Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2015. I. negyedév: január március 31.)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2015. I. negyedév: 2015. január 1. 2015. március 31.)"

Átírás

1 Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2015. I. negyedév: január március 31.) Bizottsága Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelete 1. számú mellékletének 1. pontja alapján az alábbi hatáskörökben hoz döntést: 1. a közút kezelıjeként a helyi közutak forgalmi rendjének kialakításáról; 2. közterület használati díjak mérséklése és elengedése iránt benyújtott kérelmekrıl; 3. a bel- és külterületi ingatlanok bérbeadásáról, bérleti díjának elengedésérıl a vagyonrendeletben foglaltak szerint; 4. az építési telek nagyságát el nem érı önkormányzati tulajdonban álló telek, illetve más önkormányzati ingatlan elidegenítésérıl; 5. a külterületi ingatlanok elidegenítésérıl m2 nagyságig; 6. a beépítési kötelezettség elmulasztása miatti terület-visszavásárlásról; 7. a Közgyőlés által hatáskörébe utalt önkormányzati tulajdonban lévı ingatlan elidegenítésérıl; 8. a rekonstrukciós vízrendezésre biztosított összeg felhasználásáról; 9. a Bizottsági Alap felhasználásáról; 10. az önkormányzati környezetvédelmi alapról szóló önkormányzati rendelet alapján a Közgyőlés által meghirdetett pályázatokról (pl. közcsatornára rákötést ösztönzı pályázat); 11. a bizottság hatáskörét érintı önkormányzati önerıt nem igénylı pályázatok benyújtásáról, illetve azon pályázatok benyújtásáról is, ahol az önerıt a bizottság a bizottsági alapból biztosítja; 12. a mindenkori költségvetési rendeletben meghatározott, a bizottság átruházott hatáskörébe utalt városüzemeltetési elıirányzatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalásról, gondoskodik megvalósításukról; 13. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendeletben meghatározott összeg erejéig a költségvetésben e célra biztosított elıirányzat terhére - önállóan dönthet vállalkozásban való önkormányzati részvételrıl a költségvetésben e célra biztosított elıirányzat erejéig, figyelemmel a Közgyőlésnek az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló önkormányzati rendeletében meghatározott kizárólagos hatásköreire; 14. átruházott hatáskörben az Mötv-ben, valamint az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendeletben szereplı korlátozások figyelembe vételével - a közgyőlési ülések között nettó 15 millió Ft összeghatárig az Önkormányzatot, mint tulajdonost megilletı jogokról; 15. az Önkormányzatot megilletı elıvásárlási jogról 5 millió Ft összeghatárig; 16. az Önkormányzatot és intézményeit megilletı követelésrıl való lemondás kérdésében Ft értékhatárig; 17. a behajthatatlan követelések felülvizsgálata során a követelés végleges minısítésérıl és be nem hajtható követelés törlésérıl; 18. az önkormányzat tulajdonában lévı ingatlanok szolgalmi és vezetékjoggal, használati joggal való megterhelésérıl, valamint az ezzel összefüggı tulajdonosi hozzájárulás megadásáról és feltételeirıl; 19. a költségvetési rendeletben meghatározott kiadási elıirányzatok

2 finanszírozásához szükséges hitelfelvétel idıpontjáról; 20. a költségvetésben elıirányzott keret terhére, de legfeljebb nettó 15 millió Ft értékhatárig a közbeszerzési törvény hatálya alá nem esı önkormányzati beszerzésekhez kapcsolódó szerzıdések jóváhagyásáról. Bizottságának 330/2014. (XII. 09.) határozata az I. Béla Gimnázium és Informatikai Középiskola kérelmérıl 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a 218/2014. (VII.2.) számú határozatával úgy döntött, hogy az I. Béla Gimnázium és Informatikai Középiskola (7100 Szekszárd, Kadarka u ) Fel a szeméttel! elnevezéső programjára Ft támogatást nyújt. 2. A Bizottság a támogatási összeg felhasználásának elszámolására vonatkozó határidıt április 15-ig meghosszabbítja. Határidı: december 31. Felelıs: Märcz László igazgatóságvezetı A program megvalósítási és elszámolási határideje április 30. napjáig való módosítása szükséges. Lásd. határozati javaslat. Bizottságának 3/2015. (I. 20.) határozata A Benu Gyógyszertár és a Hungária Takarék parkoló lezárási kérelmérıl Bizottsága a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet I.1.1. pontban kapott felhatalmazás alapján eljárva a Benu Gyógyszertár, Hungária Takarék parkoló lezárási kérelmét nem támogatja. A Bizottság a Benu Gyógyszertár és a Hungária Takarék hátsó bejáratánál a csapadékvízelvezetés problémáját helyszínen megtekinti és ezt követıen dönt a szükséges intézkedések megtételérıl. Határidı: február 15. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 165/2012 (V.22.) napi határozata alapján a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft.-tıl várja az Önkormányzat, hogy költségkalkulációt készítsen a terület fizetıs parkolóvá való kialakítása vonatkozásában. Bizottságának 4/2015. (I. 20.) határozata Bán Ferencné kérelmérıl Bizottsága a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet I.1.1. pontban kapott felhatalmazás alapján eljárva Bán Ferencné mozgáskorlátozott tábla eltávolítására vonatkozó kérelmét nem támogatja.

3 Határidı: január 31. Felelıs: Märcz László igazgatóság vezetı A Polgármesteri Hivatal a kérelmezıt értesítette a Bizottság döntésérıl. Bizottságának 5/2015. (I. 20.) határozata a Hermann Ottó utca 2. társasház kérelmérıl 1. Bizottsága a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet I.1.1. pontban kapott felhatalmazás alapján eljárva a Szekszárd, Hermann Ottó utca 2. sz. társasház kérelmét nem támogatja. 2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Bormúzeum mőködtetıjével vegye fel a kapcsolatot és folytasson egyeztetést további parkolóhelyek kialakítása ügyében. Határidı: február 15. Felelıs: Märcz László igazgatóság vezetı A Polgármesteri Hivatal kiértesítette a lakókat, a Bormúzeummal az egyeztetés folyamatban van. Bizottságának 6/2015. (I. 20.) határozata Pfeffer Adrienn kérelmérıl Bizottsága a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet I.1.1. pontban kapott felhatalmazás alapján eljárva Pfeffer Adrienn kérelmét támogatja és felkéri Polgármesteri Hivatalt a szerzıdés elıkészítésére. Határidı: január 31. Felelıs: Märcz László igazgatóság vezetı A parkoló bérbeadásáról szóló szerzıdés aláírásra került. Bizottságának 7/2015. (I. 20.) határozata A Tolna Megyei Szent László Szakképzı Iskola és Kollégium 7100 Szekszárd, Széchenyi u ) kérelmérıl Bizottsága a Tolna Megyei Szent László Szakképzı Iskola és Kollégium (7100 Szekszárd, Széchenyi u ) védıtetı közterület-használati díjának elengedésére vonatkozó kérelme ügyében a döntést elnapolja. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az épület statikai felülvizsgálatáról szóló dokumentumot kérje be, és ezt követıen terjessze újra a bizottság elé az ügyet. Határidı: február 15.

