 4. szám Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! Gondolatok egy kiállítás képrészlete alapján 2013 Ádventjén Megfürödve lelkileg Olescher Tamás Hiszek egy Megjelent nek,

Részletesebben

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7)

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Az ökumenikus imahét estéin az élő víz forrásához kaptuk a hívó szót. Jézus találkozása és beszélgetése a samáriai

Részletesebben

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála,

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, CSELEKEDJ! 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, hogy eltékozolja a vagyonát. 2 Ezért előhívatta, és így szólt hozzá: Mit hallok rólad? Adj

Részletesebben

A CE misszió helyzete a nagyvilágban és itthon. CE csendesnap Kolozsvár, április 2 Adorján Kálmán lp., a CEVSz elnöke

A CE misszió helyzete a nagyvilágban és itthon. CE csendesnap Kolozsvár, április 2 Adorján Kálmán lp., a CEVSz elnöke A CE misszió helyzete a nagyvilágban és itthon CE csendesnap Kolozsvár, 2016. április 2 Adorján Kálmán lp., a CEVSz elnöke A Libanoni CE a CEVSz-ben Raffi Messerlian lelkész a CEVSz választmányi tagja.

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

Mátészalka Kossuth tér, 2011.03.13. Böjt Azért vannak a jó barátok. Becseiné Kató Anikó

Mátészalka Kossuth tér, 2011.03.13. Böjt Azért vannak a jó barátok. Becseiné Kató Anikó Mátészalka Kossuth tér, 2011.03.13. Böjt Azért vannak a jó barátok Becseiné Kató Anikó Jézus mondja: "Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa." Imádkozzunk: Az Úr az én pásztorom, nem szőkölködöm.

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

3. AZ EMMAUSI TANÍTVÁNYOK ÚTJA Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. (Lk 23,26-49)

3. AZ EMMAUSI TANÍTVÁNYOK ÚTJA Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. (Lk 23,26-49) 3. AZ EMMAUSI TANÍTVÁNYOK ÚTJA Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. (Lk 23,26-49) TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Kálvin János: Tanítás a keresztyén vallásra, Budapest, 1986.;

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Könnyelműen vagy felelősségteljesen a hétköznapokban?

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Könnyelműen vagy felelősségteljesen a hétköznapokban? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Könnyelműen vagy felelősségteljesen a hétköznapokban? Életidőnk Nagy, meghatározó döntéseink emlékszünk-e rájuk? Nagy, meghatározó

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30.

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30. Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása 2014. Január 30. Bemutatkozás A Stratégia alkotás előzményei Felmérés a lelkészek körében: - a kérdőívet 2012. december és 2013.

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

Nem teljesen nyilvánvaló például a következı, már ismert következtetés helyessége:

Nem teljesen nyilvánvaló például a következı, már ismert következtetés helyessége: Magyarázat: Félkövér: új, definiálandó, magyarázatra szoruló kifejezések Aláhúzás: definíció, magyarázat Dılt bető: fontos részletek kiemelése Indentált rész: opcionális mellékszál, kitérı II. fejezet

Részletesebben

Vannak ma apostolok és próféták? Írta: Jim Feeney

Vannak ma apostolok és próféták? Írta: Jim Feeney Vannak ma apostolok és próféták? Írta: Jim Feeney Apostolok, próféták, evangélisták, pásztorok és tanítók. Furcsa, de a Biblia nem támasztja azt alá, hogy az Efézus 4.11-ben felsorolt szolgálatokat a mai

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

Azonosító jel: REFORMÁTUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA május :00. Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc

Azonosító jel: REFORMÁTUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA május :00. Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 21. REFORMÁTUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. május 21. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

istvan@katoistvan.hu +36 (20) 5192822 petya1962 A skype konferenciák ezen túl

istvan@katoistvan.hu +36 (20) 5192822 petya1962 A skype konferenciák ezen túl A Felkent helyett járunk tehát követségben, mintha Isten kérlelne titeket rajtunk keresztül, a Felkent helyett kérlelünk titeket: Béküljetek ki Istennel! 2Kor 5:19-20 BÉKÉLTETŐ HÍRLEVÉL 2012.november 4

Részletesebben

ADVENT ESTI DICSÉRET

ADVENT ESTI DICSÉRET ADVENT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Megszánva árva népedet, hogy

Részletesebben

DÓZERHIT 11. - Az átlag feletti hit Bor Ferenc Ságvár, 2013. 09. 23.

DÓZERHIT 11. - Az átlag feletti hit Bor Ferenc Ságvár, 2013. 09. 23. DÓZERHIT 11. - Az átlag feletti hit Bor Ferenc Ságvár, 2013. 09. 23. Hálaadással, magasztalással és dicsérettel járulunk Atyám a Te szent színed elé. Köszönjük az Úr Jézus Krisztus kiontott drága szent

Részletesebben

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK 1 Szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt

Részletesebben

Igehirdetık kincsestárából

Igehirdetık kincsestárából Igehirdetık kincsestárából Alapige: Ézs 37,15-20 Cseri Kálmán igehirdetése Az élı Isten zsaiás könyvének azokat a fejezeteit olvassuk most sokan napról-napra kalauzunk szerint, amelyekben Isten önmagáról

Részletesebben

Azonosító jel: KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2008. október 28. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc

Azonosító jel: KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2008. október 28. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. október 28. KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. október 28. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

Az Országgyűlés /2012 ( ) OGY. határozata. egyházkénti elismerés elutasításáról

Az Országgyűlés /2012 ( ) OGY. határozata. egyházkénti elismerés elutasításáról Az Országgyűlés /2012 ( ) OGY határozata 1`d% s Hivatala tromán zm : il 5dsij / 2012 FFOR 13, egyházkénti elismerés elutasításáról 1.Az Országgyűlés a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben