HEGYMEGI KISS ÁRON NTÚL L MILLENNIUM KORI ( ) 1908)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HEGYMEGI KISS ÁRON NTÚL L MILLENNIUM KORI (1815-1908) 1908)"

Átírás

1 HEGYMEGI KISS ÁRON TISZÁNT NTÚL L MILLENNIUM KORI PÜSPÖKE ( ) 1908) Egyházi személyis lyiségek közéleti szerepéről és s felelőss sségéről l egy 19. századi zadi példa p alapján

2 Hegymegi Kiss Áront ábrázoló olajfestmény a Tiszánt ntúli Református Egyházker zkerület Püspöki Hivatalában

3 Rendkívüli lelkipásztori pályafutp lyafutás 47 évig folyamatosan egy kis lélekszl lekszámú falusi gyülekezet, a Szatmár vármegyei Porcsalma lelkésze volt, de részben r ezzel párhuzamosan, p részben ez után n az egyházigazgat zigazgatás s magasabb irány nyító szintjeit is megjárta. Segéd- és s rendes lelkipásztori hivatalt összesen 70 évig viselt, esperes volt 32 évig, majd püspp spök annak ellenére, hogy 76 éves korában választották k meg erre a tisztségre 16 évig. Szintén évtizedeken keresztül l volt tagja a református egyház újonnan létrehozott országos irány nyító szervezeteinek: az egyetemes konventnek, a debreceni alkotmányoz nyozó zsinatnak, majd az első és s második m budapesti zsinatoknak. Mindezeken túl t élete utolsó 8 évében még m g a magyar országgy ggyűlés főrendiházi tagsága ga is megadatott számára.

4 20. század zad elejére kortársai rsai szemében a 19. századi zadi magyar protestantizmus egyik szimbolikus alakjává vált Átélte majdnem az XIX. századot, zadot, Klio kedves század zadát. Gyermekségében a harmincas évek reformmozgalmai töltötték k el lelkét ábrándokkal és s hevületekkel. Ifjúkora vérrózsákkal virágos, hisz ott küzd k a 48-as honvédek között. k Férfikora az elnyomás s ellen folytatott kockázatos küzdelemben telt el öregségében pedig, mint a legnagyobb református egyházker zkerület feje, új j epochába vezérli népét: n a XX. század zad korszakába. Valamint százada, zada, úgy maga is forradalmi kezdetből áthaladt a válsv lságok és s küzdelmek k korán, míg m g a gyümölcs lcsözés s idejét t megérte és s bőb aratásnak örvendhetett. ( )( ) Vele költk ltözik egy egész korszak: a XIX. század zad magyar protestantizmusának nak korszaka.

5 Időrendi áttekintés s ( ) 1848) november 2-án 2 n született a Szatmár r vármegyei v Kisnaményban nyban 1825 novemberétől, tízedik t életévét t alig betöltve a szatmárn rnémeti református gimnáziumban tanult tovább januárj rjától, lelkipásztori pályp lyára készk szülve felsőfok fokú tanulmányait nyait a Sárospataki Református Kollégiumban kezdte el augusztus 7-én 7 n Debrecenben letette I. lelkészk szképesítő vizsgáját május m 11-én n a németi református templomban házassh zasságot kötött k tt Munkácsi Joó Juliannával elején n egyházmegy zmegyéje a porcsalmai gyülekezet lelkész szének rendelte ki. Lelkészszentel szszenteléséről l hazafelé tartott, amikor Porcsalmán n megszületett elsősz szülött fia, KálmK lmán június j 21-én n Porcsalmán n jött j világra második m fia, Áron Lajos. Első felesége hosszas betegeskedés s után n 1848 áprilisában meghalt.

