Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 39/2014.(IV.09.) határozata közcsatornára történı rákötésre vonatkozó pályázat kiírásáráról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 39/2014.(IV.09.) határozata közcsatornára történı rákötésre vonatkozó pályázat kiírásáráról"

Átírás

1 Kivonat! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 39/2014.(IV.09.) közcsatornára történı rákötésre vonatkozó pályázat kiírásáráról Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a közcsatornára történı rákötés évi támogatása pályázati felhívásának, pályázati adatlapjának, az értékelés szempontrendszerének dokumentációját elfogadja. A Közgyőlés megbízza a Polgármesteri Hivatalt a pályázat lebonyolításával és az értékelés elkészítésével. A Közgyőlés felhatalmazza a Gazdasági és Pénzügyi Bizottságot, hogy az értékelés alapján döntsön a támogatottak személyérıl. A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a nyertes pályázókkal megkötendı támogatási megállapodás aláírására. Határidı: december 31. Dr. Göttlinger István aljegyzı

2 Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 40/2014.(IV.09.) Településrendezési terv módosításáról Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése a településrendezési terv részleges módosításának programját megtárgyalta, és a terven az alábbi módosítások végrehajtását támogatja: 1., A hrsz-ú zártkerti terület Lke 2.4.jelő, tervezett belterületi övezetében a 15 %-os beépíthetıség megváltoztatása 30 %-ra, vagy a terület átsorolása ilyen mértékő beépítést lehetıvé tévı övezetbe. 2., A 02/9. és 02/10. hrsz-ú külterületi ingatlanok GIP-2 jelő, tervezett belterületi övezetében a 40 %-os beépíthetıség megváltoztatása 50 %-ra, vagy a terület átsorolása ilyen mértékő beépítést lehetıvé tévı övezetbe. 3., Veszélyességi övezet kijelölése a Bogyiszlói út 8. hsz. alatti üzem környezetében. Határidı: szeptember 30. Herr Teréz fıépítész

3 Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 41/2014.(IV.09.) a Városi Sportcsarnok eredményjelzı-, hangosítási rendszerének és öltözıjének felújítására vonatkozó támogatásról 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése a Városi Sportcsarnok eredményjelzı-, és hangosításrendszer cseréjét, valamint öltözı felújításra vonatkozó kérelmét szakmailag támogatja. 2. A Közgyőlés a beruházás önerejére Ft összeget biztosít a Kosárlabda Sport Club Szekszárd részére a évi költségvetésrıl szóló 6/2014. (II.24.) önkormányzati rendelet általános tartalék kerete terhére. 3. A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt a támogatási megállapodás elkészítésére és a támogatási összeg átutalására. Határidı: április 9. 3.pont tekintetében: április 15. Felelıs: Horváth István polgármester Dr. Göttlinger István aljegyzı

4 Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 42/2014.(IV.09.) a évre vonatkozó helyi adóbevételek alakulásáról Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése a helyi adóbevételek évi alakulásáról szóló beszámolót elfogadja. Határidı: április 9. Horváth István s.k. polgármester Dr. Göttlinger István s.k. aljegyzı

5 Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 43/2014.(IV.09.) a kábítószer probléma visszaszorítására elfogadott stratégia eredményeinek áttekintésérıl és a KEF munkájának tapasztalatairól 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése a kábítószer probléma visszaszorítására elfogadott stratégia évi teljesítésére vonatkozó beszámolót elfogadja. 2. A Közgyőlés köszönetét fejezi ki a Kábítószerügyi Egyeztetı Fórum tagjainak az eddig végzett munkájukért. Határidı: április 9.

6 Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 44/2014.(IV.09.) a évi Közbeszerzési terv elfogadásáról Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi Közbeszerzési Tervét elfogadja. A jóváhagyott közbeszerzési terv a határozat mellékletét képezi. Határidı: április 09. Dr. Göttlinger István aljegyzı

7 Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 45/2014.(IV.09.) A Garay Pince megvásárlásával kapcsolatos készfizetı kezességvállalás kiváltásáról Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata készfizetı kezességet vállal a Szekszárdi Vagyonkelezı Kft. által a Garay pince megvásárlásához megkötött hitelszerzıdés módosításához. A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert az Unicredit Bank Hungary Zrtvel, november 16-án kötött számú hitelszerzıdés kiváltását szolgáló új hitelszerzıdés biztosítékául szolgáló készfizetı kezességi okirat megújítására, a jegyzıt pedig az okirat ellenjegyzésére. Határidı április 8. Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı távollétében: Dr. Göttlinger István jegyzıt helyettesítı aljegyzı

8 Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 46/2014.(IV.09.) a Szekszárd Év Rendıre kitüntetı cím adományozásáról I. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése a helyi kitüntetések és elismerı címek alapításáról és adományozásának rendjérıl szóló 20/2005.(X.3.) szekszárdi ör. alapján évre vonatkozóan közrendvédelmi szakterületen: Hága Viktor r. alezredes részére valamint bőnügyi szakterületen: Haskó János r. alezredes részére a Szekszárd Év Rendıre kitüntetı címet adományozza. A Közgyőlés a kitüntetettek felelısségteljes szolgálatához jó egészséget és sok sikert kíván. A Közgyőlés felkéri a polgármestert, hogy a címet tanúsító kitőzıt és okiratot, valamint az elismeréssel együtt járó pénzjutalmat a kitüntetett személyek részére a Szekszárdi Rendırkapitányság által megrendezendı Rendırnaphoz kapcsolódó ünnepség keretében adja át. II. A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert, hogy Major Péter r. fıtörzsırmestert elismerésben és pénzjutalomban részesítse a évben végzett munkája elismeréseként. Határidı: április 30.

9 Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 47/2014.(IV.09.) Szekszárd városért a mővészet erejével elismerı cím adományozásáról 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a helyi kitüntetések és elismerı címek alapításáról és adományozásának rendjérıl szóló 20/2005. (X.3.) önkormányzati rendelet 15. -a és 16. -a alapján Szekszárd városért a mővészet erejével elismerı címet adományoz Naszladi Judit (20 év) a Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református Együttes alapító karnagya részére. 2. A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt a plakett és az oklevél beszerzésére, az elismerı cím átadásához szükséges intézkedések megtételére. 3. A Közgyőlés felkéri a polgármestert a plakett és az oklevél átadására. Határidı: április 13. Dr. Göttlinger István aljegyzı

10 Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 48/2014.(IV.09.) a folyószámlahitel megkötésérıl Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése a Szekszárd Megyei Jogú Város önkormányzata évi költségvetésérıl szóló 6/2014. (II.24.) önkormányzati rendelete 18. (2) bekezdése alapján az OTP NyRt. Számlavezetı pénzintézettel 650 mft összegő folyószámla hitelkeret szerzıdést április december 31. napjáig 650 mft- ban rögzíti. A Közgyőlés kötelezettséget vállal a hitel visszafizetésére. A hitel fedezetének a évi központi támogatásokat, valamint a helyi és gépjármő adó számlákra befolyt bevételeket jelöli meg. A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a folyószámla hitelkeret szerzıdés aláírására, a jegyzıt a szerzıdés ellenjegyzésére. Határidı: április 30. Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı távollétében: dr. Göttlinger István jegyzıt helyettesítı aljegyzı

11 Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 49/2014.(IV.09.) a likvid hitel felvételérıl 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése vállalja, hogy maximum Ft. összegő likvid hitelt vesz fel a Raiffeisen Bank Zrt-tıl az alábbi feltételekkel: Összeg: ,75 HUF illetve EUR (a kiváltásra kerülı hitel feltételeivel megegyezıen). Kamat: 1 havi BUBOR + 2,5% illetve 1 havi EURIBOR + 3,89% - az eddigiekkel megegyezı. Lejárat: Tıketörlesztés: 3,9 millió Ft illetve EUR minden hónap 28-án (elsı törlesztés április 28), a régi kötvények és hitelek idıarányos amortizációjával megegyezıen. Biztosíték: - a HUF hitelek mögé beszámítási jog a szabadon felhasználható önkormányzati bevételekhez kapcsolódóan, - az EUR hitel mögé a korábbi biztosítékok kerülnek bevonásra (óvadéki betét 27 millió Ft, illetve a korábbi biztosítékként bevont ingatlanokra jelzálog bejegyzés: Pécs 23994/10 hrsz.; Szekszárd 3672, 3673 hrsz.; Szekszárd 3803/4 hrsz.). 2. A közgyőlés az 1. pontban ismertetett kondíciókat jóváhagyólag tudomásul veszi. 3. A közgyőlés felhatalmazza polgármestert úgy is, mint az önkormányzat tulajdonosi képviselıjét - a szükséges okiratok aláírására. Határidı: április 30. Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı távollétében: dr. Göttlinger István jegyzıt helyettesítı aljegyzı

H I R D E T M É N Y. 33/2015.(III.19.) sz. Képviselő-testület határozata. 34/2015.(III.19.) sz. Képviselő-testület határozata

H I R D E T M É N Y. 33/2015.(III.19.) sz. Képviselő-testület határozata. 34/2015.(III.19.) sz. Képviselő-testület határozata H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 19-i ülésén az

Részletesebben

K I V O N A T. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete által 2015. március 25-én megtartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl

K I V O N A T. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete által 2015. március 25-én megtartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2351 Alsónémedi, Fı út 58. K I V O N A T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete által 2015. március 25-én megtartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl

Részletesebben

234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat

234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat 234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kolping Támogató Szolgálat Sárvár és Kistérsége 2014. évi munkájáról szóló beszámolót - megköszönve

Részletesebben

terjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére Tárgy: Tisztelt Bizottság! Szekszárd, 2011. január 20. Märcz László igazgatóság-vezet

terjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére Tárgy: Tisztelt Bizottság! Szekszárd, 2011. január 20. Märcz László igazgatóság-vezet Elıterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére Tárgy: Javaslat a bel- és külterületi ingatlanok 2011. évi bérleti díjára Tisztelt Bizottság! A Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április S A J Ó S ZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNY Z A T Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Polgármester Készítette: Dr. Márton Kinga Jegyzı BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 9/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 20-án 11.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai Vas Megyei Közgyűlés 5/20104. (VII. 21.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletei hatályon kívül helyezéséről a jogalkotásról szóló

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Simon Attiláné, a Wunderland Óvoda vezetıje.

JEGYZİKÖNYV. Simon Attiláné, a Wunderland Óvoda vezetıje. Iktatószám: IV. 136-2/2015. JEGYZİKÖNYV Amely készült 2015. február 24-én (kedden) 15 órakor a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének az Ifjúsági Cserkészházban (Szekszárd, Hrabovszki

Részletesebben

17/2015. (02. 17.) Kt. határozat. 18/2015. (02. 17.) Kt. határozat. 19/2015. (02. 17.) Kt. határozat

17/2015. (02. 17.) Kt. határozat. 18/2015. (02. 17.) Kt. határozat. 19/2015. (02. 17.) Kt. határozat 17/2015. (02. 17.) Kt. határozat a balatonfűzfői 1498/320 és 1498/321 helyrajzi számú ingatlanok értékesítése című napirendet Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. (2)

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pomáz Város Önkormányzata pályázati felhívást tesz közzé a tulajdonában lévı 857 hrsz-ú telekingatlan megvásárlására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pomáz Város Önkormányzata pályázati felhívást tesz közzé a tulajdonában lévı 857 hrsz-ú telekingatlan megvásárlására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pomáz Város Önkormányzata pályázati felhívást tesz közzé a tulajdonában lévı 857 hrsz-ú telekingatlan megvásárlására A pályázat célja: 1. Pomáz Város Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

39/2015. (II. 19.) számú Képviselő-testületi Határozat

39/2015. (II. 19.) számú Képviselő-testületi Határozat könyvéből: 39/2015. (II. 19.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. alapján az önkormányzat saját

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 37/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 37/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 37/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi

Részletesebben

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. január 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. január 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 12-0 nem szavazattal 0 tartózkodással az alábbi 4/2015.(I.29.) sz. határozat Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felveszi naprendjére: Javaslat

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. 150/2015.(VI.18.) sz. Képviselő-testület határozata. Felelős: polgármester. 151/2015.(VI.18.) sz. Képviselő-testület határozata

H I R D E T M É N Y. 150/2015.(VI.18.) sz. Képviselő-testület határozata. Felelős: polgármester. 151/2015.(VI.18.) sz. Képviselő-testület határozata H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 18-i ülésén az

Részletesebben

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 11/2010. (VII.30.). számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a 2010. május-június hónapokban kihirdetett veszélyhelyzetek idıszakában megsemmisült, vagy helyreállíthatatlanná

Részletesebben

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének /2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének /2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 1. számú melléklet Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének /2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete Államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról, valamint önkormányzati forrás átadásáról

Részletesebben

«hsz» TÁMOGATÓI OKIRAT

«hsz» TÁMOGATÓI OKIRAT KSZ név cím «hsz» Iktató szám: «Iktató_szám» Pályázó neve: «pályázó_neve» Pályázó címe: «irsz» «varos», «utca» Projekt azonosító száma: Tárgy: Támogatási kérelem elbírálása TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 10/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 17-én 08.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

XXV. évfolyam 1. szám 2015. február 19. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA

XXV. évfolyam 1. szám 2015. február 19. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA XXV. évfolyam 1. szám 2015. február 19. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal I. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2014. szeptember 25-én 8.30 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kistermében

Részletesebben

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I.

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 6/2009. (I. 28.)

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. február 12.

MEGHÍVÓ 2015. február 12. MEGHÍVÓ 2015. február 12. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. február 12-én (csütörtök) 09 00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt

Részletesebben

(5) (6) (8) Hatályát vesztette. 26*

(5) (6) (8) Hatályát vesztette. 26* Az Esztergomi Önkormányzat 14/2004. (IV.1.) ör. rendelete a parkolás rendjérıl, a kerékbilincs használatáról, valamint a parkolóhelyek megváltásáról 6* (Egységes szerkezetben a 43/2004.(X.29.)*, 59/2004.(XII.16.)**,

Részletesebben

A fentieket figyelembe véve a 2014. évi ingatlan-értékesítésre az alábbiak szerint teszünk javaslatot:

A fentieket figyelembe véve a 2014. évi ingatlan-értékesítésre az alábbiak szerint teszünk javaslatot: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda - Vagyongazdálkodási csoport 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ügyiratszám: U-940/2014 Témafelelős: Bakó Hilda Tárgy: A város különböző részein

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2015. május 14-én 9.30 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kistermében

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT TELEPÜLÉSELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. FEJEZET I./1. A költségvetési szerv jogállása A Szervezet megnevezése: Településellátó Szervezet rövidítve TESZ - Göd Város Önkormányzat (képviselı-testület)

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Tét Város Polgármesteri hivatal részére Tét Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tét város Polgármesteri hivatal ügyrendje G A Z D A S Á G I S Z E R V E Z E T Ü G Y R

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (Pécs, Széchenyi tér 1.) p á l y á z a t o t h i r d e t

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (Pécs, Széchenyi tér 1.) p á l y á z a t o t h i r d e t P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (Pécs, Széchenyi tér 1.) p á l y á z a t o t h i r d e t a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 17/2007. (04. 30.)

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Hévízgyörki Polgármesteri Hivatal 2192 Hévízgyörk Kossuth L.u.124. GAZDASÁGI SZERVEZET Ü G Y R E N D J E Hatályos: 2013. április 1 -től 2 Ü G Y R E N D A Hévízgyörki Polgármesteri

Részletesebben