E L İ T E R J E S Z T É S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L İ T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 6. MELLÉKLET: - TÁRGY: Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2011. IV. negyedév) E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK február 2-i RENDES ÜLÉSÉRE ELİTERJESZTİ: Horváth István polgármester AZ ELİTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: ELİADÓ: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogi és bizottsági referens Radványi Petra bizottsági referens Feri Blanka osztályvezetı Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı KEZELÉSI MEGJEGYZÉS: VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: EGYÉB SZERVEZET: MEGTÁRGYALTA: HATÁROZAT SZÁMA: TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: Terjedelem: oldal

2 Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2011. IV. negyedév: október december 31.) Egyszerő többség I. Humán Bizottság Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Humán Bizottsága Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000 (IV.17.) rendelete 1. számú mellékletének 2./1. pontja alapján az alábbi hatáskörökben hoz döntést: 1. a Bizottsági Alap felhasználása, ennek keretében különbözı alapok létrehozására jogosult, pályázatot ír ki, elbírálja az általa kiírt pályázatokat; 2. a bizottság hatáskörét érintı önkormányzati önerıt nem igénylı pályázatok benyújtása, illetve azon pályázatok benyújtása is, ahol az önerıt a bizottság a bizottsági keretbıl biztosítja; 3. az önkormányzat fenntartásában álló - nevelési-oktatási intézmények nevelési, pedagógiai, illetve esélyegyenlıségi programjának, - közoktatási intézmény minıségirányítási programjának, házirendjének és azok módosításának jóváhagyása; 4. az önkormányzat fenntartásában álló közoktatási, közmővelıdési és sportintézmények szervezeti és mőködési szabályzatának és azok módosításának jóváhagyása; 5. az önkormányzat fenntartásában álló nevelési-oktatási intézményekben indítandó osztály, csoport létszám meghatározása, ha a középtávú közoktatás- fejlesztési tervtıl nem tér el; 6. az önkormányzat fenntartásában álló középiskolák tanévi létszám és profilmódosítási terve a középtávú fejlesztési terv keretein belül; 7. a mővelıdési intézmények éves munkatervének jóváhagyása; 8. az óvodák nyári nyitvatartása, és az iskolai nyári napközik rendje; 9. az önkormányzat fenntartásában álló nevelési-oktatási intézmények, sport, illetve ifjúsági feladatot ellátó intézmények, valamint az önkormányzattal együttmőködési, feladatellátási megállapodást kötı oktatási, mővelıdési, kulturális, sport, illetve ifjúsági feladatot ellátó szervezetek, alapítványok szakmai beszámolójának elfogadása; 10. a bizottsági keretetek felhasználása, 11. a városi sport eseménynaptár, és annak éves teljesítése; A Humán Bizottság a október 1. és december 31. közötti idıszakban összesen 47 darab határozatot hozott, ebbıl 29 db határozatot hozott átruházott hatáskörben az alábbi tárgykörökben: 156/2011. (X.3.) HB határozat A 2010/2011. tanév munkája és az új tanév feladatai A határozatban a bizottság elfogadta a közoktatási intézmények 2010/2011. tanévi munkájáról szóló összefoglalót. A bizottság megköszönte az intézmények vezetıinek és dolgozóinak a 2010/2011. tanévi eredményes munkáját. A bizottság felkérte az intézmények vezetıit a VII. pontban található fenntartói összegzés B. pontjában adott feladatok elvégzésére, a feladatok elvégzésének koordinálásra a Polgármesteri Hivatalt. A bizottság felkérte a Polgármesteri Hivatalt, hogy a 2010/2011. tanévi összefoglalót és az új tanév feladatait a határozattal együtt küldje meg az intézményeknek. 2

3 157/2011. (X.3.) HB határozat A Liszt Ferenc Emlékév eseményeinek támogatása A határozatban a bizottság a 118/2011. (VI.28.) HB határozatában,valamint a 119/2011. (VI.28.) HB határozat 5. pontjában foglaltak alapján a Liszt Ferenc Emlékév eseményeinek támogatására összesen ,- Ft összegben az alábbi támogatásokat ítélte meg: Ifjúsági Unió Szekszárd Éljen Szekszárd! szalonest sorozat Liszt Ferenc születésének 200. évfordulójára ,- Ft Liszt Ferenc Pedagógus Kórus Pedagógus Kórusok Országos Fesztiválja Liszt Ferenc születésének 200. évfordulója emlékére ,- Ft Magyarországi Német Színház Liszt Ferenc és a Nık címő elıadás ,- Ft Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református Együttes A Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református Együttes Szívemet hozzád emelem címő CD lemezének bemutatója Liszt születésének elıestéjén ,- Ft Ifjúsági Fúvószenekar Szekszárd Liszt Ferenc népszerősítése Bautzenben ,- Ft Garay János Gimnázium Liszt Ferenc és kora a tudományok és mővészetek tükrében témájú V. Magyar Tudomány Hét megrendezése ,- Ft Baky Péter festımővész Hommage á Liszt Ferenc címő grafikai kiállítás ,- Ft Nık Szekszárdért Közhasznú Egyesület, Társadalmi Egyesületek Tolna Megyei Szövetsége Tisztelgés verssel, prózával Babits Mihály emléke elıtt, figyelemmel Liszt Ferencre ,- Ft Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete A Zongoramővész A doborjáni csodagyerek címmel vetélkedı és bemutató elıadás rendezése ,- Ft A bizottság felkérte a Polgármesteri Hivatal Gazdasági, Közoktatási és Informatikai Igazgatóságát a támogatási megállapodások elkészítésére, és a támogatási összegek átutalására. 161/2011. (X.18.) HB határozat A Gyermeklánc Óvoda szervezeti és mőködési szabályzatának, házirendjének és minıségirányítási programjának jóváhagyására A határozatban a bizottság szeptember 1-jei hatállyal jóváhagyta a Gyermeklánc Óvoda 2011 szeptemberében elfogadott szervezeti és mőködési szabályzatát, házirendjét, illetve minıségirányítási programját. 162/2011. (X.18.) HB határozat Szakmai és tanügy-igazgatási ellenırzésre beérkezett ajánlatok elbírálása A határozatban a bizottság az intézmények évi szakmai és tanügy-igazgatási ellenırzésére elkülönített, rendelkezésére álló keretbıl Ft-ot biztosított az alábbi ellenırzésekre: - átfogó szakmai ellenırzésre a Baka István Általános Iskola tekintetében a Qulitas T&G Tanácsadó és Szolgáltató Kft-t bízza meg ,- Ft-ért - tanügy-igazgatási ellenırzésre az 1. Számú Óvoda Kindergarten tekintetében az Eötvös József Pedagógiai Szolgáltatót bízza meg ,- Ft-ért A bizottság a fennmaradó összeget, azaz ,- Ft-ot átcsoportosította a Tartalék Keretre. A bizottság felkérte a polgármestert a megbízási szerzıdések aláírására. 163/2011. (X.18.) HB határozat Az általános iskolák november-december havi uszodai buszköltsége A határozatban a bizottság az alábbi támogatást nyújtott intézményeinek a tanulók novemberdecember havi uszodai buszköltségének támogatására a bizottság évi Tartalék Kerete terhére: Garay János Általános Iskola és AMI Ft Babits Mihály Általános Iskola Ft 3

4 Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule Ft Baka István Általános Iskola Ft Összesen: Ft A bizottság felkérte a Polgármesteri Hivatalt, hogy gondoskodjon a fenti összegek szerzıdés keretei között történı átutalásáról az intézmények számára. 166/2011. (X.25.) HB határozat Beszámoló a térítési díj hátralékokról A határozatban a bizottság a térítési díj hátralékokról szóló beszámolót elfogadta. 168/2011. (X.25.) HB határozat Támogatási kérelmek elbírálása A határozatban a bizottság a Tartalék Keret terhére alábbi támogatásokat ítélte meg: MENTE-TRIÓ Bt. Nyemcsókné Kárpáti Katalin ,- Ft Liszt Ferenc Pedagógus Kórus ,- Ft Ifjú Szív Magyarországi Német Nemzetiségi Néptáncegyüttes ,- Ft A bizottság felkérte a Polgármesteri Hivatalt a megállapodások elkészítésére és a támogatások átutalására. 169/2011. (X.25.) HB határozat A Szekszárdi Ifjúsági Önkormányzat mőködési költségeinek támogatása A határozatban a bizottság Ft támogatást biztosított a Szekszárdi Ifjúsági Önkormányzat mőködési költségeire a Tartalék Keret terhére azzal, hogy a támogatási összeg felhasználását a Polip Ifjúsági Egyesület és a Polgármesteri Hivatal mindenkori ifjúsági referense folyamatosan figyelemmel kíséri. A bizottság felkérte a Polgármesteri Hivatalt a megállapodás elkészítésére és a támogatás átutalására. 170/2011. (X.25.) HB határozat Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd bemutatkozása A határozatban a bizottság a Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd bemutatkozását megköszönte és felkérte az egyesületet, hogy közremőködésével segítse a városi sportkoncepcióban megfogalmazott célok megvalósulását. 171/2011. (X.25.) HB határozat A Garay János Általános Iskola és AMI Liszt Ferenc Emlékév alkalmából megvalósított pályázatához önerı biztosítása A határozatban a bizottság a Garay János Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Közoktatási Típusú Sportiskola, Óvoda és Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató Intézmény Balassi Intézethez benyújtott Liszt Ferenc Emlékév programjainak megvalósításához kapcsolódó pályázata önerejének finanszírozásához Ft összeget átadott az intézmény számára a bizottság évi Tartalék kerete terhére. 172/2011. (X.25.) HB határozat A Tolna Megyei Önkormányzat Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményének kérelme A határozatban a bizottság a Tolna Megyei Önkormányzat Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató Tagintézmény kérelmét (pályaválasztási kiadvány támogatása) ,- Ft-tal azaz harmincezer forinttal támogatta a bizottság évi 4

5 Tartalék Keretébıl. A bizottság felkérte a Polgármesteri Hivatalt a támogatási szerzıdés elkészítésére, és a támogatási összeg átutalására. 180/2011. (XII.1.) HB határozat A Gemenc TáncSport Egyesület támogatási kérelme A határozatban a bizottság a Gemenc TáncSport Egyesület kérelmét támogatta arra vonatkozóan, hogy a márciusában szervezendı táncverseny helyszínét a Városi Sport- és Szabadidıközpontban térítésmentesen biztosítsa. A bizottság felkérte az egyesület vezetıjét, hogy további egyeztetés céljából keresse fel a Városi Sport- és Szabadidıközpont igazgatóját. 181/2011. (XII.1.) HB határozat Az UKSE Szekszárd Sportkeretre benyújtott pályázatához kapcsolódó kérelme A határozatban a bizottság az UKSE Szekszárd Sportkeretre benyújtott pályázatához kapcsolódó kérelmét nem támogatta. A bizottság a 122/2011. (VIII.8.) HB határozatával a Sportkeretbıl az UKSE Szekszárd részére nyújtott ,- Ft támogatást visszavonta, és azt a bizottság Sportcélú Tartalék keretére csoportosította át. 182/2011. (XII.1.) HB határozat A Garay János Általános Iskola és AMI Liszt Ferenc Emlékév alkalmából megvalósított pályázatához további önerı biztosítása A határozatban a bizottság a Garay János Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Közoktatási Típusú Sportiskola, Óvoda és Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató Intézmény Balassi Intézethez benyújtott, Liszt Ferenc Emlékév programjainak megvalósításához kapcsolódó pályázata önerejéhez további Ft összeget átadott a bizottság évi Tartalék kerete terhére. 183/2011. (XII.1.) HB határozat A Mecénás Tehetséggondozó Támogatásra érkezett pályázatok elbírálásának módosítása A határozatban a bizottság jóváhagyta a Mecénás Tehetséggondozó Támogatás kerete felosztásának módosítását az alábbiak szerint: Kiss-Dala Marianna Ft helyett 0 Ft Szőcs Rozália Ft helyett Ft Szabó Noémi Ft helyett Ft Ruip László Ft helyett Ft Lehıcz Szilvia Ft helyett Ft Sárvári János Ft helyett Ft A bizottság a Mecénás Tehetséggondozó Támogatás ünnepélyes díjátadójának költségeire elkülönített összegbıl fel nem használt Ft-ot visszacsoportosította a bizottság évi Tartalék Kerete terhére. 184/2011. (XII.1.) HB határozat A Babits Mihály Általános Iskola kérelme a testvériskolával közös program támogatására A határozatban a bizottság a Babits Mihály Általános Iskola kérelmére az iskola esztergomi testvériskolával közös programját ,- Ft-tal azaz harmincezer forinttal támogatta a bizottság évi Tartalék Kerete terhére. A bizottság felkérte a Polgármesteri Hivatal Gazdasági, Közoktatási és Informatikai Igazgatóságát a támogatási szerzıdés elkészítésére, és a támogatási összeg átutalására. 5

6 185/2011. (XII.1.) HB határozat Az I. Béla Gimnázium 2011/2012. tanévi osztályainak létszáma A határozatban a bizottság engedélyezte, hogy az I. Béla Gimnázium szedresi általános iskolája a 2011/2012. tanévi 5. és 7. évfolyamának osztályaiban a Kt. 3. számú melléklet II. rész 7. pontjában foglaltak szerint túllépje a maximális létszámot. A bizottság engedélyezte, hogy az I. Béla Gimnázium a 2011/2012. tanévi 9.A, 9.B, 9.C, 10.D, 11.A és 11.D osztályaiban a Kt. 3. számú melléklet II. rész 7. pontjában foglaltak szerint (tanuló felvétele, átvétele, illetve sajátos nevelési igénye miatt) túllépje a maximális létszámot. A bizottság engedélyezte, hogy az I. Béla Gimnázium kollégiumának a 2011/2012. tanévi 4. és 6. számú csoportjaiban a Kt. 3. számú melléklet II. rész 7. és 8. pontjában foglaltak szerint a kollégiumi diákönkormányzat egyetértésével túllépje a maximális létszámot. 186/2011. (XII.1.) HB határozat A Szekszárdi Magyar-Izraeli Baráti Társaság elszámolási határidıre vonatkozó módosítási kérelme A határozatban a bizottság a Szekszárdi Magyar-Izraeli Baráti Társaság kérelmére a Kulturális Támogatásból és a Civil Keretbıl nyújtott támogatás támogatási szerzıdésében a szerzıdésekben foglaltak alapján a felhasználási határidıt február 15-ig, az elszámolási határidıt pedig február 28-ig meghosszabbította. 187/2011. (XII.1.) HB határozat Támogatási kérelmek elbírálása A határozatban a bizottság a Tartalék Kerete terhére az alábbi támogatásokat ítélte meg: - Honvéd Hagyományırzı Egyesület ,- Ft - Szabó Dóra Karolina ,- Ft A bizottság a Szent Erzsébet Caritas Alapítvány támogatási kérelmét nem támogatta. A bizottság felkérte a Polgármesteri Hivatal Gazdasági, Közoktatási és Informatikai Igazgatóságát a támogatási megállapodások elkészítésére, és a támogatási összegek átutalására. 188/2011. (XII.1.) HB határozat A Humán Bizottság Ügyrendjének elfogadása A határozatban a Bizottság elfogadta az Ügyrendjét. 189/2011. (XII.13.) HB határozat A Gemenci Nagydíjért és a Tehetséges Kerékpárosokért Alapítvány bemutatkozása A határozatban a bizottság megköszönte a Gemenci Nagydíjért és a Tehetséges Kerékpárosokért Közhasznú Alapítvány bemutatkozását és felkérte az Alapítványt, hogy közremőködésével segítse a városi sportkoncepcióban megfogalmazott célok megvalósulását. 190/2011. (XII.13.) HB határozat A évi XXXVIII. Gemenci Nagydíj Nemzetközi Kerékpárverseny lebonyolítása A határozatban a bizottság kifejezte azon szándékát, hogy a évi XXXVIII. Gemenci Nagydíj Nemzetközi Kerékpárverseny lebonyolítására a januári ülésén kíván visszatérni. 6

7 191/2011. (XII.13.) HB határozat A Fehérlófia Sportegyesület beszámolója A határozatban a bizottság a Fehérlófia Sportegyesület szakmai beszámolóját elfogadta. A bizottság felkérte a Fehérlófia Sportegyesületet, hogy a jövıre tekintve is keressen pályázati lehetıségeket mőködésükhöz, illetve rendezvényeik szervezéséhez. A bizottság az egyesület további munkájához sok sikert kívánt. 192/2011. (XII.13.) HB határozat Az Unio Box Team szakmai beszámolója A határozatban a bizottság az Unio Box Team szakmai beszámolóját elfogadta. A bizottság felkérte az Unio Box Team egyesületet, hogy a jövıre tekintve is keressen pályázati lehetıségeket mőködésükhöz, illetve rendezvényeik szervezéséhez. A bizottság az egyesület további munkájához sok sikert kívánt 197/2011. (XII.13.) HB határozat A Mészöly Miklós Emléknap költségeinek támogatása A határozatban a bizottság a évi Mészöly Miklós Emléknap költségeihez (meghívók nyomdaköltsége, színházi hang- és fénytechnika) ,- Ft-ot biztosított a bizottság Tartalék Kerete terhére. A bizottság felkérte a Polgármesteri Hivatalt a nyomdai és a színházi számla kiegyenlítésére. 198/2011. (XII.13.) HB határozat A Humán Bizottság évi munkaterve A határozatban a bizottság jóváhagyta a évi munkatervét. 199/2011. (XII.13.) HB határozat A Szekszárdi Léleképítı Alapítvány kérelme A határozatban a bizottság a Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza részére, a Szekszárdi Léleképítı Alapítvány rendezvényeinek megtartásából keletkezett bérleti díj finanszírozására Ft összeget biztosított a bizottság Tartalék Kerete terhére. A bizottság felkérte a Polgármesteri Hivatal Gazdasági, Közoktatási és Informatikai Igazgatóságát, hogy a fentiekben megjelölt összeget utalja át az intézménynek. 201/2011. (XII.19.) HB határozat Tájékoztató a közoktatási intézmények évi szakmai és tanügy-igazgatási ellenırzésének tapasztalatairól A határozatban a bizottság a közoktatási intézmények évi szakmai és tanügy igazgatási ellenırzésének tapasztalatairól szóló tájékoztatót elfogadta. 202/2011. (XII.19.) HB határozat Támogatások biztosítása A határozatban a bizottság a Sportcélú Tartalék Keret terhére az alábbi támogatásokat biztosította: - Szekszárdi Atlétikai Klub SE mőködési támogatás: ,- Ft - Szekszárdi Sportközpont Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Kft. a évben megrendezendı terem labdarugó tornához kapcsolódó létesítmény használatának támogatása: ,- Ft - Unio Box Team mőködési támogatás: ,- Ft 7