4 Felelıs: Märcz László igazgatóság vezetı A határozat végrehajtása megtörtént. Lásd: 74/2015. (III. 10.). számú határozat. Bizottságának 8/2015. (I. 20.) határozata a közcsatornára történı rákötés támogatására érkezett pályázatok értékelésérıl (2. forduló) Bizottsága a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 59/2013. (III.28.) határozatában kapott felhatalmazás alapján, a közcsatornára történı rákötés támogatásának pályázati felhívására beérkezett pályázatokról az alábbi döntést hozza: Támogatásra jogosult pályázatok: Klein-Kovács Andrea (Szekszárd, Rózsa u. 31.) Támogatás mértéke: Ft Császár Béla (Szekszárd, Rákóczi u. 54.) Támogatás mértéke: Ft A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a támogatási megállapodások elkészítésére és felhatalmazza a polgármestert azok aláírására. Határidı: február 15. Felelıs: Märcz László igazgatóság vezetı A támogatási megállapodások létrejöttek, az elszámolási határidejük még nem telt le, a kivitelezés folyamatban van. Bizottságának 9/2015. (I. 20.) határozata Vállalkozási szerzıdés SZMJV Önkormányzata által a TIOP / azonosítószámú, Adj esélyt az elesetteknek!-szekszárdi Hajléktalan Gondozási Központ éjjeli menedékhely korszerősítése címő pályázat keretében tájékoztatás és nyilvánosság biztosítására 1. Bizottsága a Vállalkozási szerzıdés SZMJV Önkormányzata által a TIOP / azonosítószámú, Adj esélyt az elesetteknek!- Szekszárdi Hajléktalan Gondozási Központ éjjeli menedékhely korszerősítése címő pályázat keretében tájékoztatás és nyilvánosság biztosítására tárgyú meghívásos pályázati eljárásra benyújtott ajánlatok alapján jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a legkedvezıbb ajánlatot tevı Szekszárdi Turisztikai Non-profit Kft-vel (7100 Szekszárd Bezerédj u. 2.) kössön szerzıdést. 2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az ajánlattevıket az eljárás eredményérıl, továbbá felkéri a polgármestert a szerzıdés aláírására.

5 Határidı: január 31. Felelıs: Farkas Éva osztályvezetı Dr. Göttlinger István jegyzıt helyettesítı aljegyzı A szerzıdés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Turisztikai Nonprofit Kft. között létrejött. Bizottságának 10/2015. (I. 20.) határozata Rotary Club kérelmérıl 1. Bizottsága Ft összeget biztosít a évi Bizottsági Keret terhére a Rotary Club Szekszárd részére a Jövı Generációja kórház projekt megvalósításának támogatására. 2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a támogatási megállapodás elkészítésére, valamint a polgármestert a megállapodás aláírására. 3. A Bizottság továbbá felkéri a Polgármesteri Hivatalt fenti összeg átutalására. Határidı: február 28. Felelıs: Ács Rezsı polgármester Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezetı Pál József igazgatóság vezetı A támogatási megállapodás létrejött. A támogatás összege a támogatott részére folyósításra került. Bizottságának 11/2015. (I. 20.) határozata Dicenty Dezsı Kertbarát Kör kérelmérıl 1. Bizottsága a Babits Mihály Kulturális Központ részére Ft összegő támogatást biztosít a évi Bizottsági Keret terhére azzal, hogy az összeget a Dicenty Dezsı Kertbarát Kör évi rendezvényeinek finanszírozására kell felhasználni. 2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a támogatási megállapodás elkészítésére, valamint a polgármestert a megállapodás aláírására. 3. A Bizottság továbbá felkéri a Polgármesteri Hivatalt fenti összeg átutalására. Határidı: február 28. Felelıs: Ács Rezsı polgármester Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezetı Pál József igazgatóság vezetı A támogatási megállapodás létrejött. Bizottságának 12/2015. (I. 20.) határozata

6 elıvásárlási jogról történı lemondásról Bizottsága a Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 27/2014.(XII.23.) önkormányzati rendelet 1. mellékletének pontjában rögzített felhatalmazás alapján Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatát megilletı elıvásárlási jogról lemond a Harkány, Üdülés u. 23. sz. alatti 1246/2 hrsz-ú üdülıingatlan ½ arányú tulajdonrésze vonatkozásában. Határidı: január 31. Felelıs: Kıvári László elnök Az elıvásárlási jogról lemondó nyilatkozat Dombóvár Város Önkormányzata részére megküldésre került. Bizottságának 13/2015. (I. 20.) határozata a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. átvilágítása tárgyban kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredményérıl 1. Bizottsága jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. átvilágítása tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás során a legkedvezıbb ajánlatot tevı Dr. Komlódi Ügyvédi Irodával (7621 Pécs, Felsımalom u. 18.) kössön szerzıdést. 2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az ajánlattevıket az eljárás eredményérıl, továbbá felkéri a polgármestert a szerzıdések aláírására, valamint az aljegyzıt a szükséges dokumentumok ellenjegyzésére. Határidı: január 23. Felelıs: Ács Rezsı polgármester Dr. Göttlinger István jegyzıt helyettesítı aljegyzı A szerzıdés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Dr. Komlódi Ügyvédi Iroda között létrejött. Bizottságának 14/2015. (I. 20.) határozata a Remete csurgó feliratnak és szimbólumának elkészítésére vonatkozó kezdeményezésrıl Bizottsága elvi támogatását biztosítja a Remete csurgó feliratnak és szimbólumának elkészítéséhez. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy Baltavári István kezdeményezıvel és a Humán Bizottság elnökével folytassa le a szükséges egyeztetéseket.

7 Határidı: február 28. Herr Teréz városi fıépítész Baltavári Istvánnal és a Humán Bizottság elnökével személyes egyeztetést folytatott a Fıépítész Asszony. A felirat és az ajtó faburkolatának elhelyezésérıl megállapodtak, a pad és a szobor ügyében további egyeztetések szükségesek. Bizottságának 15/2015. (I. 20.) határozata az Istifángödre utca útburkolatának felújítására vonatkozó kezdeményezésrıl Bizottsága elvi támogatását adja az Istifángödre utca útburkolatának felújítására vonatkozó kezdeményezéshez. A Bizottság felkéri Baltavári István kezdeményezıt, hogy az Istifángödre utca útburkolatának felújítására vonatkozóan az érintett tulajdonosokkal terveztessék meg a felújítást, készítsenek költségvetést és mérjék fel a lakossági önrész vállalás mértékét. Határidı: február 28. A határozatban vállaltak a kezdeményezıktıl még nem kerültek megküldésre a Polgármesteri Hivatal részére. Bizottságának 16/2015. (I. 20.) határozata Boros Sándor kérelmérıl Bizottsága a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 27/2014.(XII.23.) önkormányzati rendelet önkormányzati rendelet 1. melléklet I.1.1. pontban kapott felhatalmazás alapján eljárva Boros Sándor mozgáskorlátozott tábla kihelyezésére vonatkozó kérelmét nem támogatja tekintettel arra, hogy a bizottság nem tartja indokoltnak. Határidı: február 28. Felelıs: Märcz László igazgatóság vezetı A Polgármesteri Hivatal a kérelmezıt értesítette a Bizottság döntésérıl. Bizottságának 17/2015. (I. 20.) határozata a bizottság évi munkatervének jóváhagyásáról Bizottsága a évi bizottsági munkatervét az ülésen elhangzott kiegészítésekkel és módosításokkal együtt jóváhagyja.

