Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2015. I. negyedév: január március 31.)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2015. I. negyedév: 2015. január 1. 2015. március 31.)"

Átírás

1 Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2015. I. negyedév: január március 31.) Bizottsága Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelete 1. számú mellékletének 1. pontja alapján az alábbi hatáskörökben hoz döntést: 1. a közút kezelıjeként a helyi közutak forgalmi rendjének kialakításáról; 2. közterület használati díjak mérséklése és elengedése iránt benyújtott kérelmekrıl; 3. a bel- és külterületi ingatlanok bérbeadásáról, bérleti díjának elengedésérıl a vagyonrendeletben foglaltak szerint; 4. az építési telek nagyságát el nem érı önkormányzati tulajdonban álló telek, illetve más önkormányzati ingatlan elidegenítésérıl; 5. a külterületi ingatlanok elidegenítésérıl m2 nagyságig; 6. a beépítési kötelezettség elmulasztása miatti terület-visszavásárlásról; 7. a Közgyőlés által hatáskörébe utalt önkormányzati tulajdonban lévı ingatlan elidegenítésérıl; 8. a rekonstrukciós vízrendezésre biztosított összeg felhasználásáról; 9. a Bizottsági Alap felhasználásáról; 10. az önkormányzati környezetvédelmi alapról szóló önkormányzati rendelet alapján a Közgyőlés által meghirdetett pályázatokról (pl. közcsatornára rákötést ösztönzı pályázat); 11. a bizottság hatáskörét érintı önkormányzati önerıt nem igénylı pályázatok benyújtásáról, illetve azon pályázatok benyújtásáról is, ahol az önerıt a bizottság a bizottsági alapból biztosítja; 12. a mindenkori költségvetési rendeletben meghatározott, a bizottság átruházott hatáskörébe utalt városüzemeltetési elıirányzatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalásról, gondoskodik megvalósításukról; 13. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendeletben meghatározott összeg erejéig a költségvetésben e célra biztosított elıirányzat terhére - önállóan dönthet vállalkozásban való önkormányzati részvételrıl a költségvetésben e célra biztosított elıirányzat erejéig, figyelemmel a Közgyőlésnek az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló önkormányzati rendeletében meghatározott kizárólagos hatásköreire; 14. átruházott hatáskörben az Mötv-ben, valamint az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendeletben szereplı korlátozások figyelembe vételével - a közgyőlési ülések között nettó 15 millió Ft összeghatárig az Önkormányzatot, mint tulajdonost megilletı jogokról; 15. az Önkormányzatot megilletı elıvásárlási jogról 5 millió Ft összeghatárig; 16. az Önkormányzatot és intézményeit megilletı követelésrıl való lemondás kérdésében Ft értékhatárig; 17. a behajthatatlan követelések felülvizsgálata során a követelés végleges minısítésérıl és be nem hajtható követelés törlésérıl; 18. az önkormányzat tulajdonában lévı ingatlanok szolgalmi és vezetékjoggal, használati joggal való megterhelésérıl, valamint az ezzel összefüggı tulajdonosi hozzájárulás megadásáról és feltételeirıl; 19. a költségvetési rendeletben meghatározott kiadási elıirányzatok

2 finanszírozásához szükséges hitelfelvétel idıpontjáról; 20. a költségvetésben elıirányzott keret terhére, de legfeljebb nettó 15 millió Ft értékhatárig a közbeszerzési törvény hatálya alá nem esı önkormányzati beszerzésekhez kapcsolódó szerzıdések jóváhagyásáról. Bizottságának 330/2014. (XII. 09.) határozata az I. Béla Gimnázium és Informatikai Középiskola kérelmérıl 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a 218/2014. (VII.2.) számú határozatával úgy döntött, hogy az I. Béla Gimnázium és Informatikai Középiskola (7100 Szekszárd, Kadarka u ) Fel a szeméttel! elnevezéső programjára Ft támogatást nyújt. 2. A Bizottság a támogatási összeg felhasználásának elszámolására vonatkozó határidıt április 15-ig meghosszabbítja. Határidı: december 31. Felelıs: Märcz László igazgatóságvezetı A program megvalósítási és elszámolási határideje április 30. napjáig való módosítása szükséges. Lásd. határozati javaslat. Bizottságának 3/2015. (I. 20.) határozata A Benu Gyógyszertár és a Hungária Takarék parkoló lezárási kérelmérıl Bizottsága a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet I.1.1. pontban kapott felhatalmazás alapján eljárva a Benu Gyógyszertár, Hungária Takarék parkoló lezárási kérelmét nem támogatja. A Bizottság a Benu Gyógyszertár és a Hungária Takarék hátsó bejáratánál a csapadékvízelvezetés problémáját helyszínen megtekinti és ezt követıen dönt a szükséges intézkedések megtételérıl. Határidı: február 15. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 165/2012 (V.22.) napi határozata alapján a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft.-tıl várja az Önkormányzat, hogy költségkalkulációt készítsen a terület fizetıs parkolóvá való kialakítása vonatkozásában. Bizottságának 4/2015. (I. 20.) határozata Bán Ferencné kérelmérıl Bizottsága a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet I.1.1. pontban kapott felhatalmazás alapján eljárva Bán Ferencné mozgáskorlátozott tábla eltávolítására vonatkozó kérelmét nem támogatja.