8 A bizottság a Tartalék Keret terhére az alábbi támogatásokat biztosította: - Polip Ifjúsági Egyesület mőködési támogatás: ,- Ft - Szekszárdi Tücsök Zenés Színpad mőködési támogatás: ,- Ft - I. Béla Gimnázium Szekszárd Megyei Jogú Város 950. évi évfordulójára készülı mősor támogatása: ,- Ft - Garay János Általános Iskola és AMI a Junior Stars Big Band jubileumi hangversenyének támogatása: ,- Ft - Garay János Általános Iskola és AMI a tornacsarnok padlóját fedı szınyeg vásárlása: ,- Ft A bizottság felkérte a Polgármesteri Hivatal Gazdasági, Közoktatási és Informatikai Igazgatóságát a támogatási szerzıdések elkészítésére, és a támogatási összegek átutalására. II. Gazdasági és Pénzügyi Bizottság Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000 (IV.17.) rendelete 1. számú mellékletének I. pontja alapján az alábbi hatáskörökben hoz döntést: Dönt: 1. a közút kezelıjeként a helyi közutak forgalmi rendjének kialakításáról; 2. közterület használati díjak mérséklése és elengedése iránt benyújtott kérelmekrıl; 3. a bel- és külterületi ingatlanok bérbeadásáról, bérleti díjának elengedésérıl a vagyonrendeletben foglaltak szerint; 4. az építési telek nagyságát el nem érı önkormányzati tulajdonban álló telek, illetve más önkormányzati ingatlan elidegenítésérıl; 5. a külterületi ingatlanok elidegenítésérıl m2 nagyságig; 6. a beépítési kötelezettség elmulasztása miatti terület-visszavásárlásról; 7. a Közgyőlés által hatáskörébe utalt önkormányzati tulajdonban lévı ingatlan elidegenítésérıl; 8. a rekonstrukciós vízrendezésre biztosított összeg felhasználásáról; 9. a Bizottsági Alap felhasználásáról; 10. az önkormányzati környezetvédelmi alapról szóló önkormányzati rendelet alapján a Közgyőlés által meghirdetett pályázatokról (pl. közcsatornára rákötést ösztönzı pályázat); 11. a bizottság hatáskörét érintı önkormányzati önerıt nem igénylı pályázatok benyújtásáról, illetve azon pályázatok benyújtásáról is, ahol az önerıt a bizottság a bizottsági alapból biztosítja; 12. a szekszárdi honlap tartalmáról; 13. a mindenkori költségvetési rendeletben meghatározott, a bizottság átruházott hatáskörébe utalt városüzemeltetési elıirányzatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalásról, gondoskodik megvalósításukról; 14. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendeletben meghatározott összeg erejéig a költségvetésben e célra biztosított elıirányzat terhére - önállóan dönthet vállalkozásban való önkormányzati részvételrıl a költségvetésben e célra biztosított elıirányzat erejéig, figyelemmel a Közgyőlésnek az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló önkormányzati rendeletében meghatározott kizárólagos hatásköreire; 15. átruházott hatáskörben - az Ötv ában, valamint az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendeletben szereplı korlátozások figyelembe vételével - a közgyőlési ülések között 10 millió Ft összeghatárig az Önkormányzatot, mint tulajdonost megilletı jogokról; 16. az Önkormányzatot megilletı elıvásárlási jogról 5 millió Ft összeghatárig; 8

9 17. az Önkormányzatot és intézményeit megilletı követelésrıl való lemondás kérdésében Ft értékhatárig; 18. a behajthatatlan követelések felülvizsgálata során a követelés végleges minısítésérıl és be nem hajtható követelés törlésérıl; 19. az önkormányzat tulajdonában lévı ingatlanok szolgalmi és vezetékjoggal, használati joggal való megterhelésérıl, valamint az ezzel összefüggı tulajdonosi hozzájárulás megadásáról és feltételeirıl; 20. a költségvetési rendeletben meghatározott kiadási elıirányzatok finanszírozásához szükséges hitelfelvétel idıpontjáról; 21. a költségvetésben elıirányzott keret terhére, de legfeljebb 10 millió Ft értékhatárig a közbeszerzési törvény hatálya alá nem esı önkormányzati beszerzésekhez kapcsolódó szerzıdések jóváhagyásáról. Gyakorolja: 1. az állattartási rendeletben meghatározott önkormányzati hatásköröket, hatósági jogköröket, 2. a vagyonrendeletben meghatározott feladat- és hatásköröket. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága október 1. és december 31. közötti idıszakban az alábbi határozatokat hozta átruházott hatáskörben: 342/2011. (X.18.) GPB határozat Árajánlat térfigyelı rendszer kiépítésére és szolgáltatásra A Bizottság a térfigyelı rendszer kiépítésére és szolgáltatásra tárgyában benyújtott konstrukciót elfogadhatónak tartotta, azonban a végleges döntésre vissza kíván térni a évi költségvetési források ismeretében. 343/2011. (X.18.) GPB határozat Javaslat a Pollack M. u. 10. sz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan használatba adására a Tolna Megyei Siketek és Nagyothallók Egyesülete részére 1. A Bizottság a Pollack M. u. 10. sz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlannak a Tolna Megyei Siketek és Nagyothallók Egyesülete részére történı használatba adására tett javaslatot ismételten meg kívánja tárgyalni további egyeztetések lefolytatása végett. 2. A Bizottság továbbra is támogatta, hogy megvalósuljon a Tolna Megyei Siketek és Nagyothallók Egyesülete által benyújtani szándékozott pályázat. 3. A Bizottság továbbá kifejezte azon szándékát is, hogy amennyiben fent nevezett ingatlant nem áll módjában az Egyesület használatába bocsátani, más alternatív megoldást fog keresni. 346/2011. (X.18.) GPB határozat Okmányiroda épületének homlokzatfelújítási munkáinak elvégzése és kivitelezési dokumentáció készítése 1. A Bizottság a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet pontjában rögzített feladat- és hatáskörében eljárva jóváhagyta, hogy a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képezı Szekszárd, Bezerédj u. 1. szám alatti Okmányiroda épületének homlokzatfelújítási munkáinak elvégzése és kivitelezési dokumentáció készítése tárgyú építési munkák elvégzését- a benyújtott árajánlatok alapján Vállalkozási szerzıdés keretében, Ft Ft Áfa bruttó Ft ellenszolgáltatás fejében a PRIMER-COLOR Szakipari Kivitelezı és Kereskedelmi Kft. (7100 Szekszárd Tartsay V. u. 6.) végezze a évi költségvetési rendelet Céltartalékok Okmányiroda felújítása (NKA pályázat) - elıirányzata terhére. 2. A Bizottság felkérte a Polgármesteri Hivatalt a vállalkozási szerzıdés megkötésére. 9

10 352/2011. (X.25.) GPB határozat Kövendi S. u. 9. szám alatti ingatlan adásvétele A Bizottság tudomásul vette, hogy a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. meg kívánja vásárolni a Kövendi S. u. 9. szám alatti ingatlant Ft vételáron. 354/2011. (X.25.) GPB határozat Mikes u. 1. sz. alatti ingatlan felújítása határidı módosítás A Bizottság a 308/2011.(IX.20.) számú határozatában a Mikes u. 1. sz. alatti ingatlan állapotfelmérésére biztosított határidıt november 30. napjára módosította. 355/2011. (X.25.) GPB határozat Elıvásárlási jog a Harkány, Üdülés u. 23. sz. alatti ingatlan tekintetében 1. A Bizottság kinyilvánította, hogy a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata ½ tulajdonában álló, Harkány, Üdülés u. 23. szám alatti, 1246/2 hrsz-ú ingatlan tekintetében az Önkormányzatot megilletı elıvásárlási jogról nem kíván lemondani. A Bizottság támogatta, hogy az induló árnál alacsonyabb értéken az Önkormányzat megvásárolja a tulajdonostárs tulajdoni hányadát. 2. A Bizottság felkérte a Polgármesteri Hivatalt és a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft-t, hogy döntésérıl hivatalos úton értesítse Dombóvár Város Önkormányzatát. 357/2011. (X.25.) GPB határozat Beszámoló a térítés díj hátralékokról 1. A Bizottság a térítési díj hátralékokról szóló beszámolót elfogadta. 2. A Bizottság felkérte a Polgármesteri Hivatalt, hogy dolgozzon ki lehetséges alternatívákat a térítési díj hátralékok csökkentése érdekében, továbbá - együttmőködve a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft-vel - vizsgálja meg a térítési díjak havonta elıre történı fizetésének lehetıségét is. 364/2011. (X.25.) GPB határozat SZMJV Önkormányzata számára szakfordítói feladatok ellátása VIS NOVA (3CE359P3) pályázat keretében tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye 1. A Bizottság a SZMJV Önkormányzata számára szakfordítói feladatok ellátása VIS NOVA (3CE359P3) pályázat keretében tárgyú meghívásos pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánította tekintettel arra, hogy nem érkezett be a pályázati elıírásoknak megfelelı, piaci árat alátámasztó 3 árajánlat. 2. A Bizottság felkérte a Polgármesteri Hivatalt, hogy kezdeményezze új pályázati eljárás kiírását az ajánlatot adó ajánlattevık körében, kibıvítve azokat a helyi fordítóirodákkal. 365/2011. (X.25.) GPB határozat Szállítási szerzıdés TÁMOP / kódszámú, Hevesy György Természettudományos Projekt elnevezéső pályázat keretében informatikai eszközök beszerzésére a Garay János Gimnázium számára tárgyú nyílt pályázati eljárás eredményének felülvizsgálatára 1. A Bizottság a Szállítási szerzıdés TÁMOP / kódszámú, Hevesy György Természettudományos Projekt elnevezéső pályázat keretében informatikai eszközök beszerzésére a Garay János Gimnázium számára c. nyílt pályázati eljárás tárgyában hozott 312/2011. (IX.20.) számú határozatát visszavonta és ezzel egyidejőleg elállt a szerzıdéskötéstıl. 2. A Bizottság felkérte a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az ajánlattevıket a határozat visszavonásáról. 10

