Szám: ÉPI/ 47-19/2014. Tárgy: EGG-LAND Mezőgazdasági, Kereskedelmi, Szolgáltató és Termelő Kft. Ügyintéző: Horváth Béla építési engedély

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szám: ÉPI/ 47-19/2014. Tárgy: EGG-LAND Mezőgazdasági, Kereskedelmi, Szolgáltató és Termelő Kft. Ügyintéző: Horváth Béla építési engedély"

Átírás

1 Szám: ÉPI/ 47-19/2014. Tárgy: EGG-LAND Mezőgazdasági, Kereskedelmi, Szolgáltató és Termelő Kft. Ügyintéző: Horváth Béla építési engedély Illeték leróva! H a t á r o z a t ÉTDR azonosító: ÉTDR iratazonosító: IR /2014 Mosonmagyaróvár város Jegyzője felhatalmazásából a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal Építési Osztálya, mint I. fokú építési hatóság EGG - LAND Mezőgazdasági, Kereskedelmi, Szolgáltató és Termelő Kft. ( 9242 Jánossomorja Tarcsai utca 1. ) kérelmére, a benyújtott építészeti-műszaki tervdokumentációnak és szakhatósági nyilatkozatoknak megfelelően a Jánossomorja, Tarcsai utca 1., hrsz.:0794/16 számú ingatlanon 2 db férőhelyes tojóház - istálló és szociális épület építésére e n g ed é l yt ad. A 2 db férőhelyes tojóház - istálló hasznos alapterülete: 1199,62 m 2 Építménymagasság: + 5,86 m Beépítettség: 25,36 % Az építés a következő általános és szakhatósági feltételekkel végezhető: A 191/ ( IX. 15. ) 22. (3) bekezdés aa) ac), (4) bekezdés ab), ac), ad) pontjai alapján kiviteli tervdokumentáció alapján végezhető az építési tevékenység! A Győr Moson Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Mosonmagyaróvári Katasztrófavédelmi kirendeltség a 08-03/239-3/2014/M számú szakhatósági nyilatkozatában az alábbi feltételek betartása mellett járult hozzá az építéshez: o Az épület körül 6 m tűztávolságot kell tartani. Az Észak Dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség a 957-1/2014. számú szakhatósági végzésében az eljárást megszüntette. A Győr Moson Sopron Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség Útügyi Osztály a GY/UO/NS/A/113/4/2014. számú szakhatósági nyilatkozatában az alábbi feltételek betartása mellett járult hozzá az építéshez: 1. A létesítmény a tervezett helyen útügyi szempontból elhelyezhető. 2. Az építmény funkciójához és rendeltetésszerű használatához szükséges személygépkocsi parkolóhelyek száma a mellékelt tervdokumentáció szerint: személygépkocsi parkolóhelyek száma: 1 db, 3. A tárgyi létesítmény használatba vételi engedélyének útügyi feltétele a kapcsolódó közlekedési létesítmény megléte! A használatba vételi engedély kérelemhez az érintett közútkezelő útkezelői nyilatkozatát is csatolni kell. 4. Az ingatlan funkciójához szükséges parkolóhelyeket a benyújtott tervdokumentációnak megfelelően saját ingatlanon belül kell kialakítani, azokat megfelelő módon (közúti jelzésekkel, jelzőtáblák, stb.) jelezni kell. A parkolóhelyeknél és/vagy az ingatlan bejáratánál a várakozás módjára utaló, szabványos Várakozóhely (KRESZ 110. ábra) közúti jelzőtáblát kell elhelyezni. 5. Az ingatlanon levő épületek megközelítése a meglévő kapubejáraton történhet. A kapubehajtó átépítéséhez a közúti közlekedésről szóló évi I. törvény 39. -a értelmében az útkezelő hozzájárulását kell beszerezni. 6. Az ingatlanon megépítendő parkolóhelyeket a közforgalom elől fizikai akadály segítségével el kell zárni (pl.: sorompó, kapu, kerítés, stb.). Egyéb esetben azok építését külön eljárás keretein belül engedélyeztetni kell Hatóságomnál a közúti közlekedésről szóló évi I. törvény előírásai alapján.

2 7. Az építés során megrongálódott út helyreállításának költségei az építtetőt terhelik. 8. Csapadékvíz közterületre nem vezethető ki. 9. Az építés folyamán a közlekedési létesítményeket és a környezetének állagát kímélni kell. 10. A közút területén építőanyagot még ideiglenes jelleggel sem lehet tárolni, illetve elhelyezni. 11. A tojóház és istálló működtetésének idejében a kaput nyitva kell tartani, a parkolási lehetőséget saját ingatlanon belül kell biztosítani. 12. A kivitelezéshez és a későbbiekben szükséges szállítások során az igénybevett utak forgalmi rendjét be kell tartani. 13. A funkcióból eredő parkolás, várakozás, rakodás közterületen nem engedélyezett. 14. Az érintett közútkezelő hozzájárulása szükséges a közterület vagy közút nem közlekedési célú igénybevétele esetén. 15. Jelen nyilatkozatom nem jogosít fel reklámtábla, vagy más ilyen célú berendezés elhelyezésére. 16. Hozzájárulásom az engedélyest egyéb engedélyek beszerzésének kötelezettségei alól nem mentesíti. A Győr Moson Sopron Megyei Kormányhivatal Mosonmagyaróvári Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete a GY-04R/050/ /2014. számú szakhatósági nyilatkozatában feltételek betartása nélkül hozzájárult az építéshez. A Győr Moson Sopron Megyei Kormányhivatal Mosonmagyaróvári Járási Hivatal Járási Állat egészségügyi és Élelmiszer ellenőrző Hivatal a 17.9/55-2/2014. számú szakhatósági nyilatkozatában az alábbi feltételek betartása mellett járult hozzá: - a 41/1997. (V.28.) FM rendelet 2. függelék 1.1. j.) alapján a kerítés vonalában elhelyezett fekete fehér rendszerű öltöző kialakítása szükséges. A Győr Moson Sopron Megyei Kormányhivatal Növény és Talajvédelmi Igazgatósága Talajvédelmi és Agrárkörnyezet Gazdálkodási Osztály a 17.2/106-2/2014. számú végzésében szakhatósági nyilatkozatot nem tett, hatáskörrel nem rendelkezik. Az építési engedély a hozzá tartozó, engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki tervdokumentációval együtt jogosít építési tevékenység végzésére. Az építtető csak a jogerős és végrehajtható építési engedély és az ahhoz tartozó - engedélyezési záradékkal ellátott - építészeti-műszaki tervdokumentáció birtokában és annak megfelelően, az engedély érvényességének időtartama alatt végezhet építési tevékenységet. Az építési engedélytől és az ahhoz tartozó építészeti-műszaki tervdokumentációtól csak újabb jogerős és végrehajtható építésügyi hatósági határozat (módosított építési engedély) vagy bejelentés tudomásul vétele alapján szabad eltérni, kivéve az olyan eltérést, amely nem minősül építési engedélyhez, bejelentéshez kötött építési munkának. Ha az eltérés a szakhatóságok szakterületét is érinti, az eltérés engedélyezése során az érdekelt szakhatóságok közreműködésével kell eljárni. A határozat építésre vonatkozó rendelkező része az engedély jogerőssé és végrehajthatóvá válásától számított három évig hatályos, kivéve, ha ezen időszak alatt az építkezési tevékenységet megkezdték és az építési tevékenység megkezdésétől számított öt éven belül az építmény használatbavételi engedély megadására vagy használatbavétel tudomásulvételére alkalmassá válik. Külön kérelemre az építésügyi hatóság az engedély hatályát annak lejárta előtt egyszer egy évvel meghosszabbítja. Az építési engedélyt az építtető jogutódja is felhasználhatja, amennyiben megfelelő igazolás mellett a jogutódlást előzetesen az e célra rendszeresített nyomtatványon kérelmezte és azt az építésügyi hatóság tudomásul vette. Az építésügyi hatósági engedély nem mentesít az egyéb jogszabályokban előírt engedélyek, hozzájárulások megszerzésének kötelezettsége alól. A használatbavételi engedély feltétele a területre előírt közművek kiépítése, és az általuk kiszolgált épületre történő rácsatlakoztatása, továbbá a kiszolgáló utak és a csapadékelvezető árok megvalósítása. A felépített építmény csak használatbavételi engedéllyel vehető használatba, a használatbavételi engedélyt az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmassá válásakor, a használatbavétel előtt kell kérni. Az építési engedélytől eltérően végzett építkezés, az épületnek engedély nélkül történő használatbavétele építésrendészeti bírságot von maga után. Ezen felül az engedélytől eltérő építkezés miatt átalakítást, vagy lebontást is rendelhet el az építési hatóság. A kivitelezést az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően kell végezni. A kivitelezési tevékenységről 191/2009. (IX.15.) Kormányrendelet foglaltaknak megfelelően elektronikus építési naplót kell vezetni.

