J e g y z ő k ö n y v

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v"

Átírás

1 Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: , fax: Ügyiratszám: 20-23/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: Balatonederics községben Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testületének december 13-án 18 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Balatonederics, Kossuth u. 67. Jelen voltak: Tóth Péter polgármester, Farkas Csaba Imre, Molnár Gyula, Németh László, Stróh Antal, Tóth Emilné képviselők. Bejelentéssel távol volt: Szijártó Ferenc alpolgármester Tanácskozási joggal jelen volt: Nagyné Simon Margit körjegyző Tóth Péter polgármester köszöntötte a képviselő-testület ülésének résztvevőit. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a képviselő-testület ülése határozatképes, mert a hét megválasztott képviselőből hat képviselő jelen van. A képviselő-testület ülését megnyitotta. Tóth Péter polgármester a napirendi pontok tárgyalása előtt az elmúlt ülés óta eltel időszakban az átruházott hatáskörben hozott döntésekről adott tájékoztatót. Elmondta, hogy 5 fő részére állapított meg átruházott hatáskörben szociális ellátást, mind az 5 fő átmeneti segélyben részesült. Kérte az elhangzottak tudomásul vételét. Ezt követően javasolta, hogy a képviselő-testület a évi munkatervének megfelelő napirendet tárgyalja meg: 1./ Önkormányzati tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjról 2./ A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet módosításáról 3./ A helyi adóról szóló önkormányzati rendelet módosítása 4./ Vegyes ügyek, kérdések, bejelentések, interpellációk 1

2 1./ Önkormányzati tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjról (rendelet-tervezet) Az előterjesztést készítette: Nagyné Simon Margit körjegyző (Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Tóth Péter polgármester elmondta, hogy az írásos anyagot a képviselő-testület megkapta. Tájékoztatta a képviselő-testület tagjait arról, hogy az önkormányzat tulajdonát képezi a szennyvízcsatorna hálózat melyet a DRV Zrt üzemeltet, üzemeltetési szerződés alapján. A szolgáltatás díjának megállapítása a tulajdonosra háruló kötelezettség. A díj megállapításának alapja a szolgáltató által benyújtott díjkalkuláció. Az írásos anyag alapján amennyiben az önkormányzat nem kíván áttérni a kéttényezős díjra, nem szükséges a díjról rendelkezni, tekintettel arra, hogy a szolgáltató által benyújtott kalkuláció az előző évi díjjal azonos. Szijártó Ferenc alpolgármester elmondta, hogy éppen azokat a kisfogyasztókat is sújtaná a kéttényezős díj, akik a leginkább támogatásra szorulnak: az egyedül élő idős embereket. Nem javasolta a módosítást. Tóth Péter polgármester javasolta, hogy az önkormányzat évbe ne vállalja át a lakossági szolgáltatás pályázat keretében el nem nyert díját. Ez ebben az évben több, mint egy millió forintos többletkiadást jelentett az önkormányzatnak. Ezt akkor felvállalni tovább nem tudja az önkormányzat, amikor a lakosság köztartozása több millió forint és a behajtása csak lassan vezet eredményre. Németh László képviselő elmondta, hogy az egytényezős csatornadíjjal egyetért, de a csatornadíj állami támogatás elmaradása esetén lakosságra történő terheléssel nem. Javasolta, hogy azt az önkormányzat továbbra is vállalja fel. Tóth Emilné képviselő javasolta, hogy a nem támogatott díjhányad 50%-át vállalja át az önkormányzat. Molnár Gyula képviselő javasolta, hogy az államai támogatásra mindenképpen pályázzon az önkormányzat. Németh József balatonedericsi lakos tájékoztatta a jelen lévőket arról, hogy az önkormányzatot terheli a szivattyúk javítási költsége, ez több száz ezres tétel. Célszerű ajánlatot kérni más vállalkozásoktól is. Tóth Péter polgármester megállapította, hogy képviselői indítvány az előterjesztettől eltérő javaslatot tartalmaz, így azt bocsátotta szavazásra. A képviselő-testület a javaslattal kapcsolatban öt igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, és egy tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot: 199/2010. (XII. 13.) számú határozat Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete évben a csatorna szolgáltatás díjának csökkentésére meg nem ítélt állami támogatásból adódó kiesést átvállalja. Felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről a szolgáltatót tájékoztassa. Határidő: január 15. Felelős. Tóth Péter polgármester 2

