válaszol Németh Sándor

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "válaszol Németh Sándor"

Átírás

1 A Hit Gyülekezete vezetõ lelkészének a Vidám Vasárnap címû élõ istentisztelet-közvetítéseken az elmúlt hónapokban elhangzott, nézõi kérdésekre adott válaszaiból szemezgettünk. Öt olyan témából válogattunk, amelyek az elmúlt idõben a figyelem középpontjában álltak: a lelkiismeretes élet alapkérdései Németh Sándor szorosan kapcsolódnak a ma is zajló III/III-as ügynökvita problémájához is. Hogyan lehet ma Magyarországon megélni vállalkozóknak, alkalmazottaknak vagy fiataloknak? ez is húsba vágó felvetés. Izrael mai üdvtörténeti szerepe köztudottan viták tárgya a kereszténységben s az ezzel foglalkozók hideget is, meleget is kapnak. Végezetül pedig: a valódi szeretet mibenlétérõl.

2 TÉMA NÉMETH SÁNDOR A lelkiismeret nagy kérdései a gyakorlatban Nem akarok Önnel vitatkozni, de sok olyan nagymenõt látni, akikrõl csak azt az egyet nem lehet elhinni, hogy becsületes munkával gazdagodtak meg. Ennek ellenére szemlátomást nincsenek megrokkanva a bûneik vonszolásától írja egy kedves televíziónézõ. Ez a hozzászólás arra utal, hogy múltkor Ézsaiás próféta 5. fejezetébõl felolvastam egy igeszakaszt, amely arról szól, hogy az emberek úgy vonszolják maguk után a bûneiket, mint a szekeret. A gazdagsággal és a gazdag emberekkel kapcsolatban én igyekszem leszögezni, hogy nagyon sokan tisztességes és becsületes munkával szerezték meg a vagyonukat, de kétségkívül vannak olyanok is, akikre utal a kedves televíziónézõ. Az elmúlt összejövetelen a lelkiismeretnek csak egy oldalát vizsgáltuk meg: olyan emberekrõl szóltunk, illetve a lelkiismeretnek olyan mûködését tételeztük fel, amikor érzékeny az illetõ személy lelkiismerete. Ilyenkor a bánat, a bûnök miatt való felelõsségvállalás kerül elõtérbe, és errõl mondtam azt, hogy ha az ember ezt lefojtja, és eltitkolja azokat a konkrét dolgokat, cselekedeteket, amelyekkel kapcsolatosan létrejött ez a felelõsségérzés: a bûntudat vagy bûnérzés, akkor a bánat, a szomorúság elhatalmasodik benne, és megemészti a lelkét és a szellemét. De a lelkiismeretnek ez csak az egyik oldala, és van egy másik is, amellyel majd a mai összejövetelen szeretnék részletesebben foglalkozni, ez pedig az önigazolás, amikor az ember fölmenti magát a lelkiismeretfurdalás, a belsõ hang, belsõ vád alól, és megideologizálja maga elõtt a dolgokat, úgymond megigazítja magát önmaga elõtt. Nos, ez a védekezési mechanizmus kétségtelenül létrehoz az ember pszichéjében egy erõt, de valójában ez az erõ irreális, nem tükrözi a valóságot, nincs kapcsolata az igazsággal, ugyanakkor tény, hogy ezek az emberek a földi életben sikeresebbek tudnak lenni, mert a lelkiismeretüket kikapcsolják, úgy, mint amikor a taxis kikapcsolja az órát, és nem méri a megtett kilométereket, hanem csak úgy a hasára üt, hogy körülbelül mennyibe kerül a fuvar. Ugyanígy ki tudja az ember kapcsolni a lelkiismeretét, és végig tud menni az egész életen lelkiismeret-furdalás nélkül: ezért szokták mondani némelyekre, hogy lelkiismeretlen ember, hogy nincs lelkiismerete. Valóban létre lehet hozni ezt az állapotot szabad választás által önmagunkban, hogy kikapcsoljuk a lelkiismeretünket, és nem problémázunk ezeken a dolgokon, csak kifelé élünk, csak a társadalmi önmegvalósításra koncentrálunk. De egyszer ennek az embernek is szembe kell majd néznie Isten ítéletével, ha nem elõbb, akkor az elköltözés utáni pillanatokban, és azt gondolom, hogy sokkal jobb az embernek, ha bûntudat által a lelke megrendül, megtörik e földi életben, mert akkor keresni kezd, keresõ emberré válik, ellenõrzi az életének irányát, életvitelét, felülvizsgálja a cselekedeteit, és képes életmódot, életstílust, gondolkozásmódot, illetve világnézetet is változtatni, ha erre szükség van. Ezért sokkal jobb, ha a lelkiismeret mozog, mûködik, de Pál apostol is beszélt arról, hogy vannak emberek, akiknek a lelkiismerete meg van bélyegezve, vagyis le van zárva: lezárták a lelkiismeretüket, és nem akarják fölnyitni, nem akarnak belenézni, hagyják, hogy egy elha- 8