8 A munkaterv a határozat mellékletét képezi. Határidı: január 20. Felelıs: Märcz László igazgatóság vezetı A határozat végrehajtása intézkedést nem igényelt. Bizottságának 33/2015. (II. 03.) határozata Adásvételi szerzıdés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata DDOP számú Óvoda Kindergarten fejlesztése címő, DDOP azonosítószámú projektjének megvalósításához szükséges tornaszoba alapfelszereltségének biztosítására. tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti pályázati eljárás eredményérıl 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Adásvételi szerzıdés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata DDOP számú Óvoda Kindergarten fejlesztése címő, DDOP azonosítószámú projektjének megvalósításához szükséges tornaszoba alapfelszereltségének biztosítására. tárgyú meghívásos pályázati eljárás kapcsán megállapítja, hogy a Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében támogatott projektek pénzügyi lebonyolításának szabályai c. Útmutató piaci árnak való megfelelés biztosításához három ajánlat szükséges, így a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja. 2. Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy kezdeményezze új pályázati eljárás kiírását. Határidı: február 15. Felelıs: Ács Rezsı polgármester, dr. Göttlinger István/dr. Kajos Nikolett aljegyzı Új pályázati eljárás került kiírásra, amelyrıl a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 82/2015. (III. 10) számú határozatával döntött. Bizottságának 34/2015. (II. 03.) határozata Adásvételi szerzıdés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata DDOP számú Óvoda Kindergarten fejlesztése címő, DDOP azonosítószámú projektjének megvalósításához szükséges bútorok, berendezési tárgyak szállítására. tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti pályázati eljárás eredményérıl 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Adásvételi szerzıdés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata DDOP számú Óvoda Kindergarten fejlesztése címő, DDOP azonosítószámú projektjének megvalósításához szükséges bútorok, berendezési tárgyak szállítására. tárgyú meghívásos pályázati eljárás kapcsán megállapítja, hogy a Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében támogatott projektek pénzügyi lebonyolításának szabályai c. Útmutató piaci árnak való megfelelés biztosításához három ajánlat szükséges, továbbá, hogy az ajánlattevı nem tett az ajánlatkérı rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel megfelelı ajánlatot, így a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja.

9 2. Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy kezdeményezze új pályázati eljárás kiírását. Határidı: február 15. Felelıs: Ács Rezsı polgármester, dr. Göttlinger István/dr. Kajos Nikolett aljegyzı Új pályázati eljárás került kiírásra, amelyrıl a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 85/2015. (III. 10.) számú határozatával döntött. Bizottságának 35/2015. (II. 03.) határozata Adásvételi szerzıdés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata DDOP számú Óvoda Kindergarten fejlesztése címő, DDOP azonosítószámú projektjének megvalósításához szükséges orvosi szoba alapfelszereltségének biztosítására. tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti pályázati eljárás eredményérıl 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Adásvételi szerzıdés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata DDOP számú Óvoda Kindergarten fejlesztése címő, DDOP azonosítószámú projektjének megvalósításához szükséges orvosi szoba alapfelszereltségének biztosítására. tárgyú meghívásos pályázati eljárás kapcsán megállapítja, hogy a Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében támogatott projektek pénzügyi lebonyolításának szabályai c. Útmutató piaci árnak való megfelelés biztosításához három ajánlat szükséges, továbbá, hogy az ajánlattevı nem tett az ajánlatkérı rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel megfelelı ajánlatot, így a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja. 2. Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy kezdeményezze új pályázati eljárás kiírását. Határidı: február 15. Felelıs: Ács Rezsı polgármester, dr. Göttlinger István/dr. Kajos Nikolett aljegyzı Új pályázati eljárás került kiírásra, amelyrıl a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 81/2015. (III.10.) napi határozatával döntött. Bizottságának 36/2015. (II. 03.) határozata Adásvételi szerzıdés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata DDOP számú Óvoda Kindergarten fejlesztése címő, DDOP azonosítószámú projektjének megvalósításához szükséges játszótéri eszközök szállítására és telepítésére. tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti pályázati eljárás eredményérıl 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Adásvételi szerzıdés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata DDOP számú Óvoda Kindergarten fejlesztése címő, DDOP azonosítószámú projektjének megvalósításához szükséges játszótéri eszközök szállítására és telepítésére.

10 tárgyú meghívásos pályázati eljárásra benyújtott ajánlatok alapján jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a legkedvezıbb ajánlatot tevı Inczédy és Tsa Kft. (7100 Szekszárd, Jácint u. 3.) kössön szerzıdést. 2. Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az ajánlattevıket az eljárás eredményérıl, továbbá felkéri a polgármestert a szerzıdés aláírására, a jegyzıt pedig annak ellenjegyzésére. Határidı: február 15. Felelıs: Ács Rezsı polgármester, dr. Göttlinger István/dr. Kajos Nikolett aljegyzı Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Inczédy és Társa Kft. között az adásvételi szerzıdés létrejött. Bizottságának 37/2015. (II. 03.) határozata Adásvételi szerzıdés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata DDOP számú Óvoda Kindergarten fejlesztése címő, DDOP azonosítószámú projektjének megvalósításához szükséges játékok szállítására. tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti pályázati eljárás eredményérıl 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Adásvételi szerzıdés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata DDOP számú Óvoda Kindergarten fejlesztése címő, DDOP azonosítószámú projektjének megvalósításához szükséges játékok szállítására. tárgyú meghívásos pályázati eljárás kapcsán megállapítja, hogy a Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében támogatott projektek pénzügyi lebonyolításának szabályai c. Útmutató piaci árnak való megfelelés biztosításához három ajánlat szükséges, továbbá, hogy egyik ajánlattevı sem tett az ajánlatkérı rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel megfelelı ajánlatot, így a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja. 2. Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy kezdeményezze új pályázati eljárás kiírását. Határidı:2015. február 15. Felelıs: Ács Rezsı polgármester, dr. Göttlinger István/dr. Kajos Nikolett aljegyzı Új pályázati eljárás került kiírásra, amelyrıl a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 86/2015. (III. 10) számú határozatával döntött. Bizottságának 38/2015. (II. 03.) határozata Felsıvárosi lakók helyi buszmenetrend módosítás iránti kérelmérıl Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Felsıvárosi lakók kérelmérıl való döntést a helyi buszmenetrend átfogó felülvizsgálatának idıpontjára halasztja.

11 Határidı: április 30. Felelıs: Märcz László igazgatóságvezetı A Gemenc Volán múlt héten forgalomszámlálást végzett a kiértékelést követıen, javasolni fog egy menetrend módosítást, várhatóan május végéig meg is valósul. Bizottságának 39/2015. (II. 03.) határozata Horváth Ádám mozgáskorlátozott parkoló megszőntetésérıl Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet I.1.1. pontban kapott felhatalmazás alapján eljárva Horváth Ádám kérelmét nem támogatja. Határidı: február 15. Felelıs: Märcz László igazgatóságvezetı A Polgármesteri Hivatal a kérelmezıt értesítette a Bizottság döntésérıl. Bizottságának 40/2015. (II. 03.) határozata Zsók Ambrusné (Szekszárd, Ujfalussy u. 6.) kérelmérıl Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II.3.) önkormányzati rendelet 13. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eljárva Zsók Ambrusné (7100 Szekszárd, Ujfalussy u. 6.) vegyesboltként üzemelı pavilon közterület-használati díjának mérséklésére vonatkozó kérelmét támogatja, és a közterület-használati díj 50%-nak megfizetésétıl eltekint. Határidı: február 15. Felelıs: Märcz László igazgatóságvezetı A határozat végrehajtásra került. Bizottságának 41/2015. (II. 03.) határozata Szekszárd, Bern utca közvilágítás kiépítésérıl Bizottsága támogatja, hogy közvilágítás kerüljön kiépítésre Szekszárdon a Bern utcában és jóváhagyja, hogy annak kivitelezését a benyújtott ajánlatban szereplı Ft + ÁFA, azaz hatmillió-négyszáztizenhatezer-négyszázhetvenhárom Ft +ÁFA összeg erejéig a évi költségvetés közvilágítási feladatok elıirányzat terhére a KÖZ-MEG-VILL Kft. (7100 Szekszárd, Keselyősi út 2/A.) végezze el. Határidı: május 31. Felelıs: Märcz László igazgatóságvezetı