3 2./A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet módosításáról Az előterjesztést készítette: Nagyné Simon Margit körjegyző (Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Tóth Péter polgármester elmondta, hogy az írásos előterjesztést a képviselő-testület tagjai megkapták. Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel van-e. Kérdés, észrevétel hiányában a polgármester elfogadásra ajánlotta az önkormányzati rendelet-tervezetet, mellyel kapcsolatban Balatonederics Község Önkormányzatának képviselő-testülete hat igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a 10/2010. (XII. 14.) r e n d e l e t é t a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 9/2004. (VIII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról (A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 3./ A helyi adóról szóló önkormányzati rendelet módosítása Az előterjesztést készítette: Nagyné Simon Margit körjegyző (Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Tóth Péter polgármester elmondta, hogy a rendelet tervezetet a képviselők megkapták. Javasolta az egyes adónemeken végigmenni, és az adó mértékének megállapítására vonatkozóan kérte a képviselők javaslatát. Egyéb javaslat hiányában elmondta, hogy az építményadó mértéke jelenleg 670 Ft/m 2. A kiszabható legmagasabb mértéke 1580,8 Ft/m 2 forint. Az ingatlan nyilvántartásban lakóházként feltüntetettek esetében 80%- os kedvezményt állapított meg a testület. Így javasolta az építményadó mértékét 690 Ft/m 2 összegben meghatározni. Egyéb javaslat, észrevétel nem hangzott el, így a polgármester szavazásra bocsátotta az indítványt. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testület hat igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslattal kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 200/2010. (XII. 13.) számú H a t á r o z a t Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adóról szóló önkormányzati rendelet-tervezetben az építményadó mértékét 690 Ft/m 2 összegben határozza meg. 3

4 A polgármester elmondta, hogy a telekadó mértéke jelenleg Balatonederics településen 135 Ft /m 2. Az adó legmagasabb mértéke, amit a képviselő-testület megállapíthat 287,4 Ft/m 2. Kérte a javaslatokat. Javasolta az adó mértékét 140 Ft/m 2 összegben megállapítani. Kérdés, hozzászólás, nem hangzott el. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testület hat igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslattal kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 201/2010. (XII. 13.) számú H a t á r o z a t Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adóról szóló önkormányzati rendelet-tervezetben a telekadó mértékét 140 Ft/m 2 összegben határozza meg. Tóth Péter polgármester elmondta, hogy a tartózkodás utáni idegenforgalmi adó mértéke 330 Ft/fő/vendégéjszaka a törvény által előírt legmagasabb mértéke 431 Ft/fő/vendégéjszaka. Javasolta az adó mértékét 340 Ft/fő/vendégéjszakára emelni. Egyéb javaslat, észrevétel nem hangzott el, így a polgármester szavazásra bocsátotta az indítványt. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testület hat igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslattal kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: (XII. 13.) számú H a t á r o z a t Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adóról szóló önkormányzati rendelt-tervezetben a tartózkodás alapján fizetendő idegenfogalmi adó mértékét 340 Ft/fő/vendégéjszaka összegben határozza meg. Tóth Péter polgármester elmondta, hogy a helyi iparűzési adó jelenlegi mértéke 1,8%, a bevezethető mérték pedig 2%. Javasolta az adó mértékét változatlanul hagyni. Megkérdezte képviselő-társait, van-e más javaslat. Kérdés, hozzászólás, más javaslat nem hangzott el. Ezt követően az elhangzott döntésekkel módosított adórendelet tervezetet szavazásra bocsátotta. A javaslattal kapcsolatban Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testület hat igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta: a helyi adókról 11/2010. (XII. 14.) r e n d e l e t é t (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 4

