A nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. tv bekezdése szerinti vagyonhasznosítási szerződés.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 11. 10. bekezdése szerinti vagyonhasznosítási szerződés."

Átírás

1 A nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. tv bekezdése szerinti vagyonhasznosítási szerződés. amely létrejött egyrészről: Balatonkenese Város Önkormányzata (8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1. szám, számlavezető pénzintézet és számlaszám: OTP Bank Nyrt , adóigazgatási száma: ) képviseletében eljár: Tömör István polgármester, mint tulajdonosi önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat), másrészről: Magaspart Közhasznú Szabadidő és Sportegyesület Szervezet (székhelye 8174 Balatonkenese, Táncsis Mihály utca 24., nyilvántartási szám: 195/2011., számlavezető pénzintézet és számlaszám: BUDAPEST BANK NYRT Balatonboglári Fiók adóigazgatási száma: ) képviseli: Udvardy Gábor elnök, mint használatba vevő egyesület (a továbbiakban: Egyesület) között az alulírott napon és helyen, az alábbi tartalommal: Az együttműködés célja: Önkormányzat a szabadidős sporttevékenységet, különösen az ifjúsági szabadidős sporttevékenységet olyan értékhordozó közösségi tevékenységnek tekinti, amely a lakosság életminőségét javíthatja, ezért fontosnak tartja az önkormányzati feladatvállalást és azok megvalósításában részt vevő szervezetekkel történő együttműködést. További cél a településen élők szabadidő eltöltés lehetőségének helyben való bővítése. 1. A megállapodás jogi alapja: A helyi önkormányzatoktól szóló évi LXV. törvény 8. (1) bekezdése és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény, a nemzeti vagyonról szóló évi CXCV. tv (továbbiakban Nvtv.), a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX tv.(továbbiakban Mötv.) A felek kijelentik, hogy a megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a megállapodás jogi alapját képező jogszabályokat ismerik, az abban foglaltakat kötelezőnek ismerik el magukra nézve. 1

2 A felek tudomással vannak arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló évi CXCV. törvény 15. alapján a törvénybe ütköző szerződés semmis. 2. A használatba vevő Egyesület képviselője jelen megállapodás aláírásával nyilatkozik, kijelenti, hogy az Egyesület a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. tv pontja szerinti átlátható szervezet. Olyan civil szervezet, amelyben a vezető tisztségviselők megismerhetők, és a civil szervezet vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel. (Nvtv pont c.) alpontja) A használatba vevő Egyesület képviselője jelen megállapodás aláírásával tudomásul veszi, hogy nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződést a hasznosításba adó tulajdonos Önkormányzat kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja, ha a nemzeti vagyon hasznosításában részt vevő bármely - a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik fél - szervezet a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek. (Nvtv. 11. (12.) bekezdés). A hasznosításban - a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik félként - kizárólag természetes személyek vagy átlátható szervezetek vesznek részt. 3. A Balatonkenese Város településen folyó szabadidős tevékenység támogatására az Önkormányzat és az Egyesület, mint Felek (továbbiakban: Felek) megállapodást kötnek az alábbi feltételekkel, a következő jogok elismerésével, kötelezettségek vállalásával. 4. Az Önkormányzat sportcélú funkcionális közösségi használatba adja beruházási és üzemeltetési jelleggel az Egyesület részére a kizárólagos tulajdonában álló, balatonkenesei tulajdoni lapon 2767 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, 3017 m2 területnagyságú, kivett, sportpálya megnevezésű, belterületi ingatlant. A használatba adás közfeladat ellátásának céljából történik, ezért a használatba adás ingyenes.(nvtv. 11. (13) bek.) 5. Felek jelen szerződésben is rögzítik azt a tényt, hogy az előző pontban körülírt ingatlanon közműbekötés, felépítmény vagy önkormányzati tulajdonú műtárgy nem áll fenn. 6. Az Egyesület a szerződés tárgyát képező ingatlant -án veszi birtokba. 2

