BUFA Budapesti Faipari Termelő és Kereskedelmi Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a évi gazdálkodásról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUFA Budapesti Faipari Termelő és Kereskedelmi Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi gazdálkodásról"

Átírás

1 BUFA Budapesti Faipari Termelő és Kereskedelmi Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 213. évi gazdálkodásról Budapest, 214. március 17. Gálfi Lajos bv. ezredes büntetés-végrehajtási főtanácsos ügyvezető igazgató

2 BUFA KFT ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2 TARTALOMJEGYZÉK Oldal I. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ I/1. A társaság főbb adatai 3 I/2. A számviteli politika főbb vonásai 5 I/3. A társaság gazdálkodásának fő mutatószámai 6 II. A MÉRLEG ÉS AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS RÉSZLETEZÉSE II/1. A 213. évi mérleg főbb eltéréseinek bemutatása 7 II/2. A mérleg adatainak összehasonlító elemzése 8 II/3. A 213. évi eredmény alakulása 11 II/4. Anyagjellegű ráfordítások 13 II/5. Személyi jellegű ráfordítások 14 II/6. Értékcsökkenés elszámolása 14 II/7. Egyéb ráfordítások 14 II/8. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 14 II/9. Pénzügyi műveletek eredménye 14 II/1. Adózás előtti eredmény 15 II/11. A fel nem osztott költségek alakulása 15 II/12. Pénzügyi helyzet 15 II/13. Pénzügyi mutatószámok 16 II/14. Vagyoni helyzet 16 II/15. Jövedelmi helyzet 17 III. KIEGÉSZÍTŐ ADATSZOLGÁLTATÁS III/1. Környezetvédelmi eszközök 17 IV. ÖSSZEFOGLALÁS 17 Mellékletek: 1. sz. melléklet: Immateriális javak, tárgyi eszközök állományváltozásai 2. sz. melléklet: Beruházások alakulása 3. sz. melléklet: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 4. sz. melléklet: Készletek kronologikus átlaga 5. sz. melléklet: Létszám, bér és kereset alakulása 6. sz. melléklet: Fel nem osztott költségek alakulása 7. sz. melléklet: Fontosabb mutatószámok 8. sz. melléklet: Cash-flow

3 BUFA KFT ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 3 I. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ I/1. A társaság főbb adatai: BUFA Budapesti Faipari Termelő és A társaság (gazdálkodó szerv) neve Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű társaság Az ügyvitel során használt cégnév rövidítése BUFA Kft. Idegen nyelvű elnevezések BUFA GmbH, BUFA Ltd. Székhelye 118 Budapest Kozma u. 13. Postai címe 118 Budapest Kozma u. 13. Távirati címe 118 Budapest Kozma u. 13. Telefonszáma Mobiltelefonszám Telefax száma Telephelye 118 Budapest Újhegyi út 52. A társasági szerződés kelte január 1. A társaság működési megkezdésének időpontja január 1. A jogelőd alapítási éve Cégbejegyzés száma Bankszámlájának száma Kereskedelmi és Hitelbank Rt Adóigazgatási száma Statisztikai számjele Elektronikus elérhetősége címe Törvényes felügyeleti szerve Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság A társaság időtartama Határozatlan Egyszemélyes korlátolt felelősségű Társasági forma társaság (a Budapesti Faipari Vállalat jogutódja/ A társaság tagjai, neve, székhelye 1 %-ban a Magyar Állam (MNV Zrt.), egyszemélyes Kft. A tulajdonosi jogot gyakorló Büntetés-végrehajtás Országos A társaság főtevékenysége (TEÁOR 8 szerint) Parancsnoksága Egyéb bútorgyártás

4 BUFA KFT ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 4 A társaság ügyvezetője A 213. évi beszámolót összeállította A társaság könyvvizsgálója: Gálfi Lajos bv. ezredes, bv. főtanácsos a beszámoló aláírására jogosult. (26 Vác, Vág u. 8. I.em.2.) Balogh Katalin bv. őrnagy mb. gazdasági vezető, mérlegképes könyvelő, nyilvántartási száma: EX ASSE Könyvvizsgáló, Adó- és Pénzügyi, Gazdasági Tanácsadó Zrt.: Fiedler Gábor könyvvizsgáló A társaságot, illetve jogelődjét a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása céljából alapították. 1 %-os állami tulajdonban van, a tartósan állami tulajdonban maradó vállalkozói vagyon kezeléséről és hasznosításáról szóló évi LIII. törvény és annak végrehajtására kiadott a részben vagy teljesen tartósan állami tulajdonban maradó gazdálkodó szervezetekről szóló 126/1992. (VIII. 28.) Korm. rendelet alapján. A társaságban a tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket jogszabály alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.(1133 Budapest, Pozsonyi út 56., cg: , továbbiakban MNV Zrt.) útján a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága gyakorolja. Az MNV Zrt. Részvényesi Jogok Gyakorlójának a Vtv. 7. (3) bekezdése alapján hozott 8/28.(IV.3.) számú határozata, valamint a Tanács a Vtv. 6. (2) bekezdés c) pontja alapján hozott 238/28. (IV.3.) NVT számú határozata alapján a tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket kizárólag jogszabályban, valamint az MNV Zrt-vel a Vtv. 29. (5) bekezdése alapján kötött SZT/ számú szerződésben foglalt feltételekkel és korlátozásokkal a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (154 Budapest, Steindl Imre u. 9.) ideiglenes vagyonkezelőként gyakorolja. Társaságunk fő profilja a különböző faipari termékek gyártása, egyedi megrendelésre bútorgyártás, valamint bérmunka tevékenység. A számviteli törvény szerint a BUFA Kft-nél kötelező a könyvvizsgálat. A társaság könyvvizsgálója az EX ASSE Zrt., a könyvvizsgálatért személyében is felelős személy Fiedler Gábor könyvvizsgáló. A 213. évi üzleti évre vonatkozóan a könyvvizsgáló által a beszámoló könyvvizsgálatáért felszámított díj nettó 636.,-Ft. A könyvvizsgáló kérésére a társaság tulajdonosi jogkörgyakorlója az alábbiakat nyilatkozta: A 1%-os állami tulajdonú társaság vagyonkezelőjeként, jelenleg nincs szándékában: a) a társaság felszámolása, csődeljárás alá vonása, végelszámolása, b) a társaságban lévő tulajdonosi arányok megváltoztatása, c) a társasággal kapcsolatos ügyletek, kereskedelmi és pénzügyi kapcsolatok, esetlege háttér fedezetek alapvető megváltoztatása.

5 BUFA KFT ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 5 I/2. A számviteli politika főbb vonásai A társaság számviteli politikájának célja, hogy a könyvekben rögzített adatok alapján megbízható és valós képet adjunk a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről és annak változásáról. A számviteli politika, a számlarend és a számlatükör a számviteli törvény szellemének megfelelően olyan részletességgel készült, hogy a gazdasági tevékenység elemzését, a beszámolási kötelezettség teljesítését lehetővé tegye. A számviteli politikánkat és annak évenként szükséges módosításait a törvényben meghatározott 14 alapelv figyelembe vételével fogalmaztuk meg a társaság sajátosságait szem előtt tartva. Társaságunk kettős könyvvitelt vezet és éves beszámoló készítésére kötelezett. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény szerint társaságunk nem adóalanya a társasági adónak. A társaság eszközeiről analitikus mennyiségi és értékbeli nyilvántartást vezet, amelyet havonta, a főkönyvi zárást megelőzően összesít, és a változásokat értékben könyveli a megfelelő számlákra. A nyilvántartás kiterjed az immateriális javakra, tárgyi eszközökre, befektetett pénzügyi eszközökre, készletekre, vevőkre, szállítókra, értékpapírokra, a munkavállalókkal szembeni kötelezettségekre. A tárgyi eszközök értékelése bekerülési értéken történik, csökkentve az elszámolt értékcsökkenéssel, illetve értékvesztéssel, növelve a visszaírt terven felüli értékcsökkenéssel és a visszaírt értékvesztéssel. Az amortizációs politikánkat jellemzi, hogy az eszközök értékét a társaság a használati idő alapján állapítja meg. Az értékcsökkenést lineárisan, az egyedi eszköz várható használata, ebből eredő élettartama, fizikai elhasználódása, a technológiai, műszaki színvonal alakulása és az adott vállalkozási tevékenységre jellemző körülmények figyelembe vételével állapítjuk meg. A beszerzéseknél a kis értékű, 1 ezer forint alatti tárgyi eszközöket azonnal, egy összegben elszámoljuk költségként. A termeléshez szükséges szerszámokat csak a raktárból történő kiadáskor számoljuk el költségként. A készletek nyilvántartása beszerzési áron történik, a készletek felhasználásának elszámolása a FIFO módszer szerint számítódik. A saját termelésű készletek értékét tényleges közvetlen önköltségen tartjuk nyilván. A készletek értékvesztését év végén az átlagár és az év végi piaci érték eltérése alapján egyedileg határozzuk meg. Az időbeli elhatárolásokat az előírt hármas tagolásban tovább részletezzük. A mérlegtételeket leltárral támasztjuk alá, évente leltározzuk az eszközöket és a forrásokat a Leltározási szabályzatban leírt módon az évenként kiadott leltározási utasítás szerint. Társaságunk csak az 5-ös (költség nemek) számlaosztályba számolja el költségeit. Az eredmény elszámolásnál az A típusú eredmény kimutatást választottuk, mivel az alaptevékenységnek ez felel meg leginkább. Az eredmény elszámolást a társaság a forgalmi költség eljárással és összköltség eljárással is elkészíti.

6 BUFA KFT ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Társaságunk a mérleg A változatát alkalmazza az eszközök és források kimutatására. 6 I/3. A társaság gazdálkodásának fő mutatószámai 212. év 213. év Éves nettó árbevétel e Ft e Ft Mérleg főösszeg e Ft e Ft Létszám (szabad és elítélt) 164 fő 183 fő Saját tőke e Ft e Ft Az éves nettó árbevétel több, mint két és félszerese az előző évnek. A nagyarányú növekedésnek alapja a 211. július 1. óta hatályban lévő 44/211. (III. 23.) Kormányrendelet és a 9/211. (III. 23.) BM rendelet, mely a belső ellátás szolgálatába állítja a büntetésvégrehajtási gazdasági társaságokat, oly módon, hogy a Kormány, illetve a Belügyminisztérium irányítása alá tartozó szervek 1 e Ft feletti és a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzéseit kötelezően a fogvatartottak foglalkoztatására létrehozott gazdasági társaságokon keresztül kell megvalósítaniuk. A társaság alapításakor a Budapesti Fegyház és Börtön valamint a jogelőd Budapesti Faipari Vállalat között az ingatlanok vonatkozásában vagyonmegosztás történt. Az ingatlanok értékbecslése 28. december 31-ei fordulónappal történt meg első ízben december 31-ei fordulónapra vonatkozóan az ingatlanjaink piaci értékének meghatározásával megbíztuk a Szénási Szakértői Irodát. Az értékelést Szénási Gábor okleveles építőmérnök, földmérő mérnök, igazságügyi szakértő (4494) végezte el. Az általa alkalmazott értékelési módszer egyike a piaci érték alapú forgalmi értékelés, ami az összehasonlító piaci adatokra épít. Vizsgálta az ingatlan környezetét, megközelíthetőségét, műszaki adottságait, infrastrukturális ellátottságát, valamint jövőbeni helyzetét. Az épületek épületdiagnosztikai összefoglalásai alapján értékelte azokat. Az ingatlanok piacának aktuális helyzetéről tájékozódott az ingatlan szűkebb és tágabb környezetében egyaránt. Meghatározta az épületek hozadéki értékét a direkt tőkésítés módszerével, illetve elvégezte a nettó pótlási költség elvű értékelést. A három módszer által adott, súlyozott értékképzés módszerének eredményeképpen az ingatlanok értéke 213. december 31-én e Ft, így eft értékhelyesbítést számoltunk el. Az értékhelyesbítés értékelési tartaléka ( e Ft) csökkent, azonban az eredménytartalék a 212. évi pozitív szerinti eredménnyel (12.69 e Ft) nőtt, valamint a 213. évi mérleg szerinti eredmény is nyereség lett, ezért a saját tőke e Ft-tal növekedett évben a társaságnál 2 fő polgári alkalmazott dolgozott, a Felügyelő Bizottsági tagok száma 3 fő volt és 1 fő energetikust foglalkoztatott megbízási szerződés keretében. A fogvatartottak foglalkoztatási átlagos statisztikai állományi létszáma 181 fő volt, a foglalkoztatott fogvatartottak éves átlagos dolgozói létszáma 149 fő.

7 BUFA KFT ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 7 II. A MÉRLEG ÉS AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS RÉSZLETEZÉSE II/1. A 213. évi mérleg főbb eltéréseinek bemutatása Megnevezés Előző év Tárgyév Eltérés Index eft eft eft % ESZKÖZÖK A. Befektetett eszközök ,81% I. IMMATERIÁLIS JAVAK ,25% Szellemi termékek ,25% II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ,94% Ingatlanok ,3% Műszaki berendezések, gépek, járművek ,8% Egyéb berendezések, felszerelések, járművek ,86% Beruházások, felújítások ,11% Beruházásokra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése ,51% III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK B. Forgóeszközök ,26% I. KÉSZLETEK ,4% Anyagok ,11% Befejezetlen termelés és félkész termék Késztermékek ,96% Áruk ,3% Készletre adott előlegek II. KÖVETELÉSEK ,19% Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) ,44% Egyéb követelések ,54% III. ÉRTÉKPAPÍROK IV. PÉNZESZKÖZÖK ,1% Pénztár, csekkek ,% Bankbetétek ,15% C. Aktív időbeli elhatárolások ,9% Bevételek aktív időbeli elhatárolása ,43% Költségek és ráfordítások aktív időbeli elhatárolása ,33% Halasztott ráfordítások ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN ,5%

8 BUFA KFT ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 8 Megnevezés Előző év Tárgyév Eltérés Index eft eft eft % FORRÁSOK D. Saját tőke ,26% I. JEGYZETT TŐKE ,% II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) III. TŐKETARTALÉK ,% IV. EREDMÉNYTARTALÉK ,5% V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK ,51% VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY ,97% E. Céltartalék F. Kötelezettségek ,92% I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ,92% Rövid lejáratú kölcsönök ,57% Rövid lejáratú hitelek Vevőtől kapott előlegek Kötelezettségek áruszáll-ból és szolgált-ból (szállítók) ,3% Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek ,61% G.Passzív időbeli elhatárolások ,16% Bevételek passzív időbeli elhatárolása ,% Költségek és ráfordítások passzív időbeli elhatárolása ,95% Halasztott bevételek ,84% FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ,5% II/2. A mérleg adatainak összehasonlító elemzése A befektetett eszközök értéke 7.46 e Ft-tal növekedett az előző időszakhoz képest, mely növekedést első sorban az ingatlanok, műszaki gépek, berendezések és az egyéb berendezések, felszerelések nettó értékének növekedése okozta évben jelentősebb összegű beruházások: Ingatlan felújítás (6.812 e Ft), Opel Vivaro tehergépjármű (1.566 e Ft), IVECO tehergépjármű (3.3 e Ft), Renault Fluence személygépjármű (3.439 e Ft), Az immateriális javak és tárgyi eszközök állományváltozásait az 1. számú melléklet tartalmazza. A beruházások, felújítások mérleg szerinti értéke 213. évben e Ft. Beruházásaink aktivált értéke e Ft. A beruházások részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza. Az ingatlanokra értékhelyesbítést számoltunk el a 212. évhez hasonlóan.

9 BUFA KFT ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Az értékhelyesbítés részletezését a 3. sz. melléklet tartalmazza. 9 A készletek értéke e Ft-tal kisebb az előző évihez képest. A készletek állományának alakulását a kronologikus átlag fejezi ki, amelyet a 4. sz. melléklet tartalmaz. A készletek állománya az alábbiak szerint alakult: Megnevezés ( ei záró állomány) 212.év e Ft 213.év e Ft % Késztermék ,96 Befejezetlen termék Saját termék összesen: ,96 Áru ,3 Anyag ,11 Vásárolt összesen ,76 Mindösszesen (saját+vásárolt): ,4 Készletek forgási sebessége: 15,76 nap 6,36 nap A követelések állománya e Ft-tal növekedett az előző évhez képest. A követeléseink év végi magas értékét indokolja a december hónapban teljesített, belső ellátáshoz kapcsolódó igen sok megrendelés. A követelésekre értékvesztést nem számoltuk el. A követelések állományának összetétele 213. december 31-én: Vevőkövetelések: e Ft Egyéb követelések: 647 e Ft - NAV általános forgalmi adó: 647 e Ft Összes követelés: e Ft A pénzeszközök állománya e Ft-tal magasabb az előző évinél, mely annak köszönhető, hogy decemberben több, nagyobb értékű, 214. év januárban esedékes megrendelést fizettek ki partnereink. Az aktív időbeli elhatárolások értéke 616 e Ft-tal csökkent, melynek összetétele az alábbi: _ Tárgyévet illető bevételek 638 e Ft 41 e Ft Következő évet terhelő előfizetések, költségek 114 e Ft 95 e Ft Összesen: 752 e Ft 136 e Ft A források között az eredménytartalék negatív összege e Ft-tal csökkent, mert a 212. évi pozitív mérleg szerinti eredmény átvezetésre került. Értékelési tartalék csökkenéseként számoltuk el az ingatlanok piaci értékének csökkenését e Ft értékben. A társaság hátrasorolt és hosszú lejáratú kötelezettségeinek értéke e Ft.

10 BUFA KFT ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1 A rövid lejáratú kötelezettségek állománya e Ft-tal növekedett. A növekedést legnagyobb részben a szállítói állományunk értékének növekedése okozta, illetve az, hogy a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 213. novemberében 25. e Ft visszatérítendő támogatást biztosított számunkra, amelyet szociális termékek gyártásához kapcsolódó fejlesztési tervek végrehajtására folyósított a társaságnak. A támogatás visszafizetésének határideje 214. június 3. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek állománya a december havi fogvatartotti munkadíjat, a szabad munkavállalók bérét, a decemberi adó- és járulékfizetési kötelezettségeket, valamint az egyik partnerünk által fizetett óvadékot tartalmazza. A passzív időbeli elhatárolások e Ft-tal növekedtek. A passzív időbeli elhatárolások összetétele az alábbi (e Ft): Bevételek (bérleti díj) passzív időbeli elhatárolása 995 Közüzemi költségek tárgyévi összege Igénybevett szolgáltatások és egyéb szolg. költsége Személyi jellegű kifizetések 1 Késedelmi kamat, kötbér, kártérítés 397 Fizetett kamat 8 Fejlesztési célra kapott támogatás elhatárolása Halasztott bevételek (leltár többlet) 1.92 Összesen: évben a társaság mérleg főösszege 37 %-kal, összesen e Ft-tal növekedett.

11 BUFA KFT ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 11 II/3. A 213. évi eredmény alakulása A 213. évi eredmény bázisidőszakhoz viszonyított alakulása: Ssz. Megnevezés 212. tény 213. tény e Ft e Ft eft % 1. Belföldi értékesítés nettó árbevétele ,23% 2. Export értékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele ,23% 3. Saját termelésű készletek állományváltozása Saját előállítású eszközök aktivált értéke II. Aktívált saját teljesítmények értéke ,54% III. Egyéb bevételek ,17% III. sorból: visszaírt értékvesztés 5. Anyagköltség ,12% 6. Igénybevett szolgáltatások értéke ,46% 7. Egyéb szolgáltatások értéke ,52% 8. Eladott áruk beszerzési értéke ,7% 9. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 5-5 IV. Anyagjellegű ráfordítások ,21% 1. Bérköltség ,17% 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések ,24% 12. Bérjárulékok ,15% V. Személyi jellegű ráfordítások ,25% VI. Értékcsökkenési leírás ,7% VII. Egyéb ráfordítások ,48% VII. sorból értékvesztés A. Üzleti tev. eredménye ,% VIII. Pénzügyi műveletek bevételei ,57% IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai ,38% B. Pénzügyi műveletek eredménye ,67% C. Szokásos vállalkozási eredmény ,97% X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. Rendkívüli eredmény Eltérés a bázishoz képest E. Adózás előtti eredmény ,97% XII. Adófizetési kötelezettség F. Adózott eredmény ,97% G. Mérleg szerinti eredmény ,97% Összes bevétel + akt. saját telj. ért ,76% Összes költség, ráfordítás ,67% Adózott eredmény ,97% Az eredmény összetevői a következőképpen alakultak: Az értékesítés nettó árbevétele az előző évhez viszonyítva 156,23 %-kal növekedett. A nagyarányú növekedésnek az alapja a 211. július 1. óta hatályos 44/211. (III. 23.)

12 BUFA KFT ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 12 Kormányrendelet és a 9/211. (III. 23.) BM rendelet, mely a belső ellátás szolgálatába állítja a büntetés-végrehajtási gazdasági társaságokat évben az árbevétel 1 %-ban belföldi értékesítésből származott Az árbevétel megoszlását tevékenységi bontásban az alábbi táblázat szemlélteti (adatok ezer Ft-ban): Tevékenység 212. év 213. év % Ládagyártás ,72% Megállítótábla ,75% Fahulladék értékesítése ,54% Épületasztalos munkák 211 Egyéb faipari tev. (faék, térképkeret) ,63% Faipari tevékenység árbevétele ,99% Irodabútor és forgószék gyártása szereléssel, szállítással ,7% Szekrénygyártás Konyhabútor ,% Lakószobai bútorok ,15% Ágybetét gyártása + szállítása ,11% Bútorgyártás árbevétele ,67% Alaptevékenység összesen ,14% Szemléltető eszközök ,2% Összeállított hab 884,% Forgácsalom csomagolás ,55% Reklámtábla gyártás ,31% Villanyóra bontás, válogatás ,3% Munkavédelmi kesztyű varrás 982 Gumipók, ponyvaleszorító, heveder ,37% Bérmunkáltatás összesen ,13% Anyageladás, vashulladék ,35% Közvetített szolgáltatás ,79% Egyéb ,78% Egyéb árbevétel ,87% Ingatlanhasznosítás ,71% Egyéb tevékenység összesen ,63% Értékesítés nettó árbevétele ,23% Az egyéb bevétel az előző évhez viszonyítva 19,8 %-kal csökkent, melynek oka, hogy 212-ben a társaság tulajdonosi támogatást kapott. A BVOP által térített többletköltség, támogatás soron a fejlesztési célú támogatások elhatárolásának feloldását mutatjuk ki.

13 BUFA KFT ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 13 Az egyéb bevételek alakulását az alábbi táblázat szemlélteti: Megnevezés Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök bevétele 212. év 213. év Eltérés e Ft e Ft % Kapott kártérítés Egyéb térülések, bevételek ,44 BVOP által térített többletköltség, támogatás ,1 Különféle egyéb bevételek ,65 Összesen: ,17 A költségek és ráfordítások értéke a bevételekhez hasonlóan közel két és félszeresére emelkedett. Ezek közül az anyagjellegű ráfordítás emelkedése óriási, amely a bútoripar anyagigényességéből adódik. Mindezen hatások eredőjeként alakult ki a e Ft-os mérleg szerinti eredmény. A költségek és ráfordítások alakulását az alábbiakban részletezzük. II/4. Anyagjellegű ráfordítások Az anyagjellegű ráfordítások alakulását az alábbi táblázat szemlélteti: Megnevezés 212. év 213. év % e Ft Anyagköltség ,12 Igénybe vett szolgáltatások ,46 Egyéb szolgáltatások ,52 Eladott áruk beszerzési értéke ,7 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Összesen: ,21 Az árbevétel növekedése magával hozta az anyagjellegű ráfordítások értékének növekedését. Szembetűnő az eladott áruk beszerzési értékének növekedése, amely a két konzorciumi partnerünktől beszerzett és továbbértékesített bútorok értékét tartalmazza.

14 BUFA KFT ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 14 II/5. Személyi jellegű ráfordítások A személyi jellegű ráfordítások összességükben a bázisidőszakhoz viszonyítva 44,25 %-kal növekedtek, melyet a fogvatartottak létszámának növekedése illetve a részükre fizetett munkadíj, jogszabály által előírt emelése okozott. 213-ban a polgári munkavállaló átlagos állományi létszáma 2 fő volt, béremelés nem történt. A létszám és bérköltségek állománycsoportonkénti alakulását az 5. sz. melléklet tartalmazza. II/6. Az értékcsökkenés elszámolása A társaság az értékcsökkenést lineáris módszerrel e Ft összegben számolta el, amely érték 38,7 %-kal magasabb az előző évben elszámolthoz viszonyítva. A 213. évi értékcsökkenés főkönyvi csoportonkénti részletezését az 1. sz. melléklet tartalmazza. II/7. Egyéb ráfordítások alakulása e Ft Megnevezés 212. év 213. év % Értékesített tárgyi eszközök nyilvántartás sz. értéke Leltárhiány ,41 Bírság, pótlék, kötbér, késedelmi kamat, kártérítés ,13 Selejt Tárgyi eszk. elsz. terven felüli é. cs Adók, illetékek, hozzájárulások ,33 Behajthatatlan követelés leírt összege Kerekítések, különféle egyéb ráfordítások ,67 Összesen: ,48 Az előző évhez képest az egyéb ráfordítások értéke 327,48 %-kal növekedett. A 212. évben a legnagyobb tételt a leltárhiány és az elszámolt bírságok, késedelmi kamatok, kártérítések értéke adta év végén a leselejtezett tárgyi eszközök, készletek, valamint az időközben használhatatlanná vált tervdokumentáció terven felüli értékcsökkenésként elszámolt összege tette ki az egyéb ráfordítások túlnyomó részét. II/8. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Az üzleti tevékenység eredménye e Ft nyereség. II/9. Pénzügyi műveletek eredménye A 213. évi pénzügyi műveletekből származó bevétel 66 e Ft. A pénzügyi műveletek ráfordításai 112 e Ft. Így a pénzügyi műveletek eredménye 46 e Ft veszteség. A társaság szokásos vállalkozási eredménye e Ft-os nyereség.

15 BUFA KFT ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 15 II/1. Adózás előtti eredmény A 213. évi adózás előtti eredmény e Ft nyereség. II/11. A fel nem osztott költségek alakulása A 6. sz. melléklet szerint a fel nem osztott költségek az előző időszakhoz viszonyítva 23,41%- kal, azaz e Ft-tal növekedtek. A költségek szerkezetét vizsgálva megállapítható, hogy az üzemanyag fogyasztás miatt az anyagköltség, a létszámnövekedés miatt az igénybevett szolgáltatások és a személyi jellegű ráfordítások összege magasabb az előző évhez viszonyítva. A tárgyévi beruházások következményeként az elszámolt értékcsökkenés is nagyobb lett az előző évinél. II/12. Pénzügyi helyzet A társaság 213. évi pénzügyi helyzete kiegyensúlyozott volt, a folyószámlahitelből csak az év elején került felhasználásra, működését a későbbiekben anélkül is folyamatosan finanszírozni tudta. A tulajdonosi jogokat gyakorló Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságától egy meghatározott projekt végrehajtására 25. e Ft visszatérítendő támogatást kaptunk. Munkabér kötelezettségeinket határidőre teljesítettük. Az államháztartástól kapott megrendeléseknek köszönhetően rövid lejáratú kötelezettségeinket (szállítók, adók-, és járulékok stb.) a 213. évben folyamatosan kifizettük. Szállítók felé fennálló tartozás 213. december 31-én (e Ft) határidőn belüli nap közötti 64 Összesen: Vevőkkel szemben fennálló követelés 213. december 31-én (e Ft) határidőn belüli nap közötti nap közötti nap közötti nap közötti napon túli 58 Összesen:

16 BUFA KFT ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 16 II/13. Pénzügyi mutatószámok A 213 évi mérlegből és eredmény-kimutatásból a vagyoni és pénzügyi helyzetre vonatkozó, a gazdálkodási tevékenységet jellemző mutatószámok az előző évhez képest többségében pozitívan változtak. A 7. sz. melléklet a 212. és 213. évi adatokat tartalmazza, illetve a mutatószámok változásainak értékelését. II/14. Vagyoni helyzet A Kft. tőkeszerkezete a kritériumoknak megfelel, mert a saját tőke meghaladja a jegyzett tőkét, a befektetett eszközök meghaladják a saját tőkét. A társaság tőkeerőssége, tőkeellátottsága romlott, a mutató értéke 7 %-ról 67 %-ra csökkent. A tőkeerősség alacsony értékét és a csökkenését kedvezőtlennek tekinthetjük, mivel a vállalkozás forrásainak egyre kisebb hányadát képezi saját tőkéje, de a 67 %-os érték még jónak tekinthető.

17 BUFA KFT ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 17 II/15. Jövedelmi helyzet Az értékesítés nettó árbevétele e Ft-ról, e Ft-ra növekedett, a növekedés okait a bevételek értékelésénél kifejtettük. A társaságot terhelő összes költség és ráfordítás 213. évi összege e Ft. Az összes költség értéke e Ft, ebből az értékesítés közvetlen költségei e Ft, az értékesítés közvetett költségei e Ft. A közvetett költségeken belül az értékesítési, forgalmazási költség 2.63 e Ft, az igazgatási költség e Ft, és az egyéb általános költség e Ft. Az értékesítés közvetlen költségének magas értékét az alaptevékenység, elsősorban a bútorgyártás magas anyagigénye indokolja. A 213. évi tevékenység eredményeként az értékesítés bruttó eredménye e Ft-ról, e Ft-ra növekedett, az üzemi tevékenység eredménye pedig e Ft-tal növekedett. III. KIEGÉSZÍTŐ ADATSZOLGÁLTATÁS III/1. Környezetvédelem A Kft. területén technológiai folyamatból eredő veszélyes hulladék, illetve jelentős környezetkárosító hatással rendelkező melléktermék nem keletkezik, így a veszélyes hulladékok nyitó és záró mennyiségi és értékadatai is nulla. A környezetvédelmet közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök a faipari műhelyek porelszívói, amelyek a technológia részét képezik és telephely engedélyhez kötöttek. Állományuk a következőképpen alakult a 213. év folyamán: 213. január 1-ei nyitó érték 53 e Ft 213. évi beszerzés 357 e Ft 213. évi értékcsökkenés 62 e Ft 213. december 31-ei záró érték 348 e Ft IV. ÖSSZEFOGLALÁS A BUFA Kft. a gazdasági évet az előző évhez hasonlóan pozitív eredménnyel zárta. A társaság alaptevékenységében jelentős árbevétel növekedést tudtunk elérni, mely elsősorban a 44/211 (III. 23.) Kormányrendelet és a 9/211. (III. 23.) BM rendelet 211. július 1-ei hatályba lépésének köszönhető. Hatására piaci részarányunk növekedett, és ennek folytatása prognosztizálható. Társaságunk törekszik termékfejlesztésekre, a modern iroda kialakításához szükséges szebb, és az adott iroda funkciójának jobban megfelelő bútorok gyártására, a magasabb vevői igények kielégítésére. Összefoglalva a 213. évi gazdálkodás eredményeként megállapítható, hogy a társaság az üzleti tervben megfogalmazott célkitűzéseit megvalósította.

18 BUFA KFT ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 18 Immateriális javak és tárgyi eszközök változásai 213. év 1. számú melléklet Bruttó érték adatok e Ft -ban Megnevezés Nyitó Növekedés Átsorolás Csökkenés Záró Vagyon értékű jogok Üzleti vagy cégérték Szellemi termékek K+F aktivált értéke Alap.-átszerv. aktivált ért. Immateriális javak Telkek Ingatlanok Ingatlanok értékhelyesbítése Műszaki berendezések, gépek Egyéb gép berendezés Befejezetlen beruházás Befejezetlen felújítás Tárgyi eszközök összesen Összesen Értékcsökkenés Megnevezés Nyitó Növekedés, csökkenés Terv szerinti Záró adatok e Ft -ban Nettó érték Vagyon értékű jogok Üzleti vagy cégérték Szellemi termékek K+F aktivált értéke Alap.-átszerv. aktivált ért. Immateriális javak Telkek Ingatlanok Műszaki berendezések, gépek Egyéb gép berendezés Befejezetlen beruházás Befejezetlen felújítás Tárgyi eszközök összesen Összesen

19 BUFA KFT ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 19 M E G N E V E Z É S Beruházások alakulása 213. év Beruházás aktivált értéke Befejezetlen beruházás állománya saját pénzeszközből 2. számú melléklet Pénzügyi teljesítés banki hitelből adatok e Ft - ban állami támogatásból egyéb összesen Akkus fúró és csavarozó 8 db Dekopírfűrész 8W lézeres Extol Prémium DUO DECT telefon SAGEM 2 db Élmaró 536W Makita 2 db Felsőmarógép Makita RP23FCX Forgács elszívó MF93 3kW 1 zsákos 4 db Fúrógép Makita DP411 72W Gérvágó Kapex Festool KS Hegesztő trafó 3-14A Extol Prémium Hősugárzó Hűtőszekrény Candy CFO Internet tablet Concorde Tab T IVECO tehergépjármű LHW Kapcsozó 3 db Kávéfőző Philips Saeco Kenyérpirító Tefal Lapszabászgép Léghűtő-fűtő Orion 5 db Marógép Set Festool DF Mikrohullámú sütő 3 db Monitor '19 ASUS Nokia 112 Dual KF telefon 2 db Nútmarógép Classic Nútmarógép Zeta Nyomtató 2 db Olajradiátor Vortex VOR11S1 4 db OPEL VIVARO

20 BUFA KFT ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2 M E G N E V E Z É S Beruházás aktivált értéke Orion Állóventilátor 5 Porelszívó 2 db 357 Renault Fluence személygépjármű MLU Rezsó 6 db 44 Vágógép Roland STIKA SV Sarokcsiszoló 2 db Szalagcsiszológép 81W 19 Számítógép 2 db 139 Telefon Panasonic KX-TG2511HGM vez.nélk. 6 Ütvefúró- és vésőgép 95W Extol Prémium 23 Ütvefúrógép 85W Extol Prémium 13 Villanybojler 3 db 64 Befejezetlen beruházás állománya saját pénzeszközből Ingatlan felújítás Webfejlesztés 393 Befejezetlen beruházás Pénzügyi teljesítés banki hitelből állami támogatásból egyéb összesen Összesen:

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14.

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14. Tisztelt felhasználó! Ön a következő Excel munkafüzetlapokon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kettős könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszerűsített éves beszámoló mérlegeit és

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök l.sz.táblázat Eszközök és források összetételének változásai Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök A. Befektetett eszközök 684 605 673 899-10 706 98,4 I. Immateriális javak

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí-

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí- 03-09-102802 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 662702 0 702547 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 60 0 94 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

A 2011. üzleti évről szóló éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

A 2011. üzleti évről szóló éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A 2011. üzleti évről szóló éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Az Art-Pack 2000 Kft éves beszámolója részeként a 2000.C. számviteli törvény (sztv.) alapján. Cégjegyzék szám: 11-09-014018 Statisztikai

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója Statisztikai jel 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefona: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás címe, telefona Befektetési vállalkozások 2014. évi beolója Keltezés: Budapest, 2015. április

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve 2010. évi módosított bevételi tervezet eft-ban I/1.számú melléklet 2010.

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - "A"

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 13992013-2-15 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság mint Cégbíróság 15-09-071642 2007.év Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza,

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 20-09-065082 Cégjegyzék száma PARKOLÓ-GAZDA Kft. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. Éves beszámoló 2010. év Oldal 1 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

BUFA Budapesti Faipari Termelő és Kereskedelmi Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi gazdálkodásról

BUFA Budapesti Faipari Termelő és Kereskedelmi Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi gazdálkodásról BUFA Budapesti Faipari Termelő és Kereskedelmi Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 212. évi gazdálkodásról Budapest, 213. március 21. Gálfi Lajos bv. ezredes büntetés-végrehajtási főtanácsos ügyvezető igazgató

Részletesebben

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban 1. feladat Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok A tétel megnevezése Tárgy év Terven felüli értékcsökkenés 25 139 Egyéb ráfordítás sorból

Részletesebben

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2012. március 28. 1. SZÁMVITELI POLITIKA A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. könyveit és nyilvántartásait a Számviteli

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Általános rész: A vállalkozás megnevezése: TÁMASZ Idősek Otthona

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A Kft. rövid bemutatása : KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A társaságot, mint egyszemélyes Kft.-t Érd Város

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület 2012 Éves beszámolójához 2013 május 09 a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Thália Színház Nonprofit Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 1065 Budapest

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT 23. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE - 1 - Tartalomjegyzék I. A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. 2 0 0 9 ÉV Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság mint a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

BUDAPESTI FAIPARI TERMELİ ÉS KERESKEDELMI KFT.

BUDAPESTI FAIPARI TERMELİ ÉS KERESKEDELMI KFT. BUDAPESTI FAIPARI TERMELİ ÉS KERESKEDELMI KFT. 1108 Budapest, Kozma u. 13. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a 2010. évi gazdálkodásról Budapest, 2011. március 25. Bódis Sándor ügyvezetı igazgató Kiegészítı melléklet

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához Általános rész: Név: FÜZESGYÓGY KFT. Képviseletre jogosult:

Részletesebben

RESONO projekt. Leírás

RESONO projekt. Leírás ÜZLETI TERV RESONO projekt NYELV / LANGUAGE IGAZ TARTALOMJEGYZÉK Munkafüzet megnevezése Mérleg, Mérlegterv Eredménykimutatás, eredményterv Cash-flow Feltételezések Árbevétel terv Költségterv Pénzügyi műveletek

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 10. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2001 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 890-1590 Ágazati besorolás: Távközlés E-mail cím: tozsde@tvnetwork.hu Beszámolási időszak: 2011.01.01-2011.06.30.

Részletesebben

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12.

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12. Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: a vállalkozás címe: 6400 Kiskunhalas, Bem u.1. Éves beszámoló 2014.12.31 üzleti évről Kelt: 13993492 3530 114 03 ÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓ MÉRLEGE Eszközök (aktívák)/1

Részletesebben

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással) " A " változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m.

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)  A  változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m. 6.) Határozza meg az eredménykimutatás célját! Ismertesse az eredmény- megállapítás módjait, az A változat szerint (összköltség és forgalmi költség eljárás)! Részletezze az egyes eredmény kategóriák tartalmát!

Részletesebben

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. Immateriális javak 111 Alapításátszervezés aktivált értéke 112 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113 Vagyon értékő jogok 114 Szellemi termékek

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit)

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) 1 Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) I. Befektetett eszközök 11. Immateriális javak 113 Vagyoni értékű jogok 114 Szellemi termékek 118 Immateriális

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege Egyszerűsített éves beszámoló mérlege sz A tétel megnevezése Előző Év Tárgyév 1 A Befektetett eszközök (I.+II.+III.) Ft 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK Ft 10 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ft 18 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE SVÁBHEGYI ORSZÁGOS ALLERGOLÓGIAI, IMMUNOLÓGIAI ÉS PULMONOLÓGIAI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT 1037 BUDAPEST, BOKOR U. 17-21. 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2015-05-27

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 08. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2014. december 31. Törökbálint, 2015. január 30. 1 Reáltax

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Baranya Megyei Bíróság mint Cégbíróság Mecseki Erdészeti Zártkörűen Működő Rt. 7623 Pécs, Rét utca 8. A gazdálkodó képviselője P.h. Mecseki Erdészeti Zrt. Oldal: 1 ESZKÖZÖK (aktívák) 01. A.

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERTÖRZSKÖNYVEZÖK TÁRSASÁGA

MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERTÖRZSKÖNYVEZÖK TÁRSASÁGA 1 8 1 0 0 2 9 1 9 1 3 3 5 2 9 0 1 Statisztikai számjel MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERTÖRZSKÖNYVEZÖK TÁRSASÁGA 1112 Budapest Péterhegyi lejtő 8. Nyilvántartási szám: 9013. Adószám: 18100291-1-43 KÖZHASZNÚ beszámoló

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz hírkomp.hu Kft. Adószám: 24102670-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-990571 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz A hírkomp.hu Kft. alaptevékenysége folyóirat, időszaki kiadvány kiadása. A cég belföldi

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult

Kiegészítő Melléklet Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult II. A számviteli politikája alapján III. Mérleget érintő kiegészítések 1. oldal Cég neve: Időszak: Az Immateriális javak és a Tárgyi Eszközök alakulása IV. Eredményt

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2010.01.01.-2010.12.31.

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2010.01.01.-2010.12.31. Adószám: 18617450-1-11 Bírósági bejegyzés száma: PK.65050/2008 Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. Kiegészítő melléklet az

Részletesebben

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA!

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA! Bevezetés a számvitelbe A vállalkozás vagyona Kettős megközelítés: A számvitel vagyonfelfogása 1. Az újratermelési folyamat melyik szakaszában van? 2. Honnan származik ez a vagyon rész? Dr. Pál Tibor Rendeltetés

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 13920410-4741-113-15 Cégjegyzék száma: 15-09-071364 Vállalkozás megnevezése: MasterMind Interactive Kft Vállalkozás címe: 4400 Nyíregyháza Korányi F. utca 29/A Kiegészítő melléklet

Részletesebben

A vállalkozás bemutatása. A számvitelpolitika fő vonásai

A vállalkozás bemutatása. A számvitelpolitika fő vonásai A vállalkozás bemutatása A Társaság neve: Bóbita Bábszínház Nonprofit Kft Székhelye: Pécs, Felsővámház u 50. Alapító okirat kelte: 2011. 11.24. A Társaság által gyakorolt tevékenységek: Előadó művészet

Részletesebben

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban)

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban) 1. Általános magyarázatok 1.1 JOGI VISZONYOK Az alapító-tulajdonos Hollóné Dr Baranyi Zita ügyvéd kérelme alapján a BAZ Megyei Ügyvédi Kamara elnöksége 2005. július 01-i ülésén az alapító okirat jóváhagyásával

Részletesebben

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete Adószám: 13386140-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-101130 Ügyvezető

Részletesebben

Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke és a beruházások értékének változása 2011. évben

Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke és a beruházások értékének változása 2011. évben Kiegészítı melléklet 1. sz. melléklete Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke és a beruházások értékének változása 2011. évben ezer Ft-ban Jogcím Immateriális javak Ingatlanok Mőszaki berendezések

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben