Csökmő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Csökmő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról"

Átírás

1 Csökmő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Egységes szerkezetben a márc. 30-i hatályú módosítással Csökmő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 134/E. -ában kapott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. E rendelet hatálya kiterjed Csökmő nagyközség közigazgatási területére és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 3. -ában meghatározott személyekre. 2. (1) A szociális ellátások iránti kérelmet - ha e rendelet másképp nem rendelkezik a Csökmői Polgármesteri Hivatalnál (továbbiakban: Hivatal) lehet benyújtani. (2) A szociális ellátások iránti kérelemnek (kivéve a szilárdhulladék szállítási támogatás iránti kérelmet) tartalmaznia kell: - a kérelmező nevét, születési nevét, - anyja nevét, - születési helyét és születési idejét, - lakóhelyét, - tartózkodási helyét, - TAJ számát, - állampolgárságát, - a kérelmezővel egy háztartásban élők személyi adatait, - vagyoni adatokat, - a támogatás formájának megnevezését. (3) A szilárdhulladék szállítási támogatás iránti kérelemben a kérelmező nevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét és lakcímét kell feltüntetni. 3. (1) A szociális ellátások iránti igény benyújtásakor a kérelmező köteles saját, illetve családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól a 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet mellékleteiben foglalt formanyomtatványokon alapuló kérelmen, amelyeket a Hivatal rendelkezésre bocsájt nyilatkozni, azokat igazolni. (2) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni ellátásokra való jogosultság megállapításakor a jövedelemszámításra irányadó időszak tekintetében az Sztv ban foglalt eljárási szabályokat kell alkalmazni. (3) Amennyiben a kérelmező az előző bekezdésben megjelölt igazolásokat nem csatolja, úgy 15 napon belül hiánypótlásra kell felszólítani. 1

2 (4) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni ellátásokra való jogosultság megállapításakor a jövedelem, a vagyon, a család, a közeli hozzátartozó, stb. fogalmakat az Sztv ában foglaltak szerint kell alkalmazni. (5) Nem állapítható meg e rendeletben meghatározott ellátás, illetve a folyósítást meg kell szüntetni, ha az igénylő, illetve támogatott a) szándékosan, valótlan adatok közlésével, vagy olyan körülmény elhallgatásával tévesztette meg az ellátás megállapítóját, amelynek figyelembe vételével nem lenne jogosult a támogatásra, b) önhibájából került nehéz szociális helyzetbe, c) a környezettanulmány-készítés, illetve egyéb módon való tudomásszerzés során a kérelmező és családja életkörülményeiből arra lehet következtetni, hogy a kérelmező által közölt, illetve igazolt jövedelmen és rendszeres pénzellátáson kívül más jövedelemmel is rendelkezik, s létfenntartása nincsen veszélyeztetve. 4. (1) A havi rendszerességgel nyújtott pénzbeli települési támogatás összegét, ha a támogatás nem a teljes hónapra jár, időarányosan kell megállapítani. (2) A rendszeres támogatások esetében a megállapított támogatást utólag minden hónap 5. napjáig kell a támogatott által megjelölt pénzintézetnél vezetett lakossági folyószámlájára átutalni. (3) Az igények elbírálása során a Hivatal a kérelmező által közölt adatokat, tényeket, valamint a szociális helyzetet környezettanulmány során ellenőrizheti. (1) Meg kell szüntetni a támogatást a tudomásra jutást követő hó 1. napjától: 5. a) ha az igénylő a támogatást nem rendeltetésszerűen használja fel, b) az igénylő szándékosan valótlan adatok közlésével, vagy olyan körülmény elhallgatásával tévesztette meg az önkormányzatot, amelynek figyelembevételével nem lett volna jogosult a támogatásra, c) ha az igénylő nem tett eleget bejelentési kötelezettségének, d) a jogosultság feltételei megszűntek. (2) Az (1) bekezdésben szereplő esetekben a jogosulatlanul felvett összeg visszafizetését kell elrendelni. (3) Amennyiben a kötelezett visszafizetési kötelezettségének önként nem tesz eleget, úgy a jogosulatlanul felvett összeg adók módjára kerül behajtásra. 6. 2