3 NÉMETH SÁNDOR TÉMA gyatott, periférikus helyzetben legyen a tudatuk alatt. Valóban úgy tûnik, hogy ezek az emberek nem vonszolják a bûneiket, de azért ha jól megfigyeljük a kirakat mögött lévõ tényeket, akkor azt lehet látni, hogy nagyon-nagyon sok gazdag ember szenvedélybeteg, depresszióban szenvednek, szerencsejátékok rabjai, szexfüggõ emberek, és sok más egyéb ilyen nyomorúságban szenvednek. Ezért nem lehet azt mondani, hogy a lelkiismeret kikapcsolása következmények nélkül maradna az ember belsejében, szellemében, lelkében, sõt a fizikai állapotában sem! Én azt gondolom, hogy ez minden emberre hatással van, de kétségtelen, hogy a tépelõdõ, vívódó ember hamarabb összeroppan az élet gondjai alatt, mint az, aki nem tépelõdik. Tehát Isten igazságát véve figyelembe azt kell mondani, hogy senki nem tudja saját magát megváltoztatni, ha szabad ezt mondani, készáruk vagyunk, Isten teremtett olyan törvények alapján, amelyeknek az áthágása, megtagadása mindenféleképpen következményekkel jár: akár gazdag, akár szegény az ember, ezeket a következményeket fel lehet ismerni. Ezért nem az életmód külsõ kellékeit kell nézni, és nem annak alapján kell megállapítani, hogy egy ember boldog-e vagy sem, hanem azt is meg kell nézni, hogy a kellékek mögött mi van. Gyakran a drága luxusautók, a nagy házak mögött egy boldogtalan ember áll, és ezt is észre kell venni a gazdag emberek esetében is, mint ahogy a szegény emberek esetében is észre kell venni. Sajnos, az emberek nagy része a földön boldogtalan. Szenvednek, olyan igákat és terheket hordoznak, amikrõl Ézsaiás próféta azt mondta, hogy ezek a bûnnek a terhei, a bûnnek a szekerei. Tisztelt Lelkész Úr! Hívõ emberként elõfordul, hogy régi bûneimért újra bocsánatot kérek Istentõl: olyankor úgy érzem, hogy helyesen cselekedtem. Késõbb azonban rám tör a bûntudat, hogy az ismételt bocsánatkérés igazából a hitetlenségemet bizonyítja: hogy nem hittem el Isten megbocsátását. Kérem, adjon tanácsot, mit tegyek! Nagy János Nagyon fontos kérdést tett fel nekünk, kedves Nagy János! Valóban rendkívül fontos, hogy az embernek szilárd hite legyen a bûnbocsánatban, ha már megtért, és megvallotta a bûneit. Ez a szilárd hit pedig Isten Igéjén kell hogy álljon. A Zsidókhoz írt levélben a Szentlélek Pál apostolon keresztül azt fejti ki, hogy az Ószövetségben több áldozat volt, ezzel szemben az Újszövetségben egyetlen áldozat van. Nagyon lényeges kérdésnek tartom, hogy az Újszövetségben egyetlen áldozatról van szó, mert ez azt jelenti, hogy ha az ember vétkezik hívõ korában, akkor is ezt az egyetlenegy áldozatot kell megragadnia hittel. A Názáreti Jézus Krisztus közel kétezer éve ez történelmi tény föláldozta magát a világért, minden emberért, és a vérét adta értük. Annak ellenére, hogy már közel kétezer éve történt az engesztelõ áldozat, semmit nem veszített hatékonyságából, hatalmából, erejébõl, mert Jézus olyan vért tett le az Atyának, és olyan vérrel hinti meg azokat, akik segítségül hívják a nevét, és bûnbocsánatot kérnek tõle, amely vérben örök élet van! Vagyis a kétezer év sem tudta ennek a vérnek az erejét és hatalmát semmissé tenni. Ugyanolyan erõ, ugyanolyan élet, ugyanolyan hatalom van ma is a Názáreti Jézus vérében, mint akkor, amikor föláldozta magát a golgotai kereszten. A hit ezt az örök érvényû, egyetlenegy engesztelõ áldozatot ragadja meg. A hit mindig a nem látott dolgokról való meggyõzõdés, és jelen esetben a hit azt állítja, hogy nem a saját bûnei miatt halt meg Jézus, hanem az én bûneimért, és a vérével bûnbocsánatot szerzett számomra. Rendkívül fontos, hogy a hívõ emberek soha ne veszítsék el ezt a hitüket, és ha vádlást éreznek a lelkükben rég elkövetett bûneik miatt, újra fontos, hogy megerõsítsék hitüket a Názáreti Jézus vérében, az engesztelõ áldozatban, és akkor a vérben lévõ erõ újra fölszabadul, és kiépíti, illetve megújítja a hívõ emberben a megigazulás ajándékát. Ez a megigazulás tulajdonított igazság, tehát Isten Szellemének a kenete a Názáreti Jézus Krisztus érdemeit, igazságát helyezi rá a hívõre, és ezt a hívõ át is éli, és bizonyosságot szerez arról, hogy meg vannak bocsátva a bûnei. Nagyon-nagyon fontos, hogy mindennap a bûnbocsánat uralma, kegyelme alatt álljon az ember szíve és lelke, mert erre épül minden más áldás. Ha a bûnbocsánat biztonsága, bizonyossága megvan az ember szellemében, akkor jön létre, és így marad fönn benne az a bizalom, ami által minden esetben, minden szituációban, minden szükségével az élõ Istenhez tud fordulni. Ezt a bizalmat emészti meg a bûntudat és a bûnösségérzés, ezért a kedves televíziónézõnek is, de mindenki másnak is felhívom a figyelmét, hogy ha bûntudat alatt állnak, akkor nagyon fontos, hogy hittel keressék Istent. Elõfordulhat, hogy külsõ vádlás vagy külsõ nyomás következtében akar újra kiépülni a bûntudat és a bûnösségérzés. Tudjuk, hogy az ördögöt a Biblia Diabolosznak nevezi, Vádlónak, aki éjjel és nappal vádolja a hívõket. Isten Igéje arra biztat, hogy: Álljatok ellen az ördögnek, és elfut tõletek! Ezek szerint Isten ellensége, az ördög nagy elõszeretettel próbálja bûntudattal és bûnérzéssel nyomás alatt tartani az embereket, hogy kilopja a szívükbõl, lelkükbõl a bizalmat és a hitet. Ha ilyen démonikus befolyás következtében kerül az ember élete bûntudat és bûnösségérzés alá, akkor elégséges, hogy ellenáll az ellenségnek: megvallja a hitét Isten Igéjében, és föl fog szabadulni. De ebben is természetesen kitartónak kell lenni: ha elsõ próbálkozásra vagy kísérletre nem sikerül, akkor fog sikerülni másodikra! Gyakran én is sokszor megvallok egy igét, pontosan azért, hogy a bûntudat és a bûnösségérzés alól föl tudjak szabadulni. De természetesen, ha konkrét tetteimre, hibáimra vagy vétkeimre épül a bûntudatom és a bûnérzésem, akkor ez így nem mûködik: akkor meg kell bánnom a rossz cselekedetemet, meg kell vallanom az Úrnak, és bûnbocsánatot kell kérnem tõle. De ezt is megadja az Úr, mert meg van írva, hogy 9

