2. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia. Budapesti Corvinus Egyetem március Vitaindítók

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia. Budapesti Corvinus Egyetem 2006. március 16-17. Vitaindítók"

Átírás

1 2. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia Budapesti Corvinus Egyetem március Vitaindítók 2nd National and International Lifelong Learning Conference Corvinus University of Budapest March 2006 Discussion Primings

2 Felels kiadó: MELLearN-Felsoktatási Hálózat az életen át tartó tanulásért Egyesület az EULLearN European University Lifelong Learning Network támogatásával Socrates CP LT-ERASMUS-TN Szerzk: Dr. Forgó Sándor Dr. Kálmán Anikó Kraiciné Dr. Szokoly Mária Németh Balázs Dr. Veres Pál Fordította: B. Varga Éva Szerkesztette: Dr. Kálmán Anikó Technikai szerkeszt: Ligeti Inez Borítóterv: Pálóczi Zsolt ISBN Nyomda: REXPO KFT. A konferencia vitaindító anyaga sem könyv, sem elektronikus formában nem másolható, nem terjeszthet. Saját célra és nem kereskedelmi jelleg alkalmazásokhoz, változtatások nélkül és a forrásra való megfelel hivatkozással használható. Minden terjesztési és felhasználási forma esetében a szerzk engedélyét kell kérni. Debrecen,

3 TARTALOMJEGYZÉK Dr. Veres Pál A. szekció: Felsoktatás és a gazdaság kapcsolata...4 Németh Balázs B. szekció: Felsoktatás és a Lifelong Learning Stratégia...9 Dr. Kálmán Anikó - Kraiciné Dr. Szokoly Mária C. szekció: Felnttoktatók képzése...14 Dr. Forgó Sándor D. szekció: e-learning a felnttképzésben...18 Dr. Pál Veres Section A: Higher Education and Economy...21 Balázs Németh Section B: Higher Education and Lifelong Learning Strategy...26 Dr. Anikó Kálmán - Dr. Mária Kraiciné Szokoly Section C: Training Adult Educators...31 Dr. Sándor Forgó Section D: e-learning in Adult Education

4 A. szekció: FELSOKTATÁS ÉS A GAZDASÁG KAPCSOLATA Témafelels: Schillingné Horváth Ágota, Budapesti Corvinus Egyetem Vitaindítót készítette: Dr. Veres Pál, Oktatási Minisztérium A gazdaság és a felsoktatás kapcsolatának néhány kérdése A felsoktatás mennyiségi fejldése az elmúlt 15 évben Az elmúlt 15 évben a felsoktatás talán legmeghatározóbb jellemzje a hallgatói létszám dinamikus fejldése volt. Az évi mintegy 100 ezer frl mára több mint 420 ezer fre ntt a képzésben (felsfokú szakképzésben, fiskolai, illetve új típusú alapképzésben, egyetemi képzésben és szakirányú továbbképzésben részt vevk) száma. A látványos mennyiségi fejlds több szempontból is indokolt volt. A rendszerváltással, a tulajdoni viszonyokkal és a technikai felzárkózással összefügg társadalmigazdasági átalakulás kihívást jelentett a szakmai képzés számára is. Ugrásszeren megntt a gazdaság igénye a felsfokú végzettségek iránt. Ezt az igényt alátámasztotta a társadalom (a szülk, a családok) részérl megnyilvánuló igen erteljes nyomás a fiatalokra és a felsoktatási intézményekre, a diploma megszerzése iránt. A foglalkoztatottak átlagos iskolázottsági szintje Magyarországon lényegesen elmaradt az EU-tagok átlagától után jó ideig úgy tnt, hogy a gazdaság szinte korlátlanul fel tudja venni a növekv számban kibocsátott diplomásokat. A társadalmi-gazdasági igényt jelezte, a továbbtanulási szándékokat visszaigazolta, hogy a képzettségi prémium folyamatosan emelkedett. A felsfokú végzettségek bértöbblete a középfokú végzettségekhez viszonyítva 2002-re 70 % fölé ntt, ami messze meghaladta az európai átlagot. A mennyiségi fejldés kiváltotta szerkezeti ellentmondások A 15 éves dinamikus fejldés mára alapveten megváltoztatta a felsoktatás és a gazdaság, valamint a társadalom viszonyát. Néhány tekintetben gyökeresen új helyzet alakult ki. 4

5 A demográfiai helyzetbl is következen (a korosztályos létszám fokozatos csökkenése miatt), a 18 éves korosztály beiskolázási arányát tekintve elértük a nyugat-európai átlagot. A frissen végzettek, illetve a néhány éves tapasztalattal rendelkezk kínálata valóságos generációváltáshoz vezetett a munkaadói oldalon (40 év felettiek erteljes kiszorítása a foglalkoztatásból). Ennek egyik következménye, hogy az un. korpótlék minimális szintre (10 % alá) csökkent. A felsoktatás beiskolázási, és ennek megfelelen kibocsátási szerkezete nem tudta kellképpen követni a társadalmi-gazdasági igényeket, túlságosan kínálat orientált volt. Ezt jelezte, hogy egyes szakterületeken túlkínálat, míg más területeken túlkereslet jelentkezett. Bár az átlagos diplomás munkanélküliségi számok még mindig imponálóak, ha összevetjük az EU átlagával, a frissen végzettekhez viszonyítva, illetve az ifjúsági munkanélküliségen belül az utóbbi 4-5 évben drasztikusan n a munkanélküliségi arány. Munkaer-piaci felmérések és a KSH adatai igazolják, hogy a diplomások munkaer-piaci helyzetében fordulat következett be. Ennek lényege, hogy a keresleti piac kínálati piaccá alakult. Ennek jelei a munkanélküliség emelkedése mellett az átlagos munkahely-keresési id növekedése, egyes szakterületeken a diplomás kezd bér nyomottá válása, a végzettek közötti verseny élezdése, a megcélzott és az elfogadott munkahelyek, munkakörök közötti szintbeli és szakmai feszültség növekedése. Bekövetkezett ugyan egyfajta szerkezeti átrendezdés a felsoktatásban a felsfokú szakképzés és a fiskolai képzés javára, azonban ennek mértéke és módja láthatóan nem elégítette ki sem a képzésben résztvevket, sem a gazdaság szereplit. A gazdaság részérl egyre több kritika jelentkezett a felsoktatás kibocsátási szerkezetét, a végzettek felkészültségét illeten. Elvi szempontból nem elhanyagolható az EU-csatlakozással felersöd törekvés mind hallgatói, mind munkaadói oldalról, az európai gazdasági és oktatási térben történ gondolkodásra. A gazdaság és a felsoktatás kapcsolatának eltér, illetve új megközelítései A felsoktatás szerepe túlmutat a gazdaság igényeinek szolgálatán. A gazdaság szereplit ugyanakkor értelemszeren elssorban a végzettek foglalkoztathatósága, minél rövidebb id alatt és minél kisebb költséggel való hadrafoghatósága érdekli, illetve ebben érdekeltek. A 5

6 gazdaság szempontjából az lenne ideális, ha a munkaadó által kreált munkakörre alkalmas végzetteket bocsátana ki a felsoktatás. Ez azonban elvileg sem lehetséges, hiszen a felsoktatás kibocsátási (szak-) szerkezete, a foglalkozási és a munkaköri szerkezet szükségszeren eltér egymástól. Mindemellett a felsoktatási intézmények a képzés diszciplináris megalapozottságát, az ismeretek idtállóságát hangsúlyozzák. Ezt ersíti, hogy a gazdaság szerkezete folyamatosan változik, amit a nemzetközi tkemozgás idnként különösen felersít. A kérdés tehát, hogyan lehet a gazdaság és a felsoktatás kapcsolatát optimalizálni A válasz a fentiek alapján semmiképpen nem az, hogy a felsoktatás úgymond szolgálja ki a gazdaságot. Sokkal inkább arról van szó, hogy a felsoktatás és a gazdaság, illetve ezek szerepli között egy folyamatos és dinamikus viszonynak kell létrejönnie. E kapcsolatnak több szinten kell mködnie, stratégiai szinttl az egyes szakemberek közötti együttmködésig. Az együttmködés célja, hogy a felsoktatás a diszciplináris, illetve tudományos megalapozottság megtartásával kövesse a gazdasági igényváltozások irányát, illetve a felsoktatás közremködjön abban, hogy az életen át tartó tanulás keretében megvalósuljon a munka és a tanulás új viszonyrendszere. Ennek több lényeges eleme van: A felsoktatási intézmények folyamatos visszajelzést kapjanak a munkaadók végzsökkel kapcsolatos tapasztalatairól, elvárásairól. A felsoktatási intézmények folyamatos jelzést adjanak a munka világa felé az új szakmai, kutatási eredményekrl, képzésfejlesztési elképzeléseikrl. Mködjenek a képz intézmények és a munkaadók közös fórumai a tapasztalatok, tervek, javaslatok megbeszélésére. A felnttképzés keretében valósuljon meg a munka és tanulás világa közötti folyamatos és kétirányú átmenet, a munka és a tanulás párhuzamossága. A felsoktatás és a gazdaság kapcsolatának néhány aspektusa az új felsoktatási törvényben Az új felsoktatási törvényben számos szabály segíti a gazdaság és a felsoktatás kapcsolatának új alapokra helyezését: Stratégiai tervezés, végrehajtás. A felsoktatási intézmények társadalmi igény vezérelte stratégiai tervezését, a stratégia megvalósulását a jövben a gazdasági tanácsok fogják segíteni. E testületek feladata az intézmények szakmai és gazdálkodási szempontból hatékony 6