3 Az elektronikus építési napló készenlétbe helyezését az építtető az OÉNY elektronikus építési napló alkalmazási felületén keresztül kezdeményezi. Az építkezés során a hőtechnikai és tűzvédelmi előírásokat kötelesek betartani. Az építménybe építési terméket, berendezést, szerkezetet beépíteni csak annak megfelelőség-igazolása mellett lehet. Az ingatlanon belül az építési munka végzéséhez kapcsolódóan a szükséges mértékig járulékos építmények (állványzat, felvonulási épület) mérethatár nélkül építhetőek, de azokat a használatbavételkor el kell bontani. A telek terepszintjének 1,0 m, vagy annál kisebb végleges jellegű megváltoztatása bejelentés, illetve engedély nélkül végezhető, efölötti mértékben bejelentés-, illetve engedélyköteles tevékenységnek minősül. A telek természetes terepfelületét az építési helyen kívül tereprendezéssel megváltoztatni nem lehet. A terepszint a közvetlenül szomszédos telkek terepszintjéhez képest nem térhet el. (253/1997 (XII.20.) Korm.rendelet 45..) Az építkezés alkalmával építőanyag tárolására, segédépítmények létesítésére stb. közterületet csak külön engedély alapján szabad igénybe venni és az építkezés befejezése után a közterületet azonnal szabaddá kell tenni. Csapadékvizet a szennyvízcsatorna hálózatba vezetni nem szabad. Az építési munka végzése során talált műemléki vagy régészeti leletet a Polgármesteri Hivatal Jegyzőjénél be kell jelenteni. Ez az engedély az esetleges polgári jogvitákat nem dönti el, ezért az építtető ily vita esetén csak saját felelősségére és veszélyére építkezhet a bírói döntés előtt. Továbbá felhívjuk az építtető(k) figyelmét, hogy a létrehozott építmény csak használatbavételi engedély vagy a használatbavétel tudomásulvételét követően vehető használatba. Ezen határozat ellen a kézbesítést követő 15 napon belül a Győr-Moson-Sopron megyei Kormányhivatal részére címzett, de e hatóságnál 2 példányban benyújtandó és ,- Ft-os illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést elektronikus, az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszeren (ÉTDR) is be lehet nyújtani. A fellebbezéssel kapcsolatos egyéb (pl. szakhatósági) eljárási díjak és illetékek is a fellebbezőt terhelik. A jogorvoslatra nyitva álló idő alatt az ügyfelek az iratokba betekinthetnek, erre ügyfélfogadási időben irodánkban van lehetőség. I n d o k o l á s Az építtető a fenti ingatlanra vonatkozóan 2 db férőhelyes tojóház - istálló és szociális épület építésére nyújtott be engedély kérelmet Az engedélyezett tervet a műszaki tervezésre jogosult Maráz Péter ( É ) tervező készítette. A tervező nyilatkozott, hogy az érdekelt közmű-szolgáltatóval és a kéményseprő-ipari közszolgáltatóval egyeztetett, mely szerint a tervezett építmény közműellátása biztosítható, az égéstermék-elvezető megfelel a vonatkozó követelményeknek. A tervezett építkezés ellen építésügyi, egészségügyi, tűzrendészeti, kéményseprő-ipari, környezetvédelmi szempontból kifogás nem merült fel. A Győr Moson Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Mosonmagyaróvári Katasztrófavédelmi kirendeltség a 08-03/239-3/2014/M számú szakhatósági nyilatkozatában feltétel betartása mellett járult hozzá az építéshez, az alábbi indokolással: Mosonmagyaróvár Város Jegyzője a tárgyi engedélyezési eljárásban szakhatóságként kereste meg kirendeltségünket.. Az építési engedélyhez a 08-03/239-2/2014/M számú állásfoglalásunkban nem járultunk hozzá. Az építtető az elutasító állásfoglalásban foglalt hiányosságokat kijavította, és az arról szóló dokumentumokat az építési hatóságnak eljuttatta, aki azokat az ÉTDR rendszerre a mai nappal feltöltötte. A leadott dokumentumok, nyilatkozatok alapján az építési engedély kiadásához a rendelkező részben foglat feltétellel hozzájárultam. A feltételt az alábbi jogszabályi rendelkezés alapján állapítottam meg: 1.) A 28/2011.( IX.06.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat (a továbbiakban OTSZ ) 463. /3/ bek. alapján a tűztávolság tényezőinek alkalmazásáról az alábbiak szerint rendelkezem: -Tűztávolságot csökkentő (javító ) tényezőként vettem figyelembe a tetőszerkezet anyagát, az épület befogadóképességét,a beépített tűzvédelmi berendezéseket,az oltóvíz ellátottságot, a tűzterhelést,, és a tűzjelzés módját -Tűztávolságot növelő ( rontó) tényezőként vettem figyelembe a vonulási távolságot. Az OTSZ 20. melléklet 4.táblázat 4. pontja által az épületre előírt 4-16 m-es tűztávolságból a fentiek alapján 6 m adódott. Döntésemet a fenti jogszabályi rendelkezések alapján hoztam. Szakhatósági állásfoglalásom a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 44. (1) bekezdésén alapul. Hatáskörömet a 312/2012.( XI.08.) Korm. 6. melléklete, a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel

4 foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 3. /1/ bekezdése, illetékességemet a katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területéről szóló 43/2011. (XI. 30.) BM rendelet 1. -a, valamint ugyanezen rendelet 1. melléklete pontja határozza meg. Az önálló fellebbezés lehetőségét a Ket. 44. (9) bekezdése alapján zártam ki. Az Észak Dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség a 957-1/2014. számú szakhatósági végzésében az eljárást megszüntette, az alábbi indokolással: Mosonmagyaróvár Város Jegyzője a január 10-én érkezett ÉTDR megkeresésében szakhatósági állásfoglalást kért a Jánossomorja, Tarcsai u. 1. hrsz. 0794/16 alatti ingatlanon létesítendő 2db férőhelyes tojóház-istálló építési engedélyezési eljárás lefolytatásához. A Felügyelőség a kérelem vizsgálata során az alábbiakat állapította meg: - A Felügyelőség mint első fokú környezetvédelmi hatóság az EGG-LAND Mezőgazdasági, Kereskedelmi, Szolgáltató és Termelő Kft. (9242, Jánossomorja, Tarcsai u. 1.) részére a már többször módosított H /2007. számú határozattal kiadott egységes környezethasználati és egyben működési engedélyt felülvizsgálva a Jánossomorja, Tarcsai utcai 0794/16 hrsz-ú ingatlanon működő baromfitelep (EOV koordináta: X: , Y: ;) üzemeltetésére, H /2012.szám alatt környezetvédelmi működési és egyben egységes környezethasználati engedélyt adott. - Az üzem működésével kapcsolatos környezetvédelmi előírásait a fenti engedélyekben tette meg. Az engedélyes a baromfiistállókból férőhelynyit elbontott, helyette korszerűbb, 2 x férőhelynyi tojóház-istállót kíván létesíteni. Az építés a környezeti hatásokban jelentős eltérést nem okoz. Az építéssel kapcsolatosan a Felügyelőség szakhatósági jogkörrel az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről szóló mód. 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 6. számú melléklete alapján nem rendelkezik. A mód. 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 1. (7) bekezdése alapján az eljárást lezáró döntésükről, a döntés megküldésével, a Felügyelőséget tájékoztatni szíveskedjenek. A végzés a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) Ket. 45/A. (3) bekezdésen, a 71. (1) bekezdésen, és a 72. (2) bekezdésben meghatározottakon alapul. A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ket. 72. (1) da) pontján alapul, az önálló jogorvoslatot a Ket. 44. (9) bekezdés zárja ki. A Felügyelőség illetékességét a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013.(XII.17.)Korm. rendelet 1. sz. mellékletének IV. fejezete állapítja meg. A Győr Moson Sopron Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség Útügyi Osztály a GY/UO/NS/A/113/4/2014. számú szakhatósági nyilatkozatában feltételek betartása mellett járult hozzá az építéshez, az alábbi indokolással: A fenti ügyben indult eljárás során az Ügyfél (építésügyi hatóság) az ÉTDR-ben biztosított felületen elektronikus úton megkereste Hatóságomat szakhatósági állásfoglalás kiadása érdekében. A kérelem hiányossága miatt az Építtetőt a GY/UO/NS/A/113/1/2014. (kelt: január 14.) iktatószámú végzésemmel hiánypótlásra szólítottam fel, amely február 12. napján teljesült. A kérelem és a csatolt tervdokumentáció áttanulmányozása alapján a rendelkező részben foglaltak szerint hoztam meg a döntésemet. Az építmény útügyi szempontból a tervezett helyen az előírt feltételekkel útügyi és közlekedésbiztonsági szempontból megfelelő és elhelyezhető. Döntésemnél a helyi közútkezelő: Jánossomorja Közös Önkormányzati Hivatal (9241 Jánossomorja, Szabadság u. 39.) 200-4/2014. számú, január 21. napján kelt közútkezelői hozzájárulásában foglaltak tárgyi ügyre vonatkozó előírásait figyelembe vettem. Előírásaimat és kikötéseimet a közúti közlekedésről szóló évi I. törvény rendelkezései, valamint a kapcsolódó szakági jogszabályok és műszaki szabályozások rendelkezései, a közúti közlekedés biztonsága és a közúti ágazati érdekek figyelembevételével adtam meg. Döntésem az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 12. (5) bekezdésben biztosított jogkörömön, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 44. (1).; (3).; (6). bekezdésein alapul. Hatóságom hatáskörét és illetékességét a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 3/A. (1). bekezdése, a 4. (5). bekezdése, a 4. (1). bekezdés c) pontja, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII.21.) Korm. rendelet 1. (1). bekezdése, valamint az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 6. melléklete határozza meg.

5 Az önálló jogorvoslatot a Ket. 44. (9). bekezdése alapján zártam ki, s e jogszabályi helyre hivatkozással adtam tájékoztatást a jogorvoslat lehetőségéről. Tájékoztatom, hogy a másodfokú eljárásba a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központját (1066 Budapest Teréz krt. 38.) kell bevonni. A Győr Moson Sopron Megyei Kormányhivatal Mosonmagyaróvári Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete a GY-04R/050/ /2014. számú szakhatósági nyilatkozatában feltételek betartása nélkül hozzájárult az építéshez, az alábbi indokolással: Az EGG-LAND Kft. kérelmére Jánossomorja, Tarcsai u. Hrsz.: 0794/16 alatti ingatlanon 2 db férőhelyes baromfi tojóház létesítésére vonatkozó építési engedély kiadása ügyében Mosonmagyaróvár Város Polgármesteri Hivatal Építési Osztálya megkereste hatóságomat szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából, az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 6. sz. melléklete alapján. Az építési engedély kiadása közegészségügyi szempontból nem kifogásolható, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. Az önálló jogorvoslatot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 44. (9) bekezdése alapján zártam ki, s e jogszabályi helyre hivatkozással adtam tájékoztatást a jogorvoslat lehetőségéről. Hatóságom hatáskörét az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 6. sz. melléklet 5. pontja, illetékességét a 323/2010. (XII.27.) Korm. rendelet állapítja meg. A Győr Moson Sopron Megyei Kormányhivatal Mosonmagyaróvári Járási Hivatal Járási Állat egészségügyi és Élelmiszer ellenőrző Hivatal a 17.9/55-2/2014. számú szakhatósági nyilatkozatában feltételek betartása mellett járult hozzá, az alábbi indokolással: Mint az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről szóló 193/2009. (IX.15.) Kormány rendelet 6. -ban megjelölt szakhatóság, az alábbi építménnyel kapcsolatban adtam ki nyilatkozatomat. Illetékességemet a fenti Kormány rendelet 5. sz. melléklet 3.1. pontja állapítja meg. A Győr Moson Sopron Megyei Kormányhivatal Növény és Talajvédelmi Igazgatósága Talajvédelmi és Agrárkörnyezet Gazdálkodási Osztály a 17.2/106-2/2014. számú végzésében szakhatósági nyilatkozatot nem tett, hatáskörrel nem rendelkezik, az alábbi indokolással: A Mosonmagyaróvár Város Polgármesteri Hivatala ( 9200 Mosonmagyaróvár Fő utca 11. ) mint elsőfokú építésügyi hatóság, fent hivatkozott számú ügyiratában megkereste Igazgatóságunkat, hogy elsőfokú talajvédelmi szakhatósági jogkörében adjon állásfoglalást. Az ügy hatáskör vizsgálata során megállapítottuk, hogy A megkereséshez mellékelt az Origó Mérnökiroda Kft. ( 9024 Győr Baross G. utca ) által készített, Műszaki leírás 9242 Jánossomorja Tarcsai u. 1. sz. Hrsz.:0794/15Tojóház két darab férőhelyes csarnok Építési engedélyezési terve szakanyag alapján a tervezett beruházás a termőföldről szóló évi LV tv. 3. a) pontjában meghatározott termőföld területeket nem érint. A fenti körülmények miatt szakhatóságunk a tárgyi építési engedélyezési eljárásban való talajvédelmi szakhatósági közreműködés vonatkozásában a rendelkező rész szerint hatáskör hiányát állapította meg. Az önálló fellebbezést a Ket. 98 (3) bekezdése alapján zártam ki. A jogorvoslat lehetőségéről a Ket. 98. (2) bekezdésére figyelemmel adtam tájékoztatást. Jelen végzés a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. Tv. (Ket.) 22. (1) bek. 44. (1) bek. a termőföld védelméről szóló évi CXXIX tv. 30. (1) bek. b) pont 43. (1) bek. az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.8.) Korm. rend. 6. melléklet, a fentebb hivatkozott jogszabályok valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló 328/2010. (XII27.)Korm. r án alapul. Az építkezés az elfogadott tervek szerint az Országos Településrendezési és Építési Követelmények rendelkezéseivel, valamint a vonatkozó rendezési tervvel nem ellenkezik (1997. évi LXXVIII. tv.) A fentiekre tekintettel az építésügyi hatóság a 312/2012. (XI.8.) Kormányrendeletben biztosított jogkörben a rendelkező részben foglaltak szerint határozott. Hatóságuk az ügyfélkört a 312/2012. (XI.8.) Kormányrendelet alapján vizsgálta és állapította meg. Az építkezés megkezdésének bejelentése az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 245/2006. (XII.5.) Kormányrendelet szerint számított építményérték és az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.31.) Kormányrendelet 29. és 30. alapján történik. Hatóságom hatáskörét és illetékességi területét a 343/2006 (XII.23.) Kormány rendelet 1. -a állapítja meg. A fellebbezésre a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL törvény

6 (Ket) 98. és 99. alapján van lehetőség. A fellebbezési illeték mértékét az illetékekről szóló évi XCIII. évi törvény 29. -a alapján állapítottam meg. Mosonmagyaróvár, április 15. Fehérné Bodó Mariann jegyző felhatalmazásából: Kiadmány hiteléül: Kiadó: Z a l á n Z s o l t sk. építési osztályvezető Kapják: Ügyféli jogon: 1. EGG - LAND Mezőgazdasági, Kereskedelmi, Szolgáltató és Termelő Kft Jánossomorja, Tarcsai utca 1. kérelmező 2. AGRO -WIRT Mezőgazdasági és Szolgáltató Kft Jánossomorja, Iparos utca 27. szomszéd 3. Dr. Péntek Tímea Ilona 9242 Jánossomorja, Tarcsai utca 25. szomszéd 4. Fördős Diána Lilla 9241 Jánossomorja, Óvoda utca 1/G. szomszéd 5. Fördős Dorka 9241 Jánossomorja, Óvoda utca 1/G. szomszéd 6. Fördős Pál 9241 Jánossomorja, Széchenyi utca 1. szomszéd 7. Fördős Zoltán 9241 Jánossomorja, Kápolna utca 24/A szomszéd 8. Fördősné Csepregi Lilla 9241 Jánossomorja, Óvoda utca 1/G szomszéd 9. Kohlmann Renáta Margit 9241 Jánossomorja, Féltoronyi utca 4. szomszéd 10. Konrad Lorenz Felix 9241 Jánossomorja, Malom utca 22. szomszéd 11. Lőrincz Lajos 9241 Jánossomorja, Iskola utca 8. szomszéd 12. Paár Anna - Unterbalbach, Lauda Erleweg - 6. szomszéd 13. Pintér Mária - Unterbalbach, Brucknerstrasse szomszéd 14. Pusztasomorja Mezőgazdasági, Kereskedelmi, Szolgáltató és Termelő Kft Jánossomorja, Szent István utca 25. szomszéd 15. Péntek Józsefné 9242 Jánossomorja, Tarcsai utca 25. szomszéd 16. Szabó Walter Josef 9243 Várbalog, Petőfi S. utca 35. szomszéd 17. Szalka Pál 9241 Jánossomorja, Szent István utca 40. szomszéd 18. Takács Tiborné 9241 Jánossomorja, Kossuth Lajos utca 10. szomszéd 19 Maráz Péter 9021 Győr, Bajcsy-Zsilinszky út 42. tervező Tájékoztatásul: 20. Jánossomorja Város Önkormányzata 9241 Jánossomorja, Szabadság utca 39. egyéb érdekelt 21. CIB Bank ZRT Budapest, Medve utca jelzálog jog 22. Győr Moson Sopron Megyei Kormányhivatal Mosonmagyaróvári Járási Hivatal Járási Állat egészségügyi és Élelmiszer ellenőrző Hivatal 9200 Mosonmagyaróvár, Szent Imre utca 3. szakhatóság 23. Győr Moson Sopron Megyei Kormányhivatal Növény és Talajvédelmi Igazgatósága Talajvédelmi és Agrárkörnyezet Gazdálkodási Osztály 9028 Győr, Arató út 5. szakhatóság 24. Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Mosonmagyaróvári Katasztrófavédelmi Kirendeltsége 9200 Mosonmagyaróvár, Alkotmány utca 16. szakhatóság 25. Győr Moson Sopron Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség Útügyi Osztály 9028 Győr, Tatai út 3. szakhatóság 26. Győr Moson Sopron Megyei Kormányhivatal Mosonmagyaróvári Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete 9200 Mosonmagyaróvár, Szent Imre utca 3. szakhatóság 27. Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 9002 Győr, Pf.: 471 szakhatóság 28. AQUA Kft 9200 Mosonmagyaróvár, Timföldgyári utca 4. közmű szolgáltató 29. E.ON Zrt Győr, Pf.: 174 közmű szolgáltató 30. KÉTÜSZ - MOSON Kft Mosonmagyaróvár, Kossuth L. utca 16. közmű szolgáltató 31. ÉGÁZ-DÉGÁZ Gázszolgáltató ZRT Győr, Puskás Tivadar utca 39. ( PF.:5.) közmű szolgáltató 32. AQUA Szolgáltató Kft Mosonmagyaróvár, Timföldgyári út 4. egyéb érdekelt 33. E.ON Észak - Dunántúli Áramhálózati Zrt Győr, Kandó Kálmán utca egyéb érdekelt 34. Irattár, Hirdetményi úton: 1. A évi CXL. törvény 15. (5) bekezdése alapján az ügyfélnek minősülő szervezeteket 2. A évi CXL. törvény 29. (6) bekezdése alapján a hatásterületen élő ügyfeleket 3. A évi CXL. törvény 80. (3) bekezdése alapján ha az ügyfelek körét vagy a hatásterület határát nem lehet pontosan megállapítani Jogerőre emelkedést követően: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Mosonmagyaróvári Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatala (ÉTDR felületen)