4 TÉMA NÉMETH SÁNDOR van nekünk engesztelõ áldozatunk, nem szükséges, hogy a Názáreti Jézus újra föláldozza magát a golgotai kereszten, hogy ismételten bûnbocsánatot szerezzen. Õ továbbra is fõpap, valamint engesztelõ áldozat is egyben, és ott van a mennyekben: amikor hozzá fordulunk, Õ pedig az Atyához, az Atya mindig ránéz, és az Õ engesztelõ áldozatát érdemként nekünk tulajdonítja. Ez tehát az a tulajdonított igazság, amelynek eredményeképpen Isten kegyelme leveszi rólunk a bûntudatot és a bûnösségérzést, és fölemelt fejjel élhetünk, és örvendezhetünk az Úrban! Ha valaki vétkezik az embertársa ellen, és Istentõl bocsánatot kért érte, de a megbántott emberrel nem rendezi a kapcsolatát, lehet-e bûnbocsánata? kérdezi egy másik kedves televíziónézõnk. Természetesen nagyon fontos a szándék, mert elõfordulhat, hogy miután rendezi az Úrral a kapcsolatát, megvan benne a szándék és a készség, hogy a felebarátjával is rendezze, de bizonyos okokból fakadóan erre nem kerülhet sor. Itt az irányadó az, amit Jézus Krisztus mondott a Hegyi Beszédben: Ha az áldozatodat az oltárra viszed, és közben megemlékezel arról, hogy a felebarátodnak panasza van ellened, akkor az ajándékodat tedd le, menj el a felebarátodhoz, békülj meg vele, és utána menjél az oltárhoz, és vidd fel az Úrnak az ajándékodat. De természetesen adódhat olyan helyzet is, amikor megvan egy emberben a készség a kapcsolat rendezésére, viszont a másik félben nincs meg, ezért kilátástalannak tûnik még a próbálkozás is, ezért az emberek már nem is kísérleteznek, mert nem akarnak újabb sértéseket végighallgatni Ilyenkor a legfontosabb az, hogy a készséget õrizzük meg a szívünkben, hogy ha abban az illetõben, peres félben egyszer mégis létrejön ez a készség, akkor legyünk mi is hajlandóak rendezni vele a kapcsolatot. Tehát nem lehet egyértelmûen ni erre a kérdésre, hogy lehet-e bûnbocsánata az ilyen embernek vagy nem, de mindenféleképpen arra kell törekednie az embereknek, a hívõknek meg különösen, hogy békességben éljenek embertársaikkal, és kiemelt módon testvéreikkel. Németh Sándortól kérdezném, hogy mit jelent pontosan a Rómaiakhoz írt levélben az, hogy menthetetlen vagy, bárki légy, aki ítélsz? Véleményt sem mondhatunk másról? Az is ítélkezés? Köszönöm a választ, Ildikó Nem, kedves Ildikó, a hamis, képmutató ítélkezésrõl van szó a Rómaiakhoz írt levélben: olyan farizeusokról, képmutató emberekrõl beszél Pál apostol, akik megítélik a felebarátjukat bizonyos kifogásolható magatartás vagy cselekedet miatt, de közben õk is ugyanazt cselekszik. A Názáreti Jézus Krisztus felhívja a figyelmet, hogy nagyon fontos, hogy az ember ítéletalkotása igazságon alapuljon. Ha lemondanánk az ítéletalkotásról, akkor az erkölcsi érzékünket tompítanánk el, sõt el is veszíthetnénk, mert az erkölcsi normák és értékek igazából akkor tudnak megvalósulni, és akkor tudja az ember ezeket hordozni, hogyha állandóan fejlõdik a jó és a rossz közötti megkülönböztetõ képessége. A jó és rossz szétválasztása, a rossz elítélése és a jó választása az egyik legalapvetõbb feladata minden egyes embernek, és különösen azoknak, akik Istennek tetszõ életet akarnak élni. Ezért ebbõl a szempontból is rendkívül fontos, hogy igazságosan hozzon az ember ítéletet, tehát ne szubjektív módon, ne az indulatai alapján, ne elfogultság alapján, hanem Isten Igéje alapján. Jézus azért dorgálta meg a farizeusokat, mert elhagyták az ítéletet, viszont a könnyebb dolgokat megtartották. Ezért a Biblia azt tanácsolja, hogy ne hagyjuk el az ítéletet, hanem nagyon gondosan, igazságosan, objektíven vizsgáljuk meg a dolgokat. Különösen fontos, hogy a gyülekezeten belül meg legyen ítélve a rossz, hogy a gyülekezet meg tudjon tisztulni. De a világban nem a mi dolgunk az erkölcsi értékítélet megfogalmazása, hanem ehhez megvannak az illetékes emberek, és kell is, hogy legyenek ilyenek. Például ugye II. János Pál pápa ilyen személyiség volt, aki rendszeresen bizonyos nagyon fontos erkölcsi kérdésekben megfogalmazta álláspontját, méghozzá olyan módon, amely egyetemesen a zsidó keresztény kinyilatkoztatásnak az érdekeit képviselte. Ilyen személyekre tehát szükség van, hogy a világ ne süllyedjen le abba az erkölcsi rosszba, ami kiválthatja Isten haragját, illetve ítéletét, de az átlagkeresztényeknek, lelkészeknek, pásztoroknak a fõ feladatuk az, hogy a saját környezetükben, családjukban, otthonukban, gyülekezetükben meg tudják különböztetni a jót a rossztól, és a rosszal szemben harcoljanak, és igyekezzenek kiiktatni a közvetlen, személyes életterükbõl. Ilyet még nem éreztem: ez a zene egyszerûen ledöntött a lábamról! Csodálatosat érzek most, de nem értem, miért zokogok. Isten megbocsát az embernek mindent? Nyolc abortuszt is? Legyenek szívesek választ adni! Igen, megbocsátja Isten a nyolc abortuszt is, csak az ember mondja, hogy: Megbántam, Uram, kérlek, bocsáss meg! Kedves Németh úr! Katolikus vagyok, és bár nem mindenben tudok egyetérteni Önökkel, mégis nézem a mûsorukat, és támogatom az Önök munkáját. Ön szerint üdvözülhetek-e, ha megmaradok a katolikus hitben? Õszintén várom a válaszát! Nekünk ebben a kérdésben az az álláspontunk, ami a Márk evangéliumban található mert hisszük, hogy Isten Igéje képezi a hit mérõzsinórját, és ez bármely felekezethez tartozó emberre egyformán vonatkozik, feltéve, hogy a Biblia alapján, vagyis a zsidó keresztény kinyilatkoztatás alapján keresi az Istennel való kapcsolatát, ez pedig úgy szól, hogy aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül. Tehát szeretném hangsúlyoz- 10

5 NÉMETH SÁNDOR TÉMA ni, hogy a Názáreti Jézus nem arról beszél, hogy ha valaki ennek vagy annak a felekezetnek a tagja, akkor üdvözül, hanem azt jelenti ki a Biblia, hogy aki hisz, mármint a Názáreti halálában és föltámadásában, és újjászületik ugyanis a keresztség nem más, mint Jézus Krisztus halálával, eltemetkezésével, föltámadásával való azonosulás, az üdvözül. Ebbõl a szempontból teljesen lényegtelen, hogy az illetõ milyen felekezet keretein belül gyakorolja a hitét, de nyilvánvaló, hogy a bibliai hitet csak olyan felekezetben tudja tartósan gyakorolni valaki, amely nem foglal állást Isten Igéjével szemben. Tehát, ha valaki ilyen igei alapokon álló gyülekezetben gyakorolja az elõbb körülírt hitét, akkor üdvözül. Ezért nem lehet olyat mondani, hogy az egyik felekezet üdvözítõ egyház, a másik felekezet meg nem üdvözítõ egyház. Ilyen nincs, mert nem az egyház az üdvözítõ: az üdvözítõ a Messiás, a Názáreti Jézus Krisztus. Minden ember tõle kapja az üdvösséget: Õ adja a bûnök bocsánatát, az Õ vére által szabadul meg az ember azoktól a válaszfalaktól, amelyek elválasztják az élõ Istentõl, éppen ezért a hit sokkal fontosabb, mint a felekezeti hovatartozás. Tisztelt Németh Sándor! Nagy bûnöm van: én egy kisebbfajta prostituált vagyok, szeretném abbahagyni, és normális életet élni, de nem bírok belõle megszabadulni. Kérem, imádkozzanak értem, hogy elhagyjam ezt a bûnömet! Köszönettel, K. Zs. Én azt gondolom, hogy nem az a lényeg, hogy kisebb- vagy nagyobbfajta prostituált valaki, hanem az, hogy szüksége van az embernek a szabadulásra, Isten kegyelmére. Az Úr akkor tudja megszabadítani az embert, ha szívében hozzá fordul. Mária Magdolna is hasonló mesterséget ûzött, de amikor találkozott a Názáreti Jézus Krisztussal, akkor töredelmesen, bûnbánattal megalázkodott az Úr elõtt, Õ pedig megbocsátotta a bûneit. Sõt, több gonosz szellemet, démont kiûzött belõle, ami alapján meg vagyok róla gyõzõdve, hogy a prostituált férfiakban is és nõkben is démonok vannak: ez a mesterség démonikus mesterség, és ezért azoknak az embereknek, akik ilyenbe belekerülnek, démonoktól való szabadulásra van szükségük. Ezért is tartalmazza az evangélium Mária Magdolna történetét, mert Isten ezzel is jelezni akarja, hogy ebbõl az állapotból csak akkor lehet kiszabadulni, és az érintettek csak akkor tudnak igazából megtisztulni, ha nemcsak megbánják a bûneiket, és bûnbocsánatot nyernek, hanem a bûneik mögött lévõ gonosz szellemeket is kiûzik belõlük: mert vannak démonok. Néhány napja elvesztettem a pénztárcámat, benne a teljes havi fizetésemmel és az összes iratommal. Legnagyobb megdöbbenésemre rövid idõn belül jelentkezett egy ember, akirõl késõbb kiderült, hogy az Önök gyülekezetének a tagja, és visszaszolgáltatta az értékeimet. Azóta is a történtek hatása alatt vagyok: fantasztikus, hogy vannak még ilyen emberek! Ezúton is szeretnék köszönetet mondani neki, és Önöknek is. Köszönjük! Külön köszönöm annak, aki ezt cselekedte! A III/III-as ügynökök ügye Tisztelt Lelkész Úr! Ön szerint hozhat-e erkölcsi megújulást az ügynöklisták nyilvánosságra hozatala? Egyházi szempontból ezt belügynek vagy közügynek tartja? James Bond Kedves James Bond! Nagyon bonyolult kérdés, de én azt gondolom, helyes, ha az ügynöklistát nyilvánosságra hozzák. Azt nem hinném, hogy ezzel azonnal elindul Magyarországon egy erkölcsi megújulás, de mindenféleképpen megteremti azt a lehetõséget, hogy az emberek többé ne a parlamentet és a kormányt hibáztassák, hogy eltitkolta elõlük azokat az információkat, amelyek feltétlenül fontosak lettek volna egy megújuláshoz. A hatalomnak erkölcsi kötelessége, hogy ne rejtse el a polgárai elõl azokat az információkat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az emberek megértsék az életüket, sorsukat. Ugyanis nemcsak a rendszer módosításáról szól a történet, hanem ez a mai napig komoly, élõ probléma, amely érdekli az embereket. Személy szerint engem is érdekel, és nagyon sok más embert is foglalkoztat. Az már egy más kérdés, hogy amikor az internetre kiteszik az ügynöklistát, az emberek hogyan reagálnak. Aki közömbös volt eddig is, az maradhat továbbra is közömbös, akit viszont érdekel, az megnézheti a listát, és levonhatja a megfelelõ következtetést. Azt is szerencsésnek tartom, hogy nem közvetlenül az elsõ szabad parlamenti választás után hozták nyilvánosságra ezeket az információkat, mert például én magam is érintett vagyok de nem úgy, mint ügynök, hanem mint célszemély!, és bennem is munkálkodtak akkor bizonyos indulatok, és tudom, hogy nagyon sok emberben ez heves indulatokat váltott volna ki. Mostanra viszont úgy látom, hogy nagyon sokan, akik érintettek voltunk mint célszemélyek, mindezt feldolgoztuk, és semmi boszszúvágy nincs bennünk de azért szeretnénk ismerni a múltunkat. 11