7 mködésének segítése. Stratégiai szempontból mindkét feladat megvalósításának feltétele a társadalmi igények által vezérelt mködés és fejlesztés. A demográfiai folyamatok és a társadalmi-gazdasági igények követése. A társadalom és a gazdaság arányos munkaer ellátása érdekében a jövben a felsoktatás államilag finanszírozott beiskolázási arányai követni fogják a demográfiai folyamatokat. A mindenkori éves államilag támogatott els éves hallgatói helyek meghatározása a középiskolák utolsó éves létszámának arányában történik. A finanszírozott hallgatói helyek elosztása a képzési területek, ágak, szakok és intézmények között a munkaer-piaci visszajelzések, a pályakövetési adatok és a jelentkezk preferenciáinak figyelembe vételével történik. A kapacitás akkreditáció hivatott biztosítani, hogy az intézmények ne lépjék túl a szakmai és gazdasági szempontból optimális hallgatói létszámot. A többciklusú képzés és a gazdaság. A többciklusú képzés a rugalmas idbeli építkezéssel, a bemeneti és kimeneti lehetségek növelésével a jelentkezk, és a gazdasági igényeinek jobb követését teszi lehetvé. A jelenleginél nagyobb mértékben biztosított, hogy a mesterképzésre valamint a szakirányú továbbképzésre akkor és olyan területen kerüljön sor, ahol, és amikor a munkaadók és a résztvevk igényeinek megfelel. Ezt fejezi ki a törvény azon szabálya is, hogy a munkaadók részt vehetnek munkavállalóik felsfokú képzésének finanszírozásában. A gyakorlati képzés, a szakmai gyakorlatok jelentsége. Az új felsoktatási törvény lehetvé teszi, hogy gyakorlatigényes szakokon, 30 kredit érték, összefügg szakmai gyakorlat megszervezésére kerüljön sor. A szakmai gyakorlatok megszervezésében nagy feladat hárul a gazdálkodó szervezetekre. A szakképzési hozzájárulási kötelezettség terhére a gyakorlati képzés számos költsége elszámolható, a hallgatók részére juttatás fizethet. A szakképzési hozzájárulási kötelezettség terhére a munkaadók pénzbeli és természetbeni formában támogathatják a gyakorlati képzés fejlesztésének tárgyi feltételeit, a felsoktatási intézmény keretei között is. Életen át tartó tanulás és távoktatás, korszer oktatási módszerek alkalmazása. A munka és tanulás párhuzamossága új követelményt támaszt az oktatással és az oktatókkal szemben. A képzés nagyobb arányban folyik a felnttoktatás keretében. A felsoktatást az új törvény meghatározott esetekben felnttképzésként ismeri el. Szükséges, hogy a felnttek körülményeihez, életkorához szabott 7

8 módon, formában és idben kerüljön sor a képzések megszervezésére. Ezért a felnttképzésben részt vev tanárokkal szemben ennek megfelel követelményeket kell támasztani, részükre a megfelel pedagógiai, módszertani felkészítést, továbbképzést biztosítani kell. A távoktatás hatékony formáit szükség szerint alkalmazni kell, a kapcsolódó fejlesztéseket az intézményeknek egymással és a munkaadókkal együttmködve végre kell hajtaniuk. 8

9 B. szekció: FELSOKTATÁS ÉS A LIFELONG LEARNING STRATÉGIA Témafelels: Dr. Molnár László, Miskolci Egyetem Továbbképzési Központ Vitaindítót készítette: Németh Balázs, Pécsi Tudományegyetem, Felnttképzési és Emberi Erforrás Fejlesztési Kar Regionális Lifelong Learning Kutatóközpont A felsoktatás kulcsszerepe az egész életen át tartó tanulás magyar stratégiájának megvalósításában A címben jelzett gondolat jelenik meg az Európai Bizottság nyilatkozatában, melyet Oktatás és képzés 2010 címmel adtak ki 2003 végén. A dokumentum kritikus hangvétellel viszonyult a 2000 tavaszán elfogadott lisszaboni stratégiához, és annak sikerességét, azaz a 2010-ig kitzött célok megvalósítását az oktatás és képzés tényleges fejlesztéséhez kötötte. A Bizottság megfogalmazta azt a kritikát, hogy igen kevés tag- és tagjelölt országban veszik komolyan az egész életen át tartó tanulás ügyét, nem készültek koherens stratégiák. 1 A nyilatkozat utal a 2001-ben létrehozott, az oktatási-képzési rendszerek konkrét célkitzéseinek megvalósításához szükséges eszközökre, a jó gyakorlatot (best practice) kutató munkacsoportok tevékenységére, melyek hangsúlyozzák a nemzeti stratégiák támogatásának és együttmködésének fontosságát. Ebben a tudás Európájának megvalósítását a felsoktatás markáns szerepvállalásához kötik, hangsúlyozva az 1999-es bolognai nyilatkozat jelentségét. Felértékeldik az egyetemek minsít és vizsgáztató szerepe, az oktatási és képzési reformok felvállalása, a minségbiztosítás alkalmazása, valamint a diplomák kölcsönös elismerése. Ennek szerves része az együttmködés hagyományos formáin túlmutató monitoring rendszer bevezetése az egyes tagországok felsoktatásának fejldése vizsgálatának céljából. Az egységes európai felsoktatási térség megvalósításában fontos szerepet kap a felnttoktatók képzésének fejlesztése, korszersítése is. 1 European Commission (2003): Education and Training The Success of the Lisbon Strategy hinges on urgent reforms. EC-EUROP, Brussels. 9

10 Fontos megállapítani, hogy a lisszaboni célkitzések a bolognai nyilatkozatban meghatározott célokon túlmutatnak, és jelentsebb társadalmi, gazdasági szerepvállalásra, innovációra, kooperációra ösztönzik a felsoktatás intézményeit. Különösen fontos az oktatók és a kutatók képzése, továbbá a számukra elengedhetetlen mobilitási programok tartalmas mködtetése nemcsak európai, de Európán túlmutató kapcsolatok fejlesztésével. Ehhez szükséges tisztázni a felsoktatás finanszírozásának, az intézményrendszer funkcionális és képzési korszersítésének, a karrierfejlesztésnek, továbbá a munka világával kialakított hálózatok fejlesztésének kérdéseit. Az Európai Bizottság tehát már három esztendeje világosan képviseli azt az álláspontot, hogy a felsoktatásnak az egész életen át tartó tanulás megvalósításában fel kell vállalnia egy olyan szerepet, melynek része az oktatás, a képzés és a kutatások minségének fejlesztése nyitott kooperációban, innovációs szemlélettel. A másik igen jelents forrás az Európai Egyetemek Szövetségének (EUA) TRENDEK 2003 cím dokumentuma, melyben a felsoktatás intézményei fellelhetik az európai szint stratégiai gondolatváltás elemeit, különös tekintettel az egész életen át tartó tanulás megvalósításában játszott felsoktatási szerepekre. 2 A dokumentum egyértelmen utal a következkre: A felsoktatási intézményeknek kulcsszerepük van abban, hogy az egész életen át tartó tanulás koncepciója által a további oktatás (continuing education), valamint a felnttoktatás (adult education) szerepét felértékel diskurzusok valódi tartalmat kapjanak, és hogy azokban a hozzáférés, a tanulás hatékonyságának növelése, valamint a tanulóközpontú értékelés gyakorlásának folytatása mellett, a felnttoktatás és -képzés minségi fejlesztése és az oktatók felkészültségének emelése legyen a meghatározó. Az egész életen át tartó tanulási stratégiák megalkotásába be kell vonni a felsoktatás intézményeit. A legtöbb európai és nemzeti törekvés az egész életen át tartó tanulás megvalósításában elhanyagolja a felsoktatást, nem használja ki annak innovációs lehetségeit. A legtöbb közép-európai ország felsoktatási intézményének stratégiájában nem jelenik meg az egész életen át tartó tanulás ügye. 2 European Universities Association (2003): Trends EUA Genéve Brussels. 10

11 Az egész életen át tartó tanulás gondolata felersítette a felsoktatás kooperációs szerepét a piaci tényezkkel, viszont az akadémikus értelmiség részérl ez az olykor meggondolatlan partnerség számos kritikát váltott ki. Még azokban az országokban is, ahol a további képzések, az egész életen át tartó tanulás ügye fontos (pl. az Egyesült Királyság, Franciaország, Finnország), a felsoktatási intézmények jelents részében a további oktatás, a továbbképzés és a felnttoktatás nem kap egyenrangú megítélést a felsoktatás kari, kutatói bázisaival. 3 Peter Jarvis a felsoktatás útkeresésével kapcsolatosan megjegyzi, hogy a diverzifikálódó felsoktatásnak nincs más választása, mint a megváltozó szükségletekre történ hatékony reagálás. Ahol az állami szerepvállalás túlzott, vagy ahol nem mködik a tényleges autonóm felsoktatás, ott a véderny alatt mköd felsoktatás nem is lesz képes hatékonyan megfelelni a tudáspiac elvárásainak. A kérdés az, hogy az állam meddig tudja hagyományos szerepét fenntartani. Eközben a rugalmasabb képzési politikát, innovációt szem eltt tartó egyetemek jelentsebb hallgatói bázist tudnak teremteni, s ezzel változásra késztetik a változni nem hajlandókat. A hatékonyan mköd, az egész életen át tartó tanulás ügyét képvisel egyetemek a helyi környezettel is tartalmas együttmködést alakítanak ki a tanulás hatékonyabb formáinak támogatásával, fejlesztésével. 4 Ez érdemleges arra, hogy azokat az aktuális magyar felsoktatási viszonyok között továbbgondoljuk az elbbi felvetésekkel együtt. A stratégiai gondolkodás tehát nem mondott le a társadalmi célkitzések (aktív polgárság, egyéni kiteljesedés, társadalmi befogadás fejlesztése) és a gazdasági, foglalkoztatási prioritások (foglalkoztathatóság és adaptivitás, alkalmazhatóság) összekapcsolásáról. Újból kihangsúlyozták az egész életen át tartó tanulással foglalkozó nemzeti stratégiák megalkotásának fontosságát. Miért követi Magyarország inkább a zárt, illetve szkített koordináció folyamatát? Az alfejezet címében is jelzett fogalommal illetjük azt a fajta stratégiaalkotást, amelybe nem vontak be elegend számú mértékadó, a témával felsoktatási kutatómhelyben foglalkozó szakembert, kutatót sem, 3 Ibid, 99. old. 4 Jarvis, Peter (2001): Universities and Corporate Universities. Kogan Page, London 11

12 aki gondolataival hozzájárulhatott volna ahhoz, hogy nehogy egy újabb redukcionista modell érvényesüljön stratégiaként, azaz megint csak a foglalkoztatáspolitikának, a humánerforrás - fejlesztés operatív programjához rendelt oktatási - képzési, munkaer - piaci pályázati keretekhez illesztett modell váljon stratégiává. A tervezésbe és a stratégia megtárgyalásába eddig még nem vonták be a felsoktatás intézményeit, hogy legitimálhassák a folyamatot és az eddig keretbe rendezett tartalmat. Itt hadd tegyünk néhány markáns észrevételt arról, hogy a magyar stratégiában mire és milyen tartalommal kellene utalni. Fontos utalni az Európai Unió 1993-ban és 1995-ben kiadott ún. Fehér Könyveire (White Paper on Growth, Employability and Competitiveness, 1993; White Paper on Teaching and Learning. Towards the Learning Society, 1995), melyek kiemelt szerepet tulajdonítanak az európai térség fejlesztése szempontjából az oktatásnak és képzésnek, valamint a tanulás új felfogásának. Csak 2000-tl, az egész életen át tartó tanulásról szóló Memorandum megjelenésétl számítjuk az európai szint deklarált stratégia megjelenését, de azt elkészíti az 1996-os év, melyet az EU az egész életen át tartó tanulásnak szentel, továbbá a Memorandum megjelenését követ ún. Memorandum-vita, mely fleg a hat kulcsüzenetrl szól. Viszont nem kerülhet meg a 2002 után egyértelmvé váló, és az oktatás-képzés területét meghatározó ún. nyitott koordináció (open method of co-ordination) három f célkitzésének eltérbe helyezése és megvalósítása. Ezek sorrendben: a minségi fejlesztés, a hozzáférés, valamint a kooperáció ersítése a rendszeren belül az egyes oktatási és képzési ágazatok vertikális, továbbá horizontális irányaiban, valamint a rendszer mködését meghatározó küls intézményi és más szervezeti formákkal, különösen a tanuló egyénekkel. 5 Sajnos a kooperáció gyakorlati alkalmazásában még az érintett szaktárcák sem járnak elöl, holott a lifelong learning nemzeti stratégiája akkor jelentene paradigmaváltást Magyarországon, ha azt nem kizárólagosan oktatási, képzési, és foglalkoztatási politikaként, de ifjúságpolitikaként, kultúrpolitikaként is értelmeznék, st mindegyikként egyszerre, egymás mellett és egymást ersítve. Fontos lenne arról is tájékoztatni a tanulni vágyókat, hogy mit, mikor és hol szükséges tanulni, 5 Szilágyi Antal: Tanulás egy életen át (TÉT). In Mayer József (szerk., 2005): 3L Akadémia Gyula. Innováció Integráció Inklúzió. OKI, Budapest. 12

13 hogy sikeresek legyenek, és a tanulás számukra ne kényszer, hanem munka és öröm legyen egyszerre. 6 6 Zachár László: Az egész életen át tartó tanulás irányai. In Soós Roland Fedor László Balázs Tamás (szerk., 2004): A felnttképzés módszertana IV. A nonformális tanulás térhódítása. ÉRÁK-NFI, Budapest Miskolc. 13

14 C. szekció: FELNTTOKTATÓK KÉPZÉSE Témafelels: Dr. Kálmán Anikó, Debreceni Egyetem Lifelong Learning Központ Vitaindítót készítette: Dr. Kálmán Anikó, Debreceni Egyetem Lifelong Learning Központ Kraiciné Dr. Szokoly Mária, Eötvös Loránd Tudományegyetem Mi a tanítás? Mesterség? Tudomány? Mvészet? A tanítás tudományos módszerekkel mvészi fokra fejleszthet mesterség. Nemcsak a tanított szakma, hanem annak tanítása is szakma, st a tanítás kutatása és tanítása is az. Lehet, hogy amit az emberek egymástól tanulnak, nem diplomás mveltség, hanem csak elzetes tudás vagy munkatapasztalat, de emberi erforrás, humán tke és a nemzeti tudásvagyon része, ezért állami elismerést (kreditet) érdemel, és kap is egyre több országban, bár mérése, értékelése még tökéletesítésre szorul. Az ember értelmez (hermeneutikai) lény: csak abból tanul, amit tanításnak tekint, tanításként értelmez. Éppen ezért kiemelten fontos a felnttképzésben oktató szakembereknek, - mint a képzk leggyakorlatiasabb képviselinek - megfelel szint felkészítése. A gyakorlati tudás nem csupán a hogyan tudást jelenti, hanem azt is, hogy az adott körülmények között tudjuk mi fog a legnagyobb valószínséggel megtörténni, és azt is, hogy a gyakorlat folyamán aktiválódó passzív tudással rendelkezünk. A gyakorlati tudás a tudásformák kombinációjából áll össze, ami a felnttképzés - szakmai képzés egyik legfontosabb célja. A felnttoktatás és felnttképzés manapság, amikor a munka melletti tanulás, az életút során történ többszöri szakmaváltás a munka világába való bejutás és bennmaradás általános feltétele, egyre kevésbé értelmezhet szken vett pedagógiai fogalomként. A felnttek képzése már csak az oktatás idbeli kiterjedése, a megnyúlt ifjúkori kötelez iskoláztatás és a felsoktatás expanziója miatt számos jogi, szabályozási, gazdasági, társadalompolitikai és egyéb kérdést vet fel az egyes országok és az EU számára egyaránt. A felnttoktatás nem egy, hanem sok szakterületet ölel fel. Elfordulhatnak oktatási intézményeken belül, vagy azokon kívül, szakmai, illetve közösségi környezetben; lehetnek hivatásszer, de akár szabadids 14

15 tevékenységek is. Az egyetlen közös jelenség bennük az oktatási folyamat, amely különböz szakterületeken valósulhat meg. A nevelés (tanulás) célja a fejldés. Mindig cél kell, hogy legyen fejldképesség, pontosabban a fejldképesség folyamatos újratermelése. A tanulás végs célja, értékmércéje a fejldképesség (ha lehet bvített) újratermelése, így a humán tke fejldése óhatatlanul maga után vonja a gazdaság növekedését is. Az egész életen át tartó tanulás szükséglete a teljes munkaerpiacot érinti. Magyarországon a figyelem azonban elssorban az alulképzett munkanélküliek átképzésére irányul, miközben meghatározó jelentsége van az egyre nagyobb tömegeket jelent, a tudástársadalom alapját képez diplomások körében is. Azokban az évtizedekben, amikor a 18 éves korú népesség közel fele a felsoktatás ifjú felntt hallgatója, várható, hogy rövidesen, érett felnttként posztgraduális, továbbtanuló hallgatóként ismét kopogtat a felnttoktatási intézmények kapuján. A felsoktatási intézmények amelynek munkatársai valójában mind felnttoktatók - az utóbbi tíz évben szembesültek a felnttképzés piacosodásának jelenségeivel, azzal a ténnyel, hogy az iskolarendszer oktatás, a kutatás és fejlesztés, a tudományszervezés mellett felnttképzési piaci feladatokat is el kell látniuk. Egyrészt a végzettek szakmai továbbképzése, karrierjének segítése, másrészt az intézmény fenntartása és sikeres mködése érdekében. A felsoktatásban megvalósuló felnttképzés piaci jelleg szolgáltatás, elveinek és gyakorlatának, módszereinek és oktatásszervezésének alapveten különböznie kell az egyetemek hagyományos, államilag finanszírozott, elitképzésben kialakult nappali tagozatos gyakorlatától, és ethoszától. A felsoktatás a felnttképzési piac kihívásának csak akkor tud megfelelni, ha ezt küldetésében felvállalja, erre tudatosan felkészül, és a hagyományos oktatási paradigma helyett a tanulási paradigma elveit követi. Személyi és tárgyi feltételeiben, a képzések formájában, tartalmában és módszereiben alkalmazkodni tud a változó világ változó szükségleteihez. Ehhez pedig szakszeren felkészített felnttoktatókra van szükség nemcsak a felnttképzés államilag finanszírozott és szabadpiacán, hanem a felsoktatás területén is. Ezt sürgeti továbbá az EU azon elvárása, ami a felntt tanulók élettapasztalatainak, az iskolán kívül informális és nem formális úton szerzett tudások mérését és elismerését, munkaerpiacon történ figyelembe vételének követelményét irányozza el (Accreditation of Prior Experiential Learning). A felnttképzésnek, benne a felsoktatásnak egyaránt fel kell készülnie arra, hogy a diákok és a felnttek élettapasztalatait, a formális képzési rendszeren kívülrl hozott képességeit és kompetenciáit figyelembe vegye, építsen rá. 15

16 Tanítás nem lehetséges tanulás nélkül, de tanulás sem tanítás nélkül. Az ismeret, a megismerés a Lifelong Learning egyik elválaszthatatlan dimenziója, de a tanulás nem szkíthet le ismeretre, megismerésre, kognitív folyamatra. A felsoktatásban oktatóknak felnttképzként folyamatosan tudatosítaniuk kell, hogy az egész életen át tartó tanulás korában ketts szerepük van: az ismeretek átadásának biztosításán túl, egy személyben facilitátorok és nevelk. Társadalmi missziót látnak el, amikor napi munkájukban a felntt tanuló szükségleteibl kiindulva a tudományokra épül szakismereteken és praktikus tudások és kompetenciák elsajátíttatásával cselekvképes állampolgárokat nevelnek. A magyar felsoktatási intézmények stratégiájában nincs benne, vagy nem kellen nevesített a felnttképzés, a szervezeti egységek (tanszékek) nincsenek felkészülve a felnttoktatási gyakorlatra. Bár az intézmények külön vizsgálat nélkül megkapják a felnttképzési lajstromszámot, mégis, az intézmények felében nincs felnttképzés szervezésével, illetve fejlesztésével foglalkozó szervezeti egység, se felnttképzési marketing stratégia és szemlélet; így a felnttképzésben oktatók továbbképzése többségében megoldatlan. További megoldatlan kérdések: A piac elvárásai a felsoktatási intézményektl. Átláthatóság és áttekinthetség. Minségbiztosított képzés - korszer személyi és tárgyi feltételekkel. Differenciált, a piaci igényekhez és az egyéni karriertervezéshez alkalmazkodó rugalmas képzési kínálat, karrier tanácsadás. Felnttoktatói ismeretek terjesztése - felnttoktatók képzése. A különböz elképzettség és társadalmi hátter, eltér korú és igény hallgatóság, valamint a gazdaság elvárásaihoz igazodó oktatási tartalmak, módszerek, eljárások, oktatásszervezési módok bevezetése. Ma az EU- ban a Lifelong Learning f stratégiai céljai közül az els célkitzésen belül (Az EU-s oktatási és képzési rendszerek minségének és hatékonyságának javítása) az 1.1 célkitzés foglalkozik kiemelten A felnttoktatók oktatásának és képzésének fejlesztésével. Ezen belül a f célok az alábbiak: Meg kell határozni, hogy változó szerepeiknek megfelelen, milyen kompetenciákkal rendelkezzenek a felnttoktatók. 16

17 Meg kell teremteni azokat a feltételeket, amelyek segítségével a felnttoktatók a lifelong learning távlatában mindenkori igényeiknek és lehetségeiknek megfelelen, jó minség komplex támogatást kaphatnak felnttoktatói kompetenciáik fejlesztéséhez. Biztosítani kell, hogy megfelel számú ember válassza a felnttoktatói tevékenységet. 17

18 D. SZEKCIÓ: E- LEARNING A FELNTTKÉPZÉSBEN Témafelels: Dr. Forgó Sándor, Eszterházy Károly Fiskola Médiainformatika Intézet, Eger Vitaindítót készítette: Dr. Forgó Sándor, Eszterházy Károly Fiskola Médiainformatika Intézet, Eger Az utóbbi években fként a szellemi ezen belül különösen az informatikai erforrások felértékeldésének vagyunk a tanúi. A kommunikációs és információs technológiák fejldése révén az oktatásban is egyre szélesebb körben alkalmaznak olyan technikákat, amelyek révén a tanuló és a tanár közötti kapcsolatteremtés nem ütközik sem földrajzi, sem idbeli korlátokba. Azaz, a médiumok (telekommunikációs, és információrögzít technikák) segítségével megvalósítható a kapcsolattartás a tanár és a tanuló között. A korszer info - kommunikációs elektronikus eszközök gyors ütem fejldése új lehetségeket nyitott a tanítás/tanulás szervezésére. Ezért indokolt ismét átgondolnunk, hogy mit miért teszünk a képzés során, tehetnénk-e valamit másként, az eddiginél jobban. A felnttképzés, vagyis a rendszeresen végzett, iskolarendszeren kívüli képzés területén, a tankötelezettségük teljesítésén már túl lev felnttek tanulását vizsgálva, különösen a munka melletti tanulást, az élethosszig tartó tanulás új lehetségeit próbáljuk áttekinteni. Vizsgálódásunk középpontjában az elektronikus tanulás (az e-learning) áll, abból a szempontból, hogy mi a szerepe jelenleg és mire juthatunk alkalmazásának elterjedésével. Miért fontos az e-learning hazai elterjesztésének kérdéseivel foglalkozni? Azért, mert Magyarországnak most különösen jó esélyei vannak idben bekapcsolódni az európai képzés fejlesztésének egyik fontos folyamatába. A progresszív nemzetközi törekvésekkel összhangban gyorsítható a hazai társadalom és gazdaság fejldése. Az elektronikus tanulás kitnen alkalmas a munkát végz, elfoglalt felnttek, a hátrányos helyzet településeken, régiókban élk, a fogyatékkal élk (különösen a mozgás- és halláskárosultak) tömeges oktatására, képzésére, továbbképzésére. 18

19 A nyitott és távoktatási formák bizonyítottan hatékony ismeret elsajátítást tesznek lehetvé az egyénre szabott tanulástámogatási rendszerükkel, valamint a tanuláshoz való hozzáférés biztosításában. A távoktatási módszerek, a virtuális egyetemek egyre elterjedtebbé válnak az egyetemi képzésében. A világhálón mind nagyobb számban találhatók e-book - ok, virtuális múzeumok, st, virtuális laboratóriumok. Ezeknek anyaga szinte változtatás nélkül építhet be a távoktatási kurzusokba. Az e-learning témája szempontjából az elmúlt évek egyik meghatározó fontosságú eseménye volt, az Európai Tanács márciusában, Lisszabonban tartott csúcstalálkozóján, az Európai szint mérföldkövek az oktatásban és a képzésben cím döntése. Fontos útmutatást ad az Európai Bizottság közleménye, Az e- tanulás cselekvési terve a holnap oktatásának megtervezése. Ennek megvalósítását szolgáló tennivalókkal a Tanács 2002-ben, Barcelonában tartott ülése is foglalkozott, majd több, az élethosszig tartó tanulással és az e-learning lehetségeivel foglalkozó EU - s dokumentum született. A munka világában elfogadottnak tekinthet, hogy a korszer elektronikus eszközök és technológiák fejldésével új utak nyíltak az új típusú munkaformák bevezetése és elterjesztése eltt. A hagyományos munkavégzési formák mellett megjelentek az új típusú (atipikusnak nevezett) nem hagyományos munkavégzési formák is. Ezek között az egyik sokat ígér és fejldképes forma a távmunka. Különösen a mobil távmunka fejldése gyorsult rohamosan az elmúlt néhány év alatt. Rohamosan terjed a számítógép és az Internet használata, amelyek az e - Learning és a távmunka közös eszközei. A teljes életpályára kiterjed képzés gondolatának térnyerése, és a médiumok (nyomtatott elektronikus) változatainak kibontakozása révén egyre szélesebb körben alkalmazzák a hagyományos oktatási formák mellett a nyitott képzési, távoktatási formákat. E képzési formák lehetvé teszik a munka melletti tanulást, figyelembe véve a hallgatók eltér felkészültségét, tanulási szokásait. A korszer elektronikus eszközök és technológiák alkalmazásának rengeteg elnye van a felnttek tanulásában, de különösen akkor van létjogosultsága, amikor a munkavégzés is a számítógépek és az elektronikus hálózati kapcsolatok (például Internet) intenzív használatával történik. Célkitzések Olyan szekció létrehozása, amely által rendszerbe foglalhatók a távoktatás, az e-learning tananyagok elkészítéséhez szükséges ismeretek, 19

