KERESZTÉNY ADVENT KÖZÖSSÉG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS DECEMBER 31. Készült: május aláírás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KERESZTÉNY ADVENT KÖZÖSSÉG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. DECEMBER 31. Készült: 2013. május 24... aláírás"

Átírás

1 KERESZTÉNY ADVENT KÖZÖSSÉG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS DECEMBER 31. Készült: május

2 Egyszerűsített éves beszámoló mérlege Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: 62619/1990 Adószám: Székhely: 1121 Budapest Remete út 16/A. ESZKÖZÖK MÉRLEG, DECEMBER 31. FORRÁSOK (eft) előző év tárgyév előző év tárgyév A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK D) SAJÁT TŐKE I. Immateriális javak I. Jegyzett tőke II. Tárgyi eszközök II. Jegyzett, de be nem fizetett tőke III. Befektetett pénzügyi eszközök III. Tőketartalék B) FORGÓESZ- KÖZÖK IV. Eredménytartalék I. Készletek V. Lekötött tartalék II. Követelések VI. Értékelési tartalék III. Értékpapírok VII. Mérleg szerinti eredmény IV. Pénzeszközök E) CÉLTARTALÉK C) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁ- F) KÖTELEZETT- SÉGEK SOK I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek G) Passzív időbeli ESZKÖZÖK ÖSSZESEN elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN Budapest, május 24. 2

3 Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: 62619/1990 Adószám: Székhely: 1121 Budapest Remete út 16/A. Sorszám MÁRCIUS DECEMBER 31. A tétel megnevezése Előző év/id. Előző év(ek) módosítása i Tárgyév a b c d e I. Értékesítés nettó árbevétele II. Aktivált saját teljesítmények értéke III. Egyéb bevételek III. sorból: visszaírt értékvesztés IV. Anyagjellegű ráfordítások V. Személyi jellegű ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások VII. sorból: értékvesztés ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG A. EREDMÉNYE VIII. Pénzügyi műveletek bevételei IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.- B. IX.) SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A.+B.) C. X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C.+D.) XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+E.-XII.) G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Budapest, május 24. 3

4 KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: 62619/1990 Adószám: Székhely: 1121 Budapest Remete út 16/A DECEMBER 31. (eft-ban) Megnevezés egyház Tárgyév A. Összes közhasznú tevékenység bevétele Közhasznú célú működésre kapott támogatás a) alapítótól b) központi költségvetéstől c) helyi önkormányzattól d) egyéb Pályázati úton nyert támogatás 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel 5. Egyéb bevétel B. Vállalkozási tevékenységből származó bevétel 0 0 C. Összes bevétel D. Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások F. Összes ráfordítás G. Adózás előtti eredmény H. Adófizetési kötelezettség 0 0 I. Tárgyévi vállalkozási eredmény 0 0 J. Tárgyévi közhasznú eredmény Budapest, május 22. 4

5 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET I. Általános rész Társaság cég neve: Keresztény Advent Közösség Székhely: 1121 Budapest Remete út 16 Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Bíróság Bejegyző határozat száma: Pk /1990/2. Nyilvántartási szám: 3 Statisztikai számjel: TEÁOR: 9491 egyházi tevékenység Képviselő (elnök): Cserbik János Győző (Anyja neve: Ördög Piroska, Lakcím: 3153 Dorogháza, Árpád u. 9.) Titkár és gazdasági vezető: Bodolai Zoltán (Anyja neve: Hájer Erzsébet, Lakcím: 3525 Miskolc, Szepessy P. u. 4. 3/1. A Közösség által alapított és fenntartott szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokat ellátó, önálló jogi személyiséggel nem rendelkező intézmények: Keresztény Advent Közösség Eleki Idősek Szociális Otthona, 5742 Elek, Szent István u. 28. Hajléktalanok Nappali Melegedője és Utcai Gondozó Szolgálata, 1204 Budapest, Kapitánypuszta Reménység Családok Átmeneti Otthona, 8674 Nágocs, Ady Endre u. 11. Reménység Szociális és Rehabilitációs Központ, 8674 Nágocs, Rákóczi F. u. 1/A Csimpilimpi I II. Családi Napközik, 3100 Salgótarján, Május 1. út 72. Cseperedő I III. Családi Napközik, 7634 Pécs, Kovács Béla u. 14. Mocorgó I II. Családi Napközik, 8600 Siófok, Tessedik S. u. 1. Comenius I III. Családi Napközik, 7100 Szekszárd, Kálvin tér 5. Gyermekszoba I VI. Családi Napközik, 7100 Szekszárd, Kálvin tér Cseperedő I II. Családi Napközik, 6230 Soltvadkert, Kertész u. 21. A Közösség által fenntartott szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokat ellátó, önálló jogi személyiséggel rendelkező intézmények: Reménység Gyermekotthon Nevelőszülői Hálózat, 8674 Nágocs, Ady Endre u. 11. A Közösség által alapított és fenntartott közoktatási, ill. felsőoktatási feladatokat ellátó, önálló jogi személyiséggel rendelkező intézmények: Sola Scriptura Teológiai Főiskola, 1121 Budapest, Remete út 16/A A Közösség által alapított és fenntartott egyéb szervezetek: ÉletPont Nonprofit Közhasznú Kft., 1121 Budapest, Remete út 16/A A társaság cél szerinti közhasznú tevékenysége : 9491 Egyházi tevékenység 5

6 Beszámoló fordulónapja: december 31. Beszámolókészítés időpontja: május 22. Beszámoló összeállítója: Szabóné Makra Ildikó II. Társaság tevékenységének bemutatása Keresztény Advent Közösség elsődlegesen vallási tevékenységet végző egyesület, amely önmagát kereszténynek vallja. Küldetését Krisztus evangéliuma és a bibliai tanítások hirdetésében látja, nem csupán a Közösség tagjai, hanem minden ember számára. Elkötelezett továbbá arra is, hogy a testi-lelki szükségletek tekintetében segítséget nyújtson, Krisztus példaadását és tanítását követve. A Közösség vallja az állam és az egyház szétválasztása, valamint a lelkiismereti szabadság bibliai alapelvét. Ennek megfelelően hitéleti tevékenységéhez állami támogatást nem vesz igénybe. Tagjai önkéntes adományokból tartják fenn a Közösséget, és támogatják küldetése betöltését. A Közösség töretlenül vallja a nemzetközi Hetednapi Adventista Egyház eredeti, hitbeli örökségét, és minden adventista gyülekezetet testvérgyülekezetének, minden adventhívőt testvérének tekint. Bibliai értelemben nem értelmezi magát külön vagy új egyháznak, hanem olyan adventhívők közösségének, akik a biblikus alapelvekhez való ragaszkodást mindenkor elsődlegesnek, a szervezeti egységnél is fontosabbnak tartják. A közös történelmi múlt és bibliai kijelentésekre épülő meggyőződése alapján a Közösség elkötelezett a Hetednapi Adventista Egyházzal való szervezeti egység iránti nyitottságra. A történelmi múlt rendezését követően készséges a bibliai elveken nyugvó egység munkálására. A Közösség ünnepei: a hetedik napi szombat, mint nyugalomnap és istentiszteleti nap; keresztség; úrvacsora. A Közösség szervezetét és működésének szabályait a bibliai elvek alapján és a hatályos jogszabályok keretei között állapítja meg. A Közösség taglétszáma jelen beszámoló készítése napján: 1599 fő. Közhasznú, szociális és gyermekvédelmi tevékenységéhez összesen 369 fő után igényelt állami normatívát 2012-ben. Jogszabályi háttér: A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló évi CCVI. törvény (Ehtv.) Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény Polgári törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (továbbiakban: Ptk.)

7 III. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések Jelen beszámoló a év egyesületi időszakáról szól, naptól kezdődően. Előző időszak oszlopban a év adatai szerepelnek. A év első két hónapjáról külön beszámoló készült, ami ez egyházi időszakot zárta le. A Közösség alapító vagyona eft, amelyet a jogelőd egyház 1990-es meglapításakor az alapító tagok bocsátottak rendelkezésre. Az egyes évek mérlegszerinti eredményeinek összege az eredménytartalék: eft. Mérleg szerinti eredmény közhasznú tevékenységből: eft. A közösségnek vállalkozási tevékenysége nincs. (A mérleg szerinti eredmény a és közötti egyházi időszakra: eft volt, így a teljes év összevont eredménye: eft) Immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása (eft): Megnevezés Halmozott Bruttó érték Nettó értéke értékcsökkené dec dec. 31. s Immateriális javak Ingatlanok és vagyoni értékű jogok Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tulajdoni rész a Sola Scriptura Teológiai Főiskola alapításakor Beruházások, felújítások Összesen A Közösség rendelkezésére álló pénzállomány december 31-én eft. A mérlegben kimutatott pénzeszközök megoszlása: Elszámolási betétszámla: eft Házi pénztár: eft Átvezetési számlákon további 899 eft Hosszú lejáratú kötelezettségek részletezése: A Közösségnek hosszú lejáratú kötelezettsége nincs. 0 eft Rövid lejáratú kötelezettségek részletezése: eft Ebből rövid lejáratú kölcsön: eft szállítókkal szembeni köt.: eft Passzív időbeli elhatárolás részletezése: Halasztott bevétel (térítés nélkül átvett eszközök): eft eft 7

8 IV. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések A bevételek bemutatása A Közösség és közötti időszakban az alábbi támogatások kerültek elszámolásra: Közhasznú tevékenységhez kötődő bevételek Értékesítés nettó árbevétele: Térítési díjak: Áfa köteles tevékenységek bevétele: Egyéb bevételek: Normatív támogatás (2012): Normatív támogatás (előző évre vonatkozó): Helyi önkormányzatok: Magánszemélyektől kapott támogatás: Jogi személyektől kapott támogatás: Alapítványoktól (Hajléktalanokért Közalapítvány, Menhely alapítvány): Továbbutalási céllal kapott támogatás (Hazafelé, Reménység Alapítványnak): Halasztott bevétel feloldás (térítés nélkül átvett eszközök tárgyévi értékcsökkenéséből): Egyéb bevétel: Pénzügyi műveletek bevétele: Egyéb kapott kamatok: Rendkívüli bevételek: eft eft eft eft eft eft eft eft eft 342 eft eft eft 617 eft eft eft eft A Siófoki Mocorgó Családi Napközi előző fenntartója (Reménység Alapítvány) által, a Közösség ingatlanán végzett beruházás térítés nélküli átvétele. A költségek megoszlása Anyagjellegű ráfordítások: Anyagköltség: Igénybe vett szolgáltatások értéke: Egyéb szolgáltatások értéke: Személyi jellegű ráfordítások: Bérköltség: Személyi jellegű egyéb kifiz.: Bérjárulékok: Értékcsökkenési leírás: Egyéb ráfordítások: Fizetett kamatok és kamatjellegű ráf.: eft eft 236 eft eft eft eft eft e Ft eft eft 0 eft 8

9 V. Kimutatás a cél szerinti juttatásokról Sola Scriptura Teológiai Főiskola Bibliaiskolák Közössége Reménység Alapítvány Vajdaságért alapítvány Életpont Nonprofit Közhasznú Kft Comenius Iskola Oltalom Alapítvány Tárt Kapu Alapítvány Összes támogatás: eft eft eft eft 1715 eft eft 227 eft 332 eft eft VI. Költségvetési támogatás A Közösség a és közötti időszakban az alábbi támogatásokban részesült: Normatív támogatások: Helyi önkormányzatok: eft eft Személyi jövedelemadó 1% rendelkezés szerinti összegét, én a évre vonatkozóan kapta meg a korábbi 0080-as egyházi jogelőd technikai számához kapcsolódóan, melynek összege eft volt. VI. Kimutatás a vezető tisztségviselők juttatásairól Elnök Titkár és gazdasági vezető Ft Ft Budapest, május 23. 9

Közhasznúsági jelentés 2013.

Közhasznúsági jelentés 2013. Adószám: 18128204-1-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 12.Pk.60.535/2007 1053 Budapest, Ferenczy István utca 28. 5. 4. 2013. Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 2011. Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] [SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ] 1 4 6 2 5 6 5 1 4 1 1 0 5 7 2 0 7 Statisztikai

Részletesebben

HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság

HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság 22677536-9319 - 572-01 Statisztikai számjel 01-09 - 938607 Cégjegyzékszám HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 01.01-12.31. Könyvvizsgáló

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év NAGYMAROS VÁROS FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 2626 NAGYMAROS, FŐ TÉR

Részletesebben

PÁNCZÉL SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG

PÁNCZÉL SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG PÁNCZÉL SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2004. ÉV 2524 Nagysáp, Granárium domb 1. (33) 517-912 www.idosek.hu Statisztikai számjel: 21819274-8531-571-11 Cégjegyzék

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés 2007. Adószám: 19382106-1-19 Bejegyző szerv: Veszprém Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Pk.60 134/2007/3.Nyt.1484. 8200 Veszprém, Haszkovó utca 12/A I 6. 2007. Fordulónap: 2007. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület Közhasznúsági jelentése 2010 Közhasznúsági jelentés 1/9. oldal Közhasznúsági Jelentés az A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület 2010. évi működéséről A szervezet

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1. Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3.

Egyszerűsített éves beszámoló 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1. Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3. 1 2 4 5 9 4 1 8 9 0 0 1 5 7 2 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3., 1-463-3970 2013.

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b) Eredménylevezetés

Részletesebben

Teljes Életért Szolgáltató Közhasznú Társaság 5000 Szolnok, József Attila út 83.

Teljes Életért Szolgáltató Közhasznú Társaság 5000 Szolnok, József Attila út 83. Teljes Életért Szolgáltató Közhasznú Társaság 5000 Szolnok, József Attila út 83. 2006. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS /FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSSEL ALÁTÁMASZTOTT/ 2007. április 30. P.H. RÁKÓCZI TIBOR

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Beszámolási időszak: 01.01. - 12.31 AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI: Alapítás éve: 2008. Működés kezdete: 2009.02.04. Bírósági bejegyzés száma: 9. Pk.60.716/2008/2. Bejegyezte: Fővárosi Bíróság

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés az Echo Innovációs Műhely 2006. évi közhasznú tevékenységéről

Közhasznúsági jelentés az Echo Innovációs Műhely 2006. évi közhasznú tevékenységéről Közhasznúsági jelentés az Echo Innovációs Műhely 2006. évi közhasznú tevékenységéről Mérleg Eredménykimutatás Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 1. sz. melléklet: tartalmi beszámoló

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2011 évről 2011. 01. 01-2011.

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2012 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2012 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2012 évről 2012. 01. 01-2012.

Részletesebben

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentés Címe: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 9. Bírósági végzés száma: 61194 Statisztikai száma: 18023099-9499-569-01 Közhasznúság fokozata:

Részletesebben

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Közhasznú egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámoló Eredménykimutatás A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Előző év(ek) a b c d e A Összes közhasznú tevékenység bevétele 81 797-70 279 1.

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 18696963-1-13 Adószáma: 14.Pk.60.35112002/ Közhasznúsági végzés száma Vészhelyzet 2002 Életmentő Alapítvány 2360. Gyál Iglói u.11. 2012.01.01-2012.12.31. Egyszerűsített éves beszámoló Keltezés, 2013. február

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 2 3 1 8 4 0 0 6

Részletesebben

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. Sásd és Vidéke Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.

Kiegészítő melléklet. Sásd és Vidéke Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft. Statisztikai számjel: 23961906-8810-572-02 Cégjegyzék szám: 02-09-079060 Sásd és Vidéke Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft. 7370 Sásd, Szent Imre út 23. Kiegészítő melléklet 2012

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 5 2 1 1 7 1 9 4 9 9 5 6 9 0 1 PRO MIKOLÓGIA ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Ungvár u. 43. Egyszerűsített éves beszámoló 2014 A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. Budapest, 2015.03.03

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: 14464700-2-15 Cégbíróság: Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzékszám: 15-09-073222 TI-KÖSZ Köztisztasági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

13KOZ Közlemény az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett részére átutalt összeg felhasználásáról

13KOZ Közlemény az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett részére átutalt összeg felhasználásáról 13KOZ Közlemény az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett részére átutalt összeg felhasználásáról Nemzeti Adóés Vámhivatal [A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti

Részletesebben

Péteri Gyermekekért Alapítvány

Péteri Gyermekekért Alapítvány Péteri Gyermekekért Alapítvány 1.Pk.62190/1992/30-I. Nyilv.szám: A542. : 2209 Péteri, Kossuth Lajos u. 2. 2008. évi közhasznúsági jelentés Péteri, 2009. május 30. Petőné Vizi Valéria kuratórium elnöke

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 14 Kaposvári Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Málovics

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2013-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2013.

Részletesebben

NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY

NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY 4633 Lövőpetri Petőfi S. utca 116. sz. 2008. évi KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ Lövőpetri, 2009. május 19. Gonda Béláné Kuratórium elnöke, képviselő NÉZZ

Részletesebben