válaszol Németh Sándor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "válaszol Németh Sándor"

Átírás

1 A Hit Gyülekezete vezetõ lelkészének a Vidám Vasárnap címû élõ istentisztelet-közvetítéseken az elmúlt hónapokban elhangzott, nézõi kérdésekre adott válaszaiból szemezgettünk. Öt olyan témából válogattunk, amelyek az elmúlt idõben a figyelem középpontjában álltak: a lelkiismeretes élet alapkérdései Németh Sándor szorosan kapcsolódnak a ma is zajló III/III-as ügynökvita problémájához is. Hogyan lehet ma Magyarországon megélni vállalkozóknak, alkalmazottaknak vagy fiataloknak? ez is húsba vágó felvetés. Izrael mai üdvtörténeti szerepe köztudottan viták tárgya a kereszténységben s az ezzel foglalkozók hideget is, meleget is kapnak. Végezetül pedig: a valódi szeretet mibenlétérõl.

2 TÉMA NÉMETH SÁNDOR A lelkiismeret nagy kérdései a gyakorlatban Nem akarok Önnel vitatkozni, de sok olyan nagymenõt látni, akikrõl csak azt az egyet nem lehet elhinni, hogy becsületes munkával gazdagodtak meg. Ennek ellenére szemlátomást nincsenek megrokkanva a bûneik vonszolásától írja egy kedves televíziónézõ. Ez a hozzászólás arra utal, hogy múltkor Ézsaiás próféta 5. fejezetébõl felolvastam egy igeszakaszt, amely arról szól, hogy az emberek úgy vonszolják maguk után a bûneiket, mint a szekeret. A gazdagsággal és a gazdag emberekkel kapcsolatban én igyekszem leszögezni, hogy nagyon sokan tisztességes és becsületes munkával szerezték meg a vagyonukat, de kétségkívül vannak olyanok is, akikre utal a kedves televíziónézõ. Az elmúlt összejövetelen a lelkiismeretnek csak egy oldalát vizsgáltuk meg: olyan emberekrõl szóltunk, illetve a lelkiismeretnek olyan mûködését tételeztük fel, amikor érzékeny az illetõ személy lelkiismerete. Ilyenkor a bánat, a bûnök miatt való felelõsségvállalás kerül elõtérbe, és errõl mondtam azt, hogy ha az ember ezt lefojtja, és eltitkolja azokat a konkrét dolgokat, cselekedeteket, amelyekkel kapcsolatosan létrejött ez a felelõsségérzés: a bûntudat vagy bûnérzés, akkor a bánat, a szomorúság elhatalmasodik benne, és megemészti a lelkét és a szellemét. De a lelkiismeretnek ez csak az egyik oldala, és van egy másik is, amellyel majd a mai összejövetelen szeretnék részletesebben foglalkozni, ez pedig az önigazolás, amikor az ember fölmenti magát a lelkiismeretfurdalás, a belsõ hang, belsõ vád alól, és megideologizálja maga elõtt a dolgokat, úgymond megigazítja magát önmaga elõtt. Nos, ez a védekezési mechanizmus kétségtelenül létrehoz az ember pszichéjében egy erõt, de valójában ez az erõ irreális, nem tükrözi a valóságot, nincs kapcsolata az igazsággal, ugyanakkor tény, hogy ezek az emberek a földi életben sikeresebbek tudnak lenni, mert a lelkiismeretüket kikapcsolják, úgy, mint amikor a taxis kikapcsolja az órát, és nem méri a megtett kilométereket, hanem csak úgy a hasára üt, hogy körülbelül mennyibe kerül a fuvar. Ugyanígy ki tudja az ember kapcsolni a lelkiismeretét, és végig tud menni az egész életen lelkiismeret-furdalás nélkül: ezért szokták mondani némelyekre, hogy lelkiismeretlen ember, hogy nincs lelkiismerete. Valóban létre lehet hozni ezt az állapotot szabad választás által önmagunkban, hogy kikapcsoljuk a lelkiismeretünket, és nem problémázunk ezeken a dolgokon, csak kifelé élünk, csak a társadalmi önmegvalósításra koncentrálunk. De egyszer ennek az embernek is szembe kell majd néznie Isten ítéletével, ha nem elõbb, akkor az elköltözés utáni pillanatokban, és azt gondolom, hogy sokkal jobb az embernek, ha bûntudat által a lelke megrendül, megtörik e földi életben, mert akkor keresni kezd, keresõ emberré válik, ellenõrzi az életének irányát, életvitelét, felülvizsgálja a cselekedeteit, és képes életmódot, életstílust, gondolkozásmódot, illetve világnézetet is változtatni, ha erre szükség van. Ezért sokkal jobb, ha a lelkiismeret mozog, mûködik, de Pál apostol is beszélt arról, hogy vannak emberek, akiknek a lelkiismerete meg van bélyegezve, vagyis le van zárva: lezárták a lelkiismeretüket, és nem akarják fölnyitni, nem akarnak belenézni, hagyják, hogy egy elha- 8

3 NÉMETH SÁNDOR TÉMA gyatott, periférikus helyzetben legyen a tudatuk alatt. Valóban úgy tûnik, hogy ezek az emberek nem vonszolják a bûneiket, de azért ha jól megfigyeljük a kirakat mögött lévõ tényeket, akkor azt lehet látni, hogy nagyon-nagyon sok gazdag ember szenvedélybeteg, depresszióban szenvednek, szerencsejátékok rabjai, szexfüggõ emberek, és sok más egyéb ilyen nyomorúságban szenvednek. Ezért nem lehet azt mondani, hogy a lelkiismeret kikapcsolása következmények nélkül maradna az ember belsejében, szellemében, lelkében, sõt a fizikai állapotában sem! Én azt gondolom, hogy ez minden emberre hatással van, de kétségtelen, hogy a tépelõdõ, vívódó ember hamarabb összeroppan az élet gondjai alatt, mint az, aki nem tépelõdik. Tehát Isten igazságát véve figyelembe azt kell mondani, hogy senki nem tudja saját magát megváltoztatni, ha szabad ezt mondani, készáruk vagyunk, Isten teremtett olyan törvények alapján, amelyeknek az áthágása, megtagadása mindenféleképpen következményekkel jár: akár gazdag, akár szegény az ember, ezeket a következményeket fel lehet ismerni. Ezért nem az életmód külsõ kellékeit kell nézni, és nem annak alapján kell megállapítani, hogy egy ember boldog-e vagy sem, hanem azt is meg kell nézni, hogy a kellékek mögött mi van. Gyakran a drága luxusautók, a nagy házak mögött egy boldogtalan ember áll, és ezt is észre kell venni a gazdag emberek esetében is, mint ahogy a szegény emberek esetében is észre kell venni. Sajnos, az emberek nagy része a földön boldogtalan. Szenvednek, olyan igákat és terheket hordoznak, amikrõl Ézsaiás próféta azt mondta, hogy ezek a bûnnek a terhei, a bûnnek a szekerei. Tisztelt Lelkész Úr! Hívõ emberként elõfordul, hogy régi bûneimért újra bocsánatot kérek Istentõl: olyankor úgy érzem, hogy helyesen cselekedtem. Késõbb azonban rám tör a bûntudat, hogy az ismételt bocsánatkérés igazából a hitetlenségemet bizonyítja: hogy nem hittem el Isten megbocsátását. Kérem, adjon tanácsot, mit tegyek! Nagy János Nagyon fontos kérdést tett fel nekünk, kedves Nagy János! Valóban rendkívül fontos, hogy az embernek szilárd hite legyen a bûnbocsánatban, ha már megtért, és megvallotta a bûneit. Ez a szilárd hit pedig Isten Igéjén kell hogy álljon. A Zsidókhoz írt levélben a Szentlélek Pál apostolon keresztül azt fejti ki, hogy az Ószövetségben több áldozat volt, ezzel szemben az Újszövetségben egyetlen áldozat van. Nagyon lényeges kérdésnek tartom, hogy az Újszövetségben egyetlen áldozatról van szó, mert ez azt jelenti, hogy ha az ember vétkezik hívõ korában, akkor is ezt az egyetlenegy áldozatot kell megragadnia hittel. A Názáreti Jézus Krisztus közel kétezer éve ez történelmi tény föláldozta magát a világért, minden emberért, és a vérét adta értük. Annak ellenére, hogy már közel kétezer éve történt az engesztelõ áldozat, semmit nem veszített hatékonyságából, hatalmából, erejébõl, mert Jézus olyan vért tett le az Atyának, és olyan vérrel hinti meg azokat, akik segítségül hívják a nevét, és bûnbocsánatot kérnek tõle, amely vérben örök élet van! Vagyis a kétezer év sem tudta ennek a vérnek az erejét és hatalmát semmissé tenni. Ugyanolyan erõ, ugyanolyan élet, ugyanolyan hatalom van ma is a Názáreti Jézus vérében, mint akkor, amikor föláldozta magát a golgotai kereszten. A hit ezt az örök érvényû, egyetlenegy engesztelõ áldozatot ragadja meg. A hit mindig a nem látott dolgokról való meggyõzõdés, és jelen esetben a hit azt állítja, hogy nem a saját bûnei miatt halt meg Jézus, hanem az én bûneimért, és a vérével bûnbocsánatot szerzett számomra. Rendkívül fontos, hogy a hívõ emberek soha ne veszítsék el ezt a hitüket, és ha vádlást éreznek a lelkükben rég elkövetett bûneik miatt, újra fontos, hogy megerõsítsék hitüket a Názáreti Jézus vérében, az engesztelõ áldozatban, és akkor a vérben lévõ erõ újra fölszabadul, és kiépíti, illetve megújítja a hívõ emberben a megigazulás ajándékát. Ez a megigazulás tulajdonított igazság, tehát Isten Szellemének a kenete a Názáreti Jézus Krisztus érdemeit, igazságát helyezi rá a hívõre, és ezt a hívõ át is éli, és bizonyosságot szerez arról, hogy meg vannak bocsátva a bûnei. Nagyon-nagyon fontos, hogy mindennap a bûnbocsánat uralma, kegyelme alatt álljon az ember szíve és lelke, mert erre épül minden más áldás. Ha a bûnbocsánat biztonsága, bizonyossága megvan az ember szellemében, akkor jön létre, és így marad fönn benne az a bizalom, ami által minden esetben, minden szituációban, minden szükségével az élõ Istenhez tud fordulni. Ezt a bizalmat emészti meg a bûntudat és a bûnösségérzés, ezért a kedves televíziónézõnek is, de mindenki másnak is felhívom a figyelmét, hogy ha bûntudat alatt állnak, akkor nagyon fontos, hogy hittel keressék Istent. Elõfordulhat, hogy külsõ vádlás vagy külsõ nyomás következtében akar újra kiépülni a bûntudat és a bûnösségérzés. Tudjuk, hogy az ördögöt a Biblia Diabolosznak nevezi, Vádlónak, aki éjjel és nappal vádolja a hívõket. Isten Igéje arra biztat, hogy: Álljatok ellen az ördögnek, és elfut tõletek! Ezek szerint Isten ellensége, az ördög nagy elõszeretettel próbálja bûntudattal és bûnérzéssel nyomás alatt tartani az embereket, hogy kilopja a szívükbõl, lelkükbõl a bizalmat és a hitet. Ha ilyen démonikus befolyás következtében kerül az ember élete bûntudat és bûnösségérzés alá, akkor elégséges, hogy ellenáll az ellenségnek: megvallja a hitét Isten Igéjében, és föl fog szabadulni. De ebben is természetesen kitartónak kell lenni: ha elsõ próbálkozásra vagy kísérletre nem sikerül, akkor fog sikerülni másodikra! Gyakran én is sokszor megvallok egy igét, pontosan azért, hogy a bûntudat és a bûnösségérzés alól föl tudjak szabadulni. De természetesen, ha konkrét tetteimre, hibáimra vagy vétkeimre épül a bûntudatom és a bûnérzésem, akkor ez így nem mûködik: akkor meg kell bánnom a rossz cselekedetemet, meg kell vallanom az Úrnak, és bûnbocsánatot kell kérnem tõle. De ezt is megadja az Úr, mert meg van írva, hogy 9

4 TÉMA NÉMETH SÁNDOR van nekünk engesztelõ áldozatunk, nem szükséges, hogy a Názáreti Jézus újra föláldozza magát a golgotai kereszten, hogy ismételten bûnbocsánatot szerezzen. Õ továbbra is fõpap, valamint engesztelõ áldozat is egyben, és ott van a mennyekben: amikor hozzá fordulunk, Õ pedig az Atyához, az Atya mindig ránéz, és az Õ engesztelõ áldozatát érdemként nekünk tulajdonítja. Ez tehát az a tulajdonított igazság, amelynek eredményeképpen Isten kegyelme leveszi rólunk a bûntudatot és a bûnösségérzést, és fölemelt fejjel élhetünk, és örvendezhetünk az Úrban! Ha valaki vétkezik az embertársa ellen, és Istentõl bocsánatot kért érte, de a megbántott emberrel nem rendezi a kapcsolatát, lehet-e bûnbocsánata? kérdezi egy másik kedves televíziónézõnk. Természetesen nagyon fontos a szándék, mert elõfordulhat, hogy miután rendezi az Úrral a kapcsolatát, megvan benne a szándék és a készség, hogy a felebarátjával is rendezze, de bizonyos okokból fakadóan erre nem kerülhet sor. Itt az irányadó az, amit Jézus Krisztus mondott a Hegyi Beszédben: Ha az áldozatodat az oltárra viszed, és közben megemlékezel arról, hogy a felebarátodnak panasza van ellened, akkor az ajándékodat tedd le, menj el a felebarátodhoz, békülj meg vele, és utána menjél az oltárhoz, és vidd fel az Úrnak az ajándékodat. De természetesen adódhat olyan helyzet is, amikor megvan egy emberben a készség a kapcsolat rendezésére, viszont a másik félben nincs meg, ezért kilátástalannak tûnik még a próbálkozás is, ezért az emberek már nem is kísérleteznek, mert nem akarnak újabb sértéseket végighallgatni Ilyenkor a legfontosabb az, hogy a készséget õrizzük meg a szívünkben, hogy ha abban az illetõben, peres félben egyszer mégis létrejön ez a készség, akkor legyünk mi is hajlandóak rendezni vele a kapcsolatot. Tehát nem lehet egyértelmûen ni erre a kérdésre, hogy lehet-e bûnbocsánata az ilyen embernek vagy nem, de mindenféleképpen arra kell törekednie az embereknek, a hívõknek meg különösen, hogy békességben éljenek embertársaikkal, és kiemelt módon testvéreikkel. Németh Sándortól kérdezném, hogy mit jelent pontosan a Rómaiakhoz írt levélben az, hogy menthetetlen vagy, bárki légy, aki ítélsz? Véleményt sem mondhatunk másról? Az is ítélkezés? Köszönöm a választ, Ildikó Nem, kedves Ildikó, a hamis, képmutató ítélkezésrõl van szó a Rómaiakhoz írt levélben: olyan farizeusokról, képmutató emberekrõl beszél Pál apostol, akik megítélik a felebarátjukat bizonyos kifogásolható magatartás vagy cselekedet miatt, de közben õk is ugyanazt cselekszik. A Názáreti Jézus Krisztus felhívja a figyelmet, hogy nagyon fontos, hogy az ember ítéletalkotása igazságon alapuljon. Ha lemondanánk az ítéletalkotásról, akkor az erkölcsi érzékünket tompítanánk el, sõt el is veszíthetnénk, mert az erkölcsi normák és értékek igazából akkor tudnak megvalósulni, és akkor tudja az ember ezeket hordozni, hogyha állandóan fejlõdik a jó és a rossz közötti megkülönböztetõ képessége. A jó és rossz szétválasztása, a rossz elítélése és a jó választása az egyik legalapvetõbb feladata minden egyes embernek, és különösen azoknak, akik Istennek tetszõ életet akarnak élni. Ezért ebbõl a szempontból is rendkívül fontos, hogy igazságosan hozzon az ember ítéletet, tehát ne szubjektív módon, ne az indulatai alapján, ne elfogultság alapján, hanem Isten Igéje alapján. Jézus azért dorgálta meg a farizeusokat, mert elhagyták az ítéletet, viszont a könnyebb dolgokat megtartották. Ezért a Biblia azt tanácsolja, hogy ne hagyjuk el az ítéletet, hanem nagyon gondosan, igazságosan, objektíven vizsgáljuk meg a dolgokat. Különösen fontos, hogy a gyülekezeten belül meg legyen ítélve a rossz, hogy a gyülekezet meg tudjon tisztulni. De a világban nem a mi dolgunk az erkölcsi értékítélet megfogalmazása, hanem ehhez megvannak az illetékes emberek, és kell is, hogy legyenek ilyenek. Például ugye II. János Pál pápa ilyen személyiség volt, aki rendszeresen bizonyos nagyon fontos erkölcsi kérdésekben megfogalmazta álláspontját, méghozzá olyan módon, amely egyetemesen a zsidó keresztény kinyilatkoztatásnak az érdekeit képviselte. Ilyen személyekre tehát szükség van, hogy a világ ne süllyedjen le abba az erkölcsi rosszba, ami kiválthatja Isten haragját, illetve ítéletét, de az átlagkeresztényeknek, lelkészeknek, pásztoroknak a fõ feladatuk az, hogy a saját környezetükben, családjukban, otthonukban, gyülekezetükben meg tudják különböztetni a jót a rossztól, és a rosszal szemben harcoljanak, és igyekezzenek kiiktatni a közvetlen, személyes életterükbõl. Ilyet még nem éreztem: ez a zene egyszerûen ledöntött a lábamról! Csodálatosat érzek most, de nem értem, miért zokogok. Isten megbocsát az embernek mindent? Nyolc abortuszt is? Legyenek szívesek választ adni! Igen, megbocsátja Isten a nyolc abortuszt is, csak az ember mondja, hogy: Megbántam, Uram, kérlek, bocsáss meg! Kedves Németh úr! Katolikus vagyok, és bár nem mindenben tudok egyetérteni Önökkel, mégis nézem a mûsorukat, és támogatom az Önök munkáját. Ön szerint üdvözülhetek-e, ha megmaradok a katolikus hitben? Õszintén várom a válaszát! Nekünk ebben a kérdésben az az álláspontunk, ami a Márk evangéliumban található mert hisszük, hogy Isten Igéje képezi a hit mérõzsinórját, és ez bármely felekezethez tartozó emberre egyformán vonatkozik, feltéve, hogy a Biblia alapján, vagyis a zsidó keresztény kinyilatkoztatás alapján keresi az Istennel való kapcsolatát, ez pedig úgy szól, hogy aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül. Tehát szeretném hangsúlyoz- 10

