RAJZOK A MAGYAR PROTESTANTISMUS TÖRTÉNELMÉBŐL. SZERKESZTETTE FABÓ ANDRÁS, AGÁKDI ÁG. VALL. EV. PAP 9 MAGT. TUDOM. AKAD. L. TAG.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "RAJZOK A MAGYAR PROTESTANTISMUS TÖRTÉNELMÉBŐL. SZERKESZTETTE FABÓ ANDRÁS, AGÁKDI ÁG. VALL. EV. PAP 9 MAGT. TUDOM. AKAD. L. TAG."

Átírás

1 RAJZOK A MAGYAR PROTESTANTISMUS TÖRTÉNELMÉBŐL. SZERKESZTETTE FABÓ ANDRÁS, AGÁKDI ÁG. VALL. EV. PAP 9 MAGT. TUDOM. AKAD. L. TAG. KIADJA A VÁCZI ÁG. VALL. EV. GYÜLEKEZET. PEST, NYOMATTA HORNYÁNSZKY ES TRÄGER 1868.

2

3 TEKINTETES ALSÓ- ÉS FELSŐ-KÁLDI KÁLDY MIKLÓS ÚRNAK, MINT JÓTEVŐI EGYIK LEGNAGYOBBIKÁNAK, MÉLY HALA S TISZTELET ZÁLOGÁUL A VÁCZI ÁG. VALI. EV. GYÜLEKEZET.

4

5 ELŐSZÓ. Volt kor, melyet büszkén emlegethet a magyar protestáns, melyben az Apaffy-, Bánffy-, Barcsay-, Báthory-, Bethlen-, Békés-, Bocskay-, Batthányi-, Balassa-, Drágfy-, Homonnay-, Eszterházy-, Porgách-, Illésházy-, Kemény-, Kendi-, Lorántfy-, Mariássy-, Nádasdy-, Nyáry-, Osztrosith-, Perényi-, Petrovics-, Rákóczy-, Rhédey-, Révay-, Széchy-, Thurzó-, Török-, Tököly-, Wesselényi- fejedelmi s főúri és számtalan nemes családok, mint hívei, buzgó pártfogói s erős gyámolai a Lutherés Kálvinról nevezett uj tannak templomokat építettek, iskolákat emeltek s fenntartottak, a gyülekezeteket, papokat, tanárokat, tanítókat anyagi javadalmakkal segélyezték, nekik, rosz napokban, biztos menhelyet adtak s mindezzel ugy anyagilag, mint szellemileg oly virágzatra emelték e hazában a protestantismust, hogy azon kort egyháza virágzó korának méltán nevezheti a két testvér evangélikus felekezet. E szép virágzás idő multával nagy hervadásnak indult. Az emiitett családok nagy részének sarjai kegymosolyok-, kitüntetések-, hivatalokért hátat fordítva az apák féltékenyen őrzött, nagyra becsült lelki kincsének, elvették a templomokat, iskolákat, megfosztották lelki vezéreitől a népet s tetemes részét erőszakkal idegen akolba hajtották be. Más oldalról az ősök hiténél híven megmaradt nemzedék egy része, okoknál fogva, melyeknek fejtegetése nem tartozik ide, vagyonában alászállva, legjobb akarat mellett sem támogathatá s támogathatja ugy, mint azt elődei tevék, az Úrnak egyházát; más részéről felsóhajtva mondhatá, valamint sokakról most is mondhatja a magyar Protestantismus :

6 Elhamvadt a magzat hó' szerelme, Nincs magasra vívó szenvedelme, Jégkebelben fásult szivet zár. így lön, hogy a magyar protestáns nép, mely egykoron nem eredménytelenül intézé egyházi szorultságában vagyonos hitrokonaihoz esdő szózatát, számban megfogyva, egyházi szükségeinek fedezhetésére nézve egészen napjainkig leginkább saját szegénységére, buzgósága- s áldozatkészségére van utasítva. És innen magyarázandó az, hogy akár uj templom-, paplak- vagy iskolaépítésre, akár a meglevők tatarozására, akár más egyházi szükségre segélykéregető kopogtasson ajtainkon, kérdezősködés nélkül is tudhatjuk, hogy az protestáns. Áldassák az egyház Urának szent neve, hogy a magyar evangélikus mindkét felekezetű népben mindeddig fenntartotta a buzgóságot és áldozatkészséget, mint hatalmas tényezőit a protestantismus fennmaradásának e hazában, azon lelkes vagyonosbak mellett, a kijs az oltárra áldozatot hozni képesek is, hoznak is!. E segélyforráshoz folyamodott a Váczon nem rég keletkezett ágostai vallású evangélikus gyülekezet is, és, miként az e könyvben közlött rövid történelme tanúsítja, nem eredménytelenül. Isten segélye s a buzgó hitrokonok áldozatkészsége által sükerült, a kezdet nehézségei daczára, szép beruházásokat máris eszközölnie. Ámde kitűzött czéljától s az óhajtott révparthoz jutástól részint tagjainak kevés száma, részint a reá nehezült pénzbeli terhek miatt még nagyon távol van. Ily súlyos körülményei közt újra a hitrokonok jószívűségéhez folyamodni kényszerült, ez úttal azon különbséggel, hogy az anyagi támogatást szellemi viszontajándékkal ohajtá meghálálni némileg. Ez indoka a jelen könyv közrebocsátásának. Ezen irodalmi vállalat megindítása- s végrehajtásával csekély személyemet tisztelte meg a váczi hitrokonok nagy becsű bizalma. Tervünk lőn : olvasmányt adni, melyből a magyar protestáns nép is, szabad óráiban, habár csak töredékesen, ismergesse kevés öröm mellett annál többször hányatott és sanyargatott egyházának múltját. Olvasóinkul hítrokonink zömét óhajtjuk; ez oka, hogy a közlött, ujdonszerűséggel meg nem lepő czikkekben nagyon kevés van, vagy talán épen semmi sincs, a mi tudósaink előtt egészen ismeretlen volna : de van, a mit nem egy hitrokonunk, talán szerénytelenség nélkül állíthat-

7 juk, haszonnal lapozgathat, JÉs mivel sajnosán kell tapasztalnunk, hogy németországi testvéreink egyházunknak ugy múltjáról, mint jelenéről is kevés ismerettel birnak: hogy legalább multunkkal s habár szintén csak töredékesen, Őket is némileg megismertessük, de németajkú hazánkfiai tekintetéből is, a czikkeket egyszersmind németül is közrebocsátottuk. Kik voltak a vállalatnál munkatársaim? látni fogja a nyájas olvasó. A tárgynak, melyről irni akartak, ugy szintén a nyelyvnek, melyen müveiket fogalmazni kivánták, választása szabad tetszésökre levén bízva : némelyek magyarul, mások németül dolgoztak a szerint, a mint vagy az egyik, vagy a másik nyelvnek tökéletesb birtokában vannak s igy Ion, hogy a magyar munkálatokat németre s viszont fordíttatnom kelle. A közlött czikkekrol kevés mondanivalóm van. Hálás szívvel a mennyei gondviselés iránt vallomást kell tennünk, hogy voltak magyar protestáns egyházunknak jó napjai is, noha ezek felett is, ugy szólván, fegyveres kézzel kellett őrködnie. És midőn e jobb napokat és azoknak eszközlőit, vagy legalább a romok megmentőit veszi kereső tolla alá a magyar protestáns történetíró, lehet-e föl nem találnia Bethlen Gábort, a polgári és vallási szabadság e bajnokát, ki szemben a nagy befolyású és tudományú Pázmán Péternek és Eszterházy Miklósnak a Protestantismus kiirtására irányzott, majdnem egészen sükerült törekvéseivel, hatalmas védője, megmentője volt egyházunknak s kora legnagyobb fejedelmeihez magaszlik fel?. Csuda-e tehát, hogy munkatársaim közül ketten vállalkoztak megírni a nagy férfiú harczok közt lezajlott pályáját s a vallásszabadság körül szerzett halhatatlan érdemeit?. Más oldalról ha egyházunknak szenvedésekben sokkal, de sokkal gazdagabb eseményeiből tárgyat akar választani a magyar Protestantismus történetirója : választhat-e szomorúbb korszakot I. Leopoldénál, kinek uralkodása alatt az üldözés nemeinek feltalálásában oly bizonyítványát adá leleményes eszének a jezuitismus, melyhez hasonlót nem mutathat egy ország történelme sem. Nem volt-e hát természetes, hogy e szomorú korszak rajzaink közül nem csak ki nem maradhatott, hanem multunk más, szenvedésteljes képeivel is találkozik itt az olvasó?. És az egyházegyetem, az egyes gyülekezetek közös szenvedésein kivül mennyit szenvedtek az egyes vértanúk, arról fogalmat adhat Krman Dániel életrajza.

8 Végre az utolsó czikk legyen tanúja, hogy még a felvilágosodottnak nevezett XIX-ik században sem szakadt egészen vége a magyar protestantismusra nehezült nyomásnak s mennyi ész- és erőnek és mily szent akaratnak napjainkig kelle sorvadoznia egy átoksuly alatt!. Adja a kegyelem mennyei ura, hogy jóakaratú törekvésünk mind a két czélt, ugy hitrokoninknak multunk ismeretében nevekedését, mint a váczi szegény gyülekezet fölsegélését illetőleg jó eredménynyel megáldva érje el!. Agárd, május 30-kán Fabó András.

9 I. A váczi ágost. vall. evang. gyülekezet története. Tornyos Pál váczi ágost. vallású evang. paptól. A bel- és külföld különböző tájékairól Püspök-Vácz városába koronként bevándorlott s itt letelepült egyes ágost. hitv. evangélikus iparosok, kereskedők, napszámosok s cselédek nem lévén egy anyagyülekezetbe sem törvényesen bekebelezve, a lelkiekben, az évi május hó 9-kéig, majd a kis-váczi reform., majd ismét a csővári vagy csomádi, legtöbbnyire pedigaz agárdi ágost. hitv. evang. anyagyülekezetek lelkészei által láttattak el. Az említett év napján azonban a csomádi anyagyülekezet lelkésze s világi felügyelője a váczi hitsorsosok által felkérettek: miszerint Vácznak a csomádi anyagyülekezetbe bekebelezését az egyházkerületnélkieszközölni, s addig is, mig ez megtörténnék, a keletkezőben lévő gyülekezetet gondoskodásukba fogadni szíveskednének. Kik is, a felszólításnak készséggel engedve, a bekebelezési engedélyt, az ugyan ezen évben tartott egyházkerületi gyűléstől kinyerték. A bekebelezés után a nyilvános isteni tisztelet évenként nyolczszor, hol az egyes hívek magánlakain, hol pedig isten szabad ege alatt, tartatott meg. Az ki évben elvégre a Kis-Váczon létező cs. kir. élelmezési (proviant) házban a főhadi kormánytól, évenként fizetendő 10. pfrtnyi bérlet mellett egy szobát fogadván fel, az isteni tiszteletet egészen az ik évi september haváig abban végezték. A lelkésznek, fáradozásai jutalmául, a fuvarbér megtérítésén felül évenként 8. pfrtot, a kántornak pedig 4. pfrtot fizettek ban megnyitván Pest és Vácz között a vaspálya, mi által Vácz sokkal közelebb esett Pesthez, mint Csornádhoz, Vácz, az ezen évi Bajz. a magyar prof, tört.

10 augustus hó 20.-án az illető egyházi hatóság engedelmével, a Tótfalun, Bogdányban és Pócs-Megyeren szórványosan lakó hivekkel a virágzó pestvárosi anyagyülekezetbe kebeleztetett. De ezen bekebelezés, néhai főtisztelendő Szeberényi János superintendensnek kinek emléke maradjon áldott közöttünk a hitsorsosaiktól elszigetelt váczi hívek szomorú helyzete miatt lelkében támadt aggodalmakat nem volt képes eloszlatni. Ki is, ez ügyre vonatkozólag az ik évi január hó 20.-án a gyülekezethez intézett levelében ekként nyilatkozott: Nekem úgy látszik, hogy ez által (a bekebelezés által) a főbajokon nincs segítve, a szegényebb osztály és a cselédség talán roszabb helyzetbe jo, mint ezelőtt. Én most is ismétlem első tanácsomat, hogy csak az os? kóláról és egy alkalmatos tanitóról a kit fel is lehetne szentelni, és a ki mind a négy országos nyelvben jártas lenne kell gondoskodni." Melegen érdeklődött ez időben a gyülekezet ügye iránt, az apostoli buzgóságáról és tevékenységéről ismert felső-lövői lelkész, Wimmer Ágoston. Ki is az ik évi martius hó 8.-án a gyülekezet számára 10. bibliát, s ugyanannyi uj testamentomot s bibliai történetet, és közbenjárása folytán, a Gusztáv - Adolf - egylet első, 81.pfrt. s47.krbólálló adományát küldvén el, a csüggedő hitsorsosokat jobb jövő reményével kecsegtetve irta : Mi igen jól tudjuk, mire van szükségtek, bízzatok, mi ha az Úr kegyelme velünk lész nem fogunk addig pihenni, mig titeket rendben lenni nem tudunk. Vigyázzatok, imádkozzatok, higyjetek, munkálkodjatok, minden jó lesz. Oly hirtelen ez természetesen nem megy. De mához egy esztendőre már látni fogjátok, hogy kicsinyhitüségtek meg lesz szégyenítve. Csak bátran fogjatok a munkához, vegyetek alkalmatos telket, csináltassatok terveket és költségvetéseket a templom-, oskolaés paplakra, s azokat rajzoltassátok kicsiben szépen le, küldjétek a költségvetéssel hozzám, mennélelébb, annál jobb. Tisztelendő Székács lelkész úr majd tanácsot ad nektek. Mindenekelőtt higyjetek, hogy az Úr Jézus él, uralkodik, egész egyházáról, s így, szeretett Testvéreim, rólatok is gondoskodik. Mi bizonynyal szívünkön hordunk titeket. Tegyetek mindent Istennel, kérjétek ki tisztelendő Székács lelkész úrnak mindenben tanácsát, s értesítsetek engem is. Az

11 Úrnak kegyelnie legyen veletek és az ő lelke erősítsen titeket. Szeretettel vagyok a ti hű barátotok Wimmer Gottfried Ágoston." A Váczon sűrűn megforduló hitsorsosok, a kórházakban szenvedők, kiváltképen pedig az ifjúság neveltethetése sazon körülmény, hogy az ágost. hitv. iparosok a rom. cath. clerus s a czéhek által az 179%-ki országgyűlés 26.-ikczikke ellenére, az egyházi körmeneteken megjelenésre s más, hitükkel ellenkező cselekmények gyakorlására kényszeríttettek; egy állandó lelkészi vagy tanitói állomás felállításának szükségét napról napra érezhetőbbé tették. Mi azonban.a hívek szegénysége s csekély száma miatt mindaddig nem volt kivihető, mig a nemes pest-városi gyülekezet, egyik nagy érdemű, közszeretetben és tiszteletben részesülő lelkészének meleg ajánlása és hathatós közbenjárása folytán, az annyira óhajtott czél valósíthatására, három évre, 180. pfrtbólálló évenkénti segedelmét fel nem ajánlotta. E segedelem elnyerése mellett, az ik október hava 30.-án a zsenge gyülekezet első lelkészéül tisztelendő Czékus István urat nyervén el, biztosabb jövőnek nézett elébe. De, mint gyakran az életben, úgy itt is, a feltűnt reményeket csak hamar gondteljes napok váltották fel. A pesti gyülekezet ugyanis, az ik évben, a magyar papírpénz megsemmisítése következtében, tetemes kárt vallván, a megajánlott segedelmet elvonni kényszerűit, melyet a hívek szintén megzavart pénzviszonyaik miatt pótolni képesek nem voltak. Nevelte az aggodalmat az is, hogy a gyülekezet hű pártfogója, az apostoli buzgóságáról ismert felsőlövői lelkész, Wimmer Ágoston, a hazából száműzve, a gyülekezet szerencsés megalakulásán többé nem munkálkodhatott. E bajhoz járult végre, hogy a lelkész a kecskeméti gyülekezettől nyervén meghívást, Váczot az ik évi február hó utolján elhagyta. Mi az ifjú, de e mellett szegény gyülekezetre kétségbeejtőleg hatott. De midőn a szükség legnagyobb, akkor van az Úr az ő segedelmével a legközelebb. Csudálatosak az ő tanácsai és végremehetetlenek az Ő gondviselésének utai!! Midőn a gyülekezet további fenmaradhatásának már reménye is elenyészett, jelent meg Váczon, az ügy fontosságától áthatva, az ik évi april hó 5.-én nem várt szabadítóként, a penczi és rádi leánygyülekezetek képviselőivel, az agárdi gyülekezet lelkésze, ki, daczára annak, hogy ezen gyászos időkben az egyházi gyűlések 1*

12 tartása, előre ki kért hatósági engedély nélkül, szigorúan tilalmaztattak, az egyház csüggedő hiveit maga köré gyűjté, s beléjök azon kijelentése által, hogy az ezen időig a csővári anyagyülekezethez tartozó penczi s rádi fiókgyülekezetek, belátva a váczi gyülekezet további fenállhatásának nagy fontosságát, Váczhoz kivannak csatlakozni, s itt egyesült erővel a papi állomást fentartani, új életet öntvén, a gyülekezetet újra alakitá meg. A kileányositás s bekebelezés végett a kellő lépések megtétetvén, Pencz és Rád, ben június hó 6.-án a váczi anyagyülekezetbe kebeleztettek be. Biztosítva lévén egy részben ekként a gyülekezet jövője, az egyház hivei oly középület megszerzéséről kezdenek gondoskodni, mely a lelkésznek lakásul, a nyilvános isteni tisztelet megtartása helyéül s egyszersmind iskolául is szolgáljon. Mi végre az ik évi september hava elsején, a 16. vagy legfölebb 20. családból álló gyülekezet, tagjainak egymásért jót állása mellett, a dunaparton fekvő 619.-ik számú házat pengőfrton vette meg. Új és elviselhetetlen teher nehezedvén ez által, az anélkül is csekély számú hívekre, a súlyos teher megkönnyítése tekintetéből a hazában élő hitsorsosok között gyűjtenek könyöradományokat, majd ismét az áldásdúsan működő Gusztáv-Adolf-egyletet keresek meg segélyezés végett. S e törekvések nem maradtak eredmény nélkül, mert a magyarhoni hitsorsosok között, az akkori szomorú és mostoha időjárások daczára, mintegy pfrt. gyűlt össze; a Gusztáv- Adolf-egylet pedig az évi február hava 9.-én az itt következő levéllel lepte meg a szorongatott gyülekezetet: Tisztelt Urak! Szeretett Testvérek! Hosszú időn át sikertelenül kérték Önök segedelmünket, s talán már attól tartottak, hogy hasztalanul fordultak a német protestánsok vallási szeretetéhez. Örömünkre, tegyen ezen iratunk tanúbizonyságot arról, hogy ez nincs így, és hogy mi Önöknek a katholikus környezet és kath. pompa közötti elhagyottságukról meg nem feledkezénk. A központi pénztárból ide mellékelve küldünk Önök legégetőbb egyházi szükségeikre 306. tallért, vagy is 500. pfrtot. Ha ezen

13 adomány csekélyebb is, mint az, a melyre szükségük volna, és mit mi örömest adnánk, szolgáljon az mégis gondjaik és terheik némi könnyítésére, és szolgáljon az Önöknek vigasztaló bizonyságul arra nézve, hogy nem állanak elhagyatva, s hogy hitüknek sorsosai egyszersmind sorsosai gondjaiknak is, azokat Önökkel megosztják és Önökön segíteni kívánnak. Bízzanak továbbá is ezen segítő szeretetben, bízzanak mindenek előtt egyházunk Urában, és tegyék magukat, evangyéliomi hitünkhöz hű és feláldozó ragaszkodásuk által, az ő hathatós segedelmére méltókká. Az ide zárt nyugtát aláírva küldjék hozzánk vissza, s ez alkalommal ismertessék meg velünk közelebbről gyülekezetük jelenlegi viszonyait Testvéri üdvözlettel Lipcse február 9-én. Dr. Hovard s. k. Dr. Groszmann s. k. tollvezető. elnök." Segélyért folyamodott ezenkívül még a gyülekezet Magyarország kormányzója Albrecht cs. kir. ^fenséges főherczeghez is, kérelmére azonban a következő választ nyerte : A kormányzó cs. kir. fenséges főherczeg a katholikus egyházak és iskolák segélyezése által igénybe véve, nem érzi magát indítva a váczi akatholikus egyház adósságtörlesztési segélykérését teljesíthetni. Buda martius 6-án. Braida u. m." A magyarhoni hitsorsosok, kiváltképen pedig a jótékonyságáról annyira ismert Gusztáv-Adolf-egyletnek évről évre hol kisebb, hol nagyobb mértékben nyújtott segedelme, mi összesen mintegy frtot teszen, az ik évben a gyülekezetet azon kedvező helyzetbe hozta, hogy nem csak a ház megvétele által keletkezett adósságot törlesztheté le, hanem ezen felül még oszt. ért. forintot is tőkésíthetett. Ezen tőkének 6 0! 0 kamatai, valamint az ik évben tekintetes Baranyai János úr által az iskolára tett 200. frtos alapítványának kamatai is, egy, évenként 200. oszt. ért. írttal ellátott segédtanító fizetésére fordíttattak. Kire a gyülekezetnek, miután a lelkész

14 a gyermekek tanításában, majd a körvidéken elszórtan lakó hitsorsosok, kiváltképen pedig a másfél órányi távolságra fekvő rádi fiókgyülekezet híveinek lelki ellátása, majd a siketnémák intézetében, valamint a rom. kath. gymnásiumba járó evang. növendékek vallásoktatása s más, a papi hivatással egybekapcsolt s időhöz nem kötött teendők által, gyakran hátráltatott, égető szüksége volt. Azalatt azonban, mig a gyülekezet anyagi helyzete ily kedvezó'leg alakúit, oly változások is merültek fel, melyek a belbéke s a vallásos élet fejlesztésére zsibbasztólag hatottak. Ilyenek valának nevezetesen : a) A lelkészek gyakori változása. Czékns Istvánt ugyanis harmadfél évi működése után ik évi augustus havában Schimko Gusztáv, az ik évi mártius havában Jungmann Dániel, az ik évi augustus havában pedig Tornyos Pál váltották fel. b) Az ben a penczi s rádi leánygyülekezetek hívei között helyi viszonyokból kifejlett súrlódások, melyek következtében Pencz, még ugyan ezen évi május hava 21.-én ismét a csővári anyagyülekezethez csatlakozott vissza. c) Az dik évben az ágost. hitvallásuaknak, kik eddig a romai katholikus okkal a temetőkertekben közösen temetkeztek, ettől a rom. kath. clerus által történt eltiltása, minek következtében a gyülekezetnek a város által sírkertül, mintegy egy órányi távolságra, 400 ölnyi tér adatott át. Nagy mértékben nevelte a gyülekezet aggodalmát az ik évi september 1.-én kelt császári nyiltparancs, és az ugyan ezen évi september 2.-án a vallás és oktatásügyi ministernek a mindkét hitvallású evangélikusok egyházi ügyeinek képviselése és igazgatása tárgyában kibocsátott rendelete. Mi azonban a gyülekezetnek az autonómiához hü ragaszkodását egy pillanatnyira sem ingatta meg. Fölfüggesztetvén ő cs. kir. felsége legkegyelmesebb urunknak az ik évi május hó 15-én kelt kegyelmes kézirata által az evang. hitrokonok között annyi aggodalmat s visszavonást előidéző pátens, az egyes rendezett gyülekezetekre aggály nélküliebb napok derűitek fel; de a még mindig csak a kezdeményezés nehézségeivel küzdő váczi gyülekezetre ezentúl is folytonos gondok nehezültek, melyek a hívek áldozatkészségét nagy mértékben vették igénybe. Ugyanis a lelkésznek évenként fizetendő 334. fri, a segédtaní-