5 4./ Vegyes ügyek, kérdések, bejelentések, interpellációk 4.1 Tanai József és felesége síremlékének helyreállítása Tóth Péter polgármester elmondta, hogy Szalay Emőke levélben megkereste, melyet ismertetett. Kérdés észrevétel nem hangzott el, így a polgármester kérte a javaslat elfogadását, mellyel kapcsolatban Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testülete hat igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 203/2010. (XII. 13.) számú H a t á r o z a t Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testülete néhai Tanai József tanító síremléke felújítása, helyreállítása költségéből a Szalay Emőke nevére kiállított számlából be nem fizetett Ft-ot átvállalja. Tájékoztatja Szalai Emőkét, hogy a síremlék helyreállításával és felújításával kapcsolatos költségek megosztását befejezettnek tekinti. A képviselő-testület Tanai József tanító emlékét a jövőben is kegyelettel őrzi meg. Tájékoztatja Szalay Emőkét, hogy a korábbi polgármesterrel folytatott levelezése nem az önkormányzat hivatalával, hanem az önkormányzat előző polgármesterével történt. A polgármester az önkormányzat döntésének megfelelően vállalta a síremlék helyreállítási és felújítási költségének meghatározott hányadát éppen a falu tanítója emlékének megőrzését szem előtt tartva. Amennyiben Németh József volt polgármester részéről Önt sérelem érte, úgy ennek tisztázása ügyében szíveskedjen Őt megkeresni. Felkéri a polgármestert, hogy döntéséről Szalay Emőkét tájékoztassa. Határidő: január 15. Felelős: Tóth Péter polgármester 4.2 Akaró András megkeresése Tóth Péter polgármester elmondta, hogy Akaró András megküldte a strandi területbérleti szerződést. Megkeresésében tájékoztatta, hogy a pizzéria és lángos sütő eladása után kifizeti az elmaradt bérleti díjat is. Kérdés észrevétel nem hangzott el, így a polgármester kérte a javaslat elfogadását, mellyel kapcsolatban Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testülete hat igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 204/2010. (XII. 13.) számú H a t á r o z a t Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Akaró András Tét, Fő u. 89. szám alatti lakos részére az önkormányzat tulajdonában lévő 0151/7 helyrajzi szám alatti strandfürdő területén lévő évi bérleti díj hátralékát március 31-ig befizesse. 5

6 Felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről Akaró Andrást a határozat kivonat megküldésével tájékoztassa. Határidő: december 31. Felelős: Tóth Péter polgármester 4.3 Veszprém megyei környezetvédelmi program felülvizsgálat egyeztetési dokumentációjának véleményezése Tóth Péter polgármester tájékoztatta a képviselő-testület tagjait arról, hogy az Interneten elérhető anyagot áttanulmányozva azzal kapcsolatban észrevétel megtételét nem tartja szükségesnek. A környezetvédelmi program a településre vonatkozó adatokat megfelelően tartalmazza. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el, így a polgármester előterjesztése elfogadását. A képviselő-testület az előterjesztett javaslattal kapcsolatban hat igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 205/2010. (XII. 13.) számú határozat Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Veszprém megyei Környezetvédelmi program felülvizsgálat egyeztetési dokumentációjával kapcsolatban észrevételt nem kíván tenni Temető bővítés Tóth Péter polgármester elmondta, az önkormányzatnak temető bővítésre van lehetősége, mivel Bogdán Vince 1372 m 2 es területét felajánlotta az önkormányzat részére Ft érték ellenében. Elmondta továbbá, hogy az előző képviselő-testület szeptember 14-ei testületi ülésén a 125/2010. (IX. 14.) számú határozatában vásárlási szándékát fejezte ki, és a döntést átruházta a jelenlegi testületre. Kérte a kérdéseket, észrevételeket. A javaslattal kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el, így a polgármester kérte a javaslat elfogadását, amellyel kapcsolatban Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hat igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 206/2010. (XII. 13.) számú H a t á r o z a t Balatonederics Települési Önkormányzat képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy tegyen ajánlatot Bogdán Vince Tapolca, Bajcsy Zsilinszky u. 55. szám alatti lakos tulajdonát képező 1458 helyrajzi számú területének megvásárlására Ft-ért. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a vételárról az eladóval egyeztessen. Az egyeztetett árajánlatról a képviselő-testületet tájékoztassa. Felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről Bogdán Vincét a határozat kivonat megküldésével tájékoztassa. Határidő: január 5. Felelős: Tóth Péter polgármester 6