7

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOMÁROMI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI HIVATALA

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOMÁROMI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI HIVATALA KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOMÁROMI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI HIVATALA ÉTDR ügyazonosító: 201300052984 ÉTDR iratazonosító: IR-000282540/2013. Szám: KE-03D/EP/00142-9/2013. Üi.: Szalai

Részletesebben

építési engedélyt megadja,

építési engedélyt megadja, Szolgáltatásminőség-felügyeleti kompetencia központ Iktatószám: TU/30653-16/2011 Tárgy: Oláh és Társa Kft. építési engedélyezési ügye HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban:

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos

Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről a vonatkozó jogszabályokkal egységes

Részletesebben

ÉPÍTTETŐI KISOKOS. Az első gondolattól az első kapavágáson át, a használatba vételig mire figyeljünk az építkezés folyamán?

ÉPÍTTETŐI KISOKOS. Az első gondolattól az első kapavágáson át, a használatba vételig mire figyeljünk az építkezés folyamán? ÉPÍTTETŐI KISOKOS Az első gondolattól az első kapavágáson át, a használatba vételig mire figyeljünk az építkezés folyamán? Építési tevékenységet végezni az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1016-2/2011. Tárgy: Danubius Logisztikai és Ipari Park (Tököl

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről 1. oldal 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés f), i),

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről OptiJus Opten Kft. I. 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

A távhő előállítására szolgáló megújuló energia hasznosítása. A Magyar Energia Hivatal által kiszabható bírságok

A távhő előállítására szolgáló megújuló energia hasznosítása. A Magyar Energia Hivatal által kiszabható bírságok 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról A Kormány a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) 60. -ának

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 15. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda Tartalomjegyzék 17/2013. (I. 30.) Korm. rendelet A büntetés-végrehajtási szervezet részérõl a központi államigazgatási szervek

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. j ó v á h a g y j a

H A T Á R O Z A T. j ó v á h a g y j a MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/3398-15/2011 Majtényi Melinda :(06-88) 576 630 : (06-88) 576 646 E-mail: melinda.majtenyi@mbfh.hu Jogerős:2012.02.27. Tárgy: Magyaralmás

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 131. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 131. szám MAGYAR KÖZLÖNY 131. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. szeptember 24., szerda Tartalomjegyzék 242/2014. (IX. 24.) Korm. rendelet A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal átszervezésével összefüggő jogutódlási

Részletesebben

A Kormány 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelete az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

A Kormány 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelete az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 119. szám 64089 (13) Az R2. 22. (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (A Hivatal a szakképesítésekkel összefüggő feladatai keretében) b) kiadásra

Részletesebben

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról Változások - 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet - az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint 1. oldal a működési enge 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi

Részletesebben

Szám: 09/2/1110-6/2014/PL KIR HAT. Tárgy: Gróf Tisza István Kórház tűzvédelmi bírság ügye

Szám: 09/2/1110-6/2014/PL KIR HAT. Tárgy: Gróf Tisza István Kórház tűzvédelmi bírság ügye Szám: 09/2/1110-6/2014/PL KIR HAT. Tárgy: Gróf Tisza István Kórház tűzvédelmi bírság ügye H A T Á R O Z A T A Gróf Tisza István Kórházat (4100 Berettyóújfalu, Orbán Balázs tér 1.) a 2014. október 30-án

Részletesebben

1988. évi I. TÖRVÉNY. a közúti közlekedésről 1. A törvény célja. A törvény hatálya

1988. évi I. TÖRVÉNY. a közúti közlekedésről 1. A törvény célja. A törvény hatálya - 1-1988. évi I. TÖRVÉNY 1 (A végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [A vastag betűs szöveg az 1988: I. törvény (a továbbiakban Tv.), a vékony betűs szöveg a 30/1988.

Részletesebben

KÉRELEM szálláshely üzemeltetési engedély iránt egyéb szálláshely a 239/2009.(X.20.) Korm. rendelet (a továbbiakba: Korm. rend.

KÉRELEM szálláshely üzemeltetési engedély iránt egyéb szálláshely a 239/2009.(X.20.) Korm. rendelet (a továbbiakba: Korm. rend. Sze S á r v á r i K ö z ö s Ö n k o r m á n y z a t i H i v a t a l H a t ó s á g i I r o d a 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. levelezési cím: 9601 Sárvár, Pf. 78., fax: (06 95) 523157 telefonszámok: (06

Részletesebben

12/1983. (V. 12.) MT rendelet a zaj- és rezgésvédelemről. Általános rendelkezések

12/1983. (V. 12.) MT rendelet a zaj- és rezgésvédelemről. Általános rendelkezések 12/1983. (V. 12.) MT rendelet a zaj- és rezgésvédelemről A Minisztertanács az emberi környezet védelméről szóló 1976. évi II. törvény 53. -ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. FEJEZET SZERZŐDŐ FELEK - MEGHATÁROZÁSOK... 2 2. FEJEZET A SZERZŐDÉS TÁRGYA... 2 3. FEJEZET KIVITELEZÉS... 3 4. FEJEZET A MEGRENDELŐ

Részletesebben

Mi is az az építési napló?

Mi is az az építési napló? Mi is az az építési napló? Az építési napló az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésétől annak befejezéséig vezetett, hatósági és bírósági eljárásban felhasználható olyan hiteles dokumentum, amely

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 29. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 29. szám MAGYAR KÖZLÖNY 29. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. március 11., szerda Tartalomjegyzék 2015. évi VI. törvény Egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról 2330 2015. évi VII. törvény A Paksi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. július 4., csütörtök Tartalomjegyzék 2013. évi CXXV. törvény A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről 63448 2013. évi

Részletesebben

A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SZAKMAGYAKORLÁSI SZABÁLYZATA 2014.

A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SZAKMAGYAKORLÁSI SZABÁLYZATA 2014. A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SZAKMAGYAKORLÁSI SZABÁLYZATA 2014. Előszó A Magyar Mérnöki Kamara Küldöttgyűlése a jelen Szabályzatban minden szakmagyakorló számára a területi mérnöki kamarák hatáskörébe utalt

Részletesebben

15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet

15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet 15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről A lakások és helyiségek bérletére, valamint

Részletesebben

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet. az országos településrendezési és építési követelményekről

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet. az országos településrendezési és építési követelményekről 1. oldal 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

2. A támogatás tárgya és a támogatás felhasználása során elszámolható kiadások

2. A támogatás tárgya és a támogatás felhasználása során elszámolható kiadások M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 57. szám 9329 A vidékfejlesztési miniszter 47/2012. (V. 11.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére

Részletesebben

24/2009. (V. 11.) Fõv. Kgy. rendelet

24/2009. (V. 11.) Fõv. Kgy. rendelet 24/2009. (V. 11.) Fõv. Kgy. rendelet Budapest fõváros közigazgatási területén a jármûvel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen jármûvek tárolásának szabályozásáról

Részletesebben