Sárdy Péter. Bocsásd meg a mi vétkeinket. Az emberi bûn tragédiája

Sárdy Péter. Bocsásd meg a mi vétkeinket. Az emberi bûn tragédiája 2 2003. október Tanulmány Sárdy Péter Bûn és megbocsátás Bocsásd meg a mi vétkeinket Az emberi bûn tragédiája Mit tartott Jézus az emberek bûnösségérõl? Nem szükséges itt alaposabban kitérnünk arra, hogy

Részletesebben

Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét.

Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét. 2013. május 1. szerda Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét. Van teher, ami nem lehet levenni más válláról. Mindig nagy hálával gondolok gyermekkoromra,

Részletesebben

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid!

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! 2014. november 1. szombat A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! Igehirdetésekben számtalanszor elhangzik a felszólítás: engedelmeskedjetek Istennek, kövessétek

Részletesebben

Útravaló fiatal házasoknak

Útravaló fiatal házasoknak A házasság: ÖRÖM és FELADAT A házasság: ÖRÖM és FELADAT Útravaló fiatal házasoknak P. Tilmann Beller elõadásaiból összeállította dr. Csermák Kálmán és Alice Családakadémia-Óbudavár Egyesület Óbudavár,

Részletesebben

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET 15 PERC SZERETET házaspárok számára P. Tilmann Beller elõadásaiból összeállította dr. Csermák Kálmán és Alice Schönstatt-szentélyt Magyarországnak Alapítvány Óbudavár,

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 1. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 1. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 1. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3. A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL 1. rész BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2010 A tanulmányokat összeállította: Hites Gábor TARTALOM

Részletesebben

Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem.

Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem. 2013. szeptember 1. vasárnap Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem. URam, Te ismersz engem, Előtted semmi nincs elrejtve, ismered tetteimet,

Részletesebben

GYÓGYULÁS ÉS SZABADULÁS. Bibliai alapok PETER J. HORROBIN

GYÓGYULÁS ÉS SZABADULÁS. Bibliai alapok PETER J. HORROBIN GYÓGYULÁS ÉS SZABADULÁS Bibliai alapok PETER J. HORROBIN Az ELLEL GRANGE Keresztény Gyógyító és Lelkigondozó Munkatársképző Intézet és Misszió tiszteletbeli igazgatója Sovereign World Limited P.O.Box 17

Részletesebben

1998/6. Boldog karácsonyt! Bérczes Lajos

1998/6. Boldog karácsonyt! Bérczes Lajos {k19986a} {k19986b} 1998/6 VEZÉRCIKK Boldog karácsonyt! Bérczes Lajos Boldog karácsonyt! Boldogságunk, másként megfogalmazva egymásra találás. Részünkről a kilátástalan örvényből, a nyúlós, ragadós hínárból,

Részletesebben

Élõ Gyülekezetek. 2000. Október. Dolyan jelkép alkalmazása, melyet ma elég szélsõségesen is értenek és alkalmaznak.