7 4.5. Csoportvezető alkalmazása Tóth Péter polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy az elmúlt néhány hónap tapasztalati lapján szükségesnek tartana 1 fő csoportvezető alkalmazását a fizika alkalmazottak között. Vele egyeztetné előre az elvégzendő munkát, és tőle kérné számon a teljesítést. Természetesen ehhez többlet bérre van szükség, de többlet feladattal is jár: a munka megszervezése, feltételek biztosítása. A következő évben várhatóan több beruházás indul, melyek mellett a napi irányítás, és az órákon áttartó anyagbeszerzés elveszi idejét a polgármesteri teendőktől. A javaslattal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el, így a polgármester kérte a javaslat elfogadását, amellyel kapcsolatban Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hat igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 207/2010. (XII. 13.) számú H a t á r o z a t Balatonederics Települési Önkormányzat képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a fizikai alkalmazottak között csoportvezető kerüljön megbízásra. Felkéri a polgármester, hogy a megbízás tartalmát a szükséges juttatás mértékét, és a részletes munkaköri leírást tartalmazó javaslatát terjessze a költségvetés együtt a képviselő-testület elé Szennyvíz üzemeltetési szerződés Tóth Péter polgármester elmondta, hogy a képviselő-testület az üzemeltetési szerződés másolatát írásban megkapták. Javasolta a szerződés módosítás nélküli elfogadását. A javaslattal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el, így a polgármester kérte a javaslat elfogadását, amellyel kapcsolatban Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hat igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 208/2010. (XII. 13.) számú H a t á r o z a t Balatonederics Települési Önkormányzat képviselő-testülete a szennyvíz üzemeltetési szerződést módosítás nélkül elfogadja. Felkéri a polgármestert a szerződés aláírására. Egyéb napirendi pontot a képviselő-testület nem tárgyalt, így a polgármester az ülést 19 óra 10 perckor bezárta. K. m. f. Tóth Péter polgármester Nagyné Simon Margit körjegyző 7

Balatonederics községben Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselőtestületének 2011. május 10-én 18 órai kezdettel megtartott üléséről.

Balatonederics községben Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselőtestületének 2011. május 10-én 18 órai kezdettel megtartott üléséről. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 87 466 133, fax: 87 566 023 E-mail: bekorj@asat.hu Ügyiratszám: 20-11/2011. J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Ügyiratszám: 20-20/2010. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 87 466 133, fax: 87 566 023 E-mail: bekorj@asat.hu J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Nemesvita Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8311 Nemesvita, Dózsa u. 8. Telefon: 87 466-133, fax: 87 566-023 e-mail: bekorj@asat.hu Ügyiratszám: 21-9/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Nemesvita

Részletesebben

alpolgármester, CKÖ. elnöke

alpolgármester, CKÖ. elnöke 8294. Kapolcs, Kossuth u. 62. Száma: 118-17/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. október 29-én (kedden) 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Az ülés helye: Könyvtár