12 A közvilágítás kiépítésére vonatkozó szerzıdés létrejött. Bizottságának 43/2015. (II. 03.) határozata A Szekszárd Városi Lövészklub létesítményhasználatra vonatkozó kérelme Bizottsága támogatja, hogy a Szekszárd Városi Lövészklub az edzéseit a szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola alagsorában tarthassa. Határidı: február 28. Felelıs: Märcz László igazgatóságvezetı A teremhasználati megállapodás aláírása folyamatban van. Bizottságának 48/2015. (II. 24.) határozata a Zöldtárs Alapítvány beszámolójáról Bizottsága a Zöldtárs Alapítványnak a Szekszárdi Klímakör tevékenységérıl szóló II. félévi beszámolóját jóváhagyja. Határidı: március 1. Felelıs: Märcz László igazgatóságvezetı A Bizottság határozata alapján a Zöldtárs Alapítvánnyal kötött szerzıdés alapján az abban rögzített összeg átutalásra került. Bizottságának 54/2015. (II. 24.) határozata Megbízási szerzıdés SZMJV Önkormányzata által a TIOP / azonosítószámú, Adj esélyt az elesetteknek!- Szekszárdi Hajléktalan Gondozási Központ éjjeli menedékhely korszerősítése címő pályázat keretében mőszaki ellenırzésre tárgyú beszerzési eljárás eredményérıl 1. Bizottsága a Megbízási szerzıdés SZMJV Önkormányzata által a TIOP / azonosítószámú, Adj esélyt az elesetteknek!- Szekszárdi Hajléktalan Gondozási Központ éjjeli menedékhely korszerősítése címő pályázat keretében mőszaki ellenırzésre tárgyú beszerzési eljárást érvénytelennek nyilvánítja. 2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az ajánlattevıket a döntésrıl, felkéri továbbá, hogy kezdeményezze új pályázati eljárás kiírását az ajánlattevıi kör kibıvítésével. Határidı: február 28. Felelıs: Farkas Éva osztályvezetı Dr. Göttlinger István aljegyzı

13 Új pályázati eljárás került kiírásra, amelyrıl a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 83/2015. (III. 10) számú határozatával döntött. Bizottságának 56/2015. (II. 24.) határozata Dr. Beck Zsuzsanna kérelmérıl Bizottsága a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet I.1.1. pontban kapott felhatalmazás alapján eljárva Dr. Beck Zsuzsanna kérelmét nem támogatja. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy mérje fel a környéken az új parkolók kialakításának lehetıségét, készítsen költségkalkulációt, majd javaslatát terjessze a Bizottság elé. Határidı: 2015.március 31. A Polgármesteri Hivatal a kérelmezıt értesítette a Bizottság döntésérıl. Bizottságának 57/2015. (II. 24.) határozata Kovács Malvina részletfizetési kérelmérıl 1. Bizottsága Kovács Malvina részletfizetési kérelmét elutasítja. 2. A Bizottsága a február 28-án Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és Kovács Malvina között létrejött szerzıdéstıl való elállásról dönt Kovács Malvina vételár teljesítési kötelezettségének elmaradása okán Határidı: február 28. Levélben tájékoztattuk a Bizottság döntésérıl és megerısítettük az Önkormányzat szerzıdéstıl történı elállását. Bizottságának 58/2015. (II. 24.) határozata Szabolcska István kérelmérıl 1. Bizottsága felkéri a Polgármesteri Hivatal, hogy a Kilátó és Ibolya utcai lépcsısorok és környezetének tulajdonviszonyait és szolgalmi joggal való terhelésüket térképezze fel.

14 2. A Bizottság felkéri továbbá a Hivatalt, hogy készítsen költségkalkulációt a lépcsısorok helyreállítására, a szennyvízcsatorna probléma megoldására, valamint a zöldfelület gondozásra, amelyet tárjon a Bizottság elé. 3. A Bizottság a fenti adatok ismeretében egy lakossági fórum összehívását javasolja a kérelemben foglalt probléma megoldására, illetve az ehhez kapcsolódó vállalások pontosítására. Határidı: 2015.március 31. A költségkalkuláció elkészítése folyamatban. Bizottságának 59/2015. (II. 24.) határozata Szekszárd, Rövid völgyi ingatlantulajdonosok kérelmérıl Bizottsága a vápás vízelvezetı betonutakra kiírásra kerülı pályázat megjelenéséig a döntést elhalasztja. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa a Szekszárd, Rövid völgyi ingatlantulajdonosokat az általuk kért beruházás költségeirıl és mérje fel az ingatlantulajdonosok részérıl az önerı vállalás mértékét. Határidı: 2015.március 31. A Rövid völgyi ingatlantulajdonosok részérıl még nem érkezett tájékoztatás, az önerı vállalás mértékérıl. Bizottságának 61/2015. (II. 24.) határozata KRESZ táblák felülvizsgálatáról Bizottsága a KRESZ táblák felülvizsgálatáról szóló jelentés átvizsgálását követıen a évi költségvetésben költségátcsoportosítások eszközlésével javasolja elvégezni a KRESZ táblák pótlását, leszerelését, cseréjét az elıterjesztés szerinti tartalommal. Határidı: április 30. Felelıs: Kıvári László elnök A Széchenyi, Rákóczi, Béri Balogh Ádám utcában, a Szent István téren, a Hunyadi és a Keselyősi úton a táblák cseréje megtörtént. Bizottságának 62/2015. (II. 24.) határozata Kırösi Magdolna kérelmérıl

15 Bizottsága felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy vegye fel a kapcsolatot a Tolna Megyei Balassa János Kórház vezetésével az Ybl Miklós utcában új parkolók kialakítása tárgyában. A Bizottság felkéri a Közterület-felügyelıket, hogy gondoskodjanak az Ybl Miklós utcában az idıkorlátos parkolási rend szabályainak betartásáról. Határidı: március 31. Märcz László igazgatóságvezetı egyeztetett a Kórház vezetésével. A Polgármesteri Hivatal az MNV Zrt.-t megkeresi a javaslattal. Bizottságának 63/2015. (II. 24.) határozata Stier Andrásné kérelmérıl 1. Bizottsága a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet I.1.1. pontban kapott felhatalmazás alapján eljárva Stier Andrásné kérelmére a Bottyán-hegyen lévı bolthoz a várakozni tilos tábla alá egy kivéve áruszállítás 20 m 05:00-14:00 kiegészítı tábla kihelyezését kizárólag a kérelmezı költségviselése mellett támogatja. 2. A Bizottság a zöldfelület védelme érdekében az oszlopsor kihelyezését nem támogatja. 3. A Bizottság felkéri a Közterület-felügyelıket, hogy a város egész területén fokozottan figyeljék a zöldfelületen szabálytalankodó gépjármőveket és járjanak el a szabálytalankodókkal szemben. Határidı: február 28. A Polgármesteri Hivatal a kérelmezıt értesítette a Bizottság döntésérıl. Bizottságának 64/2015. (II. 24.) határozata Szekszárdi Ipari Park Kft. kérelmérıl Bizottsága a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet I.1.1. pontjában kapott felhatalmazás alapján eljárva a Szekszárdi Ipari Park Kft. kérelmét támogatja, és március 1-tıl az Önkormányzat átveszi az Ipari Parkban lévı utak (Rosner Gyula utca, Wopfing utca, Margaréta utca, Avar út, Pipacs utca, Szarkaláb utca, Csörgei-tói utca) kezelését. Határidı: február 28.

