BUFA Budapesti Faipari Termelő és Kereskedelmi Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a évi gazdálkodásról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUFA Budapesti Faipari Termelő és Kereskedelmi Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi gazdálkodásról"

Átírás

1 BUFA Budapesti Faipari Termelő és Kereskedelmi Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 213. évi gazdálkodásról Budapest, 214. március 17. Gálfi Lajos bv. ezredes büntetés-végrehajtási főtanácsos ügyvezető igazgató

2 BUFA KFT ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2 TARTALOMJEGYZÉK Oldal I. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ I/1. A társaság főbb adatai 3 I/2. A számviteli politika főbb vonásai 5 I/3. A társaság gazdálkodásának fő mutatószámai 6 II. A MÉRLEG ÉS AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS RÉSZLETEZÉSE II/1. A 213. évi mérleg főbb eltéréseinek bemutatása 7 II/2. A mérleg adatainak összehasonlító elemzése 8 II/3. A 213. évi eredmény alakulása 11 II/4. Anyagjellegű ráfordítások 13 II/5. Személyi jellegű ráfordítások 14 II/6. Értékcsökkenés elszámolása 14 II/7. Egyéb ráfordítások 14 II/8. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 14 II/9. Pénzügyi műveletek eredménye 14 II/1. Adózás előtti eredmény 15 II/11. A fel nem osztott költségek alakulása 15 II/12. Pénzügyi helyzet 15 II/13. Pénzügyi mutatószámok 16 II/14. Vagyoni helyzet 16 II/15. Jövedelmi helyzet 17 III. KIEGÉSZÍTŐ ADATSZOLGÁLTATÁS III/1. Környezetvédelmi eszközök 17 IV. ÖSSZEFOGLALÁS 17 Mellékletek: 1. sz. melléklet: Immateriális javak, tárgyi eszközök állományváltozásai 2. sz. melléklet: Beruházások alakulása 3. sz. melléklet: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 4. sz. melléklet: Készletek kronologikus átlaga 5. sz. melléklet: Létszám, bér és kereset alakulása 6. sz. melléklet: Fel nem osztott költségek alakulása 7. sz. melléklet: Fontosabb mutatószámok 8. sz. melléklet: Cash-flow

3 BUFA KFT ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 3 I. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ I/1. A társaság főbb adatai: BUFA Budapesti Faipari Termelő és A társaság (gazdálkodó szerv) neve Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű társaság Az ügyvitel során használt cégnév rövidítése BUFA Kft. Idegen nyelvű elnevezések BUFA GmbH, BUFA Ltd. Székhelye 118 Budapest Kozma u. 13. Postai címe 118 Budapest Kozma u. 13. Távirati címe 118 Budapest Kozma u. 13. Telefonszáma Mobiltelefonszám Telefax száma Telephelye 118 Budapest Újhegyi út 52. A társasági szerződés kelte január 1. A társaság működési megkezdésének időpontja január 1. A jogelőd alapítási éve Cégbejegyzés száma Bankszámlájának száma Kereskedelmi és Hitelbank Rt Adóigazgatási száma Statisztikai számjele Elektronikus elérhetősége címe Törvényes felügyeleti szerve Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság A társaság időtartama Határozatlan Egyszemélyes korlátolt felelősségű Társasági forma társaság (a Budapesti Faipari Vállalat jogutódja/ A társaság tagjai, neve, székhelye 1 %-ban a Magyar Állam (MNV Zrt.), egyszemélyes Kft. A tulajdonosi jogot gyakorló Büntetés-végrehajtás Országos A társaság főtevékenysége (TEÁOR 8 szerint) Parancsnoksága Egyéb bútorgyártás

4 BUFA KFT ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 4 A társaság ügyvezetője A 213. évi beszámolót összeállította A társaság könyvvizsgálója: Gálfi Lajos bv. ezredes, bv. főtanácsos a beszámoló aláírására jogosult. (26 Vác, Vág u. 8. I.em.2.) Balogh Katalin bv. őrnagy mb. gazdasági vezető, mérlegképes könyvelő, nyilvántartási száma: EX ASSE Könyvvizsgáló, Adó- és Pénzügyi, Gazdasági Tanácsadó Zrt.: Fiedler Gábor könyvvizsgáló A társaságot, illetve jogelődjét a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása céljából alapították. 1 %-os állami tulajdonban van, a tartósan állami tulajdonban maradó vállalkozói vagyon kezeléséről és hasznosításáról szóló évi LIII. törvény és annak végrehajtására kiadott a részben vagy teljesen tartósan állami tulajdonban maradó gazdálkodó szervezetekről szóló 126/1992. (VIII. 28.) Korm. rendelet alapján. A társaságban a tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket jogszabály alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.(1133 Budapest, Pozsonyi út 56., cg: , továbbiakban MNV Zrt.) útján a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága gyakorolja. Az MNV Zrt. Részvényesi Jogok Gyakorlójának a Vtv. 7. (3) bekezdése alapján hozott 8/28.(IV.3.) számú határozata, valamint a Tanács a Vtv. 6. (2) bekezdés c) pontja alapján hozott 238/28. (IV.3.) NVT számú határozata alapján a tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket kizárólag jogszabályban, valamint az MNV Zrt-vel a Vtv. 29. (5) bekezdése alapján kötött SZT/ számú szerződésben foglalt feltételekkel és korlátozásokkal a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (154 Budapest, Steindl Imre u. 9.) ideiglenes vagyonkezelőként gyakorolja. Társaságunk fő profilja a különböző faipari termékek gyártása, egyedi megrendelésre bútorgyártás, valamint bérmunka tevékenység. A számviteli törvény szerint a BUFA Kft-nél kötelező a könyvvizsgálat. A társaság könyvvizsgálója az EX ASSE Zrt., a könyvvizsgálatért személyében is felelős személy Fiedler Gábor könyvvizsgáló. A 213. évi üzleti évre vonatkozóan a könyvvizsgáló által a beszámoló könyvvizsgálatáért felszámított díj nettó 636.,-Ft. A könyvvizsgáló kérésére a társaság tulajdonosi jogkörgyakorlója az alábbiakat nyilatkozta: A 1%-os állami tulajdonú társaság vagyonkezelőjeként, jelenleg nincs szándékában: a) a társaság felszámolása, csődeljárás alá vonása, végelszámolása, b) a társaságban lévő tulajdonosi arányok megváltoztatása, c) a társasággal kapcsolatos ügyletek, kereskedelmi és pénzügyi kapcsolatok, esetlege háttér fedezetek alapvető megváltoztatása.