15 tónak 200. s az országos adóba az egyházi épülettol fizetett 57. frton felül: ban az egyházi épület kitatarozására 427. frt. és 76. kr., bon az iskola terem kipadlózására és rendes padokkal ellátására 112. frtot, ben az egyházi épület udvarán ásott kútra 163. frt. és 28. krt., s végre azl863.-ik évben az egyházi épület alatt leyo pincze átalakítására 125. frtot kellett a hiveknek áldozniok. Mind ezen áldozatok nem levén a gyülekezetnek temploma mely tekintélyét e püspöki városban külsőleg is emelte és képviselte volna, a vallásos élet gyarapítására és szilárdítására az óhajtott sikert nem eredményezték. Hogy tehát a gyülekezet bel- és külállása felvirágzását lehetőleg előmozdítsa s az ik évi 26.-ik t. cz. 2.-ik paragrafusa szerinti jogkedvezményt is igénybe vegye, az évi június hó 20.-kán a püspök, káptalan és városi hatóság mellett a megyei hatóságot is megkereste s egy templom, iskola és paplak építhetésére a város belterületén 500. öl üres tér átengedését kérvényezte. Jogos kérelme meghallgattatván, az évi február 26.-án egy, ez ügyben kiküldött megyei vegyes küldöttség a kért térmennyiséget az úgynevezett sétatéren a nevezett czélra ki is jelölte. Kivánt siker követvén ekként a kérelmet, a jelenleg kétszáz lelket, a rádi leánygyülekezettel és a körvidéken s pusztákon elszórtan lakó hívekkel pedig összesen 500. lelket számláló magyar, német és tót gyülekezet, a templom építését 11,868. forint s 10. krajczárból álló tőkepénz mellett, melyhez tek. alsó és felső-káldi Káldy Miklós, dicső elődeitől öröklött áldozatkészsége s vallásos buzgósága folytán, forinttal s ezen felül három érczharang megajánlásával járult, az évi május 22-kén isten szent segedelmével megkezdte. A gyülekezetet nemes szándékának kivitelében az épités megkezdése óta jelentékenyebb (az apróbbakat hely szűke miatt mellőzve) összeggel a következő kegyes jótevők és pártfogók gyámolítottak: frt. kr. Ő cs. k. ap. felsége I. Ferencz József 1000 A Gusztáv-Ádolf-egylet Az e. e. e. gyámintézet A sopronvárosi e. e. gyámintézet. 20 A dunáninneni egyh. ker. e. e. gyámintézet... 20

16 frt. kr. A pesti takarékpénztár. 50 Eperjesi 50 Soproui 50 Komáromi 40 Váczi 30 Debreczeni 20 Győri. 25 Eosnyéi. 20 N.-Kanizsai 20 B.-Bányai 20 Mélt. b. Podmaniczky Ármin úr Tek. Kubinyi Ferencz úr 100 Gregersohn úr 100 Tek. Jármay Gusztáv úr 100 Nm. b. Prónay Gábor ő exja 50 Mélt. Fabinyi Theofil úr. 20 Tek. Kochmeister Frigyes úr. 20 Összesen Ezenkivül tek. Danieck Károly (Felső-Bzován) a templom ablakaira szükségelt üvegmenuyiséggel, s tek. Latinak Rudolf úr 25. mázsa nyers vassal. Miután azonban ez összeggel a nagyfontosságú czél el nem érhető, a gyülekezet az épitési tőke mikénti gyarapítása tárgyában az évi október hó 14.-én tartott közgyűlésén egy, a magyarhoni Protestantismus történetéből merített, egyes nevezetesebb eseményeket tartalmazó könyv kiadását, melynek tiszta jövedelme a kitűzött czél sikeresítésére lenne fordítandó, hozta tervezetbe. Melyet is midőn a gyülekezetnek a t. cz. olvasó közönség pártoló kegyeibe ajánlani ezennel szerencséje volna, s egyúttal az ezen vállalat létrehozóinak szives közreműködésükért, valamint minden rendű pártfogóinak s jótevőinek, mély köszönetét s háláját kifejezni tartozó kötelességének ismerné, bizva az isteni gondviselésben, mely ekkoráig oly csudálatosan őrködék fölötte, bizalommal és reménynyel néz nemes feladata megoldásának elébe, jól tudván, hogy Nincs veszve semmi sors alatt Ki el nem csüggedett."

17 IL Iktári Bethlen Gábor Erdély fejedelme és Magyarország választott királya. (Történelmi rajz.) Györy Vilmos orosházai ágost. vallású evaug. paptól. A férfiú, kinek életéből e következő sorok némely adatokat közleni akarnak, szigorúan véve nem tartozik azon alakok közé, kiket vallási hősök" nevével szokott felruházni a történelem, s kik úgy szólván egész életük feladatává, működéseik, fáradozásuk, küzdelmeik és áldozataik czéljává azt tűzik ki, diadalra juttatni nem vallásos igazságokat, melyekkel szivük és lelkük telve van ; a kik egyedül ezekért élnek és halnak, a kik előtt semmi egyéb nincsen, csupán ezeknek győzedelme; a kik szive más vágyat, más óhajtást,más törekvést, más feladatot nem ismer; a kik hogy igy szóljunk elhagyják atyjukat és anyjukat, és felveszik az Ő keresztjét, és úgy követik Őt," és az Ő tudományát akarják diadalra segíteni. Iktári Bethlen Gábort ilyen eszményi vallásos hős gyanánt rajzolhatja talán a jóakaratú költészet, de nem a szigorú történelem. S még is, e férfiú sorsa, élete, működése sokkal közelebbi kapcsolatban áll a magyarországi protestantismus történelmével, semhogy ő illő helyet ne foglalhatna azon könyvben, mely épen arra van hivatva, ezen vallásfelekezet történelmének legkiválóbb eseményeit rajzolni az olvasó előtt. Hiszen, volt idő, midőn ezen felekezet minden szorongatott szivű tagja sóvár szemekkel tekintett e férfiú felé, mint a kiben az emberek között leghatalmasabb védelmezőjét szemléié ; volt idő, midőn az ő fegyvereinek segedelmeért a vallási szabadságharcz legtekintélyesebb vezetői versenyeztek ; volt idő, midőn az ő diadalai százezerek számára szerzettek legalább egy időre lelki nyugalmat és biztonságot; volt idő', midőn nagylelkűségének áldozatkészsége oda emelte nevét azok közé, a kik anyagi áldozatokkal is megbizonyiták, mennyire felfogták s mily igen kötelező erejűnek tartják a szent könyv azon ismeretes mondatát, hogy: a kinél sokat tettek le, sokat kivannak elő ő tőle." Tekintetbe véve ezen tulajdonokat, mik mellett a történelem

18 szolgál tanubizonyságképen, azon véleményben vagyunk, hogy ezek igen is méltóvá teszik Bethlen Gábort arra, hogy a róla szóló megemlékezés beiktattassék azon könyvbe, mely kiválólag a magyarhoni protestáns egyház történelmével foglalkozik. Talán fölösleges is mondanunk, hogy különböző történészek, különböző módon fogják fel Bethlen Gábort, s különbözőleg adják jellemzését. Van, a ki túlbuzgóságában talán olyan tulajdonokkal is felruházza, melyek benne nem valának, olyanokat is elsimít, melyekről az igazán helyes jellemzést adónak nem szabad megfeledkeznie; de van olyan is, a ki majdnem mindent megtagad tőle, s ecsetel róla olyan képet, mely bármi egyéb, csak történeti hűség nem. Bethlen Gábor, igy ir egy ez utóbbiak közül *) Erdély fejedelme, a szultán véduralma alatt, s a császártól (II. Ferdinand) kicsikart szerződésszerű elismerés folytán Magyarország egy részének ura, a vallásszabadság látszólagos bajnoka, s a lázadóknak kik ellen uralkodási pályája kezdetén a császárnak szolgálatát felajánlá leghatalmasb támoszlopa, belzavarok és külháborúk nagymestere és eszköze, politikai és vallásos szakadások hasító éke, újítási és uralkodási vágytól szakadatlanul ösztönöztetve, Magyarország szivében egy dúló féreg, s az akkori osztrák államtest legtöbb tagját maró lázadás - polyppal mindenütt a legbensőbben egybe szőve-fonva, a magyar koronát lázadás által ingatva, a nélkül, hogy bátorsága lett volna azt fejére tenni, az evangyéliomi szabadság fátyola alatt török kegyért epedve, nem ugyan vezéri tehetség és állambölcseség nélkül, de igen is hűség és állhatatosság hijával, mindig megújuló szövetkezés és elszakadás által barátnak nembarátnak egyiránt gyanús, s épen az által amazoktól kevésbé becsülve, imezektől kevésbé félve, amazokat mindig megújuló kivánságok és tervek, imezeket lankadhatlan munkásság által kifárasztó, a császár és a lázadók, lázadás és vasallhűség,harcz és béke között szünet nélkül ingadozó, soha nyugodni, soha egyensúlyt tartani nem tudó." Alaposak-é, és mennyiben e szavak, mennyi ezekben az igazság és szeretet," mit e történész művének gyönyörű jeligéjéül tűzött annak élére : épen ennek megvizsgálására akarnak szolgálni e sorok, melyek a lehető legrövidebbre szabva, iktári Bethlen Gáborról, Erdély fejedelméről s Magyarország választott királyáról szólanak. *) Hammer, Geseh. des osm. Reich. III. k kiad.

19 Bethlen Gábor történetének futólagos vázolásánál maga a dolog természete int arra bennünket, hogy elsőbb erdélyi fejedelemségéről, azután magyarországi viselt dolgairól, s végül azon jellemvouásairól emlékezzünk, melyekben lelkülete nyilatkozott. Előre látjuk, hogy e munkálat sokkal szűkebb téren fog mozogni, semmint a tárgy fontossága megkívánná, de ha ez által elkerülhetlen hibák származnak, igen kérjük a szives olvasót, legyen oly elnéző s tulajdonítsa ezt legalább némi részben a kényszerített összevonásnak. Bethlen Gábor, az erdélyi híres Bethlen-család iktári ágának ivadéka, az dik évben született. Atyja Bethlen Farkas volt, anyja pedig a székely származású Lázár Drusianna. Amarról annyit tudunk, hogy Erdély fejedelmei több fontos küldetéssel bizták meg, ban pedig Gyulavára vívásakor hősies elszántsága s vakmerő bátorsága által tűnt ki, midőn ugyanis Kerecséni László parancsnoknak határozottan ellene szegült, nem akarván beleegyezni, a török ostromlotta vár feladásába. Kerecséni mindazáltal feladta Gyulát, szabad elvonulás kikötése mellett. S mit ezen idők története számtalan példával bizonyít, mitől Bethlen Farkas is tartott: csakugyan bekövetkezett. A török megígérte ugyan az elvonulhatást, de meg nem tartotta. A kivonuló őrség a tulszámú ellenség által megtámadtatott s Bethlen Farkas csak úgy menekülhetett néhányad magával, hogy a legvakmerőbb önelszántsággal kardot rántva, fegyverrel nyitottak utat maguknak. Bethlen Farkas maga tizenkét sebbel rakottan alig menekülhetett. A gyermek Gábor tiz éves körül lehetett, mikor atyjától ennek halála elszakasztá. A kiskorúnak gondját, anyai nagybátyja, Lázár András, vette fel azután, ki azonban maga is igen középszerű műveltségű ember levén, a gyermek neveltetésére vajmi kevés gondot fordított. Eljővén az idő, mikor az előkelőbb családokból származott ifjak magasabb művelődés, részint pedig pályakezdés végett a fejedelmi udvarhoz szoktak csatlakozni: Bethlen Gábor hasonlókép cselekedett. Ifjúsága azonban a kies Erdély egyik legszomorúbb korszakára esett, a három Báthory korára, mely idők fejedelmi udvarainál feslettségnél, gyengeségnél, cselszövények- ö ármánykodásoknál egyebet alig lehetett tapasztalni. Politikai iskoláját Báthory Zsigmond, Báthory András uralkodása alatt kezdette, s Báthory Gábor alatt folytatá, mely utóbbinak egy

20 ideig legbuzgóbb vagy legalább legragaszkodóbb hive, később legrettegettebb vetélytársa, utóbb pedig diadalmas utódjává lön. A három név közül egyik sem olyan, mely olegendokép alkalmas volna arra, hogy akár erkölcsösség, akár politikai bölcseségre nézve példányképekül szolgálhassanak. Bizonyára igen sok Bethlen Gábor életében, a minek magyarázatát épen ezen pályakezdés történetében lehet találnunk. Azon idők melyekről szólunk Erdélyt két pártra szakasztották. Az egyik az vala, mely Bécs felé húzott, és tulajdon hazájának biztonságát, a hatalmas német császárnak támaszában keresé. Ezekhez tartozott maga Báthory Zsigmond is. A másik párt, ennek ellenében, hazája boldogságát a törökké való szövetségben látá, minthogy úgy vélekedék, ha ennek védurasága alól teljesen fel akarná szabadítani magát, a szultán haragját egész mértékben magára vonandja, s a félhold bizonyosan bekövetkező támadásának a császár minden segedelme daczára nem leszen képes ellenállani, s így egészen elveszti mindenét. Ezen politikai nézetek veszedelmes súrlódásokat, utóbb dúló harczokat hoztak a szép, de oly sok tekintetben annyira szerencsétlen hazára. Majd Básta hadai dúlták ezt, könyörtelen kezekkel, majd a védelemre sietett törökség hozott reá szenvedést, vitte népét súlyos rabszolgaságra. Szomorú idők voltak azok, melyek majdnem minden napja véres és siralmas emlékezetű. Bethlen Gábor ezen harczok közepett növekedett és edződött férfiúvá. Nem csak mint távoli szemlélője a vérengző csatáknak, hanem több ízben mint hősi harczosa, só't mint diadalmas hadvezére is. Báthory Endre bibornok-fejedelem halála után, ismét Zsigmond tért vissza a trónra, de uralkodását a lehető leggyászosabb emlék követé. Utána a rövid ideig uralkodott Székely Mózes, ezután a lelkes Bocskay István következek, kinek uralkodása alatt a sebek lassankint begyógyulni kezdenek s anyugalom legalább egy időre visszatértnek látszók. Bocskaynak egyik legmeghittebb embere, legbuzgóbb pártfele, terveinek legserényebb végrehajtója épen Bethlen Gábor volt, ki ennek folytán Bocskaynak nemcsak barátságával dicsekhetett, hanem általa gazdag ajándékokkal is elhalmoztatott, sőt az ban elhalt fejedelem, nem sokkal halála előtt Bethlent, Károlyi Zsuzsannának, egyik közeli rokonának, kezével is jutalmazá.

XXV-ik éuf September October 1890. 5-ik füzet. HUSZ JÁNOS.

XXV-ik éuf September October 1890. 5-ik füzet. HUSZ JÁNOS. KERESZTÉNY MAGVETŐ. XXV-ik éuf September October 1890. 5-ik füzet. HUSZ JÁNOS. Az első társadalmi élet keletkezése óta, a történelem tanúsága szerént az emberi természetben mindég meg volt a hajlam, hogy

Részletesebben

NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *)

NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *) NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *) 2. Kor. 18, 11. Végezetre Atyámfiai, legyetek jó egészségben, épüljetek, vigasztaltassatok meg, egy értelemben legyetek, békeségben lakjatok, és a szeretetnek

Részletesebben

Részletek Bethlen Gábor naplójából, azokból az időkből, amikor a hitről írt

Részletek Bethlen Gábor naplójából, azokból az időkből, amikor a hitről írt Részletek Bethlen Gábor naplójából, azokból az időkből, amikor a hitről írt Bejegyzés 1607. január. 5. Bocskai István (igen tisztelt példaképem) valláskülönbség nélkül egyesítette a magyar nemzet szabadságának

Részletesebben

Vasárnapi Újság - A magyar koronázási jelvények

Vasárnapi Újság - A magyar koronázási jelvények 2011 május 22. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Vasárnapi értékelve Újság Give Vasárnapi Újság Give Vasárnapi Újság Mérték Give Vasárnapi Újság Give Vasárnapi Újság - 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Folyó

Részletesebben

IRODALOM. emlékei a külföldön és a hazában czímen. A hivatalos jelleg. építési korai czímű. Möller tanulmánya tulajdonképpen nekünk,

IRODALOM. emlékei a külföldön és a hazában czímen. A hivatalos jelleg. építési korai czímű. Möller tanulmánya tulajdonképpen nekünk, IRODALOM Magyarország műemlékei. III. kötet. Szerkeszti báró Forster Gyula. Budapest. Franklin-Társulat. 1913. 4-rétű 314 lap. A Műemlékek Országos Bizottságának ez a kiadványa is rendkívül becses tartalommal

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Indiai titkaim 14.- Két falu Krassó-Szörényben

Indiai titkaim 14.- Két falu Krassó-Szörényben 2010 november 13. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Indiaiértékelve titkaim 14.Give Indiai titkaim 14.Give Indiai titkaim 14.Mérték Give Indiai titkaim 14.Give Indiai titkaim 14.- 1/5 2/5 3/5

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK?

Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK? Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK? A népeknek természet szerint való jussa van a szabadsághoz, éppen úgy, mint a halnak a vízhez, a madárnak a levegőéghez, mert szabadság nélkül az ember nem is Isten

Részletesebben

A PAPI ÁLLÁS SZÜKSÉGES VOLTA.