3 7. A jelen szerződésből származó jogviszonyt 15 éves időtartamra kötik a Felek, mely egy alkalommal, 5 évvel meghosszabbítható abban az esetben, ha a hasznosításra jogosult valamennyi kötelezettségét szerződésszerűen, késedelem nélkül teljesítette. (Nvtv. 11. (10) Ezen időszak alatt az Egyesület birtokolja kizárólagosan a szerződés tárgyát képező ingatlant. 8. Felek megállapodnak abban, hogy az Egyesület a szerződés időtartama alatt bérleti díj vagy más jogcímen az ingatlan birtoklásáért, sportcélú funkcionális közösségi használatáért az Önkormányzat felé nem fizet, ugyanakkor köteles elsődlegesen sportcélú beruházást végrehajtani és közösségi használatot fenntartani. Jogosult a közműveket beköttetni és használni. A beruházáshoz, az üzemeltetéshez, a közművek bekötéséhez az Önkormányzat semmilyen formában nem vállal kötelezettséget, ezek magvalósítása teljes mértékben az Egyesületet anyagi terhe. 9. Az ingatlan közműköltségei az Egyesületet terhelik, saját jogán. 10. Az Egyesület a 8. pontban körülírt kötelezettségeit, saját kötelezetti és jogosulti körében, pályázatok vagy egyéb pénzforrások felhasználásával valósítja meg. Egységes üzemeltetési rendben, e körben jogosult Önkormányzattal előzetesen egyeztetett tervek alapján sportpályákat felépíteni, különösen teniszpályákat, a teniszpályák körül szükségszerűen labdafogó hálókat telepíteni, a sport- és szabadidős létesítményeket díszsövénnyel eltagolni egymástól. Köteles szabadtéri sport és egyéb rendezvények lebonyolítására, szabadtéri kiállítások megrendezésére, ifjúsági játékos, szabadidős sportprogramok lebonyolítására, közösségformálási célzattal diák centrikus sport-kulturális tevékenységre, oktatási tevékenységet segítő, illetve kiszolgáló tevékenység folytatására, a kulturált üzemeltetés céljára vendéglátó-ipari tevékenység és szolgáltatás folytatására. 11. Az Egyesület jelen szerződés aláírásától számított 60 napon belül köteles a hasznosításra vonatkozó építési- és működtetési tervdokumentációt az Önkormányzatnak eljuttatni egyetértés céljából. A használatba adó Önkormányzat képviselő-testülete a dokumentációk megérkezésétől számított 30 napon belül köteles érdemben dönteni a tárgyban. Amennyiben a 3

4 dokumentáció hiányos, úgy hiánypótlásra szólítja fel az Egyesületet az Önkormányzat, határidő tűzésével. 12. Amennyiben az Egyesület jelen szerződés 11. pontjában foglalt határidőn belül nem nyújtja be a hasznosításra vonatkozó építési- és működtetési tervdokumentációt, vagy hiánypótlásnak nem tesz eleget, úgy jelen szerződés az elmulasztott határidő napját követő napon megszűnik. A határidő jogvesztő. A működtetési tervdokumentáció tartalmazza a közfeladat ellátásának a rendjét. 13. Az egyetértés megadását követően a tervdokumentációkban szereplő beruházásokat az egyetértés megadását követő hónapon belül kell az Egyesületnek megvalósítania és a működtetési tervben szereplő közfeladatot folyamatosan ellátnia. Amennyiben a fenti határidőn belül nem kezdi meg az Egyesület a közfeladat ellátását, az Önkormányzat a szerződést jogosult felmondani. 14. Az Egyesület vállalja, hogy a hasznosításra átengedett vagyont jelen szerződés és az építési és működtetési tervdokumentációkban szereplőknek megfelelően, a hasznosítás célját szem előtt tartva használja. Az Önkormányzat a tervdokumentációk jóváhagyását követően írja elő, határozza meg a beszámolási, nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségét az Egyesületnek, mely jelen szerződés elválaszthatatlan részét fogja képezni. Az Egyesület vállalja, hogy az átengedett vagyont a szerződési előírásoknak, a tulajdonosi rendelkezéseknek, valamint a hasznosítás céljának megfelelően használja. Az ezzel ellenkező használat rendkívüli felmondási indok. (Nvtv. 11 (11) bekezdés) 15. Az Egyesület a sportcélú funkcionális közösségi használat, a beruházási és üzemeltetési tevékenység körében jogosult más személyeket bevonni, különösen szakmai feladatok teljesítése érdekében. Önkormányzat kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja, ha a nemzeti vagyon hasznosításában részt vevő bármely - a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik fél - szervezet a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek. (Nvtv. 11. (12.) bekezdés) 4