20 irányelvek, javaslatok és gyakorlati tanácsok. Célunk bemutatni azokat a lehetségeket, amelyeket az új digitális médium biztosít a tanítási-tanulási folyamat számára. A szekció keretében fel kívánjuk dolgozni: a távoktatás és az e-learning fogalomrendszerén túlmenen, az elektronikus tanulási formák változatait, a felnttképzést és az e-learning alkalmazási lehetségeit meghatározó háttér-feltételeket, a tanulás különböz módozatai között elfoglalt helyét, az e-learning tananyagok általános jellemzit, az e-learning módszertani kérdéseit, minségbiztosítási rendszerét, a magyar nyelv elektronikus tartalomszolgáltatás feltételeit, a felnttképzési fejlesztési programok rendszerét, és a kormányzati törekvéseket. Végül pedig az e-learning megalapozásához szükséges összehangolt fejleszt munkát az alábbi területeken: Infrastruktúra-fejlesztés, oktatóképzés. Infrastruktúra-, és Internet/intranet hálózatfejlesztésben közremköd informatika oktatók képzése. Tartalomfejleszt, tantervkészít, tananyagíró vezet oktatók képzése. Oktatásszervezk, képz intézmények vezetinek képzése. Tartalomfejlesztés, képzési tananyag fejlesztése. 20

2nd Hungarian National and International Lifelong Learning Conference Proceeding

2nd Hungarian National and International Lifelong Learning Conference Proceeding 2nd Hungarian National and International Lifelong Learning Conference Proceeding Tartalomjegyzék / Contents HUNGARIAN-ENGLISH Dr. Klinghammer István Elszó... 10 Dr. István Klinghammer Foreword...12 2.

Részletesebben

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STATE OF EDUCATION AND THE LABOUR MARKET IN HUNGARY CSEHNÉ PAPP, IMOLA

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STATE OF EDUCATION AND THE LABOUR MARKET IN HUNGARY CSEHNÉ PAPP, IMOLA THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STATE OF EDUCATION AND THE LABOUR MARKET IN HUNGARY CSEHNÉ PAPP, IMOLA Keywords: unemployment, employment policy, education system. The most dramatic socio-economic change

Részletesebben

VITAINDÍTÓ. Felsoktatás és a Lifelong Learning Stratégiája ( B szekció)

VITAINDÍTÓ. Felsoktatás és a Lifelong Learning Stratégiája ( B szekció) VITAINDÍTÓ Felsoktatás és a Lifelong Learning Stratégiája ( B szekció) A felsoktatás kulcsszerepe az egész életen át tartó tanulás magyar stratégiájának megvalósításában Németh Balázs (PTE Felnttképzési

Részletesebben

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder Expertising Governance for Transfrontier Conurbations Ister-Granum EGTC Istvan FERENCSIK Project manager The Local Action Plans to improve project partners crossborder governance «EGTC» URBACT Final conference

Részletesebben

Skills Development at the National University of Public Service

Skills Development at the National University of Public Service Skills Development at the National University of Public Service Presented by Ágnes Jenei National University of Public Service Faculty of Public Administration Public Ethics and Communication 13. 12. 2013

Részletesebben

Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya

Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya deputy general director Leonardo Partnerships S.O.S. project coordinator Leonardo

Részletesebben

Campus Hungary Program a magyar felsoktatás nemzetköziesítésére

Campus Hungary Program a magyar felsoktatás nemzetköziesítésére Campus Hungary Program a magyar felsoktatás nemzetköziesítésére Balassi Intézet Csek Krisztina Campus Hungary programvezet 8. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia 2012. Április 26.

Részletesebben

6. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia 2010. április 29-30.

6. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia 2010. április 29-30. 6. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia 2010. április 29-30. Az egész életen át tartó tanulás jelentsége a társadalmi és területi különbségek csökkentésében Mottó A tanulás nem csupán

Részletesebben

WP2: Deliverable 2.1

WP2: Deliverable 2.1 INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD WP2: Deliverable 2.1 European benchmark study on mutual recognition Q-BICON PROJECT INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD

Részletesebben

Felnőttképzés Európában

Felnőttképzés Európában Felnőttképzés Európában Nincs szükség annyi diplomásra, amennyit képeznek Helyettük szakképzett emberekre lenne kereslet Az itthon OKJ-s képzés európai hagyományában két vonal érvényesül: - dán - német

Részletesebben

A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON

A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON Bevezetés A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON Abayné Hamar Enikő Marselek Sándor GATE Mezőgazdasági Főiskolai Kar, Gyöngyös A Magyarországon zajló társadalmi-gazdasági

Részletesebben

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market 24th October, 2005 Budapest, Hungary Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok With Equal Opportunities on the Labour Market Equal Opportunities for the Roma Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok The government

Részletesebben

FELSOKTATÁSI REFORM ÉS AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS

FELSOKTATÁSI REFORM ÉS AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS Dr. Manherz Károly Szakállamtitkár Oktatási és Kulturális Minisztérium FELSOKTATÁSI REFORM ÉS AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS Korszakváltás a felsoktatásban A rendszerváltás kezdete, a piacgazdaság kiépítése

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

LÔRINCZ ANDREA 1. A könyvtár a felsôoktatás szolgálatában

LÔRINCZ ANDREA 1. A könyvtár a felsôoktatás szolgálatában LÔRINCZ ANDREA 1 A könyvtár a felsôoktatás szolgálatában The role of libraries in higher education Higher education is inseparable from its libraries as there is common ground between their aims, users

Részletesebben

Újraszabni Európa egészségügyét II. rész

Újraszabni Európa egészségügyét II. rész Újraszabni Európa egészségügyét II. rész A dokumentum első részét lapunk előző számában olvashatják Tisztelt Olvasóink! Ezzel a jelszóval indítja programdokumentumát a European ehealth Task Force munkacsoport

Részletesebben

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD WP4: Deliverable 4.5 Development of voluntary qualification system Quality label system 1 INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS

Részletesebben

Minség, finanszírozás, nyitottság

Minség, finanszírozás, nyitottság ***+,$( -+./-0+ # A TARTALOMBÓL: Minség, finanszírozás, nyitottság 1 Felmérés képzési igényrl 5 Rövid hírek 5 '>!$ >"?23"" /0- ("!! )* +*% MELLearN, ügyvezet elnök kalmanak@lifelong.hu zsgalovits@lifelong.hu!

Részletesebben

4th Hungarian National and International Lifelong Learning Conference Proceeding

4th Hungarian National and International Lifelong Learning Conference Proceeding 4th Hungarian National and International Lifelong Learning Conference Proceeding Tartalomjegyzék / Contents HUNGARIAN-ENGLISH Dr. Besenyei Lajos Elszó... 10 Dr Lajos Besenyei Foreword... 12 4. Magyar Nemzeti

Részletesebben

A DEBRECENI MÉRNÖK INFORMATIKUS KÉPZÉS TAPASZTALATAIRÓL. Kuki Attila Debreceni Egyetem, Informatikai Kar. Összefoglaló

A DEBRECENI MÉRNÖK INFORMATIKUS KÉPZÉS TAPASZTALATAIRÓL. Kuki Attila Debreceni Egyetem, Informatikai Kar. Összefoglaló A DEBRECENI MÉRNÖK INFORMATIKUS KÉPZÉS TAPASZTALATAIRÓL TEACHING EXPERIENCES OF THE IT ENGINEERING COURSE OF UNIVERSITY OF DEBRECEN Kuki Attila Debreceni Egyetem, Informatikai Kar Összefoglaló A Debreceni

Részletesebben

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda Év Tájépítésze pályázat - Wallner Krisztina 2. Közösségi tervezés Óbudán Óbuda jelmondata: Közösséget építünk, ennek megfelelően a formálódó helyi közösségeket bevonva fejlesztik a közterületeket. Békásmegyer-Ófaluban

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE A KÖZOKTATÁS TERÜLETI ADATAI REGIONAL DATA OF EDUCATION 1990 2003

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE A KÖZOKTATÁS TERÜLETI ADATAI REGIONAL DATA OF EDUCATION 1990 2003 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE A KÖZOKTATÁS TERÜLETI ADATAI REGIONAL DATA OF EDUCATION 1990 2003 BUDAPEST, 2004 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2004 HUNGARIAN CENTRAL

Részletesebben

Társadalmi-gazdasági szempontok Az ipari termelési folyamatok kedvezőbbé tétele és az ipari együttműködési láncok sűrűsége pozitív társadalmi és gazdasági eredmények létrejöttéhez is hozzájárul. A társadalmi

Részletesebben

Pordány Sarolta A flexibilis tanulási utak elismerésének (flexible learning pathway) potenciális

Pordány Sarolta A flexibilis tanulási utak elismerésének (flexible learning pathway) potenciális Pordány Sarolta A flexibilis tanulási utak elismerésének (flexible learning pathway) potenciális hatása a regionális fejlődésre Régiók a foglalkoztatás növeléséért EARLALL konferencia, Pest megye, 2010.

Részletesebben

Training of integrity advisors in Hungary. dr. Princzinger Péter NUPS Institute of Executive Training and Continuing Education

Training of integrity advisors in Hungary. dr. Princzinger Péter NUPS Institute of Executive Training and Continuing Education Training of integrity advisors in Hungary dr. Princzinger Péter NUPS Institute of Executive Training and Continuing Education Strategic frameworks I. Magyary Program Good State Task Organization Procedure

Részletesebben

HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE

HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE EVALUATION OF STUDENT QUESTIONNAIRE AND TEST Daragó László, Dinyáné Szabó Marianna, Sára Zoltán, Jávor András Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Informatikai Fejlesztő

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

A Magyar Honvédség hírrendszerének továbbfejlesztése

A Magyar Honvédség hírrendszerének továbbfejlesztése A Magyar Honvédség hírrendszerének továbbfejlesztése Pándi Balázs 1 A zártcélú távközlõ hálózatokról szóló hatályos jogszabályban megfogalmazottak alapján a Magyar Honvédség Hálózata 2 mentesített az Elektronikus

Részletesebben

UNIVERSITY OF PUBLIC SERVICE Doctoral School of Military Sciences. AUTHOR S SUMMARY (Thesis) Balázs Laufer

UNIVERSITY OF PUBLIC SERVICE Doctoral School of Military Sciences. AUTHOR S SUMMARY (Thesis) Balázs Laufer DOI azonosító: 10.17625/NKE.2013.021 UNIVERSITY OF PUBLIC SERVICE Doctoral School of Military Sciences AUTHOR S SUMMARY (Thesis) Balázs Laufer LAW ENFORCEMENT AND NATIONAL SECURITY CHALLENGES POSED BY

Részletesebben

LIFELONG LEARNING A MINSÉG SZEMSZÖGÉBL

LIFELONG LEARNING A MINSÉG SZEMSZÖGÉBL LIFELONG LEARNING A MINSÉG SZEMSZÖGÉBL Bazsa György a MAB elnöke 4. MELLearN Konferencia Nyíregyháza, 2008. április 17. Változó társadalmi környezet: tudás alapú gazdaság és társadalom (a korábban meghatározó

Részletesebben

USER MANUAL Guest user

USER MANUAL Guest user USER MANUAL Guest user 1 Welcome in Kutatótér (Researchroom) Top menu 1. Click on it and the left side menu will pop up 2. With the slider you can make left side menu visible 3. Font side: enlarging font

Részletesebben

Publikációs jegyzék Dr. Farkas Éva az MTMT 2015. január 31-i adatai alapján

Publikációs jegyzék Dr. Farkas Éva az MTMT 2015. január 31-i adatai alapján Publikációs jegyzék Dr. Farkas Éva az MTMT 2015. január 31-i adatai alapján 2015 1. Farkas Éva A nem formális környezetben szerzett tanulási eredmények hitelesítése In: Torgyik Judit (szerk.) Százarcú

Részletesebben

HBONE+ projekt - campus best practices

HBONE+ projekt - campus best practices HBONE+ projekt - campus best practices 2011. Június 9. Mohácsi János NIIF Intézet A slide-ok GN3 projekt NA3T4 munkacsoportjának vezetőjétől Gunnar Bøe-től származnak a TNC2011 konferencián elhangzott

Részletesebben

Strategy of Coaching Education Hungarian Handball Federation. Dr Zoltan Marczinka Director

Strategy of Coaching Education Hungarian Handball Federation. Dr Zoltan Marczinka Director Strategy of Coaching Education Hungarian Handball Federation Dr Zoltan Marczinka Director 2017 Hungarian Handball Federation International Coaching Education Centre Founded: 2001, Re-established: 2012

Részletesebben

A lifelong learning paradigma értelmezése

A lifelong learning paradigma értelmezése A lifelong learning paradigma értelmezése Németh Balázs, PhD PTE FEEK, Andragógia Tanszék nemethb@human.pte.hu A lifelong learning koncepció megjelenése A lifelong learning-koncepció a lifelong education-program

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ Kővári Edit

ÖNÉLETRAJZ Kővári Edit ÖNÉLETRAJZ Kővári Edit SZAKMAI TAPASZTALAT 2015 február- One Téma alapítása (kerekasztal mediátor) 2013 szeptember-december Vendégoktató, University of Derby, Üzleti Iskola és Buxton, Turizmus és Spa Menedzsment,

Részletesebben

Bevándorlás Tanulás. Tanulás - Egyetem. Beiratkozás. Jelentkezés képzésre. Képzés típusa. Képzés típusa. Képzés típusa. Képzés típusa.

Bevándorlás Tanulás. Tanulás - Egyetem. Beiratkozás. Jelentkezés képzésre. Képzés típusa. Képzés típusa. Képzés típusa. Képzés típusa. - Egyetem Szeretnék beiratkozni egyetemre. Beiratkozás Szeretnék jelentkezni képzésre. Jelentkezés képzésre alapképzés mesterképzés PhD nappali tagozatos részidős online Szeretnék az egyetemen tanulni.

Részletesebben

Fulbright Bizottság Budapest

Fulbright Bizottság Budapest Fulbright Bizottság Budapest Budapest Tel.: 462-8040 Fax: 252-0266 Baross u. 62. info@fulbright.hu H-1082 www.fulbright.hu Híd emberek és kultúrák között: A Fulbright Program Magyarországon Dr. Brückner

Részletesebben

Minségfejlesztési szolgáltatások a felsoktatásban. Felsoktatási minségtérkép

Minségfejlesztési szolgáltatások a felsoktatásban. Felsoktatási minségtérkép Minségfejlesztési szolgáltatások a felsoktatásban Felsoktatási minségtérkép 8. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia 2012. április 26-27., Gödöll Hegyi-Halmos Nóra ELTE PPK OFI Felsoktatási

Részletesebben

FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2

FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2 FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2 Hátrányos-e az új tagállamok számára a KAP támogatások disztribúciója? Can the CAP fund distribution system be considered unfair to the new Member States? A

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13.

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. A MinDig TV a legdinamikusabban bıvülı televíziós szolgáltatás Magyarországon 2011 elsı öt hónapjában - A MinDig TV Extra a vezeték nélküli digitális televíziós

Részletesebben

OLYMPICS! SUMMER CAMP

OLYMPICS! SUMMER CAMP OLYMPICS! SUMMER CAMP YOUNG BUSINESS CAMP 3D DESIGN CAMP OLYMPICS SUMMER CAMP 20 24 JUNE AND 27 JUNE 1 JULY AGE: 6-14 Our ESB native-speaking teachers will provide a strong English learning content throughout

Részletesebben

- tools. Zsolt Mogyorósi, Mária Nagy, György Mészáros. 12.12.2008, Győr

- tools. Zsolt Mogyorósi, Mária Nagy, György Mészáros. 12.12.2008, Győr Enrichment of a(n existing) Curriculum by adopting TICKLE - tools Zsolt Mogyorósi, Mária Nagy, György Mészáros 12.12.2008, Győr First steps of enrichment 1. Give a short review of the main features of

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Kutatói együttműködések Web 2.0-es PhD kutatói közösség Doktori értekezés tézisei Készítette: Szontágh Krisztina

Részletesebben

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary Decision where Process Based OpRisk Management made the difference Norbert Kozma Head of Operational Risk Control Erste Bank Hungary About Erste Group 2010. 09. 30. 2 Erste Bank Hungary Erste Group entered

Részletesebben

GÁSPÁR TAMÁS 1. Útkeresés és makroszintû stratégiai tervezés

GÁSPÁR TAMÁS 1. Útkeresés és makroszintû stratégiai tervezés GÁSPÁR TAMÁS 1 Útkeresés és makroszintû stratégiai tervezés Social-economic paths and macro-level strategic planning The methodological foundations of exploring development are a fundamental question of

Részletesebben

A gazdasági válság hatása a magyar felsoktatási és felnttképzési rendszerre

A gazdasági válság hatása a magyar felsoktatási és felnttképzési rendszerre A gazdasági válság hatása a magyar felsoktatási és felnttképzési rendszerre 1. A magyar felsoktatás reformfolyamatainak a tapasztalatairól 2. Van-e a magyar felsoktatás reformfolyamatának jövképe? 3.Hiányzik

Részletesebben

A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés

A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés WHO ~ HRH Millenium Development Goals (Achieving the health related

Részletesebben

Magyar ügyek az Európai Unió Bírósága előtt Hungarian cases before the European Court of Justice

Magyar ügyek az Európai Unió Bírósága előtt Hungarian cases before the European Court of Justice Magyar ügyek az Európai Unió Bírósága előtt Hungarian cases before the European Court of Justice FEHÉR Miklós Zoltán Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Európai Uniós Jogi Főosztály Ministry of Public

Részletesebben

A. Hírek B. NEA C. Program D. Könyvajánló E. News in English F. A hírlevélről

A. Hírek B. NEA C. Program D. Könyvajánló E. News in English F. A hírlevélről A. Hírek B. NEA C. Program D. Könyvajánló E. News in English F. A hírlevélről **************************************** Az Európa Ház Facebook oldala: www.facebook.com/europa.haz ****************************************

Részletesebben

N É H Á N Y A D A T A BUDAPESTI ÜGYVÉDEKRŐ L

N É H Á N Y A D A T A BUDAPESTI ÜGYVÉDEKRŐ L K Ö Z L E M É N Y E K N É H Á N Y A D A T A BUDAPESTI ÜGYVÉDEKRŐ L DR. HEINZ ERVIN A népesedésstatisztika igen fontos mutatószámai a népesség kormegoszlására és annak változására vonatkozó adatok. Ezért

Részletesebben

A library for the user: new building, new organisation, new services

A library for the user: new building, new organisation, new services A library for the user: new building, new organisation, new services Budapest-Debrecen, 2008.04.11. - 14. LIBER Alföldiné Dán Gabriella - Nagy Zsuzsanna 2 Primary goals of the library To make basic library

Részletesebben

A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA

A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM VÁLLALATGAZDASÁGTAN INTÉZET VERSENYKÉPESSÉG KUTATÓ KÖZPONT Szabó Zsolt Roland: A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA VERSENYBEN A VILÁGGAL 2004 2006 GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÜNK VÁLLALATI

Részletesebben

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata Can/ Can is one of the most commonly used modal verbs in English. It be used to express ability or opportunity, to request or offer permission, and to show possibility or impossibility. A az egyik leggyakrabban

Részletesebben

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting Currency is Hungarian Forint (HUF). 1 EUR 310 HUF, 1000 HUF 3.20 EUR. Climate is continental, which means cold and dry in February

Részletesebben

Piackutatás, marketingelemzés, szegmentálás, megcélzás, pozicionálás

Piackutatás, marketingelemzés, szegmentálás, megcélzás, pozicionálás Piackutatás, marketingelemzés, szegmentálás, megcélzás, pozicionálás Mi a marketing? Piacelemzés A piacelemzés beazonosítja a piacot ahhoz, hogy pozicionálni tudják a saját üzletüket, ahhoz, hogy részesedjenek

Részletesebben

Az Open Data jogi háttere. Dr. Telek Eszter

Az Open Data jogi háttere. Dr. Telek Eszter Az Open Data jogi háttere Dr. Telek Eszter Egy kis ismétlés Open Data/Open Access/Open Knowledge gyökerei Open Source Software FLOSS (Free Libre Open Source Software) Szoftver esetében egyszerű alapok:

Részletesebben

Innováci. oktatásban. A MELLearN tíz t éve 2002-2012. Szent István Egyetem, Gödöll 2012. április 26-27.

Innováci. oktatásban. A MELLearN tíz t éve 2002-2012. Szent István Egyetem, Gödöll 2012. április 26-27. Verseny és s együttm ttmködés: Innováci ció a felsoktat oktatásban A MELLearN tíz t éve 2002-2012 2012 Szent István Egyetem, Gödöll 2012. április 26-27. Mirl l lesz szó? Elzmények, kezdetek Magyarországi

Részletesebben

COOPERATION IN THE CEREAL SECTOR OF THE SOUTH PLAINS REGIONS STRÉN, BERTALAN. Keywords: cooperation, competitiveness, cereal sector, region, market.

COOPERATION IN THE CEREAL SECTOR OF THE SOUTH PLAINS REGIONS STRÉN, BERTALAN. Keywords: cooperation, competitiveness, cereal sector, region, market. COOPERATION IN THE CEREAL SECTOR OF THE SOUTH PLAINS REGIONS STRÉN, BERTALAN Keywords: cooperation, competitiveness, cereal sector, region, market. Using a questionnaire, we determined the nature and strength

Részletesebben

Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens

Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens A KKV-k Informatikai Infrastruktúrájának vizsgálata a Visegrádi országokban The Analysis Of The IT Infrastructure Among SMEs In The Visegrád Group Of Countries Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens MultiScience

Részletesebben

Gyermekközpontú iskola A projektpedagógia elmélete és gyakorlata

Gyermekközpontú iskola A projektpedagógia elmélete és gyakorlata Hegedős Gábor Gyermekközpontú iskola A projektpedagógia elmélete és gyakorlata Kulcsszavak: projektpedagógia, érdeklıdés, aktivitás, hatékonyság A rendszerváltással az oktatásban elkezdıdött plurális szemlélet

Részletesebben

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz ANGOL NYELV 3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

A rendıri korrupció háttere

A rendıri korrupció háttere A rendıri korrupció háttere A hatalomcsere tere Field of Power exchange in Hungary Zárt, rugalmatlan hatalomcsere (Closed and inflexible power exchange) Formális csatorna Formal Channel túlszabályozott

Részletesebben

Holnaptól nekem jobb lesz. A felnttképzés és szakképzés kommunikálása - jó gyakorlat a Szolnoki Fiskola Felnttképzési Központjának programjában

Holnaptól nekem jobb lesz. A felnttképzés és szakképzés kommunikálása - jó gyakorlat a Szolnoki Fiskola Felnttképzési Központjának programjában A felnttképzés és szakképzés kommunikálása - jó gyakorlat a Szolnoki Fiskola Felnttképzési Központjának programjában Rendezvénysorozat az egész életen át tartó tanulás, mint esélynövel tényez szerepérl,

Részletesebben

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Név:... Születési hely:... Születési dátum (év/hó/nap):... Nyelv: Angol Fok: Alapfok 1. Feladat: Olvasáskészséget mérő feladat 20 pont Olvassa el a szöveget és válaszoljon

Részletesebben

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány HUNGARY - Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány (Blue booklet form or card format issued for permanent residents - from 1 January 2000 a new card format has been introduced and issued)

Részletesebben

SZEMLE VARGA LÁSZLÓ. Kisgyermeknevelés Thaiföldön KÉPZÉS ÉS GYAKORLAT 2014. 12. ÉVFOLYAM 1-2. SZÁM.

SZEMLE VARGA LÁSZLÓ. Kisgyermeknevelés Thaiföldön KÉPZÉS ÉS GYAKORLAT 2014. 12. ÉVFOLYAM 1-2. SZÁM. KÉPZÉS ÉS GYAKORLAT 2014. 12. ÉVFOLYAM 1-2. SZÁM. SZEMLE VARGA LÁSZLÓ Kisgyermeknevelés Thaiföldön A Campus Hungary Program oktatói és katatói ösztöndíjának köszönhetően a Nyugatmagyarországi Egyetem Benedek

Részletesebben

Szükség van-e a tanuló régió EU-s modelljének alkalmazására? A lokális és regionális kooperáció lehetségei a felsoktatás számára az EU felnttkori tanulásról szóló nyilatkozata tükrében: Felnttkori tanulás:

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉSI CÉLOK ÉS MEGVALÓSULÁSUK KÉSMÁRKI GALLI SZILVIA

TERÜLETFEJLESZTÉSI CÉLOK ÉS MEGVALÓSULÁSUK KÉSMÁRKI GALLI SZILVIA TERÜLETFEJLESZTÉSI CÉLOK ÉS MEGVALÓSULÁSUK KÉSMÁRKI GALLI SZILVIA ÖSSZEFOGLALÁS A kilencvenes éveket mindenekelőtt a munkanélküliség és a gazdasági megújulás elemei, elsősorban a külföldi tőkebefektetések

Részletesebben

Az e-learning, szélesebb értelemben a nyitott és távoktatás fejlődési sajátosságait

Az e-learning, szélesebb értelemben a nyitott és távoktatás fejlődési sajátosságait szűcs andrás: az elektronikus távoktatás... 377 AZ ELEKTRONIKUS TÁVOKTATÁS HELYZETE ÉS PERSPEKTÍVÁI Az e-learning, szélesebb értelemben a nyitott és távoktatás fejlődési sajátosságait vizsgálva a nemzetközi,

Részletesebben

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD.

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK A HAZAI FELNŐTTKÉPZÉS FUNKCIÓI, FEJLŐDÉSE, HATÉKONYSÁGA A SZAKKÉPZÉS MODULÁRIS ÉS KOMPETENCIA ALAPÚ FEJLESZTÉSE A KULCSKOMPETENCIÁK SZEREPE A SZEMÉLYISÉG

Részletesebben

Elméleti tanulmányok / Theoretical Studies A MODERN TÖRTÉNELEM OKTATÁSÁNAK JELENTŐSÉGE NAPJAINKBAN. Dr. BERTALAN Péter

Elméleti tanulmányok / Theoretical Studies A MODERN TÖRTÉNELEM OKTATÁSÁNAK JELENTŐSÉGE NAPJAINKBAN. Dr. BERTALAN Péter Elméleti tanulmányok / Theoretical Studies A MODERN TÖRTÉNELEM OKTATÁSÁNAK JELENTŐSÉGE NAPJAINKBAN Dr. BERTALAN Péter Absztrakt A modern történettudomány által közvetített ismeretanyag a reális nemzeti

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem

Szegedi Tudományegyetem 9. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia 9 th Hungarian National and International Lifelong Learning Conference Szegedi Tudományegyetem Rektori Hivatal 6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem. 9400 Sopron, Cházár tér 1., P Épület, Erzsébetkert. University of West-Hungary

Nyugat-magyarországi Egyetem. 9400 Sopron, Cházár tér 1., P Épület, Erzsébetkert. University of West-Hungary 5. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia 5 th Hungarian National and International Lifelong Learning Conference Nyugat-magyarországi Egyetem 9400 Sopron, Cházár tér 1., P Épület, Erzsébetkert

Részletesebben

Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary

Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary László Szemethy, Róbert Lehoczki, Krisztián Katona, Norbert Bleier, Sándor Csányi www.vmi.szie.hu Background and importance large herbivores are overpopulated

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a fogalmazási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! 1.

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem

Szegedi Tudományegyetem 9. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia 9 th Hungarian National and International Lifelong Learning Conference Szegedi Tudományegyetem Rektori Hivatal 6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Részletesebben

Angol > Magyar (English > Hungarian)

Angol > Magyar (English > Hungarian) Angol > Magyar (English > Hungarian) Angol kifejezés accreditation adult education adult guidance adult training / adult education advanced level of education, tertiary education Magyar kifejezés A akkreditáció

Részletesebben

Fügedi Balázs PhD. Szerz, cím, megjelenés helye, 2008. Szerz, cím, megjelenés. Szerz, cím, megjelenés helye, helye, PUBLIKÁCIÓ. Könyv, idegen nyelv

Fügedi Balázs PhD. Szerz, cím, megjelenés helye, 2008. Szerz, cím, megjelenés. Szerz, cím, megjelenés helye, helye, PUBLIKÁCIÓ. Könyv, idegen nyelv Fügedi Balázs PhD PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv Szerz, cím, megjelenés helye, 2006 Szerz, cím, megjelenés helye, 2007 Szerz, cím, megjelenés helye, 2008 Szerz, cím, megjelenés helye, 2009 Könyv, magyar

Részletesebben

Using the CW-Net in a user defined IP network

Using the CW-Net in a user defined IP network Using the CW-Net in a user defined IP network Data transmission and device control through IP platform CW-Net Basically, CableWorld's CW-Net operates in the 10.123.13.xxx IP address range. User Defined

Részletesebben

CCBI project. Participants listed some relevant programmes and initiatives concerning LLG;

CCBI project. Participants listed some relevant programmes and initiatives concerning LLG; CCBI project 2 nd national workshop The second national workshop was dedicated for introduction of the second year professional outcomes. During the second year of the CCBI project the focus was on lifelong

Részletesebben

Gibicsár Katalin tantárgyprogramjai

Gibicsár Katalin tantárgyprogramjai Gibicsár Katalin tantárgyprogramjai Tantárgyprogram az Angol középfokú nyelvvizsgára felkészítő tantárgyhoz Az oktatásért felelős: Idegen Nyelvi Oktatási Központ Tantárgyfelelős: dr. Csendes Ferenc Oktató:

Részletesebben

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP CHILD S DATA / GYERMEK ADATAI PLEASE FILL IN THIS INFORMATION WITH DATA BASED ON OFFICIAL DOCUMENTS / KÉRJÜK, TÖLTSE KI A HIVATALOS DOKUMENTUMOKBAN SZEREPLŐ ADATOK

Részletesebben

Az új és azóta visszavont minimumfeltétel rendszer anomáliáiról

Az új és azóta visszavont minimumfeltétel rendszer anomáliáiról Az új és azóta visszavont minimumfeltétel rendszer anomáliáiról Halmosné Mészáros Magdolna, Békés Megyei Képviselô-testület Pándy Kálmán Kórháza, Gyula A minimumfeltétel rendszer az elmúlt több mint 10

Részletesebben

Utolsó frissítés / Last update: február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné

Utolsó frissítés / Last update: február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné Utolsó frissítés / Last update: 2016. február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné TARTALOM / Contents BEVEZETŐ / Introduction... 2 FELNŐTT TAGBÉLYEGEK / Adult membership stamps... 3 IFJÚSÁGI TAGBÉLYEGEK

Részletesebben

Results of the project Sky-high schoolroom SH/4/10

Results of the project Sky-high schoolroom SH/4/10 Results of the project Sky-high schoolroom SH/4/10 Éva Mihácsy National Association of Environmental and Nature Conservation Training Centres (KOKOSZ) Project assistant 15th May 2015 Gödöllő Sky-high schoolroom,

Részletesebben

Oktatási pénzügyi adatok

Oktatási pénzügyi adatok Oktatási pénzügyi adatok Az állami és önkormányzati intézményekre vonatkozó költségvetési beszámolókból származó pénzügyi adatok Financial Data of Education Data for public institutions only Budapest,

Részletesebben

PEST Hallgatói nemzetközi szakmai gyakorlat és mobilitás tapasztalatcseréjének projektje. Összefoglaló

PEST Hallgatói nemzetközi szakmai gyakorlat és mobilitás tapasztalatcseréjének projektje. Összefoglaló PEST Hallgatói nemzetközi szakmai gyakorlat és mobilitás tapasztalatcseréjének projektje Összefoglaló logo of the partner institutin Partnerek Lahti University of Applied Sciences Finnország MAC-Team aisbl

Részletesebben

Új könyvek az Európai Unióról

Új könyvek az Európai Unióról Új könyvek az Európai Unióról Válogatás az Országgyűlési Könyvtárba 2015. május hónapban beérkezett könyvekből az Európai Unió témakörében. Az egyes tételek végén a dokumentum raktári jelzete található.

Részletesebben

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

Könnyen bevezethető ITIL alapú megoldások a Novell ZENworks segítségével. Hargitai Zsolt Sales Support Manager Novell Hungary

Könnyen bevezethető ITIL alapú megoldások a Novell ZENworks segítségével. Hargitai Zsolt Sales Support Manager Novell Hungary Könnyen bevezethető ITIL alapú megoldások a Novell ZENworks segítségével Hargitai Zsolt Sales Support Manager Novell Hungary Napirend ITIL rövid áttekintés ITIL komponensek megvalósítása ZENworks segítségével

Részletesebben

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian PERSONAL INFORMATION Dr. János Szlávik 3300 Eger, Tompa Mihály u. 8. +36-36-520-400/3082 +36-30-4365-541 szlavik@ektf.hu www.gti.ektf.hu Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian WORK

Részletesebben

Válasz az Éghajlatváltozás hatásaira az. integrált városfejlesztésen keresztül

Válasz az Éghajlatváltozás hatásaira az. integrált városfejlesztésen keresztül Válasz az Éghajlatváltozás hatásaira az integrált városfejlesztésen keresztül Climate Change Response through integrated urban management Egerszegi Zita Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. Balatoni

Részletesebben

Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting MEGHÍVÓ/ INVITATION

Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting MEGHÍVÓ/ INVITATION Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting 02-03-04. November 2014 MEGHÍVÓ/ INVITATION 1 2014 November 3 (Hétfő). Gödöllő Helyszín: Szent István Egyetem: 2100 Gödöllő,

Részletesebben

HUMÁN INNOVÁCIÓS SZEMLE 2014/1-2.

HUMÁN INNOVÁCIÓS SZEMLE 2014/1-2. A FELSŐOKTATÁS NEMZETKÖZIESEDÉSE: MEGOLDÁS A HALLGATÓI LÉTSZÁM CSÖKKENÉSÉRE? KŐMÍVES PÉTER MIKLÓS VÖRÖS PÉTER DAJNOKI KRISZTINA Összefoglaló A magyar felsőoktatás rendszere az utóbbi 15 évben megváltozott,

Részletesebben

Nyíregyházi Fiskola. College of Nyíregyháza, Hungary PROGRAM / PROGRAMME

Nyíregyházi Fiskola. College of Nyíregyháza, Hungary PROGRAM / PROGRAMME 4. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia 4 th Hungarian National and International Lifelong Learning Conference Nyíregyházi Fiskola College of Nyíregyháza, Hungary PROGRAM / PROGRAMME

Részletesebben

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado Mangalica: The VM-MOE Treaty The agreement 2013 the Goverment of Hungary decided to launch a strategic cooperation with the MOE. The deal is based in the Hungarian Pig Development Strategy (3 to 6 millon

Részletesebben

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem felnttképzési tevékenységérl

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem felnttképzési tevékenységérl Az Eötvös Loránd Tudományegyetem felnttképzési tevékenységérl (Hozzászólás a 2007.11.29-i, Hol tartanak a felsoktatási intézmények a lifelong learning megvalósításában? c. MELLearN workshophoz) Given their

Részletesebben

R&D a perspective: What are the required abilities of a future oriented engineer?

R&D a perspective: What are the required abilities of a future oriented engineer? R&D a perspective: What are the required abilities of a future oriented engineer? K+F nézőpont: Milyen elvárásoknak kell megfelelni a jövő tervezőmérnökeinek? XVI. CLAAS Symposium Gödöllő, March 26, 2014

Részletesebben

Az aridifikáció fogalmának értelmezése

Az aridifikáció fogalmának értelmezése Földrajzi Értesítő XLV. évf. 1996.1-2. füzei, pp. 5-9. Az aridifikáció fogalmának értelmezése KERTÉSZ ÁDÁM Bevezetés A globális változások (global changc) kutatása az utóbbi évtized egyik legfontosabb

Részletesebben