5 NÉMETH SÁNDOR TÉMA ni, hogy a Názáreti Jézus nem arról beszél, hogy ha valaki ennek vagy annak a felekezetnek a tagja, akkor üdvözül, hanem azt jelenti ki a Biblia, hogy aki hisz, mármint a Názáreti halálában és föltámadásában, és újjászületik ugyanis a keresztség nem más, mint Jézus Krisztus halálával, eltemetkezésével, föltámadásával való azonosulás, az üdvözül. Ebbõl a szempontból teljesen lényegtelen, hogy az illetõ milyen felekezet keretein belül gyakorolja a hitét, de nyilvánvaló, hogy a bibliai hitet csak olyan felekezetben tudja tartósan gyakorolni valaki, amely nem foglal állást Isten Igéjével szemben. Tehát, ha valaki ilyen igei alapokon álló gyülekezetben gyakorolja az elõbb körülírt hitét, akkor üdvözül. Ezért nem lehet olyat mondani, hogy az egyik felekezet üdvözítõ egyház, a másik felekezet meg nem üdvözítõ egyház. Ilyen nincs, mert nem az egyház az üdvözítõ: az üdvözítõ a Messiás, a Názáreti Jézus Krisztus. Minden ember tõle kapja az üdvösséget: Õ adja a bûnök bocsánatát, az Õ vére által szabadul meg az ember azoktól a válaszfalaktól, amelyek elválasztják az élõ Istentõl, éppen ezért a hit sokkal fontosabb, mint a felekezeti hovatartozás. Tisztelt Németh Sándor! Nagy bûnöm van: én egy kisebbfajta prostituált vagyok, szeretném abbahagyni, és normális életet élni, de nem bírok belõle megszabadulni. Kérem, imádkozzanak értem, hogy elhagyjam ezt a bûnömet! Köszönettel, K. Zs. Én azt gondolom, hogy nem az a lényeg, hogy kisebb- vagy nagyobbfajta prostituált valaki, hanem az, hogy szüksége van az embernek a szabadulásra, Isten kegyelmére. Az Úr akkor tudja megszabadítani az embert, ha szívében hozzá fordul. Mária Magdolna is hasonló mesterséget ûzött, de amikor találkozott a Názáreti Jézus Krisztussal, akkor töredelmesen, bûnbánattal megalázkodott az Úr elõtt, Õ pedig megbocsátotta a bûneit. Sõt, több gonosz szellemet, démont kiûzött belõle, ami alapján meg vagyok róla gyõzõdve, hogy a prostituált férfiakban is és nõkben is démonok vannak: ez a mesterség démonikus mesterség, és ezért azoknak az embereknek, akik ilyenbe belekerülnek, démonoktól való szabadulásra van szükségük. Ezért is tartalmazza az evangélium Mária Magdolna történetét, mert Isten ezzel is jelezni akarja, hogy ebbõl az állapotból csak akkor lehet kiszabadulni, és az érintettek csak akkor tudnak igazából megtisztulni, ha nemcsak megbánják a bûneiket, és bûnbocsánatot nyernek, hanem a bûneik mögött lévõ gonosz szellemeket is kiûzik belõlük: mert vannak démonok. Néhány napja elvesztettem a pénztárcámat, benne a teljes havi fizetésemmel és az összes iratommal. Legnagyobb megdöbbenésemre rövid idõn belül jelentkezett egy ember, akirõl késõbb kiderült, hogy az Önök gyülekezetének a tagja, és visszaszolgáltatta az értékeimet. Azóta is a történtek hatása alatt vagyok: fantasztikus, hogy vannak még ilyen emberek! Ezúton is szeretnék köszönetet mondani neki, és Önöknek is. Köszönjük! Külön köszönöm annak, aki ezt cselekedte! A III/III-as ügynökök ügye Tisztelt Lelkész Úr! Ön szerint hozhat-e erkölcsi megújulást az ügynöklisták nyilvánosságra hozatala? Egyházi szempontból ezt belügynek vagy közügynek tartja? James Bond Kedves James Bond! Nagyon bonyolult kérdés, de én azt gondolom, helyes, ha az ügynöklistát nyilvánosságra hozzák. Azt nem hinném, hogy ezzel azonnal elindul Magyarországon egy erkölcsi megújulás, de mindenféleképpen megteremti azt a lehetõséget, hogy az emberek többé ne a parlamentet és a kormányt hibáztassák, hogy eltitkolta elõlük azokat az információkat, amelyek feltétlenül fontosak lettek volna egy megújuláshoz. A hatalomnak erkölcsi kötelessége, hogy ne rejtse el a polgárai elõl azokat az információkat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az emberek megértsék az életüket, sorsukat. Ugyanis nemcsak a rendszer módosításáról szól a történet, hanem ez a mai napig komoly, élõ probléma, amely érdekli az embereket. Személy szerint engem is érdekel, és nagyon sok más embert is foglalkoztat. Az már egy más kérdés, hogy amikor az internetre kiteszik az ügynöklistát, az emberek hogyan reagálnak. Aki közömbös volt eddig is, az maradhat továbbra is közömbös, akit viszont érdekel, az megnézheti a listát, és levonhatja a megfelelõ következtetést. Azt is szerencsésnek tartom, hogy nem közvetlenül az elsõ szabad parlamenti választás után hozták nyilvánosságra ezeket az információkat, mert például én magam is érintett vagyok de nem úgy, mint ügynök, hanem mint célszemély!, és bennem is munkálkodtak akkor bizonyos indulatok, és tudom, hogy nagyon sok emberben ez heves indulatokat váltott volna ki. Mostanra viszont úgy látom, hogy nagyon sokan, akik érintettek voltunk mint célszemélyek, mindezt feldolgoztuk, és semmi boszszúvágy nincs bennünk de azért szeretnénk ismerni a múltunkat. 11

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp.

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. NEM MINDENKI Lekció: Mt 7,21 23 Alapige: Mt 7,21 Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az,

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra.

Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra. 1 Öltözzük fel Krisztust, de hogyan? Textus: Róm. 13,14 Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra. Bevezetés Sok olyan kifejezést olvasunk a Bibliában, amiket

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

Mi a virtuális valóság?

Mi a virtuális valóság? VIRTUÁLIS VALÓSÁG - KERESZTYÉNYSÉG Kol 2,20-23 Ha tehát Krisztussal meghaltatok a világ elemei számára, miért terhelitek magatokat olyan kötöttségekkel, amelyek csak az e világ szerint élőkre kötelezők:

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Életgyónáshoz. Ha hinni tudok abban, hogy Isten jó, megtalálom hozzáállásomat nehézségeimhez, sebeimhez.

Életgyónáshoz. Ha hinni tudok abban, hogy Isten jó, megtalálom hozzáállásomat nehézségeimhez, sebeimhez. Életgyónáshoz Életrendezés Nemes Ödön jezsuita atya gondolatai Alapelvek A kapcsolataimban, élethelyzeteimben, testi-lelki betegségeimben, kudarcaimban tapasztalt nehézségeimet, ne tekintsem problémának,

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Az imádság Mi az imádság? Bibliatanulmányozó Feladatlap 1. 2.

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Az imádság Mi az imádság? Bibliatanulmányozó Feladatlap 1. 2. Írd ide az adataidat! Neved: Korod: születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTéNET: Az imádság Mi az imádság? Találkoztál

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Drága megváltott Gyülekezet!

Drága megváltott Gyülekezet! 2015. április 3. Nyíregyháza, Mandabokor Nagypénteki Istentisztelet 14 Mert a Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt; 15 és azért

Részletesebben

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. 4 Mert

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

22. A FILIPPI BÖRTÖNŐR MEGTÉRÉSE (ApCsel 16,11 40) Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 2.

22. A FILIPPI BÖRTÖNŐR MEGTÉRÉSE (ApCsel 16,11 40) Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 2. 22. A FILIPPI BÖRTÖNŐR MEGTÉRÉSE (ApCsel 16,11 40) Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 2. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Fazakas Alpár: Szenvedésben is hálát adva in:http://www.lelkesztovabbkepzo.hu/modul/igazsageselet/2012_2/12_cantate.pdf;

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET!

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Pasarét, 2012. augusztus 30. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Alapige: 1János 4,1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket,

Részletesebben

A KERESKEDŐ, AKI GAZDAG LETT

A KERESKEDŐ, AKI GAZDAG LETT Pasarét, 2013. február 17. (vasárnap este) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László A KERESKEDŐ, AKI GAZDAG LETT Alapige: Máté 13,45-46 Hasonlatos a mennyeknek országa a kereskedőhöz, aki igaz

Részletesebben

Tanítás a jövendőmondásról és boszorkányságról

Tanítás a jövendőmondásról és boszorkányságról Tanítás a jövendőmondásról és boszorkányságról ADUNARE Tanítás a jövendőmondásról és boszorkányságról A jövendőmondásról és boszorkányságról való tanítás nagyon fontos mert azok a Sátán művei és tudnunk

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Tételek hittanból (2016. május 20.)

Tételek hittanból (2016. május 20.) Tételek hittanból (2016. május 20.) 1. Kinyilatkoztatás Biblia (jelentése, részei, felosztása, keresés benne, sugalmazás) 2. Egy XX. századi magyar boldog élete, jelentősége 3. Teremtéstörténet - bűnbeesés

Részletesebben

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8).

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Nagy öröm Lectio: ApCsel 8,1-25. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Fülöp Samáriában hirdette a Messiást. Jézusról tett bizonyságot, a Szabadítóról. Az ember mindig kapcsolatban kellene,

Részletesebben

AZ ÉLET ISTENTISZTELETE

AZ ÉLET ISTENTISZTELETE Pasarét, 2014. június 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Földvári Tibor AZ ÉLET ISTENTISZTELETE Lekció: Róm 11,33-12,2 Alapige: 3 Móz 2,1-16 Amikor valaki ételáldozatot akar áldozni az ÚRnak,

Részletesebben

Keresztút 2. JÉZUS VÁLLÁRA VESZI A KERESZTET

Keresztút 2. JÉZUS VÁLLÁRA VESZI A KERESZTET Keresztút Ha jó emberekkel találkozol, megtapasztalod, milyen jó, ha szeretnek. Kérdezted már egyszer is magadtól: honnan ez a szeretet? Mi, emberek ezt nem az utcán találtuk valahol vagy a kereskedőnél

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

A bűnbocsánat szentsége

A bűnbocsánat szentsége A bűnbocsánat szentsége 1 A keresztségben Isten gyermekei lettünk visszakaptuk mindazt, amit az ember az eredeti bűnnel elvesztett: a szentség lehetőségét. De természetünk gyenge és törékeny, állandóan

Részletesebben

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50 Újpest-Belsőváros 2008. 09. 07. Juhász Emília TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS Alapige (textus): Mk 6,50 Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52 Ezután azonnal megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, és menjenek

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A földműves és a mag

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A földműves és a mag A Biblia gyermekeknek bemutatja A földműves és a mag Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

11. LECKE: MINDENNAPI KÍSÉRTÉSEINK

11. LECKE: MINDENNAPI KÍSÉRTÉSEINK 11. LECKE: MINDENNAPI KÍSÉRTÉSEINK Gyülekezeti óraszám: 0. Egyházi iskolák óraszáma: 1-2. (Isten utat mutat a mindennapokban) TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Dr. Török István: Dogmatika, Amsterdam,

Részletesebben

CSALÁDI LELKINAP Apák napja. (és márciusban)? Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia. 2011. március megjelenik évente néhányszor

CSALÁDI LELKINAP Apák napja. (és márciusban)? Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia. 2011. március megjelenik évente néhányszor Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia 2011. március megjelenik évente néhányszor CSALÁDI LELKINAP Apák napja (és márciusban)? Idei lelkinapunk egy kicsit másképp - családi lelkinap : - egy házaspár fogja tartani:

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

Meg nem írható szakdolgozati témák jegyzéke 2015. november 6. (Elfogadott szakdolgozatok, szakdolgozatcímek címlistája 2013 2015)

Meg nem írható szakdolgozati témák jegyzéke 2015. november 6. (Elfogadott szakdolgozatok, szakdolgozatcímek címlistája 2013 2015) Meg nem írható szakdolgozati témák jegyzéke 2015. november 6. (Elfogadott szakdolgozatok, szakdolgozatcímek címlistája 2013 2015) Az alábbi táblázatban a megírt szakdolgozatokat, szakdolgozat címeket találjátok.

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja.

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. 1 HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. MEGHÍVÁS A lelkész az Úr asztala mögött áll. Krisztus,

Részletesebben

"Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?"

Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak? "Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?" 1 Krón 29,5 Gyógyulásunk és megerősödésünk akkor történik, amikor fenntartás nélkül átadjuk magunkat Jézusnak. Minél jobban megnyílunk, és engedjük, hogy

Részletesebben

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS SZEVERÉNYI JÁNOS Isten halott? Azokra való tekintettel adtam előadásomnak ezt a címet, akik mernek kérdezni, akik fenntartják maguk és embertársaik számára a kételkedés jogát, kockázatát, gyötrelmét és

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

yymár meglévő csoport számára:

yymár meglévő csoport számára: 1. HÉT: FILIPPI 1,1 11 Tényleg Krisztushoz tartozom? Kezdjük a beszélgetést azzal, hogy feltesszük valamelyiket a következő kérdések közül a csoportnak: yykezdő csoport számára: Mi indított arra, hogy

Részletesebben

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze A vezetés ajándékai Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze 4. Szolgálati felmérés Van elhívatásom? Van lelki ajándékom? Fel vagyok készítve? Vannak gyümölcseim? 6. A növekedés útja Róma 12,1-2 A

Részletesebben

VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra

VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra Felnőtt Katekézis VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. május 04. Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra

Részletesebben

A helyes istentiszteletről 1

A helyes istentiszteletről 1 A helyes istentiszteletről 1 Textus: Róm. 12,1 Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket.

Részletesebben

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr...

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... Pasarét, 2014. március 23. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László Lekció: Malakiás 3,1-6 Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... ELJÖN AZ ÚR Imádkozzunk! Dicsőítünk

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK 1 Szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés Szent Szellemmel

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata ALAPTANÍTÁSOK A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata 1Korinthus 14:27-29 Ha valaki nyelveken szól, kettı vagy legfeljebb három legyen, mégpedig egymás után; és egy magyarázza

Részletesebben

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

A vezetőket jelölő negyven szó

A vezetőket jelölő negyven szó 1. fejezet A vezetőket jelölő negyven szó Elpusztítja a nemzet minden vezetőjét: a hőst és a katonát, a bírót és a prófétát, a varázslót és a véneket, a hadnagyot és a főrendűt, a tanácsost, az ügyes mestert

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS CSALÁD A BIBLIAI HAGYOMÁNYBAN

HÁZASSÁG ÉS CSALÁD A BIBLIAI HAGYOMÁNYBAN Rózsa Huba HÁZASSÁG ÉS CSALÁD A BIBLIAI HAGYOMÁNYBAN Elhangzott Budapesten, a Szent István Társulat régi székházának dísztermében 2011. május 30-án, a Társulati Esték a Család Évében című rendezvénysorozat

Részletesebben

A Szent Szellem keresztség

A Szent Szellem keresztség Nochta Pál Attila A Szent Szellem keresztség Rengeteg könyv jelent már meg a Szent Szellem keresztséggel kapcsolatosan, s ezekben a könyvekben teológusok és laikusok egyaránt közzétették véleményüket e

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK?

Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK? Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK? Alapige: Lk 19, 41-48 Amikor közelebb ért Jézus, és meglátta a várost, sírt. Így szólt: "Bár felismerted volna ezen a napon

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7)

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Az ökumenikus imahét estéin az élő víz forrásához kaptuk a hívó szót. Jézus találkozása és beszélgetése a samáriai

Részletesebben

Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat.

Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat. Francis Frangipane: hogy..szabadon bocsássa a foglyokat.. Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat. Ennek a korszaknak az utolsó óráiban hatalmas hadsereg áll fel; sok olyan emberből

Részletesebben

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok (Általános bevezetés eléje olvasása szükséges: 1. kötet!) 94. kötet 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Jézus órája János evangéliumában

Jézus órája János evangéliumában MICHAEL FIGURA Jézus órája János evangéliumában 1. A HELY- ÉS IDÔMEGHATÁROZÁS FONTOSSÁGA JÁNOS EVANGÉLIUMÁBAN A kánai menyegzôrôl szóló perikópában (2,1 11), amely a világosság olvasójának második titka,

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

Függelék: Katolikus hittan kerettanterv. Hittan Forrás: http://www.kpszti.hu/hittan#hittan%20tanterv

Függelék: Katolikus hittan kerettanterv. Hittan Forrás: http://www.kpszti.hu/hittan#hittan%20tanterv Függelék: Katolikus hittan kerettanterv Hittan Forrás: http://www.kpszti.hu/hittan#hittan%20tanterv Hittan 1-4. évfolyam H I T T A N 1. é v f o l y a m Célok és feladatok A foglalkozások segítsenek feldolgozni

Részletesebben

Az Új. Tanítás 2015. június 14-én

Az Új. Tanítás 2015. június 14-én Az Új Tanítás 2015. június 14-én Biró László Mi az Új? Mikor elhangzott a múlt havi tanítás, megfogalmazódott bennem, hogy most vasárnap hozzak én is egy kibontott sugallatot. Mikor az asztalomnál ültem,

Részletesebben

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 Tartalom JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 JÉZUS SZENVEDÉSE MÁRK SZERINT Márk szenvedéstörténetének tanítása 19 1. Jézus az Isten Fia 20 2. A szenvedés hozzátartozik

Részletesebben

Fedezd fel Isten tervét: Békesség és élet

Fedezd fel Isten tervét: Békesség és élet Fedezd fel Isten tervét: Békesség és élet Istennek az a szándéka, hogy boldog életünk legyen itt és most. Miért nem ismeri a legtöbb ember ezt az igazi életet? Isten szereti az embereket, és szeret téged.

Részletesebben

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5 TARTALOM Előszó a magyar kiadáshoz 5 Í.MÁTÉ EVANGÉLISTA-KI IS VOLT Ő? 13 1.1 A meghaladott életrajzi portré 13 1.2Az evangélium az evangélista nélkül 16 1.3 A teológiai portré 19 1.4Előzetes módszertani

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

Elöljáróban. 13. hitelv

Elöljáróban. 13. hitelv hit13.qxd 2007.11.06. 21:40 Page 1 A Hetednapi Adventista Egyház hitelvi füzetei 13. hitelv A maradék és küldetése Megharagudott a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadat indítson a többiek ellen,

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09.

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE, Lk. 22;19, Azt tapasztalom testvérek, hogy első hallásra nehezen tud az ember megbarátkozni azokkal a szokatlanul új gondolatokkal,

Részletesebben

MEDDIG, URAM? Pasarét, 1987. december 31. (este) Cseri Kálmán

MEDDIG, URAM? Pasarét, 1987. december 31. (este) Cseri Kálmán Pasarét, 1987. december 31. (este) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Cseri Kálmán MEDDIG, URAM? Alapige: 13. zsoltár Az éneklőmesternek, Dávidnak zsoltára. Uram, meddig? Végképp elfeledkezel rólam? Meddig rejted el

Részletesebben

Hit Gyülekezete Hitvallása

Hit Gyülekezete Hitvallása ISTEN Isten szellem, legfelsőbb, láthatatlan és halhatatlan lény, valóságos személy, Aki teremtője, fenntartója és kormányzója az egész világmindenségnek (láthatóknak és láthatatlanoknak egyaránt). Székhelye

Részletesebben

A SZOLGÁLAT BETÖLTÉSE

A SZOLGÁLAT BETÖLTÉSE A SZOLGÁLAT BETÖLTÉSE Jegyzet Jim Sanders tanításából 2009. július 19. Köszönjük Úr Jézus az áldásokat, amivel megáldottál minket, a gyógyulásokat, amit adtál nekünk, valamint az üdvösséget. Köszönjük

Részletesebben

Az emberi élet értelme

Az emberi élet értelme Az emberi élet értelme Valószínü már mindegyikünk egyszer elgondolkozott azon, hogy miért élünk ezen a világon, s mi az életünk értelme. Röviden, hat ponton keresztül szeretnénk Isten tervét életünkre

Részletesebben

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév Messiási próféciák IV. évfolyam I. félév Tematika: 1. Bevezetés: A messiási jövendölések fogalma, jellegzetességeik, tanulmányozásuk, haszna, jelentősége. Két alapvető messiási jövendölés: Az ősevangélium

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119 Tartalomjegyzék Előszó 5 i. rész: A neveiben föltárulkozó Isten Bevezetés az 1. részhez: Egység és többesség: Atya, Fiú és Szent Szellem 9 1. Elóhim 15 2. Jehova vagy Jahve 21 3. Ő, Aki gondot visel 27

Részletesebben

2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni!

2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni! 2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni! Annak ellenére, hogy bár Jézus tanítását törekszünk megérteni, befogadni, mégis azt éljük meg, hogy bizonyos esetekben nem tudtunk, vagy nem tudunk jól dönteni.

Részletesebben