E L İ T E R J E S Z T É S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L İ T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 6. MELLÉKLET: - TÁRGY: Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2011. IV. negyedév) E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK február 2-i RENDES ÜLÉSÉRE ELİTERJESZTİ: Horváth István polgármester AZ ELİTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: ELİADÓ: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogi és bizottsági referens Radványi Petra bizottsági referens Feri Blanka osztályvezetı Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı KEZELÉSI MEGJEGYZÉS: VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: EGYÉB SZERVEZET: MEGTÁRGYALTA: HATÁROZAT SZÁMA: TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: Terjedelem: oldal

2 Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2011. IV. negyedév: október december 31.) Egyszerő többség I. Humán Bizottság Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Humán Bizottsága Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000 (IV.17.) rendelete 1. számú mellékletének 2./1. pontja alapján az alábbi hatáskörökben hoz döntést: 1. a Bizottsági Alap felhasználása, ennek keretében különbözı alapok létrehozására jogosult, pályázatot ír ki, elbírálja az általa kiírt pályázatokat; 2. a bizottság hatáskörét érintı önkormányzati önerıt nem igénylı pályázatok benyújtása, illetve azon pályázatok benyújtása is, ahol az önerıt a bizottság a bizottsági keretbıl biztosítja; 3. az önkormányzat fenntartásában álló - nevelési-oktatási intézmények nevelési, pedagógiai, illetve esélyegyenlıségi programjának, - közoktatási intézmény minıségirányítási programjának, házirendjének és azok módosításának jóváhagyása; 4. az önkormányzat fenntartásában álló közoktatási, közmővelıdési és sportintézmények szervezeti és mőködési szabályzatának és azok módosításának jóváhagyása; 5. az önkormányzat fenntartásában álló nevelési-oktatási intézményekben indítandó osztály, csoport létszám meghatározása, ha a középtávú közoktatás- fejlesztési tervtıl nem tér el; 6. az önkormányzat fenntartásában álló középiskolák tanévi létszám és profilmódosítási terve a középtávú fejlesztési terv keretein belül; 7. a mővelıdési intézmények éves munkatervének jóváhagyása; 8. az óvodák nyári nyitvatartása, és az iskolai nyári napközik rendje; 9. az önkormányzat fenntartásában álló nevelési-oktatási intézmények, sport, illetve ifjúsági feladatot ellátó intézmények, valamint az önkormányzattal együttmőködési, feladatellátási megállapodást kötı oktatási, mővelıdési, kulturális, sport, illetve ifjúsági feladatot ellátó szervezetek, alapítványok szakmai beszámolójának elfogadása; 10. a bizottsági keretetek felhasználása, 11. a városi sport eseménynaptár, és annak éves teljesítése; A Humán Bizottság a október 1. és december 31. közötti idıszakban összesen 47 darab határozatot hozott, ebbıl 29 db határozatot hozott átruházott hatáskörben az alábbi tárgykörökben: 156/2011. (X.3.) HB határozat A 2010/2011. tanév munkája és az új tanév feladatai A határozatban a bizottság elfogadta a közoktatási intézmények 2010/2011. tanévi munkájáról szóló összefoglalót. A bizottság megköszönte az intézmények vezetıinek és dolgozóinak a 2010/2011. tanévi eredményes munkáját. A bizottság felkérte az intézmények vezetıit a VII. pontban található fenntartói összegzés B. pontjában adott feladatok elvégzésére, a feladatok elvégzésének koordinálásra a Polgármesteri Hivatalt. A bizottság felkérte a Polgármesteri Hivatalt, hogy a 2010/2011. tanévi összefoglalót és az új tanév feladatait a határozattal együtt küldje meg az intézményeknek. 2

3 157/2011. (X.3.) HB határozat A Liszt Ferenc Emlékév eseményeinek támogatása A határozatban a bizottság a 118/2011. (VI.28.) HB határozatában,valamint a 119/2011. (VI.28.) HB határozat 5. pontjában foglaltak alapján a Liszt Ferenc Emlékév eseményeinek támogatására összesen ,- Ft összegben az alábbi támogatásokat ítélte meg: Ifjúsági Unió Szekszárd Éljen Szekszárd! szalonest sorozat Liszt Ferenc születésének 200. évfordulójára ,- Ft Liszt Ferenc Pedagógus Kórus Pedagógus Kórusok Országos Fesztiválja Liszt Ferenc születésének 200. évfordulója emlékére ,- Ft Magyarországi Német Színház Liszt Ferenc és a Nık címő elıadás ,- Ft Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református Együttes A Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református Együttes Szívemet hozzád emelem címő CD lemezének bemutatója Liszt születésének elıestéjén ,- Ft Ifjúsági Fúvószenekar Szekszárd Liszt Ferenc népszerősítése Bautzenben ,- Ft Garay János Gimnázium Liszt Ferenc és kora a tudományok és mővészetek tükrében témájú V. Magyar Tudomány Hét megrendezése ,- Ft Baky Péter festımővész Hommage á Liszt Ferenc címő grafikai kiállítás ,- Ft Nık Szekszárdért Közhasznú Egyesület, Társadalmi Egyesületek Tolna Megyei Szövetsége Tisztelgés verssel, prózával Babits Mihály emléke elıtt, figyelemmel Liszt Ferencre ,- Ft Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete A Zongoramővész A doborjáni csodagyerek címmel vetélkedı és bemutató elıadás rendezése ,- Ft A bizottság felkérte a Polgármesteri Hivatal Gazdasági, Közoktatási és Informatikai Igazgatóságát a támogatási megállapodások elkészítésére, és a támogatási összegek átutalására. 161/2011. (X.18.) HB határozat A Gyermeklánc Óvoda szervezeti és mőködési szabályzatának, házirendjének és minıségirányítási programjának jóváhagyására A határozatban a bizottság szeptember 1-jei hatállyal jóváhagyta a Gyermeklánc Óvoda 2011 szeptemberében elfogadott szervezeti és mőködési szabályzatát, házirendjét, illetve minıségirányítási programját. 162/2011. (X.18.) HB határozat Szakmai és tanügy-igazgatási ellenırzésre beérkezett ajánlatok elbírálása A határozatban a bizottság az intézmények évi szakmai és tanügy-igazgatási ellenırzésére elkülönített, rendelkezésére álló keretbıl Ft-ot biztosított az alábbi ellenırzésekre: - átfogó szakmai ellenırzésre a Baka István Általános Iskola tekintetében a Qulitas T&G Tanácsadó és Szolgáltató Kft-t bízza meg ,- Ft-ért - tanügy-igazgatási ellenırzésre az 1. Számú Óvoda Kindergarten tekintetében az Eötvös József Pedagógiai Szolgáltatót bízza meg ,- Ft-ért A bizottság a fennmaradó összeget, azaz ,- Ft-ot átcsoportosította a Tartalék Keretre. A bizottság felkérte a polgármestert a megbízási szerzıdések aláírására. 163/2011. (X.18.) HB határozat Az általános iskolák november-december havi uszodai buszköltsége A határozatban a bizottság az alábbi támogatást nyújtott intézményeinek a tanulók novemberdecember havi uszodai buszköltségének támogatására a bizottság évi Tartalék Kerete terhére: Garay János Általános Iskola és AMI Ft Babits Mihály Általános Iskola Ft 3

4 Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule Ft Baka István Általános Iskola Ft Összesen: Ft A bizottság felkérte a Polgármesteri Hivatalt, hogy gondoskodjon a fenti összegek szerzıdés keretei között történı átutalásáról az intézmények számára. 166/2011. (X.25.) HB határozat Beszámoló a térítési díj hátralékokról A határozatban a bizottság a térítési díj hátralékokról szóló beszámolót elfogadta. 168/2011. (X.25.) HB határozat Támogatási kérelmek elbírálása A határozatban a bizottság a Tartalék Keret terhére alábbi támogatásokat ítélte meg: MENTE-TRIÓ Bt. Nyemcsókné Kárpáti Katalin ,- Ft Liszt Ferenc Pedagógus Kórus ,- Ft Ifjú Szív Magyarországi Német Nemzetiségi Néptáncegyüttes ,- Ft A bizottság felkérte a Polgármesteri Hivatalt a megállapodások elkészítésére és a támogatások átutalására. 169/2011. (X.25.) HB határozat A Szekszárdi Ifjúsági Önkormányzat mőködési költségeinek támogatása A határozatban a bizottság Ft támogatást biztosított a Szekszárdi Ifjúsági Önkormányzat mőködési költségeire a Tartalék Keret terhére azzal, hogy a támogatási összeg felhasználását a Polip Ifjúsági Egyesület és a Polgármesteri Hivatal mindenkori ifjúsági referense folyamatosan figyelemmel kíséri. A bizottság felkérte a Polgármesteri Hivatalt a megállapodás elkészítésére és a támogatás átutalására. 170/2011. (X.25.) HB határozat Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd bemutatkozása A határozatban a bizottság a Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd bemutatkozását megköszönte és felkérte az egyesületet, hogy közremőködésével segítse a városi sportkoncepcióban megfogalmazott célok megvalósulását. 171/2011. (X.25.) HB határozat A Garay János Általános Iskola és AMI Liszt Ferenc Emlékév alkalmából megvalósított pályázatához önerı biztosítása A határozatban a bizottság a Garay János Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Közoktatási Típusú Sportiskola, Óvoda és Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató Intézmény Balassi Intézethez benyújtott Liszt Ferenc Emlékév programjainak megvalósításához kapcsolódó pályázata önerejének finanszírozásához Ft összeget átadott az intézmény számára a bizottság évi Tartalék kerete terhére. 172/2011. (X.25.) HB határozat A Tolna Megyei Önkormányzat Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményének kérelme A határozatban a bizottság a Tolna Megyei Önkormányzat Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató Tagintézmény kérelmét (pályaválasztási kiadvány támogatása) ,- Ft-tal azaz harmincezer forinttal támogatta a bizottság évi 4

5 Tartalék Keretébıl. A bizottság felkérte a Polgármesteri Hivatalt a támogatási szerzıdés elkészítésére, és a támogatási összeg átutalására. 180/2011. (XII.1.) HB határozat A Gemenc TáncSport Egyesület támogatási kérelme A határozatban a bizottság a Gemenc TáncSport Egyesület kérelmét támogatta arra vonatkozóan, hogy a márciusában szervezendı táncverseny helyszínét a Városi Sport- és Szabadidıközpontban térítésmentesen biztosítsa. A bizottság felkérte az egyesület vezetıjét, hogy további egyeztetés céljából keresse fel a Városi Sport- és Szabadidıközpont igazgatóját. 181/2011. (XII.1.) HB határozat Az UKSE Szekszárd Sportkeretre benyújtott pályázatához kapcsolódó kérelme A határozatban a bizottság az UKSE Szekszárd Sportkeretre benyújtott pályázatához kapcsolódó kérelmét nem támogatta. A bizottság a 122/2011. (VIII.8.) HB határozatával a Sportkeretbıl az UKSE Szekszárd részére nyújtott ,- Ft támogatást visszavonta, és azt a bizottság Sportcélú Tartalék keretére csoportosította át. 182/2011. (XII.1.) HB határozat A Garay János Általános Iskola és AMI Liszt Ferenc Emlékév alkalmából megvalósított pályázatához további önerı biztosítása A határozatban a bizottság a Garay János Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Közoktatási Típusú Sportiskola, Óvoda és Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató Intézmény Balassi Intézethez benyújtott, Liszt Ferenc Emlékév programjainak megvalósításához kapcsolódó pályázata önerejéhez további Ft összeget átadott a bizottság évi Tartalék kerete terhére. 183/2011. (XII.1.) HB határozat A Mecénás Tehetséggondozó Támogatásra érkezett pályázatok elbírálásának módosítása A határozatban a bizottság jóváhagyta a Mecénás Tehetséggondozó Támogatás kerete felosztásának módosítását az alábbiak szerint: Kiss-Dala Marianna Ft helyett 0 Ft Szőcs Rozália Ft helyett Ft Szabó Noémi Ft helyett Ft Ruip László Ft helyett Ft Lehıcz Szilvia Ft helyett Ft Sárvári János Ft helyett Ft A bizottság a Mecénás Tehetséggondozó Támogatás ünnepélyes díjátadójának költségeire elkülönített összegbıl fel nem használt Ft-ot visszacsoportosította a bizottság évi Tartalék Kerete terhére. 184/2011. (XII.1.) HB határozat A Babits Mihály Általános Iskola kérelme a testvériskolával közös program támogatására A határozatban a bizottság a Babits Mihály Általános Iskola kérelmére az iskola esztergomi testvériskolával közös programját ,- Ft-tal azaz harmincezer forinttal támogatta a bizottság évi Tartalék Kerete terhére. A bizottság felkérte a Polgármesteri Hivatal Gazdasági, Közoktatási és Informatikai Igazgatóságát a támogatási szerzıdés elkészítésére, és a támogatási összeg átutalására. 5

6 185/2011. (XII.1.) HB határozat Az I. Béla Gimnázium 2011/2012. tanévi osztályainak létszáma A határozatban a bizottság engedélyezte, hogy az I. Béla Gimnázium szedresi általános iskolája a 2011/2012. tanévi 5. és 7. évfolyamának osztályaiban a Kt. 3. számú melléklet II. rész 7. pontjában foglaltak szerint túllépje a maximális létszámot. A bizottság engedélyezte, hogy az I. Béla Gimnázium a 2011/2012. tanévi 9.A, 9.B, 9.C, 10.D, 11.A és 11.D osztályaiban a Kt. 3. számú melléklet II. rész 7. pontjában foglaltak szerint (tanuló felvétele, átvétele, illetve sajátos nevelési igénye miatt) túllépje a maximális létszámot. A bizottság engedélyezte, hogy az I. Béla Gimnázium kollégiumának a 2011/2012. tanévi 4. és 6. számú csoportjaiban a Kt. 3. számú melléklet II. rész 7. és 8. pontjában foglaltak szerint a kollégiumi diákönkormányzat egyetértésével túllépje a maximális létszámot. 186/2011. (XII.1.) HB határozat A Szekszárdi Magyar-Izraeli Baráti Társaság elszámolási határidıre vonatkozó módosítási kérelme A határozatban a bizottság a Szekszárdi Magyar-Izraeli Baráti Társaság kérelmére a Kulturális Támogatásból és a Civil Keretbıl nyújtott támogatás támogatási szerzıdésében a szerzıdésekben foglaltak alapján a felhasználási határidıt február 15-ig, az elszámolási határidıt pedig február 28-ig meghosszabbította. 187/2011. (XII.1.) HB határozat Támogatási kérelmek elbírálása A határozatban a bizottság a Tartalék Kerete terhére az alábbi támogatásokat ítélte meg: - Honvéd Hagyományırzı Egyesület ,- Ft - Szabó Dóra Karolina ,- Ft A bizottság a Szent Erzsébet Caritas Alapítvány támogatási kérelmét nem támogatta. A bizottság felkérte a Polgármesteri Hivatal Gazdasági, Közoktatási és Informatikai Igazgatóságát a támogatási megállapodások elkészítésére, és a támogatási összegek átutalására. 188/2011. (XII.1.) HB határozat A Humán Bizottság Ügyrendjének elfogadása A határozatban a Bizottság elfogadta az Ügyrendjét. 189/2011. (XII.13.) HB határozat A Gemenci Nagydíjért és a Tehetséges Kerékpárosokért Alapítvány bemutatkozása A határozatban a bizottság megköszönte a Gemenci Nagydíjért és a Tehetséges Kerékpárosokért Közhasznú Alapítvány bemutatkozását és felkérte az Alapítványt, hogy közremőködésével segítse a városi sportkoncepcióban megfogalmazott célok megvalósulását. 190/2011. (XII.13.) HB határozat A évi XXXVIII. Gemenci Nagydíj Nemzetközi Kerékpárverseny lebonyolítása A határozatban a bizottság kifejezte azon szándékát, hogy a évi XXXVIII. Gemenci Nagydíj Nemzetközi Kerékpárverseny lebonyolítására a januári ülésén kíván visszatérni. 6

7 191/2011. (XII.13.) HB határozat A Fehérlófia Sportegyesület beszámolója A határozatban a bizottság a Fehérlófia Sportegyesület szakmai beszámolóját elfogadta. A bizottság felkérte a Fehérlófia Sportegyesületet, hogy a jövıre tekintve is keressen pályázati lehetıségeket mőködésükhöz, illetve rendezvényeik szervezéséhez. A bizottság az egyesület további munkájához sok sikert kívánt. 192/2011. (XII.13.) HB határozat Az Unio Box Team szakmai beszámolója A határozatban a bizottság az Unio Box Team szakmai beszámolóját elfogadta. A bizottság felkérte az Unio Box Team egyesületet, hogy a jövıre tekintve is keressen pályázati lehetıségeket mőködésükhöz, illetve rendezvényeik szervezéséhez. A bizottság az egyesület további munkájához sok sikert kívánt 197/2011. (XII.13.) HB határozat A Mészöly Miklós Emléknap költségeinek támogatása A határozatban a bizottság a évi Mészöly Miklós Emléknap költségeihez (meghívók nyomdaköltsége, színházi hang- és fénytechnika) ,- Ft-ot biztosított a bizottság Tartalék Kerete terhére. A bizottság felkérte a Polgármesteri Hivatalt a nyomdai és a színházi számla kiegyenlítésére. 198/2011. (XII.13.) HB határozat A Humán Bizottság évi munkaterve A határozatban a bizottság jóváhagyta a évi munkatervét. 199/2011. (XII.13.) HB határozat A Szekszárdi Léleképítı Alapítvány kérelme A határozatban a bizottság a Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza részére, a Szekszárdi Léleképítı Alapítvány rendezvényeinek megtartásából keletkezett bérleti díj finanszírozására Ft összeget biztosított a bizottság Tartalék Kerete terhére. A bizottság felkérte a Polgármesteri Hivatal Gazdasági, Közoktatási és Informatikai Igazgatóságát, hogy a fentiekben megjelölt összeget utalja át az intézménynek. 201/2011. (XII.19.) HB határozat Tájékoztató a közoktatási intézmények évi szakmai és tanügy-igazgatási ellenırzésének tapasztalatairól A határozatban a bizottság a közoktatási intézmények évi szakmai és tanügy igazgatási ellenırzésének tapasztalatairól szóló tájékoztatót elfogadta. 202/2011. (XII.19.) HB határozat Támogatások biztosítása A határozatban a bizottság a Sportcélú Tartalék Keret terhére az alábbi támogatásokat biztosította: - Szekszárdi Atlétikai Klub SE mőködési támogatás: ,- Ft - Szekszárdi Sportközpont Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Kft. a évben megrendezendı terem labdarugó tornához kapcsolódó létesítmény használatának támogatása: ,- Ft - Unio Box Team mőködési támogatás: ,- Ft 7

8 A bizottság a Tartalék Keret terhére az alábbi támogatásokat biztosította: - Polip Ifjúsági Egyesület mőködési támogatás: ,- Ft - Szekszárdi Tücsök Zenés Színpad mőködési támogatás: ,- Ft - I. Béla Gimnázium Szekszárd Megyei Jogú Város 950. évi évfordulójára készülı mősor támogatása: ,- Ft - Garay János Általános Iskola és AMI a Junior Stars Big Band jubileumi hangversenyének támogatása: ,- Ft - Garay János Általános Iskola és AMI a tornacsarnok padlóját fedı szınyeg vásárlása: ,- Ft A bizottság felkérte a Polgármesteri Hivatal Gazdasági, Közoktatási és Informatikai Igazgatóságát a támogatási szerzıdések elkészítésére, és a támogatási összegek átutalására. II. Gazdasági és Pénzügyi Bizottság Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000 (IV.17.) rendelete 1. számú mellékletének I. pontja alapján az alábbi hatáskörökben hoz döntést: Dönt: 1. a közút kezelıjeként a helyi közutak forgalmi rendjének kialakításáról; 2. közterület használati díjak mérséklése és elengedése iránt benyújtott kérelmekrıl; 3. a bel- és külterületi ingatlanok bérbeadásáról, bérleti díjának elengedésérıl a vagyonrendeletben foglaltak szerint; 4. az építési telek nagyságát el nem érı önkormányzati tulajdonban álló telek, illetve más önkormányzati ingatlan elidegenítésérıl; 5. a külterületi ingatlanok elidegenítésérıl m2 nagyságig; 6. a beépítési kötelezettség elmulasztása miatti terület-visszavásárlásról; 7. a Közgyőlés által hatáskörébe utalt önkormányzati tulajdonban lévı ingatlan elidegenítésérıl; 8. a rekonstrukciós vízrendezésre biztosított összeg felhasználásáról; 9. a Bizottsági Alap felhasználásáról; 10. az önkormányzati környezetvédelmi alapról szóló önkormányzati rendelet alapján a Közgyőlés által meghirdetett pályázatokról (pl. közcsatornára rákötést ösztönzı pályázat); 11. a bizottság hatáskörét érintı önkormányzati önerıt nem igénylı pályázatok benyújtásáról, illetve azon pályázatok benyújtásáról is, ahol az önerıt a bizottság a bizottsági alapból biztosítja; 12. a szekszárdi honlap tartalmáról; 13. a mindenkori költségvetési rendeletben meghatározott, a bizottság átruházott hatáskörébe utalt városüzemeltetési elıirányzatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalásról, gondoskodik megvalósításukról; 14. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendeletben meghatározott összeg erejéig a költségvetésben e célra biztosított elıirányzat terhére - önállóan dönthet vállalkozásban való önkormányzati részvételrıl a költségvetésben e célra biztosított elıirányzat erejéig, figyelemmel a Közgyőlésnek az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló önkormányzati rendeletében meghatározott kizárólagos hatásköreire; 15. átruházott hatáskörben - az Ötv ában, valamint az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendeletben szereplı korlátozások figyelembe vételével - a közgyőlési ülések között 10 millió Ft összeghatárig az Önkormányzatot, mint tulajdonost megilletı jogokról; 16. az Önkormányzatot megilletı elıvásárlási jogról 5 millió Ft összeghatárig; 8

9 17. az Önkormányzatot és intézményeit megilletı követelésrıl való lemondás kérdésében Ft értékhatárig; 18. a behajthatatlan követelések felülvizsgálata során a követelés végleges minısítésérıl és be nem hajtható követelés törlésérıl; 19. az önkormányzat tulajdonában lévı ingatlanok szolgalmi és vezetékjoggal, használati joggal való megterhelésérıl, valamint az ezzel összefüggı tulajdonosi hozzájárulás megadásáról és feltételeirıl; 20. a költségvetési rendeletben meghatározott kiadási elıirányzatok finanszírozásához szükséges hitelfelvétel idıpontjáról; 21. a költségvetésben elıirányzott keret terhére, de legfeljebb 10 millió Ft értékhatárig a közbeszerzési törvény hatálya alá nem esı önkormányzati beszerzésekhez kapcsolódó szerzıdések jóváhagyásáról. Gyakorolja: 1. az állattartási rendeletben meghatározott önkormányzati hatásköröket, hatósági jogköröket, 2. a vagyonrendeletben meghatározott feladat- és hatásköröket. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága október 1. és december 31. közötti idıszakban az alábbi határozatokat hozta átruházott hatáskörben: 342/2011. (X.18.) GPB határozat Árajánlat térfigyelı rendszer kiépítésére és szolgáltatásra A Bizottság a térfigyelı rendszer kiépítésére és szolgáltatásra tárgyában benyújtott konstrukciót elfogadhatónak tartotta, azonban a végleges döntésre vissza kíván térni a évi költségvetési források ismeretében. 343/2011. (X.18.) GPB határozat Javaslat a Pollack M. u. 10. sz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan használatba adására a Tolna Megyei Siketek és Nagyothallók Egyesülete részére 1. A Bizottság a Pollack M. u. 10. sz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlannak a Tolna Megyei Siketek és Nagyothallók Egyesülete részére történı használatba adására tett javaslatot ismételten meg kívánja tárgyalni további egyeztetések lefolytatása végett. 2. A Bizottság továbbra is támogatta, hogy megvalósuljon a Tolna Megyei Siketek és Nagyothallók Egyesülete által benyújtani szándékozott pályázat. 3. A Bizottság továbbá kifejezte azon szándékát is, hogy amennyiben fent nevezett ingatlant nem áll módjában az Egyesület használatába bocsátani, más alternatív megoldást fog keresni. 346/2011. (X.18.) GPB határozat Okmányiroda épületének homlokzatfelújítási munkáinak elvégzése és kivitelezési dokumentáció készítése 1. A Bizottság a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet pontjában rögzített feladat- és hatáskörében eljárva jóváhagyta, hogy a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képezı Szekszárd, Bezerédj u. 1. szám alatti Okmányiroda épületének homlokzatfelújítási munkáinak elvégzése és kivitelezési dokumentáció készítése tárgyú építési munkák elvégzését- a benyújtott árajánlatok alapján Vállalkozási szerzıdés keretében, Ft Ft Áfa bruttó Ft ellenszolgáltatás fejében a PRIMER-COLOR Szakipari Kivitelezı és Kereskedelmi Kft. (7100 Szekszárd Tartsay V. u. 6.) végezze a évi költségvetési rendelet Céltartalékok Okmányiroda felújítása (NKA pályázat) - elıirányzata terhére. 2. A Bizottság felkérte a Polgármesteri Hivatalt a vállalkozási szerzıdés megkötésére. 9

10 352/2011. (X.25.) GPB határozat Kövendi S. u. 9. szám alatti ingatlan adásvétele A Bizottság tudomásul vette, hogy a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. meg kívánja vásárolni a Kövendi S. u. 9. szám alatti ingatlant Ft vételáron. 354/2011. (X.25.) GPB határozat Mikes u. 1. sz. alatti ingatlan felújítása határidı módosítás A Bizottság a 308/2011.(IX.20.) számú határozatában a Mikes u. 1. sz. alatti ingatlan állapotfelmérésére biztosított határidıt november 30. napjára módosította. 355/2011. (X.25.) GPB határozat Elıvásárlási jog a Harkány, Üdülés u. 23. sz. alatti ingatlan tekintetében 1. A Bizottság kinyilvánította, hogy a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata ½ tulajdonában álló, Harkány, Üdülés u. 23. szám alatti, 1246/2 hrsz-ú ingatlan tekintetében az Önkormányzatot megilletı elıvásárlási jogról nem kíván lemondani. A Bizottság támogatta, hogy az induló árnál alacsonyabb értéken az Önkormányzat megvásárolja a tulajdonostárs tulajdoni hányadát. 2. A Bizottság felkérte a Polgármesteri Hivatalt és a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft-t, hogy döntésérıl hivatalos úton értesítse Dombóvár Város Önkormányzatát. 357/2011. (X.25.) GPB határozat Beszámoló a térítés díj hátralékokról 1. A Bizottság a térítési díj hátralékokról szóló beszámolót elfogadta. 2. A Bizottság felkérte a Polgármesteri Hivatalt, hogy dolgozzon ki lehetséges alternatívákat a térítési díj hátralékok csökkentése érdekében, továbbá - együttmőködve a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft-vel - vizsgálja meg a térítési díjak havonta elıre történı fizetésének lehetıségét is. 364/2011. (X.25.) GPB határozat SZMJV Önkormányzata számára szakfordítói feladatok ellátása VIS NOVA (3CE359P3) pályázat keretében tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye 1. A Bizottság a SZMJV Önkormányzata számára szakfordítói feladatok ellátása VIS NOVA (3CE359P3) pályázat keretében tárgyú meghívásos pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánította tekintettel arra, hogy nem érkezett be a pályázati elıírásoknak megfelelı, piaci árat alátámasztó 3 árajánlat. 2. A Bizottság felkérte a Polgármesteri Hivatalt, hogy kezdeményezze új pályázati eljárás kiírását az ajánlatot adó ajánlattevık körében, kibıvítve azokat a helyi fordítóirodákkal. 365/2011. (X.25.) GPB határozat Szállítási szerzıdés TÁMOP / kódszámú, Hevesy György Természettudományos Projekt elnevezéső pályázat keretében informatikai eszközök beszerzésére a Garay János Gimnázium számára tárgyú nyílt pályázati eljárás eredményének felülvizsgálatára 1. A Bizottság a Szállítási szerzıdés TÁMOP / kódszámú, Hevesy György Természettudományos Projekt elnevezéső pályázat keretében informatikai eszközök beszerzésére a Garay János Gimnázium számára c. nyílt pályázati eljárás tárgyában hozott 312/2011. (IX.20.) számú határozatát visszavonta és ezzel egyidejőleg elállt a szerzıdéskötéstıl. 2. A Bizottság felkérte a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az ajánlattevıket a határozat visszavonásáról. 10

11 3. A Bizottság felkérte a Hivatalt egy új, meghívásos pályázati eljárás lefolytatására fenti tárgyban. A meghívottak az elızı eljárás ajánlattevıi legyenek. 366/2011. (X.25.) GPB határozat Garay János Gimnázium átalakítása-labor kialakítása tervezési munkáihoz tervezıi mővezetési szerzıdés megkötése 1. A Bizottság a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet pontjában rögzített feladat- és hatáskörében eljárva jóváhagyta, hogy az Önkormányzat a Hevesy György Természettudományos Projekt c. pályázatban a Garay János Gimnázium átalakítása-labor kialakítása tervezési munkáihoz tervezıi mővezetési szerzıdést az Építész Alkotómőhely Kft-vel (7100 Szekszárd, Bezerédj u. 8.) kössön. 2. A Bizottság felkérte a Polgármesteri Hivatalt a tervezıi-mővezetıi szerzıdés elkészítésére, a polgármestert a szerzıdés aláírására, a jegyzıt pedig a szükséges dokumentumok ellenjegyzésére. 368/2011. (X.25.) GPB határozat Jákob Henrik sebességkorlátozó, várakozni tilos tábla kihelyezési kérelme A Bizottság a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.) Kgy. rendelet 1. sz. melléklet I.1.1. pontban kapott felhatalmazás alapján eljárva Jákob Henriknek a Csap utcában várakozni tilos tábla, illetve sebességkorlátozó tábla kihelyezésére vonatkozó kérelmét nem támogatta. 369/2011. (X.25.) GPB határozat Eigner György telekhatár-rendezése 1. A Bizottság a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet pontjában rögzített feladat- és hatáskörében eljárva Eigner György (Szekszárd, Kalász u. 22.) telek-kiegészítési kérelmét nem támogatta. A Bizottság felajánlotta a kérelmezı számára megvételre az elıterjesztéshez mellékelt térkép-vázlaton a városi fıépítész által megjelölt területrészt Ft/m 2 áron. A telekalítással kapcsolatos mindennemő költség vevıt terheli. 370/2011. (X.25.) GPB határozat Schneider Konrád ingatlanvételi kérelme A Bizottság a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet pontjában rögzített feladat- és hatáskörében eljárva hozzájárult az önkormányzati tulajdonban lévı szekszárdi hrsz-ú, 2204 m 2 alapterülető ingatlan 150 Ft/m 2 áron történı értékesítéséhez a bérlı Schneider Konrád Szekszárd, Petıfi u. 13. szám alatti lakos részére. 371/2011. (X.25.) GPB határozat Pásztori Lajos ingatlanvételi kérelme A Bizottság Pásztori Lajosnak a 0757/2 hrsz-ú ingatlanra benyújtott vételi ajánlatát elutasította. A Bizottság felkérte a Polgármesteri Hivatalt, hogy kezdeményezzen tárgyalásokat a 0757/1 hrsz-ú, 3932 m 2 alapterülető ingatlan tulajdonosával annak érdekében, hogy Baranya-völgyi árok egy része és a buszforduló önkormányzati tulajdonba kerüljön. A Bizottság javasolta a hivatalnak, hogy csereingatlant ajánljon fel, többek között a 0757/2 hrsz-ú területet, a tulajdonosnak. 372/2011. (X.25.) GPB határozat Kerekes László megállni tilos tábla kihelyezési kérelme A Bizottság a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.) Kgy. rendelet 1. sz. melléklet I.1.1. pontban kapott felhatalmazás alapján eljárva Kerekes Lászlónak a Sport utcában megállni tilos tábla kihelyezésére vonatkozó kérelmét nem támogatta. 11

12 373/2011. (X.25.) GPB határozat Naszvadi Henriett kérelme A Bizottság a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.) Kgy. rendelet 1. sz. melléklet I.1.1. pontban kapott felhatalmazás alapján eljárva Naszvadi Henriett kérelmét támogatta, miszerint kerüljön eltávolításra a Hermann O. u. 10. számú ingatlan elıtt lévı megállani tilos tábla. 374/2011. (X.25.) GPB határozat Tóth Rózsa Szücsény-szurdikkal kapcsolatos kérelme A Bizottság a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet I.1.1. pontban kapott felhatalmazás alapján eljárva Tóth Rózsa kérelmét nem támogatta, nem járult hozzá a Szőcsény-szurdik alsó szakaszának lezárásához. 375/2011. (X.25.) GPB határozat Vállalkozási szerzıdés Szekszárd Város Településrendezési Terve bel-és külterületi digitális szabályozási tervlapjainak átszerkesztésére tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye 1. A Bizottság a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet pontjában rögzített feladat- és hatáskörében eljárva jóváhagyta, hogy az Önkormányzat a Vállalkozási szerzıdés Szekszárd Város Településrendezési Terve bel-és külterületi digitális szabályozási tervlapjainak átszerkesztése tárgyú meghívásos pályázati eljárás során a legkedvezıbb ajánlatot tevı MERIDIÁN Kft-vel kössön vállalkozási szerzıdést, a évi költségvetésrıl szóló 10/2011. (III.9.) önkormányzati rendelet 6. melléklet Térinformatikai rendszer kialakítása elıirányzat terhére. 2. A Bizottság felkérte a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az ajánlattevıket az eljárás eredményérıl, továbbá felkérte a polgármestert a szerzıdés aláírására, valamint a jegyzıt a szükséges dokumentumok ellenjegyzésére. 376/2011. (X.25.) GPB határozat Dr. Bodri István ingatlanvételi kérelme 1. A Bizottság a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet pontjában rögzített feladat- és hatáskörében eljárva hozzájárult a 0712 hrszú ingatlanból cca. 400 m 2, a 0647 hrsz-ú, valamint a hrsz-ú ingatlanok értékesítéséhez Dr. Bodri István részére 80 Ft/m 2 vételár ellenében. A telek-kiegészítéssel kapcsolatos mindennemő költség vevıt terheli. 2. A Bizottság hozzájárult továbbá a 0718/2 hrsz-ú ingatlan értékesítéséhez Dr. Bodri István, Bodri Tibor, Dunai György, Ambrus Vilmos, Pintér József részére 80 Ft/m 2 vételár ellenében. 377/2011. (X.25.) GPB határozat Gurzó Ildikó ingatlanvételi kérelme A Bizottság Gurzó Ildikó ingatlanvételi kérelmét elutasította és nem járult hozzá az 5304/5 hrsz-ú ingatlannak a kérelemben megjelölt részének értékesítéséhez. 378/2011. (X.25.) GPB határozat Tolna Megyei Rendır-fıkapitányság kérelme A Bizottság döntött arról, hogy a Tolna Megyei Rendır-fıkapitányságnak a dolgozóik gépjármőveinek várakozásával kapcsolatos kérelmére helyszíni szemlét követıen kíván visszatérni. 12

Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2015. I. negyedév: 2015. január 1. 2015. március 31.)

Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2015. I. negyedév: 2015. január 1. 2015. március 31.) Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2015. I. negyedév: 2015. január 1. 2015. március 31.) Bizottsága Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének a Szervezeti és Mőködési

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2008. április 24-ei ülésére

ELİTERJESZTÉS. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2008. április 24-ei ülésére Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/114/2008. ELİTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Melléklet. 17/2006. (I. 24.) számú önkormányzati határozat:

Melléklet. 17/2006. (I. 24.) számú önkormányzati határozat: 17/2006. (I. 24.) számú önkormányzati határozat: Melléklet 1. Budakeszi Város Képviselı-testülete a melléklet szerint egységes szerkezetben fogadja el a 19/2005. (II. 15.) számú a 2005-2006. évi fejlesztési

Részletesebben

Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének. határozatai 2009.

Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének. határozatai 2009. Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének határozatai 2009. Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2014. július 3-án megtartott soros ülésén a Városháza Dísztermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŐLÉS 2011. IX. 15.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŐLÉS 2011. IX. 15.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI XXI. évfolyam 8. szám 2011. szeptember 16. NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŐLÉS 2011. IX. 15.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI NÓGRÁD

Részletesebben

K I V O N A T. költségvetésérıl szóló 3/2009./II.26./ sz. rendelet módosításáról

K I V O N A T. költségvetésérıl szóló 3/2009./II.26./ sz. rendelet módosításáról K I V O N A T 2009. december 16-i ülése jegyzıkönyvébıl 41/2009.(XII.17.) ÖR A távhıvel ellátott lakóépületek lakásonkénti hıfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelésének támogatására

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. február 1-jén megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. február 1-jén megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 1/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. február 1-jén megtartott ülésérıl Határozat száma: 1-9. Rendeletek száma: 1-2. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2011. június 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2011. június 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2011. június 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A A Réthy Pál Kórház-Rendelıintézet pályázatának benyújtása a Rehabilitációs

Részletesebben

1/2004. ÖTÜ. 5/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat

1/2004. ÖTÜ. 5/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat 1/2004. ÖTÜ. Zárt ülésen hozott határozat: 1/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat meghatalmazás a Pest megyei Munkaügyi Bíróságon Pomáz város Önkormányzatának képviseletére. 2/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat Pomáz

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. április 25-én - csütörtökön - de. 8,00 órakor megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. A képviselı-testület ülésének

Részletesebben

Készült: Újfehértó Város Képviselı-testületének 2007. október 25. önkormányzat tanácskozótermében megtartott n y i l v á n o s ü l é s é r õ l.

Készült: Újfehértó Város Képviselı-testületének 2007. október 25. önkormányzat tanácskozótermében megtartott n y i l v á n o s ü l é s é r õ l. ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma:13-42 /2007. J E G Y Z Õ K Ö N Y

Részletesebben

3. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 235.

3. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 235. 3. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 235. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 8/2007. (III. 30.) HBMÖK 9/2007. (III. 30.) HBMÖK A vagyongazdálkodásról valamint a beruházások

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 400/ÖK/2011.(VI.30.) Határozat úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: NAPIREND: 1. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat vagyongazdálkodási és vagyonkezelési tevékenységének szervezeti

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról a Képviselı-testület 2009. december 17-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról a Képviselı-testület 2009. december 17-i ülésére Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról a Képviselı-testület 2009. december 17-i ülésére 209/2009.(VI.23.)Kt.sz. Jánoshalma város városközpont örökségvédelmi feltárása A döntésrıl az ajánlattevıt

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2007. évi 8. szám 2007. szeptember KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal 16/2007. (VI. 7.) sz. ÖR A megyei önkormányzat

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. MÁRCIUS 22-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. MÁRCIUS 22-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. MÁRCIUS 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 131-6/2007. MELLÉKLETEK: - DB TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehjatásáról,

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS. Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS. Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1. Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Győr, 2013. november 12. Előterjesztő:

Részletesebben

M EGHÍVÓ. Az előterjesztés és mellékletei a www.baranya.hu oldalról a hivatkozott vezérszóval érhető el

M EGHÍVÓ. Az előterjesztés és mellékletei a www.baranya.hu oldalról a hivatkozott vezérszóval érhető el BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK E LNÖKE M EGHÍVÓ Szám: 555-4/2007 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pécs, Papnövelde utca 5. szám alatti Dísztermében 2007. március 22-én (csütörtökön)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. június 30-án megtartott nyilvános ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. június 30-án megtartott nyilvános ülésérıl 1 FEJÉR MEGYE CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG J E G Y Z İ K Ö N Y V Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. június 30-án megtartott nyilvános ülésérıl Határozatok: 217/2011. (VI. 30.) a két ülés

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 29/2009. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. december 15-én (kedden) 15.00 órai kezdettel

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 153. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Javaslat a Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának (Ügyrend és munkarend) módosítására (t e r v e z

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2008. június 19-i munkaterv szerinti nyílt ülésérıl Az ülés helye: Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Díszterme (Szolnok,

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 10/2012. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 24-én (kedden) 16.00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011.DECEBER 15-ÉN MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL

J E G Y Z İ K Ö N Y V CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011.DECEBER 15-ÉN MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL FEJÉR MEGYE CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG J E G Y Z İ K Ö N Y V CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011.DECEBER 15-ÉN MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL Rendeletek: 30/2011. (XII. 20.) A települési

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. április 29-én megtartott ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. április 29-én megtartott ülésérıl. 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. április 29-én megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Mezıberény, Városháza 16-os sz. terem. Jelen vannak: Siklósi István

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 53. MELLÉKLET: - TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.

Részletesebben

Jegyzıkönyv. 1. 2012. évi ivóvízdíj megállapításáról szóló 31/2011.(XII.16.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése

Jegyzıkönyv. 1. 2012. évi ivóvízdíj megállapításáról szóló 31/2011.(XII.16.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése Jegyzıkönyv Készült Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. február 9. napján 14 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében kezdıdı nyilvános képviselı-testületi ülésérıl. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. szeptember 12-én - csütörtökön - de. 7,30 órakor megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. A képviselı-testület

Részletesebben

Napirendi pontok tárgyalása:

Napirendi pontok tárgyalása: Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8/2011. szám JEGYZİKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. május 30-án (hétfın) 18,00 órakor megtartott képviselı-testületi

Részletesebben