Fejlesztési tőkebefektetés KKV-k részére, mint finanszírozási alternatíva

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fejlesztési tőkebefektetés KKV-k részére, mint finanszírozási alternatíva"

Átírás

1 2009. október 20. Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség XXXVII. Konferencia, Tihany (Club Tihany) Fejlesztési tőkebefektetés KKV-k részére, mint finanszírozási alternatíva K isvállalkozás-fejlesztő énzügyi Zrt. P Előadó: F e h é r J ó z s e f vezérigazgató-helyettes

2 Kockázati tőke t fejlesztési si tőke t I.: A kockázati tőket (risk capital) ) valamely új ötlet, elgondolás s vagy új technológia alapján specializálódótt vállalkozás s megalakítására és feláll llítására szolgál, l, nem csupán n pénzalapot p visz a vállalkozv llalkozásba, hanem az új j vállalkozv llalkozáshoz szüks kséges szakértelmet, valamint piaci stratégi giája és s vezetése megtervezésének inputjaként nt is szerepel. A kockázati tőkebefektett kebefektetés s során n tehát t a befektető általában szakmai értelemben is részt r vesz a céltc ltársaság g irány nyításában. A tőkebefektett kebefektetéssel kapcsolatban elvárt hozam tapasztalatok alapján min % p.a. A befektetés s jellemzően en nyílt végű v (az esetleges exit időpontja nincs megadva).

3 Kockázati tőke t fejlesztési si tőke t II.: A fejlesztési si tőket (development capital) ) befektetése során pénzügyi befektetőként jelenik meg a tőkét t t nyújt jtó társaság, és ellenőrz rzési jogosultságain gain felül alapvetően en nem vesz részt r a céltc ltársaság irány nyításában. Elsősorban sorban pénzp nzügyi jogosítv tványokat szerez a befektető (olyan jogokat,, amelyek biztosítj tják k a beavatkozás s lehetőségeit, pl. a könyvelő levált ltására, stb.). Az elvárt hozam is lényegesen l alacsonyabb a kockázati tőkebefektetéseknél l ismertetettnél: BUBOR, LIBOR, EURIBOR illetve infláci ció alapú hozamelvárások sok. (KvfP Zrt.: BUBOR + (0,25 4,5) %; napjainkban 9-12% p.a.). A befektetés s jellemzően en zárt végű v (adott időtartamra szóló befektetés; Ptk.)

4 Kockázati tőke t fejlesztési si tőke t III.: Mi a helyzet itthon? Átmenet az igazi kockázati zati- és s a fejlesztési si tőke t közöttk tt KKV-k helyzete (1995: első kutatások: alultőkésítettség ). KKV-k mérete- és s egyéb b sajátoss tosságai alapján n az igény döntd ntően a fejlesztési si tőkéret jelenik meg. KKV-k jellemzően en a kevéssé innovatív ágazatokban működnek ( nincs innovatív v vagy nem innovatív ágazat, csak többt bbé vagy kevésb sbé kreatív-innovat innovatív v vállalkozv llalkozások, vállalkozv llalkozók ) kényszervállalkozások minimális cél: c a túlélés t nem marad idő az innovációra

5 Kockázati tőke t fejlesztési si tőke t III.: Mi a helyzet itthon? Magyarországon gon több, t döntd ntően állami forrásokkal gazdálkod lkodó fejlesztési si tőkett ketársaság g működött, m amelyek a gazdaság g (földrajzi ldrajzi- és szektoriális értelemben) eltérő területein tevékenykedtek (pl. KvfP Zrt., Corvinus Zrt., Beszáll llítói i Befektetési Zrt., stb.). Működésük M k főbb f elemeit tekintve a fejlesztési si tőkett ketársaságok nagyon hasonló alapelvek szerint dolgoztak. Mára lényegl nyegében két k t fejlesztési si tőkett ketársaság g maradt talpon a piacon: MFB Invest Zrt. és KvfP Zrt. A KvfP Zrt.. elsőként szerezte meg az Európai Bizottság g Verseny Főigazgatósága notifikáci cióját (2007. augusztus 03.; State aid HU 16/02). Újdonság g október 9.: JEREMIE-program kihirdetése (egyel( egyelőre összesen 8 nyertes alapkezelő) nyerteseinek

6 J E R E M I E program: (Joint European REsources for MIcro to Medium Enterprises) Az Európai Bizottság g felismerve a mikro-,, kis- és s középvk pvállalkozások létfontossl tfontosságú gazdasági gi és s társadalmi t szerepét és s azok finanszíroz rozási forrásokhoz való hozzájut jutásának nehézs zségeit 2007-től l "Közös s európai források a kis- és középvállalkozásoknak" (Joint( European Resources for Micro to Medium Enterprises, JEREMIE) címmel c programot indít t a kis- és s középvk pvállalkozók k pénzp nzügyi forráshoz való jobb hozzáférésének megteremtése érdekében. A hazai az elsőként beinduló program az Európai Unióban ( ( mindenütt csúsz szás tapasztalható.. Ok:?...) A hat konvergencia régir gióba (Dél-Alf( Alföld, ld, Dél-Dunántul, Észak-Alföld, ld, Észak- Magyarország, g, Közép-DunK Dunántúl, Nyugat-Dun Dunántúl) 7 alapnak összesen 27,5 milliárd Ft, Közép-Magyarországragra pedig 1 alapnak összesen 4 milliárd forint jut el a 31,5 milliárd forintos uniós s keretből l a következk vetkező három évben. Ehhez az alapkezelők k plusz 13,5 milliárd forint magánt ntőkét szerveztek be. A október berében ben nyertesnek kihirdetett tőkealapt kealap-kezelők: k: Big George s NV Equity Kockázati TőkealapT kealap-kezelő; Central Fund Kockázati TőkealapT kealap-kezelő Zrt.; DBH Investment Kockázati TőkealapT kealap-kezelő Zrt.; Etalon Kockázati TőkealapT kealap-kezelő Zrt. Finext Startup Kockázati TőkealapT kealap-kezelő Zrt. Morando Kockázati TőkealapT kealap-kezelő Zrt. Portfolion Kockázati TőkealapT kealap-kezelő Zrt. Primus Capital Kockázati TőkealapT kealap-kezelő Zrt.

7 A fejlesztési si tőkett ketársaságok ( (továbbiakban FTT) küldetése: Fejlesztési si tőkebefektett kebefektetéssel erősíteni a növekedn vekedési potenciállal rendelkező hazai kis- és s középvk pvállalkozásokat. Mi az FTT-k alapításának a célja? c A FTT-k által nyújtott tőkeinjekcit keinjekció révén n a vállalkozv llalkozások piaci potenciálja, megítélése és s hitelképess pessége jelentősen javul, képesek k lehetnek a fejlődéshez szüks kséges forrásokat a kapott tőkén t n felül bankhitellel is kiegész szíteni. A vállalkozv llalkozásokba fektetett tőkével t segíteni termék-,, eszköz- és technológiafejleszt giafejlesztésüket, a vállalkozv llalkozás s hozzáadott értékének növekedését.

8 Mely vállalkozv llalkozások lehetnek érdekeltek? A FTT-k jellemzően en olyan korlátolt felelőss sségű társaságokba (Kft) vagy részvr szvénytársaságokba (Zrt( Zrt) ) fektetnek tőkét, t t, amelyek eredményes gazdálkod lkodási múlttal m (általában legalább két k t teljes lezárt üzleti évvel) és s további fejlődési potenciállal rendelkeznek. A FTT-k számára egy üzletileg alaposan átgondolt induló vállalkozás s is lehet partner,, amennyiben jój üzleti elképzel pzeléssel, ehhez kapcsolódó üzleti tervvel és s megfelelő referenciájú tulajdonosokkal, vezetéssel rendelkeznek.

9 A FTT-k tőkebefektetéseinek jellemzői i #1: Különbség g a beruházási hitelekhez képest: k a FTT a tőkeemelt keemelés után n a KKV-ben egy előre meghatározott időtartamra kisebbségi tulajdonossá válik (- pénzügyi befektetőként; a KKV törvt rvény külön k rendelkezik erről l a jogviszonyról) l). FTT tulajdoni hányad h - a tőkebefektett kebefektetés s után - a felemelt (jegyzett) tőkében kevesebb, mint 49%. A vállalkozv llalkozás s ezáltal nem veszti el KKV-st státuszát, és s az ezzel járój adó- és s egyéb b kedvezményeket. A befektetés s minimális összege és s lehetséges felső meghatározott. határa A beruházás s nagyságrendj grendjétől l függf ggően a tőkeemelt keemelés s kiegész szülhet hitellel, illetve hazai- illetve EU-s pályázati forrásokkal.

10 A FTT-k tőkebefektetéseinek jellemzői i #2: A befektetés s időtartama maximum 5 év,, (jellemzően en háromh rom-öt év között). A FTT célja, hogy meghatározott időtartamon belül l a tulajdonostársak kivásárolj rolják k a megszerzett tulajdon-hányad nyadát t annak érdekében, hogy újabb befektetéseket hajthasson végre. v A kivásárl rlásra lényegében bármikor sor kerülhet a befektetési időszak alatt, ha a vállalkozv llalkozás s annyira megerősödik, hogy a tulajdonos ezt meg tudja tenni. A kivásárl rlás s módja, m feltételrendszere telrendszere előre rögzr gzített.

11 Ki fogja vezetni a vállalkozv llalkozást? A vállalkozv llalkozás irány nyítása a jelenlegi tulajdonos (a jelenlegi menedzsment) kezében marad,, de a FTT - mint társtulajdonos t - rendszeres informáci ció-szolgáltatást ír r elő, és s meghatározott kérdésekben döntd ntési jogokat szerez ( csendest( csendestárs ). Az informáci ció-szolgáltatás s (monitoring( monitoring) ) időszakos: havi, negyedéves / féléves, f illetve éves gyakoriságú,, az üzletmenet legfontosabb jellemzőire tér t r ki. A FTT a vállalkozv llalkozás s kisebbségi tulajdonosaként nt nem kíván k beleszólni lni a társast rsaság g napi működésébe. m Tapasztalatok alapján n a hazai fejlesztési si tőkepiacon ez a szimbiózis jól l működik. m

12 A tőkebefektett kebefektetés s előnyei: A tőkebefektett kebefektetés s előnyei akkor mutatkoznak meg leginkább, ha azok pályázati (EU-s vagy hazai) forrásokkal sokkal,, illetve bankok által nyújtott beruházási hitelekkel elsősorban sorban természetesen a kedvező kamatkondíci ciójúakkal (pl. Új j Magyarország Fejlesztési si Terv; Új j Magyarország g Kisvállalkoz llalkozói i Hitel ) együttesen kerül alkalmazásra. A FTT segíts tségével olyan projektek is megvalósíthat thatók, melyek a szektorra általánosan jellemző nagymérv rvű alultőkésítetts tettség g miatt nem teljesülhetn lhetnének. nek. A FTT-k tőkeemelése nem utófinansz finanszírozás!! A projektek megvalósítása sa a tőkeemelt keemelést igényl nylő KKV számára a tapasztalatok szerint nem okoz likviditási problémákat kat.

13 Az előzőek ek alapján: MIVEL ÉRDEMES MEGKERESNI A PÉNZP NZÜGYI BEFEKTETŐT T ( (FTT)) I. Ha csak egy találm lmányról van szó,, az általában NEM ELÉG! CÉG is kell, amelyhez köthetk thető az innováci ció- illetve fejlesztés hasznosítása sa és s amelynek múltja alapja lehet az üzleti sikernek: átlátható,, világos működés m a fehér r gazdaságban gban. Ha új (pl. projekt-) ) cégrc gről l van szó,, kellenek húzóemberek, nevek., akik alapján n valósz színűsíthető a fejlesztés-,, innováci ció sikere. Ki kell találni, lni, hogy a zárt befektetési konstrukciónak nak megfelelően en a fejlesztési si tőke t számára hogyan térülhet t meg a befektetés s (a feladat a befektetés- illetve innováci ció gazdájáé áé; ; esetleg a teljes projektnek csak egy jól j l körülhatk lhatárolható részéhez kell igénybe venni a tőkét, t t, vagy szakaszolni kell a projektet BELE KELL LÁTNI L A TŐKÉT T NYÚJT JTÓ FEJÉBE!

14 MIVEL ÉRDEMES MEGKERESNI A PÉNZP NZÜGYI BEFEKTETŐT T ( (FTT)) II. A meggyőzés s legfontosabb (sok esetben az egyetlen!) eszköze ze a megfelelő üzleti terv. Tapasztalt szakemberek értékelik ne legyen túlzt lzó (Nehéz z dolog 5-10 évre előre tervezni. Ha a tervnél l jobb lesz a tényleges t eredmény, mindenki boldog, ha nem, retorziók k jöhetnek j (akár r a cég c g is rámehet!). Számviteli szempontból l teljes és s korrekt legyen. Tanácsad csadó, ( klasszikus értelemben vett) pályp lyázatíró általában nem szüks kséges, de mindenképpen célszerc lszerű jó könyvelőt igénybe venni (nem árt, ha ő egyben a cég c g saját t könyvelk nyvelője ). A FTT-k működésük k jellegéből l adódóan an a gazdaság g igen széles spektrumán n tevékenykednek, tehát érdemes lehet a jövőben j a cégbe c integrált projektté érett innováci cióval illetve fejlesztési si elképzel pzelésekkel több FTT-t is megkeresni. és s persze szívesen veszik a FTT-k,, ha saját t forrás (kockázat) is megjelenik a finanszíroz rozásban

15 A KvfP Zrt. (mint FTT) által végrehajtott v befektetések ágazati megoszlása sa (kihelyezett-tőke-arányos tortadiagram) Oktatás; 1,8% Környezetvédelem; 2,1% Kereskedelem; 10,2% Vegyipar; 1,1% Egyéb; 4,4% Orvosiműszer-gyártás; 2,6% Faipar; 6,9% Kerámiagyártás; 3,5% Informatika, távközlés; 1,1% Idegenforgalom, vendéglátás; 14,8% Adatkezelés; 4,3% Csomagolóanyag-gyártás; 12,5% Élelmiszeripar; 12,1% Gépipar; 22,5% A KvfP Zrt.. befektetéseit tehát t nagyfokú szektorsemlegesség g jellemzi.

16 Informáci ció: Kisvállalkoz llalkozás-fejlesztő Pénzügyi Zrt Budapest, Szép p utca 2. Telefon: (1) Fax: (1)

17 Köszönöm megtisztelő figyelmüket. K isvállalkozás-fejlesztő énzügyi Zrt. P

KOCKÁZATI TŐKE ÚTMUTATÓ

KOCKÁZATI TŐKE ÚTMUTATÓ KOCKÁZATI TŐKE ÚTMUTATÓ Mindazok, akik az elmúlt években aktívan kutatták a fejlesztési célú tőkebevonási lehetőségeket, biztosan találkoztak az Európai Unió által finanszírozott JEREMIE program keretrendszerével

Részletesebben

Állami szerepvállalás a start-up vállalatok finanszírozásában

Állami szerepvállalás a start-up vállalatok finanszírozásában 2013. TIZENKETTEDIK ÉVFOLYAM 5. SZÁM 353 LOVAS ANITA RÁBA VIKTÓRIA 1 Állami szerepvállalás a start-up vállalatok finanszírozásában A Jeremie-program áttekintése Az innovatív, induló vállalkozások kiemelt

Részletesebben

FINANSZÍROZÁS ÁLLAMI ÉS UNIÓS SEGÍTSÉGGEL

FINANSZÍROZÁS ÁLLAMI ÉS UNIÓS SEGÍTSÉGGEL a sikeres újbudai kisvállalkozásokért 5. füzet FINANSZÍROZÁS ÁLLAMI ÉS UNIÓS SEGÍTSÉGGEL Finanszírozás állami és uniós segítséggel 2 Tisztelt újbudai vállalkozók! Magyarország fejlődésének talán legfontosabb

Részletesebben

Hírlevél 2009. január 1. START Tőkegarancia Zrt. Hírlevél 2009. április

Hírlevél 2009. január 1. START Tőkegarancia Zrt. Hírlevél 2009. április Hírlevél 2009. január 1 Hírlevél 2009. április Hírlevél 2009. április 2 MI IS AZ A KOCKÁZATI TŐKE ÉS HOGYAN MŰKÖDIK? Az Új Magyarország Kockázati Tőkeprogram keretében néhány hónapon belül legalább 50

Részletesebben

A kockázatitőke-befektetés folyamata és sikerességének tényezői

A kockázatitőke-befektetés folyamata és sikerességének tényezői Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék A kockázatitőke-befektetés folyamata és sikerességének tényezői Pintér Csilla Pénzügyi Befektetéselemző és

Részletesebben

Budapesti Corvinus Eg

Budapesti Corvinus Eg Budapesti Corvinus Eg Innovatív vállalatok kockázati tőke alapú finanszírozása a JEREMIE Programon keresztül Budapesti Értéktőzsde Kochmeister-díj Papp Gábor Budapest, 2012.05.04. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...

Részletesebben

Amikor az önerő nem elég

Amikor az önerő nem elég Amikor az önerő nem elég Pénzintézetek által biztosított finanszírozási lehetőségek Tabák Gábor cégvezető amiről szó lesz a szolgáltatások tárgya: a fejlesztés tanácsadói szolgáltatások banki szolgáltatások

Részletesebben

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM A SEED CAPITAL FINANSZÍROZÁS SZEREPE A KEZDŐ, INNOVATÍV VÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSA TERÜLETÉN

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM A SEED CAPITAL FINANSZÍROZÁS SZEREPE A KEZDŐ, INNOVATÍV VÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSA TERÜLETÉN BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM A SEED CAPITAL FINANSZÍROZÁS SZEREPE A KEZDŐ, INNOVATÍV VÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSA TERÜLETÉN PH. D. ÉRTEKEZÉS RÁCZ ANDRÁS BUDAPEST, 2004 RÁCZ ANDRÁS A SEED CAPITAL FINANSZÍROZÁS

Részletesebben

Tőkebevonási kalauz. Venture Capital and Private Equity (kockázati és magántőke)

Tőkebevonási kalauz. Venture Capital and Private Equity (kockázati és magántőke) Venture Capital and Private Equity (kockázati és magántőke) Tőkebevonási kalauz vagyis néhány főbb kérdés, amire jó tudni a választ a kockázati és magántőke bevonáshoz befektetőt kereső vállalkozóknak

Részletesebben

JEREMIE PROGRAM, MINT A MAGYAR START-UP ÖKOSZISZTÉMA ÉLETRE HÍVÓJA

JEREMIE PROGRAM, MINT A MAGYAR START-UP ÖKOSZISZTÉMA ÉLETRE HÍVÓJA JEREMIE PROGRAM, MINT A MAGYAR START-UP ÖKOSZISZTÉMA ÉLETRE HÍVÓJA Lovas Anita Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest, Magyarország Rába Viktória Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest, Magyarország A kockázati

Részletesebben

DBH GROUP. DBH Investment. 1)Fizikai infrastruktúra (business center-ek, szolgáltatott irodák és ipari létesítmények)

DBH GROUP. DBH Investment. 1)Fizikai infrastruktúra (business center-ek, szolgáltatott irodák és ipari létesítmények) DBH Business Services DBH GROUP DBH Investment DBH Real Estate DBH ÜZLETI MODEL: 1)Fizikai infrastruktúra (business center-ek, szolgáltatott irodák és ipari létesítmények) 2)Üzleti szolgáltatások (projektmenedzsment,

Részletesebben

Megvalósultak a Start által nem garantált uniós támogatást nyert projektek?

Megvalósultak a Start által nem garantált uniós támogatást nyert projektek? Megvalósultak a Start által nem garantált uniós támogatást nyert projektek? A Start Zrt. górcső alá vette a 2007-2013-as pályázati ciklus első hat évének projektjeit, amelyekre vonatkozóan a Start Zrt.

Részletesebben

A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSI GYAKORLATÁNAK ISMERTETÉSE ÉS BEMUTATÁSA A KRI-SA KFT. PÉLDÁJÁN KERESZTÜL

A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSI GYAKORLATÁNAK ISMERTETÉSE ÉS BEMUTATÁSA A KRI-SA KFT. PÉLDÁJÁN KERESZTÜL BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSI GYAKORLATÁNAK

Részletesebben

Az Egyesület tisztségviselõi (2008) ELNÖK Oláh László (Mezzanine Management) GAZDASÁGI VEZETÕ Halász Iván (Euroventures Capital)

Az Egyesület tisztségviselõi (2008) ELNÖK Oláh László (Mezzanine Management) GAZDASÁGI VEZETÕ Halász Iván (Euroventures Capital) A Magyar Kockázati- és Magántõke Egyesület képviseli a kockázati- és magántõke érdekeit Magyarországon, elkötelezett az iparág koncepciójának népszerûsítésében, tagjai munkájának elõsegítésében és a legmagasabb

Részletesebben

VOSZ FINANSZÍROZÁS. Tartalom

VOSZ FINANSZÍROZÁS. Tartalom Tartalom I. A mikro-, kis- és középvállalati (MKKV) szektor finanszírozásának alapkérdései 4 1. A forrásszerzés két megközelítése 4 2. Mi a szerencsés kisebbség titka? 4 II. Vállalkozás-finanszírozás és

Részletesebben

MAGYAR KOCKÁZATI ÉS MAGÁNTŐKE EGYESÜLET

MAGYAR KOCKÁZATI ÉS MAGÁNTŐKE EGYESÜLET MAGYAR KOCKÁZATI ÉS MAGÁNTŐKE EGYESÜLET KOCKÁZATI ÉS MAGÁNTŐKE IPARÁGI JAVASLATCSOMAG Az elmúlt néhány évtized során világszerte a pénzügyi közvetítő rendszer fontos részévé váltak a kockázati tőke (venture

Részletesebben

IPARÁGI JAVASLATCSOMAG

IPARÁGI JAVASLATCSOMAG MAGYAR KOCKÁZATI és MAGÁNTŐKE EGYESÜLET IPARÁGI JAVASLATCSOMAG Az elmúlt pár évben nagy lendületet kapott az európai kockázati tőke szektor, és ebben a növekedésben Magyarország az élen járt. Az Európai

Részletesebben

ENG M IS ÉRINT. Kis vállalkozások nagy lehetôségek. avagy. az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája. Budapest 2002

ENG M IS ÉRINT. Kis vállalkozások nagy lehetôségek. avagy. az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája. Budapest 2002 E ENG M IS ÉRINT Kis vállalkozások nagy lehetôségek avagy az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája Budapest 2002 Szerzôk: SCHIFNER MARIANNA kéziratát átdolgozta BAKAY ZSOLT KIS VÁLLALKOZÁSOK NAGY

Részletesebben

NEMZETI TECHNOLÓGIAI INKUBÁTOR. és MAGVETŐ TŐKE PROGRAM. Budapest, 2005. július 29.

NEMZETI TECHNOLÓGIAI INKUBÁTOR. és MAGVETŐ TŐKE PROGRAM. Budapest, 2005. július 29. NEMZETI TECHNOLÓGIAI INKUBÁTOR és MAGVETŐ TŐKE PROGRAM Budapest, 2005. július 29. Magyar Innovációs Szövetség INNOSTART Nemzeti Üzleti Innovációs Központ Vállalkozói Inkubátorok Szövetsége ÚTBAN A VERSENYKÉPESSÉG

Részletesebben

Tájékoztató. Széchenyi Tőkebefektetési Alap c. konstrukciójának elindításáról

Tájékoztató. Széchenyi Tőkebefektetési Alap c. konstrukciójának elindításáról Tájékoztató a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi Operatív

Részletesebben

A PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK SZEREPE AZ EURÓPAI UNIÓ KOHÉZIÓS POLITIKÁJÁBAN

A PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK SZEREPE AZ EURÓPAI UNIÓ KOHÉZIÓS POLITIKÁJÁBAN BATÓ MÁRK A PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK SZEREPE AZ EURÓPAI UNIÓ KOHÉZIÓS POLITIKÁJÁBAN A tanulmány az Európai Unió strukturális és kohéziós alapjaiból létrehozott pénzügyi eszközök szerepét és perspektíváit elemzi.

Részletesebben

Egyéb vállalkozási tevékenységhez szükséges tájékoztatás

Egyéb vállalkozási tevékenységhez szükséges tájékoztatás Egyéb vállalkozási tevékenységhez szükséges tájékoztatás ÖSSZEFOGLALÁS 1. A vállalkozások közötti együttműködések előnyei 1.1 A klaszterek 1) A globalizáció, valamint a gazdasági szférában tapasztalható

Részletesebben

A Start Zrt. és a Széchenyi Tőkebefektetési

A Start Zrt. és a Széchenyi Tőkebefektetési Tisztelt Olvasónk! A Start Garancia Zrt. 2007 márciusában határozta el, hogy havi rendszerességgel megjelenő elektronikus hírlevelet indít. A Start Zrt. célja az volt, hogy folyamatosan tájékoztassa a

Részletesebben

VÁLLALKOZÁS FINANSZÍROZÁS

VÁLLALKOZÁS FINANSZÍROZÁS a sikeres újbudai kisvállalkozásokért 4. füzet VÁLLALKOZÁS FINANSZÍROZÁS Vállalkozás finanszírozás 2 Tisztelt újbudai vállalkozók! Magyarország fejlődésének talán legfontosabb motorját a hazai tulajdonú

Részletesebben

A kis- és középvállalkozások finanszírozási forrásokhoz való hozzáférése, piaci elégtelenségek vizsgálata

A kis- és középvállalkozások finanszírozási forrásokhoz való hozzáférése, piaci elégtelenségek vizsgálata A kis- és középvállalkozások finanszírozási forrásokhoz való hozzáférése, piaci elégtelenségek vizsgálata A Gazdaságfejlesztési Operatív Program pénzügyi intézkedéseinek megalapozása MAGYARORSZÁG Gazdasági

Részletesebben

cégérték KÖZELGŐ UNIÓS PÉNZÖZÖN EU TÁMOGATÁSI LÁZ IMAP MB Partners CÉGELADÁS TŐKEBEVONÁS FELVÁSÁRLÁS ÁPRILIS-MÁJUS

cégérték KÖZELGŐ UNIÓS PÉNZÖZÖN EU TÁMOGATÁSI LÁZ IMAP MB Partners CÉGELADÁS TŐKEBEVONÁS FELVÁSÁRLÁS ÁPRILIS-MÁJUS IMAP MB Partners 9. ÉVFOLYAM 69. SZÁM 2014 ÁPRILIS-MÁJUS INTERJÚ: BODROGAI FERENC IMAP KONFERENCIA EU-S PÉNZEK ÉS A CÉGÉRTÉK ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÉS A TULAJDONOSI SZERKEZET RÜGYFAKADÁS AZ M&A PIACON BRANDEK

Részletesebben

PÉNZ, DE HONNAN? KONFERENCIASOROZAT INDUL A START ZRT. RÉSZVÉTELÉVEL

PÉNZ, DE HONNAN? KONFERENCIASOROZAT INDUL A START ZRT. RÉSZVÉTELÉVEL PÉNZ, DE HONNAN? KONFERENCIASOROZAT INDUL A START ZRT. RÉSZVÉTELÉVEL Újraindult a Piac & Profit Konferenciaközpont ingyenes konferenciasorozata a mikro- kisés középvállalkozások számára rendezett Pénz,

Részletesebben

Induló mikro-, kis- és középvállalkozások finanszírozási lehetőségei Magyarországon

Induló mikro-, kis- és középvállalkozások finanszírozási lehetőségei Magyarországon BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi kommunikáció szak Nappali tagozat Tőzsde-pénzintézetek szakirány Induló mikro-, kis- és középvállalkozások finanszírozási lehetőségei

Részletesebben

GYORS TÉNYKÉP A KOCKÁZATI TŐKE LEHETŐSÉGEI A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSÁBAN A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ SZEMSZÖGÉB ŐL

GYORS TÉNYKÉP A KOCKÁZATI TŐKE LEHETŐSÉGEI A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSÁBAN A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ SZEMSZÖGÉB ŐL Tér és Társadalom XVI. évf. 2002 2: 97-128 GYORS TÉNYKÉP A KOCKÁZATI TŐKE LEHETŐSÉGEI A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSÁBAN A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ SZEMSZÖGÉB ŐL (Possibilities of Venture Capital

Részletesebben

BÉT Elemzések, 2003. október 17.

BÉT Elemzések, 2003. október 17. A KOCKÁZATI TŐKE BÉT Elemzések, 2003. október 17. A kockázati tőke fogalma A kockázati tőkebefektetéseknek markáns jellemzőik vannak, amelyek a következők: A kockázati tőkebefektetés részvételi tőkebefektetést

Részletesebben