Élõ Gyülekezetek. 2000. Október. Dolyan jelkép alkalmazása, melyet ma elég szélsõségesen is értenek és alkalmaznak. Ha pedig valakinek tetszik versengeni, nekünk olyan szokásunk nincsen, sem az Isten gyülekezeteinek. 1 Korintus 11,16 2000. Október III. Évf. 5. Szám Élõ Gyülekezetek nõk szerepérõl a helyi gyülekezetben

Részletesebben

KAPCSOLAT ISTEN SZELLEMVILÁGÁVAL A

KAPCSOLAT ISTEN SZELLEMVILÁGÁVAL A KAPCSOLAT ISTEN SZELLEMVILÁGÁVAL A kapcsolat törvényei és célja * Egy katolikus pap élményei Írta: Johannes Greber KAPCSOLAT ISTEN SZELLEMVILÁGÁVAL A kapcsolat törvényei és célja * Egy katolikus pap élményei

Részletesebben

és erejének megtagadása

és erejének megtagadása SZÖVETSÉG HÍREK 2009. II. negyedév Hírek Bemerítés Gál Mónika (Szeghalom), Hajdú Istvánné, Jassó Józsefné és Vári Jánosné (Füzesgyarmat) bemerítési alkalma volt 2009. június 21-én a Szeghalmi Baptista

Részletesebben

DON GABRIELE AMORTH : EGY ÖRDÖGŰZŐ TAPASZTALATAI. Az eredeti mű címe: UN ESORCISTA RACCONTA. EDEZIONI DEHONIANE - ROMA Via Casale S. Pio V.

DON GABRIELE AMORTH : EGY ÖRDÖGŰZŐ TAPASZTALATAI. Az eredeti mű címe: UN ESORCISTA RACCONTA. EDEZIONI DEHONIANE - ROMA Via Casale S. Pio V. DON GABRIELE AMORTH : EGY ÖRDÖGŰZŐ TAPASZTALATAI Az eredeti mű címe: UN ESORCISTA RACCONTA EDEZIONI DEHONIANE - ROMA Via Casale S. Pio V. 20 00165 Fordította: Dr. Domokos György 2. kiadás EDIZIONI DEHONIANE

Részletesebben

NÉMETH KATALIN GYÓGYÍTANI KÜLDÖTT AZ ÚR. Második kötet

NÉMETH KATALIN GYÓGYÍTANI KÜLDÖTT AZ ÚR. Második kötet NÉMETH KATALIN GYÓGYÍTANI KÜLDÖTT AZ ÚR Második kötet 1 VI. Pál pápa Őszentsége 1966. október 14-i döntésében úgy rendelkezett, hogy a rendkívüli természetfeletti jelenségek közlését nem szükséges Nihil

Részletesebben

ISTENKERESŐK ÉS KÉTELKEDŐK KÁTÉJA

ISTENKERESŐK ÉS KÉTELKEDŐK KÁTÉJA Ribár János ISTENKERESŐK ÉS KÉTELKEDŐK KÁTÉJA ÉLŐ VÍZ füzetek 7. Kiadja az Evangélikus Missziói Központ Magyar Evangélikus Rádiómisszió és az Evangélikus Belmissziói Baráti Egyesület (EBBE) Budapest, 2013

Részletesebben

Andreas Laun (szerk.): Homoszexualitás katolikus szemmel

Andreas Laun (szerk.): Homoszexualitás katolikus szemmel PPEK 527 Andreas Laun (szerk.): Homoszexualitás katolikus szemmel Andreas Laun (szerk.) Homoszexualitás katolikus szemmel mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom

Részletesebben

AZ ÚR JÓSÁGA MEGTÉRÉSRE INDÍT

AZ ÚR JÓSÁGA MEGTÉRÉSRE INDÍT AZ ÚR JÓSÁGA MEGTÉRÉSRE INDÍT 2015. április 19. Sandersné dr. Kovács Erzsébet tanításának élőben elhangzott szövege belső használatra Az Úr kegyelemmel teljes jelenléte van itt. Egy gyönyörűséges jelenlétében

Részletesebben

Bábel Balázs. Az Isten országáért BESZÉDEK, INTERJÚK, ÍRÁSOK ANTOLÓGIA KIADÓ 2004.

Bábel Balázs. Az Isten országáért BESZÉDEK, INTERJÚK, ÍRÁSOK ANTOLÓGIA KIADÓ 2004. Bábel Balázs Az Isten országáért BESZÉDEK, INTERJÚK, ÍRÁSOK ANTOLÓGIA KIADÓ 2004. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...2 Főpásztori beköszöntő...5 KRISZTUS EGYHÁZÁNAK ÉPÍTÉSE VÉGETT...7 Hogyan boldogíthat

Részletesebben

A H A N G 43. A H A N G. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL

A H A N G 43. A H A N G. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL A H A N G 43. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL Én csak szerény húrja vagyok annak a GITÁRNAK, melynek rezonáló doboza és főleg PENGETŐJE maga A H A N G 1. 4666. ELŐSZÓ Tisztelt Uram! Köszönetet

Részletesebben

1 Copyright 2011 Szarka János www.ujremeny.hu

1 Copyright 2011 Szarka János www.ujremeny.hu 1 Copyright 2011 Szarka János www.ujremeny.hu A Szent Lélek helyett a biblikusabb és az eredeti szöveggel megegyező Szent Szellem kifejezést használtam. Ez alól csak az idézet igeversek kivételek. A Bibliai

Részletesebben

Az Idõk Jelei A KERESZTÉNY ADVENT KÖZÖSSÉG GYÜLEKEZETI LAPJA 2002/2.