6 A református egyház z igazgatási egységei gei a Felső-Tisza Tisza-vidéken 1822 után

7 Időrendi áttekintés s (1848/49) május m 24-én n nagybátyj tyját, t, Kiss György rgyöt t a szatmári egyházmegye esperesévé, őt t magát t pedig főjegyzf jegyzővé választották szeptember 1. és s 7. között k egyházmegy zmegyéje képviseletk pviseletében részt r vett az EötvE tvös s József J kultuszminiszter által az 1848/20. tc. 3. értelmében a magyar állam és s a protestáns egyházak kapcsolatának újrarendezése érdekében Pestre összehívott értekezletet megelőző egyházi egyeztetéseken nyarától l aktívan részt r vett a magyar nemzetőrsereg toborozásában, ban, s annak önkéntes ntes tábori t lelkészek szeként minden valósz színűség g szerint a népfelkelők által századoss zadossá választva jelen volt a román n népfelkeln pfelkelőket ket sikeresen visszaszorító novemberi észak-erdélyi hadjáratban november 25-én n ott volt a DésnD snél l vívott v vott ütközetnél l is, amikor egy kis létszámú csász szári regurális csapat jól j l irányzott támadt madása rövid r idő alatt szétzil tzilálta lta a képzetlen k magyar hadfiakat ben, a januárt rtól áprilisig terjedő időszakban, egyházmegyei főjegyzf jegyzői tisztéből l adódóan an rendszeresen megfordult a szabadság őrvárosává váló Debrecenben, s többszt bbször r jelen lehetett a Református Kollégium Oratórium riumában ülésező országgy ggyűlés s alkalmain is április 14-én, a Habsburg-ház z Nagytemplomban kihirdetett trónfoszt nfosztása sa után, egyházmegy zmegyéje nevében és s megbízásából l a nemzeti kormány számára ő szerkesztett hódolh doló nyilatkozatot.

8 Időrendi áttekintés s ( ) 1860) november 22-én n a debreceni Nagytemplomban házassh zasságot kötött k tt Csécsi Nagy Terézi ziával. A váradi katonai törvt rvényszéken 1850-ben ellene indított eljárás s miatt többször r az ecsedi lápon bujdosva volt kénytelen k menedéket keresni. Az eljárást vele szemben négy év v bizonytalanságban tartás után n szüntett ntették meg. Második feleségétől l négy n leánya és s egy fia született, de közülük k k csak az 1861-es szület letésű Ilona élte meg a felnőttkort. Első házasságából l született fiait az anyagi biztonság és s a szatmári iskoláztat ztatás s miatt anyai nagyszüleik gondozták áprilisától l tarthatott újra a szatmári református egyházmegye egyházmegyei közgyk zgyűlést; a június j 1 2-án 1 n tartott gyűlésen Kiss Áront, mint egykor törvt rvényesen megválasztott főjegyzf jegyzőt, visszahelyezték k hivatalába április 7-én 7 n a Porcsalmára ra kiszáll lló Friedrich Tutzingen járási szolgabíró elkobozta Kiss Áron főjegyzf jegyzőtől l az egyházmegye pátens p elleni tiltakozás jegyében keletkezett iratait november 22-én n tartottak első alkalommal népkn pképviseleti pviseleti alapon általános tisztújítást st a szatmári egyházmegy zmegyében, ekkor szótöbbs bbséggel Kiss Áront esperessé, Vállyi Jánost ismételten gondnokká választották június j 12-én anthrax-fert fertőzésben meghalt második m felesége, Kiss Áron 48 évesen másodjm sodjára lett özvegy.

9 Időrendi áttekintés s ( ) 1880) január r 4-én 4 Hegyközszentmikl zszentmiklósonson harmadjára ra is megnősült, felesége Bertha Amalie Kaisar osztrák-szil sziléziai ziai származ rmazású nevelőnő lett. A kiegyezés s után n aktív v közéleti k szerepet vállalt. v Politikailag a 48-as függetlenségi gi pátot p támogatta, t de a pártpolitikai p kérdk rdések helyett főleg f az iskola és s művelm velődésügy terület letén n aktivizálta magát. Szerepe volt a vidék népiskoláinak inak és s a szatmárn rnémeti református gimnázium fejlesztésében, illetve az ottani leánynevel nynevelő intézet létrehozl trehozásában. Debrecenben Révész R Imre és s Balogh Ferenc vezetésével vel neokonfesszionalista irányzat szerveződött és s vette fel a küzdelmet k a károsnak minősített liberális lis teológiai irányzattal. A belmisszió debreceni ágának irány nyítása mellett a Tiszánt ntúlon is sorra létesl tesültek református tanítói és s tanáregyes regyesületek, nőegyletek, n és s különbk nböző karitatív tevékenys kenységet kifejtő társulások. sok ben a tiszánt ntúli egyházker zkerület tíz t z esperese és öt t gondnoka közül k Kiss Áron írta alá elsőként azt a nyilatkozatot, mely a liberális lis teológi giával szemben fellépő debreceni teológiai tanárok neokonfesszionalista törekvései mellett tette le voksát ben megkezdődtek dtek a korábban egymást stól l független f szervezeti egységk gként működőm református szuperintendenciákat országos egységg ggé szervező alkotmányoz nyozó zsinat előkész születei. Kiss Áron a tiszánt ntúli szuperintendencia képviseletében az alkotmányi törvt rvényterv készk szítésével megbízott konventi albizottság tagjaként kezdettől l fogva aktívan rész r vett a zsinat előkész szítésében.

10 Hegymegi Kiss Áron portréja az 1881-es zsinati arcképcsarnokban

11 Kiss Áron alakja a Zsinati ponyvában Nincs természet szetében szólni minden áron, De ha szól: megnyomja a β át t Kiss Áron, Bár r pap: negyvennyolcban harctéren ren is jára, Tisztelettel nézünk n nk galambősz hajára. ra. Galamb ősz haj alatt most is ifjú szellem, Küzdött hol s ha kellett a vaskalap ellen, Egy két k t kötekedk tekedő még g szóba is hozta, Hogy itt Áron bácsi b Pestnek a forposztja, Lám, ha hallgat is mint illik nászra, vőre, v Mit gyanít t már m r ebből l egyik-másik dőre! d re!

12 Időrendi áttekintés s ( ) 1885) 1881-ben Budapesten megjelent legnagyobb szabású egyházt ztörténeti vállalkozása A A XVI. században zadban tartott magyar református zsinatok végzv gzései címmel ban, az új j egyházalkotm zalkotmánynak megfelelően en a szatmári református egyházmegye is általános tisztújítást st hajt végre, v Kiss Áront ismét egyhangúlag választjv lasztják k esperessé.. A tiszánt ntúli egyházker zkerületi közgyk zgyűlés népiskolai tanügyi bizottságának elnökévé és s az egyetemes tanügyi bizottság g tagjává választja ban a magyar országgy ggyűlés által megszavazott 30. törvt rvénycikk a középiskolák k helyzetét t szabályozta újra. Ebben az egyházi középiskolk piskolák felett gyakorolt állami felügyeleti jog gyakorlásának rendszerét t is kialakított tották ben a tiszánt ntúli egyházker zkerületi közgyk zgyűlés s Kiss Áront az egyházker zkerületben működőm gimnáziumok felügyel gyelőtanácsának első elnökévé választotta. Elkötelezetten küzdk zdött a református egyházi középiskolk piskolák fejlesztéséé éért és s az egyházi jellegük k megtartásáé áért.

13 Időrendi áttekintés s ( ) 1892) szeptember 17-én n Szatmárn rnémetiben széles körűk érdeklődés mellett megünnepelt nnepelték k Kiss Áron esperessé választásának 25. évfordulóját. Ettől l az évtől l Révész R Bálint B elhúzódó betegeskedése se miatt, rangidős s esperesként ő moderálja az egyházker zkerületi közgyk zgyűléseket ban Kiss Áron a tiszánt ntúli egyházker zkerületben jelentkező centralizáci ciós s törekvt rekvések elleni tiltakozásul lemondott konventi tagságáról szeptember 14-én n a Vizsolyi Biblia kiadásának 300. évfordulója alkalmából l a tiszánt ntúli egyházker zkerület küldk ldöttségének vezetőjek jeként igehirdetőként fontos szerepet játszott j a GöncG ncön n rendezett emlékünneps nnepségen és s Károlyi K GáspG spár r szobrának avatásán. 1891/92-ben Révész R Bálint B halála la után n Kiss Áron előbb helyettes püspp spök, majd megválaszt lasztása sa és s beiktatása után n teljes jogú tiszánt ntúli református püspök k lett ben a kultuszminisztérium elismerte a Szatmári Református Kollégium Gimnázium ziumának főgimnáziumi, és s a szatmári református nőneveldének felsőbb leányiskolai nyilvánoss nossági jogát.

14 A Tiszánt ntúli Református Egyházker zkerület Zoltai Lajos által 1912-ben készített térképe, melyen a trianoni határokat is feltüntett ntették

15 Időrendi áttekintés s ( ) 1895) között k ülésezett a református egyház z első budapesti zsinata. A zsinat március m 5. és április 5. között k tartott második m ülésszakán, Kiss Áron és s gróf Dégenfeld József javaslatára határozatban mondta ki, hogy szüks kségesnek tartja Debrecenben egy országos beiskolázású protestáns középiskolai k tanárk rképző intézet létrehozl trehozását, t, és s ennek előkész szítése se érdekében bizottságot küldk ldött ki augusztusában kiadott körlevelk rlevelével a Debreceni Református Kollégium rossz szociális helyzetben lévől diákjainak helyzetén n kívánt k javítani áprilisában Budapesten részt r vett Kossuth Lajos temetésén, az egyházker zkerület lelkészeit körlevk rlevélben lben gyászistentiszteletek tartására ra szólította fel, az egyházker zkerület jegyzőkönyvileg emlékezett meg a legnagyobb magyar,, Kossuth haláláról. l ben az egyházpolitikai törvt rvények miatt kiélesedett, feszült felekezeti viszonyok között, k a Debreceni Református Kollégium, a Nagytemplom és s a PüspP spöki Hivatal határolta emlékkertben, özv. Hegyi Mihályn lyné anyagi támogatt mogatásával emlékm kművet állítottak a gályaraboknak. g Az emlékm kművet Kiss Áron püspp spök k imáds dságával avatták k fel.

16 Időrendi áttekintés s ( ) 1900) 1896-ban Kiss Áron aktívan részt r vett a millenniumi állami ünnepségeken. A korabeli hírlapok h tudósításai sai szerint jelen volt június j 26- án n Szegeden, 27-én Ópusztaszeren, július j 19-én n pedig egyedüli magyar egyházkorm zkormányzóként nt mondott hálaadh laadó imát t a munkácsi várfokon; v szeptember én n I. Ferenc József J hajóján n utazva részt r vett a Vaskapu csatorna megnyitásán, n, október 18-án n pedig a dévényi d emlékm kmű átadásakor rendezett ünnepélyen. Az uralkodó ugyanebben az évben ünnepélyesen megerősítette Kiss Áron és s leszármazottai nemességét ban, Vállyi János halála la után Degenfeld Józsefet, a hajdúker kerület korábbi főispf ispánját t választottv lasztották k meg az egyházker zkerület főgondnokf gondnokának. nak március m elején, a forradalom 50. évfordulója kapcsán n Kiss Áron körlevélben lben utasította totta a tiszánt ntúli református iskolákat kat március m 15-e megünnepl nneplésére szeptember 10-én n Genfben merénylet áldozata lett Erzsébet királyn lyné.. A következk vetkező egyházker zkerületi közgyk zgyűlésen Kiss Áron külön k imáds dságban emlékezett meg róla. r 1898-ban püspp spöki körlevelk rlevelében fellépett a Szabolcs-megyei egyszerű nép p között k terjedő szocializmus ellen ben, Szász Domokos erdélyi püspp spök k halála la után n az uralkodó Kiss Áront a főrendi f ház h z tagjává nevezte ki október 13-án n mint korelnök, k, Kiss Áron nyitotta meg a magyar országgy ggyűlés s főrendihf rendiházának nak ülését.

17 Időrendi áttekintés s ( ) 1908) 1901-ben lemondott a debreceni egyháztan ztanács elnöki tisztéről ben és s 1902-ben KálmK lmán n fia szerkesztésében két k t kötetben k jelentek meg válogatott v igehirdetései ban körlevk rlevélben lben szólítja fel az espereseket, lelkészeket és tanítókat, hogy óvják k a népet n az amerikai kivándorl ndorlástól ben Kiss Áront szélütés érte. Az egyházker zkerületi jegyzőkönyvek tanúsága szerint ettől l az évtől az évi tavaszi közgyk zgyűlést kivéve ve haláláig a közgyk zgyűlés s elnöki székében Dávidházy János helyettesítette. tette ben az uralkodó a Lipót-rend középkeresztjk pkeresztjével tüntette t ki május m 30-án n délutd lután n halt meg, június j 3-án 3 fejedelmi pompával val temették k el június j 10-én n megemlékezett róla r a magyar országgy ggyűlés főrendiháza. Az évi őszi közgyk zgyűlés úgy határozott, hogy sírhelys rhelyén n díszes d emlékm kművet állít t az elhunyt püspp spök k számára.

18 A Tiszánt ntúli Református Egyházker zkerület által Hegymegi Kiss Áronnak állított síremls remlék

Kecskemét polgármesterei 1848-1950

Kecskemét polgármesterei 1848-1950 Kecskemét polgármesterei 1848-1950 Kecskemét Szabadság-tér Freiheits Platz Lechner Ödön és Pártos Gyula tervei alapján 1893-tól 1896-ig épült városháza korabeli fényképe Az 1746-ban épült régi városháza.

Részletesebben

Nagy Péter egy EME-alapító portréja

Nagy Péter egy EME-alapító portréja Gaál György Nagy Péter egy -alapító portréja A régi felekezeti iskolák egyik nagy ajándéka volt a tehetséges fiatalok kiválasztása és továbbtanulásuk biztosítása. A szegényebb környezetből érkezőknek e

Részletesebben

Németh Csaba: A GYULAI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG MEGALAPÍTÁSA

Németh Csaba: A GYULAI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG MEGALAPÍTÁSA Németh Csaba: A GYULAI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG MEGALAPÍTÁSA A reformáció Gyulán Máig vita tárgy, hogy Luther Márton vallásújításáról mikor értesülhettek először Gyulán, kik és mikor léptek az új vallásfelekezet

Részletesebben

a tűzből; Magyar feltámadás. A második nemzetgyűlésen a hajdúnánási kerületet A legutóbbi képviselőválasztáson meg egységespárti programmal.

a tűzből; Magyar feltámadás. A második nemzetgyűlésen a hajdúnánási kerületet A legutóbbi képviselőválasztáson meg egységespárti programmal. M Maczky Emil, volt országgyűlési képviselő. 1856 jan. 16-án született Hevesen. Tanulmányai elvégzése után közigazgatási pályára lépett s 1896-ban Heves város főjegyzőjévé választották meg. Ε minőségében

Részletesebben

E-FÜGGELÉK. Tartalom. Korall 56. 2014. 46 68.

E-FÜGGELÉK. Tartalom. Korall 56. 2014. 46 68. Kovács I. Gábor: A debreceni tudományegyetem református hittudományi kari tanárainak prozopográfiája és a református felekezeti-művelődési alakzat szociológiája Korall 56. 2014. 46 68. E-FÜGGELÉK Tartalom

Részletesebben

HADOBÁS PÁL AZ EDELÉNYI FÜZETEK

HADOBÁS PÁL AZ EDELÉNYI FÜZETEK HADOBÁS PÁL AZ EDELÉNYI FÜZETEK 1987 2006 2006 Edelényi Füzetek 36. Összeállította és szerkesztette: Hadobás Pál Szöveggondozás, korrektúra: dr. M. Takács Lajos Technikai munkatárs: Slezsák Zsolt A borítón:

Részletesebben

30 ÉVE TARTÓ HŰ SÁFÁRSÁG

30 ÉVE TARTÓ HŰ SÁFÁRSÁG A Soproni Református Egyházközség ünnepi tájékoztatója 9400 Sopron, Deák tér 2. Tel./Fax.: 06-99/523-308 / Honlap: sopron.refdunantul.hu / E-mail cím: reformatus.sopron@gmail.com 30 ÉVE TARTÓ HŰ SÁFÁRSÁG

Részletesebben

III. évfolyam 3. szám. Kiadja a. 2008. augusztus

III. évfolyam 3. szám. Kiadja a. 2008. augusztus 75 éve, 1933 augusztus 15-én hunyt el Szánthó Géza református lelkész, Rákoscsaba történetének kutatója III. évfolyam 3. szám 2008. augusztus Kiadja a Ádám Ferenc Szántó Géza művének helye a korabeli helytörténetírásban

Részletesebben

A VESZPRÉMI ZSIDÓISKOLA TÖRTÉNETE

A VESZPRÉMI ZSIDÓISKOLA TÖRTÉNETE A VESZPRÉMI ZSIDÓISKOLA TÖRTÉNETE A MAOIH által meghirdetett pályázatra készítette: Mann Lotti A Veszprémi Dózsa György Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 8.a osztályos tanulója (A Veszprémi

Részletesebben

Séta a kerületben. Készítette: Csömör Izabella 5. b osztályos tanuló Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola

Séta a kerületben. Készítette: Csömör Izabella 5. b osztályos tanuló Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola Séta a kerületben Készítette: Csömör Izabella 5. b osztályos tanuló Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola Pestszentlőrinc - Pestszentimre területe már a honfoglalás idején lakott volt, legkorábbi

Részletesebben

3. A KÖNYVTÁR VEZETŐI, BELSŐ SZERVEZETE, LÉTSZÁMA ÉS MUNKATÁRSAI

3. A KÖNYVTÁR VEZETŐI, BELSŐ SZERVEZETE, LÉTSZÁMA ÉS MUNKATÁRSAI 76 3. A KÖNYVTÁR VEZETŐI, BELSŐ SZERVEZETE, LÉTSZÁMA ÉS MUNKATÁRSAI ALMÁSY Pál, a képviselőház alelnöke 1849. június 26-án kinevezte VASVÁRY Károlyt "a képviselőház könyv- és alirattárnokává". A könyvtár

Részletesebben

4 Bevezető. Debrecen, 1995.102.1. 2 A magyarországi katholikus vallási és tanulmányi alapok jogi természetének megvizsgálására

4 Bevezető. Debrecen, 1995.102.1. 2 A magyarországi katholikus vallási és tanulmányi alapok jogi természetének megvizsgálására Előszó 3 A második világháború előtti magyar társadalom szerkezetéről, működéséről egyre több kiadvány nyújt hiteles tájékoztatást. A polgári intézmények sorában kiemelt helyet foglal el az alapítvány,

Részletesebben

Az egyházak az államalapítástól napjainkig

Az egyházak az államalapítástól napjainkig MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KÜLÜGYMINISZTÉRIUMA www.kum.hu Az egyházak az államalapítástól napjainkig A Kárpát-medencében Kr.u. 1000-ben I. (Szent) István által alapított keresztény magyar királyság a nyugati,

Részletesebben

Zalaegerszegi füzetek 8.

Zalaegerszegi füzetek 8. Zalaegerszegi füzetek 8. Wlassics Gyula és kora 1852-1937 Zalaegerszeg, 2002 Zalaegerszegi Füzetek 8. Sorozatszerkesztő: Kapiller Imre Szerkesztő: Kapiller Imre Technikai szerkesztő: Pintyőke Gábor A

Részletesebben

István, Krizbai Béla és Paget Olivér. A gyülekezet rokonszenvét annyira megnyerték, hogy.mo n dhatn~ kariaikon hordozl