A PAPI ÁLLÁS SZÜKSÉGES VOLTA. A PAPI ÁLLÁS SZÜKSÉGES VOLTA. A pap nem az többé, mint régen volt. Az a mystikus csodálatos légkör, mely egykor körülövezte, kortársaink szemében mindinkább vészit bűbájából. Az egyedül igazhivő' egyház

Részletesebben

Kössünk békét! SZKA_210_11

Kössünk békét! SZKA_210_11 Kössünk békét! SZKA_210_11 TANULÓI KÖSSÜNK BÉKÉT! 10. ÉVFOLYAM 145 11/1 NÉMETORSZÁG A VALLÁSHÁBORÚ IDEJÉN SZEMELVÉNYEK Németországban a XVI. században számos heves konfliktus jelentkezett, s ezek gyakran

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II. Gazdag István

DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II. Gazdag István DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II Gazdag István Kronológiánk második fejezetében városunk eseményekben, megpróbáltatásokban bővelked ő korszakát követjük nyomon a szabad királyi város státusának

Részletesebben

MEGELÉGEDETTSÉG. Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból

MEGELÉGEDETTSÉG. Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból MEGELÉGEDETTSÉG Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból Fordította: Kerekes Mariann Lektorálta: Mannó Judit A fordítás alapja: CONTENTMENT Bahá í Publishing Trust; London, 1996 Magyarországi Bahá í Közösség Országos

Részletesebben

KERESZTÉNY MAGVETŐ. Vallás és művészet.

KERESZTÉNY MAGVETŐ. Vallás és művészet. KERESZTÉNY MAGVETŐ. XXX éuf. Január Február. 1895. 1-ső füzet. Vallás és művészet. Vallás és művészet, az emberi szellemnek e csodás nyilvánulásai egymással mindig közeli viszonyban állottak. Mindkettő

Részletesebben

Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre

Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre Juhász Gyula: Petőfi ünnepére Petőfi ünnepére, fel, A munka véle ünnepel, Dalában él múlt és jelen És a jövő, a végtelen. Átzeng az bércen és folyón Virrasztva

Részletesebben

A vezetőket jelölő negyven szó

A vezetőket jelölő negyven szó 1. fejezet A vezetőket jelölő negyven szó Elpusztítja a nemzet minden vezetőjét: a hőst és a katonát, a bírót és a prófétát, a varázslót és a véneket, a hadnagyot és a főrendűt, a tanácsost, az ügyes mestert

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

A KÖZOKTATÁSI M. KIR. MINISTERNEK A KÖZOK- TATÁS ÁLLAPOTÁRÓL AZ ORSZÁGGYŰLÉS ELÉ TERJESZTETT 7-ik JELENTÉSE.

A KÖZOKTATÁSI M. KIR. MINISTERNEK A KÖZOK- TATÁS ÁLLAPOTÁRÓL AZ ORSZÁGGYŰLÉS ELÉ TERJESZTETT 7-ik JELENTÉSE. A KÖZOKTATÁSI M. KIR. MINISTERNEK A KÖZOK- TATÁS ÁLLAPOTÁRÓL AZ ORSZÁGGYŰLÉS ELÉ TERJESZTETT 7-ik JELENTÉSE. (Folytatás.) II. Középtanodák. A középtanodákról, vagyis gymnasiumok s reáliskolákról több van

Részletesebben

EGYHÁZI IRODALMUNK 1925-BEN.

EGYHÁZI IRODALMUNK 1925-BEN. EGYHÁZI IRODALMUNK 1 925-BEN 155 Tanügyi jelentések újra sok kívánalmat tártak fel, minthogy azonban a tanügy helyzete a napi kérdések legégetőbbje, s minthogy e téren elhatározások előtt állunk, e kérdések

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

K Ü L Ö N F É L É K. Br. P. Horváth Arthur

K Ü L Ö N F É L É K. Br. P. Horváth Arthur KÜLÖNFÉLÉK. Br. P. Horváth Arthur a küküllői egyházkör 1929. évi közgyűlésén az új kultusztörvényről és az egyházi államsegélyről ezeket mondotta: A büntető törvénykönyv rendelkezései, minden román állampolgárra

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS URALKODÁSA ( ) Csapat neve:... Iskola:... A forduló maximális pontszáma: 61 pont

HUNYADI MÁTYÁS URALKODÁSA ( ) Csapat neve:... Iskola:... A forduló maximális pontszáma: 61 pont KATEDRA TÖRTÉNELEMVERSENY II. forduló tori.katedra@gmail.com Rovatvezető: Presinszky Ágnes Beküldési határidő: 2013. november 30. HUNYADI MÁTYÁS URALKODÁSA (1458-1490) Csapat neve:... Iskola:... A forduló

Részletesebben

Czél és ESZKÖZ. h é b e r ( z s i d ó ) írás titka. Ára 5 kr. 100-anként 4 frt. A KERESZTÉNYSÉG OKULÁSÁRA LEFORDÍTOTTA: EGY

Czél és ESZKÖZ. h é b e r ( z s i d ó ) írás titka. Ára 5 kr. 100-anként 4 frt. A KERESZTÉNYSÉG OKULÁSÁRA LEFORDÍTOTTA: EGY EGY h é b e r ( z s i d ó ) írás titka vagy Czél és ESZKÖZ A KERESZTÉNYSÉG OKULÁSÁRA LEFORDÍTOTTA: Ára 5 kr. 100-anként 4 frt. egy keresztény pap. ΝΥÍRΕGΥHÁZA, 1885. Nyomatott az Ébredjünk könyvnyomdájában

Részletesebben

Ünnepi prédikáció 1. 1 Elhangzott a konferencia záróistentiszteletén, Magyarsároson. Körmöczi János beszédének

Ünnepi prédikáció 1. 1 Elhangzott a konferencia záróistentiszteletén, Magyarsároson. Körmöczi János beszédének Ünnepi prédikáció 1 Bölcsesség 4,8 9. Nem a hosszú idős vénség a tiszteletes vénség, sem pedig nem az, melyet esztendők száma határozott meg, hanem az embereknek vénségek a bölcsesség és a vénség a makula

Részletesebben

Amohácsi vész utáni Magyarország három részre szakadt. A

Amohácsi vész utáni Magyarország három részre szakadt. A EMLÉKEZÉS SZEGEDI KŐRÖS GÁSPÁRRA Dr. BENCZE JÓZSEF (Szombathely) Amohácsi vész utáni Magyarország három részre szakadt. A széttépett országban rendkívül sivár és nyomorúságos volt az élet. A török hódoltság

Részletesebben

Életének 98. évében adta viss1.a lelkét Urának, Istenének. A 98 évből 82 esztendőt tölt szakadatlan.

Életének 98. évében adta viss1.a lelkét Urának, Istenének. A 98 évből 82 esztendőt tölt szakadatlan. Kovács József 1830 1927 Életének 98. évében adta viss1.a lelkét Urának, Istenének. A 98 évből 82 esztendőt tölt szakadatlan. gyümölcsöző munkában. 16 éves korától a. maga emberségéből él. 36 éven át vezeti

Részletesebben

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd Az előzményekről 1526 augusztusában Mohácsnál a Szulejmán szultán vezette törökök megverték a magyar sereget. A csatában odaveszett a magyar király, II. Lajos is. A csata után Szulejmánnak 12 nap is elegendő

Részletesebben

NEMZET FŐTERE FÜZETEK A MAGYAR TÖRVÉNYHOZÁS EZER ÉVE [I]

NEMZET FŐTERE FÜZETEK A MAGYAR TÖRVÉNYHOZÁS EZER ÉVE [I] NEMZET FŐTERE FÜZETEK A MAGYAR TÖRVÉNYHOZÁS EZER ÉVE [I] muzeum_brosura_168x238.indd 1 2016. 04. 29. 11:28 [ II ] BEVEZETŐ Az Országgyűlési Múzeum első alkalommal 1929 és 1949 között működött az Országházban.

Részletesebben

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő.

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő. Válás és újraházasodás a Biblia szemszögéből Ebben az írásunkban a Biblia válás és újraházasodás kérdésére vonatkozó kijelentéseivel szeretnénk foglalkozni. Az Újszövetség világosan elutasítja a válást.

Részletesebben

Geofrámia kivonatok - Enoszuke

Geofrámia kivonatok - Enoszuke klzg Geofrámia kivonatok - Enoszuke A Bukott Császárság - Psz. 3700 után Történelem A Sinemos-tenger északi határán a századfordulón történtek után Enoszuke császársága a világ legnagyobb részének szemében

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

IV. FÖLDMÉRÕ TALÁLKOZÓ

IV. FÖLDMÉRÕ TALÁLKOZÓ S Z E M L E IV. FÖLDMÉRÕ TALÁLKOZÓ Csíksomlyó, 2003. június19 22. Dr. Ferencz József levezetõ elnök (és az EMT Földmérõ Szakosztály elnöke) fotók: Hodobay-Böröcz András A már hagyományosnak minõsített,

Részletesebben

4. A jog- és társadalomtudományi szakosztály jelentése.

4. A jog- és társadalomtudományi szakosztály jelentése. 4. A jog- és társadalomtudományi szakosztály jelentése. Tisztelt Közgyűlés! Szakosztályunknak elmúlt évi működéséről szóló jelentésemnek elkészítése be kell vallanom nehéz feladatot teremtett részemre.

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ

Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ Privigyey Pál Magyarország nem volt, hanem lesz POLITIKO-ROMANTIKA 1887 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. ELŐSZÓ Isten haza és a király! Ezen tárgyakról fog könyvem

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

2. A tordai középtanodáröl.

2. A tordai középtanodáröl. 2 3 4 ISKOLAI ÉRTESÍTŐ. 234 lóknak a mivelődlietésre s az önerején való kiképzésre szép alkalom van nyílva. Vajha az ifjúság kellően tudná méltányolni e kedvező körülményt s teljes erejökből egyen-egyen

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Különös házasság Erdély aranykorából

Különös házasság Erdély aranykorából 2013 október 17. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 I. Rákóczi György erdélyi fejedelem harminckét évet töltött harmonikus

Részletesebben

Bauer Henrik építész: Szociáltechnika.

Bauer Henrik építész: Szociáltechnika. Bauer Henrik építész: Szociáltechnika. Akár a szociálpolitika egyik ágának, akár azon kívül eső törekvésnek tekintsük is, bizonyos, hogy ez a fogalom nem új, még ha talán először mondjuk is itt ki a szót.

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

TÖRTÉNELEM FELADATLAP

TÖRTÉNELEM FELADATLAP VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM 2030 Érd, Széchenyi tér 1. TÖRTÉNELEM FELADATLAP 2016 Név:... Iskola:... A megoldásra 45 perc áll rendelkezésedre! Eredményes munkát kívánunk! A KÖVETKEZŐ KÉRDÉSEK AZ ÓKORI

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM!

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Dr. Egresits Ferenc ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Kérdések és megfontolások Jézus passiója kapcsán az irgalmasság évében. - Az esetleges párhuzamok és áthallások nem a véletlen művei! -

Részletesebben

Több világosságot" Egyházi beszéd.*

Több világosságot Egyházi beszéd.* Több világosságot" Egyházi beszéd.* Alapige: Ezs. 59. r. 9. v. Várjuk a világosságot, de ime nagy homályosságban járunk, Legyen világosság." Mózes próféta előadása szerint így szólott az Ur a teremtés

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

HISTORIA NOSTRA TÖRTÉNELEM VETÉLKEDŐ A MAGYARSÁG TÖRTÉNELME AZ 1848-AS FORRADALOMTÓL A A KIEGYEZÉSSEL BEZÁRÓLAG

HISTORIA NOSTRA TÖRTÉNELEM VETÉLKEDŐ A MAGYARSÁG TÖRTÉNELME AZ 1848-AS FORRADALOMTÓL A A KIEGYEZÉSSEL BEZÁRÓLAG A MAGYAR TANNYELVŰ KÖZÉPISKOLÁK IX. ORSZÁGOS TANTÁRGYVERSENYE HISTORIA NOSTRA TÖRTÉNELEM VETÉLKEDŐ A MAGYARSÁG TÖRTÉNELME AZ 1848-AS FORRADALOMTÓL A A KIEGYEZÉSSEL BEZÁRÓLAG I.FELADAT: Magyarázd meg röviden

Részletesebben

3 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig

3 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig 3 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig 2013 ( 2 ) Erzsébet sokat imádkozott Árpád-házi Szent Erzsébet Ünnepe:

Részletesebben

I. FORDULÓ. Ki volt a magyar uralkodó a szabadságharc kirobbanásának idején?

I. FORDULÓ. Ki volt a magyar uralkodó a szabadságharc kirobbanásának idején? I. FORDULÓ Név:... Cím:.. Iskola, évfolyam:.. E-mail cím:... Felkészítő: 1. A Rákóczi-szabadságharc Ki volt a magyar uralkodó a szabadságharc kirobbanásának idején? Milyen okai voltak a szabadságharc kirobbanásának?

Részletesebben

TRIANONI MOZAIK. Dr.Váry Albert könyve

TRIANONI MOZAIK. Dr.Váry Albert könyve 1 TRIANONI MOZAIK Dr.Váry Albert könyve 2 3 Szűcs László /1934-2008/: T A V A S Z Édesanyám: született Szatmári Teréz még a XIX. Század utolsó éveiben nyitotta sírós szemét a szép, de borzasztóan terhes

Részletesebben

GÉFIN GYULA EMLÉKVERSENY FELADATLAP 1.

GÉFIN GYULA EMLÉKVERSENY FELADATLAP 1. GÉFIN GYULA EMLÉKVERSENY 2013-2014. FELADATLAP 1. 1 Kedves Diákok, kedves Kollégák! A Géfin Gyula emlékverseny három feladatlapja három, némileg eltérő tematika köré fog csoportosulni. A köztük lévő kapcsolatot

Részletesebben

Hetvened vasárnap Lepsényi Miklós, * ferences áldozópap, pozsonyi hitszónok prédikációja (1888)

Hetvened vasárnap Lepsényi Miklós, * ferences áldozópap, pozsonyi hitszónok prédikációja (1888) Hetvened vasárnap Lepsényi Miklós, * ferences áldozópap, pozsonyi hitszónok prédikációja (1888) EVANGÉLIUM * Mt 20,1-16 Ezek az utolsók egy óráig munkálkodtak, és egyenlőkké tetted őket velünk, kik a nap

Részletesebben

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr...

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... Pasarét, 2014. március 23. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László Lekció: Malakiás 3,1-6 Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... ELJÖN AZ ÚR Imádkozzunk! Dicsőítünk

Részletesebben

lelx~szi'fizet~srenoez~s

lelx~szi'fizet~srenoez~s fl MF\GYF\RORSzAGI AG. H. E\)F\NG. KER. EGYHAZ EGYETEMES NYUGDíJINTÉZETÉNEK ÚJJRSZERVEZÉSE ALKRLMRSÓL EGYETEMES lelx~szi'fizet~srenoez~s, TERVEZETE. ~ KIDOLGOZTA ES AZ EGYETEMES LELKÉSZI TESTÜLETNEK AJÁNLJA:

Részletesebben

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra!

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra! Ráckeve Város Polgármestere és a Ráckevei Molnár Céh Alapítvány meghívást kapott a Szent Korona hazatérésének 35. évfordulóján tartott megemlékezésre és az azt követő fogadásra. A megemlékezésre az V.

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15.

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15. Kedves Testvérek! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15. Csütörtök óta, amikoris az Agora című filmet megtekintettem a moziban, le nem lohadó nyugtalanság

Részletesebben

Létezik-e Antikrisztus?

Létezik-e Antikrisztus? Létezik-e Antikrisztus? Az embereknek sokféle elképzelésük van az Antikrisztusról, de e- gyedül csak a Bibliából kaphatunk helyes választ arra, hogy ki ő, és mit csinál. Felmerült már bennünk a kérdés:

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 20 Elõszó A román és a magyar életkörülmények alakulása a dualizmus korabeli Magyarországon és Nagy-Romániában (1867-1940) A kézirat szerzõje a fenti kérdés áttekintésével olyan

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám:

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: 50p Név: Iskola neve, címe:.. I. Az alábbi feladat az 1848-49-es magyar forradalomra

Részletesebben

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e?

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Jézust szelídnek tartjuk. Ilyennek mutatja a házasságtörő asszonynak az esete. Meg akarják kövezni, de Jézus megmentette ettől. A keresztfán kéri az Atyát,

Részletesebben

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors SCHUMANN CHAMISSO Frauenliebe und Leben Op. 42 Asszonyszerelem, asszonysors Frauenliebe und leben Asszonyszerelem, asszonysors Op.42 1. Mióta láttam őt, vaknak hiszem magam, Bárhová is nézek, csak őt látom;

Részletesebben

Jedd- Livezeni. 2o14. o5.o2.