Az Idõk Jelei A KERESZTÉNY ADVENT KÖZÖSSÉG GYÜLEKEZETI LAPJA 2002/2. Az Idõk Jelei A KERESZTÉNY ADVENT KÖZÖSSÉG GYÜLEKEZETI LAPJA 2002/2. www.kerak.hu A mélységbõl kiáltok hozzád, Uram! Uram, hallgasd meg az én szómat, legyenek füleid figyelmetesek könyörgõ szavamra! Ha

Részletesebben

Jézus gyógyító csodái

Jézus gyógyító csodái SARKADY KAMILLA Jézus gyógyító csodái Bibliodramatikus körökben szinte szájhagyományként terjedt el az az eset, hogy a csoport a kenyérszaporítás történetét játszotta, és annak ellenére, hogy a vezetõk

Részletesebben

Brian Brodersen. Szellemi harc

Brian Brodersen. Szellemi harc Brian Brodersen Szellemi harc A könyv eredeti címe és kiadója: Spritual warfare by Brian Brodersen The Word for Today Costa Mesa, California, USA All rights reserved A magyar kiadás az eredeti kiadó engedélyével

Részletesebben

1992/2. Jézus él Gondolatok Nyíri Tamás: Ki ez az ember c. művéből. Megtérés és újjászületés Pánczél János

1992/2. Jézus él Gondolatok Nyíri Tamás: Ki ez az ember c. művéből. Megtérés és újjászületés Pánczél János {k19922a} 1992/2 VEZÉRCIKK Jézus él Gondolatok Nyíri Tamás: Ki ez az ember c. művéből A tények megszállottjai vagyunk, az apologetikus módszer és a történelmi részletek szenvedélyének rabjai. Valószínűleg

Részletesebben

w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok én megkönnyítelek

Részletesebben

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE...

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... a minden új. Új technika, új módszer, új tartalom, új forma, új csomagolás, új kivitelezés, új, új, új Majd egy üzenet ezt mondja: ha az egyik áruházban minden héten mindig leáraznak, akkor miért nem adnak

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 2. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 2. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 2. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3. A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL 2. rész BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2010 A tanulmányokat összeállította: Hites Gábor (7 11.,

Részletesebben

Lapozzunk Bibliánkban az Apostolok Cselekedeteinek 3. részéhez. vs. 1. Péter és János felment a templomba a délutáni imádkozás idejére, délután három

Lapozzunk Bibliánkban az Apostolok Cselekedeteinek 3. részéhez. vs. 1. Péter és János felment a templomba a délutáni imádkozás idejére, délután három Az Apostolok Cselekedetei 3-4. Lapozzunk Bibliánkban az Apostolok Cselekedeteinek 3. részéhez. vs. 1. Péter és János felment a templomba a délutáni imádkozás idejére, délután három órára, vagy ahogy Károli

Részletesebben

Élõ Gyülekezetek. 1999. Június. E Ugyanakkor nem szabad elfelejtenünk, hogy munkával jár, sõt felelõsséggel (lásd a

Élõ Gyülekezetek. 1999. Június. E Ugyanakkor nem szabad elfelejtenünk, hogy munkával jár, sõt felelõsséggel (lásd a Jézus ezt mondta nekik: "A nemzeteken királyaik uralkodnak... Ti ne így legyetek. Ellenkezõleg, aki közöttetek a legnagyobb, legyen olyan, mint a legkisebb, s aki vezet, olyan legyen, mint aki szolgál."

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ÖKUMENIKUS CHARTA IRÁNYELVEIHEZ

GONDOLATOK AZ ÖKUMENIKUS CHARTA IRÁNYELVEIHEZ UT UNUM SINT 60 ÉVE ALAKULT MEG AZ EGYHÁZAK VILÁGTANÁCSA GONDOLATOK AZ ÖKUMENIKUS CHARTA IRÁNYELVEIHEZ Félévszázados az EURÓPAI EGYHÁZAK KONFERENCIÁJA * * * 65 éve szolgálja a Krisztushoz tartozók egységét

Részletesebben