István, Krizbai Béla és Paget Olivér. A gyülekezet rokonszenvét annyira megnyerték, hogy.mo n dhatn~ kariaikon hordozl I. FEJEZET. Élete. Ferencz JózscC 1835 augusztus 9-én született B e l ső Szolnok vármegye Alparét nevü kö7.ségében. Apja szintén JÓzseC. br. Jósika János gazda lisztje volt. Anyja. Balogh Anna. régi magyar

Részletesebben

ÁLLAM ÉS EGYHÁZ A POLGÁRI ÁTALAKULÁS KORÁBAN MAGYARORSZÁGON 1848-1918

ÁLLAM ÉS EGYHÁZ A POLGÁRI ÁTALAKULÁS KORÁBAN MAGYARORSZÁGON 1848-1918 ÁLLAM ÉS EGYHÁZ A POLGÁRI ÁTALAKULÁS KORÁBAN MAGYARORSZÁGON 1848-1918 ÁLLAM ÉS EGYHÁZ A POLGÁRI ÁTALAKULÁS KORÁBAN MAGYARORSZÁGON 1848-1918 Szerkesztette: Sarnyai Csaba Máté Budapest, 2001. Magyar Egyháztörténeti

Részletesebben

ASZÓDI SZERKESZTETTE: Dr ORAVECZ ÖDÖN az 1926 32. évkörre vél. igazgató. Kiadja az aszódi ág. h. ev. Petöfi-reálgimnázium.

ASZÓDI SZERKESZTETTE: Dr ORAVECZ ÖDÖN az 1926 32. évkörre vél. igazgató. Kiadja az aszódi ág. h. ev. Petöfi-reálgimnázium. A BANYAI Ag. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET ASZÓDI p e t ő f i- r eal g im n Az iu m An a k / ^ f f értesítő JE AZ 1927-28. TANÉVRŐL. SZERKESZTETTE: Dr ORAVECZ ÖDÖN az 1926 32. évkörre vél. igazgató. Kiadja az

Részletesebben

A BÁNYAI ÁG. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET ASZÓDI PETŐFI-REÁLGIMNÁZIUMÁNAK SZERKESZTETTÉK: Kiadja az aszódi ág. hitv. ev. Petófi-reólgimnázium.

A BÁNYAI ÁG. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET ASZÓDI PETŐFI-REÁLGIMNÁZIUMÁNAK SZERKESZTETTÉK: Kiadja az aszódi ág. hitv. ev. Petófi-reólgimnázium. A BÁNYAI ÁG. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET ASZÓDI PETŐFI-REÁLGIMNÁZIUMÁNAK ÉRTESÍTŐJE AZ 1932 33. TANÉVRŐL. SZERKESZTETTÉK: Dr ORAVECZ ÖDÖN SZEVER PÁL igazgató. igazgató-helyettes. Kiadja az aszódi ág. hitv.

Részletesebben

SIMON ZSUZSANNA Erdély köz- és szakigazgatása a második bécsi döntés után

SIMON ZSUZSANNA Erdély köz- és szakigazgatása a második bécsi döntés után SIMON ZSUZSANNA Erdély köz- és szakigazgatása a második bécsi döntés után A második bécsi döntés A magyar-román tárgyalások augusztus 16-án kezdődtek, de nem vezettek eredményre, sőt mindkét fél újabb

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 15. ÉVES TÖRTÉNETE 1995-2010

AZ ORSZÁGOS LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 15. ÉVES TÖRTÉNETE 1995-2010 1 BUSKÓ ANDRÁS VIRÁGH JÓZSEF AZ ORSZÁGOS LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 15. ÉVES TÖRTÉNETE 1995-2010 BUDAPEST, 2010. 2 Bevezető Magyarországon évszázadok óta több nemzeti kisebbség él együtt. Az ország

Részletesebben

Victor István. Hamburgban volt egy belmissziói otthon lényegében árvaház a Rauhes Haus; a vezetője Johann Hinrich Wichern 1

Victor István. Hamburgban volt egy belmissziói otthon lényegében árvaház a Rauhes Haus; a vezetője Johann Hinrich Wichern 1 Victor István Az interjút készítette: Hosszú Gyula 2011. augusztus-november, Hejce Szerkesztette: Kádár Judit Apai felmenők Ópapa Homályba vész a család eredete. Fix adat a dédapám édesapjáról van Gdanskban,

Részletesebben

AZ ŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG 1867-1919 KÖZÖTTI TÖRTÉNETE. Írta: BITTÓ ZOLTÁN őri református lelkipásztor /1970/

AZ ŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG 1867-1919 KÖZÖTTI TÖRTÉNETE. Írta: BITTÓ ZOLTÁN őri református lelkipásztor /1970/ AZ ŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG 1867-1919 KÖZÖTTI TÖRTÉNETE Írta: BITTÓ ZOLTÁN őri református lelkipásztor /1970/ A tanulmányt közreadja: a Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Levéltárban

Részletesebben

A Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség rövid története 1577-2002.

A Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség rövid története 1577-2002. A Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség rövid története 1577-2002. Összeállította: Dr. Molnár János nyugalmazott tanár A Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség Kiadványa A reformáció elterjedése Magyarországon.

Részletesebben

Magyar Református Nevelés

Magyar Református Nevelés Magyar Református Nevelés református pedagógiai szaklap 1 IX. évf. 3. szám 2008. szeptember A TARTALOMBÓL: Országos református tanévnyitó A református iskolahálózat erõsségeinek azonosítása A hittanoktatás

Részletesebben

DUNAKESZI HELYTÖRTÉNETI SZEMLE

DUNAKESZI HELYTÖRTÉNETI SZEMLE I. évfolyam 2. szám Dunakeszi 2008. szeptember Szerkesztőség: Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár Dunakeszi, Kossuth Lajos u. 6. Felelős szerkesztő: Csoma Attila és Lőrincz Róbert Megjelenik évente háromszor

Részletesebben

tagja is elôször járt a körben, kellemes perceket szerezve a tagoknak költeményei

tagja is elôször járt a körben, kellemes perceket szerezve a tagoknak költeményei Az 1930-as év elsô közgyûlésén jeles vendég szerepelt: Vikár Béla. A híres mûfordító, folklórkutató szívesen jött el városunkba, hiszen középis-koláit részben itt végezte. Elôadásában a finn magyar testvériség

Részletesebben

Tebenned bíztunk eleinktől fogva

Tebenned bíztunk eleinktől fogva Dr. Dombóvári Antal Millisits Máté Millisits-Szilágyi Erzsébet Szabó Lajos Szombathy Gyula Tebenned bíztunk eleinktől fogva Rákosmenti Egyháztörténeti Tanulmányok I. Dr. Dombóvári Antal Millisits Máté

Részletesebben

KÖZLÖNY A KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET HIVATALOS LAPJA

KÖZLÖNY A KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET HIVATALOS LAPJA PARTIUMI KÖZLÖNY A KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET HIVATALOS LAPJA XVI. ÉVFOLYAM 7. SZÁM A szerkesztõbizottság elnöke TÕKÉS LÁSZLÓ Fõszerkesztõ BARABÁS ZOLTÁN 2006. JÚNIUS 7. JEGYZÕKÖNYV mely

Részletesebben

Csenger neve egy 1412-es oklevélben. III. Béla pénze, az első rézpénz Magyarországon,

Csenger neve egy 1412-es oklevélben. III. Béla pénze, az első rézpénz Magyarországon, Csenger neve egy 1412-es oklevélben III. Béla pénze, az első rézpénz Magyarországon, 1219-ben említik Csengert először Senguer alakban a Váradi Regestrum 86-os tételében. 1239-ben Chenguer, és 1332-ben

Részletesebben

DEBRECENI DfSZPOLGAROK

DEBRECENI DfSZPOLGAROK DEBRECENI DfSZPOLGAROK Gazdag István Díszpolgár az, akit a tisztelet és hála jeléül valamely város vagy község tiszteletbeli polgárává választanak. l A díszpolgári címet a város vezetőinek, vezető ~testülete~inek,

Részletesebben