16 A Polgármesteri Hivatal a kérelmezıt értesítette a Bizottság döntésérıl. Bizottságának 65/2015. (II. 24.) határozata Szekszárdi Borvidék Nonprofit Kft. támogatási kérelmérıl 1. Bizottsága Ft összeget biztosít a évi Bizottsági Keret terhére a Szekszárdi Borvidék Nonprofit Kft. részére az Eger-Szekszárd Bikavér Párbaj megvalósításának támogatására. 2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a támogatási megállapodás elkészítésére, valamint a polgármestert a megállapodás aláírására. 3. A Bizottság továbbá felkéri a Polgármesteri Hivatalt fenti összeg átutalására. Határidı: február 28. Felelıs: Ács Rezsı polgármester Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezetı Pál József igazgatóság vezetı A támogatási megállapodás megkötése folyamatban van. Bizottságának 66/2015. (II. 24.) határozata Szılı-Szem Mozgalom Civil Bőnmegelızési Egyesület támogatási kérelme Bizottsága a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi költségvetésében szereplı ,- Ft összegő támogatás biztosítását javasolja. Határidı: február 28. A határozat végrehajtást nem igényel. Bizottságának 67/2015. (II. 24.) határozata Heimann Zoltán ingatlanvételi kérelmérıl Bizottsága felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a soron következı Közgyőlésre készítse elı, hogy a kérelembe foglalt területrészek átsorolását a forgalomképes vagyontárgyak közé, mivel már nem szolgálják a kötelezı feladatok ellátását Határidı: március 20.

17 A kérelmezı által megvásárolni kívánt útrész megosztását követıen lehet a Közgyőlés elé terjeszteni a kérdést. Bizottságának 68/2015. (II. 24.) határozata Sebestyén Ferenc kérelmérıl Bizottsága a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet I.1.1. pontban kapott felhatalmazás alapján eljárva a kérelmezı ingatlana elé egy megállni tilos 10m táblát kihelyezését a kérelmezı költségviselése mellett támogatja, mert a KRESZ elıírásai értelmében a jelenlegi forgalmi helyzet is a táblával egyenértékő korlátozást eredményez. Határidı: március 15. A Polgármesteri Hivatal a kérelmezıt értesítette a Bizottság döntésérıl. A táblát a kérelmezı kihelyezte. Bizottságának 69/2015. (II. 24.) határozata a bel- és külterületi ingatlanok évi bérleti díjáról 1. Bizottsága a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet pontjában rögzített hatáskörében eljárva a belterületi önkormányzati ingatlanok bérleti díjának nagyságát évben 15.- Ft/m 2 /év összegben határozza meg. A Bizottság engedélyezi, hogy a 300 m 2 -nél kisebb területő önkormányzati tulajdonú belterületi ingatlanok, ingatlanrészek haszonbérbe adásával kapcsolatos ügyekben a Városüzemeltetési és Városfejlesztési Igazgatóság a bemutatott szerzıdés minta alapján járjon el. 2. A Bizottság az önkormányzati tulajdonú külterületi mezıgazdasági földingatlanok haszonbérleti díját évben az alábbiak szerint határozza meg: Külterület mővelési ág szántó, szılı, kert, gyümölcsös gyep, legelı, egyéb (kivéve erdı) bérleti díj (m 2 /év) 1,5.- Ft 3.- Ft Zártkert mővelési ág szántó, szılı, kert, gyümölcsös bérleti díj (m 2 /év) 6.- Ft

18 gyep, legelı, egyéb (kivéve erdı) 3.- Ft A Bizottság engedélyezi, hogy a földingatlanok haszonbérbe adásával kapcsolatos ügyekben a Városüzemeltetési és Városfejlesztési Igazgatóság a bemutatott szerzıdés minta alapján járjon el. Határidı: december 31. (folyamatos) Felelıs: Märcz László igazgatóságvezetı A Polgármesteri Hivatal a határozat alapján jár el a tevékenységi körébe tartozó ügyekben. Bizottságának 70/2015. (II. 24.) határozata Tóth Imre garázstelek-vásárlási kérelmérıl Bizottsága Tóth Imre területvásárlási kérelmét megtárgyalta, és garázsépítés céljára a 4061/39. hrsz-ú, önkormányzati tulajdonú közterületbıl mintegy 25 m 2 területet 6.000,- Ft/m2 áron felkínál megvásárlásra a kérelmezı részére, garázsépítés céljára. A telekalakítás és ingatlan-nyilvántartási átvezetés költségei a vevıt terhelik. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt az érintettek tájékoztatására, és a megjelölt ár elfogadása esetén az értékesítés elıkészítésére és lebonyolítására. Határidı: március 31. Felelıs: Herr Teréz fıépítész Az ügyfelet a Bizottság döntésérıl tájékoztatásra került. Az építési szándék egyeztetése során kiderült, hogy a bıvítendı garázs térképi nyilvántartása téves, a garázstelek és maga a garázs-felépítmény eltérı helyen szerepel a földhivatali ingatlan-nyilvántartásban. A térképezési hiba javításának lehetséges módját egyeztették a földhivatallal és az ügyféllel, de szükséges a továbbiakban a Vízig bevonása, mivel az önkormányzati terület helyett ténylegesen a Vízig területén áll a bıvítendı garázs. Bizottságának 71/2015. (II. 24.) határozata A VIIR Szekszárd ingatlan-nyilvántartási rendszer III. ütem megvalósításáról 1. Bizottsága a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet pontjában rögzített feladat- és hatáskörében eljárva jóváhagyja, hogy A VIIR Virtuális Ingatlan-nyilvántartási Rendszer III. ütembeli bıvítése tárgyú munkák elvégzését- a benyújtott árajánlatok alapján vállalkozási szerzıdés keretében, ,- Ft munkadíj ellenszolgáltatás fejében, Építész Alkotómőhely Kft. (7100 Szekszárd, Bezerédj u. 8.) végezze a Szekszárd MJV Önkormányzata évi költségvetése Városüzemeltetési és Városfejlesztési Igazgatóság kerete terhére. 2. A Bizottság felkéri a polgármestert a vállalkozási szerzıdés megkötésére.

19 Határidı: március 08. Felelıs: Ács Rezsı polgármester Märcz László igazgatóságvezetı Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Építész Alkotómőhely Kft között a szerzıdés létrejött. Bizottságának 72/2015. (II. 24.) határozata Folyóiratban való megjelenésrıl Bizottsága a Minıségi Borok Ételek magazinban való két oldal terjedelmő megjelenéshez a évi Bizottsági keret terhére ,- Ft támogatást biztosít. Határidı: március 31. Felelıs: Kıvári László elnök A támogatási megállapodás megkötése folyamatban van. Bizottságának 73/2015. (III. 10.) határozata Szekszárd és Környéke Általános Ipartestület kérelme 1. Bizottsága felkéri a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Városfejlesztési Igazgatóságát az Ipartestülettel létrehozandó együttmőködési megállapodás kidolgozására. 2. Bizottsága Ft összeget biztosít a évi Bizottsági Keret terhére a Szekszárd és Környéke Általános Ipartestület részére a évi mőködésük támogatására. 3. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a támogatási megállapodás elkészítésére, valamint a polgármestert a megállapodás aláírására. 4. A Bizottság továbbá felkéri a Polgármesteri Hivatalt fenti összeg átutalására. Határidı: április 30. Felelıs: Ács Rezsı polgármester Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezetı Pál József igazgatóságvezetı Märcz László igazgatóságvezetı A támogatási megállapodás megkötése folyamatban van. Bizottságának 74/2015. (III. 10.) határozata A Tolna Megyei Szent László Szakképzı Iskola és Kollégium kérelmérıl Bizottsága a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II.3.) önkormányzati rendelet 13. (2)

20 bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eljárva a Tm-i Szent László Szakképzı Iskola és Kollégium (7100 Szekszárd, Széchenyi u ) védıtetı közterület-használati díjának elengedésére vonatkozó kérelmét nem támogatja. Határidı: március 31. A határozat végrehajtásra került. Bizottságának 75/2015. (III. 10.) határozata Sportélmény Közhasznú Alapítvány kérelmérıl Bizottsága a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II.3.) önkormányzati rendelet 13. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eljárva a Sportélmény Közhasznú Alapítványnak (7100 Szekszárd, Kölcsey ltp. 1/113.) a IX. Domain Gróf Zichy utcai futóverseny rendezése kapcsán a Garay téren lévı 3 db árusítópavilon, kürtıskalácsos kocsi és színpad közterülethasználati és 1 db pavilon bérleti díjának elengedésére vonatkozó kérelmét támogatja, a közterület-használati és bérleti díj megfizetésétıl eltekint. Határidı: március 31. A határozat végrehajtásra került. Bizottságának 76/2015. (III. 10.) határozata PSN Építıipari Kft. kérelmérıl Bizottsága a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II.3.) önkormányzati rendelet 13. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eljárva a PSN Építıipari Kft (7100 Szekszárd, Flórián u. 3.) a Kiskorzó tér 1-3. sz. épület körül állványzat elhelyezésére kapcsán a közterület-használati díj mérséklésére vonatkozó kérelmét nem támogatja. Határidı: április 10. A PSN Építıipari Kft. a Bizottság döntésérıl tájékoztatásra került, majd a Társaság megismételt kérelmére a Bizottság 119/2015. (IV.15.) számú határozatával 50 %-os díjelengedésrıl döntött. Bizottságának 77/2015. (III. 10.) határozata Fradi Shop FTC Kereskedelmi Kft. kérelmérıl Bizottsága a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II.3.) önkormányzati rendelet 13. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eljárva a Fradi Shop FTC Kereskedelmi Kft (1091 Budapest, Üllıi út 129.) Groupama Aréna szurkolói kártya és Fradi Shop termékek árusítása kapcsán a közterület-használati díj elengedésére vonatkozó kérelmét támogatja, a közterület-

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 94. MELLÉKLET: - TÁRGY: Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2015. I. negyedév) E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

48. számú bizottsági elıterjesztés

48. számú bizottsági elıterjesztés Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Pályázati és Közbeszerzési Osztály ELŐTERJESZTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZÁMÁRA Tárgy: Adásvételi

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 9. MELLÉKLET: - TÁRGY: Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2013. IV. negyedév) E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 48. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi Közbeszerzési Tervének jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 65. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi Közbeszerzési Tervének módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

A Közgyőlés felkéri a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. ügyvezetıjét a változás cégnyilvántartásba történı átvezetésére.

A Közgyőlés felkéri a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. ügyvezetıjét a változás cégnyilvántartásba történı átvezetésére. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 238/2013.(X.31.) a Szekszárd Vagyonkezelı Kft. Felügyelı Bizottsági tagjának visszahívásáról Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 59-16/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 260. Melléklet: 1 db TÁRGY: Külterületi utak fenntartási munkáinak elvégzésére kiírt pályázatra beérkezett ajánlatok elbírálása E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 235. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Javaslat a légimentı bázis létrehozására vonatkozó megállapodás módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

A Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága 2015. évi munkaterve. Január

A Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága 2015. évi munkaterve. Január A Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága 2015. évi munkaterve Január 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi előzetes beszerzési terve 2.

Részletesebben

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a 288/2013.(XII.19.) határozatát visszavonja.

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a 288/2013.(XII.19.) határozatát visszavonja. Kivonat! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 155/2014.(VII.25.) az Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Program keretében hitel felvétele tárgyában új döntés meghozataláról 1. Szekszárd

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. szeptember 25-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. szeptember 25-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI.1377/2008 ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. szeptember 25-i ülésére Tárgy: Ingatlanhasznosítással összefüggı ügyek 5/2008 Döntés pályázatok

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 152. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat a Gyermeklánc Óvoda tornaszobával történı bıvítésére E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. június

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyőlése Oktatási és Kulturális Bizottságának

Pécs Megyei Jogú Város Közgyőlése Oktatási és Kulturális Bizottságának melléklet 2/2010. (10.28.) számú a Dél-Dunántúli Idegenforgalmi Nonprofit Kft. közterület-használat engedélyezési kérelmérıl Az Oktatási és Kulturális Bizottság egyetért azzal, hogy a Dél-Dunántúli Idegenforgalmi

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 26. MELLÉKLET: - TÁRGY: Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2012. IV. negyedév) E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

151. számú elıterjesztés. Mayer Anett Bátaszék, Parksétány 9. szám alatti lakos földhaszonbérleti

151. számú elıterjesztés. Mayer Anett Bátaszék, Parksétány 9. szám alatti lakos földhaszonbérleti A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 151. számú elıterjesztés Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testületének 01. november 8-án, 14,00 órakor megtartandó ülésére Elıterjesztı:

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 246. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi Közbeszerzési Tervének módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 269. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a kényszervágóhíd hasznosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. október 27-i rendes

Részletesebben

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 29.

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 29. AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 29. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felújításával címő, DDOP- 4.1.1/D-09-2f-2009-0006 azonosítószámú

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 59. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szent Erzsébet Caritas Alapítvánnyal kötendı együttmőködési megállapodás jóváhagyása E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 258. MELLÉKLET:- TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2013. ( ) önkormányzati rendelete a közterületi parkolók üzemeltetésérıl és a parkolási díjakról

Részletesebben

(2) Az R. 3. -a a következı (6) bekezdéssel egészül ki:

(2) Az R. 3. -a a következı (6) bekezdéssel egészül ki: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 11/2012. (III. 6.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2004. (XII. 1) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. ifj. Kovács György elnök-helyettes, Kovács György képviselı

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. ifj. Kovács György elnök-helyettes, Kovács György képviselı Szám: IV.128-2/2015. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 25-én (szerdán) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott

Részletesebben

TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl

TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 87. MELLÉKLET: - db. TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl E L İ T E R J E S

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 61. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. évi munkájáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

30. számú elıterjesztés

30. számú elıterjesztés A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 30. számú elıterjesztés Bátaszék Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 21-én, 14,00 órakor megtartandó ülésére A bátaszéki

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E Szám: VI. 690/2007. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 7-ei ülésére Tárgy: Ingatlanhasznosítással összefüggı ügyek

Részletesebben

Tárgy: A Tolna Megyei kereskedelmi és Iparkamara javaslata a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II.3.) önkormányzati rendelet módosítására

Tárgy: A Tolna Megyei kereskedelmi és Iparkamara javaslata a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II.3.) önkormányzati rendelet módosítására Elıterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság ülésére Tárgy: A Tolna Megyei kereskedelmi és Iparkamara javaslata a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II.3.) önkormányzati rendelet módosítására

Részletesebben

Elıterjesztés a Képviselı-testület 2010. május 26-án tartandó ülésére

Elıterjesztés a Képviselı-testület 2010. május 26-án tartandó ülésére Elıterjesztés a Képviselı-testület 2010. május 26-án tartandó ülésére Tárgy: Városi Bölcsıde infrastrukturális fejlesztése, kapacitás bıvítés címő pályázat kapcsán nyilvánosság tájékoztatása feladat tárgyban

Részletesebben

Tisztelt Közgyőlés! Szekszárd játszótereinek tervezett felújítása. Városháza fıépület homlokzat rekonstrukciója (tervpályázat)

Tisztelt Közgyőlés! Szekszárd játszótereinek tervezett felújítása. Városháza fıépület homlokzat rekonstrukciója (tervpályázat) Elıterjesztés sorszáma: 336. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. évi Közbeszerzési tervének módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére Elıterjesztés sorszáma: 2. Melléklet: 2 db ELİTERJESZTÉS Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére Tárgy: A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 39/2014.(IV.09.) határozata közcsatornára történı rákötésre vonatkozó pályázat kiírásáráról

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 39/2014.(IV.09.) határozata közcsatornára történı rákötésre vonatkozó pályázat kiírásáráról Kivonat! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 39/2014.(IV.09.) közcsatornára történı rákötésre vonatkozó pályázat kiírásáráról Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése

Részletesebben

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1.. napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

Elıterjesztés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága számára. Tisztelt Bizottság!