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 25-i testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 25-i testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2013. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 25-i testületi üléséről 2 Hosszúhetény Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. február 27-én a Körjegyzőségi Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. december 15-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. december 15-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2009. december 15-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről. 264/4/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 4/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-3/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. április 15-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 7-én 17 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról

JEGYZŐKÖNYV. Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 7-én 17 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról BODORFA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE BODORFA, Szabadság u. 30. Szám: /2010. 1 JEGYZŐKÖNYV Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 7-én 17 órai kezdettel tartott

Részletesebben

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. december 10- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. december 10- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 22/2012. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. december 10- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 127/2012. (XII.10.) számú határozatot a Klebersberg Intézményfenntartó Társulással

Részletesebben

Jegyzőkönyv. ifj. Dallos Zoltán képviselő előre jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen.

Jegyzőkönyv. ifj. Dallos Zoltán képviselő előre jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen. Jegyzőkönyv Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29-én, 18:00 órai kezdettel megtartott Képviselő-testületi üléséről, a Faluháza Tanácstermében. Jelen vannak:

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:17/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2011. J E G Y Z

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Távol (igazoltan): Dr. Mohr Tamás alpolgármester és Talián Bálint Attila képviselő.

Jegyzőkönyv. Távol (igazoltan): Dr. Mohr Tamás alpolgármester és Talián Bálint Attila képviselő. Jegyzőkönyv Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30.-án, 17.00 órai kezdettel a Lászlómajori orvosi rendelőben megtartott, közmeghallgatásos üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27. napján megtartott képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 57/2014.(XI.27.) számú Képviselő-testületi 58/2014.(XI.27.)

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 27-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 27-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 42-168 /2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-118/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 28-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 28-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 42-136 /2009. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 28-i

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Péteri Község Polgármesteri Hivatalában a helyi Önkormányzat Képviselőtestületének 2008. október 8-án 18,00 órakor tartott soron kívüli ülésén. A Képviselő-testület üléséről

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A képviselő-testület részéről: Szabó László polgármester Fodor Péter képviselő Marton János képviselő Rolkó Gábor képviselő

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A képviselő-testület részéről: Szabó László polgármester Fodor Péter képviselő Marton János képviselő Rolkó Gábor képviselő Jegyzőkönyv Készült: a 2014. augusztus 19. napján de. 8.00 órakor megkezdett rendkívüli nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen vannak: A képviselő-testület részéről: Szabó László

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Lórév Község Képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Lórév Község Képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott üléséről Az ülés helye: Községháza Lórév, Dundity Alexa utca 43. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint J e g y z ő k ö n y v Lórév Község Képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott üléséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szélesi László Kósáné Szakonyi Zsuzsanna

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szélesi László Kósáné Szakonyi Zsuzsanna Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 1-46 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2014. szeptember 29-én 17:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V ikt.szám: 78-3/2013. Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27-én 18 óra 00

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület tagjai részéről: B./ Tanácskozási joggal: ifj. Dallos Zoltán képviselő igazoltan volt távol.

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület tagjai részéről: B./ Tanácskozási joggal: ifj. Dallos Zoltán képviselő igazoltan volt távol. Jegyzőkönyv Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 11-én, 17:00 órai kezdettel megtartott, soron következő Képviselő-testületi üléséről, a Balatonszőlősi Faluháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-17/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 1/1-93/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. május 14-én (csütörtök) 10.10 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Balatonrendes, Ábrahámhegy, Szigliget között kötendő szeméttelepi hozzájárulásról megállapodás megkötése.

Balatonrendes, Ábrahámhegy, Szigliget között kötendő szeméttelepi hozzájárulásról megállapodás megkötése. BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 25- i nyilvános ülésén, a Balatonrendesi Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. január 23-án 16,00 órakor tartott rendes üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. január 23-án 16,00 órakor tartott rendes üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. január 23-án 16,00 órakor tartott rendes üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács Jelen vannak: Birkás Zoltán polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i nyilvános ülésén. 1 ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Ikt.szám: 709-13/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben