Ács Rezsı alpolgármester, Halmai Gáborné, Ilosfai Gábor, Dr. Tóth Csaba Attila képviselı

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ács Rezsı alpolgármester, Halmai Gáborné, Ilosfai Gábor, Dr. Tóth Csaba Attila képviselı"

Átírás

1 Szám: IV /2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Közgyőlésének szeptember 30- án (kedden) 9 óra 12 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Horváth István polgármester, Dr. Haag Éva alpolgármester, Csillagné Szánthó Polixéna, Dr. Fajszi Lajos, Máté Péter, Kıvári László, Lemle Béláné, Dr. Tóth Gyula, Zaják Rita képviselı Összesen: 9 fı Ülés közben érkezett: Távolmaradt: Dr. Hadházy Ákos képviselı Ács Rezsı alpolgármester, Halmai Gáborné, Ilosfai Gábor, Dr. Tóth Csaba Attila képviselı (1 képviselıi mandátum betöltetlen) Tanácskozási joggal megjelentek: Dr. Göttlinger István aljegyzı, Pál József igazgatóság vezetı, Märcz László igazgatóság vezetı, Dr. Fıfai Klára igazgatóság vezetı Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezetı, Herr Teréz fıépítész, Farkas Éva osztályvezetı, Feri Blanka osztályvezetı, jegyzıkönyvvezetı Horváth István polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy 9 fı képviselı jelen van, a közgyőlés határozatképes, megnyitja az ülést. Javasolja az alábbi elıterjesztések napirendre vételét: Javaslat alapítványok támogatására (195. sz. elıterjesztés) Elıterjesztı: Csillagné Szánthó Polixéna elnök Javaslat a 6/2014. (I. 31.) BM rendelet szerinti, a helyi önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésére irányuló pályázat benyújtásának jóváhagyására "Szekszárd MJV Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának és Kadarka óvodájának 1

2 energetikai korszerősítése (KEOP /B/ ) címő pályázat saját forrásának kiegészítésére (198. sz. elıterjesztés) A polgármester szavazásra teszi fel a 195. sz. elıterjesztés napirendre vételére vonatkozó javaslatot, melyet a közgyőlés melynek létszáma 9 fı 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott. (Zaják Rita képviselı nem vett részt a szavazásban.) Szavazásra teszi fel a 198. sz. elıterjesztés napirendre vételére vonatkozó javaslatot, melyet a közgyőlés melynek létszáma 9 fı 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott. Szavazásra teszi fel a napirendre vonatkozó javaslatot, melyet a közgyőlés melynek létszáma 9 fı 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott, és egyúttal az alábbi napirendet állapította meg: NAPIREND 1. Gyermek és ifjúsági fogászati körzetek felülvizsgálatáról, valamint Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének /2014.( ) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteirıl szóló 54/2012. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet) (188. sz. elıterjesztés) Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı 2. Javaslat a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulójához történı csatlakozásra (185. sz. elıterjesztés) 3. Javaslat a IX. számú háziorvosi körzet mőködtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára (186. sz. elıterjesztés) 4. Javaslat A területi együttmőködést segítı programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban címő, ÁROP-1.A pályázat benyújtására (191. sz. elıterjesztés) 5. Közgyőlési felhatalmazás a Vállalkozási szerzıdés a DDOP azonosítószámú projekt keretében az 1. számú Óvoda Kindergarten fejlesztésére tárgyú közbeszerzési eljáráshoz szükséges többletforrás biztosítására (192. sz. elıterjesztés) 2

3 6. Javaslat a Jövınk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz benyújtott Komfortos és tiszta közterek Szekszárdon címő pályázat jóváhagyására és megvalósítására (187. sz. elıterjesztés) 7. Javaslat évi Közbeszerzési Tervének kiegészítésére (193. sz. elıterjesztés) Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı 8. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elfogadására (194. sz. elıterjesztés) 9. Javaslat alapítványok támogatására (195. sz. elıterjesztés) Elıterjesztı: Csillagné Szánthó Polixéna elnök 10. Javaslat a 6/2014. (I. 31.) BM rendelet szerinti, a helyi önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésére irányuló pályázat benyújtásának jóváhagyására "Szekszárd MJV Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának és Kadarka óvodájának energetikai korszerősítése (KEOP /B/ ) címő pályázat saját forrásának kiegészítésére (198. sz. elıterjesztés) 1. Gyermek és ifjúsági fogászati körzetek felülvizsgálatáról, valamint Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének /2014.( ) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteirıl szóló 54/2012. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet) (188. sz. elıterjesztés) Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı Dr. Tóth Gyula képviselı: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek elfogadásra javasolja. A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet a közgyőlés melynek létszáma 9 fı 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı rendeletet alkotta: közgyőlésének 20/2014.(IX.30.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteirıl szóló 54/2012. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról (A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 3

4 létszáma 9 fı 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta: közgyőlésének 176/2014.(IX.30.) határozata gyermek és ifjúsági fogászati körzetekre vonatkozó feladatellátási szerzıdések módosításáról Közgyőlése jóváhagyja a szekszárdi 3. számú gyermek és ifjúsági fogászati körzetre vonatkozó feladat-ellátási szerzıdést, valamint a 2. és 4. számú gyermek és ifjúsági fogászati körzetre vonatkozó feladat-ellátási szerzıdések módosítását az elıterjesztés szerinti tartalommal. 2. A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a szerzıdés és a szerzıdés módosítások aláírására, az aljegyzıt pedig azok ellenjegyzésére. Határidı: szeptember 30. Felelıs: Horváth István polgármester Dr. Göttlinger István aljegyzı Dr. Hadházy Ákos 9 óra 15 perckor megérkezik az ülésterembe, jelen van 10 fı képviselı. 2. Javaslat a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulójához történı csatlakozásra (185. sz. elıterjesztés) Dr. Tóth Gyula képviselı: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek elfogadásra javasolja. létszáma 10 fı 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott és a következı határozatot hozta: közgyőlésének 177/2014.(IX.30.) határozata Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulójához történı csatlakozásról Közgyőlése csatlakozik a hátrányos szociális helyzető felsıoktatási hallgatók, illetıleg felsıoktatási tanulmányokat kezdı fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica 4

5 Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulójához. 2. A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról szóló nyilatkozat aláírására. 3. A Közgyőlés kötelezettséget vállal, hogy a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíj rendszer évi ösztöndíj pályázatára 6 millió Ft önkormányzati önrészt biztosít, melyet a évi költségvetési rendeletében a Mőködési tartalékok elıirányzatok között szerepeltet. Határidı: 1-2. pontok tekintetében: október pont tekintetében: február 28. Felelıs: Horváth István polgármester 3. Javaslat a IX. számú háziorvosi körzet mőködtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára (186. sz. elıterjesztés) Dr. Tóth Gyula képviselı: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek elfogadásra javasolja. létszáma 10 fı 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta: közgyőlésének 178/2014.(IX.30.) határozata a IX. számú háziorvosi körzet mőködtetésével kapcsolatos döntések meghozataláról Közgyőlése felkéri az Egészségügyi Gondnokság vezetıjét, hogy a IX. sz. háziorvosi körzet háziorvosi állására az elıterjesztés melléklete szerinti pályázati felhívást jelentesse meg. 2. A Közgyőlés felkéri az Egészségügyi Gondnokság vezetıjét, hogy a pályázat eredményérıl a Közgyőlést legkésıbb a pályázati határidı lejártát követı rendes ülésén tájékoztassa. Határidı: 1. pont tekintetében: szeptember pont tekintetében: október 31. Felelıs: Horváth István polgármester Dölles Lászlóné gondnokságvezetı 5

6 4. Javaslat A területi együttmőködést segítı programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban címő, ÁROP-1.A pályázat benyújtására (191. sz. elıterjesztés) Kıvári László képviselı: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot a közgyőlésnek elfogadásra javasolja. A polgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket. Dr. Hadházy Ákos képviselı: Bıvebb tájékoztatást kér az elıterjesztésrıl. Farkas Éva osztályvezetı: Az elıterjesztésben a támogatott tevékenységeknél került kifejtésre, hogy milyen tevékenységek fognak megvalósulni a pályázattal kapcsolatban. Egy járási szintő együttmőködést kell elıször életre hívni. A Helyi Esélyegyenlıségi Program kiterjesztését fogja eredményezni a projekt megvalósítása, egy társadalmi felzárkózást szolgáló koordináció kialakítását, mőködtetését kell megvalósítani, illetve egy kerekasztal kerül létrehozásra. Járás szintő esélyteremtı program fog készülni széles körő részvétellel. Az elsı öt intézkedés kötelezı, a másik négy pedig választható. Esélyegyenlıséget, társadalmi felzárkózást segítı tréningek tartására is sor fog kerülni, mely az önkormányzati dolgozók képzését foglalja magában. Szakmai megvalósítók is részt vesznek ebben a programban. Továbbá szakmai anyagok is fognak készülni. A pályázatot októberben fogják benyújtani és szeptemberéig fog tartani a program. További kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt. Dr. Hadházy Ákos képviselı: Az elmúlt idıszakban körbenézett az európai uniós pályázatokkal kapcsolatban. Nem látja ennek hozadékát, nem fogja támogatni a szavazásnál. További hozzászólás nem hangzott el. létszáma 10 fı 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás és 1 nem szavazat mellett elfogadott és a következı határozatot hozta: közgyőlésének 179/2014.(IX.30.) határozata A területi együttmőködést segítı programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban címő, ÁROP- 1.A pályázat benyújtásáról Közgyőlése támogatja A területi együttmőködést segítı programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban címő, ÁROP-1.A pályázat benyújtását maximum ,- Ft összegő, 100% vissza nem térítendı mértékő támogatás igénylésével. 6

7 2. A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a pályázat elıkészítéséhez szükséges egyeztetések, tárgyalások lefolytatására, valamint a benyújtáshoz elıírt dokumentumok, nyilatkozatok aláírására. Határidı: október 31. Felelıs: Horváth István polgármester 5. Közgyőlési felhatalmazás a Vállalkozási szerzıdés a DDOP azonosítószámú projekt keretében az 1. számú Óvoda Kindergarten fejlesztésére tárgyú közbeszerzési eljáráshoz szükséges többletforrás biztosítására (192. sz. elıterjesztés) Kıvári László képviselı: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot a közgyőlésnek elfogadásra javasolja. A bizottsági ülésen elhangzott, hogy majd a késıbbiekben kerül meghatározásra, hogy mekkora összeget kell beépíteni a 2014., illetve a évi költségvetésbe saját forrásként. A polgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket. Dr. Hadházy Ákos képviselı: Ez csak a bıvítésre vonatkozik? Mekkora összeg volt eredetileg betervezve? Meghívásos pályázat volt? Kik kerültek meghívásra? Ki adta a legjobb ajánlatot? Mi az oka annak, hogy az ajánlat jelentısen túllépte a várt összeget? Miért nem indítottak új eljárást ebben az esetben? Märcz László igazgatóság vezetı: Igen, ez a bıvítésre vonatkozik, a felújítás egy másik pályázat keretében történt. Eredetileg bruttó Ft volt betervezve. A legkedvezıbb ajánlat bruttó 130 millió Ft körül van. A közbeszerzés elbírálás alatt van. Meghívásra az alábbi cégek kerültek: Ács és Állványozó Kft, TOPA és Társa Kft., V&Periko Kft. Zaják Rita képviselı: 102 millió Ft volt a tervezett összeg. Ki végezte a tervezést, a kalkulációt? Mi indokolja a 27 millió Ft-os többletköltséget? A legkedvezıbb ajánlat a 130 millió Ft-os ajánlat. Mennyi a másik két árajánlat? Dr. Hadházy Ákos képviselı: Miért nem indítják újra az eljárást? A TOPA Kft-t sokszor meghívták, de sosem adott be olyan ajánlatot, amely nyert volna. A TOPA Kft. épített már valamit Szekszárdon? Miért a TOPA Kft-t hívták meg Tamásiból? Farkas Éva osztályvezetı: Az elıkészítés során az Építész Alkotómőhely Kft. készítette az engedélyes tervdokumentációt. Ez egy olyan pályázati konstrukció volt, ahol maximálisan 120 millió Ft-os projektméretet lehetett beállítani. Az engedélyes tervek készítésekor már jelezték, hogy forrás kiegészítésre lesz szükség. Nem volt mód arra, hogy nagyobb összeget állítsanak be építésre, ezért van a különbözet. Dr. Hadházy Ákos képviselı: Miért nem ismétlik meg a pályázatot és miért a TOPA Kft-t hívták meg? Hány m 2 -el bıvül majd az óvoda? 7

8 Märcz László igazgatóság vezetı: A határidı rövidsége miatt nem ismétlik meg az eljárást, május végéig be kell fejezni a projektet. Bruttó 413 m 2 -el nı a terület, mely 336,7 m 2 a belsı hasznos terület bıvülése. Zaják Rita képviselı: Mennyi idıbe kerül egy meghívásos közbeszerzési eljárás lebonyolítása? Dr. Hadházy Ákos képviselı: Miért a TOPA Kft-t hívták meg? Farkas Éva osztályvezetı: Nem lehet pontosan meghatározni az eljárás idıtartamát. Például ez az eljárás augusztusban indult és ezt követıen fognak szerzıdési moratóriumot hirdetni, ezt követıen történik a szerzıdéskötés. Ha ezt az eljárást nézik, akkor két hónap, ha esetleg indul jogorvoslati eljárás, az még meghosszabbítja az eljárás idıtartamát. Märcz László igazgatóság vezetı: A TOPA Kft. régión belüli cég, nem emlékszik rá, hogy korábban meghívásra került volna. Most ezt a három céget szerették volna kipróbálni. További kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt. Dr. Hadházy Ákos képviselı: Több, mint 20 millió Ft rendkívül nagy összeg, valamint 300 m 2 -es bıvítéshez a 130 millió Ft-os ajánlat rendkívül drága. Ha felelısen akarna dönteni a közgyőlés, akkor meg kellene újítani az eljárást, és más cégeket is ki kellene próbálni, több olyan szekszárdi cég is van, amely egy lapos tetıs óvoda bıvítését el tudja végezni. További hozzászólás nem hangzott el. Dr. Hadházy Ákos 9 óra 32 perckor elhagyja az üléstermet, jelen van 9 fı képviselı. létszáma 9 fı 8 igen szavazattal, 1 nem szavazat mellett elfogadott és a következı határozatot hozta: közgyőlésének 180/2014.(IX.30.) határozata a Vállalkozási szerzıdés a DDOP azonosítószámú projekt keretében az 1. számú Óvoda Kindergarten fejlesztésére tárgyú közbeszerzési eljáráshoz szükséges többletforrás biztosításáról Közgyőlése kötelezettséget vállal arra, hogy a DDOP azonosítószámú pályázat keretében az 1. számú Óvoda Kindergarten fejlesztése tárgyú projekt megvalósításához saját erıként nettó Ft-ot (bruttó Ft) saját költségvetésében biztosítja. 2. A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert Vállalkozási szerzıdés a DDOP azonosítószámú projekt keretében az 1. számú Óvoda Kindergarten fejlesztésére. tárgyú szerzıdés aláírására. 8

9 Határidı: szeptember 30. Felelıs: Horváth István polgármester Dr. Göttlinger István aljegyzı Dr. Hadházy Ákos 9 óra 33 perckor visszatér az ülésterembe, jelen van 10 fı képviselı. 6. Javaslat a Jövınk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz benyújtott Komfortos és tiszta közterek Szekszárdon címő pályázat jóváhagyására és megvalósítására (187. sz. elıterjesztés) Kıvári László képviselı: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot a közgyőlésnek elfogadásra javasolja. létszáma 10 fı 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta: közgyőlésének 181/2014.(IX.30.) határozata a Jövınk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz benyújtott Komfortos és tiszta közterek Szekszárdon címő pályázat jóváhagyásáról Közgyőlése jóváhagyja a Komfortos és tiszta közterek Szekszárdon címő pályázat benyújtását a Jövınk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz. 2. A Közgyőlés kötelezettséget vállal arra, hogy a projekt megvalósításához saját erıként Ft ot biztosít a évi költségvetés pályázati tartalék kerete terhére. Határidı: szeptember 30. Felelıs: Horváth István polgármester Dr. Göttlinger István aljegyzı 7. Javaslat évi Közbeszerzési Tervének kiegészítésére (193. sz. elıterjesztés) Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı 9

10 Kıvári László képviselı: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot a közgyőlésnek elfogadásra javasolja. létszáma 10 fı 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott és a következı határozatot hozta: közgyőlésének 182/2014.(IX.30.) határozata a évi Közbeszerzési Terv kiegészítésérıl Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése évre vonatkozó Közbeszerzési Tervének kiegészítését és módosítását jóváhagyja. A Közgyőlés felkéri az aljegyzıt, hogy gondoskodjon a kiegészítés Közbeszerzési Tervben történı átvezetésérıl. Határidı: szeptember 30. Felelıs: Dr. Göttlinger István aljegyzı 8. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elfogadására (194. sz. elıterjesztés) Kıvári László képviselı: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot a közgyőlésnek elfogadásra javasolja. létszáma 10 fı 8 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott és a következı határozatot hozta: közgyőlésének 183/2014.(IX.30.) határozata Szekszárd Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elfogadásáról Közgyőlése elfogadja az elıterjesztés mellékletét képezı Integrált Településfejlesztési Stratégiát. 2. A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy gondoskodjon az elfogadott stratégia közzétételérıl az önkormányzat honlapján. 10