11 3. A Bizottság felkérte a Hivatalt egy új, meghívásos pályázati eljárás lefolytatására fenti tárgyban. A meghívottak az elızı eljárás ajánlattevıi legyenek. 366/2011. (X.25.) GPB határozat Garay János Gimnázium átalakítása-labor kialakítása tervezési munkáihoz tervezıi mővezetési szerzıdés megkötése 1. A Bizottság a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet pontjában rögzített feladat- és hatáskörében eljárva jóváhagyta, hogy az Önkormányzat a Hevesy György Természettudományos Projekt c. pályázatban a Garay János Gimnázium átalakítása-labor kialakítása tervezési munkáihoz tervezıi mővezetési szerzıdést az Építész Alkotómőhely Kft-vel (7100 Szekszárd, Bezerédj u. 8.) kössön. 2. A Bizottság felkérte a Polgármesteri Hivatalt a tervezıi-mővezetıi szerzıdés elkészítésére, a polgármestert a szerzıdés aláírására, a jegyzıt pedig a szükséges dokumentumok ellenjegyzésére. 368/2011. (X.25.) GPB határozat Jákob Henrik sebességkorlátozó, várakozni tilos tábla kihelyezési kérelme A Bizottság a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.) Kgy. rendelet 1. sz. melléklet I.1.1. pontban kapott felhatalmazás alapján eljárva Jákob Henriknek a Csap utcában várakozni tilos tábla, illetve sebességkorlátozó tábla kihelyezésére vonatkozó kérelmét nem támogatta. 369/2011. (X.25.) GPB határozat Eigner György telekhatár-rendezése 1. A Bizottság a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet pontjában rögzített feladat- és hatáskörében eljárva Eigner György (Szekszárd, Kalász u. 22.) telek-kiegészítési kérelmét nem támogatta. A Bizottság felajánlotta a kérelmezı számára megvételre az elıterjesztéshez mellékelt térkép-vázlaton a városi fıépítész által megjelölt területrészt Ft/m 2 áron. A telekalítással kapcsolatos mindennemő költség vevıt terheli. 370/2011. (X.25.) GPB határozat Schneider Konrád ingatlanvételi kérelme A Bizottság a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet pontjában rögzített feladat- és hatáskörében eljárva hozzájárult az önkormányzati tulajdonban lévı szekszárdi hrsz-ú, 2204 m 2 alapterülető ingatlan 150 Ft/m 2 áron történı értékesítéséhez a bérlı Schneider Konrád Szekszárd, Petıfi u. 13. szám alatti lakos részére. 371/2011. (X.25.) GPB határozat Pásztori Lajos ingatlanvételi kérelme A Bizottság Pásztori Lajosnak a 0757/2 hrsz-ú ingatlanra benyújtott vételi ajánlatát elutasította. A Bizottság felkérte a Polgármesteri Hivatalt, hogy kezdeményezzen tárgyalásokat a 0757/1 hrsz-ú, 3932 m 2 alapterülető ingatlan tulajdonosával annak érdekében, hogy Baranya-völgyi árok egy része és a buszforduló önkormányzati tulajdonba kerüljön. A Bizottság javasolta a hivatalnak, hogy csereingatlant ajánljon fel, többek között a 0757/2 hrsz-ú területet, a tulajdonosnak. 372/2011. (X.25.) GPB határozat Kerekes László megállni tilos tábla kihelyezési kérelme A Bizottság a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.) Kgy. rendelet 1. sz. melléklet I.1.1. pontban kapott felhatalmazás alapján eljárva Kerekes Lászlónak a Sport utcában megállni tilos tábla kihelyezésére vonatkozó kérelmét nem támogatta. 11

12 373/2011. (X.25.) GPB határozat Naszvadi Henriett kérelme A Bizottság a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.) Kgy. rendelet 1. sz. melléklet I.1.1. pontban kapott felhatalmazás alapján eljárva Naszvadi Henriett kérelmét támogatta, miszerint kerüljön eltávolításra a Hermann O. u. 10. számú ingatlan elıtt lévı megállani tilos tábla. 374/2011. (X.25.) GPB határozat Tóth Rózsa Szücsény-szurdikkal kapcsolatos kérelme A Bizottság a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet I.1.1. pontban kapott felhatalmazás alapján eljárva Tóth Rózsa kérelmét nem támogatta, nem járult hozzá a Szőcsény-szurdik alsó szakaszának lezárásához. 375/2011. (X.25.) GPB határozat Vállalkozási szerzıdés Szekszárd Város Településrendezési Terve bel-és külterületi digitális szabályozási tervlapjainak átszerkesztésére tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye 1. A Bizottság a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet pontjában rögzített feladat- és hatáskörében eljárva jóváhagyta, hogy az Önkormányzat a Vállalkozási szerzıdés Szekszárd Város Településrendezési Terve bel-és külterületi digitális szabályozási tervlapjainak átszerkesztése tárgyú meghívásos pályázati eljárás során a legkedvezıbb ajánlatot tevı MERIDIÁN Kft-vel kössön vállalkozási szerzıdést, a évi költségvetésrıl szóló 10/2011. (III.9.) önkormányzati rendelet 6. melléklet Térinformatikai rendszer kialakítása elıirányzat terhére. 2. A Bizottság felkérte a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az ajánlattevıket az eljárás eredményérıl, továbbá felkérte a polgármestert a szerzıdés aláírására, valamint a jegyzıt a szükséges dokumentumok ellenjegyzésére. 376/2011. (X.25.) GPB határozat Dr. Bodri István ingatlanvételi kérelme 1. A Bizottság a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet pontjában rögzített feladat- és hatáskörében eljárva hozzájárult a 0712 hrszú ingatlanból cca. 400 m 2, a 0647 hrsz-ú, valamint a hrsz-ú ingatlanok értékesítéséhez Dr. Bodri István részére 80 Ft/m 2 vételár ellenében. A telek-kiegészítéssel kapcsolatos mindennemő költség vevıt terheli. 2. A Bizottság hozzájárult továbbá a 0718/2 hrsz-ú ingatlan értékesítéséhez Dr. Bodri István, Bodri Tibor, Dunai György, Ambrus Vilmos, Pintér József részére 80 Ft/m 2 vételár ellenében. 377/2011. (X.25.) GPB határozat Gurzó Ildikó ingatlanvételi kérelme A Bizottság Gurzó Ildikó ingatlanvételi kérelmét elutasította és nem járult hozzá az 5304/5 hrsz-ú ingatlannak a kérelemben megjelölt részének értékesítéséhez. 378/2011. (X.25.) GPB határozat Tolna Megyei Rendır-fıkapitányság kérelme A Bizottság döntött arról, hogy a Tolna Megyei Rendır-fıkapitányságnak a dolgozóik gépjármőveinek várakozásával kapcsolatos kérelmére helyszíni szemlét követıen kíván visszatérni. 12

13 381/2011. (X.25.) GPB határozat Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. kérelme a tömbbelsı forgalmi rendjének változtatása érdekében A Bizottság a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet I.1.1. pontban kapott felhatalmazás alapján eljárva a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft-nek a Bezerédj tömbbelsı forgalmi rendjének módosítására vonatkozó kérelmét támogatta. 382/2011. (X.25.) GPB határozat Bezerédj István Szakközépiskola Tagintézmény kérelme A Bizottság döntött arról, hogy a Bezerédj István Szakközépiskola Tagintézménynek a dolgozóik gépjármőveinek várakozásával kapcsolatos kérelmére egy helyszíni szemlét követıen kíván visszatérni. 383/2011. (X.25.) GPB határozat Fotocopy Kft. parkolási kérelme A Bizottság a közterületi parkolók üzemeltetésérıl és a parkolási díjakról szóló 31/2011. (V. 4.) önkormányzati rendelet 7. (12) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján eljárva a Fotocopy Kft. kérelmét támogatta és hozzájárult, hogy a Kft. hat gépjármő vonatkozásában igényeljen parkolási igazoló lapot a Vagyonkezelı Kft-nél. 384/2011. (X.25.) GPB határozat Hradszki Sándor Károlyné ingatlanvételi kérelme A Bizottság a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet I.1.5. pontjában rögzített feladat- és hatáskörében eljárva hozzájárult az alábbi önkormányzati ingatlanok értékesítéséhez Hradszki Sándor Károlyné részére: Hrsz. Alapterület Fatömeg érték Telekérték Vételár /8 m Ft Ft Ft 01343/ m Ft Ft Ft 01343/ m Ft Ft Ft 385/2011. (X.25.) GPB határozat Márkus István gépkocsi bejáróval kapcsolatos kérelme A Bizottság Márkus István Hegyalja utcai lakosnak a gépkocsi bejárójának felújítására vonatkozó kérelmét nem támogatta. 386/2011. (X.25.) GPB határozat Kovács Gábor kérelme a Fagyöngy u. 47. szám alá korlát elhelyezésére A Bizottság Kovács Gábornak a Szekszárd, Fagyöngy u. 47. szám alá korlát elhelyezésére vonatkozó kérelmét nem támogatta. 387/2011. (X.25.) GPB határozat Kérelem egyes ingatlanok szılı termıhelyi kataszterbe vonásáról A Bizottság a szekszárdi 0320/3. és 0320/12. hrsz-ú ingatlanok szılı kataszterbe vonásához - a Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal megkeresése alapján nem járult hozzá. 13

14 388/2011. (X.25.) GPB határozat Kérelem közterület térítésmentes használatára Márton-napi családi szombat c. rendezvény idıtartamára A Bizottság a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II.3.) szekszárdi ör. 13. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eljárva az ECO-SENSUS Közhasznú Nonprofit Kft-nek (7100 Szekszárd, Táncsics u. 3.) a Márton-napi családi szombat c. rendezvény kapcsán benyújtott közterülethasználati díj elengedésére vonatkozó kérelmét támogatta, a közterület-használati díj megfizetésétıl eltekintett. 391/2011. (XI.15.) GPB határozat SZMJV Önkormányzata számára szakfordítói feladatok ellátása VIS NOVA (3CE359P3) pályázat keretében tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye 1. A Bizottság a Megbízási keretszerzıdés SZMJV Önkormányzata által a CENTRAL EUROPE program keretében benyújtott VIS NOVA pályázat részét képezı szakfordítói szolgáltatás beszerzésére tárgyú meghívásos pályázati eljárásra benyújtott ajánlatok alapján jóváhagyta, hogy az Önkormányzat a legkedvezıbb ajánlatot tevı Perfekt Fordítóirodával (7621 Pécs, Irgalmasok utca 14.) kössön szerzıdést. 2. Felkérte a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az ajánlattevıket az eljárás eredményérıl, továbbá felkérte a polgármestert a szerzıdés aláírására, a jegyzıt pedig annak ellenjegyzésére. 392/2011. (XI.15.) GPB határozat Tervezési szerzıdés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata számára a DDOP-3.1.3/D- 11 pályázati konstrukció keretében megvalósítandó bölcsıde bıvítés engedélyezési tervének elkészítésére, engedélyeztetésére tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye 1. A Bizottság a Tervezési szerzıdés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata számára a DDOP-3.1.3/D-11 pályázati konstrukció keretében megvalósítandó bölcsıde bıvítés engedélyezési tervének elkészítésére, engedélyeztetésére tárgyú meghívásos pályázati eljárásra benyújtott ajánlatok alapján jóváhagyta, hogy az Önkormányzat a legkedvezıbb ajánlatot tevı Építész Alkotómőhely Kftvel (7100 Szekszárd Bezerédj utca 8.) kössön szerzıdést. 2. Felkérte a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az ajánlattevıket az eljárás eredményérıl, továbbá felkéri a polgármestert a szerzıdés aláírására. 393/2011. (XI.15.) GPB határozat évi karácsonyi díszkivilágítás megvalósítása A Bizottság támogatta, hogy a évi karácsonyi vásár közterület-használati díjából a szükséges részt a Városüzemeltetési és-fejlesztési Igazgatóság a Garay tér és a Szent István tér évi díszkivilágításának bıvítésére és üzemeletetésére fordítsa. 394/2011. (XI.15.) GPB határozat Pannon-Literatúra Kft. (5310 Kisújszállás, Deák F. u. 87.) kérelme 1. A Bizottság a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II.3.) szekszárdi ör. 13. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eljárva a Pannon-Literatúra Kft-nek (5310 Kisújszállás, Deák F. u. 87.) a december között megrendezésre kerülı könyvárusítás kapcsán benyújtott kérelmét nem támogatta. 2. Közterület-használati engedély biztosítása esetén a Bizottság javasolta a polgármesternek, hogy azt a Liszt Ferenc térre adja ki a Garay tér helyett, tekintettel arra, hogy a megjelölt idıszakban a Garay téren adventi vásár kerül megrendezésre és a kérelmezı által felállítani kívánt sátor a nagysága és külleme miatt nem illeszkedne a vásár ünnepi arculatába. 14