5 16. Az Önkormányzat és az Egyesület megállapodnak abban, hogy az ingatlan sportcélú funkcionális közösségi használatából és az üzemeltetésből származó bevételek az Egyesületet illetik. 17. Az Egyesület köteles gondoskodni az általa használt területrészek teljes körű karbantartásáról, állagmegóvásáról, tisztán tartásáról, téli időszakban a hó eltakarításról, síkosság mentesítéséről. 18. Az Egyesület kötelezettséget vállal a jelen szerződés tárgyát képező ingatlan használatával, üzemeltetésével kapcsolatos valamennyi hatósági előírás betartására. 19. Az Egyesület a jogviszony a birtoklás, üzemeltetés megszűnését követően az Önkormányzat felé semmiféle követeléssel, a szerződéstől való elállás esetén kártérítési igénnyel nem élhet és az ingatlant rendeltetésszerű állapotban köteles átadni az Önkormányzat részére. A használatba adott ingatlanban történt, Egyesület részéről végrehajtott beruházások, felépítmények a 15 éves használati idő alatt, illetve az esetleges meghosszabbítás ideje alatt, (legfeljebb 5 év) az Egyesület tulajdonában vannak, amelyről a felek külön megállapodásban szabályozott módon rendelkeznek. A szerződés idő előtti megszűnése esetén a már megvalósult beruházásokról, a felépítmények tulajdonjogáról, a felek jogairól és kötelezettségeiről külön megállapodás jön létre, a terv- és működtetési dokumentációk jóváhagyásával egyidejűleg. 20. Felek megállapítják, hogy a szerződés megszűnik, ha az Egyesület a jelen szerződésben körülírt tevékenységet 2 hónapig nem gyakorolja. A szerződés megszűnik a jelen szerződésben szabályozott eseteken túlmenően a szerződés lejártát követően, valamint az Egyesület bírósági nyilvántartásból történő törlés esetén. 21. Szerződő Felek közül Egyesület Magyarországon bejelentett székhelyű társadalmi szervezet. Az Egyesület képviseletében eljáró elnök nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy az Egyesület nem áll végelszámolás, felszámolási eljárás vagy csődeljárás alatt, és mint elnök jogosult a jelen szerződés megkötésére. 5

6 22. Az Önkormányzat képviselő-testülete a jelen szerződés megkötéséről a 330/2012. (VI.28.) számú és a /2013. (XI..) számú határozattal döntött. 23. Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen jogügyletből esetlegesen származható jogvitáikat elsősorban közösen megtartott egyeztetéssel kívánják rendezni, melynek eredménytelensége esetén a Veszprémi Törvényszék kizárólagos illetékességét (ha a jogvita eldöntése a törvényszék hatáskörébe tartozik) kötik ki. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény, valamint, a kapcsolódó jogszabályok vonatkozó rendelkezései, valamint az 1. pontban felsorolt jogszabályok az irányadók. Jelen, 6 oldalon szerkesztett és 6 eredeti példányban készült szerződést a Felek elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá oly módon, hogy a Felek a szerződés minden lapját kézjegyeikkel illetve bélyegzőkkel látták el. Kelt, Balatonkenesén, év. hó. napján Balatonkenese Város Önkormányzat képv.: Tömör István polgármester Magaspart Közhasznú Szabadidő és Sportegyesület Szervezet, képv.: Udvardy Gábor elnök Az évi XX. törvény (1) bekezdés k) pontja alapján a kötelezettségvállaló okiratot ellenjegyzem: Balatonkenese Város Önkormányzat Jegyzője 6

7 7

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: A Békés Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdálkodási Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/6 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015.

s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015. 14253065 Salgó Vagyon Kft. Salgótarján s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015. Javaslat a 3681 hrsz.-ú ingatlan ingyenes használatba adására Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. szerves

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi

Részletesebben

Együttműködési Megállapodás családi napközi kistérségi fenntartásban történő működtetésére

Együttműködési Megállapodás családi napközi kistérségi fenntartásban történő működtetésére Együttműködési Megállapodás családi napközi kistérségi fenntartásban történő működtetésére amely létrejött egyrészről a Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás (7621 Pécs, Perczel M. u. 2.) számlaszáma: 11731001-15587086,

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. március 30-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. március 30-i ülésére Tárgy: Hulladékszállító jármű ingyenes használatba adása Előkészítette: Gál András osztályvezető Műszaki Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/14. Döntéshozatal módja: egyszerű

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi Intézmény

Részletesebben

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására 14253058 S algó Vagyon Kft. Salgótarján SV/2.411-2/2015 Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei Jogú Város

Részletesebben

A képviselő-testület 2015. január 19-i rendkívüli ülésén hozott döntések:

A képviselő-testület 2015. január 19-i rendkívüli ülésén hozott döntések: A képviselő-testület 2015. január 19-i rendkívüli ülésén hozott döntések: 1/2015. Kth. 1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete legfeljebb 829.652 Ft önerőt biztosít az energianövény termesztés

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS önkormányzati tulajdonú ingatlan esetén minta (tervezet)

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS önkormányzati tulajdonú ingatlan esetén minta (tervezet) EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS önkormányzati tulajdonú ingatlan esetén minta (tervezet) amely a sportról szóló 2004. évi I. törvényben meghatározott önkormányzati feladatok hatékony ellátásának céljából jött

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ minta (tervezet)

MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ minta (tervezet) MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ minta (tervezet) amely létrejött egyrészről Bérbeadó megnevezése: Székhelye:

Részletesebben

Jelentkezési lap magánszemélyek (egyéni vállalkozók) számára

Jelentkezési lap magánszemélyek (egyéni vállalkozók) számára 1. számú melléklet Jelentkezési lap magánszemélyek (egyéni vállalkozók) számára A pályázó neve: Postacíme: Telefonszáma: Fax száma: E-mail címe: Honlap címe: Számlavezető bankjának neve: Bankszámla-száma:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról Jegyzőkönyvi kivonat Készült Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 13. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testületnek - a Sárospatak 1790. helyrajzi szám

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

fo^.otof ^J^fo^-fcW JArAt* flí^. ^ t *1$%-Ayi\ (ÍM.t^^fkmC^i &\K 02.0k HM 1 Hl 2014 m 11 IffflfffffftlX ?f!rtűiáe 2014JAN28. 2014 JAN 2R PO 005/06

fo^.otof ^J^fo^-fcW JArAt* flí^. ^ t *1$%-Ayi\ (ÍM.t^^fkmC^i &\K 02.0k HM 1 Hl 2014 m 11 IffflfffffftlX ?f!rtűiáe 2014JAN28. 2014 JAN 2R PO 005/06 PO 005/06 Ügy iratszámgá^l/2014. Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Lakásgazdálkodási Osztály A szerződés tárgya: lakásbérleti szerződés Budapest, XIV. kerület Telepes u. 3. fszt. 9. A kötelezettségvállalás

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám:34520/2013. Javaslat a Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület TEMI Könyvtár könyvtári dokumentumállományának, pályázatainak és a pályázatokhoz kapcsolódó eszközök

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. augusztus 28. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Helyiségbérleti szerződés minta

Helyiségbérleti szerződés minta Helyiségbérleti szerződés minta ( Bérbeadó jelen helyiségbérleti szerződés minta indoklás nélküli megváltoztatásának jogát fenntartja.) amely szerződés létrejött egyrészről a Palota Holding Ingatlan- és

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS AZ NMHH EGYES SZERVEZETI EGYSÉGEI RÉSZÉRE BIZTOSÍTANDÓ SZAKFORDÍTÁSI ÉS LEKTORÁLÁSI FELADATOK ELLÁTÁSA TÁRGYÁBAN

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS AZ NMHH EGYES SZERVEZETI EGYSÉGEI RÉSZÉRE BIZTOSÍTANDÓ SZAKFORDÍTÁSI ÉS LEKTORÁLÁSI FELADATOK ELLÁTÁSA TÁRGYÁBAN 'USF t VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS AZ NMHH EGYES SZERVEZETI EGYSÉGEI RÉSZÉRE BIZTOSÍTANDÓ SZAKFORDÍTÁSI ÉS LEKTORÁLÁSI FELADATOK ELLÁTÁSA TÁRGYÁBAN Amely létrejött egyrészről a Név: Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

Előterjesztés A fogyatékos személyek nappali szociális ellátásával összefüggő kérdésekről

Előterjesztés A fogyatékos személyek nappali szociális ellátásával összefüggő kérdésekről Előterjesztés A fogyatékos személyek nappali szociális ellátásával összefüggő kérdésekről Biatorbágy Város Képviselő-testülete a szociális igazgatásiról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III tv-ben

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés 1 Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről Név: Bodony Községi Önkormányzat Cím: 3243 Bodony, Liget utca 2. Levelezési címe: 3243 Bodony, Liget utca 2. Képviseli: Kovács István, polgármester Szánilavezető

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatot az alábbi címre kérjük beküldeni: Tiszaug Község Polgármesteri Hivatala 6064 Tiszaug, Rákóczi Ferenc út 51.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatot az alábbi címre kérjük beküldeni: Tiszaug Község Polgármesteri Hivatala 6064 Tiszaug, Rákóczi Ferenc út 51. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kiíró: Tiszaug Község Önkormányzata Beadási határidő: 2011... Pályázat típusa: települési, civil szervezetek támogatása 1. A pályázat célja: Tiszaug község közigazgatási területén működő

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének. 2011. december havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének. 2011. december havi ülésére Siófok Város Polgármestere 8600 Siófok, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2012. november 30. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének

Részletesebben

RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A Budapest IX. ker. Fővám tér 11-12.szám alatti BÁLNA épületben lévő helyiségek eseti hasznosítására

RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A Budapest IX. ker. Fővám tér 11-12.szám alatti BÁLNA épületben lévő helyiségek eseti hasznosítására RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS A Budapest IX. ker. Fővám tér 11-12.szám alatti BÁLNA épületben lévő helyiségek eseti hasznosítására 1. Kiíró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (BFVK Zrt.), (székhelye:

Részletesebben

RÖGTÖN JÖVÖK! KEDVEZMÉNYES HELYISÉGPÁLYÁZAT

RÖGTÖN JÖVÖK! KEDVEZMÉNYES HELYISÉGPÁLYÁZAT RÖGTÖN JÖVÖK! KEDVEZMÉNYES HELYISÉGPÁLYÁZAT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest XVIII. és a XXI. kerületei által meghirdetett üres üzlethelyiségek kedvezményes bérletére Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/456-1/2015/I. Üi.: dr. Kurunczi Péter Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyző MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Bérleti szerződés megkötése

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(IV.1.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról, átvételéről Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

1. Napirend Tó-strand üzemeltetésére vonatkozó bérleti szerző dés kötése új jogi személlyel

1. Napirend Tó-strand üzemeltetésére vonatkozó bérleti szerző dés kötése új jogi személlyel 1. Napirend Tó-strand üzemeltetésére vonatkozó bérleti szerző dés kötése új jogi személlyel../2011. (V.11.) Képviselő-testületi Határozati javaslat: Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete a Tó-Strand

Részletesebben