5 BUFA KFT ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 5 I/2. A számviteli politika főbb vonásai A társaság számviteli politikájának célja, hogy a könyvekben rögzített adatok alapján megbízható és valós képet adjunk a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről és annak változásáról. A számviteli politika, a számlarend és a számlatükör a számviteli törvény szellemének megfelelően olyan részletességgel készült, hogy a gazdasági tevékenység elemzését, a beszámolási kötelezettség teljesítését lehetővé tegye. A számviteli politikánkat és annak évenként szükséges módosításait a törvényben meghatározott 14 alapelv figyelembe vételével fogalmaztuk meg a társaság sajátosságait szem előtt tartva. Társaságunk kettős könyvvitelt vezet és éves beszámoló készítésére kötelezett. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény szerint társaságunk nem adóalanya a társasági adónak. A társaság eszközeiről analitikus mennyiségi és értékbeli nyilvántartást vezet, amelyet havonta, a főkönyvi zárást megelőzően összesít, és a változásokat értékben könyveli a megfelelő számlákra. A nyilvántartás kiterjed az immateriális javakra, tárgyi eszközökre, befektetett pénzügyi eszközökre, készletekre, vevőkre, szállítókra, értékpapírokra, a munkavállalókkal szembeni kötelezettségekre. A tárgyi eszközök értékelése bekerülési értéken történik, csökkentve az elszámolt értékcsökkenéssel, illetve értékvesztéssel, növelve a visszaírt terven felüli értékcsökkenéssel és a visszaírt értékvesztéssel. Az amortizációs politikánkat jellemzi, hogy az eszközök értékét a társaság a használati idő alapján állapítja meg. Az értékcsökkenést lineárisan, az egyedi eszköz várható használata, ebből eredő élettartama, fizikai elhasználódása, a technológiai, műszaki színvonal alakulása és az adott vállalkozási tevékenységre jellemző körülmények figyelembe vételével állapítjuk meg. A beszerzéseknél a kis értékű, 1 ezer forint alatti tárgyi eszközöket azonnal, egy összegben elszámoljuk költségként. A termeléshez szükséges szerszámokat csak a raktárból történő kiadáskor számoljuk el költségként. A készletek nyilvántartása beszerzési áron történik, a készletek felhasználásának elszámolása a FIFO módszer szerint számítódik. A saját termelésű készletek értékét tényleges közvetlen önköltségen tartjuk nyilván. A készletek értékvesztését év végén az átlagár és az év végi piaci érték eltérése alapján egyedileg határozzuk meg. Az időbeli elhatárolásokat az előírt hármas tagolásban tovább részletezzük. A mérlegtételeket leltárral támasztjuk alá, évente leltározzuk az eszközöket és a forrásokat a Leltározási szabályzatban leírt módon az évenként kiadott leltározási utasítás szerint. Társaságunk csak az 5-ös (költség nemek) számlaosztályba számolja el költségeit. Az eredmény elszámolásnál az A típusú eredmény kimutatást választottuk, mivel az alaptevékenységnek ez felel meg leginkább. Az eredmény elszámolást a társaság a forgalmi költség eljárással és összköltség eljárással is elkészíti.

6 BUFA KFT ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Társaságunk a mérleg A változatát alkalmazza az eszközök és források kimutatására. 6 I/3. A társaság gazdálkodásának fő mutatószámai 212. év 213. év Éves nettó árbevétel e Ft e Ft Mérleg főösszeg e Ft e Ft Létszám (szabad és elítélt) 164 fő 183 fő Saját tőke e Ft e Ft Az éves nettó árbevétel több, mint két és félszerese az előző évnek. A nagyarányú növekedésnek alapja a 211. július 1. óta hatályban lévő 44/211. (III. 23.) Kormányrendelet és a 9/211. (III. 23.) BM rendelet, mely a belső ellátás szolgálatába állítja a büntetésvégrehajtási gazdasági társaságokat, oly módon, hogy a Kormány, illetve a Belügyminisztérium irányítása alá tartozó szervek 1 e Ft feletti és a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzéseit kötelezően a fogvatartottak foglalkoztatására létrehozott gazdasági társaságokon keresztül kell megvalósítaniuk. A társaság alapításakor a Budapesti Fegyház és Börtön valamint a jogelőd Budapesti Faipari Vállalat között az ingatlanok vonatkozásában vagyonmegosztás történt. Az ingatlanok értékbecslése 28. december 31-ei fordulónappal történt meg első ízben december 31-ei fordulónapra vonatkozóan az ingatlanjaink piaci értékének meghatározásával megbíztuk a Szénási Szakértői Irodát. Az értékelést Szénási Gábor okleveles építőmérnök, földmérő mérnök, igazságügyi szakértő (4494) végezte el. Az általa alkalmazott értékelési módszer egyike a piaci érték alapú forgalmi értékelés, ami az összehasonlító piaci adatokra épít. Vizsgálta az ingatlan környezetét, megközelíthetőségét, műszaki adottságait, infrastrukturális ellátottságát, valamint jövőbeni helyzetét. Az épületek épületdiagnosztikai összefoglalásai alapján értékelte azokat. Az ingatlanok piacának aktuális helyzetéről tájékozódott az ingatlan szűkebb és tágabb környezetében egyaránt. Meghatározta az épületek hozadéki értékét a direkt tőkésítés módszerével, illetve elvégezte a nettó pótlási költség elvű értékelést. A három módszer által adott, súlyozott értékképzés módszerének eredményeképpen az ingatlanok értéke 213. december 31-én e Ft, így eft értékhelyesbítést számoltunk el. Az értékhelyesbítés értékelési tartaléka ( e Ft) csökkent, azonban az eredménytartalék a 212. évi pozitív szerinti eredménnyel (12.69 e Ft) nőtt, valamint a 213. évi mérleg szerinti eredmény is nyereség lett, ezért a saját tőke e Ft-tal növekedett évben a társaságnál 2 fő polgári alkalmazott dolgozott, a Felügyelő Bizottsági tagok száma 3 fő volt és 1 fő energetikust foglalkoztatott megbízási szerződés keretében. A fogvatartottak foglalkoztatási átlagos statisztikai állományi létszáma 181 fő volt, a foglalkoztatott fogvatartottak éves átlagos dolgozói létszáma 149 fő.

7 BUFA KFT ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 7 II. A MÉRLEG ÉS AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS RÉSZLETEZÉSE II/1. A 213. évi mérleg főbb eltéréseinek bemutatása Megnevezés Előző év Tárgyév Eltérés Index eft eft eft % ESZKÖZÖK A. Befektetett eszközök ,81% I. IMMATERIÁLIS JAVAK ,25% Szellemi termékek ,25% II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ,94% Ingatlanok ,3% Műszaki berendezések, gépek, járművek ,8% Egyéb berendezések, felszerelések, járművek ,86% Beruházások, felújítások ,11% Beruházásokra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése ,51% III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK B. Forgóeszközök ,26% I. KÉSZLETEK ,4% Anyagok ,11% Befejezetlen termelés és félkész termék Késztermékek ,96% Áruk ,3% Készletre adott előlegek II. KÖVETELÉSEK ,19% Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) ,44% Egyéb követelések ,54% III. ÉRTÉKPAPÍROK IV. PÉNZESZKÖZÖK ,1% Pénztár, csekkek ,% Bankbetétek ,15% C. Aktív időbeli elhatárolások ,9% Bevételek aktív időbeli elhatárolása ,43% Költségek és ráfordítások aktív időbeli elhatárolása ,33% Halasztott ráfordítások ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN ,5%

8 BUFA KFT ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 8 Megnevezés Előző év Tárgyév Eltérés Index eft eft eft % FORRÁSOK D. Saját tőke ,26% I. JEGYZETT TŐKE ,% II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) III. TŐKETARTALÉK ,% IV. EREDMÉNYTARTALÉK ,5% V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK ,51% VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY ,97% E. Céltartalék F. Kötelezettségek ,92% I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ,92% Rövid lejáratú kölcsönök ,57% Rövid lejáratú hitelek Vevőtől kapott előlegek Kötelezettségek áruszáll-ból és szolgált-ból (szállítók) ,3% Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek ,61% G.Passzív időbeli elhatárolások ,16% Bevételek passzív időbeli elhatárolása ,% Költségek és ráfordítások passzív időbeli elhatárolása ,95% Halasztott bevételek ,84% FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ,5% II/2. A mérleg adatainak összehasonlító elemzése A befektetett eszközök értéke 7.46 e Ft-tal növekedett az előző időszakhoz képest, mely növekedést első sorban az ingatlanok, műszaki gépek, berendezések és az egyéb berendezések, felszerelések nettó értékének növekedése okozta évben jelentősebb összegű beruházások: Ingatlan felújítás (6.812 e Ft), Opel Vivaro tehergépjármű (1.566 e Ft), IVECO tehergépjármű (3.3 e Ft), Renault Fluence személygépjármű (3.439 e Ft), Az immateriális javak és tárgyi eszközök állományváltozásait az 1. számú melléklet tartalmazza. A beruházások, felújítások mérleg szerinti értéke 213. évben e Ft. Beruházásaink aktivált értéke e Ft. A beruházások részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza. Az ingatlanokra értékhelyesbítést számoltunk el a 212. évhez hasonlóan.

9 BUFA KFT ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Az értékhelyesbítés részletezését a 3. sz. melléklet tartalmazza. 9 A készletek értéke e Ft-tal kisebb az előző évihez képest. A készletek állományának alakulását a kronologikus átlag fejezi ki, amelyet a 4. sz. melléklet tartalmaz. A készletek állománya az alábbiak szerint alakult: Megnevezés ( ei záró állomány) 212.év e Ft 213.év e Ft % Késztermék ,96 Befejezetlen termék Saját termék összesen: ,96 Áru ,3 Anyag ,11 Vásárolt összesen ,76 Mindösszesen (saját+vásárolt): ,4 Készletek forgási sebessége: 15,76 nap 6,36 nap A követelések állománya e Ft-tal növekedett az előző évhez képest. A követeléseink év végi magas értékét indokolja a december hónapban teljesített, belső ellátáshoz kapcsolódó igen sok megrendelés. A követelésekre értékvesztést nem számoltuk el. A követelések állományának összetétele 213. december 31-én: Vevőkövetelések: e Ft Egyéb követelések: 647 e Ft - NAV általános forgalmi adó: 647 e Ft Összes követelés: e Ft A pénzeszközök állománya e Ft-tal magasabb az előző évinél, mely annak köszönhető, hogy decemberben több, nagyobb értékű, 214. év januárban esedékes megrendelést fizettek ki partnereink. Az aktív időbeli elhatárolások értéke 616 e Ft-tal csökkent, melynek összetétele az alábbi: _ Tárgyévet illető bevételek 638 e Ft 41 e Ft Következő évet terhelő előfizetések, költségek 114 e Ft 95 e Ft Összesen: 752 e Ft 136 e Ft A források között az eredménytartalék negatív összege e Ft-tal csökkent, mert a 212. évi pozitív mérleg szerinti eredmény átvezetésre került. Értékelési tartalék csökkenéseként számoltuk el az ingatlanok piaci értékének csökkenését e Ft értékben. A társaság hátrasorolt és hosszú lejáratú kötelezettségeinek értéke e Ft.

10 BUFA KFT ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1 A rövid lejáratú kötelezettségek állománya e Ft-tal növekedett. A növekedést legnagyobb részben a szállítói állományunk értékének növekedése okozta, illetve az, hogy a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 213. novemberében 25. e Ft visszatérítendő támogatást biztosított számunkra, amelyet szociális termékek gyártásához kapcsolódó fejlesztési tervek végrehajtására folyósított a társaságnak. A támogatás visszafizetésének határideje 214. június 3. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek állománya a december havi fogvatartotti munkadíjat, a szabad munkavállalók bérét, a decemberi adó- és járulékfizetési kötelezettségeket, valamint az egyik partnerünk által fizetett óvadékot tartalmazza. A passzív időbeli elhatárolások e Ft-tal növekedtek. A passzív időbeli elhatárolások összetétele az alábbi (e Ft): Bevételek (bérleti díj) passzív időbeli elhatárolása 995 Közüzemi költségek tárgyévi összege Igénybevett szolgáltatások és egyéb szolg. költsége Személyi jellegű kifizetések 1 Késedelmi kamat, kötbér, kártérítés 397 Fizetett kamat 8 Fejlesztési célra kapott támogatás elhatárolása Halasztott bevételek (leltár többlet) 1.92 Összesen: évben a társaság mérleg főösszege 37 %-kal, összesen e Ft-tal növekedett.

11 BUFA KFT ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 11 II/3. A 213. évi eredmény alakulása A 213. évi eredmény bázisidőszakhoz viszonyított alakulása: Ssz. Megnevezés 212. tény 213. tény e Ft e Ft eft % 1. Belföldi értékesítés nettó árbevétele ,23% 2. Export értékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele ,23% 3. Saját termelésű készletek állományváltozása Saját előállítású eszközök aktivált értéke II. Aktívált saját teljesítmények értéke ,54% III. Egyéb bevételek ,17% III. sorból: visszaírt értékvesztés 5. Anyagköltség ,12% 6. Igénybevett szolgáltatások értéke ,46% 7. Egyéb szolgáltatások értéke ,52% 8. Eladott áruk beszerzési értéke ,7% 9. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 5-5 IV. Anyagjellegű ráfordítások ,21% 1. Bérköltség ,17% 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések ,24% 12. Bérjárulékok ,15% V. Személyi jellegű ráfordítások ,25% VI. Értékcsökkenési leírás ,7% VII. Egyéb ráfordítások ,48% VII. sorból értékvesztés A. Üzleti tev. eredménye ,% VIII. Pénzügyi műveletek bevételei ,57% IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai ,38% B. Pénzügyi műveletek eredménye ,67% C. Szokásos vállalkozási eredmény ,97% X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. Rendkívüli eredmény Eltérés a bázishoz képest E. Adózás előtti eredmény ,97% XII. Adófizetési kötelezettség F. Adózott eredmény ,97% G. Mérleg szerinti eredmény ,97% Összes bevétel + akt. saját telj. ért ,76% Összes költség, ráfordítás ,67% Adózott eredmény ,97% Az eredmény összetevői a következőképpen alakultak: Az értékesítés nettó árbevétele az előző évhez viszonyítva 156,23 %-kal növekedett. A nagyarányú növekedésnek az alapja a 211. július 1. óta hatályos 44/211. (III. 23.)

12 BUFA KFT ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 12 Kormányrendelet és a 9/211. (III. 23.) BM rendelet, mely a belső ellátás szolgálatába állítja a büntetés-végrehajtási gazdasági társaságokat évben az árbevétel 1 %-ban belföldi értékesítésből származott Az árbevétel megoszlását tevékenységi bontásban az alábbi táblázat szemlélteti (adatok ezer Ft-ban): Tevékenység 212. év 213. év % Ládagyártás ,72% Megállítótábla ,75% Fahulladék értékesítése ,54% Épületasztalos munkák 211 Egyéb faipari tev. (faék, térképkeret) ,63% Faipari tevékenység árbevétele ,99% Irodabútor és forgószék gyártása szereléssel, szállítással ,7% Szekrénygyártás Konyhabútor ,% Lakószobai bútorok ,15% Ágybetét gyártása + szállítása ,11% Bútorgyártás árbevétele ,67% Alaptevékenység összesen ,14% Szemléltető eszközök ,2% Összeállított hab 884,% Forgácsalom csomagolás ,55% Reklámtábla gyártás ,31% Villanyóra bontás, válogatás ,3% Munkavédelmi kesztyű varrás 982 Gumipók, ponyvaleszorító, heveder ,37% Bérmunkáltatás összesen ,13% Anyageladás, vashulladék ,35% Közvetített szolgáltatás ,79% Egyéb ,78% Egyéb árbevétel ,87% Ingatlanhasznosítás ,71% Egyéb tevékenység összesen ,63% Értékesítés nettó árbevétele ,23% Az egyéb bevétel az előző évhez viszonyítva 19,8 %-kal csökkent, melynek oka, hogy 212-ben a társaság tulajdonosi támogatást kapott. A BVOP által térített többletköltség, támogatás soron a fejlesztési célú támogatások elhatárolásának feloldását mutatjuk ki.

13 BUFA KFT ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 13 Az egyéb bevételek alakulását az alábbi táblázat szemlélteti: Megnevezés Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök bevétele 212. év 213. év Eltérés e Ft e Ft % Kapott kártérítés Egyéb térülések, bevételek ,44 BVOP által térített többletköltség, támogatás ,1 Különféle egyéb bevételek ,65 Összesen: ,17 A költségek és ráfordítások értéke a bevételekhez hasonlóan közel két és félszeresére emelkedett. Ezek közül az anyagjellegű ráfordítás emelkedése óriási, amely a bútoripar anyagigényességéből adódik. Mindezen hatások eredőjeként alakult ki a e Ft-os mérleg szerinti eredmény. A költségek és ráfordítások alakulását az alábbiakban részletezzük. II/4. Anyagjellegű ráfordítások Az anyagjellegű ráfordítások alakulását az alábbi táblázat szemlélteti: Megnevezés 212. év 213. év % e Ft Anyagköltség ,12 Igénybe vett szolgáltatások ,46 Egyéb szolgáltatások ,52 Eladott áruk beszerzési értéke ,7 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Összesen: ,21 Az árbevétel növekedése magával hozta az anyagjellegű ráfordítások értékének növekedését. Szembetűnő az eladott áruk beszerzési értékének növekedése, amely a két konzorciumi partnerünktől beszerzett és továbbértékesített bútorok értékét tartalmazza.

14 BUFA KFT ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 14 II/5. Személyi jellegű ráfordítások A személyi jellegű ráfordítások összességükben a bázisidőszakhoz viszonyítva 44,25 %-kal növekedtek, melyet a fogvatartottak létszámának növekedése illetve a részükre fizetett munkadíj, jogszabály által előírt emelése okozott. 213-ban a polgári munkavállaló átlagos állományi létszáma 2 fő volt, béremelés nem történt. A létszám és bérköltségek állománycsoportonkénti alakulását az 5. sz. melléklet tartalmazza. II/6. Az értékcsökkenés elszámolása A társaság az értékcsökkenést lineáris módszerrel e Ft összegben számolta el, amely érték 38,7 %-kal magasabb az előző évben elszámolthoz viszonyítva. A 213. évi értékcsökkenés főkönyvi csoportonkénti részletezését az 1. sz. melléklet tartalmazza. II/7. Egyéb ráfordítások alakulása e Ft Megnevezés 212. év 213. év % Értékesített tárgyi eszközök nyilvántartás sz. értéke Leltárhiány ,41 Bírság, pótlék, kötbér, késedelmi kamat, kártérítés ,13 Selejt Tárgyi eszk. elsz. terven felüli é. cs Adók, illetékek, hozzájárulások ,33 Behajthatatlan követelés leírt összege Kerekítések, különféle egyéb ráfordítások ,67 Összesen: ,48 Az előző évhez képest az egyéb ráfordítások értéke 327,48 %-kal növekedett. A 212. évben a legnagyobb tételt a leltárhiány és az elszámolt bírságok, késedelmi kamatok, kártérítések értéke adta év végén a leselejtezett tárgyi eszközök, készletek, valamint az időközben használhatatlanná vált tervdokumentáció terven felüli értékcsökkenésként elszámolt összege tette ki az egyéb ráfordítások túlnyomó részét. II/8. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Az üzleti tevékenység eredménye e Ft nyereség. II/9. Pénzügyi műveletek eredménye A 213. évi pénzügyi műveletekből származó bevétel 66 e Ft. A pénzügyi műveletek ráfordításai 112 e Ft. Így a pénzügyi műveletek eredménye 46 e Ft veszteség. A társaság szokásos vállalkozási eredménye e Ft-os nyereség.

15 BUFA KFT ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 15 II/1. Adózás előtti eredmény A 213. évi adózás előtti eredmény e Ft nyereség. II/11. A fel nem osztott költségek alakulása A 6. sz. melléklet szerint a fel nem osztott költségek az előző időszakhoz viszonyítva 23,41%- kal, azaz e Ft-tal növekedtek. A költségek szerkezetét vizsgálva megállapítható, hogy az üzemanyag fogyasztás miatt az anyagköltség, a létszámnövekedés miatt az igénybevett szolgáltatások és a személyi jellegű ráfordítások összege magasabb az előző évhez viszonyítva. A tárgyévi beruházások következményeként az elszámolt értékcsökkenés is nagyobb lett az előző évinél. II/12. Pénzügyi helyzet A társaság 213. évi pénzügyi helyzete kiegyensúlyozott volt, a folyószámlahitelből csak az év elején került felhasználásra, működését a későbbiekben anélkül is folyamatosan finanszírozni tudta. A tulajdonosi jogokat gyakorló Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságától egy meghatározott projekt végrehajtására 25. e Ft visszatérítendő támogatást kaptunk. Munkabér kötelezettségeinket határidőre teljesítettük. Az államháztartástól kapott megrendeléseknek köszönhetően rövid lejáratú kötelezettségeinket (szállítók, adók-, és járulékok stb.) a 213. évben folyamatosan kifizettük. Szállítók felé fennálló tartozás 213. december 31-én (e Ft) határidőn belüli nap közötti 64 Összesen: Vevőkkel szemben fennálló követelés 213. december 31-én (e Ft) határidőn belüli nap közötti nap közötti nap közötti nap közötti napon túli 58 Összesen:

16 BUFA KFT ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 16 II/13. Pénzügyi mutatószámok A 213 évi mérlegből és eredmény-kimutatásból a vagyoni és pénzügyi helyzetre vonatkozó, a gazdálkodási tevékenységet jellemző mutatószámok az előző évhez képest többségében pozitívan változtak. A 7. sz. melléklet a 212. és 213. évi adatokat tartalmazza, illetve a mutatószámok változásainak értékelését. II/14. Vagyoni helyzet A Kft. tőkeszerkezete a kritériumoknak megfelel, mert a saját tőke meghaladja a jegyzett tőkét, a befektetett eszközök meghaladják a saját tőkét. A társaság tőkeerőssége, tőkeellátottsága romlott, a mutató értéke 7 %-ról 67 %-ra csökkent. A tőkeerősség alacsony értékét és a csökkenését kedvezőtlennek tekinthetjük, mivel a vállalkozás forrásainak egyre kisebb hányadát képezi saját tőkéje, de a 67 %-os érték még jónak tekinthető.

17 BUFA KFT ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 17 II/15. Jövedelmi helyzet Az értékesítés nettó árbevétele e Ft-ról, e Ft-ra növekedett, a növekedés okait a bevételek értékelésénél kifejtettük. A társaságot terhelő összes költség és ráfordítás 213. évi összege e Ft. Az összes költség értéke e Ft, ebből az értékesítés közvetlen költségei e Ft, az értékesítés közvetett költségei e Ft. A közvetett költségeken belül az értékesítési, forgalmazási költség 2.63 e Ft, az igazgatási költség e Ft, és az egyéb általános költség e Ft. Az értékesítés közvetlen költségének magas értékét az alaptevékenység, elsősorban a bútorgyártás magas anyagigénye indokolja. A 213. évi tevékenység eredményeként az értékesítés bruttó eredménye e Ft-ról, e Ft-ra növekedett, az üzemi tevékenység eredménye pedig e Ft-tal növekedett. III. KIEGÉSZÍTŐ ADATSZOLGÁLTATÁS III/1. Környezetvédelem A Kft. területén technológiai folyamatból eredő veszélyes hulladék, illetve jelentős környezetkárosító hatással rendelkező melléktermék nem keletkezik, így a veszélyes hulladékok nyitó és záró mennyiségi és értékadatai is nulla. A környezetvédelmet közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök a faipari műhelyek porelszívói, amelyek a technológia részét képezik és telephely engedélyhez kötöttek. Állományuk a következőképpen alakult a 213. év folyamán: 213. január 1-ei nyitó érték 53 e Ft 213. évi beszerzés 357 e Ft 213. évi értékcsökkenés 62 e Ft 213. december 31-ei záró érték 348 e Ft IV. ÖSSZEFOGLALÁS A BUFA Kft. a gazdasági évet az előző évhez hasonlóan pozitív eredménnyel zárta. A társaság alaptevékenységében jelentős árbevétel növekedést tudtunk elérni, mely elsősorban a 44/211 (III. 23.) Kormányrendelet és a 9/211. (III. 23.) BM rendelet 211. július 1-ei hatályba lépésének köszönhető. Hatására piaci részarányunk növekedett, és ennek folytatása prognosztizálható. Társaságunk törekszik termékfejlesztésekre, a modern iroda kialakításához szükséges szebb, és az adott iroda funkciójának jobban megfelelő bútorok gyártására, a magasabb vevői igények kielégítésére. Összefoglalva a 213. évi gazdálkodás eredményeként megállapítható, hogy a társaság az üzleti tervben megfogalmazott célkitűzéseit megvalósította.

18 BUFA KFT ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 18 Immateriális javak és tárgyi eszközök változásai 213. év 1. számú melléklet Bruttó érték adatok e Ft -ban Megnevezés Nyitó Növekedés Átsorolás Csökkenés Záró Vagyon értékű jogok Üzleti vagy cégérték Szellemi termékek K+F aktivált értéke Alap.-átszerv. aktivált ért. Immateriális javak Telkek Ingatlanok Ingatlanok értékhelyesbítése Műszaki berendezések, gépek Egyéb gép berendezés Befejezetlen beruházás Befejezetlen felújítás Tárgyi eszközök összesen Összesen Értékcsökkenés Megnevezés Nyitó Növekedés, csökkenés Terv szerinti Záró adatok e Ft -ban Nettó érték Vagyon értékű jogok Üzleti vagy cégérték Szellemi termékek K+F aktivált értéke Alap.-átszerv. aktivált ért. Immateriális javak Telkek Ingatlanok Műszaki berendezések, gépek Egyéb gép berendezés Befejezetlen beruházás Befejezetlen felújítás Tárgyi eszközök összesen Összesen

19 BUFA KFT ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 19 M E G N E V E Z É S Beruházások alakulása 213. év Beruházás aktivált értéke Befejezetlen beruházás állománya saját pénzeszközből 2. számú melléklet Pénzügyi teljesítés banki hitelből adatok e Ft - ban állami támogatásból egyéb összesen Akkus fúró és csavarozó 8 db Dekopírfűrész 8W lézeres Extol Prémium DUO DECT telefon SAGEM 2 db Élmaró 536W Makita 2 db Felsőmarógép Makita RP23FCX Forgács elszívó MF93 3kW 1 zsákos 4 db Fúrógép Makita DP411 72W Gérvágó Kapex Festool KS Hegesztő trafó 3-14A Extol Prémium Hősugárzó Hűtőszekrény Candy CFO Internet tablet Concorde Tab T IVECO tehergépjármű LHW Kapcsozó 3 db Kávéfőző Philips Saeco Kenyérpirító Tefal Lapszabászgép Léghűtő-fűtő Orion 5 db Marógép Set Festool DF Mikrohullámú sütő 3 db Monitor '19 ASUS Nokia 112 Dual KF telefon 2 db Nútmarógép Classic Nútmarógép Zeta Nyomtató 2 db Olajradiátor Vortex VOR11S1 4 db OPEL VIVARO

20 BUFA KFT ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2 M E G N E V E Z É S Beruházás aktivált értéke Orion Állóventilátor 5 Porelszívó 2 db 357 Renault Fluence személygépjármű MLU Rezsó 6 db 44 Vágógép Roland STIKA SV Sarokcsiszoló 2 db Szalagcsiszológép 81W 19 Számítógép 2 db 139 Telefon Panasonic KX-TG2511HGM vez.nélk. 6 Ütvefúró- és vésőgép 95W Extol Prémium 23 Ütvefúrógép 85W Extol Prémium 13 Villanybojler 3 db 64 Befejezetlen beruházás állománya saját pénzeszközből Ingatlan felújítás Webfejlesztés 393 Befejezetlen beruházás Pénzügyi teljesítés banki hitelből állami támogatásból egyéb összesen Összesen:

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló 2013. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel 12-09-001968 Cégjegyzék száma Ipoly Cipőgyár Kft 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 06-35/501-279 Éves beszámoló 2013. Keltezés: Balassagyarmat, 2014. március 15.

Részletesebben

Éves beszámoló 2014. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló 2014. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel 12-09-001968 Cégjegyzék száma Ipoly Cipőgyár Kft 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 06-35/501-279 Éves beszámoló 2014. Keltezés: Balassagyarmat, 2015. március 17.

Részletesebben

2 / 24 I. A vállalkozás vagyoni, pénzügyi helyzetének bemutatása A kft. vagyoni helyzetére, pénzügyi likviditási helyzetére valamint a jövedelmezőségére vonatkozó átfogó elemzést az 5. számú táblázat mutatószámai

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 01. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2013. december 31-i mérlegbeszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2013. december 31-i mérlegbeszámolóhoz Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Kft. Sopronkőhida Kiegészítő melléklet a 2013. december 31-i mérlegbeszámolóhoz Keltezés: Sopronkőhida, 2014.03.17. --------------------------------------- a vállalkozás

Részletesebben

2013. Éves beszámoló

2013. Éves beszámoló 2 4 2 0 0 4 9 3 7 0 1 0 1 1 4 1 8 Statisztikai számjel 1 8-1 0-1 0 0 7 0 1 Cégjegyzék száma ÉNYKK Zrt. a vállalkozás megnevezése Szombathely, Körmendi út 92. 94/517-600 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK

2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK ÁBRÁND-TEXTIL Kft. Sátoraljaújhely./2013. Az ÁBRÁND-TEXTIL Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Sátoraljaújhely, 2013. január 21. Kocsi

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. I. Üzleti jelentés 3-16. oldal. II. Éves beszámoló számszerű adatai. IV. Független könyvvizsgálói jelentés

TARTALOMJEGYZÉK. I. Üzleti jelentés 3-16. oldal. II. Éves beszámoló számszerű adatai. IV. Független könyvvizsgálói jelentés 1 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Üzleti jelentés 3-16. oldal II. Éves beszámoló számszerű adatai 17-21. oldal 2011. és 2012. éves mérlegadatok 2011. és 2012. éves eredménykimutatás o forgalmi költség eljárással

Részletesebben

MOKÉP-PANNÓNIA Kft. 1065. Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 7.

MOKÉP-PANNÓNIA Kft. 1065. Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 7. Adószám: 10984811-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság, Cégjegyzék szám: 01-09-365537 MOKÉP-PANNÓNIA Kft. 1065. Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 7. Kiegészítő melléklet 2013 Fordulónap: 2013.

Részletesebben

I. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA...2 II. SZÁMVITELI POLITIKA FŐ VONÁSAI...5 III. AZ ÉVES BESZÁMOLÓ TARTALMI ELEMEI...6 A. Befektet ett eszközök...6 A. I. Im m a t e ri ál is javak...6 A. II. T á r g yi e s z k

Részletesebben

Kalocsai Konfekcióipari Kft. K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2013. év. Kalocsa, 2013. november 12. Kovács László ügyvezetı igazgató

Kalocsai Konfekcióipari Kft. K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2013. év. Kalocsa, 2013. november 12. Kovács László ügyvezetı igazgató Kalocsai Konfekcióipari Kft. K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET 2013. év Kalocsa, 2013. november 12. Kovács László ügyvezetı igazgató - 2 - A. ÁLTALÁNOS RÉSZ I.1 A vállalkozás bemutatása A Kft. jogelıdjét, a

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye:

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye: 2 3 4 4 5 0 7 9 6 4 2 0 1 1 4 0 1 statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 7 1 1 3 cégjegyzékszám Óbudai Vagyonkezelő Zrt. A vállalkozás megnevezése 1033. Budapest, Szentlélek tér 7. A vállalkozás címe 2014 ÉVES

Részletesebben

MÁV INFORMATIKA ZRT.

MÁV INFORMATIKA ZRT. MÁV - CSOPORT Egységes kiegészítő melléklet MÁV INFORMATIKA ZRT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. 1/43 Tartalomjegyzék I Általános kiegészítések 5 I.1 A vállalkozás bemutatása 5 I.2 A Társaság által alkalmazott

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: 18161777-2-42 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: 01 PK 60138 /2001/ Nyilvántartási szám: 01/01/19 Magyar Kézilabda Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Éves

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Készült: Budapest, 2014. április 10. Az éves beszámolót összeállította: dr. Palatka Lívia vezérigazgató

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 e-mail: titkarsag@vmkorhaz.hu Szám: 02/129-6/2009. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év. éves beszámolójának

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év. éves beszámolójának A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2013. május 30. P H Ügyvezető igazgató 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA Név: VÁTI Magyar

Részletesebben

181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat

181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat 181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat Az MNV Zrt. az ÉKKO Kft. (székhelye: 4034 Debrecen, Vámospércsi út 84., Cg: 09-09- 002536) /a továbbiakban Társaság/ alapítói hatáskörében eljárva a Társaság Alapító

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2012

Kiegészítő melléklet 2012 Adószám: 11108944-2-51 Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 07-09-003060 Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2471 Baracska, Annamajor utca 1 2012 Fordulónap: 2012. december

Részletesebben

Tartalom 1 A Társaság bemutatása... 2 2 A Társaság számviteli politikájának ismertetése... 3 2.1 Amortizációs politika... 3 2.2 Értékvesztés... 3 2.3 Céltartalék képzés... 4 2.4 A számviteli politika egyéb

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés MorálAudit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART Magyar Hajózási

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban. Sorszám módosí- A tétel megnevezése

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban. Sorszám módosí- A tétel megnevezése 14125979-9603-113-18 1/2. oldal Statisztikai számjel 18-09-107574 Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző Sorszám módosí- év(ek) A tétel megnevezése Előző

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2013.éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2013.éves beszámolóhoz Első Magyar Egyen és Formaruha, Divatáru Gyártó Kereskedelmi Zrt. 1135 Budapest, Reitter Ferenc u. 46. Kiegészítő melléklet a 2013.éves beszámolóhoz Fordulónap: 2013.12.31. Beszámolási időszak: 2013.01.01.-2013.12.31.

Részletesebben

2 3 4 5 6 7 BUDÉP Budai Épületfenntartó Kft. 1027 Budapest Frankel Leó u. 5. Kiegészítő melléklet A 2008. január 01. 2008. december 31. éves beszámolóhoz a 2000. évi C. tv. a számvitelről előírása alapján

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009 Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 21 Tel..,Fax: 6-28-422-9 E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 29. május 21-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Kalória

Részletesebben