15 395/2011. (XI.15.) GPB határozat Máté Barbara és Csapó Zoltán kérelme megállni tilos tábla eltávolítására A Bizottság a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.) Kgy. rendelet 1. melléklet I.1.1. pontban kapott felhatalmazás alapján eljárva Máté Barbarának és Csapó Zoltánnak a Bocskai u. 14. szám elıtti megállni tilos tábla eltávolítására vonatkozó kérelmét támogatta. 396/2011. (XI.15.) GPB határozat A Szekszárdi Víz és Csatornamő Kft (7100 Szekszárd, Epreskert u. 9.) kérelme A Bizottság a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II.3.) szekszárdi ör. 13. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eljárva a Szekszárdi Víz és Csatornamő Kft (7100 Szekszárd, Epreskert u. 9.) 2 db pavilon bérlete kapcsán benyújtott bérleti díj elengedésére vonatkozó kérelmét támogatta, a közterület-használati díj megfizetésétıl eltekintett. 397/2011. (XI.15.) GPB határozat Súlykorlátozás bevezetése A Bizottság a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.) Kgy. rendelet 1. melléklet I.1.1. pontban kapott felhatalmazás alapján eljárva hozzájárult, hogy a Bencze F. u-nak a Kecskés F. utcától kezdıdı szakaszára 3,5 t súlykorlátozás kerüljön bevezetésre. 398/2011. (XI.15.) GPB határozat "Szekszárd Megyei Jogú Város Csatornahálózatának bıvítése, valamint a települési szennyvíztisztítóban keletkezı szennyvíziszap hasznosítását célzó komposztáló kiépítése" címő KEOP-1.2.0/2F/ projektbıl kimaradt utcák csatornázásának tervezésére vonatkozó szerzıdés A Bizottság jóváhagyta, hogy a szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztése kapcsán kimaradt utcák (Kadarka u. vége, Cinka u. II. rész, Gárdonyi u., Bodza u., Kövendi köz, Fürdıház utca pincék) engedélyezési terveit a KaveczkiTerv Mérnök Iroda Kft. készítse el Ft+ÁFA értékben a évi városüzemeltetési elıirányzat csapadékelvezetés, vízkárelhárítás, tervezések, vízjogi engedélyek beszerzése szakfeladat terhére. 399/2011. (XI.15.) GPB határozat Szılıhegyi sportpálya hasznosítása 1. A Bizottsága támogatta Hahn János (Hahn Tenisz Sportegyesület képviselıje) teniszcentrum kialakítására vonatkozó elképzelését az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló 0629/25 hrsz-ú, sportpálya megnevezéső földingatlan területén. 2. A Bizottság felkérte a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és-fejlesztési Igazgatóságát, hogy készíttessen a fentiekben megnevezett ingatlanról forgalmi értékbecslést. A Bizottság ennek elkészültét követıen kíván visszatérni az ingatlan eladásának kérdésére. 400/2011. (XI.15.) GPB határozat Petrovics Sándor ingatlanvételi kérelme A Bizottság hozzájárult az önkormányzati tulajdonban lévı szekszárdi 01316/3 hrsz-ú, 1467 m 2 alapterülető gyümölcsös mővelési ágú ingatlan Petrovics Sándor (Szekszárd, Kövendi S. u. 10.) részére történı értékesítéséhez 200 Ft/m 2 vételár ellenében. 15

16 401/2011. (XI.15.) GPB határozat Külterületi ingatlanokra beérkezett vételi ajánlatok elbírálása 1. A Bizottság hozzájárult az önkormányzati tulajdonban lévı szekszárdi 01357/17 hrsz-ú, szılı mővelési ágú ingatlan értékesítéséhez kk. Fresz Nikoletta (2084 Pilisszentiván, Klapka u. 95.) részére 150 Ft/m 2 vételár ellenében. 2. A Bizottság hozzájárult az önkormányzati tulajdonban lévı szekszárdi 01357/12 hrsz-ú, szılı mővelési ágú ingatlan értékesítéséhez min. 150 Ft/m 2 vételár ellenében. A Bizottság az ajánlatot benyújtó kk. Fresz Nikoletta (2084 Pilisszentiván, Klapka u. 95.) és Kis Károly (Szekszárd, Május 1. u. 1. I/8.) kérelmezık közül annak értékesíti az ingatlant, aki magasabb összegő vételárat ajánl meg. A Bizottság felkérte a Polgármesteri Hivatalt a versenytárgyalás lebonyolítására. 402/2011. (XI.15.) GPB határozat Tóbi Balázs telek-kiegészítési kérelme 1. A Bizottság hozzájárult az önkormányzati tulajdonban lévı szekszárdi 6820 hrsz-ú ingatlanból cca 80 m 2 nagyságú terület Ft/m 2 vételár ellenében telek-kiegészítés keretében - történı értékesítéséhez Tóbi Balázs Szekszárd, Ságvári E. u szám alatti lakos részére. A telekalakítással kapcsolatos mindennemő költség a vevıt terheli. 2. A Bizottság javasolta a Közgyőlésnek, hogy az értékesítésre kerülı területrészt sorolja át forgalomképes vagyontárgyak közé. 3. A Bizottság hozzájárult a 6823/10 és 6823/9 hrsz-ú ingatlanok közti telekhatár-rendezéshez, mely a tényleges használat rögzítését jelenti. 403/2011. (XI.15.) GPB határozat Pámer Mátyás földrészlet kivizsgálási kérelme 1. A Bizottság hozzájárult az önkormányzati tulajdonban lévı szekszárdi 6310/12 és 6311/7 hrsz-ú önkormányzati területeket, valamint a 6310/21 hrsz-ú, Pámer Mátyás és Pámer Mátyásné tulajdonát képezı terület tényleges használat szerinti telekhatár-rendezéséhez. A Bizottság a telekalakítást követıen a 6310/21 hrsz-ú ingatlannak a 800 m 2 -t meghaladó részét 17 m 2 -t Ft/m 2 vételár ellenében értékesíti Pámer Mátyás és neje részére. A telekalakítással kapcsolatos mindennemő költség a vevıket terheli. 2. A Bizottság javasolta a Közgyőlésnek, hogy az értékesítésre kerülı területrészeket sorolja át forgalomképes vagyontárgyak közé. 404/2011. (XI.15.) GPB határozat Berecz István telek-kiegészítési kérelme 1. A Bizottság hozzájárult az önkormányzati tulajdonban lévı szekszárdi 5020/26 hrsz-ú ingatlanból cca. 150 m 2 nagyságú terület Ft/m 2 vételár ellenében telek-kiegészítés keretében - történı értékesítéséhez Berecz István és Ágó Mariann Szekszárd, Napfény u. 72. szám alatti lakosok részére. A telekalakítással kapcsolatos mindennemő költség a vevıket terheli. 2. A Bizottság javasolta a Közgyőlésnek, hogy az értékesítésre kerülı területrészt sorolja át forgalomképes vagyontárgyak közé. 405/2011. (XI.15.) GPB határozat Elmont László (Szekszárd, Major u. 39.) területvásárlási kérelme 1. A Bizottság hozzájárult az önkormányzati tulajdonban lévı szekszárdi 5680/1 hrsz-ú ingatlanból cca 80 m 2 nagyságú terület Ft/m 2 vételár ellenében telek-kiegészítés keretében - 16

17 történı értékesítéséhez Elmont László Szekszárd, Major u. 32. szám alatti lakos részére. A telekalakítással kapcsolatos mindennemő költség vevıt terheli. 2. A Bizottság javasolta a Közgyőlésnek, hogy az értékesítésre kerülı területrészt sorolja át forgalomképes vagyontárgyak közé. 406/2011. (XI.15.) GPB határozat Friedrich László telek-kiegészítési kérelme A Bizottság támogatta Friedrich László (Szekszárd, Csatári u. 3.) beépítési tervét az önkormányzati tulajdonban lévı szekszárdi 5020/43 hrsz-ú, természetben az Alibi sörözı mellett lévı területre. A Bizottság hozzájárult a beépítéshez szükséges mintegy 550 m 2 nagyságú területrész Ft/m 2 vételáron telek-kiegészítés keretében - történı értékesítéséhez Friedrich László részére. A telekkiegészítéssel kapcsolatos mindennemő költség a vevıt terheli. A terület kapcsán érintett közmővek tulajdonosainak, üzemeltetıinek kikötéseit az adásvételi szerzıdésben szerepeltetni kell. A Bizottság felkérte a fıépítészt, hogy a Rendezési Terv módosítását a beépítés megvalósítása érdekében készítse elı. 407/2011. (XI.15.) GPB határozat Betlehem felállítása a Garay téren A Bizottság felkérte a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és-fejlesztési Igazgatóságát, hogy vizsgálja meg annak lehetıségét, hogy a továbbiakban a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. gondoskodjon a betlehemi szoborcsoport évközbeni tárolásáról, helyszínre történı szállításáról, valamint annak az adventi idıszak elıtti összeszerelésérıl. 408/2011. (XI.15.) GPB határozat Szılıszem Mozgalom támogatási kérelme 1. A Bizottság a Mentálhigiénés Mőhely keretein belül mőködı Szılıszem Mozgalom és Szılıszem İrségnek (7100 Szekszárd, Szent István tér 15.) a felkészítési és ırség ellátási munka támogatása kapcsán benyújtott kérelmét Ft összeggel támogatta a évi bizottsági tartalék keret terhére. 2. A Bizottság felkérte a Polgármesteri Hivatal Jogi és Közigazgatási Igazgatóságát a támogatási megállapodás elkészítésére, a Gazdasági, Közoktatási és Informatikai Igazgatóságot a támogatási összeg átutalására. 411/2011. (XI.15.) GPB határozat évi buszmenetrenddel kapcsolatos egyeztetés lefolytatása A Bizottság felkérte a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és-fejlesztési Igazgatóságát, hogy folytasson egyeztetést a Gemenc Volán Zrt-vel a évi buszmenetrenddel kapcsolatban különös tekintettel a 4 sz. helyi járatú autóbusz közlekedési útvonalára, valamint a Bottyán-hegyrıl közlekedı utolsó járat (22:35 perc) végállomására vonatkozóan. 414/2011. (XI.29.) GPB határozat A bentlakásos intézmények korszerősítése címő, TIOP /1 kódszámú számú pályázat elıkészítésével és benyújtásával kapcsolatos döntések meghozatala 1. A Bizottság támogatta, hogy a Bentlakásos intézmények korszerősítése címő, TIOP /1 kódszámú pályázatra Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat pályázatot készítsen elı és nyújtson be. 17

18 2. A Bizottság támogatta a Családsegítı Központ Hajléktalan Szálló Szekszárd, Mátyás király u. 59. felújítása tárgyban pályázat elıkészítését. A Bizottság felkérte a Polgármesteri Hivatalt, hogy minden lehetıséget vizsgáljon meg a Hajléktalan Szálló bıvítését illetıen és a legkedvezıbb lehetıség tekintetében készítse elı a pályázatot. 3. A Bizottság támogatta a Családsegítı Központ Családok Átmeneti Otthona Szekszárd, Csatári u. 70/b felújítása tárgyban pályázat elıkészítését. 4. A Bizottság támogatta a Szociális Központ Dr. Kelemen József Idısek Otthona Szekszárd, Kadarka u. 74. felújítása tárgyban pályázat elıkészítését. 5. Továbbá felkérte a Polgármesteri Hivatalt, hogy az elıkészítéshez szükséges terveket, tanulmányokat rendelje meg, a pályázati dokumentációt állítsa össze. 420/2011. (XI.29.) GPB határozat Kiemelt figyelem fordítása a hirdetı-berendezések és hirdetmények elhelyezésérıl szóló 6/2008. (II.6.) önkormányzati rendeletben foglaltak betartatására A Bizottság felkérte a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és-fejlesztési Igazgatóságát, hogy fordítson kiemelt figyelmet a hirdetı-berendezések és hirdetmények elhelyezésérıl szóló 6/2008. (II.6.) önkormányzati rendelet 19. -ban meghatározottak betartására/betartatására. 424/2011. (XI.29.) GPB határozat Tájékoztató a Mővészetek Háza dísztermében, illetve a Garay János Gimnázium dísztermében házasságkötés esetén fizetendı bérleti díj meghatározásáról A Bizottság a Mővészetek Háza dísztermében, illetve a Garay János Gimnázium dísztermében házasságkötés esetén fizetendı bérleti díj meghatározásáról szóló tájékoztatót tudomásul vette. 426/2011. (XI.29.) GPB határozat Tervezıi mővezetés biztosításával kapcsolatos szerzıdések módosítása 1. A Bizottság támogatta a TIOP / kódszámú, - Agóra Szekszárd - Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza multifunkcionális közösségi központ kialakítása címő pályázathoz kapcsolódóan- a Tervezıi Mővezetés szolgáltatás biztosítására vonatkozó - Megbízási Szerzıdések 1. és 2. számú mellékletnek megfelelıen módosítását. 2. A Bizottság felkérte a polgármestert a megbízási szerzıdések aláírására, továbbá a jegyzıt a szükséges dokumentumok ellenjegyzésére. 428/2011. (XI.29.) GPB határozat Szállítási szerzıdés TÁMOP / kódszámú, Hevesy György Természettudományos Projekt elnevezéső pályázat keretében informatikai eszközök beszerzésére a Garay János Gimnázium számára tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye 1. A Bizottság jóváhagyta, hogy az Önkormányzat a Szállítási szerzıdés TÁMOP / kódszámú, Hevesy György Természettudományos Projekt elnevezéső pályázat keretében informatikai eszközök beszerzésére a Garay János Gimnázium számára tárgyú meghívásos pályázati eljárás során ajánlatot benyújtó ajánlattevıkkel tárgyalást folytasson le a mőszaki tartalom és/vagy a szerzıdéses feltételek és/vagy az ajánlati ár vonatkozásában. A Bizottság felkérte a Polgármesteri Hivatalt, hogy a tárgyalásra hívja meg a Garay János Gimnázium informatikusát is. 18

19 2. Továbbá felkérte a Polgármesteri Hivatal Gazdasági, Közoktatási és Informatikai Igazgatóságát, hogy a tárgyalást lefolytassa és annak eredményét a Bizottság soron következı ülésére elıterjessze. 430/2011. (XI.29.) GPB határozat A Szekszárd 2803 hrsz-ú ingatlan hagyatéki tartozásba történı beszámítása A Bizottság megbízta a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. igazgatóját, hogy vizsgálja meg, hogy a beszámítás alapját képezı Szekszárd 2803 hrsz-ú ingatlan (Szekszárd, Árpád u. 28/B) valós forgalmi értéke és állapota megfelel-e a hagyatéki leltárban szereplı értéknek. 432/2011. (XI.29.) GPB határozat Patkós István mozgáskorlátozott tábla kihelyezése iránti kérelme A Bizottság Patkós István (Szekszárd, Zöldkert u. 12. szám alatti lakos) mozgáskorlátozott tábla kihelyezési kérelmére helyszíni szemlét követıen kíván visszatérni. 433/2011. (XI.29.) GPB határozat A Rotary Club Szekszárd (7100 Szekszárd, Bezerédj u. 7-9.) kérelme A Bizottság a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II.3.) szekszárdi ör. 13. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eljárva a Rotary Club-nak (7100 Szekszárd, Bezerédj u. 7-9.) a Garay téren lévı pavilon bérleti díjának elengedésére vonatkozó kérelmét támogatta, a pavilon bérleti díjának megfizetésétıl eltekintett. 435/2011. (XI.29.) GPB határozat Megbízási szerzıdés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata számára a város csapadékcsatorna-hálózatnak állapot felvételére és annak dokumentálására tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye 1. A Bizottság a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet pontjában rögzített feladat- és hatáskörében eljárva jóváhagyta, hogy az Önkormányzat a Megbízási szerzıdés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata számára a város csapadékcsatorna-hálózatnak állapot felvételére és annak dokumentálására. tárgyú meghívásos pályázati eljárás során a legkedvezıbb ajánlatot tevı MERIDIÁN Kft-vel kössön vállalkozási szerzıdést, a évi költségvetésrıl szóló 10/2011. (III.9.) önkormányzati rendelet 6. melléklet Vízkárelhárítás, utcai, út menti árkok tisztítása, javítása, átereszek cseréje elıirányzat terhére. 2. A Bizottság felkérte a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az ajánlattevıket az eljárás eredményérıl, továbbá felkérte a polgármestert a szerzıdés aláírására, valamint a jegyzıt a szükséges dokumentumok ellenjegyzésére. 436/2011. (XI.29.) GPB határozat A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság ügyrendjének jóváhagyása 1. A Bizottság az Ügyrendjére vonatkozó javaslatokkal kapcsolatban az alábbi észrevételeket tette: 1. (4) bekezdés: a bizottság 5 képviselıbıl és 2 külsı tagból áll; kerüljön rögzítésre, hogy a bizottsági ülésrıl történı távollétet legkésıbb az ülés napján, délelıtt 10 óráig kell jelezni a bizottsági elnök részére. 2. A Bizottság továbbá felkérte a Polgármesteri Hivatalt, hogy vizsgálja meg annak lehetıségét, hogy a bizottsági feladatok az ügyrendben a Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 10/2000. (IV. 17.) rendeletre (a továbbiakban: SZMSZ) 19

20 történı utalással kerüljenek meghatározásra, kiküszöbölve ezzel, hogy az SZMSZ módosításakor a Bizottság Ügyrendjét is módosítani kelljen. 3. A fentiekben meghatározottak átvezetését követıen, valamint a határozat 2. pontjában foglaltakra adott javaslat elkészültét követıen a Bizottság vissza kíván térni az Ügyrend tárgyalására. 438/2011. (XI.29.) GPB határozat Az OLLÉ-Program hitelfelvételéhez kapcsolódó mőszaki ellenıri szolgáltatás megrendelése 1. A Bizottság támogatta, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata az OLLÉ Programhoz kapcsolódó atlétikapálya finanszírozására megkötött kölcsönszerzıdés folyósítási feltételeit teljesítse. 2. A Bizottság támogatta, hogy az Önkormányzat a Bank által kért független mőszaki ellenıri szolgáltatásra a legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatást nyújtó Gaveran Kft-vel kössön szerzıdést. 3. A Bizottság felkérte a Polgármesteri Hivatalt a szerzıdés elıkészítésére, továbbá felhatalmazta a polgármestert a szerzıdés aláírására és a jegyzıt a dokumentumok ellenjegyzésére. 439/2011. (XI.29.) GPB határozat Megjelenés a Minıségi Borok-ételek címő kiadványban 1. A Bizottság a Kiss-Végh Lapkiadó Kft. (1138 Budapest, Népfürdı u. 19/D. 8/36.) részére, Szekszárd Városának a Minıségi Borok-ételek magazinban történı megjelenésére Ft-ott biztosított a évi bizottsági tartalék keret terhére. 2. A Bizottság felkérte a Polgármesteri Hivatal Gazdasági, Közoktatási és Informatikai Igazgatóságot az összeg átutalására. 440/2011. (XI.29.) GPB határozat Lada Niva gépjármő megvásárlása A Bizottság felkérte a polgármestert, hogy folytasson egyeztetést a tőzoltó parancsnokkal a jelenleg a mezıırök használatában lévı Lada Niva típusú gépjármő megvásárlása tárgyában. 441/2011. (XI.29.) GPB határozat Bezerédj István Szakközépiskola Tagintézményének kérelme 1. A Bizottság a közterületi parkolók üzemeltetésérıl és a parkolási díjakról szóló 31/2011. (V. 4.) önkormányzati rendelet 7. (12) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján eljárva a Bezerédj István Szakközépiskola Tagintézményének 15 fı munkavállaló részére a Szent László utca páros oldalán lévı 2 órás várakozási övezetbe tartozó parkolók ingyenesen és korlátlan ideig történı használatára vonatkozó kérelmét nem támogatta. 2. A Bizottság felhívta az intézmény figyelmét arra, hogy amennyiben elkészül a Várköz és a Szent László utca közötti összekötı út, úgy lehetısége lesz arra, hogy az ingatlanán belül, a belsı udvarban alakítson ki parkolókat. 442/2011. (XI.29.) GPB határozat Tolna Megyei Rendırkapitányság kérelme A Bizottság a közterületi parkolók üzemeltetésérıl és a parkolási díjakról szóló 31/2011. (V. 4.) önkormányzati rendelet 7. (12) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eljárva a Tolna Megyei Rendır-fıkapitányságnak a fıkapitányságon dolgozó 8 fı munkavállaló részére korlátlan parkolást biztosítására vonatkozó kérelmét nem támogatta. A Bizottság javasolta, hogy a Rendır-fıkapitányság dolgozói lehetıség szerint a belsı udvart, valamint az épület és a Séd-patak közti közterületet vegyék igénybe várakozás céljából. 20

346/2011. (X.18.) GPB határozat Okmányiroda épületének homlokzatfelújítási munkáinak elvégzése és kivitelezési dokumentáció készítése

346/2011. (X.18.) GPB határozat Okmányiroda épületének homlokzatfelújítási munkáinak elvégzése és kivitelezési dokumentáció készítése 16. sz. bizottsági elıterjesztés Elıterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére Tárgy: Beszámoló a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság lejárt határidejő határozatainak végrehajtásáról 343/2011. (X.18.)

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 246. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi Közbeszerzési Tervének módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

2 1025jkv. - Javaslat a Szekszárdi Víz-és Csatornamő Kft. 2011. üzleti tervének módosítására (268. sz. elıterjesztés) zárt ülés

2 1025jkv. - Javaslat a Szekszárdi Víz-és Csatornamő Kft. 2011. üzleti tervének módosítására (268. sz. elıterjesztés) zárt ülés SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: III. 79-45/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 110-17/2012. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA JEGYZİKÖNYV Amely készült Közgyőlése Humán Bizottságának 2012. december 27-én 9 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 280. MELLÉKLET: - Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi Közbeszerzési tervének módosítására

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 280. MELLÉKLET: - Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi Közbeszerzési tervének módosítására AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 280. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010. évi Közbeszerzési tervének módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 289. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2011. évi Közbeszerzési Tervének módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat. Módosítás II. Módosított I. Módosított II.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat. Módosítás II. Módosított I. Módosított II. 19. melléklet Sorszám Pályázat címe és fıbb adatai Pályázott összeg Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Önerı Módosítás I. Módosított I. Módosítás II. Módosított II. Elnyert támogatás 1. 2. 3. 4.

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán Bizottságának évi munkaterve

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán Bizottságának évi munkaterve Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán Bizottságának 2012. évi munkaterve Január Az óvodák nyári nyitva tartásának ütemterve Javaslat önkormányzati intézményvezetık 2012. évi teljesítménykövetelményeinek

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 260. Melléklet: 1 db TÁRGY: Külterületi utak fenntartási munkáinak elvégzésére kiírt pályázatra beérkezett ajánlatok elbírálása E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 48. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi Közbeszerzési Tervének jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 187. TÁRGY: Javaslat alapítványi pályázatok támogatására SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 187. TÁRGY: Javaslat alapítványi pályázatok támogatására SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 187. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat alapítványi pályázatok támogatására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. szeptember 28-i

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 577/2010. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA JEGYZİKÖNYV amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán Bizottságának 2010.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 269. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a kényszervágóhíd hasznosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. október 27-i rendes

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 239. MELLÉKLET: 2 TÁRGY: Javaslat külterületi ingatlan értékesítésére E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2008. SZEPTEMBER 25-i ÜLÉSÉRE

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 258. MELLÉKLET:- TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2013. ( ) önkormányzati rendelete a közterületi parkolók üzemeltetésérıl és a parkolási díjakról

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 26. MELLÉKLET: - TÁRGY: Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2012. IV. negyedév) E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 196. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Hozzájárulás telki szolgalmi jog földhivatali bejegyzéséhez E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 41. Melléklet: TÁRGY: Beszámoló a 2011. évi rövidebb és hosszabb távú, valamint az értékteremtı közfoglalkoztatásra elnyert támogatás felhasználásáról, továbbá javaslat a 2012.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 65. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi Közbeszerzési Tervének módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Elıterjesztés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága számára. Tisztelt Bizottság!

Elıterjesztés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága számára. Tisztelt Bizottság! 1. sz. bizottsági elıterjesztés Elıterjesztés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága számára Tárgy: Mővészetek Háza belsı lépcsıbérlet fedezetének biztosítása

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 83. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat TIOP-1.1.1-07/1 kódszámú pályázatok projektmenedzseri feladatainak ellátására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 60. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Tájékoztatás a Mőfüves labdarúgó pályák és mőanyag borítású atlétikai pálya projekt állásáról, továbbá javaslat további döntések meghozatalára a II.

Részletesebben

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 29.

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 29. AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 29. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felújításával címő, DDOP- 4.1.1/D-09-2f-2009-0006 azonosítószámú

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 258. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat magasabb vezetıi megbízásra vonatkozó pályázati felhívások közzétételére E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: III. 79-43/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 73 MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Tulajdonosi hozzájárulás tárgyi eszköz (földkábel) térítésmentes átadás-átvételéhez E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 14 MELLÉKLET: -

ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 14 MELLÉKLET: - ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 14 MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat "Szekszárd Megyei Jogú Város Közvilágítása energiatakarékos átalakítása pályázati (KEOP-2012-5.5.0/A) önerı biztosításának jóváhagyására E L İ T

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 145. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat köznevelési megállapodás kötésére a Négy Évszak Waldorf-pedagógiai Alapítvánnyal E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Intézményi címjegyzék 2008. augusztus

Intézményi címjegyzék 2008. augusztus 1 Intézményi címjegyzék 2008. augusztus Városi fenntartású, illetve társulásban mőködı közoktatási intézmények 1. 1. Számú Óvoda Kindergarten Pernyész Józsefné ovoda1@tolna.net, Kölcsey ltp. 15. óvodavezetı

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 75-1/2008. JEGYZİKÖNYV amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Pénzügyi Bizottságának 2009. február 26-án 7 óra

Részletesebben

A Közgyőlés felkéri a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. ügyvezetıjét a változás cégnyilvántartásba történı átvezetésére.

A Közgyőlés felkéri a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. ügyvezetıjét a változás cégnyilvántartásba történı átvezetésére. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 238/2013.(X.31.) a Szekszárd Vagyonkezelı Kft. Felügyelı Bizottsági tagjának visszahívásáról Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 224 MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat a Sportkeret és a Civil Keret felhívására beérkezett alapítványi pályázatok támogatására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 34 MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Városi Bölcsıde alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2010. március

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 52. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Mészöly hagyaték kezelésére vonatkozó együttmőködési megállapodás elfogadására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének évi munkaterve

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének évi munkaterve AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 314. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2009. évi munkaterve E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2008.

Részletesebben

Beszámoló a III. negyedévi lejárt határidejő bizottsági határozatok végrehajtásáról (2012. július szeptember 30.)

Beszámoló a III. negyedévi lejárt határidejő bizottsági határozatok végrehajtásáról (2012. július szeptember 30.) Beszámoló a III. negyedévi lejárt határidejő bizottsági határozatok végrehajtásáról (2012. július 1.-2012. szeptember 30.) 100/2012. (VII.2.) HB határozat Ifjúsági Keretre beérkezett pályázatok elbírálása

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 41. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Kadarka u. 16. számú ingatlan telekhatár-rendezésére

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 266. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat alapítványok támogatására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2008. november 30-i ÜLÉSÉRE ELİTERJESZTİ:

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 106. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Mőfüves labdarúgó pályák és mőanyag borítású atlétikai pálya projekt II. ütemének elindításához kapcsolódó döntések meghozatala, és az I. ütem hitelkérelmének

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 61. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. évi munkájáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

Közoktatási intézmények

Közoktatási intézmények 1 intézmények 1. 1. Számú Óvoda Kindergarten, Kölcsey ltp. 15. OM azonosító: 036127 Sebestyén Györgyi óvodavezetı 74/528-900 (fax is) közv.: 74/528-901 ovoda1@tolna.net Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi elızetes beszerzési tervének jóváhagyására

TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi elızetes beszerzési tervének jóváhagyására AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 11. MELLÉKLET:1 db TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009. évi elızetes beszerzési tervének jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén közétkeztetési feladatok ellátására

TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén közétkeztetési feladatok ellátására AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 303. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén közétkeztetési feladatok ellátására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat

146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat ülésérıl készült könyvébıl: 146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat 1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 9. MELLÉKLET: - TÁRGY: Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2013. IV. negyedév) E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 117 MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Pályázati felhívás üres háziorvosi állás betöltésére E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. április 28-i

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 152. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat a Gyermeklánc Óvoda tornaszobával történı bıvítésére E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. június

Részletesebben

Távolmaradt: Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Máté Péter, dr. Tóth Csaba Attila képviselık

Távolmaradt: Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Máté Péter, dr. Tóth Csaba Attila képviselık Szám: IV. 170-15/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2011. október 19-én (szerdán) 8 óra 20 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott rendkívüli

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 131-18/2011. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA JEGYZİKÖNYV Amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán Bizottságának

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK MŐVELİDÉSI ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK MŐVELİDÉSI ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 85-4/2009. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK MŐVELİDÉSI ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZİKÖNYV amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Mővelıdési és Oktatási Bizottságának

Részletesebben

(2) Az R. 3. -a a következı (6) bekezdéssel egészül ki:

(2) Az R. 3. -a a következı (6) bekezdéssel egészül ki: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 11/2012. (III. 6.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2004. (XII. 1) önkormányzati rendelet

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SPORT-, IFJÚSÁGI ÉS CIVIL SZERVEZETEK BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SPORT-, IFJÚSÁGI ÉS CIVIL SZERVEZETEK BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SPORT-, IFJÚSÁGI ÉS CIVIL SZERVEZETEK BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 86-16/2009. JEGYZİKÖNYV amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Sport-, Ifjúsági

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV.50-4/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. I. FÉLÉVI MUNKATERVE 2011. január 28. Zárt ülés: 1.) Fellebbezések, méltányossági ügyek Szociálpolitikai Osztály vezetıje Szociálpolitikai

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. szeptember 25-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. szeptember 25-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI.1377/2008 ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. szeptember 25-i ülésére Tárgy: Ingatlanhasznosítással összefüggı ügyek 5/2008 Döntés pályázatok

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 228. Melléklet: 3 db TÁRGY: Javaslat önkormányzati ingatlanok értékesítésére E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2009. NOVEMBER 19-i

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SPORT-, IFJÚSÁGI ÉS CIVIL SZERVEZETEK BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SPORT-, IFJÚSÁGI ÉS CIVIL SZERVEZETEK BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SPORT-, IFJÚSÁGI ÉS CIVIL SZERVEZETEK BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 86-14/2009. JEGYZİKÖNYV amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Sport-, Ifjúsági

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 522-1/2008. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 2008.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 139. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl E L İ T E R J E S

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 231. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat az Állami Számvevıszék Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenırzésérıl készült jelentésben foglalt megállapításokhoz

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 248. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének /2014. ( ) önkormányzati rendelete a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételérıl szóló

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének november 26-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének november 26-i ülésére 2. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. november 26-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyőlése Oktatási és Kulturális Bizottságának

Pécs Megyei Jogú Város Közgyőlése Oktatási és Kulturális Bizottságának melléklet 2/2010. (10.28.) számú a Dél-Dunántúli Idegenforgalmi Nonprofit Kft. közterület-használat engedélyezési kérelmérıl Az Oktatási és Kulturális Bizottság egyetért azzal, hogy a Dél-Dunántúli Idegenforgalmi

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 168. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat közoktatási és szakszolgálati feladatok ellátására kötött feladat-ellátási megállapodások módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 82. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Költségvetési Elszámoló Szervezetének 2009. évi Közbeszerzési tervére E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2013. január 24-i rendkívüli ÜLÉSÉRE. Horváth István polgármester

E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2013. január 24-i rendkívüli ÜLÉSÉRE. Horváth István polgármester AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 12. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat egyes intézményi szerzıdések felülvizsgálatára E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2013. január

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 131-15/2011. JEGYZİKÖNYV Amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán Bizottságának

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének 280/2009./IX.9./ sz. h a t á r o z a t a

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének 280/2009./IX.9./ sz. h a t á r o z a t a K I V O N A T 2009. szeptember 9-i rendkívüli ülése jegyzıkönyvébıl 30/2009. (IX. 10.) ÖR. Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerősítésének, felújításának támogatásáról

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 94. MELLÉKLET: - TÁRGY: Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2015. I. negyedév) E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 19-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 19-i ülésére 5. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. január 19-i ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Mizsei utca 7-9. szám alatti Lajosmizse Városi Labdarúgó Sportcentrum és a belvízelvezetı

Részletesebben

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. július 16-án megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen voltak: Tóth István Császár

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Iktatószám: I.B.1941-13/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Egészségügyi Bizottsága 2010.12.14-én 14 órakor a Polgármesteri Hivatal I. emeleti Házasságkötı termében megtartott nyílt ülésérıl Jelen

Részletesebben

TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl

TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 60. MELLÉKLET: - db. TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl E L İ T E R J E S

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S. AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db

E L İ T E R J E S Z T É S. AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a közterületi parkolók üzemeltetésérıl és a parkolási díjakról

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA Iktatószám: III. /2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Közgyőlése Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottságának

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV.50-17/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 2012. május 22-én 14 óra 07 perckor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában

Részletesebben

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a 288/2013.(XII.19.) határozatát visszavonja.

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a 288/2013.(XII.19.) határozatát visszavonja. Kivonat! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 155/2014.(VII.25.) az Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Program keretében hitel felvétele tárgyában új döntés meghozataláról 1. Szekszárd

Részletesebben

TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl

TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 193. MELLÉKLET: - db. TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl E L İ T E R J E S

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 97. MELLÉKLET : - db TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl E L İ T E R J E S

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA Ikt. szám: III. 13-46/2008. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Gazdasági és Mezıgazdasági

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 102 MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének /2013. (.) önkormányzati rendelete a lakások és egyéb építmények építéséhez, kialakításához

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete június 11-i rendkívüli ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete június 11-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Múzeum köz 1. sz. ingatlan értékesítése Sorszám: 5 Elıkészítette: Véleményezı bizottság: Váczi Julianna osztályvezetı Gazdálkodási Osztály Dr. Farkas László jogi munkatárs Pénzügyi Bizottság Döntéshozatal

Részletesebben

HATÁROZATOK 2010.09.09.

HATÁROZATOK 2010.09.09. HATÁROZATOK 2010.09.09. 260/2010. (IX.09.) sz. KT határozat vis maior pályázat kivitelezésével a Kiszi-Kı Kft-t bízza meg bruttó 3.758. 750 Ft-ért. Határidı: 2010. szeptember 20. a szerzıdés aláírására

Részletesebben

TERJESZTÉS SORSZÁMA: 27. MELLÉKLET:

TERJESZTÉS SORSZÁMA: 27. MELLÉKLET: AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 27. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Városi Bölcsıde dolgozói létszámának bıvítése E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2014. február 20-i

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYONRÓL ÉS A VAGYONNAL VALÓ GAZDÁLKODÁS EGYES SZABÁLYAIRÓL

AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYONRÓL ÉS A VAGYONNAL VALÓ GAZDÁLKODÁS EGYES SZABÁLYAIRÓL Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 4/2012.(VI.7.) Önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYONRÓL

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 198. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárdi Önkormányzat../2008.(.) rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000.(IV.17.) Kgy. rendelet módosításáról (tervezet) E L

Részletesebben

(2) Az (1) bekezdés szerinti bérbeadásról szóló szerzıdéseket - átruházott hatáskörben eljárva - a polgármester köti meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bérbeadásról szóló szerzıdéseket - átruházott hatáskörben eljárva - a polgármester köti meg. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 17/2013. (IV. 2.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2004. (XII. 1) önkormányzati rendelet

Részletesebben

TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl

TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 87. MELLÉKLET: - db. TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl E L İ T E R J E S

Részletesebben

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2009. november 1.

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2009. november 1. 1/6 KÉSZÍTETTE: dr. Tölli Katalin al ELLENİRIZTE: Horváthné Seregély Jolán osztályvezetı HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2009. november 1. 2/6 I. 1. Osztályvezetı 2. Ügykezelı titkárnı I. 3. Ügykezelı titkárnı II.

Részletesebben

Kivonat! 2. A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a szerzıdés és a szerzıdés módosítások aláírására, az aljegyzıt pedig azok ellenjegyzésére.

Kivonat! 2. A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a szerzıdés és a szerzıdés módosítások aláírására, az aljegyzıt pedig azok ellenjegyzésére. Kivonat! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 176/2014.(IX.30.) gyermek és ifjúsági fogászati körzetekre vonatkozó feladat-ellátási szerzıdések módosításáról 1. Szekszárd Megyei Jogú

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 90. MELLÉKLET: - TÁRGY: Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2011. I. negyedév) E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 99. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Beszámoló a "Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának mőködésének átvilágítása és szervezetfejlesztésének megvalósítása" c.

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat a 2. Számú Óvoda és Bölcsıde tekintetében családi napközi létesítésével kapcsolatos DDOP-3.1.3/D-11 számú pályázat benyújtására

TÁRGY: Javaslat a 2. Számú Óvoda és Bölcsıde tekintetében családi napközi létesítésével kapcsolatos DDOP-3.1.3/D-11 számú pályázat benyújtására AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 255. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat a 2. Számú Óvoda és Bölcsıde tekintetében családi napközi létesítésével kapcsolatos DDOP-3.1.3/D-11 számú pályázat benyújtására E L İ T E

Részletesebben

M E G H Í V Ó november 18. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó november 18. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

M E G H Í V Ó október 30. (péntek) napjára 7.30 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó október 30. (péntek) napjára 7.30 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 120. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Városi Bölcsıde alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2009.

Részletesebben

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1.. napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Részletesebben

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szám: IV.535-3/2010. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. december 10-én (pénteken) 9 00 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott ü l é s

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE SAJÓSZENTPÉTER VÁROS SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének a..) jegyzıkönyve, b.) napirendek: c.) rendeletek: 32., 33. d.) határozatai: 269., 270., 271.,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 235. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Javaslat a légimentı bázis létrehozására vonatkozó megállapodás módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben