l. RÉSZ ÁLTALÁNOSRENDELKEZÉSEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "l. RÉSZ ÁLTALÁNOSRENDELKEZÉSEK"

Átírás

1 BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 4/2001. (1.23.) sz. önkormányzati rendelet az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről A Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban Kt.) a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló többször módosított évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: tv.) valamint, az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról szóló évi XXXIII. tv. 2. (8) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja: l. RÉSZ ÁLTALÁNOSRENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya 1. (l) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat tulajdonában lévő lakásokra és nem lakás céljára szolgáló helyiségekre, valamint a vegyes tulajdonban (részben önkormányzati, részben más) lévő ingatlanokban az önkormányzati tulajdoni hányadra. (2) Az önkormányzat a hosszú távú gazdálkodás biztosíthatósága érdekében tilalmi listát határoz meg. A tilalmi listán szereplő ingatlanok nem elidegeníthetők. (3) A tilalmi listát az alábbi szempontok szerint állítja össze: - rendezetlen tulajdonviszonyok, illetve jogi viszonyok, - önkormányzati változtatási tilalom,

2 2 -szabályozási terv alapján bontásrajelölt épület, -az önkormányzati lakásgazdálkodás gazdaságossági szempontjai alapján. A tilalmi listát az l. szám ú melléklet tartalmazza. A tilalmi listát a Képviselő-testület évente felülvizsgálja. HATÁSKÖRISZABÁLYOK 2. (l) Ha a tv. vagy e rendelet alapján tulajdonosi nyilatkozat megtétele szükséges, nyilatkozat adására a Polgármester jogosult a Tulajdonosi Bizottság javaslata alapján. (2) Az elidegenítések előkészítésével és lebonyolításával az Önkormányzat a Kőbányai Vagyonkezelő Rt-t bízza meg. (3) A megbízott szervezet az épületben lévő lakásokra vonatkozó 30 %-ot meghaladó vételi igényesetén - az elidegenítési tilalom alá eső épületeket kivéve - az ingatlant a Tulajdonosi Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület elidegenítheti. (4) A 12/1996. (11.20.) sz. önkormányzati rendelethatálybalépésekor társasházakban lévő önkormányzati tulajdonú lakások - amennyiben elidegenítési tilalom alá nem kerültek - lakottan csak az elővásárlási jogukkal élők részére idegeníthető el, azzal a feltétellel, hogy két évig az eladó Önkormányzat elővásárlási joggal rendelkezik. (5) Az elővásárlási jog érvényesítése előzetes értékbecslés és a Vagyonkezelő Rt. javaslata, műszaki véleménye alapján történik. A jognyilatkozatot - az értékbecslési és műszaki vélemény alapján - a Polgármester jogosult kiadni.

3 3 Il. RÉSZ ELÖV ÁSÁRLÁSI JOGOSULTSÁG ÖNKORMÁNYZATI LAKÁS ESETÉN 3. (l) Önkormányzati tulajdonú lakás vásárlására jogosult - elővásárlási joga alapján - a törvényben megjelölt bérlő, bérlőtárs, társbérlő, illetőleg hozzájárulásukkal egyenesági rokonuk, örökbefogadott gyermekük függetlenül attól, hogy lakóhelyük, illetve bejelentett lakásuk máshol van. (2) Bérlőtársak esetén az elővásárlási jog csak a lakás egészére gyakorolható, a bérlőtársak együttes nyilatkozata alapján. (3) A társbérlők a lakás tulajdonjogát az általuk kizárólagosan használt lakásrész arányában szerezhetik meg. (4) Tartási szerződés esetén a jogosult (eltartott) a lakást csak akkor vásárolhatja meg, ha az eltartó ahhoz írásban hozzájárul. (5) A vételi és elővásárlási joggal érintett önkormányzati lakás értékesítési és fizetési feltételei azonosak. ELÖV ÁSÁRLÁSI ÉS VÉTELI JOG GYAKORLÁSA 4. idő (l) Az november 30-áig benyújtott vételi kérelmekre a - szerződéskötés pontjától függetlenül - a vételi jogra vonatkozó szabályok szerint kell eljárni. (2) A vételi nyilatkozat benyújtásától számított 60 napon belül az eladást végző szervezetnek meg kell vizsgálni, hogy az elővásárlási jog gyakorlásának törvényi feltételei fennállnak- e, mind a lakás, mind a nyilatkozatot tevő vonatkozásában. (3) Amennyiben az ingatlan teleknagysága a Budapesti Városrendezési Szabályzatban előírt, vagy a helyben szokásos teleknagyságot meghaladja és abból új telek alakítható ki, az ingatlant meg kell osztani.

4 4 (4) Amennyiben az ingatlant érintően bírósági vagy közigazgatási eljárás van folyamatban, az ingatlant csak annakjogerős befejezésekor lehet eladni. ELADÁSI AJÁNLAT 5. (l) Az elidegenítés előkészítésének befejezésével a lebonyolító a jogosultnak eladási ajánlatot tesz. Az eladási ajánlat tartalmazza: - az ingatlan forgalmi értékét, - a vételárat, - a fizetési feltételeket, -az ajánlati kötöttség időtartamát. Az ajánlathoz mellékelni kell: fel- - az ingatlanról készült műszaki szakvélemény összefoglaló részét, - a szerződési feltételeket, -az alapító okirat kivonatát, a közös tulajdoni hányadban lévő helyiségek sorolásával (2) Az eladási ajánlatra a nyilatkozattételi határidő 90 nap. Az adásvételi szerződés megkötéséhez a vevőnek az alábbi igazolásokat kell hoznia: - a lakáskiutaló határozatot és a bérleti szerződést, vagy azoknak a Kőbányai Vagyonkezelő Rt. által hitelesített másolatát, - lakbér és egyéb ehhez tartozó díjfizetésről szóló igazolást, amelyet a Kőbányai Vagyonkezelő Rt. ad ki. (3) A forgalmi értékbecslés a nyilatkozattételi határidő időtartama alatt köti az eladó t. (4) Az Önkormányzat részéről gazdaságtalan ul fenntartható társasházi bérlakás bérlőjének küldött eladási ajánlat nyilatkozattételi idejének lejárta (90 nap) után, illetve amennyiben a bérlő nem él elővásárlási jogával, az Önkormányzat cserelakás biztosításával felmondhatja, és az így megüresedett lakást forgalmi értéken értékesítheti. A cserelakás megfelelősségénél figyelembe kell venni mindkét lakás; a) komfortfokozatát,

5 5 b) alapterületét, c) műszaki állapotát, d) lakóhelyiségeinek számát, e) településen és épületen belüli fekvését, f) lakbérét A felajánlott lakás akkor is megfelelő, lakás más előnye kiegyenlíti. ha a lakások közötti eltérést a felajánlott A bérlő kevesebb szobaszámú, kisebb alapterületű lakást csak akkor köteles elfogadni, ha ez rá, vagy a vele együtt lakó személyekre nézve nemjár jelentős érdeksérelemmel ÖNKORMÁNYZATILAKÁS VÉTELÁRA 6. (l) A tv. által meghatározott elővásárlási joggal érintett lakások esetén a vételár az alábbiak figyelembevételével kerül megállapításra: -Ha a házas-ingatlan egy vagy kétlakásos: a vételár a forgalmi érték 50 %-a. Ha a telekméret a BVSZ-ben előírt, vagy a helyben szokásos teleknagyságot meghaladja, a telekmegosztással új telek nem alakítható ki, az abban megjelölt mértéket meghaladó telekrész forgalmi értéken idegeníthető el. Három-, vagy többlakásos házas-ingatlanok esetén az elidegenítés feltételei az alábbiak szerint alakulnak: - A O - 5 év között épült, vagy teljes felújításban részesült házas-ingatlanok esetében a vételár a forgalmi érték 44 %-a. f -A 6-15 éven belül épült, illetve 15 éven belül teljes felújításban részesült házas-ingatlanok esetében a vételár a forgalmi érték 33 %-a. - A 15 évnél régebben épült és teljes felújításban nem részesült házasingatlanok esetében a vételár a forgalmi érték 16,5 %-a.

6 6 (2) Az önkormányzati lakások forgalmi értékét a hasonló adottságú lakások helyi forgalmi értéke alapján, különösen; a) az épület településen belüli fekvése, b) az épületben lévő lakások száma, az épülethez tartozó földterület, a közös használatra szolgáló helyiségek és a közös használatra szolgáló területek nagysága, c) az épület felszereltsége, műszaki állapota, építése, a felújítás óta eltelt idő, d) a lakás alapterülete és komfortfokozata, e) a lakottság ténye figyelembevételével kell megállapítani. (3) A vételár megállapítása az épületnek az elidegenítésre történő kijelölésekor megállapított kora, illetve a teljes felújításának az időpontja alapján történik. FIZETÉSI ÉS ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEK 7. (l) Ha a lakást a tv. alapján az arra jogosult vásárolj a meg, részére - kérelmére - maximum 25 év részletfizetés adható. A vételár l O %-át egy összegben kell kifizetni, amire kedvezmény nem adható. (2) Elővásárlási jog alapján megvásárolt lakások esetén a vételár hátralék egyösszegű befizetésekor évenkénti bontásban az alábbi kedvezmény illeti a vevőt: az első évben a vételár hátralék a második évben a vételár hátralék a harmadik évben a vételár hátralék a negyedik évben a vételár hátralék az ötödik évben a vételár hátralék 25 /o-a 20 %-a 15 /o-a 10 /o-a 5 /o-a A kedvezmény a törlesztés 6. évétől megszűnik.

7 7 (3) Az első 5 évben az eladó a vételár hátralékra kamatfizetési mentességet biztosít. A 6. évtől a mindenkori jegybanki kamat l 00 %-ának megfelelő kamat terheli a vételár hátralékot. VÉTELI ÉS ELÖV ÁSÁRLÁSI JOGGAL NEM ÉRINTETT LAKÁS ÉRTÉKESÍTÉSE 8. (l) Üres beköltözhető lakás értékesítése pályáztatás útján történik. A kikiáltási ára a mindenkori piaci viszonyoknak megfelelő forgalmi érték. (2) A Képviselő-testület kizárólagos döntése alapján pályázat kiírása nélkül is lehet önkormányzati bérlakást értékesíteni. Licit nélkül válhat vevövé a Képviselő-testület döntése értelmében az a személy, illetve az a szervezet, akinek a javára a Képviselő-testület így dönt. (3) Az ingatlan megvételére az jogosult, aki a licittárgyaláson a kikiáltási árat meghaladó vagy azt elérő, legkedvezőbb ajánlatot teszi. (4) Az adásvételi szerződést a licittárgyalástól számított 15 napon belül meg kell kötni. A vételárat az adásvételi szerződés megkötésétől számított 8 napon belül meg kell fizetni. (5) A pályázati feltételeket a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláin 30 napra, valamint az Önkormányzat lapjában közzékell tenni. A közzététel kezdő napja a helyi lapban történő megjelenés. (6) A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell: - az ingatlan ingatlan-nyilvántartás adatait, azaz a lakás címét, tulajdoni lapszámát, helyrajzi számát, alapterületét, szobaszámát, - komfortfokozatát, - a helyiségek felsorolását,

8 8 -a műszaki jellemzőket, - a lebonyolító megnevezését, címét, telefonszámát, - a lakás megtekintésére biztosított időpontot, - a bánatpénz összegét, - a pályázat benyújtásának módját, helyét és határidejét, -a versenytárgyalás helyét és idejét. (7) A licittárgyalás nyilvános, azon minden természetes és jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság részt vehet. (8) A licittárgyalás kizárólag közjegyző jelenlétében tartható meg. (9) A licittárgyalás nyertese a vételár l O %-át foglalóként a licit elnyerésekor köteles az eladónak megfizetni. Ennek tényét előszerződésben rögzíti az eladó és a vevő. (10) Amennyiben a licittárgyalás nyertese önhibájából 15 napon belül az adás vételi szerződést nem köti meg, elveszíti a szerződéskötésre vonatkozó jogát és a bánatpénz összegét. Ebben az esetben az ingatlan a másodikként, illetőleg harmadikként legkedvezőbb ajánlatot tevő pályázó részére értékesíthető. Az eladási ár a kikiáltási ámál kevesebb nem lehet. III. RÉSZ A HELYISÉGEK ELIDEGENÍTÉSE A HELYISÉGEK ELADÁSRA V ALÓ KIJELÖLÉSE ÉS VÉTELRE V ALÓ FELAJÁNLÁSA 9. (l) A nem lakás céljára szolgáló helyiség (a továbbiakban helyiség) eladásáról és egyéb módon történő elidegenítéséről (apportálásáról) a (7) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselőtestület dönt.

9 9 (2) Helyiség elidegenítésére javaslatot a Tulajdonosi Bizottság tesz, ha a) a helyiség bérlőjének kijelölésére jogosult szerv, b) életvédelem céljait szolgáló helyiség esetében a polgári védelmi parancsnokság, c) műemlék épületben lévő helyiség esetében a műemlékvédelmi hatóság írásban hozzájárul az elidegenítéshez. (3) Az állam tulajdonából az Önkormányzat tulajdonába került helyiségre a bérlő nyújthat be vételi kérelmet. (4) Üreshelyiségetés az olyan helyiséget, amelyre a bérlője az elővételijogával nem élt, az e rendeletben meghatározott kivételekkel pályázat útján lehet elidegeníteni. (5) A pályázat kiírása előtt az üres helyiséget a kárpótlásra jogot szerzett volt tulajdonosnak kell vételre felajánlani. (6) Ha a kárpótlásra jogosult volt tulajdonos személyének megállapítása vagy felkutatása aránytalanul nagy nehézséggel járna, az (5) bekezdés szerinti ajánlat a Polgármesteri Hivatalban 15 napra kifüggesztett hirdetmény útján is közölhető. (7) Ha az üres helyiséget szomszédos lakás bővítéséhez lehet felhasználni, és nincs kárpótlásra jogot szerzett volt tulajdonos, a lakás tulajdonosának kérelmére, részére a helyiséget pályázat nélkül is ellehet idegeníteni. Az elidegenítésről a Tulajdonos Bizottság dönt, ha a helyiség alapterülete nem haladja meg a 20 négyzetmétert. 10. (l) A helyiség eladására vonatkozó ajánlati felhívásának tartalmaznia kell a helyiség: a) címét, ingatlan-nyilvántartási adatait, alapterületét, felszereltségét és színvonalát, b) az épület lényeges műszaki állapotára vonatkozó tájékoztatást, c) a vételárat, d) a vételi szándék bejetentésének határidejét,

10 10 e) a vásárlásra jogosult által közlendő, az adásvételi szerződés megkötéséhez kért adatokat. (2) Az ajánlati kötöttség határideje a vételre történő felajánlásról szóló értesítés kézhezvételét követő naptól számított hatvanadik nap. ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ HELYISÉG ELADÁSÁNAK TILALMA ll. (l) Nem adható el az önkormányzati tulajdonú helyiség: - ha a bérleti jogviszony felmondására okot adó körülmény áll fenn, illetve habírói eljárás van folyamatban, annakjogerős befejezéséig, - határozott ideig tartó bérleti jogviszony fennállásáig, kivéve a bérlő részére, -a bérlőnek, ha a bérlő a helyiséget 50 %-os vagy azt meghaladó méctékben albérletbe adta, - építésrendészeti eljárásra okot adó körülményesetén az eljárás jogerős befejezéséig, -ha a helyiség RRT-ben bontásra van kijelölve, -a bérlő és a bérbeadó között egyéb okból folyó polgári per befejezéséig, - ha elidegenítési és terhelési tilalommal terhelt, - ha az Önkormányzat tulajdonában lévő épületben közös használatra szolgáló helyiségnek vagy területnek minősül, -a helyiség fennmaradásának ideiglenes engedélye esetén, - ha bérlőkijelöléssei és ismételten gyakorolható bérlő kiválasztási joggal érintett, - ha a Polgármesteri Hivatal, valamint a közszolgálati feladatok ellátására szolgáló ingatlan területén van.

11 ll ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ HELYISÉG ELADÁS ESETÉN ELŐVÁSÁRLÁSIJOGOSULTSÁG 12. (l) A bérlőt (bérlőtársakat) elővásárlási jog illeti meg az állam tulajdonából az önkormányzat tulajdonába került helyiségekre, ha - a helyiséget az önkormányzat értékesítésre kijelölte, és - a helyiség az ingatlan-nyilvántartásban önálló tulajdonként van bejegyezve vagy az ilyen címen bejegyezhető. (2) A társasházban lévő önkormányzati tulajdonú helyiség megüresedése esetén a tulajdonostársakat a megüresedéstől számított 6 hónapig elővásárlási jog illeti meg. (3) Bérlőtársi jogviszony esetén elővásárlási jog a helyiség egészére gyakorolható, eltérő megállapodás hiányában bérlőtársak a helyiség tulajdonjogát az általuk kizárólagosan használt helyiségrész alapterületének arányában vásárolhatják meg. (4) Elővásárlási jogával csak az a bérlő élhet, akinek a szerződéskötés időpontjában adó vagy adók módjára behajtandó köztartozása, bérleti díj és közüzemi díj hátraléka nincs, továbbá a társadalombiztosítási járulék fizetési kötelezettségének eleget tett. Az erre vonatkozó igazolásokat a szerződés megkötése előtt a bérlőnek kell beszerezni és átadni a lebonyolítónak ÖNKORMÁNYZATI HELYISÉG VÉTELÁRA ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEI 13. (l) A bérlő és a kárpótlásra jogosult volt tulajdonos a helyiséget a helyi forgalmi érték 80 %-ának megfelelő vételáron vásárolhatja meg. (2) Üres állapotban és harmadik fél részére történő értékesítésnél a pályázat, illetve licit alapján történő eladás feltételei szerint kell eljárni a 9. -ban megfogalmazottak alapján.

12 (3) A vevő részére - kérelmére - fizetési kedvezmény nyújtható, amely a vételár 50 %-ának egyösszegű befizetése után a fennmaradó további 50 %-ot 12 havi egyenlő részletben kell megfizetni a mindenkori jegybanki alapkamat l 00 %-ának megfelelő kamatteherrel (4) A helyiség forgalmi értékének megállapítása forgalmi értékbecslés (a továbbiakban: értékbecslés) alapján történik, amelyet úgy kell elkészíttetni, hogy tartalmazza az eladásra kerülő helyiség, az épület és a hozzá tartozó telek jogi helyzetével és műszaki állapotával összefiiggő, továbbá a forgalmi érték meghatározását befolyásoló adatokat. (5) Az értékbecslésben az ingatlan-nyilvántartás alapján közölni kell az ingatlan tulajdoni lapjának I-III. RÉSZ-ében szereplő adatokat. Amennyiben az Önkormányzat tulajdoni joga még nem került bejegyzésre, akkor a FV ÁB által kiadott igazolás vagy határozat számát kell fel tüntetni. (6) Az értékbecslésnek elsősorban a következő adatokat kell tartalmaznia: a) az épület - a településen belüli elhelyezkedését, fekvését, - közművesítettségének mértékét, - megközelítés lehetőségét, b) az épület, melléképületek -építésének idejét, módját, - szerkezetének, berendezéseinek anyagát, életkorát, használhatóságuk mérté - két, -a javítás, helyreállítás szükségességét, - az esetleges hatósági kötelezettségeket, - felszereltségét, - felújításának időpontját és mértékét (részleges vagy teljes), c) az épületben - lévő helyiségek és lakások számát, - a közös használatra szolgáló helyiségek és közös használatra szolgáló területek nagyságát, d) a helyiség - alapterületét, - minőségét meghatározó tényezőket, -épületen belüli elhelyezkedését, - a bérlő által elvégzett, de a bérbeadó által meg nem téritett értéknövelő beruházásokat és azok értékét,

13 13 e) a helyiséghez tartozó földrészlet - nagyságát, - további beépítésének lehetőségét, -egyéb adottságait (pl. parkosított, támfalépítés szükségessége stb.). (7) Az értékbecslésnek összehasonlító adatokat kell tartalmaznia a kerületben az értékbecslés készítését megelőző egy éven belül, legalább két - a magánforgalomban adásvétel útján elidegenített-hasonló adottságú helyiség vételáráról (8) A helyiség vételára után számítva, a vételáron felül általános forgalmi adót is kell fizetni. HAT ÁL YBA LÉPÉS 14. (l) Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a Budapest Kőbányai Önkormányzat által többször módosított 38/1994. sz. önkormányzati rendelet hatályát veszti. ~p jegyző Akihirdetés napja: Budapest, január 24.

14

15 l. számú Me/lék/et Elidegenítési tilalmi lista, Ervényes: január 24-től

16

17 - l - a./ Rendezetlen tulajdon- és jogviszonyok Ingatlan cime Sorszám Bp.Xkerület helyrajzi szám lakás db nem lakás db 1./ Alkér u / Bihari út 8/c / Bodza u Bodza u Bodza u /3 l 6.1 Cserkesz u l l 7./ Cserkesz u (Alkér u. ll.) 8./ Fehér út ll 9.1 Gyömröi út 29/b / Gyömröi út (Vasgyár u. l 4.) ll./ Gyömröi út 88/a-b / / Gyömröi út l 3 13./ Halom u l 14./ Halom u.40/a / Ihász u l 16./ Jászberényi út 86/b / / Kada u / Kada u l 19./ Kerepesi út / / Kőbányai út /25 8 l 21./ Maglódi út 23,25, / Maglódi út 32-36,-38., Újhegyi út / Maglódi út / / Maglódi út l O l l (Sibrik M.út 94.) 25.1 Maláta u.l O/a / / Maláta u. l 4/a-b / / Mádi u.l l 28./ Mázsa tér / / Monori u. l /10 1 l

18 - 2 - Ingatlan cime Sorszám Bp.X kerület helvrajzi szám lakás db nem lakásdb 30./ Noszlopy u.l / L/ Sirkert u l 32.! Szállás u / / Szállás u. 14/a / Szállás u / / Vasgyár u. l O l (Szacsvayu.43.) 36./ Vasgyár u.l / Vaspálya u (Román u.22.) 38./ Vaspálya u / / Vaspálya u /6 ll I. l.

19 -3- b./ Önkormányzati változtatási tilalom I n gatlan eim e Sorszám Bp.X kerület ltelvrajzi szám lakás db nem lakásdb 1./ Bánya u /A 12 (Kolozsvári u.25.) 2./ Bánya u /A Bánya u l/A 3 4./ Bánya u ll 5.1 Bánya u. l O Bánya u /A 6 2 (Liget u.27.) 7./ Bánya u Liget u.29. ll 8.1 Halom u Harmatu / Harmat u l 11./ Kolozsvári u / Liget u /A 3 2 (Halom u.18.) 13./ Ligetu ll/A 3 14./ Liget u /A / Liget u /A 2 16./ Liget u /A / Liget u /A 3 18:/ Liget u /A l 19./ Ligetu /A 7 2 (Ónodi u.9.) 20./ ónodi u.l /2/A 3 4 (Kolozsvári u.35/a.) 21./ ónodi u /A l 4 22./ Ónodi u / ónodi u (Liget u.42/a.) 24./ Szent L. tér /A l 2 (Liget u. 23.) 25.1 Szent L.tér l.

20 -4- c.! Szabályozási terv alapján bontásrajelölt épületek Ingatlan cime Sorszám Bp.Xkerület helyrajzi szám lakás db nemlakás db 1./ Cserkesz u.45/b / Cserkesz u l 3.1 Cserkesz u / Gergely u Gyömrői út l l (Köér u. 2.) 6.1 Gyömrői út l 7./ Gyömrői út 5. 4 I I 8./ Harmat u. I II/l Hölgyu /l 3 10./ Keresztúri út I ll./ Korányi F.erdösor l ll 12./ Könyves K.krt.l / / Maglódi út 5. 4I021 I / Maglódi út I 4/280, /279-ből, 9 l ( )-böl 15./ Maglódi út /270, 6 ( 42442/11-böl) 16:1 Maglódi út 127/a /2I7 4 ( 42414/188)-ból 17./ Maglód i út 127 /b /227,/234,/236, / Maglódi út 127/c /243,/244,/ (42414/242)-ből 19./ Maláta u.21. 4I / Óhegyu /3 2./.

21 -5- lll Önkormányiati lakásgazdálkodás gazdaságossági szempontjai alapján - l 00 %-ban önkormányzati tulajdonú bérlemény re: Ingatlan címe Sorszám Bp.X kerület helyrajzi szám lakás db nemlakásdb I./ Alkér u / Árpa u /5 6 l 3.1 Bebeku (Előd u. l 8.) 4./ Bodza u l 5.1 Bolgár u. l O Cserkesz u l 7./ Endre u.8/b l 8./ Füzéru (+ Ált.Isk.) 9.1 Füzéru ( + Zeneisko la) 10./ Füzéru / Füzéru / Gergely u (Salamon u. l.) 13./ Gergely u / Gergely u /l 9 (Márga u. 2-4.) 15./ Gyömröi út / Halom u l 17./ Harmat u.23/b /l 8 18./ Hölgyu / Hölgyu / Hölgyu ll 21./ Jászberényi út 13/b-c / / Jászberényi út / Korall u l 24./ Korponai u.l / Korponai u / Kőéru l.

22 - 6 - Ingatlan címe Sorszám Bp.X kerület h elvrajzi szám lakásdb nemlakásdb 27./ Kőéru ll 28./ Kőér u / Kőér u / Kőér u / Kőér u / Kőéru / Kőéru / Kőér u. 54/a /l 8 l 35.! Mádi u.l / Mádi u.l / Mádi u / / Óhegy u. l /4 4 l 39./ Román u l Salamon u. l / / Sörgyár u /2 2 l 42./ Sörgyár u.49/a Társasházhan a teljes önkormányzati tulajdonú ltányadra, ill a/betétre: Ingatlan címe lakás nemlakás Sorszám Bp.X kerület helvrajzi szám a/betét db a/hetét db 1./ Alkéru /A Alkér u. l /liA 4 l 3.1 Alkér u.31/a-b /A Állomás u.l /9/A Állomás u /2/A l (Hölgy u.9/a.) 6.1 Állomás u. l /A 2 7./ Állomás u /A 5 8./ Bánya u /A l 9.1 Bányató u /39/A l.

23 - 7 - Ingaúan címe lakás nem lakás Sorszám Bp.Xkerület helyrajzi szám a/betét db a/betét db 10./ Bányató u /40/A 14 3 ll./ Bányató u.l /41/A ll l 12./ Bihari u.l2/a /13/A l 2 13./ Bihari út I /3/A 19 3 (Fertő u.3.) 14./ Bolgár-u /A / Bolgár u. l /A 6 16./ Bolgár u.l /116/A 3 4 (Cserkesz u.19 lb.) 17./ Cserkesz u. l /A 2 2 (Bolgár u.l4.) 18./ Cserkesz u /A 6 19./ Csilla u /35/A / Csilla u /37/A 10 l 21./ Csilla u /A / Csilla u /A / Csilla u /42/A / Csilla u /A / Csilla u /46/A / Endre u. 7/a-b /A / Füzér u /A l l (Állomás u. l 4.) 28./ Füzér u.29/b /A Füzér u /A / Füzér u /A 8 31./ Füzér u.38/a /A 7 l (Liget u. 7.) 32./ Gergely u. l /A / Gergely u /A l l 34./ Gergely u /A 6. J.

24 - 8 - Sorszám Ingatlan címe Bp.Xkerület ltelvrajzi szám lakás albetét db nemlakás albetétdb 35./ Gergely u.36. (Kőér u.38.sarok) 36./ Gergely u / Gergely u / Gergely u / Gergely u.68. (Alkér u.26.) 40.1 Gergely u / Gépmadár u / Gőzmozdony u / Gőzmozdony u. l Gőzmozdony u. l / Gyakorló köz Gyakorló u / Gyakorló u / Gyakorló u / Gyakorló u / Gyakorló u / Gyakorló u. ll. 52./ Gyakorló u ! Gyömröi út Halom u.13/a. 55./ Halom u Hannat u (Körösi Cs.út ) 57./ Harmat u.l / Hannat u. I / Harmat u. l 72-I Hargita stny / Hatház u / Hölgy u Hölgy u. l /A I 41715/A /A /A /A /69/A /67/A /65/A nO!A /42/A /114/A /A /51/A /A /A /A ll 39210/50/A l 41617/A /A l 39052/A /A /4/A /5/A /10/A 19 l 39210/8/A /A 38952/A I. l. 22 l I l I l 2 l 2 l

25 ' ' Ingatlan cime lakás nem lakás Sorszám Bp. X kerület ltelvraizi szám albetétdh alhetétdh 64./ Hölgyu.l /A 2 l 65.1 Hölgy u.24/a /A l 66.1 Hölgyu /A l 2 67./ Hölgy u /A 6 68./ Hős u.15/a-b /A / Ihász u /A 21 2 (Cserkesz u.28.) 70./ Kada u. l /A 8 71./ Kápolna u.l /6/A / Korponai u. l /A 3 73./ Körösi Cs.stny l /A 3 l 74./ Körösi Cs.stny /1/A / Körösi Cs.stny /A l 3 76./ Körösi Cs.út /9/A 118 l 77./ Körösi Cs. út /A 7 2 (Liget tér 3.) 78./ Körösi Cs.út /A / Körösi Cs. út /3/A 3 80./ Körösi Cs. út /2/A ll l 81./ Lavotta u.l /3/A / Lavotta u /2/A / Lenfonó u /38/A / Lenfonó u /37/A 14 l 85./ Liget tér l /2/A l l 86./ Ligettér / /A / Ligetu /8/A / Maglód i út l O/a-b /24/A / Maglódi út /3/A 4 (Bodza u.61.). l.

26 '' Ingatlan cime lakás nemlakás Sorszám Bp.X kerület helyrajzi szám albetétdb albetétdb 90.1 Maglódi út 103/a.-107/b /1/A (Szegély u.2-16.) / Maláta u. l /A 8 92./ Maláta u /A 14 (Mádi u.io.) 93./ Martinovi cs tér /A 3 l 94./ Mádi u /29/A 5 (Szőlőhegy u. ll.) 95./ Mádi u / Mádi u /A / Noszlopy u /A 6 5 (Cserkesz u. 92.) 98./ Noszlopy u /A Petrőczy u /A / Petrőczy u /A / Petrőczy u /A / Salgótaijáni út /8/A ll l (Gyöngyike u. I O.) 103./ Salgótarjáni út /A l I I 104./ Salgóta.Ijáni út /13/A 14 l 105./ Salgóta.Ijáni út /A / Salgóta.Ijáni út /A / Salgótaijáni út /A / Salgóta.Ijáni út /20/A / SaJgótarjáni út ll/24/A 6 8 lio./ Sibrik M.út /3/A 24 3 (Szegély u.1-9.,gyalog u.2-10.) ll I./ Sörgyár u /A 17 (Szentimrey u.23/a-b.). l.

27 .. - ll- Ingatlan címe lakás nem lakás Sorszám Bp.Xkerület h elvrajzi szám a/hetét db a/betét db 112./ Szállás u /4/A 25 3 (Bihari út 16/a.) 113./ Szárnyas u /66/A / Szárnyas u /65/A l / Szárnyas u /64/A / Szárnyas u /63/A / Szárnyas u.1 O /62/A / Szárnyas u /61/A / Szárnyas u /59/A 4 120} Szárnyas u. l /58/A / Szárnyas u. l /57/A / Szárnyas u /56/A / Szárnyas u /55/A / Szőlővirág u /45/A 13 l 125./ Szőlővirág u /46/A 8 l 126./ Szőlővirág u.l /47/A / Szővőszék u /30/A / Szővőszék u /29/A / Szővőszék u.l /31/A ll /. Takarék u /8/A 15 (Gyalog u.l-27.) 131./ Táma u /2/A 43 l 132./ Tóvirág u /50/A / Tóvirág u /49/A 8 l 134./ Tóvirág u.i /48/A 21 ll 135./ Üllői út /67/A 2. l.

28 . ' Sorszám Ingatlan cime Bp.Xkerület lakás nemlakás /ze/y rajzi szám albetétdb albetétdb 136./ Üllői út / Üllői út / Üllői út /70/A 8 l 38315/73/A 5 l 38315/76/A 2 Bp.XV.kerület 139./ Neptun u.l / Páskomliget u /29/A/105 9ll58/172/A/165 l l

46/2007. (XII. 19.) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat rendelete

46/2007. (XII. 19.) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat rendelete 46/2007. (XII. 19.) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről Egységes

Részletesebben

az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének Leltételeiről

az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének Leltételeiről BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 38/1994_ (VI_28-) sz_ önkormányzati rendelet az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének Leltételeiről A Budapest

Részletesebben

Módosítások: /2010. V. 1-

Módosítások: /2010. V. 1- Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2000. (XII. 12.) rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről

Részletesebben

Az ER 1. (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

Az ER 1. (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2010. (IV. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő bérlővel terhelt nem lakás céljára szolgáló

Részletesebben

(egységes szerkezetben)

(egységes szerkezetben) TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésének helyi szabályozásáról szóló 7/1994. (XI. 28.) KT. számú önkormányzati rendeletével

Részletesebben

16/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet

16/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet 16/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet az önkormányzat tulajdonában lévő bérlővel terhelt nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének szabályairól A lakások és helyiségek

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/2009. (III.19.) R E N D E L E T E. az önkormányzat tulajdonában lévő beépítetlen földterületek elidegenítéséről

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/2009. (III.19.) R E N D E L E T E. az önkormányzat tulajdonában lévő beépítetlen földterületek elidegenítéséről SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/2009. (III.19.) R E N D E L E T E az önkormányzat tulajdonában lévő beépítetlen földterületek elidegenítéséről Szerencs Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/1994. (VIII. 31.) SZ. R E N D E L E T E. az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésére

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/1994. (VIII. 31.) SZ. R E N D E L E T E. az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésére SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/1994. (VIII. 31.) SZ. R E N D E L E T E az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésére egységes szerkezetben a 19/2006. (VI. 28.), 5/2004. (II.

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 48/1997. (IX.29.) számú rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 48/1997. (IX.29.) számú rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 48/1997. (IX.29.) számú rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakás- és nem lakás célú helyiség bérlemények elidegenítéséről / Egységes szerkezetben a módosításáról

Részletesebben

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2004.(VIII.30.)Kt. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről ZÁRADÉK

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. Területi hatály

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. Területi hatály Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2015. (XII.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről,

Részletesebben

[Az 5/2008. (II. 19.) Kgy., és a 40/2008. (XII. 22.) Kgy. rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szöveg.]

[Az 5/2008. (II. 19.) Kgy., és a 40/2008. (XII. 22.) Kgy. rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szöveg.] Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2006. (II. 24.) Kgy. rendelete A megyei önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

Részletesebben

Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2005. (IX. 30.) R E N D E L E T E

Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2005. (IX. 30.) R E N D E L E T E Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2005. (IX. 30.) R E N D E L E T E az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről Emőd város Önkormányzata a lakások és helyiségek

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének. 29/2013. (XI.04.) sz. önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének. 29/2013. (XI.04.) sz. önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 29/2013. (XI.04.) sz. önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról Hatályba lépés napja: 2013. november 15. Ezen önkormányzati rendelet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 28-i ülésére Tárgy: Simon József és Simon Józsefné lakásvásárlási kérelme Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21 /2012. (IX.14.) számú önkormányzati rendelete

Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21 /2012. (IX.14.) számú önkormányzati rendelete Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21 /2012. (IX.14.) számú önkormányzati rendelete Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 1 A Tárnok Nagyközség

Részletesebben

Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról

Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról Az önkormányzat képviselő-testülete a lakások és helyiségek

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1.

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Oroszlány Város Önkormányzatának 22/2007. (XI.14.) Ör. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, lakbéréről és elidegenítéséről Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1994.(V.4.) számú RENDELETE

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1994.(V.4.) számú RENDELETE Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1994.(V.4.) számú RENDELETE A lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről (egységes szerkezetben) 1 Budapest

Részletesebben

KÖTEGYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE* 22/2001.(XII.18.) Önk.számú rendelete

KÖTEGYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE* 22/2001.(XII.18.) Önk.számú rendelete KÖTEGYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE* 22/2001.(XII.18.) Önk.számú rendelete A lakások és helyiségek bérletének és elidegenítésének helyi szabályairól Kötegyán község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 12/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 12/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükre vonatkozó

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a lakások bérletére, elidegenítésére, valamint a lakáshoz jutás helyi támogatására vonatkozó szabályokról Rakamaz

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2006. (III. 31.) ÖR. rendelet

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2006. (III. 31.) ÖR. rendelet C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2006. (III. 31.) ÖR. rendelet a lakások bérletéről szóló 10/2001. (VII. 4.) ÖR. rendelete módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról

Részletesebben

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 12/2009(VIII.14.) rendelettel módosított 12/1996(VIII.15.) Ktr.

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 12/2009(VIII.14.) rendelettel módosított 12/1996(VIII.15.) Ktr. Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 12/2009(VIII.14.) rendelettel módosított 12/1996(VIII.15.) Ktr. számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről

Részletesebben

/Egységes szerkezetben /

/Egységes szerkezetben / Dorogháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének többször módosított 6/1994. Ö.R. számú rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás helyi támogatásáról /Egységes szerkezetben / Dorogháza Község Önkormányzata

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK AZ ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRBEADÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK AZ ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRBEADÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK AZ ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRBEADÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 2/2007.(II. 01.) RENDELETÉNEK a 14/2007.(IX. 27.) rendelettel, a 19/2007.(XI.

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2008. (II. 7.), 21/2008. (VIII. 26.), 30/2009. (XII. 21.), 24/2010. (XII. 10.), 21/2012. (XII. 21.), 22/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelettel

Részletesebben

17/2005. (IV.20.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet

17/2005. (IV.20.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet 17/2005. (IV.20.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről * A lakások és helyiségek bérletére, valamint

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET. 8/2008. (II. 21.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET. 8/2008. (II. 21.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 8/2008. (II. 21.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a Budapest-Csepel Önkormányzata tulajdonában álló, lakás céljára

Részletesebben

a Képviselő-testület 2016. április 29-i nyilvános ülésére

a Képviselő-testület 2016. április 29-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 1/318/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2016. április 29-i nyilvános ülésére Tárgy: Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek elidegenítésének

Részletesebben

Rimán Edina jegyző. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 66/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelete

Rimán Edina jegyző. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 66/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2012. december 13. Rimán Edina jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 66/2012. (XII.13.) önkormányzati

Részletesebben

Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2013. (II. 1.) önkormányzati rendelete a vagyongazdálkodásról (Egységes szerkezetben)

Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2013. (II. 1.) önkormányzati rendelete a vagyongazdálkodásról (Egységes szerkezetben) Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2013. (II. 1.) önkormányzati rendelete a vagyongazdálkodásról (Egységes szerkezetben) Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete a nemzeti

Részletesebben

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 18/2004. (IV. 9.) K t r. s z. rendelete

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 18/2004. (IV. 9.) K t r. s z. rendelete e) 1 II. FEJEZET Lezárva: 2009. augusztus 24. 1. oldal SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 18/2004. (IV. 9.) K t r. s z. rendelete az Önkormányzat tulajdonáról, a tulajdonosi jogok gyakorlásáról,

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az elidegenítésre kijelölés szabályai

A rendelet hatálya. Az elidegenítésre kijelölés szabályai Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló egyes vagyontárgyak bérbeadásáról a 13/2015.

Részletesebben

I. A rendelet hatálya 1.. (2) A rendelet hatálya kiterjed minden balatonboglári lakóhellyel vagy munkahellyel rendelkező nagykorú személyre.

I. A rendelet hatálya 1.. (2) A rendelet hatálya kiterjed minden balatonboglári lakóhellyel vagy munkahellyel rendelkező nagykorú személyre. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2015. (XII.21.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993.

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 8/1994. (IV.20.) számú. rendelete. az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről.

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 8/1994. (IV.20.) számú. rendelete. az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről. TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/1994. (IV.20.) számú rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről. Tokaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és helyiségek

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (módosításokkal egységes szerkezetben) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2003.(V.30) KT. rendelete. A rendelet célja 1. A támogatásban részesíthetők köre

Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2003.(V.30) KT. rendelete. A rendelet célja 1. A támogatásban részesíthetők köre Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2003.(V.30) KT. rendelete A lakáshoz jutás helyi támogatásának rendjéről, (egységes szerkezetben a módosító 16/2005. (IX.1.), a 22/2005. (X.28.)

Részletesebben

15/2005. (IV.20.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet

15/2005. (IV.20.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet 15/2005. (IV.20.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet 1 az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről * 2 A lakások és helyiségek bérletére,

Részletesebben

Dombrád Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2006.(XII.18.) R E N D E L E T E. Az önkormányzati lakások bérbeadásának feltételeiről

Dombrád Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2006.(XII.18.) R E N D E L E T E. Az önkormányzati lakások bérbeadásának feltételeiről Dombrád Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2006.(XII.8.) R E N D E L E T E Az önkormányzati lakások bérbeadásának feltételeiről - egységes szerkezetben - Dombrád Város Képviselőtestülete a lakások

Részletesebben

I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. A rendelet hatálya

I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. A rendelet hatálya Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének 10/1994.(XI. 28.) rendelete az önkormányzati tulajdonban lév lakások és helyiségek elidegenítésér l. 1 Egységes szerkezetben a 11/2004. (IV.27.) számú

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1.. 2..

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1.. 2.. Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.23.) rendelete Hosszúhetény község önkormányzati nemzeti vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Hosszúhetény Községi

Részletesebben

Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2007. február hó 15. napján tartandó nyilvános ülésére

Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2007. február hó 15. napján tartandó nyilvános ülésére BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGU VÁROS ikt. sz.: I. 235 /2007. JEGYZŐJÉTŐL Előadó: dr. Kiss Gyula Békéscsaba, Szent István tér 7. Surányi Tiborné Mell.: rendelet-tervezet Hiv. SZ.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefax:

Részletesebben

I. RÉSZ Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya. b.) Nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítésére terjed ki.

I. RÉSZ Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya. b.) Nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítésére terjed ki. Balmazújváros Város Önkormányzatának 3/2009. (I. 21.) B. újv. Ör. sz. r e n d e l e t e Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások, és helyiségek elidegenítéséről Balmazújváros Város Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések. Az adó megállapítása és az adókötelezettség 1.

I. rész. Általános rendelkezések. Az adó megállapítása és az adókötelezettség 1. A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2011. (XII.12.) rendelete a helyi építmény- és telekadóról A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések

I. FEJEZET. Általános rendelkezések A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2006.(III.10.) rendelete a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról 1 Az 1993. évi LXXVIII. törvény felhatalmazása

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 27/2003. (V. 29.) számú. r e n d e l e t e. a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 27/2003. (V. 29.) számú. r e n d e l e t e. a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 27/2003. (V. 29.) számú r e n d e l e t e a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés)

Részletesebben

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete Az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről. ( Módosításokkal egysége szerkezetbe foglalva ) Kiskunmajsa

Részletesebben

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Budakalász Város Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(V.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(V.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(V.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről Edelény Város

Részletesebben

Keménfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 18/2009.(XII.18.) számú önkormányzati rendelete

Keménfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 18/2009.(XII.18.) számú önkormányzati rendelete Keménfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2009.(XII.18.) számú önkormányzati rendelete a közműfejlesztési hozzájárulásról (Egységes szerkezetben) Keménfa Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

14/2003.(04.14.) Kgy. sz. rendelet 1. A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról

14/2003.(04.14.) Kgy. sz. rendelet 1. A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról 14/2003.(04.14.) Kgy. sz. rendelet 1 A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletére vonatkozó szabályok, a bérbeadói jogok gyakorlása

1. A rendelet hatálya. 2. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletére vonatkozó szabályok, a bérbeadói jogok gyakorlása Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015. (X.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletről és elidegenítésükre

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete a helyi adókról (Egységes szerkezetben a 23/2014.(XII.16.) és a 10/2014.(V.30.) önkormányzati rendelettel)

Részletesebben

MEZŐCSÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012 (IV. 23.) önkormányzati rendelete

MEZŐCSÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012 (IV. 23.) önkormányzati rendelete MEZŐCSÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012 (IV. 23.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRŐL, VALAMINT ELIDEGENÍTÉSÜKRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL Mezőcsát

Részletesebben

(a módosításokkal egységes szerkezetben)

(a módosításokkal egységes szerkezetben) M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat 22/2014. (VI.20.) sz. rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól, valamint az önkormányzat vagyonának értékesítése, illetve

Részletesebben

Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2006. (III. 29. ) rendelete a lakások és helyiségek bérbeadásának, elidegenítésének feltételeiről

Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2006. (III. 29. ) rendelete a lakások és helyiségek bérbeadásának, elidegenítésének feltételeiről Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2006. (III. 29. ) rendelete a lakások és helyiségek bérbeadásának, elidegenítésének feltételeiről A Képviselő-testület a lakások és helyiségek bérletére,

Részletesebben

Baja Város Önkormányzata Képviselő-testületének A LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRŐL szóló, többször módosított 40/2004. (VI. 23.

Baja Város Önkormányzata Képviselő-testületének A LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRŐL szóló, többször módosított 40/2004. (VI. 23. 1 Baja Város Önkormányzata Képviselő-testületének A LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRŐL szóló, többször módosított 40/2004. (VI. 23.) rendelete Baja Város Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére,

Részletesebben

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról Doboz Nagyközség Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. Tv. 79. -ának (2) bekezdés b) pontja, valamint a 80. (1)

Részletesebben

A rendelet célja és hatálya

A rendelet célja és hatálya Egységes szerkezetbe foglalva 2005. december 12. Pánd Község Önkormányzata 4/2003./V.12./ r e n d e l e t e a 20/2005. /XI.29./ rendelet módosításaival, kiegészítéseivel, amely az önkormányzati vagyonról

Részletesebben

b) a bérbeadás útján hasznosított, illetve hasznosítható nem lakás céljára szolgáló helyiségekre, tekintet nélkül arra, hogy azok hol találhatók.

b) a bérbeadás útján hasznosított, illetve hasznosítható nem lakás céljára szolgáló helyiségekre, tekintet nélkül arra, hogy azok hol találhatók. Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat képviselő-testületének./2011. (.....) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről

Részletesebben

KÉPVISELŐ RENDELETTERVEZET. a fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásáról

KÉPVISELŐ RENDELETTERVEZET. a fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásáról BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ RENDELETTERVEZET a fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásáról Készítette: Kernné dr. Kulcsár Dóra igazgatási irodavezető Előterjesztő: Tóth

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 18/2003. (V.27.) Kt. számú rendelete. Az önkormányzati tulajdon álló lakások és helyiségek bérletéről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 18/2003. (V.27.) Kt. számú rendelete. Az önkormányzati tulajdon álló lakások és helyiségek bérletéről Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 18/2003. (V.27.) Kt. számú rendelete Az önkormányzati tulajdon álló lakások és helyiségek bérletéről Ercsi Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (V. 31.) önkormányzati rendelete a lakások bérletéről és elidegenítéséről 1 Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre

Részletesebben

(Módosításokkal egységes szerkezetben)

(Módosításokkal egységes szerkezetben) Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/1995. (VI. 19.)önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletéről (Módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselőtestület

Részletesebben

2009. évi LXII. törvény

2009. évi LXII. törvény 2009. évi LXII. törvény a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról Az Országgyűlés a károsultak fokozott védelme, a gépjárművel okozott károk következtében a biztosítottakkal szemben támasztott megalapozott

Részletesebben

46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL A 17/2002. (VII. 4.), A 12/2003. (VI. 5.), A 7/2004. (II. 23.),

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 34/2004. (XII. 17.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 34/2004. (XII. 17.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 34/2004. (XII. 17.) ÖR. rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 11/1999. (VI. 10.) ÖR. rendelete

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/124, 125, 133 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: beruhazas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Biatorbágy

Részletesebben

Ennek eleget téve az alábbi javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé.

Ennek eleget téve az alábbi javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé. Javaslat a lakáshoz jutás helyi támogatásának rendjéről szóló, többször módosított 16/2003. (IV.04.) számú önkormányzati rendelet módosítására. I. forduló 13. Tisztelt Közgyűlés! A lakáshoz jutás helyi

Részletesebben

Tiszakürt község Önkormányzata Képviselőtestülete 1/2007.(I. 31.) rendelete. Az első lakáshoz jutók támogatásáról. Értelmező rendelkezések 1..

Tiszakürt község Önkormányzata Képviselőtestülete 1/2007.(I. 31.) rendelete. Az első lakáshoz jutók támogatásáról. Értelmező rendelkezések 1.. Tiszakürt község Önkormányzata Képviselőtestülete 1/2007.(I. 31.) rendelete Az első lakáshoz jutók támogatásáról Tiszakürt község Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990 évi

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL Atkár Község

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Biztosítási Feltételek

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Biztosítási Feltételek Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Biztosítási Feltételek A biztosítótársaságra vonatkozó adatok H-1082 Budapest, Baross u. 1. H-1461 Bp., Pf. 131. Telefon: (+36-1) 486-4200 Cégjegyzékszám: 01-10-041566

Részletesebben

10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2007. december 20-dikai ülésére a helyi adókról szóló rendelet megalkotásáról

Előterjesztés a Képviselő-testület 2007. december 20-dikai ülésére a helyi adókról szóló rendelet megalkotásáról Előterjesztés a Képviselő-testület 2007. december 20-dikai ülésére a helyi adókról szóló rendelet megalkotásáról Tisztelt Képviselő-testület! A település hatályos 30/2005.(XII.12.) számú rendelettel módosított

Részletesebben

Füzesgyarmat Nagyközség Képvisel-testületének 14/1995. (X.27.) számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lév lakások és helyiségek elidegenítésérl

Füzesgyarmat Nagyközség Képvisel-testületének 14/1995. (X.27.) számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lév lakások és helyiségek elidegenítésérl -1- Füzesgyarmat Nagyközség Képvisel-testületének 14/1995. (X.27.) számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lév lakások és helyiségek elidegenítésérl A Képvisel-testület a lakások és helyiségek bérletére,

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. május 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. május 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. május 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: A kommunista diktatúrák áldozatainak emlékműve A közgyűlés a határozat 1./ pontját

Részletesebben

Tömörkény Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének. 22/2000. (XI. 29.) ÖKt. számú. R e n d e l e t e

Tömörkény Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének. 22/2000. (XI. 29.) ÖKt. számú. R e n d e l e t e Tömörkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2000. (XI. 29.) ÖKt. számú R e n d e l e t e az Önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz díjáról Egységes szerkezetben Tömörkény

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 7138/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés március 31-i ülésére Tárgy: a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és a helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésük

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.. E rendelet tárgyi hatálya kiterjed a Községi Önkormányzat illetékességi területén lévő minden telekre. 2..

A rendelet hatálya 1.. E rendelet tárgyi hatálya kiterjed a Községi Önkormányzat illetékességi területén lévő minden telekre. 2.. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 26/2006./XII.14./sz. rendelete a Telekadóról. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az l990.évi C.tv.1../1/ felhatalmazása alapján az alábbi

Részletesebben

(3) A Rendelet 4. -a kiegészül egy új (5/a) bekezdéssel az alábbiak szerint:

(3) A Rendelet 4. -a kiegészül egy új (5/a) bekezdéssel az alábbiak szerint: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (...) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról

Részletesebben

RENDELET-TERVEZET. Tisztelt Közgyűlés!

RENDELET-TERVEZET. Tisztelt Közgyűlés! 3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-705, Fax: (36)523-779, E-mail: gestefan@ph.eger.hu 6. RENDELET-TERVEZET Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások elidegenítésére vonatkozó szabályairól szóló 12/2001.

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 19/1999. (VII.10.) KT. számú * r e n d e l e t e az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 19/1999. (VII.10.) KT. számú * r e n d e l e t e az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 19/1999. (VII.10.) KT. számú * r e n d e l e t e az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről Módosította: 33/2000./XII.31./KT, 41/2001./XII.31./KT,

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelete Jászdózsa község

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelete Jászdózsa község Egységes szerkezet Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelete Jászdózsa község vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Jászdózsa Község Önkormányzat

Részletesebben

K i v o n a t. Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 27-én megtartott rendes, nyílt ülésén készült jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 27-én megtartott rendes, nyílt ülésén készült jegyzőkönyvéből K i v o n a t Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 27-én megtartott rendes, nyílt ülésén készült jegyzőkönyvéből Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen (egyhangú)

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 30-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 30-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 30-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Dr.Vécsei László képviselő napirend előtti felszólalása - Dr.Vécsei László

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 40/2009. (IX. 30.) rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 40/2009. (IX. 30.) rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 40/2009. (IX. 30.) rendelete 1 az önkormányzat tulajdonában lévő lakások lakbérének megállapításáról a 38/2010. (VII. 12.) 2, a 43/2011. (VII.27.) 3,

Részletesebben

Zalalövő Város Önkormányzatának. 7/2003. (IV. 17.) számú. RENDELETE egységes szerkezetben. a közműfejlesztési hozzájárulásokról

Zalalövő Város Önkormányzatának. 7/2003. (IV. 17.) számú. RENDELETE egységes szerkezetben. a közműfejlesztési hozzájárulásokról Zalalövő Város Önkormányzatának 7/2003. (IV. 17.) számú RENDELETE egységes szerkezetben a közműfejlesztési hozzájárulásokról Zalalövő Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Előterjesztés az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló önkormányzati rendeletről (rendeletalkotás)

Előterjesztés az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló önkormányzati rendeletről (rendeletalkotás) Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: VI/59013/2011. Cím: Előterjesztés az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló önkormányzati rendeletről (rendeletalkotás)

Részletesebben

OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt.

OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt. OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt. Régió Fiók Lakáselőtakarékossági számla száma:... Kölcsönszám:... Kölcsön számlaszám:... Kölcsönszerződés amely egyrészről

Részletesebben

1990. évi C. törvény. a helyi adókról1

1990. évi C. törvény. a helyi adókról1 1990. évi C. törvény a helyi adókról1 Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési önkormányzatok alapvető

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 286/2007. (X.31.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 286/2007. (X.31.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A Mezőkövesd Város Önkormányzatának 286/2007. (X.31.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A Jelentés a 2007. szeptember 30-ig lejárt határidejű képviselő-testületi döntések végrehajtásáról 1.) A Képviselő-testület

Részletesebben

OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt.

OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt. OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt. Régió Fiók Lakáselőtakarékossági számla száma:... Kölcsönszám:... Kölcsön számlaszám:... Kölcsönszerződés amely egyrészről

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 30/2002. (XII.20.) r e n d e l e t e A HELYI ADÓK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL ÉS A HELYI ADÓKKAL KAPCSOLATOS MÉLTÁNYOSSÁGI ELJÁRÁSRÓL (A 41/2003. (XII.1.), a 30/2004.

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Építményadó bevalláshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Építményadó bevalláshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Építményadó bevalláshoz Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának illetékességi területén lévő építmények után az építményadóval kapcsolatos adókötelezettséget a helyi adókról szóló 1990.

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/20/2015. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/20/2015. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/20/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 8. napján 13.00 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2000. (VI. 6.) Kt. számú R E N D E L E T E

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2000. (VI. 6.) Kt. számú R E N D E L E T E Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2000. (VI. 6.) Kt. számú R E N D E L E T E A közterület-használat engedélyezéséről, a közterületetek használati díjáról, az önkormányzat tulajdonában

Részletesebben

VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE

VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL Villány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi közösség áldozatvállalása alapján az önkormányzati feladatok

Részletesebben

Dr. Csala Erika. Az ingó és ingatlan bírósági végrehajtás legfrissebb rendelkezései

Dr. Csala Erika. Az ingó és ingatlan bírósági végrehajtás legfrissebb rendelkezései Dr. Csala Erika Az ingó és ingatlan bírósági végrehajtás legfrissebb rendelkezései A bírósági végrehajtással kapcsolatos és egyéb igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi CLXXX. törvény

Részletesebben