11 3. A Közgyőlés felkéri a Polgármestert, hogy a stratégia elfogadásáról és honlapon való közzétételérıl értesítse az egyeztetésben részt vett szervezeteket és az állami fıépítészt. Határidı: 1. pont tekintetében: szeptember pontok tekintetében: október 5. Felelıs: Horváth István polgármester Dr. Göttlinger István aljegyzı Dr. Hadházy Ákos 9 óra 35 perckor elhagyja az üléstermet, jelen van 9 fı képviselı. 9. Javaslat alapítványok támogatására (195. sz. elıterjesztés) Elıterjesztı: Csillagné Szánthó Polixéna elnök létszáma 9 fı 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta: közgyőlésének 184/2014.(IX.30.) határozata alapítványok támogatásáról Közgyőlése a Humán Bizottság évi Civil Keretébıl Ft-ot átcsoportosít az alábbi alapítványok támogatására: - A Keresztény Nevelésért Alapítvány - Mőködési (javítási karbantartási költségek, könyvelési szakértıi díjak, hirdetési díj) -Az Egészségért Alapítvány - Mőködés (nyomtatvány irodaszer, posta telefon és kommunikációs költségek, szakkönyvek elıfizetési díjak, utazási költség, bankköltség) eszközbeszerzés (adattároló eszköz) -Betegápolásért Alapítvány - Eszköz (laptop vásárlás) -Chance á Tolna-Esélyt Tolnának Alapítvány - Mőködés (nyomtatvány, irodaszer, posta és telefonköltség,utazási költség,bankköltség,könyvelési díj, adminisztrációs dokumentációs költség) Ft Ft Ft Ft -CSIGA-BIGA Mozgás-és Képességfejlesztı Alapítvány - Eszközbeszerzés (digitális fényképezıgép) Ft 11

12 -Gyöngysor Alapítvány - Mőködés (nyomtatvány, irodaszer, egyéb anyag, szállítás, rakodási díjak, posta, kommunikációs költség, utazási költség, honlap fenntartási költség, könyvelıi díj, reprezentációs költség) -"JASZLICE"Családsegítı Közhasznú Alapítvány - Mőködés (bérköltségek) -Kék Madár Alapítvány - Mőködés (bérleti díj) -"Méltósággal az út végén" Hospice Alapítvány Szekszárd - Mőködés (nyomtatvány, irodaszer, bérköltség, ügyvédi díj,) - Eszközbeszerzés (laptop vásárlás) -Nyitott Világ Alapítvány - Mőködés (bérleti díj, hirdetési és reklámköltségek, könyvelési díj) -,,Segíts Rajtam!"Hátrányos Helyzetőekért Alapítvány - Mőködés (nyomtatvány irodaszer, javítás karbantartás,posta és telefonköltség,utazási költség,díjak, bankköltség,reprezentációs költség,könyvelési díj,)eszközbeszerzés (erısítı, mikrofon) -Szakképzéssel az Emberekért és az Állatokért Közhasznú Alapítvány - Mőködés (szállítás, raktározás költség) Eszközbeszerzés (szék) -Szekszárdi Ifjúsági Gitárzenekari Alapítvány - Mőködés (anyagköltség, javítás karbantartás költség, utazási költség, ügyvédi díj) -Szekszárdi Jazz Quartet Alapítvány - Eszköz (keverı, hangfal) -Szekszárdi Kamarazenekari Alapítvány Mőködés (javítási, karbantartási költség, nyomtatvány, irodaszer, üzemeltetési anyagok,költségtérítések), eszköz beszerzés, számítógép -,,Szekszárdi Röntgen" Alapítvány - Eszközbeszerzés (Röntgensugárvédı betegtakaró) -Szent Erzsébet Caritas Alapítvány - Mőködés (közüzemi díjak, posta, telefonköltség, könyvelési díj,bérköltség, bérjárulékok) -Tolna Megyei Állat- és Természetvédı Alapítvány - Mőködés (telefon és kommunikációs költségek, könyvelési díjak) Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 12

13 -Tolna Megyei Gyulladásos Bélbetegekért Alapítvány - Mőködés (posta telefon és kommunikációs költségek, könyvelési díj) -Zöldtárs Környezetvédelmi Közhasznú Alapítvány - Mőködés (nyomtatvány, irodaszer, posta, telefon, kommunikációs díjak, könyvelési, bérszámfejtés díj) Ft Ft 2.A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a költségvetés módosításával építse be a támogatásokat, készítse el a támogatási szerzıdéseket, és gondoskodjon a támogatott összegek átutalásáról. Határidı: 2014.szeptember pont tekintetében: október 31. Felelıs: Horváth István polgármester Dr. Göttlinger István aljegyzı 10. Javaslat a 6/2014. (I. 31.) BM rendelet szerinti, a helyi önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésére irányuló pályázat benyújtásának jóváhagyására "Szekszárd MJV Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának és Kadarka óvodájának energetikai korszerősítése (KEOP /B/ ) címő pályázat saját forrásának kiegészítésére (198. sz. elıterjesztés) létszáma 9 fı 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta: közgyőlésének 185/2014.(IX.30.) határozata "Szekszárd MJV Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának és Kadarka óvodájának energetikai korszerősítése (KEOP /B/ ) címő pályázat saját forrásának kiegészítésére pályázat benyújtásának jóváhagyásáról Közgyőlése jóváhagyja a 6/2014. (I. 31.) BM rendelet szerinti saját forrás kiegészítésre irányuló pályázatának benyújtását a KEOP /B/ azonosítószámú, "Szekszárd MJV Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának és Kadarka 13

14 óvodájának energetikai korszerősítése" címő pályázat saját forrás kiegészítése vonatkozásában. 2. A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a pályázati adatlap aláírására, az aljegyzıt pedig annak ellenjegyzésére. Határidı: október 1. Felelıs: Horváth István polgármester Dr. Göttlinger István aljegyzı Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester az ülést 9 óra 36 perckor berekeszti. K m f. Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı távollétében: Horváth István polgármester Dr. Göttlinger István jegyzıt helyettesítı aljegyzı 14

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: IV.56-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2015. május 7-én (csütörtökön) 15 órakor a Vármegyeháza dísztermében (Szekszárd, Béla király tér

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 173. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat alapítványok támogatására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2009. szeptember 24-i ÜLÉSÉRE

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Simon Attiláné, a Wunderland Óvoda vezetıje.

JEGYZİKÖNYV. Simon Attiláné, a Wunderland Óvoda vezetıje. Iktatószám: IV. 136-2/2015. JEGYZİKÖNYV Amely készült 2015. február 24-én (kedden) 15 órakor a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének az Ifjúsági Cserkészházban (Szekszárd, Hrabovszki

Részletesebben

Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2015. I. negyedév: 2015. január 1. 2015. március 31.)

Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2015. I. negyedév: 2015. január 1. 2015. március 31.) Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2015. I. negyedév: 2015. január 1. 2015. március 31.) Bizottsága Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének a Szervezeti és Mőködési

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK MŐVELİDÉSI ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK MŐVELİDÉSI ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK MŐVELİDÉSI ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA Ikt. szám: IV. 151-9/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Mővelıdési és Oktatási

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 29/2009. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. december 15-én (kedden) 15.00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-5/2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. március 26-án 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

J e g y zıkönyv. Távol maradt: Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára, Sümegi József képviselı (összesen: 2 fı)

J e g y zıkönyv. Távol maradt: Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára, Sümegi József képviselı (összesen: 2 fı) BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testülete Szám: 1076-8/2011./TT. J e g y zıkönyv Készült: Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 28-án 16.45 órakor a Városháza Millenniumi

Részletesebben

3. sz. JEGYZİKÖNYV. 2. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete igazgatójának helyettesítésére

3. sz. JEGYZİKÖNYV. 2. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete igazgatójának helyettesítésére NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 3. sz. JEGYZİKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2011. május 26-án, Salgótarjánban, a Megyeháza nagytermében megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete 1 Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete 3/2012. Levél községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. március 22-én tartott ülésérıl készült Jegyzıkönyv Tartalma: 1. Az Önkormányzat 2012. évi

Részletesebben

Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete 1 10/2011. Levél községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. május 26-án tartott ülésérıl készült jegyzıkönyv Tartalma: 1. SZMSZ felülvizsgálat - új

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. A Lövıi KÖH 2013.évi zárszámadásának elfogadása

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. A Lövıi KÖH 2013.évi zárszámadásának elfogadása Községi Önkormányzat Lövı 4-1/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V H A T Á R O Z A T 17/2014.(V.08.) N A P I R E N D Az ülés napirendi pontjainak elfogadása 18/2014.(V.08.) 19//2014.(V.08.) 20/2014.(V.08.) 21/2014.(V.08.)

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. ifj. Kovács György elnök-helyettes, Kovács György képviselı

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. ifj. Kovács György elnök-helyettes, Kovács György képviselı Szám: IV.128-2/2015. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 25-én (szerdán) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott

Részletesebben

1. TÁMOP-1.4.5-12/1 Foglalkoztatási megállapodások támogatás c. pályázat Elıadó: Kónya Zsuzsanna.

1. TÁMOP-1.4.5-12/1 Foglalkoztatási megállapodások támogatás c. pályázat Elıadó: Kónya Zsuzsanna. Bak község Önkormányzati Képviselı-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bak, 2012. június 26-I nyílt testületi ülés jegyzőkönyv. JEGYZİKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzati Képviselı-testületének 2012.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-23/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. december 27-én 8.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011.DECEBER 15-ÉN MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL

J E G Y Z İ K Ö N Y V CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011.DECEBER 15-ÉN MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL FEJÉR MEGYE CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG J E G Y Z İ K Ö N Y V CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011.DECEBER 15-ÉN MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL Rendeletek: 30/2011. (XII. 20.) A települési

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 Szeghalom Város Polgármesteri Hivatala Szeghalom, Szabadság tér 4-8., T.: 371-611. 1515-3/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 28-án

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: I.B.1896-15/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. szeptember 12-én - csütörtökön - de. 7,30 órakor megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. A képviselı-testület

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november 18-án megtartott ülésérıl Jelen vannak: Ládi Balázs polgármester, dr. Gulyás Mihály alpolgármester, Vona Tamás

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. március 30-án megtartott nyilvános ülésérıl

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. március 30-án megtartott nyilvános ülésérıl 1 J e g y z ı k ö n y v Készült: 2010. március 30-án megtartott nyilvános ülésérıl Jelen vannak: Giesz János polgármester dr. Kovács László alpolgármester dr. Nagy István alpolgármester Bakány János képviselı

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2010. június 30-án 9 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzıkönyv. 1. 2012. évi ivóvízdíj megállapításáról szóló 31/2011.(XII.16.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése

Jegyzıkönyv. 1. 2012. évi ivóvízdíj megállapításáról szóló 31/2011.(XII.16.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése Jegyzıkönyv Készült Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. február 9. napján 14 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében kezdıdı nyilvános képviselı-testületi ülésérıl. Jelen

Részletesebben

Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 1 Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 13/2012. Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. november 08-i rendkívüli ülésérıl készült jegyzıkönyv Napirend: Egyéb döntést igénylı ügyek:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. - Beszámoló a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás mőködésérıl (3. sz. melléklet)

JEGYZİKÖNYV. - Beszámoló a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás mőködésérıl (3. sz. melléklet) 26-15/2008. JEGYZİKÖNYV Készült: 2008. október 29-én (szerdán) 16 órakor a jánossomorjai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében megtartott önkormányzati képviselı-testületi ülésrıl. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács 2014. január 21. 8:00 órai kezdettel megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács 2014. január 21. 8:00 órai kezdettel megtartott ülésérıl JEGYZİKÖNYV a 2014. január 21. 8:00 órai kezdettel megtartott ülésérıl Az ülés helye: Megyeháza, Címerterem 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. Jelen vannak: Tagok: L. Simon László elnök Popovics

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2008. október 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, dr Almássy Antalné,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. február 14-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Dr. Barta Zsuzsanna,

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 14-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 14-i ülésére Elıterjesztés 5. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 14-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye intézményvezetıi

Részletesebben

Jegyzıkönyv. rendelet Besenyszög község közvilágításának korszerősítésére

Jegyzıkönyv. rendelet Besenyszög község közvilágításának korszerősítésére Jegyzıkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 20-án megtartott ülésérıl Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló a két ülés között történt eseményekrıl

Részletesebben