3 Határidı: január 31. Felelıs: Märcz László igazgatóság vezetı A Polgármesteri Hivatal a kérelmezıt értesítette a Bizottság döntésérıl. Bizottságának 5/2015. (I. 20.) határozata a Hermann Ottó utca 2. társasház kérelmérıl 1. Bizottsága a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet I.1.1. pontban kapott felhatalmazás alapján eljárva a Szekszárd, Hermann Ottó utca 2. sz. társasház kérelmét nem támogatja. 2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Bormúzeum mőködtetıjével vegye fel a kapcsolatot és folytasson egyeztetést további parkolóhelyek kialakítása ügyében. Határidı: február 15. Felelıs: Märcz László igazgatóság vezetı A Polgármesteri Hivatal kiértesítette a lakókat, a Bormúzeummal az egyeztetés folyamatban van. Bizottságának 6/2015. (I. 20.) határozata Pfeffer Adrienn kérelmérıl Bizottsága a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet I.1.1. pontban kapott felhatalmazás alapján eljárva Pfeffer Adrienn kérelmét támogatja és felkéri Polgármesteri Hivatalt a szerzıdés elıkészítésére. Határidı: január 31. Felelıs: Märcz László igazgatóság vezetı A parkoló bérbeadásáról szóló szerzıdés aláírásra került. Bizottságának 7/2015. (I. 20.) határozata A Tolna Megyei Szent László Szakképzı Iskola és Kollégium 7100 Szekszárd, Széchenyi u ) kérelmérıl Bizottsága a Tolna Megyei Szent László Szakképzı Iskola és Kollégium (7100 Szekszárd, Széchenyi u ) védıtetı közterület-használati díjának elengedésére vonatkozó kérelme ügyében a döntést elnapolja. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az épület statikai felülvizsgálatáról szóló dokumentumot kérje be, és ezt követıen terjessze újra a bizottság elé az ügyet. Határidı: február 15.

4 Felelıs: Märcz László igazgatóság vezetı A határozat végrehajtása megtörtént. Lásd: 74/2015. (III. 10.). számú határozat. Bizottságának 8/2015. (I. 20.) határozata a közcsatornára történı rákötés támogatására érkezett pályázatok értékelésérıl (2. forduló) Bizottsága a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 59/2013. (III.28.) határozatában kapott felhatalmazás alapján, a közcsatornára történı rákötés támogatásának pályázati felhívására beérkezett pályázatokról az alábbi döntést hozza: Támogatásra jogosult pályázatok: Klein-Kovács Andrea (Szekszárd, Rózsa u. 31.) Támogatás mértéke: Ft Császár Béla (Szekszárd, Rákóczi u. 54.) Támogatás mértéke: Ft A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a támogatási megállapodások elkészítésére és felhatalmazza a polgármestert azok aláírására. Határidı: február 15. Felelıs: Märcz László igazgatóság vezetı A támogatási megállapodások létrejöttek, az elszámolási határidejük még nem telt le, a kivitelezés folyamatban van. Bizottságának 9/2015. (I. 20.) határozata Vállalkozási szerzıdés SZMJV Önkormányzata által a TIOP / azonosítószámú, Adj esélyt az elesetteknek!-szekszárdi Hajléktalan Gondozási Központ éjjeli menedékhely korszerősítése címő pályázat keretében tájékoztatás és nyilvánosság biztosítására 1. Bizottsága a Vállalkozási szerzıdés SZMJV Önkormányzata által a TIOP / azonosítószámú, Adj esélyt az elesetteknek!- Szekszárdi Hajléktalan Gondozási Központ éjjeli menedékhely korszerősítése címő pályázat keretében tájékoztatás és nyilvánosság biztosítására tárgyú meghívásos pályázati eljárásra benyújtott ajánlatok alapján jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a legkedvezıbb ajánlatot tevı Szekszárdi Turisztikai Non-profit Kft-vel (7100 Szekszárd Bezerédj u. 2.) kössön szerzıdést. 2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az ajánlattevıket az eljárás eredményérıl, továbbá felkéri a polgármestert a szerzıdés aláírására.

5 Határidı: január 31. Felelıs: Farkas Éva osztályvezetı Dr. Göttlinger István jegyzıt helyettesítı aljegyzı A szerzıdés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Turisztikai Nonprofit Kft. között létrejött. Bizottságának 10/2015. (I. 20.) határozata Rotary Club kérelmérıl 1. Bizottsága Ft összeget biztosít a évi Bizottsági Keret terhére a Rotary Club Szekszárd részére a Jövı Generációja kórház projekt megvalósításának támogatására. 2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a támogatási megállapodás elkészítésére, valamint a polgármestert a megállapodás aláírására. 3. A Bizottság továbbá felkéri a Polgármesteri Hivatalt fenti összeg átutalására. Határidı: február 28. Felelıs: Ács Rezsı polgármester Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezetı Pál József igazgatóság vezetı A támogatási megállapodás létrejött. A támogatás összege a támogatott részére folyósításra került. Bizottságának 11/2015. (I. 20.) határozata Dicenty Dezsı Kertbarát Kör kérelmérıl 1. Bizottsága a Babits Mihály Kulturális Központ részére Ft összegő támogatást biztosít a évi Bizottsági Keret terhére azzal, hogy az összeget a Dicenty Dezsı Kertbarát Kör évi rendezvényeinek finanszírozására kell felhasználni. 2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a támogatási megállapodás elkészítésére, valamint a polgármestert a megállapodás aláírására. 3. A Bizottság továbbá felkéri a Polgármesteri Hivatalt fenti összeg átutalására. Határidı: február 28. Felelıs: Ács Rezsı polgármester Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezetı Pál József igazgatóság vezetı A támogatási megállapodás létrejött. Bizottságának 12/2015. (I. 20.) határozata

6 elıvásárlási jogról történı lemondásról Bizottsága a Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 27/2014.(XII.23.) önkormányzati rendelet 1. mellékletének pontjában rögzített felhatalmazás alapján Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatát megilletı elıvásárlási jogról lemond a Harkány, Üdülés u. 23. sz. alatti 1246/2 hrsz-ú üdülıingatlan ½ arányú tulajdonrésze vonatkozásában. Határidı: január 31. Felelıs: Kıvári László elnök Az elıvásárlási jogról lemondó nyilatkozat Dombóvár Város Önkormányzata részére megküldésre került. Bizottságának 13/2015. (I. 20.) határozata a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. átvilágítása tárgyban kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredményérıl 1. Bizottsága jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. átvilágítása tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás során a legkedvezıbb ajánlatot tevı Dr. Komlódi Ügyvédi Irodával (7621 Pécs, Felsımalom u. 18.) kössön szerzıdést. 2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az ajánlattevıket az eljárás eredményérıl, továbbá felkéri a polgármestert a szerzıdések aláírására, valamint az aljegyzıt a szükséges dokumentumok ellenjegyzésére. Határidı: január 23. Felelıs: Ács Rezsı polgármester Dr. Göttlinger István jegyzıt helyettesítı aljegyzı A szerzıdés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Dr. Komlódi Ügyvédi Iroda között létrejött. Bizottságának 14/2015. (I. 20.) határozata a Remete csurgó feliratnak és szimbólumának elkészítésére vonatkozó kezdeményezésrıl Bizottsága elvi támogatását biztosítja a Remete csurgó feliratnak és szimbólumának elkészítéséhez. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy Baltavári István kezdeményezıvel és a Humán Bizottság elnökével folytassa le a szükséges egyeztetéseket.

7 Határidı: február 28. Herr Teréz városi fıépítész Baltavári Istvánnal és a Humán Bizottság elnökével személyes egyeztetést folytatott a Fıépítész Asszony. A felirat és az ajtó faburkolatának elhelyezésérıl megállapodtak, a pad és a szobor ügyében további egyeztetések szükségesek. Bizottságának 15/2015. (I. 20.) határozata az Istifángödre utca útburkolatának felújítására vonatkozó kezdeményezésrıl Bizottsága elvi támogatását adja az Istifángödre utca útburkolatának felújítására vonatkozó kezdeményezéshez. A Bizottság felkéri Baltavári István kezdeményezıt, hogy az Istifángödre utca útburkolatának felújítására vonatkozóan az érintett tulajdonosokkal terveztessék meg a felújítást, készítsenek költségvetést és mérjék fel a lakossági önrész vállalás mértékét. Határidı: február 28. A határozatban vállaltak a kezdeményezıktıl még nem kerültek megküldésre a Polgármesteri Hivatal részére. Bizottságának 16/2015. (I. 20.) határozata Boros Sándor kérelmérıl Bizottsága a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 27/2014.(XII.23.) önkormányzati rendelet önkormányzati rendelet 1. melléklet I.1.1. pontban kapott felhatalmazás alapján eljárva Boros Sándor mozgáskorlátozott tábla kihelyezésére vonatkozó kérelmét nem támogatja tekintettel arra, hogy a bizottság nem tartja indokoltnak. Határidı: február 28. Felelıs: Märcz László igazgatóság vezetı A Polgármesteri Hivatal a kérelmezıt értesítette a Bizottság döntésérıl. Bizottságának 17/2015. (I. 20.) határozata a bizottság évi munkatervének jóváhagyásáról Bizottsága a évi bizottsági munkatervét az ülésen elhangzott kiegészítésekkel és módosításokkal együtt jóváhagyja.

8 A munkaterv a határozat mellékletét képezi. Határidı: január 20. Felelıs: Märcz László igazgatóság vezetı A határozat végrehajtása intézkedést nem igényelt. Bizottságának 33/2015. (II. 03.) határozata Adásvételi szerzıdés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata DDOP számú Óvoda Kindergarten fejlesztése címő, DDOP azonosítószámú projektjének megvalósításához szükséges tornaszoba alapfelszereltségének biztosítására. tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti pályázati eljárás eredményérıl 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Adásvételi szerzıdés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata DDOP számú Óvoda Kindergarten fejlesztése címő, DDOP azonosítószámú projektjének megvalósításához szükséges tornaszoba alapfelszereltségének biztosítására. tárgyú meghívásos pályázati eljárás kapcsán megállapítja, hogy a Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében támogatott projektek pénzügyi lebonyolításának szabályai c. Útmutató piaci árnak való megfelelés biztosításához három ajánlat szükséges, így a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja. 2. Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy kezdeményezze új pályázati eljárás kiírását. Határidı: február 15. Felelıs: Ács Rezsı polgármester, dr. Göttlinger István/dr. Kajos Nikolett aljegyzı Új pályázati eljárás került kiírásra, amelyrıl a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 82/2015. (III. 10) számú határozatával döntött. Bizottságának 34/2015. (II. 03.) határozata Adásvételi szerzıdés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata DDOP számú Óvoda Kindergarten fejlesztése címő, DDOP azonosítószámú projektjének megvalósításához szükséges bútorok, berendezési tárgyak szállítására. tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti pályázati eljárás eredményérıl 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Adásvételi szerzıdés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata DDOP számú Óvoda Kindergarten fejlesztése címő, DDOP azonosítószámú projektjének megvalósításához szükséges bútorok, berendezési tárgyak szállítására. tárgyú meghívásos pályázati eljárás kapcsán megállapítja, hogy a Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében támogatott projektek pénzügyi lebonyolításának szabályai c. Útmutató piaci árnak való megfelelés biztosításához három ajánlat szükséges, továbbá, hogy az ajánlattevı nem tett az ajánlatkérı rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel megfelelı ajánlatot, így a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja.

9 2. Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy kezdeményezze új pályázati eljárás kiírását. Határidı: február 15. Felelıs: Ács Rezsı polgármester, dr. Göttlinger István/dr. Kajos Nikolett aljegyzı Új pályázati eljárás került kiírásra, amelyrıl a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 85/2015. (III. 10.) számú határozatával döntött. Bizottságának 35/2015. (II. 03.) határozata Adásvételi szerzıdés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata DDOP számú Óvoda Kindergarten fejlesztése címő, DDOP azonosítószámú projektjének megvalósításához szükséges orvosi szoba alapfelszereltségének biztosítására. tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti pályázati eljárás eredményérıl 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Adásvételi szerzıdés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata DDOP számú Óvoda Kindergarten fejlesztése címő, DDOP azonosítószámú projektjének megvalósításához szükséges orvosi szoba alapfelszereltségének biztosítására. tárgyú meghívásos pályázati eljárás kapcsán megállapítja, hogy a Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében támogatott projektek pénzügyi lebonyolításának szabályai c. Útmutató piaci árnak való megfelelés biztosításához három ajánlat szükséges, továbbá, hogy az ajánlattevı nem tett az ajánlatkérı rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel megfelelı ajánlatot, így a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja. 2. Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy kezdeményezze új pályázati eljárás kiírását. Határidı: február 15. Felelıs: Ács Rezsı polgármester, dr. Göttlinger István/dr. Kajos Nikolett aljegyzı Új pályázati eljárás került kiírásra, amelyrıl a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 81/2015. (III.10.) napi határozatával döntött. Bizottságának 36/2015. (II. 03.) határozata Adásvételi szerzıdés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata DDOP számú Óvoda Kindergarten fejlesztése címő, DDOP azonosítószámú projektjének megvalósításához szükséges játszótéri eszközök szállítására és telepítésére. tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti pályázati eljárás eredményérıl 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Adásvételi szerzıdés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata DDOP számú Óvoda Kindergarten fejlesztése címő, DDOP azonosítószámú projektjének megvalósításához szükséges játszótéri eszközök szállítására és telepítésére.

10 tárgyú meghívásos pályázati eljárásra benyújtott ajánlatok alapján jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a legkedvezıbb ajánlatot tevı Inczédy és Tsa Kft. (7100 Szekszárd, Jácint u. 3.) kössön szerzıdést. 2. Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az ajánlattevıket az eljárás eredményérıl, továbbá felkéri a polgármestert a szerzıdés aláírására, a jegyzıt pedig annak ellenjegyzésére. Határidı: február 15. Felelıs: Ács Rezsı polgármester, dr. Göttlinger István/dr. Kajos Nikolett aljegyzı Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Inczédy és Társa Kft. között az adásvételi szerzıdés létrejött. Bizottságának 37/2015. (II. 03.) határozata Adásvételi szerzıdés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata DDOP számú Óvoda Kindergarten fejlesztése címő, DDOP azonosítószámú projektjének megvalósításához szükséges játékok szállítására. tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti pályázati eljárás eredményérıl 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Adásvételi szerzıdés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata DDOP számú Óvoda Kindergarten fejlesztése címő, DDOP azonosítószámú projektjének megvalósításához szükséges játékok szállítására. tárgyú meghívásos pályázati eljárás kapcsán megállapítja, hogy a Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében támogatott projektek pénzügyi lebonyolításának szabályai c. Útmutató piaci árnak való megfelelés biztosításához három ajánlat szükséges, továbbá, hogy egyik ajánlattevı sem tett az ajánlatkérı rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel megfelelı ajánlatot, így a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja. 2. Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy kezdeményezze új pályázati eljárás kiírását. Határidı:2015. február 15. Felelıs: Ács Rezsı polgármester, dr. Göttlinger István/dr. Kajos Nikolett aljegyzı Új pályázati eljárás került kiírásra, amelyrıl a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 86/2015. (III. 10) számú határozatával döntött. Bizottságának 38/2015. (II. 03.) határozata Felsıvárosi lakók helyi buszmenetrend módosítás iránti kérelmérıl Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Felsıvárosi lakók kérelmérıl való döntést a helyi buszmenetrend átfogó felülvizsgálatának idıpontjára halasztja.

11 Határidı: április 30. Felelıs: Märcz László igazgatóságvezetı A Gemenc Volán múlt héten forgalomszámlálást végzett a kiértékelést követıen, javasolni fog egy menetrend módosítást, várhatóan május végéig meg is valósul. Bizottságának 39/2015. (II. 03.) határozata Horváth Ádám mozgáskorlátozott parkoló megszőntetésérıl Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet I.1.1. pontban kapott felhatalmazás alapján eljárva Horváth Ádám kérelmét nem támogatja. Határidı: február 15. Felelıs: Märcz László igazgatóságvezetı A Polgármesteri Hivatal a kérelmezıt értesítette a Bizottság döntésérıl. Bizottságának 40/2015. (II. 03.) határozata Zsók Ambrusné (Szekszárd, Ujfalussy u. 6.) kérelmérıl Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II.3.) önkormányzati rendelet 13. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eljárva Zsók Ambrusné (7100 Szekszárd, Ujfalussy u. 6.) vegyesboltként üzemelı pavilon közterület-használati díjának mérséklésére vonatkozó kérelmét támogatja, és a közterület-használati díj 50%-nak megfizetésétıl eltekint. Határidı: február 15. Felelıs: Märcz László igazgatóságvezetı A határozat végrehajtásra került. Bizottságának 41/2015. (II. 03.) határozata Szekszárd, Bern utca közvilágítás kiépítésérıl Bizottsága támogatja, hogy közvilágítás kerüljön kiépítésre Szekszárdon a Bern utcában és jóváhagyja, hogy annak kivitelezését a benyújtott ajánlatban szereplı Ft + ÁFA, azaz hatmillió-négyszáztizenhatezer-négyszázhetvenhárom Ft +ÁFA összeg erejéig a évi költségvetés közvilágítási feladatok elıirányzat terhére a KÖZ-MEG-VILL Kft. (7100 Szekszárd, Keselyősi út 2/A.) végezze el. Határidı: május 31. Felelıs: Märcz László igazgatóságvezetı

12 A közvilágítás kiépítésére vonatkozó szerzıdés létrejött. Bizottságának 43/2015. (II. 03.) határozata A Szekszárd Városi Lövészklub létesítményhasználatra vonatkozó kérelme Bizottsága támogatja, hogy a Szekszárd Városi Lövészklub az edzéseit a szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola alagsorában tarthassa. Határidı: február 28. Felelıs: Märcz László igazgatóságvezetı A teremhasználati megállapodás aláírása folyamatban van. Bizottságának 48/2015. (II. 24.) határozata a Zöldtárs Alapítvány beszámolójáról Bizottsága a Zöldtárs Alapítványnak a Szekszárdi Klímakör tevékenységérıl szóló II. félévi beszámolóját jóváhagyja. Határidı: március 1. Felelıs: Märcz László igazgatóságvezetı A Bizottság határozata alapján a Zöldtárs Alapítvánnyal kötött szerzıdés alapján az abban rögzített összeg átutalásra került. Bizottságának 54/2015. (II. 24.) határozata Megbízási szerzıdés SZMJV Önkormányzata által a TIOP / azonosítószámú, Adj esélyt az elesetteknek!- Szekszárdi Hajléktalan Gondozási Központ éjjeli menedékhely korszerősítése címő pályázat keretében mőszaki ellenırzésre tárgyú beszerzési eljárás eredményérıl 1. Bizottsága a Megbízási szerzıdés SZMJV Önkormányzata által a TIOP / azonosítószámú, Adj esélyt az elesetteknek!- Szekszárdi Hajléktalan Gondozási Központ éjjeli menedékhely korszerősítése címő pályázat keretében mőszaki ellenırzésre tárgyú beszerzési eljárást érvénytelennek nyilvánítja. 2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az ajánlattevıket a döntésrıl, felkéri továbbá, hogy kezdeményezze új pályázati eljárás kiírását az ajánlattevıi kör kibıvítésével. Határidı: február 28. Felelıs: Farkas Éva osztályvezetı Dr. Göttlinger István aljegyzı

13 Új pályázati eljárás került kiírásra, amelyrıl a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 83/2015. (III. 10) számú határozatával döntött. Bizottságának 56/2015. (II. 24.) határozata Dr. Beck Zsuzsanna kérelmérıl Bizottsága a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet I.1.1. pontban kapott felhatalmazás alapján eljárva Dr. Beck Zsuzsanna kérelmét nem támogatja. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy mérje fel a környéken az új parkolók kialakításának lehetıségét, készítsen költségkalkulációt, majd javaslatát terjessze a Bizottság elé. Határidı: 2015.március 31. A Polgármesteri Hivatal a kérelmezıt értesítette a Bizottság döntésérıl. Bizottságának 57/2015. (II. 24.) határozata Kovács Malvina részletfizetési kérelmérıl 1. Bizottsága Kovács Malvina részletfizetési kérelmét elutasítja. 2. A Bizottsága a február 28-án Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és Kovács Malvina között létrejött szerzıdéstıl való elállásról dönt Kovács Malvina vételár teljesítési kötelezettségének elmaradása okán Határidı: február 28. Levélben tájékoztattuk a Bizottság döntésérıl és megerısítettük az Önkormányzat szerzıdéstıl történı elállását. Bizottságának 58/2015. (II. 24.) határozata Szabolcska István kérelmérıl 1. Bizottsága felkéri a Polgármesteri Hivatal, hogy a Kilátó és Ibolya utcai lépcsısorok és környezetének tulajdonviszonyait és szolgalmi joggal való terhelésüket térképezze fel.

14 2. A Bizottság felkéri továbbá a Hivatalt, hogy készítsen költségkalkulációt a lépcsısorok helyreállítására, a szennyvízcsatorna probléma megoldására, valamint a zöldfelület gondozásra, amelyet tárjon a Bizottság elé. 3. A Bizottság a fenti adatok ismeretében egy lakossági fórum összehívását javasolja a kérelemben foglalt probléma megoldására, illetve az ehhez kapcsolódó vállalások pontosítására. Határidı: 2015.március 31. A költségkalkuláció elkészítése folyamatban. Bizottságának 59/2015. (II. 24.) határozata Szekszárd, Rövid völgyi ingatlantulajdonosok kérelmérıl Bizottsága a vápás vízelvezetı betonutakra kiírásra kerülı pályázat megjelenéséig a döntést elhalasztja. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa a Szekszárd, Rövid völgyi ingatlantulajdonosokat az általuk kért beruházás költségeirıl és mérje fel az ingatlantulajdonosok részérıl az önerı vállalás mértékét. Határidı: 2015.március 31. A Rövid völgyi ingatlantulajdonosok részérıl még nem érkezett tájékoztatás, az önerı vállalás mértékérıl. Bizottságának 61/2015. (II. 24.) határozata KRESZ táblák felülvizsgálatáról Bizottsága a KRESZ táblák felülvizsgálatáról szóló jelentés átvizsgálását követıen a évi költségvetésben költségátcsoportosítások eszközlésével javasolja elvégezni a KRESZ táblák pótlását, leszerelését, cseréjét az elıterjesztés szerinti tartalommal. Határidı: április 30. Felelıs: Kıvári László elnök A Széchenyi, Rákóczi, Béri Balogh Ádám utcában, a Szent István téren, a Hunyadi és a Keselyősi úton a táblák cseréje megtörtént. Bizottságának 62/2015. (II. 24.) határozata Kırösi Magdolna kérelmérıl

15 Bizottsága felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy vegye fel a kapcsolatot a Tolna Megyei Balassa János Kórház vezetésével az Ybl Miklós utcában új parkolók kialakítása tárgyában. A Bizottság felkéri a Közterület-felügyelıket, hogy gondoskodjanak az Ybl Miklós utcában az idıkorlátos parkolási rend szabályainak betartásáról. Határidı: március 31. Märcz László igazgatóságvezetı egyeztetett a Kórház vezetésével. A Polgármesteri Hivatal az MNV Zrt.-t megkeresi a javaslattal. Bizottságának 63/2015. (II. 24.) határozata Stier Andrásné kérelmérıl 1. Bizottsága a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet I.1.1. pontban kapott felhatalmazás alapján eljárva Stier Andrásné kérelmére a Bottyán-hegyen lévı bolthoz a várakozni tilos tábla alá egy kivéve áruszállítás 20 m 05:00-14:00 kiegészítı tábla kihelyezését kizárólag a kérelmezı költségviselése mellett támogatja. 2. A Bizottság a zöldfelület védelme érdekében az oszlopsor kihelyezését nem támogatja. 3. A Bizottság felkéri a Közterület-felügyelıket, hogy a város egész területén fokozottan figyeljék a zöldfelületen szabálytalankodó gépjármőveket és járjanak el a szabálytalankodókkal szemben. Határidı: február 28. A Polgármesteri Hivatal a kérelmezıt értesítette a Bizottság döntésérıl. Bizottságának 64/2015. (II. 24.) határozata Szekszárdi Ipari Park Kft. kérelmérıl Bizottsága a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet I.1.1. pontjában kapott felhatalmazás alapján eljárva a Szekszárdi Ipari Park Kft. kérelmét támogatja, és március 1-tıl az Önkormányzat átveszi az Ipari Parkban lévı utak (Rosner Gyula utca, Wopfing utca, Margaréta utca, Avar út, Pipacs utca, Szarkaláb utca, Csörgei-tói utca) kezelését. Határidı: február 28.

Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének. határozatai 2009.

Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének. határozatai 2009. Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének határozatai 2009. Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı JEGYZİKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2007. január l8-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról a Képviselı-testület 2009. december 17-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról a Képviselı-testület 2009. december 17-i ülésére Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról a Képviselı-testület 2009. december 17-i ülésére 209/2009.(VI.23.)Kt.sz. Jánoshalma város városközpont örökségvédelmi feltárása A döntésrıl az ajánlattevıt

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. április 25-én - csütörtökön - de. 8,00 órakor megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. A képviselı-testület ülésének

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. június 30-án megtartott nyilvános ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. június 30-án megtartott nyilvános ülésérıl 1 FEJÉR MEGYE CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG J E G Y Z İ K Ö N Y V Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. június 30-án megtartott nyilvános ülésérıl Határozatok: 217/2011. (VI. 30.) a két ülés

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 400/ÖK/2011.(VI.30.) Határozat úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: NAPIREND: 1. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat vagyongazdálkodási és vagyonkezelési tevékenységének szervezeti

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. (Bánhidi László, Czifra Zsuzsanna és Ohr Alajos igazoltan távol, jelen van 8 fı képviselı.)

J E G Y Z İ K Ö N Y V. (Bánhidi László, Czifra Zsuzsanna és Ohr Alajos igazoltan távol, jelen van 8 fı képviselı.) J E G Y Z İ K Ö N Y V 42/201 Készült Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 12-én megtartott nyílt testületi ülésén. Jelen voltak: 8 fı képviselı a jelenléti ív szerint (Bánhidi

Részletesebben

1/2004. ÖTÜ. 5/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat

1/2004. ÖTÜ. 5/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat 1/2004. ÖTÜ. Zárt ülésen hozott határozat: 1/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat meghatalmazás a Pest megyei Munkaügyi Bíróságon Pomáz város Önkormányzatának képviseletére. 2/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat Pomáz

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. március 30-án megtartott nyilvános ülésérıl

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. március 30-án megtartott nyilvános ülésérıl 1 J e g y z ı k ö n y v Készült: 2010. március 30-án megtartott nyilvános ülésérıl Jelen vannak: Giesz János polgármester dr. Kovács László alpolgármester dr. Nagy István alpolgármester Bakány János képviselı

Részletesebben

297/2008. (IX. 11.) számú Képviselı-testületi Határozat

297/2008. (IX. 11.) számú Képviselı-testületi Határozat ülésérıl készült könyvébıl: 297/2008. (IX. 11.) számú Képviselı-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat és intézményei 2008. I. félévi gazdálkodásáról szóló

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. SZEMÉLYI RÉSZ 9.

TARTALOMJEGYZÉK I. SZEMÉLYI RÉSZ 9. TARTALOMJEGYZÉK I. SZEMÉLYI RÉSZ 9. II. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 10. 1/2010. (I.29.) K.R.SZ. A FEJÉR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 30/2009. (XII.18.) K.R.SZ.

Részletesebben

1/2012. (01.11.) Képviselő-testületi határozat

1/2012. (01.11.) Képviselő-testületi határozat 1/2012. (01.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat illetve a Község 2012. évi rendezvénytervét elfogadja. A Képviselő-testület felkéri a

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2008. évi 7. szám 2008. április 10. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 43/2008. (III. 20.) Ö.h. Debrecen

Részletesebben

Határozat nyilvántartás 2010. január 11. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról

Határozat nyilvántartás 2010. január 11. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról 1 D5 2 nyilvántartás január 11. napon megtartott Egyek Móra Ferenc Általános Iskola épülettömb és a Napköziotthonos Óvoda eszközbeszerzésére kiírt általános egyszerű közbeszerzési eljárás nyertesének az

Részletesebben

Dombóvári Közlöny - 1 - X. évfolyam 4. szám. 2014. április 16. X. évfolyam 4. szám TARTALOM

Dombóvári Közlöny - 1 - X. évfolyam 4. szám. 2014. április 16. X. évfolyam 4. szám TARTALOM Dombóvári Közlöny - 1 - X. évfolyam 4. szám DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2014. április 16. X. évfolyam 4. szám TARTALOM Határozatok... 2. oldal Rendeletek... 17. oldal 8/2014. (IV. 16.) önkormányzati rendelet Dombóvár

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2011. június 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2011. június 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2011. június 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A A Réthy Pál Kórház-Rendelıintézet pályázatának benyújtása a Rehabilitációs

Részletesebben

I. FEJEZET. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Értelmezı rendelkezések

I. FEJEZET. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Értelmezı rendelkezések Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012. (II.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Jegyzıkönyv. rendelet Besenyszög község közvilágításának korszerősítésére

Jegyzıkönyv. rendelet Besenyszög község közvilágításának korszerősítésére Jegyzıkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 20-án megtartott ülésérıl Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló a két ülés között történt eseményekrıl

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. szeptember 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. szeptember 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 810-1/2008. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

Balatonrendes, Ábrahámhegy, Szigliget között kötendő szeméttelepi hozzájárulásról megállapodás megkötése.

Balatonrendes, Ábrahámhegy, Szigliget között kötendő szeméttelepi hozzájárulásról megállapodás megkötése. BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 25- i nyilvános ülésén, a Balatonrendesi Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 Szeghalom Város Polgármesteri Hivatala Szeghalom, Szabadság tér 4-8., T.: 371-611. 1515-3/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 28-án

Részletesebben

J e g y zıkönyv. Távol maradt: Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára, Sümegi József képviselı (összesen: 2 fı)

J e g y zıkönyv. Távol maradt: Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára, Sümegi József képviselı (összesen: 2 fı) BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testülete Szám: 1076-8/2011./TT. J e g y zıkönyv Készült: Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 28-án 16.45 órakor a Városháza Millenniumi

Részletesebben

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. június 26-i üléséről.

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. június 26-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 11. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. június 26-i üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

69/2006. (IV. 20.) számú Képviselı-testületi Határozat

69/2006. (IV. 20.) számú Képviselı-testületi Határozat 69/2006. (IV. 20.) számú Képviselı-testületi Határozat 1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Hajdúnánási Rendırkapitányságnak a város közrend- és közbiztonsági helyzetérıl készült tájékoztatóját

Részletesebben

1/2010. (01.14.) Képviselő-testületi határozat

1/2010. (01.14.) Képviselő-testületi határozat 1/2010. (01.14.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a köztisztviselői teljesítmény értékeléséhez a célfeladatokat meghatározza: a hivatal működésében a közszolgáltatás

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2010. július 28-án 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

Határozat nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról

Határozat nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott 1 E határozat előzményeit a Közbeszerzési Döntőbizottság D.449/20/2013. sz. határozata tartalmazza. A Döntőbizottság megsemmisítette az ajánlatkérő ajánlattételi

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 212. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének /2013. ( ) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II. 3.) önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Dr. Szántó Mária jegyzı. Igazoltan van távol: Nógrádi Zoltán polgármester, Balogh Miklós, Vass Antal képviselık

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Dr. Szántó Mária jegyzı. Igazoltan van távol: Nógrádi Zoltán polgármester, Balogh Miklós, Vass Antal képviselık J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2011. január 27-én megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termében Jelen vannak: Csányi László alpolgármester, Csiszár

Részletesebben

TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELETEK HATÁROZATOK

TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELETEK HATÁROZATOK K Ö Z L Ö N Y 10. SZÁM 2004. OKTÓBER HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ 405 / 2004. (10.07.) a Pécsi Horvát Színház igazgatói állására pályázó jelölt megbízásához szükséges felmentés megkéréséről 407 /

Részletesebben