3 (1) Az önkormányzat - tekintet nélkül a hatáskörére és illetékességére - köteles az arra rászorulónak támogatást, és a hajléktalan személynek szállást biztosítani akkor, ha ennek hiányában a késedelem a rászorulónak, illetve a hajléktalannak testi épségét, vagy életét veszélyeztetné. (2) Az önkormányzat az (1) bekezdés szerinti ideiglenes intézkedésről haladéktalanul értesíti a hatáskörrel rendelkező illetékes szervet, s egyidejűleg visszaköveteli a kifizetett támogatás öszszegét. 7. Települési támogatások (1) A nagyközség képviselő-testülete a pénzbeli és természetbeni ellátások kiegészítésére vagy önállóan meghatározott esetekben települési támogatást (továbbiakban: támogatás) nyújt a szociálisan rászoruló személyek és családok számára az egyes ellátásoknál előírt feltételek fennállása esetén. (2) Egy család részére évente maximum 120 e Ft összegben nyújtható támogatás (rendkívüli, természetbeni), kivéve a rendszeres támogatásokat és a köztemetést. (3) A rendszeres támogatásban részesülő személy vagy család csak kivételes méltánylást érdemlő esetben - létfenntartást veszélyeztető krízishelyzet fennállása esetén - részesülhet más támogatásban. (4) A települési támogatás nyújtható pénzbeli vagy természetbeni juttatásként. Ez utóbbi különösen a családsegítő bevonásával történő élelmiszervásárlás, vagy tűzifa juttatás, építőanyag juttatás formájában történhet. (5) A települési támogatások elemei a) Települési támogatások: - gyógyszerkiadások támogatása - gyermekszületési támogatás - elemi kár enyhítése miatti támogatás (rendkívüli) - temetési támogatás - temetési kölcsön - krízishelyzet miatti támogatás - szilárdhulladék szállítási támogatás - lakhatási támogatás 8. Gyógyszerkiadások támogatása (1) Gyógyszer és gyógyászati segédeszköz kiadások támogatása adható annak a közgyógyellátásra nem jogosult, szociálisan rászorult személynek, akinek névre szóló számlával igazolt havi gyógyszerköltsége a megelőző 3 hónap átlagában a havi 8000 Ft-ot meghaladta, s a családban az egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum összegének (továbbiakban: ÖNYM) 170 %-át, egyedül élő esetében annak 220%-át. (2) A támogatás mértéke negyedévente ezer Ft, erről a Képviselő-testület, vagy átruházott hatáskörben a Polgármester dönt. 3

4 9. Gyermekszületési támogatás (1) Támogatásra jogosult annak az újszülöttnek a családja, a) akiknek a gyermek születését megelőzően legalább egy éve Csökmőn van az állandó bejelentett lakóhelye, illetve tartózkodási helye, vagy akik Csökmőn egy évnél rövidebb ideje rendelkeznek állandó lakóhellyel, illetve tartózkodási hellyel, azonban saját lakástulajdonuk van a nagyközségben, és b) ahol az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az ÖNYM négyszeresét, továbbá d) a gyermeket saját háztartásban nevelik. (2) A támogatás a gyermek születésétől számított 3 hónapon belül (jogvesztő határidő) a gyermek születési anyakönyvi kivonatával (vagy annak másolatával) együtt igényelhető. (3) A támogatás pénzbeli formában történik, mértéke egyszeri 10 ezer Ft, amelyről a Képviselőtestület, vagy átruházott hatáskörben a Polgármester dönt. 10. Elemi kár enyhítése miatti támogatás (rendkívüli települési támogatás) (1) Támogatásban részesül az a személy vagy család, akiknél elemi csapás miatt lakóházukban súlyos kár vagy testi épségükben súlyos sérülés keletkezett. (2) A támogatás mértéke maximum 50 ezer Ft lehet. A támogatásról a Képviselő-testület, vagy átruházott hatáskörben a Polgármester dönt. 11. Temetési támogatás (1) Temetési támogatás adható annak a személynek, aki közeli hozzátartozója eltemettetéséről gondoskodik, s a családban az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az ÖNYM kétszeresét, egyedülálló esetében annak háromszorosát. (2) A támogatás mértéke maximum 50 ezer Ft, a támogatásról a Képviselő-testület, vagy átruházott hatáskörben a Polgármester dönt. 12. Temetési kölcsön (1) Kamatmentes kölcsön nyújtható a szociálisan rászoruló személy részére, amennyiben a temetésre köteles hozzátartozók a temetési költségek viselésére nem képesek, és a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az ÖNYM kétszeresét, egyedülállók esetén két és félszeresét. 4

5 (2) A kölcsön összege legfeljebb Ft összeghatárig terjedhet, és legfeljebb 10 hónapra nyújtható. A törlesztést a folyósítást követő hónapban kell megállapodás alapján megkezdeni és minden hónap 10. napjáig kell a részletfizetési kötelezettségnek eleget tenni. (3) A kölcsön visszafizetéséért a kölcsönszerződést aláíró felelős, és hozzájárul, hogy minden meglévő és jövőbeni jövedelméből a kölcsön teljes összege inkasszó benyújtásával beszedésre kerüljön, amennyiben két egymást követő hónapban nem teljesíti a törlesztő részletek befizetését. (4) A kölcsönről a Képviselő-testület dönt. 13. Krízishelyzet miatti támogatás (1) Támogatásban részesíthetőek azok a személyek vagy családok, akiknek egészségi, családi helyzetében önhibájukon kívül bekövetkezett hirtelen krízishelyzet létfenntartásukat, megélhetésüket veszélyezteti, és ezt saját erőből képtelenek megoldani. (2) A támogatás mértéke esetenként nem haladhatja meg a 10 ezer Ft-ot, kivételes esetekben a 15 ezer Ft-ot. (3) A támogatás évente legfeljebb két esetben adható, megállapítására a Képviselő-testület, vagy átruházott hatáskörben a Polgármester jogosult. 14. Szilárdhulladék szállítási támogatás (1) A 70. életévét betöltött ingatlantulajdonos a nevére szóló hulladékkezelési közszolgáltatási díj befizetésének igazolásával jogosult lesz a befizetett szilárdhulladék szállítási közszolgáltatási díj 50%-ának megfelelő összegre. (2) A támogatás egy ingatlan után illeti meg a magánszemélyt. Ezen jogosultságát a Hivatalnál megtalálható kérelem formanyomtatvány kitöltésével tudja érvényesíteni A kérelem benyújtását követően hozott határozat alapján a hulladékkezelési közszolgáltatási díj befizetésének igazolásával kerül kifizetésre a Hivatal házipénztárában a befizetett hulladékkezelési közszolgáltatási díj összegének 50%-a. (3) A támogatásról átruházott hatáskörben a Polgármester dönt. 15. Lakhatási támogatás (1) E támogatás nyújtható a szociálisan rászorult igénylőnek az általa lakott, lakás céljára szolgáló épület fenntartásával kapcsolatos költségek viseléséhez. Nem támogatható az a személy, ahol a családban az egy főre eső jövedelem meghaladja az ÖNYM összegének 130 %-át, egyedülélő esetén az ÖNYM 180 %-át. (2) A támogatás mértéke 2-10 ezer Ft. Adható egyszeri illetve rendszeres támogatás formájában. A rendszeres formában nyújtott lakhatási támogatás maximum 6 hónapra állapítható meg a kérelem benyújtásától kezdődően (visszaható hatállyal nem bír). 5

6 (3) Nem támogatható az a kérelmező, aki a kérelem benyújtásának időpontjában még részesül 2014-ben megállapított lakásfenntartási támogatásban. (4) Nem részesíthető lakhatási támogatásban az a kérelmező, akinek a kérelem benyújtásának napján kommunális adó hátraléka van. (5) A támogatásról a Képviselő-testület, vagy átruházott hatáskörben a Polgármester dönt. 16. Köztemetés (1) Az önkormányzat köteles gondoskodni a közigazgatási területén elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha a tartásra képes és köteles személy nem gondoskodik az eltemettetésről vagy az nem lelhető fel. (2) A közköltségen történő eltemetés díja nem haladhatja meg a helyben szokásos legolcsóbb temetési szolgáltatás díját. (3) A köztemetéssel kapcsolatos eljárásra az Sztv a előírásait kell alkalmazni. (4) A támogatásról a Képviselő-testület, vagy átruházott hatáskörben a Polgármester dönt. 17. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások (1) A szociálisan rászorultak részére az Önkormányzat a (2) bekezdésben meghatározott szociális alapszolgáltatásokat nyújtja. (2) Szociális alapszolgáltatások: étkeztetés házi segítségnyújtás családsegítés és gyermekjóléti szolgálat, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogató szolgáltatás nappali ellátás (időskorúak és fogyatékosok nappali ellátása). (3) A (2) bekezdésben foglalt szociális alapszolgáltatási feladatokat az Önkormányzat a Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 5510 Dévaványa, Jéggyár u. 47. sz. (továbbiakban: Térségi Intézmény) működtetésével látja el. (4) A Térségi Intézmény csökmői tagintézményében folyó szakmai munka megfelelő színvonaláért, valamint törvényességéért az intézményvezető felel. (5) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások iránti kérelmet a Térségi Intézmény csökmői telephely koordinátorához 4145 Csökmő, Kossuth u sz. (továbbiakban: telephely koordinátor) kell benyújtani. Az ellátás igénybevételének feltételeit Dévaványa Város Önkormányzatának rendelete tartalmazza. (6) Az ellátás megszűnésének eseteit, módjait az Sztv és a tartalmazza. 6

7 (7) A Térségi Intézmény szakmai munkájának eredményességéről az intézményvezető évente beszámol a Képviselő-testületnek. 18. Záró rendelkezések (1) A rendelet március 1. napján lép hatályba. Ezzel egy időben hatályát veszti a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2013. (V. 29.) önkormányzati rendelet és annak módosításai, továbbá a 19/2013. (XII. 17.) számú települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet 15. (2) bekezdése és 1. sz. függeléke. Csökmő, február 26. Nagy Tibor polgármester Dr. Makai Krisztina jegyző Kihirdetve: február 27. Dr. Makai Krisztina jegyző 7

(4) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni ellátásokra való jogosultság megállapításakor

(4) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni ellátásokra való jogosultság megállapításakor Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2015. (II.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (tervezet) Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének többször módosított 5/1993. (VI. 25.)Kt. számú r e n d e l e t e a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

Részletesebben

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya Nyim Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.4.) számú önkormányzati rendelete a felnőtt korúakra vonatkozó szociális ellátások helyi szabályairól Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

6. A rendeletben szabályozott hatósági ügyekben az elektronikus ügyintézés kizárt. 2. Ellátási formák

6. A rendeletben szabályozott hatósági ügyekben az elektronikus ügyintézés kizárt. 2. Ellátási formák Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról és a szociális alapellátásokról Bakonyság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználásának szabályairól

Részletesebben

Dióskál Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2015. II. 27.) önkormányzati rendelete

Dióskál Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2015. II. 27.) önkormányzati rendelete Dióskál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Dióskál

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet célja és hatálya

I. fejezet. A rendelet célja és hatálya 1 Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2008.(II.28.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzatának

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

I. fejezet A RENDELET HATÁLYA 1..

I. fejezet A RENDELET HATÁLYA 1.. Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013.(XII.30)önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról Sárpilis Község Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja l.

I. fejezet A rendelet célja l. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő testületének 21/2013. (X. 09.) számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról valamint a személyes gondoskodásokról a 28/2013. (XII.19.)

Részletesebben

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Balatonudvari Község Önkormányzata 6./2012. (IV.10.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás helyi szabályairól Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2013. (XII. 6.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1993. évi III. törvény 32. (3)

Részletesebben

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról a módosításáról szóló 17/2011. (X. 25.), 3/2012. (I. 24.), 6/2012.

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének./2015.(..) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3./2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás helyi szabályairól Balatonudvari Község

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (II. 8.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II.28) Önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II.28) Önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II.28) Önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Márkó Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. Cikk (2) bekezdésben

Részletesebben

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 1/2011.(III.2.) önkormányzati rendelete

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 1/2011.(III.2.) önkormányzati rendelete Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 1/2011.(III.2.) önkormányzati rendelete a 2/2012.(II.10.) és a 12/2012.(V.23.) önkormányzati rendelettel módosított szociális gondoskodásról egységes szerkezetben

Részletesebben

I. Fejezet. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya

I. Fejezet. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya Nádudvar Város Önkormányzat képviselőtestületének 9/2010. (V.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról A Nádudvar Város Önkormányzat

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Szociális igazgatásról és a szociális célú önkormányzati támogatási rendszerről, valamint a gyermekek védelmének rendszeréről 6/2007.(III.30.) rendelet Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Ócsa Város Önkormányzata Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

Uszód Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról

Uszód Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról Uszód Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról Uszód Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete

Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Boconád Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a települési támogatások és ellátások helyi szabályairól Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja Csopak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni ellátások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Patak Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2/2015.(II.26.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól tervezet

Patak Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2/2015.(II.26.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól tervezet Patak Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2/2015.(II.26.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól tervezet Patak Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Balatonboglár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések 1 Kecskéd község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015./(II. 26.) sz. önkormányzati rendelete a települési támogatásokról és szociális szolgáltatásokról Kecskéd Község Önkormányzati Képviselőtestülete

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)

Részletesebben