Jedd- Livezeni. 2o14. o5.o2. Jedd- Livezeni 2o14. o5.o2. Református parókia és a templom torony A falu bemutatása Jedd (román nevén Livezeni) az egykori Marosszék egyik faluja Erdélyben, a mai Maros megyében. A megye székhelytől 3

Részletesebben

B) Mintafeladatok. Középszint szöveges, kifejtendő, elemző feladat

B) Mintafeladatok. Középszint szöveges, kifejtendő, elemző feladat B) Mintafeladatok Középszint szöveges, kifejtendő, elemző feladat 1. FELADAT Az alábbi források az Oszmán Birodalom hadseregéről és kormányzatáról szólnak. A források és saját ismeretei alapján mutassa

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

Szertartások és vallás! szokások az unitárius egyházban.

Szertartások és vallás! szokások az unitárius egyházban. Szertartások és vallás! szokások az unitárius egyházban. Keresztelés. 1 5-ik közlemény. Isten tisztelése és imádása nincsen sem helyhez, sem időhöz kötve, de az ember életének minden főbb mozzanata kapcsolatba

Részletesebben

I. feladat. Ne a tojást törd!

I. feladat. Ne a tojást törd! I. feladat Ne a tojást törd! Köszöntelek benneteket! Remélem sok tojást sikerül gyűjtenetek a mai napon! Fejtsétek meg a rejtvényt! 8 tojás (Megoldásonként 0,5 pont jár.) 1. Ilyen típusú épületben kötött

Részletesebben

A reformáció megjelenése és térhódítása Magyarországon

A reformáció megjelenése és térhódítása Magyarországon A reformáció megjelenése és térhódítása Magyarországon A reformáció gyors elterjedésének az okai Az egyház elvilágiasodása Mátyás király uralkodása alatt a király az ország irányításában alkalmazott nagy

Részletesebben

Életút: dr. Küry Albert, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja [1]

Életút: dr. Küry Albert, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja [1] Published on Reformáció (http://reformacio.mnl.gov.hu) Címlap > Életút: dr. Küry Albert, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja Életút: dr. Küry Albert, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja [1] Küry

Részletesebben

SZÓRVÁNY-ISTEN ITISZTELETEN

SZÓRVÁNY-ISTEN ITISZTELETEN EGYHÁZI BESZÉD. AZ 1891-IK ÉVI AUGUSZTUS HÓ 2-ÁN FELSŐ-RAJKON ÖZY. BAKÓ SAMUNÉ ÚRNŐ HÁZÁBAN TARTOTT SZÓRVÁNY-ISTEN ITISZTELETEN MONDOTTA PAYR SÁNDOK, OMDÓDI E7ANG. LELKÉSZ. SOPRON. NYOMATOTT ROM WALSER

Részletesebben

Konferencia Bethlen Gábor egyházpolitikájáról

Konferencia Bethlen Gábor egyházpolitikájáról BETHLEN GÁBORRA EMLÉKEZÜNK Nagy Dóra Schrek Katalin Konferencia Bethlen Gábor egyházpolitikájáról Négyszáz éve, hogy erdélyi fejedelemmé választották Bethlen Gábort. A kolozsvári országgyűlés 1613. október

Részletesebben

Csak az Isten kegyelme segíthet

Csak az Isten kegyelme segíthet Csak az Isten kegyelme segíthet Lectio: Ef 2,1-13 Textus: Ef 2,4-10 Kedves Testvéreim! Róm 1,18-ban ezt olvassuk: Mert nyilván van az Istennek haragja mennyekből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

A csapat száma: A feladatokat Érsek Attila készítette I. feladat Ne a tojást törd! 1. Ilyen típusú épületben kötött házasságot II.

A csapat száma: A feladatokat Érsek Attila készítette I. feladat Ne a tojást törd! 1. Ilyen típusú épületben kötött házasságot II. - 1 - I. feladat Ne a tojást törd! 1. Ilyen típusú épületben kötött házasságot II. Rákóczi Ferenc. 2. 1704-ben tábornaggyá nevezték ki és rábízták Erdély védelmét a felkelő kurucok ellen. 3. Részt vett

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

Pál, a pogányok apostola

Pál, a pogányok apostola 1. tanulmány szeptember 24 30. Pál, a pogányok apostola SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Sámuel 16:7; Máté 7:1; Apostolok cselekedetei 6:9-15; 9:1-9; 11:19-21; 15:1-5 Ezeknek hallatára aztán megnyugovának,

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

Székely Tanintézet Tevelen

Székely Tanintézet Tevelen Mentoromnak, Földi Istvánnak emlékére Fábián Margit Székely Tanintézet Tevelen A Teveli Kőrösi Csoma Sándor Székely Tanintézet története Földi István leveleinek tükrében Előszó 2007-ben Erdős Borbála,

Részletesebben

A BESZÉD, MINT MŰALKOTÁS

A BESZÉD, MINT MŰALKOTÁS házi András emlékére Lőrincz Róza neje 1907"; ennek hasonmása szintén használatban van, melyen ez a felirat olvasható: özv. Jakabházi An-drásné Lorinczi Róza emlékére." Jakabházi András és neje sírja az

Részletesebben

1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont

1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont 1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont 1 1. ábra: A Partium területe Bethlen Gábor halálakor. Rajzolja be a Partiumot alkotó területrészeket piros határvonalakkal, és írja be a területek neveit! 2.

Részletesebben

Az Első Unitárius Népfőiskolai Tanfolyam Kolozsvárt.

Az Első Unitárius Népfőiskolai Tanfolyam Kolozsvárt. csendes óráimban, vagy álmatlan éjszakáimon át kirajzolódtak előttem a mélytitkú tárnák s gyakran hallani véltem a gépek zakatolását s a verejtékhúzó csákányok döngését a rózsafáim alatt, vagy a templomunk

Részletesebben

Kölcsey Berzsenyi fölött tartott emlékbeszéde a Magyar Tudományos Akadémián

Kölcsey Berzsenyi fölött tartott emlékbeszéde a Magyar Tudományos Akadémián Docēre et movēre Bölcsészet- és társadalomtudományi tanulmányok a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar 20 éves jubileumára. pp. 123 128. Kölcsey Berzsenyi fölött tartott emlékbeszéde a Magyar Tudományos

Részletesebben

Székács József püspök visszaemlékezései

Székács József püspök visszaemlékezései Székács József püspök visszaemlékezései Székács József püspök visszaemlékezései Szerkesztette, sajtó alá rendezte, jegyzetekkel ellátta, a névmagyarázatokat készítette és a bevezető tanulmányt írta Kertész

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Magyarország rákos betegeinek statisztikája.

Magyarország rákos betegeinek statisztikája. 138 Magyarország rákos betegeinek statisztikája. Magyarország rákos betegeinek összeszámlálására s ezen adatoknak tudományos feldolgozására azon mozgalom szolgáltatta a közvetlen indokot, mely külföldön

Részletesebben

- Imádkozzunk Urunkhoz, Istenünkhöz és a Szűzanyához, tanítsanak meg bennünket arra, hogy mindig helyesen kérjük azt, ami javunkra szolgál!

- Imádkozzunk Urunkhoz, Istenünkhöz és a Szűzanyához, tanítsanak meg bennünket arra, hogy mindig helyesen kérjük azt, ami javunkra szolgál! Gyújtsunk mécsest a 6 éve elhunyt Bálint József jezsuita atyáért, a két éve elhunyt Máriáért, Lászlóért és Júliannáért valamint az egy éve elhunyt Nándiért. Drága Üdvözítőnk, szándékainkat egyesítjük szerető

Részletesebben

SZERVEZETI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI SZABÁLYZATA A MAfiVARORSZAB EVAfBÊLKUS EGVHÁZEGVETEM LUTHER-OTTHOHAHAK SZERVEZET SZABÁLYZATA MEGÁLLAPÍTOTTA ÉS AZONNAL HATÁLLYAL ÉLETBELÉPTETTE A MAGYARORSZÁG EVAN- GÉLKUS EGYHÁZEGYETEM 942 ÉV NOV HÓ 20-ÁN TARTOTT

Részletesebben