Elıterjesztés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága számára. Tisztelt Bizottság! 1. sz. bizottsági elıterjesztés Elıterjesztés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága számára Tárgy: Mővészetek Háza belsı lépcsıbérlet fedezetének biztosítása

Részletesebben

A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására.

A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására. 58/2011. /VIII. 30./ számú határozat: A Gábor Áron Általános Iskola és Óvoda Zalaapáti egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okiratát elfogadja. A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert

Részletesebben

2013. évi. 2. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. január 31-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült

2013. évi. 2. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. január 31-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült 2013. évi 2. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 31-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült J E G Y Z İ K Ö NYV T Á R GY MUTATÓ Határozat/Rendelet száma Határozat/Rendelet

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Iktatószám: I.B.1941-13/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Egészségügyi Bizottsága 2010.12.14-én 14 órakor a Polgármesteri Hivatal I. emeleti Házasságkötı termében megtartott nyílt ülésérıl Jelen

Részletesebben

Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére

Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Tárgy: Javaslat az Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2015.

Részletesebben

HATÁROZATOK 2010.09.09.

HATÁROZATOK 2010.09.09. HATÁROZATOK 2010.09.09. 260/2010. (IX.09.) sz. KT határozat vis maior pályázat kivitelezésével a Kiszi-Kı Kft-t bízza meg bruttó 3.758. 750 Ft-ért. Határidı: 2010. szeptember 20. a szerzıdés aláírására

Részletesebben

Ács Rezsı alpolgármester, Halmai Gáborné, Ilosfai Gábor, Dr. Tóth Csaba Attila képviselı

Ács Rezsı alpolgármester, Halmai Gáborné, Ilosfai Gábor, Dr. Tóth Csaba Attila képviselı Szám: IV.110-13/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Közgyőlésének 2014. szeptember 30- án (kedden) 9 óra 12 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 72. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat A fogyatékos emberek egyenlı esélyő hozzáférésének biztosítása a szociális ágazatban program keretében pályázat benyújtására E L İ T E R J E S Z

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 60. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Tájékoztatás a Mőfüves labdarúgó pályák és mőanyag borítású atlétikai pálya projekt állásáról, továbbá javaslat további döntések meghozatalára a II.

Részletesebben

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1.. napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Részletesebben

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási

Részletesebben

Tárgy: Pályázat benyújtása játszótér felújítására az ÚMVP Falumegújítás és fejlesztés keretébıl

Tárgy: Pályázat benyújtása játszótér felújítására az ÚMVP Falumegújítás és fejlesztés keretébıl 5. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. november 26-i ülésére Tárgy: Pályázat benyújtása játszótér felújítására az ÚMVP Falumegújítás és fejlesztés keretébıl Az elıterjesztést

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 34 MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Városi Bölcsıde alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2010. március

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 208. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat fennmaradó folyószámla hitelkeret átütemezésérıl E L İ T E R J E S Z T É S A Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 2013. július

Részletesebben

terjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére Tárgy: Tisztelt Bizottság! Szekszárd, 2011. január 20. Märcz László igazgatóság-vezet

terjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére Tárgy: Tisztelt Bizottság! Szekszárd, 2011. január 20. Märcz László igazgatóság-vezet Elıterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére Tárgy: Javaslat a bel- és külterületi ingatlanok 2011. évi bérleti díjára Tisztelt Bizottság! A Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000.

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Polgármesteri Kabinet

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Polgármesteri Kabinet Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Polgármesteri Kabinet Elıterjesztés Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága számára Tárgy: DDOP-5.1.2/B-11 kódszámú

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által 2012. október 30-án megtartott nyilvános ülésen hozott határozatok

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által 2012. október 30-án megtartott nyilvános ülésen hozott határozatok Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által 2012. október 30-án megtartott nyilvános ülésen hozott határozatok 74/2012. (X. 30.) határozata Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete elfogadja

Részletesebben

Jegyzıkönyv. 1. napirendi pont: Vecsési Ügyfélszolgálati irodaépület létesítése projekt kivitelezıjének kiválasztása

Jegyzıkönyv. 1. napirendi pont: Vecsési Ügyfélszolgálati irodaépület létesítése projekt kivitelezıjének kiválasztása Jegyzıkönyv Készült: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. október 28-án megtartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Dabasi János, dr. Fekete Károly, Hanek Gábor, Jugovics Sándor, Lırincz

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2012. július 25. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2012. július 25. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 49/2012. (VII. 25.) CsKTT. 16-8065-1/2012 Tárgy: Együttmőködési Megállapodás a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása, a Munkaszervezete és Csongrád Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala között A

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 266. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat alapítványok támogatására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2008. november 30-i ÜLÉSÉRE ELİTERJESZTİ:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozat száma: 39-41. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 39/2012.(IV.10.)

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 21. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Lisztesvölgyi lıtér ingatlanhasználati szerzıdésének módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

J E GY Z İ KÖ NY V. Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyaló 2010. március 16-án 14 30 perc

J E GY Z İ KÖ NY V. Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyaló 2010. március 16-án 14 30 perc J E GY Z İ KÖ NY V Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyaló 2010. március 16-án 14 30 perc Jelen vannak: Hirka Tamás, a bizottság elnöke Vrbovszki Viktor, a bizottság

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság 2010. szeptember 8-i, valamint a Költségvetési Bizottság 2010. szeptember 7-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság 2010. szeptember 8-i, valamint a Költségvetési Bizottság 2010. szeptember 7-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Költségvetési Bizottsága elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága elnöke 776-10/2010 ELİTERJESZTÉS Baranya Megyei

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 122. Melléklet: - TÁRGY: Javaslat a 2014. évi hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatás támogatásához pályázat benyújtására. E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 139. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl E L İ T E R J E S

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat a Tolnatáj Televízió Zrt-vel kötendı mősorszolgáltatási megállapodás jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Javaslat a Tolnatáj Televízió Zrt-vel kötendı mősorszolgáltatási megállapodás jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 54. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Tolnatáj Televízió Zrt-vel kötendı mősorszolgáltatási megállapodás jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. szeptember 23-i RENDES ÜLÉSÉRE

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. szeptember 23-i RENDES ÜLÉSÉRE AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 201. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi Közbeszerzési Tervének módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 522-1/2008. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 2008.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 192. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Közgyűlési felhatalmazás a " Vállalkozási szerződés a DDOP-3.1.2-12-2013-0016 azonosítószámú projekt keretében az 1. számú Óvoda Kindergarten fejlesztésére

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 6. MELLÉKLET: - TÁRGY: Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2011. IV. negyedév) E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS önkormányzati tulajdonú épületek társasházzá alakítására

ELİTERJESZTÉS önkormányzati tulajdonú épületek társasházzá alakítására Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL Száma: 13240-11/2012. 11. Elıkészítı: Füz Péterné vagyonkezelési és hasznosítási ügyintézı Az elıterjesztés törvényességi ellenırzıje: Dr. Kiss Imre jegyzı

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére 2. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére Tárgy: I. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2015. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2009. november 1.

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2009. november 1. 1/6 KÉSZÍTETTE: dr. Tölli Katalin al ELLENİRIZTE: Horváthné Seregély Jolán osztályvezetı HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2009. november 1. 2/6 I. 1. Osztályvezetı 2. Ügykezelı titkárnı I. 3. Ügykezelı titkárnı II.

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XIX. évfolyam 8. szám 2009. október 21. H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2009. X. 21.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI NÓGRÁD MEGYEI

Részletesebben

146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat

146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat ülésérıl készült könyvébıl: 146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat 1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 59-12/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 2015. május 18.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S. AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db

E L İ T E R J E S Z T É S. AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a közterületi parkolók üzemeltetésérıl és a parkolási díjakról

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV.50-20/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának

Részletesebben

TÁRGY: Beszámoló a Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság 2015. I. félévi tevékenységéről

TÁRGY: Beszámoló a Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság 2015. I. félévi tevékenységéről AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 193.. MELLÉKLET: 2 db. TÁRGY: Beszámoló a Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság 2015. I. félévi tevékenységéről E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. április 23-án megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen voltak: Tóth István Derecskei

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYONRÓL ÉS A VAGYONNAL VALÓ GAZDÁLKODÁS EGYES SZABÁLYAIRÓL

AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYONRÓL ÉS A VAGYONNAL VALÓ GAZDÁLKODÁS EGYES SZABÁLYAIRÓL Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 4/2012.(VI.7.) Önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYONRÓL

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 59-19/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Részletesebben

Regionális Operatív Program keretében benyújtandó pályázathoz szükséges elızetes döntések

Regionális Operatív Program keretében benyújtandó pályázathoz szükséges elızetes döntések 78. sz. elıterjesztés Egyszerő szótöbbség Elıterjesztés Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2008. március 27-i ülése VI. napirendi pontjához: Regionális Operatív Program keretében benyújtandó

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 59/2011. (IX. 20.) CsKTT. 16-5633-4/2011 Tárgy: Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatti ingatlan használatba vétele Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta Csanytelek, Baross

Részletesebben

3. Az önkormányzat a támogatás keretösszegét a város éves költségvetési rendeletében határozza meg.

3. Az önkormányzat a támogatás keretösszegét a város éves költségvetési rendeletében határozza meg. Balatonfőzfı Város Önkormányzata Képviselı-testületének 7/2014. (IV.22.) önkormányzati rendelete Balatonfőzfı város közigazgatási területén útépítéshez, útfelújításhoz, parkoló kialakításához és járda

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71.

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71. Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71. Ikt.szám: IV. 191-4/2013. JEGYZİKÖNYV amely készült 2013. augusztus 6-án (kedden) 15

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 106. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Mőfüves labdarúgó pályák és mőanyag borítású atlétikai pálya projekt II. ütemének elindításához kapcsolódó döntések meghozatala, és az I. ütem hitelkérelmének

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 82. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Költségvetési Elszámoló Szervezetének 2009. évi Közbeszerzési tervére E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA H ATÁROZA TOK HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2007. FEBRUÁR 27-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN 11/2007. (II. 27.) Tkt határozat: Tárgy: Napirendi pontok elfogadása 1./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Polgármesteri Hivatal 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85., Tel.: 06-32/417-255 Ikt.szám: 40215/2005. J a v a s l a t háziorvosi ügyelet átszervezésére

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 6/911-1/2011/IX Üi.: dr. Sánta Edina Makó Város Önkormányzat Képviselı-testülete MAKÓ Tisztelt Képviselı-testület! ELİTERJESZTÉS Tárgy: Csongrád

Részletesebben

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. március 27-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. március 27-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: 2014. március 27-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: Kálmán), távol lévő 3 fő (Kismoni László, Pintér Attila, Selyem József) megalkotta az 5/2014. (IV.1.) önkormányzati

Részletesebben

Tárgy: Versenytárgyalás meghirdetése a Mizsei utca 7-9. szám alatti Lajosmizse Városi Labdarúgó Sportcentrum vonatkozásában

Tárgy: Versenytárgyalás meghirdetése a Mizsei utca 7-9. szám alatti Lajosmizse Városi Labdarúgó Sportcentrum vonatkozásában 4. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 24-i ülésére Tárgy: Versenytárgyalás meghirdetése a Mizsei utca 7-9. szám alatti Lajosmizse Városi Labdarúgó Sportcentrum

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás Beszerzı szerv: Wunderland Óvoda a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája Székhely: 7100 Szekszárd, Wesselényi u 19. Beszerzés tárgya, kötelezı feltételei: Wunderland

Részletesebben

Tisztelt Képviselı-testület! A Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2012-4.10.0-A, Helyi hı, hőtési és villamos-energia

Tisztelt Képviselı-testület! A Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2012-4.10.0-A, Helyi hı, hőtési és villamos-energia Szentes város Polgármesterétıl 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: U-17747-2/2013 Témafelelıs: Kecskés Mária, Szántai Szilvia Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete Tárgy: Szentes város intézményeinek

Részletesebben

Az elıterjesztést készítette: tanácsos Önkormányzati Iroda. Közbeszerzési Bizottság Ügyrendi és Sport Bizottság

Az elıterjesztést készítette: tanácsos Önkormányzati Iroda. Közbeszerzési Bizottság Ügyrendi és Sport Bizottság Elıterjesztés 3. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. április 29-i ülésére Tárgy: A Mizse KC önerı támogatás iránti kérelme az új sportcsarnok építéséhez Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

A Rendelet 10. (2) bekezdésének második mondata az alábbiak szerint módosul:

A Rendelet 10. (2) bekezdésének második mondata az alábbiak szerint módosul: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 21/2014. (XI.24.) önkormányzati rendelete Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 25/2003.

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. augusztus 27-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. augusztus 27-i ülésére Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat tulajdonába kerülı lakóingatlanok mőszaki állapotáról, az önkormányzati tulajdonú lakások lakbérérıl szóló 5/2003. (III. 28.) rendelet módosítása Elıkészítette: Váczi

Részletesebben

4/2008. (II. 29.) Önkormányzati Rendelet

4/2008. (II. 29.) Önkormányzati Rendelet ülésérıl készült könyvébıl: 4/2008. (II. 29.) Önkormányzati Rendelet Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl szóló a 15/2007. (VI.

Részletesebben

Dr. Cseke László könyvvizsgáló

Dr. Cseke László könyvvizsgáló Szám: IV.110-5/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Közgyőlésének 2014. április 30-án (csütörtökön) 8 óra 10 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl. Jelen vannak: Horváth

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v lkunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 4. /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. június 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom:

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Környezetvédelmi Bizottsága 2015. február 10-i ülésén az alábbi határozatokat

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére Tárgy: Finanszírozási szerzıdés kötése a Váci Egyházmegyével Elıterjesztı: dr. Völner

Részletesebben

KIVONAT. Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága a napirendet módosításokkal és kiegészítéssel együtt elfogadta.

KIVONAT. Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága a napirendet módosításokkal és kiegészítéssel együtt elfogadta. Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. KIVONAT Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottságának 2010. november

Részletesebben